Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

33. zk., 2019ko otsailaren 15a, ostirala

N.º 33, viernes 15 de febrero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
826
826

IRAGARKIA, zeinaren bidez iragartzen baita Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa) 2014-2020 Programaren 2019ko deialdia (hirugarren deialdia).

ANUNCIO de tercera convocatoria 2019 Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa) 2014-2020.

1.– Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programa eta proiektuen hirugarren deialdia.

1.– El Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020) y la tercera convocatoria de proyectos.

2016ko abuztuaren 17an, C (2016) 5415 Erabakiaren bidez onartu zuen Europako Batzordeak Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programa.

El 17 de agosto de 2016, por decisión C (2016) 5415, la Comisión Europea aprobó la versión 2.2 del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020).

Programaren helburu nagusia da jarraipena ematea mugaz gaindiko eremuaren integrazio ekonomikoari eta sozialari eta aipatu integrazioa indartzea, lankidetzaren bidez. Hori lortzeko, lurralde hautagarrian Frantziako, Espainiako eta Andorrako kideek egindako lankidetza-proiektuen sustapenean eta kofinantzaketan zentratzen da. Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programa Europar Batasunak finantzatzen du Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren 178 milioi euroko aurrekontuarekin (Feder laguntza teknikorik gabe).

El objetivo general del Programa es continuar y reforzar la integración económica y social de la zona transfronteriza a través de la cooperación. Para conseguirlo se centra en promover y cofinanciar proyectos de cooperación en el territorio elegible realizados por socios franceses, españoles y andorranos. El Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020) está financiado por la Unión Europea con un presupuesto total de 178 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder sin Asistencia Técnica).

2019ko urtarrilaren 30ean, Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programaren hirugarren deialdiaren testu ofiziala onartu zuen Poctefaren Jarraipen Batzordeak.

El 30 de enero de 2019 el Comité de Seguimiento del Poctefa aprobó el texto oficial de la tercera convocatoria del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020).

Kudeaketa Agintaritzak, Programan parte hartzen duten Europar Batasuneko estatuek (Espainia eta Frantzia) eta Andorrako Printzerriak ordezkaritza emanik, proiektuen hirugarren deialdia argitaratzen du, Programaren ardatz guztietara zabaldua. Kudeaketa Agintaritzak interesdunak gonbidatzen ditu beren hautagaitzak aurkeztera, 3. proiektu-deialdia arautzen duen testu honetan jasotakoaren arabera.

La Autoridad de Gestión, por delegación de los Estados miembros que participan en el Programa (España y Francia) y del Principado de Andorra, publica la tercera convocatoria de proyectos abierta a todos los ejes del Programa. La Autoridad de Gestión invita a los interesados a presentar sus candidaturas en los términos expresados en este texto regulador de la 3.ª convocatoria de proyectos.

1.1.– Lege-esparrua.

1.1.– Marco legal.

Europako erregelamendu hauek arautzen dute Programaren funtzionamendua:

El funcionamiento del Programa está regulado por los siguientes reglamentos comunitarios:

• 1303/2013, Europako Egitura Funtsei buruzko xedapen komunak ezartzekoa.

• N.º 1303/2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales Europeos.

• 1301/2013, Eskualde Garapeneko Europako Funtsei buruzkoa (Feder).

• N.º 1301/2013 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

• 1299/2013, Federek Europako lurralde-lankidetzari ematen dion laguntzari buruzkoa.

• N.º 1299/2013 sobre el apoyo del Feder al objetivo de cooperación territorial europea.

• 481/2014, lankidetza-programentzako gastuak diruz lagungarri izatearen arloko xedapen espezifikoei buruzkoa.

• N.º 481/2014 relativo a las disposiciones específicas en materia de subvencionabilidad de los gastos para los programas de cooperación.

1.2.– Programaren ardatzak eta helburu tematikoak.

1.2.– Ejes del Programa y Objetivos Temáticos.

Ardatz nagusietariko batean inskribatu beharko dira proiektuak, Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programaren gaiak betez. Hirugarren deialdiko Feder zuzkidura programaren 7 helburu tematikoetan zatitzen da (1. HT, 3. HT, 5. HT, 6. HT, 7. HT, 8. HT eta 9. HT).

Los proyectos deberán inscribirse en uno de los ejes prioritarios, cumpliendo con las temáticas del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020). La dotación Feder de la tercera convocatoria se divide en los 7 objetivos temáticos del Programa (OT1, OT3, OT5, OT6, OT7, OT8 Y OT9).

Inbertsio Lehentasun guztiak zabalik daude deialdi honetan, 3. ardatzeko 6.c) inbertsio-lehentasuna izan ezik.

Todas las Prioridades de Inversión están abiertas en esta convocatoria con la excepción de la prioridad de inversión 6.c) del Eje 3.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1.3.– Hauta daitezkeen guneak.

1.3.– Zonas elegibles.

Hauek dira Programaren finantzaketarako lurralde hautagarriak:

Los territorios elegibles para la financiación del Programa son:

• Espainia: Girona, Bartzelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Nafarroa, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Errioxa.

• España: Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa, Araba/Álava, Bizkaia y La Rioja.

• Frantzia: Ekialdeko Pirinioak, Ariège, Garona Garaia, Pirinio Garaiak eta Pirinio Atlantikoak.

• Francia: Pyrénées Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées y Pyrénées-Atlantiques.

• Andorra: lurralde osoa. Andorrako kideek Programan parte har dezakete Frantziako edota Espainiako onuradunekin. Andorrako entitateek ezin izango dute Feder finantzaketarik jaso, eta ezin izango dute taldeburu/onuradun nagusi izan.

• Andorra: todo el territorio. Los socios de Andorra pueden participar en el Programa con los beneficiarios de Francia y/o España. En ningún caso las entidades andorranas podrán recibir financiación Feder ni ser beneficiarios principales/jefes de fila.

1.4.– Proiektuak Programari egiten dion ekarpena.

1.4.– Contribución del proyecto al Programa.

Proiektuen hautagaitzak mugaz bi aldeetakoak izan behar dira, eta Programaren helburuei lagundu behar diete:

Las candidaturas de proyectos deben tener un carácter transfronterizo y contribuir a los objetivos del Programa:

• Programaren inbertsio-lehentasun (IL) baten helburu espezifiko batean kokatu behar dira proiektuak, 3. ardatzeko 6.c) ILan izan ezik. Inbertsio-lehentasun hautatuaren helburuekin lerrokatu behar dira proiektuen helburuak.

• Los proyectos deben enmarcarse en un objetivo específico de una Prioridad de Inversión del Programa excepto en la PI 6.c) del eje 3. Los objetivos de los proyectos deben estar alineados con los de la prioridad de inversión seleccionada.

• Programaren produktibitatearen eta emaitzaren adierazleei lagundu behar diete proiektuen egikaritzeak eta emaitzak, hurrenez hurren.

• Las realizaciones y los resultados de los proyectos deben contribuir respectivamente a los indicadores de productividad y de resultado del Programa.

Proiektuek demostratu behar dute haien ekintzak eta emaitzak Programako eremu hautagarriaren onurakoak direla.

Los proyectos deben demostrar que sus acciones y resultados son en beneficio de la zona elegible del Programa.

2.– Feder erabilgarria.

2.– Feder disponible.

Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programak, 2014-2020 aldian, 178 milioi euroko zuzkidura dauka 1.etik 5.era bitarteko ardatzetan eta horien % 80 programatu dira 1. eta 2. deialdietan. Proiektu-deialdi honetarako Feder funts erabilgarria gainerako zenbatekoa da, 35,8 milioi euro, hain zuzen ere. Lehenengo, bigarren eta hirugarren deialdietan programatutako proiektuetatik kopururen bat egikaritzen ez bada, eta, ondorioz, dagozkion funtsak liberatzen badira, kopuru horiek deialdi honetan aurreikusitakoak gehituko dituzte lehenik, eta beste hautagaitza batzuk programatuko dira, deialdi honen 7. apartatuak ezarritako moduan.

En el periodo 2014-2020 el Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020) tiene una dotación de 178 millones de euros para los ejes 1 a 5 de los que el 80% se ha programado en la 1.ª y 2.ª convocatorias. El importe de la ayuda Feder disponible para esta convocatoria de proyectos es el importe restante que asciende a 35,8 millones de euros. En el caso de que, por cualquier circunstancia no se ejecute alguna cantidad de los proyectos programados en las convocatorias primera, segunda y tercera, quedando liberados los fondos correspondientes, tales cantidades acrecerán las inicialmente previstas en esta convocatoria, programándose otras candidaturas en la forma establecida en el apartado 7 de la presente convocatoria.

Deialdi hau ardatz guztietara eta inbertsio-lehentasun guztietara zabaltzen da, 3. ardatzeko 6.c) inbertsio-lehentasuna izan ezik.

Esta convocatoria se abre a todos los ejes, y a todas las prioridades de inversión excepto a la Prioridad de Inversión 6.c) del Eje 3:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Feder kofinantzaketa-tasa eta estatuaren laguntzak.

3.– Tasa de cofinanciación Feder y ayudas de Estado.

Onuradun bakoitzaren guztizko kostu hautagarriaren % 65ekoa da Federen kofinantzaketa-tasa, baina, estatu-laguntzen araudia aplikagarri zaien onuradunentzat, txikiagoa izan ahal izango da (ikus Proiektuen sustatzaileentzako gida, «Kofinantzaketa-baldintzak» atala), eta Feder jasotzen ez duten Andorrako kideen salbuespenarekin. Estatuaren laguntzen kasuan, Kategorien araberako Salbuespenei buruzko 651/2014 Erregelamendu Orokorra (RGEC) aplikazioa murriztaileagoa izan daiteke gastuen finantzaketari eta hautagarritasunari dagokienez.

La tasa de cofinanciación del Feder es del 65% del coste total elegible de cada beneficiario, aunque podrá ser inferior para los beneficiarios en los que sea de aplicación la normativa de ayudas de Estado (Cf. Guía del promotor de proyectos, Capítulo «Condiciones de financiación») y con la excepción de los socios de Andorra que no reciben Feder. En el caso de ayudas de Estado, la aplicación del Reglamento General de Exenciones por Categoría n.º 651/2014 (RGEC) puede resultar más restrictiva en las condiciones de financiación y en la elegibilidad de los gastos.

Estatu-laguntzak jasotzeko aukera duten onuradunek Baterako Idazkaritzarekin jarri beharko dute harremanetan aurrekontua egiteko. Estatu-laguntzen esparruan sartzen diren jarduerei dagokienez, hauek dira sustatzaileentzako finantzaketa-aukerak:

Los beneficiarios susceptibles de estar concernidos por las ayudas de Estado deberán contactar con la Secretaría Conjunta para la elaboración de su presupuesto. Las posibilidades de financiación para los promotores respecto a las actividades que entren en el ámbito de las ayudas de Estado son las siguientes:

– 1407/2013 minimis erregelamendua.

– Reglamento de minimis n.º 1407/2013.

– 651/2014 Kategoriakako Salbuespenen Erregelamenduaren 20., 25. eta 53. artikuluak, erregelamendu horren bidez adierazten baita laguntzen zenbait kategoria bateragarriak direla barne-merkatuarekin, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

– Artículos 20, 25 y 53 del Reglamento General de Exenciones por Categorías n.º 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4.– Deialdiaren egutegia.

4.– Calendario de la convocatoria.

Poctefaren 2014-2020 hirugarren deialdiak egutegi hau du:

La tercera convocatoria del Poctefa 2014-2020 tiene el siguiente calendario:

Hautagaitzak Sigefa informatika-aplikazioan jasotzeko epea 2019ko otsailaren 7tik dago zabalik, eta apirilaren 15ean itxiko da, 14:00etan. Ez dira onartuko 2019ko apirilaren 15eko 14:00etatik aurrera aurkeztutako hautagaitzak.

El plazo de recepción de candidaturas en la aplicación informática Sigefa está abierto desde el 7 de febrero hasta el 15 de abril de 2019 a las 14:00 h. No se admitirán las candidaturas remitidas después del 15 de abril de 2019 a las 14:00 h.

Gehienez sei hilabeteko epea izango du Programazio Batzordeak ebazpena emateko, bigarren fasean hautagaitzak aurkezteko epea amaitzen denetik hasita, hargatik eragotzi gabe 7. apartatuan ezarritakoa.

El plazo máximo para la resolución por el Comité de Programación será de seis meses a partir de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7.

5.– Hautagaitzak aurkezteko modua.

5.– Modo de presentación de las candidaturas.

Eskatzen den dokumentazioa honela aurkeztu behar da:

La documentación requerida debe presentarse:

1) Espainolez eta frantsesez, hautagaitzaren inprimakiaren kasuan. Programaren bi hizkuntzetarik batean gutxienez aurkeztu beharko dira gainerako agiriak (espainola edo frantsesa).

1) En español y en francés en el caso del formulario de candidatura. El resto de documentación deberá presentarse al menos en uno de los dos idiomas del Programa (español o francés).

2) Epean (ikus 4. puntua Deialdiaren egutegia).

2) En plazo (Cf. punto 4 Calendario de la convocatoria).

3) Sigefa informatika-aplikazioan; aurretik erabiltzailearen erregistroa egin behar da www.poctefa.eu web-orrian. Hautagaitza aurkeztu ahal izateko, pausu hauek jarraitu beharko ditu taldeburuak/onuradun nagusiak:

3) En la aplicación informática (Sigefa) previo registro del usuario en la página web www.poctefa.eu. Para poder presentar la candidatura, el jefe de fila/beneficiario principal tendrá que seguir los siguientes pasos:

• Hautagaitza sortzea Sigefa informatika-aplikazioan.

• crear la candidatura en la aplicación informática Sigefa.

• Hautagaitza-inprimakiaren atal guztiak betetzea espainolez eta frantsesez. (Adi: hautagaitza-formularioa online betetzen da zuzenean Sigefa plataforma informatikoan. Hautagaitza formulario-eredua deskargatzeko moduan dago www.poctefa.eu –n. Barneko lan dokumentu editagarri bat da, sustatzaileei beraien hautagaitza prestatzen laguntzea helburu duena).

• completar el formulario de candidatura en todos sus apartados en español y en francés. (Atención: el formulario de candidatura se completa en línea directamente en la plataforma informática Sigefa. El modelo de formulario de candidatura descargable en www.poctefa.eu es un documento interno de trabajo editable que tiene por finalidad ayudar a os promotores a preparar su candidatura).

• Eskatutako agirien kopia eskaneatu bana atxikitzea Sigefan (ikus 6. puntua Hautagaitza aurkeztea: onarpen-eskakizunak).

• adjuntar en Sigefa una copia escaneada de los documentos requeridos (ver punto 6 Presentación de la candidatura: requisitos de admisión).

• Hautagaitza balioestea Sigefan.

• validar la candidatura en Sigefa.

• Hautagaitza Sigefaren bidez bidaltzea. Hautagaitza bidali eta gero, EFA erregistro-zenbakia emango du Sigefak.

• enviar la candidatura a través de Sigefa. Tras el envío de la candidatura, Sigefa proporcionará un número de registro EFA.

6.– Hautagaitza aurkeztea: onarpen-eskakizunak.

6.– Presentación de la candidatura: requisitos de admisión.

Aurkeztu beharreko agiriak:

Documentación que se debe presentar:

• Hautagaitza-inprimakia beteta, espainolez eta frantsesez, hauek barne:

• Formulario de candidatura completado en español y en francés, incluyendo:

– Onuradun bakoitzarentzako gastuaren oinarri-orria beteta, agiri bakarrean.

– Hoja de fundamentación del gasto completada para cada beneficiario en un único documento.

– Azpiegituren kasuan, azpiegitura bakoitzaren deskripzio-dokumentua, aurretiko baimenak/lan-baimenak edo, halakorik ezean, baimen horien eskabideen justifikagiriak eta azpiegitura horiek abian ezarri ondorengo kudeaketa-kostuei buruzko txosten bat; horiek guztiak espainieraz edo frantsesez.

– En el caso de infraestructuras, documento descriptivo de cada infraestructura, autorizaciones previas/permisos de obra (o, en su defecto, justificantes de las solicitudes de estas autorizaciones) e informe sobre los costes de gestión tras la puesta en marcha de dichas infraestructuras, todos ellos en español o francés.

– Diru-sarrerei dagokienez, hautagaitza-inprimakian eskatzen diren dokumentuak, finantzaketa-defizita ebaluatzeko tresna barne, diru-sarrerak aintzat hartzeko modukoak badira.

– En el caso de ingresos, documentación requerida en el formulario de candidatura incluyendo la herramienta de evaluación del déficit de financiación en caso de que los ingresos sean estimables.

– I. eranskineko gomendioak gaindituz gero, finantza-gomendioak gainditu izanaren justifikagiri-fitxa erantsi beharko da Sigefan (eredua, deialdiaren I. eranskinean).

– En caso de que se superen las recomendaciones del Anexo 1, se deberá aportar la ficha de justificación de superación de las recomendaciones financieras en Sigefa (modelo en Anexo I de la convocatoria).

• Onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena, haren eranskinekin, berariaz seinalatutako 4 lekuetan proiektuaren onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatu eta zigilatua eta bi hizkuntzetako batean (espainiera edo frantsesa) erantsita.

• Declaración responsable de beneficiario con sus anexos firmada y sellada en los 4 lugares señalados a tal efecto por el representante legal de cada beneficiario del proyecto y adjuntada en Sigefa en uno de los dos idiomas (español o francés).

Sigefa informatika-aplikazioaren bidez (https://1420.poctefa.eu/) bidaliko dira agiriok, eta ez da onartuko bestelako bide batetik bidalitako agiririk.

El envío de esta documentación se realizará a través de la aplicación informática Sigefa https://1420.poctefa.eu/, no siendo admitida ninguna documentación enviada por otra vía.

Onartzeko baldintzak.

Requisitos de admisión.

Sigefan jasotako hautagaitzek onarpen-eskakizun hauek errespetatzen dituztela egiaztatuko du Baterako Idazkaritzak:

La Secretaría Conjunta verificará que las candidaturas recibidas en Sigefa respetan los siguientes requisitos de admisión:

1) Hautagaitza-inprimakia informatika-aplikazioan bidali da, deialdian ezarritako epeetan.

1) El formulario de candidatura ha sido enviado en la aplicación informática en los plazos indicados en la convocatoria.

2) Hautagaitza-inprimakiaren atal guztiak beteta daude espainolez eta frantsesez, eta bi bertsioak berdin-berdinak dira.

2) El formulario de candidatura está completo en todos sus apartados en español y en francés, y ambas versiones son idénticas.

3) Onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena, haren eranskinekin, berariaz seinalatutako 4 lekuetan proiektuaren onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatu eta zigilatua dago eta bi hizkuntzetako batean (espainiera edo frantsesa) erantsi da.

3) La declaración responsable de beneficiario con sus anexos está firmada y sellada en los 4 lugares señalados a tal efecto por el representante legal de cada beneficiario del proyecto y ha sido adjuntada en Sigefa en uno de los dos idiomas (español o francés).

4) Mugaz gaindiko lankidegoa du proiektuak, hau da, gutxienez Europako bi estaturen inplikazioa (Espainia, Frantzia eta Andorra), salbu mugaz gaindiko erakunde juridiko espainiar-frantziarrak, zeinak Feder dirulaguntzaren onuradun bakar izan ahal izango baitira.

4) El proyecto cuenta con un partenariado transfronterizo que implica por lo menos a dos socios de diferentes Estados (España, Francia y Andorra), con la excepción de organismos jurídicos transfronterizos hispano-franceses que podrán ser beneficiarios únicos de la subvención Feder.

5) Taldeburu/onuradun nagusi bat du proiektuaren lankidegoak, zeina Programan parte hartzen duten Europar Batasuneko estatu batekoa baita (Espainia edo Frantzia).

5) El partenariado del proyecto cuenta con un jefe de fila /beneficiario principal que pertenece a uno de los Estados miembros de la Unión Europea que participan en el Programa (España o Francia).

6) 80.000 euroko edo gehiagoko guztizko kostu hautagarria du proiektuak.

6) El proyecto presenta un coste total elegible igual o superior a 80.000 euros.

7) Proiektua ez da amaitu dirulaguntza-eskabidea aurkezteko eguna baino lehen. (2014ko urtarrilaren 1etik, gastuak hautagarriak izan ahal izango dira, salbu 651/2014 Erregelamenduko xedapenen arabera Kategoriakako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren peko onuradunak barne hartzen dituzten eragiketetarako. 651/2014 Erregelamenduko xedapenen arabera Kategoriakako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren peko onuradunen kasuan, hautagaitzak aurkeztu baino lehenago hasi ahal izango da proiektua (ikus, «Proiektuen sustatzaileentzako gida», «Estatu-laguntzak» atala).

7) El proyecto no ha finalizado antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. (Los gastos podrán ser elegibles a partir del 1 de enero de 2014, excepto para las operaciones que incluyen beneficiarios sometidos al Régimen General de Exención por Categorías (RGEC) conforme a las disposiciones del Reglamento 651/2014. En el caso de beneficiarios sometidos a Régimen General de Exención por Categorías (RGEC) conforme a las disposiciones del Reglamento 651/2014, el proyecto no podrá comenzar antes de presentar la candidatura (véase «Guía del promotor de proyectos», Capítulo «Ayudas de Estado»).

8) Proiektuak ez du Europako beste programa batzuen finantzaketarik.

8) El proyecto no está financiado por otros programas comunitarios.

9) Proiektuak ezin du hiru urte baino gehiago iraun, eta proiektuak ezin izango dira inola ere amaitu 2022ko ekainaren 1a baino geroago. Data horretatik aurrera ezin izango da luzapenik lortu.

9) La duración del proyecto no puede exceder de los tres años y en ningún caso los proyectos pueden finalizar después de 1 de junio de 2022. No será posible tener una prórroga con posterioridad a esa fecha.

10) Gutxienez alderdi hauetako bati buruzko elementu berriak sartu beharko dituzte aurretik programatutako eragiketen jarraitutasuneko proiektuek:

10) Los proyectos de continuidad de operaciones programadas anteriormente deberán incluir elementos nuevos sobre al menos uno de los siguientes aspectos:

• Lankidetza.

• Partenariado.

• Esku hartzeko lurraldea.

• Territorio de intervención.

• Proiektuaren helburuak eta espero izandako emaitzak.

• Objetivos y resultados esperados del proyecto.

11) Proiektuaren helburu nagusiak laguntzen dio Programaren Inbertsio Lehentasun hautatu baten helburu espezifikoari.

11) El objetivo general del proyecto contribuye al objetivo específico de la Prioridad de Inversión del Programa seleccionada.

2. eta 3. baldintzak zuzengarriak dira. Gainerako eskakizunak ez dira zuzengarriak.

Los requisitos 2 y 3 son subsanables. El resto de requisitos tienen carácter no subsanable.

Onarpen-eskakizun guztiak bildu beharko ditu hautagaitzak. Onartuak izateko 2. eta/edo 3. baldintzak betetzen ez badira, errekerimendua egingo zaio taldeburuari/onuradun nagusiari, 10 egun balioduneko gehieneko epe luzaezinean akatsa zuzen dezan, www.poctefa.eu, Kudeaketa Agintaritzako zuzendariak behin-behineko onarpen-ebazpena eman eta biharamunetik hasita. Epe hori igarota, Kudeaketa Agintaritzako zuzendariak baietsitako edo ezetsitako hautagaitzei buruzko behin betiko ebazpena emango du, eta www.poctefa.eu web-orrian argitaratuko da ebazpen hori.

La candidatura deberá reunir todos los requisitos de admisión. Si no reúne el requisito de admisión 2 y/o 3, se requerirá al jefe de fila/ beneficiario principal para su subsanación en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en la página web www.poctefa.eu de la resolución provisional de admisión del Director de la Autoridad de Gestión. Transcurrido dicho plazo, el Director de la Autoridad de Gestión emitirá resolución definitiva con la relación de las candidaturas admitidas y excluidas, mediante la publicación en la página web: www.poctefa.eu

7.– Hautagaitzak hautatzeko irizpideak eta prozesua.

7.– Criterios y proceso de selección de las candidaturas.

Hautagaitza-inprimakian eta eskatutako agirietan soilik oinarrituko da hautagaitzen ebaluazioa.

La evaluación de las candidaturas se basará exclusivamente en el formulario de candidatura y en la documentación requerida.

Onarpen-eskakizunak betetzen dituzten hautagaitzak instrukzio teknikora igaroko dira.

Las candidaturas que cumplan los requisitos de admisión pasarán a la instrucción técnica.

Eragiketak hautatzeko Programan jasota dauden oinarri zuzentzaileei buruzko hautaketa-irizpide hauek kontuan hartuz aztertuko dira baietsitako hautagaitzak:

Las candidaturas admitidas se examinarán a la luz de los siguientes criterios de selección sobre la base de los principios rectores que se recogen en el Programa para la selección de las operaciones:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programaren Programazio Batzordeak hautagaitza guztiak ebaluatuko ditu, eta bakoitzari dagozkion puntuazioak emango.

El Comité de Programación del Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020) evaluará todas las candidaturas y asignará las puntuaciones que correspondan a cada una.

Programazio Batzordeak, instrukzioan emandako oharren arabera, hautagaitzen aurrekontu-murrizketak egin ahal izango ditu; aurrekontu horien onuradunek murrizketa horiek onartu beharko dituzte programazioaren kasuan, eta programaziotik kanpo geratuko da proposatutako aurrekontu-murrizketa onartzen ez duen hautagaitza.

El Comité de Programación, en función de las observaciones emitidas en la instrucción, podrá efectuar reducciones presupuestarias de las candidaturas, que deberán ser aceptadas por los beneficiarios de las mismas en caso de programación, quedando excluida de la programación una candidatura caso de no aceptarse la reducción presupuestaria propuesta.

Proiektuaren bideragarritasunerako arriskuren bat aurkitzen bada hautagaitzaren batean, programaziotik baztertutako hautagaitza kontuan hartu ahal izango du Programazio Batzordeak, irizpen arrazoitua emanez.

Si en alguna de las candidaturas se detectara un riesgo para la viabilidad del proyecto, el Comité de Programación podrá considerar la candidatura excluida de la programación bajo dictamen motivado.

Hautagaitzen Feder pilatua Helburu Tematikoaren araberako deialdian hasiera batean aurreikusitako Feder zenbatekoaren aurrekontu-mugaren barruan sartzen bada, hautagaitza horiek programatuko dira, puntuazio-ordenaren arabera (nota altuenetik baxuenera). Bi hautagaitzaren edo gehiagoren artean berdinketa badago, puntuazio berdina duten hautagaitza horiek 2. irizpidean lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko dira, handienetik txikienera, eta, berriz berdinketa izanez gero, 5 irizpidean lortutako puntuazioaren arabera, handienetik txikienera, eta horrela jokatuko da, hurrenez hurren, gainerako irizpideekin (1, 3 eta 4).

Resultarán programadas, por orden de puntuación (de la nota más alta a la más baja), las candidaturas cuyo Feder acumulado entre dentro del límite presupuestario del montante Feder inicialmente previsto en la convocatoria por Objetivo Temático. En caso de empate entre dos o más candidaturas, estas candidaturas de puntuación idéntica se ordenarán por puntuación obtenida en el criterio 2 de la convocatoria de mayor a menor, y caso de nuevo empate entre ellas, se ordenarán por puntuación de mayor a menor en el criterio 5 y sucesivamente con el resto de criterios 1, 3 y 4.

Ezin izango dira inola ere programatu 50 puntu baino nota txikiagoa duen hautagaitzarik.

En ningún caso se podrán programar candidaturas con una nota inferior a 50 puntos.

Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programako Programazio Batzordeak behin-behineko ebazpena emango du aztertutako hautagaitza bakoitzarentzat, zeina izan ahal izango baita:

El Comité de Programación del Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020) dictará la resolución provisional para cada candidatura examinada, que podrá ser:

– Programatua.

– Programada.

– Ez-programatua.

– No programada.

Programazio Batzordearen ebazpena www.poctefa.eu web-orrian argitaratuko da, programatutako eta ez-programatutako hautagaitzen zerrendarekin, helburu tematikoaren eta puntuazioaren arabera ordenatuak. Halaber, emailez jakinaraziko zaie taldeburuen/onuradun nagusien legezko ordezkariei edo harremanetarako pertsonei.

La resolución del Comité de Programación se publicará en la página web www.poctefa.eu con la lista de las candidaturas programadas y no programadas, ordenadas por Objetivo Temático y por puntuación. Asimismo, se informará por e-mail a los representantes legales y personas de contacto de los jefes de fila/beneficiarios principales.

Programatutako proiektuen taldeburuek/onuradun nagusiek 10 egun balioduneko epea izango dute Feder dirulaguntza onartzeko, eta deialdiaren prozesuan eskatutako agiri guztiak 45 egun naturaleko epean aurkeztu beharko dituzte –sinadurekin eta jatorrizko zigiluekin–, paperezko bertsioan eta Sigefa aplikazioan:

Los jefes de fila/beneficiarios principales de los proyectos programados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la aceptación de la subvención Feder y deberán aportar en versión papel y en la aplicación Sigefa, en el plazo de 45 días naturales, en ambos casos desde la notificación, todos los documentos solicitados en el proceso de la convocatoria con firmas y sellos originales:

1) Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu izanaren ziurtagiriak, onuradunak espainiarrak edo frantsesak badira, onuradun frantses publikoak izan ezik.

1) Certificados de estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social en el caso de los beneficiarios españoles y franceses con la excepción de los beneficiarios franceses públicos.

2) Zerga-betebeharrak bete izanaren ziurtagiriak, onuradunak espainiarrak edo frantsesak badira, onuradun frantses publikoak izan ezik.

2) Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias en el caso de los beneficiarios españoles y franceses con la excepción de los beneficiarios franceses públicos.

3) Gastuak BEZarekin aurkezten dituzten onuradun frantziar eta espainiarrentzat: BEZa ez berreskuratzeko adierazpena.

3) Para los beneficiarios españoles y franceses que presenten gastos con IVA/TVA: declaración de no recuperación del IVA/TVA.

4) Enpresa eta erakunde pribatuentzat: hala badagokio, erregistro edo errepertorio batean inskribatuta egotearen agiriak.

4) Para las empresas y entidades privadas: en su caso, documentación de inscripción en un registro o repertorio.

5) Kostu-taula (urteka eta onuradun bakoitzeko), taldeburuaren legezko ordezkaritzak lehenengo orrian sinatua.

5) La tabla de costes (por año y beneficiario) firmada por el representante legal jefe de fila en la primera hoja.

6) Finantza-plana, onuradun guztiek lehenengo orrialdean sinatua eta zigilatua.

6) El plan financiero firmado y sellado por todos los socios en la primera página.

7) Lankidegoaren mugaz gaindiko hitzarmena, kide guztiek sinatua, zigilatua eta errubrikatua jatorrizko paperezko bertsioko orri guztietan.

7) El Convenio transfronterizo de partenariado firmado, sellado y rubricado en todas las páginas por todos los socios.

8) Kide guztienak: onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena, haren eranskinekin, berariaz seinalatutako lau lekuetan proiektuaren onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatu eta zigilatua. Sinatzen duenak ez badu bere entitatea finantza aldetik konprometitzeko gaitasunik, entitateko organo eskudunaren finantza-konpromisoaren ebazpena ere aurkeztu beharko da.

8) De todos los socios: declaración responsable de beneficiario con sus anexos firmada y sellada en los cuatro lugares señalados a tal efecto por el representante legal. En el caso de que la persona que firme no tenga la capacidad de comprometer financieramente a su entidad deberá aportarse además la resolución de compromiso financiero del órgano competente de la entidad.

9) Horrela badagokio, hautagaitzaren finantza-planean jasotzen diren lagundutako finantzazio publikoen eskabidea edo ebazpena.

9) En su caso, solicitud o resolución sobre las cofinanciaciones públicas indicadas en el Plan financiero de la candidatura.

Epe hori igarota, Programazio Batzordeak behi betiko ebazpena emango du, proiektu programatuen eta ez-programatuen zerrendarekin. Aurkeztutako hautagaitzen taldeburuei/onuradun nagusiei jakinaraziko zaie ebazpen hori, irizpide bakoitzean lortutako puntuazioarekin. Halaber, web www.poctefa.eu web-orrian argitaratuko da proiektu programatuen eta ez-programatuen zerrenda eta lortu duten puntuazioa.

Transcurrido dicho plazo, el Comité de Programación dictará la resolución definitiva con la lista de los proyectos programados y no programados. Dicha resolución se notificará a los jefes de fila /beneficiarios principales de las candidaturas presentadas con la puntuación obtenida en cada criterio. Igualmente se publicará en la página web www.poctefa.eu la lista de los proyectos programados y no programados con la puntuación obtenida.

Programatutako proiektuen onuradun guztiek ahalbidetu beharko dute iruzur-arrisku posibleak saihestu ahal izateko Programaren agintaritzek eskatzen dieten informaziorako irispidea.

Todos los beneficiarios de los proyectos programados deberán posibilitar el acceso a la información que se les requiera desde las autoridades del Programa con el fin de poder evitar posibles riesgos de fraude.

Erreserba-zerrenda bat eratuko da, eskuragarri dauden funtsen arabera. Programazio Batzordearen ebazpenaren ondoren 2014-2020 aldian programatutako proiektuen Feder laguntza libratzen bada (proiektuen 1., 2. eta 3. deialdia), kopuru horiek 3. deialdi honetarako erabili ahal izango dira, modu honetan:

Se constituirá una lista de reserva en función de los fondos disponibles. En el supuesto de que con posterioridad a la resolución del Comité de Programación se liberase ayuda Feder de proyectos programados en el periodo 2014-2020 (1.ª, 2.ª y 3.ª convocatorias de proyectos) dichas cantidades pasarán a disponibilidad de esta 3.ª convocatoria y se procederá del siguiente modo:

Behin-behineko ebazpenetik sei hilabeteko epea igarota, kudeaketa-agintaritzak egiaztatuko du libratu den Feder kopuru erabilgarria. Era berean, erreserbako zerrenda batean programatu ez diren hautagaitzak ordenatuko dira, emandako puntuazioaren ordenaren arabera, eta, berdinketarik badago, hori hausteko lehenago ezarritako irizpideak erabiliko dira.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la resolución provisional, la Autoridad de gestión certificará la cantidad de Feder disponible que se haya liberado. Se ordenarán las candidaturas que no hubieran resultado programadas en una lista de reserva conforme al orden de puntuación asignado, aplicándose en caso de empate los criterios de desempate establecidos anteriormente.

Programazio Batzordeak behin-behineko eta behin betiko ebazpen bat emango du hautagaitzak erreserbako zerrenda horretako puntuazioaren arabera programatzeko, betiere proiektuak 2022ko ekainaren 1a baino lehen amai daitezke eta Feder erabilgarriarekin bat badatoz.

El Comité de Programación dictará una resolución provisional y definitiva para programar las candidaturas por el orden de puntuación de esta lista de reserva, siempre y cuando los proyectos puedan finalizarse con anterioridad al 1 de junio de 2022 y se ajusten al Feder disponible.

Modu berean jokatuko da sei hilabetez behin, funts berriak libratuz gero.

De igual forma se procederá cada seis meses en el caso de que se hubiesen liberado nuevos fondos.

Ezin izango da inola ere programatu 50 puntu baino nota txikiagoa duen hautagaitzarik.

En ningún caso se podrán programar candidaturas con una nota inferior a 50 puntos.

8.– Erreklamatzeko prozedura.

8.– Procedimiento de reclamación.

Deialdi-ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Jarraipen Batzordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena argitaratzen denetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluen arabera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, Huescako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian. Ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu, hari buruz berariaz ebazpena eman arte edo aukerako berraztertze-errekurtsoaren ustezko ezespena gertatu arte.

Contra esta resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Comité de Seguimiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Programazio Batzordearen ebazpenei gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaie, Jarraipen Batzordearen aurrean, hilabeteko epean, ebazpenok argitaratzen direnetik aurrera Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluen arabera.

Las resoluciones del Comité de Programación podrán ser recurridas en alzada ante el Comité de Seguimiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.– Informazioa eta harremana.

9.– Información y contacto.

Programaren web-orrian (www.poctefa.eu) daude kontsultagai proiektuen hirugarren deialdiaren agiri ofizialak eta hautagaitza bat prestatzeko beste elementu garrantzitsuak, besteak beste:

En la web del Programa www.poctefa.eu podrá consultar los documentos oficiales de la tercera convocatoria de proyectos así como otros elementos importantes para la preparación de una candidatura, entre ellos:

•Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programa.

• Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020).

•Proiektuen sustatzaileentzako gida.

• Guía del promotor de proyectos.

•Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (Poctefa 2014-2020) Programaren Ingurumenaren Ebazpen Estrategikoa / Ingurumenaren arloko alderdiak Programan sartzea.

• Resolución Ambiental Estratégica del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2014-2020) / Integración de aspectos ambientales en el Programa.

•Adierazleen gida.

• Guía de indicadores.

•Hautagaitza osatzeko beharrezkoak diren inprimakiak, dokumentuak, gidak eta ereduak.

• Formularios, documentos, guías y modelos necesarios para completar la candidatura.

Kudeaketa Agintaritzak ezin du bermatu beste web-orri batzuetatik deskargatutako agirien baliozkotasuna.

La Autoridad de Gestión no puede garantizar la validez de los documentos descargados de otras páginas web.

Gainera, Programaren kide instituzionalen harremanetarako datuak aurki daitezke web-orri honetan: https://www.poctefa.eu/socios-institucionales-del-programa/ Programaren Baterako Idazkaritzarekin ere jarri zaitezke harremanetan, consultas@poctefa.eu helbide elektronikoan.

Además, en la web puede encontrar los datos de contacto de los socios institucionales del Programa aquí: https://www.poctefa.eu/socios-institucionales-del-programa/ por si desean contactarles. También puede contactar con la Secretaría Conjunta del Programa en: consultas@poctefa.eu

I. ERANSKINA
ANEXO I

Aurrekontua prestatzeko arauak eta gomendioak.

Reglas y recomendaciones para la elaboración del presupuesto.

Eranskin honen bidez, kostu-taula prestatzeko hainbat arau eta gomendio ematen dizkie Programak Poctefa 2014-2020 deialdian euren hautagaitzak aurkezten dituzten kideei. Proposatutako bi arauk aurreikusten dute modalitate sinplifikatua erabiltzea «giza baliabideen gastuak» eta «bulegoko eta administrazioko gastuak» kategorietarako. Modalitate sinplifikatuak ahalbidetzen du zenbateko bat aplikatzea oroharreko prezioan onuradunek euren gastuak justifikatu beharra saihesteko. Honela, baldin eta modalitate sinplifikatu hau aplikatzen bada, onuradunei ez zaie egiaztagiririk eskatuko dagozkien gastuak kontrolatzerakoan.

A través del presente Anexo el Programa proporciona una serie de reglas y recomendaciones a los socios que presenten candidaturas en Poctefa 2014-2020 para la elaboración de la tabla de costes. Dos reglas propuestas prevén la utilización de la modalidad simplificada para las categorías de gastos de «recursos humanos» y de «gastos de oficina y administrativos». La modalidad simplificada permite la aplicación de una cantidad a tanto alzado para evitar que los beneficiarios tengan que justificar sus gastos. De esta manera, con la aplicación de la modalidad simplificada no se solicitará ningún justificante a los beneficiarios a la hora del control de los gastos correspondientes.

1.– Programazio-aldi osoan aplikatzeko arau orokorrak:

1.– Reglas de carácter general de aplicación a todo el periodo de programación:

Arau hauek definitzen dira zenbait gastu-kategoriatarako, eta programazio-aldi osoan aplikatzen dira (ikus «Proiektuen sustatzaileentzako gida»).

Estas reglas se definen para ciertas categorías de gasto y se aplican a todo el periodo de programación (ver «Guía de del promotor de proyectos»).

Arau hauek nahitaezkoak dira, eta, kasuaren arabera, kide-mailan edo proiektu-mailan aplikatzen dira.

Estas reglas revisten carácter obligatorio y se aplican según el caso tanto a nivel de socios o a nivel de proyecto.

Bi kategoriatan sailkatzen dira arauok:

Estas reglas se clasifican en dos categorías:

• Nahitaez betetzeko arauak:

• Reglas de obligado cumplimiento:

Zuzenean aplikatzen zaizkie arau hauek proiektuen sustatzaile guztiei dagozkien gastu-kategorientzat.

Estas reglas se aplican directamente a todos los promotores de proyectos para las categorías de gastos concernidas.

• Hautazko araua:

• Regla opcional:

«Giza baliabideak» gastu-kategoriari soilik dagokio arau hau. Soilik aplikatzen da baldin eta proiektuen sustatzaileak ez badu hautatzen gastu errealaren gainean langileen gastuak egiaztatzea eta erabakitzen badu modalitate sinplifikatua erabiltzea.

Esta regla solo concierne a la categoría de gasto de «recursos humanos». Se aplica únicamente si el promotor de proyectos no opta por la justificación de los gastos de personal sobre gasto real y decide utilizar la modalidad simplificada.

2.– 2014-2020 Proiektuen hirugarren deialdirako gomendio espezifikoak:

2.– Recomendaciones específicas para la tercera convocatoria de Proyectos 2014-2020:

Gomendio hauei egokitu beharko zaizkie proiektuak. Bestela, dagozkien egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, zeinak Programazio Batzordeak baloratuko baititu.

Los proyectos deberán ajustarse a estas recomendaciones. Caso contrario deberán aportarse las justificaciones pertinentes las cuales serán valoradas por el Comité de Programación.

Proiektu osoari aplikatzen zaizkio gomendio hauek.

Estas recomendaciones se aplican al proyecto en su conjunto.

Proiektuak dirauen artean aplikatuko dira proiektuen hirugarren deialdiko arauak eta gomendioak.

Las reglas y recomendaciones de la tercera convocatoria de proyectos se aplicarán para toda la duración del proyecto.

Halaber, gastuen kontrolaren unean egiaztatuko da arau eta gomendio hauek betetzen direla.

Igualmente el cumplimiento de estas reglas y recomendaciones se verificará en el momento del control de los gastos.

Jarraian aurkezten dira arauak eta gomendioak:

A continuación se presentan las reglas y recomendaciones:

Oharra: 481/2014 (EE) Erregelamenduan biltzen dira lankidetza-programentzako gastuen hautagarritasunaren arloko xedapen espezifikoak.

Nota SC: las disposiciones específicas en materia de elegibilidad de los gastos para los programas de cooperación se recogen en el reglamento UE n.º 481/2014.

1.– Hirugarren deialdiari aplikatzeko arau orokorrak, proiektu osoari ere aplikatzekoak.

1.– Reglas de carácter general de aplicación a la tercera convocatoria y aplicable a toda la vida del proyecto.

• Nahitaez betetzeko arauak:

• Reglas de obligado cumplimiento:

– Bulegoko eta administrazioko gastuak (ikus B.4.2 puntua Proiektuen sustatzaileentzako gida): modalitate sinplifikatuaren bidez soilik justifikatu ahal izango dira bulegoko eta administrazioko gastuak. Arau hau kide guztiei aplikatzen zaie. Honela, kidearen bulegoko eta administrazioko gastuak ezin izango dira langileen zuzeneko gastuen % 7,5 baino gehiagokoak izan, eta kideko 200.000 eurokoak izango dira, gehienez. 2 estatu kidetako (frantsesa eta espainiarra) entitateek osatutako mugaz gaindiko kideen kasuan izan ezik, orduan kopuru hori 40.000 euro gehitzen baita.

– Gastos de oficina y administrativos (ver punto B.4.2 de la Guía del promotor de proyectos): los gastos de oficina y administrativos solo podrán justificarse a través de la modalidad simplificada. Esta regla se aplica a todos los socios. De este modo los gastos de oficina y administrativos del socio no podrán superar el 7,5% de los gastos directos de personal y tendrán un importe máximo de 20.000 euros por socio. Salvo en el caso de socios transfronterizos compuestos por entidades de 2 Estados miembros (francés y español) en cuyo caso esta cantidad se incrementa a 40.000 euros.

– Bidai- eta ostatu-kostuak (ikus B.4.3 puntua Proiektuen sustatzaileentzako gida): proiektuaren hautagaitza aurkezteko unean, ez da muga globalik ezartzen gastu-kategoria honetarako. Hala ere, «Proiektuen sustatzaileentzako gida»-n, gaua igarotzeko dietak eta gehieneko eguneko dietak zehazten dira, zeinak egiaztatze- eta kontrol-zirkuituan egiaztatuko baitira.

– Costes de viaje y alojamiento (ver punto B.4.3 de la Guía del promotor de proyectos): no se establecen límites globales para esta categoría de gastos en el momento de presentar la candidatura del proyecto. Sin embargo, en la «Guía del promotor de proyectos» se detallan dietas por pernoctación y dietas diarias máximas que serán verificadas en el circuito de certificación y control.

– Zerbitzuen eta kanpoko ezagutzen gastuak (ikus B.4.4 puntua Proiektuen sustatzaileentzako gida): ez da muga orokorrik ezartzen gastu-kategoria honetarako, baina arreta jarriko zaie esternalizazio-maila handia aurkezten duten hautagaitzei.

– Gastos por servicios y conocimientos externos (ver punto B.4.4 de la Guía del promotor de proyectos): no se establecen límites globales para esta categoría de gastos si bien se prestará atención a las candidaturas que presenten un alto nivel de externalización.

– Proiektuaren prestakuntza-ekintza (ikus B.5 puntua Proiektuen sustatzaileentzako gida): proiektua prestatzeko ekintza hautazkoa da, eta horren gastuak kategoria hauetan banatu behar da: «Langile-gastuak», «Bidai- eta ostatu-kostuak» eta «Zerbitzuen eta kanpoko ezagutzen gastuak». Ezingo dute muga hau gainditu proiektuaren prestakuntza-gastu orokorrek: 6.000 euro x proiektuaren kide-kopurua, Espainiakoak eta Frantziakoak, eta gehieneko 30.000 euroko1 zenbatekoa izan (2 estatu kidetako -frantsesa eta espainiarra- entitateek osatutako mugaz gaindiko kideen kasuan), orduan kopurua 12.000 euro gehitzen baita eta 30.000 euroko gehieneko zenbatekoa izango baitute proiektuko. Proiektuko kideek erabakiko dute nola banatu zenbateko hori.

– Acción de preparación del proyecto (ver punto B.5 de la Guía del promotor de proyectos): la acción de preparación del proyecto es opcional y sus gastos deben repartirse entre las categorías de gasto «Gastos de personal», «Costes de viaje y alojamiento» y «Gastos por servicio y conocimientos externos». Los gastos de preparación totales del proyecto no podrán superar el siguiente límite: 6.000 euros x N.º de socios del proyecto pertenecientes a España y Francia (en el caso de socios transfronterizos compuestos por entidades de 2 Estados miembros (francés y español) en cuyo caso esta cantidad se incrementa a 12.000 euros y tendrán un importe máximo de 30.000 euros por proyecto. Los socios del proyecto podrán decidir cómo repartirse este importe.

• Hautazko araua:

• Regla opcional:

– Langile-gastuak (ikus B.4.1 puntua Proiektuen sustatzaileentzako gida): arau hau soilik bete behar da baldin eta, langile-gastuak justifikatzeko, kideak erabakitzen badu modalitate sinplifikatua erabiltzea proiektuaren hautagaitzan. Kidearen langile-gastuak ezingo dira zuzeneko kostuen % 20 baino gehiagokoak izan, eta kideko 200.000 eurokoak izango dira, gehienez. 2 estatu kidetako (frantsesa eta espainiarra) entitateek osatutako mugaz gaindiko kideen kasuan izan ezik, orduan kopuru hori 400.000 euro gehitzen baita. Proiektuaren zuzeneko kostuak dira gastu-kategoria guztiak, salbu «Bulegoko eta administrazioko gastuak». Kostu sinplifikatuen modalitatea hautatzea proiektuko langile guztiei aplikatuko zaie proiektuak diraueino.

– Gastos de personal (ver punto B.4.1 de la Guía del promotor de proyectos): esta regla deberá cumplirse exclusivamente si el socio decide en la candidatura del proyecto utilizar la modalidad simplificada para justificar los gastos de personal. En este caso los gastos de personal del socio no podrán superar el 20% de los costes directos y tendrán un importe máximo de 200.000 euros por socio. Salvo en el caso de socios transfronterizos compuestos por entidades de 2 Estados miembros (francés y español) en cuyo caso esta cantidad se incrementa a 400.000 euros. Se entiende por costes directos del proyecto todas las categorías de gasto excepto la de «Gastos de oficina y administrativos». La elección de la modalidad de costes simplificados se aplicará para todo el personal del Proyecto y a lo largo de toda la duración del mismo.

2.– 2014-2020 Proiektuen bigarren deialdirako gomendio espezifikoak.

2.– Recomendaciones específicas para la tercera convocatoria de Proyectos 2014-2020.

Gomendio hauei egokitu beharko zaizkie proiektuak. Bestela, justifikazio egokiak aurkeztu beharko dira, hurrengo orrialdeko ereduaren arabera, eta Programazio Batzordeak baloratuko ditu.

Los proyectos deberán ajustarse a estas recomendaciones. Caso contrario deberán aportarse las justificaciones pertinentes, según el modelo incluido en la siguiente página, las cuales serán valoradas por el Comité de Programación.

• Proiektuaren kostu hautagarri osoa:

• Coste total elegible del proyecto:

– Proiektuaren kostu hautagarri osoa ez litzateke 2 milioi euro baino gehiagokoa izan behar. Gehienez 5 milioi euroko kostu hautagarria izango dute azpiegiturako edota ekipoko ondasunen proiektuek.

– El coste total elegible del proyecto no debería ser mayor de 2 millones de euros. Los proyectos de infraestructura y/o bienes de equipo tendrán un máximo de coste elegible de 5 millones de euros.

– 2 milioi euro baino gehiagoko azpiegiturako edota ekipoko ondasunen proiektu guztietan, azpiegiturako edota ekipoko ondasunen gastu-kategoriara bideratu beharko dira zenbateko horren eta proiektuaren kostu hautagarriaren arteko gastuak (gehienez 5 milioi euro).

– En todo proyecto de infraestructura y/o bienes de equipo que supere los 2 millones de euros, los gastos comprendidos entre dicha cuantía y el coste elegible del proyecto (cuyo importe máximo es de 5 millones de euros), deberán ser destinados a la categoría de gasto de infraestructura y/o bienes de equipo.

– Frantziako eta Espainiako Federaren arteko harremanak orekatua izan beharko du, eta kide diren bi estatuen arteko 70/30 proportzioa ez gainditzea gomendatzen da. Gomendio honek ez die Andorrako kideei eragiten.

– La relación entre el Feder de Francia y España deberá estar equilibrada y se recomienda no superar 70/30 entre los dos Estados miembro. Los socios andorranos no están concernidos por esta recomendación.

• Proiektuaren «Langile-gastuak» gastu-kategoria.

• Categoría de gastos «Gastos de personal» del proyecto.

– Proiektuaren langile-gastuek ezingo dute gainditu proiektu osoaren (ez kideko) guztizko kostu hautagarriaren % 50.

– Los gastos de personal no podrán superar el 50% del coste total elegible del proyecto en su conjunto (no por socio).

Finantza-gomendioak gainditzearen justifikazio-fitxa.

Ficha de justificación de superación de las recomendaciones financieras.

Baldin eta onuradunek ezin izan badituzte Programaren gomendioak jarraitu, justifikazio-fitxa hau betetzea eskatzen diegu.

Si los beneficiarios no hubieran podido seguir las recomendaciones del Programa les rogamos que completen la siguiente ficha de justificación.

1.– Adierazi zein diren zure kostuen taula prestatzean zure hautagaitzak aintzat hartu ezin d(it)uen gomendioa/k.

1.– Indique la/las recomendación(es) que su candidatura no pueda tener en cuenta en la elaboración de su tabla de costes.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Jarraian, adierazi labur zure proiekturako gomendio hauek aintzat ez hartzea justifikatzen duten arrazoiak. Zehaztu zein liratekeen proiekturako ondorio zuzenak baldin eta atalasea(k) gainditzen ez bad(ir)a: abian jartzean, produktibitate- eta emaitza-helburuetan, finantza-bideragarritasunean, eremu geografikoan, etab.

Indique a continuación de manera sintética los motivos que justifican no tener en cuenta esta(s) recomendación(es) para su proyecto. Precise cuáles serían las consecuencias directas para el proyecto si el(los) umbral(es) no fuese(n) superado(s): en términos de puesta en marcha, de objetivos de productividad y de resultados, de viabilidad financiera, de ámbito geográfico, etc.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gomendioan ezarritako atalaseetako bat gainditu ezean, zehaztu proiektu honetarako mobilizatutako langileen egitekoak, mesedez. Zergatik dira funtsezkoak proiektua garatzeko eta haren helburuak lortzeko?

En el caso en que se superen alguno de los umbrales fijados en la recomendación 2, por favor detalle las tareas a realizar por el personal movilizado para el proyecto. ¿En qué son fundamentales en el desarrollo del proyecto y en la consecución de sus objetivos?

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Vitoria-Gasteiz, 2019ko otsailaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2019.

Ekonomia eta Plangintzako zuzendaria,

El Director de Economía y Planificación,

JORDI CAMPÁS VELASCO.

JORDI CAMPÁS VELASCO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental