Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

82. zk., 2019ko maiatzaren 3a, ostirala

N.º 82, viernes 3 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2076
2076

AGINDUA, 2019ko apirilaren 17koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena; horren bidez 2019ko ekitaldirako laguntza itzulgarriak deitzen eta arautzen dira oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko. Gauzatu Industria programa.

ORDEN de 17 de abril de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.

Azken bi hamarkadetan, EAEko ekonomia errotik eraldatu eta modernizatu da. Gure ekonomiaren eta enpleguaren hazkunde-tasak Europar Batasuneko batez besteko tasak baino handiagoak izan dira.

Durante las últimas décadas, la economía vasca se ha trasformado y modernizado profundamente, con tasas de crecimiento de la economía y del empleo superiores a la media de la UE.

Egoera horri esker, administrazio publikoek fase berriak urratu ahal izan dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasuna garatzeko bidean, eta beste fase bati ekiteko moduan daude, batez ere berrikuntzan oinarrituta. Gero eta erronka gehiago ditugu gure inguruan, baina baita aukera ugari ere enpresen arteko lehia pizteko, kalitate oneko enplegua sortzeko, ekoizpen-jarduerak errotzeko bai eta, horietatik, batik bat, Industria 4.0 esaten zaiona baliatzeko ere; enpresa errealitatean inpaktu handia dauka programa horrek, ikuspegi kontzeptual eta estrategiko berria galdegiten baitio Euskadiko industriari.

Esta coyuntura favorable permite a las Administraciones Públicas afrontar nuevas fases en el desarrollo competitivo de Euskadi y abordar una nueva etapa cimentada, especialmente, en la innovación, en un entorno lleno de desafíos pero también de múltiples oportunidades que se ofrecen como fuente de competitividad empresarial, creación de empleo de calidad, anclaje de actividades productivas y entre las que destaca la denominada Industria 4.0, de gran impacto en la realidad empresarial que exige a la industria vasca un nuevo enfoque conceptual y estratégico.

Gaur egun, inoiz ez bezala, industria ekoizpen-jarduera baino askoz gehiago da, teknologia baino askoz gehiago, eta bultzada berezia behar du, aberastasunean, enpleguan eta teknologiaren garapenean daukan eragin nabarmenagatik.

La industria, hoy, más que nunca, es mucho más que actividad productiva, y mucho más que tecnología y requiere de un impulso específico, por su alto impacto en la riqueza, el empleo, el desarrollo tecnológico.

Testuinguru horretan, Gobernuaren laguntza ezinbestekoa da oraindik ere, gure lurraldean industria garatuko bada, enpresek inbertitzeko, laguntza horri esker merkatuan elkarren lehian ibiltzeko eta aberastasuna eta enplegua sortzeko baldintza egokiak ematen ditu-eta.

En este escenario, el apoyo del Gobierno continúa siendo fundamental para el desarrollo industrial de nuestro territorio, creando las condiciones adecuadas para que las empresas inviertan, compitan en el mercado y generen riqueza y empleo.

Gobernu-programaren ildotik eta Enpleguaren eta ardatz duen Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 aldirako Esparru Programako helburuak betetzeko asmoz diseinatu da 2017-2020 aldirako Industrializazio Plana, industria bultzatzeko lana egituratu eta koordinatzeko. Industria-politikako oinarrizko instrumentuak ez ezik, industriaren lehiakortasunari eragiten dioten faktoreen inguruan industria sustatzeko taxutu diren erreminta eta ekintza berriak ere lantzen ditu.

Enmarcado en el programa de Gobierno y alineado con los objetivos del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 eje principal del mismo, se diseña el Plan de Industrialización 2017-2020 como guía para estructurar y coordinar la labor de promoción industrial. Este Plan combina los instrumentos básicos de política industrial con nuevas herramientas y actuaciones de promoción industrial que afectan a los factores de competitividad de la industria.

Gainera, Industrializazio Planak 2030 Agendako helburuei eragingo die, horrek ere industrializazio inklusiboa eta jasangarria sustatu nahi baitu, eta berrikuntza piztu. Halaber, Europa 2020 estrategiaren barruan kokatuta dator Plana, industriari hazten laguntzeko eta enplegu gehiago eta hobea sortzeko.

Además, el Plan de Industrialización impacta en los objetivos de la Agenda 2030 que persigue promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Complementariamente, este Plan también se sitúa en el marco de la estrategia Europa 2020 contribuyendo a crecer y crear más y mejor empleo.

Ezinbestekoa dugu enpresa bideragarriei, are gehiago ETEei, finantzazioa erraztea, faktore bakarra ez bada ere, finantzazioa baldintza erabakiorra delako enpresa handitzeko ala ez handitzeko, eta lehiakorrago izateko egin beharrekoak egiteko, baita teknologia edo berrikuntzako oinarria duten proiektuei indarra emateko ere.

Es preciso tratar de facilitar a las empresas viables, y en especial a las PYMEs, el acceso a una financiación que aun no siendo el único factor, sí es un condicionante de la posibilidad que les permita crecer y poner en marcha actuaciones de mejora de su competitividad, así como dirigir esfuerzos hacia proyectos considerados de base tecnológica y/o innovadora.

Itzultzeko laguntzak eskuratzeko finantza-instrumentuak landu eta aplikatzearen alde egin du Industria Garatzeko Zuzendaritzak, itzuli beharrik gabeko dirulaguntza-formula klasikoak bazter utzita.

La dirección de Desarrollo Industrial, apuesta por el desarrollo y aplicación de instrumentos financieros orientados a la consecución de ayudas reintegrables frente a las fórmulas clásicas de subvención a fondo perdido.

Aurreko ekitaldietatik ikasitakoa ikasita, Ekonomiaren Garapena eta Azpiegitura Sailak erabaki du itzuli beharreko dirulaguntzen deialdi berria landu eta burutuko duela 2019ko ekitaldirako (hala daukalako jarrita Dirulaguntzen Plan Estrategikoan. Agindua, 2019ko martxoaren 6koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena), teknologiako edo berrikuntzako muina duten ETEak sortu eta handitzen laguntzeko. Gauzatu Industria programa.

La experiencia adquirida en ejercicios precedentes hace que el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras desarrolle y convoque, para el ejercicio 2019, ya que así está contemplado en su Plan Estratégico de Subvenciones (aprobado por Orden de 6 de marzo de 2019 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras), una nueva convocatoria de ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadora. Programa Gauzatu Industria.

Deialdi honetan Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua aplikatuko da (L 187 Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratu zen, 2014ko ekainaren 26an), horren arabera bateragarri jotzen baitira zenbait laguntza-kategoria eta barne-merkatua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (aurrerantzean, Salbuespenen Erregelamendu Orokorra).

A la presente convocatoria le será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior (Ayudas a la inversión en favor de las PYME) en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 187, de 26 de junio de 2014 (en adelante, Reglamento general de exención por categorías).

Jarraibide horien arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorreko printzipio arau-emaileei buruzko Legearen IV. tituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako testu bateginean) eta 887/2006 Errege Dekretuak garatutako Dirulaguntza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean xedatutakoarekin bat etorriz, deialdia Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartu zituen abenduaren 22ko 5/2017 Legeak aurreikusita dituen aurrekontu-kredituen kontura doa, (orduko aurrekontuak 2019rako ere luzatu zituen Legeak, Euskadiko aurrekontu-araubideen kontuan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren bidetik: maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren IX. Tituluak dauka zehaztu nola izango den luzapenen araubidea).

De acuerdo con estas directrices, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, la presente convocatoria se soporta, financieramente, con cargo a los créditos presupuestarios de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prorrogados para el ejercicio 2019, en función de lo establecido sobre el régimen de prórroga presupuestaria en el Título IX del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi.

Horiek horrela, hau

Y, en virtud de ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea 2019. ekitaldirako laguntza itzulgarriak arautzea eta horietarako deialdia egitea da. Laguntza horiek, zehazki, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko dira.

Es objeto de la presente Orden regular y convocar, para este ejercicio 2019, las ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras.

2. artikulua.– Indarraldia.

Artículo 2.– Ámbito temporal.

Agindu honetako xedapenak, 2019. urtean, deialdi honen babespean emango diren laguntzei aplikatu ahalko zaizkie, haiek guztiz likidatu arte.

Las disposiciones de esta Orden serán aplicables a las ayudas que se concedan en 2019 al amparo de esta convocatoria y hasta la total liquidación de las mismas.

3. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 3.– Naturaleza de las ayudas.

Laguntza itzulgarriak izango dira, eta publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz emango dira.

Las ayudas a conceder tendrán la naturaleza de ayudas reintegrables, y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

4. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 4.– Normativa aplicable.

Deialdi honen xede diren laguntzek bete beharko dute:

A las ayudas objeto de esta convocatoria les será de aplicación:

1.– Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua aplikatuko zaie (L 187 Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratu zen, 2014ko ekainaren 26an), horren arabera bateragarri jotzen baitira zenbait laguntza-kategoria eta barne-merkatua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (aurrerantzean, Salbuespenen Erregelamendu Orokorra). Laguntzak Erregelamendu horren 17. artikuluan aurreikusten dira, inbertsiorako laguntzak ETEtarako.

1.– El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea L 187, de 26 de junio de 2014 (en adelante, Reglamento general de exención por categorías). Las ayudas referidas están incardinadas en el artículo 17 de Ayudas a la inversión en favor de las PYME.

2.– Subsidiarioki, laguntza sektorialei buruzko araudiaren menpe egongo dira; baldin eta errespetatzen bada Salbuespenen Erregelamendu Orokorreko 1. artikuluan ezartzen diren laguntza-kategoriak kanpo uztea.

2.– Subsidiariamente, estarán sometidas a la normativa sobre ayudas sectoriales, siempre que se respete la exclusión de las categorías de ayudas señaladas en el artículo 1 del Reglamento General de exención.

5. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 5.– Recursos económicos.

1.– Abenduaren 22ko 5/2017 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena, onartutako kredituak aintzakotzat hartuta aurrekonturik badagoenez, 2019ko ekitaldirako luzatu baita, eta Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren IX. tituluan aurrekontu-luzapenaren erregimenari buruz jasotzen denaren arabera (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartua), kreditu nahikoa dago deialdi honetara bideratzeko. Gauzak horrela, 28.000.000,00 euro dira 1. artikuluan azaldutako xedera bideratzen diren baliabide ekonomikoak.

