Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2019ko apirilaren 16a, asteartea

N.º 74, martes 16 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

DEUSEZTATUTAKO XEDAPENA


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

DISPOSICIÓN ANULADA

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1920
1920

63/2019 DEKRETUA, apirilaren 9koa, komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena.

DECRETO 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario.

Biohondakinek Euskal Autonomia Erkidegoan sortutako etxeko hondakinen frakzio oso handia hartzen dute. Biohondakintzat jotzen dira etxeetan etxeko jardueren ondorioz sortutako hondakinak, baita zerbitzu zein industrietan antzeko jardueren ondorioz sortutako hondakinak ere, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean ezarritakoaren arabera. Etxeko hondakinen frakzio hori % 28koa da. Hala, 2016. urtean, guztira, 317.781 t izan ziren.

Los biorresiduos suponen una fracción muy importante de los residuos domésticos generados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entendiendo por tales los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, así como los similares a los anteriores generados en servicios e industrias, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Dicha fracción alcanza el 28% de los residuos domésticos, siendo un total de 317.781 t para el año 2016.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008ko azaroaren 19ko 2008/98/EE zuzentarauak, hondakinei buruzkoak, estatu kideei eskatu zien behar ziren neurriak har zitzatela biohondakinak gaika biltzeko, hondakin horien konpostajea eta digestioa egiteko xedearekin.

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, instó a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para impulsar la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje y la digestión de los mismos.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean, Autonomia Erkidegoaren politikak hondakinen gaiari buruz dituen printzipioak zerrendatzen dira (69. artikulua). Horien artean daude, esaterako, hauek, ordena hierarkikoan: a) jatorrian prebenitu eta minimizatzea, produkzioa eta kaltegarritasuna murriztuz; b) berrerabiltzea, birziklatzea eta balorizatzeko zein zikloak ixteko beste edozein forma sustatzea; c) balorizatu ezin daitezkeen hondakinak egoki deuseztatzea eta egoki kudeatzeko behar diren bitartekoak ezartzea.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, enumera los principios de la política de la Comunidad Autónoma en materia de residuos en su artículo 69, entre los que se encuentran, por orden jerárquico: a) la prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y nocividad; b) la incentivación de la reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de ciclos y c) la eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de los medios necesarios para su correcta gestión.

Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeak 24. artikuluan Europako Erkidegoaren agindua garatu zuen, eta aipamen berezia egiten dio, hondakinak kudeatzeko plan eta programen bidez, etxeko eta komunitateko konpostajea sustatzeko beharrari.

El artículo 24 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, desarrolló el mandato comunitario estableciendo una específica mención a la necesidad de fomentar el compostaje doméstico y comunitario a través de los planes y programas de gestión de residuos.

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 2020rako Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa Planean, baita 2016ko haren berrikuspenean ere, xede espezifiko bat ezarri zen etxeko konpostajea eta komunitateko konpostajea sustatzeko, horrelako ekimenen jarduketa orokortuak dagozkien foru-planetan txerta daitezela programatuz.

En este sentido, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 2020, así como su revisión en 2016, incorporaron como objetivo específico el impulso del compostaje doméstico y compostaje comunitario, programando la inclusión en los respectivos Planes Forales de actuaciones generalizadas de este tipo de iniciativas.

Etxeko eta komunitateko konpostajea Europar Batasuneko estatu kideetan sustatzen diren jarduerak dira, baita Europar Batasuneko biohondakinen kudeaketari buruzko Liburu Berdea bezalako Europako dokumentu ofizialetan ere. Halere, kontzeptu horiek gero eta gehiago erabiltzen badira ere, ez daukate definizio positibaturik testu arauemaileetan, nahiz eta nolabaiteko isilbidezko adostasuna dagoen modalitate horietako bakoitzari buruz ulertu behar denaren inguruan. Egoera hori dela eta, kontzeptu horien lege-definizioa eta araubide juridikoa behar dira, eta hori da, hain zuzen, xedapen arauemaile honetan egin dena.

El compostaje doméstico y comunitario son actividades que se promueven en los Estados Miembros de la Unión Europea y en documentos comunitarios oficiales como el Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea. Sin embargo, siendo creciente la utilización de estos conceptos, no cuentan con una definición positivada en los textos normativos a pesar de que existe cierto consenso tácito en lo que debe entenderse por cada una de estas modalidades. Dicha situación hace necesaria la definición legal y el perfilado del régimen jurídico de estos conceptos acometidos en la presente disposición normativa.

Europako Batzordeak prebentzio-kontzeptuaren interpretazio ireki bat onartu du, eta Hondakinen Prebentziorako Programak Prestatzeko Gidan hau adierazi du: «etxeko konpostajea (home composting) prebentziotzat jo daiteke zentzu zabalean» (2012ko urria).

La Comisión Europea ha llegado a aceptar una interpretación abierta del concepto de prevención, afirmando en la Guía para la Preparación de Programas de Prevención de Residuos que «el compostaje doméstico (home composting) podría considerarse como prevención en sentido amplio» (octubre de 2012).

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera horiek de facto ezarri eta garatzen ziren behar beste argitu gabeko araubide juridikorik gabe, hau da, zentzu zabalean hondakinak prebenitzeko horrelako jarduketen eta, beste baimen batzuen artean, hondakinak kudeatzeko baimena behar duten hondakin-tratamenduen bestelako jardueren artean mugak ezartzen dituen araubide juridikorik gabe.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco dichas actividades venían implantándose y desarrollándose de facto sin un régimen jurídico suficientemente clarificado que estableciera límites entre este tipo de actuaciones de prevención de residuos en sentido amplio y aquellas otras actividades de tratamiento de residuos sometidas a autorización de gestión de residuos, entre otros permisos.

Zenbait estatu kidek mota honetako konpostajea prebentzio-plan eta -estrategietan sartzen dute, nahiz eta berariaz onartzen duten neurri horiek, zentzu hertsian, ez dakartela prebentziorik.

Diversos Estados Miembros incluyen este tipo de compostaje dentro de sus planes y estrategias de prevención, aun admitiendo expresamente que estas medidas no suponen una prevención en sentido estricto.

Estatuan Hondakinen Plan Nazional Integralean agertzen da eta bertan prebentzio-neurri gisa hauxe jaso da: «etxeko eta komunitateko konpostaje-programekin jarraitu behar da eta horiek zabaldu behar dira». Era berean, Hondakinak Prebenitzeko Estatuko Programan hau adierazi da –prebentzio-neurri gisa aipatzen da Etxeko Jatorria duten Hiri Hondakinen Programan–: «etxeko eta komunitateko konpostaje-programekin jarraitu behar da eta horiek zabaldu behar dira».

A nivel estatal aparece recogido en el Plan Nacional Integral de Residuos, en el que se incluye como medida de prevención «la continuación y ampliación de los programas de compostaje doméstico y comunitario». De igual manera se refleja también en el Programa Estatal de Prevención de Residuos, citándose como medida de prevención en el Programa de Residuos Urbanos de Origen Domiciliario: «la continuación y ampliación de los programas de compostaje doméstico y comunitario».

Euskal Autonomia Erkidegoan, ildo horretako lehen urrats bat izan zen Ingurumeneko sailburuordearen 2015eko urriaren 19ko 1/2015 Instrukzioa onartzea, EAEko lurralde-eremuan komunitateko konpostaje-instalazioek bete behar dituzten administrazio-prozedurei buruzkoa. Dokumentu hartan argitu zen komunitateko konpostajea, zentzu zabalean, hondakinak tratatzeko eragiketa bat izan gabe, hondakinak prebenitzeko jarduketa bat dela, betiere instalazioek konpostaje zentralizatuko instalazioetatik bereizten dituzten baldintza batzuk betetzen badituzte.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, un primer paso en esta misma línea consistió en la aprobación de la Instrucción 1/2015, de 19 de octubre de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, relativa a los procedimientos administrativos que deben observar las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la CAPV. En aquel documento se clarificó que el compostaje comunitario es una actuación de prevención de residuos en sentido amplio, carente de la condición de operación de tratamiento de residuos, siempre que las instalaciones cumplan determinados requisitos que los diferencian de las instalaciones de compostaje centralizado.

Dekretu honen xede nagusia da ingurumena eta pertsonen osasuna babestea. Horretarako, etxeko biohondakinak konpostatzen diren instalazio eta jarduerek bete behar dituzten baldintzak ezartzen dira, horiek hondakinak prebenitzeko jardueratzat hartu ahal izateko, zentzu zabalean. Hori dela eta, baldintzak ezarri dira alderdi hauen inguruan: komunitateko konpostajearen xede izan daitezkeen hondakinak, instalazioen kokapena eta ezaugarriak, prozesuaren kontrola eta lortzen den konpostaren kalitate-kontrola. Era berean, instalazioek titular bat eta teknikari arduradun bat izan behar dituzte, eta bien eginkizunak ere zehaztu egin dira.

La finalidad última de este Decreto no es otra que la protección del medio ambiente y de la salud de las personas. A tal efecto, se establecen las condiciones que deben reunir las instalaciones y actividades donde se composten los biorresiduos de origen doméstico para poder ser consideradas actividades de prevención de residuos en sentido amplio, fijándose requisitos relativos a los residuos que pueden ser objeto de compostaje comunitario, la ubicación y las características de las instalaciones, el control del proceso y los controles de calidad del compost resultante. Asimismo, se impone la necesidad de que las instalaciones dispongan de una persona titular y una persona responsable técnica, cuyas funciones quedan también especificadas.

Lortzen den konpostaren balizko erabilerei dagokienez, materialari emango zaion erabileraren arabera aplika daitekeen araudira igortzen du dekretu honek, eta ez badago araudi espezifikorik, nabarmentzen du lortutako konposta erabiltzaileek erabil dezaketela beren lursailetan, eta elikakatearekin erlazionatutako erabilerak saihesteko zuhurtzia izan behar dela.

Respecto a los posibles usos del compost resultante, este Decreto se remite a la normativa que resulte aplicable en función del uso al que se pretenda destinar el material, y en defecto de reglamentación específica, pone de relieve la posibilidad de utilizar el compost obtenido entre las personas usuarias para su utilización en sus propios terrenos, con la cautela de evitar los usos relacionados con la cadena alimentaria.

Bestalde, horrelako instalazioek molestiak sor ditzakete, eta, beraz, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean ezarritakoaren arabera sailkatutako jardueratzat jotzen dira. Halere, duten inpaktua garrantzi gutxikoa denez, dagokien administrazioaren esku-hartzearen araubidea aurretiazko komunikazioa behar duten jarduerena izan daiteke, Lege horretako II.B eranskinean aurreikusia.

Por otro lado, este tipo de instalaciones tienen cierto potencial de generar molestias y, por lo tanto, tienen la consideración de actividades clasificadas de conformidad a lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Sin embargo, su impacto poco relevante permite que su régimen de intervención administrativa sea el de comunicación previa de actividad, previsto en el Anexo II.B) de dicha Ley.

Azkenik, adierazi behar da ikastetxeetan sortzen diren eta etxeetakoekin parekatu daitezkeen hondakinak ere konpostatu daitezkeela sortzen diren tokian, xedapen gehigarrian aurreikusitakoa betez.

Finalmente, cabe señalar que los residuos asimilables a los domésticos generados en centros educativos también pueden ser compostados en el lugar en el que se producen, cumpliendo lo previsto en la Disposición Adicional.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, nahitaezko aholku-organoei iritzia eskatuta, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko apirilaren 9ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y oídos los órganos consultivos preceptivos, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de abril de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzea, ingurumena eta pertsonen osasuna babesteko helburuarekin.

El objeto del presente Decreto es establecer el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario en la Comunidad Autónoma del País Vasco con el fin último de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu honetako xedapenak Euskal Autonomia Erkidegoan komunitateko konpostajerako diren instalazio eta jarduerei, publiko zein pribatuei, aplikatuko zaizkie, dekretu honetan ezarritakoa betez, baldin eta ez badaude hondakinak tratatzeko eragiketen baimen-araubidearen mende, Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legeko 27. artikuluan aurreikusi bezala.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco a las instalaciones y actividades, públicas y privadas, destinadas al compostaje comunitario que, cumpliendo lo dispuesto en el mismo, no estén sometidas al régimen de autorización de las operaciones de tratamiento de residuos, previsto en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

Dekretu honen ondorioetarako, kontzeptu hauek definitu behar dira:

A efectos del presente Decreto se definen los siguientes conceptos:

a) Biohondakina: lorategi eta parkeetako hondakin biodegradagarriak, etxeetatik, jatetxeetatik, sukaldaritza kolektiboko zerbitzuetatik eta txikizkako establezimenduetatik ateratako elikagai- eta sukalde-hondakinak, eta elikagaiak prozesatzeko instalazioetatik datozen antzeko hondakinak.

a) Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes y servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesados de alimentos.

b) Konposta: gaika bildutako hondakin biodegradagarrien tratamendu biologiko aerobikotik lortutako medeagarri organikoa.

b) Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aeróbico de residuos biodegradables recogidos separadamente.

c) Konpostajea: material biodegradagarri organikoen transformazio biologiko aerobiko eta termofiloaren prozesu kontrolatua. Horren bidez, ongarri edo medeagarri organikoak eta/edo produktu organiko mota batzuk lortzen dira.

c) Compostaje: proceso controlado de transformación biológica aeróbica y termófila de materiales orgánicos biodegradables que da lugar a abonos o enmiendas orgánicos y/o a algunos tipos de productos orgánicos.

d) Komunitateko konpostajea: sistema bat, zeinaren bidez hainbat erabiltzailek beren biohondakinak eremu komun batean konpostajearen bitartez tratatzen baitituzte, betiere dekretu honetako mugak eta baldintzak kontuan hartuta.

d) Compostaje comunitario: el sistema por el cual varias personas usuarias tratan sus propios biorresiduos en un espacio común mediante compostaje, efectuado con sujeción a los umbrales y condicionantes del presente Decreto.

e) Material egituratzailea/osagarria: zurezko materiala edo landare-jatorriko lignifikatua, zeinak, biohondakinarekin proportzio egokian nahasten bada, airea nahasketan barrena ibiltzea ahalbidetzen baitu; izan ere, ez du trinkotzen uzten, karbonoa ematen du eta hezetasuna erregulatzen du.

e) Material estructurante/complementario: material leñoso o lignificado de origen vegetal que, mezclado con el biorresiduo en proporciones adecuadas, permite la circulación del aire a través de la mezcla, evita su apelmazamiento, aporta carbono y regula la humedad.

f) Komunitateko konpostaje-instalazioa: konpostaje-prozesua osorik (deskonposizio- eta heltze-faseak barne, baita material egituratzailea biltegiratzea eta konposta lortzea ere) egiteko behar den eta leku jakin batean dagoen ekipamendua.

f) Instalación de compostaje comunitario: equipamiento o conjunto de equipamientos necesarios para desarrollar el proceso completo de compostaje, incluyendo las fases de descomposición y maduración, así como el almacenamiento de material estructurante y el compost resultante, dispuestos en un mismo emplazamiento.

g) Lotea: komunitateko konpostaje-instalazio bateko edo batzuetako konpost heldua. Konpost horren prozesuan dekretu honetako 8. artikuluan ezarritako baldintzak bete dira. Lote bat konpost helduaren hainbat azpilotek osa dezakete, baldin eta bi baldintza hauek betetzen badira:

g) Lote: el compost maduro procedente de una o varias instalaciones de compostaje comunitario, en cuyo proceso se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 8 del presente Decreto. Un lote podrá estar compuesto por distintos sublotes de compost maduro siempre que se cumplan las tres condiciones siguientes:

– Azpilote eta lote guztien trazabilitatea bermatzea.

– Se asegure la trazabilidad de todos los sublotes y lotes.

– Titular beraren instalazio batetik edo batzuetatik eratortzea.

– Que procedan de una o varias instalaciones de una misma persona titular.

– Dagozkien degradazio-faseak era bereizi eta kontrolatuan amaituta izatea, gutxienez, 8. artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Que hayan terminado sus respectivas fases de degradación de manera separada y controlada, al menos, según lo dispuesto en el citado artículo 8.

h) Azpilotea: lote bat eratzen duten partidetako bakoitza, betiere horiek konpost heldutzat jotzen badira 8. artikuluaren arabera.

h) Sublote: cada una de las partidas en las que está constituido un lote, siempre y cuando estas hayan alcanzado la consideración de compost maduro en base al artículo 8.

i) Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako erabiltzaileak: hondakin biodegradagarriak dekretu honetan zehaztutako komunitateko konpostaje-instalazioetan uzten dituzten pertsona fisikoak.

i) Personas usuarias de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario: personas físicas que depositan sus residuos biodegradables en las instalaciones de compostaje comunitario definidas en el presente Decreto.

4. artikulua.– Komunitateko konpostajea hondakinak prebenitzeko eragiketa gisa.

Artículo 4.– Compostaje comunitario como operación de prevención de residuos.

1.– Zentzu zabalean, komunitateko konpostaje-instalazio eta -jarduerak hondakinen prebentzio-jardueratzat joko dira, baldin eta dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

1.– Las instalaciones y actividades de compostaje comunitario serán consideradas como actividades de prevención de residuos en sentido amplio siempre que cumplan las condiciones establecidas en el presente Decreto.

2.– Instalazio eta jarduera horiei ez zaie aplikatuko hondakinak tratatzeko eragiketen baimen-araubidea, Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 27. artikuluan aurreikusia dagoena.

2.– Dichas instalaciones y actividades no estarán sometidas al régimen de autorización de las operaciones de tratamiento de residuos, previsto en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3.– Baldintza horiek betetzen dituzten instalazio eta jarduerak aurretiazko komunikazioa behar duten jardueren araubidearen mendeko jarduera sailkatutzat joko dira, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 55. artikuluaren eta hurrengoen ondorioetarako. Aipatutako legearen II. B) eranskineko 14. apartatuan kokatuko lirateke.

3.– Las instalaciones y actividades que satisfagan dichos requisitos serán consideradas actividades clasificadas sometidas al régimen de comunicación previa de actividad a los efectos de los artículos 55 y siguientes de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, encuadrándose en el apartado 14 del Anexo II. B) de la citada Ley.

5. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazioen kokapena.

Artículo 5.– Ubicación de las instalaciones de compostaje comunitario.

Komunitateko konpostaje-instalazioak kokatuko dira instalazio horiek hartuko dituzten udalek ezarritako arauen arabera, pertsonei molestiak sortzea saihestearren eta, nolanahi ere, errespetatu egingo dira jabari publikoko guneak eta legez ezarritako zortasunak, baita unean-unean indarrean egon daitezkeen bestelako arauetatik eratorritako beste edozein muga ere.

Las instalaciones de compostaje comunitario deberán ubicarse de acuerdo con las normas que establezcan los ayuntamientos en los que se vayan a implantar, al objeto de evitar molestias a las personas y, en todo caso, respetando las zonas de dominio público y las servidumbres legalmente establecidas, así como cualesquiera otras limitaciones derivadas de otras normas que pudieran estar vigentes en cada momento.

6. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazioen ezaugarriak.

Artículo 6.– Características de las instalaciones de compostaje comunitario.

1.– Komunitateko konpostaje-instalazioek ez dituzte izango hamar metro kubiko baino gehiago, bolumenaren aldetik, konpostaje-prozesua egiteko.

1.– Las instalaciones de compostaje comunitario no podrán superar los diez metros cúbicos de volumen disponible para el proceso de compostaje.

2.– Bolumena neurtzeko, instalazioa osatzen duten ekipamendu guztiak izango dira kontuan, eta alde batera utziko dira material egituratzailea jasotzeko eta konposta biltegiratzeko ekipamenduak.

2.– A efectos de realizar el cómputo del volumen se contabilizarán todos los equipamientos que conformen la instalación, excluyendo los destinados a albergar el material estructurante y a almacenar el compost.

3.– Hainbat azpilote izanez gero, azpiloteak beren artean ez nahasteko eran diseinatu behar da instalazioa.

3.– En caso de la existencia de distintos sublotes, la instalación debe estar diseñada para que estos no se mezclen entre sí.

7. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazioetan onar daitezkeen hondakinak.

Artículo 7.– Residuos admisibles en instalaciones de compostaje comunitario.

Komunitateko konpostaje-instalazioetan soilik biohondakin hauek konpostatu ahal izango dira:

En las instalaciones de compostaje comunitario se podrán compostar únicamente los siguientes biorresiduos:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

8. artikulua.– Komunitateko konpostaje-prozesua kontrolatzea.

Artículo 8.– Control del proceso de compostaje comunitario.

1.– Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren titularrek bermatu egin beharko dute arrisku biologikoak eraginkortasunez arintzen direla prozesua baldintza egokietan mantenduta. Prozesu horri hurrengo apartatuan adierazten diren tenperaturaren eta edukitze-denboraren kontrolak egin beharko zaizkio.

1.– Las personas titulares de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario deberán garantizar una atenuación eficaz de los riesgos biológicos mediante el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de proceso. Dicho proceso deberá someterse a los controles de temperatura y tiempos de permanencia señalados en el apartado siguiente.

2.– Lortzen den konpostaren higienizazioa ziurtatzeko, ezinbestekoa izango da konposta 55.ºC-tik gorako tenperaturetan egotea elkarren segidako hamalau eguneko gutxieneko denboraldi batean, patogenoak, parasitoak eta belar txarren haziak deuseztatu direla bermatzearren. Edozein arrazoi dela eta, ez badira baldintza horiek betetzen, lortzen den produktua, baldin eta berriro ere prozesuan sartzen ez bada, hondakin gisa kudeatu beharko da dagokion zerbitzu publikoaren bidez.

2.– Al objeto de asegurar la higienización del compost resultante, será necesario que este haya estado durante un periodo mínimo de catorce días consecutivos a temperaturas superiores a 55 ºC, de modo que se garantice la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. En el caso de que, por cualquier circunstancia, no se logre satisfacer estas condiciones, el producto resultante, caso de no ser reintroducido en el proceso, deberá ser gestionado como residuo a través del servicio público correspondiente.

9. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako konpostaren organismo patogenoak kontrolatzea.

Artículo 9.– Control de organismos patógenos del compost procedente de instalaciones y actividades de compostaje comunitario.

1.– Prozesua amaitzean, aurreko artikuluko baldintzak beteta, instalazioaren eta jardueraren titularrak bermatu beharko du lortutako konpost helduaren lote bakoitza kontrolatu egiten dela, lagin adierazgarri baten bidez, eta muga hauek betetzen direla bermatuko du:

1.– Al finalizar el proceso, cumplidas las condiciones del artículo anterior, la persona titular de la instalación y actividad deberá asegurar que se realiza un control de cada lote de compost maduro obtenido, mediante muestra representativa, garantizando que se cumplen los siguientes límites:

a) Salmonellarik ez izatea (produktuaren 25 g-tan).

a) Salmonella ausente (en 25 g de producto).

b) Escherichia coli < 1.000 kop. probableena produktuaren gramo bakoitzeko.

b) Escherichia coli < 1000 n.º más probable por gramo de producto.

2.– Konpost helduaren lote bat hainbat azpilotek osatzen badute, horietako bakoitza banaka aztertu beharko da.

2.– En caso de que un lote de compost maduro esté compuesto por varios sublotes, no será necesario el análisis individualizado de cada uno de ellos.

3.– Muga horiek gainditzen dituen konposta ez bada berriro prozesuan sartzen, hondakin gisa kudeatu beharko da dagokion zerbitzu publikoaren bidez.

3.– El compost que supere estos límites, caso de no ser reintroducido en el proceso, deberá ser gestionado como residuo a través del servicio público correspondiente.

10. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako titular eta teknikari arduradunaren betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones de la persona titular y de la persona responsable técnica de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario.

1.– Instalazioen titularrak betebehar hauek izango ditu:

1.– El titular de las instalaciones debe cumplir las siguientes obligaciones:

a) Ziurtatu beharko du jarduerak teknikari arduradun bat duela, hau da, dekretu honetako 8. eta 9. artikuluak betetzeko ardura duen teknikaria. Teknikari horrek behar besteko gaitasun teknikoa izango du ziurta dezan prozesua, hala instalazioak eta jarduerak nola lortutako konposta, ingurumena eta pertsonen osasuna babesten duten baldintzetan gauzatzen dela.

a) Asegurar que la actividad cuenta con una persona responsable técnica que actúe como garante del cumplimiento de los artículos 8 y 9 del presente Decreto. Dicha persona deberá disponer de la solvencia técnica suficiente para asegurar que el proceso se lleva a cabo en condiciones tales que, tanto las instalaciones y actividades como el compost obtenido, garanticen la protección del medio ambiente y la salud de las personas.

b) Jakinaraztea prozesuari edo produktuari eragin diezaioketen gertaerak instalazioa kokatuta dagoen udaleko arloko arduradunari.

b) Comunicar las incidencias acaecidas que pudieran afectar al proceso o al producto, al área responsable del ayuntamiento en el que se ubique la instalación.

c) Ziurtatzea konposta dekretu honetan aurreikusitako erabiltzaile eta erabileretarako soilik banatzen dela, konpostaje-prozesua amaitzen denean eta dekretu honetako 8. eta 9. artikuluetan eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen denean.

c) Asegurar que el compost se reparte únicamente entre las personas usuarias y para los usos previstos en este Decreto, cuando el proceso de compostaje finalice y se compruebe que satisface las condiciones exigidas en los artículos 8 y 9 del presente Decreto.

d) Bermatzea hurrengo apartatuan aipatutako artxibo kronologikoak eskatutako informazioa duela eta udalaren esku egongo dela hiru urtean gutxienez.

d) Garantizar que el archivo cronológico mencionado en el siguiente apartado cuenta con la información requerida y está a disposición del ayuntamiento durante al menos tres años.

2.– Instalazio bakoitzaren teknikari arduradunak betebehar hauek izango ditu:

2.– El responsable técnico de cada instalación debe cumplir las siguientes obligaciones:

a) Kontrolatzea konpostatuko biohondakinen tipologia, dekretu honetako 7. artikuluan ezarritakoaren arabera.

a) Controlar la tipología de los biorresiduos compostados, según lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto.

b) Kontrolatzea konpostaje-prozesua, dekretu honetako 8. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Controlar el proceso de compostaje según lo dispuesto en el artículo 8 del presente Decreto.

c) Kontrolatzea agente patogenoak, dekretu honetako 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

c) Controlar los agentes patógenos según lo dispuesto en el artículo 9 del presente Decreto.

d) Komunitateko konpostaje-instalazioetan egindako jardueren artxibo kronologiko bat eramatea; bertan, informazio hau adieraziko da:

d) Llevar un archivo cronológico de las actividades desarrolladas en las instalaciones de compostaje comunitario, en el que deberá constar la siguiente información:

– Tenperaturaren eta edukitze-denboraren kontrol-emaitzak.

– Resultados del control de temperatura y tiempo de permanencia.

– Organismo patogenoen kontrol-emaitzak.

– Resultados del control de organismos patógenos.

11. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren erabiltzaileen prestakuntza.

Artículo 11.– Formación de las personas usuarias de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario.

Komunitateko konpostaje-instalazioak eta jarduerak ezartzen diren tokietako udalak arduratuko dira erabiltzaileek prozesua era egokian eta, edonola ere, dekretu honetan ezarritakoaren arabera egin ahal izateko behar den prestakuntza edo gaitasuna izateaz.

Los ayuntamientos en los que se ubiquen las instalaciones y actividades de compostaje comunitario velarán porque las personas usuarias tengan la formación o la capacitación necesarias para poder realizar el proceso de manera adecuada y, en todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto.

12. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako konposta biltegiratzea.

Artículo 12.– Almacenamiento del compost procedente de instalaciones y actividades de compostaje comunitario.

1.– Lortutako konposta komunitateko konpostaje-instalazioetan biltegiratu ahal izango da, heltze-prozesutik lortutako konpostaren ezaugarriak ez direla aldatzen ziurtatzeko eran.

1.– El compost obtenido podrá ser almacenado en las propias instalaciones de compostaje comunitario de manera que se asegure la no alteración de las características del compost resultante del proceso de maduración.

2.– Instalazioaren titularrak komunitateko konpostaje-instalazioetatik kanpo biltegiratzea erabakitzen badu, biltegiratze hori instalazioaren titularraren erantzukizunpean egingo da, kontainerizatuta eta/edo ontziratuta eta toki estalian, heltze-prozesutik lortutako konpostaren ezaugarriak aldatzen ez direla eta konposta erabiltzaileak ez direnen artean banatzen ez dela bermatzeko eran.

2.– En caso de que la persona titular de la instalación decida almacenar compost fuera de las instalaciones de compostaje comunitario, dicho almacenamiento deberá realizarse siempre bajo la responsabilidad de la persona titular de la instalación, contenerizado o envasado y en lugar cubierto, de manera que se asegure la no alteración de las características del compost resultante del proceso de maduración y la no distribución del mismo entre personas no usuarias.

13. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako konposta erabiltzea.

Artículo 13.– Usos del compost procedente de instalaciones y actividades de compostaje comunitario.

1.– Lortutako konposta instalazioetako erabiltzaileek soilik erabiliko dute erabilera partikularrerako; ezingo dute bideratu elikakatearekin erlazionatutako erabileretarako.

1.– El compost resultante será utilizado exclusivamente por las personas usuarias de las instalaciones para su uso particular, sin destinarlo a usos relacionados con la cadena alimentaria.

2.– Udalek (titularrak diren instalazioetako konpostaren erabiltzaile gisa) instalazioetatik lortutako konposta erabili ahal izango dute, elikakatearekin erlazionatutako erabileretan izan ezik.

2.– Los ayuntamientos, como usuarios del compost procedente de las instalaciones de las que sean titulares, podrán utilizar el compost obtenido de estas excluyendo usos relacionados con la cadena alimentaria.

3.– Nolanahi ere, instalazioen titularrek ziurtatu beharko dute lortutako konposta era egokian erabiltzen dela, eta material horretaz baliatuko den erabilerak duen araudia betetzeko ardura izango dute.

3.– En todo caso, las personas titulares de las instalaciones deberán asegurar un uso adecuado del compost obtenido, siendo responsables del cumplimiento de la normativa que regule el uso al que se destine el material.

14. artikulua.– Komunitateko konpostaje-instalazioak erregistratzea.

Artículo 14.– Registro de instalaciones de compostaje comunitario.

1.– Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 66.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, udalek udalerrian egiten den titulartasun publiko edo pribatuko komunitateko konpostajerako instalazioak eta jarduerak txertatu beharko dituzte jarduera sailkatuen udal erregistroan. Aipatutako erregistroan informazio hau jasoko da:

1.– De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los ayuntamientos deberán incorporar en el registro municipal de actividades clasificadas las instalaciones y actividades de compostaje comunitario de titularidad pública o privada que se desarrollen en su término municipal. En dicho registro deberá constar la siguiente información:

a) Instalazioaren titularra den pertsona fisiko edo juridikoaren –publikoa izan edo pribatua izan– identitatea.

a) Identidad de la persona física o jurídica, pública o privada, titular de la instalación.

b) Arduradun tekniko gisa jarduten duen pertsonaren identitatea.

b) Identidad de la persona que actúe como responsable técnica.

c) Instalazioetako erabiltzaileen identitatea.

c) Identidad de las personas usuarias de las instalaciones.

d) Instalazioen kokapena.

d) Ubicación de las instalaciones.

e) Instalazioen edukiera.

e) Capacidad de las instalaciones.

2.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 16. artikuluan xedatutakoa betez, komunitateko konpostaje-instalazioak barne hartuta dauden jarduera sailkatuen udal erregistroaren apartatuan edo atalean sexuaren aldagaia jaso beharko da, datuak bereiz bildu eta ustiatzeko.

2.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el apartado o sección del registro municipal de actividades clasificadas en el que se incorporen las instalaciones de compostaje comunitario deberá incluir la variable de sexo con objeto de recopilar y explotar datos desagregados.

3.– Udalek neurri egokiak hartuko dituzte instalazioetako titularrek dagokien informazioa eguneratuta mantentzen dutela bermatzeko.

3.– Los ayuntamientos adoptarán las medidas oportunas para garantizar que las personas titulares de las instalaciones mantienen actualizada la información correspondiente.

15. artikulua.– Informazioa eskatzea udalei.

Artículo 15.– Solicitud de información a los ayuntamientos.

Estatistika ofizialak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ingurumen-organoak azken hiru urteetako informazioa eskatu ahal izango die instalazio horiek kokatuta dauden udalei beren eremu geografikoan dauden komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren inguruan.

Para elaborar las estadísticas oficiales, el órgano ambiental de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar a los ayuntamientos donde se ubiquen dichas instalaciones, información de los tres últimos años sobre las instalaciones y actividades de compostaje comunitario existentes en su ámbito geográfico.

16. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 16.– Régimen sancionador.

Dekretu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzeak Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean edo Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean aurreikusitako zehapen-araubidea aplikatzea ekarriko du.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco o en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Konpostajea ikastetxeetan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Compostaje en centros educativos.

Ikastetxeetan sortzen diren eta etxeetakoekin parekatu daitezkeen hondakinak konpostatu daitezke sortzen diren tokian. Halere, konpostaje-kasu zehatz honetan, baldintza hauek ezartzen dira:

Los residuos asimilables a los domésticos generados en centros educativos pueden ser compostados en el lugar en el que se producen. Sin embargo, en este caso específico de compostaje, se establecen las siguientes condiciones:

a) Hala prozesuak nola lortzen den konpostak betetzea dekretu honetako 8. eta 9. artikuluetan aipatutako prozesu-baldintzak eta organismo patogenoen kontrola.

a) Que tanto el proceso como el compost resultante cumplan las condiciones de proceso y el control de organismos patógenos referidos en los artículos 8 y 9 del presente Decreto.

b) Lortzen den konposta esklusiboki erabiltzea ikastetxean bertan, eta alde batera uztea elikakatearekin erlazionatutako erabilerak; eta konposta banatzea debekatuta egongo da.

b) Que el compost resultante sea utilizado exclusivamente para su uso en el propio centro educativo, excluyéndose usos relacionados con la cadena alimentaria, y quedando prohibida su distribución.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Lehendik dauden instalazioak egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Adaptación de las instalaciones existentes.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik hiru urteko gehieneko epean, lehendik dauden komunitateko konpostaje-instalazioak eta -jarduerak dekretu honetan aurreikusitakora egokitu beharko dira.

En un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto las instalaciones y actividades de compostaje comunitario existentes deberán adaptarse a lo previsto en la presente norma.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Dekretua garatzeko arau-gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación normativa para el desarrollo del Decreto.

Ingurumenaren arloan eskumenak dituen sailari ahalmena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoa garatzeko behar diren xedapen eta jarraibide tekniko guztiak eman ditzan.

Se faculta al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones e instrucciones técnicas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko apirilaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental