Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

142. zk., 2019ko uztailaren 29a, astelehena

N.º 142, lunes 29 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3632
3632

111/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko barne arroetako eta itsas uretako eremu sentikorrak izendatzen dituena.

DECRETO 111/2019, de 16 de julio, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas internas y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hiriko hondakin-uren tratamenduari buruzko maiatzaren 21eko Kontseiluaren 91/271/EEE Zuzentarauak zenbait neurri finkatu zituen urak isuri aurretik behar bezala tratatuko direla estatu kideek berma zezaten.

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, estableció una serie de medidas a adoptar por los Estados miembros para garantizar el correcto tratamiento de dichas aguas antes de su vertido.

Aipatutako zuzentarau horren 5. artikuluak, zuzentarauaren II. eranskinean zehaztutako jarraibideen arabera, estatuei dagokiela eremu sentikorrak zehazteko beharra xedatu zuen, bai eta eremu sentikorren izendapena 4 urtetik behin berraztertzeko ardura ere.

El artículo 5 de la citada Directiva imponía a los estados la obligación de determinar las zonas sensibles, según los criterios establecidos en el Anexo II de la misma, y velar porque la designación se revise al menos cada cuatro años.

Abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege-dekretuak, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituenak, zuzentarau horren transposizioa egin zuen barne ordenamendu juridikoan; horren bidez, bada, hiri-aglomerazio jakin batzuetan hondakin-urak bildu eta bideratzeko kolektore-sistemak izateko derrigortasuna arautu zen eta ur kontinentaletara edo itsas uretara isuri aurretik pasatu beharreko tratamenduak finkatu ziren, hondakin-ur horiek eremu sentikorretan edo eremu ez hain sentikorretan isurtzen diren kontuan izanik.

El Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, traspuso al ordenamiento interno la mencionada directiva, regulando las obligaciones de disponer de un sistema de colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales en determinadas aglomeraciones urbanas, y fijando los distintos tratamientos a los que deben someterse dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas, en función de si dichos vertidos se efectúan en zonas sensibles o menos sensibles.

11/1995 Errege Lege-dekretua garatzen duen martxoaren 15eko 509/1996 Errege Dekretuak, besteak beste, eremu sentikorrak eta eremu ez hain sentikorrak zehaztean kontuan izan beharreko irizpideak xedatu zituen.

Por su parte, el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, determinaba, entre otros aspectos, los criterios que deberán tomarse en consideración para la declaración de las «zonas sensibles» y «zonas menos sensibles».

11/1995 Errege Lege-dekretuaren 7.3 artikuluan ezarri zen Autonomia Erkidegoei dagokiela propio euren lurralde-eremu barruko arro hidrografikoetan eremu sentikorrak eta itsas uretako eremu ez hain sentikorrak izendatzeko eginkizuna.

El artículo 7.3 del citado Real Decreto-Ley 11/1995, dispone que corresponde a las Comunidades Autónomas la declaración de las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas que no excedan de su ámbito territorial, así como la determinación de las «zonas menos sensibles» en las aguas marítimas.

214/2012 Dekretuak, urriaren 16koak, Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak izendatu zituen.

Por Decreto 214/2012, de 16 de octubre, se declararon las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bestetik, 509/1996 Errege Dekretuaren 7.2 artikuluak izendapen hori gutxienez lau urtetik behin berraztertu beharra dagoela arautu zuen.

Por su parte, el Real Decreto 509/1996 establecía en su artículo 7.2 que esta declaración debe revisarse al menos cada cuatro años.

Hortaz, honako dekretu honek aipaturiko berrazterketa hori du helburu.

Así, el presente Decreto tiene por objeto llevar a cabo dicha revisión.

Horrez gain, eremu horien inguruan emandako informazioa osatze aldera eranskinari gehitu zaio, batetik, informazioaren tratamendu estatistikoa erraztearren, ur-masen eta eragindako aglomerazioen kodeak; eta, bestetik, eremu sentikorren zedarritutako isurialdeak.

Por otra parte, se completa la información ofrecida sobre estas zonas, incorporando al anexo, por una parte, los códigos de las masas de agua y de las aglomeraciones urbanas afectadas, a fin de posibilitar un adecuado tratamiento estadístico de la información, y por otra, la delimitación del área de captación de las zonas sensibles.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak aurretiazko deliberazioa egin eta 2019ko uztailaren 16an izandako bilkuran onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa la correspondiente deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de julio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko barne arroetako eta itsas uretako eremu sentikorrak izendatzea du helburu dekretu honek, betiere Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege-dekretuak aurreikusten dituen ondorioetarako.

El presente Decreto tiene por objeto la declaración de zonas sensibles en las cuencas internas y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los efectos previstos en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

2. artikulua.– Izendapena.

Artículo 2.– Declaración.

1.– Dekretu honen eranskinean zerrendatzen dira izendatzen diren eremu sentikorrak.

1.– Se declaran como zonas sensibles las zonas que se relacionan en el anexo del presente Decreto.

2.– Aurrerantzean, 509/1996 Errege Dekretuaren 7.2 artikuluan ezarritakoa betez, izendapen horren inguruan egingo diren berrazterketak uren arloan eskumenak dituen sailburuaren agindu bitartez egingo dira, betiere izendapenak eremuetan aldaketarik eragiten ez duenetan.

2.– Las sucesivas revisiones de la presente declaración, a realizar en cumplimiento del artículo 7.2 del Real Decreto 509/1996, se llevarán a cabo por Orden de la Consejera o Consejero competente en materia de aguas, siempre que ello no comporte la modificación de dichas zonas.

3. artikulua.– Eragindako aglomerazioetako isurketen tratamendu zorrotzagoak izatea.

Artículo 3.– Tratamientos más rigurosos de los vertidos de las aglomeraciones afectadas.

1.– 11/1995 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluari eta Uraren 200/60/EE Esparru Zuzentarauaren Ezarpenerako Estrategia Bateratuaren 23. gida-agiriaren gomendioei jarraituz, eragindako aglomerazioetan tratamendu osagarriz murriztu beharko den nutrientea kontuan hartuta, ondorengoa hartu ahal izango da aintzakotzat:

1.– De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/1995, y siguiendo las recomendaciones del documento guía 23 de la Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, en la consideración del nutriente que debe ser reducido mediante tratamiento adicional en las aglomeraciones afectadas, podrá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Urtegietara urak isurtzen dituzten ibaien kasuan, fosforoa, oro har, eliminatu behar dela aurreikustea komeni da.

a) En los cursos de agua que desemboquen en embalses conviene prever, con carácter general, la eliminación de fósforo.

b) Ur gutxi elkartrukatzen duten estuario, badia eta bestelako itsas uretan nitrogenoa, oro har, eliminatu behar dela aurreikusi beharko da.

b) En los estuarios, bahías y otras aguas marítimas que tengan un intercambio de aguas escaso deberá preverse, con carácter general, la eliminación de nitrógeno.

2.– Beharrezkoa denean, isurketa-baimenetan baldintza zorrotzagoak ezarri ahal izango dira isurketa jasoko duten urek indarrean dagoen araudian ezarritako ingurumen-kalitatearen arauak nahiz Demarkazioko Plan Hidrologikoak ezarritako ingurumen-helburuak betetzen dituztela berma dadin.

2.– Las autorizaciones de vertidos podrán imponer requisitos más rigurosos cuando ello sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con las normas de calidad ambiental fijadas en la normativa vigente y con los objetivos medioambientales que establezca el Plan Hidrológico de la demarcación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen da Euskal Autonomia Erkidegoko itsas uretako eta erkidego barruko arroetako inguru kalteberak izendatzen dituen urriaren 16ko 214/2012 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 214/2012, de 16 de octubre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Uren arloan eskumena duen sailari baimena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoa garatzeko beharrezkoa den xedapen oro egin dezan.

Se autoriza a la Consejería competente en materia de aguas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Dekretu honen aurka, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean, borondatezko berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari; edota, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzien epaitegian, dekretu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera bi hilabeteko epean.

Contra este Decreto, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

UZTAILAREN 16KO 111/2019 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 111/2019, DE 16 DE JULIO
EREMU SENTIKORRAK ETA PLANOAK
ZONAS SENSIBLES Y PLANOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental