Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

83. zk., 2019ko maiatzaren 6a, astelehena

N.º 83, lunes 6 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2091
2091

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 10ekoa, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariarena, zeinaren bidez hezkuntzaren esparruko Elkarrekin Bonuak Programaren 2019ko deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2019, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convoca el Programa de Bonos Elkarrekin en el ámbito educativo, para el año 2019.

Ekainaren 17ko 110/2014 Dekretuaren bidez arautzen da Elkarrekin Bonuak Programa, ekimen osagarri bat bakea, giza eskubideak, indarkeriarik eza eta printzipio demokratikoak sustatzeko. Programaren helburu nagusia da elkartze-sarearen eta erakunde publikoen arteko lankidetza-ekintzak ugaritzea, bizikidetza- eta adiskidetze-kultura sendotzeko.

Mediante el Decreto 110/2014, de 17 de junio, se regula el Programa de Bonos Elkarrekin, una iniciativa de refuerzo adicional en la promoción de la paz, los derechos humanos, la no violencia y los principios democráticos, cuya finalidad principal es multiplicar acciones de colaboración entre la red asociativa y las instituciones públicas orientadas a consolidar una cultura de convivencia y reconciliación.

Programa horren bidez, dirulaguntzak jasoko dituzte bizikidetzaren eta gizarte-topaketaren kultura berri bat bultzatzera bideratutako proiektuek, baldin eta egitasmo horiek batera sustatzen badituzte irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta hiru esparru hauekin lotutako erakunde publikoek: hezkuntza, udaletako errealitatea eta herritarren parte-hartzea.

A través de este programa se subvencionan proyectos dirigidos a promover una nueva cultura de convivencia y encuentro social, que sean promovidos de forma conjunta entre entidades sin ánimo de lucro e instituciones relacionadas con tres ámbitos: la educación, la realidad municipal o la participación ciudadana.

Horren haritik, dekretu horren 5. artikuluan hiru dirulaguntza-ildo biltzen dira, eta horietako bat hezkuntzaren esparruan garatzen diren proiektuak finantzatzera bideratuta dago.

En este sentido, el artículo 5 del mencionado Decreto recoge 3 líneas de subvención diferenciadas, una de las cuales está dirigida a la financiación de proyectos desarrollados en el ámbito educativo.

Programa honetarako aurrekontu-kreditu nahikoa dago Euskal Autonomia Erkidegoaren 2019rako Aurrekontu Orokorretan.

Este programa cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019.

Bestalde, aipatu behar da Elkarrekin Bonuak Programa Lehendakaritzaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasotako ekimenetako bat dela. Plan Estrategikoa Lehendakaritzaren idazkari nagusiaren 2019ko otsailaren 14ko Ebazpenaren bitartez onartu zen.

Por otro lado, cabe hacer referencia a que el Programa de Bonos Elkarrekin es una de las iniciativas contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lehendakaritza, aprobado mediante Resolución, de 14 de febrero de 2019, del Secretario General de la Presidencia.

Aipatutako dekretuaren 7. artikuluaren arabera, laguntzak emateko deialdia urtero egingo da, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariaren ebazpen baten bidez, eta deialdiak honako hauek jasoko ditu: deialdiaren xedea, dirulaguntzaren ildo bakoitzerako zuzkidura, bonuen zenbatekoa, proiektuen erakunde hartzaileek ordaindu beharreko gutxieneko zenbatekoa, eskabideak aurkezteko tokia eta epea, eskabide-eredu normalizatua, dirulaguntzak justifikatzeko epea eta modua eta, hala dagokionean, bide elektronikoak erabiltzeko prozedura eta jarraibideak.

El artículo 7 del precitado Decreto establece que la convocatoria de estas ayudas se realizará, anualmente, mediante resolución de la persona titular de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, en la que se determinarán, el objeto de la convocatoria, la dotación para cada línea de subvención, el importe de los bonos, el importe mínimo a abonar por las entidades destinatarias de los proyectos, lugar y plazo de presentación de solicitudes y un modelo normalizado de solicitud, el plazo y modo de justificación de la subvención, así como, en su caso, los procedimientos e instrucciones para la utilización de medios electrónicos.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Elkarrekin Bonuak Programaren 2019ko deialdia egitea, hezkuntzaren esparruan.

La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el año 2019, el Programa de Bonos Elkarrekin, en el ámbito educativo.

2. artikulua.– Denbora-eremua.

Artículo 2.– Ámbito temporal.

2019ko ekitaldian garatu beharko dira bonuen eskaera eragiten duten proiektuak, eta, nolanahi ere, 2019ko abenduaren 31n amaituta egon beharko dute.

Los proyectos que motiven la solicitud de bonos, deberán desarrollarse durante el ejercicio 2019, debiendo estar culminados, en todo caso, a 31 de diciembre de 2019.

3. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 3.– Dotación económica.

Programa honetarako 350.000 euro bideratuko dira. Funts hori osatzeko, Hezkuntza Sailak 100.000 euroko ekarpena egin du, eta Lehendakaritzak, 250.000 eurokoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2019ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatuko da.

La dotación económica destinada a este programa es de 350.000 euros. Se trata de un fondo constituido por la aportación de 100.000 euros realizada por el Departamento de Educación y la aportación de 250.000 euros realizada por Lehendakaritza, que se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak eta erakunde hartzaileak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias y entidades destinatarias.

1.– Elkarrekin Bonuak Programaren onuradun izango dira irabazi-asmorik gabeko erakundeak, bake eta bizikidetza gaietan aritzen direnak. Erakundeok Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta egon behar dute, Euskal Autonomia Erkidegoa izan behar dute jardun-eremu, eta ekainaren 17ko 110/2014 Dekretuaren 2. eta 6. artikuluetan ezarritako baldintzak bete.

1.– Serán entidades beneficiarias del Programa de Bonos Elkarrekin aquellas entidades sin ánimo de lucro relacionadas con las temáticas de paz y convivencia, inscritas en el Registro de asociaciones o fundaciones del País Vasco y cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad Autónoma Vasca, que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 2 y 6 del Decreto 110/2014, de 17 de junio.

2.– Hezkuntzaren esparruko proiektuen hartzaileak ikastetxeak izango dira.

2.– Las entidades destinatarias de los proyectos en el ámbito educativo serán los centros escolares.

5. artikulua.– Bonuen zenbatekoa eta gehieneko muga.

Artículo 5.– Importe de los bonos y límites cuantitativos.

1.– Hezkuntzaren esparruko bonuak 70 eurokoak izango dira, justifikatutako prestakuntza- edo dinamizatze-zerbitzuen ordu bakoitzeko.

1.– El importe de los bonos en el ámbito educativo será de 70 euros por hora justificada de servicios de formación o dinamización.

2.– Proiektuen erakunde hartzaileek gutxienez onartutako bonuen % 10 ordaindu beharko diote erakunde onuradunari.

2.– Las entidades destinatarias de los proyectos deberán abonar a la entidad beneficiaria, al menos, el importe equivalente al 10% del importe de los bonos concedidos.

3.– Ikastetxe batek ezingo ditu 5.000 eurotik gorako bonuak metatu.

3.– Un mismo centro educativo no podrá acumular bonos por una cantidad superior a 5.000 euros.

4.– Europako Batzordeak 2013ko abenduaren 18an onartutako 1407/2013 (EE) Erregelamendua bete beharko dute laguntzek, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, 352. zk., 2013-12-24koa). Laguntza hauek de minimis motako laguntzatzat jotzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko jakin bati emandako laguntzaren guztizkoak ez du gaindituko 200.000 euroko kopurua, aurreko bi ekitaldi fiskaletakoa eta aurtengoa batuta. Ulertzen da muga horretatik beherako dirulaguntzek ez diotela merkataritzari eragiten eta ez dutela lehiakortasuna faltsutzen; horren ondorioz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

4.– Estas ayudas estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUEL n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada superará los 200.000 euros, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio, no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

6. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 6.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek bide elektronikoak erabili beharko dituzte prozedura honen izapideak eskatzeko, kontsultatzeko, edo egiteko, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/dirulaguntza/2019/elkarrekin-bonuak-hezkuntza/y22-izapide/eu

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica https://www.euskadi.eus/subvencion/2019/bonos-elkarrekin-educativos/y22-izapide/es

Eskabidearen ondoko izapideak, bide elektronikoz, helbide honetan egingo dira: https://euskadi.eus/nire-karpeta

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de «mis gestiones» https://euskadi.eus/mi-carpeta

7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 7.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango dira, 2019ko urriaren 15era bitartean, non eta funtsak ez diren egun hori baino lehen amaitzen. Hala bada, dekretu arautzailearen 5.3 artikuluan ezarritakoa betez, gertaera horren berri emango da Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariaren ebazpen baten bidez, ukatu egingo dira ordura arte ebazteke dauden dirulaguntza guztiak eta ez da onartuko beste eskabiderik.

Las solicitudes, podrán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, hasta el 15 de octubre de 2019 incluido, salvo que los fondos se agoten antes de dicha fecha, en cuyo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del decreto regulador, se dará publicidad de tal circunstancia mediante Resolución de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, se denegarán todas las ayudas pendientes de resolver hasta esa fecha y se inadmitirán nuevas solicitudes.

8. artikulua.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 8.– Solicitudes y documentación requerida.

Eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak barnean dituela, inprimaki arautuan egin beharko da, zeina euskadi.eus egoitza elektronikoan baitago eskuragarri. Horretarako, ebazpen honen 6.2 artikuluan zehaztutako sarbidea erabiliko da. Eskabidearekin batera, ekainaren 17ko 110/2014 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el modelo normalizado, disponible en la sede electrónica de euskadi.eus mediante el acceso señalado en el artículo 6.2 de la presente Resolución. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación recogida en el artículo 10 del Decreto 110/2014, de 17 de junio.

9. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 9.– Comisión de Valoración.

Balorazio-batzorde bat eratuko da. Honako hauek izango dira bertako kideak:

Se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por las siguientes personas:

– Monika Hernando Porres, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria, batzordeburu.

– Monika Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos, Presidenta.

– Goizargi Cano Ormazabal, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako teknikaria, batzordekide.

– Goizargi Cano Ormazabal, Técnica de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, vocal.

– Marian Sanchez Amado, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako teknikaria, batzordekide.

– Marian Sánchez Amado, Técnica de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, vocal.

– José Manuel Palacios Navarro, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzako zerbitzuburua, batzordekide.

– José Manuel Palacios Navarro, Jefe de servicio de la Dirección de Innovación Educativa, vocal.

– Peio Bilbao Sanz, Berritzegune Nagusiaren bizikidetza-aholkularia, batzordekide.

– Peio Bilbao Sanz, Asesor de Convivencia del Berritzegune Nagusia, vocal.

10. artikulua.– Ebazpenak jakinaraztea.

Artículo 10.– Notificación de las resoluciones.

Laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpenak erakunde eskatzaileei jakinaraziko zaizkie.

La notificación de las resoluciones de concesión o denegación se realizará a las entidades solicitantes.

11. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzeko epea eta modua.

Artículo 11.– Plazo y modo de justificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren justifikazio-agiriak aurkezteko epea 2019ko abenduaren 31n bukatuko da.

1.– El plazo para la presentación de la justificación de la subvención finalizará el 31 de diciembre de 2019.

2.– Dirulaguntzaren erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte dirulaguntza zertan erabili duten justifikatzeko:

2.– Las entidades beneficiarias de la subvención, deberán presentar la documentación justificativa del empleo de la subvención concedida, que incluirá:

a) Proiektu bakoitza gauzatu dela egiaztatzen duten agiriak: programen aleak, kartel iragarleak, argazkiak eta argitaratutako gainerako material grafikoa, idatzizkoa zein entzunezkoa.

a) Documentación acreditativa de la ejecución de cada proyecto: ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico, escrito o sonoro publicados.

b) Egindako proiektuen memoria xehea, datu hauek aipatzen dituena: zer egunetan gauzatu den proiektua, nor diren proiektuan parte hartu duten pertsona hartzaileak –sexuaren arabera bereizita–, nola txertatu den generoaren ikuspuntua, eta zein den azken balorazioa.

b) Memoria detallada del proyecto realizado, en el que se señalen las fechas en las que se ha llevado a cabo el proyecto, las personas destinatarias participantes desagregadas por sexo, el modo en que se ha incorporado la perspectiva de género y una valoración final.

c) Ikastetxearen ziurtagiria, non jasoko baita proiektuan zenbat pertsonak parte hartu duten, zenbat ordu eman diren eta zentro hartzaileak zenbat ordaindu duen.

c) Certificado del centro escolar, en el que deberán especificarse el número de personas que han participado en el proyecto, el número de horas impartidas y el importe abonado por el centro destinatario.

3.– Justifikazio-agiriak elektronikoki aurkeztuko dira euskadi.eus egoitza elektronikoan, URL honetan: https://euskadi.eus/nire-karpeta. Aurreko puntuan adierazitako agiriak eskaneatuta eta elektronikoki sinatuta aurkeztuko dira.

3.– Las justificaciones se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.eus https://euskadi.eus/mi-carpeta. La documentación indicada en el número anterior se presentará escaneada y firmada electrónicamente.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Prozedurari dagokionez, ebazpen honetan arautu gabe dagoen guztian honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: 110/2014 Dekretua, ekainaren 17koa, Elkarrekin Bonuen Programa arautzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Orokorra; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzekoa; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; arau horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan aplikatzekoak baitira.

En todo lo no regulado expresamente en la presente Resolución, en materia de procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 110/2014, de 17 de junio, por el que se regula el programa Bonos Elkarrekin, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por ser estas normas de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusian, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrán las entidades interesadas interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean ebazpen hau.

La presente Resolución tendrá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko apirilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2019.

Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria,

La Directora de Víctimas y Derechos Humanos,

MÓNICA HERNANDO PORRES.

MÓNICA HERNANDO PORRES.


Azterketa dokumentala


Análisis documental