1.– Existiendo dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2018, prorrogados para el ejercicio 2019, y en función de lo establecido sobre el régimen de prórroga presupuestaria en el Título IX del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, la presente convocatoria de ayudas cuenta con suficiente cobertura presupuestaria, así los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo 1 ascienden a la cantidad de 28.000.000,00 euros.

2.– Eman beharreko laguntza guztien bolumenak ez du gaindituko kontsignazio hori, edo kontsignazio hori eguneratzen denean ateratzen dena, betiere indarrean dagoen legerian kredituak lortzeko edo aurrekontuak aldatzeko aurreikusten den erregimenari jarraikiz eta horiei buruzko ebazpena eman aurretik. Hori gertatzen bada, Industria sailburuordearen ebazpen baten bidez jakinaraziko da.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria prevista en la legislación vigente y con carácter previo a la resolución de las mismas. De producirse dicha circunstancia se dará publicidad mediante la oportuna resolución del Viceconsejero de Industria.

6. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 6.– Entidades beneficiarias.

1.– Laguntza hauen onuradunak izan daitezke Enpresa Txiki eta Ertainak (ETE), baldin eta oinarri teknologikotzat eta/edo enpresa berritzailetzat jotzen badira ETE horiek, eta, gainera, erauzketako, eraldaketako eta produkzioko industria enpresak badira eta zerbitzu teknikoak egiten badituzte (produktu-prozesuari lotuak).

1.– Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser industriales extractivas, transformadoras, productivas y de servicios técnicos (ligados al producto–proceso) conexos a las anteriores y que se consideren de base tecnológica y/o innovadora.

2.– Laguntza hauek eskuratzeko moduan izango dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko talde enpresetako (alegia, akzioetan parte-hartzea, % 100ekoa ere bai, baduten enpresez osatutako taldeetako) enpresek, laguntza jasotzeko eskatu badute, eta denek ere aurreko atalean zehaztutako ezaugarriak eta hurrengo idatz-zatiko definizioa badute, egoera ekonomiko kontsolidatua kontuan hartuta.

2.– Podrán acceder, igualmente, las empresas pertenecientes a grupos empresariales (entendidos como conjunto de empresas con una participación accionarial, entre ellas, del 100%) ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que así lo soliciten, siempre que en su conjunto cumplan con las características del párrafo anterior y con la definición del apartado siguiente, teniendo en cuenta su situación económica consolidada.

3.– Enpresa txiki eta ertaintzat (ETE) joko dira ondoko hauek guztira, 250 langiletik behera izatea eta urteko negozio-bolumena ez izatea 50 milioi eurotik gorakoa, edo, bestela, urteko balantze orokorra ez izatea 43 milioi eurotik gorakoa.

3.– Se entenderán Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones euros.

Enpresa txikia izango da guztira, 50 langiletik behera izatea eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra ez izatea 10 milioi eurotik gorakoa.

Se define Pequeña Empresa aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones euros.

Beste batzuekin elkartuta edo lotuta dauden enpresen kasuan, enpresa-taldeak bete beharko ditu baldintza horiek.

En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, los requisitos anteriores deberá cumplirlos el grupo de empresas así formado.

Arestian adierazitakoa bestela interpretatzeko, kontuan izango da zer ezartzen den Salbuespenen 651/2014 Erregelamendu Orokorreko I. eranskinean.

Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014.

4.– Edonola ere, ETEek ekoizpen-zentro bat edo gehiago eduki behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean, gutxienez 3 urtez eduki ere, zentro horietarako inbertsioak lagunduko baitira dirulaguntza hauen bitartez.

4.– En todo caso, las PYMEs deberán disponer de un centro productivo o varios, en los que se localizarán las inversiones susceptibles de apoyo, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y mantenerlas durante un mínimo de tres años.

5.– Agindu honetan jasotzen diren dirulaguntzak eskuratu ahal izateko, erakundeek ordainduta izan beharko dituzte Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, baita dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ere.

5.– Podrán acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden las entidades que se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

6.– Enpresa eskatzaileek, dirulaguntzen onuradun izateko, ez dute izan behar zigor- eta administrazio-arloko zehapenik, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, betiere Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin bat etorriz, ezta ezin izango dira izan onuradun armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen diharduten entitateak; abenduaren 28ko 14/2007 Legean, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzkoan, ezarritakoari jarraikiz.

6.– Para ser beneficiaria de las subvenciones, la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, ni dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

7.– Dirulaguntza hauek jasotzeko ezinbesteko baldintzak inbertsioa eta enplegua exekutatzeko aldia bukatu arte bete behar dira.

7.– Las condiciones para poder ser beneficiarias de estas ayudas habrán de mantenerse hasta el final del periodo de ejecución de las inversiones y empleo.

7. artikulua.– Erakunde baztertuak.

Artículo 7.– Entidades excluidas.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunak ezin izango dira honako hauek izan:

Quedan excluidas, como beneficiarias de las ayudas reguladas en esta Orden las siguientes:

1.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak 7. artikuluan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidegoko administrazioa osatzen duten erakundeak eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa.

1.– Las Entidades que constituyen la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma y el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko teknologia-ikerketako erakundeak.

2.– Las Entidades de Investigación Tecnológica pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren) 13. artikuluan zehazten diren egoeretako batean dauden pertsonak edo erakundeak.

3.– Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Europar Batasunean laguntzak berreskuratzeko aginduren baten mendeko zorrak dituzten enpresak, Europako Batzordearen aurretiazko erabaki batek laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo eta gero.

4.– Las que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

5.– Krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko jarraibideetan emandako definizioaren arabera (C249 EBAO, 2014–07–31koa).

5.– Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31–07–2014).

8. artikulua.– Oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresak.

Artículo 8.– Empresas de Base Tecnológica y/o innovadoras.

1.– Enpresak teknologia-oinarrikotzat eta/edo berritzailetzat jotzeko, honako irizpide bat edo batzuk bete behar dira:

1.– La consideración de Empresas de Base Tecnológica y/o innovadoras estará fundamentada en uno o varios de los siguientes criterios:

● Goi-teknologiako industria-sektoreetan lan egitea; energia, fabrikazio aurreratua eta biozientziak-osasuna esparruek lehentasuna izango dute, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planean (RIS3 – Espezializazio Adimentsua) xedatutakoa betez.

● Operar en sectores industriales de alta tecnología, priorizándose Energía, Fabricación Avanzada y Biociencias–Salud, según lo dispuesto en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020/Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).

● I+G+b-n inbertsio ugari egina izatea.

● Contar con altos niveles de inversión en I+D+i.

● I+G+b-ko proiektuak ustiatzea.

● Explotar proyectos de I+D+i.

● Teknologia babestuaren eitekoa izatea proiektu horien jabetza industriala.

● Que su propiedad industrial sea de carácter tecnológico protegida.

● Teknologia-parkeetan edo enpresa- eta berrikuntza-zentroetan egotea kokatua.

● Encontrarse ubicadas en Parques Tecnológicos o en Centros de Empresas e Innovación.

● Euskal Autonomia Erkidegoko eskaintza teknologikorako sarbidea izatea.

● Disponer de accesibilidad a la oferta tecnológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

● Merkaturatu daitezkeen produktu edo prozesu berri bilakatzea jakintza teknologikoa.

● Convertir el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos para su introducción en el mercado.

● Honako enpresa eta berrikuntza zentro (EBZ) hauetakoren batek gidatuta eta/edo tutelatuta direnak lanean:

● Que hayan iniciado su actividad y/o que estén tuteladas por uno de los siguientes Centros de Empresas e Innovación (CEI):

● Gipuzkoako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa (BIC Gipuzkoa).

● Centro de Empresas e Innovación de Álava (BIC Araba).

● Arabako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa (BIC Araba).

● Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (BIC Bizkaia Ezkerraldea).

● Ezkerraldeko Enpresa Garapenerako Zentroa (BIC Bizkaia Ezkerraldea).

● Bizkaiko Enpresa eta Aurrerapen Zentrua/ Centro de Empresas de Innovación de Bizkaia (BEAZ).

● Bizkaiko Enpresa eta Aurrerapen Zentroa / Centro de Empresas de Innovación de Bizkaia (BEAZ).

● Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa (BIC Gipuzkoa).

● Enpresa-berrikuntzaren dimentsio globala kontuan hartzea.

● Considerar la dimensión global de la innovación empresarial.

● Nazioartekotze-plana izatea, enpresaren produktuak kanpoko merkatuetan sartzeko estrategia eta ekintzak zehazten dituena, enpresari interesatzen zaizkion eremuak eta horien periodifikatzea adierazten dituena.

● Contar con un Plan de Internacionalización en el que se especifiquen la estrategia y las acciones a realizar para introducir sus productos en los mercados exteriores, señalando las zonas de interés y su periodificación.

● Informazioaren gizartean sartu eta garatzeko estrategia eta ekimena edukitzea, eta enfasi berezia egitea informazioaren eta komunikazioaren teknologiak sartzen enpresaren jardueran eta negozio-ereduan.

● Contar con una estrategia e iniciativa para su incorporación y desarrollo en la Sociedad de la Información, haciendo especial énfasis en la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo de su actividad y modelo de negocio.

● Berdintasun-plana izatea, gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako lankidetzan ari den erakunde baten ziurtagiriak izatea, jazarpen sexistaren kontrako protokoloak, lana eta familia uztartzeko neurriak eta abar izatea.

● Contar con un Plan de igualdad o con certificados de entidad colaboradora en igualdades de oportunidades entre mujeres y hombres así como, protocolos contra el acoso sexista, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, etc.

2.– Agindu honen ondorioetarako, halaber, oinarri teknologikoko enpresatzat eta/edo enpresa berritzailetzat jo ahal izango dira enpresa sortu berriak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planeko programen babesean egindako ikerketa eta/edo garapen teknologikoko proiektuetan jatorria badute.

2.– Asimismo, a los efectos de la presente Orden, podrán recibir la consideración de Empresas de Base Tecnológica y/o innovadora las empresas de nueva creación que tengan su origen en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico acogidos a los programas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del País Vasco.

3.– Dena den, enpresa baten oinarria teknologia edo berrikuntza direla jotzeko, ezinbestekoa izango da Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Sustapen Sailaren aldeko txostena; horrekin batera Estrategia eta Teknologia eta Berrikuntza Unitateak (UETI) landutako beste txosten bat ere aurkez daiteke.

3.– En cualquier caso, para la consideración de una empresa como Empresa de Base Tecnológica y/o Innovadora será preciso el informe favorable del Área de Desarrollo Empresarial de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, al que se podrá acompañar otro elaborado por la Unidad de Estrategia y Tecnología e Innovación (UETI) de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

9. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 9.– Entidades colaboradoras.

1.– Agindu honen ondorioetarako, erakunde laguntzaile izendatzen dira Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia eta Finantzen Euskal Institutua; betiere, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoari jarraikiz. Horrez gain, arau honetan jasotako zehaztasunak beteko dira, lankidetza-hitzarmen egokia izenpetuz.

1.– A los efectos de la presente Orden se declara a la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y al Instituto Vasco de Finanzas como Entidades Colaboradoras, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y con las especificaciones que se recogen en esta norma, debiendo suscribirse, a estos efectos, el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia erakunde laguntzailea den aldetik, honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– La SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Hauek hartzea dagokio: dirulaguntzaren eskabidea, eta haren berariazko uko-egitea, egin beharreko jarduerak egiteko epearen luzapen-eskabidea eta inbertsioen deklarazioa –horiek guztiak, ezarritako bitarteko telematikoen bidez–. Halaber, beharrezkoa balitz, hutsak zuzentzeko errekerimendua egitea ere badagokio.

a) Recepción de las solicitudes de ayuda y de renuncia expresa de la misma, de prórroga en la ejecución de las actividades a realizar y de declaración de inversiones, mediante los medios telemáticos establecidos, así como requerimiento de subsanación, si fuera necesario.

b) Dokumentazioa aztertzea eta inbertsioak sailkatzea.

b) Examen de la documentación y calificación de las inversiones.

c) Azterketa teknikoak eta inbertsioen eta bideragarritasun-planaren ebaluazioa.

c) Análisis técnicos y evaluación de las inversiones y del plan de viabilidad.

d) Inbertsioen eta enpleguaren gaineko txosten teknikoa, Ebaluazio Batzordeari bidaltzeko.

d) Informe técnico de las inversiones y empleo, y remisión del mismo a la Comisión evaluadora.

e) Dirulaguntzak eman edo ukatzeko hasierako proposamena.

e) Propuesta provisional de concesión y de denegación de ayudas.

f) Ordainketa-proposamena eta ikuskatze-errekerimenduak egitea.

f) Propuesta de pago y requerimiento de las inspecciones.

3.– Finantzen Euskal Institutuak, erakunde laguntzaile gisa, eginkizun hauek izango ditu:

3.– El Instituto Vasco de Finanzas como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Beharrezkoa den finantzaketa ematea, deialdi bakoitzean onartutako laguntza-neurriek eboluzio eta garapen egokia izan dezaten.

a) Aportar la financiación necesaria para el correcto desarrollo y evolución de las medidas de apoyo aprobadas en cada convocatoria.

b) Onuradunei onartutako maileguak eskaintzea, eskumena duen zuzendariak ordainketak baimentzeko emandako ebazpenetan adierazitako zehaztapenetan eta baldintzetan, Agindu honen 21 artikulua (ordainketa-ebazpenaren ingurukoa) aplikatuta.

b) Poner a disposición de las entidades beneficiarias las ayudas aprobadas, en los términos y condiciones dispuestos en las Resoluciones de autorización de pago dictadas por el Director competente en aplicación del artículo 21, de resolución para el pago, de la presente Orden.

c) Berariaz kontabilizatzea laguntzei lotutako zenbatekoak Administrazio Orokorrarekin zorduna edo hartzekoduna den kontu korronte batean, erakundearen ohiko trafikoa osatzen duten gainerako operazioak gorabehera.

c) Contabilizar de forma específica los importes vinculados a las ayudas, en una cuenta corriente deudora o acreedora con la Administración General, con independencia del resto de las operaciones que constituyan el tráfico ordinario de la entidad.

d) Dirulaguntzen kudeaketari loturiko xehetasun guztiei buruzko informazioa ematea Industria Garatzeko Zuzendaritzari, kudeaketa-datu nabarmenenak bidaliz, hiru hilabetean behin.

d) Informar a la Dirección de Desarrollo Industrial de cuantos extremos relacionados con la gestión de las ayudas sean procedentes, mediante la remisión de los datos de gestión más relevantes, con periodicidad trimestral.

e) Aurreko apartatuarekin lotutako kudeaketa-datu nabarmenenak jasoko dituen urteko likidazioa egitea.

e) Realizar una liquidación anual en la que se incluyan los datos de gestión más relevantes relacionados en el apartado anterior.

f) Itzulitako zenbatekoak eta –hala dagokionean– haien interesak jasotzea, eta haiek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira transferitzea urtero, FEIk Gauzatu Industria 2019 programa gauzatzeko bere gain hartutako zorpetzea ezereztutakoan.

f) Recibir los importes reintegrados y sus intereses, en su caso, y transferirlos anualmente a la Tesorería General del País Vasco, una vez cancelado el endeudamiento asumido por el Instituto Vasco de Finanzas para llevar a cabo el programa Gauzatu–Industria 2019.

g) Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta hori egitea dagokien Jaurlaritzaren organoek (Kontrol Ekonomikoko Bulegoa eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila) egin ditzaketen dirulaguntzen kudeaketari buruzko egiaztaketa-jardueretara meneratzea.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de las ayudas puedan efectuar el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los órganos correspondientes del Gobierno Vasco (Oficina de Control Económico y Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras).

4.– Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak kudeatzen laguntzeko erakundeek ezinbestean bete behar dituzte Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 15. eta 46. artikuluetan eta horiek garatzeko araudietan ezartzen zaizkien betebeharrak eta erantzukizunak.

4.– Las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas reguladas en esta Orden quedan sujetas a las obligaciones y responsabilidades que, para las mismas, previenen los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

10. artikulua.– Enpresa onuradunen betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

Son obligaciones de las entidades beneficiarias:

1.– Emandako laguntza onartzea. Horren inguruan, enpresek ez badiote beren beregi eta idatziz laguntzari uko egin, laguntza onartu dutela joko da; halere, dirulaguntza ukatzeko moduan izango dira edozein momentutan, dirulaguntzaren lehenengo ordainketa baino lehen.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si las empresas beneficiarias no renuncian expresamente, y por escrito, a la misma, se entenderá que esta queda aceptada, si bien podrán renunciar a la misma en cualquier momento antes del primer abono de las ayudas.

2.– Laguntza hori eman zen helbururako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

3.– Hitzartutako inbertsioa eta enplegu-sorkuntza bete eta justifikatzea.

3.– Cumplir y justificar la ejecución de la inversión y la generación de empleo comprometidas.

4.– Inbertsioa gauzatzeko eta sortutako enpleguei eusteko epearen barruan igortzea organo kudeatzaileari eskatutako informazio osagarri oro, inbertsioak garatzeari eta gauzatzeari lotuta Administrazioak egoki irizten dien egiaztapenak egin ditzan.

4.– Remitir al órgano gestor, durante el periodo de ejecución de la inversión y de mantenimiento del empleo generado, cuanta información complementaria les sea requerida, para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución de las inversiones.

5.– Inbertsioei lotutako behin betiko fakturak artxibatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak haiek eskuratzeko moduan edukitzea, bost urtez.

5.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con las inversiones y mantenerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, agindu honen kargura jasotako dirulaguntzari dagokionez beren betekizunak betetzen ari direla, onuradunei eskatutako informazio guztia erakundeoi ematea.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a este programa.

7.– Beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik, helburu berbera edo antzeko bat burutzeko, dirulaguntzak edo laguntzak, sarrerak edo baliabideak eskatu edo jaso badira, horren berri eman beharko zaio Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari.

7.– Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente tanto público como privado.

8.– Enpresak laguntza ilegitimorik badu, Europako Batzordeak dirulaguntza eman ostean erabaki negatiboa hartu duelako eta, ondorioz, itzultzeko agindua duelako, eta oraindik itzuli ez badu, horren berri eman beharko zaio Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari.

8.– Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras si la empresa dispone de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea ha adoptado, con posterioridad a la concesión de la subvención, una Decisión negativa con orden de recuperación y esta aún no haya sido reembolsada.

9.– Bere egin beharko dituzte Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik laguntzak jasotzen dituztenei otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen dizkien betebeharrak (4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa), hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta desberdintasunei zor zaien errespetua.

9.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenían o reciben ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

10.– Jasotako finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea.

10.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida.

11.– Eman den dirulaguntzaren indarraldian zehar egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta jasotako funtsak itzultzea, itzultzeko ebazpen baten ondorioz zorrak izanez gero.

11.– Hallarse, durante todo el periodo de vigencia de la ayuda concedida, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de proceder al reintegro de fondos percibidos si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

12.– Enpresa ez deslokalizatzea; deslokalizaziotzat joko da enpresa onuradunaren ekoizpen osoa edo zati bat Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo eramatea.

12.– No incurrir en deslocalización empresarial, entendiendo como tal el traslado fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco de todo, o parte, de la producción de la beneficiaria.

13.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera exijitu daitekeen beste edo.

13.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

11. artikulua.– Laguntza jaso dezakeen inbertsioa.

Artículo 11.– Inversión Subvencionable.

1.– Entitateek Euskal Autonomia Erkidego barruan eta gutxienez 3 urtez egitekoak dituzten inbertsioetarako emango dira laguntzak.

1.– Serán objeto de ayuda las inversiones que realicen las entidades beneficiarias dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se mantengan durante un mínimo de tres años.

2.– Laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko, laguntza jaso dezakeen inbertsiotzat joko da enpresaren aktiborako aktibo finkoak eskuratzea, baldin eta honako betekizun hauek betetzen badira:

2.– Se considera inversión subvencionable, a efectos del cálculo de estas ayudas, la adquisición de activos fijos que se incorporen al activo de la empresa y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Honako kategoria hauetakoren batean dauden aktiboak izatea, Kontabilitate Plan Orokorreko (azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuan jasotakoa) ondoko epigrafeetako definizioaren arabera:

a) Que se trate de alguna de las siguientes categorías, según la definición que, al efecto, establece el Plan General de Contabilidad, recogido en el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, en los epígrafes siguientes:

203.– Jabetza industriala eta patenteak.

203.– Propiedad Industrial y Patentes.

206.– Aplikazio informatikoak.

206.– Aplicaciones informáticas.

210.– Lurrak eta ondasun naturalak.

210.– Terrenos y bienes naturales.

211.– Eraikuntzak.

211.– Construcciones.

212.– Instalazio teknikoak.

212.– Instalaciones técnicas.

213.– Makinak.

213.– Maquinaria.

214.– Tresneria.

214.– Utillaje.

215.– Bestelako instalazioak.

215.– Otras instalaciones.

217.– Informazioa prozesatzeko ekipamenduak.

217.– Equipos para procesos de información.

«Lurrak eta ondasun naturalak» eta «Eraikuntzak» epigrafeetako inbertsioaren kopurua, gehienez ere, laguntza jaso dezaketen gainerako aktiboetako inbertsioaren bestekoa izango da. Gehieneko kopuru hori gaindituz gero, soberako inbertsioa ez da laguntza jaso dezakeen inbertsio gisa hartuko.

La inversión en «Terrenos y Bienes naturales», así como, «Construcciones» se considerará por una cuantía máxima igual al resto de los activos subvencionables. En el caso de superar dicha cuantía máxima, la inversión excedente no computará como inversión subvencionable.

Edonola ere, aktiboek zuzeneko lotura izan behar dute enpresaren helburu soziala den jarduerarekin.

En todo caso, los activos deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto social de la empresa.

Aktiboen preziotzat joko da haien balio «garbia», hots, fakturatutako zenbatekoari Balio Erantsiaren gaineko Zerga kenduta ateratzen den balioa.

Se considerará como precio de los activos su valor «neto», entendiéndose como tal el importe facturado una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Aktiboak lehenengo aldiz erabili edo abian jartzea.

b) Que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez.

Erabilitako eraikin edo bestelako eraikuntzak eskuratzen badira, berriak balira bezala jokatuko da haiekin.

En el caso de que se trate de la adquisición de edificios y otras construcciones ya usados, tendrán el tratamiento de nuevos.

Baina laguntza jasotzeko beste aukera bat ere badago: konkurtso-prozedura fasean dagoen establezimendu baten aktiboak eskuratzea, edo aktibo horiek eskuratu ez balira fase horretan sartuko zen establezimenduaren aktiboak eskuratzea. Loturarik gabeko hirugarren pertsonei eskuratuko zaizkie aktiboak, eta eragiketa merkatuko baldintzetan egingo da.

También se considerará subvencionable la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que se encuentre en fase de procedimiento concursal o hubiera entrado en dicha fase de no haber sido adquiridos. Los activos serán adquiridos a terceras personas no relacionadas, y la operación tendrá lugar en condiciones de mercado.

c) Gutxienez hiru urteko amortizazio-aldia ezarrita izatea, eta gutxienez hiru urte irautea enpresaren aktiboan.

c) Que tengan establecido un período mínimo de amortización de tres años, debiendo permanecer, al menos, tres años en el activo de la empresa.

d) Errenta-finantzamenduaren bidez finantzatu den inbertsioak beren beregi adierazi behar du errentamendu-kontratua amaitu ondoren erosteko aukera egongo dela, eta hori gauzatzeko konpromisoa bi alderdiek sinatuta, diruz laguntzeko modukoa dela joko bada.

d) Que la inversión financiada mediante arrendamiento financiero incluya, explícitamente, la opción de compra al término del contrato del mismo, así como el compromiso de ejecutar la misma firmado por las dos partes, al efecto de considerarla inversión subvencionable.

e) Aktiboak, oro har, ez egotea hirugarren pertsonei lagata, ez kontraprestazioaz, ez kontraprestaziorik gabe.

e) Que, con carácter general, no se hallen cedidos a terceras personas, con o sin contraprestación.

f) Oro har, enpresa eskatzaileak berak edo enpresa elkartuek zein lotuek egindakoak ez izatea, betiere Batzordearen Salbuespenei buruzko 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorreko I. eranskinaren arabera, zeina mikroenpresak, enpresa txikiak eta ertainak definitzeari buruzkoa baita (edonola ere, haien balioa ez da sekula izango hartzen dituzten kanpo-kontsumoena baino handiagoa).

f) Que, con carácter general, no hayan sido fabricados por la propia empresa solicitante o por empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I, del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (y, en cualquier caso, nunca se computarán por un valor superior al de los consumos externos que incorporen).

g) Enpresa onuradunaren establezimenduan soilik ustiatu behar dira laguntza jaso dezaketen aktibo ez-materialak; aktiboaren elementu amortizagarritzat joko dira; hirugarren pertsona bati erosi beharko zaizkio merkatuko baldintzetan, eta gutxienez, hiru urtez egongo dira enpresaren aktiboan.

g) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el establecimiento de la empresa beneficiaria, serán considerados elementos del activo amortizables, serán adquiridos a una tercera persona en condiciones de mercado y deberán permanecer en el activo de la empresa un periodo mínimo de tres años.

3.– Enpresa-talde bateko (alegia, akzioetan parte-hartzea, % 100ekoa ere bai, baduten enpresez osatutako taldeetako) enpresek egindako inbertsioak, beren prozesuak denak industria-jarduera berdinari lotuta badaude (erauzketa, eraldaketa, ekoizpena, zerbitzu teknikoak –produktua/prozesuari lotuak–).

3.– Las inversiones que realicen las empresas pertenecientes a un grupo empresarial (empresas con una participación accionarial, entre ellas, que alcance el 100%), siempre que sus procesos se encuentren vinculados a la misma actividad industrial, extractiva, transformadora, productiva, de servicios técnicos (ligados al producto–proceso) conexos a las anteriores.

4.– Elkartu edo lotutako enpresei erositako aktiboetatik datozen inbertsioen berri eman beharko zaio beren-beregi Sailari, Europako Batzordeak emandako 2014ko ekainaren 17ko Salbuespenei buruzko 651/2014 Erregelamendu Orokorraren I. eranskinaren arabera (mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioei buruzkoa), eta, gainera, kanpo-auditoretzetan oinarrituta baloratuko dira.

4.– Las inversiones provenientes de la adquisición de activos a empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, deberán comunicarse expresamente al Departamento y serán valoradas en base a auditorías de control externo.

5.– Ezin izango dute laguntzarik jaso:

5.– No se considerará inversión subvencionable:

a) Bazkideren batek kapitalari gauzatan egindako ekarpenek.

a) Las aportaciones a capital en especie por parte de alguna de las personas socias.

b) Ordezkapen-inbertsioak.

b) La inversión de sustitución.

6.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan eta haren Erregelamenduko 83. artikuluan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsi duena) xedatutakoaren mende egongo dira diruz lagun daitezkeen inbertsioetako gastuak. Haiek azpikontratatzen badira, lege horretako 29. artikulua eta lege honen Erregelamenduko 68 artikuluarekin bat etorriz arautuko dira.

6.– Los gastos de las inversiones subvencionables se hallan sometidos a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 83 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Si las mismas fueran subcontratadas, se regirían por lo preceptuado en los artículos 29 de la citada Ley y 68 de Reglamento de la misma.

7.– Laguntza-eskaera aurkeztu aurretik egindako inbertsioak diruz laguntzeko modukoak izango dira baita ere, ziurtatzen baldin bada laguntza horrek efektu pizgarria izango duela.

7.– Las inversiones que se realicen antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda se considerarán subvencionables, en la medida que se garantice el efecto incentivador de la ayuda.

Horretarako, eskaera aurkeztu aurretik egindako inbertsioak ere kontuan hartuko dira, baldin eta erakunde eskatzaileak, inbertsio horiek egin aurretik, laguntza jasotzeko aurre-eskaria aurkeztu badu, idatziz. Aurre-eskari horrek, 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 salbuespen erregelamendu orokorraren 6.2 artikuluaren arabera, honako informazioa eman behar du:

A tal efecto, se tendrán en cuenta las inversiones que se realicen antes de la presentación de la solicitud, si la entidad solicitante, previo al inicio de las inversiones, ha presentado, por escrito, una presolicitud de ayuda que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Reglamento general de exención n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, contendrá la siguiente información:

a) Enpresaren izena eta tamaina.

a) el nombre y tamaño de la empresa,

b) Egin beharreko inbertsioen deskribapena (hasiera- eta amaiera-egunak barne), eta kokapena.

b) descripción de las inversiones a realizar (incluidas sus fechas de inicio y finalización), y ubicación de las mismas,

c) Proiektuen kostuen zerrenda.

c) lista de costes del proyecto,

d) Eskatutako laguntza mota (aurrerakin itzulgarria).

d) tipo de ayuda solicitada (anticipo reintegrable),

e) Gauzatzeko behar duen finantzaketa publikoaren zenbatekoa.

e) y el importe de la financiación pública necesaria para su realización.

Kasu horretan, eskabidea aurkezteko epea ireki ondoren, interesdunak behin betiko eskabidea aurkeztu beharko du Agindu honetako 17. eta 18. artikuluetan adierazten dena kontuan hartuta.

En este supuesto la interesada deberá presentar necesariamente, una vez abierto el plazo de la convocatoria, una solicitud definitiva en los términos de los artículos 17 de solicitud y plazo y 18 de documentación a presentar, de esta Orden.

12. artikulua.– Kontuan hartu beharreko enplegua.

Artículo 12.– Empleo a considerar.

1.– Enplegua sortzeko konpromisoa eta, kasua kasu, hasierako plantilla bere horretan mantendu izana termino garbietan neurtuko da, «Langileen izenen zerrenda» agiria aurkeztuta (enpresak berak aurkeztu behar du).

1.– La creación comprometida de empleo y, en su caso, el mantenimiento de la plantilla inicial será medida en términos netos, en base a los documentos «Relación Nominal de Trabajadores–RNT» que aporte la empresa.

2.– Horretarako, lehendik baziren enpresen kasuan, hasierako plantilla kalkulatzeko, hauek izango dira abiapuntuak:

2.– A estos efectos, para las empresas existentes, el cálculo de la plantilla inicial se realizará teniendo como punto de partida inicial:

a) deialdia argitaratu aurreko azken hamabi hilabeteetako batez besteko aritmetikoa, edo

a) la media aritmética de los últimos doce meses anteriores a la publicación de la convocatoria;

b) deialdia argitaratu aurreko 36 hilabeteetan plantilak izandako bilakaeratik eratorritako bataz besteko aritmetikoa, behar bezala justifikatuta, enplegua nabarmen murriztu dela egiaztatuta badago.

b) o, la media aritmética que se derive de la evolución de la plantilla de los 36 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, justificada adecuadamente y siempre que se comprueben pérdidas significativas de empleo.

3.– Emakida-ebazpenean ezarritako denbora-horizontea amaitzean eta/edo inbertsioei buruzko deklarazioa aurkeztean, justifikatu egin beharko da hasierako plantillari eutsi izana eta/edo sortu den enplegua.

3.– Se justificará el mantenimiento de la plantilla inicial y/o empleo generado a la finalización del horizonte temporal establecido en la resolución de concesión y/o junto a la presentación de la última declaración de inversiones.

4.– Enpresa-taldeetako enpresen kasuan, enpleguaren gaineko justifikazioak eta jarraipenak taldeko enpresei bakarrik eragingo die, baldin eta % 100ekoa bada taldeko enpresa guztien arteko akzio-partaidetza, eta, gainera, enpresa-taldean industriako, erauzketetako, eraldaketarako, produkzioko enpresak badira edo zerbitzu teknikoetako prozesuak egiten badituzte era horretako enpresentzat (denak ere produktu-prozesuari lotuak).

4.– En lo relativo a empresas de grupos empresariales (cuya participación accionarial, entre ellas, alcance el 100%) la justificación y seguimiento del empleo, se referirá, únicamente, a las empresas del grupo cuyos procesos se encuentren vinculados a la misma actividad industrial, extractiva, transformadora, productiva, de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores.

5.– Hasierako plantillari zein sortutako enpleguari eutsi egin beharko zaie enpresa onuradunean, gutxienez hiru urtez, enplegua sortu den egunetik edo denbora-horizontea amaitzen denetik, luzapenak barne.

5.– La plantilla inicial, así como el empleo creado, deberá mantenerse durante un periodo mínimo de tres años en la empresa beneficiaria, desde el momento en que el empleo se encuentre creado o desde la finalización del horizonte temporal, prorrogas incluidas.

Enplegua sortzeko konpromisoaren jarraipena eta, kasuan kasu, hasierako plantilla ez galtzea justifikatzeko, hiru urteko batez besteko aritmetikoak kalkulatu behar dira, erakunde onuradunarekiko obligazio eta eskubideak indarrean badira.

El seguimiento de la creación comprometida de empleo y, en su caso, el mantenimiento de la plantilla inicial se podrá justificar mediante el cálculo de medias aritméticas sobre un periodo de tres años, mientras existan obligaciones y derechos con la entidad beneficiaria.

13. artikulua.– Laguntza itzulgarrien ezaugarriak.

Artículo 13.– Características de las ayudas reintegrables.

1.– Laguntzak dirulaguntza itzulgarrien bitartez emango dira, egin beharreko eta deialdi honetako urtearen barruan hasitako inbertsiorekiko proportzioan.

1.– Las ayudas adoptarán la forma de ayudas reintegrables proporcionales a las inversiones a realizar e iniciadas en el año de la presente convocatoria.

2.– Teknologia edo berrikuntzako oinarri duten enpresetarako dira laguntzak, baldin 6. eta 8. artikuluetako baldintzak betetzen badituzte eta gutxieneko inbertsio onetsia 120.000 eurokoa badute (11.2 artikuluan zehaztutako kontabilitate-epigrafeen arabera), eta inbertsio horrek, bide batez, lanpostuak ez galtzea edo sortzea ekarriko badu, inbertsioak hasi zirenetik 24 hilabeteko aldi maximoan.

2.– Las ayudas están destinadas a empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora que cumplan los requisitos de los artículos 6 y 8, que presenten una inversión admitida mínima (según los epígrafes contables establecidos en el artículo 11.2) de 120.000,00 euros y conlleve, a su vez, mantenimiento y/o generación de empleo, en un período máximo de 24 meses, desde el inicio de las inversiones.

3.– 22. artikuluak («Laguntzak itzultzea») ezarrita daukanaren arabera itzuliko dira laguntzak.

3.– Las ayudas serán reintegradas en función de lo establecido en el artículo 22 «Reintegro de las ayudas».

4.– Diruz laguntzeko moduko inbertsioaren % 35 izan daitezke dirulaguntza itzulgarriak, hurrengo 14. artikuluak xedatutakoaren arabera.

4.– Las ayudas reintegrables a conceder podrán ascender hasta el 35% de la inversión subvencionable, según lo dispuesto en el siguiente artículo 14.

5.– Laguntzak gehienez ere 150.000 eurokoak izango dira sortutako enplegu bakoitzeko, eta 100.000 eurokoak gehienez, galdu ez den enplegu bakoitzeko. Inolaz ere ezingo da 1.500.000 euro baino gehiago jaso.

5.– Las ayudas se limitarán a un máximo de 150.000,00 euros por empleo generado, y un máximo de 100.000,00 euros cuando se trate de mantenimiento de empleo. En ningún caso, se podrá superar la cantidad de 1.500.000,00 euros.

14. artikulua.– Laguntzen zenbatekoak.

Artículo 14.– Cuantías de Ayudas.

Laguntza itzulgarriak jaso dituzten ETEek aukera izango dute hurrengo intentsitateren bat aukeratzeko, teknologiako oinarria edo berrikuntzako oinarria izan.

Las PYMEs que resulten beneficiarias de las ayudas reintegrables podrán optar a las siguientes intensidades según sean de base Tecnológica y/o Innovadoras:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

15. artikulua.– Bateragarri izatea.

Artículo 15.– Compatibilidades y acumulación de ayudas.

Programa honetan jasotzen diren laguntzak bateragarriak izango dira xede bererako beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuek ematen dituztenekin, baldin eta laguntza guztiek batera ez badute gainditzen Batzordearen Salbuespenei buruzko 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorreko 8. artikuluan ezarritako muga (EBAOren 187. zk., 2014ko ekainaren 26koa). Laguntza horien berri eman beharko zaio Industria Garatzeko Zuzendaritzari.

Las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas o por entidades privadas, que tengan el mismo objeto que las recogidas en esta convocatoria, serán compatibles en cuanto no superen en su conjunto el límite establecido en el artículo 8 del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (DOUE, L187, de 26 de junio de 2014), debiéndose notificar dichas ayudas a la Dirección de Desarrollo Industrial.

Muga hori gaindituz gero, agindu honen babesean emandako laguntzari muga horretatik gorako kopurua kenduko zaio.

En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida al amparo de esta norma se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

16. artikulua.– Eskaera ebaluatu eta baloratzeko organoa.

Artículo 16.– Órgano para la evaluación y valoración de las solicitudes.

1.– Batzordea sortu da enpresek teknologiako edo berrikuntzako oinarria daukaten erabakitzeko, SPRIk aurkeztutako txostenak eta aldi baterako proposamena aintzat hartuta; ebazteko eskumena daukan organoari helaraziko dio ondoren batzordeak bere behin betiko proposamena.

1.– Se crea una Comisión que determinará la consideración de Base Tecnológica y/o Innovadora de las empresas, en base a los informes y propuesta provisional presentados por SPRI, y que elevará al órgano competente para resolver una propuesta definitiva.

2.– Honako hau da batzordearen osaera:

2.– La Comisión estará compuesta por:

Batzordeburua: Industria Garatzeko zuzendaria, Alejandro López Cárcamo.

Presidente: Alejandro López Cárcamo, titular de la dirección de Desarrollo Industrial.

Batzordekideak: Teknologia eta Estrategiako zuzendaria, Iosu Madariaga Garamendi; Industria Garatzeko zuzendaritzako enpresa-programako arduraduna, Rosa M.ª Murillas Maza; Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako teknologia-arduraduna Alberto Fernández Gonzalez; Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Enpresa sustatzeko zuzendaria, José Ignacio Tellechea Fernández;

Vocales: Iosu Madariaga Garamendi, titular de la dirección de Tecnología y Estrategia; Rosa M.ª Murillas Maza, responsable de programas empresariales de la dirección de Desarrollo Industrial; Alberto Fernández Gonzalez, responsable del Área de Tecnología de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial; José Ignacio Tellechea Fernández, titular del Área de Promoción Empresarial de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Idazkaria: Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Ekintzailetzako eta Ekonomiaren Garapenerako arduraduna, Imanol Cuétara Camiruaga.

Secretario: Imanol Cuétara Camiruaga, responsable del Área de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

3.– Batzordeak bilkurak egiteko nahikoa izango da bertan batzordeburua, idazkaria eta gutxienez gainontzeko batzordekideetako bat egotea. Balorazio Batzordearen funtzionamenduarekin zerikusia duen eta atal honetan aurreikusi ez den orotan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko da.

3.– La constitución de esta Comisión será válida a los efectos de celebración de sesiones con la presencia del presidente y secretario y, al menos, una o más de las restantes personas vocales. En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión, no previsto en este apartado, se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.

4.– Ebaluatzeko eta baloratzeko batzorde hau eratzerakoan ahalegina egin beharko da behar bezalako gaitasuna, ahalmena eta prestakuntza daukaten eta Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak ondo dakizkiten gizon-emakumeen kopurua paretsu izan dadin.

4.– En la composición de esta Comisión de evaluación y valoración se procurará que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, incluido el conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

17. artikulua.– Eskabideak eta horiek aurkezteko epea.

Artículo 17.– Solicitud y plazo de presentación de la misma.

1.– Eskabideak aurkezteko epea agindu hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2019ko ekainaren 11ko 12:00etan amaituko da.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del día siguiente a la publicación de esta Orden y finalizará a las 12:00 horas del día 11 de junio 2019.

2.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta laguntzen emakida-deialdi honetan jasotako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legearen) 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Las solicitudes, requerimientos y notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Era berean, espedienterako sarbidea eta eskabidearen osteko gainerako izapideak kanal elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honetatik: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

3.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

4.– Behar bezala beteta aurkeztu behar da eskabidea, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura aitortua daramala, eta agindu honetan adierazten diren agiriak izan behar ditu.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo.

5.– Eskatzaileak berak aukeratzen duen hizkuntza ofizialean aurkeztu ahalko dira laguntza-eskabidea eta eskatutako agiriak. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko Oinarrizko Legean (azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean) xedatutakoa betez.

5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Dirulaguntza jasotzeko eskabide bat aurkezten bada, ekintza horren bidez eskatzaileak baimena emango dio organo emaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren eta gizarte-segurantzarekiko betebeharren gaineko egiaztapenak, beharrezko den aldiro. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

6.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, tantas veces como sea necesario, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

7.– Ez da nahitaezkoa izango dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku dauden indarreko agiriak aurkeztea. Kasu horretan, eskaeran bertan adierazi beharko da agiriok zein datatan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren.

7.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron.

8.– Nolanahi ere, SPRIk aukeran izango du erakunde eskatzaileei nahi beste agiri edo informazio gehiago eskatzeko, beharrezko irizten badio, aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta tramitatzeko. Bestalde, arau honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015 Legean) xedatutakoa aplikatuko da.

8.– En cualquier caso, la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente Orden, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.

18. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 18.– Documentación a presentar.

Enpresa eskatzaileak eskabide bat bete beharko du eta, horrekin batera, kopiak dituzten fitxategiak aurkeztu beharko ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera. Izan ere, Agindu honetako 11.7 artikuluan adierazten den laguntzaren aldez aurretiko eskaeraz gain, hura aurkeztu balitz, hauek ere aurkeztu beharko ditu:

La empresa solicitante deberá cumplimentar una solicitud, que deberá ir acompañada de ficheros con las copias expedidas según lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que incorporará, además de la presolicitud de la ayuda a la que se refiere el artículo 11.7 de esta Orden, si se hubiera presentado, la siguiente documentación:

a) Egin beharreko inbertsioei buruzko memoria zehatza, plan industriala, ekonomiko-finantzarioa eta laborala eta hura gauzatzeko epeak jasotzen dituena. Era berean, enpresa oinarri teknologikokoa eta/edo berritzailea dela frogatzen duten agiriak erantsi beharko dira.

a) Memoria detallada de las inversiones a realizar en la que se incluirá el plan industrial, económico–financiero y laboral y los plazos para su realización. Deberá añadir, igualmente, la documentación justificativa de la condición de empresa de Base Tecnológica y/o Innovadora.

b) Eratze-eskrituraren kopia (enpresa eratu berria denean bakarrik), identifikazio fiskaleko txartelarena, eta pertsona eskatzailearen ahalordearena, salbu eta agiri horiek Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren esku badaude eta enpresan aldaketarik izan ez bada.

b) Escritura de Constitución, solo si la empresa es de nueva creación, de la Tarjeta de Identificación Fiscal, y del poder de representación de la persona solicitante, excepto si los mismos obran en poder del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y no ha habido cambios.

c) Urteko kontuen eta dokumentazio osagarriaren kopiak, Merkataritza Erregistroan azken bi ekitaldietan aurkeztuak; halakorik aurkeztu ezean, Sozietateen gaineko Zergaren azken bi aitorpenak edo –hala badagokio– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken bi aitorpenak.

c) Cuentas anuales y documentación adicional depositadas en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios, o en su defecto, las dos últimas declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, o en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Enpresako plantillaren eboluzioa jasotzen duen azken hiru ekitaldi ekonomiko naturalei buruzko memoria zehatza, urteka zehaztuta eta sexua, kategoria eta kontratu-mota bereizita, eta deialdi hau argitaratu aurreko 12 hilabeteetako langileen zerrenda nominala-RNT agiriak.

d) Memoria detallada, por años, de los tres últimos ejercicios económicos naturales, de la evolución de la plantilla de la empresa, desagregada por sexo, categoría y tipo de contratos, y documentos Relación Nominal de Trabajadores–RNT correspondientes a los 12 meses inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.

e) Eskatzailea enpresa txiki edo ertaina dela frogatzen duten agiriak, hala nola: enpresako eta, egoki bada, harekin elkartu edo lotutako gainerako enpresetako urteko enplegu-datuak, negozio-bolumena eta balantze orokorra. Enpresa-taldearen datu orokorrak ere aurkeztu behar dira, laguntza eskatu aurreko bi ekitaldietakoak.

e) Documentación acreditativa de la condición de PYME de la solicitante, esto es, datos anuales de empleo, volumen de negocio y balance general de la misma, y del resto de empresas asociadas o vinculadas con ella, en su caso, y globales del grupo que así forman todas ellas, relativos a los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud de las ayudas.

f) Ekonomia-jardueren gaineko Zergan alta emanda egoteari buruzko dokumentua.

f) Documento relativo al alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

g) Erantzukizunpeko adierazpena. Indarren den zigor-araubide administratibo nahiz penalaren mende geratuko da adierazpen hori, baldin alderdi hauen inguruan datu faltsurik adierazi badute:

g) Declaración responsable la cual quedará sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente, en caso de falseamiento de datos, respecto a la veracidad de los siguientes aspectos:

● Enpresa eskatzaileak laguntzaren deialdi-aginduan eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela.

● Que la empresa solicitante reúne todos los requisitos exigidos en el articulado de esta Orden de Convocatoria de ayudas.

● Enpresa ez dela ari armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen; betiere, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

● Que no se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

● Inbertsio berberetarako, beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatu zaizkien eta/edo haiengandik jaso diren laguntzen zehaztapena.

● Que ha declarado las ayudas que para las mismas inversiones, se haya solicitado y/o recibido de otras instituciones públicas o privadas.

● Enpresa eskatzailea ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin.

● Que la empresa solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

● Enpresa eskatzailea ez dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean.

● Que la empresa solicitante no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, que se encuentren aún en tramitación.

● Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela.

● Que se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

● Burutu gabeko dirua errekuperatzeko agindurik ez izatea, batzordeak hala erabaki duelako laguntzaren bat barne-merkatuarekiko bateragarri ez eta ilegal jo duenez; eta enpresa ez egotea krisian, krisian dauden finantza-arloaz besteko enpresak Salbatzeko eta Berregituratzeko Estatuko Laguntzen inguruko Jarraibide Komunitarioen arabera (DOUE 2014/C 249/01).

● Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, y que no es una empresa en crisis, de acuerdo a las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de empresas no financieras en crisis (DOUE 2014/C 249/01).

● Enpresa eskatzaileak enpresaren deslokalizazioa ez egiteko konpromisoa hartzen duela, dirulaguntza ematen den datatik hura osorik itzuli arte.

● Que la empresa solicitante se compromete a no incurrir en deslocalización empresarial desde la fecha de concesión de la subvención hasta el total reintegro de la misma.

● Enpresa eskatzaileak ez duela ezarrita Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako debekurik.

● Que la empresa solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

19. artikulua.– Eskabideak aztertzea.

Artículo 19.– Análisis de las solicitudes.

1.– Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari dagokio aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea, Erakunde laguntzaileei buruzko 9. artikuluak esleitzen dizkion funtzioen arabera.

1.– Corresponderá a la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas en el marco de las funciones que se le asignan en el artículo 9, de Entidades Colaboradoras.

2.– Eskabidean akatsak badaude, behar bezala beteta ez badago edo harekin batera aurreko artikuluan zehaztutako dokumentazioa aurkezten ez bada, Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa lehiakorrerako Sozietatea, S.A.-k enpresa interesdunari eskatuko dio 10 eguneko epean hutsak konpontzeko edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko, eta adieraziko dio hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela; horretarako, aldez aurretik, Industriako sailburuordeak ebazpena emango du, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa betez.

2.– Si la solicitud presentara deficiencias o no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, requerirá a la empresa interesada para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del Viceconsejero de Industria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Enpresa Garapenerako Atalak txosten bat eman beharko du, eta bertan honako hauek aztertu beharko ditu: egin beharreko inbertsioak eta enplegua, negozio-plana eta, egoki bada, oinarri teknologikokoa duen eta/edo berritzailea den. Era berean, Estrategia eta Teknologia Unitate Estrategikoak txosten bat eman ahal izango du, inbertsioak oinarri teknologikokoak eta/edo berritzailekoak diren hobekiago aztertzekotan.

3.– El Área de Desarrollo Empresarial de SPRI efectuará el análisis de las inversiones, el empleo a realizar, el plan de negocios y la consideración, en su caso, de Base Tecnológica y/o Innovadora. Asimismo, la Unidad Estratégica de Tecnología e Innovación (UETI) de SPRI podrá emitir un informe técnico en el que se concrete la consideración de Base Tecnológica y/o Innovadora de las empresas.

4.– Eskabideak aztertu ondoren, SPRIk txosten teknikoa bidaliko dio batzordeari, bai eta eskabideak onartu edo ez onartzeko behin-behineko proposamena ere.

4.– Efectuado el análisis de las solicitudes, la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, remitirá a la Comisión un informe técnico y su propuesta provisional de resolución de las solicitudes seleccionadas y las denegadas.

5.– Ondoren, batzordeak ebazpenaren behin betiko proposamena bidaliko dio organo eskudunari.

5.– La Comisión elevará al órgano competente la propuesta definitiva de la resolución correspondiente.

20. artikulua.– Laguntzak emateari buruzko ebazpena.

Artículo 20.– Resolución de concesión de ayudas.

1.– Aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira. Industriako Sailburuordeak ebatziko ditu eskabideak, baldintzak bete ez dituztenak baztertuz eta ontzat emandakoei dagozkien laguntzak izendatuz.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento en el que el Viceconsejero de Industria resolverá sobre las solicitudes presentadas asignando las ayudas concedidas, y denegando las que no cumplan los requisitos exigidos.

2.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenak kontu hauek zehaztuko ditu, gutxienez:

2.– La resolución de concesión o denegación, contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a) Dirulaguntza itzulgarria emango zaien eskabideen zerrenda; eta bakoitzaren kasuan, zein erakundek jasoko duen laguntza, zein inbertsio lagunduko den diruz eta zenbateko laguntza izango den.

a) Relación de las solicitudes a las que se concede la ayuda reintegrable indicando, para cada una de ellas, la entidad beneficiaria, la inversión subvencionable e importe de la ayuda concedida.

b) Dirulaguntza itzulgarria ukatu zaien eskabideen zerrenda, eta bakoitzari zergatik ukatu zaion laguntza.

b) Relación de las solicitudes a las que se deniega la ayuda reintegrable indicando los motivos que fundamentan dicha denegación.

Enpresa onuradunei eranskin bana jarriko zaie, argi eta garbi adierazteko zer inbertsio-plan onartu zaien, zer inbertsio lagunduko zaien diruz, zer enplegu sortu beharko duen eta zenbateko laguntza eman zaien.

A las empresas beneficiarias se les añadirá un anexo individualizado en el que se hará constar, de manera expresa, el plan de inversiones aprobado, la inversión subvencionable, el empleo a generar y el importe de la ayuda concedida.

3.– Aurreko paragrafoak aipatzen duen ebazpenak ez dio amaiera ematen bide administratiboari; gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio, hilabeteko epean, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabrá la interposición de recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, según lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaio enpresa interesdun bakoitzari, banan-banan; hori gorabehera, urtean behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara esleipendunen eta emandako laguntzen zenbatekoen zerrenda, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa) testu bategineko 49.2 artikuluak xedatutakoari jarraikiz.

4.– La Resolución será notificada individualmente de forma electrónica a cada empresa interesada, sin perjuicio de que con carácter anual se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades beneficiarias y de las ayudas concedidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

5.– Enpresa onuradunei agindu honetan araututako laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestean egon behar da amaituta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzen ari den edozein itzultze-prozedura edo zigor-prozedura.

5.– La concesión y, en su caso, el pago a las empresas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabete izango da, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota ebazpenik ez bazaie jakinarazi interesdunei, dirulaguntzaren eskaera ukatu egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatutako ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de seis meses desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

21. artikulua.– Laguntzak ordaintzeko ebazpena.

Artículo 21.– Resolución para el pago de ayudas.

1.– Onuradunak taxututako inbertsioen adierazpena aurkeztu beharko du, egoitza elektroniko honen bidez: http://www.euskadi.eus/internet-bidezko-tramiteak/web01-s2kono/eu/ o www.spri.eus/gauzatu. Adierazpenean fakturen taula ere jarri beharko du, horretarako eredua goiko egoitza elektronikotik hartuta, eta azaldu beharko du, dirulaguntza jaso ondoren, ez daukala berreskuratzeko inongo agindurik Europar Batasuneko Batzordearen erabaki baten ondorioz, merkatu erkidegoarekiko bateraezina den laguntza ilegalen bat dela-eta.

1.– La empresa beneficiaria deberá presentar, a través de la siguiente sede electrónica, http://www.euskadi.eus/tramitar-por-internet/web01-s2kono/es/ o www.spri.eus/gauzatu, una declaración de las inversiones materializadas, la cual deberá ir acompañada de un cuadro de facturas cuyo modelo está disponible en dicha sede electrónica, y en la que la beneficiaria expone que no tiene, tras la concesión de la ayuda, ninguna orden de recuperación pendiente por una decisión de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

2.– Aitortutako inbertsioak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren lurralde-ordezkaritzek ikuskatuko dituzte, eta kanpo-auditoretzen bitartez egiaztatu ahal izango dira. Enpresa onuradunak ikuskatze-zerbitzuaren eskueran jarriko ditu 18. artikuluko erantzukizunpeko adierazpenean aipatzen den dokumentazio guztia eta behin betiko fakturak. Azken horiek bat etorri beharko dute goian adierazitako faktura-koadroan zehaztutakoekin, eta horien bidez dirulaguntza publikoaren helburua bete dela frogatu behar izango da.

2.– Las inversiones declaradas serán objeto de inspección por parte de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y, además, podrán ser objeto de comprobación a través de auditorías externas. La empresa beneficiaria pondrá a disposición del servicio inspector toda aquella documentación a la que se hacía referencia en la declaración responsable del artículo 18, así como las facturas definitivas, correspondientes a las especificadas en el cuadro de facturas del párrafo anterior, y que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la ayuda pública.

Era berean, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko (azaroaren 17ko 38/2003) 30. artikuluan eta hurrengoetan eta hura garatzeko araudietan xedatutakoa betetze aldera behar diren agiriak eta informazio osagarria eskatu ahal izango dira.

Así mismo, se requerirá cuanta documentación, e información complementaria, sea necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, alderdi horiek guztiak egiaztatu ondoren, dirulaguntza itzulgarria ordaintzeko proposamena igorriko dio Industria Garatzeko Zuzendaritzari.

La SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, una vez verificados todos los aspectos mencionados en el punto anterior, remitirá a la Dirección de Desarrollo Industrial la propuesta de pago de la ayuda reintegrable que corresponda.

3.– Inbertsioak egiteko epea amaituta, enpresak hiru hilabete izango ditu inbertsioei buruzko azken aitorpena aurkezteko.

3.– Para la presentación de la última declaración de inversiones la empresa beneficiaria dispondrá de tres meses desde la finalización del plazo del horizonte temporal establecido para la realización de las inversiones.

Epe hori igarota, inbertsioak ebaluatuko dira; horretarako, oinarritzat hartuko dira egun horretara arte aurkeztutako inbertsio-aitorpenak eta egindako edo egiteko diren ikuskatze-lanak.

Transcurrido dicho plazo, si no se presentara esta liquidación, se procederá a la evaluación de las inversiones en base a las declaraciones de inversiones presentadas hasta la fecha y sus correspondientes inspecciones.

SPRIk, aurreko atalean aipatutako inbertsioak ebaluatu eta ikuskatu ondoren, laguntza itzulgarriaren azken likidazioaren txostena prestatutako du, justifikatutako inbertsioen arabera.

La SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, una vez realizada la evaluación e inspección de las inversiones mencionadas en el apartado anterior, emitirá un informe de liquidación final de la ayuda reintegrable que corresponda a las inversiones justificadas.

4.– Organo kudeatzailea den Industria Garatzeko zuzendariak ebazpen bat emango du enpresa onuradunari ordaindu beharreko zenbatekoa, guztizkoa edo partziala, zehazteko.

4.– El Director de Desarrollo Industrial, órgano gestor de las ayudas, dictará una Resolución en la que se indicará el importe de la ayuda, total o parcial, que corresponda satisfacer a la empresa beneficiaria.

Orokorrean, laguntza itzulgarriak urtean bi alditan ordainduko dira, zehatz (onuradunak zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzako obligazioak ondo beteta dauzkala egiaztatuta) justifikatu denaren proportzioan, baldin eta itzularazteko ebazpena jaso duelako zordun ez bada.

Las ayudas reintegrables se abonarán, con carácter general, dos veces al año, en proporción a lo efectivamente justificado tras verificar que la beneficiaria está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro.

5.– Ebazpena Finantzen Euskal Institutuari helaraziko zaio, Erakunde Kolaboratzaileen 9. Artikuluak emanda dauzkan zereginen barruan, laguntza itzulgarria ordaindu dezan, zehazki, ebazpenean jartzen duen kopurua. Horrez gain, enpresari ere emango zaio ebazpenaren berri.

5.– La citada resolución se remitirá al Instituto Vasco de Finanzas para que este, en el marco de las funciones que se le asignan en el artículo 9, de Entidades Colaboradoras, efectúe el desembolso de la ayuda reintegrable por el importe señalado en la misma. Asimismo, la resolución será notificada a la empresa beneficiaria.

6.– Programa honen bidetik onargarritzat jo den laguntzarik ez zaio emango enpresa eskatzaileari baldin legez kanpoko laguntzaren bat jasota badu eta, laguntza hau jaso ostean, Europako Batzordeak ezezko erabakia hartu eta berreskuratzeko agindua eman badu, eta enpresak oraindik itzuli ez badu. Kasu hori gertatzen bada, espedientea abiaraziko zaio eta dagokiona itzuli beharko du.

6.– No se efectuará el pago de la ayuda concedida en el marco del presente programa cuando una empresa disponga de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea haya adoptado, con posterioridad a la concesión de la ayuda, una Decisión negativa con orden de recuperación y esta no haya sido reembolsada. Este supuesto supondrá la incoación del expediente de incumplimiento y reintegro que corresponda.

22. artikulua.– Laguntzak itzultzea.

Artículo 22.– Reintegros de las ayudas.

1.– Laguntza-itzulketek izaera finkoa izango dute, eta aldian-aldian gauzatuko dira Finantzen Euskal Institutuaren kontu batean, bost urtez.

1.– Los reintegros de las ayudas tendrán la consideración de carácter fijo y se harán efectivos periódicamente, durante cinco años consecutivos, en una cuenta del Instituto Vasco de Finanzas.

2.– Honela ordainduko da laguntza:

2.– Los reintegros se harán efectivos de la siguiente manera:

a) Inbertsioak burutzeko ezarritako epea (dirulaguntza emateko ebazpenean dator) bukatu eta gero, urtebeteko karentzia izango dute enpresek dirua itzultzen hasteko.

a) Una vez finalizado el plazo del horizonte temporal establecido para la ejecución de las inversiones que figura en la resolución de concesión, las empresas contarán con un año de carencia antes de iniciar los reintegros.

b) Karentziako urte hori pasa eta gero egingo dute itzulketaren aurreneko partea, hau da, inbertsioak bukatu ziren ekitaldiaren osteko bigarren urtean.

b) El primer reintegro se hará efectivo tras el año de carencia, esto es, en el 2.º año siguiente al del ejercicio en que se produce la finalización de las inversiones.

c) Gainerako itzulketak segidan egingo dira, bosgarren urtera iritsi arte.

c) El resto de reintegros se harán efectivos consecutivamente hasta alcanzar el quinto año.

3.– Likidatutako laguntzaren bosten bat itzuli beharko dute urte bakoitzean, urtean bitan, alegia, bosten horren % 50 itzulketa bakoitzean. Itzulketak otsailean eta uztailean egin behar dira.

3.– El importe a reintegrar en cada anualidad será a razón de una quinta parte de la ayuda liquidada y se efectuarán dos reintegros por anualidad, a razón de un 50% de la misma cada uno de ellos, siendo uno, durante el mes de febrero y el otro, durante el mes de julio.

4.– Urteko itzulketak egin ondoren, likidazio-txostena idatziko du Industria Garatzeko zuzendaritzak, eta, txosten horretan azalduko du zer diferentzia egon den Administrazioaren alde edo aurka –halakorik egonez gero– eta zer interes aplikatu den (interesik aplikatu behar bada).

4.– Tras los reintegros anuales, la Dirección de Desarrollo Industrial emitirá un informe de liquidación, reflejando, si las hubiera, las diferencias existentes, a favor o en contra de la Administración así como, la aplicación de posibles intereses, en su caso.

a) Diferentzia horiek hurrengo itzulketan konpentsatuko dira, behin betiko likidazio-txostenean ezarritako eran.

a) Las diferencias, serán compensadas en el siguiente reintegro que se devengue y, en los términos que se establezca en la liquidación definitiva.

b) Diferentziak Administrazioaren aurkakoak izanez gero, egoki diren interesak aplikatu beharko dira, enpresa onuradunak oker egindako itzulketa egin zenetik aurrera.

b) Cuando las diferencias sean en contra de la Administración serán de aplicación los intereses que correspondan, desde la fecha en que la empresa beneficiaria realizó el reintegro incorrecto.

c) Diferentzia horiek azken likidazioan aurkitzen badira, enpresa onuradunak likidazio hori zuzendu eta erregularizatu beharko du hiru hileko epean, eta egoki den kopurua itzuli beharko du, eta, orobat, onuradunak itzulketa oker egin zuenetik harako legezko interesak.

c) Cuando las diferencias se detecten en la última liquidación, la empresa beneficiaria vendrá obligada, en un plazo de tres meses, a corregir y regularizar la misma, reintegrando las cuantías que correspondan más los intereses legales que fueran de aplicación desde el momento mismo en que se produjo el reintegro incorrecto.

Hori guztia, betiere, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoaren arabera (698/1991 Dekretua: Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

Todo ello según lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

23. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 23.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak betetzen ez baditu agindu honetan eta aplikatu behar diren gainerako arauetan eta laguntzak emateko ebazpenean ezarritako baldintza eta beharkizunak, organo eskudunak ebazpen administratibo bidez adieraziko du hark galdu egin duela laguntza jasotzeko eskubidea, eta –hala badagokio– jasotako laguntzen printzipala itzuli behar diola Finantzen Euskal Institutuari, eta haren berandutza-interesak, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari. Horretarako, ebazpen hori eman aurretik, organo eskudunak ez-betetzeari buruzko espedientea egin beharko du, eta interesdunari entzunaldia eman. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, lege-ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar al Instituto Vasco de Finanzas las ayudas percibidas. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Laguntza ematea eragin zuten helburuak guztiz eta nabarmen ez betetzeak –jarraipen eta kontrol mekanismoen bidez zehaztuko da hori–, dirulaguntza oso-osorik itzuli beharra eragingo du, eta, horrela badagokio, jasotzeke dauden kopuruak kobratzeko eskubidea eta dirulaguntzaren onuradun izatea bera ere galduko dira.

2.– El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento y control, será causa de reintegro total de la ayuda, y en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir y de la consideración de beneficiaria de la ayuda.

Hau da, besteak beste, ez betetzea:

Entre otras causas de incumplimiento están las siguientes:

a) Ez gauzatzea agindu honetako 11. eta 12. artikuluetan enpleguari eta inbertsioei buruz ezarritako minimoak.

a) La no materialización de los mínimos establecidos en los artículos 11 y 12 de esta Orden, relativos a la inversión y empleo.

b) Ekitaldi bakoitzean sortutako itzulketak ez gauzatzea.

b) La no realización de los reintegros devengados en cada una de las anualidades correspondientes.

c) Inbertsioak beste eraren batean desbideratzea, edo ez betetzea laguntzak emateko ebazpenean ezartzen den beste edozein betebehar.

c) Cualquier otra desviación de las inversiones o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de ayudas.

d) Agindu honetako lagundutako inbertsioak deslokalizazioa.

d) La deslocalización de las inversiones apoyadas por este programa.

e) Dirulaguntzak justifikatzeko agiriak ez aurkeztea.

e) Falta de presentación de la documentación correspondiente a la justificación de las ayudas.

3.– Laguntza ematea eragin zuten helburuak neurri batean ez betetzeak dirulaguntzatik horri dagokion zatia itzularaztea eragingo du, baita jasotzeke dauden kopuruak kobratzeko eskubidea galtzea ere.

3.– El incumplimiento parcial de los objetivos para los que se concedió la ayuda implicará, en su caso, la devolución de aquella parte de la ayuda que corresponda, así como la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.

4.– Ez da ez betetzearen ondoriozko espedienterik abiaraziko, baina bai aldatzeko espedientea, bai eta egokitzen dena itzularazteko espedientea ere, kasu hauetan:

4.– No se incoará expediente de incumplimiento, pero sí de modificación y, si procede, de reintegro de lo que corresponda, en los siguientes casos:

a) Inbertsioak egiten ari diren bitartean enpresak ETE izateari uztea: kasu horretan likidazio bat egingo da, ETE izateari utzi dion unera arteko inbertsioak baino ez dituena kontuan hartuko. Une horretatik aurrera proiektua amaitutzat emango da, eta, hala badagokio, jasotako kopuruak itzultzeko prozedura aplikatuko da, 22. artikuluan adierazitako eran.

a) La transformación de PYME a no PYME durante la realización de las inversiones: supondrá una liquidación, correspondiente, exclusivamente, a las inversiones realizadas hasta el momento que se pierda la consideración de PYME. A partir de este momento el proyecto se considera finalizado, aplicándose, en su caso, el procedimiento de reintegro, para las cantidades percibidas, en los términos del artículo 22 de reintegros de las ayudas.

b) Agindu honen bidetik sortutako enplegua ez mantentzea 3 urtez. Deialdiko dirulaguntza garbia galtzea eragingo du honek, zehazki, enplegua sortzeko zatiari dagokiona.

b) El no mantenimiento, durante 3 años, del empleo creado al amparo de esta Orden, supondrá la pérdida de la subvención neta equivalente de la convocatoria, aplicada a la parte correspondiente a la creación de empleo.

c) Enpresak hasierako plantila mantentzen ez badu, dirulaguntza garbitik horri dagokiona itzuli beharko du, aurreko artikuluan xedatutako itzuli eta gero, betiere, seigarren urteko otsaileko azkeneko eguna baino lehen.

c) El no mantenimiento de la plantilla inicial implicará el reintegro de la subvención neta equivalente, que se realizará tras el último reintegro estipulado en el artículo anterior, y siempre antes del último día de febrero del sexto año.

5.– Jasotako zenbatekoak eta egoki diren berandutza-interesak itzuli behar izango dira, halaber, honako hauetan ezartzen diren kasuetan: Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuko 53. artikulua, eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikulua.

5.– Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora correspondiente, en los supuestos contemplados en los artículos 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.– Industriako sailburuordeari dagokio ez-betetzeari buruzko espedientea hasi eta ebaztea. Inbertsioak amaitu baino lehenagoko gorabeherak direla-eta, Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak proposatuta egin dezake hori, edo, itzulketei buruzko gorabeheren kasuan, Finantzen Euskal Institutuak proposatuta.

6.– La incoación de expediente de incumplimiento, así como su resolución, corresponderá al Viceconsejero de Industria pudiendo efectuarse a propuesta de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por incidencias anteriores a la finalización de las inversiones o a propuesta del Instituto Vasco de Finanzas por incidencias relativas a los reintegros.

7.– Erakunde onuraduna konkurtso-prozedura batean baldin badago, Administrazioak lehentasuna izango du –kasuan kasu aplika daitezkeen xedapenek aitortzen diotena– eman dituen dirulaguntza itzulgarriak berreskuratzeko.

7.– Si la entidad beneficiaria se viera incursa en un procedimiento concursal, la Administración, al objeto de recuperar las ayudas reembolsables que hubiera concedido, gozará de la preferencia que le reconozcan las disposiciones que en cada caso resulten aplicables.

24. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 24.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

1.– Laguntza eman zuen ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta laguntzaren xedea betetzat jotzen bada, eta laguntzak ematerakoan kontuan hartu zen betekizunetakoren bat aldatzen bada, edota beste laguntza edo dirulaguntza bat lortzen bada beste edozein erakunde publiko nahiz pribatu batetik; baina horretarako, dirulaguntzaren arauak onuradun izateko arauetan ezarritako betekizunak bete behar dira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos por la presente Orden.

2.– Horretarako, eta, edonola ere, izaera eta bete nahi diren helburuen kaltetan ez bada, aldaketak egiteko baimena emango du Industriako Sailburuordeak, aurretik Industria Garapenerako Zuzendaritzari edota SPRIri eskatu bazaio, eta bukatu aurretik erakunde onuradunak behar bezala justifikatu baditu.

2.– A estos efectos, y siempre que no se desvirtúe la naturaleza y objetivos perseguidos, podrán autorizarse cambios por parte del Viceconsejero de Industria, si han sido previamente solicitados a la Dirección de Desarrollo Industrial y/o a SPRI y plenamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización.

Halakoetan, Industriako sailburuordeak ebazpen bat emango du, onartutako laguntzen zenbatekoak eta/edo epeak berregokitzeko.

A tal efecto, el Viceconsejero de Industria dictará la oportuna resolución en la que se reajustarán los importes y/o plazos de las ayudas concedidas.

3.– Hala, dirulaguntzak eman dituen administrazio-organoak aukeran izango du baimena ematea.

3.– En este sentido, el órgano administrativo que otorgó las ayudas podrá conceder:

a) Egin beharreko inbertsioak burutzeko epearen luzapena, enpresak aurretik eskatu eta justifikatuz gero. Itzulketak hasi aurreti, gabealdiko urteko abenduaren 31ra arte iraun dezake aipatu luzapenak, gehienez. Luzapenaren ondorioz, atzeratu egingo da dagokion laguntzen ordainketa, baldin eta enpresak alegatu dituen arrazoiek luzapen hori justifikatzen badute.

a) Una prórroga en la ejecución de las inversiones a realizar, previa solicitud y justificación por parte de la empresa beneficiaria. El plazo de ejecución se extenderá, como máximo, hasta el 31 de diciembre del año de carencia, antes de comenzar los reintegros, lo que conllevará un retraso en el pago de la ayuda que corresponda, siempre que las razones alegadas por la empresa así lo justifiquen.

b) Enplegua sortzeko eta, hala badagokio, hasierako pertsonalari eusteko luzapena, onuradunak hala eskatuta (ezarritako denbora-muga amaitu aurretik), edo Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak proposaturik. Aipatu luzapenak itzulketen 2. urteko abenduaren 31ra arte iraun dezake, gehienez ere.

b) Una prórroga para la creación y, en su caso, mantenimiento de la plantilla, a propuesta de la empresa (antes de la finalización del horizonte temporal fijado) o a propuesta de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. El plazo de ejecución se extenderá, como máximo, hasta el 31 de diciembre del segundo año de los reintegros.

4.– Aldaketa hauek ez dituzte ekarriko, baina, emandako dirulaguntza itzulgarriaren zenbatekoa aldatzea, ezta laguntza emateko ebazpenean itzulketarako ezarri ziren baldintzak eta datak aldatzea ere.

4.– Estas modificaciones, no obstante, no supondrán, en ningún caso, aumento del importe de la ayuda reintegrable concedida, ni alterará las condiciones y fechas de reintegro establecidas en la resolución de concesión.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko apirilaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2019.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental