Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

120. zk., 2019ko ekainaren 26a, asteazkena

N.º 120, miércoles 26 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3130
3130

80/2019 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena, irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculumarekin batera.

DECRETO 80/2019, de 21 de mayo, por el que se dispone la implantación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el currículo de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de dichas enseñanzas.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzetarako ezarri zituen zenbait arau-alderdi aldatu dira Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa onartzearen ondorioz.

Algunos aspectos de la regulación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, han sido modificados como resultado de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 59.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hizkuntzak irakastearen helburua da ikasleak hizkuntzak egokiro erabiltzen trebatzea, hezkuntza-sistemaren etapa arruntetatik kanpo, eta irakaskuntza hori honako hiru maila hauetan antolatuta dago: oinarrizkoa, tartekoa eta aurreratua. Maila horiek, hurrenez hurren, bat datoz Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A, B eta C mailekin, eta maila horiek A1, A2, B1, B2, C1 eta C2 mailetan banatuta daude. Halaber, artikulu horrek xedatzen du hezkuntza-administrazioek finkatuko dituztela oinarrizko mailako irakaskuntzen ezaugarriak eta antolamendua.

En su artículo 59.1, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, que se organizan en los niveles: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponden, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que, a su vez, se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El citado artículo determina, asimismo, que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas determinen.

Abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuaren bidez finkatzen dira, egiaztapenaren ondorioetarako, oinarrizko mailaren gutxieneko eskakizunak, eta ezartzen dira Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak arautzen duen araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen B1 (tartekoa), B2 (tartekoa), C1 (aurreratua) eta C2 (aurreratua) mailen oinarrizko curriculuma eta zenbait ikasketa-planetan araututako araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen eta errege-dekretu horretakoen arteko baliokidetzak.

Por medio del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de dicho Real Decreto.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 6.bis.3 artikuluan eta abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuaren 4. eta 5. artikuluetan xedatutakoarekin bat, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-administrazioari dagokio irakaskuntza horien curriculuma egitea, eta curriculum horren parte izango dira errege-dekretu horretan ezarritako oinarrizko alderdiak.

Corresponde a la administración educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.bis.3, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, completar el currículo de estas enseñanzas, del que formarán parte los aspectos básicos establecidos en el citado Real Decreto.

Otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuak xedatzen du bai araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena, bai irakaskuntza horietako oinarrizko mailaren, tarteko mailaren, maila aurreratuaren eta gaitasun-mailaren curriculuma. Beharrezkoa da dekretu horren arauetan zenbait aldaketa egitea, arestian aipatutako arauak aplikatzearren.

El Decreto 46/2009, de 24 de febrero, dispone la implantación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y establece el currículo de los niveles Básico, Intermedio, Avanzado y Aptitud de dichas enseñanzas. Resulta necesario introducir modificaciones en la regulación establecida por este Decreto en aplicación de la normativa arriba señalada.

Horrenbestez, Hezkuntzako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorrita, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak adierazitako izapideak eginda, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko maiatzaren 21ean egindako bileran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, una vez realizados los trámites previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de mayo de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Arauaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la norma.

1.– Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzea eta irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculuma ezartzea.

1.– El presente Decreto tiene por objeto disponer la implantación, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y establecer el currículo de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las mismas.

2.– Gainera, dekretu honen xedea da oinarrizko A1 maila, oinarrizko A2 maila, tarteko B1 maila, tarteko B2 maila, C1 maila aurreratua eta C2 maila aurreratua gainditu izanaren egiaztagirien baliozkotasuna eta ondorioak ezartzea, eta finkatzea zer-nolako dokumentazioa behar den ikasleen mugikortasuna bermatzeko.

2.– Este Decreto tiene también por objeto establecer la validez y los efectos de las certificaciones acreditativas de la superación de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, así como determinar la documentación necesaria para garantizar la movilidad del alumnado.

3.– Azkenik, dekretu honen xedea da berak araututako irakaskuntzen eta otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuak edo lehenagoko arauek araututako irakaskuntzen arteko baliokidetzak ezartzea.

3.– Finalmente, este Decreto tiene por objeto establecer las equivalencias entre las enseñanzas reguladas por el mismo y las reguladas por el Decreto 46/2009, de 24 de febrero o por normativas anteriores.

2. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 2.– Principios generales.

1.– Hizkuntzen irakaskuntza espezializatuak araubide bereziko irakaskuntzatzat hartzen dira. Irakaskuntza hori bizitzan zehar hizkuntzak ikasi nahi edo behar dituzten helduentzako irakaskuntza da, interes pertsonalen, profesionalen edo akademikoen arloan modu espezializatu batean erabiltzeko xedez.

1.– Las enseñanzas especializadas de idiomas tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial. Estas enseñanzas están dirigidas a las personas adultas que, a lo largo de su vida, deseen o necesiten aprender idiomas para utilizarlos de manera especializada en su área de interés personal, profesional o académico.

2.– Hizkuntzen irakaskuntza espezializatuak hizkuntza-eskola ofizialetan ematen dira.

2.– Las enseñanzas especializadas de idiomas se impartirán en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

3.– Irakaskuntza horiek maila hauen arabera daude antolatuta: oinarrizko A1, oinarrizko A2, tarteko B1, tarteko B2, C1 aurreratua eta C2 aurreratua.

3.– Estas enseñanzas se organizan en los niveles: Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.

4.– Araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntza presentziala, erdipresentziala edo urrutikoa izan daiteke, eta modalitate horietako bakoitzean bete beharko dira dekretu honetan hizkuntza bakoitzerako ezarritako curriculumak.

4.– Las enseñanzas de idiomas de régimen especial se podrán impartir en régimen oficial presencial, semipresencial o a distancia y en todas las modalidades deberán ajustarse a los currículos de los diferentes idiomas establecidos en el presente Decreto.

5.– Hizkuntza-eskola ofizialetan, batez ere Europar Batasuneko estatu kideen hizkuntzak, euskara eta gaztelania ikastea sustatuko da, eta gaztelania atzerriko hizkuntza gisa, hain zuzen. Halaber, Espainian dauden hizkuntza ofizial guztiak irakatsi ahal izango dira, baita arrazoi kultural, sozial edo ekonomikoengatiko interes berezia duten beste hizkuntza batzuk ere, hau da, abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuaren 1.1 artikuluan aipatutakoak.

5.– En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas de los estados miembros de la Unión Europea, del euskera, y del español como lengua extranjera. Asimismo, se podrán impartir las lenguas oficiales existentes en el Estado español y otras lenguas que por razones culturales, sociales o económicas presenten un interés especial, dentro de las citadas en el artículo 1.1 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre.

6.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak ezartzen dituen baldintzak betez gero, hizkuntza-eskola ofizialek ikastaro espezializatuak antolatu, eman eta ziurtatu ahal izango dituzte, oinarrizko A1, oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailetako, C1 maila aurreratuko eta C2 maila aurreratuko hizkuntza-gaitasuna hobetzeko, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan maila horietarako definitutakoaren arabera.

6.– En las condiciones que establezca el Departamento competente en materia de educación, las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán organizar, impartir y certificar cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas, en los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 según se definen estos niveles en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

3. artikulua.– Antolamendua.

Artículo 3.– Ordenación.

1.– Oinarrizko mailako curriculumak bi kurtso izango ditu. Kurtso bat oinarrizko A1 mailarako eta beste kurtso bat oinarrizko A2 mailarako.

1.– El currículo del nivel Básico se desarrollará en dos cursos. Un curso para el nivel Básico A1 y otro para el nivel Básico A2.

2.– Tarteko mailako curriculumak hiru kurtso izango ditu. Kurtso bat tarteko B1 mailarako eta bi kurtso (B2.1 eta B2.2) tarteko B2 mailarako. Tarteko B2 mailaren ziurtagiria lortzeko, B2.2 kurtsoa gainditu beharko da.

2.– El currículo del nivel Intermedio se desarrollará en tres cursos. Un curso para el nivel Intermedio B1 y dos para el nivel Intermedio B2 (B2.1 y B2.2). El certificado del nivel intermedio B2 se logrará con la superación del curso B2.2

3.– Maila aurreratuko curriculumak hiru kurtso izango ditu. Kurtso bat C1 maila aurreraturako eta bi kurtso (C2.1 eta C2.2) C2 maila aurreraturako. C2 maila aurreratuaren ziurtagiria lortzeko, C2.2 kurtsoa gainditu beharko da.

3.– El currículo del nivel Avanzado se desarrollará en tres cursos. Uno para el nivel Avanzado C1 y dos cursos para el nivel Avanzado C2 (C2.1 y C2.2). El certificado del nivel avanzado C2 se logrará con la superación del curso C2.2.

4.– Maila eta kurtso bakoitzerako ezarritako iraupena luzatu ahal izango da beste kurtso batez errusierarako eta, halakorik jarriz gero, arabierarako, txinerarako, koreerarako eta japonierarako.

4.– La duración establecida para cada nivel y curso podrá ampliarse en un curso más en el caso de ruso y en el caso que se implanten los idiomas árabe, chino, coreano y japonés.

5.– Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailburuak aginduz finkatuko du kurtso bakoitzak zenbat ordu izango duen, hizkuntza bakoitzaren ezaugarriak eta zailtasuna kontuan hartuta. Irakaskuntzen antolamendua urtekoa, lauhilekoa edo hiruhilekoa izan daiteke.

5.– El número de horas de los cursos se determinará mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de Educación del Gobierno Vasco, en función de las peculiaridades y dificultad del idioma. La organización de las enseñanzas podrá ser anual, cuatrimestral o trimestral.

4. artikulua.– Sarrera.

Artículo 4.– Acceso.

1.– Hizkuntza-eskola ofizialetan ikasteko, ezinbestekoa izango da gutxienez hamasei urte beteta izatea ikasketak hasten diren urtean. Horretaz gain, hamalau urtetik gorakoek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan atzerriko lehen hizkuntza gisa ikasitakoa ez den beste hizkuntzaren bat ikasi ahal izango dute.

1.– Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas será requisito imprescindible haber cumplido los dieciséis años en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, las personas mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto de los cursados en la Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera.

2.– Hizkuntza-gaitasunak nahiko menderatzen direla egiaztatuz gero, edozein kurtsotara sartu ahal izango da hezkuntza-arloko eskumena duen sailak ezarritako sailkatze-prozeduraren bitartez. Inguruabar horren ondorioz, ez da aurreko kurtsoak gainditu izana aitortuko, ezta inolako ziurtagiririk lortuko ere.

2.– Las personas que acrediten el dominio de las competencias suficientes de un idioma podrán acceder a cualquier curso a través del procedimiento de clasificación que establezca el Departamento competente en materia de educación. Esta circunstancia no supondrá ni el reconocimiento de haber superado los cursos anteriores ni la obtención de certificado alguno.

3.– Dekretu honetan araututako oinarrizko A1, oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailetako eta C1 maila aurreratuko irakaskuntza-mailen berezko gaitasuna lortu izana egiaztatzen duten ziurtagiriek sarbidea emango dute, hurrenez hurren, hizkuntza bereko oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailetako, C1 maila aurreratuko eta C2 maila aurreratuko irakaskuntzara sartzeko.

3.– Los certificados acreditativos de haber adquirido las competencias propias de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas reguladas por este Decreto, permitirán el acceso, respectivamente, a las enseñanzas de nivel Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 del idioma correspondiente.

4.– Urriaren 31ko 1137/2002 Errege Dekretuak arautzen ditu atzerriko hizkuntza gisa irakatsitako gaztelaniaren diplomak (DELE), A1, A2, B1, B2 eta C1 mailetakoak, eta diploma horiek sarbidea emango dute, hurrenez hurren, atzerriko hizkuntza gisa irakatsitako gaztelaniaren araubide bereziko oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailetako, C1 maila aurreratuko eta C2 maila aurreratuko irakaskuntzara sartzeko.

4.– Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) de los niveles A1, A2, B1, B2, y C1 regulados en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los «diplomas de español como lengua extranjera (DELE)», permitirán el acceso, respectivamente, a las enseñanzas de régimen especial de español como lengua extranjera de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.

5. artikulua.– Igotzea eta irautea.

Artículo 5.– Promoción y permanencia.

1.– Beste kurtso batera igotzeko, ezinbestekoa izango da aurreko kurtsorako ezarritako helburuak betetzea, betiere curriculumean zehaztutakoarekin bat.

1.– Para promocionar de curso será requisito imprescindible haber alcanzado los objetivos establecidos para el curso anterior de acuerdo con lo especificado en el currículo.

2.– Modalitate presentzialeko eta erdipresentzialeko ikasleak ezin izango dira matrikulatu kurtso berean bitan baino gehiagotan. Salbuespen gisa, ikasleak eskatu eta irakasleak proposatuz gero, zuzendaritza-taldeak baimena eman dezake kurtso berean hirugarrenez matrikulatzeko.

2.– El alumnado de la modalidad presencial y semipresencial no podrá matricularse en el mismo curso más de dos veces. Excepcionalmente, el equipo directivo, a solicitud del alumno o alumna y a propuesta del profesor o profesora correspondiente, podrá autorizar su matriculación una tercera vez por cada curso.

3.– Lehen hiruhilekoan zehar, ikasleek askatasunez eska dezakete matrikula deuseztatzeko; beraz, kurtso hori ez zaie zenbatuko artikulu honen 2. apartatuan adierazitako ondoreetarako.

3.– Cualquier alumno o alumna podrá solicitar libremente la anulación de la matrícula durante el primer trimestre, sin que el curso le sea computado a efectos de lo indicado en el apartado 2 de este artículo.

4.– Bigarren hiruhilekotik aurrera, gaixotasuna, lana edo bestelako arrazoi justifikatuak edo halakotzat har daitezkeen antzeko arrazoiak direla kausa, eskoletara normaltasunez joan ezin diren ikasleek matrikula deuseztatzeko eska dezakete, kurtso hori zenbatu ez dakien, ondore berberetarako.

4.– Cuando, a partir del segundo trimestre, por razones justificadas de enfermedad, laborales u otras que puedan tener análoga consideración, un alumno o alumna no pueda asistir normalmente a clase, podrá solicitar igualmente la anulación de la matrícula, a fin de que el curso no le sea computado a los mismos efectos.

5.– Zentro bakoitzeko zuzendaritzari dagokio matrikula deuseztatzeko eskaerak ebaztea.

5.– Corresponderá a la dirección del centro resolver la solicitud de anulación de matrícula.

6. artikulua.– Curriculuma.

Artículo 6.– Currículo.

1.– Honi deritzo curriculuma: helburu, oinarrizko gaitasun, eduki, metodo pedagogiko eta ebaluazio-irizpideen multzoa.

1.– Se entiende por currículo al conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.

2.– Hizkuntza-irakaskuntzen oinarrizko A1 eta oinarrizko A2 mailen curriculuma dekretu honen I. eranskinean dago zehaztuta.

2.– El currículo de los niveles Básico A1 y Básico A2 de las enseñanzas de idiomas es el que se especifica en el Anexo I del presente Decreto.

3.– Hizkuntza-irakaskuntzen tarteko B1 eta tarteko B2 mailen curriculuma dekretu honen II. eranskinean dago zehaztuta.

3.– El currículo de los niveles Intermedio B1 e Intermedio B2 de las enseñanzas de idiomas es el que se especifica en el Anexo II del presente Decreto.

4.– Hizkuntza-irakaskuntzen C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculuma dekretu honen III. eranskinean dago zehaztuta.

4.– El currículo de los niveles Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas es el que se especifica en el Anexo III del presente Decreto.

5.– Irakasleen departamentuak dekretu honetako helburu eta edukien arabera egin, garatu eta emango du argitara kurtso bakoitzari dagokion programazioa.

5.– Cada departamento docente elaborará, desarrollará y hará pública la programación correspondiente a cada curso basada en los objetivos y contenidos especificados en el presente Decreto.

6.– Departamentuko buruak, maila bakoitzeko irakasleekin batera, zaindu egingo du programazioak modu koordinatu batean gauzatu daitezen.

6.– La Jefatura de Departamento junto con los profesores y profesoras que imparten en cada nivel velarán por que dichas programaciones se lleven a cabo de forma coordinada.

7. artikulua.– Metodologia.

Artículo 7.– Metodología.

1.– Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan ezarritako ikuspegia hartuko da. Ikuspegi horren arabera, komunikazio-gaitasuna garatu behar da eta ikaslea bera da ardatza; beraz, erabilitako hizkuntzaren irakaskuntzan, jasotzaileen errealitatea hartu beharko da kontuan, ikasleak prozesu didaktiko osoaren ardatza izan behar du, eta ikasleek beraiek hartu behar dute irakaskuntzaren erantzukizuna «eginez ikastea» baita irizpide nagusia.

1.– El enfoque adoptado es el que se establece en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se trata de un enfoque orientado al desarrollo de la competencia comunicativa y centrado en el alumno o alumna, de forma que el aprendizaje del idioma en uso, tenga en cuenta la realidad de las personas destinatarias, reconozca al aprendiz como eje de todo el proceso didáctico y logre que el alumnado se haga responsable de su aprendizaje siguiendo el principio de «aprender haciendo».

2.– Ikasi nahi den xede-hizkuntza hizkuntza berean irakatsiko da lehentasunez.

2.– La enseñanza de la lengua objeto de estudio se hará, preferentemente, en la misma lengua.

8. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 8.– Evaluación.

1.– Honi deritzo ebaluazioa: curriculumean zehaztutako helburu eta edukien aprobetxamendu- eta lorpen-mailaren balorazioa.

1.– Se entiende por evaluación la valoración del grado de aprovechamiento y de consecución de los objetivos y contenidos especificados en el currículo.

2.– Irakasleek ebaluatuko dute ikasleen gaitasuna, curriculumean zehaztutako helburu, gaitasun eta ebaluazio-irizpideen arabera.

2.– La evaluación de las competencias del alumnado se realizará por el profesorado de acuerdo con los objetivos, competencias y criterios de evaluación que se especifican en el currículo.

3.– Modalitate presentzialeko eta erdipresentzialeko ikasleen ebaluazioa kurtso bakoitzaren amaieran egingo da. Ikasleek gaitasunak egiaztatzeko proba bat gainditu beharko dute, curriculumetan ezarritako eta programazio didaktikoetan zehaztutako helburu, eduki eta ebaluazio-irizpideen arabera.

3.– El alumnado de la modalidad presencial y semipresencial será evaluado al finalizar cada curso. Se exigirá la superación de una prueba que demuestre las competencias del alumnado según los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en los currículos correspondientes y concretados en las programaciones didácticas.

4.– Urrutiko modalitateko ikasleen ebaluazioa erregelamenduz arautuko da, modalitate hori ezartzeaz batera.

4.– La evaluación del alumnado de la modalidad a distancia se regulará reglamentariamente cuando se implante dicha modalidad.

5.– Espediente akademikoa eta kalifikazio-aktak dira ebaluazioan erabili behar diren eta ikasleen lekualdaketa bermatzen duten dokumentu ofizialak, abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuaren 8. artikuluan adierazitakoarekin bat.

5.– Los documentos oficiales que deben ser utilizados en la evaluación y que garantizan el traslado del alumnado son el expediente académico y las actas de calificación, en los términos explicitados en artículo 8 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre.

9. artikulua.– Probak eta ziurtapena.

Artículo 9.– Pruebas y certificación.

1.– Europako Kontseiluak eleaniztasuna sustatzeko eman dituen gomendioei jarraikiz, tarteko B1 eta tarteko B2 mailak, C1 maila aurreratua eta C2 maila aurreratua ziurtatzeko modalitateak dibertsifikatu ahal izango dira. Gaitasun orokorreko ziurtapenaz gain (ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko, bakarrik zein beste batzuekin sortzeko, eta bitartekotza egiteko jarduerak barnean hartuta), gaitasun partzialak ere ziurtatu ahal izango dira, hau da, hizkuntza-jarduera bati edo gehiagori dagozkien gaitasunak.

1.– Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el fomento del plurilingüismo, se podrán diversificar las modalidades de certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. Además de la certificación de competencia general, que incluirá las actividades de comprensión de textos orales y escritos, de producción y coproducción de textos orales y escritos, y de mediación para cada nivel, se podrán certificar igualmente competencias parciales correspondientes a una o más de dichas actividades de lengua.

2.– Probak komunak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-eskola ofizial guztietan eta hizkuntza guztietan, hautagaien objektibotasuna eta aukera-berdintasuna bermatzeko xedez.

2.– Las pruebas serán comunes en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas del País Vasco y en todos los idiomas con el fin de garantizar la objetividad y la igualdad de oportunidades de los candidatos y candidatas.

3.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak, urtean behin gutxienez, oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailetako, C1 maila aurreratuko eta C2 maila aurreratuko ziurtagiriak lortzeko proba bat prestatuko du, horretarako deialdia egingo du, eta proba bera administratuko du, araubide presentzialean eta erdipresentzialean matrikulatutako ikasleentzat.

3.– El Departamento competente en materia de educación elaborará, convocará y administrará, al menos, una prueba anual para la obtención de los certificados correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, para el alumnado matriculado en régimen presencial y semipresencial.

4.– Ezarritako estandar batzuen arabera (kode etikoa, praktiken kodea, azterketen zehaztapenak, balidazio-prozedurak, kalitate-kontrolak, etab.) prestatu, administratu eta ebaluatuko dira probak, haien balioa, fidagarritasuna, ekitatea eta eragin positiboa bermatzeko moduan.

4.– Las pruebas se elaborarán, administrarán y evaluarán según unos estándares establecidos (código ético, código de prácticas, especificaciones de exámenes, procedimientos de validación, controles de calidad, etc.) de modo que se garantice la validez, fiabilidad, equidad e impacto positivo de las mismas.

5.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak adierazitako hizkuntza-eskola ofizialetan edo tokietan egingo dira ziurtagiriak lortzeko probak.

5.– Las pruebas para la obtención de los certificados se realizarán en las Escuelas Oficiales de Idiomas o en cualquier otro lugar que determine el Departamento competente en materia de educación.

6.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak antola ditzake irakaskuntzako araubide presentzialean eta erdipresentzialean matrikulatuta ez daudenek ziurtagiriak lortzeko probak.

6.– El Departamento competente en materia de educación podrá organizar pruebas para la obtención de los certificados destinados a las personas que no estén matriculadas en el régimen presencial ni en el semipresencial de enseñanza.

7.– Probak prestatzeko ardura Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-eskola ofizialetako irakasleek osatutako batzorde berezi baten zeregina izango da. Batzorde horrek proben antolamenduan ere hartuko du parte.

7.– La elaboración de las pruebas estará a cargo de una comisión especializada formada por profesores y profesoras de las Escuelas Oficiales de Idiomas del País Vasco. Esta comisión intervendrá también en la organización de las pruebas.

8.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak ziurtapen-probei buruzko informazio-dokumentu bat prestatuko du ikasleentzat, ebaluazio objektibo baten bermea izan dadin, eta bertan adieraziko du zein diren proben ezaugarriak, atalak, iraupena, puntuazioa, deialdia eta egutegia.

8.– El Departamento competente en materia de educación elaborará un documento informativo dirigido al alumnado sobre las pruebas de certificación, en el que se especificarán las características, partes, duración, puntuación, convocatoria y calendario de las mismas como garantía de una evaluación objetiva.

9.– Europako Kontseiluak Hizkuntzen Portfolio Europarra erabiltzeko emandako gomendioei jarraikiz, menderatze-mailaren araberakoak izango dira ziurtagiri ofiziala lortzeko probak, eta hizkuntza-jardueren arabera diseinatuko dira azterketari bakoitzak hizkuntzaren erabileran duen gaitasun-maila neurtzeko; horrela eginez gero, posible izango da, batetik, ziurtagiri orokorrak ematea eta, bestetik, gaitasunen araberako egiaztapen akademikoak ematea ziurtagiria lortu ez duten eta hala eskatzen duten ikasleei.

9.– Con el fin de seguir las recomendaciones del Consejo de Europa para el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, las pruebas para la obtención de certificado oficial serán de dominio y se diseñarán por actividades de lengua para medir el nivel de competencia del candidato o candidata en el uso de la lengua de manera que puedan expedirse tanto certificaciones de carácter general como acreditaciones académicas por competencias al alumnado que no obtenga el certificado y a petición del mismo.

10.– Hizkuntza-jarduera bakoitzerako proben erreferentzia izango dira dekretu honetan ezarritako curriculumetan deskribatutako helburu orokorrak eta espezifikoak. Ezin izango dira zuzenean ebaluatu eduki soziokulturalak, estrategiak eta jarrerak.

10.– Las pruebas de cada actividad de lengua tendrán como referente los objetivos generales y específicos descritos en los currículos establecidos en este Decreto. Los contenidos socioculturales, estrategias y actitudes no serán directamente evaluables.

11.– Hezkuntza Sailari dagokio gaitasun orokorreko ziurtagirien eredua ezartzea oinarrizko A1, oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailetarako, C1 maila aurreraturako eta C2 maila aurreraturako. Ziurtagiriek gutxieneko datu hauek izango dituzte: ziurtagiriaren izena (ziurtapen partzialetan, gehituko da zer hizkuntza-jarduera ebaluatu den), zer organok ematen duen, ikaslearen datuak (izen-abizenak, NANa edo AIZa edo, bestela, pasaporte-zenbakia, jaioteguna eta jaioterria), zer hizkuntza eta maila den, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko zer maila den, eta zer egunetan egin den ziurtagiria.

11.– Le corresponde al Departamento de Educación establecer el modelo de los certificados de competencia general de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. Los certificados deberán incluir, como mínimo, los siguientes datos: denominación del certificado (en la modalidad de certificación parcial, se añadirán la actividad o actividades de lengua evaluadas), órgano que lo expide, datos del alumno o alumna (nombre y apellidos, DNI o NIE o, en su defecto, número de pasaporte, fecha y lugar de nacimiento), idioma y nivel, nivel del Marco Común Europeo de Referencia y fecha de expedición.

12.– Proba hauetarako kalifikazioak honelakoak izango dira: gai eta ezgai.

12.– Las calificaciones para estas pruebas se expresarán en los siguientes términos: Apto/a y No Apto/a.

13.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak egingo ditu ziurtagiriak, hizkuntza-eskola ofizialek proposatuta.

13.– Los certificados serán expedidos por el Departamento competente en materia de educación a propuesta de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

10. artikulua.– Ziurtagirien balioa eta ondorioak.

Artículo 10.– Validez y efectos de los certificados.

1.– Hezkuntza-arloko eskumena duen sailak unibertsitateekiko hitzarmenak izenpetu ditzake hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak eta unibertsitate-curriculumaren kredituak baliokidetu ditzaten, hau da, goi-mailako irakaskuntzako zentroen berezko tituluetako kredituekin, konfigurazio libreko kredituekin edo hautazko kredituekin baliokidetzeko.

1.– El Departamento competente en materia de educación podrá suscribir convenios con las Universidades para que los certificados de las Escuelas Oficiales de Idiomas se convaliden con los créditos del currículo universitario, con la consideración de créditos de libre configuración, de libre elección o de los títulos propios que ofrezcan dichos centros de Enseñanza Superior.

2.– Oinarrizko A1, oinarrizko A2, tarteko B1 eta tarteko B2 mailen eta C1 eta C2 maila aurreratuen ziurtagirien titularrek maila horiei dagokien hizkuntza-gaitasuna egiaztatu ahal izango dute administrazio publikoetan edo bestelako organismo publikoetan horretarako ezarritako prozeduretan.

2.– Los titulares de los certificados de los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 o Avanzado C2 podrán acreditar competencias en idiomas, propias de esos niveles, en los procedimientos que a tales efectos establezcan las Administraciones públicas u otros organismos públicos.

11. artikulua.– Zentroz aldatzea.

Artículo 11.– Traslado de centro.

Ikasleren batek beste zentro batera aldatu nahi badu, ikasturtea amaitu aurretik, jatorri-zentroak egindako ziurtagiri akademikoa beharko du, jatorri-zentroak destino-zentroari ikaslearen espediente akademikoa igorriko dio, hala eskatuz gero. Matrikulazioa behin betikotzat hartuko da destino-eskolak espediente akademiko hori jasotzen den unetik aurrera, lekualdatze-komunikazioarekin batera.

El alumno o alumna que se traslade a otro centro sin haber concluido el curso académico deberá aportar una certificación académica expedida por el centro de origen, el cual remitirá al centro de destino, a petición de este, el expediente académico del alumno o alumna. La matriculación se considerará definitiva a partir de la recepción del expediente académico por parte de la Escuela de destino junto con la comunicación de traslado.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ikasketen baliokidetza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Equivalencia de estudios.

Dekretu honetan araututako irakaskuntzen eta otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuan edo lehenago araututakoen arteko baliokidetzen araubidea dekretu honen IV. eranskinean dago zehaztuta.

El régimen de equivalencias entre las enseñanzas reguladas en el presente Decreto y las reguladas por el Decreto 46/2009, de 24 de febrero o por normativas anteriores es el que se especifica en el Anexo IV del presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dekretu honetan ezarritako kurtsoekiko korrespondentzia zuzena ez duten kurtsoetatik datozen ikasleen sarbidea, 2019-2020ko ikasturterako.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Incorporación en el curso 2019-2020 del alumnado procedente de cursos que no tienen correspondencia directa con los cursos establecidos en el presente Decreto:

1.– Otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuan ezarritako hizkuntza-irakaskuntzetako tarteko B1.1 maila gaindituta baina irakaskuntza horietako tarteko B1.2 maila gainditu gabe daukatenek dekretu honetako irakaskuntza arautuetako tarteko B1 mailan matrikulatu beharko dute.

1.– Las personas que tengan superado el Nivel Intermedio B1.1 de las enseñanzas de idiomas establecidas por el Decreto 46/2009, de 24 de febrero, pero no tengan superado el Nivel intermedio B1.2 de dichas enseñanzas, deberán matricularse en el Nivel Intermedio B1 de las enseñanzas reguladas en el presente Decreto.

2.– Otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuan ezarritako hizkuntza-irakaskuntzetako tarteko B1.2 maila gaindituta daukatenak dekretu honetako irakaskuntzetako tarteko B2.1 mailan matrikulatu ahal izango dira.

2.– Las personas que tengan superado el Nivel Intermedio B1.2 de las enseñanzas de idiomas establecidas por el Decreto 46/2009, de 24 de febrero, podrán matricularse en el Nivel Intermedio B2.1.

3.– Otsailaren 24ko 46/2009 Dekretuan ezarritako hizkuntza-irakaskuntzetako B2 maila aurreratua gaindituta ez daukatenak dekretu honetako irakaskuntza arautuetako tarteko B2.1 edo B2.2 mailetan matrikulatu ahal izango dira, lortu duten mailaren arabera.

3.– Las personas que no tengan superado el Nivel Avanzado B2 de las enseñanzas de idiomas establecidas por el Decreto 46/2009, de 24 de febrero, podrán matricularse en el Nivel Intermedio B2.1 o en el Nivel Intermedio B2.2 de las enseñanzas reguladas en el presente Decreto, dependiendo del nivel adquirido.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Araua indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen da otsailaren 24ko 46/2009 Dekretua, zeinaren bidez xedatzen baitzen bai araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena, bai irakaskuntza horietako oinarrizko mailaren, tarteko mailaren, maila aurreratuaren eta gaitasun-mailaren curriculuma.

Queda derogado el Decreto 46/2009, de 24 de febrero, por el que se dispone la implantación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establece el currículo de los niveles Básico, Intermedio, Avanzado y Aptitud de dichas enseñanzas.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko maiatzaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA, MAIATZAREN 21EKO 80/2019 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 80/2019, DE 21 DE MAYO
OINARRIZKO MAILAREN CURRICULUMA
CURRÍCULO NIVEL BÁSICO

SARRERA

INTRODUCCIÓN.

Oinarrizko mailaren helburu nagusia da ikasleak gaitzea hizkuntza modu erraz batean erabil dezaten jasotzeko zein sortzeko eta ahoz zein idatziz, bai eta beste hizkuntza batzuen hiztunen arteko bitartekari-lana egiteko ere, berehalakoan hizkuntza estandarreko erregistro neutroko testu laburrak ulertu eta sortu beharra dakarten eguneroko egoeretan, gai orokorreko oinarrizko alderdi zehatzei buruzkoak eta sarritan erabiltzen diren adierazpenak, egiturak eta lexikoak dauzkatenak.

El Nivel Básico tiene como objetivo principal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera sencilla en la recepción y en la producción, tanto de forma hablada como escrita, así como mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves en un registro neutro en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.

Oinarrizko mailari dagozkion gaitasunak lortuz gero, ikaslea hauek egiteko gai izango da:

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Básico, el alumnado será capaz de:

– Zentzu orokorra, funtsezko informazioa eta puntu nagusiak ulertuko ditu ondo egituratuta dauden, aurrez aurre edo bide teknikoen bitartez (telefonoa, telebista, megafonia, etab.) transmitituta dauden eta erregistro formalean zein neutroan motel esanda dauden eguneroko bizitzako ahozko testu laburretan, baldin eta baldintza akustikoak onak badira eta mezua distortsionatu gabe badago.

– Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales de la vida cotidiana breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, TV, megafonía, etc.) y articulados a una velocidad lenta en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado.

– Erregistro neutroko ahozko testu laburrak sortuko ditu, bakarrik zein beste batzuekin, bai aurrez aurreko komunikazioan, bai telefonoz edo bestelako baliabide teknikoen bitartez, eta diskurtsoa ulertzeko moduko jarioz eta ahoskeraz moldatuko da, nahiz eta atzerritar azentua, pausa eta zalantza nabarmenak izan eta errepikatzea, parafrasia eta solaskidearen kooperazioa behar izan.

– Producir y coproducir, textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y desenvolverse con una fluidez y pronunciación que permitan la comprensión del discurso, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sean necesarias la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.

– Eguneroko bizitzako, egitura soil eta argiko eta erregistro formal zein neutroko testu laburren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak ulertuko ditu.

– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos de la vida cotidiana breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro.

– Eguneroko bizitzako, egitura soileko eta erregistro neutroko testu labur idatziak sortuko ditu, bakarrik zein beste batzuekin; horretarako, behar bezala erabiliko ditu kohesio-baliabide eta ortografia- eta puntuazio-konbentzio oinarrizkoenak.

– Producir y coproducir textos escritos breves de la vida cotidiana y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales.

Oinarrizko A1 maila.

Nivel básico A1.

1.– Helburuak.

1.– Objetivos.

1.1.– Ahozko testuak ulertzea.

1.1.– Comprensión de textos orales.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Hizkuntza estandarrekoak eta gai ezagunei buruzkoak diren eta argi egituratuta eta oso motel eginda dauden diskurtso kontestualizatuak ulertzea, irudiez edo keinuez lagunduta eta berriro entzuteko aukera emanda.

Comprender discursos contextualizados sobre asuntos conocidos en lengua estándar, claramente articulados y a velocidad muy lenta, apoyados en imágenes o gestos y siempre que pueda volver a escucharlo.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Eguneroko gaiei edo gai pertsonalei buruzko oso mezu laburrak ulertzea (hasierako eta amaierako agurrak, aurkezpenak, eskerrak ematekoak, barkamena eskatzekoak...), baita jarraibide eta argibide errazak ere.

– Comprender conversaciones muy breves sobre asuntos cotidianos o personales (saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, disculpas...), instrucciones e indicaciones sencillas.

– Oinarrizko kudeaketetan (erosketetan, ikastaroetan matrikulatzean, hotel batean erregistratzean) esaten direnen artean funtsezkoenak ulertzea.

– Comprender lo más relevante de lo que se dice en gestiones básicas (hacer compras, inscribirse en un curso, registrarse en un hotel).

– Iragarkien eta mezu laburren garrantzitsuena ulertzea.

– Captar lo más relevante de anuncios y mensajes breves.

1.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

1.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Ohiko egoeretan, egitura errazeko eta eduki gramatikal eta lexiko mugatuko ahozko testu labur-laburrak sortzea, keinuen eta solaskidearen laguntzaz.

Producir textos orales muy breves de estructura sencilla, en situaciones habituales, con un contenido gramatical y léxico muy limitado, con la ayuda de gestos y la cooperación del interlocutor.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Ohiko adeitasun-formulak erabiltzea (hasierako eta amaierako agurrak, aurkezpenak, eskerrak ematekoak, barkamena eskatzekoak, pertsonenganako interesa adieraztekoak).

– Utilizar fórmulas habituales de cortesía (saludar, despedirse, presentarse, agradecer, disculparse, interesarse por otras personas).

– Eguneroko objektuak eta mesedeak eskatzea eta eskaintzea.

– Pedir y ofrecer, favores y objetos cotidianos.

– Informazio pertsonala eskatzea eta ematea (nazionalitatea, bizilekua, jarduerak, interesak, familia, adiskideak, denbora, etab.).

– Pedir y dar información personal (nacionalidad, residencia, actividades, intereses, familia, amistades, tiempo, etc.).

– Pertsonak, lekuak, jarduerak eta interesak modu erraz batean aurkeztu eta deskribatzea.

– Realizar presentaciones y descripciones sencillas de personas, lugares, actividades e intereses.

1.3.– Testu idatziak ulertzea.

1.3.– Comprensión de textos escritos.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Behar duena berriro irakurtzeko aukera izanik, gai ezagunei eta kontestualizatuei buruzko testu errazen zentzu orokorra eta funtsezko informazioa ulertzea, aurkezpenaz eta irudiez lagunduta.

Comprender el sentido general y la información esencial de textos sencillos sobre asuntos conocidos y contextualizados, ayudándose de la presentación e imágenes siempre que pueda volver a leer lo que necesite.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Oharrak, mezu pertsonal laburrak (SMS, mezu elektronikoak, postalak) eta iragarki publikoak ulertzea, hala nola «Salgai dago».

– Comprender notas, mensajes personales cortos (SMS, correos electrónicos, postales) y anuncios públicos, por ejemplo «Se vende».

– Sarritan erabiltzen den lexikoa duten testu laburretatik iragar daitekeen informazio globala eta espezifikoa ulertu eta ateratzea.

– Comprender y extraer la información global y específica predecible de textos breves con un vocabulario frecuente.

– Fitxak eta inprimakiak betetzeko oinarri-oinarrizko argibideak ulertzea.

– Comprender indicaciones muy básicas para rellenar fichas e impresos.

– Leku publikoetako oinarrizko informazio, jarraibide eta argibide labur eta sarriak ulertzea (kale, denda, jatetxe, museo, garraiobide, eta abarretako kartelak.

– Comprender información, instrucciones e indicaciones muy básicas breves y frecuentes en lugares públicos (letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes, museos, medios de transporte, etc.).

1.4.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

1.4.– Producción y coproducción de textos escritos.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Oinarrizko testu labur-laburrak idaztea, egikeraren eta lexikoaren gaineko oinarri-oinarrizko kontrolaz eta oinarrizko errepertorioaz baliatuta eta ereduei estu jarraikiz.

Escribir textos muy breves y elementales con un repertorio y control muy básico de construcción y léxico, siguiendo de cerca unos modelos.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Eguneroko jarduerei lotutako oinarrizko informazio, jarraibide eta argibideak emateko oharrak idaztea, hala nola «Pisu bila nabil».

– Escribir notas con información, instrucciones e indicaciones muy básicas relacionadas con actividades cotidianas, por ejemplo «busco piso».

Korrespondentzia pertsonal errazak idaztea (posta-txartelak), ereduetatik abiatuta.

Escribir correspondencia personal muy sencilla (postales) a partir de modelos.

– Gai ezagunei buruzko testu laburrak idaztea, esaldi errazez eta lokailu oinarrizkoenez baliatuta, hala nola «eta, edo, baina».

– Escribir pequeños textos sobre temas conocidos con frases sencillas relacionadas con los conectores más básicos «y, o, pero, porque».

2.– Gaitasunak eta edukiak.

2.– Competencias y contenidos.

2.1.– Gai-edukiak.

2.1.– Contenidos temáticos.

– Identifikazio pertsonala.

– Identificación personal.

– Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurunea.

– Vivienda, hogar, ciudad y entorno.

– Eguneroko bizitzako jarduerak.

– Actividades de la vida diaria.

– Astialdia eta aisialdia.

– Tiempo libre y ocio.

– Bidaiak.

– Viajes.

– Giza harremanak eta harreman sozialak.

– Relaciones humanas y sociales.

– Osasuna eta zainketa fisikoak.

– Salud y cuidados físicos.

– Hezkuntza.

– Educación.

– Erosketak eta merkataritzako jarduerak.

– Compras y actividades comerciales.

– Elikadura.

– Alimentación.

– Ondasunak eta zerbitzuak.

– Bienes y servicios.

– Hizkuntza eta komunikazioa.

– Lengua y comunicación.

– Klima, baldintza atmosferikoak eta ingurumena.

– Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.

– Zientzia eta teknologia.

– Ciencia y tecnología.

2.2.– Gaitasun eta eduki soziokultural eta soziolinguistikoak.

2.2.– Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Eguneroko bizitzako alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzea (eguneroko jarduerak, ikasteko eta lan egiteko ohiturak, aisialdia, jaiak, ordutegiak); bizi-baldintzak (etxea, ingurunea, egitura soziala); pertsonarteko harremanak (familiakoak, belaunaldien artekoak, ezagunen eta ezezagunen artekoak); paralinguistika eta proxemika (jarrerak, keinuak, aurpegiera, ahotsaren erabilera, begi-kontaktua eta kontaktu fisikoa); kultura, ohiturak eta balioak (instituzioak, tradizioak, ospakizunak, zeremoniak, arte-adierazpena), eta konbentzio sozialak (adeitasun-formulak eta portaera sozialeko tratamendua eta arauak).

Conocimiento y aplicación de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).

2.2.1.– Gaitasun eta eduki soziokulturalak.

2.2.1.– Competencia y contenidos socioculturales.

– Identifikazio pertsonala:

– Identificación personal:

– Izen-abizenik sarrienak.

– Nombres y apellidos más frecuentes.

– Abizenen ordena eta kopurua.

– Número y orden de los apellidos.

– Hasierako eta amaierako agur-keinuak.

– Gestos para saludar y despedirse.

– Jatorria.

– Procedencia.

– Egoera zibila.

– Estado civil.

– Lanbidea.

– Profesión.

– Etxebizitza, etxea eta ingurunea.

– Vivienda, hogar y entorno:

– Etxebizitza-mota ohikoenak.

– Tipos de vivienda más comunes.

– Oinarrizko alderdi geografikoak.

– Aspectos geográficos básicos.

– Bizilekua: hiria, herria...

– Lugar de residencia: ciudad, pueblo...

– Eguneroko bizitzako jarduerak:

– Actividades de la vida diaria:

– Lan-baldintzak eta lan-bilaketa.

– Condiciones de trabajo y búsqueda de empleo.

– Puntualtasuna.

– La puntualidad.

– Elementu sozialak.

– Elementos sociales.

– Astialdia eta aisialdia:

– Tiempo libre y ocio:

– Aisialdiko eta astialdiko jarduera ohikoenak.

– Actividades de ocio y tiempo libre más comunes.

– Arteko eta kulturako erreferenteak: musika...

– Referentes artístico-culturales: música...

– Ospakizun eta zeremonia adierazgarrienak.

– Celebraciones y ceremonias más significativas.

– Kirolak.

– Deportes.

– Bidaiak:

– Viajes:

– Ohitura zibikoak: gidatzeko arauak, etab.

– Hábitos cívicos: normas de conducción, etc.

– Helmuga turistiko arrakastatsuenak.

– Destinos turísticos más populares.

– Giza harremanak eta harreman sozialak:

– Relaciones humanas y sociales:

– Familia-bizitzako usadio-ohiturak.

– Usos y costumbres de la vida familiar.

– Familiaren egitura.

– La estructura familiar.

– Hezkuntza:

– Educación:

– Eskola-sistema.

– Sistema escolar.

– Erosketak eta merkataritzako jarduerak:

– Compras y actividades comerciales:

– Kontsumo-ohiturak.

– Hábitos de consumo.

– Elikadura:

– Alimentación:

– Gastronomia eta elikatzeko ohiturak.

– Gastronomía y hábitos de alimentación.

– Jai batzuetako janari tipikoak.

– Comidas típicas para determinadas fiestas.

– Ondasunak eta zerbitzuak:

– Bienes y servicios:

– Denden ordutegiak, bankuak, garraiobideak, etab.

– Horarios de tiendas, bancos, medios de transporte, etc.

– Zientzia eta teknologia:

– Ciencia y tecnología:

– Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak egotea.

– Presencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

– Osasuna eta zainketa fisikoak.

– Salud y cuidados físicos.

– Klima eta baldintza atmosferikoak.

– Clima y condiciones atmosféricas.

– Hizkuntza eta komunikazioa.

– Lengua y comunicación.

2.2.2.– Gaitasun eta eduki soziolinguistikoak.

2.2.2.– Competencia y contenidos sociolingüísticos.

– Gizarte-harremanak.

– Relaciones sociales.

– Tokiren batera sartzeaz batera agurtu eta agurra hautatzea.

– Uso y elección del saludo al llegar a un sitio.

– Aurkezpenak.

– Presentaciones.

– Amaierako agurrak.

– Despedidas.

– Tratamendu-formak erabili eta hautatzea.

– Uso y elección de las formas de tratamiento.

– Jendea aurkezteko eta aurkezpenetan formalki zein informalki erantzuteko formulak.

– Fórmulas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.

– Egunen unearen araberako agurrak.

– Fórmulas de saludo según los momentos del día.

– Osasunari buruz hitz egiteko baliabideak.

– Recursos para hablar de la salud.

– Korrespondentzia pertsonaleko konbentzio grafikoak.

– Convenciones gráficas en la correspondencia personal.

– Klima-eguraldiari buruz hitz egiteko baliabideak.

– Recursos para hablar del tiempo climático.

– Hitzorduak formalki zein informalki adosteko baliabideak.

– Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.

– Ordaintzeko uneko formulak.

– Fórmulas a la hora de pagar.

– Jendearen arreta izateko formulak.

– Fórmulas para llamar la atención de alguien.

– Adeitasun-arauak.

– Normas de cortesía.

– Baimena, laguntza, zerbitzuak, produktuak eskatzeko adeitasun-formulak.

– Fórmulas de cortesía para solicitar permiso, ayuda, un servicio, un producto.

– Eskerrak emateko, barkamena eskatzeko, konplimenduak egiteko, zoriontzeko, oparien ondorioz erreakzionatzeko formulak, hala nola Gabonetan eta urtebetetzeetan zoriontzea.

– Fórmulas para expresar agradecimiento, para pedir perdón, para hacer cumplidos, para felicitar, para reaccionar ante un regalo, por ejemplo felicitación en Navidad y por el cumpleaños.

– «Eskerrik asko» eta «mesedez» zuzen erabiltzea.

– Uso apropiado de «gracias» y «por favor».

– Herri-jakintzako adierazpenak.

– Expresiones de sabiduría popular.

– Atsotitz eta esaera zahar errazak.

– Refranes y proverbios sencillos.

– Erregistroa.

– Registro.

– Erregistro neutroa.

– Registro neutro.

2.3.– Gaitasun eta eduki estrategikoak.

2.3.– Competencia y contenidos estratégicos.

Ahozko testuak eta testu idatziak ulertu eta bakarrik zein beste batzuekin sortzeko estrategiak jakin eta erabiltzea planifikazioan, egikeran, kontrolean eta zuzenketan.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos.

– Norberaren ezagutzetan eta esperientzietan oinarritutako hipotesiak egitea, formatua eta ilustrazioak kontuan hartuta.

– Formación de hipótesis basándose en los propios conocimientos y experiencias, y teniendo en cuenta el formato y las ilustraciones.

– Soinuak ezagutzea eta grafiak identifikatzea (edo alderantziz).

– Reconocimiento de los sonidos e identificación con sus correspondientes grafías (o viceversa).

– Hiztunaren asmoa ulertzen laguntzen duten mintzairaren ezaugarriak ezagutzea (ahotsaren intonazioa, erritmoa, arauak, modulazioa).

– Reconocimiento de las características de la lengua oral (entonación, ritmo, pausas, modulación de la voz) que ayudan a comprender la intención del hablante.

– Ahozko hizkuntzaren elementu paralinguistikoak (keinuak, jarrerak...) behatu eta ezagutzea.

– Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas...) en el lenguaje oral.

– Komunikazio-egintzaren elementuak identifikatzea (igorlea, hartzailea, kanala...) eta testuinguruaren elementuak eta komunikazio-egoera ezagutzea (solaskideen sexua, adina, tokia...).

– Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal...) y reconocimiento de los elementos del contexto y la situación comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar...).

– Hizkuntzaren beraren eduki eta konbentzio kulturalak behatu eta ezagutzea.

– Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones culturales propias del idioma.

– Hitz ezezagunen esanahia identifikatzea, ezagutzetatik, testuaren edo esaldiaren zentzu orokorretik, egoeratik, testuingurutik, beste hizkuntza batzuen ezagueratik, giltzarri gramatikal eta lexikoetatik.

– Identificación del significado de palabras desconocidas a partir de sus conocimientos, del sentido general del texto o de la frase, de la situación, del contexto, de su conocimiento de otras lenguas, de claves gramaticales y léxicas.

– Estrategia pertsonalak erabiltzea (giltzarri-hitzak azpimarratu edo idaztea, hitz- eta lokailu-zerrendak egitea...).

– Utilización de estrategias personales (subrayar o anotar palabras claves, hacer listas de palabras, de conectores...).

– Hitz ezagunen esanahiaren gaineko hipotesiak egin ostean, hiztegia erabiltzea.

– Utilización del diccionario después de formular hipótesis sobre el significado de las palabras desconocidas.

– Egindako hipotesiak egiaztatu eta berrikustea eta arrakasta eta erroreak autoebaluatzea, beraiek zuzentzen laguntzeko.

– Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o los errores cometidos como ayuda a su corrección.

2.4.– Gaitasun eta eduki funtzionalak.

2.4.– Competencia y contenidos funcionales.

Hizkuntza idatzian zein ahozkoan, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera, adierazle ohikoenen bitartez, komunikazio-funtzio hauek ulertu eta gauzatzea.

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes frecuentes más comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral y escrita:

– Informazio orokorra eman eta eskatzea (asertzio-egintzak):

– Dar y solicitar información general (actos asertivos):

– Izen, adin, abizen, egoera zibil, nazionalitate, lanbide, telefono-zenbaki, helbide, posta elektroniko, eta abarrei buruzko informazioa eman eta eskatzea.

– Dar y pedir información sobre el nombre, edad, apellido, estado civil, nacionalidad, profesión, número de teléfono, dirección, correo electrónico...

– Pertsona (lanbidea, familia, trebetasunak, gustuak eta zaletasunak), ordutegi, prezio, data, janari, leku (eskola eta bizilekua), janari- eta edari-kopuru, eta abarrei buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre personas (ocupaciones, familia, habilidades, gustos, aficiones), horarios, precios, fechas, comidas, lugares (la escuela y el lugar donde se vive) cantidades de alimentos y bebidas...

– Zerbait norena den galdetu eta esatea.

– Preguntar y decir a quién pertenece algo.

– Pertsonak, aldarteak eta egoera fisiko sinpleak deskribatzea.

– Describir personas, estados anímicos y físicos simples.

– Oraingo munduko edo ohiko jarduerak kontatzea.

– Referirse a acciones habituales o del mundo presente.

– Hitz egin ahala gertatzen diren ekintzak kontatzea.

– Referirse a acciones que suceden en el momento que se habla.

– Pertsonak, lekuak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta gelak) egoerak eta ekintzak deskribatzea.

– Describir personas, lugares, objetos (prendas de vestir, mobiliario, un edificio y sus dependencias), situaciones y acciones.

– Klimaz hitz egitea.

– Hablar del clima.

– Espazioan topatu eta kokatzea (ikasgelako, etxeko, hiriko objektuak).

– Localizar y ubicar en el espacio (objetos en el aula, casa, ciudad).

– Norbait edo zerbait urrun edo hurbil dagoen adieraztea.

– Indicar la lejanía o cercanía de algo o alguien.

– Iragandako gertaera edo pasadizoak kontatzea eta horien galde egitea.

– Narrar y preguntar sobre un hecho o suceso pasado.

– Zuzentzea, zalantza adieraztea.

– Corregirse, rectificar, dudar.

– Azalpenetan, zerrendak egitea.

– Enumerar en una explicación.

– Oraina eta iragana alderatzea.

– Distinguir el presente y el pasado.

– Laburpenak egitea (filmak, liburuak...).

– Resumir (una película, libro...).

– Definizioak egitea.

– Definir.

– Zerbait ezaguna edo jakina ez dela adieraztea.

– Expresar ignorancia o conocimiento de un hecho.

– Iragarpenak eta iragarkiak egitea.

– Hacer predicciones y anuncios.

– Planak eta proiektuak kontatzea.

– Referirse a planes y proyectos.

– Asmoak adieraztea eta hitzematea.

– Expresar intenciones y promesas).

– Pertsona, gauza, egitate edo gertakarien gaineko hipotesiak egitea.

– Formular hipótesis sobre personas, cosas, hechos o sucesos.

– Denbora-sekuentzia adieraztea.

– Expresar secuencia temporal.

– Hitza eskatu eta ematea, etetea, hitz egiteari uztea, etab.

– Pedir y dar la palabra, interrumpir, dejar hablar, etc.

– Jarrerak eta iritziak adieraztea eta baloratzea (egintza adierazkorrak):

– Expresar y valorar actitudes y opiniones (actos expresivos):

– Gustuei buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre gustos.

– Jakintasuna eta ezjakintasuna adieraztea.

– Expresar conocimiento o desconocimiento.

– Egoera edo sentsazio fisiko bati edo osasunari buruzko informazioa eskatu eta ematea: hotza, beroa, logura, gosea edo egarria, zaporea, ongizatea edo ondoeza.

– Pedir y dar información sobre un estado o sensación física y por la salud: frío o calor, sueño, hambre o sed, sabor, bienestar o malestar.

– Barkamena eskatzea eta barkatzea.

– Pedir perdón y perdonar.

– Zalantza adieraztea.

– Expresar duda.

– Poza adieraztea.

– Expresar alegría.

– Interesa edo interes eza adieraztea.

– Manifestar interés o desinterés.

– Adostasuna edo desadostasuna adieraztea.

– Expresar acuerdo o desacuerdo.

– Proposamen edo ideiaren baten alde edo kontra azaltzea.

– Mostrarse a favor o en contra de una propuesta o idea.

– Lehentasunak adieraztea.

– Expresar preferencias.

– Aukera adieraztea.

– Expresar elección.

– Axolagabetasuna adieraztea.

– Expresar indiferencia.

– Harridura eta espantua adieraztea.

– Expresar extrañeza y asombro.

– Errukia adieraztea.

– Expresar lástima.

– Nahiak adieraztea.

– Expresar un deseo.

– Aldarte ohikoenei eta horrela egoteko arrazoiei buruzko informazioa eskatu eta ematea: asperdura, asea, atsekabea, harridura, interesa, estimua, poza, etab.

– Pedir y dar información sobre los estados de ánimo más comunes y sus causas: aburrimiento, satisfacción o insatisfacción, admiración, interés, estima, alegría, etc.

– Gogatzea, konbentzitzea. Ekintza-proposamena (zuzendaritza-egintzak):

– Persuadir, convencer. Propósito de acción (actos directivos):

– Laguntza eskatu eta eskaintzea.

– Pedir y ofrecer ayuda.

– Aginduak ematea.

– Dar órdenes.

– Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo ukatzea.

– Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.

– Laguntza eskaini eta eskatzea, onartzea eta ez onartzea.

– Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y rechazarla.

– Zerbait egitera animatzea.

– Animar a hacer una cosa.

– Jarraibideak eskatu eta ematea (norabideak, tokiren batera heltzea).

– Solicitar y dar instrucciones (direcciones, llegar a un lugar).

– Lankidetza eskatzea.

– Pedir cooperación.

– Mezua errepikatzeko edo astiroago esateko eskatzea.

– Solicitar la repetición de un mensaje o que hable más despacio.

– Hitz edo esamoldeen esanahia edo itzulpena galdetu eta adieraztea.

– Preguntar y expresar el significado o la traducción de una palabra o expresión.

– Ulertu gabeko hitzak edo izen bereziak letreiatzeko eskatzea.

– Solicitar que se deletree una palabra o nombre propio que no se ha entendido.

– Ahots modulazioak eskatzea: ozen, ahapeka, etab.

– Pedir modulaciones de la voz: que hable más alto, más bajo, etc.

– Zerbait egiteko asmo, borondate edo erabakiei buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre la intención, la voluntad o la decisión de hacer algo.

– Betebehar pertsonalak adieraztea.

– Expresar obligación personal.

– Aholkuak eskatu eta ematea.

– Pedir y dar consejos.

– Sorospena eskatzea.

– Pedir socorro.

– Debekatzea.

– Expresar prohibiciones.

– Jarduerak iradokitzea eta iradokizunei erantzutea.

– Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.

– Hitzorduak adostea, baten batekin geratzea.

– Concertar una cita, quedar con alguien.

– Aitzakiak jarri eta barkamena eskatu, onartzea eta ez onartzea, eta arrazoiak azaltzea.

– Expresar, aceptar y rehusar excusas y disculpas, expresando los motivos.

– Oinarrizko telefono-elkarrizketak izatea (komunikazioa hastea, norbaitez galdetzea, solaskideari itxaroteko eskatzea, entzuten edo ulertzen den baieztatzea, agur esatea...).

– Mantener conversaciones telefónicas básicas (iniciar la comunicación, preguntar por alguien, pedir al interlocutor que espere, confirmar si se oye o si se entiende, despedirse...).

– Baten bat segitzera animatzea.

– Animar a alguien para que continúe.

– Sozializatzea (egintza faktikoak eta solidarioak):

– Socializar (actos fácticos y solidarios):

– Agurtzea eta agurrei erantzutea hasieran eta amaieran.

– Saludar, responder a un saludo y despedirse.

– Nork bere burua aurkeztea, beste batzuk aurkeztea eta aurkezpenei erantzutea.

– Presentarse, hacer presentaciones y responder a una presentación.

– Baten bati buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre alguien.

– Eskerrak ematea eta esker onari erantzutea.

– Dar las gracias y responder a un agradecimiento.

– Zoriontzea eta zorionari erantzutea.

– Felicitar y responder a una felicitación.

– Arreta ekartzea.

– Atraer la atención.

– Ongietorri egitea.

– Dar la bienvenida.

– Oinarrizko mezu bat errepikatzea.

– Repetir un mensaje básico.

– Komunikazioa ulertu dela baieztatu edo entzuten ari dela erakustea.

– Confirmar que se ha entendido o mostrar que se sigue la comunicación.

– Gonbitak onartzea edo ez onartzea.

– Aceptar o rechazar una invitación.

– Barkamena eskatzea.

– Pedir disculpas.

– Informazioen edo kontakizunen ondoriozko interes-, harridura-, poz-, pena-erreakzioak eta izatea.

– Reaccionar ante una información o relato con expresiones de interés, sorpresa, alegría, pena, etc.

– Mezua ulertu dela egiaztatzea.

– Verificar que se ha entendido un mensaje.

2.5.– Gaitasun eta eduki diskurtsiboak.

2.5.– Competencia y contenidos discursivos.

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan, bakarrizketetan zein elkarrizketetan, testuinguruaren araberako ereduak eta testu-patroi ohikoenak ezagutu, ulertu eta aplikatzea.

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita monológica y dialógica:

– Testu-motak:

– Tipos de texto:

– deskribatzaileak.

– Descriptivos.

– narratiboak.

– Narrativos.

– azalpenezkoak.

– Explicativos.

– argudiozkoak.

– Argumentativos

– instrukzio/pertsuasio-testuak.

– Instructivos/persuasivos.

– elkarrizketak.

– Conversación.

– iragarpenak.

– Predicciones.

– Testu-eremuak:

– Ámbitos de texto:

Eremu pertsonala.

De ámbito personal.

– Aurrez aurreko elkarrizketak.

– Conversaciones cara a cara.

– Telefono bidezko elkarrizketak.

– Conversaciones por teléfono.

– Erantzungailu automatikoko mezuak.

– Mensajes del contestador automático.

– Agurrak.

– Saludos.

– Lan-elkarrizketak.

– Entrevistas de trabajo.

– Emankizunetako eta grabazioetako ahozko testuak.

– Textos hablados retransmitidos y grabados.

– Oraingo eta iraganeko gertaeren narrazioak eta deskribapenak (aldizkariak, egunkariak, propaganda, publizitate-liburuxkak, blogak, Internet...).

– Narraciones y descripciones de sucesos presentes y pasados (revistas, periódicos, propaganda, folletos publicitarios, blogs, internet...).

– Aginduak eta jarraibideak: errezetak, erabiltzeko jarraibideak, tokiak topatzeko argibideak.

– Órdenes e instrucciones: recetas, instrucciones de uso, indicaciones para encontrar un lugar.

– Erantzungailu automatikoko mezuak.

– Mensajes del contestador automático.

– Gutun pertsonalak.

– Cartas personales.

Eremu publikoa.

De ámbito público.

– Panelak eta abisuak.

– Paneles y avisos.

– Produktuen enbalajeak eta etiketak.

– Embalajes y etiquetas de productos.

– Liburuxkak, pintadak, kartelak.

– Folletos, pintadas, carteles.

– Txartelak, ordutegiak eta egutegiak.

– Billetes, horarios y calendarios.

– Informazio-kartelak, arauak.

– Letreros informativos, regulaciones.

– Menuak eta kartak.

– Menús y cartas.

– Inprimakiak eta galdera-sortak.

– Formularios y cuestionarios.

– Irratiko eta telebistako informazioak.

– Informaciones de radio y televisión.

– Komikiak eta binetak.

– Cómics, tebeos y viñetas.

– Horoskopoak.

– Horóscopos.

– Turismo-gidaliburuak, bidaiak, aisia.

– Guías turísticas, viajes, ocio.

– Planoak eta kaleak.

– Planos y callejeros.

– Publizitate-testuak.

– Textos publicitarios.

– Baimenak, txartelak, nortasun-agiriak.

– Carnés, tarjetas, documentos de identidad.

– Web-orriak.

– Páginas web.

Eremu profesionala.

De ámbito profesional.

– Gutunak.

– Cartas.

– Lan-esparruko inprimakiak.

– Impresos relacionados con el mundo laboral.

– Seinaleak.

– Señalización.

– Jarraibideak eta arauak.

– Instrucciones y regulaciones.

– Publizitatea.

– Material publicitario.

– Etiketak eta enbalajeak.

– Etiquetado y embalajes.

– Lanpostuen deskribapena.

– Descripción de puestos de trabajo.

– Laburpenak, txostenak, mezuak.

– Resúmenes, informes, mensajes.

– Mezu elektronikoak, faxak eta bideokonferentziak.

– Correos electrónicos, faxes y videoconferencias.

– Curriculum vitaea.

– Currículum vitae.

Hezkuntza-esparrua.

De ámbito educativo.

– Testuliburuak, gidaliburuak, kontsulta-liburuak, ariketa-koadernoak.

– Libros de texto, guías, libros de consulta, cuadernos de ejercicios.

– Hiztegiak.

– Diccionarios.

– Mapak, planoak, banderak.

– Mapas, planos, banderas.

– Azterketetako galderen enuntziatua.

– Enunciado de preguntas de exámenes.

– Ikasgelako azalpenak eta jarraibideak.

– Explicaciones e instrucciones de clase.

– Ikaskideen arteko azalpenak.

– Explicaciones entre compañeros y compañeras.

– Aldizkariak, eskola-egunkariak eta horma-irudiak.

– Revistas, periódicos escolares y murales.

– Sumarioak, laburpenak, eskola-ariketak eta idazlanak.

– Sumarios, resúmenes, ejercicios escolares y redacciones.

– Autoebaluazio-fitxa.

– Ficha autoevaluación.

– Joko-arauak, definizioak.

– Instrucciones de juegos, definiciones.

– Zentroaren, liburutegiaren eta ikasgelaren ordutegia.

– Horario del centro, de biblioteca y de clase.

– Testuaren ezaugarriak:

– Propiedades del texto:

Egokitasuna.

– Adecuación.

– Komunikazio-asmoa.

– Intencionalidad comunicativa.

– Testuingurua eta egoera.

– Contexto y situación.

– Erregistroa eta hizkuntza-maila.

– Registro y nivel de lengua.

Testuaren koherentzia.

Coherencia textual.

– Edukiaren egitura.

– Estructuración del contenido.

– Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak.

– Ideas principales y secundarias.

– Lexiko-hautaketa eta hizkuntza-funtzioak.

– Selección léxica y funciones del lenguaje.

Testuaren kohesioa.

Cohesión textual.

– Elementu prosodikoak eta ortografikoak (intonazioa eta puntuazioa).

– Elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación).

– Errekurrentzia-baliabideak (izenordainak, izen-elipsia, sinonimia, eremu semantikoak...).

– Recursos de recurrencia (pronombres, elipsis de sustantivos, sinonimia, campos semánticos...).

Diskurtso-markagailuak:

Marcadores del discurso:

– Kokapenaren espazio-markatzaileak.

– Marcadores espaciales de ubicación.

– Segidako ekintzak adierazteko denbora-markatzaileak.

– Marcadores temporales para expresar acciones sucesivas.

– Perpaus koordinatuen eta mendekoen arteko testu-markatzaileak edo -lokailuak.

– Marcadores o conectores textuales entre oraciones coordinadas y subordinadas.

– Perpausen edo paragrafoen arteko lotura eta erlazio logika adierazteko testu-markatzaileak edo -lokailuak.

– Marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafos.

– Ahozko diskurtsoari eusteko markatzaileak.

– Marcadores para mantener el discurso oral.

2.6.– Gaitasun eta eduki sintaktikoak.

2.6.– Competencia y contenidos sintácticos.

Ahozkoaren eta idatziaren ulermen-jardueretan: hizkuntza idatziaren eta ahozkoaren oinarrizko egitura sintaktikoak ezagutu eta ulertzea.

En actividades de comprensión oral y escrita: reconocimiento y comprensión de las estructuras sintácticas básicas de la lengua oral y escrita.

Ahoz eta idatziz bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jardueretan: komunikazio-asmoaren araberako hizkuntza idatziaren eta ahozkoaren oinarrizko egitura sintaktikoak ezagutu eta hautatzea, eta komunikazio-eremu eta -testuinguruaren arabera erabiltzea.

En actividades de producción y coproducción oral y escrita: conocimiento y selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas básicas de la lengua oral y escrita según el ámbito y contexto comunicativos.

– entitatea eta haren ezaugarriak (in/existentzia, nolakotasuna –intrintsekoa eta baliokoa–).

– la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa).

– kantitatea (zenbakia, kopurua eta maila).

– cantidad (número, cantidad y grado).

– espazioa eta espazio-erlazioak (kokapena, posizioa, mugimendua, abiapuntua, norabidea, helmuga, distantzia eta antolaera).

– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición).

– denbora eta denbora-erlazioak (sekuentzia, aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna).

– el tiempo y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

– aspektu puntuala, perfektiboa/inperfektiboa, iraunkorra, progresiboa, ohiturakoa, prospektiboa, inkoatiboa, amaierakoa, iteratiboa eta arazlea.

– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo.

– perpaus-egiturak eta osagaien ordena.

– estructuras oracionales y orden de sus constituyentes.

– baieztapena, ezeztapena, galdera eta harridura.

– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación.

– juntadura, disjuntzioa, aurkakotasuna, kontrastea, konparazioa eta kausa.

– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y causa.

Perpausa.

Oración.

– Perpaus bakuna.

– Oración simple.

– Komunztadura (subjektua, aditza, objektu zuzena, zehar-objektua...).

– Concordancia (sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto...).

– Baiezko, ezezko eta galde-perpausak.

– Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.

– Elementuen ordena.

– Orden de los elementos.

– Perpaus elkartua.

– Oración compuesta.

– Koordinaziorik sarrienak.

– Coordinaciones más frecuentes.

– Mendekorik sarrienak.

– Subordinadas más frecuentes.

Izenak eta adjektiboak.

Nombres y adjetivos.

– Komunztadura.

– Concordancia.

– Generoa eta numeroa.

– Género y número.

– Adjektiboen mailaketa.

– Gradación adjetivos.

– Modifikatzaileak (atzizkiak eta aurrizkiak).

– Modificadores (sufijos y prefijos).

Determinatzaileak.

Determinantes.

– Artikuluak.

– Artículos.

– Erakusleak.

– Demostrativos.

– Posesiboak.

– Posesivos.

– Zenbakitzaileak.

– Numerales.

– Mugagabeak.

– Indefinidos.

– Galderakoak.

– Interrogativos.

Izenordainak.

Pronombres.

– Motak.

– Clases.

– Erabilera.

– Usos.

Aditzak.

Verbos.

– Aditz-denborarik sarrienen eraketa.

– Formación de tiempos más frecuentes.

– Aditz-denbora horien erabilera.

– Usos de esos tiempos.

– Aditz-denboren arteko aurkakotasuna.

– Oposición entre tiempos.

Adberbioak.

Adverbios.

– Denbora, leku, eta abarren adierazpenik sarrienak: erabilera eta kokapena.

– Expresiones más frecuentes de tiempo, lugar, etc.: forma uso y posición.

– Mailaketa.

– Gradación.

Loturak.

Enlaces.

– Preposiziorik sarrienak.

– Preposiciones más frecuentes.

– Esapideak.

– Locuciones.

– Juntagailuak.

– Conjunciones.

Diskurtsoa.

Discurso.

– Diskurtsoaren markatzaileak (norbaiti hitz egiteko, hitz egiten hasteko, etab.).

– Marcadores de discurso (dirigirse a alguien, empezar a hablar, etc.).

– Diskurtsoa antolatzeko baliabideak.

– Recursos para organizar el discurso.

– Hasierako eta amaierako agurrak.

– Saludos, despedidas.

– Baliabide sintaktikoak (ordena, errepikapena).

– Recursos sintácticos (orden, repetición).

– Aditz-denboren koherentzia.

– Coherencia de tiempos verbales.

– Lokailu sarriak.

– Conectores frecuentes.

– Intonazioa eta puntuazioa.

– Entonación y puntuación.

2.7.– Gaitasun eta eduki lexikoak.

2.7.– Competencia y contenidos léxicos.

Honako hauei buruzko ohiko lexiko sarria ulertu, jakin, hautatu eta erabiltzea: identifikazio pertsonala, etxebizitza, etxea eta ingurunea, eguneroko jarduerak, familia eta lagunak, giza harremanak eta harreman sozialak, lana eta lanbideak, hezkuntza eta ikasketak, hizkuntza eta komunikazioa, astialdia eta aisialdia, bidaiak eta oporrak, osasuna eta zainketa fisikoak, erosketak eta merkataritza-jarduerak, elikadura eta jatetxeak, garraioa, ondasun eta zerbitzuak, klima eta ingurune naturala, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico de uso común y frecuente relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

– Adierazle sarriak (ederto! begira!, etab.).

– Exponentes frecuentes (¡qué bien!, ¡mira!, etc.).

– Landutako egoeretako hitzak.

– Vocabulario de las situaciones trabajadas.

– Hitz-familiak.

– Familias de palabras.

– Esanahi hurbileko hitzak.

– Palabras de significado próximo.

– Sinonimoak eta antonimoak.

– Sinónimos y antónimos.

– Sasiadiskideak.

– Falsos amigos.

– Formula topikoak.

– Fórmulas tópicas.

– Adierazpen idiomatikoak.

– Expresiones idiomáticas.

2.8.– Gaitasun eta eduki fonetiko-fonologiko eta ortotipografikoak.

2.8.– Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos.

Eguneroko egoeretan erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiez ohartzea, eta horiei loturiko esanahi orokorrak ulertzea.

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos cotidianos, y comprensión de los significados generales asociados a los mismos.

Komunikazio-asmoaren arabera, erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak ezagutu eta sortzea.

Reconocimiento, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

Erabili ohi diren formatu, patroi eta elementu grafikoei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak eta konbentzio ortografikoak ezagutu eta ulertzea.

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.

Komunikazio-asmoaren arabera, funtsezko patroi grafikoak eta konbentzio ortografikoak ezagutu eta erabiltzea.

Reconocimiento, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones ortográficas fundamentales.

– Bokalak, diptongoak eta kontsonanteak ezagutu eta sortzea.

– Reconocimiento y producción de vocales, diptongos y consonantes.

– Zailtasun handiagoa duten fonemak.

– Fonemas que representan mayor dificultad.

– Azentua.

– Acento.

– Hitzen arteko lotura.

– Enlace entre palabras.

– Letra maiuskulak.

– Mayúsculas.

– Kontrakzioak.

– Contracciones.

– Ohiko erabilerako ikurrak (@, €, $).

– Signos de uso común (@, €, $).

– Talde fonetikoa: intonazioa.

– Grupos fónicos: entonación.

– Prozesu fonologikoak.

– Procesos fonológicos.

– Alfabetoa: ezaugarri berezien ezagutza.

– El alfabeto: reconocimiento de las características especiales.

– Letra maiuskulen erabilera.

– Uso de mayúsculas.

– Puntuazio-markak.

– Signos de puntuación.

3.– Ebaluazio-irizpideak.

3.– Criterios de evaluación.

Ziurtapenerako ebaluazioaren helburua da neurtzea zer-nolako gaitasuna duen ikasleak hizkuntza erabiltzeko, ulermen-jardueretan zein bakarrik edo beste batzuekin sortzeko jardueretan; horretarako ezartzen diren probek erreferentziatzat hartuko dituzte irakaskuntza erkide hauetan jardueraka ezarri eta deskribatutako maila eta helburu orokor eta espezifikoak, eta homogeneoak izango dira irakaskuntza-modalitate guztietarako eta ikasle-mota guztientzat.

El objetivo de la evaluación para la certificación es medir el grado de competencia con que el alumno o alumna utiliza el idioma, tanto en las actividades de comprensión como en las de producción y coproducción, y las pruebas que se establezcan tendrán como referencia la descripción del nivel y los objetivos generales y específicos por actividades que se han establecido en las presentes enseñanzas comunes y serán homogéneos para todas las modalidades de enseñanza y tipos de alumnado.

3.1.– Ahozko mezuak ulertzea.

3.1.– Comprensión de textos orales.

– Eguneroko betebehar errazei buruzko ohiko adierazpenak ulertzen ditu, baldin eta motel, argi eta behin baino gehiagotan esaten badira.

– Comprende expresiones habituales referidas a necesidades cotidianas sencillas, siempre y cuando se digan despacio, de forma clara y se repitan más de una vez.

– Esanahia ulertzea ahalbidetzen duten pausa luzeak dauzkaten diskurtso motelak eta argi artikulatuak ulertzen ditu.

– Comprende un discurso lento y articulado con claridad, con pausas prolongadas que permitan entender el significado.

– Galderak eta jarraibideak ulertzen ditu eta argibide labur eta errazak betetzen ditu.

– Comprende preguntas e instrucciones y sigue indicaciones breves y sencillas.

– Zenbakiak, prezioak eta orduak ulertzen ditu.

– Comprende la expresión de números, precios y horas.

3.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

3.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Ikasle batek maila honek berezko dituen gaitasunak bereganatu dituela iritziko da ondorengoak egiteko gai denean: ahozko testu laburrak ekoiztea erregistro neutroan, bai aurrez aurreko komunikazioan, bai telefonoz edo bestelako baliabide teknikoen bitartez, eta diskurtsoa ulertzeko moduko arintasun eta ahoskeraz moldatzea, atzerritaz azentua, pausa eta zalantza argiak izanda ere, baita komunikazioa mantentzeko errepikatzea, parafrasia eta solaskidearen kooperazioa beharrezkoa denean ere.

Se considerará que un alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea capaz de producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y desenvolverse con una fluidez y pronunciación que permitan la comprensión del discurso, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores o interlocutoras para mantener la comunicación.

– Pertsonei eta lekuei buruzko esaldi erraz eta bakan batzuk erabiltzen ditu bere burua aurkezteko eta hitz egiteko.

– Se presenta y se expresa con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares.

– Bere burua eta ingurune hurbilena deskribatzen ditu: lanbidea, familia, bizilekua.

– Realiza descripciones de uno mismo y de su entorno más próximo: profesión, familia, lugar de residencia.

– Elkarrizketetan, erraz aritzen da, motelago errepikatzeko aukerarik badago eta birformulatzea eta zuzentzea badago.

– Interactúa de forma sencilla en conversaciones, en las que exista la posibilidad de efectuar repeticiones a un ritmo más lento, reformulaciones y rectificaciones.

– Eguneroko gaiei buruzko galdera errazak egiten eta erantzuten ditu.

– Plantea y contesta preguntas sencillas sobre temas cotidianos.

3.3.– Testu idatziak ulertzea.

3.3.– Comprensión de textos escritos.

Ikasle batek maila honetako gaitasunak bereganatu dituela iritziko da, erregistro formal edo neutroan, egitura erraz eta argian idatzitako testu laburretako zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak ulertzeko gai denean.

Se considerará que un alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea capaz de comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos de la vida cotidiana breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro.

– Informazio-testu erraz eta laburren ideia orokorra eta deskribapen errazak ulertzen ditu, batez ere testua azaltzen laguntzen duten ilustrazioak egonez gero.

– Comprende la idea general de textos informativos sencillos y breves, y las descripciones sencillas, especialmente si contienen ilustraciones que ayuden a explicar el texto.

– Testu oso labur eta errazak ulertzen ditu, ezagunak egiten zaizkion hitzez eta oinarrizko adierazpenez lagunduta eta, adibidez, testu-zati batzuk berriro irakurrita.

– Comprende textos muy cortos y sencillos, con la ayuda de palabras que resulten familiares y de expresiones básicas, releyendo, por ejemplo, partes del texto.

– Jarraibide idatzi labur eta errazak ulertu eta betetzen ditu, batez ere ilustraziorik badago.

– Comprende y sigue instrucciones escritas breves y sencillas, especialmente si contienen ilustraciones.

– Eguneroko bizitzako egoerei buruzko testuetan (adibidez, iragarkietan) azaltzen diren hitzak eta adierazpen errazak ezagutzen ditu.

– Reconoce palabras y expresiones sencillas que figuren en un texto (por ejemplo, un anuncio), relativo a situaciones de la vida cotidiana.

– Mezu labur eta errazak ulertzen ditu, hala nola postalak edo mezu elektronikoak.

– Comprende mensajes breves y sencillos, por ejemplo, una postal o un correo electrónico.

3.4.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

3.4.– Producción y coproducción de textos escritos.

Ikasle batek maila horrek berezko dituen gaitasunak bereganatu dituela iritziko da ondorengoak egiteko gai denean: egitura errazeko testu laburrak erregistro neutroan idazteko, kohesio baliabideak eta ortografia eta puntuazio araurik funtsezkoenak behar bezala erabiltzeko.

Se considerará que un alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea capaz de producir textos escritos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales.

– Adierazpen eta esaldi bakan errazak idazten ditu.

– Escribe expresiones y frases sencillas aisladas.

– Eguneroko bizitzako egoerei loturiko ohar errazak idazten ditu.

– Escribe notas sencillas relacionadas con situaciones de la vida cotidiana.

– Postal edo mezu elektroniko labur eta errazak idazten ditu.

– Escribe una postal o un correo electrónico breve y sencillo.

– Datu pertsonalen inprimakiak betetzen ditu.

– Rellena formularios con datos personales.

– Bizilekua deskribatzen du.

– Describe el lugar donde uno vive.

Oinarrizko A2 maila.

Nivel básico A2.

1.– Helburuak.

1.– Objetivos.

1.1.– Ahozko testuak ulertzea.

1.1.– Comprensión de textos orales.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Zentzu orokorra, funtsezko informazioa eta puntu garrantzitsuenak ulertzea ahozko testu laburretan, zuzen egituratuetan, aurrez aurre eta poliki esandakoetan edo bide teknikoen bitartez transmitituetan (telefonoa, telebista, irratia, etab.), erregistro neutroan badaude, baldintza akustikoak onak badira eta zatirik zailenak berriro entzuteko aukera badago beti.

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos más importantes de textos orales breves, correctamente estructurados, llevados a cabo de forma clara y lenta, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, radio...), en un registro neutro, en unas condiciones acústicas adecuadas y siempre que pueda volver a escuchar las partes más difíciles.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Eguneroko gaiei buruzko elkarrizketa errazak ulertzea, errepikatzeko edo baieztatzeko eskatzea badago.

– Comprender conversaciones sencillas sobre temas cotidianos siempre que pueda pedir repetición o confirmación.

– Jarraibideetako eta argibideetako mezu publiko labur eta errazen eta iragarkien zentzu orokorra ulertzea, zuzenekoak zein grabatuak izan, baldintza akustikoak onak badira.

– Entender el sentido general de anuncios o mensajes públicos breves y sencillos de instrucciones e indicaciones, en directo o grabadas en unas condiciones acústicas adecuadas.

– Albiste, iragarki edo iragarpen meteorologikoen funtsezko informazioa ulertzea.

– Captar la información esencial de noticias, anuncios, o predicciones meteorológicas.

– Solaskide biren edo gehiagoren arteko elkarrizketaren gaia identifikatzea, eguneroko gaiei buruz edo haren espezialitateari buruz mintzatzen direnean.

– Identificar el tema de conversación entre dos interlocutores o interlocutoras sobre temas cotidianos o relacionados con su especialidad.

– Eguneroko transakzio eta kudeaketetako esaldi eta esamolde eginak ulertzea, egoera errazetan moldatzeko (adibidez: dendetan, jatetxeetan, postetxean, bankuetan, geltokietan) eta eguneroko bizitzako beharrizan zehatzak konpontzeko, baldin eta mezua argi artikulatuta badago eta xehetasunen gaineko baieztapena eskatzea badago.

– Entender en transacciones y gestiones cotidianas frases y expresiones hechas para desenvolverse en situaciones sencillas (por ejemplo: tiendas, restaurantes, oficinas de correos, bancos, estaciones) y para solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, siempre que el mensaje esté claramente articulado y se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

1.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

1.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Aurrez aurre, telefonoz zein bestelako baliabide teknikoen bidez, erregistro neutroko ahozko testu laburrak sortzea ohiko egoerei buruz, nahiz eta hizkuntza-errepertorio oinarrizkoa baina behar bestekoa izan eta kontrol gramatikal eta lexiko mugatua izan, eta interakzio ulergarria izatea, nahiz eta pausak egin, keinuen eta irudien laguntza (argazkiak, marrazkiak) edo solaskidearen laguntza behar izan.

Producir textos orales breves tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos en un registro neutro, sobre situaciones habituales, con un repertorio básico pero suficiente de lengua con un control gramatical y léxico limitado, así como interactuar de forma comprensible, realizando pausas y con la ayuda de gestos e imágenes (fotos, dibujos) y la cooperación del interlocutor.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Ohiko egoeretan, nolabaiteko erraztasunez jokatzea: gizarte-harremanak, adeitasun-formulak, atsegina eta nahigabea adieraztea, laguntza eskatu eta eskaintzea, eta aldartea adieraztea.

– Interactuar con cierta fluidez en situaciones habituales: contactos sociales, fórmulas de cortesía, expresión de gusto y disgusto, ofrecer y pedir ayuda y expresar estados de ánimo.

– Gai praktikoei buruzko iritziak trukatzea, iradokizunak eta proposamenak egitea, adostasuna eta desadostasuna adieraztea, baldin eta elkarrizketa oso arina ez bada eta solaskideak laguntzen badu.

– Intercambiar opiniones sobre asuntos prácticos, hacer sugerencias, propuestas, expresar acuerdo y desacuerdo siempre que la conversación no sea muy rápida y cuente con la ayuda del interlocutor.

– Eguneroko bizitzako objektuak eta zerbitzuak eskatu eta eskaintzea eta transakzio errazetan moldatzea (ikasgela, hotela, bankua, jatetxea, etab.).

– Pedir y ofrecer objetos y servicios de uso cotidiano y desenvolverse en transacciones sencillas (clase, hotel, banco, restaurantes, etc.).

– Kantitate, zenbaki eta prezioei loturiko trukeak ebaztea.

– Resolver los intercambios relacionados con cantidades, números y precios.

– Lekuen kokapenari buruzko informazioa eskatu eta ematea, eta bidea azaltzea, nahiz eta keinuen eta planoen laguntza behar izan.

– Pedir y dar información sobre la localización de un lugar, así como del camino aunque tenga que ayudarse con gestos y planos.

– Datu pertsonalak eskatu eta ematea: nazionalitatea, bizilekua, interesak, adiskideak eta ohiturak.

– Pedir y dar datos personales: nacionalidad, residencia, intereses, amistades y costumbres.

1.3.– Testu idatziak ulertzea.

1.3.– Comprensión de textos escritos.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Egitura erraz eta argiko testu erraz eta laburren zentzu orokorra, puntu nagusiak eta funtsezko informazioa ulertzea, erregistro neutroan eta eguneroko gai kontestualizatuei buruzkoetan, baldin eta berriro irakurtzea eta hiztegia erabiltzea badago.

Comprender el sentido general, los puntos principales y la información esencial de textos sencillos y breves de estructura sencilla y clara, en un registro neutro sobre asuntos cotidianos contextualizados, siempre que pueda volver a leer lo que necesite y utilizar el diccionario.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Eguneroko edo bere jarduerari loturiko gaiei buruzko ohar eta mezu errazak ulertzea (SMS, mezu elektronikoak, postalak, faxak eta gutunak).

– Comprender notas y mensajes sencillos (SMS, correos electrónicos, postales, faxes y cartas) sobre temas cotidianos o relacionados con su actividad.

– Behar duen informazioa bilatu eta topatzea liburuxketan, egunkarietan, aldizkarietan eta Interneten (ordutegiak, menuak, kultura- eta kirol-jarduerak).

– Buscar y localizar la información que necesite en folletos, periódicos, revistas e Internet (horarios, menús, actividades culturales y deportivas).

– Argi idatzitako arau, jarraibide eta argibide errazak ulertu eta betetzea (errezetak, tresnen funtzionamendua, joko-arauak, dendetako eta kaleetako kartelak, etab.).

– Comprender y seguir normas, instrucciones e indicaciones sencillas, redactadas con claridad (recetas, funcionamiento de un aparato, reglas de un juego, letreros en tiendas y calles, etc.).

– Eguneroko bizitzako gaiei buruzko korrespondentzia pertsonal erraza ulertzea.

– Comprender correspondencia personal sencilla sobre temas de la vida cotidiana.

– Eguneroko bizitzako gai praktikoei buruzko korrespondentzia formal laburra ulertzea (hoteletako gelen erreserba, atzerriko ikastaroei buruzko informazioa).

– Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas de la vida cotidiana (reserva de una habitación de hotel, información sobre un curso en el extranjero).

1.4.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

1.4.– Producción y coproducción de textos escritos.

Helburu orokorra.

Objetivo general.

Egitura errazeko testu laburrak idaztea, kohesio-baliabide mugatu baina behar bestekoak eta oinarrizko konbentzio ortografikoak eta puntuazioa erabilita.

Escribir textos breves de estructura sencilla referidos a asuntos de la vida cotidiana, utilizando recursos de cohesión limitados pero suficientes para llevar a cabo la actividad y con convenciones ortográficas y de puntuación elementales.

Helburu espezifikoak.

Objetivos específicos.

– Hezkuntzari, lanari, interesei eta ezagutzei edo trebetasunei buruzko galde-sortak edo fitxak betetzea.

– Rellenar cuestionarios o fichas con información sobre educación, trabajo, intereses y conocimientos o habilidades.

– Eguneroko bizitzako jarduerei buruzko informazioa, jarraibideak eta argibideak dauzkaten oharrak, SMSak edo mezuak idaztea.

– Escribir notas, SMS o mensajes con información, instrucciones e indicaciones sobre actividades cotidianas.

– Korrespondentzia pertsonala idaztea eskerrak emateko edo norberari edo norberaren inguruari buruzko gauzak (familia, lana, adiskideak, bizi-egoera, aisialdia, etab.) kontatzeko.

– Escribir correspondencia personal en la que se exprese agradecimiento o se hable de uno mismo o de su entorno (familia, trabajo, amigos y amigas, condiciones de vida, tiempo libre, etc.).

– Korrespondentzia formal erraza idaztea informazioa biltzeko, barkamena eskatzeko edo zerbitzuren bat eskatzeko.

– Escribir correspondencia formal sencilla en la que se recabe información, se pida disculpas o se solicite un servicio.

– Lekuak edo gertaerak deskribatzea eta zer, non eta noiz gertatu den kontatzea.

– Describir un lugar o un acontecimiento y decir qué ha pasado, dónde y cuándo.

2.– Gaitasunak eta edukiak.

2.– Competencias y contenidos.

2.1.– Gai-edukiak.

2.1.– Contenidos temáticos.

– Identifikazio pertsonala.

– Identificación personal.

– Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurunea.

– Vivienda, hogar, ciudad y entorno.

– Eguneroko bizitzako jarduerak.

– Actividades de la vida diaria.

– Astialdia eta aisialdia.

– Tiempo libre y ocio.

– Bidaiak.

– Viajes.

– Giza harremanak eta harreman sozialak.

– Relaciones humanas y sociales.

– Osasuna eta zainketa fisikoak.

– Salud y cuidados físicos.

– Hezkuntza.

– Educación.

– Erosketak eta merkataritzako jarduerak.

– Compras y actividades comerciales.

– Elikadura.

– Alimentación.

– Ondasunak eta zerbitzuak.

– Bienes y servicios.

– Hizkuntza eta komunikazioa.

– Lengua y comunicación.

– Klima, baldintza atmosferikoak eta ingurumena.

– Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.

– Zientzia eta teknologia.

– Ciencia y tecnología.

2.2.– Gaitasun eta eduki soziokultural eta soziolinguistikoak.

2.2.– Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Eguneroko bizitzako alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzea (eguneroko jarduerak, ikasteko eta lan egiteko ohiturak, aisialdia, jaiak, ordutegiak); bizi-baldintzak (etxea, ingurunea, egitura soziala); pertsonarteko harremanak (familiakoak, belaunaldien artekoak, ezagunen eta ezezagunen artekoak); paralinguistika eta proxemika (jarrerak, keinuak, aurpegiera, ahotsaren erabilera, begi-kontaktua eta kontaktu fisikoa); kultura, ohiturak eta balioak (instituzioak, tradizioak, ospakizunak, zeremoniak, arte-adierazpena), eta konbentzio sozialak (adeitasun-formulak eta portaera sozialeko tratamendua eta arauak).

Conocimiento y aplicación de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).

2.2.1.– Gaitasun eta eduki soziokulturalak.

2.2.1.– Competencia y contenidos socioculturales.

– Identifikazio pertsonala:

– Identificación personal:

– Izen-abizenik sarrienak.

– Nombres y apellidos más frecuentes.

– Abizenen ordena eta kopurua.

– Número y orden de los apellidos.

– Hasierako eta amaierako agur-keinuak.

– Gestos para saludar y despedirse.

– Jatorria.

– Procedencia.

– Egoera zibila.

– Estado civil.

– Lanbidea.

– Profesión.

– Etxebizitza, etxea eta ingurunea.

– Vivienda, hogar y entorno:

– Etxebizitza-mota ohikoenak.

– Tipos de vivienda más comunes.

– Oinarrizko alderdi geografikoak.

– Aspectos geográficos básicos.

– Bizilekua: hiria, herria...

– Lugar de residencia: ciudad, pueblo...

– Eguneroko bizitzako jarduerak:

– Actividades de la vida diaria:

– Lan-baldintzak eta lan-bilaketa.

– Condiciones de trabajo y búsqueda de empleo.

– Puntualtasuna.

– La puntualidad.

– Elementu sozialak.

– Elementos sociales.

– Astialdia eta aisialdia:

– Tiempo libre y ocio:

– Aisialdiko eta astialdiko jarduera ohikoenak.

– Actividades de ocio y tiempo libre más comunes.

– Arteko eta kulturako erreferenteak: musika...

– Referentes artístico-culturales: música...

– Ospakizun eta zeremonia adierazgarrienak.

– Celebraciones y ceremonias más significativas.

– Kirolak.

– Deportes.

– Bidaiak:

– Viajes:

– Ohitura zibikoak: gidatzeko arauak, etab.

– Hábitos cívicos: normas de conducción, etc.

– Helmuga turistiko arrakastatsuenak.

– Destinos turísticos más populares.

– Giza harremanak eta harreman sozialak:

– Relaciones humanas y sociales:

– Familia-bizitzako usadio-ohiturak.

– Usos y costumbres de la vida familiar.

– Familiaren egitura.

– La estructura familiar.

– Hezkuntza:

– Educación:

– Eskola-sistema.

– Sistema escolar.

– Erosketak eta merkataritzako jarduerak:

– Compras y actividades comerciales:

– Kontsumo-ohiturak.

– Hábitos de consumo.

– Elikadura:

– Alimentación:

– Gastronomia eta elikatzeko ohiturak.

– Gastronomía y hábitos de alimentación.

– Jai batzuetako janari tipikoak.

– Comidas típicas para determinadas fiestas.

– Ondasunak eta zerbitzuak:

– Bienes y servicios:

– Denden ordutegiak, bankuak, garraiobideak, etab.

– Horarios de tiendas, bancos, medios de transporte, etc.

– Zientzia eta teknologia:

– Ciencia y tecnología:

– Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak egotea.

– Presencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

– Osasuna eta zainketa fisikoak.

– Salud y cuidados físicos.

– Klima eta baldintza atmosferikoak.

– Clima y condiciones atmosféricas.

– Hizkuntza eta komunikazioa.

– Lengua y comunicación.

2.2.2.– Gaitasun eta eduki soziolinguistikoak.

2.2.2.– Competencia y contenidos sociolingüísticos.

– Gizarte-harremanak.

– Relaciones sociales.

– Tokiren batera sartzeaz batera agurtu eta agurra hautatzea.

– Uso y elección del saludo al llegar a un sitio.

– Aurkezpenak.

– Presentaciones.

– Amaierako agurrak.

– Despedidas.

– Tratamendu-formak erabili eta hautatzea.

– Uso y elección de las formas de tratamiento.

– Jendea aurkezteko eta aurkezpenetan formalki zein informalki erantzuteko formulak.

– Fórmulas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.

– Egunen unearen araberako agurrak.

– Fórmulas de saludo según los momentos del día.

– Osasunari buruz hitz egiteko baliabideak.

– Recursos para hablar de la salud.

– Korrespondentzia pertsonaleko konbentzio grafikoak.

– Convenciones gráficas en la correspondencia personal.

– Klima-eguraldiari buruz hitz egiteko baliabideak.

– Recursos para hablar del tiempo climático.

– Hitzorduak formalki zein informalki adosteko baliabideak.

– Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.

– Ordaintzeko uneko formulak.

– Fórmulas a la hora de pagar.

– Jendearen arreta izateko formulak.

– Fórmulas para llamar la atención de alguien.

– Adeitasun-arauak.

– Normas de cortesía.

– Baimena, laguntza, zerbitzuak, produktuak eskatzeko adeitasun-formulak.

– Fórmulas de cortesía para solicitar permiso, ayuda, un servicio, un producto.

– Eskerrak emateko, barkamena eskatzeko, konplimenduak egiteko, zoriontzeko, oparien ondorioz erreakzionatzeko formulak, hala nola Gabonetan eta urtebetetzeetan zoriontzea.

– Fórmulas para expresar agradecimiento, para pedir perdón, para hacer cumplidos, para felicitar, para reaccionar ante un regalo, por ejemplo felicitación en Navidad y por el cumpleaños.

– «Eskerrik asko» eta «mesedez» zuzen erabiltzea.

– Uso apropiado de «gracias» y «por favor».

– Herri-jakintzako adierazpenak.

– Expresiones de sabiduría popular.

– Atsotitz eta esaera zahar errazak.

– Refranes y proverbios sencillos.

– Erregistroa.

– Registro.

– Erregistro neutroa.

– Registro neutro.

2.3.– Gaitasun eta eduki estrategikoak.

2.3.– Competencia y contenidos estratégicos.

Ahozko testuak eta testu idatziak ulertu eta bakarrik zein beste batzuekin sortzeko estrategiak jakin eta erabiltzea planifikazioan, egikeran, kontrolean eta zuzenketan.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, producción y coproducción de textos orales y escritos.

– Norberaren ezagutzetan eta esperientzietan oinarritutako hipotesiak egitea, formatua eta ilustrazioak kontuan hartuta.

– Formación de hipótesis basándose en los propios conocimientos y experiencias, y teniendo en cuenta el formato y las ilustraciones.

– Soinuak ezagutzea eta grafiak identifikatzea (edo alderantziz).

– Reconocimiento de los sonidos e identificación con sus correspondientes grafías (o viceversa).

– Hiztunaren asmoa ulertzen laguntzen duten mintzairaren ezaugarriak ezagutzea (ahotsaren intonazioa, erritmoa, arauak, modulazioa).

– Reconocimiento de las características de la lengua oral (entonación, ritmo, pausas, modulación de la voz) que ayudan a comprender la intención del hablante.

– Ahozko hizkuntzaren elementu paralinguistikoak (keinuak, jarrerak...) behatu eta ezagutzea.

– Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas...) en el lenguaje oral.

– Komunikazio-egintzaren elementuak identifikatzea (igorlea, hartzailea, kanala...) eta testuinguruaren elementuak eta komunikazio-egoera ezagutzea (solaskideen sexua, adina, tokia...).

– Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal...) y reconocimiento de los elementos del contexto y la situación comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar...).

– Hizkuntzaren beraren eduki eta konbentzio kulturalak behatu eta ezagutzea.

– Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones culturales propias del idioma.

– Hitz ezezagunen esanahia identifikatzea, ezagutzetatik, testuaren edo esaldiaren zentzu orokorretik, egoeratik, testuingurutik, beste hizkuntza batzuen ezagueratik, giltzarri gramatikal eta lexikoetatik.

– Identificación del significado de palabras desconocidas a partir de sus conocimientos, del sentido general del texto o de la frase, de la situación, del contexto, de su conocimiento de otras lenguas, de claves gramaticales y léxicas.

– Estrategia pertsonalak erabiltzea (giltzarri-hitzak azpimarratu edo idaztea, hitz- eta lokailu-zerrendak egitea...).

– Utilización de estrategias personales (subrayar o anotar palabras claves, hacer listas de palabras, de conectores...).

– Hitz ezagunen esanahiaren gaineko hipotesiak egin ostean, hiztegia erabiltzea.

– Utilización del diccionario después de formular hipótesis sobre el significado de las palabras desconocidas.

– Egindako hipotesiak egiaztatu eta berrikustea eta arrakasta eta erroreak autoebaluatzea, beraiek zuzentzen laguntzeko.

– Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o los errores cometidos como ayuda a su corrección.

2.4.– Gaitasun eta eduki funtzionalak.

2.4.– Competencia y contenidos funcionales.

Hizkuntza idatzian zein ahozkoan, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera, adierazle ohikoenen bitartez, komunikazio-funtzio hauek ulertu eta gauzatzea.

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes frecuentes más comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral y escrita:

– Informazio orokorra eman eta eskatzea (asertzio-egintzak):

– Dar y solicitar información general (actos asertivos):

– Izen, adin, abizen, egoera zibil, nazionalitate, lanbide, telefono-zenbaki, helbide, posta elektroniko, eta abarrei buruzko informazioa eman eta eskatzea.

– Dar y pedir información sobre el nombre, edad, apellido, estado civil, nacionalidad, profesión, número de teléfono, dirección, correo electrónico...

– Pertsona (lanbidea, familia, trebetasunak, gustuak eta zaletasunak), ordutegi, prezio, data, janari, leku (eskola eta bizilekua), janari- eta edari-kopuru, eta abarrei buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre personas (ocupaciones, familia, habilidades, gustos, aficiones), horarios, precios, fechas, comidas, lugares (la escuela y el lugar donde se vive) cantidades de alimentos y bebidas...

– Zerbait norena den galdetu eta esatea.

– Preguntar y decir a quién pertenece algo.

– Pertsonak, aldarteak eta egoera fisiko sinpleak deskribatzea.

– Describir personas, estados anímicos y físicos simples.

– Oraingo munduko edo ohiko jarduerak kontatzea.

– Referirse a acciones habituales o del mundo presente.

– Hitz egin ahala gertatzen diren ekintzak kontatzea.

– Referirse a acciones que suceden en el momento que se habla.

– Pertsonak, lekuak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta gelak) egoerak eta ekintzak deskribatzea.

– Describir personas, lugares, objetos (prendas de vestir, mobiliario, un edificio y sus dependencias), situaciones y acciones.

– Klimaz hitz egitea.

– Hablar del clima.

– Espazioan topatu eta kokatzea (ikasgelako, etxeko, hiriko objektuak).

– Localizar y ubicar en el espacio (objetos en el aula, casa, ciudad).

– Norbait edo zerbait urrun edo hurbil dagoen adieraztea.

– Indicar la lejanía o cercanía de algo o alguien.

– Iragandako gertaera edo pasadizoak kontatzea eta horien galde egitea.

– Narrar y preguntar sobre un hecho o suceso pasado.

– Zuzentzea, zalantza adieraztea.

– Corregirse, rectificar, dudar.

– Azalpenetan, zerrendak egitea.

– Enumerar en una explicación.

– Oraina eta iragana alderatzea.

– Comparar el presente y el pasado.

– Laburpenak egitea (filmak, liburuak...).

– Resumir (una película, libro...).

– Definizioak egitea.

– Definir.

– Zerbait ezaguna edo jakina ez dela adieraztea.

– Expresar ignorancia o conocimiento de un hecho.

– Iragarpenak eta iragarkiak egitea.

– Hacer predicciones y anuncios.

– Planak eta proiektuak kontatzea.

– Referirse a planes y proyectos.

– Asmoak adieraztea eta hitzematea.

– Expresar intenciones y promesas).

– Pertsona, gauza, egitate edo gertakarien gaineko hipotesiak egitea.

– Formular hipótesis sobre personas, cosas, hechos o sucesos.

– Denbora-sekuentzia adieraztea.

– Expresar secuencia temporal.

– Hitza eskatu eta ematea, etetea, hitz egiteari uztea, etab.

– Pedir y dar la palabra, interrumpir, dejar hablar, etc.

– Jarrerak eta iritziak adieraztea eta baloratzea (egintza adierazkorrak):

– Expresar y valorar actitudes y opiniones (actos expresivos):

– Gustuei buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre gustos.

– Jakintasuna eta ezjakintasuna adieraztea.

– Expresar conocimiento o desconocimiento.

– Egoera edo sentsazio fisiko bati edo osasunari buruzko informazioa eskatu eta ematea: hotza, beroa, logura, gosea edo egarria, zaporea, ongizatea edo ondoeza.

– Pedir y dar información sobre un estado o sensación física y por la salud: frío o calor, sueño, hambre o sed, sabor, bienestar o malestar.

– Barkamena eskatzea eta barkatzea.

– Pedir perdón y perdonar.

– Zalantza adieraztea.

– Expresar duda.

– Poza adieraztea.

– Expresar alegría.

– Interesa edo interes eza adieraztea.

– Manifestar interés o desinterés.

– Adostasuna edo desadostasuna adieraztea.

– Expresar acuerdo o desacuerdo.

– Proposamen edo ideiaren baten alde edo kontra azaltzea.

– Mostrarse a favor o en contra de una propuesta o idea.

– Lehentasunak adieraztea.

– Expresar preferencias.

– Aukera adieraztea.

– Expresar elección.

– Axolagabetasuna adieraztea.

– Expresar indiferencia.

– Harridura eta espantua adieraztea.

– Expresar extrañeza y asombro.

– Errukia adieraztea.

– Expresar lástima.

– Nahiak adieraztea.

– Expresar un deseo.

– Aldarte ohikoenei eta horrela egoteko arrazoiei buruzko informazioa eskatu eta ematea: asperdura, asea, atsekabea, harridura, interesa, estimua, poza, etab.

– Pedir y dar información sobre los estados de ánimo más comunes y sus causas: aburrimiento, satisfacción o insatisfacción, admiración, interés, estima, alegría, etc.

– Gogatzea, konbentzitzea. Ekintza-proposamena (zuzendaritza-egintzak):

– Persuadir, convencer. Propósito de acción (actos directivos):

– Laguntza eskatu eta eskaintzea.

– Pedir y ofrecer ayuda.

– Aginduak ematea.

– Dar órdenes.

– Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo ukatzea.

– Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.

– Laguntza eskaini eta eskatzea, onartzea eta ez onartzea.

– Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y rechazarla.

– Zerbait egitera animatzea.

– Animar a hacer una cosa.

– Jarraibideak eskatu eta ematea (norabideak, tokiren batera heltzea).

– Solicitar y dar instrucciones (direcciones, llegar a un lugar).

– Lankidetza eskatzea.

– Pedir cooperación.

– Mezua errepikatzeko edo astiroago esateko eskatzea.

– Solicitar la repetición de un mensaje o que hable más despacio.

– Hitz edo esamoldeen esanahia edo itzulpena galdetu eta adieraztea.

– Preguntar y expresar el significado o la traducción de una palabra o expresión.

– Ulertu gabeko hitzak edo izen bereziak letreiatzeko eskatzea.

– Solicitar que se deletree una palabra o nombre propio que no se ha entendido.

– Ahots modulazioak eskatzea: ozen, ahapeka, etab.

– Pedir modulaciones de la voz: que hable más alto, más bajo, etc.

– Zerbait egiteko asmo, borondate edo erabakiei buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre la intención, la voluntad o la decisión de hacer algo.

– Betebehar pertsonalak adieraztea.

– Expresar obligación personal.

– Aholkuak eskatu eta ematea.

– Pedir y dar consejos.

– Sorospena eskatzea.

– Pedir socorro.

– Debekatzea.

– Expresar prohibiciones.

– Jarduerak iradokitzea eta iradokizunei erantzutea.

– Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.

– Hitzorduak adostea, baten batekin geratzea.

– Concertar una cita, quedar con alguien.

– Aitzakiak jarri eta barkamena eskatu, onartzea eta ez onartzea, eta arrazoiak azaltzea.

– Expresar, aceptar y rehusar excusas y disculpas, expresando los motivos.

– Oinarrizko telefono-elkarrizketak izatea (komunikazioa hastea, norbaitez galdetzea, solaskideari itxaroteko eskatzea, entzuten edo ulertzen den baieztatzea, agur esatea...).

– Mantener conversaciones telefónicas básicas (iniciar la comunicación, preguntar por alguien, pedir al interlocutor que espere, confirmar si se oye o si se entiende, despedirse...).

– Baten bat segitzera animatzea.

– Animar a alguien para que continúe.

– Sozializatzea (egintza faktikoak eta solidarioak):

– Socializar (actos fácticos y solidarios):

– Agurtzea eta agurrei erantzutea hasieran eta amaieran.

– Saludar, responder a un saludo y despedirse.

– Nork bere burua aurkeztea, beste batzuk aurkeztea eta aurkezpenei erantzutea.

– Presentarse, hacer presentaciones y responder a una presentación.

– Baten bati buruzko informazioa eskatu eta ematea.

– Pedir y dar información sobre alguien.

– Eskerrak ematea eta esker onari erantzutea.

– Dar las gracias y responder a un agradecimiento.

– Zoriontzea eta zorionari erantzutea.

– Felicitar y responder a una felicitación.

– Arreta ekartzea.

– Atraer la atención.

– Ongietorri egitea.

– Dar la bienvenida.

– Oinarrizko mezu bat errepikatzea.

– Repetir un mensaje básico.

– Komunikazioa ulertu dela baieztatu edo entzuten ari dela erakustea.

– Confirmar que se ha entendido o mostrar que se sigue la comunicación.

– Gonbitak onartzea edo ez onartzea.

– Aceptar o rechazar una invitación.

– Barkamena eskatzea.

– Pedir disculpas.

– Informazioen edo kontakizunen ondoriozko interes-, harridura-, poz-, pena-erreakzioak eta izatea.

– Reaccionar ante una información o relato con expresiones de interés, sorpresa, alegría, pena, etc.

– Mezua ulertu dela egiaztatzea.

– Verificar que se ha entendido un mensaje.

2.5.– Gaitasun eta eduki diskurtsiboak.

2.5.– Competencia y contenidos discursivos.

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan, bakarrizketetan zein elkarrizketetan, testuinguruaren araberako ereduak eta testu-patroi ohikoenak ezagutu, ulertu eta aplikatzea.

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita monológica y dialógica:

– Testu-motak:

– Tipos de texto:

– deskribatzaileak.

– descriptivos.

– narratiboak.

– narrativos.

– azalpenezkoak.

– explicativos.

– argudiozkoak.

– argumentativos.

– instrukzio/pertsuasio-testuak.

– instructivos/persuasivos.

– elkarrizketak.

– conversación.

– iragarpenak.

– predicciones.

– Testu-eremuak:

– Ámbitos de texto:

Eremu pertsonala.

De ámbito personal.

– Aurrez aurreko elkarrizketak.

– Conversaciones cara a cara.

– Telefono bidezko elkarrizketak.

– Conversaciones por teléfono.

– Erantzungailu automatikoko mezuak.

– Mensajes del contestador automático.

– Agurrak.

– Saludos.

– Lan-elkarrizketak.

– Entrevistas de trabajo.

– Emankizunetako eta grabazioetako ahozko testuak.

– Textos hablados retransmitidos y grabados.

– Oraingo eta iraganeko gertaeren narrazioak eta deskribapenak (aldizkariak, egunkariak, propaganda, publizitate-liburuxkak, blogak, Internet...).

– Narraciones y descripciones de sucesos presentes y pasados (revistas, periódicos, propaganda, folletos publicitarios, blogs, internet...).

– Aginduak eta jarraibideak: errezetak, erabiltzeko jarraibideak, tokiak topatzeko argibideak.

– Órdenes e instrucciones: recetas, instrucciones de uso, indicaciones para encontrar un lugar.

– Erantzungailu automatikoko mezuak.

– Mensajes del contestador automático.

– Gutun pertsonalak.

– Cartas personales.

Eremu publikoa.

De ámbito público.

– Panelak eta abisuak.

– Paneles y avisos.

– Produktuen enbalajeak eta etiketak.

– Embalajes y etiquetas de productos.

– Liburuxkak, pintadak, kartelak.

– Folletos, pintadas, carteles.

– Txartelak, ordutegiak eta egutegiak.

– Billetes, horarios y calendarios.

– Informazio-kartelak, arauak.

– Letreros informativos, regulaciones.

– Menuak eta kartak.

– Menús y cartas.

– Inprimakiak eta galdera-sortak.

– Formularios y cuestionarios.

– Irratiko eta telebistako informazioak.

– Informaciones de radio y televisión.

– Komikiak eta binetak.

– Cómics, tebeos y viñetas.

– Horoskopoak.

– Horóscopos.

– Turismo-gidaliburuak, bidaiak, aisia.

– Guías turísticas, viajes, ocio.

– Planoak eta kaleak.

– Planos y callejeros.

– Publizitate-testuak.

– Textos publicitarios.

– Baimenak, txartelak, nortasun-agiriak.

– Carnés, tarjetas, documentos de identidad.

– Web-orriak.

– Páginas web.

Eremu profesionala.

De ámbito profesional.

– Gutunak.

– Cartas.

– Lan-esparruko inprimakiak.

– Impresos relacionados con el mundo laboral.

– Seinaleak.

– Señalización.

– Jarraibideak eta arauak.

– Instrucciones y regulaciones.

– Publizitatea.

– Material publicitario.

– Etiketak eta enbalajeak.

– Etiquetado y embalajes.

– Lanpostuen deskribapena.

– Descripción de puestos de trabajo.

– Laburpenak, txostenak, mezuak.

– Resúmenes, informes, mensajes.

– Mezu elektronikoak, faxak eta bideokonferentziak.

– Correos electrónicos, faxes y videoconferencias.

– Curriculum vitaea.

– Currículum vitae.

Hezkuntza-eremua.

De ámbito educativo.

– Testuliburuak, gidaliburuak, kontsulta-liburuak, ariketa-koadernoak.

– Libros de texto, guías, libros de consulta, cuadernos de ejercicios.

– Hiztegiak.

– Diccionarios.

– Mapak, planoak, banderak.

– Mapas, planos, banderas.

– Azterketetako galderen enuntziatua.

– Enunciado de preguntas de exámenes.

– Ikasgelako azalpenak eta jarraibideak.

– Explicaciones e instrucciones de clase.

– Ikaskideen arteko azalpenak.

– Explicaciones entre compañeros y compañeras.

– Aldizkariak, eskola-egunkariak eta horma-irudiak.

– Revistas, periódicos escolares y murales.

– Sumarioak, laburpenak, eskola-ariketak eta idazlanak.

– Sumarios, resúmenes, ejercicios escolares y redacciones.

– Autoebaluazio-fitxa.

– Ficha autoevaluación.

– Joko-arauak, definizioak.

– Instrucciones de juegos, definiciones.

– Zentroaren, liburutegiaren eta ikasgelaren ordutegia.

– Horario del centro, de biblioteca y de clase.

– Testuaren ezaugarriak:

– Propiedades del texto:

Egokitasuna.

Adecuación.

– Komunikazio-asmoa.

– Intencionalidad comunicativa.

– Testuingurua eta egoera.

– Contexto y situación.

– Erregistroa eta hizkuntza-maila.

– Registro y nivel de lengua.

Testuaren koherentzia.

Coherencia textual.

– Edukiaren egitura.

– Estructuración del contenido.

– Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak.

– Ideas principales y secundarias.

– Lexiko-hautaketa eta hizkuntza-funtzioak.

– Selección léxica y funciones del lenguaje.

Testuaren kohesioa.

Cohesión textual.

– Elementu prosodikoak eta ortografikoak (intonazioa eta puntuazioa).

– Elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación).

– Errekurrentzia-baliabideak (izenordainak, izen-elipsia, sinonimia, eremu semantikoak...).

– Recursos de recurrencia (pronombres, elipsis de sustantivos, sinonimia, campos semánticos...).

Diskurtso-markagailuak:

Marcadores del discurso:

– Kokapenaren espazio-markatzaileak.

– Marcadores espaciales de ubicación.

– Segidako ekintzak adierazteko denbora-markatzaileak.

– Marcadores temporales para expresar acciones sucesivas.

– Perpaus koordinatuen eta mendekoen arteko testu-markatzaileak edo -lokailuak.

– Marcadores o conectores textuales entre oraciones coordinadas y subordinadas.

– Perpausen edo paragrafoen arteko lotura eta erlazio logika adierazteko testu-markatzaileak edo -lokailuak.

– Marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica entre oraciones o párrafos.

– Ahozko diskurtsoari eusteko markatzaileak.

– Marcadores para mantener el discurso oral.

2.6.– Gaitasun eta eduki sintaktikoak.

2.6.– Competencia y contenidos sintácticos.

Ahozkoaren eta idatziaren ulermen-jardueretan: hizkuntza idatziaren eta ahozkoaren oinarrizko egitura sintaktikoak ezagutu eta ulertzea.

En actividades de comprensión oral y escrita: reconocimiento y comprensión de las estructuras sintácticas básicas de la lengua oral y escrita.

Ahoz eta idatziz bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jardueretan: komunikazio-asmoaren araberako hizkuntza idatziaren eta ahozkoaren oinarrizko egitura sintaktikoak ezagutu eta hautatzea, eta komunikazio-eremu eta -testuinguruaren arabera erabiltzea.

En actividades de producción y coproducción oral y escrita: conocimiento y selección según la intención comunicativa y uso de estructuras sintácticas básicas de la lengua oral y escrita según el ámbito y contexto comunicativos.

– entitatea eta haren ezaugarriak (in/existentzia, nolakotasuna –intrintsekoa eta baliokoa–).

– la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa).

– kantitatea (zenbakia, kopurua eta maila).

– cantidad (número, cantidad y grado).

– espazioa eta espazio-erlazioak (kokapena, posizioa, mugimendua, abiapuntua, norabidea, helmuga, distantzia eta antolaera).

– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición).

– denbora eta denbora-erlazioak (sekuentzia, aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna).

– el tiempo y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

– aspektu puntuala, perfektiboa/inperfektiboa, iraunkorra, progresiboa, ohiturakoa, prospektiboa, inkoatiboa, amaierakoa, iteratiboa eta arazlea.

– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo.

– perpaus-egiturak eta osagaien ordena.

– estructuras oracionales y orden de sus constituyentes.

– baieztapena, ezeztapena, galdera eta harridura.

– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación.

– juntadura, disjuntzioa, aurkakotasuna, kontrastea, konparazioa eta kausa.

– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y causa.

Perpausa.

Oración.

– Perpaus bakuna.

– Oración simple.

– Komunztadura (subjektua, aditza, objektu zuzena, zehar-objektua...).

– Concordancia (sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto...).

– Baiezko, ezezko eta galde-perpausak.

– Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.

– Elementuen ordena.

– Orden de los elementos.

– Perpaus elkartua.

– Oración compuesta.

– Koordinaziorik sarrienak.

– Coordinaciones más frecuentes.

– Mendekorik sarrienak.

– Subordinadas más frecuentes.

Izenak eta adjektiboak.

Nombres y adjetivos.

– Komunztadura.

– Concordancia.

– Generoa eta numeroa.

– Género y número.

– Adjektiboen mailaketa.

– Gradación adjetivos.

– Modifikatzaileak (atzizkiak eta aurrizkiak).

– Modificadores (sufijos y prefijos).

Determinatzaileak.

Determinantes.

– Artikuluak.

– Artículos.

– Erakusleak.

– Demostrativos.

– Posesiboak.

– Posesivos.

– Zenbakitzaileak.

– Numerales.

– Mugagabeak.

– Indefinidos.

– Galderakoak.

– Interrogativos.

Izenordainak.

Pronombres.

– Motak.

– Clases.

– Erabilera.

– Usos.

Aditzak.

Verbos.

– Aditz-denborarik sarrienen eraketa.

– Formación de tiempos más frecuentes.

– Aditz-denbora horien erabilera.

– Usos de esos tiempos.

– Aditz-denboren arteko aurkakotasuna.

– Oposición entre tiempos.

Adberbioak.

Adverbios.

– Denbora, leku, eta abarren adierazpenik sarrienak: erabilera eta kokapena.

– Expresiones más frecuentes de tiempo, lugar, etc.: forma uso y posición.

– Mailaketa.

– Gradación.

Loturak.

Enlaces.

– Preposiziorik sarrienak.

– Preposiciones más frecuentes.

– Esapideak.

– Locuciones.

– Juntagailuak.

– Conjunciones.

Diskurtsoa.

Discurso.

– Diskurtsoaren markatzaileak (norbaiti hitz egiteko, hitz egiten hasteko, etab.).

– Marcadores de discurso (dirigirse a alguien, empezar a hablar, etc.).

– Diskurtsoa antolatzeko baliabideak.

– Recursos para organizar el discurso.

– Hasierako eta amaierako agurrak.

– Saludos, despedidas.

– Baliabide sintaktikoak (ordena, errepikapena).

– Recursos sintácticos (orden, repetición).

– Aditz-denboren koherentzia.

– Coherencia de tiempos verbales.

– Lokailu sarriak.

– Conectores frecuentes.

– Intonazioa eta puntuazioa.

– Entonación y puntuación.

2.7.– Gaitasun eta eduki lexikoak.

2.7.– Competencia y contenidos léxicos.

Honako hauei buruzko ohiko lexiko sarria ulertu, jakin, hautatu eta erabiltzea: identifikazio pertsonala, etxebizitza, etxea eta ingurunea, eguneroko jarduerak, familia eta lagunak, giza harremanak eta harreman sozialak, lana eta lanbideak, hezkuntza eta ikasketak, hizkuntza eta komunikazioa, astialdia eta aisialdia, bidaiak eta oporrak, osasuna eta zainketa fisikoak, erosketak eta merkataritza-jarduerak, elikadura eta jatetxeak, garraioa, ondasun eta zerbitzuak, klima eta ingurune naturala, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico de uso común y frecuente relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

– Adierazle sarriak (ederto! begira!, etab.).

– Exponentes frecuentes (¡qué bien!, ¡mira!, etc.).

– Landutako egoeretako hitzak.

– Vocabulario de las situaciones trabajadas.

– Hitz-familiak.

– Familias de palabras.

– Esanahi hurbileko hitzak.

– Palabras de significado próximo.

– Sinonimoak eta antonimoak.

– Sinónimos y antónimos.

– Sasiadiskideak.

– Falsos amigos.

– Formula topikoak.

– Fórmulas tópicas.

– Adierazpen idiomatikoak.

– Expresiones idiomáticas.

2.8.– Gaitasun eta eduki fonetiko-fonologiko eta ortotipografikoak.

2.8.– Competencia y contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos.

Eguneroko egoeretan erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiez ohartzea, eta horiei loturiko esanahi orokorrak ulertzea.

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos cotidianos, y comprensión de los significados generales asociados a los mismos.

Komunikazio-asmoaren arabera, erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak ezagutu eta sortzea.

Reconocimiento, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

Erabili ohi diren formatu, patroi eta elementu grafikoei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak eta konbentzio ortografikoak ezagutu eta ulertzea.

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.

Komunikazio-asmoaren arabera, funtsezko patroi grafikoak eta konbentzio ortografikoak ezagutu eta erabiltzea.

Reconocimiento, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones ortográficas fundamentales.

– Bokalak, diptongoak eta kontsonanteak ezagutu eta sortzea.

– Reconocimiento y producción de vocales, diptongos y consonantes.

– Zailtasun handiagoa duten fonemak.

– Fonemas que representan mayor dificultad.

– Azentua.

– Acento.

– Hitzen arteko lotura.

– Enlace entre palabras.

– Letra maiuskulak.

– Mayúsculas.

– Kontrakzioak.

– Contracciones.

– Ohiko erabilerako ikurrak (@, €, $).

– Signos de uso común (@, €, $).

– Talde fonetikoa: intonazioa.

– Grupos fónicos: entonación.

– Prozesu fonologikoak.

– Procesos fonológicos.

– Alfabetoa: ezaugarri berezien ezagutza.

– El alfabeto: reconocimiento de las características especiales.

– Letra maiuskulen erabilera.

– Uso de mayúsculas.

– Puntuazio-markak.

– Signos de puntuación.

3.– Ebaluazio-irizpideak.

3.– Criterios de evaluación.

3.1.– Ahozko testuak ulertzea.

3.1.– Comprensión de textos orales.

Maila honi dagozkion gaitasunak lortutzat hartzeko, ikaslea gai izango da eguneroko bizitzako ahozko testu laburretan, ondo egituratuetan, aurrez aurre edo bide teknikoen bitartez transmitituetan eta abiadura motelean, erregistro formalean edo neutroan artikulatuetan, funtsezko informazioa eta puntu nagusiak orokorrean ulertzeko, baldin eta baldintza akustikoak onak badira eta mezua distortsionatu gabe badago.

Se considerará que un alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea capaz de comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado.

– Bere aurrean diren eguneroko elkarrizketen zentzu orokorra eta informazio espezifikoa ulertzen du, baldin eta hizkuntza motela eta argia bada, eta gai-aldaketak identifikatzen ditu.

– Comprende el sentido general e información específica de conversaciones cotidianas que tengan lugar en su presencia, si el lenguaje es lento y claro, e identifica un cambio de tema.

– Bera parte den elkarrizketetan sortzen diren gai ezagunei buruzko diskurtso argiak eta hizkuntza estandarrekoak ulertzen ditu, baldin eta informazioa eskatzea badauka.

– Comprende un discurso que sea claro y en lengua estándar sobre asuntos conocidos que se dan en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir información.

– Eguneroko transakzio eta kudeaketei buruzko argibide errazak ulertzen ditu, esate baterako, toki batetik bestera oinez edo garraio publikoan joateko.

– Comprende indicaciones sencillas sobre transacciones y gestiones cotidianas, como ir de un lugar a otro a pie o en transporte público.

– Ikusizko materiala eta iruzkinak batera agertuz gero, gertaerei, istripuei, eguraldiari, eta abarri buruzko albisteen ideia nagusia ulertu eta identifikatzen du.

– Comprende y sabe identificar la idea principal de noticias sobre acontecimientos, accidentes, boletines meteorológicos, etc., cuando haya material visual que ilustre el comentario.

– Mezu eta abisu argi eta errazen ideia nagusia ulertu eta hartzen du.

– Comprende y capta la idea principal de mensajes y avisos claros y sencillos.

– Eguneroko gaiei loturiko pasarte labur grabatuen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak ulertzen ditu, baldin eta motel eta argi hitz egiten bada.

– Comprende el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes de breves pasajes grabados relacionados con asuntos cotidianos, siempre que se hable despacio y con claridad.

– Hizkuntza bera erabiltzen duten kulturetako eguneroko bizitzari eta konbentzio sozialei buruzko alderdi soziokulturalak eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzen ditu testua ulertzeko, eta bera interpretatzeko giltzarriak ateratzen ditu.

– Reconoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana y convenciones sociales de las culturas en las que se habla el idioma.

3.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

3.2.– Producción y coproducción de textos orales.

– Egitura bakun eta argiko ahozko testuak sortzen ditu eta, jardun horretan, oinarrizko prozedura batzuk erabiltzen ditu mezua birformulatzeko eta komunikazioa berrezartzeko, elementu-zerrenda erraz baten bidez, nahiz eta solaskidearen laguntza behar duen.

– Produce textos orales breves de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos básicos para reformular el mensaje y reparar la comunicación, aunque requiera la colaboración de un interlocutor, mediante una relación sencilla de elementos.

– Modu erraz batean komunikatzeko, buruz ikasitako esaldiak eta formulak erabiltzen ditu, eta etenaldiak egiten ditu adierazteko modua bilatzeko eta diskurtsoa antolatu eta berregituratzeko, edo esandakoa birformulatu edo argitzeko, betiere solaskidearen laguntzarekin.

– Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con sencillez, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho siempre que cuente con la colaboración de un interlocutor.

– Eguneroko transakzio eta kudeaketetan, lehentasunak eta gustuak adierazten ditu eta moldatu egiten da.

– Expresa sus preferencias y gustos y se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas.

– Ohiko truke labur eta argi egituratuetan erraz aritzen da, formula eta keinu bakunak erabiltzen ditu hitz-txanda hartu eta hari heltzeko, nahiz eta zalantzan aritu eta solaskidearen laguntza behar izan.

– Interactúa de manera sencilla en intercambios habituales breves y claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque titubee y requiera la colaboración del interlocutor.

– Ahozko bakarrizketak eta elkarrizketak sortzeko, lortutako ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak aplikatzen ditu, behar bezala jarduten du eta testuinguru bakoitzeko adeitasun-arau sarrienak errespetatzen ditu.

– Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos.

– Egitura sintaktiko errazak eta testu-kohesiorako baliabide ohikoenak erabiltzen ditu (lokailu arruntak), sekuentzia linealak sortzeko.

– Utiliza estructuras sintácticas sencillas y emplea los recursos de cohesión textual más habituales (conectores comunes) para crear una secuencia lineal.

– Ahozko oinarrizko errepertorio lexikoa erabiltzen du eguneroko eta ohiko egoeretako gaiei buruzko informazioa komunikatzeko, nahiz eta errore garrantzitsuak egin edo mezua egokitu behar izan itzulinguruez eta errepikapenez baliatuta.

– Utiliza un repertorio léxico oral básico para comunicar información relativa a temas conocidos en situaciones habituales y cotidianas, aunque cometa errores importantes, o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo a circunloquios y repeticiones.

3.3.– Testu idatziak ulertzea.

3.3.– Comprensión de textos escritos.

Maila honi dagozkion gaitasunak lortutzat hartzeko, ikasleak gai izango dira ulertzeko eguneroko bizitzako, egitura soil eta argiko eta erregistro formal zein neutroko testu laburren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak.

Se considerará que un alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea capaz de comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos de la vida cotidiana breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro.

– Eguneroko gaiei loturiko lexiko idatzi sarria duten testu labur eta errazen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak ulertzen ditu eta, batzuetan, ezagutzen ez dituen hitzen eta adierazpenen esanahia atera dezake testuingurutik.

– Comprende el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales de textos breves y sencillos que contengan léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, pudiendo, en ocasiones, inferir del contexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.

– Eguneroko bizitzan erabili ohi diren aparatuetako jarraibideetako testu labur eta errazak ulertzen ditu.

– Comprende textos breves y sencillos que contengan instrucciones sobre aparatos de uso común en la vida cotidiana.

– Informazio espezifikoa ateratzen du material errazetatik, hala nola gutunetatik, liburuxketatik, kultura-agendatik, zerrendetatik eta ordutegietatik.

– Recaba información específica a partir de materiales sencillos, como cartas, folletos, menús, agenda cultural, listados y horarios.

– Korrespondentzia pertsonal labur eta erraza ulertzen du, baita gai praktikoei buruzko korrespondentzia formal laburra ere, hala nola eskabide baten baieztapena edo beka baten emakida.

– Comprende correspondencia personal breve y sencilla; así como correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca.

– Kazetaritzako testu labur eta errazetan, informazio garrantzitsua identifikatzen du, hala nola egitateak edo gertaerak deskribatzen dituzten albisteen laburpenetan.

– Identifica información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.

– Leku publikoetan egon ohi diren seinaleak eta abisuak ulertzen ditu, hala nola kaleetan, tren-geltokian, metroan, aireportuan, eta abarretan.

– Comprende señales y avisos que se encuentran usualmente en lugares públicos como calles, estaciones de tren, metro, aeropuertos, etc.

– Hizkuntza bera erabiltzen duten kulturetako komunikazio idatziari buruzko alderdi soziokulturalak eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzen ditu testua ulertzeko, eta bera interpretatzeko giltzarriak ateratzen ditu.

– Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita de las culturas en las que se usa el idioma.

3.4.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

3.4.– Producción y coproducción de textos escritos.

Maila honi dagozkion gaitasunak lortutzat hartzeko, ikaslea gai izango da egitura errazeko eta erregistro neutroko testu idatzi laburrak sortzeko; eta, horretarako, behar bezala erabiliko ditu kohesio-baliabide eta ortografia- eta puntuazio-konbentzio oinarrizkoenak.

Se considerará que un alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de este nivel cuando sea capaz de producir textos escritos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales.

– Egitura bakuneko testu idatzi laburrak sortzen ditu.

– Elabora textos escritos breves y de estructura simple.

– Planak eta proiektuak deskribatzen ditu eta lehentasunak adierazten ditu.

– Describe planes, proyectos, y expresa preferencias.

– Gertaerak eta jarduerak labur eta erraz deskribatzen ditu.

– Describe acontecimientos y actividades de forma breve y simple.

– Bere buruari eta inguruneari buruzko gutun pertsonal erraz-errazak idazten ditu, baita eskerrak ematekoak edo barkamena eskatzekoak ere.

– Elabora cartas personales muy sencillas para hablar de uno mismo, de su entorno, expresar agradecimiento o pedir disculpas.

– Korrespondentzia formal erraz eta laburra idazten du: zerbitzuak eskatu edo informazioa eskatu.

– Elabora correspondencia formal sencilla y breve: solicitar un servicio o pedir una información.

– Testu idatziak sortu behar dituenean, bakarrik zein beste batzuekin, lortutako ezagutza soziokultural eta soziolinguistiko guztiak aplikatzen ditu; horretarako, adeitasun-arau sarrienak errespetatu eta mezua komunikazio-asmoaren arabera moldatzen du.

– Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, respetando las normas de cortesía más frecuentes y ajustando el mensaje al propósito comunicativo.

– Sarri erabiltzen diren oinarrizko egitura sintaktikoak eta kohesio-mekanismo bakunak (oinarrizko lokailuak) erabiltzen ditu, elementu labur, zehatz eta errazak lotuta, sekuentzia kohesioduna eta lineala sortzeko.

– Utiliza estructuras sintácticas básicas de uso frecuente, y emplea mecanismos simples de cohesión (conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.

– Oinarrizko lexiko idatzi sarria erabiltzen du, ohiko eta eguneroko egoeretan informazio labur, bakun eta zuzena komunikatzeko.

– Utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente elemental para comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas.

– Behar bezain ulergarria izateko, egokiro erabiltzen ditu oinarrizko puntuazio-markak (puntua eta koma, adibidez) eta oinarrizko ortografia-arauak (maiuskulak eta minuskulak, adibidez), paperezko euskarriko zein euskarri digitaleko testuak idazteko konbentzio formal ohikoenekin batera.

– Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

II. ERANSKINA, MAIATZAREN 21EKO 80/2019 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 80/2019, DE 21 DE MAYO
TARTEKO MAILAREN CURRICULUMA
CURRÍCULO NIVEL INTERMEDIO

Tarteko B1 maila.

Nivel Intermedio B1.

Tarteko B1 mailako irakaskuntzaren helburua da ikasleak gai izatea hizkuntza erabiltzen den lekuetara bidaiatzen dutenean sortzen diren egoera gehienetan moldatzeko, beste hizkuntza batzuen hiztunekin harreman pertsonal eta sozialak hasi eta eusteko, aurrez aurre zein baliabide teknikoen bidez, eta trukatze faktual errazak sortzen diren hezkuntza- eta lanbide-ingurunetan aritzeko.

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual.

Horretarako, ikasleek lortu behar dituzten gaitasun horiei esker, hizkuntza erabili ahal izango dute nolabaiteko malgutasunez, erraztasun erlatiboz eta zentzuzko zuzentasunez bai eguneroko egoeretan bai horren ohikoak ez diren esparru pertsonal eta publikoan eta hezkuntza- eta lanbide-esparruetan, erregistro formal, informal edo neutroko eta hizkuntzaren aldaera estandarreko ahozko testu eta testu idatzi laburrak edo ertainak bakarrik zein beste batzuekin sortu eta prozesatzeko, gai pertsonalei eta eguneroko gaiei edo gaurkotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorren alderdi zehatz batzuei buruzkoak, egitura bakunak eta oso idiomatikoa ez den errepertorio lexiko arrunta erabilita.

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.

Tarteko B1 mailari dagozkion gaitasunak lortuz gero, ikasleak hauek egiteko gai izango dira:

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el alumnado será capaz de:

– Ahozko testu labur edo ertainen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuenak eta hiztunen iritziak eta jarrera esplizituak ulertuko dituzte, ondo egituratuta dauden, abiadura txikian edo ertainean aurrez aurre edo bide teknikoen bitartez transmitituta dauden, hizkuntza estandarrean esanda dauden, eguneroko gaiak edo ezagunak edo gai orokorrak edo gaurkotasuneko gaiei buruzkoak diren eta euren esperientziei eta interesei lotuta dauden testuetan, baldin eta baldintza akustikoak onak badira eta esandakoa berriro entzuteko eta xehetasunen gaineko baieztapena eskatzea badago.

– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.

– Ondo egituratutako eta testuinguruari egokitutako eguneroko, ohiko edo interes pertsonaleko ahozko testu laburrak eta ertainak sortuko dituzte, bakarrik zein beste batzuekin, aurrez aurreko komunikazioan zein baliabide teknikoen bitartez; behar besteko zuzentasunez eta jarioz moldatuko dira diskurtsoaren ildoari jarraitu ahal izateko, eta ahoskera argi eta ulergarriz mintzatuko dira, nahiz eta atzerritar azentua agerikoa izan, baita sintaxia eta lexikoa planifikatzeko edo esandakoa beste era batera esateko edo erroreak zuzentzeko pausak ere, solaskideak arazoren bat dagoela adierazten duenean eta solaskidearen kooperazioa behar denean interakzioari eusteko.

– Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indique que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la interacción.

– Testu idatzi labur edo ertainen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuenak eta egilearen iritziak eta jarrera esplizituak ulertuko dituzte, argi eta ondo egituratuta dauden, hizkuntza estandarrean idatzita dauden eta eguneroko gaiei edo gaurkotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorren alderdi zehatz batzuei buruzkoak diren testuetan.

– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor en textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal.

– Euskarria gorabehera, ondo egituratutako eta testuinguruari egokitutako (hartzailea, egoera eta komunikazio-asmoa) eguneroko, ohiko edo interes pertsonaleko testu idatzi labur edo ertain errazak sortuko dituzte, bakarrik zein beste batzuekin; horretarako, errazen aurreikus daitezkeen egoerei loturiko lexiko- eta egitura-errepertorioa testu-kohesiorako oinarrizko baliabideak zentzuzko zuzentasunez erabiliko dituzte, eta funtsezko ortografia- eta puntuazio-konbentzioak errespetatu.

– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable corrección un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.

– Xede-hizkuntzaren edo bestelako hizkuntzen hiztunen arteko bitartekotza egingo dute ohiko egoeretan, eguneroko edo interes pertsonaleko gaiei loturiko informazioa modu erraz batean trukatu behar denean.

– Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

1.– Helburuak.

1.– Objetivos.

1.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

1.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Jarraibideak, argibideak edo bestelako informazioak dakartzaten iragarkiak eta mezuak behar bezain zehatz ulertzea, aurrez aurrekoak zein baliabide teknikoen bitartekoak egindakoak eta sarri erabiltzen diren tresna edo gailuen funtzionamenduari eta eguneroko jarduerei buruzkoak, baita esparru publikoetako edo hezkuntza- eta lanbide-esparruetako jardun- eta segurtasun-arauak betetzekoak ere.

Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.

Hizkuntza estandarrean, abiadura normalean eta argi artikulatutako adierazpen laburren asmoa, zentzu orokorra eta alderdi garrantzitsuak ulertzea (adibidez, ospakizun pribatu zein publikoetan).

Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. durante una celebración privada, o una ceremonia pública).

Gai ezagunei buruzko, interes pertsonaleko edo norberaren espezialitateko aurkezpen, solasaldi edo hitzaldi luze eta errazen ideia nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak ulertzea, betiere argi eta hizkuntzaren aldaera estandarrean artikulatutako diskurtsoetan.

Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.

Eguneroko transakzio eta kudeaketetan eta horren ohikoak ez direnetan, arazoen azalpena edo informazioen eskaera ulertzea (adibidez, erreklamazioren batean), betiere xehetasunak baieztatzeko eskatzeko aukera izanik.

Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

Aurrean gertatzen diren elkarrizketa edo eztabaida informalen zentzu orokorra, ideia nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak ulertzea, baldin eta gaia ezaguna bada eta diskurtsoa argi eta hizkuntza estandarrean artikulatuta badago.

Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.

Aurrez aurre zein bide teknikoez parte hartzen den elkarrizketetan edo eztabaida informaletan, eguneroko bizitzako alderdi praktikoei buruzko narrazioak eta deskripzioak eta eguneroko gaiei edo egunerokotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorrei buruzko informazio espezifikoa eta garrantzitsua ulertzea eta harridura, interes edo axolagabekeria sentimenduak antzematea, baldin eta interferentzia akustikorik ez badago eta solaskideek argi, motel eta zuzenean hitz egiten badute, hizkuntzaren erabilera oso idiomatikorik gabe, eta esandakoa errepikatzeko edo beste era batera esateko prest badaude.

Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información específica relevante sobre temas generales, de actualidad, o de interés personal, y captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso muy idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.

Aurrean gertatzen diren elkarrizketa formal edo eztabaida labur edo ertainen puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak identifikatzea, eta solaskide bi baino gehiago daudenean ere, eta gai orokorrak, ezagunak, gaurkotasunekoak eta norberaren interesekoak direnean, betiere baldintza akustiko onetan, baldin eta diskurtsoa ondo egituratuta eta argi artikulatuta badago, hizkuntza estandarrean, eta hizkuntzaren erabilera oso idiomatikoa edo espezializatua ez bada.

Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores, sobre temas generales, conocidos, de actualidad, o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.

Esparru publikoan edo akademikoan edo lanbide-esparruan, parte hartzen den elkarrizketa formaletan, kanala edozein izanda ere, ohiko jarduerei eta prozedurei buruz edo, ohikoak izan barik, norberaren espezializazioari buruz esaten den gehiena ulertzea, baldin eta solaskideek ez badute hizkuntza oso idiomatikoki erabiltzen eta argi ahoskatzen badute, eta galderak egiteko aukera badago egiaztatzearren ondo ulertu dela solaskideak esandakoa, edo zenbait xehetasunei buruzko argibideak lortzeko.

Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de especialización, siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

Irrati edo telebistako programen ideia nagusiak ulertzea (adibidez, publizitate-iragarkiak, informazio-emanaldiak, elkarrizketak, erreportajeak edo dokumentalak), eguneroko, gaurkotasuneko, norberaren espezialitateko eta interes pertsonaleko gaiei edo gai orokorrei buruzkoak badira eta, neurri batean, motel eta argi artikulatuta badaude.

Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma relativamente lenta y clara.

Film, telesaio eta entretenimendu-programak ulertzea, argi eta hizkuntza erraz eta estandarrean artikulatuta badaude eta ikusizko elementuek eta ekintzak argumentuaren zati nagusia gidatzen badute.

Comprender películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos visuales y la acción ayuden a la comprensión del argumento.

1.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Norberaren arloko edo interes pertsonaleko eguneroko gaiei buruzko deklarazio labur eta entseatuak egitea jendaurrean, oso modu ulergarri batean, nahiz eta azentua eta intonazioa argi eta garbi atzerrikoak izan.

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros.

Gai orokorrei edo norberaren intereseko edo espezialitatekoei buruzko aurkezpen prestatu labur edo ertainak egitea, ondo egituratuta eta ikusizko euskarriarekin (grafikoak, argazkia, gardenkiak edo diapositibak), denbora gehienean zailtasunik gabe segitu ahal izateko behar besteko argitasunarekin eta ideia nagusien gaineko zentzuzko zehaztasunekin, eta entzuleek aurkeztutakoaz egiten dituzten galdera osagarri labur eta errazei erantzutea, nahiz eta arin esanez gero errepikatzeko eskatu behar izan.

Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas, y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general, o del propio interés o especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo presentado, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez.

Eguneroko bizitzako transakzio arruntetan (bidaiak, ostatua, otorduak eta erosketak) eta horren ohikoak ez diren egoeretan moldatzea eta arazoen arrazoiak azaltzea (esate baterako, erreklamazio bat egiteko edo ohiko administrazio-kudeaketa egiteko), informazioa behar beste xehetasunekin trukatu, egiaztatu eta baieztatuta eta nork bere arrazoibideak eta ikuspuntuak argi azalduta, eta testuinguru espezifikoak eskatzen dituen konbentzio soziokulturalei jarraituta.

Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo de un problema (p. e. para hacer una reclamación, o realizar una gestión administrativa de rutina), intercambiando, comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando los propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

Elkarrizketa informaletan eraginkortasunez parte hartzea, aurrez aurre, telefonoz edo bestelako baliabideez, eguneroko bizitzako ohiko, interes pertsonaleko edo garrantzizko gaiei buruz aritzeko (adibidez, familia, zaletasunak, lana, bidaiak edo gaurkotasuneko egitateak); horretarako, nolabaiteko xehetasunez deskribatzea egoera horietako egitateak, esperientziak, sentimenduak eta erreakzioak, ametsak, itxaropenak eta nahiak; egokiro erantzutea harridura, interes edo axolagabekeria sentimenduei; istorioak kontatzea, hala nola liburuetako eta filmetako argumentuak, norberaren erreakzioak azalduta; iritzi pertsonalak eskaini eta eskatzea, sortutako arazoetarako konponbideei eta alderdi praktikoei buruzko norberaren iritziak eta erreakzioak ulertaraztea; gainerakoak gonbidatzea jokabideari buruzko ikuspuntuak ematera; eta sinesmenak, adostasunak eta desadostasunak adeitasunez adieraztea, eta iritziak eta planak erraz azaldu eta justifikatzea.

Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (p. e. familia, aficiones, trabajo, viajes, o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así como el argumento de libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden opiniones personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.

Elkarrizketetan edo kontsultetan ekimena hartzea (adibidez, gaiak azaleratzeko), nahiz eta, interakzioan zehar, askotan elkarrizketatzailearen esku egon; eta, elkarrizketa egituratu bat egiteko, prestatutako galdera-sorta batez baliatzea eta galdera osagarriak izatea.

Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque se dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.

Ohiko elkarrizketetan eta eztabaida formaletan parte hartzea, esparru publikoetan edo hezkuntza- eta lanbide-esparruetan aurreikus daitezkeen egoeretan, ohiko gaien gainean, gertaera zehatzei buruzko informazioa trukatu behar denean edo arazo praktikoetarako jarraibideak eta konponbideak eman behar direnean; egoera horietan, ikuspuntuak argi azaltzea, arrazoibide laburrak eta iritzi, plan eta ekintzen azalpenak emanda; eta solaskideen iruzkinen ondoriozko erreakzio errazak izatea, betiere errepikatzeko, argitzeko edo giltzarriak emateko eskatzeko aukera izanik, behar izanez gero.

Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si es necesario.

1.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

1.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Mezua artikulatzen duten irudi edo markatzaile argien laguntzaz, jarraibideak, argibideak edo bestelako informazioak dakartzaten eta argi idatzita dauden mezu, iragarki, afixa, kartel errazak behar bezain zehatz ulertzea, sarri erabiltzen diren tresna edo gailuen funtzionamenduari eta eguneroko jarduerei buruzkoak, baita esparru publikoetako edo hezkuntza- eta lanbide-esparruetako jardun- eta segurtasun-arauak betetzekoak ere.

Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.

Erraz eta argi egindako eguneroko material idatziaren informazioa edo interes pertsonaleko, hezkuntzako edo lanbideko gaiei loturikoa erraz topatu eta ulertzea, adibidez, hauetan ageri dena: iragarkiak, erabilera-orriak, katalogoak, gidak, liburuxkak, programak, edo dokumentu ofizial laburrak.

Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en material escrito de carácter cotidiano, o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u ocupacional, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas, o documentos oficiales breves.

Webguneetako eta bestelako erreferentzia- edo kontsulta-materialetako funtsezko informazio espezifikoa ulertzea, edozein euskarritan, ondo egituratuta dauden eta interes pertsonal edo akademikoko edo lanbide-intereseko gai orokorrei buruzkoak diren materialetan, baldin eta atal zailak berriro irakurtzeko aukera badago.

Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

Formatu guztietako ohar eta korrespondentzia pertsonala ulertzea, baita foroetako eta blogetako mezuak ere, non adierazten baitira: jarraibideak eta argibideak, hirugarrenek emandako informazioa, norberaren gaineko informazioa, pertsonen, gertaeren, objektuen eta lekuen deskripzioak, iraganeko, oraingo eta geroko gertaera errealak zein irudikatuak, eta gai orokorrei, ezagunei edo interes pertsonalekoei buruzko sentimendu, nahi eta iritziak, modu erraz batean.

Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y mensajes en foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se habla de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés personal.

Erakunde publiko zein entitate pribatuen, hala nola ikastetxeen, enpresen edo zerbitzu-konpainien korrespondentzia formalaren informazio garrantzitsua ulertzea, norberaren intereseko gaiei buruzko informazioa ematen dutenean (adibidez, lan-eskaintzei buruzko edo Interneteko erosketei buruzko zerbait).

Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se informa de asuntos del propio interés (p. e. en relación con una oferta de trabajo, o una compra por Internet).

Albisteen eta kazetaritzako artikuluen zentzu orokorra, informazio nagusia, ideia adierazgarriak eta zenbait xehetasun garrantzitsu ulertzea, errazak diren eta ondo egituratuta dauden, laburrak edo ertainak diren, eguneroko bizitzako, gaurkotasuneko edo norberaren intereseko gaiei buruzkoak diren, hizkuntza estandarrean egin diren, eta hizkuntza oso idiomatikoa edo espezializatua ez duten albiste eta artikuluetan.

Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.

Fikziozko istorioen, kontakizunen, ipuinen edo eleberri laburren argumentu-lerroa zailtasunik gabe ulertzea, argi egituratuta dauden, hizkuntza estandarrean, errazean eta zuzenean idatzita dauden eta hizkuntza oso literarioa ez duten testuetan; eta pertsonaien eta euren arteko harremanen nondik-norakoen ideia argia hartzea, baldin eta modu erraz batean eta nahiko xehetasun espliziturekin deskribatuta badaude.

Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo, directo y no muy literario, y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.

1.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Informazio pertsonal labur eta erraza daukan galdera-sorta bat betetzea, oinarrizko datuei, interesei, zaletasunei, prestakuntzari edo lanbide-esperientziari edo lehentasunei, gustuei buruz edo produktuen, zerbitzuen, jardueren edo prozedura ezagun edo ohikoen gaineko iritziei buruz.

Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.

Ohiko formatuan edo edozein formatutan idatzitako curriculum vitae labur, erraz eta ondo egituratua idaztea, alderdi garrantzitsuenak modu eskematiko batean adierazita eta asmo eta jasotzaile espezifikoei begira garrantzitsutzat jotzen den informazioa sartuta.

Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y bien estructurado, en el que se señalen los aspectos importantes de manera esquemática y en el que se incluya la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.

Edozein euskarritan, oharrak, iragarkiak eta mezuak idaztea berehalako informazioa helarazi edo eskatzeko, eguneroko bizitzako jarduera eta egoerekin lotutako alderdi pertsonalen, akademikoen eta lanbidekoen gaineko iritziak eskatu eta emateko eta garrantzitsutzat jotzen diren alderdiak nabarmentzeko, horrelako testuetarako konbentzio espezifikoak, adeitasun-arauak eta, hala badagokio, netiketa errespetatuta.

Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmita o solicite información sencilla de carácter inmediato, u opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se resalten los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.

Oharrak hartzea, alderdi garrantzitsuenak zerrendatuta, elkarrizketa formaletan, aurkezpenetan, hitzaldietan edo solasaldi errazetan, baldin eta gaia ezaguna bada, diskurtsoa modu errazean eginda badago, argi eta hizkuntza estandarrean artikulatzen bada.

Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.

Korrespondentzia pertsonala idaztea eta eguneroko gaiei, gai orokorrei eta gaurkotasuneko eta norberaren intereseko gaiei buruzko txat, foro eta blogetan parte hartzea; horietan guztietan, informazioa eskatu edo ematen da, historiak kontatzen dira, esperientziak, benetako zein irudikatutako gertaerak, sentimenduak, erreakzioak, nahiak eta asmoak nolabaiteko xehetasunez deskribatzen dira eta iritzi laburrak eta planak azaltzen dira, garrantzitsutzat jotzen diren alderdiak nabarmenduta, arazoez galdetuta eta zentzuzko xehetasunez azalduta.

Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos, generales, de actualidad, o del propio interés, y en los que se pida o transmita información; se narren historias; se describan, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifiquen brevemente opiniones y se expliquen planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión.

Edozein euskarritan, oinarrizko korrespondentzia formal laburra idaztea erakunde publiko edo pribatuei eta enpresei, oinarrizko informazioa eman eta eskatzeko, kudeaketa errazak egiteko (erreklamazio bat, adibidez); horretarako, kontuan hartuta konbentzio formal nagusiak eta horrelako testuen ezaugarriak, eta errespetatuta funtsezko adeitasun-arauak eta, hala badagokio, netiketa.

Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se de y solicite información básica, o se realize una gestión sencilla (p. e. una reclamación), observando las principales convenciones formales y características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía.

Formatu konbentzionaleko oso txosten laburrak idaztea gertaera arruntei buruzko informazioa emateko eta ekintza zehatzak azaltzeko, esparru publikoetan edo hezkuntza- eta lanbide-esparruetan; eta, horretarako, pertsonen, objektuen, lekuen deskribapena egin eta gertaera nagusiak eskematikoki adieraztea.

Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo, u ocupacional, haciendo una descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

1.5.– Bitartekotza-jarduerak.

1.5.– Actividades de mediación.

Hirugarrenei ahoz jakinaraztea eguneroko gaiei edo gaurkotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorrei buruzko ahozko testu edo testu idatzien zentzu orokorra, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak (adibidez, jarraibideak edo oharrak, erabilera-orriak, liburuxkak, korrespondentzia, aurkezpenak, elkarrizketak, albisteak), baldin eta argi egituratuta, abiadura txikian edo ertainean esanda edo espezializatu gabeko hizkuntzan idatzita badaude eta oso idiomatikoa ez den hizkuntza-aldaera estandarrekoak badira.

Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones, noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.

Eguneroko egoeretan, lagunekiko, familiarekiko, ostatu-hartzaileekiko edo anfitrioiekiko trukatze labur eta errazak interpretatzea, esparru pertsonalean zein publikoan (adibidez, bidaietan, hotel edo jatetxeetan, edo aisialdiko inguruneetan), baldin eta parte-hartzaileek motel eta argi hitz egiten badute eta baieztatzeko eskatzea badago.

Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (p. e. mientras se viaja, en hoteles o restaurantes, o en entornos de ocio), siempre que los participantes hablen despacio y claramente, y pueda pedir confirmación.

Ohiko eta ondo egituratutako trukatze faktual huts errazak interpretatzea, egoera formaletan (adibidez, lan-elkarrizketa labur eta erraz batean zehar), baldin eta aldez aurretik prestatzea badago eta, behar izanez gero, baieztatzeko edo argitzeko eskatzea badago, eta parte-hartzaileek motel hitz egin, argi artikulatu eta pausa sarriak egiten badituzte interpretazioa errazteko.

Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter meramente factual, en situaciones formales (p. e. durante una entrevista de trabajo breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que los participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.

Eguneroko egoeretan eta horren ohikoak ez direnetan (adibidez, bisitaldi medikoak, administrazio-kudeaketa errazak edo etxeko arazoren bat), bitartekotza egitea eta, horretarako, alderdi nagusiak entzun eta ulertzea, funtsezko informazioa jakinaraztea eta konponbideei buruzko edo jardunbideei buruzko iritziak eta iradokizunak eman eta eskatzea.

Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. e. visita médica, gestiones administrativas sencillas, o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales, transmitiendo la información esencial, y dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.

Hirugarrenentzako ohar laburrak hartzea eta, horretarako, argi artikulatutako eta eguneroko gaiei edo gai ezagunei buruzko mezuen (adibidez, mezu telefonikoak), iragarkien edo jarraibideen informazio espezifikoa eta garrantzitsua jasotzea, behar bezain zehatz.

Tomar notas breves para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información específica y relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.

Hirugarrenentzako ohar laburrak hartzea eta, horretarako, jarraibideak jaso eta alderdi garrantzitsuenak zerrendatzea, aurkezpenetan, hitzaldi edo elkarrizketa labur eta ondo egituratuetan, baldin eta gaia ezaguna bada, diskurtsoa modu errazean egiten bada eta argi eta hizkuntza estandarrean artikulatzen bada.

Tomar notas breves para terceros, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.

Iturri batetik baino gehiagotatik jasotako informazio-zati laburrak laburtzea eta parafrasi errazak egitea eta pasarte laburrak idaztea, jatorrizko testuko hitzez eta antolamenduaz baliatuta.

Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.

Hirugarrenei idatziz jakinaraztea eguneroko gaiei edo gaurkotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorrei buruzko ahozko testu edo testu idatzien informazio-zati laburren zentzu orokorra, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuak (adibidez, jarraibideak, albisteak, elkarrizketak, korrespondentzia pertsonala), baldin eta iturri-testuak argi egituratuta, abiadura txikian edo ertainean esanda edo espezializatu gabeko hizkuntzan idatzita badaude eta oso idiomatikoa ez den hizkuntza-aldaera estandarrekoak badira.

Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (p. e. instrucciones, noticias, conversaciones, correspondencia personal), siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.

2.– Gaitasunak eta edukiak.

2.– Competencias y contenidos.

2.1.– Gaitasun eta eduki soziokultural eta soziolinguistikoak.

2.1.– Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Eguneroko bizitzako alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzea ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko eta bakarrik zein beste batzuekin sortzeko (eguneroko jarduerak, ikasteko eta lan egiteko ohiturak, aisialdia, jaiak, ordutegiak); bizi-baldintzak (etxea, ingurunea, soziala); pertsonarteko harremanak (familiakoak, belaunaldikoak, ezagun eta ezezagun artekoak); paralinguistika eta proxemika (jarrerak, keinuak, aurpegiera, ahotsaren erabilera, begi-kontaktua eta kontaktu fisikoa); kultura, ohiturak eta balioak (instituzioak, tradizioak, ospakizunak, zeremoniak, arte-adierazpena), eta konbentzio sozialak (adeitasun-formulak eta portaera sozialeko tratamendua eta arauak).

Conocimiento y aplicación a la comprensión, producción y coproducción tanto de textos orales como escritos de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).

2.2.– Gaitasun eta eduki kulturartekoak.

2.2.– Competencia y contenidos interculturales.

Eguneroko egoera errazetan, bitartekotza-jarduerak egitea ahalbidetzen duten ezagutzak, trebetasunak eta kulturarteko jarrerak aplikatzea: kultura-ezagutza orokorrak, kontzientzia soziolinguistikoa, behaketa, entzutea, harremanetan jartzea, adeitasuna.

Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas: conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; respeto.

2.3.– Gaitasun eta eduki estrategikoak.

2.3.– Competencia y contenidos estratégicos.

2.3.1.– Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzea:

2.3.1.– Comprensión de textos orales y escritos:

Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko estrategiak jakin eta erabiltzea planifikazioan, egikeran, kontrolean eta zuzenketan:

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos orales y escritos:

– Zereginari eta gaiari buruzko eskemak eta aldez aurretiko informazioa mobilizatzea.

– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.

– Testu-mota identifikatzea, ulermena horretara egokituta.

– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

– Ulermen-motak desberdintzea (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuak).

– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).

– Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak formulatzea.

– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

– Esanahiaren gaineko hipotesiak inferitu eta formulatzea elementu adierazgarrien, linguistikoen eta paralinguistikoen ulermenetik hasita.

– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

– Hipotesiak egiaztatzea: abiapuntuko eskemak eta inferentzia-giltzarriak doitzea.

– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.

– Hipotesiak birformulatzea elementu berrien ulermenetik hasita.

– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2.3.2.– Ahozko testuak eta testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.3.2.– Producción y coproducción de textos orales y escritos.

Ahozko testuak eta testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko estrategiak jakin eta erabiltzea planifikazioan, egikeran, kontrolean eta zuzenketan.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos:

– Buru-eskemak aktibatzea jardueraren eta testu espezifikoaren egiturarako (adibidez, aurkezpena edo transakzioa).

– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos (p. e. presentación, o transacción).

– Informazio- eta iritzi-hutsuneak identifikatzea eta jakindakotzat zer eman daitekeen baloratzea.

– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto.

– Mezua argi sortzea, haren ideia edo ideia nagusiak eta oinarrizko egitura bereizita.

– Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

– Testua hartzailearen, testuinguruaren eta kanalaren arabera egokitzea, kasu bakoitzaren araberako diskurtso-ezaugarriak eta erregistroa aplikatuta.

– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.

– Aldez aurretiko ezagutzei etekinik handiena atera eta horretan oinarritzea.

– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.

– Mezua argitasunez eta koherentziaz adieraztea, egokiro egituratuta eta testu-mota bakoitzeko ereduei eta formulei doituta.

– Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

– Zeregina berregokitzea (zeregina baino apalagoa den beste bertsio bati ekitea), edo mezua bera (benetan adierazi nahi zen zerbaitetan amore ematea), zailtasunak eta baliabideak baloratu ostean.

– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

– Diskurtsoaren efektua eta arrakasta kontrolatzea, argibideak eskatu eta eskainita eta komunikazioa berrezarrita.

– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.

– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jardueretan, gabezia linguistikoak berdintzea prozedura linguistikoen bidez (adibidez, antzeko esanahia duten hitzak aldatu, edo terminoak edo adierazpenak definitu edo parafraseatu) edo paralinguistiko edo paratestualen bidez (adibidez, laguntza eskatu, objektuak seinalatu, deiktikoak erabili edo argitzen duten ekintzak egin; kulturalki behar den gorputz-hizkuntza erabili –keinuak, aurpegierak, jarrerak, begi- edo gorputz-kontaktua, proxemika–, edo soinu estralinguistiko eta konbentzioaren ezaugarri prosodikoak erabili).

– En actividades de producción y coproducción de textos orales, compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).

– Bakarrik zein beste batzuekin testu idatziak sortzeko jardueretan, baliabide linguistikoak eta tematikoak egokiro topatu eta erabiltzea (hiztegiak edo gramatikak erabili, laguntza lortu, eta abar).

– En actividades de producción y coproducción de textos escritos, localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

2.4.– Gaitasun eta eduki funtzionalak.

2.4.– Competencia y contenidos funcionales.

Komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera, ahozko hizkuntzako eta hizkuntza idatziko adierazle ohikoenen bidez, komunikazio-funtzio hauek ulertu, ezagutu eta betetzea:

Comprensión, reconocimiento y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más comunes en la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos:

– Ohiko harreman pertsonalak eta sozialak hasi eta eurei eustea: nork bere burua eta besterena aurkeztu, hasieran agurtu, ongietorria eman, amaieran agurtu, gonbidatu, gonbidapenak onartu eta eurei ezetz esan, eskertu, arreta hartu, dolumina adierazi, zoriondu, gauzekiko edo pertsonekiko interesa agertu, kexatu, barkamena eskatu.

– Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales: presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar; aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.

– Pertsonen, objektuen, lekuen eta jardueren ezaugarri fisikoak eta balorazioak deskribatzea.

– Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y actividades.

– Iraganeko gertaerak kontatzea, oraingo egoerak deskribatzea eta geroko gertakizunak adieraztea.

– Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

– Informazioa, argibideak, ohartarazpenak eta abisuak eskatu eta ematea.

– Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.

– Aholkuak, iradokizunak eta eskaintzak formulatzea.

– Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.

– Iritziak, jakintasuna eta ezjakintasuna, adostasuna eta desadostasuna, zalantzak eta hipotesiak adieraztea.

– Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el desacuerdo, la duda y la hipótesis.

– Beharra, nahia, asmoa, borondatea, hitza, agindua, baimena eta debekua adieraztea.

– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden, el permiso y la prohibición.

– Gustua eta lehentasuna, interesa eta interes eza, ustekabea, harridura, poza edo zoriontasuna, asea, estimua edo atsegina, onespena eta gaitzespena, etsipena, nahigabea, mina, zalantza, itxaropena, beldurra eta tristezia adieraztea.

– Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la esperanza, el temor, y la tristeza.

2.5.– Gaitasun eta eduki diskurtsiboak.

2.5.– Competencia y contenidos discursivos.

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan –bakarrizketetan eta elkarrizketetan–, testuinguruaren araberako ereduak eta testu-patroi ohikoenak ezagutu, ulertu eta aplikatzea:

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral –monológica y dialógica– y de la lengua escrita:

– Ekintza orokorraren eta komunikazio-jarduera espezifikoaren esparruaren araberako testuinguruaren ezaugarriak, parte-hartzaileak (hazpegiak, harremanak, komunikazio-asmoa) eta egoera (kanala, lekua, denbora).

– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal, lugar, tiempo).

– Testuinguruak eragindako itxaropenak: testu-mota, -formatua eta -egitura; hizkuntza-aldaerak, erregistroa eta estiloa; gaia, ikuspegia eta edukia; patroi sintaktikoak, lexikoak, fonetiko-fonologikoak eta ortotipografikoak.

– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.

– Testuaren antolamendua eta egituraketa, hauen araberakoak: generoa; testu-funtzioa (azalpena, deskribapena, narrazioa, exhortazioa, argudiatzea) eta barne-egitura primarioa (hasiera, garapena, ondorioa) eta sekundarioa (perpaus-harremanak, sintaktikoak eta lexikoak, testuingurukoak, eta testuinguruaren erreferentziakoak).

– Organización y estructuración del texto según el género la función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al contexto).

2.6.– Gaitasun eta eduki sintaktikoak.

2.6.– Competencia y contenidos sintácticos.

2.6.1.– Ahozkoaren eta idatziaren ulermen-jarduerak.

2.6.1.– Actividades de comprensión oral y escrita.

Hizkuntza idatziaren eta ahozkoaren egitura sintaktiko errazak ezagutu eta ulertzea, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera.

Reconocimiento y comprensión de las estructuras sintácticas sencillas de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos.

2.6.2.– Ahoz eta idatziz bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

2.6.2.– Actividades de producción y coproducción oral y escrita.

Hizkuntza idatziaren eta ahozkoaren egitura sintaktiko errazak ezagutzea, komunikazio-asmoaren arabera hautatzea, eta erabiltzea. Honako hauek adierazteko:

Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de las estructuras sintácticas sencillas de la lengua oral y escrita para expresar:

– entitatea eta haren ezaugarriak (in/existentzia, nolakotasuna –intrintsekoa eta baliokoa–, eta kantitatea –zenbakia, kopurua eta maila–);

– la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad (número, cantidad y grado);

– espazioa eta espazio-erlazioak (kokapena, posizioa, mugimendua, abiapuntua, norabidea, helmuga, distantzia eta antolaera);

– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición);

– denbora (denbora-kokapen absolutua eta erlatiboa, iraupena, maiztasuna) eta denbora-erlazioak (sekuentzia, aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna);

– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);

– aspektu puntuala, perfektiboa/inperfektiboa, iraunkorra, progresiboa, ohiturakoa, prospektiboa, inkoatiboa, amaierakoa, iteratiboa eta arazlea;

– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;

– modalitate epistemikoa (gaitasuna, beharra, aukera, probabilitatea) eta deontikoa (nahia, baimena, betebeharra, debekua);

– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (deseo, permiso, obligación, prohibición);

– modua;

– el modo;

– egoerak, ekitaldiak, ekintzak, prozesuak eta gauzatzeak: eginkizun semantikoak eta fokalizazioa (perpaus-egiturak eta osagaien ordena);

– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);

– baieztapena, ezeztapena, galdera eta harridura;

– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;

– juntaduraren, disjuntzioaren, aurkakotasunaren, kontrastearen, konparazioaren, baldintzaren, kausaren, helburuaren, emaitzaren eta korrelazioaren erlazio logikoak.

– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

2.7.– Gaitasun eta eduki lexikoak.

2.7.– Competencia y contenidos léxicos.

Erabili ohi den ahozko lexikoa eta lexiko idatzia ulertu, jakin, hautatu eta erabiltzea identifikazio pertsonalari, etxebizitzari, etxeari eta inguruneari, eguneroko jarduerei, familiari eta lagunei, giza harremanei eta harreman sozialei, lanari eta lanbideei, hezkuntzari eta ikasketei, hizkuntzari eta komunikazioari, astialdiari eta aisialdiari, bidaiei eta oporrei, osasunari eta zainketa fisikoei, erosketei eta merkataritza-jarduerei, elikadurari eta jatetxeei, garraioari, ondasunei eta zerbitzuei, klimari eta ingurune naturalari, eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiei buruz.

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

2.8.– Gaitasun eta eduki fonetiko-fonologikoak.

2.8.– Competencia y contenidos fonético-fonológicos.

2.8.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

2.8.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Eguneroko egoeretan erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiez ohartzea, eta horiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmo orokorrak ulertzea.

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y comprensión de los significados e intenciones comunicativas generales asociados a los mismos.

2.8.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

2.8.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Komunikazio-asmoaren arabera, erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak hautatu eta sortzea.

Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

2.9.– Gaitasun eta eduki ortotipografikoak.

2.9.– Competencia y contenidos ortotipográficos.

2.9.1.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

2.9.1.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Erabili ohi diren formatu, patroi eta elementu grafikoei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak eta konbentzio ortografikoak ezagutu eta ulertzea.

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común.

2.9.2.– Testu idatziak sortzeko jarduerak.

2.9.2.– Actividades de producción de textos escritos.

Komunikazio-asmoaren arabera, funtsezko patroi grafikoak eta konbentzio ortografikoak hautatu eta erabiltzea.

Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y convenciones ortográficas fundamentales.

3.– Ebaluazio-irizpideak.

3.– Criterios de evaluación.

3.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

3.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Hizkuntza bera erabiltzen duten kulturetako eguneroko bizitzari, bizi-baldintzei, pertsonarteko harremanei, paralinguistikari eta proxemikari, ohiturei eta balioei, eta konbentzio sozialei buruzko alderdi soziokulturalak eta soziolinguistikoak jakin eta aplikatzen ditu testua ulertzeko, eta bera interpretatzeko giltzarriak ateratzen ditu.

Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

Badaki kasu bakoitzaren araberako estrategiarik onenak aplikatzen, testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak ulertzeko.

Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.

Testuaren komunikazio-funtzioak eta haren adierazleen ohiko errepertorioa bereizten ditu, hala nola testua antolatzeko oinarrizko diskurtso-patroiak.

Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.

Ahozko komunikazioan sarri erabiltzen diren patroi sintaktikoen osagaiei eta patroi sintaktikoen antolamenduari buruzko ezagutzak aplikatzen ditu testua ulertzeko.

Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.

Eguneroko gai orokorrei edo bere interesei buruzko ahozko lexiko sarria ezagutzen du zailtasunik gabe, eta ez dakizkien zenbait hitzen eta adierazpenen esanahia testuingurutik edo kotestutik ondoriozta dezake, oro har zuzen.

Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.

Eguneroko egoeretan erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak bereizten ditu, eta horiei loturiko komunikazio-asmoak eta esanahi orokorrak ezagutzen ditu.

Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.

3.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Ahozko bakarrizketak eta elkarrizketak sortzeko, lortutako ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak aplikatzen ditu, behar bezala jarduten du eta testuinguru bakoitzeko eta diskurtso-mota bakoitzeko adeitasun-arau sarrienak errespetatzen ditu, erregistro formalean, neutroan edo informalean.

Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.

Egokiro ezagutu eta aplikatzen ditu ahozko testu laburrak edo ertainak, koherenteak eta egitura argi eta bakunekoak sortzeko estrategiak; prozedura errazak erabiltzen ditu mezua egokitu edo birformulatzeko, eta komunikazioa berrezartzeko.

Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la comunicación.

Komunikazio-asmoak eskatutako eginkizun nagusiak betetzen ditu; horretarako, funtzio horretako adierazle ohikoenak egokiro erabiltzen ditu eta testuinguru bakoitzeko diskurtso-patroi sarrienak betetzen ditu.

Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones, y siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.

Jario onargarri batekin komunikatzeko, buruz ikasitako esaldiak eta formulak erabiltzen ditu, eta etenaldiak egiten ditu adierazteko modua bilatzeko eta diskurtsoa antolatu eta berregituratzeko, edo esandakoa birformulatu edo argitzeko.

Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho.

Truke argi egituratuetan erraz aritzen da, formula eta keinu bakunak erabiltzen ditu hitz-txanda hartu eta hari heltzeko, nahiz eta batzuetan bere parte-hartzean kontzentratzeko joera horrek solaskidearen parte-hartzea oztopatu, edo parte hartzeko zalantzaren bat izan solaskideak komunikazioa bereganatzen duenean.

Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor acapara la comunicación.

Behar bezain zuzen eta malgu erabiltzen ditu komunikazio-testuinguruaren arabera sarri erabiltzen diren egitura sintaktikoak; oro har, egokiro erabiltzen ditu testu-kohesiorako baliabide ohikoenak (intonazioa, lexiko-errepikapena, elipsia, pertsona-, espazio- eta denbora-deixiak, diskurtso- eta elkarrizketa-markatzaileak, eta lokailu ohikoenak), eta, horrela, elementu labur, zehatz eta errazen segida lotuta, sekuentzia kohesionatu eta lineal bat sortzen du.

Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el contexto comunicativo, y emplea por lo general adecuadamente los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.

Ahozko lexiko-errepertorioa ezagutu eta egokiro erabiltzen du, ohiko eta eguneroko egoeretan, gai ezagun eta orokorrei eta eguneroko edo gaurkotasuneko gaiei edo norberaren interesei buruzko informazioa komunikatzeko behar bestekoa, nahiz eta errore garrantzitsuak egin edo mezua egokitu behar izan komunikazio-eskaerak konplexuak direnean, horren sarri azaltzen ez diren egoeretan edo ezohiko gaiak edo egoerak direnean, eta, hala bada, itzulinguruez eta errepikapenez baliatzen da.

Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes, o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas, o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.

Modu argi eta ulergarrian ahoskatu eta intonatzen du; nahiz eta atzerritar azentua agerikoa izan edo ahoskera-erroreak egin, betiere komunikazioa eten barik, eta solaskideei noizean behin errepikatzeko eskatu behar izan.

Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

3.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

3.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Hizkuntza bera erabiltzen duten kulturetan, komunikazio idatziari buruzko alderdi soziokulturalak eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzen ditu testua ulertzeko, eta bera interpretatzeko giltzarriak ateratzen ditu.

Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma.

Badaki kasu bakoitzaren araberako estrategiarik onenak aplikatzen testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak ulertzeko, eta kasu bakoitzaren arabera egokitzen ditu modalitatea eta irakurtzeko abiadura.

Comprende el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura y aplicando las estrategias más adecuadas en cada caso.

Testu baten komunikazio-funtzio garrantzitsuenak eta haren adierazle ohikoenen errepertorioa bereizten ditu, baita, generoaren eta motaren arabera, testu idatziak berezko dauzkan diskurtso-patroi ohikoenak ere, antolamendukoak, garapenekoak eta amaierakoak.

Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.

Komunikazio idatzian sarri erabiltzen diren egitura sintaktikoen osagaiak eta antolamendua dakizki, generoaren eta testu-motaren arabera, eta haiei lotuta egon ohi diren komunikazio-asmoak ulertzen ditu.

Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas generalmente asociadas a los mismos.

Eguneroko gaiei eta gai orokorrei buruzko edo interes pertsonaleko, hezkuntzako edo lanbideko gaiei loturiko lexiko idatzi sarria ulertzen du, eta, testuingurutik edo kotestutik, oro har, zuzen ondoriozta dezake ez dakizkien zenbait hitzen eta adierazpenen esanahia.

Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.

Ohiko formatu-eta puntuazio-konbentzioei eta konbentzio tipografikoei eta ortografikoei loturiko balioak eta esanahiak ezagutzen ditu, baita sarri erabiltzen diren laburdurak eta sinboloak ere.

Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.

3.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Bakarrik zein beste batzuekin testu idatziak sortzeko, lortutako ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak aplikatzen ditu, behar bezala jarduten du eta testuinguru bakoitzeko eta diskurtso-mota bakoitzeko adeitasun-arau sarrienak errespetatzen ditu, erregistro formalean, neutroan edo informalean.

Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.

Testu idatzi laburrak eta egitura bakunekoak sortzeko estrategia egokiak dakizki eta aplikatzen ditu, ohiko testuinguruetara egokituta; esate baterako, generoaren eta testu-motaren araberako ereduak kopiatzen ditu edo informazioa edo ideiak antolatzeko gidoia edo eskema egiten du.

Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el género y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o las ideas.

Komunikazio-asmoak eskatutako eginkizun nagusiak betetzen ditu; horretarako, funtzio horretako adierazle ohikoenak eta diskurtso-patroi sarrienak erabiltzen ditu testu idatzia generoaren eta motaren arabera antolatzeko.

Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.

Sarri erabiltzen diren egitura sintaktikoak zentzuz kontrolatzen ditu eta kohesio-mekanismo bakunak (lexiko-errepikapena, elipsia, pertsona-, espazio- eta denbora-deixiak eta oinarrizko lokailuak) erabiltzen ditu, elementu labur, zehatz eta errazak lotuta, sekuentzia kohesioduna eta lineala sortzeko.

Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplea mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.

Sarri erabiltzen den lexiko idatziaren errepertorioa ezagutu eta erabiltzen du, ohiko eta eguneroko egoeretan informazio labur, bakun eta zuzena komunikatzeko behar bestekoa, nahiz eta mezua egokitu behar izan horren ohikoak ez diren egoeretan eta horren ezagunak ez diren gaietan.

Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.

Behar bezain ulergarria izateko, egokiro erabiltzen ditu oinarrizko puntuazio-markak (puntua eta koma, adibidez) eta oinarrizko ortografia-arauak (maiuskulak eta minuskulak, adibidez), paperezko euskarriko zein euskarri digitaleko testuak idazteko konbentzio formal ohikoenekin batera.

Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

3.5.– Bitartekotza-jarduerak.

3.5.– Actividades de mediación.

Hiztun-komunitateen bereizgarri diren alderdi nagusiak ezagutzen ditu; badaki zein diren alde eta antzekotasun adierazgarrienak ohituren, usadioen, jarreren, harremanen eta balioen artean, eta zein gailentzen diren gainerakoen aldean, eta kapaz da horren arabera jokatzeko munta handiko jokabide-errorerik izan gabe, nahiz eta inoiz estereotipoez baliatu.

Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.

Behar dituen estrategiez identifikatzen du zein den jakinarazi behar duen informazio-giltzarria eta zein diren igorleen eta hartzaileen oinarrizko asmoak, hori egitea garrantzitsua denean.

Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este aspecto es relevante.

Oro har, zuzen interpretatzen ditu igorle eta hartzaileengan ikusten dituen jokabide- eta komunikazio-giltzarri esplizituak, bere diskurtsoa eskatutako funtzioetara eta erregistrora egokitzeko, nahiz eta beti jarioz ez egin.

Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en los emisores o personas destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.

Parte-hartzaileek ulertzea erraztu dezake; horretarako, bere ustez haiek ba omen dakiten zerbaitekiko konparazioez eta lotura erraz eta zuzenez baliatzen da.

Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.

Behar den informazioaren oharrak hartzen ditu, hartzaileei jakinarazi beharrekotzat jotzen duenean, edo aldez aurretik biltzen du informazio hori eskura izateko.

Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.

Esandakoa errepikatu edo birformulatzen du modu errazago edo landuago batean, hartzaileei mezua argiago edo ulergarriago egitearren.

Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores.

Galdera bakunak baina garrantzitsuak egiten ditu oinarrizko informazioa edo informazio osagarria lortzeko, hala behar duenean, mezu argia eta eraginkorra jakinarazi ahal izateko.

Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

Tarteko B2 maila.

Nivel Intermedio B2.

Tarteko B2 mailako irakaskuntzaren helburua da ikasleak gai izatea hizkuntza erabiltzen den lekuetan independentziaz bizitzeko; beste hizkuntza bateko erabiltzaileekiko harreman pertsonal eta sozialak izateko, aurrez aurre zein urrutitik baliabide teknikoez baliatuta; hezkuntza-inguru tertziarioaurrean ikasteko, edo lanbide-inguru batean behar besteko eraginkortasunez jokatzeko, inguru horietan ohikoak diren gaien gaineko lankidetza eta negoziazioa eskatzen duten egoeretan.

Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho entorno.

Horretarako, ikasleek lortu behar dituzte hizkuntza behar besteko jarioz eta naturaltasunez erabiltzea eta komunikazioa esfortzurik gabe gauzatzea ahalbidetzen duten gaitasunak, ohiko egoeretarako eta egoera espezifikoago eta konplexuagoetarako, ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko, bakarrik zein beste batzuekin sortzeko eta prozesatzeko, gaiak abstraktuak zein zehatzak, edo gai orokorrak edo norberaren interesekoak edo espezializazio-arlokoak izanik, eta erregistroen, estiloen eta azentuen aldaera estandarrean, eta orotariko egitura konplexuak dauzkan hizkuntza batean, eta lexiko-errepertorioan ohiko erabilerako adierazpen idiomatikoak izanik, esanahiaren ñabardurak antzeman eta adierazi ahal izateko.

Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma, con suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos estándar, y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y un repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y expresar diversos matices de significado.

Tarteko B2 mailari dagozkion gaitasunak lortuz gero, ikasleak hauek egiteko gai izango dira:

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el alumnado será capaz de:

– Kontzeptu eta egitura konplexuko ahozko testuen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuenak eta hiztunen iritziak eta jarrera esplizitu eta inplizituak ulertuko dituzte, gai orokorrak edo norberaren interes- edo espezializazio-arloetakoak izanik, abiadura arruntean artikulatuta, hizkuntzaren aldaera estandarrean eta edozein kanaletan sortuta, baita entzuteko baldintzak onak ez direnean ere.

– Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en textos orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización, articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.

– Kanala kontuan hartu gabe, ahozko testu argiak, nahiko zehatzak, luze samarrak, ondo antolatuak eta solaskideari eta komunikazio-asmo espezifikoari egokituak sortuko dituzte, bakarrik zein beste batzuekin, gai orokorrak edo interes orokorrekoak edo norberaren interes- edo espezializazio-arloetakoak izanik, eta erregistroen eta estiloen aldaera estandarrean, eta ahoskera eta intonazio argi eta naturalarekin, eta eraginkortasunez komunikatzeko behar besteko espontaneotasun-, jario- eta zuzentasun-mailarekin, nahiz eta noizbehinka ulertu ezina eragiten duen erroreren bat egin, horretaz jabetu ohi bada ere eta zuzentzeko aukera badu ere.

– Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de registros y estilos estándar, y con una pronunciación y entonación claras y naturales, y un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que puede corregir.

– Kontzeptu eta egitura konplexuko testu idatzien zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuenak eta egilearen iritziak eta jarrera esplizitu eta inplizituak ulertuko dituzte nahiko erraz, gai orokorrak edo interes orokorrekoak edo norberaren interes- edo espezializazio-arloetakoak izanik, hizkuntzaren aldaera estandarren batean, eta testu idatzi horietan ohiko erabilerako adierazpen idiomatikoak izanik, betiere atal zailak berrirakurtzeko aukera emanda.

– Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor, tanto implícitas como explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente complejos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que contengan expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

– Euskarria kontuan hartu gabe, testu idatzi luze samarrak, ondo antolatuak eta nahiko zehatzak sortuko dituzte, bakarrik zein beste batzuekin, gai orokor asko edo interes orokorrekoak edo norberaren interes- edo espezializazio-arloetakoak izanik, hizkuntza idatziak berezko dauzkan hizkuntza-baliabide ugari egokiro erabilita, eta komunikazio-egoeraren erregistrora eta estilora eraginkortasunez egokituta.

– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización, utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la lengua escrita, y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación comunicativa.

– Xede-hizkuntzako edo beste hizkuntza bateko hiztunen arteko bitartekotza egingo dute, ohiko egoeretan zein egoera espezifikoagoetan edo konplexuagoetan, esparru pertsonalean, publikoan, hezkuntzan eta lanbidean.

– Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

1.– Helburuak.

1.– Objetivos.

1.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

1.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Zuzenean zein baliabide teknikoez emandako adierazpenak, mezuak, iragarkiak, abisuak eta jarraibide zehatzak ulertzea, gai zehatzei zein abstraktuei buruz (adibidez, korporazioen edo erakundeen adierazpenak edo mezuak), abiadura arruntean eta hizkuntzaren aldaera estandarrean.

Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados, dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e. declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua.

Kanala kontuan hartu gabe, eguneroko transakzio eta kudeaketetan eta horren ohikoak ez direnetan zuzenean esaten diren xehetasun guztiak ulertzea, nahiz eta hondo-zarata izan, baldin eta hizkuntzaren aldaera estandarra erabili bada eta baieztatzeko eskatzea badago.

Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente, incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad estándar de la lengua, y que se pueda pedir confirmación.

Irudiz lagunduta (eskemak, grafikoak, argazkiak, bideoak), aurkezpenen, hitzaldien, diskurtsoen eta bestelako aurkezpen-mota publiko, akademiko edo profesional luzeen eta hizkuntza konplexukoen argumentu-lerro nagusia, ideia nagusiak, xehetasun garrantzitsuak eta inplikazio orokorrak ulertzea, gai aski ezagunak, orokorrak edo norberaren espezialitatekoak edo interesekoak badira, betiere ondo egituratuta, eta ulermena gidatzen duten markatzaile esplizituak badauzkate.

Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación pública, académica o profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y tengan marcadores explícitos que guíen la comprensión.

Parte-hartzaile baten edo gehiagoren arteko elkarrizketa eta eztabaida informal, aski luze eta animatuen ideia nagusiak eta inplikazioak ulertzea, gai ezagunak eta gaurkotasunekoak eta norberaren interesekoak badira; eta ironiaren edo umorearen ñabardurak hartzea, markatzaile esplizituen bidez adierazita badaude, betiere argumentua argi garatzen bada, eta oso idiomatikoa ez den hizkuntzaren aldaera estandar batean.

Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están indicados con marcadores explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad y en una variedad de lengua estándar no muy idiomática.

Solaskideek nabarmentzen dituzten ideiak zehaztasun osoz ulertzea, baita jarrerak eta argumentu nagusiak ere, norberaren espezializazio-arloari lotutako jardun-lerroei, prozedurei edo bestelako gai pertsonalei buruzko elkarrizketa eta eztabaida formaletan.

Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de actuación, procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el propio campo de especialización.

Telebistan edo irratian gaurkotasuneko gaiei buruz ematen dituzten dokumental gehienak, telebistako albisteak eta gaurkotasuneko gaiak, zuzeneko elkarrizketa, eztabaida eta antzezlanak, eta filmak ulertzea, baldin eta argi eta abiadura arruntean eta hizkuntzaren aldaera estandarrean artikulatuta badaude; eta hiztunen gogo-aldartea eta doinua identifikatzea.

Comprender documentales radiofónicos, noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro, y películas, articulados con claridad y a velocidad normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el tono de los hablantes.

1.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Ohiko gaiei buruzko adierazpen publikoak egitea, baita norberaren interes- edo espezializazio-arloko gai espezifikoei buruzkoa ere, entzuleari tentsiorik edo eragozpenik ez eragiteko moduko argitasun, jario eta espontaneotasunez.

Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.

Aurkezpen argiak eta zehatzak, luze samarrak, eta aldez aurretik prestatuak egitea, gai orokor askori buruz edo norberaren espezialitateari buruz, eta, horretarako, hauek egitea: gaien gaineko ikuspuntuak azaldu, ikuspegi zehatzen baten aldeko edo kontrako arrazoiak eman, aukeren abantailak eta desabantailak azaldu, argudio argiak eman, alderdi osagarri eta adibide garrantzitsuen bidez ideiak zabaldu eta defendatu, eta entzuleen galdera osagarriei erantzun, entzuleei eta norberari tentsiorik ez eragiteko moduko jario eta espontaneotasunez.

Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.

Segurtasunez moldatzea, eguneroko transakzio eta kudeaketetan eta horren ohikoak ez direnetan, aurrez aurre, telefonoz zein bestelako baliabide tekniko batzuez; eta, horretarako, informazioa argi eta zehatz eskatu eta ematea, jarrera eta itxaropenak argi uztea, eta argudioak ondo garatzea, sortzen diren arazoak ebazteko orduan.

Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus expectativas, y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.

Solaskide batekiko edo gehiagorekiko elkarrizketa eta eztabaida informaletan aktiboki parte hartzea, aurrez aurre, telefonoz zein bestelako baliabide tekniko batzuez; eta, horretarako, gertaerak, esperientziak, sentimenduak eta erreakzioak, ametsak, itxaropenak eta nahiak deskribatzea, eta solaskideei erantzuteko iruzkin egokiak egitea; defentsa argiak eta konbentzimendukoak egitea, eta iritzietarako, sinesmenerako eta proiektuetarako pertsuaziozko azalpenak eta justifikazioak ematea; aukerako proposamenak ebaluatzea; azalpenak, argudioak eta iruzkin egokiak ematea; hipotesiak eman eta erantzutea; hori guztiori solaskideei irribarrerik edo eragozpenik eragin gabe, eta alderdietako bati ere tentsiorik eragin gabe, baina, nolabaiteko emozioa igorrita eta gertaeren eta esperientzien garrantzi pertsonala nabarmenduta.

Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores, haciendo comentarios adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción, y explicando y justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a estas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.

Elkarrizketetan ekimena izatea (adibidez, lanekoetan), norberaren ideiak zabaldu eta garatzeko, laguntza gutxirekin edo, behar izanez gero, elkarrizketatzailearen laguntzarekin.

Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita.

Aktiboki eta egokiro parte hartzea ohiko elkarrizketa, bilera, ika-mika eta eztabaida formaletan, edo espezifikoagoetan (norberaren espezializazio-arloa, esparru publikoa, akademikoa edo lanbidekoa), horko gaiak edo arazoak argi azalarazten direnetan, eta horien arrazoien eta ondorioen gaineko espekulazioak egitea, eta konparazioak egitea ikuspegien abantailen eta desabantailen artean, eta, horietan, iritziak eta ikuspuntuak eman, azaldu eta defendatzea, aukerak ebaluatzea, hipotesiak egin eta erantzutea.

Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y debates formales de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas, de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a estas.

1.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

1.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Jarraibideak, argibideak edo bestelako informazio tekniko luze eta konplexuak ulertzea, norberaren interesekoak edo espezializaziokoak diren eremuen barruan, baldintzei eta ohartarazpeniei buruzko zehaztasunak barnean hartuta.

Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias.

Arin identifikatzea gai askori buruzko edo norberaren intereseko albiste, artikulu eta txostenen edukia eta garrantzia, eta, erreferentzia- eta kontsulta-testuetan, edozein euskarritan, gai orokorrei buruzko eta norberaren espezialitateko edo intereseko informazio zehatza ulertzea, baita testu ofizialen eta erakundeen edo korporazioen testuen informazio espezifikoa ere.

Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre temas generales, de la propia especialidad o de interés personal, así como información específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.

Oharren, mezuen eta korrespondentzia pertsonalaren edukia, asmoa eta inplikazioak ulertzea, edozein euskarritan, foroak eta blogak barnean hartuta, bertan informazio zehatza ematen da, eta orokorrak zein norberaren interesekoak diren gai zehatz eta abstraktuei buruzko ideiak eta iritziak adierazi, justifikatu eta argudiatzen dira.

Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmite información detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés.

Norberaren espezializazio-arloari eta gai abstraktu zein zehatzei buruzko korrespondentzia formala irakurtzea eta funtsezko esanahia hartzea, baita xehetasun eta inplikazio garrantzitsuenak ulertzea ere.

Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial, así como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.

Kazetaritzako testuak ulertzea, gaurkotasuneko edo espezializazioko artikuluak eta erreportajeak barnean hartuta, non egileak zenbait ikuspuntu hartzen baititu, argudioak aurkeztu eta garatzen baititu eta, inplizituki zein esplizituki, iritziak adierazten baititu.

Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de actualidad o especializados, en los que el autor adopta ciertos puntos de vista, presenta y desarrolla argumentos, y expresa opiniones de manera tanto implícita como explícita.

Literaturako eta fikzioko testu garaikideak ulertzea, prosan, hizkuntzaren aldaera estandarrean, estilo bakunean eta hizkuntza argian idatzita daudenak, noizbehinka hiztegiaz baliatuta.

Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda esporádica del diccionario.

1.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Paperezko euskarrian zein linean, informazio konplexua duten galdera-sorta eta inprimaki zehatzak betetzea, informazio hori pertsonala, publikoa, akademikoa zein profesionala izan, barnean hartuta galdera irekiak eta ekoizpen-sekzio libreak (adibidez, asegurua kontratatzeko, erakunde edo instituzio ofizialetan eskabideak egiteko, edo iritzi-inkestetarako).

Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo preguntas abiertas y secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro, realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de opinión).

Edozein euskarri edo formatutan, CV zehatza idaztea, motibazio-gutunarekin batera (adibidez, atzerrian ikasteko, edo lanposturen batean aurkezteko), eta hor garrantzitsutzat jotzen den informazioa zehaztu eta zabaltzea, eta helburu eta hartzaile espezifikoetara egokitzea.

Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de motivación (p. e. para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera relevante y ajustándola al propósito y destinatario específicos.

Berehalako informazio bakuna jakinarazi edo eskatzeko diren oharrak, iragarkiak eta mezuak idaztea, edo komunikazio-beharraren arabera informazio zehatzagoa eskatzekoak, iritziak eta azalpenak barnean hartuta, ohiko jarduerei edo egoerei loturiko alderdiei buruz, edo norberaren espezializazio- edo interes-arloko espezifikoagoak; horretarako, alderdi garrantzitsuak nabarmenduta, testu-genero eta -motaren konbentzioak eta adeitasun-arauak eta, hala behar bada, netiqueta errespetatuta.

Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información sencilla de carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.

Garrantzitsutzat jotzen diren alderdiei buruzko oharrak hartzea, behar beste xehetasun hartuta, argi egituratuta dauden eta gai ezagun edo orokorreko edo norberaren intereseko edo espezializaziokoak diren hitzaldietan, aurkezpenetan edo solasaldietan, nahiz eta zenbait informazio galdu hitzetan kontzentratzeagatik.

Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes, durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un tema conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de especialización o de interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en las palabras mismas.

Ideia nagusien, alderdi nabarmenenen eta zehaztasun garrantzitsuenen oharrak hartzea, elkarrizketaren batean zehar (adibidez, lanekoetan), elkarrizketa formaletan, bileretan edo eztabaidetan, ondo egituratuta eta norberaren espezializazio- edo interes-arloko gaiei lotuta badaude.

Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles importantes, durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de especialización o de interés.

Edozein euskarritan, korrespondentzia pertsonala idaztea eta foro eta blogetan segurtasunez komunikatzea; horietan, albisteak eta ikuspuntuak eraginkortasunez adierazten dira, nolabaiteko emozioa igortzen da, gertaeren eta esperientzien garrantzi pertsonala nabarmentzen da, eta korrespontsalen eta beste batzuen albisteak eta ikuspegiak iruzkintzen dira.

Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras personas.

Edozein euskarritan, instituzio publiko edo pribatuei eta enpresei korrespondentzia formala idaztea, informazio zehatza eman eta eskatzeko eta zenbait ekintzaren arrazoiak behar bezain zehatz azaldu eta justifikatzeko, horrelako konbentzio formalak eta adeitasun-konbentzioak errespetatuta.

Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada, y se explican y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

Egitura argiko eta formatu konbentzionaleko txosten ertainak idaztea, horietan nolabaiteko zehaztasuneko gaiak azalduta eta argumentua garatuta, eta ikuspuntu zehatz baten aldeko edo kontrako arrazoiak emanda, zenbait aukeraren abantailak eta desabantailak azalduta, eta etorkizunean izan daitezkeen jardun-lerroei buruzko ondorio justifikatuak eta iradokizunak emanda.

Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.

1.5.– Bitartekotza-jarduerak.

1.5.– Actividades de mediación.

Labur edo egokiturik, hirugarrenei ahoz jakinaraztea kontzeptuz eta egituraz konplexuak (adibidez, aurkezpenak, dokumentalak, elkarrizketak, solasaldiak, debateak, artikuluak) diren ahozko testuen edo testu idatzien zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, alderdi abstraktukoak zein zehatzetakoak izan, orokorrak zein norberaren interesekoak edo espezialitatekoak izan, baldin eta testuak ondo egituratuta eta hizkuntzaren aldaera estandarrean sortuta badaude, eta atal zailak berriro entzuteko edo irakurtzeko aukera badago.

Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o escritos conceptual y estructuralmente complejos (p. e. presentaciones, documentales, entrevistas, conversaciones, debates, artículos), sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.

Sintetizatu eta hirugarrenei ahoz helaraztea zenbait iturritako (adibidez, komunikabideetako, edo hezkuntzako edo lanbideko txostenetako bestelako agirietako) testu idatzietatik jasotako informazio eta argudio nagusiak eta alderdi garrantzitsuenak.

Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).

Lagunen, ezagunen, senideen edo kideen arteko trukeetan zehar, interpretazioak egitea, esparru pertsonalean zein publikoan, ohiko egoeretan zein espezifikoago edo konplexuagoetan (adibidez, bilera sozialetan, zeremonietan, ekitaldietan, edo kultura-bisitaldietan), baldin eta zenbait xehetasun baieztatzeko eskatzea badago.

Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad (p. e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles.

Truke formaletan, interpretazioak egitea (adibidez, ondo egituratutako lan-bilera batean), aldez aurretik prestatzea badago eta, behar denean, baieztatzeko eta argitzeko eskatzea badago.

Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite.

Xede-hizkuntzako edo beste hizkuntza batzuetako hiztunen arteko bitartekotza egitea, egoera ohikoetan zein espezifikoago eta konplexuagoetan; horretarako, garrantzitsuak diren informazio, jarrera eta argudioak jakinaraztea, horiei buruzko iritziak argi eta atsegin adieraztea, eta konponbideei edo jardunbideei buruzko iradokizunak eskatu eta eskaintzea.

Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.

Hirugarrenentzako ohar idatziak hartzea, ondo egituratutako eta hizkuntzaren aldaera estandarrean egindako aurkezpen, elkarrizketa edo eztabaidaren batean, norberaren intereseko edo espezializazio akademiko edo profesionaleko gaiak direnean, eta oharrak behar bezain zehatz eta antolatuta, puntu eta alderdi garrantzitsuenak jasota.

Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas del propio interés o dentro del campo propio de especialización académica o profesional.

Labur edo egokiturik, idatziz jakinaraztea kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren testu idatzien edo ahozkoen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, alderdi abstraktukoak zein zehatzetakoak izan, orokorrak zein norberaren interesekoak edo espezialitatekoak izan, baldin eta testuak ondo egituratuta eta hizkuntzaren aldaera estandarrean sortuta badaude, eta atal zailak berriro irakurtzeko aukera badago, edo esandakoa berriro entzutea badago.

Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones difíciles o volver a escuchar lo dicho.

Idatziz laburtzea solaskide bik edo gehiagok ondo egituratuta eta hizkuntzaren aldaera estandarrean izandako elkarrizketetan adierazitako puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuak, ikuspuntuak, iritziak eta argudioak, norberaren intereseko edo espezializazio akademiko edo profesionaleko gaiak direnean.

Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista, opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más interlocutores, claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización en los ámbitos académico y profesional.

Idatziz laburtzea albisteak eta elkarrizketen edo dokumentalen zatiak, non azaltzen baitira iritziak, argudioak eta analisiak, eta filmen edo antzezlanen gertaeren korapiloa eta sekuentzia.

Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.

Sintetizatu eta idatziz helaraztea zenbait iturritako (adibidez, komunikabideetako, edo hezkuntzako edo lanbideko txostenetako bestelako agirietako) testu idatzietatik jasotako informazio eta argudio nagusiak eta alderdi garrantzitsuenak.

Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros documentos de carácter educativo o profesional).

2.– Gaitasunak eta edukiak.

2.– Competencias y contenidos.

2.1.– Gaitasun eta eduki soziokultural eta soziolinguistikoak.

2.1.– Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatzea ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko eta bakarrik zein beste batzuekin sortzeko, konbentzio sozialei, adeitasun-arauei, erregistroei, instituzioei, ohiturei eta errituei, balioei, sinesmen eta jarrerei, estereotipo eta tabuei buruzko alderdiak, hain zuzen; baita hitz gabeko hizkuntza, historia, kulturak eta erkidegoak ere.

Conocimiento y aplicación a la comprensión, producción y coproducción tanto de textos orales como escritos de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y comunidades.

2.2.– Gaitasun eta eduki kulturartekoak.

2.2.– Competencia y contenidos interculturales.

Bitartekotza: bitartekotza-jarduerak nolabaiteko malgutasunez egitea ahalbidetzen duten ezagutzak, trebetasunak eta kulturarteko jarrerak kudeatzea: autokontzientzia kulturala, kontzientzia soziolinguistikoa, ezagutza kultural orokorrak eta espezifikoagoak, behaketa, entzumena, ebaluazioa, harremanetan jartzea, egokitzea, adeitasuna.

Mediación: gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos; observación; escucha; evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.

2.3.– Gaitasun eta eduki estrategikoak.

2.3.– Competencia y contenidos estratégicos.

2.3.1.– Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzea:

2.3.1.– Comprensión de textos orales y escritos:

Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko estrategiak jakin eta erabiltzea planifikazioan, egikeran, kontrolean eta zuzenketan:

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos orales y escritos:

– Zereginari eta gaiari buruzko eskemak eta aldez aurretiko informazioa mobilizatzea.

– Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.

– Testu-mota identifikatzea, ulermena horretara egokituta.

– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

– Ulermen-motak desberdintzea (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, xehetasun garrantzitsuak, edo iritzi edo jarrera inplizituak).

– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).

– Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak formulatzea.

– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

– Esanahiaren gaineko hipotesiak inferitu eta formulatzea elementu adierazgarrien, linguistikoen eta paralinguistikoen ulermenetik hasita.

– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

– Hipotesiak egiaztatzea: abiapuntuko eskemak eta inferentzia-giltzarriak doitzea.

– Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.

– Hipotesiak birformulatzea elementu berrien ulermenetik hasita.

– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2.3.2.– Ahozko testuak eta testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.3.2.– Producción y coproducción de textos orales y escritos.

Ahozko testuak eta testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko estrategiak jakin eta erabiltzea planifikazioan, egikeran, kontrolean eta zuzenketan.

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y coproducción de textos orales y escritos:

– Buru-eskemak aktibatzea jardueraren eta testu espezifikoaren egiturarako.

– Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.

– Informazio- eta iritzi-hutsuneak identifikatzea eta jakindakotzat zer eman daitekeen baloratzea, mezua argi sortuta eta ideia nagusiak eta oinarrizko egitura bereizita.

– Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

– Testua hartzailearen, testuinguruaren eta kanalaren arabera egokitzea, kasu bakoitzaren araberako diskurtso-ezaugarriak eta erregistroa aplikatuta.

– Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.

– Aldez aurretiko ezagutzei etekinik handiena atera eta horretan oinarritzea.

– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos.

– Mezua argitasunez eta koherentziaz adieraztea, egokiro egituratuta eta testu-mota bakoitzeko ereduei eta formulei doituta.

– Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

– Zeregina berregokitzea (zeregina baino apalagoa den beste bertsio bati ekitea), edo mezua bera (benetan adierazi nahi zen zerbaitetan amore ematea), zailtasunak eta baliabideak baloratu ostean.

– Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

– Diskurtsoaren efektua eta arrakasta kontrolatzea, argibideak eskatu eta eskainita eta komunikazioa berrezarrita.

– Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.

– Ahozko testuak bakarrik zein besteren batekin sortzeko jardueretan, gabezia linguistikoak berdintzea prozedura linguistikoen bidez (adibidez, antzeko esanahia duten hitzak aldatu, edo terminoak edo adierazpenak definitu edo parafraseatu) edo paralinguistiko edo paratestualen bidez (adibidez, laguntza eskatu, objektuak seinalatu, deiktikoak erabili edo argitzen duten ekintzak egin; kulturalki behar den gorputz-hizkuntza erabili –keinuak, aurpegierak, jarrerak, begi- edo gorputz-kontaktua, proxemika–, edo soinu estralinguistiko eta konbentzioaren ezaugarri prosodikoak erabili).

– En actividades de producción y coproducción de textos orales compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e. modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).

2.4.– Gaitasun eta eduki funtzionalak.

2.4.– Competencia y contenidos funcionales.

Komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera, ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren berezko eta orotariko adierazleen bidez, komunikazio-funtzio hauek ulertu, ezagutu eta betetzea:

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados propios de la lengua oral y escrita según el ámbito y contexto comunicativos:

– Gizarte-harremanen hasiera, kudeaketa eta amaiera: gonbidapenak onartu eta eurei ezetz esan; eskerrak eman; arreta hartu; errukitu; ongietorria eman; agur esan; dolumina adierazi; zoriondu; konplimenduak egin; iraindu; pertsona eta gauzekiko interesa adierazi; gonbidatu; barkamena eskatu; nork bere burua eta beste batzuk aurkeztu; baietz esan; ezetz esan; agurtu; salatu; babestu; errugabetu; kexatu; aurpegiratu.

– Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar; defender; exculpar; lamentar; reprochar.

– Pertsona, objektu, leku, ekitaldi, jarduera, prozedura, prozesu eta produktuen ezaugarri fisikoak eta abstraktuak deskribatzea eta baloratzea.

– Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.

– Une zehatzetako eta ohiko gertaera iraganak kontatzea, oraingo egoera pertsonalak deskribatzea, eta etorkizuneko gertakariak eta epe labur, ertain eta luzeko iragarpenak adieraztea.

– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo.

– Informazioa, argibideak, iritziak, sinesmenak eta ikuspuntuak, aholkuak, ohartarazpenak eta abisuak trukatzea.

– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.

– Jakingura, jakintza, ziurtasuna, baieztapena, zalantza, ustea, eszeptizismoa eta sinesgaiztasuna adieraztea: baieztatu; iragarri; baietz esan; egotzi; sailkatu; gertaeren egiatasuna baieztatu; usteak adierazi; berretsi; deskribatu; gezurtatu; bat ez etorri; zenbait irmotasun-mailatako adostasuna eta desadostasuna adierazi; ezjakintasuna adierazi; zalantza adierazi; eszeptizismoa adierazi; iritziak eman; nork bere burua eta beste batzuk identifikatu; iragarri; kontra egin; zuzendu; erantzun; suposizioak egin.

– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

– Beharra, nahia, asmoa, borondatea, erabakia, hitza, agindua, baimena, debekua, salbuespena eta eragozpena adieraztea: aholkuak eman; ohartarazi; alertatu; mehatxatu; adoretu; baimendu; jarraibideak eman; baimena eman; demandatu; ukatu; adoregabetu; norbait zerbait egitetik salbuetsi; asmoa kendu; exigitu; agindu; zerbait eskatu, laguntza, baieztapena, aholkua, informazioa, jarraibideak, iritziak, baimenak, baten batek zerbait egin dezala eskatu; baten bati baimena ukatu; gogatu; baten bat zerbaitez edo norbaitez prebenitu; debekatu; proposatu; hitzeman; erreklamatu; gomendatu; baten bati zerbait gogorarazi; eskatu; iradoki; erregutu; atzera egin.

– Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.

– Interesa, onespena, estimua, maitasuna, gorespena, mirespena, lehenespena, atsegina, itxaropena, konfiantza, harridura eta horien aurkakoak adieraztea.

– Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

– Iradokizunak, baldintzak eta hipotesiak formulatzea.

– Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.

2.5.– Gaitasun eta eduki diskurtsiboak.

2.5.– Competencia y contenidos discursivos.

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan –bakarrizketetan eta elkarrizketetan–, testuinguruaren araberako ereduak eta testu-patroi ohikoenak ezagutu, ulertu eta aplikatzea:

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la lengua oral –monológica y dialógica– y de la lengua escrita:

– Ekintza orokorraren eta komunikazio-jarduera espezifikoaren esparruaren araberako testuinguruaren ezaugarriak, parte-hartzaileak (hazpegiak, harremanak, komunikazio-asmoa) eta egoera (kanala, lekua, denbora).

– Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa), y la situación (canal, lugar, tiempo).

– Testuaren antolamendua eta egituraketa, hauen araberakoak: generoa; testu-funtzioa (azalpena, deskribapena, narrazioa, exhortazioa, argudiatzea) eta barne-egitura primarioa (hasiera, garapena, ondorioa) eta sekundarioa (perpaus-harremanak, sintaktikoak eta lexikoak, testuingurukoak, eta testuinguruaren erreferentziakoak).

– Organización y estructuración del texto según el género, la función textual (exposición, descripción, narración, exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al contexto).

– Testuinguruak eragindako itxaropenak: testu-mota, -formatua eta -egitura; hizkuntza-aldaerak, erregistroa eta estiloa; gaia, ikuspegia eta edukia; patroi sintaktikoak, lexikoak, fonetiko-fonologikoak eta ortotipografikoak (ahozko testuak eta testu idatziak ulertzea).

– Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos (comprensión de textos orales y escritos).

– Testuinguruak eskatutako testu-patroi eta -ezaugarriak: testu-mota, -formatua eta -egitura; hizkuntza-aldaerak, erregistroa eta estiloa; gaia, ikuspegia eta edukia; patroi sintaktikoak, lexikoak, fonetiko-fonologikoak eta ortotipografikoak (ahozko testuak eta testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin).

– Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos y ortotipográficos (producción y coproducción de textos orales y escritos).

2.6.– Gaitasun eta eduki sintaktikoak.

2.6.– Competencia y contenidos sintácticos.

Ahozkoa eta idatzia ulertzeko jardueretan: ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatziaren orotariko egitura sintaktiko konplexuak ezagutu eta ulertzea, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera.

En actividades de comprensión oral y escrita: reconocimiento y comprensión de estructuras sintácticas variadas y complejas de la lengua oral y escrita, según el ámbito y el contexto comunicativos.

Ahozkoa eta idatzia bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jardueretan: ahozko hizkuntzaren orotariko egitura sintaktiko konplexuak ezagutu, hautatu eta erabiltzea, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera. Honako hauek adierazteko:

En actividades de producción y coproducción oral y escrita: conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos para expresar:

– entitatea eta haren ezaugarriak (in/existentzia, nolakotasuna –intrintsekoa eta baliokoa–, eta kantitatea –zenbakia, kopurua eta maila–);

– la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad (número, cantidad y grado);

– espazioa eta espazio-erlazioak (kokapena, posizioa, mugimendua, abiapuntua, norabidea, helmuga, distantzia eta antolaera);

– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición);

– denbora (denbora-kokapen absolutua eta erlatiboa, iraupena, maiztasuna) eta denbora-erlazioak (sekuentzia, aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna);

– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);

– aspektu puntuala, perfektiboa/inperfektiboa, iraunkorra, progresiboa, ohiturakoa, prospektiboa, inkoatiboa, amaierakoa, iteratiboa eta arazlea;

– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;

– modalitate epistemikoa (gaitasuna, beharra, aukera, probabilitatea) eta deontikoa (nahia, baimena, betebeharra, debekua);

– la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica (deseo, permiso, obligación, prohibición);

– modua;

– el modo;

– egoerak, ekitaldiak, ekintzak, prozesuak eta gauzatzeak: eginkizun semantikoak eta fokalizazioa (perpaus-egiturak eta osagaien ordena);

– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);

– baieztapena, ezeztapena, galdera eta harridura;

– la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;

– juntaduraren, disjuntzioaren, aurkakotasunaren, kontrastearen, konparazioaren, baldintzaren, kausaren, helburuaren, emaitzaren eta korrelazioaren erlazio logikoak.

– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

2.7.– Gaitasun eta eduki lexikoak.

2.7.– Competencia y contenidos léxicos.

Ahozko lexiko eta lexiko idatzi ohikoa ulertu, ezagutu, hautatu eta erabiltzea, baita interes-arloko, esparru pertsonal eta publikoetako eta hezkuntza- eta lanbide-esparruetako espezializatuago bat ere, hauei loturik: pertsonen eta objektuen deskribapena; denbora eta espazioa; egoerak, ekitaldiak eta gertaerak; jarduerak, prozedurak eta prozesuak; harreman pertsonalak, sozialak, akademikoak eta profesionalak; hezkuntza eta ikasketak; lana eta ekintzailetza; ondasunak eta zerbitzuak; hizkuntza eta kulturarteko komunikazioa; zientzia eta teknologia; historia eta kultura.

Comprensión, conocimiento, selección y uso de léxico oral y escrito común, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

2.8.– Gaitasun eta eduki fonetiko-fonologikoak.

2.8.– Competencia y contenidos fonético-fonológicos.

2.8.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

2.8.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiez ohartzea, eta horiei loturiko esanahiak eta komunikazio-asmoak ulertzea.

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos.

2.8.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

2.8.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak sortzea, beroriek hautatu, eta horiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoen arabera erabiltzea.

Producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.

2.9.– Gaitasun eta eduki ortotipografikoak.

2.9.– Competencia y contenidos ortotipográficos.

2.9.1.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

2.9.1.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Ohiko erabilera orokorreko eta komunikazio-ingurune espezifikoetako patroi grafikoei eta konbentzio ortografikoei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak ezagutu eta ulertzea.

Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común generales y en entornos comunicativos específicos.

2.9.2.– Testu idatziak sortzeko jarduerak:

2.9.2.– Actividades de producción de textos escritos:

Komunikazio-esparruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan erabili ohi diren patroi grafiko eta konbentzio ortografiko orokorrak sortzea, beroriek hautatzea, eta horiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoen arabera erabiltzea.

Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común, generales y en entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados con los mismos.

3.– Ebaluazio-irizpideak.

3.– Criterios de evaluación.

3.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

3.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Testua ulertzeko, behar bezain sakon ezagutzen ditu eta eraginkortasunez aplikatzen ditu inferentzia egokiak, alderdi soziokultural eta soziolinguistiko orokorrak eta espezifikoagoak, hizkuntza horretan mintzatzen diren praktika-komunitate eta kulturen ezaugarriak, eta euren ahozko komunikazioaren bereizgarriak, erregistro, estilo eta azentu estandarren arteko aldeak nabaritzen ditu.

Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.

Badakizki eta eraginkortasunez hautatzen ditu kasuan kasuko estrategia egokienak honako hauek ulertzeko: zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta hiztunen iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, seinale argiak badauzkate.

Comprende el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes claramente señalizadas, seleccionando eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso.

Testuaren bigarren mailako komunikazio-funtzioak eta nagusiak bereizten ditu eta, testuinguruaren eta testu-genero eta –motaren arabera, funtzio horien adierazleen asmo– eta esanahi-aldeak desberdintzen ditu.

Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

Informazioa aurkeztu eta antolatzeari dagokionez, ahozko testu-genero eta -motetako diskurtso-patroi tipikoen erabilerari loturako esanahiak ulertzen ditu.

Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y organización de la información.

Erabilera erkideko testuinguruetan, eta espezifikoagoetan, bere interes- eta espezializazio-arloaren barruan, ahozko hizkuntzari berezko zaizkion egitura sintaktikoei lotu ohi zaizkien esanahiak eta funtzioak ulertzen ditu.

Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.

Ohiko ahozko lexikoa ezagutzen du, baita espezializatuagoa ere bere interesei eta beharrei loturik badago, esparru pertsonalean, publikoan, akademikoan eta profesionalean; eta, horretaz gain, erabili ohi diren adierazpenak eta modismoak, eta ahozko literatura-hizkuntzan lor daitezkeen konnotazioak eta ñabardurak ere bai.

Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de carácter literario.

Soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroi arruntak eta espezifikoagoak bereizten ditu komunikazio-asmoen arabera.

Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos según las diversas intenciones comunicativas.

3.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Ahozko bakarrizketak zein elkarrizketak sortzeko, xede-hizkuntza eta -kulturaren alderdi soziokultural eta soziolinguistiko garrantzitsuenak aplikatzen ditu –ohiturak, usadioak, jarrerak, balioak eta sinesmenak–, kulturarteko bere gaitasunean sartuta baitauzka; eta, bere hizkuntzari eta kulturari dagokienez, badaki aldeak eta estereotipoak gainditzen; konfiantza azaltzen du erregistroak erabiltzeko eta testuinguruaren araberako egokitzapenak egiteko, eta ondo moldatzen da hizketan hainbat egoeratan, eta ez du formulazio-errore garrantzitsurik egiten.

Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.

Hainbat motatako ahozko bakarrizketa zein elkarrizketa luze samarrak sortzeko estrategia egokiak ezagutzen ditu, arretaz hautatzen ditu eta badaki eraginkortasunez eta nolabaiteko naturaltasunez erabiltzen; horretarako, diskurtsoa planifikatzen du asmoaren, egoeraren, solaskideen komunikazio-kanalaren arabera, eta haren jarraipena eta konponketa egiten du prozedura desberdinen bidez (adibidez, parafrasiak, itzulinguruak, etenaldien kudeaketa, formulazio-aldaketak), esfortzurik gabeko komunikazioa izan dadin beretzat eta solaskideentzat.

Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una reparación del mismo mediante procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, gestión de pausas, variación en la formulación) de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores.

Helburu funtzionalak betetzea lortzen du; horretarako, orotariko errepertorio batetik, testuinguru espezifikoaren araberako adierazpenik egokienak aukeratzen ditu.

Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.

Diskurtsoa argi eta koherente artikulatzen du; horretarako, generoaren eta testu-motaren araberako antolamendu-patroiak betetzen ditu, deskribapen eta kontaketa argi eta zehatzak garatzen ditu, eraginkortasunez argudiatzen du eta ikuspuntuak ñabartzen ditu, adierazten du zer jotzen duen garrantzitsutzat (adibidez, egitura enfatikoen bidez) eta zabaldu egiten du adibidez, iruzkinez eta zehaztasun egoki eta garrantzitsuez.

Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

Egitura sintaktiko erkideak eta konplexuago batzuk ondo kontrolatzen dituela egiaztatzen du, nahiz eta noizbehinka sistematikoa ez den eta atzera eginez zuzen dezakeen hutsegiteren bat egin; horretarako, egiturak malgutasunez eta egokiro hautatzen ditu testuinguru espezifiko bakoitzeko komunikazio-asmoaren arabera.

Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.

Bere espezialitateari eta interesei buruzko eta gai orokorragoei buruzko lexiko zabala dauka eta formulazioa aldatzen du sarritan ez errepikatzearren; beraz, malgutasunez baliatzen da itzulinguruez, adierazpen zehatzik topatu ezean.

Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

Ahoskera eta intonazio argi eta naturalak lortu ditu.

Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.

Argi mintzatzen da, nahiko espontaneo eta nahiko erritmo uniformearekin; ez da argi nabaritzen esan nahi duena kontrolatu behar duela, eta hizkuntza-baliabide nahiko ere badauzka deskribapen argiak egiteko, ikuspuntuak adierazteko eta argudioak garatzeko; horretarako, zenbait egitura konplexu erabiltzen ditu eta ez zaio nabaritzen behar dituen hitzen bila dabilela.

Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme, y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.

Diskurtsoa egokiro hasi, eutsi eta amaitzen du, hitz-txanda eraginkortasunez baliatzen du, nahiz eta beti oso dotore ez egin, eta interakzioa malgutasunez, eraginkortasunez eta lankidetzaz kudeatzen du, ulertu duela baieztatuta, solaskideari iritzia eskatuta, gainerakoak parte hartzera gonbidatuta, eta komunikazioa mantentzen lagunduta.

Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor, invitando a otros a participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.

3.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

3.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Testua ulertzeko, behar bezain sakon ezagutzen ditu eta eraginkortasunez aplikatzen ditu inferentzia egokiak, alderdi soziokultural eta soziolinguistiko orokorrak eta espezifikoagoak, hizkuntza horretan moldatzen diren praktika-komunitate eta kulturen ezaugarriak, eta euren komunikazio idatziaren bereizgarriak, erregistro eta estilo estandarren arteko aldeak nabaritzen ditu.

Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.

Nahiko independentzia handiaz irakurtzen ditu testuak; irakurtzeko estiloa eta abiadura moldatzen ditu testu eta asmo desberdinen arabera, eta eraginkortasunez baliatzen ditu bestelako estrategia egokiak honako hauek ulertzeko: zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta egileen iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, seinale argiak badauzkate.

Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los autores claramente señalizadas.

Testuaren bigarren mailako komunikazio-funtzioak eta nagusiak bereizten ditu eta, testuinguruaren eta testu-genero eta -motaren arabera, funtzio horien adierazleen komunikazio-asmoen eta esanahien arteko aldeak desberdintzen ditu.

Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales, del texto, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

Informazioa aurkeztu eta antolatzeari dagokionez, testu-genero eta -motetako diskurtso-patroi tipikoen erabilerari loturako esanahiak ulertzen ditu.

Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y organización de la información.

Erabilera erkideko testuinguruetan, eta espezifikoagoetan, bere interes- eta espezializazio-arloaren barruan, hizkuntza idatziari berezko zaizkion egitura sintaktikoei lotu ohi zaizkien esanahiak eta funtzioak ulertzen ditu.

Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.

Irakurketa-lexiko aktibo zabala dauka, nahiz eta zailtasunen bat izan oso ohikoak ez diren adierazpen batzuekin; lexiko horren barruan daude lexiko orokorra, interes eta behar pertsonal, akademiko edo profesionalen araberako lexiko espezifikoago bat, hala nola erabili ohi diren adierazpenak eta modismoak, literatura-hizkuntzan lor daitezkeen konnotazioak eta ñabardurak; eta hitz ezezagunak testuinguruari esker identifikatzen ditu bere interes- edo espezialitate-arloetako gaietan.

Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico según sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización.

Orokorrak zein ezohikoak izan, formatu- eta puntuazio-konbentzioei eta konbentzio tipografikoei eta ortografikoei loturiko balioak eta esanahiak ezagutzen ditu, baita laburdura eta sinbolo arruntak eta espezifikoagoak ere.

Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.

3.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Testu idatziak sortzeko, xede-hizkuntza eta -kulturaren alderdi soziokultural eta soziolinguistiko garrantzitsuenak aplikatzen ditu –ohiturak, usadioak, jarrerak, balioak eta sinesmenak–, kulturarteko bere gaitasunean sartuta baitauzka; eta, bere hizkuntzari eta kulturari dagokienez, badaki aldeak eta estereotipoak gainditzen; horretarako, erregistroa eta estiloa aldatu, eta testuingurura egokitzeko beste mekanismo batzuk aplikatzen ditu egoeraren eta komunikazio-asmoaren arabera egokiro moldatzeko eta formulazio-errore garrantzitsurik ez egiteko.

Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, adaptando el registro y el estilo, o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.

Testu idatzi luze samarrak, zehatzak eta ondo egituratuak sortzeko, malgutasunez erabiltzen ditu estrategia egokienak; esate baterako, puntu nagusiak garatzen ditu eta behar den informazioarekin zabaltzen ditu, aldez aurretiko eskema batean oinarrituta, edo zenbait iturritatik jasotako informazio garrantzitsua egokiro integratzen du.

Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo, o integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.

Nahi dituen komunikazio-funtzioak betetzen ditu; horretarako, orotariko errepertorio batetik, testuinguru espezifikoari ondoen egokitzen zaizkion adierazleak erabiltzen ditu.

Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.

Testua argi eta koherente artikulatzen du; horretarako, egokiro erabiltzen ditu, gaizki-ulerturik eragin dezakeen errorerik gabe, generoaren eta testu-motaren araberako antolamendu-patroiak eta kohesio-baliabide arruntak eta espezifikoagoak, bai deskribapen eta kontaketa argi eta zehatzak garatzeko, bai eraginkortasunez argudiatzeko, bai ikuspuntuak ñabartzeko, bai adierazteko zer jotzen duen garrantzitsutzat (adibidez, egitura enfatikoak), bai adibidez, iruzkinez eta zehaztasun egoki eta garrantzitsuez zabaltzeko.

Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

Egitura sintaktiko erkideak eta konplexuago batzuk ondo kontrolatzen dituela egiaztatzen du, nahiz eta noizbehinka sistematikoa ez den eta komunikazioan eraginik ez duen hutsegiteren bat egin; horretarako, egiturak malgutasunez eta egokiro hautatzen ditu testuinguru espezifiko bakoitzeko komunikazio-asmoaren arabera.

Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el contexto específico.

Bere espezialitateari eta interesei buruzko eta erabilera orokorreko lexiko idatzi zabala dauka eta formulazioa aldatzen du sarritan ez errepikatzearren; beraz, malgutasunez baliatzen da itzulinguruez, adierazpen zehatzik topatu ezean.

Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

Lehen hizkuntzen edo beste hizkuntza batzuen eragina azaldu arren, zentzuzko zuzentasunez erabiltzen ditu ortografia-patroi arruntak eta espezifikoagoak (adibidez, parentesiak, marrak, laburdurak, izartxoak, letra etzana), eta, paperezko euskarrian zein digitalean, testuak idazteko konbentzio formal ohikoenak aplikatzen ditu malgutasunez.

Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s) lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico (p. e. paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

3.5.– Bitartekotza-jarduerak.

3.5.– Actividades de mediación.

Behar bezain sakon dakizki eta, kasu bakoitzeko bitartekotza-jarduerari egokiro aplikatzen dizkio hizkuntza horretan mintzatzen diren praktika-komunitate eta kulturen ezaugarri diren alderdi soziokultural eta soziolinguistiko garrantzitsuenak eta horiek dakartzaten inplikazio garrantzitsuenak; eta, bere hizkuntzari eta kulturari dagokienez, badaki aldeak eta estereotipoak gainditzen; konfiantza azaltzen du erregistroak eta estiloak erabiltzeko eta testuinguruaren araberako egokitzapenak egiteko, eta ondo moldatzen da zenbait egoeratan hizketan, eta ez du formulazio-errore garrantzitsurik egiten.

Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.

Badakizki, arretaz hautatzen ditu eta badaki eraginkortasunez eta nolabaiteko naturaltasunez erabiltzen zenbait estrategia egoki, prozesatu behar dituen testuak asmoaren, egoeraren, parte-hartzaileen eta komunikazio-kanalaren arabera egokitzeko, prozedura desberdinen bidez (adibidez, parafrasiak, itzulinguruak, informazioa zabaldu edo trinkotzea).

Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información).

Mezua argi eta eraginkortasunez adierazteko behar duen informazio zehatza lortzen daki.

Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

Transmititu nahi edo behar duen informazioa egokiro antolatzen du, eta behar bezain ondo zehaztu.

Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea necesario.

Nahikotasunez transmititzen du bai informazioa, bai eta, hala behar denean, hiztunen edo egileen tonua eta asmoa ere.

Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.

Alderdien arteko interakzioa erraztu dezake; horretarako, diskurtsoa monitorizatuko du parte-hartze egokien bidez, esandakoa errepikatu edo birformulatuko du, iritziak eskatuko ditu, galderak egingo ditu garrantzitsutzat jotzen dituen alderdietan sakontzeko, eta informazioa eta argudioak laburtuko ditu, hala behar denean, eztabaidaren haria argitzeko.

Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

Iturrien edo alderdien informazioa eta ideiak konparatu eta alderatzen ditu, eta egokiro laburtzen ditu alderdi garrantzitsuenak.

Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más relevantes.

Konpromisozko irtenbidea proposatzeko kapaz da, beste aukera batzuen abantailak eta desabantailak aztertu ondoren.

Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.

III. ERANSKINA, MAIATZAREN 21EKO 80/2019 DEKRETUARENA
ANEXO III AL DECRETO 80/2019, DE 21 DE MAYO
MAILA AURRERATUAREN CURRICULUMA
CURRÍCULO NIVEL AVANZADO

C1 maila aurreratua.

Nivel Avanzado C1.

C1 maila aurreratuko irakaskuntzaren helburua da ikasleak gai izatea malgutasunez eta zehaztasunez moldatzeko, itxura batean esfortzurik gabe eta gabezia linguistikoak berdintze-estrategien bidez erraz gaindituta, era guztietako egoeretan, esparru pertsonalean eta publikoan; eta horretaz gain, hirugarren mailako ikasketak egiteko edo esparru akademikoko mintegietan edo ikerketa-proiektu konplexuetan segurtasunez parte hartzeko, edo ingurune profesionaleko jarduera espezifikoetan eraginkortasunez komunikatzeko.

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el entorno profesional.

Horretarako, ikasleek lortu behar dituzte hizkuntza erraztasun, malgutasun, eraginkortasun eta zehaztasun handiz erabiltzea ahalbidetzen duten gaitasunak, ahozko testu eta testu idatzi luzeak, egitura konplexukoak eta zehatzak ulertzeko, bakarrik zein beste batzuekin sortzeko eta prozesatzeko, alderdi abstraktukoak edo zehatzetakoak izan zein gai orokorrak edo espezializatuak izan; nahiz eta norberaren espezialitatetik kanpokoak izan, hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan sortuak izan, egitura asko eta konplexuak eta adierazpen espezializatu, idiomatiko eta lagunartekoak dauzkan lexiko-errepertorio zabala izan, eta esanahi-ñabardura sotilak antzeman eta adierazteko moduan.

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio campo de especialización, en diversas variedades de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles matices de significado.

C1 maila aurreratuari dagozkion gaitasunak lortuz gero, ikasleak hauek egiteko gai izango dira:

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será capaz de:

– Edozein kanaletan, baita baldintza akustiko txarretan ere, ahozko testu luze eta zehatz askoren asmoa eta zentzu orokorra, ideia nagusiak, funtsezko informazioa, puntu eta xehetasun garrantzitsuak eta hiztunen iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak ulertuko dituzte, azentu, erregistro eta estilo batean baino gehiagotan, nahiz eta artikulazio-abiadura arina izan eta kontzeptu-harremanek seinale espliziturik ez izan, baldin eta xehetasunen bat baieztatzea badute, batez ere azentua ezaguna ez bada.

– Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la intención y el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos y detallados, y en una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles, especialmente si no está familiarizado con el acento.

– Edozein kanaletan, jarioz, espontaneotasunez eta ia esfortzurik gabe, bakarrik zein beste batzuekin batera, kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren ahozko testu luze, argi eta zehatz asko sortuko dituzte, esanahiaren ñabardurei egokitutako intonazio eta azentu egokiarekin; eta hizkuntza-baliabide asko eta diskurtso- eta elkarrekintza-estrategiak menderatzen dituztela erakutsiko dute, baita esan nahi duena adierazteko noizean behin ager dakizkiekeen zailtasunak ohartezin egiteko berdintze-estrategiak ere, diskurtsoa komunikazio-egoera bakoitzaren arabera eraginkortasunez egokitu ahal izateko moduan.

– Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de una amplia gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir, y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa.

– Zehaztasun osoz ulertuko dituzte kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren testu idatzi luze, argi eta zehatz askoren asmoa eta zentzu orokorra, funtsezko informazioa, ideia nagusiak, alderdi eta xehetasun garrantzitsuak eta egileen iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, nahiz eta euren espezialitatetik kanpoko gaiak izan; eta estiloen eta erregistroen arteko aldeak identifikatuzko dituzte, baldin eta atal zailak berriro irakurtzea badute.

– Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los autores, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

– Edozein euskarritan, bakarrik zein beste batzuekin batera, jarduketa-esparru bakoitzeko gai konplexuei buruzko testu idatzi luzeak, zehatzak, ondo egituratuak eta esparruetara doituak sortuko dituzte; horretarako, ideia nagusiak nabarmenduko dituzte, ikuspuntuak nahiko zabal azalduko dituzte eta euren alde egingo dute ideia osagarri, arrazoi eta adibide egokien bidez; ondorio egokiak ateraz amaituko dituzte eta, horretarako, zuzen eta sendo erabiliko dituzte egitura gramatikalak eta konbentzio ortografikoak, puntuaziokoak eta testu-aurkezpenekoak, konplexuak, eta argi utziko dute kohesio-mekanismo konplexuak kontrolatzen dituztela eta esanahi-ñabardurak (ironia, umorea eta afektu-karga barne) adieraztea ahalbidetzen duen lexiko zabala menderatzen dutela.

– Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de cohesión, y dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva.

– Xede-hizkuntzako edo beste hizkuntza batzuetako hiztunen arteko bitartekotza eraginkorra egingo dute, ohiko egoeretan zein espezifikoetan eta konplexutasun handiagokoetan, esparru pertsonalean, publikoan, akademikoan eta profesionalean; horretarako, malgutasunez, zuzentasunez eta eraginkortasunez helarazi behar dituzte kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren ahozko testu eta testu idatzi luze, argi eta zehatz askoren informazioa eta iritziak, inplizituak zein esplizituak izan, eta ahalik eta zehaztasun handienaz agerrarazi estilo- eta erregistro-aldeak, eta hizkuntza-baliabide asko eta diskurtso- eta berdintze-estrategiak erabili behin-behineko zailtasunak gutxitzeko, halakorik izanez gero.

– Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener.

1.– Helburuak.

1.– Objetivos.

1.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

1.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Mezu, iragarki eta abisu zehatzak ulertzea, edozein kanaletan, nahiz eta oso argiak ez izan eta soinu distortsionatua izan.

Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.

Produktu, zerbitzu eta prozedura ezagun eta ez hain ohikoen funtzionamendu-jarraibideak eta zehaztapenak, eta baldintzak eta ohartarazpenak dauzkan informazio konplexua ulertzea, eta, batez ere norberaren lanbidearekin edo jarduera akademikoekin zerikusia daukaten gaiei buruzkoa.

Comprender información compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus actividades académicas.

Hitzaldi, berriketa, solasaldi, tertulia eta eztabaida publiko, profesional eta akademiko gehienak nahiko erraz ulertzea, ematen diren argudioak zehatz-mehatz ulertuta.

Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen.

Hirugarrenen arteko elkarrizketa eta eztabaida luze samarren zehaztasunak ulertzea, gai abstraktu, konplexu eta arrotzei buruzkoak badira ere, eta esandakoaren asmoa hartzea.

Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado, y captar la intención de lo que se dice.

Parte izandako elkarrizketa luze samarrak ulertzea, nahiz eta oso argi egituratuta ez egon eta ideien arteko harremanak inplizituak baino ez izan.

Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.

Esfortzu handiegirik gabe ulertzea irrati- eta telebista-programa, antzezlan edo bestelako ikuskizun asko, eta filmak, non nahiko maiz azaltzen baitira argota edo lagunarteko hizkuntza eta adierazpen idiomatikoak, eta xehetasunak eta sotiltasunak identifikatzea, hala nola hiztunen arteko jarrera eta harreman inplizituak.

Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, obras de teatro u otro tipo de espectáculos, y películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes.

1.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Adierazpen publikoak jarioz, ia esfortzurik gabe, egitea eta, horretarako, intonazio jakina erabiltzea esanahiaren ñabardura sotilak zehatz-mehatz transmititzeko.

Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión.

Gai konplexuei buruzko aurkezpen luzeak, argiak eta ondo egituratuak egitea, nolabaiteko zabaltasunez; horretarako, beste gai batzuk sartzea, ideia zehatzak garatzea eta ikuspuntuak ideia osagarri, arrazoi eta adibide egokien bidez defendatzea, eta, behar denean, prestatutako testua alde batera uztea eta entzuleek bat-batean proposatutako alderdiak zabaltzea, eta, amaitzeko, ondorio egokia ateratzea; baita entzuleek egindako galderak espontaneoki eta ia esfortzurik gabe erantzutea ere.

Realizar presentaciones extensas, claras, y bien estructuradas, sobre un tema complejo, ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos propuestos de forma espontánea por los oyentes, y terminando con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la audiencia.

Transakzio, kudeaketa eta eragiketa konplexuak egitea, non beharrezkoa izango baita: gatazketarako konponbideak negoziatzea, jarrerak ezartzea, argudioak garatzea, amore ematea eta amore-emate horretarako mugak ezartzea, pertsuasio-hizkuntza batez baliaturik, xehetasunak eraginkortasunez negoziatuta, eta aurreikusi gabeko erantzunei eta zaitasunei aurre eginda.

Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas, en las que se debe negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté dispuesto a realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con eficacia, y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas.

Elkarrizketetan bete-betean parte hartzea, elkarrizketatzaile zein elkarrizketatu gisa; horretarako, eztabaidako ideiak jarioz eta laguntzarik gabe zabaldu eta garatzea, eta une bakoitzeko erreakzioak adierazteko eta diskurtsoaren garapen zuzenari eusteko mekanismo egokiak malgutasunez erabiltzea.

Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo, y utilizando con flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para mantener el buen desarrollo del discurso.

Solaskide bakarreko zein gehiagoren arteko elkarrizketa informal bizietan aktiboki parte hartzea, gai abstraktu, konplexu eta espezifikoei buruzkoetan, baita gaia ezezaguna bada ere, non hizkuntzaren erabilera emoziozkoa, zehar-aipamenezkoa edo umorezkoa baita, ideiak eta iritziak zehaztasunez erabiliz, argumentu-lerro konplexuak modu konbentzigarrian aurkeztuz eta erantzun eraginkorrak emanez, interjekzioak zuzen erabilita.

Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios interlocutores, que traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso desconocidos, y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones.

Elkarrizketa eta eztabaida formal bizietan (adibidez, debate, hizketaldi, solasaldi, bilera edo mintegietan) aktiboki eta erraztasunez parte hartzea, gai abstraktu, konplexu eta espezifikoei buruzkoetan, baita gaia ezezaguna bada ere; horretarako, ikuspuntu bakoitzaren argumentuak zehaztasunez identifikatzea, norberaren jarrera formalki, zehaztasunez eta konbentzimenduz argudiatzea, galderak eta iruzkinak erantzutea eta aurkako argudio konplexuetarako erantzun arin, espontaneo eta egokiak ematea.

Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales animadas (p. e. en debates, charlas, coloquios, reuniones, o seminarios) en las que se traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias.

1.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

1.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Zehaztasun osoz ulertzea jarraibide, argibide, araudi, abisu edo bestelako informazio tekniko luzeak eta konplexuak, barnean hartuta baldintzei eta ohartarazpenei buruzko zehaztasunak ere, norberaren espezialitatekoak izan zein ez, baldin eta atal zailenak berriro irakurtzea badago.

Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.

Edozein euskarritan, gai konplexuei buruzko oharren, mezuen eta korrespondentzia pertsonalaren ñabardurak, zehar-aipamenak eta inplikazioak ulertzea, nahiz eta egiturari edo lexikoari loturiko ezaugarri idiosinkrasikoak izan (adibidez, ezohiko formatua, lagunarteko hizkuntza, edo umorezko tonua).

Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal, en cualquier soporte y sobre temas complejos, y que puedan presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (p. e. formato no habitual, lenguaje coloquial, o tono humorístico).

Korrespondentzia pertsonal profesional eta instituzionalean dagoen informazioa zehatz-mehatz ulertzea; horretarako, ñabardurak identifikatzea, hala nola jarrerak, formaltasun-mailak eta iritziak, inplizituak zein esplizituak izan.

Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas.

Esparru sozial, profesional edo akademikoko artikulu, txosten, akta, memoria eta bestelako testu luze eta konplexuak zehatz-mehatz ulertzea, eta jarrera eta iritzi inplizitu zein esplizituak dakartzaten zehaztasun sotilak identifikatzea.

Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y complejos en el ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.

Edozein euskarritako kontsulta- eta erreferentzia-testu profesional edo akademikoetan dagoen informazioa zehatz-mehatz ulertzea, baldin eta atal zailenak berriro irakurtzea badago.

Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer las secciones difíciles.

Edozein euskarritako kazetaritzako artikulu edo bestelako testu luze samarretan inplizituki zein esplizituki adierazten diren ideiak eta jarrerak zailtasunik gabe ulertzea, orokorrak zein espezializatuak izan, non aldi berean ikuspuntuak, iritziak eta inplikazioak iruzkindu eta aztertzen baitira.

Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión, en cualquier soporte, tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.

Literaturako testu garaikide luzeak zailtasunik gabe ulertzea, hizkuntza-aldaera hedatuan eta kontzeptu-zailtasun berezirik gabe eginak badira, eta euren mezua, ideia eta ondorio inplizituak hartzea, obraren funts soziala, politikoa edo historikoa ezagututa.

Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual, y captar el mensaje, las ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra.

1.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Ohar zehatzak hartzea norberaren espezialitateko gaiei buruzko hitzaldi, ikastaro edo mintegietan zehar, edo ingurune profesionaleko elkarrizketa formal, bilera edo debate bizietan zehar, eta informazioa horren zehatz eta hurbil transkribatuta, ezen ohar horiek beste batzuentzat ere baliagarriak ere izan baitaitezke.

Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su especialidad, o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate animados en el entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan precisa y cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras personas.

Edozein euskarritako korrespondentzia pertsonala idaztea eta foro birtualetan komunikatzea; horretarako, adierazpen argiak, zehatzak eta zorrotzak egitea eta hartzaileekiko harreman malgua eta eraginkorra izatea, barnean hartuta emoziozko, zehar-aipamenezko eta umorezko erabilerak ere.

Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse en foros virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión, y relacionándose con las personas destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.

Edozein euskarritan, erakunde publiko edo pribatuei zuzendutako korrespondentzia formala behar besteko zuzentasunez eta formalitatez idaztea, hala nola erreklamazio edo demanda konplexu bat egitea, edo zerbaiten aldeko edo kontrako iritzia adieraztea; horretarako, jarreren alde edo kontra egiteko egokiak diren informazio zehatza eta argudioak ematea.

Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e independientemente del soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, p. e., se hace una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir posturas.

Gai konplexuei buruzko txosten, memoria, artikulu, entsegu eta bestelako testu publiko, akademiko edo profesional argi eta ondo egituratuak idaztea; horretarako, ideia nagusiak nabarmentzea, ikuspuntuak nahiko zabal azaldu eta defendatzea ideia osagarri, arrazoi eta adibide egokien bidez; eta, amaitzeko, ondorio egokia ateratzea.

Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.

1.5.– Bitartekotza-jarduerak.

1.5.– Actividades de mediación.

Ahoz jakinaraztea, behar bestezko zehaztasunez, kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren edo ezaugarri idiosinkrasikoak (erregionalismoak, literatura-hizkuntza, lexiko espezializatua, eta abar) dauzkaten ahozko testu eta testu idatzien zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, ager daitezkeen inplikazioekin batera; eta estiloen eta erregistroen arteko aldeak eta asmoaren ñabardurak identifikatzea.

Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos orales o escritos de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad.

Ahoz parafraseatu eta laburtzea zenbait iturritatik datozen informazioa eta ideiak; argumentuak eta egitateak behar bezain zehatz eta koherente berregitea, zehaztasun garrantzitsurik kendu gabe eta zehaztasunak edo behar ez diren elementuak gehitu gabe, naturaltasunez eta eraginkortasunez.

Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas provenientes de diversas fuentes, reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, de manera coherente y sin omitir detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, con naturalidad y eficacia.

Aldibereko interpretazioa egitea norberaren espezialitateari lotutako gai askori buruz, orotariko esparruetan; eta erregistro- eta estilo-zehaztasun sotil nahikoz jakinarazi ere.

Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de asuntos relacionados con la propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con la suficiente precisión sutilezas de registro y estilo.

Xede-hizkuntzako edo beste hizkuntza batzuetako hiztunen arteko bitartekotza egitea, eraginkortasunez eta erabateko naturaltasunez, edozein egoeratan, barnean hartuta egoera zail edo istilutsuak, eta kontuan hartuta alde eta inplikazio soziokultural eta soziolinguistikoak, eta horien araberako erreakzioak izatea.

Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo, teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales, y reaccionando en consecuencia.

Hirugarrenentzako ohar idatziak hartzea, bikain zehaztuak eta egituratuak, argi egituratuta dauden eta norberaren espezialitatearen barruko zein kanpoko gai konplexuei buruzkoak diren hitzaldi, bilera, eztabaida edo mintegietan zehar.

Tomar notas escritas detalladas para terceros, con notable precisión y estructuración, durante una conferencia, reunión, debate o seminario claramente estructurados y sobre temas complejos dentro o fuera del propio campo de especialización.

Idatziz jakinaraztea, behar bezain zehatz, kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren edo ezaugarri idiosinkrasikoak (erregionalismoak, literatura-hizkuntza, lexiko espezializatua, eta abar) dauzkaten testu idatzi eta ahozko testuen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, ager daitezkeen inplikazioekin batera; eta estiloen eta erregistroen arteko aldeak eta asmoaren ñabardurak identifikatzea.

Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos escritos u orales de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad.

Idatziz parafraseatu eta laburtzea zenbait iturritatiko informazioa eta ideiak, guztiz zuzen eta eraginkortasunez, modu koherente batean eta axola ez duten zehaztasunak sartu barik, eta informazio zehatza eta argumentu konplexuak modu fidagarrian jakinaraztea.

Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y eficacia, de manera coherente y sin incluir detalles irrelevantes, información e ideas contenidas en diversas fuentes, trasladando de manera fiable información detallada y argumentos complejos.

Baliabide espezifikoen laguntzaz, egituraz eta kontzeptuz konplexuak diren testuen zati luzeak itzultzea, barnean hartuta testu teknikoak eta norberaren intereseko gai orokorrak eta espezifikoak, norberaren espezializazio-arloaren barrukoak zein kanpokoak; horretarako, modu fidagarri batean jakinaraztea iturriaren edukia, eta bereizgarriak ahalik eta gehiena errespetatuta (adibidez, estiloa, lexikoa edo formatua).

Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos extensos de textos estructural y conceptualmente complejos, incluso de tipo técnico, sobre temas generales y específicos del propio interés, tanto dentro como fuera del campo propio de especialización, trasladando de manera fiable el contenido de la fuente, y respetando en lo posible sus rasgos característicos (p. e. estilísticos, léxicos, o de formato).

2.– Gaitasunak eta edukiak.

2.– Competencias y contenidos.

2.1.– Gaitasun eta eduki soziokultural eta soziolinguistikoak.

2.1.– Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Ondo menderatzea hizkuntzaren erabileraren ikuspegi soziala bere zabalean jorratzeko behar diren ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak, ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeari eta bakarrik zein beste batzuekin sortzeari dagokionez, barnean hartuta gizarte-harremanetarako hizkuntza-markatzaileak, adeitasun-arauak, modismoak eta herri-jakintzako adierazpenak, erregistroak, dialektoak eta azentuak.

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión, en la producción y en la coproducción de textos orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.

2.2.– Gaitasun eta eduki kulturartekoak.

2.2.– Competencia y contenidos interculturales.

Bitartekotza: ondo menderatzea bitartekotza erraztasunez eta eraginkortasunez egitea ahalbidetzen duten ezagutzak, trebetasunak eta kulturarteko jarrerak: alteritatearen kontzientzia; kontzientzia soziolinguistikoa; kultura-ezagutza espezifikoak; behaketa; entzutea; ebaluazioa; interpretazioa; harremanetan jartzea; egokitzea; inpartzialtasuna; errespetua; jakingura; ikuspegiak zabaltzea; tolerantzia.

Mediación: buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; observación; escucha; evaluación; interpretación; puesta en relación; adaptación; imparcialidad; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia.

2.3.– Gaitasun eta eduki estrategikoak.

2.3.– Competencia y contenidos estratégicos.

2.3.1.– Ahozko mezuak ulertzea.

2.3.1.– Comprensión de textos orales.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzea honako hauek ulertzeko: asmoa, zentzu orokorra, ideia nagusiak, informazio garrantzitsua, alderdi eta zehaztasun garrantzitsuak, eta hiztunen iritzi eta jarrera inplizituak zein esplizituak.

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los hablantes, tanto implícitas como explícitas.

2.3.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.3.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Diskurtsoa komunikazio-egoeren arabera eraginkortasunez egokituta, esan nahi dena adieraztea ahalbidetzen duten eta behin-behineko zailtasunak ohartezin bihurtzen dituzten diskurtso- eta berdintze-estrategiak menderatzea.

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa, y que hagan imperceptibles las dificultades ocasionales.

2.3.3.– Testu idatziak ulertzea.

2.3.3.– Comprensión de textos escritos.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzea asmoa edo eskakizuna ulertzeko, eta testuinguru-, diskurtso-, gramatika-, lexiko- eta ortotipografia-giltzarriak erabiltzea egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez.

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender lo que se pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor.

2.3.4.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.3.4.– Producción y coproducción de textos escritos.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak malgutasunez eta eraginkortasunez aplikatzea testu idatzi eta konplexu asko sortzeko, zein bere testuinguru espezifikora egokituta eta hartzailearenganako efektuaren araberako mezua eta baliabideak planifikatuta.

Aplicación flexible y eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto específico, planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor.

2.4.– Gaitasun eta eduki funtzionalak.

2.4.– Competencia y contenidos funcionales.

Ondoren adierazitako funtzio komunikatiboak edo hizketa-egintzak ulertu eta gauzatzea, komunikazio-testuinguruaren arabera funtzio horiek dauzkaten ahozko adierazle eta adierazle idatzien bidez, zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzen bidez, eta erregistro-aldaera askotan (familiakoa, informala, neutroa, formala):

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal):

Asertziozko funtzioak edo hizketa-egintzak, ezagutzei, iritziei, sinesmenei eta usteei loturik: baieztatu; iragarri; baietz esan; egotzi; sailkatu; egitateak egiaztatu; ustea adierazi; berretsi; deskribatu; gezurtatu; bat ez egin; adostasuna eta desadostasuna adierazi; ezjakintasuna, zalantza, eszeptizismoa, iritziak adierazi; hipotesiak egin; nork bere burua eta beste batzuk identifikatu; informatu; eragozpenak adierazi; aurreikusi; kontra egin; zuzendu; ihardetsi; suposizioak egin.

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

Konpromisozko funtzioak edo hizketa-egintzak, eskaintzen, asmoen, borondatearen eta erabakien adierazpenari loturik: amore eman; onartu; baimendu; zerbait egiteko asmoa edo borondatea adierazi; gonbidatu; zin egin; zerbait egiteari uko egin; zerbait eskaini; laguntza eskaini; nork bere burua zerbait egiteko eskaini; hitzeman; atzera egin.

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.

Zuzendaritzako funtzioak edo hizketa-egintzak, hartzaileak zerbait egiteko edo ez egiteko helburua daukatenak, ahozko egintza izan zein bestelako egintzaren bat izan: aholkuak eman; ohartarazi; alertatu; mehatxatu; adoretu; ahalmena eman; jarraibideak eman; baimena eman; demandatu; ukatu; adoregabetu; gaitzetsi; norbait zerbait egitetik salbuetsi; asmoa kendu; exigitu; kikildu; agindu; zerbait eskatu, laguntza, baieztapena, aholkua, informazioa, jarraibideak, iritziak, baimenak, baten batek zerbait egin dezala eskatu; baten bati baimena ukatu; gogatu; baten bat zerbaitez edo norbaitez prebenitu; debekatu; proposatu; erreklamatu; gomendatu; baten bati zerbait gogorarazi; mugatu; erregutu; eskatu, iradoki; otoiztu.

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar.

Funtzio edo hizketa-egintza fatikoak eta solidarioak, gizarte-harremana ezartzeko edo eusteko eta gainerakoekiko jarrerak adierazteko helburua daukatenak: gonbidapenak onartu eta eurei ezetz esan; eskerrak eman; arreta hartu; errukitu; kontsolatu; ongietorria eman; agur esan; dolumina adierazi; zoriondu; konplimenduak egin; iraindu; pertsona eta gauzekiko interesa adierazi; gonbidatu; barkamena eskatu; nork bere burua eta beste batzuk aurkeztu; errefusatu; agurtu; lasaitu.

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.

Adierazkortasunezko funtzioak eta hizketa-egintzak, zenbait egoera zehatzetako jarrerak eta sentimenduak adieraztekoak: babestu; errugabetu; mirespena, maitasuna, poztasuna edo zoriontasuna, arindua, antsietatea eta kezka, estima edo atsegina, onespena eta gaitzespena, damua, konfiantza eta konfiantza eza, dezepzioa, interesa eta interes falta, mespretxua, atsekabea, mina, zalantza, eszeptizismoa, itxaropena eta itxaropen eza, estimazioa, harrotasuna, lehentasuna, erremina, etsipena, harridura, beldurra, tristezia, lotsa adierazi; kexatu; aurpegiratu.

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar.

2.5.– Gaitasun eta eduki diskurtsiboak.

2.5.– Competencia y contenidos discursivos.

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan –bakarrizketetan eta elkarrizketetan–, testuinguruaren araberako ereduak eta testu-patroi konplexuak ezagutu, ulertu eta sortzea, hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan eta testuinguru espezifikoari egokituta, espezializatua ere barnean hartuta:

Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos tanto de la lengua oral monológica y dialógica como de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso especializado:

2.5.1.– Testu-koherentzia: ahozko testua eta idatzia komunikazio-testuinguruaren arabera egokitzea (testuaren formatua eta mota; hizkuntzaren aldaera; erregistroa; gaia; ikuspegia eta edukia: eduki garrantzitsua aukeratzea, egitura sintaktikoak aukeratzea, lexikoa aukeratzea; espazio- eta denbora-testuingurua: espazio-erreferentzia, denbora-erreferentzia).

2.5.1.– Coherencia textual: adecuación del texto oral y escrito al contexto comunicativo (tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).

2.5.2.– Testu-kohesioa: ahozko testuaren eta idatziaren barne-antolaketa. Testu-unitatearen hasiera, garapena eta amaiera: hasteko mekanismoak (harremanetan jartzea, etab.); gaiaren sarrera; tematizazioa; diskurtsoaren garapena: garapen tematikoa (gaiari eustea: erreferentziakidetasuna; elipsia; errepikapena; birformulazioa; enfasia. Gaiaren hedapena: adibideak; errefortzua; kontrastea; azpigaien sarrera. Gai-aldaketa: digresioa; gaia berreskuratzea); diskurtsoaren amaiera: laburpena / berraurkezpena, testu-itxieraren adierazpena eta testuaren itxiera.

2.5.2.– Cohesión textual: organización interna del texto oral y escrito. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.

2.6.– Gaitasun eta eduki sintaktikoak.

2.6.– Competencia y contenidos sintácticos.

2.6.1.– Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzea.

2.6.1.– Comprensión de textos orales y escritos.

Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren egitura sintaktiko konplexuei loturiko esanahiak ezagutu eta ulertzea, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera, orokorrak zein espezifikoak izan.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas complejas de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, tanto generales como específicos.

2.6.2.– Ahozko testuak eta testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.6.2.– Producción y coproducción de textos orales y escritos.

Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren egitura sintaktiko konplexuak jakitea, esparru eta testuinguru orokor zein espezifikoaren araberako komunikazio-asmoaren arabera aukeratzea eta erabiltzea, honako hauek adierazteko:

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas de la lengua oral y escrita para expresar:

– entitatea eta haren ezaugarriak (in/existentzia, nolakotasuna –intrintsekoa eta baliokoa–, eta kantitatea-zenbakia, kopurua eta maila);

– la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad (número, cantidad y grado);

– espazioa eta espazio-erlazioak (kokapena, posizioa, mugimendua, abiapuntua, norabidea, helmuga, distantzia eta antolaera);

– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición);

– denbora (denbora-kokapen absolutua eta erlatiboa, iraupena, maiztasuna) eta denbora-erlazioak (sekuentzia, aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna);

– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);

– aspektu puntuala, perfektiboa/inperfektiboa, iraunkorra, progresiboa, ohiturakoa, prospektiboa, inkoatiboa, amaierakoa, iteratiboa eta arazlea;

– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;

– modalitate logikoa eta preziatiboa (baieztapena, ezeztapena, galdera eta harridura, exhortazioa, faktualtasuna, ziurtasuna, sinesmena, ustea, zalantza; gaitasun/trebetasuna; aukera, probabilitatea, beharrizana; preskripzioa, debekua, betebeharra, baimena, autorizazioa; nahia, asmoa, eta bestelako hizketa-egintzak);

– la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación, exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso, autorización; deseo, intención, y otros actos de habla);

– egoeren, prozesuen eta ekintzen modua eta ezaugarriak;

– el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones;

– egoerak, ekitaldiak, ekintzak, prozesuak eta gauzatzeak: eginkizun semantikoak eta fokalizazioa (perpaus-egiturak eta osagaien ordena);

– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);

– juntaduraren, disjuntzioaren, aurkakotasunaren, kontrastearen, konparazioaren, baldintzaren, kausaren, helburuaren, emaitzaren eta korrelazioaren erlazio logikoak.

– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

2.7.– Gaitasun eta eduki lexikoak.

2.7.– Competencia y contenidos léxicos.

Ahozko lexiko eta lexiko idatzi asko ulertzea, jakitea eta zuzen erabiltzea, testuinguruari egokituta, lexiko orokorra zein norberaren interesguneei eta esparru pertsonal, publiko, akademiko eta profesionalei loturiko lexiko espezializatuagoa izan, barnean hartuta modismoak, lagunarteko adierazpenak, erregionalismoak eta argota.

Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una amplia gama léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.

2.8.– Gaitasun eta eduki fonetiko-fonologikoak.

2.8.– Competencia y contenidos fonético-fonológicos.

2.8.1.– Ahozko mezuak ulertzea.

2.8.1.– Comprensión de textos orales.

Hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan, eta komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan, erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiez ohartzea, eta haiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak ulertzea, barnean hartuta: soinu eta fonema bokaliko eta kontsonantikoen aldaerak eta bakoitzaren konbinazioak, prozesu fonologikoen aldaerak –ahoskabetzea, ahostuntzea, asimilazioa, elisioa, palatalizazioa, sudurkaritzea, epentesia, bokal-alternantzia, eta beste batzuk–, inplikazio sintaktikoak eta komunikatiboak eragiten dituzten perpausaren azentu- eta tonizitate-aldaketak.

Percepción, de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua, y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.

2.8.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.8.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan, eta komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan, soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak aukeratzea –komunikazio-asmoaren arabera– eta sortzea, eta haiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak transmititzea, barnean hartuta soinu eta fonema bokaliko eta kontsonantikoen aldaerak eta bakoitzaren konbinazioak, prozesu fonologikoen aldaerak –ahoskabetzea, ahostuntzea, asimilazioa, elisioa, palatalizazioa, sudurkaritzea, epentesia, bokal-alternantzia, eta beste batzuk–, inplikazio sintaktikoak eta komunikatiboak eragiten dituzten perpausaren azentu- eta tonizitate-aldaketak.

Selección, según la intención comunicativa, y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua, y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y transmisión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.

2.9.– Gaitasun eta eduki ortotipografikoak.

2.9.– Competencia y contenidos ortotipográficos.

2.9.1.– Testu idatziak ulertzea.

2.9.1.– Comprensión de textos escritos.

Komunikazio-testuinguruaren arabera, xede-hizkuntzaren konbentzio ortotipografikoei loturiko esanahi orokorrak eta espezifikoak ulertzea, barnean hartuta: formatu-ezaugarriak; zeinu tipografikoen, ortografia- eta puntuazio-zeinuen diskurtso-balioak; maileguen egokitzapen ortografikoa; fonema eta soinuen adierazpen grafikoaren aldaerak; alfabetoaren edo karaktere aldaerak, eta forma bakoitzaren araberako erabilera.

Comprensión de los significados generales y específicos, según el contexto de comunicación, asociados a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres, y sus usos en las diversas formas.

2.9.2.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.9.2.– Producción y coproducción de textos escritos.

Testuinguruaren arabera, xede-hizkuntzaren konbentzio ortotipografikoak zuzen erabiltzea, barnean hartuta: formatu-ezaugarriak; zeinu tipografikoen, ortografia- eta puntuazio-zeinuen diskurtso-balioak; maileguen egokitzapen ortografikoa; fonema eta soinuen adierazpen grafikoaren aldaerak; alfabetoaren edo karaktere aldaerak, eta forma bakoitzaren araberako erabilera.

Utilización correcta, y adecuada al contexto, de las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres, y sus usos en las diversas formas.

3.– Ebaluazio-irizpideak.

3.– Criterios de evaluación.

3.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

3.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Gaitasun alderdi soziokultural eta soziolinguistikoen errepertorio zabala dauka, eta horrek aukera ematen dio erraz hartzeko erregistroen arteko aldeak eta ahozko komunikazioaren berezko sotiltasunak, hizkuntza horretan mintzatzen diren praktika-komunitateetan eta taldeetan.

Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se habla el idioma.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzen ditu honako hauek ulertzeko: asmoa, zentzu orokorra, ideia nagusiak, informazio garrantzitsua, alderdi eta zehaztasun garrantzitsuak, eta hiztunen iritzi eta jarrera inplizituak zein esplizituak.

Comprende la intención, el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los hablantes, tanto implícitas como explícitas, seleccionando y aplicando con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso.

Testuinguru espezifikoaren arabera, funtzio komunikatiboek edo zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzek dauzkaten adierazleen errepertorio zabal baten asmoa eta esanahia ezagutzen du, erregistro-aldaera askotan (familiakoa, informala, neutroa, formala).

Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

Gai da diskurtso luze-zabal bat segitzeko, nahiz eta argi egituratuta ez egon, erlazioak suposiziokoak baino ez izan eta esplizituki adierazita ez egon.

Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.

Nahiko trebea da testuinguru-, diskurtso-, gramatika- eta lexiko-giltzarriak erabiltzeko, egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez, eta zer gertatuko den aurreikusteko.

Infiere la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y puede prever lo que va a ocurrir utilizando las claves contextuales, discursivas, gramaticales y léxicas.

Adierazpen idiomatiko eta lagunarteko asko dakizki eta esanahi-konnotazio eta -ñabardura sotilak hautematen ditu, nahiz eta zenbait xehetasun baieztatu behar izan azentua arrotz egiten bazaio.

Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar.

Soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroi asko desberdintzen ditu, eta horrek ahalbidetzen dio edozein hiztuni edo solaskideri ulertzea, nahiz eta zenbait xehetasun baieztatu behar izan azentua ezezagun egiten bazaio.

Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, lo que le permite comprender a cualquier hablante o interlocutor, aunque puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido.

3.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Hizkuntza malgutasunez eta eraginkortasunez erabiltzen du gizarte-helburuetarako, barnean hartuta emoziozko, zehar-aipamenezko eta umorezko erabilerak; horretarako, esaten duena eta bera adierazteko modua egoeraren arabera eta hartzailearen arabera egokitzen ditu, eta zirkunstantzien araberako formalitate-maila hartzen du.

Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.

Argi erakusten du menderatzen dituela diskurtso- eta berdintze-estrategiak, eta, horri esker, esan nahi duena esateko behin-behineko zailtasunak izanez gero, ohartezinak izaten dira, diskurtsoa eraginkortasunez molda dezakeelako komunikazio-egoera bakoitzaren arabera, adibidez: denbora irabazteko adierazpen egokiak espontaneoki erabiltzen ditu, pentsatu bitartean eta hitz-txanda galdu barik; gogoratzen ez dituen adierazpenen ordez beste batzuk erabiltzen ditu, solaskidea ohartu barik; zailtasunak saihesten ditu eta esan nahi duena berriro formulatzen du diskurtsoaren jarioa eten barik; eta lapsusak zuzentzen ditu, eta adierazpena aldatu, gaizki-ulerturik eragin gabe.

Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa, p. e. utiliza espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra, sustituye por otra una expresión que no recuerda sin que su interlocutor se dé cuenta, sortea una dificultad cuando se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso, o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos.

Argumentu zehatzak garatzen ditu modu sistematiko eta ondo egituratutako batean; horretarako, puntu nagusiak logikoki lotzen ditu, puntu garrantzitsuak nabarmentzen ditu, alderdi espezifikoak garatzen ditu eta egokiro amaitzen du.

Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada, relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes, desarrollando aspectos específicos, y concluyendo adecuadamente.

Ideiak eta iritziak argi eta zehatz adierazi eta argudiatzen ditu, solaskideen argudioak eta kritikak eztabaidatzen ditu modu konbentzigarrian eta inor mindu gabe; horretarako, galderak eta iruzkinak erantzuten ditu jarioz, espontaneotasunez eta egokitasunez.

Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos y las críticas de sus interlocutores de manera convincente y educada, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada.

Komunikazio-funtzioen ahozko adierazle egokienak erabiltzen ditu zein bere testuinguru espezifikoan, zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzen bidez, erregistro-aldaera askotan (familiakoa, informala, neutroa, formala).

Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

Diskurtsoa ondo eta argi egituratzen du; horretarako, egokiro erabiltzen ditu antolaketa-irizpideak eta ondo menderatzen ditu ahozko hizkuntzak berezko dauzkan lokailu eta kohesio-mekanismo asko, generoa eta testu-mota kontuan hartuta.

Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de organización, y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual.

Zuzentasun gramatikal handia eta trinkoa dauka, errore gutxi egiten du eta ia ohartezinak dira.

Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son escasos y apenas apreciables.

Lexiko-errepertorio zabala menderatzen du, barnean hartuta adierazpen idiomatiko eta lagunartekoak, eta horrek ahalbidetzen dio gabeziak erraz gainditu ahal izatea itzulinguruen bidez, nahiz eta oraindik hutsegite txiki eta noizbehinkakoren bat egin, baina lexiko-errore larririk gabe, eta adierazpen bila dabilela edo saiheste-estrategiak erabiltzen dabilela igarri gabe.

Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales, que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario, y sin que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias de evitación.

Xede-hizkuntzak berezko dauzkan aldaera estandarretariko baten batetik hurbil dagoen artikulazio-gaitasuna dauka eta, esanahi-ñabardura sotilak adierazteko, intonazioa aldatu eta perpausaren enfasia zuzen jartzen du.

Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de la lengua meta, y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar matices sutiles de significado.

Jarioz eta espontaneotasunez mintzatzen da, ia esfortzurik gabe; kontzeptu zaileko gairen batek baino ezin du diskurtso arin eta natural bat oztopatu.

Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.

Diskurtsorako dauden enuntziatuen arteko esaldi aproposa aukeratzen du iruzkinak egokitasunez sartzeko, bai hitz-txanda hartzeko bai denbora irabazteko pentsatu bitartean hitz-txandari eusteko.

Usa frases adecuadas para introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo para mantener el uso de la palabra mientras piensa.

Solaskideak dioena baliatzeko kapaz da elkarrizketan parte hartzeko.

Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor para intervenir en la conversación.

Trebetasunez lotzen ditu bere kontribuzioak beste hiztun batzuen kontribuzioekin.

Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes.

Parte-hartzeak egokitzen ditu solaskideen parte-hartzeetara, komunikazioa zailtasunik gabe gauza dadin.

Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores para que la comunicación fluya sin dificultad.

Galderak egiten ditu egiaztatzearren ulertu duela solaskideak esan nahi izan duena, eta alderdi anbiguoak argitzea lortzen du.

Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos.

3.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

3.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Gaitasun alderdi soziokultural eta soziolinguistikoen errepertorio zabala dauka, barnean hartuta alderdi soziopolitiko eta historikoak, eta horrek aukera ematen dio erraz hartzeko komunikazio idatziaren funtsa eta ezaugarri idiosinkrasikoak, hizkuntza horretan mintzatzen diren praktika-komunitateetan, kulturetan eta taldeetan.

Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzen ditu asmoa edo eskakizuna ulertzeko; horretarako, testuinguru-, diskurtso-, gramatika-, lexiko- eta ortotipografia-giltzarriak erabiltzen ditu egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez, eta ondorio egokiak ateratzen ditu.

Comprende e infiere la actitud, la predisposición y las intenciones del autor y saca las conclusiones apropiadas, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas y seleccionando y aplicando con eficacia las estrategias más adecuadas de comprensión.

Berehala identifikatzen ditu askotariko gai profesionalei eta akademikoei buruzko testuen edukia eta garrantzia, eta erabakitzen du irakurketa edo analisi sakonago bat behar den.

Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más profundos.

Arin bilatzen du testu luze eta konplexuetan xehetasun garrantzitsuak topatzeko.

Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.

Ezagutzen du, testuinguruaren eta testu-genero eta -mota espezifikoen arabera, funtzio komunikatiboek edo zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzek dauzkaten adierazle askoren asmoa eta esanahia, erregistro-aldaera askotan (familiakoa, informala, neutroa, formala).

Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

Informazioa topatu edo argumentu-haria jarrai dezake diskurtso-egitura konplexua daukan edo oso ondo egituratuta ez dagoen testu batean, edo erlazioak eta loturak argi eta markatzaile esplizituen bidez adierazi gabe –edo beti adierazi gabe– dauzkan batean.

Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores explícitos.

Lexiko-errepertorio zabala menderatzen du, adierazpen idiomatiko eta lagunarteko asko dakizki, eta esanahi-konnotazio eta -ñabardura sotilak hautematen ditu, nahiz eta batzuetan hiztegi orokor edo espezializaturen bat kontsultatu behar izan.

Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de carácter general, bien especializado.

Testuinguruaren eta testu-genero eta -motaren arabera hizkuntza idatziari berezko zaizkion egitura sintaktikoei lotu ohi zaizkien esanahiak eta funtzioak ulertzen ditu, barnean hartuta aldaera sintaktiko-estilistikoak (adibidez, hitzen ordena alderantzikotzea edo aldatzea).

Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. inversión o cambio del orden de palabras).

Paperean zein euskarri digitalean, xede-hizkuntzaren konbentzio ortotipografiko askoren erabileraren atzeko komunikazio-asmoak ulertzen ditu.

Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital.

3.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Esaten duena eta bera adierazteko baliabideak egokitzen ditu egoeraren, hartzailearen, gaiaren eta testu-motaren arabera, eta zirkunstantziei egokitutako formalitate-maila hartzen du; horretarako, ezagutza eta gaitasun soziokultural eta soziolinguistikoak erraz aplikatzen ditu, erregistroen eta estiloen arteko aldeak ezartzeko, eta testu idatzia eraginkortasunez egokitzeko xede-hizkuntzako kulturetan eta komunitateetan ezarritako konbentzioetara, eta formulazio egokia aukeratzen du hizkuntza-elementu askoren artetik, argi adierazteko eta esan nahi duena mugatu behar ez izateko moduan.

Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de texto, y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus conocimientos y competencias socioculturales y sociolingüísticos con facilidad para establecer diferencias de registro y estilo, y para adecuar con eficacia el texto escrito a las convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.

Erraz aplikatzen ditu estrategiarik egokienak testuinguru espezifikoak eskatzen dizkion testu idatzi konplexuak sortzeko, eta planifikatzen du zer egin behar duen eta zer baliabide erabili horretarako, kontuan hartuta zer-nolako efektua eragin dezakeen irakurlearengan.

Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos escritos complejos que le demanda el contexto específico, y planifica lo que hay que decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector.

Komunikazio-funtzioen adierazle idatzi egokienak erabiltzen ditu zein bere testuinguruan, zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzen bidez, erregistro-aldaera askotan (familiakoa, informala, neutroa, formala).

Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

Erakusten du kontrolatzen dituela testua antolatzeko egiturak eta testu idatziaren kohesiorako mekanismo konplexuak, eta arrazoibideak ilustra ditzake adibide xehatuekin, eta baieztapenak eta iritziak zehaztu ditzake kasuan kasuko komunikazio-asmoarekin bat etorrita.

Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas intenciones comunicativas en cada caso.

Idatziz eta zehaztasunez adieraztea ahalbidetzen dioten egitura sintaktiko asko erabiltzen ditu, eta zuzentasun-maila trinko eta jaso bat dauka; erroreak urriak dira, eta ia ohartezinak.

Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por escrito con precisión, y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables.

Lexiko-errepertorio idatzi zabala dauka, adierazpen idiomatikoak eta lagunartekoak barnean hartuta; horrek ahalbidetzen dio zehaztasun handia erakustea, gabeziak itzulinguruen bidez erraz gainditzea, eta, lexikoaren erabileran egindako hutsegiteak txikiak eta noizbehinkakoak baino ez izatea.

Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, y no cometer más que pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario.

Xede-hizkuntzako konbentzio ortotipografikoak erabiltzen ditu testu idatziak sortzeko; horien egitura, paragrafoen banaketa eta puntuazioa sendoak eta praktikoak dira, eta ortografia zuzena, noizean behin egindako hutsegite tipografikoren bat izan ezik.

Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico.

3.5.– Bitartekotza-jarduerak.

3.5.– Actividades de mediación.

Modu zabalean eta zehatzean dakizki hizkuntza horretan mintzatzen diren praktika-komunitate eta kulturen berezko alderdi soziokultural eta soziolinguistiko garrantzitsuenak, barnean hartuta horien erabilerak eta balioek dakartzaten sotiltasunak eta inplikazioak, eta erraz integratzen ditu kulturarteko bere gaitasunean, bere hizkuntza eta kulturen konbentzioekin batera; beraz, ondorio eta erlazio egokiak atera ditzake eta horien ondorioz jokatu, erregistro eta estilo askotan, zirkunstantzien arabera behar den malgutasunarekin, eta eraginkortasunez.

Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las circunstancias, y con eficacia.

Estrategia egokiak erraz aplikatzen ditu prozesatu behar dituen testuak egokitzeko asmoaren, egoeraren, hartzaileen eta komunikazio-kanalaren arabera, jatorrizko informazioa eta jarrerak aldatu gabe.

Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación, sin alterar la información y las posturas originales.

Testu koherente eta kohesionatuak sortzen ditu orotariko iturri-testuak oinarritzat hartuta.

Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.

Aipamenak egiten daki eta erreferentziak erabiltzen ditu komunikazio-esparru eta -testuinguruaren araberako konbentzioei jarraikiz (adibidez, testu akademiko batean).

Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito y contexto comunicativos (p. e. en un texto académico).

Argi transmititzen ditu iturri-testuen puntu garrantzitsuenak eta funtsezkoenak, baita hartzaileen interesen eta beharrizanen arabera garrantzitsutzat jotzen dituen zehaztasunak ere.

Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y necesidades de las personas destinatarias.

Malgutasunez kudeatzen du alderdien arteko interakzioa, komunikazioa erraz gauza dadin; horretarako, ulertu duela adierazi eta interesa agertuko du; esandakoa osatuko du informazio zehatzez edo ideia garrantzitsuz, edo alderdiei eskatuko die hori egiteko; lagunduko du jarrerak argi adierazten eta gaizki-ulertuak ebazten; berriro ekarriko ditu alderdi garrantzitsuak, beste gai batzuei hasiera emango die, edo laburbildu egingo ditu, eztabaida antolatzeko xedez, eta eztabaida bideratuko du arazoa edo gatazka ebaztearren.

Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión, y orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión.

C2 maila aurreratua.

Currículo Nivel Avanzado C2.

C2 maila aurreratuko irakaskuntzaren helburua da ikasleak gai izatea inolako zailtasunik gabe komunikatzeko, hizlari kulturadun batek izan beharko lukeen kalitateaz, konplexutasun handiko egoeretan, arlo pertsonalean, arlo publikoan, arlo akademikoan zein arlo profesionalean; era berean, gai izango dira maila goreneko ikasketak egiteko, graduondoko eta doktoretzako programak barne, edo bizitza akademikoan aktiboki eta erraztasunez parte hartzeko (tutoretzak, mintegiak, nazioarteko konferentziak), eta proiektu konplexu eta zorrotzetan diziplinarteko taldeak zuzentzeko, edo goi-mailako zuzendaritza-esparruetan eraginkortasunez negoziatu eta gogatzeko nazioarteko ingurune profesionaletan.

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C2 tienen por objeto capacitar al alumnado para comunicarse sin ninguna dificultad, y con un grado de calidad como puede observarse en un hablante culto, en situaciones de alta complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, entre otras cursar estudios al más alto nivel, incluidos programas de posgrado y doctorado, o participar activamente y con soltura en la vida académica (tutorías, seminarios, conferencias internacionales); liderar equipos interdisciplinares en proyectos complejos y exigentes, o negociar y persuadir con eficacia a nivel de alta dirección en entornos profesionales internacionales.

Horretarako, arlo pertsonalean, publikoan, akademikoan zein profesionalean hizkuntza naturaltasun osoz erabiltzeko eta era guztietako egoeretan parte hartu ahal izateko gaitasunak eskuratu beharko dituzte ikasleek, ahozko testu eta testu idatzi luzeak eta konplexuak ulertzeko, bakarrik zein beste batzuekin sortzeko eta prozesatzeko, gai orokorrei eta espezializatuei buruzkoak izan zein norberaren espezialitatekoak edo espezialitatetik kanpoak izan, era guztietako azentu, erregistro eta estiloetan, eta lexiko- eta egitura-errepertorio zabalarekin, barnean hartuta adierazpen idiomatikoak, lagunartekoak, erregionalak eta espezializatuak, eta esanahi-ñabardura sotilak antzeman eta adierazteko moduan.

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con total naturalidad para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, que requieran comprender, producir, coproducir y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y complejos, que versen sobre temas tanto abstractos como concretos de carácter general y especializado, tanto fuera como dentro del propio campo de especialización, en una gran variedad de acentos, registros y estilos, y con un rico repertorio léxico y estructural que incluya expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y especializadas y permita apreciar y expresar sutiles matices de significado.

C2 maila aurreratuari dagozkion gaitasunak lortuz gero, ikasleak hauek egiteko gai izango dira:

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C2, el alumnado será capaz de:

– Erraztasun osoz ulertuko dute, baldin eta denbora apur bat badaukate azentura ohitzeko, edozein solaskide eta edozein ahozko testu, zuzenean produzitutakoa edo edozein kanalen bidez emandakoa izan, baita ingurune zaratatsuetan ere, esanahi inplizituez ohartuta eta estilo-diferentzia sotilak antzemanda, nahiz eta testua abiadura handiz emandakoa izan, edo egitura, lexiko edo ahoskera aldetik ezaugarri idiosinkrasikoak agertu (adibidez, linealak ez diren egiturak edo formatu ezohikoak, lagunarteko adierazpenak, erregionalismoak, argota edo terminologia ezezaguna, ironia edo sarkasmoa), edo euren esperientziatik, interesetik, esparru akademiko edo profesionaletik edo espezializaziotik kanpoko gaiei buruzkoa izan.

– Comprender con total facilidad, siempre que disponga de un cierto tiempo para habituarse al acento, prácticamente a cualquier interlocutor y cualquier texto oral, producido en vivo o retransmitido, independientemente del canal e incluso en ambientes con ruido, reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias sutiles de estilo, incluso cuando el texto se articule a una velocidad rápida, presente rasgos estructurales, léxicos o de pronunciación idiosincrásicos (p. e. estructuras no lineales o formatos poco usuales, coloquialismos, regionalismos, argot o terminología desconocida, ironía o sarcasmo), y/o verse sobre temas incluso ajenos a su experiencia, interés o campo académico o profesional o de especialización.

– Ahozko testu luzeak, zehatzak, formalki zuzenak eta sarritan azpimarragarriak naturaltasunez, erosotasunez, trebetasunez eta jarioz sortuko dituzte bakarrik zein beste batzuekin, bizitza pertsonalean, sozialean, profesionalean eta akademikoan edozein egoeratan komunikatu ahal izateko, estiloa eta erregistroa eraginkortasun osoz aplikatuta erabilera-testuinguru desberdinetara, errorerik egin gabe –salbu eta noizean behingo lapsus linguaeak– eta malgutasun handia erakutsiz adierazpen, azentu eta intonazio-eredu ugari erabiltzeko orduan, hala esanahi-ñabardura sotilak zehaztasunez adierazteko gai izan daitezen.

– Producir y coproducir, con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez, textos orales extensos, detallados, formalmente correctos, y a menudo destacables, para comunicarse en cualquier tipo de situación de la vida personal, social, profesional y académica, adaptando con total eficacia el estilo y el registro a los diferentes contextos de uso, sin cometer errores salvo algún lapsus linguae ocasional, y mostrando gran flexibilidad en el uso de un rico repertorio de expresiones, acentos y patrones de entonación que le permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado.

– Oso ondo ulertuko, baloratuko eta interpretatuko dituzte, noizean behin hiztegia erabilita, testu luze eta konplexu asko, literarioak, teknikoak zein beste mota batekoak izan, garaikideak edo ez, non hizkera espezializatua, hitz-jokoak, argot ugari, lagunarteko adierazpenak, adierazpen idiomatikoak, erregionalismoak edo beste ezaugarri idiosinkrasiko batzuk erabiltzen baitira, eta balio-iritzi ezkutuak izan ditzaketenak, edo mezuaren zati handi bat zeharka eta anbiguotasunez ematen dutenak, estilo eta esanahi bereizketa sotilak antzemanez.

– Comprender en profundidad, apreciar, e interpretar de manera crítica, con el uso esporádico del diccionario, una amplia gama de textos extensos y complejos, tanto literarios como técnicos o de otra índole, contemporáneos o no, en los que se utilicen un lenguaje especializado, juegos de palabras, una gran cantidad de argot, coloquialismos, expresiones idiomáticas, regionalismos u otros rasgos idiosincrásicos, y que puedan contener juicios de valor velados, o en los que gran parte del mensaje se expresa de una manera indirecta y ambigua, apreciando distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito como explícito.

– Kalitateko testu idatziak sortuko dituzte, bakarrik zein beste batzuekin, edozein euskarritan, baita azkar ,denbora errealean eta errorerik gabe ere –salbu eta hutsegite tipografikoaren bat–, gai konplexuei eta teknikoei buruz, estilo egoki eta eraginkorrez eta egitura logikoa erabilita, irakurleak ideia eta alderdirik esanguratsuenak errazago identifikatu ditzan; testuetan esanahi-ñabardura sotilak zehaztasunez transmitituko dituzte, hizkuntzaren zehar-aipamenezko erabilerak barne.

– Producir y coproducir, independientemente del soporte, e incluso a velocidad rápida en tiempo real, textos escritos de calidad, exentos de errores salvo algún desliz de carácter tipográfico, sobre temas complejos e incluso de tipo técnico, con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayude al lector a identificar y retener las ideas y los aspectos más significativos, y en los que transmite con precisión sutiles matices de significado, incluidos los usos alusivos del idioma.

– Xede-hizkuntzako edo beste hizkuntza batzuetako hiztunen arteko bitartekotza egingo dute, ahozko edo idatzizko edozein testu jakinarazteko xedez, esanahi inplizituez ohartuta eta estilo-desberdintasunak antzemanda, baita testua oso azkar ematen denean edo egiturari, lexikoari, ahoskerari edo idazkerari dagokienez ezaugarri idiosinkrasikoak dituenean ere (adibidez, erregionalismoak, literatura-hizkuntza edo lexiko espezializatua); eta hori guztiori zailtasunik gabe, estiloa eta erregistroa eraginkortasun osoz egokituta erabilera-testuinguru desberdinetara, eta adierazpen-aberastasun handia erakutsiz eta azentu eta intonazio egokia erabiliz esanahi-ñabardura sotilak zehaztasunez adierazi ahal izateko.

– Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas para trasladar prácticamente cualquier clase de texto oral o escrito, reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias de estilo, incluso cuando el texto se articule a una velocidad muy alta o presente rasgos estructurales, léxicos o de pronunciación o de escritura idiosincrásicos (p. e. regionalismos, lenguaje literario, o léxico especializado), todo ello sin dificultad, adaptando con total eficacia el estilo y registro a los diferentes contextos de uso y mostrando una riqueza de expresión y un acento y entonación que permitan transmitir con precisión sutiles matices de significado.

1.– Helburuak.

1.– Objetivos.

1.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

1.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Ulertzea, kanala edozein izanda eta baita ingurune zaratatsu batean ere, jarraibide zehatzak eta edozein motatako informazio espezifikoa deklarazioetan eta iragarpenetan, nahiz eta kalitate eskasekoak izan eta soinu distortsionatua eduki.

Comprender, independientemente del canal e incluso en un ambiente con ruido, instrucciones detalladas y cualquier tipo de información específica en declaraciones y anuncios públicos que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.

Ulertzea edozein informazio tekniko konplexu, esate baterako, produktuen, zerbitzuen edo edozein motatako prozeduren (ezagunak edo ezezagunak izan) funtzionamendu-jarraibideak, araudiak edo zehaztapenak, eta, batez ere, zuzenean edo zeharka norberaren lanbidearekin edo jarduera akademikoekin zerikusia daukaten gai guztiak.

Comprender cualquier información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento, normativas o especificaciones de productos, servicios o procedimientos de cualquier índole, conocidos o desconocidos, y sobre todos los asuntos relacionados, directa o indirectamente, con su profesión o sus actividades académicas.

Ulertzea hitzaldi, solasaldi, eztabaida eta debate espezializatuak, izaera publikoa, profesionala edo akademikoa daukaten gai konplexuei buruzkoak, nahiz eta lagunarteko adierazpen ugari, erregionalismoak edo terminologia espezializatua edo ezohikoa izan, emandako argudioak zehatz-mehatz ulertuta.

Comprender conferencias, charlas, discusiones y debates especializados, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, aunque contengan una gran cantidad de expresiones coloquiales, regionalismos o terminología especializada o poco habitual, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen.

Ulertzea, erraztasunez, interakzio konplexuak eta beste batzuen arteko elkarrizketa eta debate bizi eta luzeak, baita gai abstraktu, konplexu edo ezezagunei buruzkoak ere, ñabardurez, erabiltzen den hizkeraren ezaugarri soziokulturalez eta esaten edo iradokitzen denak dakartzan inplikazioez erabat ohartuta.

Comprender con facilidad las interacciones complejas y los detalles de conversaciones y debates animados y extensos entre terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, apreciando plenamente los matices, los rasgos socioculturales del lenguaje que se utiliza, y las implicaciones de lo que se dice o se insinúa.

Ulertzea norberak parte hartzen duen elkarrizketa, eztabaida eta debate luze eta biziak, baita norberarentzat ohikoak ez diren gai akademiko edo profesional konplexuei buruzkoak ere, nahiz eta argi eta garbi egituratuta egon ez eta ideien arteko erlazioa inplizitua bakarrik izan, eta behar den moduan erreakzionatzea.

Comprender conversaciones, discusiones y debates extensos y animados en los que se participa, incluso sobre temas académicos o profesionales complejos y con los que no se está familiarizado, aunque no estén claramente estructurados y la relación entre las ideas sea solamente implícita, y reaccionar en consecuencia.

Ahaleginik egin gabe ulertzea eta behar bezala gozatzea pelikulak, antzezlanak edo beste era bateko ikuskizunak, eta telebistako edo irratiko programak, argot ugari edo lagunarteko hizkuntza, erregionala edo adierazpen idiomatikoak dauzkatenak; horretaz gain, xehetasunak eta sotiltasunak eta hizlarien arteko harreman inplizituak identifikatzea, eta zehar-aipamen eta inplikazio soziokulturalez ohartzea.

Comprender sin esfuerzo, y apreciar en profundidad, películas, obras de teatro u otro tipo de espectáculos, y programas de televisión o radio que contengan una gran cantidad de argot o lenguaje coloquial, regional, o expresiones idiomáticas, identificando pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes, y apreciando alusiones e implicaciones de tipo sociocultural.

1.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Adierazpen publikoak jarioz eta malgutasunez egitea, nolabaiteko intonazioa emanda, esanahi-ñabardura sotilak zehaztasunez transmititzeko.

Hacer declaraciones públicas con fluidez y flexibilidad usando cierta entonación para transmitir con precisión matices sutiles de significado.

Aurkezpen sinesgarriak egitea kide eta adituen aurrean, eta hitzaldiak eta solasaldiak ematea, luzeak, ondo egituratuak eta zehatzak, gai eta kontu publiko edo profesional konplexuei buruzkoak, segurtasuna erakutsiz eta arrazoibidea entzuleen beharrizanetara egokitzeko malgutasunez moldatuta, eta entzuleen galdera zailei, ezustean egindakoei edo baita zakarrei ere trebetasunez eta arrakastaz aurre egitea.

Realizar presentaciones convincentes ante colegas y expertos, y pronunciar conferencias, ponencias y charlas, extensas, bien estructuradas, y detalladas, sobre temas y asuntos públicos o profesionales complejos, demostrando seguridad y adaptando el discurso con flexibilidad para adecuarlo a las necesidades de los oyentes, y manejando con habilidad y enfrentándose con éxito a preguntas difíciles, imprevisibles, e incluso hostiles, de los mismos.

Hitzaldiak edo mintegiak ematea gai eta kontu akademiko konplexuei buruz, segurtasunez eta etorri handiz, gaia ezagutzen ez duten entzuleei zuzendurik, entzuleria bakoitzari egokituta eta inolako zailtasunik gabe aurre eginez entzuleek egindako galderei edo esandako hitzei.

Pronunciar conferencias o impartir seminarios sobre temas y asuntos académicos complejos, con seguridad y de modo elocuente a un público que no conoce el tema, adaptándose a cada auditorio y desenvolviéndose sin ninguna dificultad ante cualquier pregunta o intervención de miembros de la audiencia.

Erraztasun osoz parte hartzea elkarrizketetan, elkarrizketatzaile edo elkarrizketatu gisa, esandakoa egituratuta eta aginpidez eta jarioz jardunda, egoera kontrolpean dagoela agertuz eta erreakzionatzeko eta inprobisatzeko gaitasuna erakutsiz.

Participar con total soltura en entrevistas, como entrevistador o entrevistado, estructurando lo que dice y desenvolviéndose con autoridad y con total fluidez, mostrando dominio de la situación, y capacidad de reacción e improvisación.

Eragiketa eta transakzio konplexuak egin eta kudeatzea, baita kontu handikoak ere, eraginkortasun osoz, edozein eratako erakunde publiko edo pribatuetan, eta ondo antolatutako argudio konbentzigarriekin negoziatzea norbanako eta erakundeekiko harremanak eta harreman horietan sor litezkeen gatazken konponbidea.

Realizar y gestionar, con total eficacia, operaciones y transacciones complejas, incluso delicadas, ante instituciones públicas o privadas de cualquier índole, y negociar, con argumentos bien organizados y persuasivos, las relaciones con particulares y entidades y la solución de los conflictos que pudieran surgir de dichas relaciones.

Eroso eta egoki hitz egitea, inolako mugarik gabe, bizitza sozialeko eta pertsonaleko egoera guztietan, erregistro guztiak eta ironiaren eta eufemismoaren erabilera egokia menderatuz.

Conversar cómoda y adecuadamente, sin ninguna limitación, en todo tipo de situaciones de la vida social y personal, dominando todos los registros y el uso apropiado de la ironía y el eufemismo.

Inolako zailtasunik gabe eta jarioz parte hartzea gai orokor edo espezializatuei, profesionalei edo akademikoei buruzko bilera, mintegi, eztabaida, debate edo solasaldi formaletan, baita oso azkar egiten badira ere, argudio argi eta konbentzigarriak erabiliz, eta ñabardurak zehaztasunez eginda norberaren ikuspuntuak argi uzteko, eta jatorrizko hiztunei dagokienez inolako desabantailarik izan gabe.

Participar sin ninguna dificultad y con fluidez en reuniones, seminarios, discusiones, debates o coloquios formales sobre asuntos complejos de carácter general o especializado, profesional o académico, incluso si se llevan a cabo a una velocidad muy rápida, utilizando argumentos claros y persuasivos, matizando con precisión para dejar claros sus puntos de vista, y sin desventaja alguna respecto a los hablantes nativos.

1.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

1.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Zailtasunik gabe ulertzea edozein motatako informazio publikoak, instrukzioak edo xedapenak, norberarentzat edo hirugarren batzuentzat interesgarria izan daitezkeenak, alderdirik sotilenak eta edukitik ondorioztatu daitezkeenak barne.

Comprender sin dificultad cualquier tipo de información pública, instrucción, o disposición que pueda interesar a uno mismo o a terceros, incluyendo sus aspectos sutiles y aquellos que pueden derivarse de su contenido.

Zehatz-mehatz ulertzea jarraibide, araudi, ordenamendu, kode, kontratu edo bestelako lege-testu konplexuetako informazioa eta inplikazioak, oro har mundu profesional edo akademikoari buruzkoak eta, bereziki, norberaren espezializazio-eremukoak.

Comprender en detalle la información y las implicaciones de instrucciones, normativas, ordenamientos, códigos, contratos, u otros textos legales complejos concernientes al mundo profesional o académico en general y al propio campo de especialización en particular.

Sakontasunez eta zehatz-mehatz ulertzea jarduera profesional edo akademikoaren ondorioz sortutako testu oro, esate baterako, aktak, laburpenak, ondorioak, txostenak, proiektuak, ikerketa-lanak edo barne-erabilerarako edo publikoki hedatzeko den eremu horietako edozein dokumentu.

Comprender en profundidad y detalle todo tipo de texto producto de la actividad profesional o académica, p. e. actas, resúmenes, conclusiones, informes, proyectos, trabajos de investigación, o cualquier documento de uso interno o de difusión pública correspondiente a estos ámbitos.

Esparru publiko, sozial eta instituzionaleko testu luze eta konplexuetako informazio zehatza ulertzea (adibidez, datu estatistikoak dauzkaten txostenak), jarrerak eta iritzi inplizituak identifikatuta, eta harreman, zehar-aipamen eta inplikazio soziopolitiko, sozioekonomiko edo soziokulturalak antzemanda.

Comprender información detallada en textos extensos y complejos en el ámbito público, social e institucional (p. e. informes que incluyen datos estadísticos), identificando actitudes y opiniones implícitas en su desarrollo y conclusiones, y apreciando las relaciones, alusiones e implicaciones de tipo sociopolítico, socioeconómico, o sociocultural.

Zehatz eta sakontasunez ulertzea, eta modu kritikoan interpretatzea, material bibliografiko, kontsulta-material edo erreferentziazko material espezializatu, akademiko edo profesionaletako informazioa, ideiak eta inplikazioak, euskarria edozein dela ere.

Comprender en detalle y en profundidad, e interpretar de manera crítica, la información, ideas e implicaciones de cualquier tipo de material bibliográfico de consulta o referencia de carácter especializado académico o profesional, en cualquier soporte.

Era guztietako aldizkako argitalpen orokorrak ulertzea, eta norberaren arlo profesionalekoak, akademikokoak edo interes-arlokoak.

Comprender todo tipo de publicaciones periódicas de carácter general, o especializado dentro de la propia área profesional, académica o de interés.

Zailtasunik gabe ulertzea editorialetan, artikulu sakonetan, erreseinetan eta kritiketan adierazitako ideiak eta jarrerak, edo nolabaiteko luzera daukaten kazetaritza-artikuluetan adierazitakoak, orokorrak zein espezializatuak izan, eta euskarria edozein dela ere, non mezuaren zati handi bat zeharka edo anbiguotasunez ematen baita, edo zehar-aipamen edo balio-iritzi ezkutuak izaten baitira.

Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas en editoriales, artículos de fondo, reseñas y críticas, u otros textos periodísticos de cierta extensión, tanto de carácter general como especializado, y en cualquier soporte, en los que gran parte del mensaje se expresa de una manera indirecta o ambigua, o que contienen numerosas alusiones, o juicios de valor velados.

Erraztasunez eta zehatz ulertzea edozein motatako korrespondentzia pertsonala, baita formala, arlo instituzional, akademiko edo profesionalekoa ere, barnean hartuta gai espezializatuei edo legezko gaiei buruzkoa, eta ñabardurak identifikatuta, esate baterako, bidaltzaileen jarrerak, formaltasun-mailak eta jarrera inplizitu zein esplizituak.

Comprender con facilidad y en detalle cualquier tipo de correspondencia personal, y formal de carácter público, institucional, académico, o profesional, incluida aquella sobre asuntos especializados o legales, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad y las posturas, tanto implícitas como explícitas, de los remitentes.

Zailtasunik gabe ulertzea, eta modu kritikoan interpretatzea, edozein generotako testu literario luzeak, klasikoak zein garaikideak, baliabide literarioez (konparazioak, metaforak, eta abar), estilo-ezaugarriez eta testuinguru-erreferentziez ohartuta (kulturalak, soziopolitikoak, historikoak edo artistikoak), bai eta inplikazioez ere.

Comprender sin dificultad, e interpretar de manera crítica, textos literarios extensos de cualquier género, tanto clásicos como contemporáneos, apreciando recursos literarios (símiles, metáforas, etc.), rasgos de estilo, referencias contextuales (culturales, sociopolíticas, históricas, o artísticas), así como sus implicaciones.

1.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

1.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Ohar eta apunte zehatz eta fidagarriak hartzea bileretan, mintegietan, ikastaroetan edo konferentzietan, baita horietan aktiboki parte hartzen den bitartean ere, hizlariak esandako hitzak zein hitz horien inplikazio, zehar-aipamen edo inferentziak jasoz.

Tomar notas y apuntes detallados y fidedignos en reuniones, seminarios, cursos o conferencias, incluso mientras se continúa participando activamente en los mismos, reflejando tanto las palabras utilizadas por el hablante como las implicaciones, alusiones o inferencias de lo que este dice.

Akordio, ebazpen, kontratu edo komunikatuen testua negoziatzea, zirriborroak zuzenduz eta proben zuzenketa eginez.

Negociar el texto de acuerdos, resoluciones, contratos o comunicados, modificando borradores, y realizando corrección de pruebas.

Erreseina, txosten edo artikulu konplexuak idaztea, non argudiatze edo balorazio kritikoa egiten baita esparru akademiko edo profesionaleko testu teknikoen, literatura-lanen edo lan artistikoen, ikerketa-proiektuen edo lan-proiektuen gainean, edo beste batzuek idatzitako erreseina, txosten edo artikuluen gainean.

Escribir reseñas, informes o artículos complejos que presentan una argumentación o una apreciación crítica de textos técnicos de índole académica o profesional, de obras literarias o artísticas, de proyectos de investigación o trabajo, o de publicaciones y otras reseñas, informes o artículos escritos por otros.

Txostenak, artikuluak, saiakerak, ikerketa-lanak eta beste testu akademiko edo profesional konplexu batzuk idaztea, non testuingurua, oinarri teorikoa eta aurretiko literatura aurkezten baita, lan-prozedurak deskribatzen baitira, gaiaren tratamendu zehatza egiten baita, beste batzuen iritziak jaso eta laburbiltzen baitira, informazio eta gertakari zehatzak sartu eta ebaluatzen baitira, eta norbere ondorioak modu egokian eta sinesgarrian aurkezten baitira, testu mota hauei dagozkien konbentzioen arabera (nazioartekoak edo kultura espezifikokoak).

Escribir informes, artículos, ensayos, trabajos de investigación y otros textos complejos de carácter académico o profesional en los que se presenta el contexto, el trasfondo teórico y la literatura precedente; se describen los procedimientos de trabajo; se hace un tratamiento exhaustivo del tema; se incorporan y resumen opiniones de otros; se incluyen y evalúan información y hechos detallados, y se presentan las propias conclusiones de manera adecuada y convincente y de acuerdo a las convenciones, internacionales o de la cultura específica, correspondientes a este tipo de textos.

Gutun edo mezu pertsonalak idaztea, euskarria edozein dela ere, non adierazpidea berariaz umoristikoa, ironikoa edo anbiguoa baita.

Escribir, independientemente del soporte, cartas o mensajes personales en los que se expresa de una manera deliberadamente humorística, irónica o ambigua.

Korrespondentzia formal konplexua, argia, errorerik gabekoa eta ondo egituratua idaztea, euskarria edozein dela ere, bezeroei, nagusiei edo agintariei eskariak egiteko edo zerbitzuak eskaini edo eskatzeko, testuinguru espezifikoaren ezaugarriek eskatzen dituzten konbentzio estilistikoak edo formatuari dagozkionak erabiliz.

Escribir, independientemente del soporte, correspondencia formal compleja, clara, exenta de errores y bien estructurada, ya sea para solicitar algo, demandar u ofrecer sus servicios a clientes, superiores o autoridades, adoptando las convenciones estilísticas y de formato que requieren las características del contexto específico.

1.5.– Bitartekotza-jarduerak.

1.5.– Actividades de mediación.

Ahoz jakinaraztea, behar bestezko zehaztasunez, kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren edo ezaugarri idiosinkrasikoak (erregionalismoak, literatura-hizkuntza, lexiko espezializatua, eta abar) dauzkaten ahozko testu eta testu idatzien zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, ager daitezkeen inplikazioekin batera; eta estiloen eta erregistroen arteko aldeak eta asmoaren ñabardurak identifikatzea.

Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos orales o escritos de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad.

Ahoz parafraseatu eta laburtzea zenbait iturritatik datozen informazioa eta ideiak; argumentuak eta egitateak behar bezain zehatz eta koherente berregitea, zehaztasun garrantzitsurik kendu gabe eta zehaztasunak edo behar ez diren elementuak gehitu gabe, naturaltasunez eta eraginkortasunez.

Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas provenientes de diversas fuentes, reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, de manera coherente y sin omitir detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, con naturalidad y eficacia.

Aldibereko interpretazioa egitea norberaren espezialitateari lotutako gai askori buruz, orotariko esparruetan, eta erregistro- eta estilo-zehaztasun sotil nahikoz jakinaraztea.

Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de asuntos relacionados con la propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con la suficiente precisión sutilezas de registro y estilo.

Xede-hizkuntzako edo beste hizkuntza batzuetako hiztunen arteko bitartekotza egitea, eraginkortasunez eta erabateko naturaltasunez, edozein egoeratan, barnean hartuta egoera zail edo istilutsuak, eta kontuan hartuta alde eta inplikazio soziokultural eta soziolinguistikoak, eta horien araberako erreakzioak izatea.

Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo, teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales, y reaccionando en consecuencia.

Hirugarrenentzako ohar idatziak hartzea, bikain zehaztuak eta egituratuak, argi egituratuta dauden eta norberaren espezialitatearen barruko zein kanpoko gai konplexuei buruzkoak diren hitzaldi, bilera, eztabaida edo mintegietan zehar.

Tomar notas escritas detalladas para terceros, con notable precisión y estructuración, durante una conferencia, reunión, debate o seminario claramente estructurados y sobre temas complejos dentro o fuera del propio campo de especialización.

Idatziz jakinaraztea, behar bezain zehatz, kontzeptuz eta egituraz konplexuak diren edo ezaugarri idiosinkrasikoak (erregionalismoak, literatura-hizkuntza, lexiko espezializatua, eta abar) dauzkaten testu idatzi eta ahozko testuen zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak eta xehetasun garrantzitsuenak eta iritzi eta jarrera inplizitu zein esplizituak, ager daitezkeen inplikazioekin batera; eta estiloen eta erregistroen arteko aldeak eta asmoaren ñabardurak identifikatzea.

Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos escritos u orales de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad.

Idatziz parafraseatu eta laburtzea zenbait iturritatiko informazioa eta ideiak, guztiz zuzen eta eraginkortasunez, modu koherente batean eta axola ez duten zehaztasunak sartu barik, eta informazio zehatza eta argumentu konplexuak modu fidagarrian jakinaraztea.

Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y eficacia, de manera coherente y sin incluir detalles irrelevantes, información e ideas contenidas en diversas fuentes, trasladando de manera fiable información detallada y argumentos complejos.

Baliabide espezifikoen laguntzaz, egituraz eta kontzeptuz konplexuak diren testuen zati luzeak itzultzea, barnean hartuta testu teknikoak eta norberaren intereseko gai orokorrak eta espezifikoak, norberaren espezializazio-arloaren barrukoak zein kanpokoak; horretarako, modu fidagarri batean jakinaraztea iturriaren edukia, bereizgarriak ahalik eta gehiena errespetatuta (adibidez, estiloa, lexikoa edo formatua).

Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos extensos de textos estructural y conceptualmente complejos, incluso de tipo técnico, sobre temas generales y específicos del propio interés, tanto dentro como fuera del campo propio de especialización, trasladando de manera fiable el contenido de la fuente, y respetando en lo posible sus rasgos característicos (p. e. estilísticos, léxicos, o de formato).

2.– Gaitasunak eta edukiak.

2.– Competencias y contenidos.

2.1.– Gaitasun eta eduki soziokultural eta soziolinguistikoak.

2.1.– Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos.

Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeari dagokionez, hizkuntzaren erabileraren ikuspegi soziala bere zabalean jorratzeko behar diren ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak menderatzea, eta komunikazio idatziaren eta ahozko komunikazioaren –naturala, eraginkorra eta zehatza– alderdi soziokulturalaren sotiltasunak eta inplikazioak hautematea, barnean hartuta hizkuntzaren emoziozko, zehar-aipamenezko eta umorezko erabilerak; horrek dakar ulertzea gizarte-harremanetarako orotariko hizkuntza-markatzaileak, adeitasun-arauak, modismoak eta herri-jakintzako adierazpenak, erregistroak, dialektoak eta azentuak, eta horien asmo komunikatiboa, barnean hartuta adierazpen idiomatiko, lagunarteko eta erregional ugari eta argota.

Dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos orales y escritos, y apreciación de las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales de la comunicación escrita y oral –natural, eficaz y precisa–, incluyendo los usos emocional, alusivo y humorístico del idioma, lo que supone reconocer y comprender las intenciones comunicativas de una amplia gama de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos, y una gran diversidad de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot.

2.2.– Gaitasun eta eduki kulturartekoak.

2.2.– Competencia y contenidos interculturales.

Bitartekotza: bitartekotza-jarduerak egitea ahalbidetzen duten ezagutzak, trebetasunak eta kulturarteko jarrerak menderatzea, baita egoera zail edo istilutsuetan ere, erabateko naturaltasunez eta eraginkortasunez: autokontzientzia kulturala, alteritatearen kontzientzia; kontzientzia soziolinguistikoa, ezagutza kultural espezifikoak; ezagutza kultural espezializatuak; behaketa; entzutea; ebaluazioa; analisia; interpretazioa; harremanetan jartzea; egokitzea (erresilentzia emozionala barne); inpartzialtasuna; estresaren kudeaketa; arazoak sormenez konpontzea; lidergoa; errespetua; enpatia; jakingura; ikuspegiak zabaltzea; arriskuak onartzea; malgutasuna; tolerantzia, balio unibertsalak.

Mediación: dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a cabo actividades de mediación, incluso en situaciones delicadas o conflictivas, con total naturalidad y eficacia: autoconciencia cultural; conciencia de la alteridad; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos; conocimientos culturales especializados; observación; escucha; evaluación; análisis; interpretación; puesta en relación; adaptación (incluida resiliencia emocional); ecuanimidad; gestión del estrés; resolución creativa de problemas; liderazgo; respeto; empatía; curiosidad; apertura de miras; asunción de riesgos; flexibilidad; tolerancia; valores universales.

2.3.– Gaitasun eta eduki estrategikoak.

2.3.– Competencia y contenidos estratégicos.

2.3.1.– Ahozko testuak ulertzea.

2.3.1.– Comprensión de textos orales.

Giltzarri kontestualak, diskurtsiboak, gramatikalak, lexikoak eta fonetiko-fonologikoak eraginkortasunez erabiltzea, egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez, eta ondorio egokiak ateratzeko.

Utilización eficaz de las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y fonético-fonológicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones apropiadas.

2.3.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.3.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Esan nahi dena inolako mugarik gabe adieraztea ahalbidetzen duten diskurtso- eta konpentsazio-estrategiak menderatzea, diskurtsoa komunikazio-egoera konplexu bakoitzera eraginkortasunez egokituta.

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se quiere decir sin ninguna limitación, adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa específica de carácter complejo.

2.3.3.– Testu idatziak ulertzea.

2.3.3.– Comprensión de textos escritos.

Estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzea, kasuan kasuko asmoa edo eskakizuna ulertzeko, eta giltzarri kontestualak, diskurtsiboak, gramatikalak, lexikalak eta ortotipografikoak erabiltzea egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez, eta ondorio egokiak ateratzeko.

Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender lo que se pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones apropiadas.

2.3.4.– Testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.3.4.– Producción y coproducción de textos escritos.

Kasuan-kasuan egokienak diren diskurtso- eta konpentsazio-estrategiak naturaltasunez eta eraginkortasunez aplikatzea testu konplexu asko sortzeko, zein bere testuinguru espezifikora edo baita espezializatura ere egokituta, hartzailearengan sortu nahi edo behar den efektuaren araberako mezua eta baliabideak planifikatuta.

Aplicación natural y eficaz de las estrategias discursivas y de compensación más adecuadas en cada caso para elaborar una amplia gama de textos complejos ajustados a su contexto específico, incluso especializado, planificando el mensaje y los medios en función del efecto que se quiere o se debe producir sobre el receptor.

2.4.– Gaitasun eta eduki funtzionalak.

2.4.– Competencia y contenidos funcionales.

Ondoren adierazitako funtzio komunikatiboak edo hizketa-egintzak ulertzea eta gauzatzea, komunikazio-testuinguru espezifikoaren arabera, baita espezializatuaren arabera ere, zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzen bidez, edozein erregistrotan (intimoa, familiakoa, informala, neutroa, formala, solemnea):

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones según el contexto comunicativo específico, incluso especializado, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne):

Asertziozko funtzioak edo hizketa-egintzak, ezagutzei, iritziei, sinesmenei eta usteei loturik: baieztatu; iragarri; argibideak erantsi; baietz esan; egotzi; sailkatu; egitateak egiaztatu; ustea adierazi; berretsi; deskribatu; gezurtatu; bat ez egin; adostasuna eta desadostasuna adierazi; ezjakintasuna, zalantza, eszeptizismoa, iritziak adierazi; hipotesiak egin; nork bere burua eta beste batzuk identifikatu; informatu; eragozpenak adierazi; aurreikusi; kontra egin; zuzendu; ihardetsi; suposizioak egin.

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.

Konpromisozko funtzioak edo hizketa-egintzak, eskaintzen, asmoen, borondatearen eta erabakien adierazpenari loturik: amore eman; onartu; baimendu; zerbait egiteko asmoa edo borondatea adierazi; gonbidatu; zin egin; zerbait egiteari uko egin; zerbait eskaini; laguntza eskaini; nork bere burua zerbait egiteko eskaini; hitzeman; atzera egin.

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.

Zuzendaritzako funtzioak edo hizketa-egintzak, hartzaileak zerbait egiteko edo ez egiteko helburua daukatenak, ahozko egintza izan zein bestelako egintzaren bat izan: aholkuak eman; ohartarazi; alertatu; mehatxatu; adoretu; ahalmena eman; jarraibideak eman; baimena eman; demandatu; ukatu; adoregabetu; gaitzetsi; norbait zerbait egitetik salbuetsi; asmoa kendu; exigitu; kikildu; agindu; zerbait eskatu, laguntza, baieztapena, aholkua, informazioa, jarraibideak, iritziak, baimenak, baten batek zerbait egin dezala eskatu; baten bati baimena ukatu; gogatu; baten bat zerbaitez edo norbaitez prebenitu; debekatu; proposatu; erreklamatu; gomendatu; baten bati zerbait gogorarazi; mugatu; erregutu; eskatu, iradoki; otoiztu.

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar.

Funtzio edo hizketa-egintza fatikoak eta solidarioak, gizarte-harremana ezartzeko edo eusteko eta gainerakoekiko jarrerak adierazteko helburua daukatenak: gonbidapenak onartu eta eurei ezetz esan; eskerrak eman; arreta hartu; errukitu; kontsolatu; ongietorria eman; agur esan; dolumina adierazi; zoriondu; konplimenduak egin; iraindu; pertsona eta gauzekiko interesa adierazi; gonbidatu; barkamena eskatu; nork bere burua eta beste batzuk aurkeztu; errefusatu; agurtu; lasaitu.

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.

Adierazkortasunezko funtzioak eta hizketa-egintzak, zenbait egoera zehatzetako jarrerak eta sentimenduak adieraztekoak: babestu; errugabetu; mirespena, maitasuna, poztasuna edo zoriontasuna, arindua, antsietatea eta kezka, estima edo atsegina, onespena eta gaitzespena, damua, konfiantza eta konfiantza eza, dezepzioa, interesa eta interes falta, mespretxua, atsekabea, mina, zalantza, eszeptizismoa, itxaropena eta itxaropen eza, estimazioa, harrotasuna, lehentasuna, erremina, etsipena, harridura, beldurra, tristezia, lotsa adierazi; kexatu; aurpegiratu.

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar.

2.5.– Gaitasun eta eduki diskurtsiboak.

2.5.– Competencia y contenidos discursivos.

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan –bakarrizketetan eta elkarrizketetan–, testuinguruaren araberako eredu eta testu-patroi konplexu asko ezagutu, ulertu eta sortzea, hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan eta edozein erregistrotan, eta testuinguru espezifikoari egokituta, espezializatua ere barnean hartuta:

Conocimiento, comprensión y construcción de una amplia gama de modelos contextuales y patrones textuales complejos tanto de la lengua oral monológica y dialógica como de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y en cualquier registro, según el contexto específico, incluso especializado:

2.5.1.– Testu-koherentzia: ahozko testua eta idatzia komunikazio-testuinguruaren arabera egokitzea (testuaren formatua eta mota; hizkuntzaren aldaera; erregistroa; gaia; ikuspegia eta edukia: eduki garrantzitsua aukeratzea, egitura sintaktikoak aukeratzea, lexikoa aukeratzea; espazio- eta denbora-testuingurua: espazio-erreferentzia, denbora-erreferentzia).

2.5.1.– Coherencia textual: adecuación del texto oral y escrito al contexto comunicativo (tipo y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).

2.5.2.– Testu-kohesioa: ahozko testuaren eta idatziaren barne-antolaketa. Testu-unitatearen hasiera, garapena eta amaiera: hasteko mekanismoak (harremanetan jartzea, etab.); gaiaren sarrera; tematizazioa; diskurtsoaren garapena: garapen tematikoa (gaiari eustea: erreferentziakidetasuna; elipsia; errepikapena; birformulazioa; enfasia. Gaiaren hedapena: adibideak; errefortzua; kontrastea; azpigaien sarrera. Gai-aldaketa: digresioa; gaia berreskuratzea); diskurtsoaren amaiera: laburpena / berraurkezpena, testu-itxieraren adierazpena eta testuaren itxiera.

2.5.2.– Cohesión textual: organización interna del texto oral y escrito. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis. Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas. Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen / recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.

2.6.– Gaitasun eta eduki sintaktikoak.

2.6.– Competencia y contenidos sintácticos.

2.6.1.– Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzea.

2.6.1.– Comprensión de textos orales y escritos.

Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren egitura sintaktiko formalki eta kontzeptualki konplexuei loturiko esanahiak ezagutu eta ulertzea, komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera, orokorrak zein espezifikoak izan.

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas formal y conceptualmente complejas de la lengua oral y escrita, según el ámbito y contexto comunicativos, tanto generales como específicos.

2.6.2.– Ahozko testuak eta testu idatziak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.6.2.– Producción y coproducción de textos orales y escritos.

Ahozko hizkuntzaren eta hizkuntza idatziaren egitura sintaktiko konplexuak jakitea, esparru eta testuinguru orokor zein espezifikoaren araberako komunikazio-asmoaren arabera aukeratu eta erabiltzea, honako hauek adierazteko:

Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas de la lengua oral y escrita para expresar:

– entitatea eta haren ezaugarriak (in/existentzia, nolakotasuna –intrintsekoa eta baliokoa–, eta kantitatea –zenbakia, kopurua eta maila–);

– la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y cantidad (número, cantidad y grado);

– espazioa eta espazio-erlazioak (kokapena, posizioa, mugimendua, abiapuntua, norabidea, helmuga, distantzia eta antolaera);

– el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen, dirección, destino, distancia, y disposición);

– denbora (denbora-kokapen absolutua eta erlatiboa, iraupena, maiztasuna) eta denbora-erlazioak (sekuentzia, aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna);

– el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);

– aspektu puntuala, perfektiboa/inperfektiboa, iraunkorra, progresiboa, ohiturakoa, prospektiboa, inkoatiboa, amaierakoa, iteratiboa eta arazlea;

– el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;

– modalitate logikoa eta preziatiboa (baieztapena, ezeztapena, galdera eta harridura, exhortazioa, ziurtasuna, sinesmena, ustea, zalantza; gaitasuna/trebetasuna; aukera, probabilitatea, beharrizana; preskripzioa, debekua, betebeharra, baimena, autorizazioa; nahia, asmoa, eta bestelako hizketa-egintzak);

– la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación, exhortación; certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad; posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso, autorización; deseo, intención, y otros actos de habla);

– egoeren, prozesuen eta ekintzen modua eta ezaugarriak;

– el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones;

– egoerak, ekitaldiak, ekintzak, prozesuak eta gauzatzeak: eginkizun semantikoak eta fokalizazioa (perpaus-egiturak eta osagaien ordena);

– estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);

– juntaduraren, disjuntzioaren, aurkakotasunaren, kontrastearen, konparazioaren, baldintzaren, kausaren, helburuaren, emaitzaren eta korrelazioaren erlazio logikoak.

– relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

2.7.– Gaitasun eta eduki lexikoak.

2.7.– Competencia y contenidos léxicos.

Ahozko lexiko eta lexiko idatzi orotarikoa ulertzea, jakitea eta zuzen erabiltzea, testuinguruari egokituta, lexiko orokorra zein norberaren interesguneei eta esparru pertsonal, publiko, akademiko eta profesionalei loturiko lexiko espezializatuagoa izan, barnean hartuta modismoak, lagunarteko adierazpenak, erregionalismoak eta argota, eta esanahiaren maila konnotatiboak hautematea.

Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una rica gama léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y apreciación de los niveles connotativos del significado.

2.8.– Gaitasun eta eduki fonetiko-fonologikoak.

2.8.– Competencia y contenidos fonético-fonológicos.

2.8.1.– Ahozko mezuak ulertzea.

2.8.1.– Comprensión de textos orales.

Hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan, eta komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan, erabili ohi diren soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiez ohartzea, eta haiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak ulertzea, barnean hartuta: soinu eta fonema bokaliko eta kontsonantikoen aldaerak eta bakoitzaren konbinazioak, prozesu fonologikoen aldaerak –ahoskabetzea, ahostuntzea, asimilazioa, elisioa, palatalizazioa, sudurkaritzea, epentesia, bokal-alternantzia, eta beste batzuk–, inplikazio sintaktikoak eta komunikatiboak eragiten dituzten perpausaren azentu- eta tonizitate-aldaketak.

Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua, y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.

2.8.2.– Ahozko testuak sortzea, bakarrik zein beste batzuekin.

2.8.2.– Producción y coproducción de textos orales.

Hizkuntzaren aldaera batean baino gehiagotan, eta komunikazio-esparru eta -testuinguruaren arabera espezifikoak diren inguruneetan, soinu-, azentu-, erritmo- eta intonazio-patroiak aukeratzea –komunikazio-asmoaren arabera– eta sortzea, eta haiei loturiko esanahi eta komunikazio-asmoak transmititzea, barnean hartuta soinu eta fonema bokaliko eta kontsonantikoen aldaerak eta bakoitzaren konbinazioak, prozesu fonologikoen aldaerak –ahoskabetzea, ahostuntzea, asimilazioa, elisioa, palatalizazioa, sudurkaritzea, epentesia, bokal-alternantzia, eta beste batzuk–, inplikazio sintaktikoak eta komunikatiboak eragiten dituzten perpausaren azentu- eta tonizitate-aldaketak, esanahi-ñabardura sotilak adierazteko.

Selección, según la intención comunicativa, y producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua, y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y transmisión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas para expresar sutiles matices de significado.

2.9.– Gaitasun eta eduki ortotipografikoak.

2.9.– Competencia y contenidos ortotipográficos.

Esanahi orokorrak eta espezifikoak ulertzea eta xede-hizkuntzaren konbentzio ortotipografikoak zuzen erabiltzea, testuinguruaren arabera, barnean hartuta: formatu-ezaugarriak; zeinu tipografikoen, ortografia- eta puntuazio-zeinuen diskurtso-balioak; maileguen egokitzapen ortografikoa; fonema eta soinuen adierazpen grafikoaren aldaerak; alfabeto- edo karaktere-aldaerak, eta forma bakoitzaren araberako erabilera.

Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta, y adecuada al contexto de las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres, y sus usos en las diversas formas.

3.– Ebaluazio-irizpideak.

3.– Criterios de evaluación.

3.1.– Ahozko testuak ulertzeko jarduerak.

3.1.– Actividades de comprensión de textos orales.

Inplikazio soziokulturalak oso sakon hautematen ditu esandakoan eta esateko moduan, eta horren ondorioz joka dezake.

Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que se dice y de la manera de decirlo, y puede reaccionar en consecuencia.

Erraz ezagutzen ditu hizkuntzaren emoziozko, zehar-aipamenezko eta umorezko erabilerak; horretarako, hizkuntzaren aldaerak eta erregistro- eta estilo-aldaketak desberdintzen ditu.

Reconoce con facilidad los usos emocional, humorístico y alusivo del idioma, apreciando diferentes variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo.

Ironia, sarkasmoa eta antzeko ñabardurak hauteman, eta horien erabileratik ondorio egokiak ateratzen ditu.

Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas del uso que se hace de los mismos.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzen ditu asmoa edo eskakizuna ulertzeko; horretarako, giltzarri kontestualak, diskurtsiboak, gramatikalak, lexikoak eta fonetiko-fonologikoak erabiltzen ditu, egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez, eta ondorio egokiak ateratzeko.

Infiere la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y saca las conclusiones apropiadas, aplicando las estrategias más adecuadas para comprender lo que pretende o se le requiere en cada caso y utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y fonético-fonológicas.

Informazioa topatu edo argumentu-haria jarrai dezake diskurtso-egitura konplexua daukan edo oso ondo egituratuta ez dagoen ahozko testu batean, edo erlazioak eta loturak argi eta markatzaile esplizituen bidez adierazi gabe –edo beti adierazi gabe– dauzkan batean.

Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto oral de estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con marcadores explícitos.

Ezagutzen du, testuinguruaren eta testu-genero eta -mota espezifikoen arabera, funtzio komunikatiboek edo zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzek dauzkaten orotariko ahozko adierazle konplexuen asmoa eta esanahia, edozein erregistrotan (intimoa, familiakoa, informala, neutroa, formala, solemnea).

Reconoce, según el contexto y el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una rica gama de exponentes orales complejos de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne).

Testuinguruaren eta testu-genero eta -motaren arabera ahozko hizkuntzari berezko zaizkion orotariko egitura sintaktikoei lotu ohi zaizkien esanahiak eta funtzioak identifikatzen ditu, barnean hartuta aldaera sintaktiko-estilistikoak (adibidez, galdera erretorikoa).

Identifica los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras sintácticas propias de la lengua oral según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. pregunta retórica).

Esanahiaren maila konnotatiboak hautematen ditu eta ondo menderatzen du ahoz jasotzekoa den lexiko-errepertorio oso zabal bat, barnean hartuta termino espezializatuak, adierazpen idiomatikoak eta lagunartekoak, erregionalismoak eta argota.

Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un repertorio léxico de recepción oral muy amplio que incluye términos especializados, expresiones idiomáticas y coloquiales, regionalismos y argot.

Hitz-jokoak eta figura estilistikoak ezagutzen ditu (adibidez, metafora), eta kapaz da haien eginkizuna desberdintzeko, testuaren barruan eta testuinguruari begira.

Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar su función dentro del texto y con respecto al contexto.

Xede-hizkuntzak berezko dauzkan aldaera fonetiko-fonologiko estandarrak hautemateko gaitasun handia azalarazten du ia esfortzurik gabe, eta ezagutzen ditu komunikazio-testuinguruaren araberako intonazio-ereduei loturiko esanahi-ñabardura sotilak eta orotariko intentzio pragmatikoak (adeitasuna, umorea, ironia, sarkasmoa, eta bestelakoak).

Manifiesta una capacidad de percepción, sin apenas esfuerzo, de las variedades fonético-fonológicas estándar propias de la lengua meta, y reconoce los matices sutiles de significado y las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo y otras) asociados a los diferentes patrones de entonación según el contexto comunicativo específico.

3.2.– Ahozko testuak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.2.– Actividades de producción y coproducción de textos orales.

Inplikazio soziokulturalak oso sakon ezagutzen ditu esandakoan eta esateko moduan, eta horren ondorioz joka dezake; horretarako, egoeraren eta hartzailearen arabera egokitzen da naturaltasunez, eta zirkunstantziei egokitutako formalitate-maila hartzen du; ondorioz, naturaltasunez, eraginkortasunez eta zehaztasunez komunikatzen da, hizkuntzaren aldaera eta erregistro desberdinak erabiltzen ditu komunikazio-testuinguru espezifikoaren arabera, eta ñabardura sotilak adierazten ditu orotariko adierazpen idiomatikoen, lagunartekoen, erregionalen eta argotaren laguntzaz.

Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que dice y la manera de decirlo y actúa en consecuencia, adaptándose de forma natural a la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando diferentes variedades de la lengua y distintos registros según el contexto específico de comunicación, y expresando matices sutiles con la ayuda de una rica gama de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot.

Ironiaz, anbiguotasunez edo umorez adierazteko gaitasuna du.

Puede expresarse de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística.

Gai konplexu edo zailei buruz hitz egiteko gaitasuna du, desegoki izan barik.

Puede hablar sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente.

Diskurtsoa kontrolatu eta konpontzeko estrategiak eta baliabideak zuzen eta egokiro erabiltzen ditu; horretarako, eraginkortasunez, naturaltasunez eta zehaztasunez egokitzen ditu testuinguru espezifiko eta konplexu batera, espezializatua bada ere.

Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar y reparar su discurso, ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto complejo específico, incluso especializado.

Sortzen zaizkion zailtasunak gainditzen daki solaskidea ia ez konturatzeko bezainbesteko diskrezioaz.

Sabe sortear las dificultades que pudiera tener con tanta discreción que el interlocutor apenas se da cuenta.

Probetxua ateratzen du hizkuntza-elementuen errepertorio oso bat zabaltasunez eta fidagarritasunez menderatzetik, pentsamenduak zehaztasunez formulatzeko, enfasia jartzeko, anbiguotasuna bereizi eta desegiteko, esan nahi duena esateko inolako mugarik azalarazi gabe.

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere decir.

Diskurtso argiak, jariodunak eta ondo egituratuak sortzen ditu, eta euren egitura logikoa eraginkor suertatzen da eta entzuleari laguntzen dio elementu adierazgarriei erreparatzen eta eurak gogoratzen.

Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlos.

Testu koherente eta kohesionatuak sortzen ditu; horretarako, orotariko antolaketa-irizpide eta kohesio-mekanismo ugari erabiltzen ditu, guztiak eta egokiro erabili ere.

Crea textos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una variedad de criterios de organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión.

Behar dituen funtzio komunikatiboak eta hizketa-egintzak gauzatzen ditu; horretarako, funtzio horiei dagozkien eta formaz eta kontzeptuz konplexuak diren adierazleak erabiltzen ditu, zein bere komunikazio-testuinguru espezifikoan, baita espezializatuan ere, zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzen bidez, edozein erregistrotan (intimoa, familiakoa, informala, neutroa, formala, solemnea).

Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, utilizando los exponentes de dichas funciones, formal y conceptualmente complejos, más adecuados para cada contexto comunicativo específico, incluso especializado, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne).

Erabateko ziurtasunez jakinarazten du informazio konplexua eta zehatza.

Comunica con total certeza información compleja y detallada.

Azalpen teoriko koherenteak emateko gaitasuna du.

Puede dar explicaciones coherentes de carácter teórico.

Deskribapen argiak, jariodunak, landuak eta sarritan azpimarragarriak egiten ditu.

Realiza descripciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo destacables.

Deklarazio argiak, jariodunak, landuak eta askotan gogoangarriak egiten ditu.

Puede hacer declaraciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo memorables.

Gai bat baino gehiago integratzen dituzten kontaketa zehatzak egiten ditu; horretarako, alderdi zehatzak garatzen ditu eta, amaitzeko, ondorio egokia ateratzen du.

Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos concretos, y terminando con una conclusión apropiada.

Ideiak eta ikuspuntuak malgutasun handiz aurkezten ditu eurak nabarmentzeko, desberdintzeko eta anbiguotasunik ez izateko.

Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de relieve, diferenciarlos y eliminar la ambigüedad.

Gai konplexuei buruz argudiatzen du; horretarako, egitura, edukia eta enfasia egokitzen ditu, zenbait entzule eta solaskide konbentzitzearren bere jarrerak balio duela.

Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, el contenido y el énfasis con el fin de convencer de la validez de su postura a distintos tipos de oyentes e interlocutores.

Ideiak eta iritziak argi eta zehatz adierazi eta argudiatzen ditu, eta solaskideen argudioen aurka egiten du trebetasunez eta modu konbentzigarrian.

Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos de sus interlocutores con soltura y de manera convincente.

Arazo barik erabiltzen ditu xede-hizkuntzaren egitura gramatikalak, barnean hartuta formaz eta kontzeptuz konplexuak direnak, eta komunikazio-efektu sotilenak sortzen ditu, barnean hartuta aldaera sintaktiko estilistikoak (adibidez, singular/plural orokortzaileak eta apaltasunekoak).

Utiliza sin problemas las estructuras gramaticales de la lengua meta, incluso aquellas formal y conceptualmente complejas, y con efectos comunicativos más sutiles, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. singular/plural generalizador y de modestia).

Hizkuntza-errepertorio konplexu baten gaineko kontrol gramatikal sendoari eusten dio, baita bere arreta beste jarduera batzuetan dagoenean ere, adibidez, diskurtsoaren planifikazioan edo gainerakoen erreakzioen jarraipenean.

Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo, incluso cuando su atención se centra en otras actividades, p. e. en la planificación de su discurso o en el seguimiento de las reacciones de los demás.

Sendotasunez erabiltzen du lexiko zuzena eta egokia, barnean hartuta modismoak, lagunarteko adierazpenak, erregionalismoak eta argota, eta orotariko adierazpenak, esan nahi duena aberastu, ñabartu eta zehaztearren; eta zehaztasunez transmititzen ditu esanahiaren ñabardura sotilenak, elementu kalifikatzaile eta aldatze-prozedura ugariren bidez, adibidez, mailaketa adierazten duten elementuez, edo mugak adierazten dituzten klausulez.

Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y una rica gama de expresiones con el fin de enriquecer, matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión matices sutiles de significado mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y de procedimientos de modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas que expresan limitaciones.

Gogoratzen ez duen hitzaren ordez beste termino baliokide bat esaten du, ia nabaritzen ez den modu sotil batean.

Sustituye una palabra que no recuerda por un término equivalente de una manera tan sutil que apenas se nota.

Xede-hizkuntzak berezko dauzkan aldaera estandarretariko batzuen araberako artikulazio-gaitasuna azalarazten du, eta intonazioa doitzen du komunikazio-egoerara; horretarako, intonazioa aldatzen du esanahiaren ñabardura sotilak adierazteko, eta aldartera eta asmo pragmatikoetara egokitzen du (adeitasuna, umorea, ironia, sarkasmoa, eta bestelakoak).

Manifiesta una capacidad articulatoria según algunas de las variedades estándar propias de la lengua meta, y ajusta la entonación a la situación comunicativa, variándola para expresar matices sutiles de significado y adaptándose a los estados de ánimo y a las diversas intenciones pragmáticas (cortesía, humor, ironía, sarcasmo, y otras).

Erabateko naturaltasunez mintzatzen da, esfortzurik eta zalantzarik gabe, jario naturaleko diskurtso zabal eta jarraitu batez, eta ez da gelditzen ez bada pentsatzeko zein den hitzik egokiena bere pentsamenduak adierazteko, edo adibide edo azalpen egokiren bat bilatzeko.

Se expresa con total naturalidad, sin esforzarse ni dudar, mediante un discurso amplio y seguido con una fluidez natural, y se detiene solo para considerar las palabras más apropiadas con las que expresar sus pensamientos, o para buscar un ejemplo o explicación adecuada.

Erabateko naturaltasunez hitza hartu, hitzari eutsi eta hitza emateko gaitasuna du.

Puede tomar la palabra, mantenerla y cederla de manera completamente natural.

Diskurtsoaren aurrerabidean laguntzen du; horretarako, beste batzuk gonbidatzen ditu parte hartzera, galderak egin edo gaiak azalarazten ditu landutako gaietan edo beste batzuetan sakontzeko, solaskideek esandakoaren alderdi batzuk garatu edo argitzen ditu, solaskideen edo, hala badagokio, bere jarreren eta argudioen laburpena egiten du.

Contribuye al progreso del discurso invitando a otros a participar, formulando preguntas o planteando cuestiones para abundar en los temas tratados u otros nuevos, desarrollando o aclarando aspectos de lo dicho por los interlocutores, y haciendo un resumen de las posturas y los argumentos de estos y, en su caso, de los suyos propios.

3.3.– Testu idatziak ulertzeko jarduerak.

3.3.– Actividades de comprensión de textos escritos.

Inplikazio soziokulturalak oso sakon hautematen ditu irakurritakoan eta adierazteko moduan, eta horren ondorioz joka dezake.

Aprecia en profundidad las implicaciones socioculturales de lo que lee y de sus modos de expresión, y puede reaccionar en consecuencia.

Erraz ezagutzen ditu hizkuntzaren emoziozko eta zehar-aipamenezko erabilerak; horretarako, hizkuntzaren aldaerak eta erregistro- eta estilo-aldaketak desberdintzen ditu.

Reconoce con facilidad los usos emocional y alusivo del idioma, apreciando diferentes variedades de la lengua y cambios de registro y de estilo.

Ironia, sarkasmoa eta antzeko ñabardurak hauteman, eta horien erabileratik ondorio egokiak ateratzen ditu.

Aprecia matices como la ironía o el sarcasmo y saca las conclusiones apropiadas del uso que se hace de los mismos.

Kasuan-kasuan, estrategiarik egokienak eraginkortasunez hautatu eta aplikatzen ditu asmoa edo eskakizuna ulertzeko; horretarako, giltzarri kontestualak, diskurtsiboak, gramatikalak, lexikoak eta ortotipografikoak erabiltzen ditu, egilearen jarrera, aurretiko joera mentala eta asmoak ondorioztatzeko xedez, eta ondorio egokiak ateratzeko.

Comprende e infiere la actitud, la predisposición y las intenciones del autor y saca las conclusiones apropiadas, utilizando con habilidad las claves contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas y seleccionando y aplicando con eficacia las estrategias más adecuadas de comprensión.

Edozein informazio idatzitara iritsi daiteke arin eta fidagarritasunez.

Puede acceder a cualquier fuente de información escrita con rapidez y fiabilidad.

Ebalua dezake, arin eta fidagarritasunez, iturriak garrantzitsuak diren ala ez hizpide den helburu edo atazarako.

Puede evaluar, de forma rápida y fiable, si las fuentes son o no relevantes para el fin o la tarea en cuestión.

Testuaren irakurketa arin bat eginda, informazio garrantzitsua topa dezake, baita gaia, edukia eta orientazioa ere.

Puede localizar información relevante, así como comprender su tema, contenido y orientación, a partir de una lectura rápida del texto.

Arin bila dezake zenbait eratako testu luze eta konplexuetan, baita ezohikoenetan ere, eta testuak modu paraleloan irakur ditzake beraietan jasotako informazioa integratu ahal izateko.

Busca con rapidez en textos extensos y complejos de diversos tipos, incluidos los menos habituales, y puede leer textos de forma paralela para integrar información contenida en los mismos.

Zailtasunik gabe erabiltzen ditu hizkuntza bakarreko espezializazio-hiztegiak (medikuntza, ekonomia, zuzenbidea, etab.).

Utiliza sin dificultad diccionarios monolingües de su área de especialización (medicina, economía, derecho, etc.).

Ezagutzen du, testuinguruaren eta testu-genero eta -mota espezifikoen arabera, funtzio komunikatiboek edo zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzek dauzkaten orotariko adierazle konplexuen asmoa eta esanahia, edozein erregistrotan (intimoa, familiakoa, informala, neutroa, formala, solemnea).

Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y significación de una rica gama de exponentes complejos de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos como directos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne).

Testuinguruaren eta testu-genero eta -motaren arabera hizkuntza idatziari berezko zaizkion orotariko egitura sintaktikoei lotu ohi zaizkien esanahiak eta funtzioak ulertzen ditu, barnean hartuta aldaera sintaktiko-estilistikoak (adibidez, metafora gramatikala).

Comprende los significados y funciones asociados a una rica gama de estructuras sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. metáfora gramatical).

Esanahiaren maila konnotatiboak hautematen ditu eta ondo menderatzen du irakurtzekoa den lexiko-errepertorio oso zabal bat, barnean hartuta termino espezializatuak, adierazpen idiomatikoak eta lagunartekoak, erregionalismoak eta argota.

Aprecia los niveles connotativos del significado y tiene un buen dominio de un repertorio léxico de lectura muy amplio que incluye términos especializados, expresiones idiomáticas y coloquiales, regionalismos y argot.

Hitz-jokoak eta figura estilistikoak ezagutzen ditu (adibidez, metafora), eta kapaz da haien eginkizuna desberdintzeko, testuaren barruan eta testuinguruari begira.

Reconoce juegos de palabras y figuras estilísticas (p. e. metáfora), y puede juzgar su función dentro del texto y con respecto al contexto.

Paperean zein euskarri digitalean, xede-hizkuntza orokorraren eta espezializatuaren orotariko konbentzio ortotipografikoen erabileraren atzeko komunikazio-asmoak ulertzen ditu.

Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una rica gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital, de carácter general y especializado.

3.4.– Testu idatziak bakarrik zein beste batzuekin sortzeko jarduerak.

3.4.– Actividades de producción y coproducción de textos escritos.

Kalitateko testu konplexu luzeak idazten ditu, eta erakusten du hizkuntza-baliabideak menderatzen dituela eta horrek bide ematen diola inolako mugarik gabe, egitura eta lexiko aberatsekin, eta guztiz zuzen mintzatzeko.

Escribe textos complejos extensos y de calidad, mostrando un dominio de los recursos lingüísticos que le permite expresarse sin ninguna limitación, con gran riqueza estructural y léxica, y con total corrección.

Testu konplexuak argitasunez eta jarioz idazten ditu estilo egoki eta eraginkorrarekin eta egitura logikoarekin –horiek laguntzen diote irakurleari ideia esanguratsuak topatzen–, eta errorerik gabe; testu horien bidez, zehaztasunez transmititzen ditu esanahiaren ñabardura sotilak, barnean hartuta hizkuntzaren zehar-aipamenezko erabilerak.

Escribe textos complejos con claridad y fluidez, con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas, exentos de errores y en los que transmite con precisión sutiles matices de significado, incluidos los usos alusivos del idioma.

Inplikazio soziokulturalak oso sakon ezagutzen ditu idatzian eta adierazteko moduan, eta horren ondorioz joka dezake; horretarako, egoeraren eta jasotzailearen arabera egokitzen da naturaltasunez, eta zirkunstantziei egokitutako formalitate-maila hartzen du; ondorioz, naturaltasunez, eraginkortasunez eta zehaztasunez komunikatzen da, hizkuntzaren aldaera eta erregistro desberdinak erabiltzen ditu komunikazio-testuinguru espezifikoaren arabera, eta ñabardura sotilak adierazten ditu orotariko adierazpen idiomatikoen, lagunartekoen, erregionalen eta argotaren laguntzaz.

Conoce en profundidad las implicaciones socioculturales que puede tener lo que escribe y la manera de decirlo y actúa en consecuencia, adaptándose de forma natural a la situación y al destinatario, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, comunicándose con naturalidad, eficacia y precisión, utilizando diferentes variedades de la lengua y distintos registros según el contexto específico de comunicación, y expresando matices sutiles con la ayuda de una rica gama de expresiones idiomáticas, coloquiales, regionales y de argot.

Ironiaz, anbiguotasunez edo umorez idazteko gaitasuna du.

Puede expresarse por escrito de forma conscientemente irónica, ambigua, o humorística.

Gai konplexu edo zailei buruz idazteko gaitasuna du, desegoki izan barik.

Puede escribir sobre asuntos complejos o delicados sin resultar inconveniente.

Testu idatzia kontrolatu eta konpontzeko estrategiak eta baliabideak zuzen eta egokiro erabiltzen ditu; horretarako, eraginkortasunez, naturaltasunez eta zehaztasunez egokitzen ditu testuinguru espezifiko eta konplexu batera, espezializatua bada ere.

Utiliza correcta y adecuadamente todo tipo de estrategias y recursos para controlar y reparar su texto escrito, ajustándolos con eficacia, naturalidad y precisión a un contexto complejo específico, incluso especializado.

Probetxua ateratzen du hizkuntza-elementuen errepertorio oso bat zabaltasunez eta fidagarritasunez menderatzetik, pentsamenduak zehaztasunez formulatzeko, enfasia jartzeko, anbiguotasuna bereizi eta desegiteko, esan nahi duena esateko inolako mugarik azalarazi gabe.

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad, sin manifestar ninguna limitación de lo que quiere decir.

Testu idatzi koherenteak eta kohesionatuak sortzen ditu; horretarako, orotariko antolaketa-irizpide eta kohesio-mekanismo ugari erabiltzen ditu, guztiak eta egokiro erabili ere.

Crea textos escritos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una variedad de criterios de organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión.

Behar dituen funtzio komunikatiboak eta hizketa-egintzak gauzatzen ditu; horretarako, funtzio horiei dagozkien eta formaz eta kontzeptuz konplexuak diren adierazleak erabiltzen ditu, hizkuntza idatziak berezko dauzkanak, zein bere komunikazio-testuinguru espezifikoan, baita espezializatuan ere, zuzeneko zein zeharkako hizketa-egintzen bidez, edozein erregistrotan (intimoa, familiakoa, informala, neutroa, formala, solemnea).

Lleva a cabo las funciones comunicativas o actos de habla correspondientes, utilizando los exponentes de dichas funciones, formal y conceptualmente complejos, más adecuados para cada contexto comunicativo específico, incluso especializado, propios de la lengua escrita, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en cualquier registro (íntimo, familiar, informal, neutro, formal, solemne).

Erabateko ziurtasunaz jakinarazten du informazio konplexua eta zehatza.

Comunica con total certeza información compleja y detallada.

Azalpen teoriko koherenteak emateko gaitasuna du.

Puede dar explicaciones coherentes de carácter teórico.

Deskribapen argiak eta zehatzak egiten ditu, eta sarritan azpimarragarriak.

Realiza descripciones claras y detalladas, y a menudo destacables.

Gai bat baino gehiago integratzen dituzten kontaketa zehatzak egiten ditu; horretarako, alderdi zehatzak garatzen ditu eta, amaitzeko, ondorio egokia ateratzen du.

Realiza narraciones detalladas integrando varios temas, desarrollando aspectos concretos, y terminando con una conclusión apropiada.

Ideiak eta ikuspuntuak malgutasun handiz aurkezten ditu eurak nabarmentzeko, desberdintzeko eta anbiguotasunik ez izateko.

Presenta ideas y puntos de vista de manera muy flexible con el fin de ponerlos de relieve, diferenciarlos y eliminar la ambigüedad.

Gai konplexuei buruz argudiatzen du; horretarako, egitura, edukia eta enfasia egokitzen ditu, zenbait jasotzaile konbentzitzearren bere jarrerak balio duela.

Argumenta sobre un asunto complejo adaptando la estructura, contenido y énfasis con el fin de convencer de la validez de su postura a distintos tipos de destinatarios.

Ideiak eta iritziak argi eta zehatz adierazi eta argudiatzen ditu, eta korrespontsalen argudioen aurka egiten du trebetasunez eta modu konbentzigarrian.

Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los argumentos de sus corresponsales con soltura y de manera convincente.

Arazo eta errore barik erabiltzen ditu hizkuntza idatziaren egitura gramatikalak, barnean hartuta formaz eta kontzeptuz konplexuak direnak, eta komunikazio-efektu sotilenak sortzen ditu, barnean hartuta aldaera sintaktiko estilistikoak (adibidez, egitura pasiboak).

Utiliza sin problemas y sin errores las estructuras gramaticales propias de la lengua escrita, incluso aquellas formal y conceptualmente complejas, y con efectos comunicativos más sutiles, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. estructuras pasivas).

Sendotasunez erabiltzen du lexiko zuzena eta egokia, barnean hartuta modismoak, lagunarteko adierazpenak, erregionalismoak eta argota, eta orotariko adierazpenak, esan nahi duena aberastu, ñabartu eta zehaztearren; eta zehaztasunez transmititzen ditu esanahiaren ñabardura sotilenak, elementu kalifikatzaile eta aldatze-prozedura ugariren bidez, adibidez, mailaketa adierazten duten elementuez, edo mugak adierazten dituzten klausulez.

Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot, y una rica gama de expresiones con el fin de enriquecer, matizar y precisar lo que quiere decir, y transmite con precisión matices sutiles de significado mediante el uso de una amplia serie de elementos calificativos y de procedimientos de modificación, p. e. elementos que expresan grado, o cláusulas que expresan limitaciones.

Xede-hizkuntzako konbentzio ortotipografikoak erabiltzen ditu, orokorrak zein espezifikoak izan, baita espezializatuak ere, errorerik gabeko testuak idazteko, hau da, ortografian, formatuan, egituran, paragrafoen antolamenduan eta puntuazioan zuzenak; agian, hutsegite tipografikoren bat egin dezake noizean behin.

Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta, tanto de carácter general como más específico, e incluso especializado, para producir textos escritos exentos de errores de ortografía, formato, estructura, distribución en párrafos y puntuación; si acaso, puede presentar algún desliz tipográfico ocasional.

Jasotzaileekiko harremanak guztiz naturalak, malguak eta eraginkorrak dira.

Se relaciona con el destinatario con total naturalidad, flexibilidad y eficacia.

3.5.– Bitartekotza-jarduerak.

3.5.– Actividades de mediación.

Sakontasunez hautematen ditu komunikazioaren alderdi soziokultural eta soziolinguistikoen sotiltasunak eta inplikazioak, edozein bitartekotza-ingurunetan naturaltasunez eta erosotasunez moldatzeko.

Aprecia en profundidad las sutilezas e implicaciones de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos de la comunicación para desenvolverse de manera natural y con comodidad en cualquier contexto de mediación.

Guztiz jabetzen da norberaren eta gainerako erkideen erabilerak eta konbentzioak eta sinesmenak eta tabuak erlatiboak direla, eta luze eta zabal eta modu eraikitzaile batean azal, iruzkin eta analiza dezake zein diren antzekotasun eta desberdintasun kulturalak eta linguistikoak, baita komunikazioan suertatzen diren langak edo kontrako zirkunstantziak gainditu ere, barneratzearen bidez ia automatikoki baliatuta kulturarteko gaitasuna eta komunikatzeko hizkuntza-gaitasuna.

Es plenamente consciente del carácter relativo de los usos y convenciones, creencias y tabúes de distintas comunidades y de las suyas propias, y puede explicar, comentar y analizar las semejanzas y diferencias culturales y lingüísticas de manera extensa y constructiva, así como superar posibles barreras o circunstancias adversas en la comunicación poniendo en juego, de manera casi automática a través de la internalización, su competencia intercultural y sus competencias comunicativas lingüísticas.

Eraginkortasunez eta behar bezain zehatz komunikatzen da konturatuta zein diren hizkuntzaren aldaerak eta orotariko esanahi-ñabardurak, eta beraiek erabiltzeko kapaz da.

Se comunica eficazmente y con la precisión necesaria, apreciando, y siendo capaz de utilizar, todos los registros, diferentes variedades de la lengua, y una rica gama de matices de significado.

Badaki arin hautatzen eta eraginkortasunez aplikatzen zer estrategia behar duen testua ahalik eta ondoena prozesatzeko, egokiena izan dadin jasotzaileen eta bitartekotza-egoeraren araberako komunikazio-asmo espezifikorako.

Sabe seleccionar con gran rapidez, y aplicar eficazmente, las estrategias de procesamiento del texto más convenientes para el propósito comunicativo específico en función de las personas destinatarias y la situación de mediación (p. e. selección, omisión, o reorganización de la información).

Testu koherenteak, kohesionatuak eta kalitatekoak sortzen ditu orotariko iturri-testu asko oinarritzat hartuta.

Produce textos coherentes, cohesionados y de calidad a partir de una gran diversidad de textos fuente.

Ziurtasun osoz transmititzen du informazio konplexua eta zehatza, baita jatorriko testuen jarreren, iritzien eta inplikazioen alderdirik sotilenak ere, testu idatziak zein ahozkoak izan.

Transmite con total certeza información compleja y detallada, así como los aspectos más sutiles de las posturas, opiniones e implicaciones de los textos, orales o escritos, de origen.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental