Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

49. zk., 2019ko martxoaren 11, astelehena

N.º 49, lunes 11 de marzo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1272
1272

25/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzkoa.

DECRETO 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro.

Euskal Autonomia Erkidegoak behar bezala beteak zituen eraikinen energia-ziurtapenaren arloko eskakizun hauek: 2002/91/EE Zuzentarautik eratorritako eskakizunak, energia-ziurtapenari dagokionez, eta, Eraikinen Energia Efizientziari buruzko maiatzaren 19ko 2010/31/EB Zuzentaraua (zuzentarau horren transposizio partziala egin zen Espainiako ordenamendu juridikora, Eraikuntzen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren bidez).

Las exigencias en materia de Certificación Energética de los Edificios derivadas de la Directiva 2002/91/CE, en lo referente a la certificación energética y la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, traspuestas parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios ya habían sido debidamente cumplimentadas por la Comunidad Autónoma el País Vasco.

Abenduaren 9ko 226/2014 Dekretuak apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuan autonomia-erkidegoei ezarritako betebeharrei heldu zien; izan ere, errege-dekretu horren arabera, autonomia-erkidegoei baitagokie zenbait eginkizun burutzea eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien zuzentasuna eta eraginkortasuna bermatzeko. Ziurtagiri horien muina dira, hain zuzen, ziurtagirion kontrola eta erregistroa, sustatzaileek edo jabeek eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eskuratzen dutela bermatzeko aurreikuspenak eta Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa erakusteko erregulazioa. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 16ko Aginduak bukaera eman zion arlo horren erregulazioari, dekretu hori garatuz, eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrol eta erregistroari dagokienez.

El Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, abordó las obligaciones que en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, se encomendaban a las Comunidades Autónomas regulando el ejercicio de una serie de funciones ordenadas a garantizar la corrección y efectividad de los Certificados de Eficiencia Energética, cuyo núcleo está constituido por el control y registro de los mismos, por las previsiones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las personas promotoras o propietarias de someter a certificación de eficiencia energética los edificios, así como por la regulación de la exhibición de la Etiqueta de Eficiencia Energética. La Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, culmino la regulación de esta materia desarrollando el Decreto citado en los aspectos relativos al control y el registro de los Certificados de Eficiencia Energética.

Aurreko guztia gorabehera, dekretua aplikatu den bitartean hartutako esperientziak agerian utzi du bazeudela erregulazioaren alderdi batzuk jorratu edo hobetu beharrekoak, eta, beste kasu batzuetan, berriz, zenbait manuren edo, hobeto esanda, horiek dakartzaten betebeharren egiazko zentzua eta irismena argitu beharra dagoela. Behar horri ikuspegi zabalago batetik erantzutea da dekretu honen helburua, eta, horretarako, Autonomia Erkidegoaren esparruan energia-ziurtapenaren aurreneko erregulazioa abian jarri zenetik antzemandako beharrizan espezifikoei aurre egingo zaie eta irtenbideak emango dira eremu horretan esku hartzen duten agente guztiek errazago bete ditzaten bakoitzari dagozkion betebeharrak.

No obstante lo anterior, la experiencia adquirida durante la aplicación del Decreto ha puesto de manifiesto que existían algunos aspectos de la regulación que necesitaban ser abordados o mejorados, y, en otros casos, era precisa la aclaración del verdadero sentido y alcance de algunos preceptos o más bien de las obligaciones que de los mismos derivaban. A esta necesidad busca dar respuesta, ya con mayor perspectiva, este Decreto abordando las necesidades específicas detectadas desde la puesta en marcha de la primera regulación de la certificación energética en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y aportando soluciones que faciliten a todos los agentes intervinientes en este ámbito el cumplimiento de las obligaciones que a cada uno de ellos les incumben.

Helburua betetzeko, testu bakar bat egitea erabaki da; testu horrek bilduko eta hobetuko du arlo honetan dagoen erregulazioa, arau-multzo osoa modu bateratuan erabili ahal izateko eta arau horiek errazago interpretatu eta aplikatu ahal izateko.

A tales efectos, se ha optado por elaborar un texto único que incorpore y mejore la regulación existente en la materia, con la finalidad de permitir un manejo unitario de todo el cuerpo normativo y de facilitar la interpretación y aplicación de la misma.

Hori dela eta, dekretu honek, funtsean, eraginkortasun energetikoaren lehengo ziurtagirien erregulazioari eusten dio; haien funtsezko elementuak ditu, baina zenbait kasutan, erregulazioa zehazten du edo beste alderdi batzuetan erregulazio berria sartzen. Horrekin guztiarekin, arintasun eta segurtasun handiagoa lortuko da energia-ziurtapenaren eta eraikinen edo eraikin-zatien erosleak eta errentariak babestearen arloan.

Por ello, este Decreto mantiene en esencia la regulación preexistente sobre los certificados de eficiencia energética, conservando sus elementos fundamentales pero matiza, en unos casos, o introduce la regulación de algunos aspectos en otros, que van a contribuir a una mayor agilidad y seguridad en el ámbito de la certificación energética y la protección de las personas adquirentes y arrendatarias de edificios o partes de los mismos.

Berritasun nagusia, besteak beste, da Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak, energia-ziurtapenaren prozedurari dagozkion fitxategi informatikoek eta dagokion etiketak (etiketa horrek ziurtatzen du ziurtagiria erregistratuta dagoela) osotasun zatiezin bat osatuko dutela nahitaez, eta dokumentu hori izango dela erosleari edo errentariari eman beharko zaion dokumentua.

Entre las principales novedades aportadas por el mismo destaca la prescripción de que el Certificado de Eficiencia Energética, junto con los archivos informáticos correspondientes al procedimiento de certificación energética, y la correspondiente Etiqueta, que acredita su registro, constituirán un todo indivisible, siendo este todo el documento que debe entregarse al comprador o arrendatario.

Eraikinak edo eraikin-zatiak Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria zenbat denboraz eduki behar duen xehetasun handiagoz zehazten da, ziurtagiri hori dagokion erosketa- edo errentamendu-kontratua formalizatzerakoan bakarrik eska zitekeelako ustearekin bukatzeko. Horrez gain, agerian uzten da erosketa edo errentamenduen kasuan Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria edukitzeko eskubidea uko egin ezineko eskubidea dela erosle edo errentariarentzat.

Se matiza con mayor precisión el espacio temporal en el que el edificio o parte del mismo debe disponer ya de un Certificado de Eficiencia Energética con la intención de acabar con la creencia de que el mismo solo era exigible cuando se formalizara el contrato de compra o arrendamiento correspondiente. Asimismo, se pone de manifiesto que el derecho al certificado de eficiencia energética en los casos de compra o arrendamiento es un derecho irrenunciable por parte del comprador o arrendatario.

Etxebizitzarako bizitegi-erabileraren kasu zehatzerako, eta apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuak dagoeneko ezartzen zuenarekin bat etorriz, espresuki azpimarratzen da erregistratuta eta indarrean dagoen eraikinaren bizitegi-erabilerako zati osoari dagokion Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erabil daitekeela eraikina osatzen duen etxebizitza bakoitzaren salmenta eta errentamenduaren prozesuan. Modu horretara lortzen da eraikin osoaren ziurtagiriaren bere zatia ordaindu duten jabeek (eraikinaren ikuskapen teknikoa egiterakoan edo inguratzailean edo instalazio termikoan hobekuntza garrantzitsuak egin ondoren laguntzak edo dirulaguntzak lortzeko ordaintzen dute) indibidualki berriz ordaindu behar ez izatea beren etxebizitzaren ziurtapena, etxebizitza hori saldu edo errentan utzi nahi dutenean.

Para el caso concreto de edificios de uso residencial vivienda, y en concordancia con lo que ya establecía el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, se hace hincapié, de manera expresa, en que el Certificado de Eficiencia Energética registrado y vigente del conjunto de la parte residencial vivienda del edificio pueda emplearse en el proceso de venta y alquiler de cada una de las viviendas que lo componen. De esta manera se evita que un propietario que haya abonado la parte correspondiente del certificado del conjunto del edificio (como consecuencia de la Inspección Técnica del Edificio, o para la obtención de ayudas o subvenciones tras la realización de mejoras sustanciales en la envolvente o en la instalación térmica del mismo), deba abonar individualmente la realización de la certificación de su vivienda para poder realizar la venta o arrendamiento de la misma.

Ziurtagirien kanpo-kontrolari dagokionez, sistema bat eratu da, alde batetik energia-kalifikazio oso on bat lortzeko asko ordaindu duten pertsona fisiko edo juridikoei kostu gehigarri bat kargatzea saihesten duena, sistemaren bermeak urritu gabe eta definituta dauden baldintzak errespetatuz, eta, beste aldetik, lortutako kalifikazio energetiko onari esker laguntza publikoak lortu ahal izan dituzten eraikinen edo eraikin-zatien kontrol zehatzagoa egitea ahalbidetzen duena.

En lo relativo al control externo de los certificados, se configura un sistema que, sin suponer una merma de sus garantías evite, en las condiciones que se define, grabar con un costo adicional a aquellas personas físicas o jurídicas que ya han realizado un desembolso importante para poder alcanzar una calificación energética muy buena, y por otro lado, que permita llevar un control más exhaustivo de aquellos edificios, o parte de los mismos, que han podido beneficiarse de ayudas públicas en base a la buena calificación energética obtenida.

Ziurtagiriak higiezinen merkatuarentzat eta eskuratzaile eta errentarien eskubideentzat duen garrantzia dela eta, dekretuak modu nabarmenagoan azpimarratzen du saltzaileek edo errentatzaileek, besteak beste, eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari buruzko informazioa eman behar dietela etxebizitza edo lokal bat erosi edo errentan hartu nahi dutenei eta, horrez gain, modu zehatz eta zorrotzagoan definitzen ditu jabeak/sustatzaileak, higiezinen transakzioetan bitartekaritza-, aholkularitza- eta kudeaketa-zerbitzuak emateko, aukeratzen dituen pertsona fisiko edo juridikoen eskubide eta betebeharrak.

Dada la importancia que el certificado tiene para el mercado inmobiliario y para los derechos de las personas adquirentes y arrendatarias, el Decreto incide con mayor precisión no solo en la modalidad de inclusión de la información sobre el Certificado de Eficiencia Energética de los edificios entre la que debe facilitarse a las personas que deseen comprar o arrendar una vivienda o local por quienes la vendan o arrienden, sino también en una definición más precisa y rigurosa de los derechos y las obligaciones de las personas físicas o jurídicas, definidas por el propietario/promotor para prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias.

Hezkuntza-alderdia indartzen da, eta, horretarako, betebehar bat ezartzen zaie Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden eraikinen edo eraikin-zatien salmenta eta errentamenduen iragarkiak jartzeko atalak dituzten higiezinen web-atariei, egunkariei, aldizkariei eta bestelako espazioei, haien formatua edozein izanda ere: Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak duen esanahiaren, funtzionamenduaren eta ziurtagiri hori edukitzeko betebeharraren inguruko informazioa ematea iragarkietan.

Se refuerza el aspecto educacional imponiendo a los portales web inmobiliarios, así como a los periódicos, revistas y otros espacios, sea cual sea su formato, que dispongan de secciones de publicidad de venta y alquiler de edificios, o parte de los mismos, en las que se publiciten inmuebles ubicados en esta Comunidad Autónoma, la obligación de incluir información relativa al significado, funcionamiento y obligación de disponer del Certificado de Eficiencia Energética.

Prozeduraren arloan, Erregistroan inskribatzeko prozeduraren erregulazio zehatzago bat egiten da, non espezifikoki antolatzen baitira zuzenketak eta ezerezteak eskatzeko izapideak. Beharrezkotzat jo da, halaber, dokumentu publiko bat eduki ahal izatea Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria edukitzetik salbuetsita egotea egiaztatzeko.

En el ámbito procedimental se efectúa una regulación más exhaustiva del procedimiento de inscripción en el Registro, articulándose de manera específica los tramites de solicitud de enmiendas y solicitud de cancelaciones. También se ha considerado necesario establecer la posibilidad de disponer de un documento público que acredite la exención de la necesidad de disponer del Certificado de Eficiencia Energética.

Halaber, zehapen-araubideari dagokionez, eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriaren arloan estatu-mailan ezarrita dauden arau-hauste eta zehapen espezifikoak sartu dira. Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren hamabigarren eta hamahirugarren xedapen gehigarrietan zehazten dira arau-hauste eta zigor horiek.

Asimismo, en cuanto al régimen sancionador, se incorporan las infracciones y sanciones específicas que a nivel estatal se determinan en materia de certificación de eficiencia energética de los edificios en las disposiciones adicionales decimosegunda y decimotercera del Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana.

Xedapen hau izapidetzerakoan, entzunaldi publikoaren izapidea eskaini zaie elkarteei, profesionalen elkargoei, administrazio publikoei eta eraginpeko beste sektoreei.

En la tramitación de esta disposición se ha dado audiencia pública a las asociaciones, colegios profesionales, administraciones públicas y otros sectores afectados.

Horren ondorioz, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2019ko otsailaren 26an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretuak hau arautzea du xede: eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak nola eskuratzen, erregistratzen, eguneratzen, ezerezten, salbuesten, ikuskatzen eta kontrolatzen diren; ziurtagiriak nola islatzen diren eraginkortasun energetikoaren etiketetan; etiketa horiek nola erabiltzen diren, eta zer informazio eman behar den eskuratzaileen eta errentarien oinarrizko eskubideak babesteko.

El presente Decreto tiene por objeto regular la recepción, registro, actualización, cancelación, exención, inspección y control de los Certificados de Eficiencia Energética de los edificios, su reflejo en las Etiquetas de Eficiencia Energética, el uso de estas y la información que en esta materia debe proporcionarse a los efectos de la protección de los derechos de los adquirentes y arrendatarios de un edificio o parte del mismo.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan, honako hauei aplikatuko zaie dekretua:

1.– En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Decreto será de aplicación a:

a) Eraikin berriei.

a) Los edificios de nueva construcción.

b) Lehendik zeuden 1.000 m2tik gorako azalera erabilgarriko eraikinen aldaketa, eraberritze edo birgaitzeei, egoera hauetakoren bat gertatzen denean:

b) Las modificaciones, reformas o rehabilitaciones de los edificios existentes que tengan una superficie útil superior a 1.000 m2 en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

– Eraikinaren itxituren % 25 baino gehiago berritzea.

– Que se renueve más del 25 por cien del total de sus cerramientos.

– Bertan egiten den jardueraren erabilera edo intentsitatea aldatzea eta horrek kalifikazio energetikoaren mailan eragina izatea.

– Que se modifique el uso o la intensidad de la actividad desarrollada, de manera que repercuta en el nivel de calificación energética.

c) Lehendik zeuden eraikinei edo eraikin-zatiei, saldu edo alokatuko direnei, betiere ez badaukate indarrean dagoen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiririk.

c) Los edificios existentes, o partes de los mismos, que se vayan a vender o alquilar siempre que no dispongan de un Certificado de Eficiencia Energética en vigor.

d) Lehendik zeuden eraikinei edo eraikin-zatiei, baldin eta aginte publikoren batek haietan 250 m2tik gorako azalera erabilgarria okupatzen badu eta jendea maiz joaten bada bertara.

d) Los edificios existentes, o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.

2.– Dekretu honen xedeetarako, eraikin berriekin parekatuko dira arkitektura-konfigurazioan aldaketak eragin dituzten esku-hartzeak jasan dituzten lehendik dauden eraikinak. Halakotzat hartuko dira esku-hartze osokoak edo partzialak, baldin eta kanpoko konposizio orokorra, bolumetria edo egitura-sistema osoa funtsean aldatzea badakarte, edo xedetzat eraikinaren berezko erabilerak aldatzea badute.

2.– A los efectos de este Decreto, se asimilarán a edificios de nueva construcción los casos de edificios existentes sometidos a intervenciones que alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto de su sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del mismo.

3.– Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo daude Eraikuntzen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluan aipatzen diren eraikinak.

3.– Están excluidos del ámbito de aplicación del Decreto los edificios enunciados en el artículo 2.2 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Azalera edozein izanda ere, eta 235/2013 Errege Dekretuaren 1.3.h) artikuluan eraikinarentzat ezarritako definizioarekin bat etorriz, dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duen martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren arabera bizitzeko esparruak ez diren lokalak ere.

Con independencia de su superficie, y de acuerdo con la definición de edificio establecida en el artículo 1.3.h) del Real Decreto 235/2013, resultan también excluidos aquellos locales que de conformidad con el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, tengan la condición de recinto no habitable.

3. artikulua.– Agenteak.

Artículo 3.– Agentes.

Besteak beste, agente hauek izango dira dekretu honetan ezarritako betebeharrak betetzearen arduradunak, bere artikulatuan garatutako zehaztapenen arabera:

Serán responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Decreto, en los términos que se desarrollan a lo largo de su articulado, los siguientes agentes:

1.– Eraikinen edo eraikin-zatien sustatzaileak edo jabeak, eraikin edo eraikin-zati bakoitzari eska dakizkiokeen betebeharrak betetzeari dagokionez.

1.– Las personas promotoras y propietarias de edificios o partes de los mismos, respecto del cumplimiento de las obligaciones exigibles a sus respectivos edificios o partes de los mismos.

2.– Eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtapenaren arloko teknikari eskudunak, eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak sinatzen dituztenak. Horien ardura izango da ziurtagirietan azaltzen diren datuak zehatzak eta egiazkoak izatea eta energia-ziurtapenerako prozedura teknikoa betetzea, 235/2013 Errege Dekretuaren II. kapituluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– El personal técnico competente en materia de certificación de eficiencia energética de edificios, suscriptores de los Certificados de Eficiencia Energética, respecto de la exactitud y veracidad de los datos que figuren en los mismos, así como del cumplimiento del procedimiento técnico para la certificación energética, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Real Decreto 235/2013.

3.– Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kanpo-kontrola egiteko akreditatuta dauden agenteak. Horien ardura izango da ezarritako prozeduraren araberako txostena egitea eta eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagirietan azaltzen diren datuak baliozkoak eta benetakoak direla egiaztatzea.

3.– Los agentes acreditados para el control externo de los Certificados de Eficiencia Energética, respecto de la realización del Informe, de acuerdo con el procedimiento establecido, así como del resultado de las actuaciones de comprobación de la validez y veracidad de los datos contenidos en los respectivos Certificados de Eficiencia Energética de edificios.

4.– Eraikinak edo eraikin-zatiak saldu edo errentan uzteko eskaintzak, sustapenak edo publizitate-lanak egiten dituztenak. Horien ardura izango da indarrean dagoen araudiak eraikinen edo eraikin-unitateen salmenta edo errentamenduen eskaintza, sustapen edo publizitatearen arloan ezartzen dituen betebeharrak betetzea.

4.– Los que ejerzan funciones de oferta, promoción o publicidad de venta o arrendamiento de edificios o parte de edificios, respecto de las obligaciones que la normativa vigente establece en materia de oferta, promoción o publicidad de la venta o arrendamiento de edificio o unidades de edificio.

Agente arduradunek eraikinaren energia-ziurtapenari dagokion dokumentazio guztia gorde beharko dute, ziurtagiria indarrean dagoen bitartean egin litekeen edozein ikuskapen edo errekerimendutarako.

Los agentes responsables deben conservar la documentación concerniente a la certificación energética del edificio para cualquier inspección o requerimiento durante la vigencia del Certificado.

4. artikulua.– Betebeharrak eta erantzukizunak.

Artículo 4.– Obligaciones y responsabilidades.

1.– Eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzailea edo jabea den pertsonak hau dena egiteko erantzukizuna du:

1.– La persona promotora o propietaria del edificio, o de parte del mismo, tiene la responsabilidad de:

a) Bere jabetzako higiezinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria edukitzea, eta ziurtagiri hori eguneratzea indarrean dagoen araudiaren arabera hala egin behar denean.

a) Disponer de la Certificación de Eficiencia Energética del inmueble de su propiedad, así como de su actualización, cuando la misma sea obligatoria de acuerdo con la normativa vigente.

b) Agente akreditatu bati enkargatzea Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren kontrola, kontrol hori eskatzen denean, salbu eta dekretuan espresuki adierazten diren salbuespen-kasuetan.

b) Encargar a un agente acreditado el control del Certificado de Eficiencia Energética cuando dicho control sea exigible, salvo en las excepciones expresamente dispuestas en el mismo.

c) Agente akreditatuari laguntzea eta hari kontrol-lana erraztea. Agente horrek Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren kontrolerako garrantzitsutzat jotzen duen dokumentazio guztia oztoporik gabe eskuratu ahal izango du eta eraikinera edo eraikin-zatira oztoporik gabe sartuko da.

c) Colaborar con el agente acreditado y facilitar el desarrollo de la labor de control, garantizando el libre acceso del agente acreditado a toda la documentación que estime relevante para el control del Certificado de Eficiencia Energética y el libre acceso al edificio, o parte del mismo.

d) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria ziurtagiri horientzat prestatutako Erregistroan erregistratzea, dekretu honetan ezarritako modu eta epeetan.

d) Inscribir el Certificado de Eficiencia Energética en el Registro habilitado al efecto, en la forma y plazos establecidos en este Decreto.

e) Energia-ziurtapenarekin zerikusia duen dokumentazio guztia gordetzea edozein ikuskaritza edo errekerimendutarako. Batez ere indarrean dauden Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eta Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa gorde beharko dira.

e) Conservar la documentación concerniente a la certificación energética para cualquier inspección o requerimiento, en especial, el Certificado de Eficiencia Energética y la Etiqueta de Eficiencia Energética en vigor.

f) Eraikinaren edo eraikin-zatiaren Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa 3.4 artikuluan adierazitako pertsonen eskura jartzea, eraikinaren edo eraikin-zatiaren salmenta edo errentamendurako eskaintza, sustapen edo publizitatean kalifikazio energetikoa jartzeko betebeharra bete dezaten pertsona horiek.

f) Poner a disposición de las personas indicadas en el apartado 4.º del articulo 3 la Etiqueta de Eficiencia Energética del edificio, o de la parte del mismo, para que las mismas puedan cumplir con las obligaciones de incluir la calificación energética, en toda oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del mismo.

g) Eraikina edo eraikin-zatia erosteko edo errentan hartzeko interesa duten pertsonen eskura jartzea erregistroak Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari emandako erregistro-zenbakia, dekretu honen xedapenetan ezarritako epe eta moduan.

g) Poner a disposición de toda persona interesada en la compra o alquiler del edificio, o parte del mismo, el n.º de registro del Certificado de Eficiencia Energética emitido por el Registro habilitado al efecto, en el plazo y forma establecidos en las disposiciones de este Decreto.

h) Erosketa edo errentamendua formalizatu aurretik, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, energia-ziurtapen prozedurari dagozkien fitxategi informatikoak eta bere Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa, gaitutako Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duena, ematea eraikina edo eraikin-zatia erosten edo errentan hartzen duenari.

h) Con anterioridad a la formalización de la compra o arrendamiento, hacer entrega, a la persona compradora o arrendadora del edificio, o parte del mismo, del Certificado de Eficiencia Energética, de los archivos informáticos correspondientes al procedimiento de certificación energética y su Etiqueta de Eficiencia Energética acreditativa de la inscripción en el Registro habilitado al efecto.

2.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria sinatzen duten teknikari eskudunek hau dena egiteko erantzukizuna dute:

2.– El personal técnico competente suscriptor del Certificado de Eficiencia Energética, tiene la responsabilidad de:

a) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria egitea eta sinatzea, Ziurtagiriaren helburu den eraikinera edo eraikin-zatira «in situ» bisita egin ondoren eta jabeari edo sustatzaileari eman energia-ziurtapen prozedurari dagozkien fitxategi informatikoekin batera.

a) Emitir y suscribir el Certificado de Eficiencia Energética previa visita «in situ» al edificio, o parte del mismo, objeto del Certificado, y hacer entrega del mismo, junto con los archivos informáticos correspondientes al procedimiento de certificación energética, a la persona promotora o propietaria.

b) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirian azaltzen diren datuak zehatzak eta benetakoak izateaz arduratzea.

b) La exactitud y veracidad de los datos que figuren en el Certificado de Eficiencia Energética.

c) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria Erregistroan inskribatzeko eskaerako datuak betetzen laguntzea jabeari edo sustatzaileari, inskripzioa higiezinaren jabetzak egiten duenean.

c) Colaborar con la persona propietaria o promotora en la cumplimentación de los datos de la solicitud de inscripción del Certificado de Eficiencia Energética en el Registro, cuando la inscripción la realice la propiedad del inmueble.

d) Ziurtapenaren helburu den eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzailearekin edo jabearekin ordezkaritza-agiri bat sinatzea hark ordezkaritza ematen dionean Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria Erregistroan inskribatzeko. II. eranskinean ezarritako ereduaren araberakoa izango da agiri hori.

d) Suscribir con la persona promotora o propietaria del edificio o parte del mismo objeto de certificación un documento de representación conforme al modelo establecido en el Anexo II, cuando aquella le otorgue su representación para poder inscribir el Certificado de Eficiencia Energética en el Registro habilitado al efecto.

e) Egiten diren agiri-berrikuste eta ikuskapenen ondorioz jakinarazten zaizkion sakoneko eta/edo formazko urritasunak zuzentzea –Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistroan inskribatzeko prozesuan antzemandakoak nahiz inskripzioaren ondoren egindako auditoretza-prozesuetan antzemandakoak–, epe barruan eta modu egokian.

e) Subsanar en plazo y en forma, las deficiencias de fondo y/o de forma que le sean notificadas como consecuencia de las revisiones documentales y/o inspecciones que puedan ser efectuadas, tanto durante el proceso de inscripción del Certificado de Eficiencia Energética en el Registro habilitado al efecto, como por las originadas en procesos de auditoria efectuados con posterioridad a la inscripción.

f) Energia arloaren ardura duen Sailaren teknikariei laguntzea Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren helburu den eraikinera edo eraikin-zatira egin beharreko kontrol- eta ikuskapen-bisitetara, hala eskatzen zaienean.

f) Acompañar, cuando así se le requiera, al personal técnico del Departamento responsable en materia de Energía, en las visitas de control e inspección que puedan realizarse al edificio, o parte del mismo, objeto del Certificado de Eficiencia Energética.

3.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria sinatzen duten teknikari eskudunek, sustatzailea edo jabea ordeztuz jardun direnean, pertsona horri une oro eman behar diote ziurtagiria Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatzeko izapidetze-prozesuaren berri; prozesu horretan gertatzen diren gorabehera guztiak jakinarazi behar dizkiote, eta ematen den edozein ebazpen eta Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa helarazi behar diote.

3.– El personal técnico competente suscriptor del Certificado de Eficiencia Energética, cuando actúe en representación de la persona promotora o propietaria, tiene la responsabilidad de mantenerla informada del desarrollo del proceso de tramitación de la inscripción en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética, comunicándole cuantas incidencias se produzcan en dicho proceso y remitiéndole cualquier resolución que se emita al respecto, así como la Etiqueta de Eficiencia Energética.

4.– Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrola egiteko akreditatuta dauden agenteek hau dena egiteko erantzukizuna dute:

4.– Los agentes acreditados para realizar el control de los Certificados de Eficiencia Energética tienen la responsabilidad de:

a) Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrola egitea, objektibotasun, independentzia, inpartzialtasun eta osotasunaren printzipioei jarraituz, bai eta dekretu honen xedapenetan haien betebeharrei eta haien jardueren segurtasunari buruz ezartzen diren baldintzei jarraituz ere.

a) Realizar el control de los Certificados de Eficiencia Energética siguiendo los principios de objetividad, independencia, imparcialidad e integridad, así como a las condiciones que se establezcan en las disposiciones del presente Decreto en relación con sus obligaciones y con la exigencia de aseguramiento de sus actividades,

b) Enkargua egin dien pertsonari laguntza teknikoa eta bere jardueraren emaitzak ematea, bere jarduerak eta emaitzak direla-eta haien aurrean zuzenean erantzunez.

b) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la persona que les haya realizado el encargo, respondiendo directamente ante la misma de sus actuaciones y resultados,

c) Bere zerbitzuak nahiz bere langileenak ematea, inolako lotura teknikorik, merkataritza-loturarik eta finantza-loturarik gabe edo bere independentziari eragin diezaiokeen eta eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien bere kontrol-jardueren emaitzetan eragin dezakeen beste edozein motatako loturarik gabe.

c) prestar tanto sus servicios, como los de su personal, sin ningún tipo de vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudiera afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades de control de los Certificados de Eficiencia Energética,

d) Beren jardueretan eskuratzen duten informazioa isilpean gordeko dutela ziurtatzea.

d) Asegurar la confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de sus actividades,

e) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistratzeko eskaera osatzea, modu elektronikoan aldeko kontrol-txostena aurkeztuz, aurretik identifikatuz Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak ezarritako moduan onartuta dagoen identifikazio-bide elektronikoren bat erabiliz.

e) Completar la solicitud de registro del Certificado de Eficiencia Energética mediante la aportación del Informe de Control favorable de forma electrónica y previa identificación mediante la utilización de cualquiera de los medios de identificación electrónica admitidos en los términos dispuestos por el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

5.– Autonomia-erkidego honetan kokatuta dauden eraikinen edo eraikin-zatien salmenta eta errentamenduen iragarkiak jartzeko atalak dituzten higiezinen web-atariak, egunkariak, aldizkariak eta bestelako espazioak, haien formatua edozein izanda ere, izango dira Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak duen esanahiaren, funtzionamenduaren eta ziurtagiri hori edukitzeko betebeharraren inguruko informazioa etengabe emateko arduradunak. Informazio hori 235/2013 Errege Dekretuko eta dekretu honetako xedapenetan oinarrituta egongo da.

5.– Los portales web inmobiliarios, así como los periódicos, revistas y otros espacios, sea cual sea su formato, que dispongan de secciones de publicidad de venta y alquiler de edificios, o parte de los mismos, en las que se publiciten inmuebles ubicados en esta Comunidad Autónoma, serán responsables de incluir, de manera permanente, información relativa al significado, funcionamiento y obligación de disponer del Certificado de Eficiencia Energética, basada en las disposiciones establecidas tanto en el Real Decreto 235/2013 como en el presente Decreto.

6.– Sustatzaileak edo jabeak higiezinen transakzioetan bitartekaritza-, aholkularitza- eta/edo kudeaketa-zerbitzuak emateko aukeratzen dituen pertsona fisiko edo juridikoek hau dena egiteko ardura izango dute:

6.– Las personas físicas o jurídicas, elegidas por el promotor o propietario para prestar servicios de mediación, asesoramiento y/o gestión en transacciones inmobiliarias, serán responsables de:

a) Beren zerbitzuak kontratatzen dituzten sustatzaile edo jabe guztiei eskatzea kontratazioaren helburu den salmenta edo errentamenduko eraikinaren edo eraikin-zatiaren Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa ematea.

a) Requerir a todo promotor o propietario que contrate sus servicios la entrega de la Etiqueta de Eficiencia Energética del edificio, o de la parte del mismo, cuya venta o arrendamiento sea objeto de la contratación.

b) Eraikinaren edo eraikin-zatiaren salmenta edo errentamendurako eskaintza, sustapen edo publizitate guztian kalifikazio energetikoaren berri ematea, dekretu honen xedapenen arabera.

b) Informar sobre la calificación energética en toda oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio, o de la parte del mismo, según las disposiciones del presente Decreto.

c) Eraikina edo eraikin-zatia erosteko edo errentan hartzeko interesa duten pertsonen eskura jartzea erregistroak Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari emandako erregistro-zenbakia, dekretu honen xedapenetan ezarritako epe eta moduan.

c) Poner a disposición de toda persona interesada en la compra o alquiler del edificio, o parte del mismo, el n.º de registro del Certificado de Eficiencia Energética emitido por el Registro habilitado al efecto, en el plazo y forma establecidos en las disposiciones de este Decreto.

d) Beren web-orri, erakusleiho eta bestelako publizitate-formatuetan etengabe ematea Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak duen esanahiaren, funtzionamenduaren eta ziurtagiri hori edukitzeko betebeharraren inguruko informazioa, 235/2013 Errege Dekretuan eta dekretu honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

d) Incluir en sus páginas web, escaparates y otros formatos publicitarios información permanente relativa al significado, funcionamiento y obligación de disponer del Certificado de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido tanto en el Real Decreto 235/2013 como en el presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIAK
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

5. artikulua.– Baldintza orokorrak.

Artículo 5.– Condiciones Generales.

1.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria teknikari eskudunek sinatuko dute, eta 235/2013 Errege Dekretuaren 1.3.p) artikuluan adierazitakoak joko dira teknikari eskuduntzat.

1.– El Certificado de Eficiencia Energética será suscrito por personal técnico competente, entendiéndose por tal el contemplado en el artículo 1.3.p) del Real Decreto 235/2013.

2.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiri mota hauek egongo dira:

2.– Las modalidades de Certificado de Eficiencia Energética serán las siguientes:

1) Eraikin berrien edo haien zatien Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria bitan banatzen da:

1) El Certificado de Eficiencia Energética de un edificio de nueva construcción o parte del mismo se desdobla en:

a) Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, egikaritze-proiektuaren barruan sartuta geratuko dena.

a) El Certificado de Eficiencia Energética del proyecto que quedará incorporado al proyecto de ejecución.

b) Eraikin bukatuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, Eraikinaren Liburuaren barruan sartuta geratuko dena.

b) El Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado que se incorporará al Libro del Edificio.

2) Lehendik dauden eraikinen edo haien zatien Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria.

2) El Certificado de Eficiencia Energética de edificio existente o parte del mismo.

3.– Bizitegi-erabilerarako zatiak eta bestelako erabilerarako zatiak dituzten eraikinetan, gutxienez, ziurtagiri bat egingo da bizitegi-erabilerako zatiarentzat eta beste bat gainontzeko zatiarentzat.

3.– En los edificios en los que coexistan partes destinadas a uso residencial con otras dedicadas a usos distintos se realizará, como mínimo, un Certificado independiente para la parte residencial y otro para el resto.

4.– Bizitegi-erabilerarako ez diren lokalek ziurtagiria eskuratu beharko dute ireki baino lehen, salbu eta ziurtagiria indarrean dutenean eta haien erabilera, bertan egiten den jardueraren intentsitatea edo kalifikazio energetikoaren mailan eragina duen beste edozein alderdi aldatu ez denean.

4.– Los locales no destinados a un uso residencial se certificarán antes de su apertura, salvo que existiera Certificado en vigor y no se hubiera modificado el uso, intensidad de la actividad desarrollada o cualquier aspecto que repercutiera en el nivel de calificación energética.

5.– Ziurtagiriek modu esplizituan adierazi behar dute eraikin osoarentzat diren edo eraikinaren zati batentzat (etxebizitza, lokalak, etab.), eta eraikin-zatiak argi eta zehatz identifikatuko dira.

5.– Los Certificados han de expresar de forma explícita si se refieren al edificio completo o a parte del mismo (vivienda, local, etc.), los cuales se identificarán de manera clara y precisa.

6.– Etxebizitzarako bizitegi-erabilera duten eraikinen kasu zehatzean, etxebizitza-multzoaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erabili ahal izango da multzoa osatzen duen etxebizitza bakoitzaren salmenta- eta alokairu-prozesuan, betiere ziurtagiria indarrean eta erregistroan behar bezala inskribatuta badago.

6.– Para el caso concreto de edificios de uso residencial vivienda, el Certificado de Eficiencia Energética del conjunto de las viviendas podrá emplearse en el proceso de venta y alquiler de cada una de las viviendas que lo componen, siempre y cuando se encuentre vigente y debidamente inscrito en el Registro habilitado al efecto.

6. artikulua.– Ziurtagiriaren edukia.

Artículo 6.– Contenido del Certificado.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak 235/2013 Errege Dekretuan ezarritako edukia bilduko du gutxienez.

El Certificado de Eficiencia Energética recogerá, como mínimo, el contenido establecido en el Real Decreto 235/2013.

7. artikulua.– Ziurtagiriaren baliotasuna, indarraldia eta eguneratzea.

Artículo 7.– Validez, vigencia y actualización del Certificado.

1.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria baliozkoa izateko Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatuta egon behar da. Erregistratutako eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriek 10 urterako balioko dute, sinatzen diren egunetik hasita.

1.– Solo será válido el Certificado de Eficiencia Energética inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco. La vigencia del certificado debidamente inscrito será de diez años desde la fecha de la suscripción del mismo.

Edozein prozedura administratiboren barruan, edo zerga-onuretara edo laguntzak jasotzeko aukera izateko baldintza moduan eraikinaren edo haren zatiren baten Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eskatzen denean honek ere Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatuta egon beharko du.

En aquellos casos en que se requiera el Certificado de Eficiencia Energética del edificio o parte del mismo, en el ámbito de cualquier procedimiento administrativo o como requisito para optar a beneficios fiscales o ayudas, este deberá figurar también debidamente inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco.

2.– Kasu honetan eguneratu beharko da erregistratutako ziurtagiria: edozein arrazoi dela-eta, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria aldatzea eragin dezaketen aldaketak gertatzen direnean eraikineko alderdietan, hain zuzen ere eraikinari kalifikazio energetiko desberdina ezartzeagatik.

2.– La actualización del Certificado registrado se llevará a cabo cuando, por cualquier circunstancia, se produzcan variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar el Certificado de Eficiencia Energética al establecer una diferente calificación energética de aquel.

Bereziki kasu hauetan eguneratu beharko da Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria:

En particular, será necesario actualizar el Certificado de Eficiencia Energética cuando:

a) Itxitura guztien % 25 baino gehiago berritzeari eragiten dion obra bat egiten hasten denean.

a) Se acometa una obra que afecte a la renovación de más del 25 por cien del total de sus cerramientos.

b) Instalazio termiko bat (berokuntza-instalazioa, aire-girotzeko instalazioa edo etxeko ur beroarena) berritzen denean edo berri bat martxan jartzen denean.

b) Se proceda a la renovación o puesta en funcionamiento de una nueva instalación térmica (de calefacción, climatización o agua caliente sanitaria).

c) Egiten den jardueraren erabilera edo intentsitatea aldatu eta horrek eraginkortasun energetikoaren kalifikazioaren mailan eragina duenean.

c) Se modifique el uso o la intensidad de la actividad desarrollada de manera que repercuta en el nivel de calificación de la eficiencia energética.

Egiaztagiria eguneratu eta erregistroan erregistratzen denean, indarraldirako ezarritako 10 urteko epe berri bat hasiko da. Epe hori ziurtagiria sinatzen den egunean hasiko da.

Una vez actualizado el Certificado, y tras registrarse en el Registro habilitado al efecto, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de 10 años establecido para su vigencia a contar desde la fecha de suscripción del mismo.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eguneratzea eragiten duten lanak egiten diren bitartean, beharrezkoak diren proba, egiaztapen eta ikuskapenak egin beharko dira.

Durante la ejecución de las obras que motiven la actualización del Certificado de Eficiencia Energética se deberán realizar las pruebas, comprobaciones e inspecciones que sean necesarias.

3.– Eguneratzean, eguneratzearen unean eraginkortasun energetikoaren ziurtapenetan aplikatzeko onartuta dauden kalkulu-metodologiak eta dokumentuak erabiliko dira.

3.– En la actualización se utilizarán la metodología de cálculo y los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética que sean de aplicación en el momento en el que se lleven a cabo.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIEN KONTROLA
CONTROL DE LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

8. artikulua.– Kontzeptua eta irismena.

Artículo 8.– Concepto y alcance.

1.– Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrolak egiaztatzen du haietan jasotako datuak zuzenak direla, prozedura bete dela eta esleitutako kalifikazio energetikoa aplikatutako kalkulu-metodologiarako egokia dela; eta, kasu bakoitzean, kalifikazioarekin ados dagoen edo ez adierazten du.

1.– El control de los Certificados de Eficiencia Energética verifica la exactitud de los datos consignados en los mismos, el cumplimiento del procedimiento y la adecuación de la calificación energética atribuida de acuerdo con la metodología de cálculo aplicada, declarando su conformidad o disconformidad, según los casos, con dicha calificación.

2.– Kontrola nahitaezkoa den edo ez ezartzeko, lortutako energia primarioaren kontsumoaren kalifikazioari begiratuko zaio, 235/2013 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Zehazki, kontrola nahitaezkoa izango da energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoan A, B edo C kalifikazioa duten eraginkortasun energetikoaren ziurtagiri guztientzat.

2.– A los efectos de determinar la obligatoriedad de control, se atenderá a la calificación de consumo de energía primaria obtenida, según lo establecido en el Real Decreto 235/2013. En concreto, el control será obligatorio para todos los Certificados de Eficiencia Energética que recojan una calificación de consumo de energía primaria no renovable A, B o C.

Hala ere, kontrola nahitaezkoa den edo ez zehazteko kontuan hartu beharreko energia-kontsumoaren adierazle-mota eguneratu ahal izango da, energia arloko eskumena duen zuzendaritzaren ebazpen baten bidez.

No obstante, el tipo de indicador de consumo de energía a considerar para determinar la obligatoriedad de control podrá ser actualizado mediante resolución de la Dirección competente en materia de Energía.

9. artikulua.– Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrola.

Artículo 9.– Control de los Certificados de Eficiencia Energética.

1.– Aurreko artikuluaren arabera kontrola nahitaezkoa den kasuetan, egin egingo da kontrola, artikulu honetako 2., 3. eta 4. puntuetako kasuetan izan ezik. Kontrol hori agente akreditatuek egingo dute, eta honako hauek joko dira halakotzat:

1.– En aquellos casos en los que, de conformidad con el artículo anterior, el control fuera obligatorio, este se realizará, salvo en los casos a los que se refieren los puntos 2, 3 y 4 de este artículo, por Agentes Acreditados, entendiéndose como tales los siguientes:

– 235/2013 Errege Dekretuak ezarritako kontrol-eremuan gaitutako kontrol-erakundeak. Erakunde horiek, aurretik, akreditazio-erakunde batek akreditatu behar ditu, Industria Kalitate eta Segurtasunerako Azpiegituren Erregelamendua onartzen duen abenduaren 28ko 2200/1995 Errege Dekretuak ezarritako eran.

– Organismos de Control habilitados en el campo del control establecido en el Real Decreto 235/2013, previamente acreditados por una entidad de acreditación en los términos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

– Eraikinaren Kalitatea Kontrolatzeko erakundeek, 410/2010 Errege Dekretuan, martxoaren 31koan, eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek jardueran aritzeko bete beharreko baldintzak garatzen dituenean adierazitako eskakizunak betetzen dituzten eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria gainbegiratzea beren jardute-eremuan dutenek.

– Entidades de Control de Calidad de la Edificación que incluyan en su campo de actividad la supervisión de la certificación de la eficiencia energética de los edificios que cumplan los requisitos exigidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikingintzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategia, Eusko Jaurlaritzan etxebizitza arloko eskumena duen sailari atxikia.

– El Laboratorio para el Control de Calidad de la Edificación del País Vasco adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Vivienda.

2.– Lehendik dauden eraikinen edo eraikin-zatien eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrola, haien jabeak pertsona fisikoak badira eta etxebizitza gisa besterik erabiltzen ez badira, energia arloko eskumena duen Sailak egingo du. Hala ere, artikulu honetako aurreneko apartatuan adierazitako agente akreditaturen bat kontratatzeko aukera ere izango du jabeak. Aipatutako kontrola egiteko, teknikari ziurtatzaileak bertan egotea eska daiteke.

2.– El control de los Certificados de Eficiencia Energética correspondientes a edificios existentes, o partes de los mismos, propiedad de personas físicas, y destinados exclusivamente a uso vivienda, se realizará por el departamento competente en materia de Energía. No obstante, la propiedad también podrá optar por contratar a alguno de los Agentes Acreditados indicados en el apartado primero de este artículo. Para la realización del citado control se podrá requerir la presencia del personal técnico certificador.

3.– Lehendik dauden eraikinen edo eraikin-zatien birgaitzeen eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrola, haien jabeak jabekideen erkidegoak badira eta etxebizitza gisa besterik erabiltzen ez badira, energia arloko eskumena duen Sailak egingo du, fatxada eta teilatuak birgaitzeko edo ekoizpen termikoko instalazioak aldatzeko kasu zehatzetan. Hala ere, artikulu honetako aurreneko apartatuan adierazitako agente akreditaturen bat kontratatzeko aukera ere izango du jabeak.

3.– El control de los Certificados de Eficiencia Energética correspondientes a rehabilitaciones de edificios existentes, o partes de los mismos, destinados exclusivamente a uso vivienda y propiedad de comunidades de propietarios, caso concreto de rehabilitaciones de fachadas y tejados, o sustitución de instalaciones de producción térmica, se realizará por el departamento competente en materia de Energía. No obstante, la propiedad también podrá optar por contratar a alguno de los Agentes Acreditados indicados en el apartado primero de este artículo.

4.– 235/2013 Errege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian aipatzen diren lehendik dauden eraikinen, hain zuzen ere administrazio publikoenak diren eta administrazio publikoek erabiltzen dituztenen, eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrola administrazio horien edozein zerbitzutako teknikari eskudunek egin ahal izango dute.

4.– El control de los Certificados de Eficiencia Energética correspondientes a los edificios existentes pertenecientes y ocupados por las Administraciones Públicas a los que se refiere la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 235/2013, se podrá realizar por personal técnico competente de cualquiera de los servicios de esas Administraciones.

10. artikulua.– Agente akreditatuen zerrenda.

Artículo 10.– Lista de Agentes Acreditados.

Energia arloko eskumena duen Zuzendaritzak www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa Interneteko atarian jarri eta edukiko du eguneratuta eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrolerako akreditatuta dauden agenteen zerrenda.

La Dirección competente en materia de Energía insertará y mantendrá actualizada en el portal de Internet (www.euskadi.eus/certificacion-energetica) la lista de Agentes Acreditados para el control de los Certificados de Eficiencia Energética.

11. artikulua.– Kontrola kontratatzeko epeak.

Artículo 11.– Plazos para la contratación del control.

1.– Eraikuntza-proiektuaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrolaren kasuan, obra-lizentzia eskatu aurretik kontratatu beharko da kontrola.

1.– En el supuesto del control de los Certificados de Eficiencia Energética del proyecto de edificación, la contratación del control deberá realizarse con anterioridad a la solicitud de la licencia de obras.

2.– Eraikin bukatuaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrolaren kasuan, kontrol horren kontratazioa beharrezko aurrerapenarekin egin behar da, lortutako kalifikazioaren emaitzarekin lotutako elementuak obran sartu eta agente akreditatuak, gero, obran kontrola eta baiezta ahal ditzan.

2.– En el caso del control de los Certificados de Eficiencia Energética del edificio terminado, su contratación habrá de realizarse con la suficiente antelación a la puesta en obra de aquellos elementos asociados al resultado de la calificación obtenida, para su control y verificación en obra por parte del agente acreditado.

3.– Etxebizitzarako besterik erabiltzen ez diren lehendik dauden eraikinen edo eraikin-zatien birgaitzeen kasu zehatzean, jabeak jabekide-erkidegoak badira, eta, dekretu honen 9. artikuluak araututakoan oinarrituta, jabetzak ez badu aukeratzen artikulu horretako aurreneko apartatuan adierazitako agenteren bat, jabetzak energia arloko eskumena duen Sailari jakinarazi beharko dio obra-lizentzia eskatu aurretik, hark www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa Interneteko atarian ezartzen dituen bideak erabiliz.

3.– En el caso concreto de las rehabilitaciones de edificios existentes, o partes de los mismos, destinados exclusivamente a uso vivienda y propiedad de comunidades de propietarios, en los que en base a lo regulado en artículo 9 de este Decreto, la propiedad no opte por alguno de los Agentes Acreditados indicados en el apartado primero del citado artículo, la propiedad deberá comunicárselo al departamento competente en materia de Energía a través de las vías que este defina en el portal de Internet (www.euskadi.eus/certificacion-energetica) con anterioridad a la solicitud de la licencia de obras.

12. artikulua.– Agente akreditatuak egiten duen eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien kontrolaren prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de Control de los Certificados de Eficiencia Energética realizado por Agente Acreditado.

1.– Hurrenez hurren energia- eta etxebizitza arloan eskumena duten Sailek onartutako protokoloetan adierazitakoari jarraitu beharko diote agente akreditatuek. Protokolo horiek www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa helbidean argitaratuko dira. Bestalde, ziurtapen-prozedurako dokumentazio guztia aztertu beharko dute eta eraginkortasun energetikoaren ziurtapenerako onartuta dauden kalkulu-metodologiaren aplikazioari eta dokumentuei buruzko egiaztapen eta balorazio propioak egin beharko dituzte. Horrez gain, obraren memoria eta obraren kalitate-kontrolerako programa, eraikuntza-elementu eta -sistemak eta eraikinaren eraginkortasun energetikoari eragiten dioten instalazioak aztertu beharko dituzte. Horretaz guztiaz gain, eraikinerako bisita, proba teknikoak eta egin beharreko neurketak ere sartzen dira eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriaren kontrolean.

1.– Los Agentes Acreditados deberán seguir lo indicado en los protocolos reconocidos por los departamentos competentes en materia de Energía y Vivienda, respectivamente, los cuales serán publicados en www.euskadi.eus/certificacion-energetica, debiendo examinar toda la documentación relativa al procedimiento de certificación y realizar sus propias comprobaciones y valoraciones sobre la aplicación de la metodología de cálculo y los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, asimismo examinar la memoria y el programa de control de calidad de la obra, elementos y sistemas constructivos, e instalaciones que afecten en la eficiencia energética del edificio. El control del Certificado de Eficiencia Energética incluye, además de la visita al edificio, la realización de las pruebas técnicas y mediciones pertinentes.

2.– Prozedura bukatu ondoren, agente akreditatuak kontrol-txostena egingo du. Txostena aldekoa izango da, egiaztatuta badago dagokion ziurtagirian idatzitako datuak zehatzak direla, prozedura bete dela eta aplikatutako kalkulu-metodologiaren araberako kalifikazio energetikoa egokia dela. Gainerako kasuetan, txostena aurkakoa izango da.

2.– Concluido el procedimiento, el Agente Acreditado emitirá el Informe de control que será de conformidad cuando resulte acreditada la exactitud de los datos consignados en el Certificado correspondiente, el cumplimiento del procedimiento y la adecuación de la calificación energética atribuida de acuerdo con la metodología de cálculo aplicada. En los demás casos, el Informe será disconforme.

3.– Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren Kontrol Txostena Egikaritze Proiektuari erantsiko zaio, dagokion Ziurtagiriarekin eta eraikin bukatuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren Kontrol Txostenarekin batera, eta Eraikinaren Liburuan txertatuko da, eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriarekin batera, Etxebizitzarako Eraikinaren Liburua arautzen duen urriaren 21eko 250/2003 Dekretuan adierazitakoa betez.

3.– El Informe de Control del Certificado de Eficiencia Energética del proyecto se incorporará al Proyecto de Ejecución junto con el correspondiente Certificado y el Informe de Control del Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado al Libro del edificio junto con el Certificado de Eficiencia Energética del mismo, en los términos indicados por el Decreto 250/2003, de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a vivienda.

13. artikulua.– Agente akreditatuak egiten duen Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren Kontrol Txostenaren edukia.

Artículo 13.– Contenido del Informe de Control del Certificado de Eficiencia Energética del proyecto, realizado por Agente Acreditado.

1.– Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren Kontrol Txostenak I. eranskinean ezarritako ereduarekin bat etorri beharko du, kontrolaren emaitza adieraziko du eta datu hauek eman beharko ditu:

1.– El Informe de Control del Certificado de Eficiencia Energética del proyecto, debe ajustarse al modelo establecido en el Anexo I, expresará el resultado del mismo y en él deberán constar necesariamente los siguientes datos:

a) Kontrolari dagokion ziurtagiriaren xede den eraikinaren edo eraikin-zatiaren identifikazioa.

a) La identificación del edificio o parte del mismo al que se refiere el Certificado objeto de control.

b) Kontrolaren xede den Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria sinatzen duen pertsonaren identifikazioa.

b) La identificación de la persona suscriptora del Certificado de Eficiencia Energética sometido a control.

c) Egindako egiaztapenen eta frogantzen deskribapena; data, metodoak eta aplikatutako prozedurak eta haien emaitzak barne.

c) Descripción de las verificaciones y comprobaciones realizadas, incluyendo la fecha, métodos y procedimientos aplicados y el resultado de las mismas.

d) Egindako kontrolaren arduradunaren izena eta sinadura.

d) Nombre y firma de la persona responsable del control efectuado.

e) Txostena egindako lekua eta data.

e) Lugar y fecha de la emisión del Informe.

2.– Aldeko txostena bada, horrez gain eraikinaren portaera energetikoan eragin adierazgarria duten elementuak identifikatu behar ditu txosten horrek, eta elementu horiek kontrolatu beharko dira Eraikin Bukatuaren Ziurtagiria lortzeko.

2.– En el supuesto de que se trate de un Informe de conformidad, el mismo debe contener asimismo los elementos con influencia significativa en el comportamiento energético del edificio que deberán ser objeto de control para la obtención del Certificado de Edificio Terminado.

3.– Txostena aurkakoa bada, balorazio horren justifikazioa erantsi behar da bertan, bai eta aldeko txostena lortzeko egin behar diren zuzenketa guztiak ere.

3.– Cuando el Informe sea disconforme, deberá incluirse necesariamente en el mismo la justificación de esta valoración, así como todas las subsanaciones necesarias para la obtención de un Informe de conformidad.

14. artikulua.– Agente akreditatuak egiten duen Eraikin Bukatuaren edo Lehendik dagoen Eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren Kontrol Txostenaren edukia.

Artículo 14.– Contenido del Informe de control del Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado o del edificio existente realizado por Agente Acreditado.

1.– Eraikin bukatuen edo lehendik dauden eraikinen edo eraikin-zatien kasuan, ziurtagiriak emaitza adieraziko du eta 13.1 artikuluan adierazitako datuak emango ditu nahitaez. Horrez gain, egindako egiaztapenak eta frogantzak bilduko ditu.

1.– En el caso de edificios terminados o existentes, así como partes de los mismos, expresará el resultado del mismo, y en él deben constar, necesariamente, los datos contenidos en el artículo 13.1. Además deberá contener, las verificaciones y comprobaciones realizadas.

2.– Frogantzen emaitza I. eranskinean ezarritako ereduarekin bat etorri beharko duen kontrol-txosten batean adierazten da. Txostena aurkakoa bada, balorazio horren justifikazioa erantsi behar da bertan, bai eta aldeko txostena lortzeko egin behar diren zuzenketa guztiak ere.

2.– El resultado de las comprobaciones se expresa en un Informe de control que deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo I. Cuando el Informe sea disconforme, debe incluirse la justificación de esta valoración, así como las subsanaciones necesarias para la obtención de un Informe de conformidad.

15. artikulua.– Erreklamazioak.

Artículo 15.– Reclamaciones.

Kontrol-txostenak direla-eta gatazkarik sortzen bada, erreklamazioa jarri ahal izango da energia-gaietan eskumena duen zuzendaritzan, eta hark konponduko du gatazka, ebazpen baten bidez. Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da.

Las controversias que se susciten en relación con los Informes de control podrán ser objeto de reclamación ante la Dirección competente en materia de Energía que resolverá acerca de la misma mediante resolución que será susceptible de recurso de alzada.

16. artikulua.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren eguneratzearen kontrola.

Artículo 16.– Control de la actualización del Certificado de Eficiencia Energética.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren eguneratzeak kontrolatu egingo dira, eta kontrol horrek aurreko artikuluetan ezarritako irismen, eduki eta prozedura izango ditu.

Las actualizaciones del Certificado de Eficiencia Energética serán objeto de control con el alcance, contenido y procedimiento establecido en los artículos anteriores.

17. artikulua.– Kontrol Txostenen Erregistro Liburua.

Artículo 17.– Libro Registro de los Informes de control.

1.– Agente akreditatuek erregistro-liburu bat izango dute, eta hor jasoko dituzte egiten dituzten kontrol-txosten guztiak. Liburuak informazio hau bildu beharko du gutxienez:

1.– Los Agentes Acreditados mantendrán un Libro Registro en el que se reseñen todos los informes de control emitidos, que deberá contener, al menos, la siguiente información:

– Txosten-zenbakia.

– Número de Informe.

– Eraikinaren identifikazioa.

– Identificación de la edificación.

– Enkarguaren eta txostenaren data.

– Fecha del encargo y del Informe.

– Txostenaren arduraduna den teknikariaren identifikazioa.

– La identificación de la técnica o técnico responsable del Informe.

2.– Era berean, agente akreditatuek nahitaez artxibatu beharko dute txosten bakoitzaren kopia bat, txostena egin eta bost urte pasatzen diren arte.

2.– Igualmente, los Agentes Acreditados están obligados a mantener archivada una copia de cada informe hasta transcurridos cinco años desde la emisión del mismo.

3.– Erregistro guztiak leku seguruan gorde behar dira eta denek izan behar dute isilpekoak, halakoak kontratatu dituzten pertsonen interesak babesteko.

3.– Todos los registros deben conservarse en lugar seguro y han de ser tratados de forma confidencial, con el fin de salvaguardar los intereses de las personas que los hayan contratado.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EUSKADIKO ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIEN ERREGISTROA
REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PAÍS VASCO

18. artikulua.– Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroa.

Artículo 18.– Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco.

1.– Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistro bat dago energia arloko eskumena duen Zuzendaritzari atxikita, eta bertan inskribatuko dira Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, Eraikin Bukatuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, lehendik dauden eraikinen edo eraikin-zatien ziurtagiriak eta haien eguneratzeak.

1.– Adscrito a la Dirección competente en materia de Energía, existe un Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco en el que se inscribirán el Certificado de Eficiencia Energética del Proyecto, el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio Terminado, así como los Certificados de los Edificios Existentes, o parte de los mismos, y de sus actualizaciones.

2.– Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroa publikoa eta irispide librekoa da. Eraikinaren eraginkortasun energetikoaren berri ematen du, baina ez du egiaztatzen eraikinak betetzen dituenik eska dakizkiokeen bestelako betekizunak.

2.– El Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco es público y de acceso libre, e informa acerca de la eficiencia energética del edificio pero no supondrá la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio.

3.– Erregistroa bakarra da Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osorako, eta www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa egoitza elektronikoan dago eskuragarri.

3.– El Registro tendrá carácter único para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y está disponible en la sede electrónica www.euskadi.eus/certificacion-energetica

19. artikulua.– Erregistroko inskripzioen helburua.

Artículo 19.– Finalidad de la inscripción en el Registro.

Helburu honekin egiten dira Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroko inskripzioak:

La inscripción en el Registro de los Certificados de Eficiencia Energética tiene por finalidad:

a) Publikoki ematea eraikinen edo eraikin-zatien kalifikazio energetikoari buruzko oinarrizko informazioaren berri.

a) Dar publicidad a la información básica sobre la calificación energética de los edificios, o partes de los mismos.

b) Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa edukitzeko ahalmena ematea.

b) Facultar para disponer de la Etiqueta de Eficiencia Energética.

c) Administrazioak eta agente akreditatuek kontrol- eta ikuskaritza-lanak egiteko tresnatzat balio izatea (lan horiek eraikinen eraginkortasun energetikoaren arloko legedia aplikagarrian daude ezarrita).

c) Servir como instrumento para el ejercicio por parte de la Administración, y de los agentes acreditados, de las labores de control e inspección establecidas en la legislación aplicable en materia de eficiencia energética de edificios.

d) Bidea ematea Administrazioak Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren aplikazio praktikoari buruzko azterlan, analisi eta estatistikak egiteko, eraginkortasun energetikoaren helburuak hobetzeko neurriak diseinatu eta irizpideak ezartzeko xedearekin.

d) Propiciar la elaboración por parte de la Administración de estudios, análisis y estadísticas sobre la aplicación práctica de la certificación de eficiencia energética de los edificios, que permitan diseñar medidas y establecer criterios para la mejora de los objetivos de la eficiencia energética.

20. artikulua.– Erregistroan inskribatu beharrekoak.

Artículo 20.– Objeto de la inscripción en el Registro.

Honako hauek inskribatu beharko dira erregistroan:

Serán objeto de inscripción en el Registro:

a) Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria.

a) El Certificado de Eficiencia Energética del proyecto.

b) Eraikin bukatuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria.

b) El Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

c) Lehendik dauden eraikinen edo haien zatien Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria.

c) El Certificado de Eficiencia Energética de edificio existente, o parte del mismo.

d) Aurrekoen eguneratzea.

d) La actualización de los anteriores.

21. artikulua.– Prozedura: erregistroan inskribatzeko eskaera eta erregistroan sartzea.

Artículo 21.– Procedimiento: solicitud y acceso al Registro.

1.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria inskribatzeko eskaera eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzaileak edo jabeak egin behar du, edo, haren ordez, dagokion ziurtagiria sinatzen duen pertsonak, edo jabeak ordezkaritza ematen dion beste edozein pertsonak.

1.– La solicitud de inscripción del Certificado de Eficiencia Energética debe efectuarse por la persona promotora o propietaria del edificio, o parte del mismo, o, en su representación, por la persona suscriptora del correspondiente Certificado o cualquier otra persona a la que el propietario atribuya dicha representación.

Horretarako, ziurtapenaren helburu den sustatzaileak edo jabeak ziurtagiria inskribatu ahal izateko ordezkaritza beste norbaiti ematen dionean, II. eranskinean ezarritako ereduaren araberako ordezkaritza-dokumentu bat sinatu eta aurkeztu beharko da erregistroan.

A tales efectos, cuando la persona promotora o propietaria del objeto de certificación otorgue su representación para poder inscribir el certificado deberá suscribirse y aportarse al Registro un documento atribuyendo dicha representación conforme al modelo establecido en el Anexo II.

2.– Inskribatzeko eskaera ziurtagiria sinatzen den egunetik 2 hilabeteko epean aurkeztu beharko da.

2.– La solicitud de inscripción deberá efectuarse en el plazo de 2 meses desde la fecha de suscripción del Certificado.

Nolanahi ere, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak behar bezala inskribatuta azaldu behar du erregistroan eta, hortaz, dagokion Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa eskuratu beharra dago eraikinaren edo eraikin-zatiaren salmenta edo alokairuaren publizitaterik egin aurretik.

En todo caso, el Certificado de Eficiencia Energética debe figurar debidamente inscrito en el Registro, y por lo tanto, haberse obtenido la Etiqueta de Eficiencia Energética correspondiente, con anterioridad a toda publicidad de la venta o alquiler del edificio, o parte del mismo.

3.– Inskribatzeko eskaera modu elektronikoan egin beharko da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan propio gaitutako zerbitzu elektronikoaren bidez. Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroa du izena zerbitzu horrek.

3.– La solicitud de inscripción deberá ser presentada de forma electrónica. Dicha solicitud se efectuará a través del servicio electrónico habilitado a tal efecto en la sede electrónica del Gobierno Vasco y que se denomina Registro de Certificados de Eficiencia Energética de edificios.

Horretarako, interesdunek beren burua identifikatu behar dute, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak ezarritako moduan onartuta dagoen identifikazio-bide elektronikoren bat erabiliz.

Para ello, se exige la identificación de las personas interesadas mediante la utilización de cualquiera de los medios de identificación electrónica admitidos en los términos dispuestos por el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

4.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria sinatzen duen pertsonak modu elektronikoan aurkeztu beharko du aipatutako ziurtagiria, aurretik Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritako moduan onartutako identifikazio-bide elektronikoren baten bidez bere burua identifikatuta. Ziurtagiriarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

4.– La persona suscriptora del Certificado de Eficiencia Energética, deberá aportar el citado Certificado de forma electrónica y previa identificación mediante la utilización de cualquiera de los medios de identificación electrónica admitidos en los términos dispuestos por el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, debiendo, a su vez, acompañarlo de:

• Onartutako programa informatikoek sortutako fitxategi informatikoen kopia.

• Copia de los archivos informáticos generados por los programas informáticos reconocidos.

• Ziurtagiriaren helburu den eraikinaren edo eraikin-zatiaren krokis orientaziodun eta kotatuak.

• Croquis orientados y acotados del edificio, o parte del mismo, objeto de la certificación.

• Materialen, ekipamenduen edo/eta elementuen ziurtagiriak, haien fabrikatzaileak eginak. Ziurtagiri horiek ziurtagirian ezaguntzat jotako balioak justifikatu behar dituzte.

• Certificados de materiales, equipos y/o elementos emitidos por el fabricante de los mismos que justifiquen los valores recogidos en el Certificado como conocidos.

• Errekuntzaren analisiak, laguntza teknikoko zerbitzu ofizialak edo instalazio termikoetan gaitutako mantentze-enpresak eginak. Ziurtagirian ezaguntzat jasotako errendimenduak justifikatu behar dituzte analisi horiek.

• Análisis de combustión emitidos por Servicio de Asistencia Técnica oficial, o empresa mantenedora habilitada en instalaciones térmicas, que justifiquen rendimientos recogidos en el Certificado como conocidos.

5.– Aldeko kontrol-txostena aurkeztea nahitaezkoa den kasuetan, agente akreditatuak, era berean, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatzeko eskaera osatuko du, aipatutako txostena modu elektronikoan aurkeztuz aurretik Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritako moduan onartutako identifikazio-bide elektronikoren baten bidez bere burua identifikatuta.

5.– Cuando sea preceptiva la presentación de Informe de Control favorable, el Agente Acreditado, completará a su vez la solicitud de inscripción en el Registro del Certificado de Eficiencia Energética, mediante la aportación del citado Informe de forma electrónica y previa identificación mediante la utilización de cualquiera de los medios de identificación electrónica admitidos en los términos dispuestos por el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian aipatzen diren lehendik dauden eraikinen, hain zuzen ere administrazio publikoenak diren eta administrazio publikoek erabiltzen dituztenen, ziurtagirien inskripzio-eskaeren kasuan, ez da nahitaezkoa izango Kontrol Txostena aurkeztea. Txosten horrek, hala ere, administrazioaren eskura egon beharko du, hark egin beharrekotzat jotzen duen edozein ikuskapen-errekerimendu edo -jarduketarako.

En el supuesto de solicitudes de inscripción correspondientes a Certificados de edificios existentes pertenecientes y ocupados por las Administraciones Públicas a los que se refiere la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, no será obligatoria la aportación del Informe de Control. Este deberá, sin embargo, estar a disposición de la Administración para cualquier requerimiento o actuación inspectora que la misma estime procedente efectuar.

6.– Energia arloko eskumena duen Sailaren eta elkarte, instituzio edo profesionalen elkargo inplikatuen arteko hitzarmenak egin ahal izango dira, organismo horiek gaitzeko helburuarekin, aipatutako erregistroan izapide elektronikoak egin ahal izan ditzaten eraikinaren sustatzailearen edo jabearen nahiz teknikari ziurtatzailearen izenean.

6.– Se podrán celebrar Convenios entre el departamento competente en materia de Energía y las Asociaciones, Instituciones o los Colegios Profesionales implicados, a los efectos de habilitar a dichos organismos para que puedan realizar trámites, de forma electrónica, con el citado Registro en representación de la persona promotora o propietaria del edificio o del técnico certificador.

7.– Interesdunek izapideak modu elektronikoan egin ondoren, jaso izanaren agiri bat sortuko du erregistroak automatikoki, elektronikoki sinatua, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituz. Konfirmazioko mezu hori inprimatzeko, interesdunak informatikoki artxibatzeko eta erregistroan identitatea bermatzeko moduan prestatuta egongo da.

7.– Una vez realizados por los interesados los trámites de forma electrónica, el Registro emitirá automáticamente un acuse de recibo firmado electrónicamente, en los términos establecidos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica. Este mensaje de confirmación se configurará de forma que pueda ser impreso y archivado informáticamente por la persona interesada y garantice la identidad en el Registro.

Jaso izanaren agiriak elementu hauek izango ditu:

El acuse de recibo contendrá los siguientes elementos:

a) Sarrerako zenbaki edo sarrerako erregistro-kode indibidualizatua.

a) El número o código de registro de entrada individualizado.

b) Aurkezte-data.

b) La fecha de presentación.

c) Aurkeztutako eskaeraren kopia. Kopia gisa onartuko da aurkezteko inprimakian sartutako datuen hitzez hitzeko errepikapena.

c) La copia de la solicitud presentada, siendo admisibles a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de presentación.

d) Eskaerari erantsitako dokumentuen zenbaketa eta izenak, halakorik balego, bakoitzaren hatz-marka elektronikoarekin.

d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos a la solicitud presentada, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos.

Jaso izanaren agiriak inola ere ez du egiaztatzen Ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatu denik, eta ezin izango da erabili dekretu honek ezarritako betebeharrak betetzat emateko.

El acuse de recibo no acredita, en ningún caso, la inscripción del Certificado en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco, ni podrá utilizarse para dar por cumplimentadas las obligaciones a las que se refiere este Decreto.

22. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 22.– Subsanación de defectos.

1.– Elektronikoki aurkeztutako dokumentazioa ez bada nahikoa edo dokumentazio horrek ez baditu betetzen bete beharreko betekizunak, izapidetzaileak 10 eguneko epean zuzendu beharko du, modu elektronikoan. Horretarako, antzemandako akatsak jakinaraziko zaizkio izapidetzaileari, eta akats horiek eskaeran azaltzen den eraikinaren sustatzaile edo jabearen posta elektronikoaren helbidera ere bidali ahal izango dira.

1.– Si la documentación presentada electrónicamente fuera insuficiente o no reuniera los requisitos necesarios, deberá subsanarse de forma electrónica por el tramitador en el plazo de 10 días. Para ello, se notificarán al tramitador los defectos observados, sin perjuicio de su comunicación electrónica a la dirección de correo electrónico correspondiente al promotor o propietario del inmueble indicada en la solicitud.

2.– Epea bukatu eta akatsak zuzendu ez badira edo eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez bada, energia arloko eskumena duen zuzendariak ebazpen bat emango du eta, horren bidez, eskatzailea inskripzio-eskaeran atzera egindakotzat joko du eta bukaera emango dio prozedurari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako eran.

2.– Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiere producido la subsanación o aportado la documentación requerida, por el director competente en materia de Energía se dictará resolución teniéndole por desistido de su solicitud de inscripción y dando por concluso el procedimiento en los términos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

23. artikulua.– Erregistroan inskribatzea eta etiketa.

Artículo 23.– Inscripción en el Registro y Etiqueta.

1.– Elektronikoki aurkeztutako eskaera jaso ondoren, energia arloko eskumena duen organoak aztertuko du eta, eskatutako betekizunak betetzen dituela egiaztatu ondoren, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatuko du, erregistro-zenbaki bakarrarekin.

1.– Recibida la solicitud presentada electrónicamente, el órgano competente en materia de Energía la revisará y, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, se procederá a la inscripción del Certificado de Eficiencia Energética en el Registro otorgándole un número de registro único.

2.– Ziurtagiria inskribatu ondoren, emandako erregistro-zenbakia jakinaraziko zaio izapidetzaileari eta, horrez gain, jakinaraziko zaio une horretatik aurrera Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa eskura dezakeela aplikazio informatikoaren bidez. Era berean, eskaeran azaltzen den eraikinaren sustatzaile edo jabearen posta elektronikoaren helbidera ere bidaliko da dokumentu hori.

2.– Una vez inscrito el Certificado se notificará al tramitador el n.º de registro asignado, así como que, a partir de ese momento, tiene a su disposición, a través de la aplicación informática, la Etiqueta de la Eficiencia Energética. Asimismo se comunicará este documento a la dirección de correo electrónico correspondiente al promotor o propietario del inmueble indicada en la solicitud.

3.– Ziurtapen energetikoaren arloko eskumena duen organoaren iritziz eskaerak ez baditu betetzen eskatutako betekizunak, inskripzioa ukatzeko ebazpen bat emango du, eta ebazpen hori izapidetzaileari jakinaraziko zaio.

3.– Si el órgano competente en materia de certificación energética considera que la solicitud no reúne los requisitos exigidos dictará resolución denegando la inscripción que será notificada al tramitador.

Era berean, eskaeran azaltzen den eraikinaren sustatzaile edo jabearen posta elektronikoaren helbidera ere bidaliko da dokumentu hori.

Asimismo, se comunicará este documento a la dirección de correo electrónico correspondiente al promotor o propietario del inmueble indicada en la solicitud.

4.– Eskatutako inskripzioa onartzeko edo ukatzeko gehieneko epea eskaera aurkezten denetik 3 hilabetekoa izango da.

4.– El plazo máximo para acordar o denegar la inscripción solicitada será de 3 meses a partir de su presentación.

24. artikulua.– Erregistroko inskripzioak ezereztea.

Artículo 24.– Cancelación de las inscripciones en el Registro.

1.– Eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzaileak edo jabeak eskatuta inskripzioa ezereztu ahal izango da, lehendabizi bere titulartasuna ziurtatzen duen Jabetza Erregistroak emandako kopia arrunta aurkeztuz.

1.– La inscripción podrá ser cancelada a solicitud de la persona promotora o propietaria del inmueble previa presentación de nota simple emitida por el Registro de la Propiedad que acredite su titularidad.

2.– Hauetakoren bat gertatzen denean ere, inskripzioak ezereztu egingo dira:

2.– Igualmente, se procederá a la cancelación de las inscripciones cuando:

a) Inskribatutako ziurtagirien indarraldia bukatzen denean.

a) Transcurra el plazo de vigencia de los Certificados inscritos.

b) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria ez denean eguneratu 7.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

b) No se haya actualizado el correspondiente Certificado de Eficiencia Energética, en los casos previstos en el artículo 7.2.

c) Zalantzarik gabe egiaztatzen denean etxebizitzek, lokalek edo bananduta ziurtatutako zatiek dagoeneko ez dituztela betetzen banakako ziurtapen hori egitea justifikatzen zuten baldintzak, egindako ikuskapenen, erregistroan aurkeztutako jarduketen edo bestelako arrazoien ondorioz.

c) Se tenga constancia fehaciente de que las viviendas, locales o partes certificadas separadamente han dejado de reunir las condiciones que justificaron dicha certificación independiente, como consecuencia de inspecciones realizadas o de actualizaciones presentadas en el Registro, o por cualquier otra causa.

d) Edozein arrazoirengatik jakiten denean desagertu egin dela ziurtagiria duen eraikina.

d) Por cualquier motivo se tenga constancia de la desaparición del edificio certificado.

3.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirian azaltzen den eraikinaren edo eraikin-zatiaren helbidera bidaliko da inskripzioaren ezereztearen jakinarazpena, baita Jabetza-erregistrora ere, orri-bazterreko ohar baten bidez jasota utzi dezan.

3.– La cancelación de la inscripción será notificada a la dirección del edificio, o parte del mismo, que conste en el Certificado de Eficiencia Energética y al Registro de la Propiedad para su constancia por nota marginal.

25. artikulua.– Administrazio-datuak zuzentzeko eskaera.

Artículo 25.– Solicitud de enmiendas de datos administrativos.

1.– Ziurtagiria dagoeneko erregistroan inskribatuta dagoela, ikusten bada akatsen bat edo zehaztasun-gabeziaren bat dagoela erregistroari emandako administrazio-datuetan, datu horiek zuzentzeko eskaera egin ahal izango da.

1.– En aquellos supuestos en los que, habiéndose inscrito ya el Certificado, se advirtiera algún error o inexactitud en los datos administrativos aportados al Registro, se podrá solicitar la enmienda de los mismos.

2.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren inskripzioa zuzentzeko eskaera eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzaileak edo jabeak egin behar du, edo, haren ordez, dagokion Ziurtagiria sinatzen duen pertsonak edo jabeak ordezkaritza ematen dion beste edozein pertsonak.

2.– La solicitud de enmienda de la inscripción del Certificado de Eficiencia Energética debe efectuarse por la persona promotora o propietaria del edificio, o parte del mismo, o, en su representación, por la persona suscriptora del correspondiente Certificado o cualquier otra persona a la que el propietario atribuya dicha representación.

3.– Zuzenketa egiteko eskaerak III. eranskinean ezarritako ereduaren araberakoa izan behar du, eta energia arloko eskumena duen zuzendaritzari bidali behar zaio.

3.– La solicitud de enmienda deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo III, y se dirigirá a la Dirección competente en materia de Energía.

4.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirian azaltzen den eraikinaren edo eraikin-zatiaren helbidera bidaliko da Eraginkortasun Energetikoaren Etiketan adierazitako datuak aldatzea eragiten duen datu-aldaketaren jakinarazpena.

4.– La enmienda de datos que provoque modificación en los datos indicados en la Etiqueta de Eficiencia Energética será notificada a la dirección del edificio, o parte del mismo, que conste en el Certificado de Eficiencia Energética.

26. artikulua.– Salbuetsita geratzea.

Artículo 26.– Exención.

1.– Dekretu honen 2. artikuluan nahiz 235/2013 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera eraikin bat edo eraikin-zati bat salbuetsita badago energia-ziurtapena edukitzeko betebeharretik, salbuetsita geratzearen aitorpena egin dezala eska diezaioke sustatzaileak edo jabeak energia arloko eskumena duen zuzendaritzari, III. eranskineko ereduari jarraituz. Eskaera horretan, datu hauek adierazi behar dira gutxienez:

1.– En los supuestos en los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de este Decreto, así como en el Real Decreto 235/2013, un edificio o parte del mismo este exento de la obligación de certificación energética, el promotor o propietario de los mismos podrá solicitar la declaración de dicha exención a la Dirección competente en materia de Energía, conforme al modelo establecido en el Anexo IV, y deberá incluirse como mínimo:

a) Eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzailearen/jabearen identifikazio-datuak eta harekin harremanetan jartzeko datuak.

a) Datos de identificación y contacto de la persona promotora/propietaria del edificio o parte del mismo.

b) Eraikinaren edo eraikin-zatiaren identifikazio- eta kokapen-datuak.

b) Datos de identificación y ubicación del edificio o parte del mismo.

c) 235/2013 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluko apartatua, salbuetsita geratzeko eskaera justifikatzen duena.

c) Apartado del artículo 2.2 del Real Decreto 235/2013 por el que se justifica la solicitud de exención.

2.– Eskaera aztertu eta beharrezkotzat jotako informazioa bildu ondoren, energia-ziurtapena edukitzetik salbuetsita geratzearen jakinarazpena egingo du energia arloko eskumena duen zuzendaritzak, ebazpen baten bidez. Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jartzeko aukera egongo da.

2.– Una vez analizada la solicitud, y tras recabar la información que se considere necesario, la Dirección competente en materia de Energía notificará la exención de la obligación de certificación energética mediante resolución susceptible de recurso de alzada.

27. artikulua.– Dokumentuen formatuak.

Artículo 27.– Formatos de los documentos.

Organo eskudunak onartzen dituen formatuetan bidalitako dokumentu informatikoak bakarrik irakurri eta izapidetuko direla bermatzen da.

Solo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos informáticos que se envíen en los formatos aprobados por el órgano competente.

28. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 28.– Responsabilidad.

Energia arloko eskumena duen zuzendaritzak ez du erantzukizunik izango sistemaren erabiltzaileek erregistroaren bidez ematen diren zerbitzuetan egiten duten iruzurrezko erabileraren aurrean. Eskatzaileek modu esklusiboan beren gain hartzen dute administrazio elektronikoaren zerbitzu horietara sartzean beren burua autentikatzeko behar diren elementuak zaintzea, beharrezko konexioa jartzea eta sinadura elektronikoa erabiltzea. Halaber, beren gain hartzen dituzte elementu horien erabilera desegoki, oker edo arduragabeak eragin ditzakeen ondorioak. Era berean, erabiltzaileen erantzukizuna da erregistro elektronikoak jaso izanaren agiri gisa bueltatzen dizkien fitxategiak behar bezala zaindu eta erabiltzea.

La Dirección competente en materia de Energía no responde del uso fraudulento que las personas usuarias del sistema puedan llevar a cabo de los servicios prestados a través del Registro. A estos efectos las personas solicitantes asumen con carácter exclusivo la custodia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de administración electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Igualmente es responsabilidad de la persona usuaria la adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el Registro electrónico como acuse de recibo.

29. artikulua.– Bitarteko elektronikoen bidez jakinaraztea.

Artículo 29.– Notificación por medios electrónicos.

1.– Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpena Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera egingo da, www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa egoitza elektronikoan, eta betiere administrazio-egintzen jakinarazpenerako ezarrita dauden betekizunak betetzen direla bermatuz.

1.– La notificación por medios electrónicos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, en la sede electrónica www.euskadi.eus/certificacion-energetica, garantizando en todo caso el cumplimiento de los requisitos establecidos para la práctica de la notificación de los actos administrativos.

2.– Jakinarazpeneko informazioa eskuratzeko ematen den epea bukatuta, informazioa jakinarazitzat joko da automatikoki.

2.– Transcurrido el plazo otorgado para acceder a la información recogida en la notificación, se considerará notificada de manera automática.

30. artikulua.– Erregistroko informazioa eskuratzea.

Artículo 30.– Acceso a la información del Registro.

1.– Interesa duen edozein pertsonak ikusi ahal izango du Eraginkortasun Energetikoaren Etiketan dagoen informazioa. Horretarako, datu pertsonalen arloan indarrean dagoen legediak halako datuen babesari buruz eskatzen dituen bermeak bete beharko dira beti.

1.– Cualquier persona interesada podrá visualizar la información contenida en la Etiqueta de Eficiencia Energética. A tales efectos se deberán observar, en todo caso, las garantías relativas a la protección de los datos de carácter personal requeridas por la legislación vigente en la materia.

2.– Informazioa Internet bidez eskuratu ahal izango da, www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa egoitza elektronikoan. Bertan, informazio hau azalduko da gutxienez:

2.– La información será accesible a través de Internet, en la sede electrónica www.euskadi.eus/certificacion-energetica, en la que se hará constar al menos:

a) Ziurtatutako eraikin, etxebizitza, lokal edo eraikin-zatiaren identifikazioa.

a) La identificación del edificio, vivienda, local o parte de edificio certificado.

b) Indarrean dagoen ziurtagiria eraikuntza-proiektuarena edo lehendik dagoen eraikin bukatuarena den.

b) La indicación de si el Certificado vigente se refiere al proyecto de edificación o al edificio terminado o existente.

c) Eraginkortasun Energetikoaren Etiketan azaltzen den kalifikazio energetikoa.

c) La calificación energética consignada en la Etiqueta de Eficiencia Energética.

d) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren indarraldia.

d) El plazo de vigencia del Certificado de Eficiencia Energética.

e) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren eguneratze bat den.

e) Si se trata de una actualización de Certificado de Eficiencia Energética.

3.– Web-orri horrek dagozkion idazpen, idatzohar eta dokumentuetara nahiz eraikin, etxebizitza, lokal edo eraikin-zatira eramaten gaituzten estekak eduki ahal izango ditu.

3.– Esta página web podrá contener enlaces a los asientos, anotaciones y documentos correspondientes, al mismo edificio, vivienda, local o parte del mismo.

4.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistratuta duten eraikinen edo eraikin-zatien jabeek edozein unetan eskatu ahal izango dute erregistro-eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren kopia digitala, energia arloko eskumena duen Saileko lurralde-ordezkaritzen bidez, lehendabizi Jabetza Erregistroak emandako titulartasuna egiaztatzen duen kopia arrunta aurkeztuz.

4.– Las personas propietarias de los edificios, o partes de los mismos, provistos de Certificado de Eficiencia Energética registrado, podrán solicitar, en cualquier momento, copia digital de la documentación presentada junto con la solicitud de registro, a través de las Delegaciones Territoriales del departamento competente en materia de Energía previa presentación de nota simple emitida por el Registro de la Propiedad que acredite su titularidad.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ETIKETA ETA INFORMAZIOA
ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E INFORMACIÓN

31. artikulua.– Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa.

Artículo 31.– Etiqueta de Eficiencia Energética.

1.– Dagokion Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria Euskal Autonomia Erkidegoko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatu ondoren lortzen da eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa.

1.– La Etiqueta de Eficiencia Energética del edificio se obtiene tras la inscripción del correspondiente Certificado de Eficiencia Energética en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios del País Vasco.

Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriak eta bere Etiketak osotasun banatu ezin bat osatzen dute, eta horixe da erosleari edo errentariari eman behar zaion dokumentua, energia-ziurtapen prozedurari dagozkien fitxategi informatikoekin batera.

El Certificado de Eficiencia Energética junto con la correspondiente Etiqueta constituirán un todo indivisible, siendo este el documento que debe entregarse al comprador o arrendatario, junto con los archivos informáticos correspondientes al procedimiento de certificación energética.

2.– Eraikinaren edo eraikin-zatiaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistroan inskribatuta dagoela ziurtatzen duen dokumentua da Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa. Lortutako eraginkortasun energetikoaren maila adierazten duen bereizgarria da. Euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egongo da, eta ziurtagiriaren erregistro-zenbakia erakutsiko du –ziurtagiria eguneratu bada–, bai eta ziurtagiriaren baliozkotasun-epea ere.

2.– La Etiqueta de Eficiencia Energética es el documento que acredita que el edificio, o parte del mismo, dispone de un Certificado de Eficiencia Energética inscrito en el Registro habilitado al efecto, es el distintivo que señala el nivel de calificación de eficiencia energética obtenido, estará redactada en euskera y castellano y contendrá el número de registro del Certificado, si este ha sido objeto de actualización, así como el plazo de validez del mismo.

3.– Eraginkortasun Energetikoaren Etiketaren baliozkotasuna erregistratutako Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren baliozkotasunari lotuta dago.

3.– La validez de la Etiqueta de Eficiencia Energética se encuentra vinculada, a la validez del Certificado de Eficiencia Energética registrado.

4.– Eraikin baten edo eraikin-zati baten kalifikazio energetikoa ezagutu nahi duen edozein pertsonak eraikin edo eraikin-zati horren Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa ikus dezake www.euskadi.eus/ziurtagiri-energetikoa egoitza elektronikoan kontsulta publiko bat eginez.

4.– Cualquier persona interesada en conocer la calificación energética de un edificio, o parte del mismo, podrá acceder a la Etiqueta de Eficiencia Energética del mismo a través de la consulta pública habilitada en la sede electrónica www.euskadi.eus/certificacion-energetica

32. artikulua.– Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa erakusteko betebeharra.

Artículo 32.– Exhibición obligatoria de la Etiqueta de Eficiencia Energética.

1.– Nahitaezkoa da aginte publikoek edo instituzioek erabiltzen dituzten eraikinetan edo eraikin-zatietan eta titulartasun pribatuko eraikinetan edo eraikin-zatietan leku nabarmenean eta jendeak ondo ikusteko moduan erakustea Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa, 235/2013 Errege Dekretuak ezartzen dituen baldintza eta epeak betez.

1.– Es obligatoria la exhibición, en lugar destacado y claramente visible por el público, de la Etiqueta de Eficiencia Energética, tanto en los edificios o parte de los mismos ocupados por una autoridad pública o por instituciones, como en aquellos de titularidad privada en los términos y plazos establecidos por el Real Decreto 235/2013.

2.– Gainontzeko eraikinetan, borondatezkoa da Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa erakustea.

2.– Es voluntaria la exhibición de la Etiqueta de Eficiencia Energética en los demás edificios.

33. artikulua.– Indarrean dauden arauekin bat ez datozen etiketak debekatzea.

Artículo 33.– Prohibición de Etiquetas que no se ajusten a las normas vigentes.

1.– Errorea edo nahasmena eragin dezakeen etiketarik egon ez dadin, debekatuta dago Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatu ondoren aplikazio informatikoak ematen dituen ez bestelakoak diren eraikinen energia-kontsumoaren etiketa, marka, sinbolo edo inskripzioak erakustea.

1.– Con la finalidad de evitar la existencia de Etiquetas que puedan inducir a error o confusión, se prohíbe la exhibición de Etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que se refieran al consumo de energía de edificios que no sean las emitidas por la aplicación informática tras la inscripción del Certificado de Eficiencia Energética en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco.

2.– Debeku hori ez zaie aplikatuko etiketa ekologiko komunitarioen edo Europar Batasunaren estatu kideetakoen sistemei, ez eta Energia eta Meatzeen Aurrezte eta Hazkuntzarako Aztertegiak orain arte emandako etiketei ere.

2.– No se aplicará esta prohibición a los sistemas de Etiquetas ecológicas comunitarias o de Estados Miembros de la Unión Europea ni a las Etiquetas expedidas hasta el presente por el Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero (CADEM).

34. artikulua.– Kalifikazio energetikoaren publikotasuna.

Artículo 34.– Publicidad de la calificación energética.

1.– Kalifikazio energetikoari buruzko informazioa nahitaez sartu behar da eraikinaren edo eraikin-zatiaren salmenta edo errentamendurako eskaintza, sustapen edo publizitate guztietan, dekretu honetan ezarritako salbuespen-kasuetan izan ezik. Bertan, argi eta garbi eta ez nahasteko moduan adierazi beharko da informazioa proiektuaren, eraikin bukatuaren edo lehendik dagoen eraikinaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari dagokion.

1.– La información sobre la calificación energética debe ser incluida en toda oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o parte del mismo, salvo las excepciones establecidas en el presente Decreto, y en la misma ha de expresarse, de forma clara e inequívoca, si se refiere al Certificado de Eficiencia Energética del proyecto, del edificio terminado o del existente.

2.– Honela gauzatuko da kalifikazio energetikoari buruzko informazioa:

2.– La información sobre la calificación energética se materializará de la siguiente manera:

a) Publizitate-euskarriak –obrako hesiak, erakusleihoak, higiezinen atariak edo antzekoak– erabiltzen badira, kalifikazio energetikoaren kalifikazioari buruzko informazioak gutxienez informazio hau eman beharko du, modu ikusgarrian: kalifikazio energetikoaren eskala eta lortutako kalifikazioa.

a) Cuando se utilicen soportes publicitarios tales como vallas de obra, escaparates, portales inmobiliarios u otros análogos, la información referente a la calificación energética expresará, como mínimo y de manera visible, la escala de calificación energética y la calificación obtenida.

b) Prentsa idatziko iragarkien kasuan, kalifikazio energetikoa aipatu beharko da.

b) Cuando se trate de anuncios de prensa escrita se deberá incluir la calificación energética.

c) Entzunezko iragarkietan, nahikoa izango da kalifikazio energetikoa adieraztea.

c) En los anuncios de audio bastará con indicar la calificación energética.

d) Eraikin edo etxebizitzen kanpoaldean jartzen diren salmenta- edo errentamendu-karteletan, harremanetarako telefono-zenbakia bakarrik azaltzen bada, ez da beharrezkoa izango kalifikazio energetikoari buruzko informazioa iragartzea.

d) En los carteles de venta o alquiler, ubicados en el exterior de edificios o viviendas, y en los que solo consta el teléfono de contacto, no se exigirá publicitar información sobre la calificación energética.

Aurreko kasu guztietan, eraikinaren edo eraikin-zatiaren sustatzailea edo jabea da energia arloko eskumena duen zuzendaritzari atxikita dagoen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroak emandako Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren erregistro-zenbakia eraikina edo eraikin-zatia erosteko edo alokairuan hartzeko interesa duen ororen eskura jartzeko erantzukizuna duena.

En cualquiera de los casos anteriores, la persona promotora o propietaria del edificio, o de la parte del mismo, es responsable de poner a disposición de toda aquella persona interesada en la compra o alquiler del mismo el número de registro del Certificado de Eficiencia Energética emitido por el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco adscrito a la Dirección competente en materia de Energía.

Eraikina edo eraikin-zatia erosteko edo errentan hartzeko interesa duen edozeinek higiezinari buruzko informazioa eskatzen duen unean bertan jarri behar da haren eskura erregistro-zenbakia, bai sustatzaileari, jabeari edo horiek, higiezinen transakzioetan bitartekaritza-, aholkularitza eta kudeaketa-zerbitzuak emateko, aukeratzen duten edozein pertsona fisiko edo juridikori modu presentzialean egindako eskaerei erantzunez eta bai modu elektronikoan, higiezinen atarien bidez.

La puesta a disposición del número de registro a cualquier persona interesada en la compra o alquiler del edificio, o parte del mismo, deberá realizarse en el mismo momento en el que esta solicite información del inmueble, ya sea en respuesta a solicitudes realizadas tanto de manera presencial ante la propia persona promotora, propietaria, o ante cualquier persona física o jurídica, definida por las anteriores para prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias, como de manera electrónica a través de portales inmobiliarios.

3.– Eusko Jaurlaritzak, egoki iritziz gero, informazio-kanpainak egingo ditu –heziketako eta sustapeneko kanpainak izango dira– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriaren eta Eraginkortasun Energetikoaren Etiketaren esanahia eta funtzionamendua erakusteko, energia modu arduratsuagoan erabil dezatela bultzatzeko helburuz.

3.– El Gobierno Vasco realizará, en su caso, campañas informativas de carácter educativo y promocional, destinadas a comunicar el significado y funcionamiento del Certificado de Eficiencia Energética y de la Etiqueta de Eficiencia Energética, a fin de fomentar una utilización más responsable de la energía.

35. artikulua.– Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eta ziurtagiri horrek Eskritura Publikoan eta Jabetza Erregistroan duen isla.

Artículo 35.– El Certificado de Eficiencia Energética y su reflejo en la Escritura Pública y Registro de la Propiedad.

1.– Obra berriaren adierazpenaren eskriturak baimentzeko notarioek eta obra berriaren adierazpenaren eskriturak Jabetza Erregistroan inskribatzeko jabetza-erregistratzaileek eraikin bukatuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eta hori erregistroan inskribatuta dagoela ziurtatzen duen etiketa aurkezteko eskatuko dute, ekainaren 26ko 8/2013 Legeak ekarritako Lurzoruaren Legearen testu bateginaren 20. artikuluarekin bat etorriz.

1.– Los Notarios para autorizar escrituras de declaración de obra nueva y los Registradores de la Propiedad para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración de obra nueva en el Registro de la Propiedad exigirán, de conformidad con el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo introducida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, la entrega del Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado junto con la Etiqueta acreditativa de su inscripción en el Registro habilitado al efecto.

2.– Notarioek, lehendik dauden eraikinen errentamenduaren eskritura publikoak edo eraikin horien domeinua kostu bidez transmititzeko eskritura publikoak baimentzean, jasota utziko dute ea erosleari edo errentariari Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eta horri dagokion Etiketa eman zaizkion, energia-ziurtapen prozedurari dagozkien fitxategi informatikoekin batera, eta, eman bazaizkio, testigantza bidez sartuko dira eskritura publikoan.

2.– Los Notarios harán constar, al autorizar escrituras públicas de arrendamiento o de transmisión de dominio a título oneroso de edificios existentes, la entrega o no al comprador o arrendatario del Certificado de Eficiencia Energética, junto con los archivos informáticos correspondientes al procedimiento de certificación energética y su correspondiente Etiqueta de Eficiencia Energética que, en su caso, se incorporará por testimonio a dicha escritura pública.

Xede horretarako, notarioek eta erregistratzaileek ezin izango dute Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria egon dagoela betetzat eman, ezta erosleari edo errentariari eman zaiola ere, Erregistroan Ziurtagiria inskribatzeko eskaera jaso izanaren agiria erakusteagatik edo emateagatik.

A estos efectos, los Notarios y Registradores no podrán considerar cumplimentada la exigencia de existencia del Certificado de Eficiencia Energética y su entrega a la persona compradora o arrendataria por la exhibición o entrega del resguardo acreditativo de la solicitud de inscripción del certificado en el Registro.

3.– Jabetza-erregistratzaileek, aurreko zenbakian aipatzen diren kontratuak inskribatzen dituztenean, orri-bazterreko ohar baten bidez jasota utziko dute Eraginkortasun Energetikoaren Etiketa egiaztatu den ala ez, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erregistroan behar bezala inskribatuta dagoela behar bezala justifikatzeko; eta etiketa hori falta bada, betekizun hori ez dela betetzen jakinarazi beharko diote administrazio eskudunari. Jakinarazpen hori orri-bazterreko ohar baten bidez jasota utzi beharko da.

3.– Los Registradores de la Propiedad, al practicar la inscripción de los contratos a los que se refiere el párrafo anterior, harán constar por nota al margen si ha quedado acreditada la existencia de la Etiqueta de Eficiencia Energética como justificante de que el Certificado de Eficiencia Energética se encuentra debidamente inscrito en el Registro habilitado al efecto, debiendo comunicar a la administración competente la falta de cumplimiento de dicho requisito. De dicha comunicación se dejará constancia por nota marginal.

Energia-ziurtapenari buruz egindako orri-bazterreko oharrak adierazi beharko du ea Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria erosleari edo errentariari eman zaion ala ez etiketarekin batera, eta, eman bazaio, zein den kalifikazio-maila, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria zer datatan sinatu zen eta zein den erregistro-zenbakia.

La nota marginal practicada en relación con la certificación energética deberá reflejar la entrega o falta de entrega al comprador o arrendatario del Certificado junto con la Etiqueta de Eficiencia Energética y en caso de aportarse, el nivel de calificación, la fecha de suscripción del Certificado de Eficiencia Energética y el número de registro.

4.– Nolanahi ere, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria eta haren etiketa ematea ez da erosleak edo errentariak uko egin diezaiokeen eskubide bat.

4.– En todo caso, la entrega del Certificado de eficiencia energética y su etiqueta, no es un derecho renunciable por parte del comprador o arrendatario.

5.– Energia arloko eskumena duen Sailak eta Jabetza eta Merkataritzako Erregistratzaileen Elkargoaren Euskal Autonomia Erkidegoko Dekanotza Autonomikoak hitzarmenak egin ahal izango dituzte energia-ziurtapenaren arloan eska daitekeen dokumentazioa ematearen izapidea betetzearen edo ez betetzearen komunikazio-esparrua ezartzeko.

5.– Se podrán celebrar convenios entre el departamento competente en materia de Energía y el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el establecimiento del marco de comunicación del cumplimiento, o no, de la aportación de la documentación exigible en materia de certificación energética.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
IKUSKAPEN-PLANAK
PLANES DE INSPECCIÓN

36. artikulua.– Ikuskapen-planak.

Artículo 36.– Planes de inspección.

1.– Eraikinak ikuskatzeko planak onartu ahal izango ditu energia arloko eskumena duen zuzendaritzak, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirian eta Kanpo Kontrolaren Txostenean adierazitako energia-kalifikazioa errealitatearekin bat datorren egiaztatzeko eta eraikin horri aplikatu beharreko arauak betetzen diren begiratzeko. Bestalde, zuzendaritza horrek egoki iritzitako bestelako ikuskapenak ere egin ahal izango ditu.

1.– La Dirección competente en materia de Energía podrá aprobar planes de inspección de los edificios, a fin de comprobar la adecuación de la calificación energética señalada en el Certificado de Eficiencia Energética y en el Informe de Control externo a la realidad, y vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a la misma, sin perjuicio de las inspecciones que resuelva realizar cuando lo estime conveniente.

2.– Energia arloko eskumena duen zuzendaritzak eraginkortasun energetikoaren arloko erakunde laguntzaileei edo energiaren arloko kontrol- eta ikuskaritza-lanak legez egin ditzakeen beste edozein erakunde publikori eman diezaieke ikuskaritza-planak egiteko eta kasuan kasuko ikuskapenak gauzatzeko ardura.

2.– La Dirección competente en materia de Energía podrá encomendar a organismos colaboradores en materia de eficiencia energética, o a cualquier otra entidad pública que legalmente pueda ejercer funciones de control e inspección en materia de Energía, la elaboración de los planes de inspección así como la ejecución de las inspecciones correspondientes.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ADMINISTRAZIOEN ARTEKO LANKIDETZA
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

37. artikulua.– Lankidetzarako jarduera-esparrua.

Artículo 37.– Marco de actuación de cooperación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek eraikinen eraginkortasun energetikoaren eta horren egiaztapen-prozesuaren lorpen-maila altua bultzatuko dute, bakoitzak bere eskumenen esparruan. Eraginkortasun energetikoaren arloko eskumena duten administrazioek elkar-laguntzaren eta lankidetzaren printzipioetan oinarrituz jardungo dute, administrazioen arteko harremanetarako arau orokorrei jarraituz.

1.– Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán un elevado nivel de consecución de la eficiencia energética de los edificios y de su proceso de certificación. Las Administraciones competentes en materia de eficiencia energética ajustarán su actuación a los principios de colaboración y cooperación, conforme a las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

2.– Eusko Jaurlaritzak lankidetza-hitzarmenak egin ahal izango ditu Estatuko nahiz autonomia-erkidegoko beste administrazioekin bai eta eraikinen eraginkortasun energetikoaren maila hobetzen lagun dezaketen Europako beste eskualde batzuetako administrazioekin ere, eta, bereziki, arrazoi historiko, kultural edo linguistikoengatik harreman bereziak dituen edozein erkidego edo eskualderekin.

2.– El Gobierno Vasco podrá establecer convenios de colaboración con otras Administraciones en el ámbito estatal y autonómico y con otras regiones de Europa que puedan influir en la mejora del nivel de eficiencia energética de los edificios, y en particular con cualquier otra comunidad o región con la que mantenga relaciones especiales por motivos históricos, culturales o lingüísticos.

3.– Administrazio desberdinen jarduketa koordinatze aldera, haien arteko akordioak bultzatuko dira, bakoitzak dituen giza baliabideak eta baliabide materialak errentagarriak izan daitezen eta eraginkortasun energetikoaren babesaren arloan aplikatzekoa den indarreko arautegiaren betearazpenaren kontrola benetakoa eta eraginkorra izan dadin.

3.– A efectos de coordinación de la actuación de las diversas Administraciones, se propiciará el establecimiento de acuerdos entre las mismas que permitan rentabilizar los recursos humanos y materiales de que disponen y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de protección de eficiencia energética.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
INFRACCIONES Y SANCIONES

38. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 38.– Infracciones y sanciones.

1.– 235/2013 Errege Dekretuko edo dekretu honetako manuak ez badira betetzen eta ez-betetze horiek eraginkortasun energetikoaren arloko arau-hausteak eragiten badituzte –arau-hauste horiek Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren hamabigarren xedapen gehigarrian daude tipifikatuta–, zehapena jarriko da. Zehapena, bestalde, aipatutako legearen hamahirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren araberakoa izango da eta energia arloko eskumena duen Sailak jarriko du.

1.– El incumplimiento de los preceptos del Real Decreto 235/2013 o del presente Decreto que constituyan infracciones en materia de certificación energética tipificados según lo establecido en la disposición adicional duodécima del Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del suelo y rehabilitación urbana, se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la citada ley, por el departamento competente en materia de Energía.

2.– Dekretu honetako manuren bat ez betetzeagatik kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsaren arloko arau-hausteren bat egiten bada, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legean aurreikusitakoaren araberako zehapenak jarriko ditu kontsumo arloko eskumena duen Sailak.

2.– Los incumplimientos de los preceptos contenidos en este Decreto que constituyan infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán sancionados de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, por el departamento competente en materia de Consumo.

39. artikulua.– Zehapenak ezartzeko eskumena.

Artículo 39.– Competencia para imponer sanciones.

Organo hauek dute eraikinen ziurtapen energetikoaren arloko arau-hausteei dagozkien zehapenak jartzeko eskumena:

La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones en materia de certificación energética de los edificios corresponde a los siguientes órganos:

1.– Energia arloko eskumena duen Saileko titularrak, arau-hauste oso astunen kasuan.

1.– la persona titular del departamento con competencias en materia de Energía, para las infracciones muy graves.

2.– Energia arloko eskumena duen Saileko kasuan kasuko lurralde-ordezkaritzako titularrak, arau-hauste astun eta arinen kasuan.

2.– la persona titular de la Delegación Territorial del Departamento con competencias en Energía correspondiente para las infracciones graves y leves.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.– Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak (EB) ezartzen duenez, eta, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoari jarraikiz eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, datu pertsonalak aipatutako 2016/679 Erregelamenduak (EB) ezarritakoari jarraikiz tratatu beharko dira.

1.– De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales deberán ser tratados conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (UE)2016/679.

2.– Era berean, interesdunek urriaren 18ko 308/2005 Dekretuak, aipatutako 2004ko otsailaren 25eko 2/2004 Legea garatzen duenak, eta datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen legediak onartutako bestelako eskubide guztiak balia ditzakete.

2.– Las personas interesadas pueden ejercer, asimismo, todos los derechos que les reconoce el Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la citada Ley 2/2004, de 25 de febrero, y los demás reconocidos por la normativa vigente en relación con la protección de datos personales.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.– Indargabetuta geratzen da Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari buruzko abenduaren 9ko 226/2014 Dekretua.

1.– Queda derogado el Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los edificios.

2.– Indargabetuta geratzen dira Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Kontrola eta Erregistroa arautzen dituen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko martxoaren 16ko Agindua eta dekretu honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak.

2.– Queda derogada la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los Certificados de Eficiencia Energética y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Dekretu honen 11. artikuluaren 3. apartatuan ezarritako xedapenak ez zaizkie aplikatuko etxebizitzarako besterik erabiltzen ez diren lehendik dauden eraikinen edo eraikin-zatien birgaitzeei, jabeak jabekideen erkidegoak badira eta indarrean dagoen obra-lizentzia bat badaukate eskatuta dekretu hau indarrean sartu aurretik.

No serán de aplicación las disposiciones establecidas en el apartado 3.º, del artículo 11, del presente Decreto a aquellas rehabilitaciones de edificios existentes, o partes de los mismos, destinados exclusivamente a uso vivienda y propiedad de comunidades de propietarios, que tengan licencia de obras en vigor que hubiera sido solicitada con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Teknikari ziurtagiri-egileek, urtarrilaren 19ko 47/2007 Errege Dekretuaren babesean, 2013ko ekainaren 1a baino lehen sinatutako ziurtagiriak borondatez inskriba daitezke.

Los Certificados suscritos por técnicos certificadores con anterioridad al 1 de junio de 2013, al amparo del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, podrán inscribirse con carácter voluntario.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental