Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 2019ko apirilaren 1a, astelehena

N.º 63, lunes 1 de abril de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1625
1625

47/2019 DEKRETUA, martxoaren 26koa, Bazkide Estrategikoen Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzak ematea arautzen duena.

DECRETO 47/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la concesión de ayudas a proyectos de cooperación técnica con regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior.

Nazioartekotzeko ekimenen eremuan, zeinak «Nazioartekotzeko 2020 Esparru Estrategiaren» barruan diseinatu ziren –Basque Country Estrategia 2020–, Kanpo Ekintzako Plana kokatzen da, eta plan hori 2018ko urtarrilaren 23an onetsi zuen Gobernu Kontseiluak. Plan horren helburu estrategikoa da Euskadiren garapen etengabe eta jasangarriari laguntzea, hemendik kanpo EAEk sektore askotan dituen interesak sustatuta. Hartara, plan horren hirugarren ekintza-ildoan aurreikusten da Euskadirentzat estrategikoak diren eskualdeekin harremanak egitea. Proiektatu diren jardueren artean jasotzen da lankidetza-hitzarmen bilateralak egin eta jarri behar direla abian eskualde estrategikoekin. Alde horretatik, harreman bilateralak indartzeko eta elkarren intereseko aliantzak eta kolaborazioak lantzeko, lankidetza-hitzarmenak eta -memorandumak izenpetu dira estrategikotzat jotzen diren zenbait eskualderekin. Zehazki, hitzarmenak sinatu dira Jiangsu, Baviera, Flandria, Querétaro, Cundinamarca, Quebec, Gales eta Akitania Berriarekin, eta ez da baztertzen aliantza gehiago egitea.

En el ámbito de las iniciativas de internacionalización, diseñadas en la «Estrategia Marco de Internacionalización 2020, Estrategia Basque Country – EBC 2020», se enmarca el Plan de Acción Exterior, aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de enero de 2018. En este Plan, y con el objetivo estratégico de contribuir al desarrollo sostenido y sostenible de Euskadi, mediante la promoción en el exterior de sus intereses multisectoriales, en su tercera línea de acción se prevé desarrollar relaciones con regiones estratégicas para Euskadi. Entre las diferentes actuaciones proyectadas, se contempla la necesidad de establecer y poner en marcha acuerdos de colaboración bilaterales con regiones estratégicas. En este sentido, con la finalidad de intensificar las relaciones bilaterales y de establecer nuevas alianzas y colaboraciones de interés mutuo, se han suscrito acuerdos y memorandos de colaboración con diferentes regiones consideradas estratégicas. Concretamente, y sin perjuicio de nuevas alianzas, se han suscrito convenios con Jiangsu, Baviera, Flandes, Querétaro, Cundinamarca, Quebec, Gales y Nueva Aquitania.

Eskualde estrategikoen sare hori finkatu eta indartzeko, ezinbestekoa da lotura sendoak egitea erakunde azpiestatal horiekin, bidea irekiko baitzaie nazioartekotzeko euskal ekimenei; izan ere, kanpoan dauden aukerak identifikatu ahal izango dira, eskualdeetako agenteak elkarrengana gerturatu, ideiak bateratu eta jomuga komunetara iristeko lankidetza-estrategiak bultzatu.

De cara a consolidar y fortalecer esta Red de regiones estratégicas, es preciso establecer vínculos sólidos con estos entes subestatales, de forma que se puedan llevar a cabo iniciativas vascas de internacionalización, que permitan identificar oportunidades en el exterior, así como aproximar a los agentes de las diferentes regiones, facilitar la puesta en común de ideas y potenciar la colaboración estratégica para alcanzar metas comunes.

Helburu horietara iristeko aukera izateko, dekretu honek zenbait dirulaguntza arautzen ditu, kanpoko eskualde estrategikoetan lankidetza teknikoko proiektuak bultzatzeko eta sustatzeko. Proiektu horiek Euskal Autonomia Erkidegoaren eta deialdi bakoitzean estrategikotzat jotzen diren eskualdeen arteko harremanak bultzatu behar dituzte, eta harreman horietan sakondu. Dirulaguntzak estrategikotzat jotzen diren eskualdeetako erakundeekin lankidetza-proiektuak egiten dituzten pertsona juridikoei emango zaizkie; proiektuek eskualde estrategikoekin formalizatutako memorandumetan jasotako gaien ingurukoak behar dute izan, hala nola ekonomia, enpresa, gizarte, kultura, hezkuntza eta zientziaren arlokoak, besteak beste.

Para favorecer estas finalidades, el presente Decreto regula una línea de subvenciones orientada a impulsar y fomentar proyectos de cooperación técnica en regiones estratégicas en el exterior. Proyectos que deberán favorecer y ahondar en las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y las regiones estratégicas que se determinen en cada convocatoria. Las subvenciones van dirigidas a personas jurídicas que realicen proyectos de colaboración con entidades en las regiones que se consideren estratégicas, en aquellas materias recogidas en los memorandos formalizados con las regiones estratégicas, como la económica, empresarial, social, cultural, educativa y científica entre otras.

Une honetara arte sinatu diren hitzarmenak ikusita, dirulaguntzak bi eremu geografikotarako banatzea pentsatu da, bat Europarako eta bestea Europatik kanpoko proiektuetarako.

La distribución geográfica de los acuerdos firmados hasta este momento, permite configurar las ayudas en dos ámbitos geográficos, uno el de Europa y otro fuera de Europa.

Horren arabera, Lehendakariak hala proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko martxoaren 26an eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de marzo de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da deialdi bakoitzean finkatutako alorretan kanpoko eskualde estrategikoetako pertsona juridikoekin egiten diren jarduera- eta lankidetza-proiektu bilateralak finantzatzeko laguntzen erregimena arautzea. Proiektu horiek bat etorri beharko dute eskualde estrategiko horietako bakoitzarekin aurrez formalizatutako memorandumetan ezarritakoekin.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular el régimen de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de actuación y colaboración bilateral, que se lleven a cabo con personas jurídicas de las regiones estratégicas en el exterior, en las materias que se concreten en la correspondiente convocatoria, y que se correspondan con los establecidos en los memorandos previamente formalizados con cada una de dichas regiones estratégicas.

2.– Hasieran aurrez ikusitakoaren arabera, diruz lagundu daitezkeen lankidetza-proiektu bilateralen arloak hauek dira: merkataritza; inbertsioak eta negozio-aukerak; ikerketa, garapena eta berrikuntza; industria-politika; zerga-politika; mugikortasuna eta garraioa; lan-merkatua eta ekonomia-politika; ingurumena eta energia; nekazaritza eta elikadura; osasuna; hezkuntza eta lanbide-heziketa; kultura; turismoa; eta polizia-lankidetza.

2.– Las materias de los proyectos de colaboración bilateral subvencionables, inicialmente previstas, son el comercio, las inversiones y oportunidades de negocio, la Investigación desarrollo e innovación, la política industrial, la política fiscal, la movilidad y el transporte, el mercado laboral y la política económica, el medio ambiente y la energía, la agricultura y la alimentación, la salud, la educación y la formación profesional, la cultura, el turismo y la cooperación policial.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

Laguntza hauek jaso ditzakete dagokion deialdiaren esparruan jarduera- edo lankidetza-proiektu bilateral bat aurkezten duten pertsona juridiko pribatuek, baldin eta haien egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan badago eta kanpoko eskualde estrategikoetako bazkide baten partaidetza badute.

Podrán acogerse a estas ayudas personas jurídicas privadas, con domicilio social en la Comunidad Autónoma Euskadi, que presenten un proyecto de actividad o de colaboración bilateral, en el marco de la correspondiente convocatoria, que cuenten con la participación de un socio de las regiones estratégicas en el exterior.

3. artikulua.– Kanpoko eskualde estrategikoko bazkidea.

Artículo 3.– Socio de la región estratégica en el exterior.

Diruz lagundu daitekeen lankidetza-proiektu bilateralean parte hartzen duen pertsona juridikoa da kanpoko eskualde estrategikoko bazkidea. Bazkide horrek dagokion eskualde estrategikoan izan beharko du egoitza soziala, deialdiaren ebazpenean xedatutakoaren arabera.

El socio de la región estratégica en el exterior, es la persona jurídica que participa en el proyecto de colaboración bilateral subvencionable. Este socio, deberá tener su domicilio social en la región estratégica que corresponda, atendiendo a lo dispuesto en la resolución de convocatoria.

4. artikulua.– Eremu geografikoa.

Artículo 4.– Ámbito geográfico.

Dekretu honetan araututako laguntzak bi eremu geografikotan banatuta daude, proiektuan parte hartzen duen eskualde estrategikoko bazkidearen egoitzaren arabera:

Las ayudas reguladas en el presente Decreto están divididas en dos ámbitos geográficos diferenciados, atendiendo al domicilio del socio de la región estratégica participante en el proyecto:

1.– Europako eskualde estrategikoen eremurako laguntzak.

1.– Ayudas en el ámbito de las regiones estratégicas de Europa.

2.– Europatik kanpoko eskualde estrategikoen eremurako laguntzak.

2.– Ayudas en el ámbito de las regiones estratégicas fuera de Europa.

5. artikulua.– Parte hartzen duten entitateek bete behar dituzten betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos que deben cumplir las entidades participantes.

1.– Dekretu honen 2. artikuluan aipatutakoaz gain, betekizun hauek bete beharko dituzte entitate parte hartzaileek:

1.– Además de lo mencionado en el artículo 2 de este Decreto, las entidades participantes han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Pertsona juridiko pribatu gisa eratuta egotea.

a) Estar constituida como persona jurídica privada.

b) Onuradun izatea galarazten duten egoeretakoren batean ez egotea –egoera horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 28/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan arautzen dira–.

b) No estar incursa en ninguna de las circunstancias que determinan la imposibilidad de obtener la condición de persona beneficiaria, reguladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Ez erortzea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako egoeretan, zeinek sexu-diskriminazioa egiteagatik dirulaguntzak jasotzea galaraz baitezakete.

c) No incurrir en las circunstancias descritas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que pudieran dar lugar a la imposibilidad de recibir subvenciones con motivo de la discriminación por razón de sexo.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

d) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

2.– Dekretu honen 3. artikuluan aipatutakoaz gain, betekizun hauek bete beharko dituzte eskualde estrategikoetako entitate parte-hartzaileek:

2.– Además de lo mencionado en el artículo 3 del presente Decreto, las entidades participantes de las regiones estratégicas han de cumplir con los siguientes requisitos:

a) Jatorrizko herrialdean aplikatu beharreko legeriaren arabera eratutako nortasun juridikoa izatea.

a) Tener personalidad jurídica constituida de conformidad con la legislación aplicable en el país de origen.

b) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, indarreko legeriaren arabera.

b) No haber sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo de acuerdo con la legislación vigente.

c) Dirulaguntzak jasotzeko debekuan ez erortzea, jatorrizko herrialdean aplikatu beharreko legeriaren arabera.

c) No incurrir en prohibición de recibir subvenciones de acuerdo con la legislación aplicable en el país de origen.

6. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 6.– Convocatorias.

1.– Eskualde estrategikoekin lankidetza abiarazteko eta bultzatzeko zer aukera eta behar dagoen kontuan hartuta egingo dira deialdiak. Deialdi bakoitza adierazitako eskualde estrategiko bateko edo gehiagotako agenteekin egingo diren lankidetza-proiektuetarako izango da.

1.– Atendiendo a la oportunidad y necesidad de implementar y favorecer la colaboración con las regiones estratégicas, se llevarán a cabo las correspondientes convocatorias. Cada convocatoria que se realice irá dirigida a proyectos de colaboración con agentes de una o varias de las regiones estratégicas señaladas.

2.– Aldizka, kanpo-harremanen arloan eskumena duen organoaren ebazpen baten bidez, dekretu honetan araututako laguntzen deialdia egingo da. Deialdi hori bananduta egin beharko da dekretu honetan jasotako esku hartzeko eremu geografiko bakoitzarentzat.

2.– Periódicamente, mediante resolución del órgano competente en materia de acción exterior, se procederá a convocar las ayudas reguladas en el presente Decreto. Dicha convocatoria deberá realizarse de forma separada para cada uno de los ámbitos geográficos de intervención recogidos en el presente Decreto.

3.– Deialdiari buruzko ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, eta, bertan, alderdi hauek azaldu beharko dira: deialdiaren xedea, laguntzen diru-zuzkidura, dagokion ebaluazio-batzordeko kideen izenak, eskabideak aurkezteko modua eta epea, diruz lagundu daitekeen proiektua egikaritzeko epea, eta, hala badagokio, haien gehieneko zenbatekoa.

3.– Las resoluciones de convocatoria, que se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, determinarán el objeto de la convocatoria, la dotación económica de las ayudas, la designación de las personas integrantes de la correspondiente comisión de evaluación, el modo y plazo de presentación de solicitudes, el plazo de ejecución del correspondiente proyecto subvencionable y, en su caso, el importe máximo de los mismos.

7. artikulua.– Eskabidea.

Artículo 7.– Solicitud.

1.– Dirulaguntzen deialdian ezartzen den epearen barruan eta han ezarritako baldintzak beteta aurkeztu behar dituzte interesdunek eskabideak. Bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar dira eskabideak, deialdiaren ebazpenean ezartzen den dokumentazioarekin batera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2. eta 14.3 artikuluen arabera. Erakunde kudeatzaileak agiri horiek kontsultatu eta egiaztatuko ditu, aurretik aipatutako legearen 28. artikuluan ezarritako eran.

1.– Las personas interesadas, deberán presentar las solicitudes en el plazo y condiciones que se establezcan en la convocatoria de las ayudas. Esta solicitud deberá presentarse, junto con la documentación que se establezca en la resolución de la convocatoria, a través de medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta documentación, será comprobada y consultada por el órgano gestor en los términos establecidos por el artículo 28 de la referida Ley.

2.– Eskabidean, gutxienez, datu hauek jaso beharko dira:

2.– En la solicitud, como mínimo, deberán constar los siguientes datos:

a) Entitate eskatzailearen datuak, entitatearen arduraduna identifikatuta. Eskatzaileek egiaztatu beharko dute laguntza eskatzen dutenean egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan dutela, eta, horretaz gain, dekretu honetan zehazten diren betekizun eta irizpideak ere betetzen dituztela.

a) Datos de la entidad solicitante con identificación de la persona responsable de la entidad. Las personas solicitantes deberán acreditar que, a fecha de solicitud de la ayuda, tienen domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de los requisitos y criterios que se detallan en el presente Decreto.

b) Parte hartzen duen kanpoko eskualde estrategikoko bazkidearen identifikazioa, proiektuaren arduradunaren datuak adierazita.

b) Identificación del socio participante de la región estratégica en el exterior, con indicación de los datos de la persona responsable del proyecto.

3.– Honako betebehar hauek erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko dira:

3.– Mediante declaración responsable se acreditarán las siguientes obligaciones:

a) Beste edozein administraziok edo erakundek –publikoa zein pribatua– helburu bererako ematen dituen dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatuz eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri eman behar da.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Onuradun izatea galarazten duten egoeraren batean ez egotea –egoera horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 28/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan arautzen dira– eta otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako egoeretan ere ez erortzea, zeinek sexu-diskriminazioa egiteagatik dirulaguntzak jasotzea galaraz baitezakete.

b) No estar incursa en ninguna de las circunstancias que determinan la imposibilidad de obtener la condición de persona beneficiaria, reguladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como, no incurrir en las circunstancias descritas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, que pudieran dar lugar a la imposibilidad de recibir subvenciones con motivo de la discriminación por razón de sexo.

c) «De minimis» araubidearen mendeko bestelako dirulaguntzak aitortzea, dagokien zerga-ekitaldian eta aurreko bietan jasotakoak, frogatzeko «de minimis» laguntza berriak ez duela gainditzen 2013ko abenduaren 18ko Europako Batzordearen 1407/2013 (EE) Erregelamenduak, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak «de minimis» laguntzei aplikatzeari buruzkoak, agindutako gehieneko muga.

c) Declarar sobre otras ayudas de minimis, recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios anteriores, con el objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de mínimis.

d) Eskabidean eta aurkeztutako gainerako agirietan emandako datuen egiazkotasuna eta zehaztasuna aitortzea, eta hala ez bada, dagokion ardura hartzea (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

d) Declarar sobre la certeza y exactitud de los datos contenidos en la solicitud y en toda la documentación presentada, asumiendo la correspondiente responsabilidad si así no fuera (Artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

4.– Proiektuaren memoria.

4.– Memoria del proyecto.

Egingo den proiektuaren memoria bat aurkeztu beharko dute interesdunek, eta, memoria horretan, hauek zehaztuko dituzte: proiektua, egiteko epea, egiteko lekua, eta proiektuaren aurrekontu xehatua.

Las personas interesadas deberán presentar una memoria del proyecto que se va a llevar a cabo, en donde se detallará el proyecto, el plazo de ejecución, el lugar de ejecución, así como un presupuesto detallado del mismo.

8. artikulua.– Eskabidearen akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Eskabideak baldintza guztiak betetzen ez baditu edo deialdiaren ebazpenean eskatutako agiri guztiak ez baditu, erakunde interesdunari eskatuko zaio 10 eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utziko zaiola, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación que se exija en la resolución de la convocatoria, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 9.– Gastos subvencionables.

1.– Hemen araututako laguntzen xedea izango da egin beharreko proiektu bilateralaren gastuak ordaintzea, bai eta proiektuaren zabalkundearekin lotutako gastuak ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan araututakoaren arabera.

1.– Las ayudas aquí reguladas estarán encaminadas a sufragar gastos del proyecto bilateral a llevar a cabo, así como gastos relacionados con su difusión, en consonancia con lo regulado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Gastu hauetarako jaso daiteke dirulaguntza:

Podrán ser subvencionables los siguientes conceptos:

a) Dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak direla-eta, eskualde estrategikoetara joan behar duten EAEko pertsonen bidaia- eta egonaldi-gastuak ordaintzeko; deialdi bakoitzean ezarriko da eguneko gehieneko zenbatekoa eta zenbat egunetako egonaldiak, gehienez.

a) Gastos de viaje y estancia de las personas de la CAPV que, en virtud de los proyectos subvencionables, se desplacen a las regiones estratégicas, con el límite de cuantía diaria y del número de días máximos que se establezca para cada convocatoria.

b) Proiektu bilateralak egikaritzeko, sustatzeko eta hedatzeko gastuak ordaintzeko. Deialdiaren ebazpen bakoitzean ezarriko da gehienez zenbateko kopurua emango den.

b) Gastos para la ejecución, promoción y difusión de los proyectos bilaterales, realizados con el máximo que se establezca en cada resolución de convocatoria.

2.– Entitate onuradunaren betebeharra da diruz lagundutako jarduera egitea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluan ezarritako mugen barruan.

2.– La realización de la actividad subvencionada es obligación de la entidad beneficiaria, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Entitate onuradunek ezin izango dute azpikontratatu proiektua egikaritzeko lanaren % 20 baino gehiago.

3.– Las entidades beneficiarias no podrán subcontratar más del 20% de la ejecución del proyecto.

10. artikulua.– Ebaluazio-irizpideak.

Artículo 10.– Criterios de evaluación.

1.– Aurkezten diren proiektuak aztertu eta ebaluatzeko, irizpide hauek erabiliko dira:

1.– Los criterios para el análisis y evaluación de los proyectos presentados serán los siguientes:

a) Proiektuak zenbateko ekarpena egiten dion EAEk eskualde estrategikoarekin dituen harremanen garapenari. Irizpide hori baloratzerakoan, hauek hartuko dira kontuan: jarduera-kopurua, proiektuaren barruan egingo diren esku-hartzeak edo ekitaldiak, zenbat lagunek parte hartuko duten, eta proiektuaren xede-taldea zenbatekoa den. (20 puntu, gehienez ere).

a) Aportación del proyecto al desarrollo de las relaciones de Euskadi con la región estratégica. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta: el número de actuaciones, intervenciones o actos que se lleven a cabo en el mismo proyecto, el número de personas participantes y la cuantificación del público objetivo al que va dirigido el proyecto. (Hasta 20 puntos).

b) Proiektuak dakarren berrikuntza eta originaltasuna. Irizpide hori baloratzeko, proiektu berritzailetzat hartuko da produktu edo zerbitzuetan, prozesuetan, ikuspegietan edo kontzeptu berrietan hobekuntzak eragiten dituzten estrategiak garatzen dituena. Estrategia baten eraginez produktu edo zerbitzuaren onarpen handiagoa dakarten hobekuntzak lortzen badira, estrategia hori berritzailea izango da. (20 puntu, gehienez ere).

b) Innovación y originalidad del proyecto. Para la valoración de este criterio se entenderá como proyecto innovador aquel que desarrolle estrategias que supongan mejoras en sus productos o servicios, procesos, enfoques o nuevos conceptos. Una estrategia es innovadora si se consiguen mejoras que conllevan una mayor aceptación del producto o servicio. (Hasta 20 puntos).

c) Diruz lagundutako jardueraren ostean ere proiektuarekin jarraitzea aurreikustea. Irizpide hau baloratzeko, hauek hartuko dira kontuan: lankidetzaren egikaritze-, betetze- eta planifikatze-maila diruz lagundutako jardueraren ostean; proiektuaren bideragarritasuna, hura garatzeko eskuragarri dauden baliabide egokien bitartez –dirulaguntzaz gain–; eta proiektu berriak egiteko aurreikuspena, diruz lagundutako jardueraren ostean. (20 puntu, gehienez ere).

c) Previsión de continuación del proyecto, tras la actividad subvencionada. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta el grado ejecución, cumplimiento y de planificación de la colaboración tras la actividad propiamente subvencionada, la viabilidad del proyecto a través de la disponibilidad de recursos adecuados para su desarrollo, más allá de la subvención, así como la previsión de nuevos proyectos tras la actividad subvencionada. (Hasta 20 puntos).

d) Proiektua ezartzea bideragarria den. Irizpide hau baloratzeko, hauek hartuko dira kontuan: bideragarritasun ekonomikoa eta kofinantzaketa, eta proiektua hedatzeko plana. (20 puntu, gehienez ere).

d) Viabilidad de la implantación del proyecto. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta: la viabilidad económica y cofinanciación, así como el plan de difusión del proyecto. (Hasta 20 puntos).

e) Proiektuak duen genero-ikuspegia –diseinuan, helburuetan, metodologian eta ebaluazio-adierazleetan– eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua zuzendaritza-organoetan. (20 puntu, gehienez ere).

e) Perspectiva de género en el proyecto, tanto en el diseño, objetivos, metodología e indicadores de evaluación, así como la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección. (Hasta 20 puntos).

2.– Ebaluazio-batzordeen lana izango da aurkeztutako eskabideak ebaluatzea eta ebazpen-proposamena egitea. Eremu geografikoaren arabera, organo eskudunari bidali beharko diote proposamena.

2.– Será labor de las comisiones de evaluación, evaluar las solicitudes presentadas y realizar la propuesta de resolución. Según el ámbito geográfico deberán remitir la propuesta al órgano competente.

3.– Ez dute dirulaguntzarik jasoko gutxienez 50 puntu lortzen ez duten proiektuek.

3.– No podrán acceder a las ayudas aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 50 puntos.

11. artikulua.– Proiektuak hautatzea eta ebaluazio-batzordeak.

Artículo 11.– Selección de proyectos y comisiones de evaluación.

1.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da. Horretarako, dagokion ebaluazio-batzordea eratuko da, eta batzorde horrek aztertu eta ebaluatuko ditu dirulagutza-eskabideak, betiere dekretu honen 4. artikuluan zehaztutako eremu geografikoak aintzat hartuta. Beharrezkoa denean, batzorde bat eratuko da Europako eskualde estrategikoekin eginiko proiektuetarako, eta beste batzorde bat Europatik kanpoko eskualde estrategikoekin eginiko proiektuetarako.

1.– El procedimiento de otorgamiento de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, para ello se constituirá la correspondiente comisión de evaluación que analizará y evaluará las solicitudes de subvención, atendiendo siempre a los ámbitos geográficos definidos en el artículo 4 del presente Decreto. Constituyéndose cuando sea necesario, una comisión para aquellos proyectos con regiones estratégicas de Europa, y una comisión para los proyectos con regiones estratégicas fuera de Europa.

2.– Dekretu honen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, europako eskualde estrategikoekin eginiko proiektuak ebaluatzeko batzordea honela eratuta egongo da:

2.– La comisión para evaluar los proyectos con regiones estratégicas de Europa, en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de este Decreto, tendrá la siguiente composición:

a) Batzordeburua: kanpo harremanen arloko arduraduna.

a) Presidente o presidenta: la persona responsable en materia de relaciones exteriores.

b) Europako gaietan eskumena duen organoko titularrak izendatzen duen bokal bat.

b) Un vocal nombrado por la persona titular del órgano competente en materia de asuntos europeos.

c) Idazkaria: batzordeko idazkari-lanetan arituko da europako gaietan eskumena duen organoko teknikari bat, zeina organo horretako titularrak izendatuko baitu. Hitza eta botoa izango ditu.

c) Secretario o secretaria: actuará como secretario o secretaria de la comisión un técnico o técnica del órgano competente en materia de asuntos europeos nombrado por la persona titular del órgano, con voz y voto.

3.– Dekretu honen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Europatik kanpoko eskualde estrategikoekin eginiko proiektuak ebaluatzeko batzordea honela eratuta egongo da:

3.– La comisión para evaluar los proyectos con regiones estratégicas de fuera de Europa, en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de este Decreto, tendrá la siguiente composición.

a) Batzordeburua: europako gaien arloko arduraduna.

a) Presidente o Presidenta: la persona responsable en materia de asuntos europeos.

b) Kanpo harremanen arloan eskumena duen organoko titularrak izendatzen duen bokal bat.

b) Un vocal nombrado por el órgano competente en materia de relaciones exteriores.

c) Idazkaria: batzordeko idazkari-lanetan arituko da kanpo harremanen arloan eskumena duen organoko teknikari bat, zeina organo horretako titularrak izendatuko baitu. Hitza eta botoa izango ditu.

c) Secretario o secretaria: actuará como secretario o secretaria de la comisión un técnico o técnica del órgano competente en materia de Relaciones Exteriores, nombrado por la persona titular del órgano competente en materia de relaciones exteriores, con voz y voto.

4.– Batzorde horietako kideak izendatzerakoan kontuan hartuko da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 3.7 artikuluan xedatutakoa.

4.– En el momento de nombrar a las y los miembros de dichas comisiones se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Dirulaguntzen deialdi bakoitzean zehaztuko da ebaluazio-batzordeak nork osatuko dituen, eta, horretarako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean araututakoaren babesean jardungo da.

5.– La composición de las comisiones de evaluación se determinará en cada convocatoria de subvención, actuando en su ejercicio al amparo de lo regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.– Egindako balorazioaren emaitzak jasotzeko txostenak egingo dituzte ebaluazio-batzordeek, eta haien ardura izango da, halaber, ebazpen-proposamenak egitea.

6.– Serán las comisiones de evaluación los órganos encargados de realizar el correspondiente informe, en el que se concreten los resultados de la evaluación efectuada y se formule la propuesta de resolución.

12. artikulua.– Proiektuak burutzeko epea.

Artículo 12.– Plazo de ejecución de los proyectos.

Proiektua dirulaguntza-deialdia egin den urte naturalaren barruan hasi beharko da egiten, eta dirulaguntza jakinarazi eta hurrengo 12 hilabeteetan burutu beharko da.

La ejecución del proyecto deberá iniciarse dentro del año natural en el que se haya convocado la ayuda, y deberá ejecutarse en los doces meses siguientes a la notificación de la misma.

13. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko erakundea.

Artículo 13.– Órgano de gestión de las ayudas.

1.– Europan dauden eskualde estrategikoen eremuan burutuko diren proiektuetarako, europako gaietarako Zuzendaritzak izango du bere jarduera-eremuan deitzen diren laguntzak kudeatzeko ardura.

1.– Para aquellos proyectos que se materialicen en el ámbito de las regiones estratégicas de Europa, corresponderá a la Dirección competente en materia de asuntos europeos la realización de las tareas de gestión de las ayudas que se convoquen en su ámbito de actuación.

2.– Europatik kanpoko eskualde estrategikoen eremuan burutuko diren proiektuetarako, Kanpo Harremanetarako Zuzendaritzak izango du bere jarduera-eremuan deitzen diren laguntzak kudeatzeko ardura.

2.– Para aquellos proyectos en el ámbito de las regiones estratégicas fuera de Europa, corresponderá a la Dirección competente en materia de relaciones exteriores la realización de las tareas de gestión de las ayudas que se convoquen en su ámbito de actuación.

14. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 14.– Resolución.

1.– Europako eremuan, Europako Gaietarako Zuzendaritzako titularrak emango du eskatutako laguntzak onartzeko edo ukatzeko ebazpena, eta, hala badagokio, emandako laguntzen zenbatekoa ere zehaztuko da bertan.

1.– En el ámbito de Europa, corresponderá a la persona titular de la Dirección de Asuntos Europeos la resolución por la que se conceden o deniegan las ayudas solicitadas y, en su caso, se determina el importe de las ayudas concedidas.

2.– Europatik kanpoko eremuan, Kanpo Harremanetarako Zuzendaritzako titularrak emango du eskatutako laguntzak onartzeko edo ukatzeko ebazpena, eta, hala badagokio, emandako laguntzen zenbatekoa ere zehaztuko da bertan.

2.– En el ámbito de fuera de Europa, corresponderá a la persona titular de la Dirección de Relaciones Exteriores la resolución por la que se conceden o deniegan las ayudas solicitadas y, en su caso, se determina el importe de las ayudas concedidas.

3.– Ebazpen horiek ez dute agortzen administrazio-bidea, eta, horrenbestez, horien aurkako gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Kanpo Harremanen arloko organo eskudunaren aurrean.

3.– Dichas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrán ser recurridas mediante recurso de alzada ante el órgano competente en materia de Acción Exterior.

4.– Ebazpena gehienez ere 6 hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko zaie interesdunei, eskabideak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igaro eta ebazpena berariaz jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– La resolución deberá dictarse y ser notificada a las interesadas en el plazo máximo de 6 meses, contado desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Erakunde onuradunen zerrenda, baita emandako dirulaguntzen zenbatekoa ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, jakinarazpen-ondorioetarako.

5.– La relación de las entidades beneficiarias, así como el importe de las subvenciones concedidas, será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, que surtirá los efectos de notificación.

15. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de las ayudas.

Dirulaguntza gisa ez da emango erakunde eskatzailearentzat proiektuak duen kostuaren % 50 baino gehiago.

El importe máximo de las ayudas no podrá alcanzar más del 50% del coste del proyecto para la entidad solicitante.

Dirulaguntzen ordainketak modu honetan egingo dira:

Los pagos de las subvenciones se realizarán de la siguiente manera:

– Lehenengo ordainketan, dirulaguntzaren % 40 emango da, dirulaguntza onartzen dela sinatzen denean.

– Un primer pago del 40% tras la firma de la aceptación de la subvención.

– Bigarren ordainketa, gainerako % 60a, proiektua bukatu eta gastu guztiak justifikatu ostean egingo da.

– Un segundo pago de un 60% una vez que el proyecto haya concluido y se hayan justificado todos los gastos.

16. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 16.– Justificación de la subvención.

Dirulaguntzak jasotzen dituztenek diruz lagundutako jarduera bukatu eta hurrengo 2 hilabeteetan proiektua gauzatu dela jasotzen duen memoria aurkeztu beharko dute. Memoria horretan zehaztu behar dira gastuak eta sarrerak eta proiektua nola garatu den, eta diruz lagundutako proiektua edo programa gauzatzeko egin diren gastuen jatorrizko fakturak edo kopia konpultsatuak erantsi behar dira. Horrela, laguntza ematea eragin zuen xedea bete dela eta jasotako funtsak aplikatu direla justifikatuko da.

Las beneficiarias de las subvenciones deberán presentar, en los 2 meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, la memoria de ejecución en la que se detallarán los gastos y los ingresos, una descripción del desarrollo del proyecto, así como las facturas originales o copias compulsadas de los gastos realizados para ejecutar el proyecto o programa subvencionado, justificando el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

Agiri horretan, gainera, dirulaguntzaren xede izan den proiektuan nork parte hartu duen jaso beharko da, sexuaren arabera bereizita, eta, hala bada, genero-ikuspegia ere nola txertatu den adierazi beharko da.

Dicha justificación identificará, además, las personas participantes en el proyecto objeto de subvención, con datos desagregados por sexo, así como el modo en que se ha incorporado, en su caso, la perspectiva de género.

Kanpo harremanen eta Europako gaien arloko eskumena duten organoek eskubidea dute, eskura dituzten baliabide guztiak erabilita, emandako diru-kopuruak kontrolatzeko eta zertarako erabiltzen diren kontrolatzeko. Onuradunek ezingo dute kontrol horien aurka egin. Betebehar horiek betetzen ez badira, dirulaguntza eten edo kendu egin daiteke, bai eta kobratutako zenbatekoak itzularazi ere, eskura dauden beste edozein bitarteko eragotzi gabe.

Los órganos competentes en materia de relaciones exteriores y de asuntos europeos se reservan el derecho de controlar la asignación y la utilización de las cantidades concedidas por todos los medios de los que disponga. Las beneficiarias no podrán oponerse a dichos controles. El incumplimiento de las obligaciones arriba descritas conllevará la suspensión o la retirada de la subvención, así como la devolución de los importes cobrados, sin perjuicio de otros medios que estén a su disposición.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradunek dirulaguntza onartzeak dekretu honetan ezarritako arau guztiak onartzea dakar berez, bai eta itzulketen eta zehapenen erregimenarekin lotuta dauden bermeak onartzea ere, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritakoak.

1.– La aceptación de la subvención por parte de las entidades beneficiarias, implica la de todas las normas fijadas en el presente Decreto, así como las garantías relacionales y el régimen de reintegros y sanciones, establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, de 11 de noviembre y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Erakunde onuradunek gehienez ere 15 eguneko epean adierazi beharko dute dirulaguntza onartzen dutela.

2.– Las entidades beneficiarias deberán comunicar la aceptación de la subvención en el plazo máximo de 15 días.

3.– Zehazki, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotzen diren betebehar orokorrez gain, erakunde onuradun bakoitzaren betebeharrak izango dira honako hauek:

3.– En concreto, además de las obligaciones generales recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, serán obligaciones de cada entidad beneficiaria:

a) Dirulaguntza ematea eragin zuen proiektua edo jarduera egitea.

a) Realizar el proyecto o actividad que motivó la concesión de la subvención.

b) Dirulaguntzak kudeatzeko eskumena duen organoaren eta, hala badagokio, Kontrol Ekonomikoaren Bulegoaren egiaztatze-lanak onartzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura jasotako laguntzei eta dirulaguntzei dagokienez, baita Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziak ezarritakoak ere.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que requiera el órgano competente para la gestión de las ayudas, y a las que pudieran corresponder a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

c) Bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik xede berarekin jasotako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea dirulaguntzak kudeatzeko eskumena duen organoari.

c) Comunicar al órgano competente para la gestión de las ayudas la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

d) Diruz lagundutako jarduera guztietan berariaz Eusko Jaurlaritzaren lankidetza izan dela aipatzea eta Basque Country marka erabiltzea, eta programen hartzaile diren erakundeei ere horren berri ematea.

d) Hacer constar expresamente la colaboración del Gobierno Vasco y hacer uso de la marca Basque Country en todas las actuaciones subvencionadas, e indicársela a las entidades destinatarias objeto de los programas.

e) Dirulaguntzak kudeatzeko eskumena duen organoari diruz lagundutako proiektuak gauzatzerakoan sortutako materialak biltzen dituen artxibo digitala ematea, organo horrek webgunean herritarren esku jar dezan, edo dagokien URL helbidea eman dezan, haietara sartzeko esteka jarri ahal izateko.

e) Facilitar al órgano competente para la gestión de las ayudas, un archivo digital con los materiales que se produzcan en la ejecución de los proyectos subvencionados, para que este los pueda poner a disposición de la ciudadanía en su página web, o bien facilitar una dirección URL que los contenga, al objeto de poder incluir un enlace a los mismos.

f) Igorritako dokumentu guztietan hizkera sexistarik erabiliko ez dela bermatzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea bete dadin.

f) Garantizar un uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Euskara eta gaztelania erabiltzea diruz lagundutako proiektuetatik sortutako zabalkunde-jardueretan eta argitalpenetan.

g) Utilizar el euskera y el castellano en las actividades de difusión y en los materiales de publicación que procedan de los proyectos subvencionados.

18. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.

Artículo 18.– Seguimiento y control.

1.– Dirulaguntzak kudeatzeko eskumena duen organoak egoki jotzen dituen egiaztapenak egin ahalko ditu emandako dirulaguntzari dagokionez, eta, hala behar izanez gero, hura emateko aurkeztutako frogagiri guztiak eskuratu ahalko ditu.

1.– Los órganos competentes para la gestión de las ayudas podrán realizar las comprobaciones que estimen oportunas respecto a la ayuda económica concedida y tendrán acceso, si así lo requiriesen, a toda la documentación justificativa de la misma.

2.– Dirulaguntzak kudeatzeko eskumena duen organoek, aldian behin, aurreikusitako jarduerak dekretu honen helburuei egokitzen zaizkien azter dezakete, eta egoki ikusten dituzten egiaztapenak egin ditzakete, laguntza ematen duen ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzeko.

2.– Los órganos competentes para la gestión de las ayudas podrán analizar periódicamente la adecuación de las actividades previstas a los objetivos de este Decreto y realizar las comprobaciones que estimen oportunas para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda.

19. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 19.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Erakunde onuradunak laguntzak kudeatzeko organo eskudunari jakinarazi beharko dio dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetakoren bat –objektiboa zein subjektiboa– aldatu den, bai eta edozein administrazioren edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak jaso dituen ere.

1.– La entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano competente para la gestión de las ayudas la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

2.– Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz gero –betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada– edo, bestela, edozein erakunde pribatu nahiz publikotatik aldi berean beste laguntzarik jasoz gero, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egin daiteke, baldin eta zaintzen badira dirulaguntza jaso ahal izateko ezarritako gutxieneko betekizunak eta dirulaguntzen xedea. Dirulaguntza emateko ebazpena eman zuen organoak beste ebazpen bat emango du, emandako dirulaguntzen kopurua murrizteko.

2.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos para ser beneficiaria de esta así como el objetivo para el que fueron concedidas. El órgano que dictó la resolución de concesión, dictará oportuna resolución en la que se minoraran los importes de las subvenciones concedidas.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

Dirulaguntza emateko betekizunak ez direla betetzen frogatzen bada, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, batetik, jasotako kopuruak eta, bestetik, berandutze-interesak, eta egoki iritzitako beste edozein ekintza ere burutu ahal izango da, hala agintzen baitute azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak (Dirulaguntzei buruzkoak), azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautzen duenak).

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, dará lugar a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que procedan, así como a las restantes acciones que se estimen oportunas, de acuerdo con lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Dekretu honetan jasotako laguntzek edo dirulaguntzek honako hau bete beharko dute: Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua, Tratatuaren 107. eta 108. Artikuluak «de minimis» laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/1, 2013-12-24). Laguntza horiek «de minimis» gisa sailkatzen dira; izan ere, pertsona juridiko bati emandako laguntza guztizkoak ez du gainditzen 200.000 euroko zenbatekoa, hiru ekitaldi fiskaleko ezein alditan. Muga horretatik beherako dirulaguntzek ez diotela merkataritzari eragiten edo ez dutela lehiakortasuna faltsutzen jotzen da; horren ondorioz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente Decreto estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24–12–2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica determinada superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio o no falsean la competencia y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 26an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental