Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

37. zk., 2019ko otsailaren 21a, osteguna

N.º 37, jueves 21 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
922
922

17/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legeak (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 3. zk., 2016ko urtarrilaren 7koa) Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak arautzen ditu, eta ikuskizun edo jarduerok eskaintzen dituzten establezimendu publikoek eta leku irekiek zer baldintza eta betekizun bete behar dituzten ezartzen du.

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Boletín Oficial del País Vasco núm. 3, de 7 de enero de 2016) regula los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como las condiciones y requisitos que deben reunir los establecimientos públicos y espacios abiertos donde aquellos se celebren o realicen.

Dekretu honek lege horren erregelamendua garatzen du, legeak berak erregelamenduaren laguntza eskatzen duen gaietarako, baita lege-erregulazioa argitzeko eta indarrean diren beste arau batzuekin bateratzeko ere.

Por medio del presente Decreto se realiza el desarrollo reglamentario de dicha ley en aquellos aspectos en los que la propia ley remite a la colaboración reglamentaria, así como para clarificar y cohonestar la regulación legal con otras normas del ordenamiento vigente.

Beste irtenbide batzuk aztertu dira, hala arautzaileak nola ez-arautzaileak, guztiak ere gai honi buruzko erregelamendurik garatu behar ez izateko. Baina, azkenean, bistan geratu da ezinbestekoa dela esandako legearen hainbat alderdi erregelamenduz zehaztea.

Se han valorado posibles soluciones alternativas, tanto de índole regulatoria, como no regulatoria, que permitiesen no abordar ningún desarrollo reglamentario sobre esta materia, pero finalmente se ha puesto de manifiesto que resulta necesario concretar reglamentariamente ciertos aspectos de la citada ley.

Legeak bera garatzeko erregelamendura bidaltzen du hainbatetan: legeari berari erantsitako establezimenduen, ikuskizunen eta jardueren katalogoa aldatzeko; herritarren elkarbizitzan eragin handia izango duten aldetik, araubide bereziko establezimenduak zein izango diren zehazteko; sarrera-eskubidea ukatzeko baldintzak erregulatzeko; sarrerak saltzeko baldintzak erregulatzeko; ordutegien araubidea erregulatzeko; antolatzaileek sarrera adinaren arabera mailakatzea eta sailkatzea erregulatzeko; adingabeentzako saioetarako baldintzak erregulatzeko; sarrera-kontroleko langileen gaikuntza erregulatzeko; segurtasun-, higiene- eta osasun-zerbitzuak eta tankerakoak noiz jarri beharko diren zehazteko; baita zehapen arinak bertan behera uzteko balioko duten berriro hezteko neurriak eta zehapen-erregistroa erregulatzeko ere.

La ley se remite en diversas ocasiones al desarrollo reglamentario: para modificar el catálogo de establecimientos, espectáculos y actividades anexo a la propia ley; para definir cuáles sean los establecimientos de régimen especial por su afección más intensa a la convivencia ciudadana; la regulación de las condiciones de ejercicio del derecho de reserva de admisión; las condiciones de la venta de entradas; el régimen de horarios; la calificación y graduación de acceso por edades por las personas organizadoras; las condiciones de las sesiones para menores de edad; la regulación de la habilitación del personal del control de acceso; la determinación de los supuestos en que sean exigibles servicios de seguridad, servicios higiénicos, sanitarios, etc. e igualmente en cuanto a la regulación del registro de sanciones y de las medidas reeducadoras voluntarias que sirvan para suspender la ejecución de sanciones leves.

Hainbat alderdi erregelamendu bidez garatzea ezinbestekoa da legeak berak erabateko birtualtasuna izango badu. Baina beste kasu batzuetan ere beharrezkoa da, interpretazio-zalantzak argitzeko eta lehengo erregelamendu-araudi zaharra lege berriaren printzipioetara egokitzeko.

El desarrollo reglamentario es indefectible en aquellos aspectos que lo requieren porque sin el mismo el propio mandato legal no adquiriría su plena virtualidad. Pero también es preciso en otros supuestos para disipar dudas interpretativas y para acomodar la normativa reglamentaria precedente a los principios de la nueva ley.

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas-jardueren azaroaren 10eko 4/1995 Legea garatzean sortutako eta oraindik indarrean dauden erregelamendu batzuk neurri batean aldatzea ere pentsatu da. Alabaina, egin beharreko aldaketen norainokoa kontuan hartuta, dekretu berri bat prestatzeari ekitea komeni da, segurtasun juridiko handiagoa izateko.

También se ha valorado proceder a la modificación parcial de algunos de los reglamentos todavía vigentes procedentes del desarrollo de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas. Sin embargo, dado el alcance de los cambios a introducir resulta aconsejable para mayor seguridad jurídica acometer la elaboración de un nuevo decreto.

Hala ere, ez da beharrezkoa aurreko Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas-jardueren azaroaren 10eko 4/1995 Legea garatzean sortutako sektore-erregelamendu batzuk edo erregelamendu berezi batzuk oso-osorik birformulatzeari ekitea (adibidez, zezenketa- edo piroteknia-ikuskizunen erregelamenduak), daudenean utzita balio baitezakete, aldaketa handirik gabe, eta araudi orokor berriaren aplikazio osagarriari eutsita. Tankerako zerbait gerta liteke erreklamazio-orrien erregelamendua arautzearekin edota nahitaezko aseguruekin ere.

No obstante, no se considera preciso proceder a reformular en su totalidad algunos de los reglamentos sectoriales o especiales surgidos del desarrollo de la anterior Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, como los reglamentos de espectáculos taurinos o pirotécnicos, que pueden seguir teniendo su propia sustantividad sin grandes cambios y manteniendo la aplicación supletoria de la nueva regulación general. Algo similar puede suceder con la regulación reglamentaria de las hojas de reclamaciones o de los seguros obligatorios.

Ezin da aukera ez-erregulatzaile egokitzat hartu sektoreak berak bere burua erregulatzea, ez baitator bat legegilearen aginduarekin, ezta lege honen iturburu diren printzipioekin ere. Dena dela, erregelamendu-arauketak kontuan izango du askatasun-, segurtasun- eta bizikidetza-printzipioen arteko ezinbesteko oreka, jardueroi ezarriko zaizkien segurtasun-baldintzak eta bestelako obligazioak zehazterakoan.

No puede considerarse como una alternativa no regulatoria adecuada la autorregulación del propio sector, ya que ello no se compadece con el mandato del legislador y los principios que inspiran esta ley. No obstante, en la regulación reglamentaria si tiene en cuenta el necesario equilibrio entre el principio de libertad y el principio de seguridad y convivencia a la hora de proceder a concretar las obligaciones en materia de condiciones de seguridad y otras exigibles a estas actividades.

Erregelamendu-garapen honi ekiteko helburu nagusia da segurtasun juridiko handiagoa ematea Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legea aplikatzean, lege horren manuak zehaztuz.

El principal objetivo de acometer este desarrollo reglamentario es ofrecer una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, concretando preceptos de la citada ley.

Erregelamenduz arautzearen ardatza lege-mandatua osatzea izango da, legeak berak erregelamendu-garapena eskatzen duen kasuetan.

La regulación reglamentaria se centra en complementar el mandato legal en aquellos supuestos en que la propia ley requiere de desarrollo reglamentario.

Jardueren eta establezimenduen katalogoa aldatu egiten da lege-mandatuari jarraikiz eta legea onartu berria izanagatik ere; helburua kontzeptuen enumerazio edo nomenklatura tradizionaletik aldentzea izan da (ez baita erabilgarriegia gaur egun eta etorkizunean), eta sailkapen polibalenteagoa eta malguagoa topatzea, deskriptiboagoa.

Se modifica el catálogo de actividades y establecimientos conforme al mandato legal y aun siendo reciente la aprobación de la ley, con el objetivo de evitar la enumeración de conceptos o nomenclatura tradicional pero poco utilizable para los tiempos actuales y futuros y procurar una clasificación más polivalente y flexible al tiempo que más descriptiva.

Hainbat manu garatu dira legearen aplikazio-eremua zehazteari begira, errazago interpretatu ahal izateko, adibidez izaera familiarreko edo sozialeko jarduera pribatuak edo barneko enpresa- edo heziketa-jarduerekin loturiko jarduerak aplikazio-eremutik at uztearena. Araubide bereziko establezimenduek izan beharreko definizioa eta baldintzak ematen dira, eta ospakizun-tokiei eskatuko zaizkien sendotasuneko, segurtasun estrukturaleko eta higieneko baldintzak xehatzen dira, baita ikuskizunetan eta jolas-jardueretan sartzeko eta egoteko baldintzak ere, arreta berezia ipinita adingabeen babesari eta ekitaldietan zehar erosotasuna eta bake-giroa izateko beste baldintza batzuei; xede hori lortze aldera, onarpen-kontrolerako, segurtasuna bermatzeko edota aretozaintzako zerbitzuak ezarriko dira ekitaldi jakin batzuetan, haien ezaugarriak eta edukiera kontuan izanda.

Se desarrollan algunos preceptos legales relativos a la definición de su ámbito de aplicación para facilitar su interpretación por ejemplo en lo relativo a la exclusión de las actividades privadas de carácter familiar o social o a actividades de índole empresarial o docente internas. Se contempla la definición y condiciones a las que deben sujetarse los establecimientos de régimen especial y se pormenorizan las condiciones de solidez, seguridad estructural e higiene exigibles en los lugares de celebración, así como las condiciones para la admisión y permanencia en los espectáculos y actividades recreativas, con especial atención a la protección de las personas menores de edad y otras condiciones relativas a la comodidad y convivencia pacífica durante el desarrollo de los eventos, imponiendo servicios de control de admisión, de seguridad o de acomodación a determinados eventos dependiendo de sus características y aforo.

Eta hori guztia betiere aintzat hartuta desgaitasunen bat dutenek eskubidea dutela, gainerakoen baldintza berdinetan, kultura-bizitzan, jolas-jardueretan, aisialdian eta kirolean parte hartzeko, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 2006ko abenduaren 13ko Nazioarteko Konbentzioaren 30. artikuluan eta haren Hautazko Protokoloan aitortzen den moduan.

Todo ello teniendo en consideración el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, como reconoce el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Era berean, ikuskizunak eta jolas-jarduerak antolatzeko boluntarioen partaidetza ere aurreikusten da, eta sarrerak eta abonamenduak saltzeko baldintzak arautzen, baita dirua itzultzearekin lotuta erabiltzaileek dituzten eskubideak ere.

También se contempla la participación del voluntariado en la organización de espectáculos y actividades recreativas y se regulan las condiciones de venta de entradas y abonos y los derechos de las personas usuarias al respecto en lo que atañe al derecho de reembolso.

Azkenik, establezimenduen eta jardueraren ikuskaritza eta kontrola arautzen da, zehapenen erregistroa konfiguratzen da (berrerortzerik ba ote den ikusteko) eta berriro hezteko neurri motak zehazten dira, zehatutako ikusleek eta erabiltzaileek beren borondatez horiei heltzeko, zehapen arinak bete ordez.

Por último se regula la inspección y control de los establecimientos y de la actividad, se configura el registro de sanciones al objeto de poder apreciar la reincidencia y se concretan los tipos de medidas reeducadoras a las que las personas espectadoras y usuarias sancionadas pueden voluntariamente acogerse como alternativa al cumplimiento de sanciones leves.

Gaur egun toki-entitateei dagozkien betebeharrak eta zerbitzuak eta dekretu honen helburuak alderatuta, ikusten da udalei egotzitako ahalmenen muina esleituta zutela lehendik ere; hori dela-eta, ez da aldatzen aurretik zegoen finantza-oreka, eta ez da beharrezkoa berariazko eranskin batean jasotzea udalek finantza-bitarteko nahikoak dituztela ziurtatzeko baliabideen zuzkidura.

De la comparación de las obligaciones y servicios atribuibles a las entidades locales en la actualidad y los objetivos pretendidos por este decreto se observa que el núcleo de potestades atribuidas a los ayuntamientos ya se encontraban previamente asignadas a los mismos, razón por la cual no se altera el equilibrio financiero preexistente, ni es preciso recoger en un anexo específico la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios.

Horregatik, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2019ko otsailaren 5ean egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 5 de febrero de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legea garatu eta osatzea da.

Es objeto del presente Decreto el desarrollo y complemento de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Erregelamenduaren aplikazio-eremua Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 3. artikuluan eta dekretu honen 1. eranskineko katalogoan (legeak erantsita zeukana aldatzen du) zehazten dena da.

1.– El ámbito de aplicación del reglamento es el definido en el artículo 3 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y en el catálogo que figura como Anexo I de este decreto en sustitución del aprobado en la citada ley.

2.– Aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 3.2 artikuluan zehaztutako ikuskizunak eta jarduerak, legean bertan ezarritako terminoetan.

2.– Se excluyen de tal ámbito las celebraciones y actividades a las que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en los términos previstos en dicha norma.

3.– Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira lantokietan edo ikastetxeetan gauzatzen diren lan- edo irakaskuntza-jarduerak, betiere enpresa- edo irakaskuntza-jarduerari dagokion izaeratik, edukitik, ordutegitik edo parte-hartzaileetatik harago joaten ez badira.

3.– Se excluyen del ámbito de aplicación de este decreto las actividades laborales o docentes realizadas en centros de trabajo o de enseñanza, siempre que no excedan, por su naturaleza, contenido, horario y participantes de lo propio de la actividad empresarial o docente.

4.– Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira titulartasun publikoko funtzio anitzeko establezimenduetan antolatutako jarduerak, baldin eta administrazio-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak edo herritarrei laguntzeko jarduerak badira: hezkuntza-izaerakoak, arautu gabeko prestakuntzakoak zein kirol-ikaskuntzakoak. Baimendutako edukieren arabera dekretu honetan jasotzen diren obligazioak betetzeari dagokionez, ez da kontuan izango zein den jarduera horietara bideratutako espazioen okupazio teorikoa edo erreala.

4.– Se excluyen del ámbito de aplicación de este decreto las actividades organizadas en establecimientos multifuncionales de titularidad pública que se traten de servicios administrativos, servicios sociales, actividades de atención ciudadana; de carácter educativo, formativo no reglado o de aprendizaje deportivo. No se tendrá en cuenta la ocupación teórica o real de los espacios destinados a tales actividades a la hora del cumplimiento de las obligaciones que este decreto contempla en función de los aforos autorizados.

5.– Zezen-ikuskizunak eta ikuskizun piroteknikoak, baita hiriarteko kirol-probak ere, beren erregelamendu espezifikoarekin araututa egongo dira. Hala ere, dekretu hau horien osagarri moduan aplikatu ahal izango da.

5.– Los espectáculos taurinos y pirotécnicos, así como las pruebas deportivas en vías interurbanas se rigen por su propia reglamentación específica, sin perjuicio de la aplicación supletoria de este decreto.

3. artikulua.– Ekitaldien lekuak.

Artículo 3.– Lugares de celebración.

1.– Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak nonahi egin litezke, dela establezimendu publiko batean, dela bestelako lokal zein espazioetan, betiere dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta gaikuntza-titulu egokia badute.

1.– Los espectáculos públicos y actividades recreativas pueden celebrarse en cualquier lugar, se trate de un establecimiento público u otros locales o espacios, que cumplan con las condiciones exigibles para su celebración conforme a este decreto y dispongan del título habilitante preciso.

2.– Horretarako, hainbat kontzeptu definitu behar dira.

2.– A tal efecto se definen los siguientes conceptos:

a) Establezimendu publikoak: jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiten dituzten lokalak, gaikuntza-tituluak dioenarekin bat eta dekretuko 1. eranskineko katalogoan zehaztutako sailkapenari jarraikiz.

a) Establecimientos públicos: locales destinados a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas conforme a lo que disponga su título habilitante atendiendo a la clasificación dispuesta en el catálogo del Anexo I del decreto.

b) Araubide bereziko establezimenduak: establezimendu publikoak, dekretu honen 92. artikuluan arautzen den gaikuntza-titulu berezia dutenak, non ordutegi desberdin eta berezia eta dekretuak berak aurreikusten dituen beste baldintza berezi batzuk jasotzen baitira, herritarren bizikidetzan, segurtasunean edo osasunean eragin handiagoa dutelako.

b) Establecimientos de régimen especial: establecimientos públicos que disponen de un título habilitante singular regulado en el artículo 92 de este decreto conformado por un horario diferenciado y singular y otras condiciones singulares previstas en el propio decreto por afectar más intensamente a la convivencia entre la ciudadanía, a la seguridad o a la salud.

c) Funtzionamendu-maila desberdinduak dituzten establezimenduak: erabileraren edo egiten duten jardueraren arabera, edukiera eta funtzionamendu-maila desberdinak dauzkaten establezimenduak.

c) Establecimientos con niveles de funcionamiento diferenciado: Establecimientos que disponen de aforos y niveles de funcionamiento diferenciados en función del uso o actividad que desarrollen.

d) Esparruak: espazioz konfiguratutako establezimenduak, edozein dela ere beren neurria; itxitura perimetrala izan behar dute, eta sarbide bat edo gehiago zehaztuta, eta ikuskizun edo jolas-jarduera jakinetarako instalazioak eta egitura iraunkorrak.

d) Recintos: aquellos establecimientos configurados por espacios, cualquiera que sea su dimensión, que dispongan de un cierre perimetral y de uno o varios accesos definidos contando con instalaciones o estructuras permanentes para el desarrollo de concretos espectáculos o actividades recreativas.

e) Leku irekiak edo espazio publikoak: jendaurreko ikuskizunak eta jolasjarduerak egiteko gune, toki edo espazio publiko zein pribatuak, mugarritu edo perimetratu gabeak eta ikuskizun edo jolas-jarduera hori gauzatzeko azpiegitura edota instalazio finkorik ez daukatenak, noiz edo noiz azpiegitura desmuntagarriak izan baditzakete ere. Ondorio horietarako, ez dira azpiegitura edo instalazio finkotzat hartuko leku ireki perimetratu gabeetan dauden kioskoak, ateak, saskiak, pilotalekuak eta horien parekoak.

e) Espacios abiertos o públicos: zonas, lugares o espacios sin acotar o perimetrar, de titularidad pública o privada, donde se desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas, sin que dispongan de infraestructuras ni instalaciones fijas para el desarrollo de ese espectáculo o actividad recreativa, aunque puedan ocasionalmente disponer de infraestructuras desmontables. A estos efectos no se consideran infraestructuras o instalaciones fijas los quioscos, porterías, canastas, frontones y asimilados en espacios abiertos no perimetrados.

f) Sarbide mugatuko barrutiak: jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko barruti irekiak, hesiz, sokaz, zintaz edota bestelako sistemez inguratuak eta erakunde antolatzaileak behar beste zainduak; horretarako, berariaz jarritako tokietatik bakarrik dute sarrera, betiere edukierari dagokion kontrola eginda.

f) Espacios acotados con restricciones de acceso: aquellos espacios abiertos acotados para la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas mediante vallas, cuerdas, cintas u otros sistemas y suficientemente vigilados por la entidad organizadora, garantizando el acceso exclusivamente por los lugares previstos para ello y realizándose el correspondiente control de aforo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EKITALDIEN LEKUEN BALDINTZAK
CONDICIONES DE LOS LUGARES DE CELEBRACIÓN

4. artikulua.– Baldintza teknikoak.

Artículo 4.– Condiciones técnicas.

Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak gauzatzeko tokiek aplikatzekoa den ordenamenduak eskatzen dituen segurtasuneko, osasungarritasun eta higieneko eta irisgarritasun unibertsaleko neurriak bete beharko dituzte, bereziki honako hauei lotutakoak:

Los lugares de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas deben reunir las condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y de accesibilidad universal exigibles conforme al ordenamiento aplicable, y en particular las referentes a:

a) Ikus-entzuleen, langileen eta exekutatzaileen segurtasuna eta ondasunen babesa.

a) Seguridad para el público asistente, las personas trabajadoras y ejecutantes, así como protección de los bienes.

b) Egituren sendotasuna eta instalazioen funtzionamendu egokia.

b) Solidez de las estructuras y correcto funcionamiento de las instalaciones.

c) Instalazio elektrikoen baldintzak eta bermeak.

c) Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas.

d) Suteak eta jardueraren beraren gainerako arriskuak prebenitzea eta haien aurkako babesa ematea, eta kanpoko laguntzaren irisgarritasuna erraztea.

d) Prevención y protección de incendios y demás riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externos.

e) Osasungarritasun- eta higiene-baldintzak eta baldintza akustikoak, berariaz zehaztuta zer intsonorizazio-baldintza bete behar duten lokalek hirugarrenei eragozpenik ez sortzeko, betiere zaratei buruzko legerian ezarritakoaren arabera.

e) Condiciones de salubridad, higiene y acústica, con determinación expresa de las condiciones de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceras personas, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre ruidos.

f) Hiri eta naturako ingurumena eta historia-, arte- eta kultura-ondarea babestea.

f) Protección del medio ambiente urbano y natural, así como del patrimonio histórico, artístico y cultural.

g) Irisgarritasun unibertsaleko baldintzak eta gozamen-baldintzak desgaitasuna duten pertsonentzat, irisgarritasunari eta arkitektura-oztopoak kentzeari buruzko araudian ezarritakoarekin bat, ikuskizunaz benetan gozatu ahal izan dezaten.

g) Condiciones de accesibilidad universal y disfrute para personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y que posibiliten el disfrute real del espectáculo por parte de aquellas.

h) Indarrean dauden autobabes-arauen araberako autobabes-plana.

h) Plan de autoprotección según las normas de autoprotección en vigor.

i) Establezimendu, lokal edo instalazioaren kapazitatea eta edukiera.

i) Capacidad y aforo del establecimiento, local o instalación.

j) Aplikatzekoa den araudi sektorialak ezarritako gainerako baldintzak.

j) El resto de condiciones exigidas por la normativa sectorial aplicable.

Lehenengo atala.– Sendotasuna, egiturazko segurtasuna eta irisgarritasuna.

Sección primera.– Solidez, seguridad estructural y accesibilidad.

5. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 5.– Normativa aplicable.

Erregelamendu honi lotuta dauden jarduerak gauzatzera bideratutako lekuek bat etorri behar dute sektorean aplikatu beharreko araudiarekin, eta jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egitera destinatutako eraikinek bete beharko dituzte sendotasunari, segurtasunari eta irisgarritasunari buruz Eraikuntzako Kode Teknikoak eta hura osatzen edo garatzen duen araudiak emandako preskripzioak, edo arau horietan edo horien ordez ematen direnetan ezarritakoaren arabera aplikatu beharrekoa den araudiak agindutakoak.

Los lugares destinados a la celebración de los actos sujetos a este reglamento deben estar de acuerdo a la normativa sectorial aplicable y los edificios y construcciones destinados a dar soporte a la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas deben cumplir las prescripciones que sobre solidez, seguridad y accesibilidad se contienen en el Código Técnico de la Edificación y en su normativa complementaria y de desarrollo o la que resulte de aplicación de conformidad con lo previsto en dichas normas o en la normativa que las sustituya.

6. artikulua.– Irisgarritasun unibertsala eta pertsona guztientzako diseinua.

Artículo 6.– Accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

1.– Ikuskizunak eta jolas-jarduerak gauzatzeko segurtatu behar da errespetatzen dela desgaitasunen bat duten pertsonen eskubidea ikuskizun eta jarduera horiez modu inklusiboan eta gainerakoekin berdintasunean gozatzeko, honako hauek xedatutakoari jarraikiz: Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 2006ko abenduaren 13ko Nazioarteko Konbentzioa eta haren Hautazko Protokoloa; azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena, eta abenduaren 4ko 20/1997 euskal Legea, Irisgarritasuna Sustatzekoa, eta horiek garatzeko erregelamenduak.

1.– La celebración de espectáculos y actividades recreativas debe asegurar los derechos de las personas con discapacidad al disfrute de los mismos de forma inclusiva y en condiciones de igualdad de conformidad con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley vasca 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, así como en sus desarrollos reglamentarios.

2.– Ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiten dituzten tokiak egokitu egin beharko dira irisgarritasunari eta oztopo arkitektonikoak zein komunikaziokoak erretiratzeari buruzko arau-xedapenek diotenera.

2.– Los lugares donde se celebren espectáculos y actividades recreativas deben adecuarse a las disposiciones normativas vigentes sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación.

3.– Establezimendu publikoen titularrek eta jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren antolatzaileek behar diren neurriak hartuko dituzte desgaitasuna duten pertsonei zerbitzuetara sartzea eta haietaz gozatzea bermatzeko, guztia ere irisgarritasunaren arloan aplikatzekoa den araudia betez.

3.– Las personas titulares de establecimientos públicos y las organizadoras de espectáculos y actividades recreativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad, el acceso y disfrute de los servicios que presten cumpliendo la normativa de aplicación en materia de accesibilidad.

7. artikulua.– Kapazitatea eta edukiera.

Artículo 7.– Capacidad y aforo.

1.– Edukiera da zona, establezimendu, lokal edo esparru batean bil daitekeen publikoaren gehieneko muga, zeinerako segurtasun-baldintza nahikoak bermatzen baitira okupatzaileentzat.

1.– Aforo es el límite de público que puede congregarse en una zona, establecimiento, local o recinto, para el que se garantizan unas condiciones suficientes de seguridad para las personas ocupantes.

2.– Edukiera gaikuntza-tituluan ezartzen da, dela aurretiko komunikazioan, jarduera-lizentzian edo noizbehinkako ikuskizun eta jardueretarako berariazko baimenean.

2.– El aforo se establece en el título habilitante, sea comunicación previa, licencia de actividad o autorización específica de espectáculos o actividades ocasionales.

3.– Gaikuntza-tituluarekin edo hori lortzeko eskabidearekin doan dokumentazioak egiaztatuko du segurtasun-, erosotasun- eta higiene-baldintzak betetzen direla balizko kasu guztietan, irekitzen denetik husten denera arteko denbora-tarte osoa aintzat hartuta, eta bereziki aztertuko ditu kasu horiek gerta daitezkeen egoera posible guztiak, kanpoko kausarik ez izanda ere, hala nola kanpoko jende-pilaketa, jendea sartzea bere lekua edo gunea okupatu arte, jantzitegia, atsedenaldietan izan daitezkeen mugimendu jendetsuak edo sarbideetako, kafetegiko eta jantzitegiko pertsona-metaketak.

3.– La documentación que acompañe al título habilitante o a la solicitud para la obtención del mismo, justificará que se reúnen las condiciones de seguridad, comodidad e higiene para todos los supuestos, debiendo considerar todo el espacio temporal entre la apertura y el desalojo y expresamente analizara todas las posibles situaciones susceptibles de que se produzcan, aun sin una causa exterior, como la aglomeración en el exterior, la entrada de personas hasta ocupar su localidad o zona, el guardarropa, los posibles movimientos masivos en descansos o la acumulación de personas en accesos, cafetería o guardarropa.

4.– Edukiera kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudi sektorialaren, Eraikuntzako Kode Teknikoaren (aplikagarria denean), eta hiritar segurtasunari eta autobabesari buruzko erregulazioren araberakoa izango da. Horrez gain, kontuan izango dira unean-unean indarrean dauden segurtasun-estandarrak, zientziaren ezagutza eguneratuak eta esperientziak berretsitako praktika oneko arauak, jardueren, publiko motaren eta erabiltzaileen ezaugarriak aintzat hartuta.

4.– El aforo se ajustará a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación a cada caso, al Código Técnico de Edificación cuando sea aplicable, así como a la regulación sobre seguridad ciudadana y autoprotección. Además se tendrán en cuenta los estándares de seguridad vigentes en cada momento, los conocimientos más actualizados de la ciencia y las normas de la buena práctica corroboradas por la experiencia, en consideración a las características de las actividades, del tipo de público y de las personas usuarias.

5.– Eraikin berrietan, edo Sute Kasuetarako Oinarrizko Dokumentuaren (DBSI) aplikazioa dakarten eraberritzeetan, ebakuazio-bideen dimentsioak aurreko paragrafoari jarraituz ezarritako edukieraren araberakoak izango dira.

5.– En los edificios de nueva construcción o en el caso de reformas que exijan la aplicación del Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DBSI) el dimensionamiento de las vías de evacuación se hará en función del aforo establecido de acuerdo con lo previsto en el párrafo precedente.

6.– Noizbehinkako jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiteko baimen puntualetan edukiera ez da inoiz ebakuazio-kapazitatea baino handiagoa izango.

6.– En el supuesto de autorizaciones puntuales para la realización de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales el aforo no podrá nunca superar la capacidad de evacuación.

7.– Erregelamendu honi eta Eraikuntzako Kode Teknikoari lotutako azalera txikiko establezimenduetan aurreko arauen aplikazioaren ondorioz okupazio-dentsitate handiegiko edukiera sortzen bada, udalak edukiera hori murriztu ahal izango du, lokalaren bizigarritasun-egoera egokia izateko eta ingurunean gehiegizko eraginik ez izateko, hori guztia Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen xedeekin bat etorriz.

7.– En establecimientos sujetos a este reglamento y al Código Técnico de Edificación, de pequeña superficie, en los que por aplicación de las reglas anteriores resulte un aforo que suponga una densidad de ocupación excesiva, el ayuntamiento podrá disminuirlo, para conseguir una habitabilidad suficiente en el local y una afección comedida al entorno, todo ello de acuerdo a las finalidades de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Ondorio horietarako, edukiera-mugaren erreferentzia gisa, publikoak okupatu dezakeen espazioari 0,5 metro koadro/pertsona aplikatzeak ematen duen dentsitatea ezartzen da, betiere emaitza 100 pertsona baino gutxiago bada.

A estos efectos se establece como referencia de limitación del aforo la resultante de aplicar una densidad máxima de 0,5 metros cuadrados/persona al espacio susceptible de ocupar por el público, siempre que resulte menor de 100 personas.

Bigarren atala.– Suteen eta bestelako arriskuen kontrako prebentzioa eta segurtasuna.

Sección segunda.– Prevención y seguridad contra incendios y otros riesgos.

8. artikulua.– Suteen eta bestelako arriskuen arloko segurtasuna.

Artículo 8.– Seguridad en materia de incendios y otros riesgos.

1.– Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko eraikin eta eraikuntzek suteen eta beste arrisku batzuen arloko prebentzio eta segurtasuneko baldintzak bete beharko dituzte.

1.– Los edificios y construcciones destinados a dar soporte a la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas deben cumplir las condiciones de prevención y seguridad en materia de incendios y otros riesgos.

2.– Establezimendu edo barrutien pertsonal arduradunak horien planoen ale bat izango du, larrialdiren bat gertatuz gero segurtasun publikoko zerbitzuei emateko.

2.– El personal responsable de los establecimientos o recintos deberá disponer de un ejemplar de los planos del mismo a los efectos de su entrega a los servicios de seguridad pública en caso de emergencia.

9. artikulua.– Ebakuazio-neurriak.

Artículo 9.– Medidas de evacuación.

Sute Kasuetarako Oinarrizko Dokumentuan (DBSI) edo beste arauetan ezartzen dutena bazertu gabe, jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiten diren eraikinek ebakuazio-neurri hauek izango dituzte gutxienez:

Sin perjuicio de lo que establezcan el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DBSI) u otras normas, los edificios y construcciones en los que se realicen espectáculos públicos o actividades recreativas deben contar, al menos, con las siguientes medidas de evacuación:

a) Pertsonak ebakuatzeko aurreikusitako ate edo irteera guztiek akatsik gabe funtzionatzeko moduan egon beharko dute.

a) Todas las puertas o salidas previstas para la evacuación de las personas ocupantes deben estar en correcto estado de funcionamiento.

b) Jarduera garatzen den guztian, ebakuazio-bideak irisgarri edukiko dira, trabarik gabe eta erabilgarri kanpo-espazio seguru batera iritsi arte.

b) Siempre que se desarrolle la actividad, se mantendrán accesibles las vías de evacuación, libres de obstáculos y utilizables hasta el espacio exterior seguro.

c) Aurreikuspen espezifikoak beharko dira gurpil-aulkian dabiltzanentzat edo mugikortasuna mugatzen duen desgaitasunen bat duten erabiltzaileentzat.

c) Previsiones específicas para la adecuada evacuación de personas con discapacidad usuarias de sillas de rueda o con movilidad reducida.

10. artikulua.– Seinalizazioa.

Artículo 10.– Señalización.

Gutxienez, Sute Kasuetarako Oinarrizko Dokumentuan (DBSI) eta UNE 23034:1988 eta UNE 23033-1:1981 suteen kontrako segurtasunari, segurtasun-seinaleei eta ebakuazio-bideei buruzko arau teknikoetan seinaleei buruz jasotako neurriak beteko dira.

Se debe contar, al menos, con las medidas de señalización contenidas en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DBSI), y en las normas técnicas UNE 23034:1988 y UNE 23033-1:1981, de seguridad contra incendios, señalización de seguridad y vías de evacuación.

11. artikulua.– Larrialdietako argiztapena.

Artículo 11.– Alumbrado de emergencia.

Argiztapen normalak eta larrialdietakoak, okupazioa edo edukiera edozein dela ere, Eraikuntzako Kode Teknikoan eta haren oinarrizko dokumentuetan jasotako baldintzak bete beharko dituzte.

El alumbrado normal y de emergencia deberá cumplir, con independencia de su ocupación o aforo, con las condiciones contempladas en el Código Técnico de Edificación y sus documentos básicos.

12. artikulua.– Suteetatik babesteko ekipamenduak eta sistemak.

Artículo 12.– Equipos y sistemas de protección contra incendios.

Beste arau batzuetan xedatzen dena baztertu gabe, suteen aurkako babeserako eskuzko ekipo eta sistema guztiek arazorik gabe ikusteko eta eskuratzeko moduan eta funtzionamendu-egoera egokian egon behar dute.

Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas relativas a los equipos y sistemas de protección contra incendios, todos los equipos y sistemas manuales de protección contra incendios se deben encontrar perfectamente visibles y accesibles y en perfecto estado de funcionamiento.

13. artikulua.– Autobabesa.

Artículo 13.– Autoprotección.

1.– Establezimendu publikoek eta Ikuskizunak eta jolas-jarduerak eskaintzen dituzten gainerako tokiek autobabes-plana eduki beharko dute larrialdiei aurre egiteko, autobabeseko betebeharrak erregulatzen dituen araudiak hala agintzen duenean.

1.– Los establecimientos públicos y demás lugares de celebración de espectáculos y actividades recreativas deben contar con el correspondiente plan de autoprotección cuando así lo determine la normativa reguladora de las obligaciones de autoprotección para hacer frente a situaciones de emergencia.

2.– Autobabes-planak gaikuntza-tituluan aurreikusitako jarduera guztiak bildu beharko ditu.

2.– El plan de autoprotección deberá contemplar todas las actividades previstas en el título habilitante.

3.– Autobabeserako planak, nahitaez gauzatu beharrekoa bada, hauek jasoko ditu: zer suposizio erabili diren edukiera zehazteko, zer giza baliabide behar diren eta nola jardun behar den aurreikusi daitezkeen arriskuen eta istripu-hipotesien arabera okupatzaile guztien segurtasun-baldintzak bermatu ahal izateko.

3.– El plan de autoprotección, cuando sea preceptiva su realización, incorporará los supuestos utilizados para la determinación del aforo, los medios humanos necesarios y la forma de actuación para que, en función de los riesgos e hipótesis accidentales previsibles, se puedan garantizar las condiciones de seguridad de las personas ocupantes.

Hirugarren atala.– Baldintza akustikoak.

Sección tercera.– Condiciones acústicas.

14. artikulua.– Baldintza akustikoak.

Artículo 14.– Condiciones Acústicas.

1.– Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiten diren establezimendu publikoetako eta gainerako tokietako baldintza akustikoek bete beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan xedatutakoa.

1.– Las condiciones acústicas de los establecimientos públicos y demás lugares donde se celebren espectáculos y actividades recreativas deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la normativa que lo sustituya.

2.– Jendaurreko ikuskizunek eta jolas-jarduerek kalitate nahikoa bermatu behar dute lokalaren, establezimenduaren edo esparruaren barruan ondo entzun dadin. Barruan 90 dezibelio gainditu baldin badaitezke, dekretu honen 29. artikuluan adierazitako plakaren bidez ohartarazi beharko da.

2.– Los espectáculos públicos y actividades recreativas deben garantizar una calidad suficiente para la correcta audición en el interior del local, establecimiento o recinto. Si en el interior se puede superar los 90 decibelios debe advertirse en el letrero o placa al que se refiere el artículo 29 de este decreto.

15. artikulua.– Inpaktu akustikoaren azterlana.

Artículo 15.– Estudio de impacto acústico.

1.– Kutsadura akustikotik babesteko araudiak edo udal-ordenantzek hala eskatzen dutenean, gaikuntza-tituluaren edo aldez aurreko jakinarazpenaren eskaerarekin batera establezimenduaren edo programatutako jendaurreko ikuskizunaren inpaktu akustikoari buruzko azterlana aurkeztu beharko da.

1.– Cuando así lo exija la normativa de protección contra la contaminación acústica o las ordenanzas locales a la documentación que acompañe la solicitud del título habilitante o la comunicación previa deberá acompañarse un estudio de impacto acústico del establecimiento o del espectáculo público programado.

2.– Zaratak ingurunean dituen ondorioek araudia bete beharko dute, eta, behar izanez gero, haiek murrizteko beharrezkoak diren azterlanak egin eta neurriak hartuko dira.

2.– Las repercusiones de ruido en el entorno deberán atender a la normativa de aplicación, debiéndose efectuar los estudios y adoptar las medidas necesarias para disminuirlas en caso necesario.

16. artikulua.– Erregistragailudun soinu-mugagailuak.

Artículo 16.– Limitadores de sonido con registrador.

1.– Jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiten diren establezimenduetan soinu-mugatzaileak eduki beharko dira instalatuta, erregistragailuarekin, ziurtatzeko ez dituztela gainditzen kutsadura akustikoaren araudian edo udal-ordenantzetan ezarritako muga-balioak.

1.– Los establecimientos donde se celebren espectáculos públicos o actividades recreativas musicales deben tener instalados limitadores de sonido con registrador para asegurar que no se sobrepasan los valores límites establecidos en la normativa de contaminación acústica o las ordenanzas municipales.

2.– Jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiten diren establezimenduetan, barrutietan edo esparruetan soinu-mugagailuak edo erregistragailudun mugagailuak instalatzeko obligazioa ezarri ahal izango da, egindako azterlanetatik ondorioztatzen bada kanpoko ingurunean edo ondoko lokaletan mugak gainditzeko arriskua dagoela.

2.– En espacios acotados o recintos donde se celebren espectáculos públicos o actividades recreativas podrá exigirse la instalación de aparatos limitadores de sonido o limitadores con registrador cuando de los estudios realizados se derive que existe riesgo de superar los límites en el ambiente exterior o en los locales adyacentes.

3.– Erregistragailudun mugagailua sortzen diren zaraten erregistroen transmisorea ere izateko obligazioa ezarri ahal izango du agintaritza eskudunak, mailak betetzen direla denbora errealean egiaztatu ahal izateko. Era berean, lokalaren, establezimenduaren edo esparruaren kanpoaldean soinu-erregistratzaileak jartzeko obligazioa ezarri ahal izango du.

3.– La autoridad competente podrá exigir que el aparato limitador registrador sea igualmente transmisor de los registros de los ruidos que se efectúan para comprobar el cumplimiento de los niveles en tiempo real. Igualmente podrá exigir la colocación de registradores de sonido en el exterior del local, establecimiento o recinto.

17. artikulua.– Bide publikoko inpaktua prebenitzea.

Artículo 17.– Prevención del impacto en la vía pública.

1.– Establezimenduaren titularrek eta ikuskizunen edo jolas-jardueren antolatzaileek neurriak hartuko dituzte bide publikoa okupatzen duten pertsonen pilaketarik izan ez dadin haietara sartzean edo irtetean; bereziki, neurriak hartuko dituzte sarrera-irteerak antolatzeko, gerta litezkeen pilaketek ez diezaioten arriskurik edo eragozpenik sortu zirkulazioari edo oinezkoei.

1.– Las personas titulares del establecimiento y las organizadoras de espectáculos o actividades recreativas adoptarán medidas para prevenir aglomeraciones de personas que ocupen la vía pública con motivo del acceso o la salida de los mismos y, en particular, para ordenar las entradas y salidas de manera que las aglomeraciones que puedan provocar no produzcan riesgos, peligro o molestias al tráfico ni a las personas viandantes.

2.– Edukieragatik edo funtzionatzeko moduagatik aurreikusi badaiteke kanpoaldean jende-pilaketak sortuko direla eta horiek eragozpenak sortu ditzaketela, behar bezala egokitutako eta edukiera nahikoko atondoak edo espazioak edukitzeko obligazioa ezarri ahal izango du agintari eskudunak horiek saihesteko.

2.– Cuando por el aforo o la forma de funcionamiento sea previsible la aglomeración de personas en el exterior que puedan generar molestias, la autoridad competente podrá exigir la disposición de vestíbulos o espacios, convenientemente acondicionados y con capacidad suficientes, para evitarlas.

Laugarren atala.– Higienea eta osasungarritasuna.

Sección cuarta.– Higiene y salubridad.

18. artikulua.– Higiene- eta osasungarritasun-baldintzak.

Artículo 18.– Condiciones de higiene y salubridad.

Establezimendu publikoek eta jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiten diren gainerako tokiek zerbitzu higienikoak izango dituzte, honako baldintza hauen arabera:

Los establecimientos públicos y demás lugares donde se celebren espectáculos públicos y actividades recreativas dispondrán de servicios higiénicos conforme a las siguientes condiciones:

a) Behar beste aireztatutako tokietan ipiniko dira, publikoaren eremutik bereizita.

a) Se ubicarán en espacios suficientemente ventilados y separados de la zona de público.

b) Une oro garbitasun- eta higiene-egoera ezin hobean egon beharko dute; eta garbiketako programa bat izan beharko dute, atazak, maiztasuna, intzidentzien zuzenketa eta garbiketa- eta higiene-egoera erregistratzeko, egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistema bat protokolizatuko dituena.

b) Deberán mantenerse en todo momento en perfecto estado de limpieza e higiene y contar con un programa de limpieza que protocolice las tareas, su frecuencia, corrección de incidencias y sistema de registro, comprobación y evaluación del estado de limpieza e higiene.

c) Behar beste argiztatuta egongo dira, eta segurtasuneko argiak ere izango dituzte.

c) Contarán con alumbrado suficiente y alumbrado de seguridad.

d) Zorua iragazgaitza eta ez-labainkorra izango da, Eraikuntzako Kode Teknikoaren Erabileraren segurtasuneko eta irisgarritasuneko Oinarrizko Dokumentuan (DB-SUA) ezarritako irizpideekin bat.

d) El suelo será impermeable y antideslizante, de acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) del Código Técnico de la Edificación.

e) Hormak iragazgaitzak izango dira, eta azulejuz edo antzeko materialez estaliak, zorutik hasi eta bi metroko garaierara arte gutxienez.

e) Las paredes serán impermeables y recubiertas de azulejos u otro tipo de material semejante, hasta una altura de dos metros desde el suelo, como mínimo.

f) Komunen guneko sarrerak espazio erkidea duenean, konketak bertan ipini ahal izango dira, baldin eta ez badute inola ere igarotzeko zabalera murrizten. Kasu horretan, konketen guztizko kopurua ez da izango bereizita ipini beharko liratekeenen batura baino txikiagoa.

f) Cuando el acceso a la zona de aseos disponga de un espacio común, los lavabos podrán ubicarse en el mismo, siempre que no disminuyan, en ningún caso, los anchos de paso. En este supuesto el número total de lavabos no resultará inferior a la suma del exigible por separado.

g) Sexuen arabera banatuta egongo dira, eta ongi ikusteko eta ulertzeko moduko kartelekin adierazita.

g) Los servicios estarán separados por sexos, y deberán anunciarse por medio de carteles visibles y comprensibles.

19. artikulua.– Zuzkidura higienikoak.

Artículo 19.– Dotaciones higiénicas.

Establezimenduetako zerbitzu higienikoek zuzkidura hauek izango dituzte gutxienez:

La dotación mínima de los servicios higiénicos en establecimientos es la siguiente:

a) Komun bakoitzean, gutxienez, konketa bat eta komunontzi bat ipini beharko dira.

a) Cada servicio debe contar, al menos, con un inodoro y un lavabo.

b) 100 pertsona baino gehiagoko edukiera duten establezimenduetan, lokaletan edo esparruetan, honako erregela hauei jarraituko zaie:

b) En establecimientos, locales o recintos con aforo superior a 100 personas se siguen las siguientes reglas:

• Aurreko letrako gutxieneko zuzkidurari komunontzi bat gaineratuko zaio, sexu bakoitzeko, edukiera 100 lagun edo frakzio bat handitzen denean. Gizonezkoen komunetan, izan liteke komunontzia edo pixatokia, baina pixatokien kopurua ezingo da izan komunontzien bikoitza baino handiagoa.

• La dotación mínima de la letra precedente se incrementará en un inodoro por sexo por cada 100 personas de aforo o fracción. En el caso de servicios destinados a caballeros tal incremento podrá ser indistintamente un urinario o inodoro, si bien el número de urinarios no podrá ser superior al doble del de inodoros.

• Komunontziek konpartimentutan banatuta egon beharko dute beti.

• Los inodoros deben estar compartimentados en todo caso.

• Konketen kopurua, gutxienez, komunontzien eta pixatokien kopuruaren erdia izango da.

• El número de lavabos será, al menos, la mitad que el número de inodoros y urinarios.

c) 10.000 lagunetik gorako edukieren kasuan, aurreko apartatuan aurreikusitako zuzkidurak honako erregela hauen arabera joango dira handitzen:

c) A partir de 10.000 personas de aforo las dotaciones contempladas en el apartado anterior se ve incrementadas conforme a las siguientes reglas:

• Oro har ezarritako komunontzien kopuruari beste bat gehitu beharko zaio 200 laguneko edo frakzio bakoitzeko.

• El número de inodoros establecido con carácter general se incrementa a razón de uno por cada 200 personas o fracción.

• Konketen kopurua 400 laguneko edo frakzio bakoitzeko konketa bat gehituta handituko da.

• El número de lavabos se incrementa a razón de uno por cada 400 personas o fracción.

• Gizonezkoen komunetan, gehitutako zuzkidurak izan litezke komunontziak edo pixatokiak, baina pixatokien kopurua ezingo da komunontzien bikoitza baino handiagoa izan.

• En los aseos destinados a caballeros las dotaciones incrementadas serán de urinarios o inodoros, si bien el número de urinarios no podrá ser superior al doble del de inodoros.

d) Noizbehinkako edo ezohiko jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren kasuan, gutxieneko zuzkidurak aurreko erregelen arabera zehaztuko dira. Behar izanez gero, zuzkidura higieniko eramangarriak instalatu ahal izango dira daudenak osatzeko, beti higiene-eskakizun egokiak ziurtatuta. Gertaera edo ekitaldiaren zirkunstantziak direla eta, egiaztatzen bada ezinezkoa dela beharko litzatekeen komun-kopurua jartzea, gehienez ere % 25 murriztu ahal izango da.

d) En el caso de espectáculos y actividades recreativas ocasionales o excepcionales las dotaciones mínimas vendrán determinadas por las reglas precedentes. Si fuera preciso se podrán instalar dotaciones higiénicas de tipo portátil para complementar las existentes, asegurándose, en todo caso, los adecuados requisitos de higiene. En caso de que por las circunstancias del evento se acredite la imposibilidad de contar con el número de servicios que corresponda se podrá reducir hasta un máximo del 25%.

e) Ikuskizun publikoaren edo jolas-jardueraren ezaugarriak kontuan izanda, aurreikustekoa denean zerbitzu higienikoen erabilera une jakin batzuetan kontzentratuko dela, zuzkidurak % 50 gehitu beharko dira.

e) En los espectáculos públicos o actividades recreativas en cuyo desarrollo sea previsible que la utilización de los servicios higiénicos se va a concentrar en momentos concretos, esas dotaciones se incrementarán en un 50%

20. artikulua.– Aire zabaleko ikuskizunak eta jarduerak.

Artículo 20.– Espectáculos y actividades al aire libre.

Aire zabaleko leku irekietan egingo diren jendaurreko ikuskizunetan eta jolas-jardueretan, edukiera-mugarik ez bada, zuzkidura higienekoen kopurua (altzariei eta hiri-zerbitzuei lotutako finkoak izan zein desmuntagarriak izan) ekitaldirako gaitutako guztizko azaleraren arabera zehaztuko da, honako proportzio honetan sexu bakoitzeko:

En los espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos al aire libre, en donde no exista determinación del aforo, el número mínimo de dotaciones higiénicas, se trate de las fijas vinculadas al mobiliario y servicios urbanos u otras desmontables, se determinará en función de la superficie total habilitada para el evento de que se trate, en la siguiente proporción por cada sexo:

a) 600 metro koadro arte, bi komunontzi eta konketa bat.

a) Hasta 600 metros cuadrados: 2 inodoros y un lavabo.

b) 2.000 metro koadro arte, lau komunontzi eta bi konketa.

b) Hasta 2.000 metros cuadrados: 4 inodoros y 2 lavabos.

c) 5.000 metro koadro arte, sei komunontzi eta hiru konketa.

c) Hasta 5.000 metros cuadrados: 6 inodoros y 3 lavabos.

5.000 metro koadrotik gora, bi komunontzi eta konketa bat gehituko dira 2.500 metro koadro edo frakzio bat eransten diren bakoitzean.

A partir de 5.000 metros cuadrados se incrementará en dos inodoros y un lavabo por cada 2.500 metros cuadrados o fracción.

21. artikulua.– Aldi bateko instalazioak.

Artículo 21.– Instalaciones eventuales.

Aldi bateko instalazioetan, instalazio eramangarrietan eta desmuntagarrietan honako erregela hauen arabera zehaztuko dira zuzkidura higienikoak:

Las dotaciones higiénicas en las instalaciones eventuales, portátiles y desmontables se rigen por las siguientes reglas:

a) Establezimendu finkoetarako eskatutako proportzio bera izango dute, eta toki irisgarrietan ipiniko dira.

a) Guardarán la misma proporción que la exigida para los establecimientos fijos y se ubicarán en zonas accesibles.

b) Jarduera nagusian dauden zuzkidurak kontuan hartuko dira, baldin eta aldi bateko jardueratik jarduera nagusira arteko distantzia 50 metro baino handiagoa ez bada.

b) Se considerarán las dotaciones existentes en la actividad principal, siempre que la distancia de la actividad eventual a la principal no sea superior a 50 metros.

22. artikulua.– Higiene-zerbitzuen irisgarritasuna.

Artículo 22.– Accesibilidad de servicios higiénicos.

1.– Establezimenduek, lokalek edo esparruek desgaitasuna duten pertsonentzat egokitutako zerbitzu higienikoak izango dituzte, irisgarritasunaren araudiari eta honako erregela hauei jarraikiz:

1.– Los establecimientos, locales o recintos dispondrán de servicios higiénicos adaptados para personas con discapacidad conforme a la normativa sobre accesibilidad y a las siguientes reglas:

a) Kasu guztietan gutxienez konketa bat eta komunontzi bat egokituta egongo dira, eta gutxieneko zuzkidura hori egokitutako konketa eta komunontzi banarekin handituko da edukiera 500 lagun edo frakzioa handitzen denean.

a) En todos existirá al menos un lavabo y un inodoro adaptado, dotación mínima que se verá incrementada a razón de un lavabo y un inodoro adaptado por cada 500 personas de aforo o fracción.

b) 5.000 laguneko edukieratik gora, aurreikusitako zuzkidura horiek gehitu egingo dira; bat gehiago jarriko da 2.000 pertsonako edo frakzioko.

b) A partir de 5.000 personas de aforo las dotaciones contempladas en el apartado anterior se verán incrementadas a razón de uno por cada 2.000 personas de aforo o fracción.

c) Egokitutako konketak eta komunontziak desgaitasuna duten pertsonentzako erreserbatutako tokietatik hurbil ipiniko dira.

c) Los lavabos e inodoros adaptados se ubicarán en las zonas próximas a las reservadas para personas con discapacidad.

d) 500 laguneko edukiera edo txikiagoa duten establezimendu, lokal edo esparruetan, komunen barruan ipini ahal izango dira. Edukiera handiagoa denean, esparru bereizietan egon beharko dute.

d) En establecimientos, locales o recintos con aforo no superior a 500 personas podrán ubicarse en el interior de los aseos. Para aforos superiores se dispondrán en recintos diferenciados.

2.– Aire zabaleko leku irekietan egingo diren jendaurreko ikuskizunetan eta jolas-jardueretan, edukiera-mugarik ez bada, gutxienez konketa eta komun bana egongo dira desgaitasuna duten pertsonentzat, elementu-elkarketa bakoitzeko.

2.– En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas en espacios abiertos al aire libre, en donde no exista determinación del aforo, existirá a disposición del público al menos un lavabo y un inodoro adaptado para personas con discapacidad, por agrupación de elementos.

23. artikulua.– Aisialdi erotikoko establezimenduetako osasuna eta higienea.

Artículo 23.– Salud e higiene en establecimientos de esparcimiento erótico.

1.– Aisialdi erotikoko establezimenduek osasunaren alorreko araudi espezifikoan jasotako higiene- eta osasungarritasun-baldintzak bete beharko dituzte.

1.– Los establecimientos de esparcimiento erótico deberán cumplir las condiciones de higiene y salubridad establecidas en la normativa específica en materia de salud.

2.– Sarbide erreserbatuko zonak edukiz gero, lokalaren barrutik baino ez da horietara iritsiko, eta erabiltzaileei bermatuko zaie preserbatiboak edo latexezko barrerak, behar bezala homologatuak eta iraungitze-data indarrean dutenak, eskuratzeko aukera, dela pertsonalki entregatuz edo dela saltzeko makinen bidez.

2.– Si dispusieran de zonas de acceso reservado a tal efecto, solo se accederá a ellas desde el interior del local y se garantizará a las personas usuarias la obtención de preservativos y barreras de látex, debidamente homologados y con fecha de caducidad vigente, mediante entrega personal o máquinas expendedoras.

24. artikulua.– Ordezko neurriak.

Artículo 24.– Medidas alternativas.

Establezimenduaren tamainagatik edo teknikoki egiaztatu daitezkeen arrazoiengatik ezinezkoa edo bereziki zaila bada atal honetako aurreko artikuluetan jasotzen diren obligazioak zorrozki betetzea, ordezko irtenbideak onartuko dira, administrazio eskudunaren irizpide arrazoituaren arabera.

Cuando por las dimensiones del establecimiento o por otras razones técnicamente justificadas resultase imposible o especialmente dificultoso el cumplimiento de forma estricta de las exigencias contempladas en los artículos precedentes de esta sección, se admitirán soluciones alternativas a criterio razonado de la administración competente.

Bosgarren atala.– Bete beharreko beste baldintza batzuk.

Sección quinta.– Otras condiciones exigibles.

25. artikulua.– Aireztapena.

Artículo 25.– Ventilación.

1.– Establezimenduek osasungarritasuna segurtatzeko eta keak eta beroa kontrolatzeko aireztapen-sistemak eduki behar dituzte, uztailaren 20ko 1027/2007 Dekretuak, Eraikinetako Instalazio termikoen Erregelamendua onartzekoak, maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuak, suteetatik babesteko instalazioen Erregelamendua onartzekoak, eta Eraikuntzako Kode Teknikoaren Osasungarritasuneko eta Suteetarako oinarrizko dokumentuek ezarritakoa betetzeko. Bereziki bete behar dira giroaren kalitate termikoari buruzko exijentziak, eta barneko airearen kalitateari eta kategoriei eta aireztapen emariei (berriztatzea, iragaztea, erauzketa-airea...) eta aireztapen-sistemen higieneari buruzkoak.

1.– Los establecimientos deben disponer de los sistemas de ventilación por razón de salubridad, control de humos y calor previstos en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios; el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y los documentos básicos de salubridad y de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de Edificación. Especialmente deben ajustarse a las exigencias de calidad térmica del ambiente; calidad y categorías de aire interior y caudales de ventilación (cálculo de renovación, filtración, aire de extracción...) y de higiene de los sistemas de ventilación.

2.– Establezimendu publikoetan, airearen kalitatea onargarria izateko baldintzek jarraituko diete UNE-EN 13779:2008 arauan («Bizileku ez diren eraikinetako aireztapena. Aireztatze-sistemek izan beharreko prestazioak eta barrutien egokitzapena») edo hori ordezten duen arauan ezartzen diren aireztatze-irizpideei, lokal eta erabilera desberdinetarako ezartzen diren berritzeekin, edukieraren eta azaleraren arabera.

2.– Las condiciones para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los establecimientos públicos, seguirán los criterios de ventilación referidos en la norma UNE-EN 13779:2008, sobre «Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos», o norma que la sustituya, alcanzando las renovaciones que a tal fin se establecen para las diferentes dependencias y usos, en función de su aforo y superficie.

26. artikulua.– Aldagelak.

Artículo 26.– Vestuarios.

1.– Dekretu hau indarren jarri ondoren eraiki eta instalatzen diren kirol-jardueretarako establezimendu berriek –eta lehenagokoek, egiturazko eraberritze integralak egiten badira– aldagelak izango dituzte, arau honetako erregelen arabera.

1.– Los nuevos establecimientos destinados a actividades deportivas que se construyan e instalen a partir de la entrada en vigor de este decreto o los anteriores en que se realicen reformas estructurales integrales, dispondrán de vestuarios conforme a las reglas de este precepto.

2.– Aldagelen kopuru eta azalera minimo erabilgarriari dagokionez, honako erregela hauek beteko dira:

2.– El número y superficie mínima útil de los vestuarios atenderá a las siguientes reglas:

a) Sexuen arabera bereizita egongo dira.

a) Estarán separados por sexos.

b) Aldagela bakoitzaren gutxieneko azalera erabilgarria 25 metro koadrokoa izango da, eta pertsonako 0,50 metro koadro handituko da, instalazio horietan 50 lagun baino gehiagok jardutea aurreikusita dagoenean.

b) La superficie útil mínima de cada vestuario es de 25 metros cuadrados, incrementada a razón de 0,50 metros cuadrados por persona cuando en las instalaciones se prevea un número de practicantes superior a 50.

c) Nolanahi ere, establezimenduaren azalera erabilgarria publikoarentzat, aldagelak eta komunak albo batera utzita, 100 m2 baino txikiagoa edo edukiera 50 pertsona baino gutxiagokoa denean, bi sexuen aldagelen azalera erabilgarria 40 m2-koa edo handiagoa izango da.

c) No obstante, cuando la superficie del establecimiento útil para el público, excluidos vestuarios y aseos, sea inferior a 100 m2 o su aforo resultante inferior a 50 personas, la superficie útil global de los vestuarios de ambos sexos será igual o superior a 40 m2.

d) Kirol-instalazioa lehiara bideratuta baldin badago, aurrekoez gain, arbitro-ekipoarentzako bi aldagela ere izan beharko ditu, eta haietako bakoitzak gutxienez 5 metro koadro izan beharko ditu.

d) Si la instalación deportiva está destinada a la competición contará, además, con dos vestuarios destinados al equipo arbitral con una superficie mínima de 5 metros cuadrados cada uno de ellos.

e) Ikuslerik aurreikusten ez duten kirol-instalazioetan, exijitutako zuzkidura higienikoak aldageletan ipini ahal izango dira, bereizita, baina kasu horretan zuzkidura higienikoen azalerak ez du kontatuko aurreko apartatuetako neurrietarako.

e) En las instalaciones deportivas que no prevean público asistente, las dotaciones higiénicas exigidas podrán ubicarse en los vestuarios, separadas de estos, sin que en este supuesto la superficie de las dotaciones higiénicas compute para la exigible en los apartados anteriores.

3.– Aldagelek honako zerbitzu hauek izango dituzte, une oro garbitasun- eta higiene-egoera ezin hobean:

3.– Los vestuarios dispondrán, en perfecto estado de limpieza e higiene en todo momento, de los siguientes servicios:

a) Erabiltzaile guztiek aldi berean modu indibidualean erabiltzeko beste banketa eta armairu.

a) Banquetas y taquillas en número suficiente para facilitar la utilización individual por todas las personas usuarias simultáneamente.

b) Ur bero sanitarioa duten dutxak, janzteko eta eranzteko gaitutako eremutik bereizita eta honako gutxieneko kopuru hauetan: dutxa bat kirol-jarduera indibidualen hamar erabiltzaileko, eta dutxa bat taldeko kirol-jardueren hiru erabiltzaileko.

b) Duchas con agua caliente sanitaria que estén separadas de la zona habilitada para vestirse y desvestirse y en el número mínimo siguiente: una ducha por cada diez personas usuarias en actividades deportivas individuales y una ducha por cada tres personas usuarias en actividades deportivas por equipo.

c) Zerbitzu higienikoak aldagela bakoitzean, Dekretu honetako erregelekin bat edukierari dagokion kopuruan eta indarrean dagoen araudian ezarritako irisgarritasun-baldintzak betez.

c) Servicios higiénicos en cada vestuario en el número que corresponda en función del aforo conforme a las reglas de este decreto, debiendo cumplir con las condiciones de accesibilidad previstas en la normativa vigente.

27. artikulua.– Kamerinoak.

Artículo 27.– Camerinos.

1.– Kiroletakoak ez diren jendaurreko ikuskizunetara bideratutako establezimendu publikoetan, dekretu hau indarren jarri ondoren eraiki eta instalatzen direnetan edo, aurretikoak izan arren, egiturazko eraberritze integralak egiten direnetan, artistek, interpretariek edo exekutatzaileek jarduten badute, kamerinoak izan beharko dira, honako baldintza hauekin:

1.– Los nuevos establecimientos destinados a espectáculos públicos no deportivos en los que intervengan artistas, intérpretes o ejecutantes que se construyan e instalen a partir de la entrada en vigor de este decreto, o los anteriores en que se realicen reformas estructurales integrales, deberán contar con camerinos en las siguientes condiciones:

a) Indibidualak edo kolektiboak izan daitezke, sexuen arabera bereizita.

a) Podrán ser individuales o colectivos separados por sexos.

b) Agertokitik gertu ipiniko dira, bertara zuzeneko sarbiderik gabe.

b) Se ubicarán en un lugar próximo a la escena sin que tengan acceso directo a la misma.

c) Gutxieneko azalera sei metro koadro izango da indibidualetan, eta 25 metro koadro kolektiboetan.

c) Su superficie mínima será de seis metros cuadrados en los individuales y 25 metros cuadrados en los colectivos.

d) Indibidualek konketa bat izango dute, eta kolektiboek, berriz, gutxienez lau.

d) Estarán dotados de un lavabo los individuales y de, al menos, cuatro lavabos los colectivos.

e) Takillak edo armairuak izango dituzte, baita ispiluak, aulkiak eta behar diren bestelako elementuak ere.

e) Dispondrán de taquillas o armarios, así como espejo, silla y demás elementos necesarios.

f) Kamerinoei erantsita, sexuaren arabera bereizitako komunak izango dira artistek, antzezleek edo exekutatzaileek bakarrik erabiltzeko, eta gutxienez komunontzi eta konketa bana izango dute. Ariketa edo jarduera aerobikoak egiten diren ikuskizunak direnean, artistak izerditzea dakartenak, hala nola dantza, antzerkia edo zirkua, etab., sexu bakoitzeko gutxienez dutxa bat edukitzea edo instalatzea kontsideratuko da.

f) Se dotará, anexo a los camerinos, de aseos diferenciados por sexo para uso exclusivo de artistas, intérpretes o ejecutantes, compuesto por un inodoro y un lavabo como mínimo. En el caso de espectáculos donde se efectúen ejercicios o actividades aeróbicas que supongan transpiración, tales como baile, teatro o circo se considerará la existencia o instalación de, al menos, una ducha por sexo.

2.– Obligazio hori ez zaie aplikatuko:

2.– Dicha exigencia no será de aplicación:

a) Disko-jartzaileek bakar-bakarrik parte hartzen duten diskoteka eta dantzalekuei, pertsona horiei dagokienez.

a) A las discotecas y salas de fiesta en las que intervengan única y exclusivamente disyoqueis residentes en lo que respecta a dichas personas.

b) Jarduera nagusiaren osagarri den noizbehinkako ikuskizun baten aurretiazko komunikazioa egiten denean Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legeak 25.4 artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

b) En el caso de comunicación previa de un espectáculo ocasional complementario a la actividad principal previsto en el artículo 25.4 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

28. artikulua.– Jantzitegiak.

Artículo 28.– Guardarropa.

1.– Establezimendu publikoek jantziak gordetzeko leku bat eduki ahal izango dute, arropa, poltsak, motxilak eta gainerako objektu handiak gordetzeko.

1.– Los establecimientos públicos podrán contar con un espacio destinado a guardarropa para depositar la ropa, bolsos, mochilas y demás objetos voluminosos.

2.– Jantzitegiak zirkulazio-bide nagusian egon beharko du zuzenean, sarreratik gertu, harreratik nolabait gainbegiratzeko moduan, eta ilara egiteko lekuarekin.

2.– Los guardarropas deben estar situados directamente en la ruta principal de circulación, cerca de la entrada, permitiendo cierto nivel de supervisión desde la recepción y espacio para colas.

3.– Jantzitegi-zerbitzuak tiket, ordezkagiri edo dokumentu zenbakitu bat eman beharko du, bi zati berezitu dituena: zati nagusia kontsumitzaile edo erabiltzaileari emateko eta beste zatia jantzitegian gordetzeko.

3.– El servicio de guardarropa debe entregar a la persona persona consumidora o usuaria un tique, resguardo o documento numerado que disponga de dos partes diferenciadas, la parte principal dirigida a esa persona y la otra parte dirigida al control de guardarropa.

4.– Dekretu hau indarren jarri ondoren eraiki eta instalatzen diren establezimendu berrietako jantzitegiek, berriek –eta lehenagokoek, egiturazko eraberritze integralak egiten badira–, baldintza hauek bete beharko dituzte:

4.– Los guardarropas en nuevos establecimientos que se construyan e instalen a partir de la entrada en vigor de este decreto, o en los anteriores en que se realicen reformas estructurales integrales, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Jantzitegia antolatzaileek zaintzen badute, antolatzaileak ez diren pertsonak jantzitegiaren barrura ez sartzeko behar bezain mostradore sendoa izan beharko du, eta jantzitegi bakoitzak ezin izango du 500 pertxa baino gehiago izan. Gutxienez antolakuntzako pertsona bat izan beharko du une oro jantzitegi bakoitzak, eta, jende-emari handiena den garaietan eta ikuskizuna edo jolas-jarduera amaitzen denean, gutxienez pertsona bat izan beharko da benetan okupatuta dauden 250 pertxako, eta metro lineal bat izan beharko da jantzitegian lanean ari den pertsonako.

a) Si el guardarropa o guardadarropas están atendidos por personal de la organización, deberá contar con mostrador con la solidez suficiente para evitar el acceso a personas ajenas a la organización y un número de perchas no superior a 500 por cada guardarropa. Cada guardarropa contará en todo momento con, al menos, una persona de la organización y en los momentos de máxima afluencia y de finalización del espectáculo o actividad recreativa deberá estar atendido por un mínimo de una persona por cada 250 perchas realmente ocupadas y disponer de un metro lineal por cada persona que esté atendiendo el guardarropa.

b) Jantzitegia antolatzaileek zaindu gabeko armairuz osatuta badago, horiek ixteko sistema bat izan behar dute, eta gehienez 5 metroko ilarak osatu ahal izango dituzte. Gutxienez metro bateko tartea utzi beharko da ilaren artean. Armairuek okupatutako espazioa ez da hartuko ebakuazio-bidetzat.

b) Si el guardarropa o guardarropas consiste en taquillas no atendidas por personal de la organización, las mismas deben disponer de sistemas de cierre y podrán formar hileras de una longitud máxima de 5 metros con una distancia mínima entre hileras de 1 metro. El espacio ocupado por las taquillas no se considerará vía de evacuación.

c) Establezimenduaren eta jardueraren ezaugarriei erreparatuz, jantzitegiaren kokapenak, haren espazioaren ezaugarriek eta kudeaketak segurtatu beharko dute indarrean dagoen araudian ezarritako irisgarritasun-baldintzak betetzen direla, eta ebakuazioa arin eta gorabeherarik gabe egin ahal izango dela. Horretarako, autobabes-planean jaso beharko dira, edota dokumentu independente batean, plan hori edukitzea beharrezkoa ez denean.

c) La ubicación, características del espacio y gestión del guardarropa, atendiendo a las características del establecimiento y de la actividad, deberán asegurar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad previstas en la normativa vigente y una evacuación fluida y sin incidentes. A estos efectos, deberán recogerse en el plan de autoprotección o en documento independiente en caso de no ser este necesario.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
INFORMAZIOA ETA PUBLIZITATEA
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

29. artikulua.– Establezimenduaren errotulua edo plaka.

Artículo 29.– Letrero o placa del establecimiento.

1.– Erregelamendu honen aplikazio-eremuko establezimendu publikoetako sarreran, toki ageri batean eta ongi irakurtzeko moduan, errotulu, kartel edo plaka bat jarri behar da establezimenduaren jarduera eta titulartasuna identifikatzeko, pertsona juridikoen kasuan.

1.– En el acceso a los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, y en lugar visible y legible, debe exhibirse un letrero, cartel o placa que identifique la actividad del establecimiento y su titularidad en el caso de personas jurídicas.

2.– Errotulu, kartel edo plaka horretan establezimenduaren izena jaso beharko da eta, Euskal Autonomia erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan, gutxienez:

2.– En dicho letrero, cartel o placa se harán constar el nombre del establecimiento y, en los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como mínimo:

a) Lizentzia, baimen edo aurretiazko komunikazioan sartutako jarduerak edo ikuskizunak.

a) Las actividades o espectáculos incluidos en la licencia, autorización o comunicación previa.

b) Ordutegia.

b) Horario.

c) Baimendutako gehieneko edukiera.

c) El aforo máximo autorizado.

d) Adingabeak sartzeko debekua, hala dagokionean.

d) la prohibición de entrada a las personas menores de edad, en los supuestos que corresponda.

e) Onarpen-baldintza bereziak badaude eta soinu-mailak 90 dezibelioko muga gainditzen badu, hori ere jakinarazi beharko du.

e) La existencia, en su caso, de condiciones especiales de admisión y si el nivel de sonido supera el límite de 90 decibelios.

3.– Ostalaritza eta ikuskizun publikoetako lokaletan, gainera, kartelean jaso beharko da bakoitzak egiten duen jardueraren arabera dagokion identifikazio-bereizgarria eta ordutegi-taldea.

3.– En los locales de hostelería y de espectáculos públicos además deberá figurar en el letrero o placa el distintivo de identificación con indicación del grupo de horarios al que pertenecen en función de la actividad que desarrolle cada uno.

4.– Errotulua, kartela edo plaka Dekretu honen IV. eranskinean jasotako eredu normalizatuaren arabera egingo da, eta dagokion udalak emango du. Errotulu, kartel edo plakaren ereduan leku bat utziko da udalak, horrela badagokio, informazio gehiago gehitu dezan, tokiko ordenantzek xedatzen dutenaren arabera. Errotuluak euskarri audiobisuala izan ahal izango du, betiere haren edukiaren ikusgarritasun iraunkorra eta arau honetan xedatutako formatua bermatzen badira.

4.– El letrero, cartel o placa deberá estar realizado conforme al modelo normalizado que se contiene en el Anexo IV a este decreto, que se expedirá por el correspondiente ayuntamiento. En el modelo del letrero, cartel o placa figurará un espacio para que el ayuntamiento, en su caso, introduzca información adicional conforme a lo que dispongan sus ordenanzas locales. El letrero podrá ser mostrado, en su caso, mediante soportes audiovisuales siempre que se garantice la visibilidad permanente de su contenido y el formato contemplado en esta norma.

5.– Hainbat eraikinez edo aretoz osatutako establezimenduetan, haietako bakoitzean ipini beharko dira kartelak, zeinetan adieraziko baita eraikin edo areto bakoitzak zer edukiera izango duen, zer jarduera egingo diren eta zer ordutegitan, establezimenduaren ordutegi orokorraren berdina ez denean.

5.– En establecimientos consistentes en complejos formados por varios edificios o estancias, deberá exhibirse en cada una de ellas un cartel en el que se recoja el aforo, las actividades a realizar en dicha estancia o edificio y el horario de las actividades, en caso de ser distinto del general del establecimiento.

6.– Establezimendu batean gaikuntza-tituluan jaso gabeko ikuskizun edo jarduera bat egiten baldin bada, aurreko apartatuetan adierazitako kartelak ipini beharko dira, baina egingo den jarduerari erreferentzia eginez, eta, behar izanez gero, establezimenduko kartel generikoa edo aretokoa ordeztu egin beharko da.

6.– Si en un establecimiento se celebra un espectáculo o actividad no recogida en el título habilitante del establecimiento, se deberán colocar los carteles establecidos en los párrafos anteriores pero referidos a la actividad a celebrar, debiendo sustituir, en caso de que sea necesario, al cartel genérico del establecimiento o de la estancia.

30. artikulua.– Iragarkiak eta publizitate-programak.

Artículo 30.– Anuncios y programas publicitarios.

1.– Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren berri ematen duten iragarki, kartel eta programek informazio hau eman behar dute gutxienez:

1.– Los anuncios, carteles y programas publicitarios de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán ofrecer, como mínimo, la siguiente información:

a) Zer izen, telefono eta posta elektroniko daukan jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera antolatzen duenak.

a) Denominación, teléfono y correo electrónico de la persona organizadora del espectáculo público o actividad recreativa.

b) Zer motatakoa den jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera, eta nortzuk diren exekutatzaile nagusiak.

b) Identificación del tipo de espectáculo público o actividad recreativa, así como de las ejecutantes y los ejecutantes principales.

c) Zer egunetan eta lekutan izango den jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera; zein den haren ibilbidea hala badagokio, ordutegia eta gutxi gorabeherako iraupena.

c) Fecha, lugar, itinerario en su caso, horario y duración aproximada del espectáculo público o actividad recreativa.

d) Zein diren onartzeko baldintzak; zer bidetatik edo saltokitan erosi ahal izango diren sarrerak, eta zer prezio daukaten, zergak barne, hala badagokio.

d) Condiciones de admisión, precios de las entradas, incluidos los tributos que los graven, en su caso, y canales o puntos de venta de las entradas.

e) Jendaurreko ikuskizunaren edo jolas-jardueraren sailkapena adinaren arabera, Hala badagokio.

e) Calificación por edades, en su caso, del espectáculo público o actividad recreativa.

2.– Jardueren kartelak, iragarkiak eta programak edozein bitartekoz inprimatu, banatu edo zabaltzen dituzten enpresek administrazio publiko eskudunei lagundu behar diete identifikatzen nork antolatu dituen iragarritako ikuskizun edo jarduerak.

2.– Las empresas responsables de la impresión, distribución o difusión por cualquier medio de carteles, anuncios y programas publicitarios están obligadas a colaborar con las administraciones públicas competentes en la identificación de las personas organizadoras del espectáculo o actividad anunciado.

31. artikulua.– Bestelako informazioa.

Artículo 31.– Otra información.

1.– Establezimendu publikoen titularrek edo jendaurreko ikuskizunen edo jolas-jardueren antolatzaileek publikoaren esku jarri beharko dute, gainera, informazio hau:

1.– Las personas titulares de establecimientos públicos u organizadoras de espectáculos públicos o actividades recreativas deben poner a disposición del público además la siguiente información:

a) Gaikuntza-agiriaren kopia: lizentzia, baimen edo aurkeztutako aurretiazko komunikazioarena, kasuaren arabera.

a) Copia del documento acreditativo de la habilitación correspondiente, sea la licencia, autorización o la comunicación previa presentada, según proceda.

b) Erreklamazioak aurkeztu edo informazioa eskatu ahal izateko telefono-zenbakia, posta-helbidea, fax-zenbakia edo posta elektronikoko helbidea edo, baldin badu, webgunea.

b) Número de teléfono, dirección postal, número de fax o dirección de correo electrónico o, en su caso, sitio web, a efectos de reclamaciones o peticiones de información.

c) Erreklamazio-orriak.

c) Hojas de reclamaciones.

d) Jendea onartzeko baldintzak, sartzeko mugak barne, halakorik badago.

d) Condiciones de admisión, incluyendo las limitaciones de entrada, en caso de existir.

e) Ikuskizuna edo jarduera behar bezala garatzeko bete beharreko arau partikularrak edo jarraibideak, halakorik badago.

e) Normas particulares o instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o actividad, en caso de existir.

2.– Informazio hori eskuragarri dagoela iragarri behar da publikoak ongi ikusteko eta argi irakurtzeko moduan.

2.– La existencia de dicha información debe anunciarse de forma visible al público y perfectamente legible.

3.– Haurrentzako ludoteketan atrakzioen erabilerari buruzko informazioa eman beharko da, informazio-kartelen bidez, erabilera eta erabiltzaileen adina zehazki azaltzeko.

3.– En las ludotecas infantiles deberá proporcionarse información, a través de carteles informativos, acerca de la utilización de sus atracciones, con indicación expresa de su uso y edad de las personas usuarias.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ORDUTEGIAK
HORARIOS

32. artikulua.– Ordutegi orokorra.

Artículo 32.– Horario general.

1.– Iragarritako moduan hasi eta burutu behar dira jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak, eta kartel, programa edo iragarkietan aurreikusitako denboran, salbu eta ustekabeko arrazoiek horiek aldatzea justifikatzen badute, eta aldaketok behar besteko aurrerapenarekin jakinarazten bazaizkio jendeari.

1.– Los espectáculos públicos y actividades recreativas deben comenzar y desarrollarse en las condiciones anunciadas y durante el tiempo previsto en los carteles, programas o anuncios, salvo que concurran circunstancias imprevistas que justifiquen su alteración y se pongan en conocimiento del público con antelación suficiente.

2.– Ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko establezimenduak eta tokiak ixteko ordutegi orokorra hau izango da:

2.– El horario general de cierre de los establecimientos y lugares donde se vayan a celebrar espectáculos y actividades recreativas es el siguiente:

a) I. taldea: 23:00.

a) Grupo I: 23:00 horas.

• Zezen-plazak eta aire zabaleko establezimendu kultural eta artistikoak, hala nola udako zinemak edo aire zabalekoak, autozinemak, aire zabaleko antzokiak eta auditoriumak, etab.

• Plazas de toros y otros establecimientos culturales y artísticos al aire libre, tales como cines de verano o al aire libre, autocines; o teatros y auditorios al aire libre.

• Jolas-establezimenduak.

• Establecimientos recreativos.

• Aire zabaleko jolas-atrakzioetarako establezimenduak.

• Establecimientos de atracciones recreativas al aire libre.

• Aire zabaleko kirol-establezimenduak.

• Establecimientos deportivos al aire libre.

• Jarduera zoologiko, botaniko eta geologikoko establezimenduak.

• Establecimientos para actividades zoológicas, botánicas y geológicas.

• Dastalekuak, txokolategiak, izozki-dendak, te-aretoak, zuku-dendak, croissant-dendak, ogitarteko-dendak eta parekoak.

• Degustaciones, chocolaterías, heladerías, salones de té, zumerías, croissanteríes, bocaterías y asimilables.

• Taberna-kioskoak.

• Bares-quiosco.

b) II. taldea: 01:00.

b) Grupo II: 01:00 horas.

• Kontzertu-aretoak.

• Salas de conciertos.

• Zirkuak eta lokal itxietako bestelako establezimendu kultural eta artistikoak.

• Circos y otros establecimientos culturales y artísticos en locales cerrados.

• I. taldean sartzen ez diren kirol-establezimenduak.

• Establecimientos deportivos no incluidos en el grupo I.

• Lokal itxietako jolas-atrakzioetako establezimenduak.

• Establecimientos de atracciones recreativas en locales cerrados.

• Ferietako eta herriko dantzaldietako esparruak.

• Recintos de ferias y verbenas populares.

• Azoka-pabilioiak.

• Pabellones feriales.

• I. edo III. taldeetan sartzen ez diren ostalaritzako establezimenduak.

• Establecimientos de hostelería no incluidos en los grupos I o III.

• Txokoak eta elkarte gastronomikoak.

• Txokos y sociedades gastronómicas.

• Erretzaileen elkarte pribatuak.

• Clubes privados de personas fumadoras.

• Gazteen lokalak.

• Lonjas juveniles.

c) III. taldea: 02:30.

c) Grupo III: 02:30 horas.

• Pubak eta taberna bereziak.

• Pubs y bares especiales.

• Aisialdi erotikoko establezimenduak.

• Establecimientos de esparcimiento erótico.

d) IV. taldea: 04:30.

d) Grupo IV: 04:30 horas.

• Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak, adingabeentzako edo gazteentzako saioetarako ezarritakoari kalterik egin gabe.

• Establecimientos de baile y diversión, sin perjuicio de lo dispuesto para las sesiones para menores o de juventud.

3.– Joko-establezimenduak ixteko ordu orokorra hau izango da:

3.– El horario general de cierre de establecimientos de juego será el siguiente:

II. taldea: 01:00 Joko-aretoak, apustu-etxeak, hipodromoak, kanodromoak

Grupo II: 01:00 horas: Salones de juego, locales de apuestas, hipódromos, canódromos.

III. taldea: 03:30 Bingo-aretoak.

Grupo III: 03:30 horas: Salas de bingo.

IV. taldea: 04:30 Joko-kasinoak.

Grupo IV: 04:30 horas: Casinos de juego.

4.– Erabilera anitzeko establezimenduak ixteko ordua bakoitzak egiten duen jarduera nagusi edo garrantzitsuenaren arabera erabakiko da, eta, besterik ezean, II. talderako ezarritakoa izango da. Hala ere, jarduera bakoitzerako espazio berezituak badaude, espazio bakoitzak bere ordutegia izango du, ezaugarriak eta jarduera kontuan izanda, aurreko letretan emandako sailkapenaren arabera.

4.– El horario de cierre de los establecimientos de usos múltiples vendrá determinado por el de su actividad principal o predominante, siendo en su defecto el contemplado para el grupo II. No obstante, cuando las diversas actividades se realicen en espacios diferenciados cada espacio dispondrá de horarios singulares atendiendo a la clasificación que se deduzca de su naturaleza y actividad conforme a los párrafos anteriores.

5.– Titulartasun publikoko funtzio anitzeko establezimenduen kasuan, horien espazio bereizi bakoitzak bere itxiera-ordutegia izango du, haren izaerari eta jarduerari dagokion sailkapenaren arabera eta aurreko paragrafoetan xedatutakoari jarrikiz.

5.– En el caso de establecimientos multifuncionales de titularidad pública cada uno de sus espacios diferenciados dispondrá de su horario de cierre particular atendiendo a la clasificación que se deduzca de su naturaleza y actividad conforme a los párrafos anteriores.

6.– Aldi bateko instalazioak ixteko ordua iraunkorretarako finkatutako berbera da, jardueraren arabera. Festetan jartzen diren txosnen ixteko ordua gaikuntza-tituluan zehaztutakoa izango da, aintzat hartuta ikuskizun edo jarduera egingo den tokiaren ezaugarriak, kanpo-inpaktua eta establezimenduetarako aurreikusitako ordutegi-taldeen asimilazioa.

6.– El horario de cierre de las instalaciones eventuales es el mismo régimen horario que el fijado para las permanentes, en función de la actividad. Las txosnas que se instalen con motivo de fiestas tendrán el horario de cierre que se fije en el título habilitante de su celebración atendiendo a las características del lugar donde se celebren, su impacto externo y su asimilación a los grupos horarios contemplados para los establecimientos.

7.– Baimen espezifikoa behar duten noizbehinkako jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren amaiera-ordua gaikuntza-tituluan zehaztutakoa izango da, aintzat hartuta ikuskizun edo jarduera egingo den tokiaren ezaugarriak, kanpo-inpaktua eta establezimenduetarako aurreikusitako ordutegi-taldeen asimilazioa. Halakorik ezean, amaiera-ordua 02:00etan izango da.

7.– El horario de finalización de la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que requieran de autorización específica será el que se fije en el título habilitante de su celebración atendiendo a las características del lugar donde se celebren, su impacto externo y su asimilación a los grupos horarios contemplados para los establecimientos. En su defecto, el horario de finalización en estos casos serán 02:00 horas.

8.– Establezimenduen eta bestelako ikuskizun eta jardueren amaiera-ordu orokorra metatuz luzatuko da, honako kasu hauetan:

8.– El horario general de cierre de los establecimientos y de finalización de otros espectáculos o actividades se incrementará acumulativamente, en los siguientes casos:

a) Ordu eta erdi ostiraletan, larunbatetan eta jai-bezperetan.

a) Una hora y media los viernes, sábados y vísperas de festivos.

b) Ordu erdi ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean.

b) Media hora desde el 1 de junio al 30 de septiembre.

c) Gehienez ere bi ordu udal-baimenagatik, Dekretu honen 37. artikuluan zehaztuta bezala.

c) Dos horas como máximo por autorización municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de este decreto.

33. artikulua.– Amaiera eta irtenaraztea.

Artículo 33.– Finalización y desalojo.

1.– Establezimendu edo instalazio iraunkorra zein aldi batekoa ixteko ordua, edo jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera amaitzekoa, iristen denean, honako neurri hauek hartuko dira lokalaren titularraren ardurapean:

1.– Llegada la hora establecida para el cierre del establecimiento o instalación, permanente o eventual, o de finalización de los espectáculos públicos y actividades recreativas, y bajo la responsabilidad de la persona titular del local, se deben adoptar las siguientes medidas:

a) Musika, ikuskizuna, errepresentazioa, emanaldia, proiekzioa edo jarduna amaitzea, baita lokalean izan litekeen edozer soinu-iturri eta erabiltzaileentzako zerbitzu amaitzea ere.

a) El cese de la música, espectáculo, representación, exhibición, proyección o actuación, así como de cualquier fuente de sonido existente en el local como servicio a las personas usuarias.

b) Edozein eratako makina, aparatu edo joko-sistema guztien funtzionamendua geratzea. Hala ere, jokalariak agortu ahal izango ditu ixteko orduaren aurretik zeuzkan joko-kredituak. Era berean, jokorako lokaletan ezingo da partida edo jokorik hasi.

b) El cese del funcionamiento de las máquinas, aparatos o sistemas de juego de cualquier naturaleza, sin perjuicio de permitir que la persona jugadora pueda agotar los créditos de juego que tuviera antes de la hora de cierre. De igual modo no podrá comenzarse ninguna partida o juego en los locales de juego.

c) Lokalean sartzeko ateak ixtea eta erabiltzaile potentzialei sartzen ez uztea.

c) El cierre de las puertas de acceso al local y la prohibición de entrada al mismo de potenciales personas usuarias.

d) Lokalean geratzen diren erabiltzaileak ateratzea, lokalerako, instalaziorako, ikuskizunerako edo jolas-jarduerarako aurreikusitako itxiera-ordutik kontatzen hasi eta 30 minutura beranduenez. Une horretatik aurrera, lokala egokitzen eta garbitzen dihardutenak bakarrik geratu ahal izango dira.

d) Proceder al desalojo de las personas usuarias restantes en el local en el plazo máximo de 30 minutos contados desde la hora de cierre establecido para el local, instalación, espectáculo o actividad recreativa. A partir de este momento, únicamente podrán permanecer en el interior las personas encargadas de la adecuación y limpieza del local.

2.– Baimena behar duten lokal itxietan egindako ikuskizunek eta jarduerek artikulu honen 1. apartatuko c) letran aurreikusitako denbora izango dute lokala husteko, baldintza berberekin. Baimendutako gehieneko edukierak hala gomendatzen duenean, baimenak berak zehaztu ahal izango du husteko denbora egokia.

2.– Los espectáculos y actividades ocasionales en locales cerrados que precisen de autorización dispondrán de un plazo de desalojo igual y con idénticas condiciones al establecido en el apartado c) del párrafo 1 de este artículo. Cuando el aforo máximo autorizado lo aconseje, la propia autorización podrá establecer el tiempo de desalojo oportuno.

3.– Artikulu honetako 1. apartatuko b) letran zehaztutakoa kasinoen araudiko zirkulu-jokoetarako xedatutakoari kalterik egin gabe ulertuko da.

3.– Lo referido en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto para los juegos de círculo en la normativa de casinos.

34. artikulua.– Nahitaez itxita egoteko denbora eta murrizketak.

Artículo 34.– Período de cierre obligatorio y restricciones.

1.– Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak ezingo dira hasi 06:00ak baino lehen, nola eta erregelamendu sektorialek edo ikuskizun edo jarduera jakin bati emandako baimen administratiboak ez duten bestelako ordutegirik ezartzen.

1.– Los espectáculos públicos y las actividades recreativas no podrán iniciarse, antes de las 06:00 horas, salvo que reglamentaciones sectoriales o la autorización administrativa del concreto espectáculo o actividad dispongan un horario diferente.

2.– Lokaletarako edo III. eta IV. taldeetan jasotako jardueretarako ezarritako amaiera- edo itxiera-orduaren –benetan bete edo ez– eta irekitzeko edo hasteko orduaren artean gutxienez hiru ordu igaro beharko dira.

2.– Entre el horario de cierre o de finalización establecido para los locales o las actividades incluidas en los grupos III y IV, sea este efectivamente realizado o no, y su apertura o iniciación debe transcurrir un período mínimo de tres horas.

3.– Establezimenduaren titularrak formalki komunikatzen badio udalari uko egiten diola udalak baimendutako ordutegi-luzatzea aplikatzeari, ixteko ezarritako ordu orokorretik aurrera kontatuko da nahitaez itxita edukitzeko denbora.

3.– Si la persona titular del establecimiento comunica formalmente al ayuntamiento su renuncia a aplicar las ampliaciones del horario general autorizadas por este, el periodo de cierre obligatorio se contará a partir del horario general de cierre previsto.

4.– Debekatuta dago ikus-entzunezko edo musikako ekipoen funtzionamendua, baita emanaldiak, dantzako pistak eta tankerakoak ere, eta, oro har, zarata gogaikarriak eragin ditzakeen edozer jarduera 11:00ak baino lehen.

4.– En todo caso, queda prohibido el funcionamiento de equipos audiovisuales, de música así como las actuaciones, pistas de baile o similares, y, en general, cualquier actividad que pueda generar ruidos molestos, antes de las 11:00 horas.

35. artikulua.– Lokalen kanpoaldean edariak kontsumitzea.

Artículo 35.– Consumo de bebidas en el exterior de los locales.

1.– Debekatuta dago lokalen kanpoan edariak kontsumitzea 23:00etatik aurrera, 37. artikuluko 6. paragrafoan aurreikusitako ordutegi orokorraren luzapenei kalterik egin gabe. Hala ere, udal bakoitzak ezarri ahal izango ditu muga zorrotzagoak, udal-ordenantzen bidez.

1.– Está prohibida la consumición de bebidas en el exterior de los locales a partir de las 23:00 horas, sin perjuicio de las ampliaciones del horario general contempladas en el párrafo 6 del artículo 37. No obstante, cada ayuntamiento puede establecer limitaciones superiores mediante ordenanza municipal.

2.– Terrazak eta antzekoak ixteko ordua gaikuntza-tituluan ezarritakoa izango da, tokiko ordenantzek xedatutakoaren arabera. Berariaz ezartzen ez bada, aurreko paragrafoan zehaztutakoa aplikatuko da.

2.– En el caso de terrazas o similares el horario de cierre será el contenido en su título habilitante según lo que dispongan las ordenanzas locales. De no establecerse así expresamente será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

3.– Establezimenduen titularrek, aurreko erregelen arabera dagokien ordutik aurrera, erabiltzaileek edariak lokaletik kanpora ateratzea galaraziko dute; horrek ez ditu erabiltzaile horiek salbuetsiko ateraz gero izango luketen erantzukizunetik.

3.– Las personas titulares de los establecimientos impedirán, a partir de la hora que resulte de las reglas antedichas, que las personas usuarias saquen las consumiciones fuera del local, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir tales personas usuarias de hacerlo.

36. artikulua.– Ordutegi bereziak.

Artículo 36.– Horarios especiales.

1.– Establezimendu, ikuskizun edo jolas-jardueraren ezaugarriak direla-eta justifikatuta dagoenean ordutegi berezia jartzea, ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak baimena eman ahal izango du ordutegi orokorra aldatu edo luzatzeko honako kasu hauetan:

1.– La Dirección del Gobierno Vasco competente en espectáculos puede autorizar ampliaciones al horario general cuando las características del establecimiento, el espectáculo o la actividad recreativa justifiquen la implantación de un horario diferenciado en los supuestos siguientes:

a) Udalerrietako herrigunetik kanpo edo errepideetan dauden lokalak edo instalazioak.

a) Locales o instalaciones situados fuera del casco urbano de las poblaciones o en carreteras.

b) Aireportu, portu, tren-geltoki, autobus-geltoki eta tankerakoetan dauden lokalak eta instalazioak, eta nagusiki bidaiarien eta langileen zerbitzura daudenak eta gau-parteko zein goizaldeko ordutegiak dituztenak.

b) Locales o instalaciones situados en aeropuertos, puertos, estaciones de tren, de autobuses o lugares análogos, y aquellos que estén destinados preferentemente al servicio de personas viajeras o de trabajadoras con horarios nocturnos o de madrugada.

c) Ezaugarri espezifikoak edo ezohikoak kontuan izanda, ordutegi desberdindua ezartzea justifikatzen duten jolas-jarduerak eta bestelako ikuskizunak.

c) A las actividades de juego y a aquellos espectáculos, actividades o acontecimientos que por sus características específicas o excepcionales, justificaran la implantación de un horario diferenciado.

2.– Ordutegi berezia baimentzeko prozedura alderdi interesdunak edo dagokion udalak eskatuta hasiko da. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe horretan ebazpenaren jakinarazpenik jasotzen ez bada, interesdunak ulertu ahal izango du eman diotela eskatutako baimena.

2.– El procedimiento de autorización del horario especial se inicia a solicitud de parte interesada o del ayuntamiento respectivo. El plazo para la resolución y notificación será de tres meses. Transcurrido el plazo sin que se haya producido la notificación de la resolución, la persona interesada podrá entender otorgada la autorización solicitada.

3.– Ebazpenaren aurretik, dagokion udalari txostena eskatuko zaio, eskatutako ordutegi-luzapenak inguru horretan izan dezakeen eraginari buruz.

3.– Con carácter previo a la resolución se solicitará informe al ayuntamiento correspondiente sobre la afección al entorno de la ampliación horaria solicitada.

4.– Baimena emateko ebazpena baldintzatu ahal izango da zuzenketa-neurri gehigarri batzuk bete behar izatera, bizilagunei eragozpenik ez egiteko, eta ebazpena ezezkoa izango da baldin eta ordutegia zabaltzeak segurtasun-arazoak, bizikidetzakoak, osasun-publikoko arriskuak edota hirugarrenentzako eragozpenak eragiten baditu.

4.– La resolución autorizante podrá condicionarse al cumplimiento de las medidas correctoras adicionales que se impongan para evitar molestias al vecindario, y será denegatoria en caso de que con la ampliación se originen problemas a la seguridad, la convivencia o la salud pública o molestias a terceras personas.

5.– Ordutegi bereziaren baimena ez da metatuko udalek dekretu honen arabera eman ditzaketen beste ordutegi-luzapen batzuekin; prekarioan emango da, eta errebokatu egin ahal izango da baimena emateko kontuan izandako inguruabarrak aldatzen badira.

5.– La autorización de horario especial no es acumulable a otras ampliaciones de horario que puedan conceder los ayuntamientos conforme a este decreto y es concedida en precario, pudiendo revocarse en caso de alterarse las circunstancias que fueron consideradas para su concesión.

37. artikulua.– Ordutegiak luzatzea.

Artículo 37.– Ampliación horaria.

1.– Udal-agintariek gehienez ere bi orduz luzatu ahal izango dute ixteko ordua, honako ekitaldietakoren bat dela eta:

1.– Las autoridades municipales podrán ampliar con un máximo de dos horas el horario de cierre previsto con ocasión de los siguientes eventos:

a) Udalak berak edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak jai-giroko edo interes turistikoko sailkatutako ekitaldiak, hala nola ospakizun publikoak, auzoetako jaiak, gizarte- edo azoka-izaerako gertaerak, lehiaketak, erakusketak eta tankerako bestelakoak, urte naturaleko gehienez ere hamabost eguneko mugarekin.

a) Eventos calificados como festivos o de interés turístico por el propio ayuntamiento o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tales como celebraciones públicas, fiestas de barrio, acontecimientos de carácter social, ferial, certámenes, exposiciones u otros análogos, con el límite máximo de quince días por año natural.

b) Herriko festak, udal bakoitzak bere udal-mugarterako ofizialki ezarrita dauzkanak.

b) Fiestas patronales, entendiendo por tales las establecidas oficialmente por cada ayuntamiento en su término municipal.

c) Aste Santuko ostegunetik astelehenera bitartean, inauterietako ostegunetik asteartera, eta abenduaren 15etik urtarrilaren 6ra Eguberrietan.

c) De jueves al lunes de Semana Santa; de jueves a martes en Carnavales, y desde el 15 de diciembre al 6 de enero en Navidades.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, udalek, era berean, ordutegi orokorra luzatu ahal izango dute gehienez ere bi orduz eta urte naturaleko hamabost eguneko gehieneko mugarekin, artikulu honen 1. apartatuko a) letran aurreikusitakoen tankerako inguruabar aparteko eta ezohiko gerora sortutakoen arabera.

2.– Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán, asimismo, ampliar el horario general con un máximo de dos horas, con el límite máximo de quince días por año natural, en función de circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional y no habitual referidos a eventos de similar naturaleza a los contemplados en el apartado a) del párrafo 1 de este artículo.

3.– Auzoetako jaien edota udal-mugartean definitutako lurralde-eremu baten barruan mugatutako bestelako gertaeren kasuan, udalak zehaztu ahal izango du ordutegi berezia udalerriko lurralde-eremu jakin horretarako dela.

3.– En el caso de fiestas de barrios u otros acontecimientos circunscritos a un ámbito territorial definido dentro del término municipal, el ayuntamiento podrá determinar que el horario especial se refiera a ese concreto ámbito territorial del municipio.

4.– Ordutegiak luzatzeko aurreikusitako prozedura ofizioz hasi ahal izango da, edota establezimenduen titularrek edota interesak biltzen dituzten enpresa-elkarteek eskatuta.

4.– El procedimiento para ampliación de horarios contemplado podrá iniciarse de oficio o ser instado por las titulares de los establecimientos o por las asociaciones empresariales que agrupen sus intereses.

Alderdi baten eskariz hasten bada artikulu honetako 1. apartatuko kasuetan ordutegiak zabaltzeko prozesura, ebazpena eman eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da. Artikulu honetako 2. apartatuak aipatzen dituen kasuetan, eskaera gutxienez luzapena eskatzen den data baino hamar egun lehenago egin beharko da, eta luzapenaren eskaerari buruzko ebazpena indarrean jartzeko eskatutako data baino 72 ordu lehenago eman eta jakinarazi beharko da.

Cuando se inicie a instancia de parte el procedimiento de ampliación de horarios en los supuestos del párrafo 1 de este artículo, el plazo para dictar y notificar la resolución es de un mes. En los supuestos referidos en el párrafo 2 de este artículo la solicitud debe presentarse con una antelación mínima de diez días antes de la fecha para la que se solicita la ampliación, debiendo dictarse y notificar la resolución expresa de la solicitud de ampliación 72 horas antes de la fecha solicitada para su entrada en vigor.

Epe horretan ebazpenaren jakinarazpenik jasotzen ez bada, interesdunak eskaera baietsi egin diotela ulertu ahal izango du.

Transcurrido el plazo sin que se haya producido la notificación de la resolución, la persona interesada podrá entender estimada la solicitud.

5.– Litekeena da ordutegiak luzatzeko udal-ebazpenak lokalei hainbat zuzenketa-neurri berezi ezartzea, hala nola zarata-maila edo gehiegizko bibrazioak kontrolatzeko, arintzeko edota ezabatzeko gailuak instalatzeko betebeharra.

5.– La resolución municipal de ampliación de horarios puede exigir la adopción de medidas correctoras singulares a los locales, tales como la obligación de instalar dispositivos para controlar, atenuar o eliminar el nivel de ruido o vibración excesivos.

Baimena emateko ebazpenaren publizitatea egingo zaie herritarrei, eta ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari komunikatuko zaio.

La resolución autorizante será publicitada a la ciudadanía y se comunicará a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

6.– Udalak baimendutako lokalen kanpoaldeko terrazen eta tankerakoen ordutegia udalak instalazio horietarako ezarritakoa izango da, betiere Dekretu honetan ezarritako mugen barruan.

6.– El horario de las terrazas o similares exteriores a los locales que haya autorizado el ayuntamiento será el que este haya establecido para dichas instalaciones, dentro de los límites establecidos en el presente Decreto.

7.– Herriko edo auzoko festak direnean, udalak ezarri ahal izango ditu txosna herrikoien eta establezimenduen kanpo-megafonian onartuko diren gehieneko soinu-mailak, orduaren eta zonaren arabera. Era berean, udalek erabaki ahal izango dute jarduera horiek segitu ahal izango duten megafoniarik gabe.

7.– En caso de fiestas patronales o de barrio los ayuntamientos podrán establecer niveles sonoros máximos permisibles en la megafonía exterior de txosnas populares y establecimientos dependiendo de la hora y la zona de que se trate. Igualmente los ayuntamientos podrán disponer la posibilidad de la continuidad de sus actividades sin sonido o megafonía.

38. artikulua.– Ordutegia murriztea.

Artículo 38.– Reducción horaria.

1.– Udalek ordutegi espezifiko bat ezarri ahal izango dute establezimendu batzuentzat, oro har aplikatzen dena baino murritzagoa, funtzionamenduaren ezaugarriek edo haien kokalekutik ospitale edo haur edo adinekoen egoitza-ekipamenduetara dagoen distantziak hala justifikatzen badute.

1.– Los ayuntamientos pueden establecer un horario específico reducido respecto al aplicable con carácter general para determinados establecimientos cuando sus características de funcionamiento o distancia respecto a hospitales o equipamientos residenciales para la infancia o para personas mayores lo justifiquen.

2.– Ordutegia murrizteko beharra establezimendua martxan ipini eta gerora sortutako inguruabarrek eragina bada, udalak ebazpen arrazoitua eman beharko du, kontraesaneko espedientea izapidetu ostean.

2.– Si la necesidad de la reducción horaria deriva de circunstancias sobrevenidas a la puesta en funcionamiento del establecimiento, el ayuntamiento deberá dictar resolución motivada, tras la tramitación de expediente contradictorio.

3.– Hori guztia ulertu behar da udalak ingurumenaren kutsadurari eta kutsadura akustikoari buruzko araudia aplikatzeko ezar litzakeen beste ordutegi-murrizketa batzuei kalterik egin gabe.

3.– Todo ello sin perjuicio de otras restricciones horarias que pudiera imponer el ayuntamiento en aplicación de la normativa existente en materia de contaminación ambiental y acústica.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
SARRERAK ETA ABONAMENDUAK SALTZEA
VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

39. artikulua.– Sarrerak eta abonamenduak.

Artículo 39.– Entradas y abonos.

1.– Jendaurreko ikuskizun batera sartzeko eta bertan egon ahal izateko baldintza izan liteke baliozko titulu bat edukitzea, dela sarrera, abonamendua, gonbita, pasea edo edukitzaileari jendaurreko ikuskizunean edo jolas-jardueran sartzeko eta bertan egoteko baimena emango dion bestelako dokumentu bat, ikusle eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak aitortuko dizkiona Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legeak araututakoaren arabera.

1.– La entrada y permanencia en un espectáculo público o actividad recreativa puede condicionarse a la posesión de un título válido, sea una entrada, abono, invitación, pase u otros documentos que autoricen a su poseedora al acceso y permanencia en un espectáculo público o actividad recreativa, reconociendo a las personas poseedoras los derechos y obligaciones como personas espectadoras y usuarias regulados en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2.– Sarreratzat hartuko da antolatzaileak jaulkitako txartela edo tiketa, berez, jendaurreko ikuskizuna ikusteko edo jolas-jardueran parte hartzeko eskubidea ematen duena, haren edukiarekin bat, eta gertaera edo jarduera amaitutakoan edo sarreran zehaztutako ospatze-denbora igarotakoan agortzen dena.

2.– Se entiende por entrada el billete o tique expedido por la persona organizadora que, por sí mismo, otorga derecho a contemplar un espectáculo público o participar en una actividad recreativa de acuerdo con el contenido de la entrada y que se agota una vez finalizado el evento o actividad o el tiempo de celebración determinado en la entrada.

3.– Abonamendutzat hartuko da antolatzaileak jaulkitako baimen edo titulu izenduna, titularrari jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera egiten den esparrura edo tokira sartzeko eskubidea berez ematen diona, aurrez finkatutako denboraldi batean.

3.– Se entiende por abono el permiso o título expedido por la persona organizadora que, por sí mismo, otorga a una persona con carácter nominativo el derecho a acceder al recinto o lugar donde se celebren espectáculos públicos o actividades recreativas durante una temporada prefijada.

40. artikulua.– Sarrera-txartelen edukia.

Artículo 40.– Contenido de las entradas.

1.– Sarrerek zenbaki korrelatiboz zenbakituta egon beharko dute. Halaber, bi zati desberdindu izan beharko dituzte: erabiltzaileari zuzendutako zati nagusia eta sarrera-kontroleko langileei zuzendutako matrizea.

1.– Las entradas deberán estar numeradas correlativamente y dispondrán de dos partes diferenciadas, la parte principal dirigida a la persona usuaria y otra la matriz dirigida al personal de control de accesos.

2.– Zati nagusia erabiltzailearen esku geratuko da jarduera edo ikuskizuna egiten ari diren lokalera, establezimendura edo tokira sartu ostean.

2.– La parte principal quedará en poder de la persona usuaria una vez haya accedido al local, establecimiento o lugar donde se celebre la actividad o espectáculo.

3.– Antolatzaileak berari dagokion matrizea gordeko du, jarduera edo ikuskizuna egin eta gutxienez hiru hilabeteko epean. Matrize horien tokian, zerrenda informatikoak erabili ahal izango dira, egoki denean.

3.– La persona organizadora guardará, al menos durante un plazo de tres meses siguientes a la celebración del espectáculo o actividad, la correspondiente matriz. Esta matriz podrá sustituirse por los correspondientes listados informáticos cuando proceda.

4.– Sarrerek, oro har, honako informazio hau izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan:

4.– Las entradas contendrán, al menos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, la siguiente información con carácter general:

a) Ordena-zenbakia.

a) Número de orden.

b) Antolatzailearen identifikazioa eta, pertsona juridikoa bada, haren egoitza soziala.

b) Identificación de la persona organizadora y, en el caso de ser persona jurídica, su domicilio social.

c) Programatutako ikuskizuna edo jarduera.

c) Espectáculo o actividad programada.

d) Non, noiz eta zein ordutan ospatuko den.

d) Lugar, fecha y hora de celebración.

e) Eserleku mota eta zenbakia, eserleku zenbakituko saioetan.

e) Clase de localidad y número, en las sesiones numeradas.

f) Sarreraren prezioa.

f) Precio de la entrada.

g) Itzultzeko baldintzak.

g) Condiciones de la devolución.

h) Onarpen-eskubidearen baldintzak, hala dagokionean.

h) Condiciones del derecho de admisión, cuando proceda.

5.– Establezimenduaren barruan ikuspegi murriztua duten lekuen kasuan, horren berri eman beharko da sarrera-txartelak saldu aurreko publizitatean eta informazioan eta, horrez gain, txartelaren edukian bertan.

5.– En el caso de localidades que se encuentren en zonas con visibilidad reducida dentro del establecimiento, se hará constar esta circunstancia, además de en la publicidad e información previa a la venta de las mismas, en el contenido de la entrada.

6.– Baimen espezifikoa duten ekitaldietan eta 10.000 lagun baino gehiagoko edukiera dutenetan, sarrera-ordu gomendatu bat emango da ekitaldiaren ezaugarriak, gaitutako sarbideak eta gainerako inguruabarrak kontuan izanda, sarrera mailakatua lortzeko. Sarreraren atzealdean, plano bat agertuko da, eserlekua zer sektoretan dagoen zehazteko.

6.– En aquellos eventos que tengan una autorización específica y tengan un aforo superior a 10.000 personas se especificará una hora recomendada de acceso teniendo en cuenta las características del evento, los accesos habilitados y demás circunstancias concurrentes al objeto de lograr un acceso escalonado. En el reverso de la entrada se hará constar un plano de localización del sector donde se ubique la localidad.

41. artikulua.– Prezioa.

Artículo 41.– Precio.

1.– Antolatzaileak askatasunez ezar ditzake sarreraren edo abonuaren prezioa, baina ezin izango da prezio desberdinik ezarri erabiltzaileen jatorri edo jaioleku, arraza, sexu, erlijio, iritzi, desgaitasun, sexu-orientazio edo genero-identitatea dela eta edo erabiltzaileen egoera edo inguruabar pertsonal edo sozialak direla eta.

1.– La determinación del precio de la entrada o abono es libre para la persona organizadora, si bien no podrá establecer precios diferentes por razón de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas usuarias.

2.– Antolatzaileak zehaztu ahal izango du zer adinetatik aurrera hasi behar duten adingabeak ordaintzen. Adingabeek sarrera ordaindu beharrik ez izateak ez ditu salbuetsiko titulu bat ematetik, esparrura sartu ahal izateko eta edukierari dagokionez zenbatu ahal izateko.

2.– La persona organizadora podrá determinar a partir de qué edad las personas menores deben abonar entrada. La admisión de menores sin abono de entrada no excluirá de la necesidad de expedir un título que les permita el acceso al recinto y que pueda contabilizarse a efectos de aforo.

3.– Sarrerengatik edo abonamenduengatik ezin da kobratu publizitatean iragarritakoa baino prezio handiagorik, kapitulu honetan komisiodun salmentari buruz ezarritakoari kalterik egin gabe.

3.– No se puede cobrar por las entradas o abonos un precio superior al anunciado en la correspondiente publicidad, sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo para la venta comisionada con recargo.

42. artikulua.– Salmenta.

Artículo 42.– Venta.

1.– Ekitaldietarako sarrerak saldu ahal izateko, establezimenduak, lokalak edo esparruak gaikuntza-titulua izan beharko du delako ikuskizuna edo jolas-jarduera egiteko.

1.– Solo se podrá proceder a la venta de entradas para eventos cuando el establecimiento, local o recinto disponga del título habilitante para la celebración del espectáculo o actividad recreativa de que se trate.

2.– Ekitaldiak baimen espezifikoa behar baldin badu, ezingo dira sarrerak salgai ipini, harik eta baimenaren eskaera egin arte. Ekitaldiak azkenean baimenik eskuratzen ez badu, sarreren zenbatekoa itzuli egingo da, erregelamendu honetan aurreikusitakoarekin bat.

2.– Si el evento precisa de una autorización específica no se podrá poner a la venta de entradas hasta que se haya realizado la solicitud de autorización. En caso de que finalmente el evento no se autorice se devolverá el importe de las entradas conforme a lo previsto en este reglamento.

3.– Ekitaldi baterako gonbidapenak ezin izango dira inoiz saldu, ezta irizpide diskriminatzaileak erabiliz egin ere, erabiltzaileen jatorri edo jaioleku, arraza, sexu, erlijio, iritzi, desgaitasun, sexu-orientazio edo genero-identitatea dela eta edo erabiltzaileen egoera edo inguruabar pertsonal edo sozialak direla eta. Hala ere, ekintza positiboko neurriak aplikatu ahal izango dira desgaitasunen bat duten pertsonen alde, ikuskizunetan eta jardueran gainerako pertsonen baldintza berdinetan sartu, parte hartu eta gozatu ahal izango dutela segurtatzeko.

3.– Las invitaciones para un evento no podrán ser, en ningún caso, objeto de venta, ni realizarse atendiendo a criterios discriminatorios de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas usuarias. No obstante, se podrán aplicar medidas de acción positiva en relación con personas con discapacidad para asegurar que puedan acceder, participar y disfrutar de los espectáculos y actividad en igualdad de condiciones que las demás personas.

4.– Salgai ipinitako sarrera-kopurua ezingo da izan egitekoa den ekitaldiaren edukiera baino handiagoa. Antolatzaileek, gainera, salgai ipinitako sarrera-kopurua ekitaldiaren ezaugarri berezietara egokitu beharko dute, segurtasun-arrazoiak direla eta edukiera hori murriztu behar bada saio jakin baterako.

4.– El número de entradas a la venta no podrá ser superior al aforo previsto para el concreto evento a celebrar. La organización debe, además, adecuar el número de entradas a la venta a las características particulares del evento cuando por razones de seguridad, tal aforo deba ser reducido para una sesión concreta.

5.– Antolatzaileak jendearentzat salgai jarriko du sarrera-klase bakoitzaren ehuneko hirurogeita hamarra gutxienez, dela zuzenean salduz, dela hirugarrenen bidez errekargu gabeko zuzeneko salmentaren bitartez edo baimendutako komisiodun salmentaren bitarte. Ehuneko minimo hori ez da eskatuko jendaurreko ikuskizunen edo jolas-jardueren estreinaldiak direnean, ezta ongintzako ikuskizunetan ere.

5.– La persona organizadora despachará al público, bien directamente o bien a través de terceras personas mediante venta directa sin recargo o venta comisionada autorizada, al menos, el setenta por ciento de cada clase de localidades. Dicho porcentaje mínimo no será exigible cuando se trate de estrenos de espectáculos públicos o actividades recreativas o cuando se trate de actuaciones benéficas.

6.– Abonamendu bidezko salmentaren kasuan, edo klubek edo elkarteek antolatutako ikuskizunak edo jolas-jarduerak direnean, aurreko apartatuan adierazitako ehunekoa abonamenduetan sartu gabeko eserlekuen edo aldez aurretik bazkideei gorde ez zaizkien txartelen arabera zehaztuko da.

6.– En los supuestos de venta mediante el sistema de abonos, o cuando se trate de espectáculos o actividades recreativas organizadas por clubes o asociaciones, el porcentaje expresado en el párrafo anterior se determinará de acuerdo con las localidades no incluidas en abonos o las reservadas previamente a los socios o socias.

7.– Ez da onartzen desgaitasuna dutenentzako egokitutako eserlekuak saltzea desgaitasuna egiaztatzen ez dutenei, aldez aurretik saldu ez baldin bada saltzeko jarritako edukieraren gainerako zati guztia.

7.– No procede la venta de localidades adaptadas para personas con discapacidad a quienes no acreditasen serlo sin haberse previamente vendido la totalidad restante del aforo puesto a la venta.

43. artikulua.– Salmenta-kanalak.

Artículo 43.– Canales de venta.

1.– Antolatzaileak identifikatu behar ditu sarrerak jendeari zuzenean saltzeko jarriko diren salmenta-puntuak eta -kanalak, presentzialak, telefonozkoak zein telematikoak, dela antolatzaileak berak zuzenean saltzeko edo berak kontratatutako enpresa sarrera-saltzaile baten bidez.

1.– La persona organizadora debe identificar los puntos y canales de venta, presenciales, telefónicos o telemáticos, que vayan a despachar entradas directamente al público, ya por la propia organizadora, ya a través de empresas dedicadas a la venta de entradas a las que haya contratado....

2.– Salmenta-kanalek erabat irisgarriak izan behar dute. Desgaitasuna dutenentzako plaza erreserbatuak Internet bidez erosteko aukera ere eman behar da, betiere salmenta-prozesuan egoera hori egiaztatzen bada.

2.– Los canales de venta deben ser totalmente accesibles. Las plazas reservadas para personas con discapacidad también podrán adquirirse por internet siempre que se acredite tal condición en el proceso de venta.

44. artikulua.– Salmenta-puntuak.

Artículo 44.– Puntos de venta.

1.– Sarrerak lokalean bertan eman ahal izango dira, edota enpresa beraren edo beste enpresa batzuen lokaletan.

1.– Las entradas podrán ser expedidas en el mismo local o en otros diferentes pertenecientes a la misma o a distinta empresa.

2.– Antolatzaileak eserleku-kopuruaren arabera behar diren saltokiak gaituko ditu, publikoari bizkor banatzeko eta jende-pilaketak saihesteko.

2.– La persona organizadora habilitará las expendedurías que resulten necesarias en relación con el número de localidades, para su rápido despacho al público y evitar aglomeraciones.

3.– Esandako saltokiek behar den denboran irekita egon beharko dute, eta ikuskizuna hasi baino lehen irekiko dira, behar besteko aurrerapenarekin, ikus-entzule edo parte-hartzaile guztiek jarduera edo ikuskizuna osorik gozatu ahal izan dezaten.

3.– Las citadas expendedurías deberán estar abiertas por el tiempo necesario y con suficiente antelación al comienzo del espectáculo o actividad para que todas las personas espectadoras o participantes puedan disfrutar de la integridad del espectáculo o actividad.

45. artikulua.– Salmenta telematikoa.

Artículo 45.– Venta telemática.

1.– Sarreren salmenta telematikoak merkataritza elektronikoa erregulatzen duen araudia bete beharko du.

1.– La venta telemática de entradas debe cumplir con la normativa reguladora del comercio electrónico.

2.– Ez da onartzen sarrerak programa informatiko baten bidez erostea sare edo komunikazio-zerbitzu elektroniko baten bidez erosteko aukera ematen denean eta erosle bakoitzak eros litzakeen sarreren kopurua mugatzeko baldintzak ezartzen direnean eskaintzan, jendearentzako zuzeneko salmentaren integritatea mantentze aldera.

2.– No se admite la compra de entradas mediante el uso de programas informáticos cuando el proceso de compra pueda efectuarse usando una red o servicio de comunicación electrónica y la oferta esté sujeta a condiciones que limiten el número de entradas que puedan ser adquiridas por una sola persona compradora, con el fin de mantener la integridad de la venta directa al público.

3.– Antolatzailea ez den beste enpresa batek sarrerak telematikoki saltzen baditu eta sarreraren gainean errekargu bat aplikatzen bada, komisiodun salmenta izango da.

3.– La venta telemática de entradas por empresa diferente de la persona organizada y con un recargo sobre el precio de la entrada tendrá el carácter de venta comisionada.

4.– Sarrerak partikularren artean birsaltzea errekargurik gabe bakarrik egin daiteke, eta ezarritakoa baino handiagoa ez den prezioan. Horretara dedikatzen den enpresa baten bitartekaritzarekin egiten bada birsalmenta, hark kudeaketa-gastuak kobratu ahal izango ditu, baina sarrerak saldu baino lehen gastu horiek zehaztu eta jakitera eman beharko dira, ikuskizuna edo jarduera edozein direla ere, neurrizkoak eta ez-gehiegizkoak izango dira, eta horien zenbatekoa ezingo da izan sarreraren prezioaren gaineko portzentaje bat.

4.– La reventa de entradas entre particulares solo puede realizarse sin recargo y por precio no superior al establecido. Si la reventa se realiza mediante la intermediación de una empresa dedicada a tal fin, esta podrá cobrar los gastos de gestión, que deberán estar prefijados y publicitados previamente a la comercialización de las entradas con independencia del espectáculo o actividad de que se trate, ser proporcionados y no abusivos y no consistir en un porcentaje sobre la entrada.

46. artikulua.– Baimendutako komisiodun salmenta.

Artículo 46.– Venta comisionada autorizada.

1.– Antolatzaileak kontratatu edo adostu ahal izango du sarrerak edo abonamenduak saltzea, sarrerak saltzera dedikatzen diren beste enpresa batzuen bitartez, Administrazioaren aldez aurreko kontrolik behar izan gabe, betiere ezarritako prezioan egiten baldin bada, erabiltzaileari komisiorik edo kudeaketa- edo banaketa-gasturik kargatu gabe.

1.– La persona organizadora podrá contratar o acordar la venta de entradas o abonos a través de otras empresas dedicadas a la venta de entradas, sin necesidad de control previo por la administración, siempre que se realice a su precio establecido sin recargo para la persona usuaria de comisiones o gastos de gestión y distribución.

2.– Jendeari sarrerak edo abonamenduak prezio ofizialaren gaineko errekarguarekin saltzea, dela udal-lizentzia duten establezimenduetan dela webguneen bitartez, onartu ahal izango da soil-soilik aldez aurretik baimena eman badu lizentzia edo baimena ematea edo aurretiazko komunikazioa hartzea dagokion organoak, kasuan kasu, errekargua gehienez % 20koa bada prezio ofizialaren gainean eta antolatzailearen eta enpresa komisio-hartzailearen artean akordio bat badago, gutxienez hau zehazten duena:

2.– La venta al público de entradas o abonos con recargo sobre el precio oficial tanto en establecimientos con licencia municipal, como a través de páginas web, solo es permisible previa autorización del órgano al que corresponda otorgar la licencia, autorización o recibir la comunicación previa, según corresponda, si el recargo máximo es del 20% sobre el precio oficial y existe un acuerdo entre la persona organizadora y la empresa comisionista que, al menos, especifique:

a) Zer jendaurreko ikuskizun edo jolas-jardueratarako ezartzen den, edota, hala dagokionean, komisio-hartzaileak zenbat denboran salduko dituen antolatutako ekitaldien sarrerak.

a) Los espectáculos públicos o actividades recreativas para las que se establece, o en su caso, el tiempo durante el cual la persona comisionista venderá las entradas de los eventos organizados.

b) Zenbat sarrera salduko diren, edo sarreren zer portzentaje salduko den bide horretatik, ituna ekitaldi baterako baino gehiagotarako baldin bada.

b) El número de entradas que se van a vender, o el porcentaje de entradas que se venderán por esta vía en el caso de que el pacto sea para más de un evento.

c) Prezio ofizialaren gaineko ehuneko errekargua.

c) El porcentaje de recargo sobre el precio oficial.

d) Ezerezteetarako eta diru-itzultzeetarako alderdiek adostutako araubidea.

d) El régimen pactado entre las partes para el caso de las cancelaciones y reembolsos.

3.– Antolatzaileak aurkeztuko du eskaera ebazpena emateko eskumena duen organoan, bera bakarrik edo establezimendu, ikuskizun edo jarduerarako lizentzia- edo baimen-eskaerarekin edo aurretiazko komunikazioarekin batera. Eta antolatzaile berak denboraldi batean antolatzen dituen ikuskizun edo jolas-jarduera guztiei edo batzuei buruzkoa izan ahal izango da.

3.– La solicitud se presentará por la persona organizadora ante el órgano competente para su resolución de forma aislada o junto a la solicitud de licencia, autorización o presentación de comunicación previa del establecimiento, espectáculo o actividad de que se trate. Y podrá referirse a todos o alguno de los espectáculos o actividades recreativas organizadas por la misma persona durante un periodo de tiempo.

Eskaerarekin batera, enpresa komisio-hartzaileekin sinatutako akordioen kopia aurkeztu beharko da. Eskaera hamar egunen barruan ebatzi eta jakinaraziko da; bestela, administrazio-isiltasunez onartu dela ulertuko da.

A la solicitud se acompañará copia de los acuerdos suscritos con las empresas comisionistas. La solicitud será resuelta y notificada en diez días, entendiéndose otorgada por silencio en caso contrario.

4.– Komisiodun salmentan erositako sarreran «komisioarekin salduta» zigilua agertu beharko da, eta, halaber, sarreraren hasierako prezioa eta amaierakoa.

4.– En la entrada obtenida en venta comisionada constará el sello de «venta comisionada» y el precio tanto inicial como final de la misma.

47. artikulua.– Salmenta debekatua.

Artículo 47.– Venta prohibida.

1.– Debekatuta dago sarrerak edo abonamenduak errekarguarekin birsaltzea, komisioarekin saltzea aurreko artikuluaren arabera baimenik ez badu, eta ezkutuan saltzea.

1.– Queda prohibida la reventa con recargo, la venta comisionada no autorizada conforme al precepto anterior, así como la venta encubierta de entradas o abonos.

2.– Sarreren ezkutuko salmentatzat hartuko da saltzaileak itxuraz eskaintza bat egiten duenean ekitaldiarekin lotutako edo lotu gabeko artikuluak edo objektuak saltzeko, eta salmenta nagusi horrekin batera sarrerak sartzen dituenean osagarri edo doako gisa.

2.– Se considera venta encubierta de entradas aquella en la que la persona vendedora la oculta bajo una aparente oferta como venta principal de artículos u objetos referidos o no al evento aportando las entradas como algo accesorio o gratuito.

3.– Dagokion zehapen-prozedura ekiteari kalterik egin gabe, berehala erretiratuko dira kautelaz errekarguarekin birsaltzen ari diren sarrerak edo abonamenduak, edo aurreko artikuluan ezarritako baimenik gabe komisioarekin, edo ezkutuan saltzen ari direnak.

3.– Se procederá cautelarmente, sin perjuicio de la iniciación del oportuno procedimiento sancionador, a la inmediata retirada de entradas o abonos objeto de reventa con recargo, la venta comisionada no autorizada conforme al precepto anterior, o venta encubierta.

48. artikulua.– Abonamenduak.

Artículo 48.– Abonos.

1.– Antolatzaileak erabiltzaileari jakinarazi beharko dio abonamendu bat erosi edo haren harpidetza egin aurretik zer eskubide eta betebehar dituen, eta, zehazkiago:

1.– La persona organizadora debe informar a la persona usuaria con carácter previo a la adquisición o suscripción de un abono sobre los detalles de los derechos y deberes que comporta y, en concreto:

a) Zer instalazio baliatzeko eskubidea izango duen eta zenbat denboraz.

a) Instalaciones a las que da derecho a utilizar y durante cuánto tiempo.

b) Abonamenduak zer ikuskizun edo jardueratarako eskubidea ematen duen.

b) Espectáculos o actividades recreativas a las que da derecho el abono.

c) Abonamenduak leku jakin baterako eskubidea ematen duen edota, aldiz, abonamendua eserleku batekin trukatu beharra dagoen ikuskizun edo jolas-jarduera bakoitzean.

c) Si el abono da derecho a acceder a una localidad concreta o por el contrario es necesario canjear el abono por una localidad en cada espectáculo o actividad recreativa.

d) Abonamenduak eragiten dituen deskontuak edo aurrezkia.

d) Descuentos o ahorro que supone el abono.

e) Transferiezina den edo nola transferi daitekeen beste pertsona batek erabili ahal izan dezan abonamendua.

e) Carácter intransferible o condiciones de transmisión de uso del abono por otra persona.

2.– Antolatzaileak abonamendua duten pertsonen erregistro informatiko bat izan beharko du, eta, gutxienez, honako datu hauek apuntatu beharko dira:

2.– La persona organizadora debe llevar un registro informático de personas abonadas en el que, al menos, deberán anotarse los siguientes datos:

a) Titularraren izen-abizenak edota sozietatearen izena.

a) Nombre y apellidos, o denominación social, de la persona titular.

b) Nortasun-agiri nazionalaren zenbakia edota, hala dagokionean, abonamenduaren titularraren identifikazio fiskaleko kodea.

b) Número de Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Código de Identificación Fiscal de la persona titular del abono.

c) Abonamenduaren titularraren helbidea.

c) Domicilio de la persona titular del abono.

d) Ordaindutako eserlekuaren identifikazio indibidualizatua, zenbakia eta ilara adierazita.

d) Identificación individualizada de la localidad abonada mediante la indicación de su número y fila.

3.– Dagozkion ikuskaritza eta kontrolerako, abonatuen zerrenda informatikoa dagokion ikuskaritzaren esku egongo da, establezimendu publikoaren barruan.

3.– A los oportunos efectos de inspección y control, el registro informático de personas abonadas estará a disposición de la inspección correspondiente en las dependencias del establecimiento público.

49. artikulua.– Ezerezteak eta diru-itzulketak.

Artículo 49.– Cancelaciones y reembolsos.

1.– Erabiltzaileak eskubidea izango du ordaindu duen sarreraren prezioa itzul diezaioten, aldez aurretik erreklamazioa eginda eta salmentako baldintzen arabera, honako kasu hauetan:

1.– La persona usuaria tiene derecho a la devolución del precio de la entrada previamente desembolsada, previa reclamación y de acuerdo con las condiciones de venta, en los siguientes casos:

a) Ikuskizuna edo jolas-jarduera hasi baino lehen ezeztatzen, bertan behera uzten edo haren data aldatzen denean.

a) Cuando antes de su comienzo se produzca la cancelación, suspensión o cambio en las fechas del espectáculo o actividad recreativa.

b) Ezin izan denean ikuskizunean edo jardueran sartu, edo ezin izan denean irisgarritasun-, berdintasun- eta inklusio-baldintzetan sartu, antolatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, dela antolaketa-akatsengatik edo esparru edo establezimenduetara modu mailakatuan sartzeko aurreikuspen egiaztaturik ez izateagatik.

b) Cuando no haya podido entrar y disfrutar del espectáculo o actividad, o no se haya podido hacerlo en condiciones de accesibilidad, igualdad e inclusión, por causas imputables a la persona organizadora, sea por una organización defectuosa del mismo o por falta de previsión acreditada en el acceso escalonado a los recintos o establecimientos.

c) Ados ez dagoenean ikuskizunaren edo jolas-jardueraren antolatzaileak egindako funtsezko aldaketarekin, programatutako ikuskizun edo jardueraren izaera, identitatea, ezaugarri nagusiak edo interpretatzaile nagusiak funtsean aldatzen badira, salbu eta ikuskizuna edo jarduera hasita badago edo ezinbesteko kasua bada.

c) Cuando no estuviese conforme con la modificación sustancial dispuesta por la persona organizadora del espectáculo o actividad recreativa, si desvirtúa la naturaleza, identidad, características principales o ejecutantes principales de tal espectáculo o actividad programada, salvo que hubiese ya comenzado o la variación obedeciese a causa de fuerza mayor.

2.– Ikuskizuna edo jarduera hasi eta gero bertan behera uzten bada, ikuskizunak edo jarduerak erregulatzen dituzten araudi espezifikoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, erabiltzaileak sarreraren zenbatekoa bueltan jasotzeko eskubidea izango du, baldin eta ezinbesteko kasuren bat izan ez bada edo programatutako saio, ikuskizun edo jarduerarako aurreikusitako denboraren herena igaro ez bada. Bertan behera utzitako ikuskizunari edo jarduerari berriro ekitea aurreikusten bada, ez da izango sarreraren zenbatekoa jasotzeko eskubiderik, eta hasieran eskuratutako sarrerak edo haren ordekoak balioko du.

2.– Si el espectáculo o actividad se suspende de manera sobrevenida una vez iniciado, la persona usuaria, sin perjuicio de lo dispuesto en normativas específicas reguladoras de espectáculos o actividades, tendrá derecho a la devolución del importe de su entrada siempre y cuando la suspensión no se deba a causa mayor o no haya transcurrido un tercio del tiempo previsto de la actuación, espectáculo o actividad programados. En el caso de que se prevea la reanudación del espectáculo o actividad suspendidos, no se tendrá el derecho a la devolución siendo válida la entrada adquirida inicialmente o aquella que la sustituya.

3.– Komisioarekin saldutako sarreren kasuan, itzulketarako antolatzailearen eta komisio-hartzailearen artean adostutakoa hartuko da kontuan, baina horrek ez dio galaraziko erabiltzaileari ordaindutako zenbateko osoa bueltan jasotzea.

3.– Si el reembolso afecta a entradas objeto de venta comisionada, se atenderá a lo establecido entre la persona organizadora y la comisionista, sin que ello afecte al derecho de la persona usuaria a la devolución del total de la cuantía abonada.

4.– Abonamendua dutenek eskubidea izango dute abonamenduaren kostutik zati proportzionala bueltan jasotzeko aurreko paragrafoetan zehaztutako kasuetan.

4.– Las personas abonadas tendrán derecho a la devolución de la parte proporcional del coste del abono en los mismos supuestos comprendidos en los párrafos anteriores.

5.– Zenbatekoa hamar eguneko gehieneko epean itzuli beharko da, ezereztea, bertan behera uztea edo aldaketa iragartzen den unetik hasita.

5.– La devolución del importe debe realizarse en un plazo máximo de diez días desde el momento de anunciarse la cancelación, suspensión o modificación.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
SARTZEA ETA BERTAN EGOTEA ONARTZEKO BALDINTZAK
CONDICIONES DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA

Lehenengo atala.– Baldintza orokorrak eta espezifikoak.

Sección primera.– Condiciones generales y específicas

50. artikulua.– Baldintza orokorrak.

Artículo 50.– Condiciones Generales

Establezimenduen titularrek eta ikuskizunen eta jolas-jardueren antolatzaileek sarrera edota bertan egotea ukatu beharko dute kasu hauetan:

Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos y actividades recreativas están obligadas a impedir el acceso a los mismos y la permanencia en ellos en los siguientes supuestos:

a) Edukiera beteta badago.

a) Cuando el aforo se halle completo.

b) Irekitzeko ordua baino lehen edo ixteko ordua igaro eta gero.

b) Antes del inicio del horario de apertura o una vez cumplido el horario de cierre.

c) Zehaztutako gutxieneko adina ez badu, indarrean dauden arauen arabera.

c) Cuando se carezca de la edad mínima establecida según la normativa vigente.

d) Sarrerarik, abonamendurik edo sartzeko beharrezkoa den bestelako titulurik ez badu.

d) Cuando se carezca de entrada, abono u otro título exigible para la entrada.

e) Armak edo arma bezala erabiltzeko moduko objektuak badaramatza, non eta ez diren Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideak, bizkartzain pribatuak beren egitekoetan, edo horiek eramateko baimenduta ez badaude, kasu bakoitzean aplikatzekoa den araudi espezifikoan zehaztutakoarekin bat.

e) Cuando se porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, salvo que se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o de escoltas privados en el ejercicio de sus funciones, o de personas autorizadas para portarlas de conformidad con lo dispuesto en cada momento por la normativa específica aplicable.

f) Modu erasokorrean portatzen badira edo jokaera bortitzak azaltzen badituzte, ikusle edo erabiltzaileei enbarazu egin diezaieketenak edo ikuskizuna edo jardueraren bilakaera normala eragozten dutenak.

f) A quienes se comporten de forma agresiva, manifiesten comportamientos violentos susceptibles de causar molestias a otras personas espectadoras o usuarias, o bien que dificulten el normal desarrollo del espectáculo o la actividad.

g) Indarkeria edo gorrotoa sustatzen duten ikurrak, jantziak edo objektuak badaramatzate, edo oinarrizko eskubideen kontrako jardueren apologia adierazten dutenak, bereziki, arrazakeria, xenofobia edo sexuagatik, orientazio sexualagatik, genero-identitateagatik edo bestelako edozein kondizio edo inguruabar sozial edo pertsonalengatik diskriminatzea sustatzen badute.

g) A quienes exhiban símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia, al odio o supongan apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales y, en especial, que inciten al racismo, la xenofobia o la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia social o personal.

51. artikulua.– Baldintza espezifikoak.

Artículo 51.– Condiciones específicas.

1.– Titularrek edo antolatzaileek behar diren neurriak hartu beharko dituzte, jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera modu egokian garatzeko.

1.– Las personas titulares u organizadoras deben adoptar las medidas pertinentes para el correcto desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa.

2.– Sartzeko eta egoteko muga orokorrari kalterik egin gabe, titularrek edo antolatzaileek baldintza objektibo espezifikoak ezarri ahal izango dituzte onartzeko eta egoteko, sarrera onartzeko eskubideari edo ukatzekoari jarraikiz.

2.– Sin perjuicio de la limitación general de acceso y permanencia, las personas titulares u organizadoras pueden establecer condiciones objetivas específicas de admisión y permanencia en virtud del derecho o reserva de admisión.

3.– Baldintza espezifikoak hauei buruzkoak izan daitezke: onarpen-baldintzak, jarduerak hasita daudenean eta amaitu aurretik ikuskizun edo jardueran sartzeko eta irteteko mugak; janaria edo edaria kontsumitzeko eta aparailu elektronikoak edo bestelako objektuak sartzeko mugak; animaliak sartzea, eta abar. Era berean, baldintza horiek desberdinak izan daitezke ekitaldien edo jardueren arabera.

3.– Tales condiciones específicas pueden venir referidas a las condiciones de admisión; limitaciones de entrada y salida del espectáculo o actividad cuando las actividades ya estén iniciadas y antes de su finalización; límites al consumo de bebida o comida o a la introducción de aparatos electrónicos u otro tipo de objetos; acceso de animales, etc. y podrán ser diferentes en función de los eventos o de las actividades que se realicen.

4.– Baldintza horiek ezartzea eta sarrera ukatzeko eskubideaz baliatzea, ostera, ez dira aitzakia izango diskriminaziorik egiteko erabiltzaileen jatorri edo jaioleku, arraza, sexu, erlijio, iritzi, desgaitasun, sexu-orientazio edo genero-identitatea dela eta edo erabiltzaileen egoera edo inguruabar pertsonal edo sozialak direla eta.

4.– Tales condiciones y el ejercicio de la reserva de admisión no puede conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas usuarias.

5.– Titularrek edo antolatzaileek ikuskapena eta kontrola egiteko eskumena duen administrazioari komunikatu beharko dizkiote onarpen-baldintza espezifikoak, baita haietan egindako aldaketak ere.

5.– Las personas titulares u organizadoras deben comunicar a la administración competente para la inspección y control la existencia de condiciones específicas de admisión y sus modificaciones.

6.– Establezimendu publikoaren, instalazioaren edo leku irekiaren sarreran, txartelak saltzeko kanal eta saltokietan eta ikuskizunari edo jolas-jarduerari buruzko publizitatean edo propagandan, toki ageri batean eta ondo irakurtzeko moduan jarriko da zeintzuk diren onartzeko baldintzak, eta zer jarraibide ezarri den ikuskizuna edo jolas-jarduera normal garatzeko.

6.– Las condiciones de admisión, así como las instrucciones establecidas para el normal desarrollo del espectáculo o actividad recreativa, deben figurar de forma fácilmente legible en lugar visible a la entrada del establecimiento público, instalación o espacio abierto, así como en los canales y puntos de venta de las localidades, y en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate.

Bigarren atala.– Haurrak eta gazteak babestea.

Sección segunda.– Protección de la infancia y la juventud.

52. artikulua.– Adingabeei sartzea eta egotea galaraztea.

Artículo 52.– Prohibición de entrada y permanencia a menores.

1.– Hemezortzi urtetik beherakoak ezingo dira sartu eta egon, ez bakarrik eta ezta adin nagusikoek lagunduta ere, honako hauetan:

1.– No se permitirá la entrada y permanencia de personas menores de dieciocho años, solas o acompañadas de mayores de edad en:

a) Exhibizio-areto bereziak, baldin eta proiekzioak, exhibizioak edo zuzeneko aktuazioak pornografikoak badira, muturreko biolentzia erakusten badute edo, edukiari erreparatuta, adin nagusikoentzat bakarrik badira.

a) Salas de exhibiciones especiales en las que las proyecciones, exhibiciones o actuaciones en directo sean de naturaleza pornográfica o de extrema violencia o estén autorizadas por razón de su contenido únicamente para personas mayores de edad.

b) Aisialdi erotikoko establezimenduak.

b) Establecimientos de esparcimiento erótico.

c) Jokorako establezimendu eta lokalak, bertako araudi espezifikoak debekatzen badu.

c) Establecimientos y locales de juego cuando lo prohíba su normativa específica.

d) Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak, artikulu honetako hirugarren paragrafoan aurreikusitakoa baztertu gabe eta adingabeentzako saioak edo gazte-aretoak izan ezik.

d) Establecimientos de baile y diversión, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero de este artículo y de las sesiones para personas menores de edad o salas de juventud.

e) Eduki pornografiko edo erotiko esplizitua, errepikakorra edo bisualki xehetasun handikoa duten ikuskizun edo jolas-jarduerak.

e) Espectáculos o actividades recreativas de contenido pornográfico o erótico explícito, reiterativo o detallado visualmente a lo largo de todo su desarrollo.

f) Indarkeriaren apologia argi eta garbi egiten duten ikuskizunak edo jolas-jarduerak. Bereziki, muturreko indarkeriako eta pertsonei edo animaliei kalte fisiko larria modu krudel eta laidogarrian egiten zaien eszenen deskripzio bisual xehea, errepikatua edo guztiz akritikoa dutenak.

f) Espectáculos o actividades recreativas que clara y manifiestamente supongan una apología de la violencia. En particular, los que contengan la descripción visual detallada, reiterada o completamente acrítica de escenas de violencia extrema y daño físico grave infligido a personas y animales de manera cruel o degradante.

g) Muturreko indarkeria duten borroka edo konbateko kirol-jardueren lehiaketa edo exhibizioak, Nazioarteko Batzorde Olinpikoak edota Estatuko zein autonomia-erkidegoko kirol-federazioek onartu gabeak badira.

g) Campeonatos o exhibiciones de actividad deportiva de lucha o combate de violencia extrema no reconocida por el Comité Olímpico Internacional o por las federaciones deportivas de ámbito estatal o autonómico.

h) Antolatzaileak hemezortzi urtetik beherakoentzat desegokitzat jotzen dituen gainerako ikuskizun edo jolas-jarduerak.

h) El resto de espectáculos o actividades recreativas a las que la persona organizadora ha calificado como no aptas para personas menores de dieciocho años.

2.– Hamasei urtetik beherakoak ezingo dira sartu eta egon edari alkoholdunak zerbitzatzen dituzten establezimendu publiko itxietan, nola eta ez dauden gurasoekin edo pertsona arduradunekin. Hamasei urtetik beherakoak 22:00ak arte sartu eta egon ahal izango dira taberna berezietan, pub-etan eta disko-tabernetan.

2.– No se permitirá la entrada y permanencia de personas menores de dieciséis años en establecimientos públicos cerrados que sirvan bebidas alcohólicas, salvo que vayan acompañadas de sus progenitores y progenitoras o personas responsables. La entrada y permanencia de tales personas menores de dieciséis años en bares especiales, pubs y disco-bares, únicamente es permisible hasta las 22:00 horas.

3.– Dantzarako eta dibertsiorako establezimendu diren kontzertu-aretoetan kontzertuak izanez gero, kontzertu-jarduera ondo bereizita egongo da dantza- eta dibertsio-jardueratik, bai jardueraren hasierari bai amaierari dagokienez, eta kontzertua amaitutakoan hemezortzi urtetik beherako guztiak irten egingo dira.

3.– En caso de celebrarse conciertos en salas de conciertos que son establecimientos de baile y diversión, la actividad de concierto deberá estar perfectamente diferenciada de la actividad de baile y diversión, tanto en el inicio de la actividad como en la finalización procediendo al desalojo de todas las personas menores de dieciocho años una vez finalizado el concierto.

53. artikulua.– Interneterako sarbidea murriztea.

Artículo 53.– Restricciones de acceso a internet.

Establezimendu eta instalazioek bezeroentzako Interneteko sarbidea duten gailu informatikoak edukiz gero, edukiak murriztu eta kautelak ezarri beharko dituzte adingabeak sartu ez daitezen nortasunaren garapenean eta prestakuntzan kalte egin diezaiekeen informazioan. Edonola ere, debekatuta dago adingabeak ziberkafetegietan sartzea, baldin eta Interneteko informatika-sareetako konexioek ez badiote erabiltzaileen adinari inolako mugarik jartzen.

Los establecimientos e instalaciones que dispongan de acceso a Internet para la clientela deben adoptar las restricciones de contenidos y cautelas necesarias para evitar que las personas menores de edad puedan acceder a información que pueda dañar el adecuado desarrollo de su personalidad o su formación. En todo caso, queda prohibida la entrada a las personas menores de edad en los cibercafés cuando las conexiones a las redes informáticas de Internet no tengan ningún tipo de limitación referida a la edad de la persona usuaria.

54. artikulua.– Adingabeak parte hartzea.

Artículo 54.– Participación de menores.

1.– Inola ere ezingo dute adingabeek parte hartu legez debekatzen zaien edo hurrengo artikuluan hemezortzi urtetik beherakoentzat desegokitzat kalifikatutako ikuskizunetan edo jolas-jardueretan.

1.– En ningún caso podrán participar personas menores de edad en cualquier tipo de espectáculo o actividad recreativa prohibida legalmente para ellos o calificada como no apta para menores de dieciocho años conforme al artículo siguiente.

2.– Adingabeek jendaurreko ikuskizunetan artista edo interpretatzaile gisa esku hartzeko, laneko araudiak eta adingabeak babestekoak ezartzen dituzten baldintzak eta baimenak bete beharko dira.

2.– La intervención de personas menores de edad como artistas o ejecutantes en espectáculos públicos está sujeta a las condiciones y permisos que establezca la normativa laboral y de protección de las personas menores.

55. artikulua.– Sailkapena adinaren arabera.

Artículo 55.– Calificación por edad.

1.– Antolatzaileak jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera sailkatu beharko du, sarrera eta adingabeen nortasuna edo prestakuntza egokiro garatzeko arriskurik izan litekeenean, honako kategoria hauen arabera:

1.– La persona organizadora debe calificar el espectáculo público o actividad recreativa cuando pudiera entrañar algún riesgo para el adecuado desarrollo de la personalidad o formación de las personas menores de edad y graduará por edades el acceso de acuerdo con las siguientes categorías:

a) Ez da gomendatzen zazpi urtetik beherakoentzat.

a) No recomendado para personas menores de siete años.

b) Ez da gomendatzen hamabi urtetik beherakoentzat.

b) No recomendado para personas menores de doce años.

c) Ez da gomendatzen hamasei urtetik beherakoentzat.

c) No recomendado para personas menores de dieciséis años.

d) Ez da gomendatzen hemezortzi urtetik beherakoentzat.

d) No recomendado para personas menores de dieciocho años.

2.– Antolatzaileak, era berean, jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera haurrentzat gomendatua edo ikus-entzule ororentzat egokia den zehaztu ahal izango du.

2.– La persona organizadora podrá igualmente calificar el espectáculo público o actividad recreativa como recomendado para la infancia o apto para todos los públicos.

3.– Jendaurreko ikuskizunaren edo jolas-jardueraren publizitatean, kanpoko karteletan eta sarreretan, adinen araberako sailkapena ipini beharko du, halakorik izanez gero.

3.– En la publicidad del espectáculo o actividad recreativa, en letreros exteriores y en las entradas se debe incluir, en caso de que exista, la calificación por edades.

4.– Zinemagintzako eta ikus-entzunezko obren kalifikazioa egiteko, horretarako araudi espezifikoari jarraituko zaio.

4.– La calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales se regirá por su normativa específica.

56. artikulua.– Adingabeentzako saioak.

Artículo 56.– Sesiones destinadas a personas menores de edad.

1.– Dantzarako eta dibertsiorako ostalaritza-establezimenduek hamalau urtetik gorako eta hemezortzi urtetik beherakoei zuzendutako saioak egin ahal izango dituzte, baldin eta saio horiek honako baldintza hauek errespetatzen badituzte:

1.– Los establecimientos de baile y diversión podrán celebrar sesiones dirigidas a personas mayores de catorce años y menores de dieciocho siempre y cuando en esas sesiones se respeten las siguientes condiciones:

a) 12:00etan hasi eta I. ordutegi-taldeko establezimenduen amaiera-ordura arte funtzionatu ahal izango dute. Adingabeentzako saioaren amaieraren eta establezimenduaren ohiko jardueraren hasieraren bitartean gutxienez ordubete igaro beharko da.

a) Podrá funcionar entre las 12:00 y la hora de finalización de los establecimientos del Grupo horario I. Entre la finalización de la sesión para menores y el inicio de la actividad ordinaria del establecimiento habrá de transcurrir al menos una hora.

b) Gutxieneko adina hamalau urte beteta edukitzea izango da.

b) La edad mínima será de catorce años cumplidos.

c) Adingabeentzako saioetan debekatuta dago edari alkoholdunak saltzea, kontsumitzea, zerbitzatzea edo erakustea.

c) Se prohíbe durante las sesiones de menores vender, consumir, servir o exhibir bebidas alcohólicas.

d) Debekatuta dago tabakoaren produktuak saltzea. Tabakoa saltzeko makinak deskonektatuta egongo dira.

d) Se prohíbe la venta de productos del tabaco. Las máquinas expendedoras estarán desconectadas.

e) Kartel bat jarri behar da, ikusteko moduko tokian eta kanpotik irakur daitekeena, saioak egingo direla iragartzeko.

e) Se debe exhibir, en lugar visible y legible desde el exterior, un cartel donde conste la celebración de las sesiones.

f) Publizitateak edo propagandak ezingo du adingabekoentzako saioen edukiari eta ospakizun-baldintzei buruzko mezu edo ideia engainagarririk edo egiazkoa ez denik ipini.

f) Su publicidad o propaganda no podrá contener ni sugerir mensajes o ideas inexactas o engañosas sobre el contenido y condiciones de celebración de las sesiones para menores.

g) Debekatuta dago edozer joko- edo apustu-modalitate egitea adingabeentzako saioetan. Establezimenduan jokorako makina edo sistemarik izanez gero, itzalita egongo dira saiootan.

g) Se prohíbe la explotación de cualquier modalidad de juego o apuesta durante estas sesiones para personas menores. De existir máquinas o sistemas de juego en el establecimiento estarán apagadas durante estas sesiones.

h) Ezin izango da adingabeen osotasun fisiko, psikiko edo morala arriskuan jartzen duen ikuskizunik edo jolas-jarduerarik egin edo apaingarririk jarri.

h) No se podrán desarrollar espectáculos o actividades recreativas o instalarse elementos decorativos que pongan en riesgo la integridad física, psíquica o moral de las personas menores de edad.

2.– Udalek, ezohiko inguruabarrak kontuan izanda, urtean gehienez ere 15 egun ezarri ahal izango dituzte adingabeentzako saio hauetarako, artikulu honetan ezarritako ordutegietatik bestelakoekin.

2.– Los ayuntamientos, atendiendo a las circunstancias excepcionales concurrentes, podrán establecer un máximo de 15 días durante al año en el que se establecerán horarios diferentes al establecido en este artículo para estas sesiones destinadas a menores.

57. artikulua.– Gazteentzako saioak.

Artículo 57.– Sesiones de juventud.

1.– Hamasei urtetik gorakoak dantzarako eta dibertsiorako establezimenduetara sartu ahal izango dira, pertsona-talde homogeneoetarako saio ezohikoak egiten direnean, baldin eta ez badago sarreren banaketa komertzialik.

1.– Podrán acceder personas mayores de 16 años a establecimientos de baile y diversión cuando se realicen sesiones extraordinarias para grupos homogéneos de personas siempre y cuando no haya distribución comercial de las entradas.

2.– Saioen ordutegia II. taldeko establezimenduetarako zehaztutakoa izango da, eta kontuan izan beharko dira aurreko artikuluan hemezortzi urtetik beherakoentzat ezarritako gainerako mugak.

2.– El horario de las sesiones se corresponderá con lo preceptuado para los establecimientos del grupo horario II y se deberán de tener en cuenta el resto de las restricciones relativas a las y los menores de dieciocho años establecidas en el artículo precedente.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ARETOZAINTZAKO ETA SEGURTASUNEKO BALDINTZAK
CONDICIONES DE ACOMODACIÓN Y SEGURIDAD

58. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 58.– Responsabilidad.

Establezimenduaren titularraren edo jendaurreko ikuskizunaren edo jolas-jardueraren antolatzailearen erantzukizuna da ekitaldia behar bezala eta segurtasun-baldintzetan egiteko behar diren bitarteko materialak eta giza baliabideak edukitzea, esandako ekitaldiaren ezaugarri espezifikoekin loturik.

La persona titular de un establecimiento o la organizadora de un espectáculo o actividad recreativa tienen la responsabilidad de disponer de los medios materiales y humanos necesarios para garantizar que la actividad, espectáculo o evento de que se trate se desarrolle adecuadamente y en condiciones de seguridad, atendiendo a sus características específicas.

Lehenengo atala.– Sarrera eta edukiera kontrolatzea.

Sección primera.– Controles de acceso y aforo.

59. artikulua.– Sarbidearen kontrola.

Artículo 59.– Control de acceso.

1.– Establezimendu publikoen titularrek eta jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren antolatzaileek ekitaldiaren ezaugarrien arabera egokiak diren neurriak hartu behar dituzte, publikoa modu ordenatuan sartzen dela bermatzeko, ikusle eta erabiltzaileei informazioa eta laguntza emateko lanak eginez.

1.– Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas deben adoptar las medidas que resulten apropiadas atendiendo a las características del evento para garantizar el acceso ordenado del público, realizando para ello tareas de información y asistencia a las personas espectadoras y usuarias.

2.– Establezimendu publiko itxietara edo esparruetara jende asko sartuz gero, sarbideak sarrera mailakatuagoa lortzeko behar besteko aurrerapenarekin irekiko dira, eta, horrela badagokio, oztopo fisikoak erabiliko dira publikoa sarbide-guneetarantz bideratzeko.

2.– En los casos de afluencia masiva de personas a establecimientos públicos cerrados o a recintos se procurará que los accesos estén abiertos con suficiente antelación para lograr una entrada más escalonada y, cuando sea adecuado, se utilizarán barreras físicas para la conducción del público hacia las zonas de acceso.

60. artikulua.– Edukiera kontrolatzea.

Artículo 60.– Control de aforo.

1.– Establezimendu publikoen titularrek eta jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren antolatzaileek neurriak hartu behar dituzte baimendutako gehieneko edukiera inoiz ere gainditzen ez dela bermatzeko. Halaber, lokalean edo instalazioan zenbat lagun dauden agintaritzaren agente gisa dihardutenei noiznahi ezagutarazteko moduan egon beharko dute.

1.– Las personas titulares de los establecimientos y las organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas deben adoptar las medidas para garantizar que la afluencia de público no supere en ningún momento el aforo máximo autorizado. Asimismo, deben estar en condiciones de proporcionar, en cualquier momento, información a quienes ejerzan de agentes de la autoridad sobre el número de personas que se encuentran en el local o instalación.

2.– Hurrengo paragrafoetan aurreikusten diren sistemetako edozeinen bidez pertsonak kontatu eta edukiera kontrolatzeko sistemak, mekanismoak edo teknikak eduki beharko dituzte 700 lagunetik gorako edukiera baimenduta daukaten establezimendu publikoek edo instalazioek, baita edukiera txikiagokoek ere udal-agintaritzaren arau-xedapen batek hala ezartzen badu.

2.– Los establecimientos públicos y las instalaciones con aforo autorizado superior a 700 personas, así como aquellos otros de aforo inferior que se determinen por disposición normativa de la autoridad municipal, deberán contar con sistemas, deberán disponer de sistemas, mecanismos o técnicas de conteo de personas y control de aforo por cualesquiera de los sistemas previstos en los párrafos siguientes.

3.– Edukieraren kontrola behaketa bisualaren bidez, sarreren kontrolarekin edota bestelako tekniken bitartez egin ahal izango da, hala dagokionean, horretarako jarritako langileen kolaborazioarekin, egiaztapen hori ahalik eta modurik efikazenean egin ahal izateko.

3.– El control del aforo se realizará mediante la observación visual, control de entradas o cualesquiera otras técnicas que permitan a la persona responsable del control, con la colaboración, en su caso, del personal asignado, realizar esta tarea de comprobación de la forma más eficaz.

4.– Araubide bereziko establezimenduak direnean, pertsonak kontatzeko sistema horiek Estatuan kontrol metrologikoaren arloan dagoen araudia bete behar dute.

4.– En el caso de establecimientos de régimen especial dichos sistemas de conteo de personas deben cumplir la normativa vigente en materia de control metrológico del Estado.

5.– Eskumena duten administrazioek edukiera-ikuskapenak egingo dituzte ausaz, ezarritako gehieneko edukierak gainditzen ez direla egiaztatzeko; bestalde, ikuskatzaileak bere dispositiboa pertsonak kontatzeko sistemara konektatu ahal izango du, edukiera gainditu den ala ez egiaztatu ahal izateko.

5.– Las administraciones competentes realizarán inspecciones de aforo aleatorias para verificar que no se superan los aforos máximos autorizados, pudiendo la inspección conectar su propio dispositivo al sistema de conteo de personas para verificar si ha habido o no un exceso de aforo.

Bigarren atala.– Onarpen-zerbitzuko langileak.

Sección segunda.– Personal de servicio de admisión.

61. artikulua.– Onarpen-zerbitzuko langileen gaikuntza eta erregistroa.

Artículo 61.– Funciones del personal de servicio de admisión.

1.– Onarpen-zerbitzua behar bezala identifikatuta dauden pertsonek osatzen dute; pertsona horiek establezimenduen titularraren edo jendaurreko ikuskizunen edo jolas-jardueren antolatzaileen mende egongo dira, eta funtzio espezifiko hauek dituzte:

1.– El servicio de admisión lo conforman las personas adecuadamente identificadas que, bajo la dependencia de la persona titular de los establecimientos u organizadora de los espectáculos públicos o actividades recreativas, ejercen de manera específica las siguientes funciones:

a) Pertsonak lokalean edo instalazioan normaltasunez sartzen direla ziurtatzea.

a) Asegurar el normal desarrollo de la entrada de personas al local o instalación.

b) Lokalaren edo instalazioaren titularrak edo jendaurreko ikuskizunen edo jolas-jardueren antolatzaileak ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten pertsonei sarrera galaraztea, onarpen-eskubideari jarraikiz.

b) No permitir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones establecidas por la persona titular del local o instalación u organizadora de los espectáculos públicos o actividades recreativas, en ejercicio del derecho de admisión.

c) Ixteko muga-ordutik aurrera, edota, hala dagokionean, jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera hasi ostean, ikus-entzuleei sartzen ez uztea, baldintza espezifikoei jarraikiz.

c) Prohibir el acceso del público a partir de la hora límite de cierre o, en su caso, una vez iniciado el espectáculo público o actividad recreativa, de acuerdo con sus condiciones específicas.

d) Bertaratutakoek sarrera edo eserlekua erosten dutela kontrolatzea, hala dagokionean;

d) Controlar la adquisición de la entrada o localidad por parte de las personas asistentes, cuando proceda.

e) Adingabeen sarrera-mugei buruzko araudia betearaztea, eta, horretarako, lokalera edo instalaziora sartu nahi duten pertsonen adina egiaztatzea, nortasun-agiri ofizialak erakutsaraziz.

e) Hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada de las personas menores de edad y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas que pretenden acceder al local o instalación, mediante la exhibición de los documentos oficiales de identidad.

f) Baimendutako gehieneko edukiera inoiz ere ez dela gainditzen kontrolatzea eta, ondorioz, ikus-entzule gehiagori sartzen ez uztea.

f) Controlar que en ningún momento la afluencia de público supere el aforo máximo autorizado y, en consecuencia, no permitir la entrada de más público.

g) Segurtasun pribatuko langileei, halakorik bada, berehala jakinaraztea, sarreretan gertatzen diren asalduren inguruan. Segurtasun pribatuko zaintzailerik ez balitz, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoak ipini beharko dituzte jakinaren gainean berehala, haien eskumenen esparruan.

g) Informar inmediatamente al personal de seguridad privada, si lo hubiere, de las alteraciones del orden que se produzcan en los accesos. Si no hay vigilantes de seguridad privada, deben informar directamente a los Cuerpos de la Policía del País Vasco, en el ámbito de sus respectivas competencias.

h) Funtzio horiek egiten dituzten pertsonei ikuskaritza edo erregelamenduzko kontrolak erraztea.

h) Facilitar las inspecciones o controles reglamentarios a las personas que realicen estas funciones.

i) Desgaitasuna dutenak irisgarritasun-, berdintasun- eta inklusio-baldintzetan lokal edo instalaziora sartu eta ikuskizunez gozatzeko aukera izango dutela bermatzea.

i) Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder al local o instalación y disfrutar de los espectáculos y actividades en las condiciones adecuadas de accesibilidad, igualdad e inclusión.

j) Jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera lokalaren edo instalazioaren barruan egiten dela ziurtatzea, ohartaraziz debekatuta dagoela janari-edariak aldean dituztela bide publikora irtetea.

j) Asegurar que el espectáculo público o actividad recreativa se realice en el interior del local o instalación, advirtiendo de la prohibición de salir a la vía pública portando consumiciones.

k) Ate bikoitzeko atondo akustikoek behar bezala funtzionatzen dutela zaintzea.

k) Velar por el correcto funcionamiento de los vestíbulos acústicos de doble puerta.

l) Sarrera-mugatze orokorreko kasuren batean dauden pertsonei lokalean edo instalazioan sartzen ez uztea.

l) Impedir el acceso al interior del local o instalación a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos de limitación general de acceso.

2.– Titulartasun publikoko establezimenduetan herritarrak informatzeko eta instalazioak mantendu eta kontrolatzeko funtzioak bere esku dituzten udal langileek beteko dituzte manu honetan aurreikusitako funtzioak, gaikuntza jasotzeko edo onarpen-zerbitzuko langile gisa erregistratzeko beharrik gabe.

2.– Las funciones previstas en este precepto podrán ser realizadas por el personal municipal que tenga encomendadas funciones de información a la ciudadanía, mantenimiento y control de las instalaciones en los establecimientos de titularidad pública, sin necesidad de obtener la habilitación o registrarse como personal de servicio de admisión.

62. artikulua.– Onarpen-zerbitzuko langileen funtzioak identifikatzea eta egikaritzea.

Artículo 62.– Identificación y ejercicio de sus funciones.

1.– Onarpen-zerbitzuetako langileek txartel batekin identifikatu beharko dute, honako idazki hau dutela: «Sarrera zerbitzuko langilea/ Personal de servicio de admisión». Txartelean, gutxienez, langilearen gaikuntza profesionala egiaztatzeko identifikazio-zenbakia agertuko beharko da. Txartela erabat ikusteko moduan eraman beharko da, eta ezingo da estalita eduki arropekin edo osagarriekin.

1.– El personal del servicio de admisión debe identificarse con un carné con la leyenda «Sarrera zerbitzuko langilea/ Personal de servicio de admisión». En el carné debe constar, como mínimo el numero identificativo acreditativo de su habilitación profesional. El carné se llevará totalmente visible y no podrá ser ocultado por otra indumentaria o accesorios.

2.– Beren funtzioak betetzen ari direla, langileok ezingo dute modu arbitrarioan jokatu eta errespetuz jardun beharko dute pertsonen eskubideekin eta askatasunekin; ezingo dute alkoholdun edaririk hartu, ezta drogarik eta substantzia toxiko edo psikotropikorik ere; ezingo dute armarik izan aldean eta ezingo dute, era berean, segurtasun pribatuko langileentzat ezarritako funtziorik bete.

2.– En el ejercicio de sus funciones este personal debe actuar de forma no arbitraria y con respeto a los derechos y libertades de las personas, no ingerir bebidas alcohólicas, drogas ni sustancias tóxicas o psicotrópicas, ni portar ningún tipo de arma, ni desempeñar funciones establecidas para el personal de seguridad privada.

3.– Jarduera edo ikuskizun batean asaldurak gertatuko balira, esandako langileek berehala jakinarazi beharko diete segurtasun-zaintzaileei, edota, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia kidegoei, hala dagokionean.

3.– Si se producen durante el desarrollo de una actividad o espectáculo alteraciones del orden, el referido personal deberá comunicarlo inmediatamente a las personas vigilantes de seguridad o, en su caso, a los cuerpos de la Policía del País Vasco.

63. artikulua.– Onarpen-zerbitzuko langileen gaikuntza.

Artículo 63.– Habilitación del personal de servicio de admisión.

1.– Onarpen-zerbitzuko langileek funtzio horietarako berariazko gaikuntza eduki beharko dute, ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak emanda, 61. artikuluko 2. apartatuan aipatzen den kasuan izan ezik.

1.– El personal de servicio de admisión debe disponer de habilitación específica para el ejercicio de tales funciones expedida por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, excepto en el supuesto a que se refiere el párrafo 2 del artículo 61.

Dena den, onartzen dira beste organismo publiko eskudun batzuek, organismo autonomo honetakoek edo beste batzuetakoek, estatukoek edo Europar Batasuneko beste botere publiko batzuetakoek, onarpen-zerbitzuen funtzioetan jarduteko emandako gaikuntza espezifikoak.

No obstante, se reconocen los efectos de las habilitaciones específicas para el ejercicio de funciones de servicio de admisión expedida por organismos públicos competentes de esta u otras comunidades autónomas, del estado u otros poderes públicos de la Unión Europea.

2.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak aldian-aldian gaikuntza-probak antolatuko ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako ebazpen baten bidez; proba horietan, teoria- eta praktika-moduluei buruzko azterketa bat eta test psikotekniko bat egingo dira. Modulu horien gutxieneko edukia dekretu honen V. eranskinean ezarritakoa izango da.

2.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos regulará mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del País Vasco los módulos sobre los que se basen las pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas, así como el contenido y forma de realización periódica de las mismas. El contenido mínimo de dichos módulos responderá a lo establecido en el Anexo V de este decreto.

3.– Proba horietara aurkezteko, baldintza hauek bete beharko dira:

3.– Para presentarse a tales pruebas deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Adinez nagusia izatea.

a) Ser mayor de edad.

b) Europar Batasuneko estatu kideren bateko herritartasuna izatea edota dagokion bizileku- eta lan-baimena edukitzea.

b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o estar en posesión de los permisos de residencia y trabajo correspondientes.

c) Aurrekari penalik ez izatea edota ezereztu direla egiaztatzea.

c) Carecer de antecedentes penales o acreditar que han sido cancelados.

d) Indar Armatuen edo Segurtasun Indar eta Kidegoen zerbitzutik kentzeko zehapenik jaso ez izana, segurtasun pribatuko langile gisa jarduteko gaikuntza behin betiko erretiratuta ez edukitzea, edota aurreko hiru urteetan gaikuntza erretiratuta ez edukitzea.

d) No haber sido sancionado con la separación del servicio en las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con la retirada definitiva de la habilitación para ejercer como personal de seguridad privada, ni haber sido objeto de revocación de la habilitación durante los tres años anteriores.

e) Gutxienez honako titulu hauetatik bat edukitzea: lehen-mailako ikasketen ziurtagiria, eskola-graduatua, derrigorrezko bigarren hezkuntzako graduatua edo erdi-mailako lanbide-heziketa, hezkuntza-administrazioak homologatuta.

e) Estar en posesión, como mínimo, de alguno de los siguientes títulos: certificado de estudios primarios, graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria o formación profesional de grado medio o nivel equivalente homologado por la administración educativa.

4.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak txartel profesional bat emango die berak gaitutako pertsonei.

4.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos entregará un carné profesional a las personas por ella habilitadas.

64. artikulua.– Onarpen-zerbitzuko langileen erregistroa.

Artículo 64.– Registro del personal de servicio de admisión.

1.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak onarpen-zerbitzuaren funtzioak betetzeko gaikuntza espezifikoa lortu duten pertsonen erregistro bat edukiko du, non, gutxinez, informazio hau jasoko baita:

1.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos llevará un registro de las personas que hayan obtenido la habilitación específica para el ejercicio de las funciones del servicio de admisión, en el cual deberá figurar, al menos, la siguiente información:

a) Pertsonaren identifikazio-datuak.

a) Datos identificativos de la persona.

b) Gaikuntza-data, eta, hala dagokionean, errebokatzearena.

b) Fecha de habilitación y, en su caso, de su revocación.

c) Egindako arau-hauste administratiboak eta ezarritako zehapenak.

c) Infracciones administrativas cometidas y sanciones que le hubieran sido impuestas.

2.– Erregistro honetako datuei buruz datu pertsonalak babesteko araudian aitortutako eskubideak, hau da, datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak, baliatu nahi izanez gero, ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzara jo behar da, bide judizialetik balia daitezkeen eskubideei kalterik egin gabe.

2.– Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos de carácter personal respecto a los datos incorporados a este registro, pueden ejercerse ante la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, sin perjuicio de los derechos que pueden ejercerse por vía judicial.

3.– Erregistro honetako datuak ezin zaizkie hirugarrenei laga, salbu eta ikuskizunen arloko eskumena duten beste administrazio batzuei beren atribuzioak egikaritzeko, eta datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusten diren arrazoiengatik. Datu horiek azterketa estatistikoetarako erabil daitezke, modu despertsonalizatuan.

3.– Los datos que figuran en este registro no pueden cederse a terceras personas, excepto a otras administraciones competentes en materia de espectáculos para el ejercicio de sus atribuciones y por las causas previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal. Estos datos se pueden utilizar para estudios estadísticos, de forma despersonalizada.

4.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak erraztuko du erregistroaren eta ikuskizunen arloko eskumena duten gainerako administrazioen arteko interoperabilitatea.

4.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos facilitará la interoperabilidad del registro con el resto de las Administraciones que tienen competencia en materia de espectáculos.

65. artikulua.– Gaikuntza errebokatzea.

Artículo 65.– Revocación de la habilitación.

1.– Gaikuntza honako arrazoi hauek direla eta kendu liteke, aldez aurretik interesdunari entzun ostean:

1.– La habilitación puede revocarse, previa audiencia a la persona interesada, por las siguientes causas:

a) Pertsonen, ondarearen edo osasun publikoaren kontrako delituengatik kondena penal irmoa. Posible da beste gaikuntza bat eskuratzea, aurreko gaikuntza errebokatzea eragin zuten aurrekari penalak ezereztu ostean.

a) Condena penal firme por delitos contra las personas, el patrimonio o la salud pública. Cabe obtener una nueva habilitación cuando se hayan cancelado los antecedentes penales que motivaron la revocación.

b) Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legean ezarritako zehapen administratibo irmoa bi falta astun edo oso astun edo gehiago egitegatik urtebeteko epean, dagozkion funtzioak betetzearekin loturik.

b) Sanción administrativa firme de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, por la comisión de dos o más faltas de carácter grave o muy grave, durante el periodo de un año, en relación con el ejercicio de las funciones que le son propias.

c) Gaikuntza eskuratzeko eskatutako betekizunak gerora betetzeari uztea.

c) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la obtención de la habilitación.

d) Ikuskatze-funtzioari traba egitea.

d) Obstrucción a la función inspectora.

e) Beren funtzioetan jardutean indarkeriazko portaera argia izatea.

e) Incurrir en un comportamiento manifiestamente violento en el ejercicio de sus funciones.

f) Aurreko apartatuetan aurreikusitakoari kalterik egin gabe, onarpen-zerbitzuari dagozkion funtzioak desegoki betetzen dituenean argi eta garbi.

f) Cuando, sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, se produzca de manera manifiesta una práctica inadecuada del ejercicio de las funciones propias correspondientes al servicio de admisión.

2.– Errebokatzeak txartel profesionala erretiratzea ekarriko du, eta jakinarazi eta hamar eguneko epearen barruan entregatu beharko dio ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari.

2.– La revocación comporta la retirada del carné profesional, que debe presentarse ante la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos en el plazo de diez días hábiles desde su notificación.

Hirugarren atala.– Segurtasun pribatuko zerbitzuak.

Sección tercera.– Servicios de seguridad privada.

66. artikulua.– Nahitaez eduki beharra.

Artículo 66.– Obligación.

1.– Establezimendu eta lokaletan, eta ikuskizunak eta jarduerak garatu bitartean, delitu-egintzak eta jarduera horiek eragin ditzaketen arriskuak eta zaurgarritasun-egoerak prebenitzeko, segurtasun-zaintzako zerbitzu bat eduki behar da:

1.– Con el fin de prevenir la comisión de actos delictivos en los establecimientos y locales, y durante el desarrollo de los espectáculos y actividades, así como los riesgos o situaciones de vulnerabilidad que su celebración genere, deben disponer de servicio de vigilancia de seguridad:

a) Araubide bereziko establezimenduek.

a) Los establecimientos de régimen especial.

b) 700 lagunetik gorarako edukiera duten ikuskizun publiko eta jolas-jarduerak egiteko establezimendu publikoek.

b) Los establecimientos públicos en los que se celebren espectáculos públicos y actividades recreativas con un aforo superior a 700 personas.

c) 700 lagunetik gorako edukiera duten establezimendu edo esparruetan egiten diren noizbehinkako jendaurreko ikuskizun eta jolas-jarduerek.

c) Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que se celebren en establecimientos o recintos con un aforo superior a 700 personas.

d) Baimena eskuratzeko segurtasun-memoria aurkeztu beharra daukaten noizbehinkako jendaurreko ikuskizun eta jolas-jarduerek.

d) Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que para ser autorizadas deban presentar memoria de seguridad.

e) Hainbat lokal edo instalazio biltzen dituzten gune itxi eta mugatu jakin batzuek, bakoitza bere aldetik hartuta segurtasun pribatua eduki beharrik ez izan arren, guztiak elkartuta 700 lagunetik gorako edukiera dutenean.

e) Aquellas zonas determinadas, cerradas y delimitadas que concentren diversos locales o instalaciones que por separado no tengan la obligación de disponer de seguridad privada, si la suma de sus aforos en el conjunto es superior a 700 personas.

2.– Ertzaintzako Zuzendaritzak, ofizioz edo ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak eskatuta, ebatzi ahal izango du beste establezimendu, jendaurreko ikuskizun edo jolas-jarduera batzuetan segurtasun-zerbitzua ezartzea, egon litekeen arriskua edo zaurgarritasuna kontuan hartuta.

2.– La Dirección de la Ertzaintza de oficio o a instancia de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, podrá resolver la imposición de un servicio de seguridad privada en otros establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, atendiendo al riesgo o vulnerabilidad existente.

67. artikulua.– Salbuespena.

Artículo 67.– Exención.

Lurraldeko administrazio publikoek antolatutako jendaurreko ikuskizunek eta jolas-jarduerek ez dute segurtasun-zerbitzu pribatua eduki beharrik izango, baldin eta dagokien polizia kidegoek funtzionamendu-orduetan erabiltzaileen segurtasuna behar bezala bermatzen badute modu presentzial, proportzional eta egokian.

Los espectáculos públicos y actividades recreativas organizados por las Administraciones Públicas territoriales estarán exentos de la obligación de disponer servicios de seguridad privada siempre que se garantice de forma presencial, proporcional y adecuada la seguridad de las personas usuarias por el correspondiente cuerpo policial durante el horario de funcionamiento.

68. artikulua.– Zuzkidura.

Artículo 68.– Dotación.

1.– Segurtasun-zerbitzu pribaturako jarritako pertsonala proportzionala eta egokia izango da funtzionamendu-orduetan babestu beharreko pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko. Segurtasun-zerbitzua bere gain hartuko duen segurtasun-enpresak, kontratazioa formalizatu aurretik, bere ardurapean zehaztu beharko du zerbitzu egokia zein den, estali beharreko arriskuak kontuan izanda.

1.– El servicio de seguridad y el personal de seguridad privada que haya de prestar servicio será proporcional y adecuado al servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos durante el horario de funcionamiento. La empresa de seguridad que vaya a asumir el servicio de seguridad deberá, antes de formalizar su contratación, determinar, bajo su responsabilidad, la adecuación del servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir.

2.– Lizentzia- edo baimen-eskaerarekin batera segurtasun-memoria aurkeztu behar baldin bada, establezimenduaren titularrak edo antolatzaileak zerbitzuaren zuzkidura aurreikusia ere erantsi beharko du, eta, gero aldaketarik bada, segurtasun-enpresarekin zaintza-zerbitzurako sinatutako kontratuaren kopiarekin batera aurkeztu ahal izango ditu egindako zuzenketak.

2.– Si junto con la solicitud de licencia o de autorización fuera preciso presentar memoria de seguridad, la persona titular del establecimiento o la organizadora debe incorporar la previsión dotacional del servicio, sin perjuicio de presentar posteriormente las correcciones precisas junto con la copia del contrato del servicio de vigilancia suscrito con la empresa de seguridad.

69. artikulua.– Bateraezintasuna.

Artículo 69.– Incompatibilidad.

Segurtasun pribatuko langileek ezingo dituzte aldi berean egin beren eginkizunak eta sarrera-zerbitzuko langileenak. Hala ere, azken horien eginkizunak bete ahalko dituzte segurtasun-zaintzaile gisa lan egiten ez dabiltzanean.

El personal de seguridad privada no podrá simultanear sus funciones con las propias del personal del servicio de admisión, sin perjuicio de poder ejercer estas últimas cuando no se esté trabajando como vigilante de seguridad.

70. artikulua.– Ikuskaritza.

Artículo 70.– Inspección.

Segurtasun-enpresarekin sinatutako kontratuak ikuskaritza-zerbitzuaren eskura egon beharko du jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiten diren lokaletan eta instalazioetan.

La copia del contrato del servicio de vigilancia suscrito con la empresa de seguridad deberá estar a disposición de la inspección en los locales e instalaciones donde se desarrollen los espectáculos públicos y actividades recreativas.

Laugarren atala.– Aretozaintza eta ebakuazioa.

Sección cuarta.– Acomodación y evacuación.

71. artikulua.– Aretozaintza eta ebakuazioa.

Artículo 71.– Acomodación y evacuación.

Antolatzailearen erantzukizuna izango da behar beste langile izatea jardueraren ikus-entzuleak edo erabiltzaileak banatzeko eta esertzen laguntzeko, pertsona horiek ikuskizuna osorik gozatu ahal izan dezaten, segurtasun, erosotasun, irisgarritasun unibertsal eta inklusioko baldintza onenetan.

Es responsabilidad de la persona organizadora contar con personal suficiente para la distribución y acomodación de las personas espectadoras o usuarias de la actividad para que puedan disfrutar de la misma en su integridad y en condiciones óptimas de seguridad, comodidad, accesibilidad universal e inclusión.

72. artikulua.– Aretozaintzako eta ebakuazioko langileak.

Artículo 72.– Personal de acomodación y evacuación.

1.– Autobabes-plana nahitaez eduki behar duten establezimenduetan, ikuskizunetan eta jolas-jardueretan, esku-hartze taldean integratutako pertsonak eduki behar dira, plan horren arduradunaren agintepean, larrialdi-ebakuazioren bat beharrezkoa izanez gero ebakuazio hori efikaziaz egiten laguntzeko.

1.– Los establecimientos, espectáculos y actividades recreativas obligados a disponer de plan de autoprotección deben contar con personas integradas en el equipo de intervención que, bajo las órdenes de la persona responsable de ese plan, se ocupen de garantizar el desarrollo eficaz de una evacuación de emergencia, en el caso de que fuera precisa.

2.– Autobabes-planak zehaztu behar du zenbat lagun arduratuko diren ebakuazio-laguntzaile izateaz, jardueraren ezaugarriei, edukierari eta ekitaldiak dituen gainerako inguruabarrei erantzunez. Kasu guztietan, 700 pertsona baino gehiagoko edukiera duten establezimenduetan, ikuskizunetan edo jolas-jardueretan, gutxienez laguntzaile bat izan beharko da establezimenduak, ikuskizunak edo jarduerak duen ebakuazio-bide bakoitzeko.

2.– El plan de autoprotección debe determinar el número de personas que asuman tareas de auxiliar de evacuación atendiendo a la naturaleza de la actividad, al aforo y demás circunstancias que concurran en el evento. En cualquier caso, en establecimientos, espectáculos o actividades recreativas con un aforo superior a 700 personas, debe existir, como mínimo, una persona que asuma tales tareas por cada una de las vías de evacuación de que disponga el establecimiento, espectáculo o actividad.

73. artikulua.– Desgaitasuna duten pertsonak kokatzea.

Artículo 73.– Acomodación de personas con discapacidad.

1.– Titularrek edo antolatzaileek erraztu behar dute desgaitasuna duten pertsonen sarrera eta gozamena ikuskizun eta jolas-jardueretan, 61. artikuluko 1. apartatuko i) letran xedatutakoari jarraikiz.

1.– Las personas titulares u organizadoras deben facilitarán el acceso y disfrute por las personas con discapacidad a los espectáculos y actividades recreativas de conformidad con lo dispuesto el apartado i) del párrafo 1 del artículo 61.

2.– Era berean, laguntza-txakurrak eramatea baimendu behar diete, desgaitasuna duten pertsonak artatzeko laguntza-txakurrei buruzko araudiak dioenarekin bat.

2.– Igualmente deben permitir que sean acompañadas por perros de asistencia conforme a la normativa sobre perros de asistencia para la atención a personas con discapacidad.

Bosgarren atala.– Lehen sorospenak eta osasun-laguntza.

Sección quinta.– Primeros auxilios y asistencia sanitaria.

74. artikulua.– Botikina.

Artículo 74.– Botiquín.

1.– 700 lagunetik beherako edukiera duten jendaurreko ikuskizun, jolas-jarduera eta establezimendu publiko guztiek oinarrizko botikin bat eduki beharko dute, behar den bezala seinalizatuta, gerta litezkeen ezbeharrei erantzuteko behar den zuzkidura egokiarekin.

1.– Todos los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos con aforo inferior a 700 personas, deberán disponer de un botiquín básico, debidamente señalizado, con la dotación apropiada para atender los posibles siniestros.

2.– Botikin horretan eduki beharko dira gutxienez desinfektatzaile eta antiseptiko baimenduak, gaza esterilak, kotoi hidrofiloa, benda, esparatrapua, apositu itsaskorrak, guraizeak, pintzak eta erabili eta botatzeko eskularruak. Material hori aldizka berrikusiko da, eta berria jarriko da iraungitakoan edo erabili ahala.

2.– Este botiquín estará dotado como mínimo de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Dicho material se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o sea utilizado.

3.– Aurreko puntuetan esandakoaz gain, 300 lagunetik gorako edukiera duten jendaurreko ikuskizun, jolas-jarduera eta establezimendu publikoetan, erizaintza-zerbitzua eduki beharrik ez badute, leku berezi bat egokituko da argi seinalizatuta, lehen sorospenak eta beste osasun-laguntza posible batzuk emateko. Era berean, lehen sorospenetako ezagutza egiaztatua daukan pertsona bat egongo da, edozein unetan esku hartzeko prest establezimendua irekita dagoen bitartean edota jarduerak irauten duen bitartean.

3.– Además de lo antedicho, en los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos con un aforo superior a 300 personas que no estén obligados a disponer de servicio de enfermería, se acomodará un lugar claramente señalizado destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Igualmente se dispondrá de una persona con conocimientos acreditados de primeros auxilios, que deberá estar preparado para su intervención durante todo el tiempo que el establecimiento se encuentre abierto o se desarrolle la actividad.

75. artikulua.– Desfibriladoreak.

Artículo 75.– Desfibriladores.

700 lagunetik gorako edukiera duten jendaurreko ikuskizun, jolas-jarduera eta establezimendu publikoetan, aurreko artikuluan xedatutakoaz gain, desfibriladore bat egongo da, urtarrilaren 27ko 9/2015 Dekretuan (kanpo-desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoen ezarpena eta erabilera arautzen dituena eta haiek osasun-esparrutik kanpoko erabilera publikoko gune jakin batzuetan jartzea beharrezkoa dela xedatzen duena) ezarritakoari jarraikiz.

Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos con aforo superior a 700 personas dispondrán, además de lo dispuesto en el artículo anterior, de un desfibrilador de acuerdo a lo establecido en el Decreto 9/2015 de 27 de enero, por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.

76. artikulua.– Erizaintza-zerbitzuak.

Artículo 76.– Servicio de enfermería.

Berariazko erregelamenduek besterik xedatzen duten kasuetan izan ezik, erizaintza-zerbitzu bat izan beharko da, II. eranskinean eskatzen den gutxieneko zuzkidurarekin eta, gutxienez, erizaintzako gradua edo erizain-titulua duen profesional batekin, aurreikuspenen arabera 2.000 pertsona edo gehiago elkartuko dituzten jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiten diren bitartean. Aurreikusitako edukiera 5.000 lagunetik gorakoa bada, aurrekoaz gain, beharrezkoa izango da medikuntzako titulua duen pertsona bat egotea, gutxienez.

Salvo los casos en que las reglamentaciones específicas determinen otra cosa, deberá contarse con un servicio de enfermería con la dotación mínima exigida en el Anexo II y, al menos, una persona profesional con grado de enfermería o título de enfermería durante la celebración de los espectáculos públicos o actividades recreativas que congreguen previsiblemente a 2.000 personas o más. Si el aforo previsto es superior a 5.000 personas la dotación mínima exigirá, además, como mínimo una persona titulada en medicina.

77. artikulua.– Anbulantziak.

Artículo 77.– Ambulancias.

Aurreko artikuluan aurreikusitako erizaintza-zerbitzuaren ordez, botikin bat edukitzea eta anbulantziak egotea onartuko da, irizpide hauen arabera:

El servicio de enfermería previsto en el artículo anterior puede ser sustituido por un botiquín y la presencia de ambulancias conforme a los siguientes criterios:

a) Edukiera 2.000 lagunetik 5.000ra bitartekoa bada, B motako anbulantzia batekin ordeztu daiteke.

a) Si el aforo va de 2.000 a 5.000 personas, se puede suplir con la presencia de una ambulancia de tipo B.

b) Edukiera 5.000 pertsonatik gorakoa bada, bi anbulantziekin ordeztu daiteke, bat B motakoa eta bestea C motakoa, medikuntza-titulua duen pertsona batekin.

b) Si el aforo es superior a 5.000 personas, se puede suplir con la presencia de dos ambulancias, una de tipo B y otra de tipo C con una persona titulada en medicina.

c) Anbulantziak denbora guztian erabilgarri egongo dira ikuskizuna hasi edo jarduera ireki baino ordubete lehenagotik, erabat amaitu edo itxi arte.

c) Las ambulancias deberá estar disponibles de forma permanente desde una hora antes del comienzo del espectáculo o apertura de la actividad y hasta su total finalización o cierre.

d) Ikuskizunean edo jardueran zehar anbulantzia horrek inor ebakuatu beharra izango balu, zuzkidura berehala osatuko da berriro. Zuzkidura berriz ipini arte, lehen sorospenetan ezagutza duen pertsona batek prest egon beharko du. Baliabide hori eduki ezean edo ordu erdian beste anbulantzia bat ipini ezean, ikuskizuna edo jarduera bertan behera utziko da eta lokala hustu beharko da.

d) Si en el transcurso de una actividad cubierta con una ambulancia, esta se ve obligada a evacuar, deberá de reponerse inmediatamente la dotación. Hasta la reposición de la dotación deberá estar disponible una persona con conocimientos en primeros auxilios. En caso de no disponer del recurso mencionado o si en el plazo de media hora la dotación no ha sido repuesta, se suspenderá el espectáculo o actividad y se procederá al desalojo del local.

78. artikulua.– Osasun-laguntza edukiera handietan.

Artículo 78.– Asistencia sanitaria en grandes aforos.

Aurreikusitako edukiera 10.000 lagunetik gorakoa bada, lizentziak edo baimenak zuzkidura gehigarri bereziak ezarri ahal izango ditu. Eskatzaileak, jardueraren izaera, tokia eta edukiera kontuan izanda, beharko diren osasun-zuzkidurei buruzko azterlan bat aurkeztu beharko du.

Cuando el aforo previsto sea superior a 10.000 personas la licencia o autorización podrá imponer condiciones o dotaciones adicionales extraordinarias. La persona solicitante deberá presentar un estudio de las dotaciones sanitarias requeridas, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, el lugar y el aforo.

79. artikulua.– Sorospena.

Artículo 79.– Socorrismo.

Erabilera kolektiboko igerilekuetan uretako salbamenduan eta lehen sorospenetan bereziki trebatutako langileak egon beharko dira, kasu bakoitzean arauketa espezifikoak xedatzen duenaren arabera.

Las piscinas de uso colectivo dispondrán de personal especialmente adiestrado en técnicas de salvamento acuático y prestación de primeros auxilios de conformidad con lo que disponga su reglamentación específica.

Seigarren atala.– Aseguruak.

Sección sexta.– Seguros.

80. artikulua.– Erantzukizun zibileko aseguruak.

Artículo 80.– Seguros de responsabilidad civil.

1.– Establezimendu publikoetako titularrek eta ikuskizun eta jardueren antolatzaileek aseguru-kontratu bat izenpetu beharko dute bertaratutako jendeari eta hirugarrenei gerta dakizkiekeen kalteen erantzukizun zibila estaltzeko, martxoaren 25eko 44/2014 Dekretuan, jolas-jarduerak eta ikuskizun publikoak burutzeko eska daitezkeen erantzukizun zibileko aseguruak arautzen dituenean, zehazten diren estaldura eta zenbatekoetan.

1.– Las personas titulares de establecimientos públicos y organizadoras de espectáculos y actividades recreativas deben suscribir un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceras personas, con las coberturas y en las cuantías que se determinen en el Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.

2.– Erantzukizun zibileko aseguruaren kontratazioa administrazio publikoen aurrean egiaztatu behar da, ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak ebazpen bidez zehazten dituen ereduen arabera emandako ziurtagiri baten bidez.

2.– La contratación del seguro de responsabilidad civil debe acreditarse ante las administraciones públicas mediante certificación conforme con los modelos que se determinen por resolución de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

Zazpigarren atala.– Boluntarioak.

Sección séptima.– Voluntariado.

81. artikulua.– Boluntarioen lankidetza antolaketan.

Artículo 81.– Colaboración del voluntariado en la organización.

1.– Kirol-, kultura- eta gizarte-interesa duten jendaurreko ikuskizunetan eta jolas-jardueretan, boluntarioek ikusleei eta erabiltzaileei informazioa eta asistentzia emateko lanak egin ahal izango dituzte, baita antolatzaileei eta agintariei laguntza ematekoak ere.

1.– El voluntariado puede realizar tareas de información y asistencia a las personas espectadoras y usuarias y otras de colaboración con las personas organizadoras y las autoridades en espectáculos públicos y actividades recreativas de interés deportivo, cultural y social.

2.– Era berean, beste pertsona batzuek ere egin litzakete horrelako funtzioak, banako gisa, boluntario-erakunde edo -programetan egon gabe, altruismoz, borondate onez eta auzokidetasunez, baldin eta irabazi-asmorik gabe edo ongintzarako antolatutako jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak badira.

2.– Igualmente pueden realizar tales funciones colaborativas con la organización otras personas a título individual no integradas en organizaciones o programas de voluntariado, a título altruista, de benevolencia, buena vecindad, cuando se trate de espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas sin ánimo de lucro o con carácter benéfico.

3.– Aurreko paragrafoetan aipatzen den lankidetzak ezin izango ditu inoiz ordeztu segurtasun pribatuko zerbitzuei dagozkien zereginak.

3.– La colaboración a la que se refieren los párrafos antecedentes no puede suplir en ningún caso las tareas propias de los servicios de seguridad privada.

4.– Aipatutako lankidetzak ezin izango ditu ordeztu, ezta ere, gaitutako langileek betetzen duten onarpen-kontroleko zerbitzuaren zereginak, zerbitzu hori nahitaezkoa denean, irabazi-asmorik gabe edo ongintzarako antolatutako kirol-, kultura- eta gizarte-intereseko jendaurreko ikuskizun edo jolas-jardueren kasuan izan ezik.

4.– Tampoco podrá tal colaboración suplir las tareas del servicio de control de admisión prestado por personal habilitado cuando resulte obligatorio, salvo en el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas de interés deportivo, cultural y social organizadas sin ánimo de lucro o con carácter benéfico.

82. artikulua.– Boluntarioaren elkarlana kudeatzea.

Artículo 82.– Gestión de la colaboración del voluntariado.

1.– Jendaurreko ikuskizunaren edo jolas-jardueraren antolatzaileak bermatu behar du parte hartzen duten boluntarioen lana ongi kudeatzen dela, eta horretarako idatziz jaso beharko du boluntario-erakundearekin hartzen duen konpromisoa.

1.– La persona organizadora del espectáculo público o actividad recreativa debe garantizar la correcta gestión del voluntariado que participe suscribiendo por escrito al efecto el compromiso que adquiera con la organización del voluntariado.

2.– Kirol-, kultura- eta gizarte-interesa duten jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak antolatzen dituzten kirol-fundazioek edo irabazi-asmorik gabeko elkarteek boluntario-programak egin ahal izango dituzte okasio horietarako, eta programa horietan boluntarioak sartu ahal izango dira boluntarioei buruzko araudian aurreikusitako baldintza eta betekizunekin.

2.– Las federaciones deportivas, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que organicen espectáculos públicos y actividades recreativas de interés deportivo, cultural y social, podrán desarrollar programas de voluntariado para tales ocasiones en los que se podrán integrar personas voluntarias con las condiciones y requisitos previstos en la normativa sobre el voluntariado.

3.– Irabazi-asmorik gabe edo ongintzarako antolatutako jendaurreko ikuskizun edo jolas-jardueren antolatzaileekin indibidualki eta altruismoz, borondate onez edo auzokidetasunez konprometitutako beste pertsona batzuen kasuan, konpromiso hori alderdiek sinatutako dokumentu batean formalizatuko da, horietako bakoitzak hartzen dituzten obligazioak eta beren borondatez laguntzen dutenen eskubideak jasoz.

3.– En el caso de otras personas comprometidas a título individual y altruista, de benevolencia o buena vecindad con la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas sin ánimo de lucro o con carácter benéfico, tal compromiso se formalizará en un documento suscrito por las partes, en el que se concreten las obligaciones asumidas por cada una de ellas y los derechos de quienes colaboren voluntariamente.

83. artikulua.– Boluntarioen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 83.– Derechos y deberes.

Boluntarioei aplikatzekoa den legerian jasotakoak izango dira boluntarioen eskubideak eta betebeharrak, eta, horiez gain, ikuskizun edo jolas-jardueren antolaketari dagokionez, boluntarioen betebeharrak dira:

Los derechos y deberes de las personas voluntarias son los recogidos en la legislación aplicable al voluntariado, sin perjuicio de los cuales en lo que respecta a la organización de un espectáculo o actividad recreativa deben:

a) 18 urte edo gehiago izatea, lagunduko duen jendaurreko ikuskizunaren, jolas-jardueraren edo bestelako jardueren izaerak hala eskatzen badu.

a) Tener más de 18 años si así lo requiere la naturaleza del espectáculo público o actividad recreativa o las actividades en las que vaya a colaborar.

b) Jendaurreko ikuskizunaren edo jolas-jardueraren antolatzailearekin hartutako konpromisoak betetzea, xedeak eta araudia errespetatuta.

b) Cumplir los compromisos adquiridos con la organización del espectáculo público o actividad recreativa, respetando los fines y la normativa por la que se rige.

c) Agindutako egitekoak betetzean arduraz jokatzea eta emandako instrukzioak betetzea.

c) Actuar diligentemente en la ejecución de las tareas que le sean encomendadas y seguir las instrucciones que se le impartan.

d) Boluntario dihardutela jasotako eta jakindako informazioaren konfidentzialtasuna gordetzea.

d) Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.

e) Beren jardueraren hartzaile diren pertsonen eskubideak errespetatzea.

e) Respetar los derechos de las personas a las que se dirige su actividad.

f) Eskura ipintzen dizkioten baliabide materialak zaintzea.

f) Cuidar los recursos materiales que se pongan a su disposición.

g) Hartutako segurtasun- eta higiene-neurriak betetzea.

g) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

84. artikulua.– Bermeak.

Artículo 84.– Garantías.

Boluntarioek lagundutako jendaurreko ikuskizun edo jolas-jardueren antolatzaileak, nolanahi ere, bermatu behar du:

En cualquier caso la persona organizadora de los espectáculos públicos o actividades recreativas en los que colaboren las personas voluntarias debe garantizar lo siguiente:

a) Boluntarioek egin behar dituzten funtzio eta eginkizunetarako prestakuntza eta trebakuntza egokia.

a) La formación o adiestramiento adecuados a las funciones y tareas que el voluntariado vaya a desempeñar.

b) Parte hartzen duten boluntarioak aseguratzea istripu-arriskuei eta hirugarrenekiko erantzukizun zibilari dagokienez, boluntario-erakundearekin ituntzen denaren edo boluntario-programan ezartzen denaren arabera. Beren eginkizunetan dihardutela gertatutako istripuen arriskuaren gutxieneko estaldura 100.000 eurokoa izango da.

b) El aseguramiento del voluntariado participante frente a los riesgos de accidentes y de responsabilidad civil a terceras personas, en los términos que se pacte con la organización del voluntariado o se fije en el programa de voluntariado. La cobertura mínima frente al riesgo de accidentes en el transcurso de sus tareas es de 100.000 euros.

c) Boluntarioei informazio xehea idatziz ematea beren funtzioak, eginkizunak, eskubideak eta betebeharrak eta dauden segurtasun-eta higiene-neurriak eta hartu behar direnak ezagutu ditzaten.

c) Proporcionar a las personas voluntarias por escrito información detallada sobre sus funciones y tareas, derechos y obligaciones y medidas de seguridad e higiene existentes y que se deban adoptar.

d) Laneko segurtasunaren arloan besteren konturako langileen osasuna babesteko jarri behar diren neurrien parekoak jartzea boluntarioentzat.

d) Disponer de las medidas de protección de la salud equivalentes a las exigibles a los trabajadores por cuenta ajena en materia de seguridad laboral.

e) Jarduera gauzatzean izandako gastuen konpentsazioa ematea, erakundearen bidez edo boluntario-programaren bidez, baldin eta hala ezarri baldin bada boluntarioaren eta erakundearen artean adostutako baldintzetan, betiere esandako akordioan aurreikusitako mugen barruan.

e) Compensar, a través de la organización o programa del voluntariado, por los gastos realizados en el desempeño de su actividad, siempre que así se haya establecido en las condiciones pactadas entre el personal voluntario y la organización y dentro de los límites previstos en dicho acuerdo.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
ESTABLEZIMENDU PUBLIKOEN GAIKUNTZA-TITULUAK
TITULOS HABILITANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Lehenengo atala.– Erregela orokorrak.

Sección primera.– Reglas generales.

85. artikulua.– Gaikuntza-titulua.

Artículo 85.– Título habilitante.

Jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretarako establezimendu publikoak irekitzeko, gaikuntza-titulua lortu behar da, dela jarduera sailkatuaren lizentzia, dela aurretiazko komunikazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legean eta erregelamendu honetan aurreikusten denaren arabera.

La apertura de establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas requiere de la obtención del correspondiente título habilitante, sea licencia o comunicación previa de actividad clasificada, conforme a lo previsto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas y este reglamento.

86. artikulua.– Gaitutako jarduerak.

Artículo 86.– Actividades habilitadas.

1.– Jarduera sailkatuaren lizentziak edo aurretiazko komunikazioak gaitu egiten du establezimendu mota bakoitzari dagozkion edo gaikuntza-titulu horretan jasotzen diren ikuskizun eta jarduerak garatzeko.

1.– La licencia o comunicación previa de actividad clasificada habilita para el desarrollo de los espectáculos y actividades inherentes al tipo de establecimiento de que se trate o que se contemplen en dicho título habilitante.

2.– Gaikuntza-tituluan, argi eta garbi jaso beharko da zer establezimendu mota den jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretarako katalogoan bilduta daudenen artetik; era berean, egin beharreko jarduera guztiak zehaztu beharko dira, edukiera eta guzti, eraikin edo areto bakoitzari dagozkionak bereizita, baldin eta bereizita erabiltzeko espazioak baldin badira.

2.– En el título habilitante debe expresarse claramente el tipo de establecimiento de que se trate de los comprendidos en el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos, así como especificar todas las actividades a realizar y correspondientes aforos, así como los relativos a cada uno de los edificios o estancias que lo compongan de tratarse de espacios de uso diferenciados.

3.– Establezimendu bera hainbat jardueratarako baliatu ahal izango da, ordutegiari, zuzkidurei zein bertaratzen den publikoari dagokienez, baldin eta aldi berean gauzatzen ez badira eta lizentzian edo aurretiazko komunikazioan horren berri jasota badago.

3.– Un mismo establecimiento puede dedicarse a varias actividades compatibles o equivalentes en cuanto a horario, dotaciones o público que pueda acceder a las mismas, sin que ello implique simultaneidad en su realización, haciéndolo constar en la licencia o comunicación previa.

87. artikulua.– Jarduera-lizentzia.

Artículo 87.– Licencia de actividad.

Jarduera sailkatuaren lizentzia behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean aurreikusitako kasuetan, eta, araudiari dagokionez, lege horretan, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legean xedatutakoari eta erregelamendu honetan ezarritakoari jarraitzen die.

La licencia de actividad clasificada procede en los casos previstos en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y se rige por lo dispuesto en dicha ley, la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y los requisitos previstos en este reglamento.

88. artikulua.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzaren txostena.

Artículo 88.– Informe de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

1.– Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 26. artikuluan zehaztutako kasuetan, jarduera sailkatuaren lizentzia eskatu eta gehienez ere 15 egunen barruan bidaliko dizkio udalak proiektu teknikoa eta espedienteko gainerako dokumentuak ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari.

1.– En los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el ayuntamiento remitirá en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud de licencia de actividad clasificada el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

2.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak dokumentazioa jaso eta gehienez ere hilabeteren barruan emango du txostena.

2.– La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos emitirá informe en el plazo máximo de un mes desde la recepción completa de la documentación.

3.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren txostenak segurtasun- eta osasungarritasun-baldintzak betetzeari erreparatuko dio, bereziki honako alderdi hauetan:

3.– El informe de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos versará sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en el establecimiento, y en particular sobre los siguientes aspectos:

a) Gehieneko edukiera eta hura zehazteko irizpideak.

a) Aforo máximo y criterios para su determinación.

b) Segurtasun- eta ebakuazio-baldintzak langileentzat, publikoarentzat, erabiltzaileentzat eta exekutatzaileentzat.

b) Condiciones de seguridad y evacuación para las personas trabajadoras, público y personas usuarias y ejecutantes.

c) Suteen kontrako eta jardueraren beraren gainerako arriskuen prebentzioa eta babes, baita kanpoko laguntzaren irisgarritasuna errazteko aurreikusitako neurriak ere.

c) Prevención y protección contra incendios y demás riesgos inherentes a la actividad, así como las medidas previstas para facilitar la accesibilidad de los medios de auxilio externos.

d) Instalazio elektrikoen baldintzak eta bermeak jendeari irekitako lokaletan, instalazio horiei buruz informatzea edo ziurtatzea beste erakunde batzuen betebeharra eta eskumena ez den gaietan.

d) Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia, en aquello que no sea competencia de otros organismos que de forma preceptiva deban informar o certificar sobre las mismas.

e) Egituren sendotasuna.

e) Solidez de las estructuras.

f) Osasungarritasun- eta higiene-baldintzak.

f) Condiciones de salubridad e higiene.

g) Irisgarritasun- eta gozamen-baldintzak desgaitasuna duten pertsonentzat.

g) Condiciones de accesibilidad y disfrute para personas con discapacidad.

h) Autobabesari buruzko araudia betetzea.

h) Cumplimiento de la normativa de autoprotección.

4.– Txostenean, zuzenketa-neurri batzuk agindu ahal izango dira, arrazoituta, eta udalak interesdunari jakinaraziko dizkio. Zuzenketa-neurriak lotesleak izango dira, eta jarduera-lizentzia emateko ebazpenean jaso beharko dira, nahitaez.

4.– En el informe podrán incluirse, de forma motivada, medidas correctoras que resulten exigibles, las cuales serán comunicadas por el ayuntamiento a la persona interesada. Las medidas correctoras son vinculantes y se incorporarán con carácter obligatorio a la resolución de concesión de la licencia de actividad.

89. artikulua.– Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa.

Artículo 89.– Comunicación previa de actividad clasificada.

Jarduera sailkatuen aurretiazko komunikazioetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera aurkeztu beharreko dokumentazioa ez ezik, honako hauek ere aurkeztu beharko ditu establezimenduaren edo jardueraren titularrak:

En las comunicaciones previas de actividad clasificada, además de la documentación obligada conforme a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la persona titular del establecimiento o de la actividad deberá aportar:

a) Aseguru-kontratua sinatu dela egiaztatzen duen ziurtagiria, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren gaineko aseguruak erregulatzen dituen araudiak ezarritako moduan.

a) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro de conformidad con lo previsto en la normativa que regula los seguros en espectáculos públicos y actividades recreativas.

b) Autobabesari buruzko arautegiaren arabera entregatu behar den dokumentazioa.

b) La documentación pertinente en atención a la normativa de autoprotección, en su caso.

Bigarren atala.– Erregela espezifikoak.

Sección segunda.– Reglas específicas.

90. artikulua.– Udal-titulartasuneko establezimenduak.

Artículo 90.– Establecimientos de titularidad municipal.

1.– Udal-titulartasuneko establezimendu publikoen kasuan, udalek txostena eskatu beharko diote ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 26. artikuluak zehazten duen kasu berberetan, establezimenduaren jarduera onartzeko eta abian jartzeko udal espedientean sartzeko.

1.– En caso de establecimientos públicos de titularidad municipal los ayuntamientos deberán solicitar informe de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos en los mismos casos a que se refiere artículo 26 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para su integración en el expediente municipal de aprobación de la actividad y la puesta en funcionamiento de dicho establecimiento.

2.– Esandako txostena eskatzeko eta emateko, Zuzendaritza horrek jarduera-lizentzia lortzeko prozeduran egin behar duen nahitaezko txostenerako xedatutakoa beteko da.

2.– La petición y emisión de dicho informe atenderá a lo dispuesto para el informe preceptivo de dicha Dirección en los procedimientos de obtención de licencia de actividad.

91. artikulua.– Funtzionamendu-maila bat baino gehiagoko establezimenduak.

Artículo 91.– Establecimientos con varios niveles de funcionamiento.

1.– Gaikuntza-tituluan aurreikusitako gehieneko edukiera baino jarduera nabarmen txikiagoa izan ohi duten establezimenduek funtzionamendu-maila horiek aurreikusi ahal izango dituzte autobabes-planean; hala, aipatutako mailetan ebakuazio-bideak eta haien seinaleztapenak planarekin bat eta egokiro egingo dira.

1.– Los establecimientos en los que su actividad ordinaria y habitual implique un aforo sustancialmente inferior al aforo máximo previsto en el título habilitante podrán contemplar distintos niveles de funcionamiento en el plan de autoprotección, de modo que en dichos niveles las vías de evacuación y su correspondiente señalización sean correctas y acordes al plan.

2.– Edukieraren arabera bete beharko diren osasun-, higiene- eta segurtasun-zuzkiduren obligazioak proportzionatuak izango dira funtzionamendu-maila bakoitzerako aurreikusitako edukierarekin.

2.– Las obligaciones de dotaciones sanitarias, higiénicas y de seguridad exigibles en función del aforo serán proporcionadas al aforo contemplado para cada nivel de funcionamiento.

3.– Titularrak frogatu behar du funtzionamendu-maila horiek daudela; hala ere, establezimenduaren gaikuntza-tituluan ere zehaztu ahal izango da.

3.– La prueba de la existencia de los niveles de funcionamiento diferenciados corresponde a la persona titular del mismo, no obstante, podrá especificarse en el título habilitante del establecimiento.

Hirugarren atala.– Araubide bereziko establezimenduak.

Sección tercera.– Establecimientos de régimen especial.

92. artikulua.– Araubide bereziko establezimenduak.

Artículo 92.– Establecimientos de régimen especial.

1.– Araubide bereziko establezimenduak dira atal honetan xedatzen denaren arabera berariaz halakotzat jotzen diren 300 lagun baino gehiagoko edukierako establezimenduak.

1.– Se consideran establecimientos de régimen especial aquellos establecimientos públicos de aforo superior a 300 personas a los que expresamente se les declare como tales en la licencia de actividad atendiendo a lo que dispone esta sección.

2.– Araubide bereziko establezimendu baten jarduera-lizentziak Dekretu honen IV. kapitulua aplikatzetik salbuesten du establezimendua, eta ordutegi bereziaren eta lizentziak jasotzen dituen beste neurri berezien mende jartzen du, bizitegi-zonetan eta gizarte- eta kultura-jardueretan daukan eragina gutxitzeko eta eragindako pertsonen segurtasuna eta osasuna prebenitzeko, atal honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

2.– La licencia de actividad de un establecimiento de régimen especial implica la exención de la aplicación del Capítulo IV de este decreto y el sometimiento a un horario excepcional y a otras medidas especiales que se contengan en la licencia para minimizar su impacto en las zonas residenciales y en las actividades sociales y culturales, así como para prevenir la seguridad y la salud de las personas afectadas, de conformidad con lo previsto en esta sección.

93. artikulua.– Ordutegia.

Artículo 93.– Horario.

Araubide bereziko establezimenduek salbuespenezko ordutegi bat izango dute, zeina ikuskizunen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak establezimenduaren gaikuntza-titulua lortzeko prozesuaren barruan egiten duen txostenean ezarriko baita, kontuan izanda gutxienez 24 orduren barruan hiru orduz itxi beharko dela nahitaez mantentze-lanak, garbitasunekoak eta aireztatzekoak egiteko.

Los establecimientos de régimen especial dispondrán de un horario excepcional que se establecerá en el informe que evacue la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, dentro del procedimiento de obtención del título habilitante del establecimiento y se incorporará a la licencia de actividad, teniendo en cuenta al menos tres horas de cierre obligatorio cada 24 horas para realizar tareas de mantenimiento, limpieza y ventilación.

94. artikulua.– Bete beharreko baldintzak.

Artículo 94.– Condiciones exigibles.

1.– Araubide bereziko establezimendu hauen antolaketa eta ezarpena hirigintza-planeamenduan zehazten diren baldintzei egokituko zaizkie; bertan, gutxieneko gisa, baldintza hauek jasoko dira erabilera horietarako:

1.– La ordenación e implantación de estos establecimientos de régimen especial se adecuará a las condiciones que determine el planeamiento urbanístico, que recogerá con carácter de mínimo para tales usos las siguientes exigencias:

a) Pertsonarik ez bizitzea establezimenduaren inguruko 1.000 metroko erradioan.

a) Que no haya personas residentes en un radio de 1.000 metros alrededor del establecimiento.

b) Ikastetxe, liburutegi, kirol-zentro, kultu-zentro edo osasun-zentrorik ez egotea establezimenduaren inguruko 500 metroko erradioan.

b) Que no haya centros educativos, bibliotecas, centros deportivos, centros de culto o centros sanitarios en un radio de 500 metros alrededor del establecimiento.

2.– Dantzarako eta dibertsiorako establezimendu gisa kokatutako araubide bereziko establezimenduek baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Los establecimientos de régimen especial encuadrados como establecimientos de baile y diversión deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Aparkaleku propioa izatea, baimenduta daukan edukieraren neurrikoa. Salbuespenez, lizentziak edo baimenak betekizun horretatik libratu ahal izango du establezimendua, mugikortasunari buruz aurkeztutako azterlanak edo memoriak egiaztatzen badu badagoela garraio kolektiboa erabilgarri eta establezimenduaren inguruan nahikoa plaza dagoela aparkatzeko.

a) Disponer de un aparcamiento propio dimensionado a su aforo autorizado. Excepcionalmente, la licencia o autorización puede eximir el cumplimiento de este requisito si el estudio o memoria sobre movilidad presentada acredita la existencia y el uso de servicios de transporte colectivo y la suficiencia de plazas de aparcamiento en la proximidad del establecimiento.

b) Segurtasun pribatuari buruzko araudian ezartzen dena alde batera utzi gabe, segurtasuneko zaintza-zerbitzu pribatua edukitzea, proportzio honetan:

b) Disponer de servicio de vigilancia de seguridad privada, al menos, en la siguiente proporción, sin perjuicio de lo que establezca la normativa de seguridad privada si fuera superior:

– 500 lagunera bitarteko edukiera baimendua: segurtasuneko zaintzaile bat, gutxienez, etengabe establezimendua irekita dagoen denbora guztian.

– Hasta 500 personas de aforo autorizado: al menos una persona vigilante de seguridad permanentemente durante el horario de apertura del establecimiento.

– 501 lagunetik 1.000ra bitarteko edukiera baimendua: segurtasuneko hiru zaintzaile gutxienez etengabe establezimendua irekita dagoen denbora guztian.

– De 501 a 1.000 personas de aforo autorizado: al menos tres personas vigilantes de seguridad permanentemente durante el horario de apertura del establecimiento.

– 1.001 lagunetik 2.000ra bitarteko edukiera baimendua: segurtasuneko bost zaintzaile gutxienez, etengabe, establezimendua irekita dagoen denbora guztian.

– De 1.001 a 2.000 personas de aforo autorizado: al menos cinco personas vigilantes de seguridad permanentemente durante el horario de apertura del establecimiento.

– 2.000 lagunetik gorako edukiera baimendua: segurtasun pribatuko zaintzaile bat gehiago 1.000 laguneko, etengabe, establezimendua irekita dagoen denbora guztian.

– A partir de 2.000 personas de aforo autorizado: una persona vigilante de seguridad privada más por cada 1.000 personas permanentemente durante el horario de apertura.

c) Onarpen-zerbitzuko langileak izatea establezimendua irekita dagoen ordutegian, gutxienez:

c) Disponer de personal del servicio de admisión durante todo el horario de apertura del establecimiento con los siguientes mínimos:

– 500era arteko edukiera baimendua: 2 langile.

– Hasta 500 personas de aforo autorizado: 2 personas.

– 501 lagunetik 1.000ra bitarteko edukiera baimendua: 3 langile.

– De 501 a 1.000 personas de aforo autorizado: 3 personas.

– 1.001 lagunetik 2.000ra bitarteko edukiera baimendua: 4 langile.

– De 1.001 a 2.000 personas de aforo autorizado: 4 personas.

– 2.000 lagunetik gorako edukiera baimendua: langile 1 gehiago 1.000 laguneko.

– A partir de 2.000 personas de aforo autorizado: 1 persona más por cada 1.000.

d) Erizaindegia edukitzea erregelamendu honetan aurreikusitako terminoetan, botikinaren eta anbulantzien bidez ordezteko eragozpenik gabe. Edukiera txikiagoa balitz erregelamendu honetan obligazio orokorra ezartzean aurreikusitakoa baino, establezimenduei oro har exijitzen zaizkien gutxieneko baldintzak aplikatuko zaizkie.

d) Disponer de enfermería en los términos previstos en este reglamento, sin perjuicio de su exención en el caso de disponer de botiquín y ambulancias. En el caso de que el aforo fuera inferior al contemplado al establecer la obligación general en este reglamento, serán aplicables las condiciones mínimas exigibles a los establecimientos obligados con carácter general.

e) Hemezortzi urtetik beherakoei sartzen ez uztea., 52.1 artikuluaren d) letran xedatutakoa baztertu gabe.

e) No admitir la entrada a personas menores de dieciocho años, sin perjuicio de los supuestos del apartado d) del artículo 52.1 del decreto.

f) Pertsonak bitarteko elektronikoen bidez kontatzeko sistemak izatea, edukiera edozein dela ere.

f) Disponer de sistemas de conteo de personas por medios electrónicos con independencia de su aforo.

95. artikulua.– Prozedura.

Artículo 95.– Procedimiento.

1.– Jarduera-lizentziaren eskabidearekin, oro har eskatzen denaz gain, artikulu honetan ezartzen diren baldintzak betetzen direlako egiaztapena, eragindako zonan establezimenduak izango duen inpaktuaren ebaluazioa eta segurtasun-memoria bat aurkeztuko dira.

1.– A la solicitud de la licencia de actividad se acompañará, además de lo exigible con carácter general, la justificación del cumplimiento de las condiciones contempladas en el artículo precedente; una evaluación del impacto que el establecimiento provocaría en la zona afectada; así como una memoria de seguridad.

2.– Segurtasun-memoriak honako hau jasoko du, gutxienez:

2.– La memoria de seguridad tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) Establezimenduak, dituen ezaugarriengatik, bertara joaten direnentzat, parte-hartzaileentzat eta edozein kontzepturengatik zuzeneko harremana dutenentzat dituen arriskuen ebaluazioa, eta arrisku horiei aurre egiteko hartu beharreko neurrien aurreikuspena.

a) Evaluación de los riesgos que por sus características presenta el establecimiento para las personas asistentes, las participantes o quienes se relacionen directamente por cualquier concepto y prever las medidas a adoptar para afrontar tales riesgos.

b) Prebentziorako jarritako eraikuntza-elementu eta instalazio konkretuak.

b) Concreción de los elementos constructivos e instalaciones que tengan finalidad preventiva.

c) Establezimenduaren osasun-laguntzako dispositiboa.

c) Determinación de los dispositivos de asistencia sanitaria del establecimiento.

d) Segurtasun pribatuko pertsonalaren erreakzionatzeko gaitasun optimoa bermatzeko esku hartzeko protokoloak.

d) Protocolos de intervención que garanticen la capacidad de reacción óptima del personal de seguridad privada.

e) Intzidenteetarako ekintza-plana, bertaratuentzat arriskua ekar lezaketen gertaerak prebenitzeko, konpontzeko edo, besterik ezean, haien inpaktua minimizatzeko baliabide operatibo guztien plangintzarekin.

e) Plan de acción incidental, con la planificación del conjunto de todos los medios operativos destinados a prevenir, resolver o en su caso minimizar el impacto de los sucesos que puedan generar riesgo a las personas asistentes.

f) Komunikazio-sistema bizkor eta efizienteak aurreikustea Ertzaintzarekin eta SOS Deiak Larrialdiak Koordinatzeko Zentroekin harremanetan jartzeko.

f) Previsión de los sistemas de comunicación rápida y eficiente con la Policía del País Vasco y los Centros de Coordinación de Emergencias SOS Deiak para demandar su auxilio en caso de ser necesario.

3.– Jarduera-lizentziaren instrukzioaren barruan, gutxieneko distantzien baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, ikuskizunen alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren nahitaezko txostena, dekretu honen 88. artikuluan aurreikusitakoa, eskatuko du udalak, eta, aldi berean, gutxieneko distantzia horiek betetzen dituen jakinaraziko dio.

3.– Dentro de la instrucción de la licencia de actividad el ayuntamiento, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de las distancias mínimas exigibles, recabará el informe preceptivo de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos previsto en el artículo 88 de este decreto, informándole al tiempo de si la solicitud cumple con tales distancias mínimas.

4.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak Ertzaintzari helaraziko dio eskatzaileak aurkeztutako segurtasun-memoria, beharrezko baderitzo herritarren segurtasunean izango den inpaktuaren txostena egin dezan. Ertzaintzaren txostena udalari bidaliko zaion txostenari gehituko zaio.

4.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos remitirá la memoria de seguridad presentada por el solicitante a la Ertzaintza, la cual podrá, si lo entiende necesario, informar sobre el impacto en la seguridad ciudadana. El informe de la Ertzaintza se incorporará al informe que se remita al ayuntamiento.

5.– Ikuskizunen alorreko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzaren txostenak berariazko irizpena emango du establezimenduari aplikatu beharreko ordutegiari buruz eta atal honetan aurreikusten diren baldintzak betetzeari buruz; horrez gain, beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak jasoko ditu, zeinak nahitaezko neurri gisa jasoko baitira jarduera-lizentzia emateko ebazpenean.

5.– El informe de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos se pronunciará específicamente sobre el horario aplicable al establecimiento y el cumplimiento de las condiciones previstas en esta sección e incorporará las medidas correctoras que procedan, las cuales son vinculantes y se incorporarán con carácter obligatorio a la resolución de concesión de la licencia de actividad.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
ALDI BATEKO INSTALAZIOEN GAIKUNTZA-TITULUAK
TITULOS HABILITANTES DE INSTALACIONES EVENTUALES

96. artikulua.– Aldi bateko instalazioak.

Artículo 96.– Instalaciones eventuales.

1.– Aldi bateko instalazio ez-iraunkor, behin-behineko edo eramangarriek egokiak, seguruak eta sendoak direla eta ongi muntatuta daudela egiaztatzeko dokumentazioa izan beharko dute, teknikari eskudunak sinatuta.

1.– Las instalaciones eventuales, de carácter no permanente, temporal o portátil, deben contar con la documentación suscrita por técnico o técnica competente que acredite su idoneidad, su seguridad y solidez, así como su correcto montaje.

2.– Ez dute segurtasun-, sendotasun- eta muntaketa-ziurtagiririk izan beharko, ezta udal-baimenik edo -lizentziarik ere, agertokiek, oholtzek eta tankerakoek, baldin eta haien azalera ez baldin bada 10 metro koadro baino handiagoa eta zorutik hasita 0,5 metro baino garaiagoa.

2.– Se exime de la necesidad de disponer de certificado de seguridad y solidez y de montaje, así como de licencia o autorización municipal a aquellos elementos, como escenarios, tablados o similares cuya superficie no sea superior a 10 metros cuadrados y su altura al suelo no sea superior a 0,5 metros.

3.– Erabilera jakin baterako modu industrialean eraikita daudelako arrisku berezirik ez duten edo barruan publikorik hartzen ez duten behin-behineko instalazioen kasuan, nahikoa izango da muntaketaren amaiera-ziurtagiria aurkeztea, funtzionatzen jarri aurretik muntatzaileak sinatuta. Kontzeptu horren barruan sartzen da hauen instalazioa: mahaien, barren eta, oro har, altzarien instalazioa; 5 metroko hegira arteko pergolak eta eguzkitakoak; etxekoen antzeko sutondoak edo suak; publikoa barruan hartzen ez duten txosnak eta azoketako atrakzioak, hala nola era guztietako tiro-etxolak, txurro-dendak, tonbolak, makina automatikoen esparruak eta antzekoak.

3.– En el caso de instalaciones eventuales que no supongan un riesgo especial, por estar construidas de forma industrializada para un uso concreto o instalaciones a cuyo interior no acceda el público bastará con presentar certificación de finalización de montaje suscrita por la persona montadora, previa a su puesta en funcionamiento. Se incluyen dentro de este concepto la instalación de mesas, barras o mobiliario en general; de pérgolas y parasoles de hasta 5 metros de lado; de hogares o fuegos asimilables a domésticos; txosnas y atracciones de feria a las que no acceda el público al interior, tañes como casetas de tiros de todo tipo, churrerías, tómbolas, recintos de máquinas automáticas y similares.

Lehenengo atala.– Ikus-entzuleak hartzeko aldi baterako instalazioak.

Sección primera.– Instalaciones eventuales para albergar público.

97. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 97.– Requisitos.

1.– Jendea hartzea xede duten behin-behineko instalazioek, establezimendu publiko baten barruan zein leku ireki batean egon, aplikatzekoa zaien araudiak ezarritako segurtasun-, higiene- eta erosotasun-baldintzak bete beharko dituzte; zehazki:

1.– Las instalaciones eventuales que tengan como fin albergar público, tanto si se instalan dentro de un establecimiento público o en espacio abierto, deben cumplir las exigencias de seguridad, higiene y comodidad establecidas por la normativa aplicable, y, en concreto:

a) Ikus-entzuleentzako segurtasun-neurriak, jendearentzat irekitako lokalen segurtasunaren arloan indarrean den araudian zehaztutakoak.

a) Las medidas de seguridad para el público asistente determinadas en la normativa vigente en materia de seguridad de locales de pública concurrencia.

b) UNE-EN 13782:2016 - Aldi baterako egiturak Karpak. Segurtasuna arauaren eta UNE-EN 13200-6:2013 Ikusleentzako instalazioak arauaren aurreikuspenak. Aldi baterako maila desmuntagarriei buruzko zatia edo hori ordezten duten arauak.

b) Las previsiones de la norma UNE-EN 13782:2016- Estructuras temporales. Carpas. Seguridad y de la UNE-EN 13200-6:2013. Instalaciones para espectadores. Parte relativa a las gradas temporales desmontables, o normas que las sustituyan.

c) Segurtasuneko eta irisgarritasuneko Oinarrizko Dokumentuan (DB-SUA) eta Erabileraren segurtasuneko oinarrizko dokumentuko (DB-SU) irisgarritasunari buruzko apartatuan aurreikusitako neurriak, gutxienez perimetroaren 2/3 itxita daukaten instalazioetan edota, perimetroaren 2/3 baino gutxiago eta 1/2 baino gehiago mugatuta edukirik, gutxienez 2.500 koadroko azalera dutenetan.

c) Las medidas previstas en materia de evacuación en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) y en el apartado de accesibilidad del Documento Básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) en aquellas instalaciones eventuales que estén cerradas en al menos 2/3 de su perímetro y en aquellas otras que teniendo un perímetro acotado menor de 2/3 y mayor de ½ tengan una superficie de al menos 2.500 metros cuadrados.

d) Jardueraren ezaugarri bereziak direla-eta lonan bertan edota itxiturako toldo bertikalean irekitako tarte batetik barrena baldin bada irteera, seinaleztatuta ipini beharko da, bizkor biribilkatu eta biltzeko sistema bat izan beharko du eta ezingo du izan euskarri-elementu bertikalik igarotzeko hutsartean Edonola ere, hutsarte horiek irekitzeko langileak izango dituzte, jendeari irteten laguntzeko.

d) Cuando por las características singulares de esta actividad las salidas estén conformadas por una abertura en la propia lona o entoldado vertical de cerramiento, esta deberá quedar señalizada, disponer de un sistema rápido de enrollado y recogida y estar exento en el hueco de paso de cualquier elemento vertical sustentante. En cualquier caso dichos pasos dispondrán, en todo momento, de personal que facilite la apertura y reconduzca la evacuación del público.

e) Autobabes-plan bat izatea, aplikatzekoa den autobabes-araudiak hala eskatzen duenean.

e) Contar con un plan de autoprotección, cuando lo exija la normativa de autoprotección aplicable.

2.– Aurreko apartatuko c) letran aipatzen diren aldi bateko instalazioak barrutitzat hartuko dira Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 33.3 artikuluan ezarritako ondoreetarako.

2.– Las instalaciones eventuales a las que se refiere el apartado c) del párrafo anterior tendrán la consideración de espacios acotados a los efectos establecidos en el artículo 33.3 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

98. artikulua.– Udalaren baimena.

Artículo 98.– Autorización municipal.

1.– Jendea hartzea helburu duten behin-behineko instalazioek udal-lizentzia edo -baimena izan behar dute.

1.– Las instalaciones eventuales que tengan como fin albergar público deben contar con licencia o autorización municipal.

2.– Instalatzeko eskaerarekin batera, teknikari eskudunak sinatutako instalazio-proiektua izan behar dute, segurtasun- eta higiene-neurriak jasota, guztia ere bermatuta gera dadin jarduerak ez diela eragingo arriskurik pertsonei edota ondasunei. Era berean, autobabes-plana ere izan beharko dute, hala dagokionean.

2.– Con la solicitud de instalación se debe acompañar el proyecto de instalación suscrito por técnico o técnica competente, que reflejará las medidas de seguridad e higiene para garantizar la actividad sin riesgo a personas y bienes, así como, en su caso del plan de autoprotección.

3.– Udalek berek antolatutako jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren kasuan, behin-behineko instalazioen egokitasuna dokumentu bidez egiaztatuko da dagokion udal-espedientean.

3.– En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas directamente por los ayuntamientos la idoneidad de las instalaciones eventuales se acreditará documentalmente en el correspondiente expediente municipal.

4.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak baimentzeko moduko ikuskizun edo jolas-jarduera baterako aldi bateko instalazioen kasuan, baimen horrek ordeztuko du udalaren esku-hartzea.

4.– Cuando se trate de instalaciones temporales para un espectáculo o actividad recreativa autorizable por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, dicha autorización suple la intervención municipal.

Bigarren atala.– Barrakak eta feria-eremuak.

Sección segunda.– Barracas y zonas feriales.

99. artikulua.– Barrakak eta feriako atrakzioak.

Artículo 99.– Barracas y atracciones feriales.

1.– Aldi bateko instalazio horietan elementu mekaniko zabalgarriak dituzten feria-atrakzioak ipintzean –hala nola karruselak, noriak, errusiar mendiak edo tankerakoak–, haietarako udal-baimenaren prozedura hasteko eskaerarekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

1.– Cuando las instalaciones eventuales constituyan atracciones feriales dotadas de elementos mecánicos desplegables, tales como carruseles, norias, montañas rusas o similares, a la solicitud de iniciación del procedimiento de autorización municipal de las mismas se acompañará la siguiente documentación:

a) Segurtasun-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazio teknikoa, gutxienez, atrakzioaren deskripzioari eta muntatzeko, mantentzeko, kontserbatzeko eta erabiltzeko instrukzioei dagokienez.

a) Documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad relativas al menos, a la descripción de la atracción, instrucciones de montaje, mantenimiento, conservación y uso.

b) Atrakzioaren urteko berrikuspen-ziurtagiria, teknikari tituludun eskudunak edo ikuskatze-erakunde egiaztatuak egina, UNE EN 131814:2006 arauak (feria edo atrakzio-parkeetako makineriari eta egiturei buruzkoak) edo hura ordezten duen araudiak agindutakoaren arabera.

b) Certificado de revisión anual de la atracción realizada por persona técnica titulada competente o por entidad de inspección acreditada, conforme a la norma UNE-EN 13814:2006, de maquinaria y estructuras para ferias y parques de atracciones, o normativa que la sustituya.

c) Erantzukizun zibileko asegurua kontratatu izanaren egiaztagiria, martxoaren 25eko 44/2014 Dekretuak edo haren ordezko araudiak zehaztuta bezala.

c) Acreditación de la contratación de seguro de responsabilidad civil de acuerdo al decreto 44/2014 de 25 de marzo, o normativa que lo sustituya.

d) Behin-behineko instalazio elektrikoaren buletina.

d) Boletín de instalación eléctrica temporal.

e) Muntaketaren segurtasun- eta sendotasun-ziurtagiria, eskumena duen teknikari tituludunak edo ikuskatze-erakunde egiaztatuak egina.

e) Certificado de seguridad y solidez del montaje realizada por persona técnica titulada competente o por entidad de inspección acreditada.

2.– Muntaketaren segurtasun- eta sendotasun-ziurtagiria aurkezteko baldintzapean eman ahal izango da baimena, baldintza hori bete beharrekoa baldin bada, eta atrakzioa ezingo da erabili ziurtagiri hori aurkeztu arte.

2.– La autorización podrá otorgarse de manera condicionada a la presentación del certificado de seguridad y solidez del montaje cuando sea exigible, no pudiendo usarse la atracción hasta la presentación del mismo.

3.– Behin-behineko instalazio elektrikoaren buletina eta instalazio desmuntagarrien edo aldi batekoen muntaketaren amaiera-ziurtagiria aurkeztea atzeratu liteke jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera gauzatzen den egunera, eta ikuskatzaileei emango zaie, bertaratzen baldin badira; bestela, baimena eman duen udal-organoari bidaliko zaizkio.

3.– La presentación del boletín de instalación eléctrica temporal y del certificado de finalización de montaje de instalaciones desmontables o temporales puede posponerse al día de la celebración del espectáculo público o actividad recreativa y se realizará a las personas inspectoras en caso de que se personen en la misma; en caso contrario serán remitidos al órgano municipal que ha otorgado la autorización.

100. artikulua.– Feria-eremuak.

Artículo 100.– Zonas feriales.

Atrakzio-multzo bat instalatzen denean horretarako berariaz ipinitako espazio batean, multzo bakarra osatuz, udalak baimenean argi eta garbi zehaztuko du haietako bakoitzak zer toki zehatz izango duen, atrakzioen arteko distantziak errespetatzeko, baita erabiltzaileak zirkulatzeko tarteak zaintzeko ere. Udalak ikuskatuko ditu inguruabar horiek.

En aquellos casos en los que se instale un conjunto de atracciones en un espacio dispuesto específicamente para ello formando un conjunto, el ayuntamiento otorgará las autorizaciones estableciendo claramente el espacio exacto que ocupará cada una de ellas, al objeto de que se respeten las distancias entre las atracciones y se respeten los pasos para la circulación de las personas usuarias. Dichas circunstancias serán inspeccionadas por el ayuntamiento.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
IKUSKIZUNAK ETA JOLAS-JARDUERAK EGITEKO GAIKUNTZA-TITULUAK
TITULOS HABILITANTES PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Lehenengo atala.– Erregela orokorrak.

Sección primera.– Reglas generales.

101. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 101.– Requisitos.

Jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiteko, betekizun hauek egongo dira:

La celebración de los espectáculos públicos o actividades recreativas debe cumplir los requisitos siguientes:

a) Behar bezala identifikatutako pertsona edo erakundeen ardurapean deitu, antolatu eta egin behar dira, argi eta garbi zehaztuta nork zer erantzukizun duen, eta betiere dekretu honek ezarritakoaren araberako gaikuntza-titulu baten babespean.

a) Ser convocados, organizados y realizados bajo la responsabilidad de personas o entidades identificadas, con determinación clara de la responsabilidad que les corresponde y bajo el amparo de un título habilitante conforme a lo previsto en este decreto.

b) Lokalek edo guneek segurtasun-, osasungarritasun- eta higiene-baldintzak bete behar dituzte, bai eta irisgarritasun unibertsalaren baldintzak ere.

b) Reunir las condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y accesibilidad universal respecto a los locales o espacios donde se celebre.

c) Indarrean dagoen araudiak aurreikusiz gero, zaintzaileak eta sarrera-kontroleko langileak eduki behar dira.

c) Disponer, si así se prevé en la normativa vigente, de personal de vigilancia y de personal de control de acceso.

d) Autobabes-plan bat eduki behar da, hala aurreikusten badu indarrean dagoen araudiak.

d) Disponer de un plan de autoprotección, si así se prevé en la normativa vigente.

e) Dekretu honek gutxienekotzat jotako higiene- eta segurtasun-zerbitzuak eta osasun-laguntzarako egiturak eduki behar dira.

e) Disponer de los servicios de higiene y seguridad y de los dispositivos de asistencia sanitaria fijados como mínimos en este decreto.

f) Pertsonak kontatzeko eta edukiera kontrolatzeko sistemak eduki behar dira, hala dagokionean.

f) Disponer de sistemas de conteo de personas y control de aforos, cuando proceda.

g) Jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak duen inpaktu akustikoaren balorazioa aurkeztu behar da, eta, hala badagokio, neurriak hartu behar dira inpaktu horri aurrea hartzeko eta gutxitzeko.

g) Presentar una valoración del impacto acústico del espectáculo público o de la actividad recreativa y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para prevenirlo y minimizarlo.

h) Kontratatuta eduki behar da legeak agintzen duen aseguru-poliza.

h) Haber contratado la póliza de seguro legalmente exigible.

i) Dekretu honetan edota aplikatzekoa den garapen-araudian ezarritako baldintzak bete behar dira.

i) Cumplir las condiciones exigidas en este decreto o la normativa de desarrollo aplicable.

102. artikulua.– Gaikuntza-titulua.

Artículo 102.– Título habilitante.

1.– Establezimendu publikoetan jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiteko, ez da baimenik edo aurretiazko komunikaziorik behar, baldin eta Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen araberako gaikuntza-tituluren baten babespean badaude ikuskizun edo jarduera horiek.

1.– La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas en establecimientos públicos no requiere de autorización o comunicación previa cuando resulte amparada en un título habilitante conforme a lo previsto en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2.– Administrazio-baimen singularra edo aurretiazko komunikazioa beharko dute jendaurreko ikuskizunek edo jolas-jarduerek Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 31. artikuluan eta bat datozenetan aurreikusitako kasuetan.

2.– Requiere de autorización administrativa singular o de comunicación previa la celebración de los espectáculos públicos o actividades recreativas en los casos previstos en el artículo 31 y concordantes de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

103. artikulua.– Prozedura.

Artículo 103.– Procedimiento.

1.– Aldez aurreko baimena lortzeko prozedura interesdunak eskatuta hasiko da, eskaera baten bidez; eskaera horretan, prozedura administratibo erkidearen araudiak ezarritako betekizunak betetzeaz gain, antolatzailearen identifikazioa eman behar da, eta jardueraren deskribapena, tokia, data, ordutegia eta iraupena, eta, gainera, kasu bakoitzean erregelamenduz eskatzen den dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

1.– El procedimiento para la obtención de la autorización previa se inicia a instancia de persona interesada, mediante solicitud que, además de cumplir con los requisitos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común, debe contener la identificación de la persona organizadora; la descripción de la actividad, así como el lugar, fecha, horario y duración de la celebración, y acompañar la documentación que reglamentariamente se exija en cada caso.

2.– Eskumena duen administrazioak egoki iritzitako txostenak eskatu ahal izango dizkie zerbitzu tekniko propioei zein kanpokoei, eta, era berean, ikuskaritza-zerbitzuei egin beharreko egiaztapenak egin ditzatela eskatu ahal izango die, ebazpen egokia emango dela bermatzeko.

2.– La administración competente podrá recabar informes de los servicios técnicos propios o externos que estime precisos, así como requerir que los servicios de inspección realicen las comprobaciones oportunas para garantizar el acierto de la resolución.

3.– Jendaurreko ikuskizunetan eta jolas-jardueretan animaliek parte hartzen badute edo exhibitzen badira, antolatzaileak eskaerarekin batera aurkeztu beharko du abeltzaintzaren arloko eskumena duten foru-organoek emandako aurretiazko baimena. Aurretiazko baimen hori falta bada, ezezkoa emango zaio eskaerari.

3.– Cuando se trate de espectáculos públicos o actividades recreativas en los que tomen parte o se exhiban animales, la persona organizadora deberá acompañar a la solicitud la previa autorización otorgada por los órganos forales competentes en materia de ganadería. Se denegarán las solicitudes en las que no conste tal autorización previa.

4.– Ezinbestekoa izango da, baimen-eskaerarekin batera, segurtasun-memoria bat aurkeztea, erregelamendu honen 95.2 artikuluan zehaztutako edukiarekin, establezimendu, lokal, esparru edo leku irekietan egingo diren eta aldez aurreko baimena behar duten jendaurreko ikuskizun edo jolas-jardueretarako, honako kasu hauetan:

4.– Será preciso presentar, junto con la solicitud de autorización, una memoria de seguridad con el contenido previsto en el artículo 95.2 de este reglamento, en aquellos espectáculos públicos o actividades recreativas requeridas de autorización previa que se vayan a desarrollar en establecimientos, locales, recintos o espacios abiertos en los siguientes casos:

a) 2.000 lagunetik gorako edukiera aurreikusten denean.

a) Cuando el aforo previsto sea superior a 2.000 personas.

b) Musika-emanaldiak direnean, ordutegiak 00:00 gainditzen duenean eta edukiera 700 lagunekoa baino handiagoa denean.

b) Cuando sean de carácter musical, su horario supere las 00:00 horas y el aforo previsto sea superior a 700 personas.

c) Borrokako muturreko indarkeriako kirol-diziplinak, federazioek onartu gabeak, gauzatzen edo ematen direnean.

c) Cuando se trate del ejercicio o exhibición de disciplinas deportivas de lucha de violencia extrema no reconocidas federativamente.

5.– Eskaera eta segurtasun-memoria Ertzaintzari eta udaltzaingoari bidaliko dizkie instrukzio-organoak, informatu ahal izan dezaten eta neurri bereziak eskatu ikuskizuna edo jarduera segurtatzeko. Era berean, larrialdiei aurre egitearen eta babes zibilaren alorreko eskumena duten beste organo edo arlo batzuen txostena eskatu ahal izango du organo instrukzio-egileak.

5.– La solicitud y la memoria de seguridad serán remitidas por el órgano instructor a la Ertzaintza y a la policía local, las cuales podrá informar al respecto y disponer de medidas especiales de protección para asegurar la celebración. Igualmente el órgano instructor podrá recabar informe de otros órganos o áreas competentes en materia de emergencias y protección civil.

104. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 104.– Resolución.

1.– Baimenaren ebazpenak ekitaldia egiteko baimena emango du, bertan aurreikusitako betekizunekin eta baldintzekin, eta, hala egokituz gero, segurtasun-neurri osagarriak ere ezarri ahal izango ditu, eskatzaileak aurreikusitakoez gain. Baimenean ezartzen diren baldintzek jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera bertan behera uztera behartu ahal izango dute, ebazpenean berariaz hala zehazten bada.

1.– La resolución de autorización permitirá la celebración del evento con los requisitos y condiciones que en la misma se contemplen, incluyendo, en su caso, la imposición de medidas de seguridad adicionales a las previstas por la persona solicitante. Las condiciones que imponga la autorización podrán tener carácter suspensivo si así se establece expresamente en la resolución.

2.– Ebazpena ezezkoa izango da lege-eskakizunak betetzen direla egiaztatzen ez denean, ospakizunaren segurtasun-baldintzetan gabeziak hautematen direnean edota eskatutako dokumentazioa aurkezten ez denean.

2.– La resolución será denegatoria cuando no haya quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, se adviertan deficiencias en las condiciones de seguridad de la celebración o no se haya aportado la documentación requerida.

3.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hurrengo artikuluetan edota bestelako erregelamendu espezifikoetan espediente-modalitate bakoitzerako aurreikusitakoa izango da.

3.– El plazo para resolver y notificar la resolución será el contemplado para cada modalidad de expediente en los siguientes artículos o en otras reglamentaciones específicas.

4.– Ebazpena ezezkoa baldin bada aurkeztu beharreko dokumentazioa ez aurkezteagatik edota zuzentzeko moduko hutsekin aurkezteagatik, eskatzaileak dokumentazio hori edota huts horien zuzenketak aurkezten baditu ospakizunaren data baino lehen, baimena emateko beste ebazpen bat eman ahal izango da.

4.– Si la resolución es denegatoria por no haber presentado la documentación exigible o requerida o por presentar deficiencias corregibles, si la persona solicitante presentara dicha documentación o acreditara la corrección de tales deficiencias antes de la fecha prevista para la celebración del evento, podrá expedirse una nueva resolución autorizante.

Bigarren atala.– Establezimendu, lokal edo esparru itxietako ikuskizunak edo jarduerak.

Sección segunda.– Espectáculos o actividades en establecimientos, locales o recintos cerrados.

105. artikulua.– Baimenak.

Artículo 105.– Autorizaciones.

1.– Jendaurreko ikuskizun edo jolas-jarduera konkretu bat establezimendu, lokal edo barruti batean egiteko, aldez aurreko baimena behar da honako kasu hauetan:

1.– La celebración de un concreto espectáculo público o actividad recreativa en un establecimiento, local o recinto cerrado está sujeta a autorización previa específica en los siguientes supuestos:

a) Dekretu honen I. eranskinean jasotzen den katalogoaren barruan bildutako jardueretarako gaikuntza-titulurik ez duen lokal batean egin nahi denean.

a) Cuando se trate de una actividad a celebrar en un local que no disponga de título habilitante para actividades comprendidas dentro del catálogo que figura como Anexo I de este decreto.

b) Beste jarduera batzuetarako gaikuntza-titulua eduki arren, egitekoa den jarduera konkretu horretarako behar dena ez duenean, dekretu honen 106. artikuluan xedatutakoa salbu.

b) Cuando disponiendo de título habilitante para otras actividades, no lo tuviera para la concreta actividad a celebrar, a excepción de lo dispuesto en el artículo 106 del presente Decreto.

c) Establezimenduaren gaikuntza-tituluak babestutako jarduera bat izan arren, aldaketa bat dakarrenean baldintza tekniko orokorretan, segurtasunaren alterazioa, aurreikusitakoa baino edukiera handiagoa, edo ikus-entzuleak hartzeko egitura desmuntagarriak instalatzea.

c) Cuando se trate de una actividad amparada en el título habilitante del establecimiento pero conlleva una modificación de las condiciones técnicas generales, una alteración de la seguridad, un aumento de aforo sobre el previsto o la instalación de estructuras desmontables para albergar al público.

2.– Baimen horiek jendaurreko ikuskizun eta jolas-jarduera noizbehinkako edo puntualetarako bakarrik izango dira, horrelakotzat ulertuz behin egitearekin agortzen direnak, ohikoak, errepikatuak edo aldizkakoak ez direnak. Ohikotzat joko dira urtean 12 aldiko gehieneko maiztasuna gainditzen duten jarduerak, eta ez dago hil berean 2 baino gehiago baimentzerik.

2.– Dichas autorizaciones solo procederán para la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o puntuales, entendiendo como tales las que se agotan en su propia celebración, sin implicar habitualidad, reiteración o periodicidad. Se considera que implican habitualidad las celebraciones que superan el máximo de 12 anuales, sin que, en ningún caso, se puedan autorizar más de 2 en un mismo mes.

3.– Artikulu honetako lehenengo paragrafoko b) eta c) letren kasuan, hasiera-eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

3.– En los supuestos previstos en los apartados b) y c) del párrafo primero de este artículo a la solicitud de iniciación debe acompañarse la siguiente documentación:

a) Autobabes-plan espezifikoa edo establezimendurako aurreikusitako autobabes-planaren osagarria. Autobabes-plana nahitaezkoa ez bada, berriz, eskatzen den edukieraren kalkulu-memoria, establezimendurako aurreikusitakoaren desberdina izanez gero, eta ebakuazio-bideak eta -ibilbideak edukiera horri egokitzeko modua eta establezimenduak, lokalak edo ekitaldiak dituen irisgarritasun-neurrien justifikazioa.

a) Plan de autoprotección específico o plan de autoprotección complementario al previsto para el establecimiento. En caso de no ser obligado el plan de autoprotección, memoria del cálculo del aforo solicitado de ser distinto del previsto para el establecimiento y la adecuación de las vías y recorridos de evacuación a dicho aforo, así como justificar las medidas de accesibilidad que presenta el establecimiento, local o evento.

b) Behin-behineko instalazio elektrikoaren buletina, behar izanez gero.

b) Boletín de instalación eléctrica temporal, en caso de que fuera precisa.

c) Behin-behineko instalazioen segurtasunari eta sendotasunari buruz teknikari eskudunak sinatutako memoria, halakorik erabiliz gero, eta muntaketaren amaiera-ziurtagiria ekitaldia hasi baino lehen emateko konpromisoa, aplikatzekoa den araudiarekin bat.

c) Memoria suscrita por técnico o técnica competente sobre la seguridad y solidez de instalaciones provisionales, caso de emplearse, y compromiso de emitir el certificado de finalización de montaje de las mismas con anterioridad al inicio del evento de acuerdo con la normativa aplicable.

d) Osasun-zerbitzuak, segurtasun pribatuko zerbitzuak, edukiera kontrolatzeko sistemak eta nahitaezkoak diren beste neurriak prest izatearen egiaztagiriak, dekretu honek edota erregelamendu espezifikoek hala eskatzen duten kasuetan.

d) Acreditación de la disponibilidad de servicios sanitarios, servicios de seguridad privada, sistemas de control de aforo u otras medidas obligadas cuando así lo exijan este decreto o las reglamentaciones específicas.

e) Segurtasun-memoria, nahitaezkoa denean.

e) Memoria de seguridad, cuando resulte obligada.

f) Ezohiko ikuskizun edo jarduera estaltzeko erantzukizun zibileko aseguruaren ziurtagiria eta istripuena, beharrezkoa denean, ordainduta dagoela berariaz aipatuta.

f) Certificación del seguro de responsabilidad civil, y de accidentes cuando sea exigible, que cubra el ejercicio del espectáculo o actividad extraordinaria con indicación expresa de que se encuentra al corriente de pago.

g) Establezimenduaren lagapena egiaztatzen duen dokumentua, baldin eta antolatzailea eta establezimenduaren titularra desberdinak badira.

g) Documento que acredite la cesión del establecimiento caso de que la persona organizadora fuera distinta de la titular del establecimiento.

h) Ikuskizunaren barruan musika-aktuazioak badaude, egiaztatu beharko da lokalak gutxieneko isolamendua daukala gertuen dagoen bizitegi-zonarekin, eta isolamendu horrek betetzen duela Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren I. eranskineko I taula edo hori ordezten duen araudia. Baimena ematen duen organoak, horrez gain, erregistragailudun mugagailu bat edukitzeko obligazioa ezarri ahal izango du, ikuskizunak horretarako aukera ematen badu.

h) Si el espectáculo incluye actuaciones musicales deberá acreditarse que el local cuenta con un aislamiento mínimo con respecto a la zona residencial más próxima que cumpla con la tabla I del Anexo I del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la normativa que lo sustituya. El órgano autorizante podrá exigir, además, que se disponga de un limitador registrador, si el tipo de espectáculo lo permite.

i) Ospakizun-tokiari eskatzen zaizkion betekizunak, eta ekitaldi espezifikoa antolatzeari buruzko gainerako eskakizunak betetzen direla egiaztatzen duen gainerako dokumentazioa.

i) El resto de documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos exigibles al lugar de celebración y el resto de exigencias relativas a la organización del concreto evento.

4.– Artikulu honen lehenengo paragrafoko a) letrako kasuan, aurreko paragrafoan zehaztutakoaz gain, honako dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

4.– En el supuesto contemplado en el apartado a) del párrafo primero de este artículo, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, debe acompañarse la siguiente documentación:

a) Establezimenduaren edo lokalaren ohiko funtzionamendurako gaikuntza-titulua.

a) Título habilitante del establecimiento o local para su funcionamiento habitual.

b) Ikuskizuna edo jolas-jarduera egiteko lokalaren egokitasuna egiaztatzen duen teknikari eskudunaren ziurtagiria, lokalaren ezaugarriak eta programatutako edukiera kontuan izanda, betiere indarrean den edifikazio-araudiari jarraikiz.

b) Certificado de técnico o técnica competente que acredite la idoneidad del local para la celebración del espectáculo o actividad recreativa en función de sus características y del aforo programado a la luz de la normativa de edificación vigente.

c) Behe-tentsioko instalazioaren berrikuspenaren ziurtagiria.

c) Certificación de la revisión de la instalación de baja tensión.

d) Suteetatik babesteko baliabideen berrikuspenaren ziurtagiria.

d) Certificado de la revisión de los medios de protección contra incendios.

e) Lokalaren titularrak sinatutako erantzukizun zibileko asegurua, zehaztuz polizak estaltzen duela lokalean ekitaldi hori egitea.

e) Seguro de responsabilidad civil suscrito por la persona titular del local en el que conste que la póliza cubre la realización de ese evento en el local.

5.– Behin-behineko instalazio elektrikoaren buletina eta instalazio desmuntagarrien edo aldi batekoen muntaketaren amaiera-ziurtagiria aurkeztea atzeratu liteke jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera gauzatzen den egunera, eta ikuskatzaileei emango zaie, bertaratzen baldin badira; bestela, baimena eman duen udalari edo Eusko Jaurlaritzako organoari bidaliko zaizkio.

5.– La presentación del boletín de instalación eléctrica temporal y del certificado de finalización de montaje de instalaciones desmontables o temporales puede posponerse al día de la celebración del espectáculo público o actividad recreativa y se realizará a las personas inspectoras en caso de que se personen en la misma; en caso contrario serán remitidos al ayuntamiento u órgano del Gobierno Vasco que haya otorgado la autorización.

6.– Aldez aurreko baimena emateko eskumena udalak izango du, edota ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak, lokal zein ikuskizunaren edukiera edo kapazitatea 700 lagunetik beherakoa edo gorakoa den kontuan izanda, hurrenez hurren.

6.– La competencia para otorgar la autorización previa corresponderá al ayuntamiento o a la Dirección del Gobierno Vasco competente en espectáculos dependiendo si el aforo o capacidad del local o del espectáculo no supera o supera las 700 personas, respectivamente.

7.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da. Epe horretan ebazpenaren jakinarazpenik jasotzen ez bada, interesdunak ulertu ahal izango du eman diotela eskatutako baimena.

7.– El plazo para la resolución y notificación será de un mes. Transcurrido el plazo sin que se haya producido la notificación de la resolución, la persona interesada podrá entender otorgada la autorización solicitada.

106. artikulua.– Aurretiazko komunikazioa.

Artículo 106.– Comunicación previa.

1.– Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 25.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, udalari aurretiazko komunikazioa eginda antola daitezke jarduera nagusiaren osagarriak eta akzesorioak diren beste jarduera batzuk, establezimendu publikoaren gaikuntza-tituluan berariaz jasota ez egon arren, baldintza hauek betetzen badira:

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, caben celebrarse previa comunicación al ayuntamiento actividades complementarias y accesorias a la actividad principal que no estén incluidas expresamente en el título habilitante de un establecimiento público, siempre que se den las siguientes condiciones:

a) Dekretu honen eranskinean ematen den katalogoaren arabera jarduera kultural edo sozialtzat edo antzerki edo musikako ikuskizuntzat kalifika daitezkeen jarduerak izatea.

a) Se trate de actividades calificables conforme al catálogo anexo a este decreto ya como actividades culturales y sociales, ya como espectáculos de teatro o música.

b) Jarduera nagusiaren osagarriak eta akzesorioak izatea, horrelakotzat ulertuz aldizka egin ohi ez direnak eta gaikuntza-tituluan sartutako jardueren gauzatzea hobea, osoagoa, erakargarriagoa edo perfektuagoa izaten laguntzen dutenak. Aldizka egin ohi diren jardueratzat joko dira urtean 12 aldiz baino gehiagotan egiten direnak, eta ezin izango da hilean bi baino gehiago egin.

b) Resulten complementarias y accesorias a la actividad principal, entendiendo como tales aquellas que no impliquen habitualidad periódica y que hagan mejor, más completa, atractiva o perfecta la realización de las actividades incluidas en el título habilitante. Se considera que implican habitualidad periódica las actividades complementarias que superen las 12 celebraciones anuales sin que puedan celebrarse más de dos en un mismo mes.

c) Aurreikusitako gehieneko edukiera ez aldatzea eta ezta esparruaren autobabes-plan espezifikoa ere, plan hori baldin badu. Aktore edo jardulerik badago, horien kopurua zenbatu egingo da gehieneko edukiera onargarria kalkulatzeko.

c) No varíe el aforo máximo previsto, ni el plan de autoprotección específico del recinto de tenerlo. En caso de incluir personas actuantes, su número contabilizará a efectos del cálculo del aforo máximo permisible.

d) Ordutegiaren araubidea ez aldatzea, udal-araudiak horrelako jarduera akzesorioetarako ordutegi-tarte espezifikoak ezar baditzake ere.

d) No varíe el régimen horario, sin perjuicio de que la normativa municipal pueda establecer franjas horarias específicas para tales actividades accesorias.

e) Lokalaren instalazioak eta konfigurazioa eta gaikuntza-tituluan jasotako gainerako baldintzak ez aldatzea.

e) No varíen las instalaciones y configuración del local y el resto de condiciones previstas en el título habilitante.

f) Musikako ekipoen potentziari edo bezeroentzat utzitako azaleraren funtzioan onartuko den gehieneko interpretatzaile-kopuruari eta abarri buruz udal-araudiak ezarritako baldintza orokorrak betetzea, horrelakorik dagoenean, jarduera horiek nagusiarekiko duten izaera osagarria eta gehigarria zaintze aldera. Udal-araurik ez badago, jarduera osagarriei baldintza orokor hauek aplikatuko zaizkie:

f) Se cumplan las condiciones generales de celebración que, en su caso, establezca la normativa municipal, relativas a la potencia de los equipos musicales o a número máximo de intérpretes en función de la superficie destinada a la clientela, etc. con el fin de preservar el carácter complementario y accesorio de tales actividades respecto a la principal. En defecto de normativa municipal a las actividades complementarias se aplicarán las siguientes condiciones generales:

– Jarduera osagarriak 12:00etatik 23:00etara bitartean gauzatuko dira, lokaletan, eta lokal horiek isolamendu akustikoa izan behar dute airetiko zarataren eta talka-zarataren aurka (gutxienez 65 dB(A) eta 40 dBkoa, hurrenez hurren) gertueneko bizitegi-erabilera edo antzekoekiko (hotelak, erabilera sanitarioa, etab.); halaber, 213/2012 Dekretuan zehaztutako gainerako parametro akustikoak errespetatu behar dituzte. Isolamendu akustikoak enpresa onetsi baten ziurtagiri baten bidez egiaztatuko dira.

– Las actividades complementarias se celebrarán durante el funcionamiento diurno comprendido entre las 12:00 y hasta las 23:00 horas en locales que cuenten con aislamiento acústico al ruido aéreo y de impacto mínimos de 65 dB(A) y 40 dB respectivamente, respecto a los usos residenciales o similares como hoteles, uso sanitario, etc.) más próximos y respeten el resto de parámetros acústicos señalados en el Decreto 213/2012. Los aislamientos acústicos se acreditarán mediante certificado de empresa acreditada.

– Jardueraren funtzionamenduak 90 dBA-ko soinu-igorpeneko gehieneko muga izango du. Ekipo musikalen erabilera jardueraren aldez aurreko jakinarazpenari lotuko zaio uneoro, baita baldintza hauei ere:

– El funcionamiento de la actividad tendrá un límite de emisión sonora de 90 dB(A). La utilización de equipos musicales se ajustará en todo caso a la comunicación previa de actividad y a los siguientes requisitos:

• 50 watt-eko baina handiagoa ez den potentzia efikaza.

• Potencia eficaz no superior a 50 vatios.

• 85 dBA-ko soinu-ainguratzea.

• Anclaje sonoro de 85 dB(A).

• 65 dBA-ko gutxieneko isolamendua.

• Aislamiento acústico no inferior a 65 dB(A).

• Atondo akustikoa sarreran.

• Vestíbulo acústico en el acceso.

• Jarduera horiek establezimenduen barruan egin behar dira esklusiboki, eta ateek itxita egon behar dute jarduera garatzen den bitartean.

• La celebración de tales actividades debe realizarse exclusivamente en el interior de los establecimientos, debiendo permanecer sus puertas cerradas durante el desarrollo de la actividad.

2.– Jarduera osagarri eta gehigarri horiek egiteko baldintzak ez betetzeak edo hirugarrenei eragozpenak eragin zaizkiela egiaztatzeak jarduera horiek hiru hilabeteko epean berriz egitea galaraztea ekarriko du, dagozkion zehapenak baztertu gabe.

2.– El incumplimiento de las condiciones en la celebración de estas actividades complementarias y accesorias o la constatación de molestias a terceras personas determinará la imposibilidad de reiterar las mismas por un periodo de tres meses, al margen de las sanciones que correspondan.

3.– Era berean, aurretiazko komunikazioa egin behar da erlijio-kultuko lokaletan egiteko jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren kasuan, erlijio-ospakizunak ez direnean, baldin eta ez badira aldatzen barrutiaren edukiera eta autobabes-plan espezifikoa, eta publikoa eta jarduleak erlijio-ospakizunen entzule eta emaileentzat jarritako eserleku eta toki beretan kokatzen badira. Komunikazioa ez aurkeztea ere egongo da, baldin eta ikuskizuna edo jarduera beste hirigintza-erabilera batzuen mugakide ez diren eraikin exentu edo isolatuetan garatzen bada.

3.– Igualmente requiere de comunicación previa la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas profanas a realizar en locales de culto religioso, siempre que no varíe el aforo, ni el plan de autoprotección específico del recinto, ni la ubicación del público y actuantes en los asientos y lugares destinados a las personas asistentes y oficiantes a los actos religiosos. Se podrá eximir de presentar dicha comunicación cuando el espectáculo o actividad se desarrolle en edificios exentos y aislados que no colinden con otros usos urbanísticos.

4.– Aurretiazko komunikazioa egitea beharrezkoa denean, establezimenduaren titularrak aurkeztu behar du, jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera hasi baino gutxienez hamar egun lehenago, bertan adieraziz:

4.– En los supuestos en que sea exigible comunicación previa, esta debe presentarse por la persona titular del establecimiento con un periodo mínimo de antelación de diez días en relación con el inicio del espectáculo público o actividad recreativa, indicando:

a) Jendaurreko ikuskizunaren edo jolas-jardueraren deskribapena, eguna eta ordua zehaztuta, baita zer establezimendu publikotan edo espaziotan egingo den ere, edukiera eta kapazitatea adierazita.

a) La descripción del espectáculo público o actividad recreativa, incluyendo el día y la hora de la realización del mismo, establecimiento público o espacio en que vaya a celebrarse, su aforo y capacidad.

b) Deklarazio bat, esaten duena Ikuskizunak edo jarduerak ez dituela aldaraziko gaikuntza-tituluan aurreikusitako gainerako baldintzak eta ez dituela aldaraziko, era berean, edukiera, ordutegiaren araubidea, instalazioak edota establezimenduaren autobabes-planaren konfigurazioa.

b) Declaración de que el espectáculo o actividad no supone alteración del resto de las condiciones previstas en el título habilitante y de que no va a suponer una alteración del aforo, del régimen horario, de las instalaciones o configuración ni del plan de autoprotección del establecimiento.

c) Deklarazio bat, ikuskizuna edo jarduera lokalaren erantzukizun zibileko aseguruak estalitako ekintzen barruan dagoela esaten duena. Bestela, aurretiazko komunikazioarekin batera aseguru-konpainiaren ziurtagiria aurkeztu beharko du.

c) Declaración de que el espectáculo o actividad está incluido dentro de las actividades cubiertas por el seguro de responsabilidad del local. En caso de no ser así, deberá presentarse, junto con la comunicación previa, certificación de la compañía de seguros.

5.– Aurretiko komunikazioa aurkezteak dena delako jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera garatzeko eskubidea ematen du, betiere aurkeztutako dokumentazioa osoa bada eta indarreko arauak betetzen baditu, baina administrazio eskudunak egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko duen ahalmena eragotzi gabe. Baimenaren indarraldia ikuskizuna edo jarduera egitearekin bukatuko da.

5.– La presentación de la comunicación previa faculta la celebración del espectáculo público o actividad recreativa de que se trate, únicamente en el caso de que la documentación presentada fuera completa y conforme con la normativa vigente, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la administración competente. Su vigencia se extinguirá con la celebración del espectáculo o actividad.

6.– Aurretiazko komunikazioa administrazio eskudunean aurkezten ez bada, edo komunikazioan edo harekin batera ematen diren funtsezko datuak, adierazpenak edo dokumentazioa zuzenak ez badira edo faltsuak badira edo aipatu gabe uzten badira, gorabehera horiek ezagutzen direnetik aurrera ezin izango da jarraitu dena delako eskubideaz baliatzen edo jarduera egiten, betiere izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak baztertu gabe. Halakoetan, administrazio eskudunak jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera bertan behera utzi ahal izango du. Funtsezko datuak dira, ondorio hauetarako, artikulu honetako 4. apartatuan aipatzen direnak.

6.– La no presentación ante la administración competente de la comunicación previa, o la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la misma, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. En tales casos, la administración competente podrá suspender el espectáculo público o actividad recreativa. Son datos esenciales a estos efectos los relacionados en el párrafo 4 de este artículo.

Hirugarren atala.– Leku irekietako ikuskizun eta jarduerak.

Sección tercera.– Espectáculos o actividades en espacios abiertos.

107. artikulua.– Leku irekietan baimena emateko erregela espezifikoak.

Artículo 107.– Reglas específicas para la autorización en espacios abiertos.

1.– Bide publikoan edo espazio publikoetan egiten diren jendaurreko ikuskizunek edo jolas-jarduerek ez dute aldez aurreko baimenik beharko Dekretu honen arabera, instalazio edo egitura finkorik, aldi batekorik, eramangarririk edota desmuntagarririk behar ez badute, ez ekitaldia egiteko eta ezta publikoa hartzeko ere, betiere dagokion udalerrian espazio publikoaren erabilera berezi edo pribatiboari buruzko araudiaren arabera aurkeztu beharreko gaikuntza-tituluei kalterik egin gabe.

1.– La celebración de espectáculos y actividades recreativas en la vía pública o espacios públicos que no requiera utilizar instalaciones o estructuras tanto fijas como eventuales o portátiles o desmontables para su realización o para cobijar al público asistente no requiere autorización previa conforme a este decreto, sin perjuicio de la necesidad de los títulos habilitantes que procedan conforme a la normativa sobre utilización especial o privativa del espacio público en el municipio correspondiente.

2.– Udalaren aldez aurreko baimen singularra beharko da ikuskizunak eta jolas-jarduerak bide publikoan edo espazio publikoetan egiteko, baldin eta instalazio edo egitura finkoak, aldi batekoak, eramangarriak edo desmuntagarriak erabiltzen badira ikuskizun edo jarduera horiek gauzatzeko edo ikus-entzuleentzako estalpea jartzeko.

2.– Se sujeta a autorización previa singular del ayuntamiento respectivo la celebración de espectáculos y actividades recreativas en la vía pública o espacios públicos cuando se utilicen instalaciones o estructuras tanto fijas como eventuales o portátiles o desmontables para su realización o para cobijar al público asistente.

3.– Aldez aurreko baimena ekitaldi horretarako eska daitezkeen betekizun multzoa betetzen dela egiaztatzen denean emango da, ezaugarrien eta programatutako edukieraren arabera.

3.– La autorización previa se otorgará cuando se constate el cumplimiento del conjunto de requisitos exigibles para tal evento en función de sus características y del aforo programado.

4.– Hasiera-eskaerarekin batera dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

4.– A la solicitud de iniciación debe acompañarse la siguiente documentación:

a) Egitekoa den jardueraren deskribapen-memoria.

a) Memoria descriptiva de la actividad a realizar.

b) Espazioaren erabilgarritasuna.

b) Disponibilidad del espacio.

c) Behin-behineko elementuen eta instalazioen segurtasunari eta sendotasunari buruz teknikari eskudunak sinatutako memoria, eta muntaketaren amaiera-ziurtagiria ekitaldia hasi baino lehen amaitzeko konpromisoa, aplikatzekoa den araudiarekin bat.

c) Memoria suscrita por técnico o técnica competente sobre la seguridad y solidez de los elementos e instalaciones provisionales, así como el compromiso de emitir el certificado de finalización de montaje de las mismas con anterioridad al inicio del evento de acuerdo con la normativa en vigor que le sea de aplicación.

d) Behin-behineko instalazio elektrikoaren buletina.

d) Boletín de instalación eléctrica temporal.

e) Teknikari eskudunak sinatutako memoria, eskatzen den edukiera kalkulatzeari eta edukiera horretarako ebakuazio-bideak eta -ibilbideak egokitzeari buruz.

e) Memoria suscrita por técnico o técnica competente relativa al cálculo del aforo solicitado y la adecuación de las vías y recorridos de evacuación a dicho aforo, así como del cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

f) Autobabes-plana, behar denean.

f) Plan de autoprotección, cuando sea exigible.

g) Erantzukizun zibileko eta istripuetako asegurua kontratatu izanaren ziurtagiria, behar denean.

g) Certificación de la contratación del seguro de responsabilidad civil y de accidentes, cuando sea exigible.

h) Nahitaez eduki beharreko kondizioak edo zerbitzuak badauzkala edo kontratatuta daudela egiaztatzen duen agiria, hala nola osasun-zerbitzuak, edukiera kontrolatzeko sistemak edota segurtasun pribatuko zerbitzuak.

h) Acreditación de la disponibilidad o contratación de las condiciones o servicios de obligada prestación, tales como servicios sanitarios, sistemas de control de aforo, servicios de seguridad privada.

i) Ekitaldiaren inpaktu akustikoaren ebaluazioa eta prebenitzeko eta minimizatzeko neurriak.

i) Evaluación del impacto acústico del evento y medidas para prevenirlo y minimizarlo.

j) Segurtasun-memoria, nahitaezkoa denean.

j) Memoria de seguridad, cuando resulte obligada.

k) Jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak eragingo duen mugikortasunaren analisia, detektatutako premiei erantzuteko aurreikusitako neurri bereziak zehaztuz.

k) Análisis de la movilidad provocada por el espectáculo público o actividad recreativa, con previsión de medidas especiales para afrontar las necesidades detectadas.

l) Ospakizun-tokiari ezarritako betekizunak eta ekitaldi konkretu hori antolatzeak eskatzen dituen gainerakoak betetzen direla justifikatzeko gainerako dokumentazioa.

l) El resto de documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos exigibles al lugar de celebración y el resto de exigencias relativas a la organización del concreto evento.

Ez da beharrezkoa izango mugikortasun-memoria edo sortutako mugikortasunaren ebaluazioaren azterlana aurkeztea ikuskizunak edo jolas-jarduerak ez daukanean mugikortasunari eragiteko aurreikuspenik, programatutako edukiera eta erabilitako espazioa aintzat hartuta.

No será precisa la presentación de la memoria de movilidad o del estudio de la evaluación de la movilidad generada cuando el espectáculo o actividad recreativa no tenga previsión aparente de afección a la movilidad atendiendo al aforo previsible y al espacio utilizado.

Behin-behineko instalazio elektrikoaren buletinaren eta instalazio desmuntagarrien edo aldi batekoen muntaketaren amaiera-ziurtagiriaren aurkezpena atzeratu liteke, jendaurreko ikuskizuna edo jolas-jarduera gauzatzen den egunera arte; orduan, ikuskatzaileei emango zaie bertaratzen baldin badira; bestela, baimena eman duen agintaritzari bidaliko zaizkio.

La presentación del boletín de instalación eléctrica temporal y del certificado de finalización de montaje de instalaciones desmontables o temporales puede posponerse al día de la celebración del espectáculo público o actividad recreativa y se realizará a las personas inspectoras en caso de que se personen en la misma; en caso contrario serán remitidos a la autoridad que ha otorgado la autorización.

5.– Aldez aurreko baimena emateko eskumena baimendu beharreko ekitaldia egingo den tokiko udalak izango du.

5.– La competencia para otorgar la autorización previa corresponderá al ayuntamiento donde se celebre el evento a autorizar.

6.– Ikuskizuna edo jarduera sarrera mugatuko barrutietan egiten bada eta haien edukiera 700 lagunetik gorakoa bada, baimena eman aurretik ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren txostena eduki beharko da; horretarako, eskaera aurkeztu eta 7 eguneko epearen barruan ekitaldiarekin lotutako informazioaren kopia bidali beharko da, manu honetako 4. apartatuaren a), c), d), e), f) eta j) letretan jasotako moduan.

6.– Si el espectáculo o actividad se celebra en espacios acotados con restricciones de acceso con un aforo o capacidad superior a 700 personas debe recabarse, con carácter previo a la autorización, informe de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, para lo cual remitirá en el plazo de 7 días desde la presentación de la solicitud, copia de la información obrante relacionada con tal evento contenida en los apartados a), c), e), f) y j) del párrafo 4 de este precepto.

Esandako Zuzendaritzak, dokumentazio osoa jaso eta hilabeteko epearen barruan, ikuskizunaren edo jardueraren ospakizunaren segurtasun-baldintzei buruzko txostena eman beharko du, dokumentazio hori aztertuta.

Dicha dirección emitirá informe sobre las condiciones de seguridad en la celebración del espectáculo o actividad a la luz de dicha documentación en el plazo de 1 mes desde la recepción de la documentación completa.

Txostenak zuzenketa-neurriak ezarri ahal izango ditu, arrazoituta betiere; zuzenketok lotesleak izango dira, eta baimena emateko ebazpenean termino berberetan txertatuko dira. Txostena ezarritako epearen barruan egiten ez bada, udalak izapideekin jarraitu ahal izango du.

El informe podrá imponer, de forma motivada, medidas correctoras que serán vinculantes y se incorporarán en sus mismos términos a la resolución autorizante. De no emitirse el informe en el plazo establecido el ayuntamiento podrá proseguir con la tramitación.

Udalak ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari komunikatu beharko dio emandako baimena.

El ayuntamiento debe comunicar a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos la autorización otorgada.

7.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe horretan ebazpenaren jakinarazpenik jasotzen ez bada, interesdunak ulertu ahal izango du eman diotela eskatutako baimena.

7.– El plazo para la resolución y notificación será de tres meses. Transcurrido el plazo sin que se haya producido la notificación de la resolución, la persona interesada podrá entender otorgada la autorización solicitada.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
MANTENTZEA, IKUSKAPENA ETA KONTROLA
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL

108. artikulua.– Baldintza teknikoen mantentzea.

Artículo 108.– Mantenimiento de las condiciones técnicas.

1.– Establezimenduak eta instalazioak beti akatsik gabe funtzionatzeko moduan eduki behar dituzte establezimendu publikoen titularrek eta antolatzaileek, aplikatzekoa den araudian eta dagokion lizentzian, baimenean nahiz aurretiazko komunikazioan ezartzen den bezala.

1.– Las personas titulares de establecimientos públicos y las personas organizadoras están obligadas a mantener en todo momento los establecimientos e instalaciones en perfecto estado de funcionamiento de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, así como en la correspondiente licencia, autorización o comunicación previa.

2.– Ezingo dira jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak gauzatu, erregelamendu honetan haiek gauzatzeko establezimendu edo espazioek ez baldin badauzkate martxan erregelamendu honetan ezarritako higiene-, osasun- eta segurtasun-zerbitzu minimoak.

2.– No se podrán realizar espectáculos o actividades recreativas si no están en uso los servicios higiénicos, sanitarios y de seguridad mínimos exigidos en este reglamento para los establecimientos o espacios en los que se desarrollen.

109. artikulua.– Kontrolak eta ikuskapenak.

Artículo 109.– Controles y revisiones.

Establezimendu publikoen titularrek eta antolatzaileek aplikatzekoa zaien araudi sektorialean aurreikusten diren funtzionamendu-kontrolak eta berrikusketa teknikoak egin beharko dizkiete establezimendu eta instalazioei.

Las personas titulares de establecimientos públicos y las personas organizadoras están obligadas a someter a los establecimientos e instalaciones a los controles de funcionamiento y de revisiones técnicas previstas en la normativa sectorial que les resulte de aplicación.

110. artikulua.– Jardueraren etenaldi jarraitua.

Artículo 110.– Interrupción continuada de la actividad.

1.– Establezimendua jarduerarik gabe edukiz gero sei hilabetez jarraian, etenda geratuko da gaikuntza-tituluaren indarraldia, interesdunari aldez aurretik entzun ondoren eta modu arrazoituan, harik eta Administrazioak egiaztatzen duen arte betetzen direla establezimenduari eskatzen zaizkion baldintzak.

1.– El transcurso ininterrumpido de seis meses de inactividad del establecimiento determinará, previa audiencia de la persona interesada y de manera motivada, la suspensión de la vigencia del título habilitante hasta tanto no se efectué la comprobación administrativa del mantenimiento de las condiciones exigibles al establecimiento.

2.– Egiaztapena hilabeteko epean egin beharko da gaikuntza-tituluaren indarraldiari eusteko eskaera berariaz egiten denetik.

2.– La comprobación deberá efectuarse, en todo caso, en el plazo de un mes desde la solicitud expresa del mantenimiento de vigencia del mencionado título habilitante.

3.– Egiaztatzeko izapidea ez da egingo gaikuntza-tituluaren iraungitze-espedientea hasita baldin badago.

3.– No procederá el trámite de comprobación si se ha iniciado expediente de caducidad del título habilitante.

111. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 111.– Documentación.

1.– Titularrak eta antolatzaileak ikuskaritzako organo eskudunaren esku ipini beharko dute nahitaezko kontrolak eta ikuskapenak egiaztatzeko dokumentazioa, noiznahi eskatu ahal izango baitiezaiekete.

1.– Las personas titulares y organizadoras están obligadas a tener a disposición del órgano competente para la inspección la documentación acreditativa de los controles y revisiones a las que están obligadas, que podrá ser requerida en cualquier momento.

2.– Autobabesaren edo aseguruen inguruko baimenak edo komunikazioak oinarritzen dituzten dokumentu guztiak eskuragarri egon behar dute ikuskapenerako; hala ere, arrazoizko denbora eman ahal izango da gaikuntza-tituluaren titularrak dokumentazio hori egiazta dezan.

2.– Toda la documentación que apoye las autorizaciones o comunicaciones en materia de autoprotección o de seguros debe estar disponible para la inspección, sin perjuicio de que se le conceda un tiempo razonable para que la persona que disponga del título habilitante acredite tal documentación.

3.– Ikuskaritzako eskumena duen organoak establezimenduaren titularrari dokumentazio hori eskatu ahal izango dio, baita autobabes-planari buruzkoa eta nahitaezko aseguruak kontratatu izanaren ziurtagiriak ere, horretarako epe bat emanda.

3.– El órgano competente para la inspección podrá requerir a la persona titular del establecimiento dicha documentación, así como la referente al plan de autoprotección y la certificación de la contratación de los seguros preceptivos, confiriéndole un plazo para ello.

4.– Udalek ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari komunikatuko dizkiote Zuzendaritza horren ikuskaritza-ahalmenean sartzen diren establezimendu, jendaurreko ikuskizun eta jolas-jarduerei buruzko gaikuntza-tituluak. Udalaren titulartasuneko establezimendu publikoen kasuan, udalek komunikatuko dituzte baimendutako jarduerak, horien eta eraikin, areto edo jarduera bakoitzaren guztizko edukiera, eta gaikuntza-tituluan jasoko liratekeen gainerako datu garrantzitsuak.

4.– Los ayuntamientos comunicarán a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos competente en espectáculos los títulos habilitantes relativos a establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas que entren dentro de la capacidad inspectora de dicha Dirección. En el caso de establecimientos públicos de titularidad municipal los ayuntamientos comunicarán las actividades autorizadas, el aforo total y el de los diferentes edificios, estancias o actividades, así como el resto de datos relevantes que formarían parte del título habilitante.

112. artikulua.– Ikuskaritza-jarduera.

Artículo 112.– Actividad inspectora.

1.– Ertzaintzako Joko eta Ikuskizun Ataleko kideek, udaltzaingoetako kideek edo udal funtzionarioek ikuskatuko dituzte establezimendu publikoak eta instalazioak, eta kontrolatuko dituzte ikuskizunak eta jolas-jarduerak. Eginkizun horretan Administrazioko teknikarien laguntza jaso ahal izango dute, eta, hori horrela bada, horien balorazioak ikuskapen-aktei erantsiko zaizkie, txosten gisa. Ikuskatze-lanak egiteko eskumena duen administrazioak, halaber, kasu bakoitzean eskatzen diren zehaztasun teknikoak betetzen dituzten beste pertsona edo erakunde batzuk gaitu ditzake ikuskatze-lanak egiteko.

1.– La inspección de los establecimientos públicos e instalaciones, así como el control de los espectáculos y actividades recreativas, se llevará a cabo por el personal de la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza o el personal de la Policía local o personal funcionario municipal, que podrán estar acompañadas de personal técnico de la administración, en cuyo caso, las valoraciones de este se anexarán como informe a las actas de inspección. La administración competente para la inspección puede, asimismo, habilitar a otras personas o entidades con la especificación técnica requerida en cada caso para el ejercicio de labores inspectoras.

2.– Ikuskapenak establezimenduari edo lokalari buruzkoak edo jarduerari buruzkoak izan daitezke. Lokalaren ikuskapena jarduera gauzatzen ari dela eginez gero, bi ikuskapenak egingo dira aldi berean, lokalarena eta jarduerarena, eta inguruabar horren berri jasoko da aktan.

2.– Las inspecciones pueden referirse al establecimiento o local o a la actividad. En caso de que la inspección del local se realice existiendo actividad se realizarán ambas inspecciones, de local y de actividad, simultáneamente, recogiendo dicha circunstancia en el acta que se elabore.

3.– Ikuskapenak programatuta egin daitezke, edo abisatu gabe; presentzialki edo dokumentuak eskatuz; jardueraren funtzionamenduan edo entseguetan edo prestatze-lanetan edo horietatik kanpo. Edonola egiten delarik ere, ahalik eta nahasmendurik txikiena sortuko da.

3.– Las inspecciones pueden ser realizadas de forma programada o sin previo aviso; de forma presencial o mediante requerimiento documental; fuera o dentro del funcionamiento de la actividad o en sus ensayos o actos preparatorios. En cualquier caso, se procurará alterar lo menos posible el desarrollo de la actividad.

4.– Titularrek eta antolatzaileek obligazioa dute ikuskatze- eta kontrol-lanetarako baimenduta dauden pertsonei edozein momentutan sartzen uzteko, eta ikuskatze-lanetan laguntzeko.

4.– Las personas titulares y organizadoras están obligadas a permitir el libre acceso de las personas acreditadas para la inspección y control en cualquier momento, así como a prestar la colaboración necesaria en la inspección.

5.– Ikuskatzaileak edozer toki, instalazio edo dependentziatara sartu ahal izango dira, publikoak edo pribatuak, betiere etxeetan sartzeko konstituzio-mugak gainditu gabe, eta noiznahi eskatu ahal izango diete lokal eta instalazioen titularrei edo ikuskizun eta jolas-jardueren antolatzaileei eskatutako segurtasun-baldintzen mantentze-lanak egiaztatzen dituen dokumentazioa. Establezimendura sartzea galarazten bada edo ikuskapena eragozten bada, ikuskatzaileek edo poliziak jarduera amaitzeko agindu ahal izango dute.

5.– El personal de inspección puede acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada, con el límite constitucional de la entrada en domicilio, y podrá exigir en cualquier momento a las personas titulares de locales e instalaciones u organizadoras de los espectáculos y actividades recreativas la presentación de la documentación que acredite el mantenimiento de las condiciones de seguridad requeridas. En el caso de impedir el acceso al establecimiento o dificultar la inspección, el personal de inspección o la policía podrá ordenar el cese de la actividad.

6.– Ikuskatzaileak egoki iritzitako proba teknikoak egin ahal izango ditu.

6.– La inspección podrá realizar las pruebas técnicas que estime pertinentes.

113. artikulua.– Establezimenduaren ikuskapena.

Artículo 113.– Inspección del establecimiento.

1.– Establezimenduen ikuskapenaren xedea hura irekitzea baimendu duen gaikuntza-tituluan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea da.

1.– Las inspecciones de los establecimientos tienen por objetivo verificar el mantenimiento de las condiciones establecidas en el título habilitante que ha permitido la apertura del establecimiento.

2.– Establezimenduaren titularra edo haren ordezkaria bertan dela egingo dira ikuskapen-lanak, aldez aurretik hitzordua ipinita eta, ahal dela, lokalean jarduerarik ez dagoenean, edo jarduera txikia aurreikusten denean.

2.– Se realizarán en presencia de la persona titular del establecimiento o persona que la represente, previa cita y a ser posible sin actividad en el local o cuando esta se prevea menor.

3.– Ikuskapenean egiaztatuko da gutxienez:

3.– La inspección comprobará, como mínimo, las siguientes cuestiones:

a) Gaikuntza-tituluan jasotako baldintzak funtsean aldatzen dituen obra edo aldaketarik egin den konfigurazioan.

a) Si se han realizado obras o cambios en su configuración que supongan una reforma sustancial de las condiciones del título habilitante.

b) Instalazioen mantentzea eta kontserbazioa nola dagoen.

b) El estado de mantenimiento y conservación de las instalaciones.

c) Lokalaren egoera bat datorren autobabes-planarekin, eta autobabes-plana eta seinaleztapena ere bat datozen.

c) La correspondencia entre la situación del local y el plan de autoprotección comprobando, además, que existe una correspondencia entre el plan de autoprotección y la señalización.

d) Indarrean den araudiak agindutako seinaleak erabiltzen diren.

d) La utilización de la señalización exigida por la normativa vigente.

e) Gaikuntza-tituluan edo dagokion proiektuan aurreikusitako suteetatik babesteko bitarteko guztiak ipinita dauden eta ondo kokatuta dauden.

e) La existencia y correcta ubicación de todos los medios de protección contra incendios previstos en el título habilitante o en el correspondiente proyecto.

f) Alarma-sistemek, ateak desblokeatzekoek edota segurtasunarekin eta larrialdiak kudeatzeko gainerakoekin lotutakoek behar bezala funtzionatzen duten.

f) La comprobación del correcto funcionamiento de todos los sistemas de alarma, desbloqueo de puertas, o demás relacionados con la seguridad y la gestión de la emergencia.

g) Irisgarritasun unibertsalari buruzko araudia betetzen den.

g) El cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal.

114. artikulua.– Jardueraren ikuskapena.

Artículo 114.– Inspección de actividad.

1.– Jardueraren ikuskapenak lokalean jarduera egiten ari direla egingo dira, baina ahalik eta eragin txikiena izaten saiatuta, aldez aurretik abisatu gabe eta ikuskapena egiten den unean jardueraz arduratzen ari den eta antolatzailearen ordezkari den pertsonaren aurrean.

1.– Las inspecciones de actividad se realizan mientras el local tiene actividad, aunque procurando la menor afección a la misma, sin previo aviso y en presencia de la persona que en el momento de la inspección es responsable de la actividad y representa a la organizadora de la misma.

2.– Ikuskapenean egiaztatuko da gutxienez:

2.– La inspección comprobará, como mínimo, las siguientes cuestiones:

a) Jarduera hori gaikuntza-tituluan jasota dagoen.

a) Si la actividad está contemplada en el título habilitante.

b) Jarduera hori aurreikusita dagoen ezarritako autobabes-planean edo jarduerarako aurreikusitako plan osagarrian.

b) Si la actividad está prevista en el plan de autoprotección implantado o en el plan complementario previsto para la actividad.

c) Badauzkaten behin-behineko instalazio elektrikoaren buletina, halakorik behar izanez gero, egitura desmuntagarri guztien segurtasun- eta sendotasun-ziurtagiriak eta aldi baterako edozer instalazioren legezkotasuna ziurtatzen duten gainerako ziurtagiriak.

c) Si se dispone del boletín de instalación eléctrica temporal, en su caso; los certificados de seguridad y solidez de todas las estructuras desmontables así como las certificaciones correspondientes que acrediten la legalidad de cualquier instalación de carácter temporal.

d) Badauzkaten nahitaezko informazioa eta publizitatea eta erreklamazio-orriak.

d) Si existe la información y publicidad obligada y hojas de reclamaciones.

e) Osasun-zuzkidurei, segurtasun-zerbitzuei eta onarpen-zerbitzuei dagokienez legeak agindutakoa betetzen duten.

e) Si se cumple con las obligaciones legales en cuanto a dotaciones sanitarias, servicios de seguridad y servicios de admisión.

f) Ezarritako edukiera betetzen den, edukieraren kontrola eginda eta edukiera kontrolatzeko baliabideek behar bezala funtzionatzen duten egiaztatuta.

f) Si se cumple con el aforo establecido, realizando un control del aforo, comprobando el correcto funcionamiento de los medios de control de aforo.

g) Irisgarritasun unibertsalari buruzko araudia betetzen den.

g) Si se cumple la normativa de accesibilidad universal.

3.– Era berean, araudi honetan eta gaikuntza-tituluan eskatzen diren gainerako funtzionamendu-betekizunak betetzen diren egiaztatu ahal izango da.

3.– Así mismo podrá realizar una comprobación del cumplimiento del resto de los requisitos de funcionamiento exigibles en esta normativa y en el título habilitante.

115. artikulua.– Aktak.

Artículo 115.– Actas.

1.– Ikuskapen bakoitzeko akta bat egingo da, eta interesdunak, ondorioekin ados ez baldin badago, aktan adierazi ahal izango du desadostasuna. Akta ikuskatzaileek sinatu beharko dute, baita ikuskaritzan presente egon denak ere.

1.– De cada inspección se levantará un acta en la que la persona interesada podrá reflejar su disconformidad con las conclusiones. El acta deberá ser firmada por las personas inspectoras, así como por la compareciente.

2.– Oro har, aktak datu hauek jaso beharko ditu gutxienez:

2.– El acta, en general, deberá contener al menos, los siguientes datos:

a) Egindako tokia, data eta ordua, lokalaren izena, jarduera eta kokapen zehatza.

a) Lugar, fecha y hora de su formalización, nombre del local, su actividad y su ubicación exacta.

b) Esku hartzen duten ikuskatzaileen identifikazioa.

b) Identificación de las personas inspectoras intervinientes.

c) Jarduera, establezimendua edo ikuskizuna ustiatzen duen pertsonaren edo titularraren identifikazioa, izen-abizenak edo sozietatearen izena zehaztuta.

c) Identificación de la titular o persona que explota la actividad, establecimiento o espectáculo mediante su nombre y apellidos o razón social.

d) Ikuskapena noren aurrean egin den, haren izen-abizenak eta NANa, eta zer kargu edo titulurekin ziharduen.

d) Nombre, apellidos y DNI, de la persona ante la que se realiza la inspección y calidad en la que actúa.

e) Establezimenduaren ikuskapena izan den edo jarduerarena, edo biak batera.

e) Si se trata de una inspección de establecimiento, de actividad o de ambas.

3.– Aktak luze-zabal jasoko ditu lokalean edo ikuskizunaren garapenean hautemandako ustezko hutsak, gaikuntza-tituluan edo indarrean den araudian eskatutakoari dagokionez. Era berean, bertan jasoko dira ustezko hutsen inguruan ikuskapenean presente izan denak egindako alegazioak ere. Ikuskatzaileek aktan jaso ahal izango dituzte komenigarritzat jotzen dituzten kautela-neurriak edo neurri zuzentzaileak.

3.– El acta recogerá de manera exhaustiva las presuntas deficiencias encontradas en el local o en el desarrollo del espectáculo con relación a lo exigido en el título habilitante o en la normativa vigente. E igualmente se recogerán en ella las alegaciones que con relación a las presuntas deficiencias realice la compareciente. El personal de inspección podrá recoger en el acta las medidas cautelares o correctoras que juzgue convenientes.

4.– Akta hori interesdunari jakinaraziko zaio, eskura emanez ikuskapenean presente badago, eta eskumena duen administrazio-organoari ere helaraziko zaio, jasotako dokumentazioarekin batera. Agertutako pertsonak akta sinatu nahi ez badu, egitate hori ikuskapen-aktan jasoko da.

4.– El acta se notificará a la persona interesada, mediante su entrega si estuviera presente en la inspección, y se elevará al órgano administrativo competente, junto con la documentación recogida. Si el acta no se quiere firmar por la persona compareciente, se hará constar tal circunstancia en el acta de la inspección.

5.– Ikuskatzaileek egindako akta eta eginbideetan, ikuskatzaileek eurek hautemandako egintzak jasotzen direnean dagozkion lege-eskakizunak ikusirik, egintza horien frogak ere jaso beharko dira, nola eta ez den kontrakorik egiaztatzen.

5.– Las actas y diligencias formalizadas por la inspección en las que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por quienes hayan realizado la inspección, harán prueba de tales hechos salvo que se acredite lo contrario.

116. artikulua.– Hutsak zuzentzea.

Artículo 116.– Subsanación de deficiencias.

1.– Pertsonen edo ondasunen segurtasunari edo osasungarritasun publikoari arrisku larria eragiten ez dioten huts posibleak jasotzen badira aktan, organo eskudunak establezimenduaren titularrari errekerimendua egingo dio bertan zehaztutako arrazoizko epearen barruan zuzen ditzan, ohartarazita hala egin ezean dagokion zehapen-espedientea abiaraziko zaiola.

1.– Cuando se traslade al acta la constatación de posibles deficiencias que no hagan peligrar gravemente la seguridad de personas y bienes o salubridad pública, el órgano competente requerirá a la persona titular del establecimiento para que las subsane en el plazo razonable que se determine en el requerimiento, con advertencia de que si no lo hace se incoará el correspondiente expediente sancionador.

2.– Esandako zuzenketa ezarritako epean egiteko gauza ez bada, establezimenduaren titularrak organo eskudunari emandako epearen barruan proposatuko dio hura luzatzeko, hutsak zuzentzen dituen bitartean hartuko dituen neurri subsidiarioak zehaztuta.

2.– Si no fuera capaz de realizar la anterior subsanación en plazo, la persona titular del establecimiento podrá proponer al órgano competente dentro del plazo conferido la ampliación del mismo, especificando las medidas subsidiarias que adoptará en tanto se realiza la subsanación de la deficiencia.

3.– Jarduera-akta batean ikusitako hutsa ez baldin badago lokalarekin lotuta baizik eta jarduerarekin, antolatzaileari jakinaraziko zaio ezingo duela jarduera berriz egin nola eta ez duen jasotako hutsa zuzentzen, horregatik eragotzi gabe, hala badagokio, zehapen-espedientea irekitzea.

3.– Si la deficiencia que se observa en un acta de actividad no se relaciona con el local sino con el desarrollo de la actividad se advertirá a la persona organizadora de que no podrá volver a celebrar la actividad si no subsana la deficiencia reseñada, independientemente de la apertura del correspondiente expediente sancionador, en su caso.

117. artikulua.– Ikuskapenaren helburuak eta lehentasunak.

Artículo 117.– Objetivos y prioridades de inspección.

1.– Dekretu honen III. eranskinean finkatzen dira establezimendu, jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren ikuskapenaren helburuak eta lehentasunak, ikuskizunen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren zuzendaritzaren ikuskaritza-zerbitzuek eta udal-ikuskapeneko zerbitzuek aplikatu beharrekoak. Hori dena betiere Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearekin bat.

1.– En el Anexo III del presente Decreto se fijan los objetivos y prioridades en la inspección de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas de aplicación a los servicios de inspección de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos y a los servicios de inspección municipales. Todo ello de conformidad con el artículo 43 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2.– Helburu eta lehentasun horiek zehazteko, kontuan izan beharko da zer garapen eta bilakaera duen aisialdiaren sektoreak, zer eragin duen gizartean, jarduerek zer garrantzi duten, nolakoak diren edo zein egoeretan dauden, eta nolako disuasio-efektua lortu nahi den ikuskapen-lanarekin.

2.– La determinación de tales objetivos y prioridades se fija atendiendo al desarrollo y evolución del sector del ocio, a la dimensión social, la importancia, el tipo o la situación de las actividades y al efecto disuasorio que pretenda obtenerse con la actuación inspectora.

3.– Helburu eta lehentasun horien esparruan, hala Eusko Jaurlaritzak nola udalek bakoitzak bere ikuskaritza-programak finkatu behar dituzte, eta elkarri ezagutarazi behar dizkiote.

3.– En el marco de dichos objetivos y prioridades tanto el Gobierno Vasco como los ayuntamientos deben fijar sus programas de inspección, los cuales deben ponerse mutuamente en conocimiento.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
ZEHAPENEN ETA BERRIRO HEZTEKO NEURRIEN ERREGISTROA
REGISTRO DE SANCIONES Y MEDIDAS REEDUCADORAS

Lehenengo atala.– Zehapenen erregistroa.

Sección primera.– Registro de sanciones.

118. artikulua.– Erregistroaren xedea eta edukia.

Artículo 118.– Fin y contenido del registro.

1.– Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren zehapenen erregistroaren xede bakarra Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legean tipifikatutako arau-hausteetan berrerortzea gertatzen den hautematea da.

1.– El registro de sanciones de espectáculos públicos y actividades recreativas tiene como finalidad exclusivamente la de apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2.– Bertan inskribatzen dira arlo honetan eskumena duten udaletako edo autonomia-erkidegoko agintariek ezarritako zehapenak; agintari horiek komunikatuko dituzte zehapen-ebazpena eta inskribatu beharreko datuak, zehapena administrazio-bidean irmo egiten denean. Erantzukizunak bereganatzeagatik eta ordaintzeagatik isun murriztua duten zehapenak ere inskribatzen dira.

2.– Se inscriben en él las sanciones impuestas por las autoridades municipales o autonómicas competentes en la materia, que comunicarán la resolución sancionadora y los datos objeto de inscripción cuando la sanción adquiera firmeza en vía administrativa. En el caso de sanciones de multa reducidas por asunción de responsabilidad y pago se inscriben igualmente dichas sanciones.

119. artikulua.– Atxikipena.

Artículo 119.– Adscripción.

Erregistroa ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari atxikita egongo da, eta hura izango da tratamenduaren arduradun, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako ondorioetarako; halaber, haren aurrean egikaritu ahal izango dira arau horretan aitortzen diren eskubideak.

El registro está adscrito a la Dirección del Gobierno Vasco competente en espectáculos, que tiene la condición de responsable del tratamiento a los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y ante el que pueden ejercitarse los derechos reconocidos en dicha norma.

120. artikulua.– Datu inskribagarriak.

Artículo 120.– Datos anotables.

Inskripzioan datu hauek jasoko dira:

La inscripción contendrá los siguientes datos:

a) Arau-hauslearen identifikazio-datuak.

a) Datos identificativos de la persona infractora.

b) Arau-haustearen tokia eta eguna.

b) Lugar y fecha de la infracción.

c) Egindako arau-haustea eta legearen zer artikulutan tipifikatuta dagoen.

c) Infracción cometida, especificando el artículo de la ley en el que está tipificada.

d) Ezarritako zehapena edo zehapenak.

d) Sanción o sanciones impuestas.

e) Zehapena zer datatan egin den irmo.

e) Fecha en la que se produce la firmeza de la sanción.

121. artikulua.– Datuen irisgarritasuna eta babesa.

Artículo 121.– Acceso y protección de datos.

1.– Erregistroa eta bertan inskribatzen diren datuak datu pertsonalak babesteko legeak dioenarekin bat jasoko dira.

1.– El registro, así como la recogida de los datos que se inscriban en el mismo, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal.

2.– Datuen transmisioa eta erregistrorako sarbidea Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora eta Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 66.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera egokituko dira.

2.– La transmisión de datos y acceso al registro se adecuará a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y a lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

3.– Edonola ere, segurtatu beharko da betetzen dela zehapen-ebazpena jaso dutenek erregistroan inskribatuko direla jakiteko eta inskripzio hori zehapena betearazteko behar den neurrian bakarrik mantentzeko duten eskubidea. Horretarako, zehapen-agintaritzak izapidearen berri emango dio interesdunari, datuak zehapenen erregistrora bidaltzen dituen aldi berean.

3.– En todo caso, se asegurará el derecho de las personas que sean objeto de resoluciones sancionadoras a ser informadas de su inscripción en el registro y a mantener la misma únicamente en tanto sea necesario para su ejecución. A tal fin, la autoridad sancionadora, al mismo tiempo que realiza la transmisión de los datos al registro de sanciones para su correspondiente anotación, comunicará dicho trámite a la persona interesada.

4.– Erregistro honetarako sarbidea izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak.

4.– Tendrán acceso a este registro los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

122. artikulua.– Ezereztea.

Artículo 122.– Cancelación.

Ofizioz eta berehala ezereztuko dira inskribatutako zehapenei dagozkien datuak, zehapenari dagokion denbora zehatz-mehatz bete bezain pronto, ezarritako zehapenaren preskripzio-aldia amaitzen denean edota, hala dagokionean, zehapen-ebazpenaren kontra bide judizialean ipinitako errekurtsoa baietsi dutela jakinarazten denean.

Se procederá de oficio e inmediatamente a la cancelación de los datos referidos a sanciones inscritas tan pronto como se haya dado exacto cumplimiento a las mismas durante su respectiva extensión temporal, cuando finalice el plazo de prescripción de la sanción impuesta o se hubiera notificado, en su caso, la estimación en vía judicial del recurso interpuesto contra la resolución sancionadora.

Bigarren atala.– Berriro hezteko neurriak.

Sección segunda.– Medidas reeducadoras.

123. artikulua.– Berriro hezteko neurriengatik etetea.

Artículo 123.– Suspensión por medidas reeducadoras.

1.– Legearen 57.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat, arau-hauste arinak egiteagatik ikusleei eta erabiltzaileei jartzen zaizkien zehapenak eten egin ahal izango dira, arau-hausleek, beren borondatez, berriro hezteko neurriak gauzatzen badituzte; esaterako, komunitatearen aldeko zerbitzuak ematen badituzte edo heziketa-, prestakuntza- edo kultura-programetan edo antzekoetan parte hartzen badute.

1.– De conformidad con lo previsto en el artículo 57.2 de la ley las sanciones impuestas a personas espectadoras y usuarias por infracciones leves podrán suspenderse si la infractora voluntariamente realiza medidas reeducadoras, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad o la asistencia a programas de tipo educativo, formativo, cultural u otros análogos.

2.– Zehapena ezartzen duen organoak zehaztuko ditu berriro hezteko neurriaren zer-nolakoak eta iraupena.

2.– La medida reeducadora se realizará en la forma y por el tiempo que determine el órgano que impuso la sanción.

124. artikulua.– Berriro hezteko neurrien programa.

Artículo 124.– Programas de medidas reeducadoras.

1.– Administrazio publiko eskudunek berriro hezteko neurrien programak garatu ahal izango dituzte, komunitatearen aldeko prestazioekin edo hezkuntza-, prestakuntza- edo kultura-arloko bestelako ekintza batzuekin, guztiak ere ikuskizunetan eta jolas-jardueretan herritarren bizikidetzaren kontrako portaerak zuzentzeko eta prebenitzeko xedearekin.

1.– Las administraciones públicas competentes podrán desarrollar programas de medidas reeducadoras los cuales contendrán prestaciones en beneficio de la comunidad u otras acciones de tipo educativo, formativo o cultural destinadas a corregir y prevenir comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en el desarrollo de espectáculos y actividades recreativas.

2.– Komunitatearen aldeko prestazioen barruan sartzen dira lorategiak eta espazio publikoak egokitzea, hirugarren adineko pertsonei edo premia bereziak dituzten kolektiboei laguntzea, kirol- eta kultura-ekintzak edo tankerakoak egitea, baldin eta antzeko programak ezarrita baldin badaude zehatua bizi den udalerrian edo hark aukeratutako beste batean. Komunitatearen aldeko lanak ezingo dira, inola ere, udal-langileek egitekoak izan, ez eta erakundeetako edo haien mendeko enpresetako langileek egitekoak ere.

2.– Las prestaciones en beneficio de la comunidad consistirán en tareas de colaboración como la adecuación de jardines y espacios públicos, la asistencia a personas de la tercera edad o a colectivos con especiales necesidades, la realización de actividades deportivas y culturales u otras análogas, siempre que existan programas semejantes establecidos en el municipio de residencia de la persona sancionada o en otro de su elección. En ningún caso, las prestaciones en beneficio de la comunidad, podrán consistir en tareas propias del personal municipal o de entidades o empresas dependientes.

3.– Hezkuntza-, prestakuntza- edo kultura-ekintzen edukia jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren gozamenean eta aisialdian gizabidezko jokaeretan heztearekin lotuta egongo da.

3.– El contenido de las acciones de tipo educativo, formativo o cultural tenderá a educar en actitudes de civismo en el empleo del ocio y el disfrute de los espectáculos y actividades recreativas.

4.– Administrazio publikoek berriro hezteko neurrien programen publizitatea egingo dute eta haien berri emango diete zehatutako pertsonei.

4.– Las administraciones públicas publicitarán los programas de medidas reeducadoras existentes e informarán a las personas sancionadas de su existencia.

125. artikulua.– Zehapena eteteko eskaera.

Artículo 125.– Solicitud de suspensión de la sanción.

1.– Berriro hezteko neurri horiei heltzeko eskaera zehapena eman zuen erakundearen aurrean egin beharko du zehatuak, berriro hezteko neurrien udal-programa batean bere borondatez bat egin duela ziurtatzen duen agiri batekin batera, dela prestazio komunitario batean, dela hezkuntza-, prestakuntza- edo kultura-programa edo baliokide batean.

1.– La solicitud de acogerse a tales medidas reeducadoras debe realizarse por la persona sancionada ante el órgano que dictó la sanción, acompañando documento en el que se certifique la admisión voluntaria a un programa municipal de medidas reeducadoras, se trate de una prestación comunitaria o de un programa de tipo educativo, formativo, cultural o análogo.

2.– Zehapena eteteko baldintza izango da esandako berriro hezteko programa horiek izatea, eta zehatua programa horietako batean sartzea bere borondatez.

2.– La suspensión de la sanción está condicionada a la existencia de dichos programas reeducadores y a la inclusión voluntaria de la persona sancionada en uno de ellos.

3.– Zehapena eman zuen erakundeak ezarritako zehapenaren exekuzioa etengo du baldin eta egiaztatzen badu berriro hezteko neurrien programa batean onartu dutela, programaren edukiak egokiak direla zehapenaren xederako eta prestazioaren iraunaldia proportzionala eta egokia dela zehapenaren muntarekiko.

3.– El órgano que dictó la sanción suspenderá la ejecución de la sanción impuesta caso de comprobarse la admisión a un programa de medidas reeducadoras, la adecuación de sus contenidos a la finalidad de la sanción y que el tiempo de duración de la prestación es proporcional y adecuado a la cuantía de la sanción.

4.– Berriro hezteko neurrien programa babesten duen administrazioak gainbegiratzaile bat izendatuko du programa egiten dela ziurtatzeko, eta hark organo zehatzaileari txostena igorriko dio behar bezala bete duen azaltzeko.

4.– La administración que patrocine el programa de medidas reeducadoras nombrará una persona supervisora de su efectiva realización, la cual emitirá informe al órgano sancionador sobre su satisfactorio cumplimiento.

5.– Txostenak berresten badu berriro hezteko neurria bete dela, zehapena iraungitzat emango da.

5.– En el caso de que el informe confirme el cumplimiento de la medida reeducadora, se procederá a declarar extinguida la sanción.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Titulartasun- edo helbide-aldaketak jakinaraztea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Comunicación de cambios en la titularidad o domicilio.

Lizentzia, baimen edo bestelako gaikuntza-titulua bere izenean duen pertsonaren identitatean eta egoitzan gertatzen diren aldaketak, eta establezimendua eskualdatzeagatik edo gaikuntza-tituluaren titulartasuna aldatzeagatik gertatzen direnak, hilabeteko epean komunikatu behar dira, aldaketa formalizatzen denetik.

Las modificaciones que se produzcan relativas a la identidad y domicilio de las personas titulares de licencias, autorizaciones u otros títulos habilitantes, así como los supuestos de cambios de traspaso del establecimiento o cambio en la persona a cuyo nombre figura el título habilitante, se comunicarán en el plazo de un mes desde que se hubiera formalizado tal modificación.

Establezimenduaren eskualdatzea edo gaikuntza-titulua bere izenean duen pertsonaren aldaketa agintari eskudunari komunikatzen ez zaion bitartean, titularrarentzat eratortzen diren erantzukizun guztiei lotuta geratzen dira bai titulartasunetik irteten den pertsona bai sartzen dena.

En tanto no se comunique a la autoridad competente el traspaso del establecimiento o el cambio en la persona a cuyo nombre figura el título habilitante, tanto la persona saliente como la entrante en dicha titularidad quedarán sujetas a todas las responsabilidades que se derivasen para la persona titular.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Animaliekin antolatutako ikuskizunak edo jolas-jarduerak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Espectáculos o actividades recreativas con animales.

1.– Animaliek parte hartzen duten edo exhibitzen diren establezimenduek, ikuskizunek eta jarduerek animaliak babesteko, animalien osasunerako eta nukleo zoologikoetako araudia bete beharko dute.

1.– Los establecimientos, espectáculos y actividades recreativas donde tomen parte o se exhiban animales deben cumplir la normativa de protección de animales, sanidad animal y núcleos zoológicos.

2.– Animaliak exhibitzen dituzten edo animaliek parte hartzen duten establezimendu, ikuskizun edo jolas-jardueren gaikuntza-titulua eskuratzeko edo aldatzeko espedientean, eskatzaileak honako hauek aurkeztu beharko ditu:

2.– En el expediente para la obtención o modificación del título habitante de un establecimiento o de un espectáculo o actividad recreativa en la que se exhiban o formen parte animales la persona que lo inste debe presentar:

a) Albaitari elkargokidearen ziurtagiria, ikuskizunak edo jolas-jarduerak animaliak babesteko araudia betetzen duela adierazi.

a) Certificado de veterinario o veterinaria colegiada sobre el cumplimiento de la normativa de protección de animales del espectáculo o actividad.

b) 60 kilogramotik beherako behi-azienda denean, ganadu-jabearen ziurtagiria, haien pisuari buruz.

b) Si se trata de ganado bovino de peso inferior a 60 kilogramos, certificado del ganadero o ganadera propietaria de las reses sobre el peso de las mismas.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Behin-behineko instalazio puzgarriak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Instalaciones eventuales hinchables.

Behin-behineko instalazioak hamalau urte edo gutxiagoko neska-mutilentzako jolas-ekipo puzgarriak direnean, UNE-EN 14960:2014 arauak (Jolas-ekipo puzgarriak. Segurtasun-betekizunak eta entseguak egiteko metodoak) diseinuari, fabrikazioari, instalazioari eta gozatzeari buruz ezarritako baldintzak bete beharko dira, erregelamendu honetan era horretako behin-behineko instalazioetarako jasotzen diren manuez gainera.

Las instalaciones eventuales consistentes en equipos de juego hinchables destinados a ser usados por niños y niñas de catorce años o menores deben cumplir, además de las prescripciones contempladas en este reglamento para las instalaciones eventuales de tal naturaleza, los requisitos de diseño, fabricación, instalación y disfrute contenidos en la norma UNE-EN 14960:2014, Equipos de juego hinchables. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erabilera kolektiboko igerilekuak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Piscinas de uso colectivo.

Erabilera kolektiboko igerilekuek araudi espezifikoa izango dute establezimendu horien segurtasun- eta osasun-baldintzak erregulatzeko osasunaren eta jendaurreko ikuskizunen arloan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sailek elkarrekin proposatuta, erregelamendu hau osagarri eta ordezko gisa aplikatu ahal izango bada ere.

Las piscinas de uso colectivo se regirán por lo dispuesto en la normativa específica que regule las condiciones de seguridad y sanitarias de tales establecimientos a propuesta conjunta de los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de salud y espectáculos públicos, sin perjuicio de la aplicación supletoria de este reglamento.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ikuskapenaren helburuak eta lehentasunak berrikustea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Revisión de los objetivos y prioridades de la inspección.

Eusko Jaurlaritzak hamabost egunez behin berrikusi ahal izango ditu Dekretu honen III. eranskinean ikuskapenerako finkatutako helburuak eta lehentasunak, lortutako emaitzak ebaluatu ondoren, araudiaren betetze-maila aisialdi-sektorearen garapena eta bilakaera kontuan izanda.

El Gobierno Vasco podrá revisar con periodicidad quinquenal los objetivos y prioridades fijados para la inspección en el Anexo III de este decreto, previa evaluación de los resultados obtenidos, atendiendo al grado de cumplimiento de la normativa y al desarrollo y evolución del sector del ocio.

Bost urte igarotzen badira horrelako berrikuspenik egin gabe azkenekoak onartu zirenetik, lehengoak mantenduko dira indarrean harik eta berriak onartu arte.

Si transcurridos cinco años no tuviera lugar dicha revisión desde los últimos aprobados, mantendrán su vigencia los anteriores en tanto no se aprueben unos nuevos.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidetzen ari diren espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Expedientes en tramitación.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik eskatutako lizentzia eta baimenak arautzeko, eskatu ziren garaian indarrean zeuden arauak hartuko dira kontuan; baina, hala ere, pertsonen eta ondasunen segurtasunari eragiten dieten baldintza teknikoak bete beharko dituzte, Dekretu honek xedatutakoari jarraituz.

Todas las solicitudes de licencias y de autorizaciones presentadas antes de la entrada en vigor de este decreto se rigen por la normativa de aplicación en el momento en que se presentaron, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones técnicas que puedan afectar a la seguridad de las personas y de los bienes que se ajustará a lo dispuesto en este decreto.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Katalogora egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Adaptación al catálogo.

1.– Dekretu hau indarrean jarri aurretik zeuden establezimendu publikoak, gaikuntza-tituluak ahalbidetzen dituen jarduerei dagokienez, honen I. eranskineko katalogoan aurreikusten diren kategorien barruan subsumituta geratuko dira. Subsumitze hori kontuan izango da informazio-errotuluak edo -plakak egitean eta ordutegiei eta sarrera-debekuei buruzko araubidean.

1.– Los establecimientos públicos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto serán subsumidos en atención a las actividades habilitadas por su título habilitante dentro de las categorías previstas en el catálogo que figura en el Anexo I del decreto. Tal subsunción se tendrá en consideración en la expedición de los letreros o placas informativas y en el régimen de horarios y prohibiciones de acceso.

2.– Establezimendu publiko horien gaikuntza-titulua aldatzen bada, berariaz egokituko da dekretuaren I. eranskinean aipatutako katalagoan aurreikusten diren kategorietara.

2.– En caso de modificarse el título habilitante de tales establecimientos públicos se adaptará expresamente a las categorías contempladas en el catálogo que figura en el Anexo I del decreto.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Establezimenduak egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Adaptación de establecimientos.

1.– Ikuskizunak edo jarduerak egiten diren tokien baldintzei buruz dekretu honen II. kapituluan jasotzen diren xedapenak ez zaizkie aplikatuko dekretu hau indarrean sartzean gaikuntza-titulua zuten edo eskatuta zeukaten establezimendu publikoei, hurrengo apartatuetan aurreikusitakoa bete beharraren kalterik gabe.

1.– Las disposiciones contenidas en el Capítulo II de este decreto, relativas a las condiciones de los lugares de celebración de los espectáculos o actividades, no serán de aplicación a los establecimientos públicos que en el momento de su entrada en vigor dispongan de un título habilitante o lo hayan solicitado, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en los siguientes párrafos.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako establezimenduek dagozkien baldintzetara egokitu behar dute, jarraian zehazten diren epeetan egokitu ere:

2.– Los establecimientos referidos en el párrafo anterior deben adaptarse a las condiciones correspondientes en los plazos que se determinan a continuación:

a) Osasun-dispositiboen erregulazioa: Bi urte Dekretu hau indarrean sartzen denetik.

a) La regulación de los dispositivos sanitarios: Dos años desde la entrada en vigor de este decreto.

b) Jantzitegi-zerbitzuen erregulazioa: Bi urte Dekretu hau indarrean sartzen denetik.

b) La regulación de los servicios de guardarropa: Dos años desde la entrada en vigor de este decreto.

c) Erregistragailudun soinu-mugagailuak instalatzea, beharrezkoa denean: Urtebete dekretu hau indarrean sartzen denetik.

c) La instalación, cuando fuera exigible, de aparatos limitadores de sonido con registrador: Un año desde la entrada en vigor de este decreto.

3.– Edonola ere, xedapen honen 1. apartatuan zehaztutako establezimenduek dekretu honetako betekizun eta baldintzatzetara erabat egokitu beharko dute, baldin eta honako inguruabar hauetakoren bat agertzen bada:

3.– En cualquier caso, los establecimientos referidos en el párrafo 1 de esta disposición deberán adecuarse plenamente a los requisitos y condicionamientos de este decreto, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Establezimenduaren erreforma edo aldaketa nabarmena, establezimenduaren egitura aldatzea edo banaketan aldaketak egitea eskatzen duena, horrek segurtasun-, osasungarritasun- edo arriskugarritasun-baldintzak murriztea eragiten duenean edo eragin dezakeenean pertsona eta ondasunetan.

a) Reforma o modificación sustancial del establecimiento, que suponga la alteración de la estructura del establecimiento o un cambio en la distribución del mismo cuando ello afecte o pueda implicar una reducción en las condiciones de seguridad, salubridad o peligrosidad para personas o bienes.

b) Gaikuntza-tituluan bildutako jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak zabaltzea edo aldatzea, baldin eta horretarako instalazioetan aldaketak egin behar badira.

b) Ampliación o modificación de las actividades recreativas o de espectáculos públicos incluidos en el título habilitante, siempre que se requiera un cambio en sus instalaciones.

4.– Hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen diren behin-behineko instalazio puzgarriek 3 urteko epea izango dute UNE-EN 14960:2014 arauak (jolas-ekipo puzgarriak) xedatutakoa betetzeko. Segurtasun-betekizunak eta entseguak egiteko metodoak, Produktuen Segurtasun Orokorrari buruzko abenduaren 26ko 1801/2003 Errege Dekretuan ezarritakoa baztertu gabe.

4.– Las instalaciones eventuales hinchables a las que se refiere la disposición adicional tercera dispondrán de un plazo de 3 años para el obligado cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 14960:2014, Equipos de juego hinchables. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Udal-titulartasuneko establezimenduak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Establecimientos de titularidad municipal.

1.– Dekretu hau indarrean jarri eta bi urteko epean, udalek zehaztu beharko dute beren titulartasuneko establezimendu bakoitzak katalogoko jardueretatik zein dauzkan gaituta, baita jarduera bakoitzerako edukiera eta espazio desberdinak aldi berean erabiltzeari dagozkion mugak ere, jarduerekin eta edukierekin loturik. Hori guztia udal-titulartasuneko funtzio anitzeko establezimenduei buruz dekretu honen 2.4 artikuluan xedatutakoa baztertu gabe.

1.– En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este decreto los ayuntamientos deben especificar las actividades del catálogo habilitadas para cada uno de los establecimientos públicos de su titularidad, así como el aforo de cada una de dichas actividades y los límites en cuanto a la utilización simultanea de los diferentes espacios con relación a las actividades y los aforos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.4 de este decreto en relación con los establecimientos multifuncionales de titularidad municipal.

2.– Erregelamendu hau indarrean jarri aurretik irekitako udal-titulartasuneko establezimendu publikoak legeztatzeko prozeduretan, ez da ezinbestekoa izango ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak nahitaezko txostena egitea.

2.– En los procedimientos de legalización de establecimientos públicos de titularidad municipal abiertos al público con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento no será preciso el informe preceptivo de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

3.– Dekretu hau indarrean jartzean jardunean ari diren udal-titulartasuneko establezimendu publikoak legeztatutzat joko dira gaikuntza-tituluaren bitartez edo obra-proiektua edo jarduera onartzeko eskumena duen organoaren administrazio-ebazpenaren bitartez edo, halakorik ez badago, teknikari eskudunak sinatutako obra- edo jarduera-proiektuaren bitartez.

3.– Los establecimientos públicos de titularidad municipal que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor de este decreto se entenderán legalizados por el título habilitante o la resolución administrativa de órgano competente de aprobación del proyecto de obras o actividad, o en su defecto por el proyecto de obras o actividad firmado por técnico o técnica competente.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Onartzeko baldintza bereziak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.– Condiciones específicas de admisión.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik onarpen-baldintza espezifikoak ezarrita dauzkaten establezimenduek haien berri eman beharko diote eskumena duen administrazioari, indarrean jarri eta hiru hilabeteren barruan ikuskatzeko.

Los establecimientos públicos que hubieran establecido condiciones específicas de admisión con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto deberán comunicarlas a la administración competente para la inspección en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor.

SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Onarpen-zerbitzuko langileak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.– Personal de servicio de admisión.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik onarpen-zerbitzuko langileen lanak egiten zituzten langileek lan horretan jarraitu ahal izango dute, eta ez zaie eskatuko gaikuntza-eskakizuna, harik eta onarpen-zerbitzuko langileen gaikuntzarako lehen deialditik urte bat igaro arte.

El personal que se encuentre ejerciendo la actividad propia del personal de servicio de admisión a la entrada en vigor del presente Decreto podrá continuar ejerciéndola sin que le sea exigible el requisito de habilitación hasta pasado un año desde la primera convocatoria para la habilitación del personal del servicio de admisión.

ZAZPIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Zehapen-erregistroa martxan ipintzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.– Puesta en funcionamiento del registro de sanciones.

Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzak, dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epearen barruan, zehapenen erregistroa funtzionamenduan ipintzea xedatzen duen Agindua emango du.

El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos dictará en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto la Orden que disponga la entrada en funcionamiento del registro de sanciones.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da abenduaren 16ko 296/1997 Dekretua (jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk ezartzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan), baita maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak ere, dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten orotan.

Queda derogado el Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios de los espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aldatu egiten da 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko. Hauek dira aldaketak:
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Se modifica el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia en el siguiente sentido:

1.– 277/2010 Dekretuaren I. eranskinean jasotako jarduera-katalogoaren lehenengo apartatuko d) letra honela geratuko da erredaktatuta:

1.– El apartado d) del párrafo primero del catálogo de actividades contenido en el Anexo I del decreto, queda redactada de la siguiente forma:

«d) Ikuskizun publikoak eta jolas-jarduerak. Ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren arloko indarreko arautegiaren mendeko ekitaldietarako lekuak, egoitzak eta instalazioak, baldin eta ezaugarri hauek badituzte:

«d) Actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas. Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, siempre que cumplan las siguientes características:

– Aldi baterako establezimendu, egitura edo instalazioetan:

– En establecimientos o estructuras o instalaciones temporales:

○ Eraikin itxiak: 300 pertsona baino gehiagorentzako lekua dutenak, edo 28 metro edo gehiagoko ebakuazio-altuera dutenak.

○ Edificios cerrados: con capacidad o aforo superior a 300 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 28 metros.

○ Aldi baterakoak, eramangarriak, desmuntagarriak edo sasoikoak diren instalazio edo egitura itxiak: 300 pertsona baino gehiagorentzako lekua dutenak.

○ Instalaciones o estructuras cerradas eventuales, portátiles, desmontables o de temporada: con capacidad o aforo superior a 300 personas.

– Barrutietan edo leku irekietan:

– En espacios acotados o abiertos:

○ Sarrera mugatua duten esparru edo barrutiak, 700 lagun baino gehiagorentzako edukiera edo kapazitatea dutenak.

○ Recintos o espacios acotados con restricciones de acceso con un aforo o capacidad superior a 700 personas.

○ Leku irekiak: 10.000 lagun edo gehiagorentzako kapazitate edo edukiera dutenak.»

○ Espacios abiertos: aquellos con una capacidad o aforo igual o superior a 10.000 personas.»

2.– Dekretuaren V. eranskinean ematen den «edukiera» definizioa honela geratzen da idatzita:

2.– La definición de «aforo» contenida en el Anexo V del decreto, queda redactada de la siguiente forma:

«Edukiera: jendaurreko ikuskizunetarako edo jolas-jardueretarako esparru edo eraikin batean sar daitekeen jendea. Hala ere, autobabes-planean kontuan hartu behar dira bertan diren pertsona guztiak, baita establezimendu, ikuskizun edo jolas-jardueraren antolaketaren zerbitzuko langileak ere.»

«Aforo: capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas. No obstante, el plan de autoprotección debe contemplar a la totalidad de asistentes incluyendo la presencia del personal al servicio de la organización del establecimiento, espectáculo o actividad recreativa.»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren 193. artikuluari paragrafo bat eransten zaio:
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Se añade al artículo 193 del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi., un nuevo párrafo in fine con la siguiente redacción:

«Joko-aretoetan jarduera kulturalak edo sozialak edo antzerki edo musika ikuskizunak egin ahal izango dira jarduera nagusiaren osagarri eta akzesorio gisa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 25.4 artikuluan ezarritako baldintzetan, eta betiere jokoa sustatu gabe edo ludopatia edo joko patologikorako arriskua areagotu gabe. Jarduera horiek aldez aurretik komunikatu beharko zaizkio, gainera, Jokoaren Agintaritza Arautzaileari.»

«En los salones de juego podrán celebrarse actividades culturales o sociales o espectáculos de teatro o música complementarios y accesorios a la actividad principal, en las condiciones previstas en el artículo 25.4 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, sin que ello suponga fomento de la actividad de juego o aumento de los riesgos de ludopatía o juego patológico. Tales actividades se deberán comunicar previamente, además, a la Autoridad Reguladora del Juego.»

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta bi hilabetera jarriko da indarrean.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– El presente Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko otsailaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de febrero de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Segurtasuneko sailburua,

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.

I. ERANSKINA 17/2019 DEKRETUA, OTSAILAREN 5EKOA
ANEXO I AL DECRETO 17/2019, DE 5 DE FEBRERO
JENDAURREKO IKUSKIZUNEN, JOLAS-JARDUEREN ETA ESTABLEZIMENDU PUBLIKOEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

I.– Jendaurreko ikuskizunak.

I.– Espectáculos públicos.

1.– Zinema-ikuskizunak: zinema-filmak pantaila batean jendaurrean erakustea eta proiektatzea, erabiltzen diren bitarteko teknikoak alde batera utzita eta lokal itxi batean edo aire zabalean proiektatzen diren ere alde batera utzita.

1.– Espectáculo cinematográfico: exhibición y proyección pública en una pantalla de películas cinematográficas, con independencia de los medios técnicos utilizados y de si se proyectan en un local cerrado o al aire libre.

2.– Antzerki-ikuskizunak edo arte eszenikoetakoak: lan eszeniko, antzezlan edo barietateetako ikuskizunak jendaurrean antzeztea, hizketa, mimika, musika edo txotxongiloen bidez, antzezle edo bestelako exekutatzaile profesional zein amateurren eskutik, lokal itxietan edo aire zabalean.

2.– Espectáculo teatral o de artes escénicas: representación pública de obras escénicas, teatrales o de variedades, mediante la utilización del lenguaje, la mímica, la música o guiñoles y títeres, a cargo de actores o actrices u otras personas ejecutantes, tanto profesionales como aficionadas, en locales cerrados o al aire libre.

3.– Musika-ikuskizunak: musika-, opera- edo dantza-lan edo -konposizioak jendaurrean ematea, musika-tresnak edo giza ahotsa erabilita, musikari, kantari edo artista profesional zein amateurren eskutik, lokal itxietan edo aire zabalean.

3.– Espectáculo musical: representación en público de obras o composiciones musicales, operísticas o de danza, mediante la utilización de instrumentos musicales o la voz humana a cargo de músicos y músicas, cantantes o artistas, tanto profesionales como aficionadas, en locales cerrados o al aire libre.

4.– Zirku-ikuskizunak: akrobaziako edo trebetasuneko ariketa fisikoak eta pailazo, malabarista, prestidigitadore, animalia bezatu eta antzeko beste batzuen aktuazioak jendaurrean ematea, lokal itxietan edo aire zabalean.

4.– Espectáculo circense: representación en público de ejercicios físicos de acrobacia o habilidad, de actuación de payasos y payasas, malabaristas, prestidigitadores, animales amaestrados, y otras similares, realizados en locales cerrados o al aire libre.

5.– Zezen-ikuskizunak: zezen-plazan toreatzaile profesionalek eta, batzuetan, amateurrek behi-azienda suharrak jendaurrean toreatzea, horrelako ikuskizunei aplikatzekoa zaien berariazko araudiaren arabera.

5.– Espectáculo taurino: aquel en el que intervienen reses de ganado bovino bravo para ser lidiadas en plazas de toros con público por personas profesionales taurinas y, en su caso, por personas aficionadas, de acuerdo con la normativa específica aplicable a este tipo de espectáculo.

6.– Kirol-ikuskizuna: kirolari profesionalak edo amateurrak edozein kirol-modalitate edo espezialitatetan, lehiazkoa izan edo ez, jardutea jendaurrean, esparru, instalazio, bide publiko edo leku publikoetan.

6.– Espectáculo deportivo: exhibición en público del ejercicio de cualquier modalidad o especialidad deportiva, competitiva o no competitiva, por deportistas profesionales o aficionados en recintos, instalaciones, vías públicas o espacios públicos.

7.– Erakustaldiak edo exhibizioko ikuskizunak: desfileak eta horrelakoak jendaurrean egitea, bai eta kulturaren, kirolaren, tradizioaren eta herriaren arloko edo beste edozein arlotako agerraldiak jendaurrean erakustea ere, lokal itxietan edo aire zabalean.

7.– Espectáculo de exhibición: se entiende por espectáculo de exhibición la celebración en público de desfiles, cabalgatas, así como la demostración pública de manifestaciones culturales, deportivas, tradicionales, populares o de cualquier otra índole en locales cerrados o al aire libre.

8.– Ikuskizun piroteknikoak eta su artifizialak: profesional aditu batzuek artifizio piroteknikoak botatzea edo erretzea.

8.– Espectáculos pirotécnicos y fuegos artificiales: eventos consistentes en el lanzamiento o quema de artificios pirotécnicos por personas profesionales expertas.

9.– Arautu gabeko ikuskizunak: ikuskizun berezi edo salbuespenezkoak, dauzkaten izaera edo ezaugarriengatik, emandako erregelamenduetan bildu ezin direnak edo, zenbait kasutan, katalogo honetan definituta eta berariaz jasota ez daudenak eta lokal itxietan edo aire zabalean jendaurrean egiten direnak.

9.– Espectáculo no reglamentado: aquel espectáculo singular o excepcional que por sus características y naturaleza no pueda acogerse a los reglamentos dictados o, en su caso, no se encuentre definido y recogido específicamente en el presente catálogo y se celebre con público en locales cerrados o al aire libre.

II.– Jolas-jarduerak.

II.– Actividades recreativas.

1.– Zori, apustu eta ausazko jokoak: dirua edo dirutan balora daitezkeen gauzak jokatzea, arriskatzea edo apustu egitea, dirua edo bestelako sari bat, gauzazkoa, irabazteko xedearekin; jokoaren emaitza ez da egongo jokalariaren trebetasunaren edo abileziaren mende, baizik eta soilik halabeharraren edo zortearen mende.

1.– Juegos de suerte, envite y azar: actividad consiste en concursar, arriesgar o apostar cantidades de dinero u objetos susceptibles de evaluación económica con el fin de obtener un premio en metálico o, en su caso, en especie y sin que el resultado del juego dependa de la habilidad o destreza de la persona jugadora, sino exclusivamente del azar o de la suerte.

2.– Dibertsio-jokoak: jarduera soil-soilik ludiko batzuk dira; jolasaldi edo aisialdi bat eskuratzea edo gozatzea, makina, aparatu eta elementu informatiko eta eskuzkoen bidez, prezio bat ordainduta makina eta aparatu horiek erabiltzegatik, horrelakoak instalatuta dauden establezimendura sartzeagatik edo establezimenduan bertan eskainitako edari, janari edo produktu batzuk hartzeko aukeragatik. Horrelako jokoetan parte hartzeagatik inoiz ez da saririk lortzeko aukerarik izango, ez dirutan eta ezta dirutan balora daitezkeen gauza edo zerbitzutan ere, salbu eta, azken kasu horretan, jokaldi bat errepikatzeko aukera.

2.– Juegos recreativos: actividad exclusivamente lúdica que consiste en la obtención y disfrute de un tiempo de juego o de ocio mediante la utilización de máquinas, aparatos y elementos informáticos o manuales, a cambio del pago de un precio por su uso, por acceder al establecimiento en el que se encuentren instalados o por la consumición de bebidas, comidas o productos expedidos en el mismo establecimiento. Nunca mediante la participación en este tipo de juegos podrá obtenerse premios en metálico o en objetos o servicios evaluables económicamente salvo, en este último supuesto, la repetición de un tiempo de juego.

3.– Jolas-atrakzioak: jarduera honen bitartez, jolasaldi edo aisialdi bat eskaintzen zaio jendeari, elementu mekaniko eta trebetasuneko elementu batzuen instalazio finko edo aldi batekoak funtzionaraziz edo erabiliz, prezio bat ordainduta horrelako elementuak erabiltzeagatik edo horrelakoak instalatuta dauden lokalera, establezimendura edo esparrura sartzeagatik, hala nola uretako atrakzioak, zaldiko-maldikoak, noriak, errusiar mendiak, barrakak eta antzeko ezaugarriko beste zernahi.

3.– Atracciones recreativas: actividad mediante la cual se ofrece al público asistente un tiempo de diversión o de ocio mediante el funcionamiento y utilización de instalaciones fijas o eventuales de elementos mecánicos o de habilidad, previo pago del precio por su uso o por acceder al local, establecimiento o recinto en el que se encuentren instaladas, tales como atracciones acuáticas, carruseles, norias, montañas rusas, barracas y cualesquiera otras de similares características.

4.– Uretako jolas-jarduerak: jendeari dibertsioa edo aisialdia eskaintzeko jarduera, uretako elementuak edo artefaktuak, dela kirolekoak, trebetasunekoak edo aisialdikoak, erabiliz aldez aurretik prezioa ordainduta, hala nola uretako motoak, pedalontziak, tresna flotagarriak eta antzeko beste zernahi.

4.– Actividades recreativas acuáticas: actividad consistente en ofrecer al público un tiempo de diversión o de ocio mediante la utilización de elementos y artefactos acuáticos de carácter deportivo, de habilidad o de ocio previo pago del precio por su uso, tales como alquiler de motos acuáticas, hidropedales, artefactos flotantes y cualesquiera otros de similares características.

5.– Herri-zezenketak: entzierroak, abelburuak askatzea, bigantxak toreatzea, sokamuturra, eta antzekoak, animalia hiltzea ez dakartenak.

5.– Festejos taurinos populares: actividad consistente en encierros, suelta de reses, toreo de vaquillas, sokamuturras y aquellos de naturaleza similar que no lleven aparejada la muerte de la res.

6.– Kultura- eta gizarte-jarduerak: jarduera hauen bitartez, ezagutzak eta giza harremanak gehitzeko edo trukatzeko aukera eskaintzen zaio jendeari, hurrenez hurren, arte-lan eta arte-agerraldiak erakutsiz, hitzaldi, biltzar eta liburutegiak eskainiz, eta ondasun higigarrien edo eduki sozial eta etnografiko aipagarriko ondasunen erakusketak eginez, bai eta antzeko ezaugarri eta helburuko beste zernahi jarduera agerraraziz ere.

6.– Actividades culturales y sociales: aquellas mediante la cual se ofrece al público la posibilidad de incrementar o intercambiar conocimientos y relaciones humanas, respectivamente, a través de la exhibición de obras y manifestaciones artísticas, conferencias, congresos, bibliotecas, exposiciones de bienes muebles o de contenidos social y etnológico relevantes, así como de cualquier otra actividad de características y finalidad análogas.

7.– Jarduera zoologiko, botaniko eta geologikoak: jendeari eskaintzea gatibu edo erdi aske dauden animalia basati edo exotikoen exhibizioa, bai eta uretako animalia biziena ere, pertsonen segurtasunerako eta animalien ongizaterako behar bezala egokitutako instalazio, esparru edo espazioetan. Era berean, horrelako jolas-jardueratzat hartzen da jendeari landare-erreinuko espezie biziak edo mineral-erreinukoak erakustea, behar bezala egokitutako instalazio, esparru edo leku irekietan.

7.– Actividades zoológicas, botánicas y geológicas: actividades consistentes en ofrecer al público la exhibición de animales salvajes o exóticos, en cautividad o semilibertad, así como la de animales acuáticos vivos, en instalaciones, recintos o espacios abiertos debidamente acondicionados para la seguridad de las personas y bienestar de los animales. Asimismo, se entiende por esta actividad recreativa aquella que consista en ofrecer al público la exhibición de especies vivas del reino vegetal, así como, en su caso, del mineral en instalaciones, recintos o espacios abiertos debidamente acondicionados.

8.– Herri-jai edo jai tradizionalak: herriko jaiak edo jai tradizionalak ospatzea, pertsonak leku ireki edo bide publiko jakin batzuetan elkarretaratuz, kanpoan utzita politika, lan, erlijio edo irakaskuntza arloko oinarrizko eskubideak erabiltzea dakarten pertsona-elkarretaratzeak.

8.– Actividades festivas populares o tradicionales: celebración de actos festivos de carácter popular o tradicional mediante la concentración de personas en determinados espacios abiertos o vías públicas, con exclusión de aquellas concentraciones de personas que supongan el ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, laboral, religioso o docente.

9.– Kirol-jarduerak: jendeari kultura fisikoaren ariketa edo edozein kirol-praktika eskaintzea, horretarako behar bezala egokitutako establezimenduetan edo bide eta espazio publiko irekietan. Kirol-jardueretan sartzen da, halaber, jendeari dibertsio-denbora edo aisialdia eskaintzea, kirola, trebetasuna edo erresistentzia fisikoa lantzeko instalazio finkoak, aldi batekoak edo bestelako elementu edo zerbitzu batzuk erabiliz prezio bat ordainduta erabileragatik edo elementu horiek dauden lokalera, establezimendura edo esparrura sartzeko.

9.– Actividades deportivas: actividad consistente en ofrecer al público el ejercicio de la cultura física o la práctica de cualquier deporte bien en establecimientos debidamente acondicionados para ello o en vías y espacios públicos abiertos. Incluye la oferta al público de un tiempo de diversión o de ocio mediante la utilización de instalaciones fijas, eventuales u otros elementos o servicios de carácter deportivo, de habilidad o de resistencia física, previo pago del precio por su uso o por acceder al local, establecimiento o recinto en el que se encuentren.

10.– Ostalaritzako jarduerak: erabiltzaileei dibertsioa edo solasaldia eskaintzea edarien edo elikagaien kontsumoaren bidez, modu isolatuan edo beste jarduera desberdin batekin batera.

10.– Actividades de hostelería: actividad consistente en ofrecer a las personas usuarias, de forma aislada o conjuntamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión o esparcimiento mediante la consumición de bebidas o alimentos.

11.– Musika edo dantzako aisialdiko jarduerak: erabiltzaileei katalogoko beste epigrafe batzuetan bildu ezin diren aisialdirako edo dibertsiorako egoerak eskaintzea. Eskuarki, esandako aisialdia dantzarako musika izaten da horretarako espezifikoki mugatutako establezimenduetan, musika-grabazioen soinu-erreprodukzioaren bidez, edo, hala dagokionean, musikari eta abeslarien zuzeneko emanaldien bidez.

11.– Actividades de esparcimiento musical y baile: actividad consistente en ofrecer a las personas usuarias situaciones de ocio, diversión o esparcimiento no incluibles en otros epígrafes del catálogo. Usualmente dicho esparcimiento consiste en música bailable en espacios del establecimiento específicamente acotados para ello mediante la reproducción sonora de grabaciones musicales o, en su caso, mediante actuaciones en directo de músicos y cantantes.

12.– Helburu komertzialeko aisialdi-jarduerak: erabiltzaileei instalazioak ezagutzeko edo produktuak dastatzeko aukera eskaintzea, haien salmenta sustatze aldera, establezimendura sartze hutsagatik prezioa ordainduta.

12.– Actividades de esparcimiento con fines comerciales: actividad consistente en ofrecer a las personas usuarias el conocimiento de instalaciones o la cata de productos con el fin de promocionar la venta de los mismos, teniendo que pagar un precio por el mero acceso al establecimiento.

13.– Aisialdi erotikoko jarduerak: helburu erotiko edo sexuala duten aisialdi-jarduerak, helduei zuzendutakoak.

13.– Actividades de esparcimiento erótico: actividad dirigida al esparcimiento con fin erótico o sexual destinada a personas adultas.

14.– Aisialdiko beste jarduera batzuk: erabiltzaileei katalogoko beste epigrafe batzuetan bildu ezin diren aisialdirako edo dibertsiorako egoerak eskaintzea.

14.– Otras actividades de esparcimiento: cualquier otra actividad recreativa consistente en ofrecer a las personas usuarias situaciones de ocio, diversión o esparcimiento no incluibles en otros epígrafes del catálogo.

III.– Establezimendu publikoak.

III.– Establecimientos públicos.

1.– Establezimendu kultural eta artistikoak.

1.– Establecimientos culturales y artísticos.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki zinema, antzerki, arte eszeniko, musika, zirku edo zezenketako ikuskizunak ematen dituztenak, edo aisialdiko jarduera kultural eta sozialak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Establezimenduaren barruan edariak eta elikagaiak kontsumitzeko publikoarentzat eta erabiltzaileentzat jarritako zona bat edo ambigu-zerbitzu bat izan dezakete. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer espectáculos cinematográficos, teatrales o de artes escénicas, musicales; circenses o taurinos o actividades recreativas culturales y sociales, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Pueden disponer de servicio de ambigú o zona de acceso reservado al público o personas usuarias para el consumo de bebidas y alimentos dentro del establecimiento. Se consideran como tales los siguientes:

a) Zinemak: edozein baliabide teknikoren bidez, besaulki-patioko eserlekuetan jarritako jendearentzat zinema-ikuskizunak proiektatzen edo exhibitzen dituzten establezimenduak. Exhibizio-sala bat edo gehiago izan ditzakete.

a) Cines: establecimientos destinados principalmente a la proyección o exhibición de espectáculos cinematográficos mediante cualquier medio técnico a un público que ocupa localidades de asiento en un patio de butacas. Pueden constar de una o varias salas de exhibición.

b) Udako zinemak edo aire zabalekoak: Urte-sasoi jakinetan, bereziki egokitutako esparru itxi estali gabeetan aire libreko zinema-ikuskizunak ematen dituzten zinemak. Eserleku finkoak edo mugigarriak eduki behar dituzte.

b) Cines de verano o al aire libre: cines que con carácter de temporada, se destinan a la celebración de espectáculos cinematográficos al aire libre en recintos cerrados y descubiertos acondicionados especialmente para su uso. Deberán disponer de asientos fijos o móviles.

c) Autozinemak: modu iraunkorrean edo urte-sasoi jakinetan, ikusleak gehienbat auto barruan eserita eta autoak egoki aparkatuta eta banatuta, exhibizo-esparru batean edo gehiagotan aire zabalean zinema-ikuskizunak ematen dituzten zinemak.

c) Autocines: cines que, con carácter permanente o de temporada, se destinan a la celebración al aire libre de espectáculos cinematográficos en uno o varios recintos de exhibición, donde las personas espectadoras se sitúan preferentemente en el interior de automóviles adecuadamente estacionados y distribuidos dentro del establecimiento.

d) Zineklubak: modu iraunkorrean edo noizbehinka, autore-ziklotan edo zinemako manifestazio artistikoen ziklotan egituratuta eta debateak antolatuz saioan zehar edo filma proiektatu ondoren, zinema-ikuskizunak ematen dituzten zinemak.

d) Cine-Clubs: cines que se destinan con carácter permanente u ocasional a la celebración de espectáculos cinematográficos encuadrados en ciclos de autor o autora o de manifestaciones artísticas de cine, así como a la celebración de debates durante la misma sesión una vez haya sido proyectada la película de que se trate.

e) Antzokiak: agertoki batean eta besaulki-patioan edo harmailetan eseritako ikusleen aurrean, batez ere antzezlanak edo berez agertokian eskaintzekoak diren bestelako jendaurreko ikuskizunak ematen dituzten establezimenduak. Instalazioetan izan behar dituzte agertokia eta artista edo exekutatzaileen kamerinoak eta proszenioa bereizita, eta pezoia izan dezake orkestrarentzat.

e) Teatros: establecimientos destinados principalmente a la representación de obras teatrales u otros espectáculos públicos propios de la escena, en un escenario ante personas espectadoras que se sientan preferentemente en el patio de butacas o en graderío. Deben contar en sus instalaciones con escenario y espacios diferenciados destinados a camerinos para artistas o ejecutantes y proscenio, y pueden disponer de foso para orquesta.

f) Auditoriumak: batez ere zuzeneko musika-emanaldiak edo antzerki edo zinemako antzeko emanaldiak, eta, batzuetan, beste aisialdiko jarduera kultural eta sozial batzuk eskaintzen dituzten establezimenduak. Agertokia eta kamerinoak izan behar dituzte. Ikusleak eserita egoteko lekua izango dute, edo zutik egotekoa bereziki mugatu eta egokitutako espazioetan, agertokitik hurbil.

f) Auditorios: establecimientos destinados a ofrecer preferentemente actuaciones musicales en directo u otras similares como teatrales o cinematográficas, así como en su caso otras actividades recreativas culturales o sociales. Deberán de disponer de escenario y camerinos. El público asistente se ubica en localidades sentadas y, en su caso, en localidades de pie en espacios, especialmente delimitados y acondicionados, próximos al escenario.

g) Kontzertu-aretoak: interpretatzaile baten edo gehiagoren zuzeneko musika-aktuazioak edo antzekoak jendaurrean eskaintzen dituzten establezimenduak. Lokal horiek agertoki bat izan behar dute edo kontzertuak emateko gaitutako espazio bat, emanaldietarako behar den ekipamendu tekniko egokia, eta artista eta jotzaileentzako kamerinoak.

g) Salas de conciertos: establecimientos destinados a ofrecer al público actuaciones musicales u otras similares, en directo a cargo de una o más personas intérpretes. Estos locales disponen de un escenario o espacio habilitado destinado al ofrecimiento de conciertos y de equipamiento técnico adecuado para su realización, así como de camerinos para las personas actuantes.

h) Erabilera anitzeko aretoak: musika-aktuazioak, antzezlanak eta zinema-proiekzioak eskaintzeko bereziki egokitutako establezimenduak. Agertokia eta kamerinoak izan behar dituzte.

h) Salas multiuso: establecimientos acondicionados especialmente para ofrecer actuaciones musicales, teatrales y proyecciones cinematográficas. Deberán disponer de escenario y camerinos.

i) Zezen-plazak: esklusiboki edo nagusiki zezen-ikuskizunak edo zezenketak eskaintzeko establezimenduak; ikusleentzako harmailak izango dituzte, eta araudi sektorial espezifikoak agindutako gainerako instalazioak eta zerbitzuak.

i) Plazas de toros: establecimientos destinados de modo exclusivo o primordial a la celebración de espectáculos y festejos taurinos con graderíos para el público espectador y el resto de instalaciones y servicios que establezca su normativa sectorial específica.

j) Zirkuak: Zirku-ikuskizunak eskaintzen dituzten establezimendu publiko itxiak, harmailekin prestatutako pista batean edo gehiagotan eta ikusleentzat prestatutako harmailekin.

j) Circos: establecimientos públicos cerrados que se destinan a la celebración de espectáculos circenses con una o varias pistas preparadas con graderío al efecto, así como con graderíos para el público espectador.

k) Erakusketa-aretoak: arte-lanak edo beste era batekoak, eta interes kultural, komertzial edo sozialeko edukiak jendaurrean erakusten dituzten establezimenduak.

k) Salas de exposiciones: establecimientos que se destinan a exponer al público obras artísticas o de cualquier otra índole y contenido de interés cultural, mercantil o social.

l) Hitzaldi-aretoak: megafonia, bideokonferentzia, edo denbora errealeko ahozko bestelako edozein sistema erabiliz zein erabili gabe, jendeari ponentziak, eztabaidak eta hitzaldiak eskaintzeko erabiltzen diren establezimenduak.

l) Salas de conferencias: establecimientos dedicados a ofrecer al público la exposición oral de ponencias, debates y obras oratorias mediante la utilización, en su caso, de sistemas de megafonía, vídeo-conferencias o cualquier otro sistema de comunicación hablada a tiempo real.

m) Erakusketetako eta biltzarretako jauregiak: areto batean edo gehiagotan, merkataritzako edukia edo kulturala edo soziala duten erakusketak eskaintzen dituzten eta, halaber, biltzar kulturalak, sozialak edo merkataritzakoak egiten dituzten establezimendu publikoak.

m) Palacios de exposiciones y congresos: establecimientos públicos destinados a celebrar exposiciones de contenido mercantil, cultural o social, así como a la celebración de congresos de índole cultural, social o mercantil en diferentes salas ubicadas en su interior.

n) Liburu-azokak: liburuak eta beste kultura-produktu batzuk erakutsiz eta salduz, eta bestelako kultura- eta zabalkunde-jarduera batzuen bidez, hala nola hitzaldiak edo egileen aurkezpenak, irakurketa sustatzeko, zabaltzeko eta bultzatzeko gaitutako instalazio, gune edo espazioak.

n) Ferias del libro: instalaciones, zonas o espacios empleados en certámenes destinados a la promoción, divulgación y fomento de la lectura mediante la exhibición y venta de libros y otros productos culturales, así como la realización de otras actividades culturales y divulgativas como conferencias o presentaciones de autores o autoras.

ñ) Kultura-etxeak: gizakiaren garapenera bideratuta, alternatiba kulturalak eta ofiziokoak eskainiz, tradizioei eutsi eta iraunarazteko, arte-zaletasuna sustatzeko eta bokazio artistikoak deskubritzen laguntzeko helburua duten establezimendu finko, itxi eta independenteak.

ñ) Casas de Cultura: establecimientos fijos, cerrados e independientes que tienen como objetivo ayudar y contribuir a la conservación de las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo.

o) Museoak: legeria espezifikoak halakotzat definitutako establezimenduak; balio historikoa, artistikoa, arkeologikoa, paleontologikoa, antropologikoa, etnografikoa, etnologikoa, zientifikoa, teknikoa, naturala edo bestelako kultura-balioa duten multzoak eta bildumak bildu, eskuratu, kontserbatu, ordenatu, dokumentatu, ikertu, zabaldu eta erakusten dituzte modu zientifiko, estetiko eta didaktikoan, ikerketa-, hezkuntza- eta gozamen-xedearekin eta zientzia eta kultura sustatzeko

o) Museos: establecimientos definidos como tales por su legislación específica que reúnen, adquieren, conservan, ordenan, documentan, investigan, difunden y exhiben de forma científica, estética y didáctica con fines de estudio, educación, disfrute, y promoción científica y cultural, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, etnográfico, etnológico, científico, técnico, natural o de cualquier otra naturaleza cultural.

p) Liburutegiak: legeria espezifikoak hala definitutako establezimenduak; publiko zabalarentzat erabilgarri jartzen dituzte, multzoka antolatuta, liburuak, aldizkako argitalpenak edo seriekoak, grabatuak, mapak, soinu-grabazioak, dokumentazio grafikoa, fotografikoa, ikus-entzunezkoa, multimediakoa eta elektronikoa eta bestelako materialak edo informazio-iturriak, direla eskuz idatziak, inprimatuak edo dokumentuak bildu eta kontserbatzeko xedea duen beste edozein euskarritan jasoak, baliabide tekniko eta pertsonal egokien bitartez, jendearen informaziorako, ikerketarako, hezkuntzarako edo aisiarako.

p) Bibliotecas: establecimientos definidos como tales por su legislación específica que ponen al uso público general un conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas o en serie, grabados, mapas, grabaciones sonoras, documentación gráfica, fotográfica, audiovisual, multimedia y electrónica y otros materiales o fuentes de información, manuscritos, impresos o reproducidos en cualquier tipo de soporte, que tenga como finalidad reunir y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de los medios técnicos y personales adecuados para la información, la investigación, la educación o el ocio.

q) Bideotekak: publiko zabalarentzat espezifikoki filmak magnetoskopioen, bideo-zinten, DVD erreproduzigailuen eta antzekoen bidez proiektatzen dituzten establezimenduak.

q) Videotecas: establecimientos que disponen al uso público general específicamente la proyección de películas mediante magnetoscopios, cintas videográficas, reproductores de DVD o similares.

r) Hemerotekak: publiko zabalarentzat espezifikoki, presentzialki edo urrunetik sarbidea emanda, prentsa idatziko argitalpenen multzo antolatu bat edozein euskarritan eskaintzen duten establezimenduak.

r) Hemerotecas: establecimientos que disponen al uso público general específicamente, de manera presencial o a través de acceso remoto, un conjunto organizado de publicaciones de prensa escrita mediante cualquier soporte.

2.– Kirol-establezimenduak.

2.– Establecimientos deportivos.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki kirol-ikuskizunak edo era horretako jolas-jarduerak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Establezimenduaren barruan edariak eta elikagaiak kontsumitzeko publikoarentzat eta erabiltzaileentzat jarritako zona bat edo ambigu-zerbitzu bat izan dezakete. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer espectáculos deportivos o actividad recreativas de tal índole, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Pueden disponer de servicio de ambigú o zona de acceso reservado al público o personas usuarias para el consumo de bebidas y alimentos dentro del establecimiento. Se consideran como tales los siguientes:

a) Estadioak: aire zabalean modalitate bateko edo gehiagotako kirol-ikuskizunak ematen dituzten establezimendu finko eta independenteak, dagokien araudi sektorialak agindutakoaren arabera eta ikusleen gozamenerako. Harmailak izaten dituzte ikusleentzat. Itxiak izan daitezke, estali gabeak edo osorik edo zati batean estaliak.

a) Estadios: establecimientos fijos e independientes que se destinan a la celebración al aire libre de una o más modalidades de espectáculos deportivos de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente para ser disfrutadas por el público asistente. Están dotados de graderíos para el público asistente. Pueden ser cerrados, no cubiertos o cubiertos total o parcialmente.

b) Kirol-pabiloiak eta -konplexuak: araudi sektorial espezifikoak ezarritako betekizun eta baldintzen arabera, aire zabaleko instalazioetan edo instalazio itxietan kirol-modalitateak praktikatzeko eta kultura fisikoa lantzeko prestatutako establezimendu publikoak. Itxiak izan daitezke, estali gabeak edo osorik edo zati batean estaliak, iraunkorrak, sasoi batekoak edo noizbehinkakoak, eta harmailak izan ditzakete edo ez.

b) Pabellones y complejos polideportivos: establecimientos públicos destinados y preparados para la práctica de modalidades deportivas y el ejercicio de la cultura física en instalaciones al aire libre o cerradas, con los requisitos y condiciones que establezca su normativa sectorial específica. Pueden ser cerrados, no cubiertos o cubiertos total o parcialmente, de carácter permanente, de temporada u ocasional, y disponer o no de gradas.

c) Kirol-ikuskizunetako aldi bateko instalazioak: araudi sektorialak ezarritakoarekin bat, noizbehinka aire zabaleko kirol-ikuskizunak eskaintzeko prestatutako aldi bateko instalazioak, independenteak edo beste batzuekin elkartuak.

c) Instalaciones eventuales de espectáculos deportivos: instalaciones eventuales, independientes o agrupadas con otras que, se destinan con carácter ocasional a la celebración de una modalidad de espectáculo deportivo al aire libre, de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente.

d) Lasterketa-zirkuituak: araudi sektorialarekin bat, modu iraunkorrean, sasoi jakin batean edo noizbehinka, ibilgailu motordunak erabiliz abiadurako kirol-ikuskizun bat edo gehiago eskaintzen dituzten establezimendu publiko finko eta independenteak.

d) Circuitos de velocidad: establecimientos públicos fijos e independientes que, se destinan con carácter permanente, de temporada u ocasional a la celebración de una o más modalidades de espectáculos deportivos de velocidad mediante la utilización de vehículos a motor de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente.

e) Aldi bateko hipodromoak: araudi sektorialak ezarritakoarekin bat, noizbehinka zaldi-lasterketak, apusturik gabe, egiteko aldi bateko instalazio independenteak.

e) Hipódromos temporales: establecimientos eventuales e independientes que se destinan con carácter ocasional a la celebración de carreras de caballos sin cruce de apuestas, de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente.

f) Gimnasioak: gimnasia egiteko eta edozein kirol-modalitateren bidez kultura fisikoa lantzeko aparatu eta instalazio egokiz hornitutako establezimenduak.

f) Gimnasios: establecimientos provistos de aparatos e instalaciones adecuados para practicar gimnasia y el ejercicio de la cultura física mediante cualquier modalidad deportiva.

g) Igerileku publikoak: jendeari bainatzeko, igerian egiteko edo uretako beste ariketa eta kirol batzuk egiteko aukera eskaintzen dioten establezimendu finkoak. Baso artifizial bat edo gehiago izaten dituzte eta horrelako jardueretarako behar diren ekipamenduak.

g) Piscinas públicas: establecimientos fijos que se dedican a ofrecer al público el baño, la natación u otros ejercicios y deportes acuáticos a través de la existencia y utilización de uno o de varios vasos artificiales así como de aquellos equipamientos necesarios para el desarrollo de estas actividades.

h) Pilotalekuak: batez ere eskupilotako kirol-ikuskizunak, modalitate guztietan, eskaintzen dituzten edo kirol-modalitate horiek praktikatzeko aukera ematen duten establezimendu finkoaks.

h) Frontones: establecimientos fijos que se dedican a ofrecer al público primordialmente espectáculos deportivos de pelota a mano en sus diversas modalidades o la práctica de dichas modalidades deportivas.

3.– Jarduera zoologiko, botaniko, geologiko eta arkeologikoko establezimenduak.

3.– Establecimientos para actividades zoológicas, botánicas, geológicas o arqueológicas.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki exhibizio zoologiko, botaniko, geologiko edo arkeologikoak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Establezimenduaren barruan edariak eta elikagaiak kontsumitzeko publikoarentzat eta erabiltzaileentzat jarritako zona bat edo ambigu-zerbitzu bat izan dezakete. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer actividades de exhibición zoológicas, botánicas, geológicas o arqueológicas, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Pueden disponer de servicio de ambigú o zona de acceso reservado al público o personas usuarias para el consumo de bebidas y alimentos dentro del establecimiento. Se consideran como tales los siguientes:

a) Parke zoologikoak: establezimendu finko, independente eta aire zabalekoak, animalia basati edo exotikoak, gatibu edo erdi aske, modu iraunkorrean jendaurrean exhibitzen dituztenak, pertsonen segurtasunerako eta animalien ongizaterako behar bezala egokitutako esparru eta instalazioetan.

a) Parques zoológicos: establecimientos fijos, independientes y al aire libre que se destinan con carácter permanente a la exhibición pública de animales salvajes o exóticos en cautividad o semilibertad en recintos e instalaciones debidamente acondicionados para la seguridad de las personas y bienestar de los animales.

b) Akuarioak: establezimendu finko, independente eta aire zabalekoak edo itxiak, uretako animalia biziak modu iraunkorrean jendaurrean exhibitzen dituztenak, pertsonen segurtasunerako eta animalien ongizaterako behar bezala egokitutako instalazio eta esparruetan.

b) Acuarios: establecimientos fijos, independientes y al aire libre o cerrados que se destinan con carácter permanente a la exhibición pública de animales acuáticos vivos en instalaciones y recintos debidamente acondicionados para la seguridad de las personas y bienestar de los animales.

c) Txakurrak, zaldiak eta beste espezie batzuk exhibitzeko barrutiak: establezimendu finkoak edo aldi batekoak, aire zabalekoak edo itxiak, txakurrak, zaldiak eta antzeko espezietako animaliak exhibitzen dituztenak, pertsonen segurtasunerako eta animalien ongizaterako behar bezala egokitutako barruti batean.

c) Recintos de exhibición canina, caballar y otras especies: establecimientos fijos o eventuales, al aire libre o cerrados que se destinan a la exhibición en un recinto de animales de especies canina, caballar o similares debidamente acondicionados para la seguridad de las personas y bienestar de los animales.

d) Terrarioak: establezimendu finko, independente eta aire zabalekoak edo itxiak, narrastiak, anfibioak, araknidoak eta horrelako animalia biziak modu iraunkorrean jendaurrean exhibitzen dituztenak, pertsonen segurtasunerako eta animalien ongizaterako behar bezala egokitutako instalazio eta esparruetan.

d) Terrarios: establecimientos fijos, independientes y al aire libre o cerrados que se destinan con carácter permanente a la exhibición pública de animales vivos como reptiles, anfibios, arácnidos o insectos en instalaciones y recintos debidamente acondicionados para la seguridad de las personas y bienestar de los animales.

e) Parke edo lekune botanikoak: establezimendu publiko finkoak, independenteak, aire zabalekoak edo itxiak landare-erreinuko endemismoak edo espezie biziak modu iraunkorrean exhibitzen dituztenak.

e) Parques o enclaves botánicos: establecimientos públicos fijos, independientes, al aire libre o cerrados que se destinan con carácter permanente a la exhibición pública de endemismos o especies vivas del reino vegetal.

f) Parke edo lekune geologikoak: establezimendu publiko finkoak, independenteak, aire zabalekoak edo itxiak, paisaiaren edo turismoaren aldetik interesa duten formazio geologikoak modu iraunkorrean exhibitzen dituztenak.

f) Parques o enclaves geológicos: establecimientos públicos fijos, independientes, al aire libre o cerrados que se destinan con carácter permanente a la exhibición pública de formaciones geológicas de valor paisajístico o turístico.

g) Parke edo lekune arkeologikoak: establezimendu publiko finkoak, independenteak, aire zabalekoak edo itxiak, aztarnategi arkeologikoak modu iraunkorrean exhibitzen dituztenak.

g) Parques o enclaves arqueológicos: establecimientos públicos fijos, independientes, al aire libre o cerrados que se destinan con carácter permanente a la exhibición pública de yacimientos arqueológicos.

4.– Joko-establezimenduak.

4.– Establecimientos de juego.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, batez ere ausazko jokoak eta apustu-jarduerak eskaintzen dituztenak lokal independenteetan edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta, dagokion araudi sektorialak agindutakoarekin bat. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer actividades de juegos de azar y apuestas en locales independientes o agrupados con otros destinados a una actividad económica distinta, de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente. Se consideran como tales los siguientes:

a) Joko-kasinoak: jokoari buruzko legerian halakotzat definitutako establezimendu publikoak.

a) Casinos de juego: establecimientos públicos definidos como tales en la legislación del juego.

b) Bingo-aretoak: jokoari buruzko legerian halakotzat definitutako establezimendu publikoak.

b) Salas de bingo: establecimientos públicos definidos como tales en la legislación del juego.

c) Joko-aretoak: jokoari buruzko legerian halakotzat definitutako establezimendu publikoak.

c) Salones de juego: establecimientos públicos definidos como tales en la legislación del juego.

d) Apustu-lokalak: jokoari buruzko legerian halakotzat definitutako establezimendu publikoak.

d) Locales de apuestas: establecimientos públicos definidos como tales en la legislación del juego.

e) Hipodromoak: jokoari buruzko legerian halakotzat definitutako establezimendu publikoak.

e) Hipódromos: establecimientos públicos definidos como tales en la legislación del juego.

f) Kanodromoak: jokoari buruzko legerian halakotzat definitutako establezimendu publikoak.

f) Canódromos: establecimientos públicos definidos como tales en la legislación del juego.

5.– Jolas-establezimenduak.

5.– Establecimientos recreativos.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki jolas-jarduerak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Prestazio osagarri gisa ostalaritza- eta otordu-zerbitzua eskain dezakete barruan, erabiltzaileen gozamenerako. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer actividades recreativas, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Pueden disponer de prestación complementaria de servicios de hostelería y restauración en su interior para el disfrute de las personas usuarias. Se consideran como tales los siguientes:

a) Jolas-aretoak: araudi sektorialean ezarritako baldintzen arabera, nagusiki eta modu iraunkorrean, besteak beste, saririk ematen ez duten eta txanpona sartuta funtzionatzen duten jolas-makina soilen bidez dibertsio-jokoak eskaintzen dituzten establezimendu finkoak.

a) Salones recreativos: establecimientos fijos que se destinan prioritariamente y con carácter permanente a la práctica, entre otros, de juegos recreativos mediante la utilización de máquinas puramente recreativas sin premio accionadas por monedas, en las condiciones establecidas en la correspondiente normativa sectorial.

b) Ziberraretoak eta ziberkafetegiak: establezimendu finkoak eta itxiak, modu iraunkorrean, doan edo dirua ordainduta, bezeroei denbora batez ordenagailua erabiltzen uzten dietenak, euskarri informatikoan jolasteko jokoak praktikatzeko, edo Interneten sartzeko edo haren funtzionalitateak baliatzeko. Erabiltzaileei janaria edo edariak ere zerbitza diezazkiekete beren instalazioen barruan.

b) Cibersalas y cibercafés: establecimientos fijos y cerrados que se destinan con carácter permanente a proporcionar a las personas asistentes, de forma gratuita o mediante el abono de cantidades dinerarias, un tiempo de uso de ordenadores al objeto de practicar juegos de carácter recreativo mediante soporte informático o para acceder a Internet o a cualesquiera de sus funcionalidades así como, en su caso, a servir comidas o bebidas a las personas usuarias dentro de sus instalaciones.

c) Aisialdirako eta jolaserako zentroak: establezimendu finkoak eta itxiak, dibertsio-jokoak eta hainbat eratako atrakzioak eskaintzen dituztenak, animaliak, ibilgailuak edo kirol-modalitateak simulatzeko instalazio eta modulu elektroniko edo mekanikoen bidez eta, halaber, elektrikoak edo mekanikoak ez diren instalazioen bidez, hala nola koltxonetak, koloretako bolen parkeak, txirristak, tirante elastikoak eta horien antzeko beste edozein.

c) Centros de ocio y diversión: establecimientos fijos y cerrados que se destinan al desarrollo de juegos recreativos y atracciones variadas mediante la utilización de instalaciones, módulos y simuladores electrónicos o mecánicos de animales, vehículos o de modalidades deportivas, así como mediante la utilización de instalaciones no eléctricas ni mecánicas, tales como colchonetas, parques de bolas de colores, toboganes, tirantes elásticos y cualesquiera otros de similares características.

d) Bolatokiak: establezimendu finkoak eta itxiak, modu iraunkorrean bola-jokoak praktikatzeko aukera eskaintzen dutenak, zurezko gainazala duten pistetan, kirolerako edo besterik gabe aisiarako erabiltzen diren kontuan hartu gabe.

d) Boleras: establecimientos fijos y cerrados que se destinan con carácter permanente a la práctica del juego de los bolos a lo largo de pistas con superficie de madera con independencia de que se efectúen con carácter deportivo o de ocio.

e) Haurrentzako jolas-lokalak: hamasei urtetik beherako haurren aisialdirako establezimenduak, haurren adinerako egokitutako jolasak, jokoak, atrakzioak eta bestelako entretenimendu ludikoak eskaintzen dituztenak, baina haurrak hezteko eta aldi baterako zaintzeko eta gordetzeko jarduerarik aurreikusi gabe. Langile egokiak izango dituzte jokoen erabilera eta funtzionamendua kontrolatzeko, eta gurasoei edo tutoreei informazioa emateko, adingabearen adinak hala eskatzen duenean. Haurrentzat eskaintzen diren jokoek gaikuntza-tituluan jasota egon behar dute, eta, gainera, aplikatzekoa den araudia bete, homologatuta egon, eta erabiltzaileei lesiorik egin liezaiekeen ertz edo akaberarik ez izan.

e) Locales recreativos infantiles: establecimientos destinados al ocio infantil para menores de dieciséis años mediante juegos y atracciones y otros entretenimientos lúdicos apropiados a la edad de los niños y niñas, sin que suponga el cuidado o custodia temporal de los mismos, ni actividad de carácter educativo. Cuentan con personal adecuado para controlar el acceso y funcionamiento de los juegos y para informar a los padres, madres o tutores o tutoras, cuando así lo requiera la edad de la persona menor. Los juegos infantiles ofrecidos deben reflejarse en el título habilitante, cumplir la normativa aplicable, estar homologados y no presentar acabados que puedan provocar lesiones a las personas usuarias.

6.– Jolas-atrakzioetarako establezimenduak.

6.– Establecimientos de atracciones recreativas.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki jolas-atrakzioak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Prestazio osagarri gisa ostalaritza- eta otordu-zerbitzua eskain dezakete barruan, erabiltzaileen gozamenerako. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer atracciones recreativas, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Pueden disponer de prestación complementaria de servicios de hostelería y restauración en su interior para el disfrute de las personas usuarias. Se consideran como tales los siguientes:

a) Jolas-parkeak eta parke tematikoak: aire zabalean hainbat eratako jolas-atrakzioak eta, batzuetan, horiekin batera eta esparruaren barruan bereizitako guneetan, zinema-, antzerki-, musika- edo zirku-ikuskizunak eskaintzen dituzten establezimendu finkoak eta independenteak.

a) Parques de atracciones y temáticos: establecimientos fijos e independientes que, al aire libre, se destinan al desarrollo de atracciones recreativas variadas y, en su caso, conjuntamente con estas y en áreas diferenciadas dentro del mismo recinto, a la celebración de espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales o circenses.

b) Haur-parkeak: establezimendu finkoak, lokal independenteetan edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta, esklusiboki eta modu iraunkorrean, haurrentzako jolas-jarduerak eskaintzen dituztenak, atrakzioen eta zabuen edo antzeko egitura mekanikoen instalazioen bidez, lokal itxietan edo aire zabalean.

b) Parques infantiles: establecimientos fijos, independientes o agrupados con otros locales dedicados a una actividad económica distinta, que, se destinan exclusivamente y con carácter permanente al desarrollo de actividades recreativas infantiles mediante la instalación de atracciones y columpios o cualesquiera otras estructuras mecánicas de similares características en locales cerrados o al aire libre.

c) Feriako atrakzioak: aldi bateko establezimendu independenteak, txartela edo sarrera ordainduta eta aisia eta dibertsioko xedearekin soilik, erabiltzaileei horiek erabiltzeko edo barrura sartzeko aukera ematen dietenak, hala nola zaldiko maldikoak, noriak, errusiar mendiak eta antzekoak.

c) Atracciones de feria: establecimientos eventuales e independientes, instalados en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público, que se destinen a proporcionar a las personas usuarias, mediante abono del billete o entrada, la utilización o el acceso a su interior con fines exclusivamente de esparcimiento y diversión, tales como como carruseles, norias, montañas rusas y similares.

d) Ur-parkeak: establezimendu finkoak, independenteak edo beste jarduera ekonomiko batzuekin elkartuak, modu iraunkorrean eta urte-sasoi jakin batzuetan jendeari uretako jolas-jarduerak eskaintzen dizkiotenak.

d) Parques acuáticos: establecimientos fijos que, independientes o agrupados con otros de actividad económica distinta se destinan con carácter permanente y de temporada a ofrecer al público la práctica de las actividades recreativas acuáticas.

7.– Ostalaritzako establezimenduak.

7.– Establecimientos de hostelería.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki ostalaritza-jarduerak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer actividades de hostelería, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Se consideran como tales los siguientes:

a) Dastalekuak, txokolategiak, izozki-dendak, te-aretoak, zuku-dendak, croissant-dendak, ogitarteko-dendak eta parekoak: jatetxe-jarduerarik egin gabe, negozio nagusitzat lokalean bertan kontsumitzeko janaria eta edari alkoholgabeak saltzen dituzten establezimendu publikoak.

a) Degustaciones, chocolaterías, heladerías, salones de té, zumerías, croissanterías, bocaterías y asimilables: establecimientos públicos cuyo negocio principal es la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas para su consumo en el mismo local, sin implicar la actividad de restaurante.

b) Jatetxeak: otordu-zerbitzua ematen duten establezimenduak. Barra edo mostradorea izatea ez da establezimenduaren ezaugarri nagusia. Otordu-zerbitzua atseginago egiteko, giro-musika edo zuzenekoa izan dezakete, baina agertokirik gabe eta inolako antzerki- edo barietate-jarduerarik egin gabe.

b) Restaurantes: establecimientos que ofrecen servicios de restauración. La existencia de barra o mostrador no es la principal característica del establecimiento. Pueden amenizar el servicio de comidas con música ambiental o en directo, sin escenario ni actuaciones que impliquen la actividad de teatro o variedades en cualquiera de sus formas.

c) Oturuntza-aretoak: aurrez ezarritako data eta orduan, horretarako bereziki gaitutako aretoetan, era guztietako ekitaldi sozialetarako janaria eta edaria zerbitzatzen espezializatutako jatetxeak. Areto horietan dantzan ere egin daiteke, oturuntza edo banketera joan den jendearentzat bakarrik eskaintzen baldin bada jarduera hori.

c) Salones de banquetes: restaurantes especializados en servir comidas y bebidas para todo tipo de realizaciones de actos sociales en fecha y hora predeterminados, disponiendo de salas habilitadas para esta finalidad. Puede realizarse en tales salas la actividad de baile, siempre que sea única y exclusivamente para el público que ha asistido al banquete.

d) Taberna-jatetxeak: taberna eta jatetxe jarduerak bereizita egiten dituen establezimendua. Establezimendu horietan argi bereizi behar dira jatetxe-zerbitzurako jarritako mahaien zona eta tabernarako jarritakoena.

d) Bares-restaurante: establecimientos en los que se ejerce, de manera diferenciada las actividades de bar y de restaurante. En estos establecimientos el servicio de mesas de restauración tiene que estar claramente delimitado de la zona del mismo destinada a bar.

e) Tabernak eta kafetegiak: jendeari, nagusiki barran edo mostradorean baina baita barruan edo terrazan jarritako mahaietan ere, edariak eta plantxan edo laster zerbitzatzeko aukera ematen duen beste edozein metodoren bidez prestatutako janariak zerbitzatzen dizkioten establezimenduak. Pintxoak, ogitartekoak, anoak eta antzekoak zerbitza ditzakete, edarien baldintza berdinetan kontsumitzen badira eta jatetxe-jarduerarik egiten ez bada. Giro-musika izan dezakete.

e) Tabernas, bares y cafeterías: establecimientos donde se sirven al público, principalmente en la barra o mostrador, aunque también puedan servirse en mesas en su interior o en terrazas, bebidas, así como alimentos confeccionados normalmente a la plancha o cualquier otro método que permita servir una comida rápida. Se permite servir pintxos, tapas, bocadillos, raciones y similares, siempre que su consumo se realice en las mismas condiciones que el de las bebidas y no implique la actividad de restauración. Pueden contar con ambientación musical.

f) Taberna-kioskoak: modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, jendeari edari eta janariak zerbitzatzen dizkieten establezimenduak, aire zabalean kontsumitzeko bide publikoan edo jabari publikoko eremuetan.

f) Bares-quiosco: establecimientos que se dedican con carácter permanente, de temporada u ocasional a servir al público bebidas y comidas para ser consumidas al aire libre en vías públicas o zonas de dominio público.

g) Kafe-antzokiak: dantzako pistarik gabe, kafea eta beste edari batzuk zerbitzatzen dituzten bitartean, antzezlanak, musika-aktuazioak edo barietateetakoak zuzenean eskaintzen dituzten establezimenduak. Horrelako jarduerak egiten dituzten establezimenduek taberna-zerbitzua izan behar dute, eta agertokia, kamerinoak artista eta exekutatzaileentzat eta aulkiak eta mahaiak ikusleentzat.

g) Cafés teatro: establecimientos destinados a ofrecer actuaciones teatrales, musicales, o de variedades en directo, sin pista de baile o espacio asimilable, al tiempo que sirven café y otras bebidas. Los establecimientos donde se realicen estas actividades deben disponer de servicio de bar, de escenario, de camerinos para las personas artistas o ejecutantes y de sillas y mesas para el público espectador.

h) Ikuskizun-jatetxeak: establezimendu itxiak eta estaliak, modu iraunkorrean jendeari barietate-ikuskizunak eta aldi berean taberna- eta jatetxe-zerbitzua eskaintzen dizkiotenak. Kamerinoak eta emankizunetarako zona edo agertokia dituzte.

h) Restaurante-espectáculo: establecimientos cerrados y cubiertos destinados permanentemente a ofrecer al público espectáculos de variedades que disponen de servicio de bar y restauración. Están dotados de camerinos y de zona destinada a las representaciones o escenario.

i) Pubak eta taberna bereziak: jendeari edaria zerbitzatzen dioten establezimenduak, bezeroen atseginerako, jarduera berezi edo osagarri gisa, giro-musika eskaintzen dutenak, mekanikoki edo elektronikoki erreproduzituz eta musika-bideoak erreproduzitzeko telebista-monitoreen bidez, eta, halaber, jendeari karaokean jarduteko aukera ematen diotenak. Osagarri moduan, janaria ere zerbitza dezakete, tabernen baldintza berdinetan. Ez dute dantzako pistarik eta ez dute eskaintzen jolas-jarduera hori egiteko aukerarik.

i) Pubs y bares especiales: establecimientos donde se sirven al público bebidas, teniendo como actividad especial y complementaria amenizar al público asistente con ambientación musical mediante la reproducción o transmisión mecánica o electrónica de la misma y la existencia de monitores de televisión para la reproducción videográfica musical, así como la actuación del público en actividad de karaoke. Pueden accesoriamente servir alimentos en similares condiciones a los bares. No disponen de pista de baile ni ofrecen practicar esta última actividad recreativa.

j) Bazkideek eratu eta osatutako txokoak eta gastronomia-elkarteak, afariak eta bazkariak egiteko erabiltzen direnak, dela bazkideen artean edo dela bazkide baten eta haren gonbidatuen artean. Ezaugarri nagusia da otordua prestatzen duenak doan egiten duela, eta produktuak gainerako mahaikideek ekartzen dituztela.

j) Txokos y sociedades gastronómicas: sociedades compuestas por personas asociadas que se utilizan para realizar cenas y comidas, bien entre ellas, bien entre una persona asociada y sus invitadas. La característica principal es que quien cocina lo hace gratuitamente, mientras que los productos son aportados por las demás participantes en el evento.

k) Txosnak: instalazio eramangarriak edo desmuntagarriak, jan-edana eskaintzeko helburua dutenak.

k) Txosnas: instalaciones portátiles o desmontables, cuya finalidad es ofrecer bebidas y comida.

8.– Dantzarako eta dibertsiorako establezimenduak.

8.– Establecimientos de baile y diversión.

Establezimendu publiko finkoak edo aldi batekoak, nagusiki musikaz gozatzeko eta dantzan egiteko jarduerak eskaintzen dituztenak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos fijos o eventuales, destinados principalmente a ofrecer actividades de esparcimiento musical y baile, con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Se consideran como tales los siguientes:

a) Dantzalekuak: modu iraunkorrean edo sasoi jakinetan barietateetako ikuskizunak –musikako aktuazioekin edo antzezlanen emankizunekin– eta dantzako jolas-jarduera –zuzeneko musikarekin edo grabatuarekin– eskaintzen dituzten establezimenduak. Agertoki bat izan behar dute orkestrarentzat, dantzako pista bat edo gehiago, kamerinoa artistentzat eta ostalaritza-zerbitzua jarduera osagarri gisa. Lau (4) ohm-eko karga estandarrerako berrogeita hamar (50) watt-etik gorako potentzia efikaza duen musika-ekipoa eduki behar dute eta gehieneko soinu-bolumena, establezimenduko dantzako pistaren edo pisten erdian neurtua, inola ere ez da izango 111 dBA-tik gorakoa.

a) Salas de fiestas y de baile: establecimientos destinados principalmente a ofrecer con carácter permanente o de temporada espectáculos de variedades con actuaciones musicales o teatrales y la actividad recreativa de baile, mediante música en directo o grabada. Debe disponer de un escenario para la orquesta, de una o más pistas de baile, de camerino para las personas actuantes y de servicio de hostelería como actividad complementaria. Deben contar con un equipo musical de potencia eficaz superior a cincuenta (50) watios para una carga estándar de cuatro (4) ohmios y el máximo volumen sonoro en ningún caso podrá superar 111 dBA, medidos en el centro de la pista o pistas de bailes del establecimiento.

b) Diskotekak: jendeari zuzeneko musikarekin edo musika grabatuarekin pista batean edo gehiagotan dantzan egiteko leku egokia eta jarduera osagarri gisa ostalaritza-zerbitzua eskaintzen dizkioten establezimenduak. Lau (4) ohm-eko karga estandarrerako berrogeita hamar (50) watt-etik gorako potentzia efikaza duen musika-ekipoa eduki behar dute eta gehieneko soinu-bolumena, establezimenduko dantzako pistaren edo pisten erdian neurtua, inola ere ez da izango 111 dBA-tik gorakoa.

b) Discotecas: establecimientos cuyo objeto es ofrecer al público un lugar idóneo para bailar, mediante música en directo o grabada, y que disponen de una o más pistas de baile y servicio de hostelería como actividad complementaria. Deben contar con un equipo musical de potencia eficaz superior a cincuenta (50) watios para una carga estándar de cuatro (4) ohmios y el máximo volumen sonoro en ningún caso podrá superar 111 dBA, medidos en el centro de la pista o pistas de bailes del establecimiento.

Dantzarako eta dibertsiorako establezimendu horiek kontzertu-aretotzat jo ahal izango dira jarduera hori garatzen dutenean; kasu horretan, kontzertu-aretoei dagokien ordutegi- eta sarbide-arubidea aplikatuko zaie.

Estos establecimientos de baile y diversión podrán ser considerados salas de concierto cuando desarrollen dicha actividad en cuyo caso estarán sometidas al régimen horario y de acceso propio de las salas de conciertos.

9.– Establezimendu polibalenteak.

9.– Establecimientos Polivalentes.

a) Erabilera anitzeko establezimenduak: establezimendu finko eta itxiak, modu iraunkorrean, sasoi jakinetan edo noizbehinka, katalogo honetan sartutako establezimendu mota batean baino gehiagotan sar daitezkeen jarduerak egiten dituztenak, jarduera nagusia zein den erabakitzeko aukerarik gabe. Jarduera nagusietako bat ostalaritza ez denean, ostalaritza-zerbitzu osagarria izan ahal izango dute, akzesorio moduan.

a) Establecimientos de usos múltiples: establecimientos cimientos fijos y cerrados que se destinan con carácter permanente, de temporada u ocasional a la realización de actividades comprendidas en la tipología de más de uno de los tipos de establecimientos contemplados en este catálogo sin poder determinar una principal. Cuando una de las actividades principales no sea la de hostelería, podrán disponer de un servicio complementario de hostelería accesorio.

b) Titulartasun publikoko funtzio anitzeko establezimenduak: Titulartasun publikoko funtzio anitzeko establezimenduak, era askotako zerbitzu publikoak ematera bideratutako ekipamendu-unitate desberdinek osatutakoak, besteak beste: herritarrei arreta emateko askotariko zerbitzu publikoak, administrazio-zerbitzuak, gizarte-garapenekoak, ingurumenekoak, hezkuntzakoak, kultura eta kirolekoak eta herritarrek aisialdi aktibo eta sortzaileko jardueretan parte hartzekoak. Besteak beste, liburutegia, ludoteka, zinema, antzerkia, hitzaldiak eta erakusketak egiteko aretoak, entzunaretoa edota kirol-establezimenduak, etab. izan ditzakete. Gaikuntza-tituluan identifikatzen dira espazio berezitu bakoitzean egingo diren jarduerak.

b) Establecimientos multifuncionales de titularidad pública: establecimientos multifuncionales de titularidad pública compuestos por varias unidades de equipamientos diferentes destinados a ofrecer servicios públicos diversos de atención ciudadana, servicios administrativos, de desarrollo comunitario, de medio ambiente, de educación, cultura y deportes y de participación ciudadana en actividades de ocio activo y creativo. Pueden disponer de espacios destinados, entre otros, a biblioteca, ludoteca, cine, teatro, salas de conferencias y exposiciones, auditorio, o a establecimientos deportivos, etc. identificando en el título habilitante las actividades a realizar en cada uno de los espacios diferenciados.

10.– Aisialdirako beste establezimendu batzuk.

10.– Otros establecimientos de esparcimiento.

Beste epigrafe batzuetan sartzen ez diren aisialdiko jarduerak egiten dituzten establezimendu publikoak, dela modu iraunkorrean, sasoi jakin batzuetan edo noizbehinka, lokal independenteetan kokatuta edo beste jarduera ekonomiko batzuetakoekin elkartuta. Honako hauek dira:

Son establecimientos públicos, destinados principalmente a ofrecer actividades de esparcimiento no incluidas en otros epígrafes con carácter permanente, de temporada u ocasional, ubicados en locales independientes o agrupados con otros de distinta actividad económica. Se consideran como tales los siguientes:

a) Ferietako eta herriko dantzaldietako esparruak: herriko gune edo leku irekiak, herriko festetan eta bestelako ospakizunetan jaialdiak, kontzertuak, dantzaldiak eta interes sozialeko ekitaldiak egiteko eta, halaber, feriako atrakzioak eta barrakak jartzeko erabiltzen direnak. Gune horietan instalatzen dira ekitaldi horietarako behar diren behin-behineko eraikuntzak, eskatzen diren baldintza higieniko-sanitarioak, segurtasunekoak eta suteen aurka babestekoak betez.

a) Recintos de ferias y verbenas populares: las zonas o espacios abiertos de los municipios sobre los que se instalan, con las debidas condiciones higiénico-sanitarias, de seguridad y de protección contra incendios, construcciones eventuales destinadas a acoger la celebración de fiestas, conciertos y ferias patronales o tradicionales, celebraciones y eventos de interés social así como, en su caso, la instalación y funcionamiento de atracciones y barracas de feria.

b) Azoka-pabilioiak: xede komertzialarekin eta zabalkundea emateko xedearekin, aisialdiko jarduerak eta produktu, animalia edo zerbitzuen erakusketak eskaintzen dituzten eraikin, lokal edo instalazioak, estaliak edo estali gabeak. Ostalaritza-zerbitzu osagarria izan dezakete.

b) Pabellones feriales: edificios, locales o instalaciones, cubiertas o no, donde se efectúan actividades de esparcimiento con fines comerciales y exposiciones de productos, plantas, animales o servicios, para su difusión. Podrán disponer de un servicio complementario de hostelería.

c) Aisialdi erotikoko establezimenduak: jendeari irekitako establezimenduak, sarrera zuzenean bide publikotik dutenak eta izaera sexualeko aisialdirako erabiltzen direnak, erakusketen, bideo-materialaren proiekzioen, heziketa-tailerren edo antzeko xedea duten bestelako aisialdi-jardueren bidez, zeinen artean egon baitaiteke, gehigarri gisa, produktu erotikoak merkaturatzea. Establezimenduok ostalaritza-zerbitzu osagarria eduki ahal izango dute.

c) Establecimientos de esparcimiento erótico: establecimientos de pública concurrencia y acceso directo desde la vía pública en cuyas dependencias se facilita el esparcimiento de carácter sexual mediante exhibiciones, proyecciones de material videográfico, talleres educativos u otras actividades recreativas de similar fin, pudiendo incluir accesoriamente la comercialización de productos de carácter erótico. Estos establecimientos podrán disponer de servicio complementario de hostelería.

d) Erretzaileen elkarte pribatuak: irabazi asmorik gabeko erretzaile-elkarte baten egoitza diren lokalak. Erretzeko bakarrik erabiltzen dira eta bazkideak bakarrik sar daitezke.

d) Clubes privados de personas fumadoras: aquellos locales que constituyen la sede social de una asociación de personas fumadoras sin ánimo de lucro, destinado exclusivamente a satisfacer su hábito de fumar y en el que únicamente está permitida la entrada de las personas asociadas.

e) Gazteen lokalak: gazte-taldeek aisialdirako, erreferentzia gisa eta harremanetarako erabiltzen dituzten lokal pribatuak, sarrera mugatukoak, eraikinen beheko solairuan egoten direnak.

e) Lonjas juveniles: aquellos locales privados de acceso limitado, situados en las plantas bajas de los edificios y utilizados por grupos de jóvenes como lugar de ocio, de referencia y de relación.

II. ERANSKINA 17/2019 DEKRETUA, OTSAILAREN 5EKOA
ANEXO II AL DECRETO 17/2019, DE 5 DE FEBRERO
OSASUN-ZUZKIDURAK
DOTACIONES SANITARIAS

a) Oinarrizko botikin eramangarria.

a) Botiquín básico portátil.

Material honekin:

Con el siguiente material:

Desinfektatzaileak eta antiseptikoak

Desinfectantes y Antisépticos

Analgesikoak

Analgésicos.

Gaza esterilak

Gasas estériles

Kotoi hidrofiloa

Algodón Hidrófilo

Benda

Venda

Esparatrapua

Esparadrapo

Apositu itsaskorrak

Apósitos Adhesivos

Guraizeak

Tijeras

Pintzak

Pinzas

Erabili eta botatzeko eskularruak

Guantes Desechables

b) Erizaindegiko edo anbulantzia-zuzkidurako gutxieneko materiala.

b) Material mínimo en sala de enfermería o dotación ambulancia.

Poltsako botiken zerrenda eta botikin sanitarioaren materiala.

Listado medicación bolsa y material botiquín sanitario.

Poltsako botikak

Medicación bolsa

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Botikin sanitarioaren materiala

Material botiquin sanitario

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Botikin pediatrikoaren materiala

Material botiquín pediátrico

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA 17/2019 DEKRETUA, OTSAILAREN 5EKOA
ANEXO III AL DECRETO 17/2019, DE 5 DE FEBRERO
IKUSKAPENEKO HELBURUAK ETA LEHENTASUNAK
OBJETIVOS Y PRIORIDADES EN LA INSPECCIÓN

A) Helburuak.

A) Objetivos.

– Establezimendu, ikuskizun publiko eta jolas-jardueren katalogoan aurreikusitako establezimenduetan ikuskapenak egiteko irizpide orokorrak ezartzea.

– Fijar criterios generales para la realización de inspecciones en los establecimientos previstos en el catálogo de establecimientos, espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

– Jarduera-lizentziak indarrean dagoen araudiari ezarritakora egokitze.

– Adecuar las licencias de actividad a lo establecido en la normativa vigente.

– Establezimendu horiekin lotuta dauden arrisku-faktoreak murriztea eta kontrolatzea, horien segurtasun-baldintza egokiak sustatuta.

– Reducir y controlar los factores de riesgo asociados a dichos establecimientos promoviendo la idoneidad de sus condiciones de seguridad.

– Lan-prozedura normalizatu bat ezartzea ikuskapen-jarduerak arriskuaren arabera planifikatzeko.

– Establecer un procedimiento normalizado de trabajo para la planificación de las actividades de inspección en base al riesgo.

B) Ikuskapenen edukia.

B) Contenido de las inspecciones.

1.– Ikuskapenetan egiaztatuko da lokalak eta instalazioak Jendaurreko Ikuskizunen eta Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legeko aurreikuspenetara eta ikuskizun publikoen eta jolas-jardueren arloan indarrean dagoen araudira egokitzen diren.

1.– Las inspecciones consistirán en la comprobación de la adecuación de los locales e instalaciones a las previsiones de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y al resto de normativa vigente en la materia.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa egingo da, banaka edo batera, lokalari buruzko dokumentazioa egokia den egiaztatuta, lokala bertatik bertara ikuskatuta eta zein egoeratan dagoen egiaztatzeko behar diren proba teknikoak eginda.

2.– Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá realzarse, alternativa o acumulativamente, mediante la comprobación de la idoneidad de la documentación relativa al local, mediante la inspección directa del mismo y mediante la realización de las pruebas técnicas que fueran necesarias a fin de verificar su situación.

3.– Ikuskapen horiek aktan jasota utziko dira, eta pertsonal espezializatuak egingo ditu edo Administrazioak eginkizun horretarako izendatutako pertsonalak; kasu horretan, teknikari eskudunak egingo du txostena.

3.– Dichas inspecciones, que serán recogidas en el acta de inspección correspondiente, habrán de ser realizadas por personal especializado o por personal comisionado para ello por la administración, en cuyo caso deberán ser informadas por técnico o técnica competente.

4.– Lokal eta instalazioetan egiaztatu beharreko baldintza orokorrak hauek izango dira:

4.– Las condiciones generales a verificar en los locales e instalaciones serán las siguientes:

a) Establezimenduaren dokumentazio orokorra:

a) Documentación general del establecimiento:

– Jarduera-lizentzia edo aurretiazko komunikazioa.

– Licencia de actividad o comunicación previa.

– Jardueraren benetako titulartasunaren egiaztagiria, beharrezkoa denean.

– Acreditación de la titularidad real de la actividad, en su caso.

– Establezimenduaren titulartasun, edukiera eta ordutegiaren dokumentua edo edukiera-egiaztagiria.

– Documento de titularidad, aforo y horario o acreditación del aforo del establecimiento.

– Nahitaezko erantzukizun zibileko aseguruaren kontratua, eta indarreko ordainagiria ordaindu izanaren egiaztagiria.

– Contrato del seguro obligatorio de responsabilidad civil, y justificante del pago del recibo vigente.

– Segurtasun-enpresarekin duen zaintza-kontratua, halakorik bada.

– Contrato de vigilancia con empresa de seguridad en los casos que proceda.

– Kexa eta erreklamazioen orriak.

– Hojas de quejas y reclamaciones.

– Sarrera ukatzeko baldintza espezifikorik dagoen, eta horien publizitatea.

– Existencia de condiciones específicas de admisión y publicidad de las mismas.

b) Instalazioen dokumentazio teknikoa:

b) Documentación técnica de las instalaciones:

– Instalazio elektrikoen azken berrikuspenaren ziurtagiria.

– Certificado de la última revisión de las instalaciones eléctricas.

– Klimatizazio-instalazioen azken berrikuspenaren eta mantentzearen ziurtagiria.

– Certificado de la última revisión y mantenimiento de las instalaciones de climatización.

– Suteetatik babesteko instalazioen azken berrikuspenaren eta mantentzearen ziurtagiria.

– Certificado de la última revisión y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.

– Eraikuntzako elementuen eta materialen suarekiko portaerari buruzko justifikazio-dokumentuak.

– Documentos justificativos del comportamiento al fuego de los elementos constructivos y materiales.

– Obra eta instalazioen proiektua, edo hala dagokionean, establezimenduaren eskalako planoak, bertan zehaztuz: publikoarentzat irekitako barrutiak, lokal teknikoak, komunak, sarbide mugatuko guneak, ohiko sarbideak eta kanpora ateratzeko ebakuazio-bideak, irisgarritasun-baldintzak eta barrera arkitektonikoen ezabatzea.

– Proyecto de obra e instalaciones, o en su caso, planos del establecimiento a escala donde quede indicado: los recintos accesibles al público, los locales técnicos, los aseos, las dependencias de acceso restringido, las vías de acceso ordinario y las vías de evacuación al exterior, condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

– Autobabes-plana, behar denean.

– Plan de autoprotección, cuando sea exigible.

c) Instalazioak arlo hauetako arau teknikoak betetzen dituela egiaztatzea:

c) Verificación de la adecuación de las instalaciones a las normas técnicas reguladoras de:

– Behe-tentsioko instalazio elektrikoak.

– Instalaciones eléctricas de baja tensión.

– Suteen aurka babesteko instalazioak.

– Instalaciones de protección contra incendios.

– Eserlekuen baldintzak eta ebakuazio-neurriak eta -baldintzak.

– Condiciones de las localidades y medidas y condiciones de evacuación.

– Irisgarritasun-baldintzak eta oztopo arkitektonikoak ezabatzea.

– Condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

– Baldintza higieniko-sanitarioak.

– Condiciones higiénico-sanitarias.

– Establezimenduaren gainerako industria-segurtasuneko instalazioak.

– Resto de instalaciones de seguridad industrial del establecimiento.

5.– Jarraibide hauek indarrean dauden bitartean, establezimenduan bertan edo jarduera egiten den tokian egiten diren ikuskapenetan gai hauek lehentasunez egiaztatuko dira:

5.– Durante la vigencia de estas directrices, las inspecciones que se realicen in situ en el establecimiento o lugar de celebración verificarán prioritariamente las siguientes cuestiones:

– Egiten diren jarduerak identifikatzea, eta gaikuntza-tituluan jasota dauden eta izendapena katalogoari egokitzen zaion egiaztatzea. Jarduera osagarririk egiten den aipatzea, bateragarriak diren edo legearen aplikazio-eremutik kanpokoak diren zehaztuz. Azken kasu horretan egiaztatu behar da betetzen dela herritarren segurtasuna babesteko legerian ezarritakoa eta, halaber, betetzen direla segurtasun eta osasuneko betekizunak.

– Identificación de las actividades desarrolladas y comprobación de su cobertura en el título habilitante y el ajuste al catálogo en su denominación. Reseñar si se realizan actividades complementarias compatibles o excluidas del ámbito de aplicación de la ley. En este último caso comprobar que se cumple con lo establecido en la legislación de protección de la seguridad ciudadana y reúne los requisitos de se seguridad y salud exigibles.

– Egiten diren jardueren arabera, gaikuntza-tituluan lokalaren eta instalazioen edukiera desberdinak jasota daudela egiaztatzea.

– Comprobar el reflejo en el título habilitante de los diferentes aforos del local y sus instalaciones dependiendo de las actividades que se desarrollen.

– Egituran problemaren bat dagoela edo gaikuntza-titulua aldatzera edo berria egitera behartu lezakeen erreformaren bat egin dela erakusten duten zantzurik dagoen detektatzea.

– Detectar signos aparentes de problemas en la estructura o de reformas en el establecimiento que requiriesen de modificación del título habilitante o de uno nuevo.

– Ebakuazio-bideak ongi dauden eta larrialdi-kasuan martxan jartzen diren mekanismoek (esaterako, desblokeoak, irekitzeak eta seinaleak) ongi funtzionatzen duten egiaztatzea.

– Comprobar las vías de evacuación y el correcto funcionamiento de los mecanismos que se ponen en marcha en caso de emergencia, como desbloqueos, aperturas y la correspondiente señalización.

– Edukiera kontrolatzeko sistemak eta ikuskizunean edo jardueran zehar segurtasuneko eta sarrera ukatzeko kontrolerako pertsonalik dagoen egiaztatzea.

– Comprobar los sistemas de control de aforo y que durante el espectáculo o actividad se cuenta con el personal de seguridad y de control de admisión.

– Adingabeak babesteko araudia betetzen den egiaztatzea, zehazki, adingabeek sartzea eta bertan egotea debekatuta duten establezimenduei dagokionez.

– Comprobar el cumplimiento de la normativa de protección de menores de edad, en concreto, sobre el acceso y permanencia de menores de edad en establecimientos públicos donde lo tengan prohibido.

– Ordutegiak betetzen diren egiaztatzea, bai jardueraren hasieran bai amaieran, eta, halaber, establezimendua ixteko ezarritako baldintzak, nahitaez itxita edukitzeko denbora, edaririk kontsumitzen den establezimenduetatik kanpo eta zarata gogaikarriak sor ditzaketen ekipamendu edo jardueren funtzionamendurako ezarritako mugak betetzen diren. Bestalde, egiaztatutako da establezimenduko edo jardueraren zarata-maila egokitzen zaion lokaleko intsonorizazio-mailari.

– Comprobar el cumplimiento de horarios en lo relativo tanto al inicio como al fin de la actividad, condiciones establecidas para el cierre del establecimiento, periodo de cierre obligatorio, consumo de bebidas en el exterior de los establecimientos y limitaciones establecidas de funcionamiento de equipos o actividades que puedan generar ruidos molestos. Por otra parte, se comprobará que el nivel de ruido del establecimiento o de la actividad se corresponde con el nivel de insonorización existente en el local.

– Establezimenduari buruz eta egiten ari diren jarduerari buruz erregelamenduak agindutako informazioa eta publizitatea badagoen egiaztatzea.

– Comprobar la existencia de la información y la publicidad reglamentariamente exigible, tanto en relación al establecimiento como a la actividad que se está desarrollando.

– Establezimendua itxi zenetik ez direla sei hilabete baino gehiago pasatu egiaztatzea.

– Comprobar no haber superado seis meses desde el cierre del establecimiento.

– Irisgarritasun unibertsaleko baldintzak egiaztatzea.

– Comprobar las condiciones de accesibilidad universal.

C) Bete beharreko segurtasun-estandarrak.

C) Estándares de seguridad exigibles.

Hala ikuskapenetan nola detektatutako irregulartasunak zuzentzeko jarduketetan segurtasun-arloko araudia aplikatzeari zein ezarritako segurtasun-estandarrak betetzeari buruzko irizpideak homogeneizatze aldera, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseiluak kontsultak egin edo txostenak eskatu ahal izango dizkie beste teknikari edo erakunde batzuei, edo aplikatu beharreko irizpideak proposatzeko batzorde teknikoak era daitezela eskatu ahal izango du.

Al objeto de conseguir, tanto en las inspecciones como en las actuaciones para la subsanación de las irregularidades detectadas, una homogeneidad de criterios sobre la aplicación de la normativa en materia de seguridad, así como sobre los estándares de seguridad exigibles, el Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas podrá, bien evacuar consultas o solicitar dictámenes a otros técnicos o entidades, bien solicitar del Consejo la constitución de comisiones técnicas que propongan los criterios a aplicar.

D) Jarduketa-lehentasunak.

D) Prioridades de actuación.

1.– Administrazio bakoitzak ikuskapenen egutegia programatuko du hemen ezarritako helburu eta lehentasunen arabera. Programazio horiek ekitaldi bakoitzeko urtarrilean Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseiluari bidaliko zaizkio.

1.– Cada administración programará su calendario de inspecciones conforme a los objetivos y prioridades aquí fijados. Dichas programaciones serán remitidas en el mes de enero de cada ejercicio al Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2.– Administrazio bakoitzak ezartzen duen programazioa alde batera utzi gabe, lokalak edo instalazioak ikuskatzeko lehentasuna lokalarekin erlazionatutako parametro hauen arabera ezarriko da:

2.– Sin perjuicio de la programación que se establezca por cada administración, la prioridad de inspección de los locales o instalaciones se fijará en función de los parámetros asociados al local que se señalan a continuación:

a) Titulartasuna: lehentasunezko jarduketa titulartasun publikoko lokal edo instalazioetan egingo da.

a) Titularidad: la actuación preferente se realizará sobre los locales o instalaciones de titularidad pública.

b) Edukiera: lehentasunez, edukiera handieneko lokal edo instalazioei eta araubide bereziko establezimenduei helduko zaie.

b) Aforo: se abordarán preferentemente los locales o instalaciones de mayor aforo y los establecimientos de régimen especial.

c) Jarduera: urtean zehar maiztasun handiagoarekin erabiltzen diren lokal edo instalazioei lehentasuna emango zaie.

c) Actividad: se dará preferencia a aquellos locales o instalaciones de mayor frecuencia de uso a lo largo del año.

d) Antzinatasuna: lehentasunez, antzinatasun handieneko lokalak edo instalazioak ikuskatuko dira.

d) Antigüedad: se inspeccionarán con preferencia los locales o instalaciones de mayor antigüedad.

3.– Fase bakoitzari dagokion ikuskapen-programazioaren baitan, hauetatik hasiko da: titulartasuna publikoa dutenak, edukiera handiena, jarduera handiena eta antzinatasun handiena, ordena horren arabera.

3.– Dentro de la programación de inspección que corresponda a cada fase, se comenzará por aquellos locales o instalaciones de titularidad pública, mayor aforo, mayor actividad y mayor antigüedad, por este orden.

4.– Ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak urtero ikuskatuko ditu 700 pertsonatik gorako edukiera duten establezimendu guztiak, baita araubide bereziko establezimenduen lagin garrantzitsu bat ere. Ikuskapen horretarako, Segurtasun Saila udalekin koordinatuko da sinergiak batzeko eta bikoiztasunak saihesteko edo establezimenduetako titularrei karga administratibo gehiegi ez ezartzeko; hala, behar izanez gero, ikuskapenak batera egin ahal izango dituzte edo ikuskapenen programazioak batera planifikatu ahal izango dituzte.

4.– La dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos realizará una inspección anual de todos los establecimientos de más de 700 personas de aforo, así como de un muestreo significativo de los establecimientos de régimen especial. Para tal inspección el Departamento de Seguridad se coordinará con los ayuntamientos respectivos para sumar sinergias y evitar duplicidades o excesos de cargas administrativas a las personas titulares de los establecimientos, pudiendo, en su caso, realizar inspecciones conjuntas o planificar programaciones conjuntas de inspecciones.

5.– Bikoiztasunak saiheste aldera, ikuskizunen arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak aurrez txostena eginda Udalak baimendutako ikuskizun publikoak eta jolas-jarduerak direnean, udal-administrazioak egingo du ikuskapena, salbu Udalak Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren esku-hartzea edo babesa eskatzen duenean edo bi Administrazioek akordio bat badute ikuskaritza-jarduerari buruz edo ikuskapenak batera egitea programatu badute.

5.– Con objeto de evitar duplicidades, en el supuesto de inspecciones sobre la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas concretos que autorice el ayuntamiento previo informe de la Dirección de Juego y Espectáculos, la inspección recaerá en la administración municipal, salvo que la misma solicite la intervención o apoyo de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos o exista acuerdo entre ambas Administraciones sobre el reparto de la actividad inspectora o se hayan programado inspecciones conjuntas.

6.– 700 lagunetik gorako edukiera duten establezimendu, ikuskizun eta jolas-jardueretan eta araubide bereziko establezimenduetan egindako ikuskapenen aktak administrazio eskudunei komunikatuko zaizkie.

6.– Las actas de inspección realizadas en establecimientos, espectáculos y actividades recreativas con aforo superior a 700 personas y de aquellos establecimientos de régimen especial serán comunicadas entre las administraciones competentes.

IV. ERANSKINA 17/2019 DEKRETUA, OTSAILAREN 5EKOA
ANEXO IV AL DECRETO 17/2019, DE 5 DE FEBRERO
ESTABLEZIMENDUKO ERROTULUA EDO PLAKA
LETRERO O PLACA DEL ESTABLECIMIENTO

Establezimendua identifikatzeko errotulua edo plaka ezaugarri eta neurri hauekin egingo da:

El letrero o placa identificativo del establecimiento se confeccionará con arreglo a las siguientes características y dimensiones:

1.– Errotulua edo kartela (gutxieneko dimentsioak):

1.– Letrero o cartel (dimensiones mínimas):

– Tamaina: 297 x 420 mm.

– Tamaño: 297 x 420 mm.

– Materiala: 90 g-ko papera.

– Material: Papel de 90 g.

2.– Kartelaren edukia, Dekretuaren 37. artikuluaren arabera.

2.– Contenido del cartel.

Goiburuan, ezkerrean Eusko Jaurlaritzaren logotipoa eta eskuinean udalaren logotipoa.

En la parte superior constará, a la izquierda el logotipo del Gobierno Vasco y a su derecha el nombre y logotipo del ayuntamiento.

Erdiko zatiak hiru atal izango ditu:

La parte central constará de tres cuerpos:

Lehen atalean, ezkerrean, establezimenduaren izena ageriko da eta, pertsona juridikoen kasuan, haren titulartasuna; erdikoan, zirkulu batek ordutegi-sailkapeneko taldea adieraziko du (kolorearen eta zenbakiaren bidez adierazita: 1, 2, 3 o 4), eta, eskuinean, jarduera eta baimendutako edukiera.

En el primer cuerpo constará a la izquierda el nombre del establecimiento y, en el caso de personas jurídicas, su titularidad; en el centro un círculo indicará el grupo de clasificación horaria (indicado tanto por el color como con el número de clasificación: 1, 2, 3 o 4), y a la derecha la actividad y el aforo autorizado.

Horren azpian, bigarren zatian, ezkerrean jarriko da Ordutegia/Horario adierazpena eta irekitzeko eta ixteko orduen informazioa, egun arruntetakoa, ostiraletakoa, eta jai-bezperatakoa, udakoa eta negukoa, eta guztiaren eskuinean, testu hau: «Aretoak ixteko zein beste ikuskizun edo jarduerak bukatzeko ordutegi orokorra luzatu ahal izango da, bi orduz gehienez ere, udal-baimenaren bitartez, dekretuaren 39. artikuluak ezarri bezala». Hori dena eranskin honetako irudian ikusten den bezala.

Debajo, en el segundo cuerpo, constará a la izquierda la expresión Ordutegia/Horario y la información correspondiente a los horarios de apertura y cierre tanto en días ordinarios como en viernes y vísperas de festivos, en invierno y en verano, y a la derecha de todo ello el siguiente texto: «El horario general de cierre de los establecimientos y de finalización de otros espectáculos o actividades se podrá incrementar dos horas por autorización municipal, según art. 37 del decreto». Todo ello según se refleja en el gráfico de este anexo.

Agintari eskudunak ezarritako ordutegi-luzatzeak edo -laburtzeak errotulu edo plakan jaso beharko dira.

Las ampliaciones o restricciones al horario general establecidas por la autoridad competente deberán consignarse en el letrero o placa.

Bigarren atalaren azpian udalak informazio gehigarria jarri ahal izango du establezimenduari buruz, tokiko ordenantzek xedatzen dutenaren arabera.

Justo debajo del segundo cuerpo el ayuntamiento podrá disponer información adicional sobre el establecimiento conforme a lo que dispongan sus ordenanzas locales.

Testuaren gorputzaren beheko zatian, hirugarrenean, sarrera mugatzen duten baldintzak zehaztuko dira: adingabeek sarrera debekatuta dutela, hala dagokionean, edo establezimenduan sartzeko onarpen-baldintzak, araudiak aginduak edo titularrak legitimoki ezarriak.

En el cuerpo inferior de la parte central se contendrá un apartado referente a la prohibición de entrada a personas menores de edad cuando así lo exija la normativa, así como a otras condiciones de admisión al establecimiento establecidas en la normativa o impuestas legítimamente por su titular.

Dekretu honen 52. artikuluan zehazten diren establezimenduak direnean, aurrekoaz gain, adierazpen hau jarri beharko da, kolore zuriko letra larriz, ordutegi-sailkapena bereizten duen koloreko hondo baten gainean: «DEBEKATUTA DAGO ADINGABEKOAK SARTZEA / PROHIBIDA LA ENTRADA A MENORES DE EDAD».

En el caso de los establecimientos relacionados en el artículo 52 de este decreto deberá constar además en letra mayúscula de color blanco sobre fondo del color distintivo de la clasificación horaria la siguiente expresión: «DEBEKATUTA DAGO ADINGABEKOAK SARTZEA / PROHIBIDA LA ENTRADA A MENORES DE EDAD».

Beheko atal horretan, soinuak 90 dezibeleko muga gainditzen badu, honako logotipo hau ageriko da hori adierazteko. Kartelaren oinean, xedapen orokor honen erreferentzia jasoko da.

En dicho cuerpo inferior deberá constar, en su caso, el logotipo siguiente para indique que el nivel de sonido supera el límite de los 90 decibelios. En la parte inferior del cartel se hará constar la referencia al «Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas».

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Ordutegi-sailkapenaren kolore bereizgarriak:

3.– Colores distintivos de la clasificación horaria:

– 1. taldea – PANTONE: 293 C

– Grupo 1 – PANTONE: 293 C

– 2. taldea – PANTONE: 347 C

– Grupo 2 – PANTONE: 347 C

– 3. taldea – PANTONE: Rubine Red C

– C Grupo 3 – PANTONE: Rubine Red C

– 4. taldea – PANTONE: 2592 C.

– Grupo 4 – PANTONE: 2592 C.

• Araubide bereziko establezimendua: PANTONE Black % 100.

•Establecimiento de régimen especial: PANTONE Black 100%.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA 17/2019 DEKRETUA, OTSAILAREN 5EKOA
ANEXO V AL DECRETO 17/2019, DE 5 DE FEBRERO
ONARPEN-ZERBITZUKO LANGILE GISA GAITZEKO MODULUEN GUTXIENEKO EDUKIA
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS MÓDULOS PARA LA HABILITACIÓN COMO PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMISIÓN

• Eduki teorikoa:

• Contenido Teórico:

– Jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren araudiaren oinarrizko alderdiak.

– Aspectos básicos de la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

– Ikusleen eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak. Oinarrizko eskubideak.

– Derechos y deberes de las personas espectadoras y usuarias. Derechos fundamentales.

– Sarrera ukatzeko eskubidea.

– Derecho de admisión.

– Establezimenduen segurtasun-neurriak eta autobabesari buruzko araudia.

– Medidas de seguridad en los establecimientos y normativa de autoprotección.

– Ixteko ordutegiak.

– Horarios de cierre.

– Adingabeen araubide juridikoa.

– Régimen jurídico de las personas menores de edad.

• Eduki praktikoa:

• Contenido Práctico:

– Lehen sorospenen oinarrizko kontzeptuak.

– Conceptos básicos de primeros auxilios.

– Arrisku-egoeretan jarraitu beharreko protokoloa.

– Protocolo a seguir en situaciones de peligro.

– Muturreko premia-egoeretarako autokontroleko eta defentsa pertsonaleko oinarrizko teknikak.

– Técnicas básicas de autocontrol y defensa personal en situaciones de extrema necesidad.


Azterketa dokumentala


Análisis documental