Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2019ko ekainaren 21a, ostirala

N.º 117, viernes 21 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3040
3040

84/2019 DEKRETUA, ekainaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan.

DECRETO 84/2019, de 11 de junio, de regulación del Programa Ulibarri de normalización lingüística en centros docentes de enseñanza no universitaria.

Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen bigarren kapituluak euskararen eskola-munduko erabilera du xede. Lege horrek honako betebeharra ezartzen dio Eusko Jaurlaritzari: eskola-munduko euskal giroa bermatzea eta ikastetxeen barne- nahiz kanpo-jardueran euskara adierazpide normala bihurtzea.

La Ley Básica 10/1982, de 24 de noviembre, de normalización del uso del euskera, en su Capítulo II, relativo al uso del euskera en la enseñanza, encomienda al Gobierno adoptar medidas encaminadas a asegurar el uso ambiental del euskera haciendo del mismo un vehículo de expresión normal tanto en las actividades internas como externas.

Horixe bera baieztatzen da 1983ko abuztuaren 1eko Aginduan. Agindu horrek garatu egiten du uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua, zeinak hizkuntza ofizialek irakasmunduan izan behar duten erabilera arautzen baitu. Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 1eko 1/1993 Legeak ere, berretsi egiten du aurrekoa bere 23. artikuluan.

Dicho mandato se reitera en términos similares en la Orden de 1 de agosto de 1983, dictada en desarrollo del Decreto 138/1983, de 11 de julio, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria del País Vasco; así como, en el artículo 23 de la Ley 1/1993, de 1 de febrero, de la Escuela Pública Vasca.

Berrikiago ere, Heziberri 2020 planak eta hortik eratorritako abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuak, abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuak eta irailaren 6ko 127/2016 Dekretuak, zeinek, hurrenez hurren, oinarrizko hezkuntzako, haur hezkuntzako eta batxilergoko curriculumak onartzen baitituzte, Hezkuntza Sistemaren helburutzat hartzen dute bi hizkuntza ofizialen erabileran oreka eta berdintasuna bilatzea, eta euskarak gizarte-erabilera desorekatua eta ahula duenez gaztelaniaren aldean, euskara hezkuntza-komunitatearen jarduera guztietan adierazpide normala izatera iristea, eta Ikastetxeek euskara eta gaztelania landuko dituztela esaten dute, ikasleek eskuratu ahal izan ditzaten bi hizkuntza horiek ulertzeko eta ahoz eta idatziz adierazteko trebetasunak, eta biak hala biak erabil daitezen eremu pertsonalean, sozialean eta akademikoan.

Más recientemente, el plan Heziberri 2020 y los Decretos 236/2015, de 22 de diciembre; 237/2015, de 22 de diciembre, y 127/2016, de 6 de septiembre, que aprueban respectivamente los currículos de la Educación Básica, la Educación Infantil y el Bachillerato asumen como objetivo del sistema educativo contribuir de la manera más eficaz posible a una situación de equilibrio e igualdad efectiva y real en el uso de las dos lenguas oficiales y teniendo en cuenta la situación de desequilibrio y de inferioridad en el uso social del euskera con respecto al castellano, impulsar y asegurar el uso del euskera como vehículo de expresión habitual en todas las actividades de la comunidad educativa. Asimismo, disponen que los centros educativos incorporen el euskera y el castellano para conseguir la competencia real del alumnado en el uso de las destrezas de comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas oficiales, de manera que ambas puedan utilizarse en las distintas situaciones del ámbito personal, social o académico.

Lege-oinarri horiek guztiak gauzatzeko, hainbat neurri hartu izan dira. Hezkuntza-munduko arlo guztietan ahalegin eta lorpen handiak egin dira, besteak beste irakasleen eta ikasmaterialen prestakuntzan, berariazko curriculumean, didaktikan eta aholku-orientabideen lanketan.

En cumplimiento del referido mandato se han adoptado diversas medidas, conducentes al logro de dicho objetivo. Se han realizado esfuerzos considerables y se han alcanzado logros significativos en todos los ámbitos de la vida escolar, entre otros, en la formación del profesorado, en la elaboración y publicación de los materiales escolares, en la concreción de un currículo propio, y en la orientación pedagógica y didáctica.

Ikasleen artean euskararen erabilera sustatzeko ere, hainbat programa eratu dira. Hezkuntza Sailak bideratutakoen artean, berariaz aipatzekoak dira Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren Euskara Zerbitzuko NOLEGA ataletik ikastetxeei eskaini zaizkien programak: hizkuntzaren erabilera bera bultzatzekoak (Eskola-antzerkia, Bertso-lanketa, Kantagintza, IKE, EGE edota IKABILeko laguntza-deialdiak eta Euskal Girotze Barnetegiak), hizkuntzaren kalitatea sustatzekoak (Urruzuno eta Barriola lehiaketak) eta hainbat elkarterekin egindako hitzarmenak (Idazleak Ikastetxeetan, Euskara Zinema Aretoetara, Ikas2deak).

Adicionalmente, se han establecido programas específicos, destinados a promover el uso del euskera entre los alumnos y las alumnas. Entre los promovidos por esta Administración educativa son de especial relevancia los programas ofrecidos a los centros educativos por parte de la sección NOLEGA del Servicio de Euskera de la Dirección de Innovación Educativa, tanto los dirigidos expresamente a la utilización del euskera (convocatorias de subvención: teatro escolar, verso, canto, IKE, EGE, IKABIL; y los centros de afianzamiento idiomático), como los dirigidos a mejorar la calidad de la lengua (concursos Urruzuno y Barriola) y los convenios suscritos con varias asociaciones (escritores y escritoras en la escuela, el euskera en las salas de cine, Ikas2deak).

Didaktikaren eta ikasleen erabileraren arlo horietan aurrera egiteaz gain, behar-beharrezkoa da hezkuntza-komunitateko partaide heldu guztien harreman-bizitzan eta bertatik kanporako proiekzioan euskarak duen lekua ere sendotzea. Horretarako urratsak egin beharra gero eta argiago ikusten du Hezkuntza Sailak.

Además de progresar en la didáctica, así como en el uso del euskera por parte del alumnado, resulta necesario reforzar la situación del euskera también en las relaciones de las personas adultas de la comunidad escolar, así como en su proyección exterior. El Departamento de Educación considera necesario, por todo ello, ir dando pasos positivos en esa dirección.

Ildo horretatik, 1996-1997 ikasturtean, Hezkuntza Sailak hizkuntza normalizazioko 23 proiektu ezarri zituen, saiakuntza gisa, beste horrenbeste ikastetxetan. Esperientzia horietatik abiatuta, eta egindakoen on-gaitzak baloratu ondoren, ikastetxeetako hizkuntza proiektuak egin eta abiarazteko lehen deialdi irekia egin zuen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 1997ko maiatzaren 8an.

En ese sentido, para el curso escolar 1996-1997, el Departamento de Educación impulsó la implantación de 23 proyectos de normalización lingüística en otros tantos centros escolares, con carácter experimental. Partiendo de dicha experiencia y, una vez realizada la valoración de los aspectos positivos y negativos de la misma, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación realizó una convocatoria pública para la realización de proyectos lingüísticos en los centros escolares el día 8 de mayo de 1997.

Ulibarri Programaren garrantziaz eta eraginaz jabeturik, Hezkuntza Sailak programa osoa arautzeko beharra ikusi zuen, eta horixe egin zuen hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa arautzen duen abenduaren 23ko 323/2003 Dekretuaren bitartez (abenduaren 31ko EHAA, 255 zk.).

Conscientes de la importancia del Programa Ulibarri, el Departamento de Educación ha estimado preciso regularlo de manera global, y así lo hizo por medio del Decreto 323/2003, de 23 de diciembre, de regulación del Programa Ulibarri de normalización lingüística (BOPV n.º 255, de 31 de diciembre).

Dekretu horren babesean Ulibarri Programak egindako bidea emankorra eta oparoa izan da, eta, gaur egun, 400 ikastetxe inguru dihardute programaren barruan beren hizkuntza normalizazioko proiektuak lantzen eta garatzen.

Al amparo del mencionado Decreto, el Programa Ulibarri ha tenido una trayectoria fructífera, ya que hoy en día son unos 400 los centros incluidos en el programa que elaboran y desarrollan proyectos de normalización lingüística.

Izan ere, Hizkuntza gutxituen kasuan, normalizazioa ez da berez datorren egoera. Aitzitik, berariaz landu eta etengabe garatu behar den arloa da. Hizkuntza normalizazioko proiektua egitea eta garatzea, beraz, EAEko ikastetxe guztiei dagokien eginkizuna eta eskubidea da. Programa honen motorra ikastetxea bera da, eta hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoek bideratuko dute, ikastetxeetako normalizazio-proiektuak baitira, izan, programa osoaren ardatz. Proiektu horiek, batez ere, lagundu behar diete ikasleei irteera profiletarako curriculumetan ezarrita dauden gaitasun linguistikoak berenganatzen.

Ciertamente, en el caso de las lenguas minorizadas, la normalización no es una situación que se produzca espontáneamente. Por el contrario, es un ámbito en el que se debe trabajar permanentemente. En consecuencia, la concreción y el desarrollo del Proyecto de Normalización Lingüística son una tarea y un derecho que atañe a todos los centros escolares de la CAV. El centro educativo es el motor de este programa, al que se dedicarán las personas responsables técnicas de normalización lingüística. Precisamente, los proyectos de normalización constituyen el eje de todo el programa, y deben contribuir especialmente a la consecución por parte del alumnado de las competencias lingüísticas definidas en los diferentes currículos para los correspondientes perfiles de salida.

Hori horrela izanik ere, hamalau urte hauetako ibilbidea aztertuta, programan zenbait doikuntza egiteko beharra ikusi da; batzuetan denborak ekarri dituen egin-molde berriak txertatzeko, eta, beste batzuetan, programaren kudeaketa hobetzeko. Doikuntza horietan esanguratsuena honako hau da: proiektu horiek lotu behar direla ikastetxeko Hizkuntza Proiektuaren diseinuarekin. Egun, pentsaezina da euskararen erabilerarako normalizazio proiektu baten garapenak harremanik ez izatea goiko maila batean dagoen Hizkuntza Proiektuan hartzen diren erabakiekin. Gainera, euskararen gaitasun linguistikoan erdietsitako emaitzak hobetzeko beharra ikusita, Normalizazio Proiektuak (orain arte eskola-orduetatik kanpo eragiten zuenak) eskola-orduetan ere eragin behar du, euskararen didaktikarekin eta erabilitako metodologiarekin erlazionatuta dauden eremuak indartuz. Beste doikuntzetako bat da programari eranstea genero-ikuspegia kontuan hartzen duten ekimenak.

No obstante lo anterior, analizada la trayectoria de los últimos catorce años, se hace evidente la necesidad de hacer algunos ajustes en el programa; en algunos casos para la incorporación de nuevos modos de actuación, y en otros para la mejora de la gestión del mismo. El más significativo es la vinculación de estos proyectos con el diseño del Proyecto Lingüístico del centro. Actualmente, no se concibe el desarrollo de un proyecto de normalización del uso del euskera desvinculado de las decisiones que se toman en un marco superior como el del Proyecto Lingüístico. Además, habida cuenta la necesidad de mejorar los resultados obtenidos en la competencia en comunicación lingüística en euskera, el Proyecto de Normalización que incidía hasta ahora fundamentalmente en los espacios no lectivos, debe incidir también en los lectivos, reforzando los ámbitos vinculados a la didáctica del euskera y a la metodología empleada. También se contemplan nuevas iniciativas que tengan en cuenta la perspectiva de género.

Gainera, nahitaezkoa da abenduaren 23ko 323/2003 Dekretua legedi berriari egokitzea; bereziki, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrari eta haren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuari, izan ere, xedapen horietan jasotako manuak Uribarri Programaren barnean Hezkuntza Sailaren mendeko ez diren ikastetxeei ematen zaizkien laguntzei aplikatu beharrekoak dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuarekin batera. Horrek guztiak beharrezko egiten du Ulibarri Programa arautzen duen dekretua indargabetzea eta etorkizuneko egoerak arautzeko dekretu berri bat onartzea.

Además, resulta imprescindible la adecuación del Decreto 323/2003, de 23 de diciembre, a la nueva legislación; especialmente a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, ya que los preceptos en ellos recogidos son de aplicación a las ayudas que dentro del Programa Ulibarri se conceden a centros educativos no dependientes del Departamento de Educación, junto con el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Todo lo cual hace necesaria la derogación del Decreto que regula el Programa Ulibarri y la aprobación de un nuevo decreto que regule las circunstancias futuras.

Ondorioz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Eskola Kontseiluari eta Hizkuntza Politikako Sailburuordetzari kontsulta eginda, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko ekainaren 11n egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, previa consulta al Consejo Escolar de Euskadi y a la Viceconsejería de Política lingüística, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de junio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da hizkuntza normalizazioa sustatzen duen Ulibarri Programa arautzea hurrengo artikuluan zehazten diren ikastetxeetan.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación del Programa Ulibarri de normalización lingüística en los centros docentes a que se refiere el artículo siguiente.

2.– Dekretu honen xedea da, halaber, hezkuntzaren arloko eskumenak dituen Sailak Ulibarri Programa aplikatzeko ezarritako dirulaguntza programa arautzea.

2.– El presente Decreto tiene por objeto, así mismo, la regulación del programa subvencional del Departamento competente en materia de educación para la aplicación del Programa Ulibarri.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu hau aplikatuko da hezkuntza-sistemako irakaskuntzak ematen dituzten unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eta Ulibarri Programan parte hartzen duten edo parte hartu nahi duten Hezkuntza Sailaren ikastetxeetan eta hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuetan.

La aplicación del presente Decreto se extiende a los centros docentes de enseñanza no universitaria: a los del Departamento competente en materia de educación, y a los centros docentes privados con concierto educativo, que imparten enseñanzas del sistema educativo y participan o desean participar en el Programa Ulibarri.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
Ulibarri PROGRAMA
PROGRAMA Ulibarri

1. atala.– Ulibarri Programaren helburua, egitura eta betebeharrak.

Sección 1.ª.– Finalidad, estructura y obligaciones del Programa Ulibarri.

3. artikulua.– Programaren xedea eta egitura.

Artículo 3.– Finalidad y estructura del programa.

1.– Ulibarri Programaren helburua da ikastetxeetan euskararen erabilera sustatzea eta ikasleei irteera profilean euskararako ezarritako komunikazio-konpetentzia lortzen laguntzea.

1.– La finalidad del Programa Ulibarri es contribuir a la promoción del uso del euskera en los centros docentes y al logro de la competencia en comunicación lingüística en euskera establecida en el perfil de salida.

2.– Ulibarri Programa Ikastetxe bakoitzaren Hizkuntza Proiektuaren barruan dagoen izaera estrategikoko hizkuntza normalizazioko proiektuaren bitartez garatuko da; lau urtekoa izango da, eta horri dagozkion urteko garapen- eta aplikazio-planak izango ditu.

2.– El Programa Ulibarri en cada centro docente se desarrollará mediante el Proyecto de Normalización Lingüística de carácter estratégico, ubicado en el Proyecto Lingüístico del centro, con una duración de cuatro años con sus correspondientes planes anuales de desarrollo y aplicación.

Ulibarri Programaren ikastetxeko egiturak bi ardatz hauek izango ditu: ikastetxearen Hizkuntza Normalizazioko Batzordea eta ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoa.

La estructura del Programa Ulibarri en cada centro docente estará formada por una Comisión de Normalización Lingüística del centro (HNB) y la persona responsable técnica de normalización lingüística (HNAT).

3.– Hezkuntza-administrazioak baliabide hauek jarriko ditu Ulibarri Programaren esku: Berritzeguneetako hizkuntza normalizazioko aholkulariak, Berritzegune Nagusiko hizkuntza normalizazioko programaren arduraduna, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako Euskara Zerbitzuko Ulibarri Programaz arduratzen diren langileak eta Ulibarri Programaren jarraipen- batzordea (JABA). Programak sailetik kanpoko erakunde aholku-emaileak ere izan ditzake.

3.– La Administración educativa pondrá a disposición del Programa Ulibarri los asesores y asesoras de normalización lingüística de los Berritzegune (HNA), la persona responsable del programa de normalización lingüística del Berritzegune Nagusia (HNPA), el personal responsable del programa en el Servicio de Euskera de la Dirección competente en materia de innovación educativa y la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA). Podrá contar, así mismo, con entidades asesoras externas al departamento.

4. artikulua.– Ikastetxearen normalizazioko proiektua eta urteko planak.

Artículo 4.– El Proyecto de Normalización Lingüística del centro docente y planes anuales.

1.– Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko proiektuak lau urtean lortu beharreko xede estrategikoak jasoko ditu, eta alderdi hauek barne hartuko ditu:

1.– El Proyecto de Normalización Lingüística del centro docente contendrá los objetivos de carácter estratégicos a alcanzar en un periodo de cuatro años, e incluirá los siguientes aspectos:

a) Ikastetxean bertan eta bere eragin-esparruan erabilerak bizi duen egoeraren azterketa (diagnostikoa). Datuak sexuaren arabera bereizita aurkeztuko dira, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrena betez.

a) Análisis de la situación del uso lingüístico en el propio centro y en su zona de influencia (diagnóstico). Los datos serán aportados desagregados por sexo, conforme al artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Ikastetxearen funtzionamenduan eta eskola-esparruan euskararen eguneroko erabilera (ahoz eta idatziz) sustatzera bideratutako neurri zehatzak, betiere, ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan ezarritako lehentasunak aintzat hartuta.

b) Las medidas concretas tendentes a fomentar el uso del euskera en el funcionamiento diario del centro y en el ámbito escolar, tanto a nivel oral como escrito, de acuerdo a las prioridades establecidas en el Proyecto Lingüístico del centro.

c) Xede zehatzen definizioa, epeak adierazita, horien jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izateko gisan.

c) Definición de objetivos concretos, en plazos determinados, de forma que se pueda realizar un seguimiento y evaluación de los mismos.

d) Ezarritako xedeak lortzeko behar diren neurriak aplikatzeko era ezartzea, Ordezkaritza Organo Gorenak edo Eskola Kontseiluak onartu ondoren.

d) Establecer, previa aprobación del Órgano Máximo de Representación o Consejo Escolar, la forma de aplicación de las medidas necesarias para lograr los objetivos señalados.

e) Ulibarri Programaren barnean eskaintzen diren hizkuntza normalizazioko prestakuntza-proiektuetan eta mintegi eta ikastaroetan ahal den heinean parte hartzeko konpromisoa hartzen duten ikastetxeko irakasleak izendatzea, haiek onartu eta gero.

e) Designar al profesorado del centro que se compromete a participar en los proyectos de formación y los seminarios y cursillos de normalización lingüística que sean ofrecidos dentro del Programa Ulibarri.

f) Barne hartzea gaitasun linguistikoa lortzeko prestakuntza-jardueretan parte hartzeko prest dauden langile ez-irakasleak (administrazioaz eta kudeaketaz, jantoki-zerbitzuaz eta bestelako zerbitzuez arduratzen direnak).

f) Incluir el personal no docente encargado de la administración y gestión, servicio de comedor y otros servicios, dispuesto a acceder a modalidades formativas destinadas a su gradual capacitación idiomática.

g) Hizkuntza Normalizazioko Batzordeko kideen izendapena, eta, bereziki, hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoarena.

g) Designación de las personas que formarán parte de la Comisión de Normalización Lingüística, en especial de la persona responsable técnica de normalización lingüística (HNAT).

2.– Ikasturte bakoitzari dagozkion urteko planen bidez bideratuko dira proiektuaren urteko garapena eta aplikazio-neurriak.

2.– El desarrollo y medidas de aplicación anual del proyecto se realizará a través de planes anuales correspondientes a cada curso escolar.

3.– Ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordeari dagokio, bere inguruko Berritzegunearekin elkarlanean, hizkuntza normalizazioko proiektuaren lanketa eta jarraipena egitea, baita urteko plana taxutzea ere.

3.– La elaboración y el seguimiento del Proyecto de Normalización Lingüística, así como del plan anual corresponde a la Comisión de Normalización Lingüística del centro (HNB) en colaboración permanente con el Berritzegune de su zona.

4.– Ulibarri Programaren jarraipen-batzordeari dagokio hizkuntza normalizazioko proiektua, urteko planak eta horien aldaketak onartzea, ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordearen proposamena aztertu eta gero.

4.– La aprobación del Proyecto de Normalización Lingüística, de los planes anuales y sus modificaciones corresponde a La Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA) previa propuesta de la Comisión de Normalización Lingüística del Centro (HNB).

5. artikulua.– Ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordea eta Ulibarri Programaren jarraipen-batzordea.

Artículo 5.– Comisión de Normalización Lingüística del centro (HNB) y Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA).

1.– Ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordearen osaera, izendapena eta egitekoak.

1.– Composición, designación y funciones de la Comisión de Normalización Lingüística del centro (HNB).

a) Ikastetxeko ordezkaritza organo gorenak ezarriko du ikastetxe bakoitzeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordearen osaera eta haren kideen izendapena, eta, hori egiteko, aintzat hartuko du hizkuntza normalizazioko proiektuak zein eremuri eragiten dion. Irizpide horri jarraituz, batzordea irakasleek soilik osatu ahal izango dute, edo ikasleek, gurasoek eta irakasle ez diren langileek ere parte hartu ahal izango dute, eta ahalegina egin beharko da zuzendaritza-taldeko kide batek gutxienez batzordean parte har dezan. Orobat, ahalegina egingo da arlo ezberdinetako irakasleek esku har dezaten. Dena den, ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoa beti izango da batzordekide.

a) La composición y designación de las personas que componen la Comisión de Normalización Lingüística de cada centro (HNB) será fijada por el Órgano de Máxima Representación del centro, atendiendo a los ámbitos en los que incida el Proyecto de Normalización Lingüística. Teniendo en cuenta dicho criterio, la Comisión podrá estar integrada exclusivamente por profesorado o podrá incluir alumnado, padres, madres y personal no docente, y se procurará que al menos un miembro del equipo directivo forme parte de la Comisión. Se procurará, así mismo, que intervengan profesores y profesoras de distintas materias. En todo caso formara parte de la comisión la persona responsable técnica de Normalización lingüística del centro.

Dekretu honen 4.3 artikuluan ezartzen dira batzordearen egitekoak.

Son funciones de la Comisión las señaladas en el artículo 4.3 del presente Decreto.

b) Ikasleek eta gurasoek ere, berariazko batzordeak eratu ditzakete. Horien zereginak ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordeak finkatutakoak izango dira.

b) También el alumnado o los padres y madres podrá constituir comisiones específicas con las funciones que les sean encomendadas por la Comisión de Normalización Lingüística del Centro (HNB).

2.– Honela osatuko da Ulibarri Programaren jarraipen-batzordea, zeinaren kideak eta ordezkoak Hezkuntzako sailburuordeak izendatuko baititu:

2.– La Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA), cuyos partícipes/ miembros y suplentes serán nombrados por el Viceconsejero o la Viceconsejera de Educación, tendrá la siguiente composición:

– Batzordeburua: Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria.

– Presidente o presidenta: director o directora de Innovación Educativa.

– Bokalak:

– Vocales:

a) Hezkuntza berriztatzeko ardura duen Zuzendaritzako Euskara Zerbitzuko burua.

a) Persona responsable del Servicio de Euskera de la Dirección competente en materia de innovación educativa.

b) Euskara Zerbitzuko Ulibarri Programaz arduratzen diren bi teknikari.

b) Dos técnicos o técnicas responsables del Programa Ulibarri.

c) Berritzeguneetako normalizazioko bi aholkulari (HNA) eta Berritzeguneko hizkuntza normalizazioko programaren arduraduna.

c) Dos personas asesoras de normalización de los Berritzegune (HNA) y la persona responsable del programa de normalización lingüística del Berritzegune (HNPA).

d) Egoki iritziz gero, hizkuntza normalizazioaren arloan itzala duten adituek ere parte hartu ahal izango dute batzordean, gehienez bik.

d) También podrán formar parte de la Comisión, si así se estimara, hasta dos profesionales de reconocida cualificación en el área de normalización lingüística.

– Idazkaria: b) letran aipatutako teknikarietako bat.

– Secretario o secretaria: uno o una de las vocales referidas en la letra b) anterior.

Ulibarri Programaren jarraipen-batzordearen egitekoa da ikastetxeek onartutako proiektu- eta plan-proposamenak onartzea eta horien aplikazioaren jarraipena eta ebaluazioa egitea. Halaber, dirulaguntzak emateko proposamena egitea organo emaileari.

Son funciones de la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA) aprobar las propuestas de proyectos y planes presentados por los centros y hacer el seguimiento y evaluación de los mismos, así como realizar la propuesta de concesión de las ayudas al órgano concedente.

3. artikulu honetan aurreikusitako batzordeen osaeran, ordezkaritza orekatua izango da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoarekin bat.

3.– En la composición de las comisiones contempladas en este artículo habrá una representación equilibrada, conforme al artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6. artikulua.– Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoa.

Artículo 6.– Persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT).

1.– Ikasturte bakoitzerako, ikastetxeko normalizazioko arduradun tekniko bat izendatuko du ikastetxeko zuzendariak. Ardura hori ikastetxeko irakasle bati egokituko zaio.

1.– Para cada curso escolar, el director o directora del centro designará una persona como responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT). Dicha designación recaerá en una persona docente del centro.

2.– Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoa arduratuko da proiektuaren kudeaketaz, dinamizazioaz eta erantzukizun teknikoaz. Horretarako, Hezkuntza arloko eskumena duen Sailak haren barrutian antolatzen dituen bileretan parte hartuko du, programan parte hartzen duten gainerako ikastetxeekin batera, eta, bilera horietan, erabiltzen diren gaien inguruko informazioa eta agiriak trukatuko ditu, eta aholkularien laguntza teknikoa jasoko du. Halaber, ikastetxeko hizkuntza normalizazioko proiektua idazten eta horren jarraipena egiten duen batzordeko kidea izango da.

2.– La persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT) se encargará de la gestión, dinamización y responsabilidad técnica del proyecto. A tal fin tomará parte, junto con el resto de centros participantes en el programa, en las reuniones organizadas en su circunscripción por el Departamento competente en materia de educación, intercambiando, en dichas reuniones, la información y documentación correspondiente a los temas en los que participa y recibiendo asistencia técnica de las personas asesoras. Así mismo, formará parte de la comisión encargada de redactar el Proyecto Lingüístico del centro y hacer su seguimiento.

3.– Hezkuntza arloan eskuduntza duen Sailaren ikastetxeetan, ezinbestean hartu beharreko liberazio-orduak izango ditu ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoak bere eskola-orduetan. Liberazio-orduak Ulibarri Programarako eta ikastetxeko Hizkuntza Proiektuarekin lotutako lanetarako erabiliko dira.

3.– En los centros docentes del Departamento competente en materia de educación la persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT) dispondrá de la liberación horaria obligatoria en sus tareas lectivas Las horas de liberación horaria se dedicarán al Programa Ulibarri y a otras tareas vinculadas con el Proyecto Lingüístico del centro.

Hezkuntza ituna duten ikastetxe pribatuen kasuan, 15. artikuluan zehazten diren liberazio-orduak gomendatzen dira, baina bakarrik izango da nahitaezkoa diruz lagundutako ordu-kopuruari dagokion liberazioa.

En los centros privados concertados la liberación horaria que se fija en el artículo 15 tiene carácter de recomendación y únicamente será obligatoria en el número de horas subvencionadas.

4.– Irakasleek beren eskola-orduetan astean izango dituzten ezinbesteko liberazio-orduak 15. artikuluan ezarritako arauen arabera finkatuko dira.

4.– Las horas semanales obligatorias de liberación horaria en las tareas lectivas se fijarán con arreglo a las normas recogidas en el artículo 15 de este decreto.

5.– Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoak dekretu honen 8.5 artikuluan aipatutako aitortza eta akreditazioa eskuratuko ditu.

5.– La persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT) obtendrá el reconocimiento y acreditación a que se refiere el artículo 8.5 del presente Decreto.

7. artikulua.– Ulibarri Programan parte hartzen duten Ikastetxeen eta bertako irakasleen betebeharrak.

Artículo 7.– Obligaciones de los centros participantes en el Programa Ulibarri y de su personal docente.

Ikastetxeek eta hango irakasleek betebehar hauek izango dituzte Ulibarri Programan parte hartzeagatik:

Formar parte del Programa Ulibarri conlleva, por parte del centro docente y de su profesorado, aceptar y cumplir las siguientes obligaciones:

a) Ikastetxeko Hizkuntza Normalizazioko Batzordea eratzea, ikastetxeko gizonen eta emakumeen presentzia islatzen duen ordezkaritza orekatuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluarekin bat.

a) Constituir la Comisión de Normalización Lingüística (HNB), con representación equilibrada que refleje la presencia de hombres y mujeres del centro, conforme al artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua eginda eta eguneratua izatea, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

b) Tener elaborado y actualizado el Proyecto Lingüístico del centro en las etapas educativas de Educación Primaria y Secundaria.

c) Hizkuntza normalizazioko proiektua ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan txertatzea, honek dituen helburuak aintzat hartuta.

c) Integrar el Proyecto de Normalización Lingüística en el Proyecto Lingüístico del centro, en coherencia con los objetivos descritos en el mismo.

d) Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko proiektuaren helburuak eta ekintzak definitzea; ikasturteko planean txertatzea, eta ebaluazioa egitea urteko oroitidazkian.

d) Definir los objetivos y acciones del Proyecto de Normalización Lingüística del centro, integrarlos en su plan Anual y realizar su evaluación en la memoria anual.

e) Hizkuntza normalizazioko planek irteera profiletan aurreikusitako komunikazio-gaitasunak lortzea helburu duten metodologia eta didaktikak lehenetsiko dituzte.

e) Los planes de Normalización Lingüística priorizarán el trabajo en metodologías y didácticas orientadas a la adquisición de competencias comunicativas previstas en el perfil de salida.

f) Ikasturtero, ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoa izendatzea.

f) Designar, cada curso escolar, a la persona responsable técnica de normalización lingüística del centro (HNAT).

g) Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko plana berrikusi eta eguneratzea, eta haren jarraipena egitea.

g) Revisar y actualizar el Plan de Normalización Lingüística del centro y hacer su seguimiento.

h) Aktiboki parte hartzea proiektuen ebaluazio-prozeduran, eta eskatzen zaien informazio oro ematea.

h) Participar activamente en el procedimiento de evaluación de los proyectos y ofrecer cuanta información le sea demandada.

i) Programako adierazleen arabera, euskarazko gaitasun linguistikoa hobetzera eta garatzera bideratutako ikastaroetan parte hartzeko konpromisoa hartzen dute ikastetxeko irakasleek, baita, xede berarekin, euskaraz antolatutako prestakuntza-modalitateetan lehentasunez parte hartzekoa ere.

i) El profesorado del centro adquiere el compromiso de participar en cursillos destinados a mejorar y desarrollar su competencia idiomática en euskera según los indicadores del programa, e igualmente y con el mismo fin, de asistir preferentemente a modalidades formativas desarrolladas en euskera.

j) Sailak proposaturiko bileretan, mintegietan eta gainerako jardueretan parte hartzea.

j) Participar en las reuniones, seminarios y demás actividades propuestas por el Departamento.

8. artikulua.– Hezkuntza arloan eskuduntza duen Sailaren betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones del Departamento competente en materia de educación.

Hezkuntza arloko eskumenak dituen sailak baliabide eta laguntza hauek eskainiko dizkie Ulibarri Programan parte hartzen duten ikastetxeei:

El Departamento competente en materia de educación ofrecerá los siguientes medios y ayudas a los centros docentes que participen en el Programa Ulibarri:

a) Berritzeguneetako hizkuntza normalizazioko aholkulariek laguntza pertsonalizatua eskainiko diete ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoei.

a) Las personas asesoras de normalización lingüística de los Berritzegune ofrecerán ayuda personalizada a las personas responsables técnicas de normalización lingüística de los centros docentes.

b) Hezkuntza arloko eskumenak dituen sailak ikastetxeen eskura jarriko du Ulibarri Programan sortutako eta jasotako materiala. Sailak dagokion webgunean jarriko du material hori, eta, hala badagokio, argitaratu egingo du.

b) El Departamento competente en materia de educación pondrá a disposición de los centros docentes el material que sea creado y recogido por el Programa Ulibarri. El Departamento insertará dicho material en la página Web correspondiente y, en su caso, procederá a su publicación impresa.

c) Hezkuntza arloan eskuduntza duen Sailaren ikastetxeetan, ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoari eskola-emankizunetan esleitu zaizkion ezinbesteko liberazio-orduak Sailak beteko ditu. Salbuespen izango dira Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak; izan ere, ikastetxe horietan, liberazio-orduak ikastetxe bakoitzeko langileen ohiko dotazioen barruan sartuta daudela ulertuko da.

c) En los centros docentes del Departamento competente en materia de educación, el Departamento cubrirá las horas obligatorias de liberación horaria de tareas docentes que hayan sido asignadas a la persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT), excepto en los centros de Educación Infantil y Educación Primaria, en los que estas horas se considerarán incluidas en las dotaciones ordinarias del personal de cada centro.

d) Hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuetan, hezkuntza arloko eskumenak dituen Sailak dirulaguntza emango du ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoari bere eskola-emankizunetan esleitu zaizkion ezinbesteko liberazio-orduen kostua ordaintzeko, dekretu honen 20. artikuluan xedatutakoarekin bat.

d) En los centros docentes privados con concierto el coste de la liberación horaria obligatoria de tareas docentes asignada a la persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT) será subvencionado por el Departamento competente en materia de educación conforme a lo señalado en el artículo 20 de este decreto.

e) Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoari 90 ordu aitortuko zaizkio prestakuntza- edo berrikuntza-jarduera gisa, eta Hizkuntza Normalizazio Batzordeko kide diren irakasleei 60 ordu.

e) Los centros docentes participantes en el programa obtendrán el siguiente reconocimiento como actividad de formación o innovación: 90 horas acreditadas para la persona responsable técnica de normalización (HNAT) y 60 horas para el profesorado que forme parte de la Comisión de Normalización Lingüística del centro (HNB).

f) Sailak ikastaroak, mintegiak eta prestakuntza-jarduerak antolatuko ditu hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoen gaitasun teknikorako, baita ikastetxeko irakasleen eta Hizkuntza Normalizazioko Batzordeetako kideen gaitasun teknikorako ere. Era berean, Berritzeguneetako prestakuntza-baliabideak erabili ahal izango dira horretarako.

f) El Departamento competente en materia de educación organizará, cursillos, seminarios y modalidades formativas para la capacitación técnica de las personas responsables técnicas de normalización (HNAT), así como del profesorado y de las personas que participan/ los miembros de las Comisiones de Normalización Lingüística de los centros docentes (HNB). De igual manera, podrán ser utilizados al efecto, los recursos de formación de los Berritzegune.

g) Sailak programa honetan dihardutenei formazioa emango die. Prestakuntzan, bereziki hartuko dira kontuan gai hauek: maila aurreratuko gaikuntza praktikoa, soziolinguistika, curriculumaren euskal dimentsioa, glotodidaktika, egungo euskarazko kultura-ekoizpenaren berri izatea eta giza baliabideen kudeaketa. Berrikuntzaren alorreko eskumenak dituen zuzendaritzari dagokio prestakuntza-curriculuma ezartzea, dagokion akreditazioa homologatzea, hala badagokio, eta prestakuntza hori ematea. Hizkuntzaren erabilera ez-sexista sustatuko da prestakuntza-saio guztietan.

g) El Departamento formará a quienes desarrollen su función en torno a este programa. Se prestará especial atención a la formación en áreas tales como capacitación práctica de nivel avanzado, sociolingüística, dimensión vasca del currículo, glotodidáctica, conocimiento de la producción cultural actual en euskera y gestión de recursos humanos. Corresponde a la Dirección competente en materia de innovación educativa fijar el currículo de formación, en su caso, homologar la acreditación correspondiente, y facilitar dicha formación. En todas las sesiones de formación se promoverá un uso no sexista del lenguaje.

h) Materialen esleipenean euskarazko bertsioa egotea bermatuko du sailak, batez ere ikastetxeak hornitzeko hezkuntza softwarearen kasuan.

h) El Departamento garantizará la existencia de versiones en euskera en las adjudicaciones de materiales, particularmente software educativo destinado a la provisión de los centros.

i) Hizkuntza normalizazioari buruzko agiri teknikoak sortzea, eskuratzea eta banatzea sustatuko da, eta berariaz landuko dira, besteak beste, hizkuntza-aniztasuna, hezkuntza elebiduna ukipen-egoeran dauden hizkuntzen kasuan, hizkuntza-planifikazioa eta hizkuntzaren erabileraren dinamizazioa.

i) Se promoverá la creación, adquisición y distribución de documentación técnica relativa a la normalización lingüística. Al efecto se contemplarán, entre otros, el plurilingüismo, la educación bilingüe en situaciones de lenguas en contacto, la planificación lingüística y la dinamización del uso de la lengua.

9. artikulua.– Programaren barneko hizkuntza normalizazioko proiektuen urteko jarraipena.

Artículo 9.– Seguimiento anual de los proyectos de normalización lingüística incluidos en el programa.

1.– Ikastetxeak hizkuntza normalizazioko proiektua garatzeko urteko plana egoki betetzen ari diren baloratzeko, Ulibarri Programaren jarraipen-batzordeak plan hori betetzeari buruzko jarraipena egingo du urtero. Jarraipen hori egingo da dagokion hizkuntza normalizazioko aholkulariak aurkeztutako txostena aintzat hartuta; txosten horrek www.ulibarri.eus programaren kudeaketa webgunean ezarritako irizpideak izango ditu oinarri.

1.– Con el fin de valorar si los centros están actuando adecuadamente en la aplicación del plan anual de desarrollo del Proyecto de Normalización Lingüística, la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA) realizará con periodicidad anual el seguimiento del cumplimiento de dicho plan. Dicho seguimiento se realizará teniendo en cuenta el informe presentado por el HNA correspondiente, basado en los criterios recogidos en la web de gestión del programa www.ulibarri.euskadi.eus

2.– Ikastetxeren batean gabeziak edo zuzenketak egiteko beharra atzematen badu batzordeak, epe jakin batean zuzen daitezela eskatuko du, eta, ikastetxeak ez badu gabezia batzordeak adierazitakoaren arabera zuzentzen, Ulibarri Programatik ofizioz kanpo uztea erabaki dezake, 14. artikuluan xedatutakoarekin bat.

2.– En el caso de que en algún centro educativo la Comisión detecte carencias o la necesidad de hacer correcciones, la Comisión instará a su corrección en un concreto plazo, y si el centro no subsana la carencia o corrige conforme a lo indicado por la Comisión, podrá acordarse la exclusión de oficio del Programa Ulibarri conforme a lo señalado en el artículo 14.

10. artikulua.– Ulibarri Programan barne hartutako hizkuntza normalizazioko proiektuen lau urteko ebaluazioa.

Artículo 10.– Evaluación cuatrienal de los proyectos de normalización lingüística incluidos en el Programa Ulibarri.

1.– Programaren jarraipen-batzordeak, lau urtero, programan dauden ikastetxeen hizkuntza normalizazioko proiektuen ebaluazioa egingo du. Laugarren urteko lehenengo hiruhilekoan egingo da ebaluazioa.

1.– La Comisión de Seguimiento del Programa (JABA), realizará, cada cuatro años, la evaluación de los proyectos de normalización lingüística de los centros incluidos en el programa. La evaluación se realizará durante el primer trimestre del cuarto año.

2.– Besteak beste, alderdi hauek aztertuko dira ebaluazioan:

2.– En la evaluación se analizarán, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Proiektu bakoitzaren aplikazio-eremuak.

a) Los ámbitos de aplicación de cada proyecto.

b) Proiektuaren egokitasun teknikoa.

b) El grado de idoneidad técnica del proyecto.

c) Proiektuaren kontsolidazio-adierazlea.

c) El índice de consolidación del mismo.

d) Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoaren egonkortasuna.

d) La estabilidad del responsable técnico de normalización lingüística del centro.

e) Batzordearen osaera.

e) La composición de la Comisión.

f) Ikasleen berariazko batzorderik badagoen ala ez.

f) La existencia o no de una comisión específica del alumnado.

g) Ikastetxeak Normalizazio Legearen Garapenerako (NOLEGA) programetan zenbateraino parte hartzen duen.

g) El grado de participación del centro en los programas que desarrollan la Ley de Normalización Lingüística (NOLEGA).

h) Diagnostikoa eta neurketa egiteko mekanismoak zenbateraino aplikatzen diren, baita ikastetxearen Hizkuntza Proiektuaren helburuei dagokienez ere.

h) El grado de aplicación de mecanismos para el diagnóstico y la medición en relación también a los objetivos del Proyecto Lingüístico del centro.

i) Berariazko prestakuntza-modalitateetan noraino parte hartzen duen eta ikastetxean duten eragina.

i) El grado de participación en modalidades formativas específicas y su incidencia en el centro.

j) Hizkuntza normalizazioaren arloan egindako ekarpenak.

j) Las aportaciones realizadas en el ámbito de la normalización lingüística.

k) Proiektuari buruzko informazioa zein neurritan zabaltzen duen.

k) El grado de difusión de la información relativa al proyecto.

l) Ikastetxearen neurria.

l) La dimensión del centro.

m) Euskarazko gaitasun linguistikoa hobetzeko duen eragina.

m) Impacto en la mejora de los resultados de la competencia en comunicación lingüística en euskera.

3.– Hezkuntza arloko eskumenak dituen sailburuordeari dagokio aztergai diren alderdi zehatzak eta ebaluazio-irizpideak onartzea, ebazpen baten bidez. Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-oholean argitaratuko da ebazpen hori, eta Ulibarri Programaren jarraipen-batzordeak egindako ebaluazioan aplikatuko da, irizpideak aldatzen ez diren bitartean. Ebaluatzeko unean indarrean den ebazpena aplikatuz ebaluatuko da aldi bakoitza.

3.– Corresponde al Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de educación aprobar, mediante resolución, los aspectos concretos objeto de análisis y los criterios de evaluación. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco y se aplicará en la evaluación realizada por la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA) en tanto no sea objeto de modificación. Cada periodo temporal será evaluado aplicando la resolución vigente en el momento evaluado.

4.– Ebaluazioa negatiboa bada, hori oinarritzen duten arrazoi zehatzak adieraziko dira, aurreko apartatuan aipatutako ebazpenean ezarritako alderdi eta irizpideetan oinarrituta. Ebaluazio negatiboa erabaki aurretik, ebaluazio-proposamen negatiboaren berri emango dio batzordeak ikastetxeari, honek alegazioak egin eta egoki iritzitako agiriak aurkeztu ahal izateko.

4.– En el caso de que la evaluación sea negativa se indicarán los motivos concretos en los que se fundamenta relacionados con los aspectos y criterios establecidos en la resolución a que se refiere el apartado anterior. Con anterioridad al acuerdo de evaluación negativa, la Comisión comunicará al centro docente la propuesta de evaluación negativa al objeto de que pueda realizar las alegaciones y presentar la documentación que considere pertinente.

5.– Lau urtean behin, Ulibarri programaren ebaluazio globala ere egingo da.

5.– Con carácter también cuatrienal, se realizará una evaluación global del Programa Ulibarri.

2. atala.– Ulibarri Programan onartzea, jarraitzea, berau abandonatzea eta ofizioz bertatik kanpo uztea.

Sección 2.ª.– Admisión, permanencia, abandono y exclusión de oficio del Programa Ulibarri.

11. artikulua.– Ulibarri Programan onartua izatea.

Artículo 11.– Admisión al Programa Ulibarri.

1.– Ulibarri Programan onartuak izan nahi duten ikastetxeek eskabidea aurkeztu beharko dute 27.1 artikuluan aipatzen den onarpen-deialdian, eta izapidetuko da artikulu horretan eta IV. kapituluan ezarritakoa aintzat hartuta. Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira eskabidearekin batera:

1.– Los centros que deseen ser admitidos en el Programa Ulibarri deberán presentar su solicitud en la convocatoria de admisión a que se refiere el artículo 27.1. que se tramitará conforme a lo establecido en este artículo y en el Capítulo IV. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Ikastetxearen hizkuntza normalizazioko proiektua, dekretu honetan ezarritakoaren arabera eta aplikazioari begira Berritzeguneetako hizkuntza normalizazioko aholkulariek emandako instrukzioekin bat, eta, betiere, www.ulibarri.euskadi.eus webgunean dagoen eredua erabilita.

a) Proyecto de Normalización Lingüística del centro acorde con lo establecido en el presente Decreto y las instrucciones para su aplicación proporcionadas por las personas asesoras de normalización lingüística de los Berritzegune, siguiendo siempre el modelo que figura en la página web: www.ulibarri.euskadi.eus

b) Proiektu-proposamenak ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenaren edo ikastetxeko Eskola Kontseiluaren onarpena baduela egiaztatzen duen agiria (akta).

b) Certificación documental de que la propuesta del proyecto cuenta con la aprobación del Órgano Máximo de Representación del centro o Consejo escolar del centro (acta).

c) Proiektu-proposamena ikastetxeko Hizkuntza Proiektuaren ildo nagusietan txertatzen dela egiaztatzen duen Ikastetxeko zuzendaritzaren agiria.

c) Certificación realizada por la dirección del centro de que la propuesta del proyecto se inserta entre las prioridades del Proyecto Lingüístico del centro.

2.– Programan sartzeko eskabidea irizpide hauen arabera onartu ala baztertuko da:

2.– La admisión o denegación de la solicitud de incorporación al programa se adoptará conforme a los siguientes criterios:

a) Normalizazioko proiektua. 0,60 puntu, gehienez, alderdi hauek baloratuko dira:

a) Proyecto de Normalización. Con un máximo de 0,60 puntos, se valorarán los siguientes aspectos:

1) Ikastetxearen errealitatera egokitutako proiektua da (egoera soziolinguistikoa, hezkuntza-ereduak, irakasleen eta gainerako langileen profila, ikasleen tipologia eta ikastetxeak normalizazioaren alorrean duen ibilbidea): gehienez 0,20 puntu.

1) Adecuación del proyecto a la realidad del centro (situación sociolingüística, modelos educativos, perfiles del profesorado y del personal no docente, tipología del alumnado, itinerario del centro en el ámbito de la normalización lingüística): máximo 0,20 puntos.

2) Diagnostikoaren zehaztasun-maila: diagnostikorako tresnaren (BRANKA) alderdi guztiak jasotzen dituen ala ez: gehienez 0,20 puntu.

2) Nivel de concreción del diagnóstico: si recoge todos los aspectos de la herramienta de diagnóstico (BRANKA): máximo 0,20 puntos.

3) Kontuan hartzen ditu ikastetxeko normalizazio proiektuaren alor nagusiak (eremu instituzionala, ikasleak, irakasleak, gainerako langileak, gurasoak, eskolako jarduerak eta eskolaz kanpoko jarduerak): gehienez, 0,20 puntu.

3) Toma en consideración las principales áreas de actuación del Proyecto de Normalización del centro (ámbito institucional, alumnado, profesorado, padres y madres y personal no docente y actividades escolares y extraescolares): máximo 0,20 puntos;

b) Proiektuaren eraginpean dauden ikasleak. 0,40 puntu, gehienez ere. Honela kalkulatuko da: ikastetxeko gela-kopurua bider 0,004. Gehieneko puntuazioa emango zaie 100 gela edo gehiago duten ikastetxeei. Ikasle- eta gela-kopurua zehazteko, hezkuntza alorreko eskumenak dituen Sailaren estatistika zerbitzuan ebazpen-proposamena egiteko unean dauden azken matrikula-datuak hartuko dira aintzat.

b) El alumnado afectado por el proyecto. Con un máximo de 0,40 puntos se puntuará multiplicando por 0,004 el número de aulas del centro. Se dará la máxima puntuación a los centros con 100 o más aulas. El número de aulas será el que aparezcan en los últimos datos de matrícula en el servicio de estadística del Departamento competente en materia de educación, en el momento en que se realice la propuesta de resolución.

3.– Ikastetxea Ulibarri Programan onartua izateko, gutxienez 0,51 puntukoa izan beharko da aurreko a) eta b) irizpideetan erdietsitako puntuazioaren batura.

3.– Para que el centro sea admitido en el Programa Ulibarri es necesario que la suma de la puntuación obtenida en los criterios a) y b) alcance una puntuación mínima de 0,51 puntos.

12. artikulua.– Ulibarri Programan jarraitzea.

Artículo 12.– Permanencia en el Programa Ulibarri.

1.– Ulibarri Programan sartu eta gero, ikastetxeak programan jarraituko du harik eta programa utzi edo bertatik kanporatua izan arte, 13. eta 14. artikuluekin bat, eta, betiere, urteko deialdian jarraitzeko irizpena eskatu eta lortu badu, artikulu honen 2. eta 3. apartatuekin bat.

1.– Una vez incorporado al Programa Ulibarri, el centro permanecerá en él hasta su abandono o exclusión conforme a los artículos 13 y 14, siempre que haya solicitado y obtenido resolución anual de permanencia conforme a los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2.– Onartutako proiektuaren planifikazio-aldiaren barnean, programaren parte diren ikastetxeek urteko ebazpenean eskabide bat aurkeztu beharko dute bertan jarraitzeko. Eskabide horretan adierazi beharko dute egin behar diren egokitzapenak zein diren, baldin eta titulartasunean edo ikastetxearen funtzionamendu-baimenean aldaketarik gertatzen bada.

2.– Dentro del periodo de planificación del proyecto aprobado, los centros educativos que forman parte del programa deberán presentar en la convocatoria anual para la permanencia una solicitud para su permanencia en el mismo. En dicha solicitud deberán expresarse las adaptaciones necesarias para el caso de que se produzca cualquier cambio en la titularidad o la autorización de funcionamiento del centro docente.

Baldin eta 9. artikuluan aurreikusitako ebaluazioan, ikastetxeren bati zuzenketa- edo hobekuntza-proposamenak egin bazaizkio eta hark, Ulibarri Programaren jarraipen batzordeak ezarritako epean, aplikatu ez baditu, jarraitzeko eskabidea ezetsiko zaio.

En el caso de que, en la evaluación contemplada en el artículo 9, algún centro educativo haya sido objeto de propuestas de corrección o mejora y estas no se hayan aplicado en el plazo señalado por la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA), la solicitud de permanencia será denegada.

3.– Onartutako proiektuaren planifikazio-aldia amaituta, aurreko proiektuan lau urteko ebaluazio positiboa lortu duten ikastetxeek programan jarraitzeko, beharrezkoa izango da ikastetxearen hizkuntza normalizazioko proiektu berri bat aurkeztea, zeinean sartuko baitira 4.1 artikuluko alderdi guztiak eta 11.1.b) artikuluan aipatu ziurtagiria. Proiektua aurkeztuko dute jarraitzeko ebazpenean. Onartua izateko irizpideak dira 11.2 artikuluan agertzen direnak.

3.– Finalizado el periodo de planificación del proyecto aprobado, para la permanencia en el programa de aquellos centros que hayan obtenido una evaluación cuatrienal positiva del proyecto anterior, será necesario que en la convocatoria para la permanencia presenten un nuevo proyecto de normalización lingüística del centro en el que se incluirán todos los aspectos del artículo 4.1 y la certificación a que se refiere el artículo 11.1.b). Los criterios para la aprobación son los que se indican en el artículo 11.2.

4.– Programan jarraitzeko ebazpenak izapidetuko dira artikulu honetan eta IV. kapituluan ezarritakoa aintzat hartuta.

4.– Las convocatorias de permanencia en el programa se tramitarán conforme a lo establecido en este artículo y en el Capítulo IV.

13. artikulua.– Ulibarri Programa borondatez uztea.

Artículo 13.– Abandono voluntario del Programa Ulibarri.

1.– Ulibarri Programan dagoen ikastetxe orok utzi ahal izango du programa bere borondatez. Horretarako, hezkuntza berriztatzeko eskumenak dituen zuzendaritzari idatziz jakinarazi beharko dio aurretik, eta ikastetxeko ordezkaritza organo gorenaren adostasuna erantsi.

1.– Todo centro educativo incluido en el Programa Ulibarri podrá abandonar voluntariamente el mismo previa comunicación por escrito dirigida a la Dirección competente en materia de innovación educativa adjuntando certificación de la conformidad del órgano de máxima representación del centro docente.

2.– Programa ikasturtea amaitu aurretik uzten bada, dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzen esparruan ikasturte horretan programa garatzeko eskuratutako dirulaguntzak itzuli beharko dira.

2.– El abandono con efectos anteriores a la finalización del curso escolar exige el reintegro de las subvenciones que para el desarrollo del programa se hubieran concedido para dicho curso en el marco de las subvenciones contempladas en este Decreto.

3.– Programa borondatez uzten bada, hezkuntza alorreko eskumenak dituen sailburuordearen ebazpen baten bidez onartuko edo ezetsiko da; onartuz gero, ikastetxea programatik kanpo geldituko da.

3.– El abandono voluntario del programa será aceptado o rechazado por resolución del Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de educación dando lugar, en caso de aceptación, a la exclusión del programa.

14. artikulua.– Ulibarri Programatik ofizioz kanpo uztea.

Artículo 14.– Exclusión de oficio del Programa Ulibarri.

1.– Ikastetxe bat Ulibarri Programatik ofizioz kanpo uztea hezkuntzaren alorreko eskumenak dituen sailburuordearen ebazpen baten bidez erabakiko da. Hauek izan daitezke arrazoiak:

1.– La exclusión de oficio de un centro docente del Programa Ulibarri se acordará por resolución del Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de educación por alguna de las siguientes causas:

a) 7. artikuluan ezarritako betekizunen ez-betetze larria.

a) Incumplimiento grave de las obligaciones contempladas en el artículo 7.

b) Programan jarraitzeko urteko plana edo lau urteko proiektua ez aurkeztea ala onartua ez izatea.

b) La no presentación o aprobación del proyecto cuatrienal o del plan anual para la permanencia en el programa.

c) Ezarritako epean 9.2 artikuluan aipatutako zuzenketak edo gabeziak ez zuzentzea.

c) La no subsanación en el plazo señalado de las correcciones o carencias a que se refiere el artículo 9.2.

d) 10.4 artikuluan aipatzen den ebaluazio negatiboa.

d) La evaluación negativa a que se refiere el artículo 10.4.

2.– Ofizioz kanpo uzteko prozedurari hasiera ematen dion ebazpenean adieraziko dira kanporatze horren oinarri diren kausak eta arrazoiak, eta prozeduran entzunaldia eskainiko zaio ikastetxeari, horri buruzko ebazpena eman baino lehen.

2.– La resolución que inicie el procedimiento de exclusión de oficio indicará las causas y motivos que la fundamentan y en el procedimiento se dará audiencia al centro docente con anterioridad a la resolución del mismo.

3.– Ikasturtea amaitu baino lehen kanporatua izateak berekin dakar dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntza programaren esparruan ikasturte horretan Programa garatzeko eskuratutako dirulaguntzak itzuli beharra.

3.– La exclusión con efectos anteriores a la finalización del curso escolar exige el reintegro de las subvenciones que para el desarrollo del programa se hubieran concedido para dicho curso en el marco de las subvenciones contempladas en este Decreto.

15. artikulua.– Liberazio-orduak esleitzeko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento para la asignación de la dedicación horaria.

Ulibarri programako ordu-esleipenerako, ondoko lau irizpide eta zehazten diren haztapenak hartuko dira kontuan:

La adjudicación horaria para el programa Ulibarri se establecerá en base a estos cuatro criterios y ponderaciones:

a) Gela-kopurua. Tarteak: 1-8 = 10p., 9-23 = 20p., 24 edo gehiago = 30 p.

a) Número de aulas. Tramos: 1-8 = 10p., 9-23 = 20p., 24 o más = 30 p.

b) Etapa-kopurua. Tarteak: 1 = 5p., 2 = 10p., 3 = 15p., 4 = 20 p.

b) Número de etapas. Tramos: 1 = 5p., 2 = 10p., 3 = 15p., 4 = 20 p.

Tarteak honako hauek dira:

Los tramos son los siguientes:

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza, tarte bat=1 puntu.

Educación Infantil y Educación Primaria, un tramo=1 punto.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, tarte bat=1 puntu.

Educación secundaria Obligatoria, un tramo=1 punto.

Batxilergoa eta Erdi mailako Heziketa Zikloak, tarte bat=1 puntu.

Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Medio, un tramo=1 punto.

Erdi mailako Heziketa Zikloak eta Goi mailako Heziketa Zikloak, tarte bat=1 puntu.

Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, un tramo=1 punto.

c) Gune soziolinguistikoa. Tarteak: 1 = 10p., 2 = 8p., 3 = 6p., 4 = 4p., 5 = 2p.

c) Zona sociolingüística. Tramos: 1 = 10p., 2 = 8p., 3 = 6p., 4 = 4p., 5 = 2p.

d) Presentzia/erabilera, alde erlatiboa (BRANKA). 40 punturen gainean, tarteak:

d) Presencia/Uso, diferencia relativa (BRANKA). Sobre 40 puntos, los tramos serán:

1 = 0., 2 = 11., 3 = 21., 4 = 31.

1 = 0., 2 = 11., 3 = 21., 4 = 31.

Tartearen balioa (0,11, 21, edo 31) + (Euskararen agerpena eta ezagutza / 10).

Valor del tramo (0, 11, 21, o 31) + (presencia y conocimiento del euskera / 10).

Eta lortutako puntuazioaren arabera egingo da ordu-esleipena:

En base a la puntuación conseguida se definirá la asignación horaria:

3 liberazio-ordu 0-29,99 puntu duten ikastetxeentzat.

Liberación de 3 horas para los centros que consigan entre 0 y 29,99 puntos.

6 liberazio-ordu 30-59,99 puntu duten ikastetxeentzat.

Liberación de 6 horas para los centros que consigan entre 30 y 59,99 puntos.

9 liberazio-ordu 60-100 puntu duten ikastetxeentzat.

Liberación de 9 horas para los centros que consigan entre 60 y 100 puntos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HEZKUNTZA-ITUNA DUTEN IKASTETXE PRIBATUENTZAKO DIRULAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA SUBVENCIONAL PARA CENTROS DOCENTES PRIVADOS CON CONCIERTO EDUCATIVO

16. artikulua.– Dirulaguntza programaren helburua, diruz lagundutako jarduera eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 16.– Finalidad del programa subvencional, actividad subvencionada y recursos económicos.

1.– Ulibarri Programaren dirulaguntzen helburua da hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuetan Ulibarri Programak dakarren lan-kargan laguntzea.

1.– La finalidad de las subvenciones del Programa Ulibarri es contribuir a la carga de trabajo que ocasiona el Programa Ulibarri en los centros docentes privados con concierto educativo.

2.– Dirulaguntzen helburua da ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoari bere irakaslanean esleitu zaizkion ezinbesteko liberazio-orduak ematea, ikastetxean Ulibarri Programa garatzeko denbora izan dezan.

2.– La actividad subvencionada es la liberación horaria obligatoria de tareas docentes asignada a la persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT) para su dedicación al desarrollo del Programa Ulibarri en el centro docente.

3.– Dirulaguntzak finantzatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako izendatutako kredituen kontura.

3.– Las subvenciones se financiarán con cargo a los créditos consignados al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

17. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 17.– Compatibilidad de las subvenciones.

Programa honen esparruan emandako dirulaguntzak bateragarriak dira bestelako dirulaguntzekin, denen artean ez badute gainditzen 20. artikulua aplikatuta kalkulatutako zenbatekoa, betiere. Gaindituz gero, soberakina dirulaguntzatik kenduko da.

Las subvenciones concedidas en el marco de este programa son compatibles con cualquier otra, siempre que entre todas no se supere la cuantía calculada en aplicación del artículo 20. En el caso de que se supere, la cantidad sobrante será descontada de la subvención.

18. artikulua.– Dirulaguntzen deialdiak.

Artículo 18.– Convocatoria de subvenciones.

1.– Dirulaguntza deialdia hezkuntza alorreko eskumenak dituen sailburuaren agindu baten bidez egingo da. Deialdi horretan ezarriko dira programari esleitutako aurrekontu-kreditua eta eskabideak aurkezteko epea.

1.– La convocatoria subvencional será realizada por orden del consejero o consejera competente en materia de educación. Dicha convocatoria fijará el crédito presupuestario asignado al programa y el plazo de presentación de solicitudes.

2.– Dirulaguntzaren eskabidea aurkezteak baimena emango du organo kudeatzaileak ofizioz egiazta dezan –behar beste aldiz– dirulaguntzen erakunde eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela.

2.– La solicitud de la subvención comportará la autorización para que el órgano gestor compruebe de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes tantas veces como fuera necesario.

Baldin eta erakunde eskatzaileak eskabidean berariaz adierazten badu ez duela baimena ematen zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela egiaztatzeko, organo eskudunek emandako administrazio-egiaztagiri positiboen bidez egiaztatu beharko du.

En el caso de que la entidad solicitante señale expresamente en la solicitud que no autoriza la comprobación de oficio del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, deberá acreditarse mediante certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por los órganos competentes.

3.– Eskabidean aukera emango zaio erakunde eskatzaileari berariaz adierazteko baimena ematen diola organo kudeatzaileari gainerako datu edo agiri guztiak eskuratzeko edo egiaztatzeko, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoak egiaztapen, kontrol eta ikuskaritzaren alorrean dituen ahalmenak.

3.– La solicitud incluirá la posibilidad de que la entidad solicitante consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua betez, eskabidearekin batera egindako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, honako betebehar eta eskakizun hauek egiaztatuko dira:

4.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes obligaciones y requisitos:

a) Eskabidearen berri ematea, eta jakinaraztea, hala badagokio, helburu bererako dirulaguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo baliabiderik jaso izana bestelako administrazio batzuetatik edo erakunde publiko zein pribatutatik.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Adierazitakoaren berri izan bezain laster egin beharko da jakinarazpen hori, eta, nolanahi ere, 23. artikuluan aurreikusitako ordainketa baino lehen.

b) Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad al pago contemplado en el artículo 23.

c) Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzeko zigorrik administrazio- edo zehapen-bidetik, ezta horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekurik ere; sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak berariaz aipatuko dira.

c) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

d) Halaber, erakunde eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako agirietan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako eskakizunak.

d) Así mismo, la entidad solicitante manifestará en dicha declaración que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de la subvención.

5.– Erakunde eskatzaileek adierazi ahal izango dute, erantzukizunpeko adierazpenean, ez daudela oraindik izapidetzen ari den inongo itzulketa- edo zehapen-prozeduratan sartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo beraren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan.

5.– Las entidades solicitantes podrán expresar en la declaración responsable la circunstancia de no estar incursas en ningún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

19. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 19.– Entidades beneficiarias.

Onuradun izan daitezke hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuak, eskakizun hauek betez gero:

Podrán ser entidades beneficiarias los centros docentes privados con concierto educativo que cumplan los siguientes requisitos:

a) Dekretu honetan araututako Ulibarri Programan onartua izatea eta bertan jarraitzea.

a) Haber sido admitido y permanecer incluido en el Programa Ulibarri regulado en el presente Decreto.

b) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik izatea ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean zehaztutakoa barne.

b) No haber sido penal o administrativamente sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni encontrarse incurso en alguna causa o prohibición legal que les inhabilite para ello, incluida la establecida en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. atalean zehaztutako egoeretako batean. Gisa horretako egoerak atzemateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 4., 5. eta 6. apartatuetan ezarritako prozedurak erabiliko dira, eta bakoitzarentzako ezartzen den irismena izango dute.

c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y tendrán el alcance que para cada una se establece.

20. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eta emateko prozedura.

Artículo 20.– Procedimiento de concesión y cuantía de la subvención.

1.– Onartutako eskabide guztiei emango zaie dirulaguntza, aurreikusitako aurrekontuaren mugarekin, betiere, baldintza guztiak betetzen badituzte eta gutxieneko puntuazioa erdiesten badute.

1.– La subvención se concederá a todas las solicitudes admitidas, con el límite del presupuesto previsto, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos y alcancen la puntuación mínima exigida.

2.– Ikastetxeko hizkuntza normalizazioko arduradun teknikoari bere irakaslanean esleitu zaion asteko ezinbesteko liberazio-orduen kopuruaren arabera kalkulatuko da ikastetxe bakoitzarentzako dirulaguntzaren zenbatekoa; ordu-kopurua Programan onartua izateko edo bertan jarraitzeko ebazpenean zehazten da. Kalkulatzeko, arau hauek aplikatuko dira:

2.– La cuantía de la subvención para cada centro será calculada en función del número de horas semanales de liberación obligatoria de tareas docentes asignado en la resolución de admisión o permanencia en el programa a la persona responsable técnica de normalización lingüística del centro docente (HNAT), aplicando las siguientes reglas:

a) Bederatzi orduko dedikazio bati esleituko zaion gehienezko dirulaguntza izango da irakasle funtzionarioen urteko ordainsari gordinen batezbestekoaren ehuneko berrogeiri dagokiona, dagozkion Gizarte Segurantzako osagarriekin.

a) La subvención máxima que se asignará a una dedicación de nueve horas será la correspondiente al cuarenta por ciento de la media de las retribuciones brutas anuales de los funcionarios y funcionarias docentes, con los correspondientes suplementos de la Seguridad Social.

b) Sei eta hiru orduko esleipenengatik, dagokion parte proportzionala ordainduko da.

b) Por las asignaciones de seis y tres horas se pagará la parte proporcional correspondiente.

c) Horrela kalkulatutako zenbatekoak ezin izango du, inola ere, kontratazioan benetan izandako kostua gainditu.

c) La cuantía así calculada no podrá superar en ningún caso el coste realmente incurrido en la contratación.

Urteko ordainsari gordintzat hartuko da ebazpena ematen den egunean indarrean dauden unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako funtzionarioen kidegoen oinarrizko ordainsarien eta osagarrien batezbesteko aritmetikoa. Ordainsari horietan ez dira barne hartuko ez hirurtekoak, ez gradua egiaztatzeagatiko dedikazio bereziko osagaia (seiurteko bezala ezagutuak), ez karguak izateagatiko eta egitekoak betetzeagatiko osagarriak.

Se tomará como retribución bruta anual la media aritmética de las retribuciones básicas y complementarias de los diferentes cuerpos de funcionarios y funcionarias docentes de enseñanzas no universitarias vigentes a la fecha de la Resolución. No se incluirán en dichas retribuciones los trienios, el componente de especial dedicación por acreditación del grado (comúnmente conocido como sexenio) ni los complementos por el desempeño de cargos y ejercicio de funciones.

3.– Dirulaguntzen deialdirako izendatutako baliabide ekonomikoak ez badira aski aipatutako gehieneko zenbatekoa emateko, deialdian ezarritako kreditu osoa esleitutako orduen arabera proportzionalki banatzearen emaitza ordainduko zaio ikastetxe bakoitzari.

3.– En el caso de que los recursos económicos asignados a la convocatoria de subvenciones no alcancen para conceder la cuantía máxima mencionada, la cuantía concedida a cada uno de los centros será la resultante de repartir proporcionalmente a las horas asignadas el total del crédito establecido en la convocatoria.

21. artikulua.– Dirulaguntza onartzea eta uko egitea.

Artículo 21.– Aceptación y renuncia de la subvención.

1.– Onuradunak uko egin ahal izango dio dirulaguntzari; horretarako idazki bat helarazi beharko du hezkuntza arloko eskumenak dituen zuzendaritzara 15 eguneko epean, laguntza eman izanaren jakinarazpenetik.

1.– El beneficiario podrá renunciar a la subvención, en el plazo de 15 días desde la notificación de la concesión, por escrito dirigido a la dirección competente en materia de innovación educativa.

2.– Epe hori igarota ez badu uko-egitea berariaz formulatu, emandako dirulaguntza onartu duela ulertuko da.

2.– Si transcurrido dicho plazo no se hubiera formulado renuncia expresa, se entenderá aceptada la subvención concedida.

22. artikulua.– Laguntzak kudeatuko dituen organoa.

Artículo 22.– Órgano gestor de las subvenciones.

Hezkuntza Berriztatzeko eskumenak dituen zuzendaritzak izapidetuko ditu prozedurak, eta kudeatuko ditu dirulaguntzak.

La instrucción de los procedimientos y la gestión de las subvenciones serán realizadas por la Dirección competente en materia de innovación educativa.

23. artikulua.– Dirulaguntzen ordainketa eta justifikazioa.

Artículo 23.– Pago y justificación de la subvención.

Bi ordainketa-aginduren bitartez ordainduko da dirulaguntza:

El pago de la subvención se realizará por medio de dos órdenes de pago:

a) Lehenengoa, aurreratua, ikastetxe onuradun bakoitzari dagokion dirulaguntzaren % 20, deialdiaren ebazpena eman eta gero, eta 21. artikuluan adierazitako epea igarota.

a) La primera, anticipada, del 20% de la subvención correspondiente a cada centro beneficiario, tras la resolución de la convocatoria, y una vez transcurrido el plazo indicado en el artículo 21.

b) Bigarrena, zenbatekoaren gainerakoa, ekainaren 30etik aurrera ordainduko da, agiri hauek aurkeztu eta gero:

b) La segunda, por el resto de la cuantía, se pagará a partir del 30 de junio, previa presentación de la siguiente documentación:

– Ikasturteari buruzko memoria: ikasturtean zehar egindako kudeaketa, jardueren deskribapena, batzordearen ibilbidea, eta ikastetxeak garrantzitsutzat jotzen dituen alderdi guztiak.

– Memoria sobre el curso académico: gestión realizada durante el curso, descripción de las actuaciones, trayectoria de la comisión y cuantos aspectos el centro considere relevantes.

– Ikastetxeko planaren arduradun teknikoaren diruz lagundutako liberazio-orduak estaltzeko kontratatutako irakasleen nomina (irailaren 1etik ekainaren 30era arte); agiri hori izango da dirulaguntzaren egiaztagiria.

– Nómina del profesorado contratado para cubrir las horas de liberación subvencionadas de la persona responsable técnica del Plan en el centro (HNAT) desde el 1 de septiembre al 30 de junio, documento que servirá de justificante de la subvención.

24. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 24.– Incumplimientos.

1.– Dirulaguntzen onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubidearen pean egongo dira, eta, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, honako kasu hauetan itzuli beharko dute eman eta jasotako zenbatekoa, osorik edo partez, baita aplika daitezkeen berandutze-interesak ere:

1.– Los centros beneficiarios de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetos al régimen de infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, vendrán obligadas a reintegrar la totalidad o parte de la cuantía concedida y percibida, además de los intereses de demora que resultasen de aplicación, en los siguientes supuestos:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluaren 1. zenbakian jasotako itzulketa-kausaren bat egotea.

a) Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Dirulaguntza ez erabiltzea eskatu eta eman zenean adierazitako berariazko xederako.

b) No utilizar la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

c) Ez burutzea dirulaguntza ematea eragin zuen jarduera.

c) No realizar la actuación que dio origen a la subvención.

d) Ez justifikatzea dirulaguntza erabili dela eman ziren helburu zehatzetarako.

d) No justificar la aplicación de la subvención a los fines determinados para los que se concedió.

e) Oro har, ez betetzea azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan ezarritako betebeharrak, agindu honetan ezarritakoak edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritakoak.

e) En general, incumplir las obligaciones establecidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, en esta Orden o en la resolución de concesión.

2.– Dirua itzuli behar izanez gero edo, hala badagokio, emandako dirulaguntza ordaintzeko eskubidea galduz gero, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozedura beteko da. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da, eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko eskakizunak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira, hargatik eragotzi gabe bideratu beharreko beste ekintza guztiak. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

2.– La obligación de reintegro y, en su caso, la pérdida del derecho al abono de la subvención concedida requerirá la tramitación del procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

25. artikulua.– Laguntza emateko baldintzak aldatzea.

Artículo 25.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan izandako edozein baldintza aldatu egiten bada, eta edozein kasutan, beste administrazio batzuen edo erakunde publiko edo pribatuen dirulaguntzak eskuratu baldin badira lehia bidez, edo, bestela, helburu bera aurrera eramateko bestelako diru-sarrera edo baliabideak lortu badira, laguntza ematea ekarri duen erabakia aldatu egin ahal izango da, betiere dirulaguntzaren arauak onuradun izateko ezartzen dituen gutxieneko baldintzak bete egiten baldin badira. Egoera horren berri jasota egon beharko da dirulaguntzei buruzko arauetan.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta. Esta circunstancia se deberá hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de las subvenciones.

26. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 26.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

Laguntzen onuradunek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Dirulaguntzen Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan aipatutakoak; horien artean, 14.1.h) artikuluan aipatzen diren zabalkunde-neurriak.

a) Las expresadas en el artículo 14 y 46 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentra la de adoptar las medidas de difusión previstas en el artículo14.1.h).

b) Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2, 50.4 eta 51.1.k) artikuluetan bildutakoak.

b) Las recogidas en los artículos 50.2, 50.4 y 51.1.k) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
PROGRAMAN ONARTUA IZATEKO ETA JARRAITZEKO ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURAK
PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN EL PROGRAMA Y DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

27. artikulua.– Ulibarri Programan onartua izateko, jarraitzeko eta dirulaguntzak emateko deialdia eta izapidetze-prozedurak.

Artículo 27.– Convocatoria y tramitación de los procedimientos de admisión, de permanencia y de concesión de subvenciones en el Programa Ulibarri.

1.– Ulibarri Programan onartuak izateko eta jarraitzeko deialdia urtero egingo du hezkuntzaren alorreko eskumenak dituen sailburuak.

1.– La admisión y permanencia en el Programa Ulibarri se convocará anualmente por el consejero o consejera competente en materia de educación.

2.– Aurrekontu-kontsignazioek ahalbidetzen duten maiztasunarekin, hezkuntza alorreko eskumenak dituen sailburuordeak dirulaguntzak emateko prozeduraren deialdia egingo du hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuentzat.

2.– Con la periodicidad que permitan las consignaciones presupuestarias el consejero o consejera competente en materia de educación convocará, para los centros docentes privados el procedimiento de concesión de subvenciones.

3.– Hezkuntza-ituna duten ikastetxe pribatuentzat aipatutako prozedurak agindu bakarrean iragarri ahal izango dira, edo deialdi bereizietan, eta deialdiok Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

3.– Para los centros docentes privados con concierto educativo los referidos procedimientos podrán convocarse en una única orden de convocatoria o mediante convocatorias diferenciadas. Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Ikastetxeek bide elektronikoak erabiliko dituzte eskabideak, kontsultak eta dagozkion izapide guztiak egiteko, deialdian aipatutako egoitza elektronikoetan adierazitako espezifikazioekin bat.

4.– Los centros educativos utilizarán medios electrónicos para realizar solicitudes, consultas y todos los trámites correspondientes conforme a las especificaciones indicadas en las sedes electrónicas mencionadas en la convocatoria.

5.– Eskabideak aurkezteko epea deialdietan ezarriko da, eta, ikastetxearen eskabidearekin batera, 11.1 artikuluan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dira Programan onartzea eta Programan jarraitzea eskatzen denean lau urteko aldia amaitu eta gero.

5.– El plazo de presentación de solicitudes será el fijado en las convocatorias y junto a la solicitud el centro educativo deberá presentar la documentación señalada en el artículo 11.1 cuando se solicite la admisión y la permanencia en el programa tras la finalización de cada periodo cuatrienal.

6.– Eskabidea behar bezala beteta ez badago edo atxiki beharreko agiriren bat falta dela ikusiz gero, interesdunari eskatuko zaio 10 egun balioduneko epean osatzeko edo behar diren agiriak aurkezteko. Epe horretan zuzenketarik egiten ez bada, eskabidea bertan behera utzi dela ulertuko da.

6.– Si la solicitud presentada no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación preceptiva, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si en este plazo no se realiza la subsanación, se le tendrá por desistida de su solicitud.

Eskabidea edo aurkeztutako agiriak zuzentzeko errekerimenduaren jakinarazpena elektronikoki egingo da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez.

La notificación del requerimiento de subsanación de la solicitud o documentación aportada se realizará de forma electrónica a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, SMSak edo mezu elektronikoak igorriz, eskabideetan jarritako telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

7.– Ulibarri Programaren jarraipen-batzordeak baloratuko ditu onarpen-eskabideak.

7.– Las solicitudes de admisión serán valoradas por la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA).

28. artikulua.– Ulibarri Programan onartuak izateko, jarraitzeko eta dirulaguntzak emateko prozeduren ebazpena.

Artículo 28.– Resolución de los procedimientos de admisión, de permanencia y de concesión de subvenciones en el Programa Ulibarri.

1.– Ulibarri Programaren jarraipen-batzordeak proposatuta, hezkuntza alorreko eskumenak dituen sailburuordeak ebazpena emango du Ulibarri Programan onartua izateko eta bertan jarraitzeko prozeduretan, eta programan sartzen diren ikastetxeen zerrenda onartuko du, baita bertan jarraituko dutenena ere, ikastetxeko hizkuntza normalizazio planaren arduradun teknikoaren asteko liberazio-orduekin batera.

1.– A propuesta de la Comisión de Seguimiento del Programa Ulibarri (JABA), el Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de educación dictará resolución en los procedimientos de admisión y de permanencia en el Programa Ulibarri y aprobará la relación de los centros educativos que se incorporan al programa, así como la de los que permanecen en el mismo, junto con las horas semanales de liberación de la persona responsable técnica del plan de normalización lingüística del centro docente (HNAT).

Organo horrek onartuko du, halaber, Programan onartu ez diren edo jarraitzea ukatu zaien ikastetxeen zerrenda, eta ukatzeko arrazoia adieraziko du.

Dicho órgano aprobará así mismo la relación de centros educativos cuya solicitud de admisión o permanencia en el programa ha sido denegada, indicando el motivo de la denegación.

2.– Orobat, hezkuntza arloko eskumenak dituen sailburuordeari dagokio dirulaguntzen deialdiaren ebazpena ematea; bertan, emandako laguntzen zenbatekoak adieraziko ditu; baita ukatuak zergatik ukatu diren ere.

2.– La resolución de la convocatoria de subvenciones corresponde igualmente al Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de educación y señalará la cuantía de las concedidas y el motivo de denegación de las denegadas.

3.– Artikulu honetan aipatutako ebazpenak sei hileko epean eman eta jakinaraziko dira, dagozkien deialdiak argitaratzen direnetik hasita.

3.– Las resoluciones contempladas en este artículo serán dictadas y notificadas dentro de un plazo de seis meses, contados desde la publicación de las correspondientes convocatorias.

Ebazpenak elektronikoki jakinaraziko dira, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez. Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpenen abisuak bidaltzea, eskabideetan jarritako telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara SMSak edo mezu elektronikoak bidaliz. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.

Las resoluciones serán notificadas de forma electrónica a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco. Sin perjuicio de ello, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidas en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

4.– Aurreko apartatuan aipatutako epea igarota, ez bazaizkio ebazpenak jakinarazi interesdunari, eskabidea ukatu dela ulertu beharko du, hargatik eragotzi gabe Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritako berariazko ebazpena emateko betebeharra.

4.– Si una vez transcurrido el plazo mencionado en el apartado anterior, las resoluciones no hubieran sido notificadas a la persona interesada, la solicitud se entenderá denegada, sin perjuicio de la obligación de resolución expresa establecida por el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Artikulu honetan aipatutako ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal diote interesdunek hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

5.– Las resoluciones contempladas en este artículo podrán ser recurridas en alzada ante el consejero o consejera de educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

29. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Artículo 29.– Protección de datos de carácter personal.

Kapitulu honetan aipatutako prozeduretan aurkeztutako eskaeretan eta dokumentazioan jasota dauden datu pertsonalak hezkuntza berriztatzeko arloan eskumena duen Zuzendaritzak prozesatuko ditu. Datu pertsonalen tratamendu horren helburua deialdiak kudeatzea da, eta aipatutako deialdiak ebaztea.

Los datos de carácter personal que consten en las solicitudes y documentación presentada en los procedimientos a que se refiere este capítulo serán tratados por la Dirección competente en materia de innovación educativa. La finalidad de dicho tratamiento de datos personales será la gestión y resolución de las convocatorias referidas.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugitzeko, murrizteko eta aurka egiteko eskubidea erabil daiteke; halaber, ezin da inori buruzko erabakirik hartu datu horien tratamendu automatizatu soilean oinarrituta. Eskubide horiek erabiltzeko, hala dagokionean, helbide honetara jo behar da: Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaritza, Donostia kalea 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Dirección de Innovación Educativa, c/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da abenduaren 23ko 323/2003 Dekretua, Hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa arautzekoa.

Queda derogado el Decreto 323/2003, de 23 de diciembre, de regulación del Programa Ulibarri de normalización lingüística.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Régimen transitorio.

Dekretu hau indarrean sartzen den unean Ulibarri Programan dauden ikastetxeek aurreko araudiari jarraituko diote, harik eta onartzeko, jarraitzeko edo dirulaguntzak emateko hurrengo deialdia egiten den arte, deialdi horretan dekretu hau aplikatuko baita.

Los centros docentes integrados en el Programa Ulibarri en el momento de entrada en vigor de este Decreto, continuarán rigiéndose por la normativa anterior hasta la siguiente convocatoria de admisión, permanencia o concesión de subvenciones a la que será de aplicación el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarraldia.
DISPOSICIÓN FINAL.– Vigencia.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko ekainaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental