Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2019ko urtarrilaren 10a, osteguna

N.º 7, jueves 10 de enero de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
112
112

188/2018 DEKRETUA, abenduaren 26koa, Atzerritar adingabeak Euskal Autonomia Erkidegora aldi batez lekualdatzeko xedea duten izaera humanitarioko programei buruzkoa.

DECRETO 188/2018, de 26 de diciembre, sobre los programas de carácter humanitario que tienen por objeto el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Atzerritar adingabeak aldi batez Espainiara lekualdatzeko programak Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzko eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoan araututa daude, zeina 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu baitzen (Atzerritartasun Erregelamendua biltzen duen apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren bidez onartua), eta, zehazki, 187. eta 188. artikuluetan.

Los programas de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a España están regulados en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, aprobado en virtud del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (Reglamento de Extranjería), y, en concreto, en sus artículos 187 y 188.

187. artikuluak ezartzen du zein diren izaera humanitarioko programen esparruan egiten diren aldi baterako lekualdatzeek bete beharreko gutxieneko baldintzak, baldin eta administrazio publikoek, irabazi-asmorik gabeko elkarte edo fundazioek edo adingabe horien guraso-ahala edo tutoretza dutenekin loturarik ez duten erakundeek sustatzen eta finantzatzen badituzte programa horiek, eta xedetzat baldin badute aldi baterako egonaldiak egitea tratamendu medikoa jasotzeko edo oporraldia igarotzeko.

El artículo 187 desarrolla los requisitos mínimos que deben reunir los desplazamientos temporales realizados en el marco de programas de carácter humanitario, promovidos y financiados por las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela, y que tengan por objeto estancias temporales con fines de tratamiento médico o disfrute de vacaciones.

Horretarako, aipatutako lekualdatzeak egin ahal izateko, 187. artikuluan bertan, atzerritar adingabe horiek egongo diren lurraldeko gobernuaren ordezkariordearen edo probintzia bakarreko autonomia-erkidegoko gobernuaren ordezkariaren aldeko txostena eskatzen da; orobat, eta txosten hori egin aurretik, adingabeak babesteko arloan eskumena duen eta programari buruz iritzia ematen duen organo autonomikoaren txostena behar dela ezartzen da.

A tal efecto, para poder llevarse a cabo los citados desplazamientos, el mismo artículo 187 exige informe favorable del Subdelegado o de la Subdelegada del Gobierno o, en su caso, del Delegado o de la Delegada del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a permanecer las personas extranjeras menores de edad; exigiendo, a su vez, y con carácter previo a dicho informe, la emisión de otro informe por parte del órgano autonómico competente en materia de protección de menores que se pronuncie sobre el programa.

Eta, bestalde, 188. artikulua eskolatze-helburuekin egindako aldi baterako egonaldiak xede dituzten aldi baterako lekualdatzeei buruzkoa da; kasu horretan ere, aurreko artikuluan ezarritako prozedura da aplikatu beharrekoa.

Y, por su parte, el artículo 188 se centra en los desplazamientos temporales que tengan por objeto estancias temporales con fines de escolarización, resultándole de aplicación, asimismo, el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean eta, zehazki, haren 104. artikuluan haurrei lotutako gaietan ezarritako eskumen-esparruarekin bat etorriz, haurrak eta nerabeak babesteko arloan eskumena duten administrazio publikoak foru-aldundiak dira, adingabeak arriskuan edo babesgabetasun larrian edo babesgabezian daudenean.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el marco competencial en materia de infancia previsto en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y, en particular, en el artículo 104, las administraciones públicas competentes para actuar en materia de protección a la infancia y adolescencia son las Diputaciones Forales, cuando las personas menores de edad se encuentran en situación de desprotección grave o de desamparo.

Eta Eusko Jaurlaritzari dagokio, beste zeregin batzuen artean, legegintza-ekinbidea eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzea haurren eta nerabeen arloan.

Y, al Gobierno Vasco le corresponde, entre otras funciones, el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en materia de infancia y adolescencia.

Bestetik, Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak ezartzen du azken horiei dagokiela, nori bere lurraldean, Euskal Autonomia Erkidego osorako legedia betearaztea, besteak beste, gizarte-laguntzaren arloan (7.c.1 artikulua) eta haurren politikaren arloan (7.c.2 artikulua).

Por otro lado, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, determina que corresponde a estos últimos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las Instituciones Comunes, entre otras, en materia de asistencia social (artículo 7.c.1) y de política infantil (artículo 7.c.2).

Era berean, aipatutako arauen esparruan, kontuan hartzekoa da lehenetsi egiten dela adingabearen interes gorena, eta lehenespen hori formalki onartuta dago Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 2. artikuluan (lege horrek partzialki aldatzen ditu Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea), eta zehaztapen espezifikoa eta garapen xehetua eman zaio Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 22ko 8/2015 Legean. Aitorpen horrek berez dakar «adingabe guztiek eskubidea dutela beren goragoko interesa oinarrizkotzat hartua izan dadin, haurrei dagozkien ekintza eta erabaki guztietan, esparru publikoan bezala pribatuan ere».

Asimismo, en el marco de los presupuestos normativos anteriores, hay que tener en cuenta la primacía del interés superior de la persona menor de edad, reconocida formalmente en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LOPJM), y que ha sido objeto de concreción específica y de un desarrollo pormenorizado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Dicho reconocimiento conlleva que «Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado»

Ildo horretatik, ABJLOren 11.2 artikuluak ezartzen du, berariaz, haien interes gorenaren lehentasuna –Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legeak emandako idazketan– botere publikoen jardunak adingabeen arloan izan beharreko printzipio gidarien artean.

En consonancia con lo anterior, el artículo 11.2 de la LOPJM –en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia– consagra, de forma expresa, como uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con las personas menores de edad la supremacía de su interés superior.

Azaldutako guztiagatik, beharrezkotzat jotzen da atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzea dakarten programek bete beharreko eskakizunak eta baldintzak arautzea, eta, horrez gain, programa lortu nahi diren helburuak lortzeko egokia den ala ez ebaluatzeko eta egiaztatzeko baliatu behar den jarduera-prozedura ere arautzea.

A la vista de todo lo expuesto, se considera necesario regular no solo los requisitos y condiciones que deben reunir los programas que pretendan el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino también el procedimiento de actuación que debe seguirse a fin de evaluar y verificar la adecuación o no del programa a los fines pretendidos por el mismo.

Arautze horren abiapuntuan dago, zalantzarik gabe, atzerritar adingabeen aldi baterako lekualdatzea dakarten programak humanitarioak direla beti; eta, inolaz ere eta inondik inora ere, ez direla familia-harrerako neurri bat edo neurri hori garatzeko ezein modalitate. Hori guztia, xede honekin: batetik, ahalik eta segurtasun juridiko handiena ematea Euskal Autonomia Erkidegora programa horien esparruan lekualdatzen diren atzerritar adingabeei eta haien familiei, eta bestetik, lekualdatutako haurrak eta nerabeak jatorrizko herrialdean errotuta eta beren familiarekin harremanetan eta lotuta mantentzen direla bermatzea. Eta, ondorioz, haurrak eta nerabeak babesteko sistemari buruzko ordenamendu juridikoaren aurkakoa den praktika bidegabe oro prebenitzeko bermeak hobetzeko xedez.

Regulación esta que parte de la consideración indiscutible de que los programas que pretenden el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad revisten, en todo caso, un carácter humanitario, y no constituyen, en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, una medida de acogimiento familiar o una modalidad de desarrollo de dicha medida. Todo ello, a fin de dotar de la máxima seguridad jurídica a las personas extranjeras menores de edad que, en el marco de dichos programas, se desplazan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a sus familias, y garantizar el arraigo y el mantenimiento de la relación y de la vinculación de los niños, las niñas y adolescentes desplazados con su país de origen y con su propia familia. Y, en consecuencia, contribuir a la mejora de las garantías dirigidas a prevenir cualquier práctica ilícita contraria al ordenamiento jurídico relativo al sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Hori guztia dela eta, Eusko Jaurlaritzak haurren eta nerabeen arloan duen eskumen legegilea baliatuz ematen da dekretu hau, eta haren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan aplikatuko den testu arauemaile bakarrean esparru arauemaile komun bat garatzea, eta esparru hori aplikatuko zaie Euskal Autonomia Erkidego osoan pertsona adingabeko atzerritarrak EAEra aldi batez lekualdatu nahi dituzten programa humanitarioei eta adingabeen arloko autonomia-erkidegoko txostenari, tokian tokiko gobernu-ordezkariordetzak txostena eman aurretik.

Por todo ello, el objeto que persigue este Decreto, que se dicta en ejercicio de la competencia legislativa en materia de infancia y adolescencia del Gobierno Vasco, es el desarrollo en un único texto normativo, que resultará de aplicación para el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del marco normativo básico y común que resultará de aplicación a los programas de carácter humanitario que pretendan el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la mencionada Comunidad Autónoma, así como al informe autonómico que debe emitirse sobre los mismos, con carácter previo al informe de la Subdelegación del Gobierno correspondiente.

Aurreko premisatik abiatuta, dekretu honek zehazten du zer eskakizun tekniko bete behar dituzten atzerritar adingabeak EAEra aldi batez lekualdatu nahi dituzten programa humanitarioek, eta eskakizun horiek lekualdaketaren helburuaren arabera aldatuko dira. Eta, orobat, programak ondo garatzeko eska daitezkeen baldintzak ere ezartzen ditu. Horren guztiaren helburua da bermatzea programa horietan parte hartzen duten atzerritar adingabeen interes gorenaren lehentasuna, bai eta dituzten eskubideen babesa ere.

Partiendo de la premisa anterior, el presente Decreto determina los distintos requisitos, de carácter técnico, que deben reunir los programas humanitarios de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad, y los cuales variarán atendiendo a los fines que se persigan con el desplazamiento. Y, asimismo, establece las condiciones que resultan exigibles para un desarrollo adecuado de los mismos. Todo ello, en orden a garantizar la primacía del interés superior de las personas extranjeras menores de edad que participen en dichos programas, y la protección de sus derechos.

Eskakizun eta baldintza horiek, nolanahi ere, foru-aldundiek horrelako programak ebaluatzen eta baloratzen daukaten eskarmentu handia kontuan hartuta ezarri dira, eta kontuan hartu dira, orobat, Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzen diren adingabeen zaintza betetze aldera programa horietan parte hartzen duten eta are, Estatuko legeriak bide ematen duen kasuetan, programa horiek sustatu ere egiten dituzten pertsonen eta familien esperientzia.

En todo caso, cabe destacar que los requisitos y las condiciones que se contemplan han sido establecidas teniendo en cuenta la importante experiencia que acumulan las Diputaciones Forales en la evaluación y valoración de este tipo de programas, y de las propias personas o familias que forman parte de los mismos a fin de ejercer la guarda de las personas menores de edad que se desplazan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, o que, incluso, los promueven en aquellos casos en los que la legislación estatal lo posibilita.

Eta, halaber, arautzen du zer jarduera-prozedura bete behar duten foru-aldundiek, prozedura bera erabiliko baitute hiru lurralde historikoek Atzerritartasun Erregelamenduaren 187. artikuluak araututako txostena egiteko. Artikulu horren arabera, autonomia-erkidego bakoitzean adingabeak babesteko arloan eskumena duten erakunde publikoei dagokie txosten hori egitea.

Y, de otro lado, regula el procedimiento de actuación, común a los tres Territorios Históricos, que deberán seguir las Diputaciones Forales para la emisión del informe que el artículo 187 del Reglamento de Extranjería atribuye a las entidades públicas competentes en materia de protección de menores en cada una de las Comunidades Autónomas.

Azken hori, 27/1983 Legearen 8.3.a) eta b) artikuluetan ezarritakoa eragotzi gabe, zeinaren arabera lurralde historikoetako foru-organoek erregelamenduak egiteko ahala baitute, haien zerbitzu propioak garatzeko, eta administrazio-ahala ere bai. Ahal horiek Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek beren legedia garatzeko ematen dituzten xedapen orokorren arabera baliatuko dira.

Esto último, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.3.a) y b) de la Ley 27/1983, en virtud del cual los Órganos Forales de los Territorios Históricos tendrán potestad reglamentaria, para el desarrollo de sus propios servicios, y administrativa. El ejercicio de esas potestades se hará de conformidad con las disposiciones de carácter general que dicten las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma en desarrollo de su legislación.

Hori horrela izanik, foru-aldundiek dute egikaritzeko eskumena, eta, hortaz, ahalmena dute, orobat, jarduera-prozedura orokorra bakoitzaren antolaketa propioaren arabera egokitzeko, foru-autonomiaren printzipioa bere eginez; printzipio hori beren foru-organoen antolaketa, araubidea eta funtzionamendua onartzeko eskumen esklusiboan zehazten da eta.

En vista de ello, las Diputaciones Forales tienen la competencia de ejecución, por lo que están facultadas, a su vez, para desarrollar y adaptar el procedimiento general de actuación a la organización propia de cada una de ellas, en asunción del principio de la autonomía foral, que se concreta en su competencia exclusiva para la aprobación de la organización, régimen y funcionamiento de sus Órganos Forales.

Edukiari dagokionez, dekretu hau honela egituratuta dago: bost kapitulu, xedapen gehigarri bat, bi xedapen iragankor eta azken xedapen bat ditu.

En cuanto a su contenido, el presente Decreto se estructura en cinco capítulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

I. kapituluan, atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programak arautzen dituzten xedapen orokorrak biltzen dira, bai eta foru-aldundiek programa horien esparruan bete behar duten jarduera-prozedura ere.

El Capítulo I enuncia las disposiciones generales que regirán los programas de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en el marco de los citados programas.

Horretarako, honako gai hauek ezartzen dira: xedea, aplikazio-eremua, aldi batez lekualdatzeko programei eskatzen zaien izaera humanitarioa, programa horien onuradun izan daitezkeen adingabeak, eta programak helburuaren arabera susta ditzaketen pertsona fisikoak nahiz juridikoak.

A tal efecto, se establece el objeto, el ámbito de aplicación, el carácter humanitario exigido a los programas de desplazamiento temporal, las personas menores de edad que podrán ser beneficiarias de dichos programas, y las personas –físicas o jurídicas– que pueden promover los programas en función de los fines que persigan.

II. kapituluan, dekretu hau atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko zein programari aplikatzen zaion zehazten da, eta haietako bakoitzak, helburua zein duen kontuan hartuta, bete behar dituen baldintza teknikoak ezartzen dira.

El Capítulo II concreta los distintos programas de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco a los que resulta de aplicación el presente Decreto, y establece los requisitos de carácter técnico que deben reunir cada uno de ellos atendiendo a la finalidad que persigan.

III. kapituluan, aldi batez lekualdatzeko programak garatzeko bete behar diren baldintzak zehazten dira, eta, zehazki, honako alderdi hauei buruzkoak: programetan parte hartzen duten atzerritar adingabeei lagun egitea; atzerritar adingabeen beraien egonaldia Euskal Autonomia Erkidegoan, bai pertsona horien aldi baterako zaintza duten pertsona edo familiekin batera, bai egoitza kolektiboetan; edo aldi baterako zaintza beren gain hartuko duten pertsonak.

El Capítulo III detalla las condiciones exigidas para el desarrollo de los programas de desplazamiento temporal, y, en concreto, respecto de aspectos tales como: el acompañamiento de las personas extranjeras menores de edad que participen en los programas; la estancia de las propias personas extranjeras menores de edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya sea junto con personas o familias que asumen el ejercicio de su guarda de forma temporal, ya sea en alojamientos residenciales de carácter colectivo; o, las personas que vayan a asumir el ejercicio de la guarda temporal.

IV. kapituluan, aldi batez lekualdatzeko programa garatzearekin ados dagoen ala ez adierazteko txostena egiteko foru-aldundiek jarraitu behar duten jarduera-prozeduraren oinarrizko araudia jasotzen da; txosten horrek, betiere, kontuan izan beharko du aldi batez lekualdatzeko programa dekretu honetan ezarritako eskakizun teknikoetara eta baldintzetara ondo egokitzen den.

El Capítulo IV contiene la regulación básica del procedimiento de actuación que debe seguirse por las Diputaciones Forales para la emisión del informe que se pronuncie sobre la conformidad o la disconformidad al desarrollo del programa de desplazamiento temporal personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y, que en todo caso, habrá de tener en cuenta la adecuación del programa de desplazamiento temporal a los requisitos técnicos y las condiciones fijadas en el presente Decreto.

Eta, aipatutako arauen esparruan, arreta berezia jartzen da atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programari buruzko txosten-eskaerarekin batera derrigor aurkeztu beharreko dokumentazioan, non agiri orokorren eta espezifikoen artean bereizten baita. Ildo horretatik, berariazko dokumentazioa gai hauei buruzkoa da; aldi batez lekualdatzeko programaren modalitatea; programa sustatzen duen pertsona juridikoa edo fisikoa, eta nabarmentzekoa da aldi batez lekualdatzeko programa justifikatzeko memoria, programa pertsona juridiko batek sustatu badu; atzerritar adingabeek EAEko egonaldia egingo duten modua, alegia, nola biziko ote diren: aldi batez zainduko dituzten pertsonekin edo familiekin, edo egoitza kolektibo batean.

Y, en el marco de dicha regulación, se presta especial atención a la documentación que debe acompañar, con carácter preceptivo, a las solicitudes de informe sobre el programa de desplazamiento temporal, y que se distingue entre documentación de carácter general y específica. En este punto, la documentación específica está referida a la modalidad del programa de desplazamiento temporal; a la persona –jurídica o física– que promueve el programa, destacando en el caso de que este haya sido promovido por una persona jurídica la memoria justificativa del programa de desplazamiento temporal; y, a la forma en que va a realizarse la estancia de las personas extranjeras menores de edad en la CAPV, esto es, residiendo con personas o familias que ejerzan su guarda temporal o en un alojamiento residencial de carácter colectivo.

Eta, azkenik, V. kapituluan, aldi batez lekualdatzeko programak sustatzen dituzten pertsonen betebeharrak arautzen dira, hala nola prestakuntzaren arlokoak, lekualdatutako atzerritar adingabeen jarraipena, aldi batez lekualdatzeko programaren amaierako azalpen-memoria, eta aldi batez lekualdatzeko programa bat sustatzen duten pertsona fisikoek edo juridikoek foru-aldundiei dagokienez beren gain hartzen dituzten betebeharrak.

Por último, el Capítulo V regula las obligaciones de las personas promotoras del programa de desplazamiento temporal en cuestiones tales como la formación, el seguimiento de las personas extranjeras menores de edad desplazadas, la elaboración de una memoria explicativa final del desarrollo y evolución del programa de desplazamiento temporal, y las propias obligaciones que las personas físicas o jurídicas promotoras de un programa de desplazamiento temporal asumen con respecto a las Diputaciones Forales.

Ondorioz, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Gobernu Kontseiluak 2018ko abenduaren 26an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programa humanitarioek bete behar dituzten eskakizun teknikoak eta baldintzak arautzea, eta aipatutako aldi batez lekualdatzeko programen esparruan foru-aldundiek 4/2000 Lege Organikoaren Araudiaren 187.1 artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritako txostena egiteko bete behar duten jarduera-prozedura arautzea (4/2000 Lege Organikoa Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzkoa eta Atzerritar horiek Gizarteratzeari buruzkoa da, eta apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren bidez onartutako 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu zen).

El presente Decreto tiene por objeto determinar los requisitos técnicos y las condiciones que deben reunir los programas de carácter humanitario que pretendan el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como regular el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales para la emisión del informe previsto en el párrafo segundo del artículo 187.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, aprobado en virtud del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en el marco de los programas de desplazamiento temporal citados.

2.– artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Dekretu honen xedapenak atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programa humanitarioen esparruan jasotzen diren lekualdatze guztiei aplikatzekoak dira. Programa horietako aldi baterako egonaldien xede izango dira tratamendu medikoa jasotzea, oporraldia igarotzea edo eskolatzea.

Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación a todos los desplazamientos de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco contemplados en el marco de programas de carácter humanitario que tengan por objeto estancias temporales con fines de tratamiento médico, para disfrute de vacaciones o con fines de escolarización.

3. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko programen izaera humanitarioa.

Artículo 3.– Carácter humanitario de los programas de desplazamiento temporal.

1.– Dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen diren programak, atzerritar adingabeak aldi batez lekualdatzekoak, humanitarioak izan beharko dira nahitaez.

1.– Los programas de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a los que resulta de aplicación el presente Decreto deberán tener necesariamente un carácter humanitario.

2.– Nolanahi ere, humanitariotzat hartzen dira honako kasu hauetan dauden haurrak eta nerabeak lekuz aldatzea xede duten programak:

2.– En todo caso, revestirán dicho carácter aquellos programas que persigan el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Jatorrizko herrialdea edo herrialde horretako jatorrizko eremua gatazka beliko baten eraginpean egotea edo berriki egon izana.

a) Cuando su país de origen, o zona de procedencia en el país, esté afectado, o lo haya estado recientemente, por un conflicto bélico.

b) Jatorrizko herrialdea edo herrialde horretako jatorrizko eremua natura-hondamendiek edo gizakiak eragindako hondamendiek kaltetuta egotea.

b) Cuando su país de origen, o zona de procedencia en el país, esté afectado por catástrofes o desastres naturales o provocados por el ser humano.

c) Errefuxiatu-esparruetan egotea.

c) Cuando se encuentren en campos para personas refugiadas.

3.– Halaber, joko da izaera humanitarioa dutela partaidetzaren, gizarte-elkartasunaren eta elkarri laguntzearen printzipioetan oinarritzen diren programa guztiak, baita garapenerako lankidetzan edo nazioarteko lankidetzan dihardutenak ere, ahulezia handiko egoeran, gizarte-arazoetan, premian edo larrialdi medikoetan dauden adingabeei arreta emateko helburua duten programak izanez gero, eta aipatutako arazoek adingabeen ongizatea larriki eragozten badute, eta haien garapen fisikoa, psikologikoa, soziala, hezkuntza-alorrekoa edo pertsonalitatearen garapen askea oztopatzen badute.

3.– Asimismo, se considerará que revisten dicho carácter todos aquellos programas que se fundamenten en los principios de la participación, solidaridad social y ayuda mutua, o cuya naturaleza sea la cooperación al desarrollo o la cooperación internacional, y tengan por objeto la atención a aquellas personas menores de edad que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, de dificultad social o de necesidad o emergencia médica, que dificulte gravemente su bienestar e impida su desarrollo físico, psicológico, social y educativo, así como el libre desarrollo de su personalidad.

4. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko programen onuradun diren adingabeak.

Artículo 4.– Personas menores de edad beneficiarias de los programas de desplazamiento temporal.

1.– Guraso-agintearen mende edo tutoretzaren mende dauden haurrek eta nerabeek parte hartu ahal izango dute atzerritar adingabeak aldi batez lekualdatzeko izaera humanitarioko programetan. Azken kasu horretan barnean hartzen dira babes-neurriak ezarri zaizkien adingabeak; bereziki, neurri horiek direnean adingabeak hartzea bizitegi-izaerako babes-zentro adingabeentzako espezifikoetan.

1.– Podrán participar en los programas de carácter humanitario que pretendan el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad, los niños, las niñas y adolescentes sometidas tanto a patria potestad como a tutela. Asimismo, se incluyen, en este último caso, aquellas respecto de quienes se hayan adoptado medidas de protección, en especial, cuando dichas medidas consistan en el acogimiento en centros de protección, de carácter residencial, específicos para personas menores de edad.

2.– Aldi batez lekualdatzeko programetan parte hartzen duten adingabeek bete beharko dituzte dekretu honen 7.1.b), 8.1.c) eta 9.1.b) artikuluetan ezarritako adin-eskakizunak, programa-modalitatearen arabera.

2.– En todo caso, las personas menores de edad participantes en los programas de desplazamiento temporal deberán cumplir los requisitos de edad establecidos en los artículos 7.1.b), 8.1.c) y 9.1.b) del presente Decreto, en función de la modalidad del programa de que se trate.

5. artikulua.– Programak sustatzen dituzten pertsona fisikoak eta juridikoak.

Artículo 5.– Personas físicas o jurídicas promotoras de los programas.

1.– Tratamendu medikoa jasotzeko, oporraldia igarotzeko edo eskolatzeko aldi batez lekualdatzeak xede dituzten programa humanitarioak sustatu ahal izango dituzte administrazio publikoek, irabazi-asmorik gabeko elkarteek, fundazioek edo adingabeen guraso-ahala edo tutoretza dutenekin loturarik ez duten beste entitate batzuek.

1.– Podrán promover programas de carácter humanitario que tengan por objeto desplazamientos temporales con fines de tratamiento médico, para disfrute de vacaciones o con fines de escolarización las administraciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones u otras entidades ajenas a quienes ejerzan la patria potestad o tutela de la persona menor de edad.

2.– Programa atzerritar adingabeak aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburukoa bada, aipatutako erakundeez gain, pertsona fisikoek ere susta ditzakete programak, dela banaka dela bikotean. Nolanahi ere, eta laugarren apartatuan xedatutakoa gorabehera, horretarako gehienez ere hirurogeita bost urte izan ahal izango dituzte, eta nahikoa izango da, bikoteen kasuan, bikotekide bat gazteagoa bada.

2.– En aquellos casos en los que el programa tenga por objeto el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad con fines de escolarización, además de las entidades anteriores podrán promover el mismo las personas físicas, ya sea de forma individual o en pareja. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto, será requisito necesario para ello que no hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, bastando, en el caso de las parejas, que al menos una de las personas que integran la misma no haya alcanzado dicha edad.

Adina zehazte aldera, kontuan hartuko da aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostena eskatu zen data.

A efectos de determinar la edad, se atenderá a la fecha de la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal.

3.– Adinaren betebehar hori era berean eta baldintza berberetan aplikatuko zaie artikulu honetako lehenengo apartatuan aipatutako pertsona juridikoren batek sustatutako aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko programen esparruan lekualdatutako atzerritar adingabeen zaintza onartzen duten pertsona fisikoei, dela banaka dela bikotean.

3.– El requisito de edad previsto en el apartado anterior resultará igualmente de aplicación, y en las mismas condiciones, a las personas físicas que, ya sea de forma individual o en pareja, asuman la guarda de personas extranjeras menores de edad desplazadas en el marco de programas de desplazamiento temporal con fines de escolarización que hayan sido promovidos por alguna de las personas jurídicas citadas en el apartado primero del presente artículo.

4.– Salbuespen modura, aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko programa bat sustatu ahal izango dute, edo, hala badagokio, programa horretan parte hartzen duten atzerritar adingabeen zaintza beren gain hartu, hirurogeita bost urte beteta edukiagatik egoera hauetakoren batean dauden pertsona fisikoek:

4.– Excepcionalmente, podrán promover un programa de desplazamiento temporal con fines de escolarización, o, en su caso, asumir la guarda de personas extranjeras menores de edad participantes en el mismo, aquellas personas físicas que habiendo cumplido los sesenta y cinco años de edad, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Atzerritar adingabe berbera aldi batez lekualdatzeko programaren batean lehenago parte hartu badute.

a) Haber participado con anterioridad en algún programa de desplazamiento temporal relativo a la misma persona extranjera menor de edad.

b) Atzerritar adingabe berbera aldi batez lekualdatzeko programaren bat lehenago sustatu badute.

b) Haber promovido con anterioridad un programa de desplazamiento temporal relativo a la misma persona extranjera menor de edad.

c) Programa batean parte hartu ez arren, atzerritar adingabeekin aldez aurretik erlazio edo elkarbizitza positiboa eta egokia izan badute.

c) No habiendo formado parte de ningún programa, haber mantenido con la persona extranjera menor de edad una relación previa positiva y adecuada.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ALDI BATEZ LEKUALDATZEKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL

6. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko programen modalitateak.

Artículo 6.– Modalidades de programas de desplazamiento temporal.

Hona hemen zer modalitatetan sailkatu diren atzerritar adingabeak aldi batez lekualdatzeko asmoa duten programa humanitarioak:

Los programas de carácter humanitario que pretendan el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad se clasifican en las siguientes modalidades:

a) Tratamendu medikoa jasotzeko aldi batez lekualdatzea; zehazki, helburua da lekualdatutako adingabeari, osasun-arazo larriak dituenez edo garapen integral osoa eragozten dioten arazoak dituenez, behar duen tratamendu mediko espezializatua edo ebakuntza kirurgikoa ematea, haren jatorrizko herrialdean egin ezin daitekeelako.

a) Desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico; en concreto, se persigue proporcionar a la persona menor de edad desplazada con problemas graves de salud o que impidan su desarrollo integral, el tratamiento médico especializado o la intervención quirúrgica que precise, y que no pueda desarrollarse en su país de origen.

b) Oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzea; batik bat, Aste Santuko, udako edo Gabonetako oporretan, eta helburutzat izanik osasuna eta garapen integrala hobetzeko bizi-baldintza egokiagoak izatea eta beste kultura eta bizimodu batzuk ezagutzeko aukera izatea.

b) Desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones; en especial, durante los periodos vacacionales de Semana Santa, verano o Navidad, y con el fin de que puedan disfrutar de unas mejores condiciones de vida que favorezcan su salud y desarrollo integral, y puedan tener la oportunidad de conocer otras culturas y formas de vida.

c) Eskolatzeko aldi batez lekualdatzea; bereziki, jatorrizko herrialdean salbuespenezko egoeren ondorioz ikasketak egiteko zailtasunak dituzten adingabeak eskolatzeko.

c) Desplazamiento temporal con fines de escolarización; en particular, para permitir la escolarización de personas menores de edad que por circunstancias excepcionales en su país de origen tienen dificultad para desarrollar allí sus estudios.

7. artikulua.– Tratamendu medikoa jasotzeko aldi batez lekualdatzeko programak.

Artículo 7.– Programas de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico.

1.– Tratamendu medikoa jasotzeko aldi batez lekualdatzeko programek, ezinbestean, honako eskakizun teknikoak bete beharko dituzte:

1.– Los programas de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico deberán reunir, necesariamente, los siguientes requisitos de carácter técnico:

a) Egonaldiaren iraupena egin beharreko ebakuntzaren eta ondoren egoki den tratamendu medikoaren arabera erabakiko da. Hala, egonaldiak tratamendua amaitu bitartean iraungo du, edo adingabeak errehabilitazioa osasunerako arriskurik gabe jatorrizko herrialdean egin dezakeen artean.

a) El periodo de duración de la estancia vendrá determinado por la intervención que se realice y el tratamiento médico que resulte adecuado aplicar con posterioridad. A tal efecto, la estancia se prolongará hasta la finalización del tratamiento o hasta que la rehabilitación pueda ser efectuada en el país de origen de la persona menor de edad sin riesgo para su salud.

b) Programan parte har dezaketen haurren eta nerabeen adinak ez du gutxieneko mugarik izango.

b) Los niños, las niñas y adolescentes que puedan participar en el programa no están sujetos a un límite de edad mínima.

2.– Adingabea Euskal Autonomia Erkidegoan dagoela bere egonaldia luzatzea gomendatzen duten gorabeherak gertatuz gero –gorabehera horiek gerora gertatutakoak izan zein ez–, jasotzen ari den tratamendu medikoa ez eteteko edo, hala badagokio, jaso duenaz bestelako osasun-laguntza espezializatua emateko (bere jatorrizko herrialdean eskuragarri ez delako), eta betiere tratamendua eteteak edo osasun-laguntza ez jasotzeak osasuna edo bizitza arrisku larrian jartzea badakar, orduan gorabehera horien berri eman behar zaio aldi batez lekualdatzea baimendu duen Gobernuaren Ordezkariordetzari, hark ebatz dezan egokia den adingabearen egonaldia luzatzeko baimena ematea edo, dagokionean, arrazoi humanitarioengatiko bizileku-baimena ematea.

2.– En el caso de que durante la estancia de la persona menor de edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco concurriesen circunstancias, sobrevenidas o no, que aconsejasen prolongar su permanencia, a fin de que no resulte interrumpido el tratamiento médico que viniere recibiendo, o, en su caso, para proporcionarle asistencia sanitaria especializada distinta de la que hubiese recibido, y que no sea accesible en su país de origen, y siempre que el hecho de ser interrumpido el tratamiento o de no recibir la asistencia sanitaria suponga un grave riesgo para la salud o la vida, deberán notificarse dichas circunstancias a la Subdelegación del Gobierno que hubiese autorizado el programa de desplazamiento temporal, a fin de que determine si procede autorizar una prórroga de estancia de la persona menor o, en su caso, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Arrisku edo premiazko ezohiko inguruabarrak edo arrazoiak daudenean, jatorrizko herrialdera itzultzea galarazten dutenak edo Euskal Autonomia Erkidegoan geratzea komenigarri egiten dutenak, horien berri eman beharko zaio, halaber, Gobernuaren Ordezkariordetzari, Espainiako egonaldia luzatzea egokia den ebatz dezan.

Cuando existan circunstancias o razones excepcionales, de riesgo o urgencia, que impidan el retorno al país de origen o aconsejen la permanencia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán notificarse estas, igualmente, a la Subdelegación del Gobierno, a fin de que determine si procede prorrogar su permanencia en España.

3.– Goian aipatutako salbuespenezko gorabeherak eta arrazoiak behar beste argudiatu eta behar bezala frogatu behar dira, agiri bidez. Tratamendu medikoarekin jarraitzeko edo beste osasun-laguntza bati ekiteko premia, beti, dagokion osasun-agintariak egindako txosten kliniko edo mediko baten bidez frogatu beharko da.

3.– La concurrencia de las arriba citadas circunstancias o razones excepcionales deberán estar suficientemente motivadas y debidamente acreditadas documentalmente. En todo caso, la necesidad de continuar el tratamiento médico o de iniciar una nueva asistencia sanitaria deberá estar acreditada mediante un informe clínico o médico, expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.

4.– Halaber, gorabehera horien berri eta haien ondorioz hartutako neurrien berri eman beharko zaio aldi batez lekualdatzeko programari buruz iritzia eman duen foru-aldundiari.

4.– Asimismo, deberán comunicarse dichas circunstancias y las medidas adoptadas en relación a las mismas a la Diputación Foral que se hubiese pronunciado sobre el programa de desplazamiento temporal.

8. artikulua.– Oporraldia igarotzeko lekualdatze-programa.

Artículo 8.– Programas de desplazamiento para disfrute de vacaciones.

1.– Oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programek, ezinbestean, honako eskakizun tekniko hauek bete beharko dituzte:

1.– Los programas de desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones deberán reunir, necesariamente, los siguientes requisitos de carácter técnico:

a) Aipatutako programetan, gutxieneko egonaldia 14 egun naturalekoa izango da.

a) El periodo mínimo de estancia en los programas citados será de catorce días naturales.

b) Gehienezko egonaldia aldatu egingo da, oporraldia zein den, alegia, Aste Santua, uda edo Gabonak diren kontuan hartuta, eta, betiere, aipatutako aldi horietako baten barruan hasi eta bukatu beharko du egonaldiak.

b) El periodo máximo de estancia variará en función del concreto periodo de vacaciones de que se trate, esto es, Semana Santa, verano o Navidad, y, en todo caso, deberá iniciarse y finalizarse en una fecha comprendida dentro de los citados periodos.

Ondorio horietarako, Aste Santuko oporretako gehieneko egonaldia 14 egun naturalekoa izango da, eta horiek ostegun santuaren aurreko astelehenetik Pazko Astelehenaren ondoko igandera artean izango dira (biak barne). Egun horiek zeintzuk diren zehazteko dagokion urteko Euskal Autonomia Erkidegoko laneko jaiegunen egutegi ofizialean xedatutakoaren arabera jokatuko da.

A los efectos anteriores, en las vacaciones de Semana Santa el tiempo máximo de estancia será catorce días naturales, los cuales deberán trascurrir desde el lunes previo a Jueves Santo (incluido) hasta el domingo (incluido) posterior al lunes de Pascua de Resurrección, tomando en consideración dichos días de acuerdo a lo que se disponga en el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado para el año que corresponda.

Udako oporretan, egonaldia 90 egun naturalekoa izango da gehienez, eta ekainaren 1etik irailaren 30era arteko aldia hartuko du, bi egunak barne.

En las vacaciones de verano el tiempo máximo de estancia será noventa días naturales y abarcará el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos días incluidos.

Gabonetako oporrei dagokienez, gehienezko egonaldia 35 egun naturalekoa izango da, abendu eta urtarril bitartean, biak osorik hartuta.

Y, en las vacaciones de Navidad el tiempo máximo de estancia será de treinta y cinco días naturales y estará comprendido entre el mes de diciembre y el mes de enero, ambos considerados en su totalidad.

c) Programa honetan parte hartu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegora iristea aurreikusten den egunean gutxienez sei urte dituzten haurrek eta nerabeek.

c) Podrán participar en este programa los niños, las niñas y adolescentes que a la fecha de la llegada prevista al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuenten con una edad mínima de seis años.

d) Inola ere ezingo dute programa honetan parte hartu adinez nagusi diren haurrek eta nerabeek.

d) En ningún caso podrán participar en este programa los niños, las niñas y adolescentes que hayan alcanzado la mayoría de edad.

2.– Dagokion oporraldia amaitu ondoren, bukatutzat emango da egonaldia, eta adingabeak bere jatorrizko herrialdera itzuli beharko du, baldin eta ez badago itzultzea eragozten dion gorabehera edo arrazoi salbuespenezko, arriskutsu edo larririk, eta, betiere, gorabehera edo arrazoi horiek behar beste arrazoitu eta behar bezala frogatu beharko dira, agiri bidez.

2.– Acabado el periodo de vacaciones que corresponda se dará por finalizada la estancia, debiendo regresar la persona menor de edad a su país de origen, salvo que existan circunstancias o razones excepcionales, de riesgo o urgencia, que lo impidan, y que, en todo caso, deberán estar suficientemente motivadas y debidamente acreditadas documentalmente.

Gerora sortutako mediku- edo osasun-gorabeherak baldin badira, dagokion osasun-agintaritzak egindako txosten kliniko edo mediko baten bidez frogatu beharko dira.

En el caso de que se trate de circunstancias sobrevenidas que revistan carácter médico o sanitario, estas deberán estar acreditadas mediante un informe clínico o médico, expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.

3.– Goian aipatutako salbuespenezko gorabeherak edo arrazoiak gertatzen direnean, oporraldia igarotzeko xedez aldi batez lekualdatzeko programak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek jakinarazi eta frogatu egin beharko dituzte aldi batez lekualdatzearen aldeko aurretiazko txostena egin duen Gobernuaren Ordezkariordetzan, hark Espainiako egonaldia luzatzea egokia den ebatz dezan.

3.– La concurrencia de las arriba citadas circunstancias o razones excepcionales deberán notificarse y acreditarse, por las personas jurídicas promotoras del programa de desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones, ante la Subdelegación del Gobierno que hubiese emitido el informe previo favorable al desplazamiento temporal, a fin de que determine si procede prorrogar su permanencia en España.

4.– Halaber, gorabehera horien berri eta haien ondorioz hartutako neurrien berri eman beharko zaio aldi batez lekualdatzeko programari buruz iritzia eman duen foru-aldundiari.

4.– Asimismo, deberán comunicarse dichas circunstancias y las medidas adoptadas en relación a las mismas a la Diputación Foral que se hubiese pronunciado sobre el programa de desplazamiento temporal.

9. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko programak.

Artículo 9.– Programas de desplazamiento temporal con fines de escolarización.

1.– Eskolatzea xede duten aldi batez lekualdatzeko programek, ezinbestean, eskakizun tekniko hauek bete beharko dituzte:

1.– Los programas de desplazamiento temporal con fines de escolarización deberán reunir, necesariamente, los siguientes requisitos de carácter técnico:

a) EAEko egonaldiak bat egin beharko du nahitaez ikasturte akademikoarekin.

a) El periodo de duración de la estancia se corresponderá, obligatoriamente, con el de un curso académico.

b) Programa honetan parte hartu ahal izango dute egin behar duten ikasturtea hasten den urtean gutxienez hamabi urte dituzten edo beteko dituzten haurrek eta nerabeek soilik, hori baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza hasteko eskatzen den gutxieneko adina.

b) Podrán participar en este programa únicamente los niños, las niñas y adolescentes que en el año de inicio del curso académico que vayan a cursar cuenten, como mínimo, con doce años de edad o vayan a cumplirlos, por ser esta la edad mínima exigida para el inicio de la Educación Secundaria Obligatoria.

2.– Ikasturtea bukatzean, amaitutzat emango da egonaldia, eta adingabeak jatorrizko herrialdera itzuli beharko du, baldin eta ez badago itzultzea eragozten dion gorabehera edo arrazoi salbuespenezko, arriskutsu edo larririk, eta, betiere, gorabehera edo arrazoi horiek, agiri bidez, behar beste arrazoituta eta behar bezala frogatuta.

2.– Acabado el curso académico se dará por finalizada la estancia, debiendo regresar la persona menor de edad a su país de origen, salvo que existan circunstancias o razones excepcionales, de riesgo o urgencia, que lo impidan, y que, en todo caso, deberán estar suficientemente motivadas y debidamente acreditadas documentalmente.

Gerora sortutako mediku- edo osasun-gorabeherak baldin badira, dagokion osasun-agintaritzak egindako txosten kliniko edo mediko baten bidez frogatu beharko dira.

En el caso de que se trate de circunstancias sobrevenidas que revistan carácter médico o sanitario, estas deberán estar acreditadas mediante un informe clínico o médico, expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.

3.– Goian aipatutako salbuespenezko gorabeherak edo arrazoiak gertatzen direnean, aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko programak sustatzen dituzten pertsona fisikoek edo juridikoek jakinarazi eta frogatu egin beharko dituzte aldi baterako lekualdatzearen aldeko aurretiazko txostena egin duen Gobernuaren Ordezkariordetzan, hark Espainiako egonaldia luzatzea egokia den ebatz dezan.

3.– La concurrencia de las arriba citadas circunstancias o razones excepcionales deberán notificarse y acreditarse, por las personas físicas o jurídicas promotoras del programa de desplazamiento temporal con fines de escolarización, ante la Subdelegación del Gobierno que hubiese emitido el informe previo favorable al desplazamiento temporal, a fin de que determine si procede prorrogar su permanencia en España.

4.– Halaber, gorabehera horien berri eta haien ondorioz hartutako neurrien berri eman beharko da ikasturtean zehar adingabeak bizileku izan duen lurralde historikoari dagokion foru-aldundian.

4.– Asimismo, deberán comunicarse dichas circunstancias y las medidas adoptadas en relación a las mismas a la Diputación Foral correspondiente al Territorio Histórico en el que haya residido la persona menor de edad durante el curso académico.

5.– Aldi batez lekualdatzeko programa bukaturik atzerritar adingabea, helburua bera delarik, hona itzultzea nahi bada, aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko beste programa batean sartu beharko da haurra edo nerabea.

5.– En aquellos casos en los que finalizado el programa de desplazamiento temporal se desee que la persona extranjera menor de edad participante en el programa retorne nuevamente a este país, para la misma finalidad, se deberá incluir al niño, la niña o adolescente en otro programa de desplazamiento temporal con fines de escolarización.

Horretarako, foru-aldundiak programa berriaren aldeko txostena egin dezan, ezinbesteko baldintza izango da adingabea jatorrizko herrialdera itzuli izana eta han, gutxienez, hogeita hamar egun natural egon izana, lotuta eta errotuta jarrai dezan bere familia biologikoarekin edo gainerako senitartekoekin edota bere zaintzaz edo tutoretzaz arduratzen direnekin, bai eta bere jatorrizko herrialdearekin ere. Hori guztia, aurreko bigarren apartatuan xedatzen dena eragotzi gabe.

A tal efecto, será requisito necesario para que la Diputación Foral pueda emitir informe favorable al nuevo programa que la persona menor de edad haya regresado a su país de origen y haya permanecido en el mismo durante un período mínimo de treinta días naturales, a fin de procurar que mantenga el vínculo y arraigo con su familia biológica o demás parientes o personas cuidadoras que ostenten su guarda o tutela, y con su país de origen. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo anterior.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ALDI BATEZ LEKUALDATZEKO PROGRAMAK GAUZATZEKO BALDINTZAK
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL

10. artikulua.– Atzerritar adingabeei lagun egitea.

Artículo 10.– Acompañamiento de las personas extranjeras menores de edad.

1.– Oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programetan, ezinbestekoa izango da atzerritar adingabeak behar bezala lagunduta egotea, bai bidaian, bai Euskal Autonomia Erkidegoko egonaldiak irauten duen artean; horretarako, begirale-lanak egingo dituzten adinez nagusiko pertsonekin egongo dira, behar duten babesa eta laguntza emateko.

1.– En los programas de desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones será necesario que las personas extranjeras menores de edad estén debidamente acompañadas, tanto en el viaje como durante todo el periodo de estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de personas mayores de edad que ejerzan la función de monitor o monitora, a fin de prestarles el apoyo y asistencia que precisen.

2.– Edonola ere, begirale-lanak egiten dituzten pertsonek Euskal Autonomia Erkidegoan bizi beharko dute izatez, oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programaren iraunaldi guztian.

2.– En todo caso, las personas que ejerzan la función de monitor o monitora deberá residir, de forma efectiva, en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante todo el periodo de duración del programa de desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones en el que participen.

3.– Gutxieneko begirale-kopurua programa bakoitzean parte hartzen duten adingabeen kopuru zehatzaren arabera finkatuko da, proportzio honetan: begirale bat lekualdatutako 25 adingabeko.

3.– El número mínimo de monitores o de monitoras se establecerá en función del número concreto de personas menores de edad que participen en cada programa, según la siguiente proporción: un monitor o una monitora por cada 25 personas menores de edad desplazadas.

Programa bakoitzean parte hartzen duten adingabeen kopurua zehazteko, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremura lekualdatutako haurren eta nerabeen multzoari erreparatuko zaio, zer lurralde historikotan biziko diren kontuan izan gabe, lurralde historiko batera baino gehiagotara joaten diren kasuan.

A efectos de determinar el número concreto de personas menores de edad que participan en cada programa, se atenderá al conjunto de niños, niñas y adolescentes desplazados al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud del mismo, con independencia del Territorio Histórico en el que vayan a residir de forma efectiva en aquellos casos en los que se desplacen a distintos Territorios Históricos.

4.– Aurreko apartatuan adierazitako proportzioaren arabera begirale bat baino gehiago dagoenean, pertsona horien herenek, gutxienez, programan parte hartzen duten atzerritar adingabeen jatorrizko herrialde berekoak izan behar dute. Era berean, begirale bakarra badago, atzerritar adingabeen jatorrizko herrialde berekoa izan behar du.

4.– Cuando en base a la proporción indicada en el apartado anterior hubiese más de una persona que ejerza la función de monitor o monitoria, al menos, un tercio de dichas personas deberá ser procedente del mismo país de origen de las personas extranjeras menores de edad participantes en el programa. Asimismo, en el caso de que hubiese una única persona que ejerza la función de monitor o monitoria esta deberá ser procedente del mismo país de origen de las personas extranjeras menores de edad.

Edonola ere, begirale guztiek gaztelania maila egokia izan behar dute.

En todo caso, todas las personas que ejerzan la función de monitor o monitora deberán poseer conocimientos suficientes de la lengua castellana.

5.– Lekualdatutako adingabeak 15etik 25era bitartekoak badira, eta Euskal Autonomia Erkidegorako bidaia zuzena ez bada eta eskalak edo ibilgailu-aldaketak egin behar badira, begirale batez gain, haurren eta nerabeen laguntzaile gisa jardungo duen adin nagusiko batek ere lagundu beharko ditu, arduradun gisa, jatorrizko herrialdetik etortzeko eta hara itzultzeko bidaietan, babesa, laguntza, kontrola eta errefortzua emateko zereginak eginez.

5.– Cuando el número de personas menores de edad fuese superior a 15 y hasta 25, y el itinerario del viaje no sea directo al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y conlleve escalas o transbordos, será necesario el acompañamiento, además de por un monitor o una monitora, de una persona mayor de edad que actué como responsable de los niños, las niñas y adolescentes durante los viajes de venida y de retorno a su país de origen, realizando funciones de apoyo, asistencia, control y refuerzo.

Ez dira arduraduntzat hartuko, inoiz ere, garraio-konpainiako langileak.

No se considerará, en ningún caso, como persona responsable al personal de la compañía de transportes.

6.– Tratamendu medikoa jasotzeko eta eskolatzeko xedez aldi batez lekualdatzeko programetan -programa horiek pertsona fisikoek zein juridikoek sustatu-, ez da ezinbestekoa izango adingabeak Euskal Autonomia Erkidegoan dauden bitartean begirale bat egotea; bai, ordea, hona etortzeko eta jatorrizko herrialdera itzultzeko bidaietan haurren eta nerabeen laguntzaile gisa jardungo duen adinez nagusiko arduradun batek lagun egitea.

6.– En los programas de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico y escolarización, sean estos últimos promovidos por personas físicas o jurídicas, no será necesaria la presencia de un monitor o de una monitora durante la estancia de las personas menores de edad en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero sí el acompañamiento por una persona mayor de edad que actué como responsable de los niños, las niñas y adolescentes durante los viajes de venida y de retorno a su país de origen.

11. artikulua.– Atzerritar adingabeen egonaldia.

Artículo 11.– Estancia de las personas extranjeras menores de edad.

1.– Atzerritar adingabeak zaintza-lana beteko duten pertsonen edo familien aldetik behar bezala zainduta egongo direla bermatzeko, oro har, gehienez ere hiru haur edo nerabe egon ahal izango dira aldi batez lekualdatzeko programan parte hartzen duen pertsona edo familia bakoitzeko, hargatik eragotzi gabe hurrengo apartatuan ezartzen dena.

1.– A fin de garantizar que las personas extranjeras menores de edad se encuentren debidamente atendidas por la persona o familia que vaya a ejercer la función de guarda, con carácter general el número máximo de niños, niñas y adolescentes que podrán permanecer con cada una de las personas o familias que formen parte del programa de desplazamiento temporal será de tres, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.– Programa berean neba-arreba talde batek parte hartzen badu, programa horren sustatzaile den pertsona juridikoak aztertu egin beharko du komeni den ala ez neba-arrebak, denak, zaintza-lana beteko duen pertsona edo familia berarekin bizitzea edo, hala badagokio, egoitza kolektibo berean elkarrekin bizitzea. Eta, erabaki beharko du, halaber, pertsona edo familia edo egoitza desberdinetan egonez gero, zer-nolako kontaktuak eta zenbatero behar diren egonaldiak irauten duen artean neba-arreba guztien artean harremanari eusteko.

2.– Cuando en el mismo programa participe un grupo de hermanos o de hermanas, la persona jurídica promotora del mismo deberá valorar la conveniencia de que estos o estas, en su totalidad, convivan o no con la misma persona o familia que vaya a ejercer la función de guarda o, en su caso, en el mismo alojamiento residencial de carácter colectivo. Y, asimismo, en el caso de que permanezcan con distintas personas o familias o alojamientos, el tipo y la frecuencia de contactos necesarios para mantener la relación entre todos los hermanos o todas las hermanas durante la estancia.

3.– Pertsona fisikoek sustatutako programetan, programa horietan parte hartzen duten atzerritar adingabeek, ezinbestean, programaren sustatzaile diren pertsonen etxean igaro beharko dute egonaldia.

3.– En los programas promovidos por personas físicas, las personas extranjeras menores de edad que participen en los mismos deberán desarrollar la estancia necesariamente en el domicilio de las personas promotoras del programa.

Era berean, pertsona fisiko horiei aurreko apartatuetan aurreikusitako irizpide berak aplikatuko zaizkie, zaintza-funtzioa egingo duten pertsonekin edo familiekin geratuko diren gehieneko haur edo nerabe kopuruari dagokionez.

Asimismo, resultarán de aplicación a estas personas físicas los mismos criterios previstos en los apartados anteriores en cuanto al número máximo de niños, niñas y adolescentes que se permite permanecer con las personas o familias que vayan a ejercer la función de guarda.

12. artikulua.– Aldi baterako zaintza-lana beteko duten pertsonak.

Artículo 12.– Personas que vayan a ejercer la guarda temporal.

Beti, eta kontuan hartu gabe aldi batez lekualdatzeko programa administrazio publiko, irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio, entitate edo pertsona fisiko edo familia batek sustatzen duen, adingabeen aldi baterako zaintza beren gain hartuko duten pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte:

En todo caso, y con independencia de que el programa de desplazamiento temporal sea promovido por una administración pública, asociación sin ánimo de lucro, fundación, entidad o por una persona física o familia, las personas que vayan a asumir el ejercicio temporal de la guarda de las personas menores de edad deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Hogeita bost urte edo gehiago izatea, eta gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa izatea. Bikoteen kasuan, nahikoa izango da bikotekideetako batek adin hori izatea.

a) Ser mayor de veinticinco años de edad y tener plena capacidad jurídica y de obrar. En el caso de parejas bastará con que una de las personas integrantes de la misma haya alcanzado dicha edad.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizitzea eta erroldatuta egotea.

b) Residir de forma efectiva y figurar empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Guraso-ahalaren egikaritza kendu edo eten ez izana, ebazpen judizial edo administratibo batez, eta guraso-ahala kentzeko arrazoiren batean sartuta ez egotea.

c) No haber sido privada o suspendida en el ejercicio de la patria potestad, por resolución judicial o administrativa, ni encontrarse incursa en causa de privación o suspensión de la misma.

d) Ez egotea tutoretza-egoera batetik legez baztertua.

d) No haber sido legalmente removida de una situación de tutela.

e) Ez egotea tutore izatea eragozten duten inguruabarretako batean, Kode Zibilean ezarritako xedapenen arabera.

e) No estar incurso en alguna de las circunstancias que imposibiliten para el ejercicio de la tutela de acuerdo a las disposiciones previstas en el Código Civil.

f) Ez egotea, arrisku- edo babesgabezia-arrazoiak direla-eta, bere ardurapean dituen adingabeak babesteko hartutako neurri edo jarduketa baten eraginpean.

f) No encontrarse afectada por una medida o actuación acordada para la protección de menores a su cargo por razón de riesgo o desamparo.

g) Epai irmo bidez kondenaturik egon ez izana giza hilketaren dolozko delituagatik (haren erak edo lesioak nolanahikoak izanagatik ere), askatasunaren, osotasun moralaren edo familia-eskubide eta -betebeharren kontratuko delituagatik, genero-indarkeriarekin erlazionatutako delituagatik edota sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren kontrako delituagatik (horren barnean sartuz sexu-erasoa eta -gehiegikeria, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa eta adingabeak galbidean jartzeko ustelkeria eta gizakien salerosketa).

g) No haber sido condenada, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, por delito contra la libertad, la integridad moral o los derechos y deberes familiares, por un delito relacionado con la violencia de género o por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

h) Ez egotea genero-indarkeriaren biktimak babesteko agindu bati lotutako babes-neurrien mende.

h) No estar sometida a medidas cautelares asociadas a una orden de protección para las víctimas de violencia de género.

i) Ez aritzea aldi batez lekualdatzeko programan parte hartzen duten adingabeen jatorrizko herrialdean nazioarteko adopzio bat egiteko prozedura bat izapidetzen.

i) No estar tramitando un procedimiento de adopción internacional en el país de origen de la persona o de las personas menores de edad que participen en el programa de desplazamiento temporal.

j) Adingabeaz arduratzearekin eta hura zaintzearekin bateragarria den osasun-egoeran egotea.

j) Tener un estado de salud compatible con la atención y el cuidado normalizado de la persona menor de edad.

k) Aldi batez lekualdatzeko programetan aurretik parte hartu baldin badu:

k) En caso de que se haya participado previamente en programas de desplazamiento temporal:

– Adingabearekiko hartutako konpromisoak bete izana; zehazki, aurreikusitako datan edo lekualdatzea eta aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoan egotea eragin zuten gorabeherak igarotakoan bere jatorrizko herrialdera itzultzen laguntzeari lotutako konpromisoak.

– Haber cumplido los compromisos adquiridos en relación a la persona menor de edad, y, en particular, los relativos a facilitar su retorno al país de origen en la fecha prevista, o transcurridas las circunstancias que motivaban el desplazamiento y la estancia temporal en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko egonaldia amaitu ondoren, aldi batez lekualdatzeko programaren garapena azaltzeko memoria egin eta dagokion foru-aldundian aurkeztu izana, egonaldia amaitzen denetik gehienez ere bi hilabeteko epean, eta dekretu honetan ezarritako moduan.

– Haber realizado y presentado a la Diputación Foral correspondiente, una vez finalizada la estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una memoria explicativa final del desarrollo y evolución del programa de desplazamiento temporal, en un plazo no superior a dos meses desde la finalización de la estancia, y en los términos establecidos en el presente Decreto.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ALDI BATEZ LEKUALDATZEKO PROGRAMARI BURUZKO TXOSTENA ESKATZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL

13. artikulua.– Eskabideak eta aurkezteko tokia.

Artículo 13.– Solicitudes y lugar de presentación.

1.– Atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programari buruzko txostena –4/2000 Lege Organikoaren Erregelamenduaren 187.1 artikuluaren bigarren paragrafoaren bukaeran aipatzen da– programa sustatu duen administrazio publikoak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak, entitateak, pertsona fisikoak edo familiak aurkeztu beharko du.

1.– El informe sobre el programa de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, al que alude el párrafo segundo in fine del artículo 187.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, deberá solicitarse por la administración pública, asociación sin ánimo de lucro, fundación, entidad o por una persona física o familia promotora del programa.

2.– Txostenaren eskaerak dagokion foru-aldundiak horretarako onartutako eskabide normalizatuan egingo dira, behar bezala, eta programan parte hartuko duten atzerritar adingabeak biziko diren lurralde historikoko foru-aldundian aurkeztu behar dira.

2.– Las solicitudes de informe se formularán en la instancia normalizada debidamente aprobada al efecto por la Diputación Foral correspondiente, y deberá presentarse ante la Diputación Foral del Territorio Histórico en el que la persona o las personas extranjeras menores de edad participantes en el programa vayan a residir efectivamente.

3.– Haurtzaro Zerbitzua biltzen duen foru-aldundiko sailean aurkez daitezke hautagaitzak, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako moduetako batean ere aurkez daitezke.

3.– Las solicitudes podrán presentarse en el Departamento de la Diputación Foral en el que se encuadre el Servicio de Infancia y, en todo caso, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Halaber, foru-aldundiek eskabideak bide elektronikoa erabilita aurkezteko aukera eman beharko dute, foru-aldundiek beren erakundeen antolaketa-, araubide- eta funtzionamendu-gaietan dituzten eskumen propioak baliatuz erabakitzen duten moduan.

Asimismo, deberá garantizarse por las Diputaciones Forales la posibilidad de presentación de las solicitudes por el canal electrónico, en la forma que estas determinen en el ejercicio de sus propias competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones.

14. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 14.– Plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Pertsona fisikoek edo juridikoek egindako eskabideak, gutxienez, adingabeak jatorrizko herrialdetik ateratzeko aurreikusitako data baino 45 egun natural lehenago aurkeztu behar dira.

1.– Las solicitudes instadas por persona física o jurídica deberán ser presentadas con una antelación de, al menos, cuarenta y cinco días naturales respecto a la fecha de salida prevista para las personas menores de edad desde su país de origen.

Hala ere, foru-aldundiak eskatutako lekualdatzeko programari buruzko txostena eman eta jakinarazi ez duen bitartean, eskabidearen edukia handitu ahal izango da, betiere programarekin itxuraldatzen ez bada hasiera batean lortu nahi zen xedea.

No obstante lo anterior, mientras no se haya emitido y notificado por la Diputación Foral el informe sobre el programa de desplazamiento temporal solicitado, podrá ampliarse el contenido de la solicitud siempre y cuando no se altere la finalidad perseguida inicialmente con el programa.

2.– Hori horrela izanik ere, eskabidea tratamendu medikoa jasotzeko aldi batez lekualdatzeko programa bati buruzkoa bada, orduan eskabide hori adingabe jakin horren ebakuntza- edo tratamendu-premia dagoen unean bertan aurkeztu beharko da.

2.– Cuando la solicitud esté referida a un programa de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico esta habrá de presentarse en el momento en el que exista la necesidad de intervención o tratamiento para una persona menor de edad concreta.

15. artikulua.– Dokumentazio orokorra.

Artículo 15.– Documentación de carácter general.

Euskal Autonomia Erkidegora atzerritar adingabeak aldi baterako etortzeko programei buruzko txostenaren eskabideak, baldintza guztietan behar bezala osatutakoak eta programaren arduradun bezala identifikatutako pertsonak sinatutakoak, datu hauek egiaztatzen dituen dokumentazioarekin batera aurkeztuko dira:

Las solicitudes de informe sobre el programa de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, debidamente cumplimentadas en todos sus términos, y firmadas por la persona que se identifique en la misma como responsable del programa, deberán acompañarse, en todo caso, de la documentación acreditativa de los siguientes datos:

a) Programaren helburua (tratamendu medikoa, oporrak hartzea edo eskolatzea).

a) Finalidad del programa (tratamiento médico, disfrute de vacaciones o escolarización).

b) Programan parte hartzen duen adingabe bakoitza aldi batez lekualdatzeko berariazko baimena, pertsona horien guraso-ahala edo tutoretza duen pertsonak edo entitateak edo, hala badagokio, dagokien erakunde ofizialek emana.

b) Autorización expresa para el desplazamiento temporal de cada una las personas menores de edad que participen en el programa, emitida por la persona o entidad que ostente la patria potestad o tutela de las mismas, o, en su caso, por los organismos oficiales que en su caso correspondan.

Aldi batez lekualdatzeko programa helburu medikoekin egiten bada, adingabearen guraso-ahala edo tutoretza duten pertsonek edo erakundeek emandako baimenean agertu beharko da baimena ematen dutela haurrei edo nerabeei medikuaren agindu bidez erabakitzen diren proba diagnostikoak, ebakuntzak edo tratamenduak egiteko.

En el caso de que el programa de desplazamiento temporal se realice con fines médicos, la autorización de las personas o entidades que ostenten la patria potestad o tutela de la persona menor de edad deberá incorporar el consentimiento de estas a que el niño, la niña o adolescente sea sometido a las pruebas diagnósticas, intervenciones o tratamientos que facultativamente se determinen.

Eta, baldin eta aldi batez lekualdatzeko programaren helburua eskolatzea bada, orduan goiko paragrafoan azaldutako baimenean azaldu beharko da baimena soilik ikasturtean lekualdatzeko ematen dutela eta ikasturtea amaitu ondoren adingabearen kargu egingo direla berriz ere.

Y, en el caso de que la finalidad del programa de desplazamiento temporal sea la escolarización, la autorización indicada en el párrafo anterior deberá expresar que únicamente consienten el desplazamiento para el curso académico y que se harán cargo nuevamente de la persona menor de edad una vez finalizado el mismo.

Edonola ere, baimena behar bezala legeztatuta eta identifikatuta aurkeztu beharko da edo, egokia bada, apostillarekin eta, dagokionean, gaztelaniara edo euskarara itzulia, salbu eta oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programen kasuan, horietan nahikoa izango baita baimena gaztelania edo euskarara itzulita egotea. Baimena itzulitakoa bada, itzulpena zinpeko itzultzaile batek egindakoa ez bada, entitateko arduradunaren erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, non adierazi beharko den aurkeztutako itzulpena espainieraren edo euskararen behar adinako ezagutza egokia duen pertsona batek egin duela, kasuan-kasuan dagokiona. Pertsona hori ere identifikatu egin beharko da.

En todo caso, la autorización habrá de aportarse debidamente legalizada y autenticada o, si procede, apostillada y, en su caso, convenientemente traducida al castellano o al euskera, salvo que se trate de programas de desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones, en cuyo caso bastará con que la autorización se presente traducida al castellano o al euskera. En este último caso, cuando la traducción no haya sido realizada por una persona que sea traductora jurada se deberá aportar, asimismo, una declaración responsable suscrita por la persona que sea la representante legal de la entidad, en la que se manifieste que la traducción presentada ha sido realizada por una persona con capacidad y conocimiento adecuado y suficiente de la lengua española o vasca, según corresponda, debiendo identificarse, asimismo, a dicha persona.

c) Herrialdean eskumena duen organoak emandako ziurtagiria, egiaztatzeko aurreko paragrafoan deskribatutako baimena sinatzen duen pertsonaren edo erakundearen eta adingabearen artean filiazio-lotura dagoela, edo, hala badagokio, lotura familiarra edo guraso-ahalak edo tutoretzak ematen duen legezko titulua.

c) Certificación emitida por la autoridad u órgano competente en el país para acreditar el vínculo de filiación o, en su caso, familiar o título legal que otorga la patria potestad o tutela entre la persona o entidad que firme la autorización descrita en el párrafo anterior y la persona menor de edad.

Dokumentu horiek behar bezala legeztatuta eta identifikatuta aurkeztu beharko dira edo, egokia bada, apostillarekin eta, dagokionean, gaztelaniara edo euskarara itzuliak, salbu eta oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programen kasuan, horietan nahikoa izango baita baimena gaztelania edo euskarara itzulita egotea. Baimena itzulitakoa bada, itzulpena zinpeko itzultzaile batek egindakoa ez bada, entitateko arduradunaren erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, non adierazi beharko baita aurkeztutako itzulpena espainieraren edo euskararen behar adinako ezagutza egokia duen pertsona batek egin duela, kasuan-kasuan dagokiona. Pertsona hori ere identifikatu egin beharko da.

Estos documentos habrán de aportarse debidamente legalizados y autenticados o, si procede, apostillados y, en su caso, convenientemente traducidos al castellano o al euskera, salvo que se trate de programas de desplazamiento temporal para disfrute de vacaciones, en cuyo caso bastará con que la autorización se presente traducida al castellano o al euskera. En este último caso, cuando la traducción no haya sido realizada por una persona que sea traductora jurada se deberá aportar, asimismo, una declaración responsable suscrita por la persona que sea la representante legal de la entidad, en la que se manifieste que la traducción presentada ha sido realizada por una persona con capacidad y conocimiento adecuado y suficiente de la lengua española o vasca, según corresponda, debiendo identificarse, asimismo, a dicha persona.

d) Adingabearen osasun-egoerari buruzko ziurtagiri edo txosten medikoa.

d) Certificado o informe médico relativo al estado de salud de la persona menor de edad.

e) Adingabeek Euskal Autonomia Erkidegoan egingo duten egonaldian izango duten osasun-estalduraren egiaztagiria. Estaldura hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren bidez jaso dezakete edo, hala badagokio, Espainian jarduteko baimena duen aseguru-erakunde batekin hitzartutako arrisku orotako estaldura duen mediku-aseguru baten bidez, gaixotasunak eta istripua bere gain hartzen dituela.

e) Certificado acreditativo de la cobertura sanitaria de las personas menores de edad, durante el periodo de su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de Osakidetza-Servicio vasco de salud o, en su caso, mediante un seguro médico a todo riesgo, suscrito con entidad aseguradora autorizada para operar en España, que cubra enfermedades y accidente.

f) Erantzukizun zibileko aseguruaren eta istripu-aseguruaren proposamena atzerritar adingabeentzat, eta, hala badagokio, programaren ondorioz begirale-lanetan jarduteko lekualdatutako helduentzat; honako hauek zehaztuko dira, gutxienez:

f) Propuesta de seguro de responsabilidad civil y accidentes con cobertura a las personas extranjeras menores de edad y, en su caso, de las personas adultas desplazadas como consecuencia del programa para ejercer las funciones de monitor o monitora, en la que deberán precisarse, como mínimo, las siguientes cuestiones:

– Aseguratutako pertsonen zerrenda zehatza (adingabeena zein helduena).

– Relación expresa de las personas (tanto menores de edad como adultas) aseguradas.

– Bere gain hartzen dituen arrisku zehatzak eta haiei lotutako prestazioak.

– Riesgos concretos cubiertos y prestaciones asociadas a los mismos.

– Estalduraren indarraldia, hasiera- eta amaiera-data zehatz adierazita.

– Periodo determinado que abarca la cobertura, con expresión concreta de las fechas de inicio y de fin.

Edonola ere, aldi batez lekualdatzeko programetako atzerritar adingabeak Euskal Autonomia Erkidegora iristeko aurreikusitako eguna baino bost egun lehenago, programaren erakunde sustatzaileak aipatutako erantzukizun zibileko eta istripuetako asegurua sinatu dela egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu dagokion foru-aldundiaren aurrean.

En todo caso, en el plazo de los cinco días previos a la llegada al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco de las personas extranjeras menores de edad participantes en los programas de desplazamiento temporal, la entidad promotora del programa deberá presentar, ante la Diputación Foral que corresponda, acreditación fehaciente de la suscripción del seguro de responsabilidad civil y accidentes mencionado.

16. artikulua.– Tratamendu medikoa jasotzeko aldi batez lekualdatzeko programetarako berariazko dokumentazioa.

Artículo 16.– Documentación específica para los programas de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico.

Aurreko artikuluan aipatutako dokumentazioa gorabehera, aldi batez lekualdatzeko programa tratamendu medikoa jasotzekoa bada, txosten-eskaerekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

Al margen de la documentación contemplada en el artículo anterior, cuando el programa de desplazamiento temporal se realice con fines médicos deberá aportarse, asimismo, junto a las solicitudes de informe, la siguiente documentación:

a) Adingabearen txosten medikoa, osasun-laguntza espezializatua behar duen gaixotasunari edo patologiari buruzkoa.

a) Informe médico de la persona menor de edad referido a la enfermedad o patología que requiere de la asistencia sanitaria especializada.

b) Adingabearen jatorrizko herrialdean eskumena duen osasun-agintaritzaren egiaztapena, herrialdean ez dagoela haurrak behar dituen ebakuntzak edo tratamenduak egiterik edo duen patologia tratatzerik. Aurkezten den dokumentazioak behar bezala legeztatuta eta autentikatuta edo, hala badagokio, argibidez hornituta egon behar du, eta, behar bada, gaztelaniara edo euskarara egoki itzulita.

b) Acreditación por parte de la autoridad sanitaria competente del país de origen de la persona menor de edad de la imposibilidad de realizar en el país las intervenciones o tratamientos que el niño o la niña precise, o de atender la patología que padezca. La documentación que se aporte deberá estar debidamente legalizada y autenticada o, si procede, apostillada y, en su caso, convenientemente traducida al castellano o al euskera.

c) Adingabea artatuko duen eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dagoen osasun-zentro publiko zein pribatu baten egiaztapena, tratamendua Espainian egin daitekeela, eta konpromisoa hartzen duela haurrak behar duen ospitaleratzea eta ebakuntza kirurgikoa edo tratamendu medikoa bere gain hartzeko. Halaber, egingo den ospitaleratzearen eta ebakuntza kirurgikoaren edo tratamendu medikoaren aurreikuspen bat erantsi beharko da.

c) Acreditación por parte del centro sanitario, público o privado, ubicado en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que vaya a atender a la persona menor de edad, de la posibilidad de realizar el tratamiento en España, así como de su compromiso de asumir la hospitalización y la intervención quirúrgica o el tratamiento médico que el niño o la niña precise. Asimismo, debería incluirse una previsión de la duración de la hospitalización y de la intervención quirúrgica o del tratamiento médico que se vaya a realizar.

d) Programa sustatzen duen entitateak ospitaleratzeak eta ebakuntza kirurgikoak edo tratamendu medikoak dakartzan kostuak ordaintzeko duen berariazko konpromisoaren egiaztapena.

d) Acreditación por parte de la entidad promotora del programa del compromiso expreso de cobertura económica de los costes que la hospitalización y la intervención quirúrgica o el tratamiento médico conlleve.

17. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko programetarako berariazko dokumentazioa.

Artículo 17.– Documentación específica para los programas de desplazamiento temporal con fines de escolarización.

Dekretuaren 15. artikuluan aipatutako dokumentazioa gorabehera, aldi batez lekualdatzeko programa eskolatze-helburukoa bada, txosten-eskaerekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

Al margen de la documentación relacionada en el artículo 15 del presente Decreto, cuando la finalidad del programa de desplazamiento temporal sea la escolarización deberá aportarse, asimismo, junto a las solicitudes de informe, la siguiente documentación:

a) Adingabeak, egingo duen ikasturte osorako, ikastetxe ofizial batean plazaren erreserba edo matrikulazioa egina duela egiaztatu behar du hezkuntza-agintaritzak.

a) Acreditación por parte de la autoridad educativa que la persona menor de edad dispone de reserva de plaza o matriculación en un centro educativo oficial para el curso académico completo al que se incorpore.

b) Programa sustatzen duen entitateak edo pertsona fisikoak adingabea eskolatzeak dakartzan gastu guztiak ordaintzeko konpromisoa hartzen duela egiaztatu behar du.

b) Acreditación por parte de la entidad o persona física que promueva el programa del compromiso expreso de cobertura económica de todos los gastos derivados de la escolarización de la persona menor de edad.

c) Adingabearen esanbidezko adostasuna dagokion ikasturtean eskolatze-helburuko programan parte hartzeko, non, orobat, adierazten den aurrez jaso duela informazioa programaren edukiari, programa sustatzen duten pertsonei eta arautzen duten baldintzei buruz.

c) Consentimiento expreso de la persona menor de edad a su participación en el programa, con fines de escolarización, durante el curso académico de que se trate, en el que se manifieste, asimismo, que ha recibido previamente información sobre el contenido del programa, la persona o personas que lo promueven y las condiciones que rigen el mismo.

18. artikulua.– Pertsona juridikoek aurkeztu beharreko berariazko dokumentazioa.

Artículo 18.– Documentación específica para las personas jurídicas.

Aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskaera pertsona juridiko batek aurkeztu badu, dekretu honen 15. artikuluan ezarritako dokumentazioa eta, hala badagokio, programaren xedearekin bat etorriz 16. eta 17. artikuluan ezarritakoa aurkeztu behar dira, bai eta agiri hauek ere:

En el caso de que la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal haya sido presentada por una persona jurídica deberá aportarse, además de la documentación prevista en el artículo 15 del presente Decreto, y, en su caso, y de acuerdo con la finalidad del programa, en el artículo 16 o 17, la siguiente documentación:

a) Aldi batez lekualdatzeko programa sustatzen duen entitatearen eraketa-akta, non egiaztatuko baita balio osoz eratuta dagoela, eratzen den unean indarrean dagoen legeriaren arabera, eta entitatearen helburuen artean ez dagoela adopzio-prozeduretan –nazionaletan zein nazioartekoetan– bitartekari aritzeko, sustatzeko eta parte hartzeko helbururik edo adinez nagusikoen adopzioei lotutako zernahi jarduera egiterik.

a) Acta fundacional o de constitución de la entidad promotora del programa de desplazamiento temporal, en la que se acredite que está válidamente constituida, conforme a la legislación vigente en el momento de la constitución, y que entre los fines de la entidad no figura la intermediación, promoción o participación en procedimientos de adopción, ya sea nacional o internacional, o la realización de cualesquiera actividades referidas a la adopción de personas menores de edad.

b) Dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzeko agiria, identifikazio fiskalaren kodea adierazita.

b) Acreditación de su inscripción en el registro correspondiente, con indicación de su Código de identificación Fiscal.

c) Entitatearen legezko ordezkariaren eta programaren arduradun gisa diharduenaren ordezkaritza edo ahalordetzea egiaztatzeko agiria. Eta programa administrazio publiko batek sustatu badu, gaian eskumena duen organoak edo agintariak hartutako erabakia.

c) Documentación acreditativa de la representación o apoderamiento de la persona que sea la representante legal de la entidad y de la persona que actúe como responsable del programa. Y, en caso de que el programa haya sido promovido por una administración pública, acuerdo adoptado por el órgano o autoridad competente en la materia.

d) Estatutuen kopia, non jasota egon beharko baitira, helburuen artean, atzerritar adingabeak aldi batez lekualdatzeko programak egitea, helburu humanitarioak dituztenak, edo, oro har, haurren eta nerabeen eskubideak defendatzea, sustatzea edo babestea.

d) Copia de los estatutos en los que habrá de contemplarse, entre sus fines, la realización de programas de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad, de carácter o con fines humanitarios, o, con carácter general, la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

e) Erantzukizunak hartzeko akta notariala, programa sustatzen duen entitatearen legezko ordezkariak sinatua; alderdi hauek adieraziko dira bertan:

e) Acta notarial de asunción de responsabilidades firmado por la persona que sea la representante legal de la entidad, en la que habrán de constar los siguientes extremos:

– Programan parte hartzen duten adingabeen zaintzaz eta arretaz arduratzeko proposatutako pertsonak edo familiak jaso duela atzerritar adingabeen zaintza-lanak bere gain hartzeko egokitzapen-baldintza egokiak betetzeko behar den prestakuntza.

– Que la persona o familia propuesta para hacerse cargo del cuidado y atención de las personas menores de edad que participan en el programa ha recibido la formación necesaria para cumplir las condiciones de adecuación apropiadas para ejercer las funciones de guarda de personas extranjeras menores de edad.

– Adingabeen zaintzaz eta arretaz arduratzeko proposatutako pertsonak edo familiak betetzen dituela horretarako eskakizun eta baldintza egokiak.

– Que la persona o familia propuesta para hacerse cargo del cuidado y atención de las personas menores de edad reúnen los requisitos y condiciones adecuadas para ello.

– Ordezkatzen duen entitatea arduratuko dela programaren parte diren pertsona edo familia guztiak dagozkien betebeharren inguruan jakinaren gainean jartzeaz; hau da, zer-nolako betebeharrak dituzten, adingabeak Euskal Autonomia Erkidegoan egingo duten egonaldian babestuta egon daitezen bermatzeko.

– Que la entidad a la que representa se responsabiliza de que todas las personas o familias que forman parte del programa sean conocedoras de las obligaciones que tienen que cumplir en aras de garantizar la protección de las personas menores de edad durante su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Proposatutako pertsona edo familia guztiek baliabide ekonomiko egokiak eta behar bestekoak dituztela adingabeek Euskal Autonomia Erkidegoan egingo duten egonaldian izango dituzten mantenu-gastuak, ostatu-gastuak eta osasun-laguntzako gastuak beren gain hartzeko (gastu horiek proposatutako pertsonek edo familiek ordainduko dituzte edo, bestela, programa sustatzen duen entitateak).

– Que todas las personas o familias propuestas disponen de medios económicos adecuados y suficientes para hacerse cargo de los gastos de manutención, alojamiento y asistencia sanitaria de las personas menores de edad durante su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (gastos que serán cubiertos por las propias las personas o familias propuestas y, en su defecto, por la entidad promotora del programa).

f) Aldi batez lekualdatzeko programa justifikatzeko memoria, dekretu honen 22. artikuluaren edukiaren arabera.

f) Memoria justificativa del programa de desplazamiento temporal, de acuerdo con el contenido que se establece en el artículo 22 del presente Decreto.

g) Programaren proiektu ekonomikoa, entitatearen diru-sarreren eta gastuen aurrekontua zehaztuz, eta programaren finantziazioaren berri emanez.

g) Proyecto económico del programa indicando el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, así como la financiación del programa.

19. artikulua.– Zaintzaz arduratuko diren pertsonekiko edo familiekiko egonaldietarako berariazko dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación específica para estancias con personas o familias que vayan a ejercer la guarda temporal.

Programan parte hartzen duten adingabeak pertsona edo familia zaintzaileekin bizitzekoak badira Euskal Autonomia Erkidegoan egingo duten egonaldian, aurreko artikuluan aipatzen den dokumentazioa ez ezik, nahitaezko dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

En el caso de que las personas menores de edad que participen en el programa vayan a residir con personas o familias que asuman el ejercicio de su guarda durante su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá aportarse, asimismo, junto a la documentación contemplada en el artículo anterior, la siguiente documentación preceptiva:

a) Programan aldi baterako zaintzaile gisa parte hartzea eskatu duen pertsonaren edo familiaren familia-unitatea osatzen duten pertsonen zerrenda, eta haietako bakoitzarekin biziko den haurraren edo nerabearen identifikazioa.

a) Una relación de las personas que integran la unidad familiar de la persona o familia que hayan solicitado participar como guardadora temporal en el programa, así como la identificación del niño, de la niña o adolescente que va a residir con cada una.

b) Zaintza beteko duten pertsonen nortasuna identifikatzeko eta egiaztatzeko agiria.

b) Identificación y acreditación de la identidad de la persona o de las personas que vayan a ejercer la guarda.

c) Zaintza beteko duten pertsonen erroldatze-ziurtagiri eguneratua, etxean bizi diren pertsona guztien zerrenda barne.

c) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona o de las personas que vayan a ejercer la guarda, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio.

d) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita zaintza beteko duten pertsonek ez dutela aurrekari penalik. Bereziki, adierazi beharko dute ez dutela inoiz kondenarik jaso sexu-askatasunaren edo sexu-osotasunaren kontrako delituren bat egiteagatik –sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzea edo gizakien salerosketa–, edo hala badagokio, horiek identifikatzea, eragindako pertsona dela-eta.

d) Declaración responsable suscrita por la persona que sea la representante legal de la entidad, en la que se manifieste que las personas que vayan a ejercer la guarda carecen de antecedentes penales, y, en especial, de que no han sido condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual –que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos–, o, en su caso, identificación de los mismos en relación a la persona afectada.

Adierazpen horretan jasoko dira, halaber, zaintza beteko duten pertsonen familia-unitatean sartzen diren eta familia-bizilekuan erroldatuta dauden hamalau urtetik gorako pertsona guztiak.

Dicha declaración comprenderá, asimismo, a cada una de las personas, mayores de catorce años de edad, que se integran en la unidad familiar de las personas que vayan a ejercer la guarda y que figuren empadronadas en el domicilio familiar.

Edonola ere, familiek zaintza beren gain hartu aurreko bost egunetan, programaren erakunde sustatzaileak dagokion foru-aldundian aurkeztu beharko du aurrekari penalik ez dagoela edo, dagokionean, badaudela egiaztatzeko dokumentazio eguneratua, bai eta gaizkile sexualen erregistro nagusiko esanbidezko egiaztagiria, sexu-askatasun eta sexu-osotasunaren aurkako delituengatik epai irmo baten bidezko kondenarik jaso ez izanarena, erantzukizuneko adierazpenean sartutako pertsona guztiena.

En todo caso, en el plazo de los cinco días previos a la asunción de la guarda por parte de las familias, la entidad promotora del programa deberá presentar ante la Diputación Foral que corresponda, acreditación actualizada de la carencia o, en su caso, existencia de antecedentes penales, así como acreditación expresa del Registro Central de delincuentes sexuales de no haber sido condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, correspondientes a todas las personas comprendidas dentro de la declaración responsable.

e) Entitatearen legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, adierazten duena zaintza beteko duten pertsonen osasun fisiko eta psikikoa ez dela eragozpen, eta bateragarri dela adingabea zaintzearekin.

e) Declaración responsable suscrita por la persona que sea la representante legal de la entidad, en la que se manifieste la constatación de que el estado de salud físico y psíquico de las personas que vayan a ejercer la guarda no impide y es compatible con el cuidado de la persona menor de edad.

f) Zaintza beteko duten pertsona guztiek sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko baitute badakitela aldi batez lekualdatzeko programaren xedea, eta adingabeak familian egonaldia egitearen xedea ez dela adopzioa, ezta familia-harrera ere (ezein modalitatetan), ez eta adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintza-eskuordetza ere.

f) Declaración responsable suscrita por cada una de las personas que vayan a ejercer la guarda en la que manifiesten su conocimiento de que la finalidad del programa de desplazamiento temporal y la estancia de la persona menor de edad en la familia no tiene por objeto la adopción, ni el acogimiento familiar en cualquiera de sus modalidades, ni la delegación de guarda para la convivencia pre adoptiva.

g) Zaintza beteko duten pertsona guztiek izenpetutako erantzukizunpeko adierazpena, programan parte hartzeak dakarzkien betebeharrak betetzeko borondatea dutela adieraziz; zehazki, betebehar hauek:

g) Declaración responsable suscrita por cada una de las personas que vayan a ejercer la guarda en la que manifiesten su voluntad de cumplir con las obligaciones que se derivan de su participación en el programa, y, en concreto, las siguientes:

– Lekualdatzeak irauten duen bitartean haur bat adoptatzeko prozedurarik ez izapidetzea.

– La no tramitación de un procedimiento de adopción del niño o de la niña durante el periodo de vigencia del desplazamiento.

– Haurrari edo nerabeari jatorrizko herrialdera itzul dadin laguntzea eta bultzatzea, behin egonaldiaren iraupena edo egonaldiaren arrazoi ziren gorabeherak amaitzean edo, hala badagokio, Espainiako edo haur edo nerabearen jatorrizko herrialdeko agintariren batek edo programa sustatzen duen erakundeak hala eskatzean.

– Facilitar y favorecer el regreso del niño, de la niña o adolescente a su país de origen finalizado el periodo de duración de la estancia o las circunstancias que motivaban la misma, o, en su caso, cuando así le fuera exigido por alguna de las autoridades españolas, del país de origen del niño, de la niña o adolescente, o por la entidad promotora del programa.

– Haurraren edo nerabearen mantenuak, ostatuak eta osasun-laguntzak dakartzan gastu guztiak bere gain hartzea.

– La asunción de todos los gastos de manutención, alojamiento y asistencia sanitaria del niño, de la niña o adolescente.

– Errespetatzea eta balioestea haurraren askatasuna eta duintasuna, nortasunaren bereizgarriak eta ezaugarri indibidualak zein kolektiboak, eta aniztasun etniko eta kulturala, bai eta erlijio-aniztasuna ere, oinarrizko eskubide horien aurkako jardunik egin gabe, hala nola aniztasuna eta diferentzia.

– El respeto y la valoración de la libertad y dignidad del niño o de la niña, de sus señas de identidad y características individuales y colectivas, y de la diversidad étnica y cultural así como de las creencias religiosas, sin realizar actuaciones contrarias a estos derechos fundamentales, así como el respeto a la diversidad y a la diferencia.

20. artikulua.– Egonaldia izaera kolektiboko egoitza batean egiteko berariazko dokumentazioa.

Artículo 20.– Documentación específica para estancias en un alojamiento residencial colectivo.

1.– Programan parte hartzen duen adingabeek, Euskal Autonomia Erkidegoan egingo duten egonaldian egoitza kolektibo batean bizitzekoak badira, dekretu honen 18. artikuluan aipatutako dokumentazioa ez ezik, nahitaezko dokumentazio hau ere aurkeztu beharko dute:

1.– En el caso de que las personas menores de edad que participen en el programa vayan a residir, durante su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en un alojamiento residencial de carácter colectivo, deberá aportarse, asimismo, junto a la documentación relacionada en el artículo 18 del presente Decreto, la siguiente documentación preceptiva:

a) Ostatuaren kanpoaldeko zein barrualdeko arkitektura- eta irisgarritasun-, azalera- eta diseinu-ezaugarrien deskribapena, eta, batik bat, irisgarritasun-, arkitektura-, eraikuntza-, hirigintza- eta segurtasun- eta higiene-arloetan indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzak betetzen dituzten ezaugarriena.

a) Descripción de las características arquitectónicas y de accesibilidad, de superficie y diseño exterior e interior del alojamiento, y, en especial, de aquellas que den cumplimiento a las condiciones estipuladas en la legislación vigente en materia de accesibilidad, arquitectónica, edificación, urbanística, sanitaria y de seguridad e higiene.

b) Alokairua, erreserba edo ostatu-lagapena agiri bidez egiaztatzea.

b) Acreditación documental del alquiler, reserva o cesión del alojamiento.

c) Ostatuaren bizigarritasun-baldintzak egiaztatzea, han biziko den gehienezko pertsona-kopuruari erreparatuta (adingabeak zein helduak barne).

c) Acreditación de las condiciones de habitabilidad del alojamiento, atendiendo al número máximo de personas que vayan a residir en el mismo, incluyendo tanto a las personas menores de edad como adultas.

d) Programak irauten duen artean adingabeen zaintza bere gain hartuko duten pertsonen nortasuna egiaztatzea, eta harremanetarako bideak identifikatzea.

d) Acreditación de la identidad de la persona o de las personas que asumirán el ejercicio de la guarda de las personas menores de edad durante el periodo de duración del programa, e identificación de los medios de contacto.

2.– Ez da eskatuko artikulu honen a), b), c) eta d) paragrafoetan adierazitako dokumentazioa aurkezteko, baldin eta programaren sustatzaileak aurrez foru-aldundiari aurkeztu badio, entitate horrek lehendik ere parte hartu duelako aldi batez lekualdatzeko programetan, eta, betiere, dokumentazioan jasotako informazioak aldaketarik izan ez badu.

2.– No resultará exigible la aportación de la documentación prevista en los párrafos a), b), c) y d) del presente artículo en aquellos casos en los que la misma ya hubiese sido aportada, previamente, por la entidad promotora del programa a la Diputación Foral, por haber participado con anterioridad dicha entidad en programas de desplazamiento temporal, y siempre y cuando la información contenida en la documentación no haya sufrido modificaciones.

Horretarako, programa sustatzen duen entitateak adierazi beharko du noiz eta zer programaren barruan aurkeztu zuen dokumentazioa, eta, horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, agiri horietan jasotako datuek inolako aldaketarik ez dutela izan adieraziz edo, hala badagokio, aurrez egiaztatutako datuen aldean aldaketak izan dituzten agiriak zein izan diren identifikatuz; azken kasu horretan, aurreko dokumentazioa aldatzen duen dokumentazio eguneratua aurkeztu beharko da.

A tal efecto, la entidad promotora del programa deberá indicar en qué fecha y en el marco de qué programa presentó la citada documentación, junto con una declaración responsable en la que se exprese que los datos que figuran en dichos documentos no han sufrido variación alguna, o en su caso, identificando aquellos documentos respecto de los cuales se han producido variaciones en relación a los datos acreditados anteriormente, debiendo adjuntar en ese caso la documentación actualizada que modifica la anterior.

21. artikulua.– Pertsona fisikoek aurkeztu beharreko berariazko dokumentazioa.

Artículo 21.– Documentación específica para las personas físicas.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskaera pertsona fisiko batek egin badu, dekretu honen 15. eta 17. artikuluetan ezarritako agiriez gain eta programaren eskolatze-helburuaren arabera egoki diren agiriez gain, datu hauek egiaztatzen dituzten agiriak ere aurkeztu beharko dira:

1.– En el caso de que la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal haya sido presentada por una persona física deberá aportarse, además de la documentación prevista en los artículos 15 y 17 del presente Decreto, y que resulte pertinente de acuerdo con la finalidad de escolarización del programa, la documentación acreditativa de los siguientes datos:

a) Zaintzaz arduratuko diren pertsonen nortasuna egiaztatzeko agiria.

a) Acreditación de la identidad de la persona o de las personas que vayan a ejercer la guarda.

b) Zaintza beteko duen pertsona bakoitzaren seme-alaben egiaztapena, Erregistro Zibila arautzeko indarrean dagoen araudiaren arabera.

b) Acreditación, de conformidad con la normativa reguladora del Registro Civil que esté vigente, de los hijos o las hijas de cada una de las personas que vayan a ejercer la guarda.

c) Zaintza beteko duen pertsonaren edo familiaren erroldatze-ziurtagiri eguneratua, etxean bizi diren pertsona guztien zerrenda barne.

c) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona o de la familia que vaya a ejercer la guarda, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio.

d) Zaintza beteko duten pertsonek eta haien familia-unitatean sartzen diren eta familia-bizilekuan erroldatuta dauden 14 urtetik gorako pertsonek aurrekari penalik ez dutela egiaztatzea, edo hala badagokio, dituzten aurrekari penalak egiaztatzea.

d) Acreditación de la carencia de antecedentes penales o, en su caso, de la existencia de los mismos, de las personas que vayan a ejercer la guarda, así como de cada una de las personas, mayores de catorce años de edad, que se integran en su unidad familiar y figuren empadronadas en el domicilio familiar.

e) Zaintza beteko duten pertsonek eta familia-unitatea osatzen duten eta familiaren etxebizitzan erroldaturik dauden hamalau pertsonatik gorako pertsona guztiek, sexu-gaizkileen Erregistro Zentralaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute, adierazteko ez duela inoiz kondenarik jaso sexu-askatasunaren edo sexu-osotasunaren kontrako delituren bat egiteagatik (sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzea barne) edo gizakien salerosketagatik.

e) Acreditación expresa del Registro Central de delincuentes sexuales, por las personas que vayan a ejercer la guarda, así como por cada una de las personas, mayores de catorce años de edad, que se integran en su unidad familiar y figuren empadronadas en el domicilio familiar, de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual –que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos–.

f) Zaintza beteko duten pertsonen ziurtagiri edo txosten medikoa, non haien egoera fisikoa zein psikikoa egiaztatzen den eta adierazten den egoera horrek ez duela oztopatzen adingabearen zaintza.

f) Certificado o informe médico de las personas que vayan a ejercer la guarda, en el que se acredite su estado de salud física y psíquica y se constate que el mismo no impide el cuidado de la persona menor de edad.

g) Programan parte hartuko duen adingabearen nortasuna egiaztatzea, pasaporte bidez edo jatorrizko herrialdean baliokidea den nortasun-agiriaren bidez, non titularraren nazionalitatea ageri den.

g) Acreditación de la identidad de la persona menor de edad que vaya a participar en el programa, mediante pasaporte o documento de identidad equivalente en su país de origen en el que conste la nacionalidad del titular.

h) Adingabearen jatorrizko herrialdea ez den beste batean eskolatu beharra arrazoitzen duten inguruabar berezien justifikazioa.

h) Justificación de las circunstancias especiales que motivan la escolarización en un país distinto al país de origen de la persona menor de edad.

i) Adingabea Euskal Autonomia Erkidegora iristeko eguna eta bere jatorrizko herrialdera itzultzeko eguna.

i) Fecha de llegada de la de la persona menor de edad al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y fecha de retorno a su país de origen.

j) Adingabeak egingo duen ikasturtearen identifikazioa.

j) Identificación del curso académico que vaya a realizar la persona menor de edad.

k) Zaintza beteko duten pertsonek izenpetutako erantzukizunpeko adierazpena, non argi geratzen den jakitun direla aldi batez lekualdatzeko programaren helburua eta adingabeak familian egingo duen egonaldiaren xedea ez direla ez adopzioa, ez familia-harreraren ezein modalitate, ez adopzio-aurreko elkarbizitzarako zaintza delegatzea.

k) Declaración responsable suscrita por las personas que vayan a ejercer la guarda en la que manifiesten su conocimiento de que la finalidad del programa de desplazamiento temporal y la estancia de la persona menor de edad en la familia no tiene por objeto la adopción, ni el acogimiento familiar en cualquiera de sus modalidades, ni la delegación de guarda para la convivencia pre adoptiva.

l) Zaintza beteko duten pertsonen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten duten programan parte hartzeak dakarzkien eskakizunak betetzeko asmoa dutela eta, zehazki, eskakizun hauek:

l) Declaración responsable suscrita por las personas que vayan a ejercer la guarda en la que manifiesten su voluntad de cumplir con las obligaciones que se derivan de su participación en el programa, y, en concreto, las siguientes:

– Lekualdatzea indarrean den artean haurra edo nerabea adoptatzeko prozedurarik ez izapidetzea.

– La no tramitación de un procedimiento de adopción del niño, de la niña o adolescente durante el periodo de vigencia del desplazamiento.

– Haurra bere jatorrizko herrialdera itzul dadin bultzatzea eta laguntzea ikasturtea amaitzean, edo, hala badagokio, Espainiako edo haurraren edo nerabearen jatorrizko herrialdeko administrazio publikoren batek edo agintariren batek eskatzen duenean edo programa sustatzen duen entitateak hala eskatzen duenean.

– Facilitar y favorecer el regreso del niño o de la niña a su país de origen finalizado el curso académico, o, en su caso, cuando así le fuera exigido por alguna de las administraciones públicas o autoridades españolas, del país de origen del niño, de la niña o adolescente o por la entidad promotora del programa.

– Bere gain hartzea haurraren edo nerabearen mantenuak, ostatuak eta osasun-laguntzak eta, batik bat, eskolatzeak dakartzan gastuak.

– La asunción de todos los gastos de manutención, alojamiento y asistencia sanitaria del niño, de la niña o adolescente, y, en especial, los derivados de su escolarización.

– Errespetatzea eta balioestea haurraren edo nerabearen askatasuna eta duintasuna, nortasunaren bereizgarriak eta ezaugarri indibidualak zein kolektiboak, eta aniztasun etniko eta kulturala, bai eta erlijio-aniztasuna ere, oinarrizko eskubide horien aurkako jardunik egin gabe, hala nola aniztasuna eta diferentzia.

– El respeto y la valoración de la libertad y dignidad del niño, de la niña o adolescente, de sus señas de identidad y características individuales y colectivas, y de la diversidad étnica y cultural así como de las creencias religiosas, sin realizar actuaciones contrarias a estos derechos fundamentales, así como el respeto a la diversidad y a la diferencia.

2.– Ez da eskatu beharko artikulu honen lehenengo zenbakiaren a), b), g) eta h) paragrafoetan ezarritako dokumentazioa aurkezteko, baldin eta programaren sustatzaile den pertsona fisikoak, aurrez, foru-aldundian aurkeztu badu, berak sustatutako aldi batez lekualdatzeko programa baten esparruan, eta, betiere, dokumentazio horretan jasotako informazioan aldaketarik izan ez bada.

2.– No resultará exigible la aportación de la documentación prevista en los párrafos a), b), g) y h) del apartado primero del presente artículo en aquellos casos en los que la misma ya hubiese sido aportada a la Diputación Foral, previamente, por la persona física promotora del programa, en el marco de otro programa de desplazamiento temporal promovido también por ella, y siempre y cuando la información contenida en la documentación no haya sufrido modificaciones.

Horretarako, programaren sustatzaile den pertsona fisikoak adierazi beharko du noiz eta zer adingaberi dagokionez aurkeztu zuen dokumentazio hori, eta, horrekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, adieraziz agiri haietan jasotako datuek ez dutela inolako aldaketarik izan; aldaketarik izan bada, berriz, identifikatu egin beharko ditu aurrez egiaztatutako datu haiei dagokienez zein agiritan izan diren aldaketak eta, kasu horretan, aurrekoa aldatzen duen dokumentazio eguneratua erantsi beharko du.

A tal efecto, la persona física promotora del programa deberá indicar en qué fecha y en relación a qué persona menor de edad presentó la citada la documentación, junto con una declaración responsable en la que se exprese que los datos que figuran en dichos documentos no han sufrido variación alguna, o en su caso, identificando aquellos documentos respecto de los cuales se han producido variaciones en relación a los datos acreditados anteriormente, debiendo adjuntar en ese caso la documentación actualizada que modifica la anterior.

22. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko programa justifikatzeko memoria.

Artículo 22.– Memoria justificativa del programa de desplazamiento temporal.

Programari buruzko txosten-eskaerarekin batera aurkeztu behar den aldi batez lekualdatzeko programa justifikatzeko memorian datu hauek eman behar dira, programa pertsona juridiko batek sustatu badu:

La memoria justificativa del programa de desplazamiento temporal que debe acompañar a las solicitudes de informe sobre el programa, cuando este haya sido promovido por una persona jurídica, deberá especificar las siguientes cuestiones:

a) Programa garatuko den lurralde historiko bakoitzeko arduradunaren identitate-datuak eta harremanetarako datuak.

a) Datos de identidad y de contacto de la persona responsable del programa en cada uno de los Territorios Históricos en que se desarrolle.

b) Programaren izaera humanitarioaren eta lortu nahi diren helburuen arrazoiketa.

b) Fundamentación del carácter humanitario del programa y de los fines u objetivos perseguidos con el mismo.

c) Programan parte hartzen duen atzerritar adingabeen kopurua eta jatorrizko herrialdea edo, hala badagokio, herrialde horretako jatorrizko eremua.

c) Número de personas extranjeras menores de edad que participen en el programa, y país de origen de las mismas, o, en su caso, zona de procedencia del país.

d) Programan parte hartzen duten haurrak eta nerabeak Euskal Autonomia Erkidegora iristeko eguna eta jatorrizko herrialdera itzultzeko eguna.

d) Fecha de llegada de los niños, las niñas y adolescentes que participen en el programa al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y fecha de retorno a su país de origen.

e) Garraiobideen eta bidaiaren baldintzen zerrenda (alegia, ea bidaietan geldialdirik edo garraiobide-aldaketarik baden), garraiobide-aldaketak barne, bai adingabeak egoitzara iristeko bai jatorrizko herrialdera itzultzeko.

e) Relación de los medios de transporte y condiciones de viaje (esto es, si los viajes conllevan escalas o trasbordos), incluyendo los traslados, tanto para la llegada de los y las menores a su lugar de residencia como para el regreso a su país de origen.

f) Haurren eta nerabeen bizilekua, Euskal Autonomia Erkidegoan egingo duten egonaldian.

f) Lugar de residencia de los niños, las niñas y adolescentes durante su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

g) Zerrenda bat, izen-abizenekin, adinarekin eta generoarekin identifikatuz, batetik, programan parte hartzen duten haurrak eta nerabeak eta, bestetik, helduak –izan lekualdatzeak irauten duen artean begirale-zereginak betez haurrei eta nerabeei lagun egiten dieten helduak, izan hona etortzeko eta jatorrizko herrialdera itzultzeko bidaietan haurren eta nerabeen arduradun gisa diharduten helduak–. Halaber, haurren eta nerabeen kasuan, beharrezkoa izango da, hala badagokio, egoera pertsonala dela-eta edo egoera fisiko edo psikikoa dela-eta premia bereziak dituzten adieraztea.

g) Listado en el que se identifiquen, con nombre y apellidos, edad y género, a los niños, las niñas y adolescentes que participan en el programa, y a las personas adultas que les acompañarán durante el tiempo que dure el desplazamiento, ejerciendo las funciones de monitor o monitora, o que actúen como responsables de los niños, las niñas y adolescentes durante los viajes de venida y de retorno a su país de origen. Asimismo, en el caso de los niños, las niñas y adolescentes será preciso indicar, si procede, si tienen necesidades especiales en función de su situación personal o de su salud física o psíquica.

h) Aurreko zerrenda horretan dauden adingabeen zein helduen nortasuna, pasaporte bidez edo jatorrizko herrialdean baliokidea den eta titularraren nazionalitatea jasotzen duen nortasun-agiriaren bidez egiaztatuta.

h) Acreditación de la identidad de las personas que figuren en el listado anterior, tanto de las personas menores de edad como de las adultas, mediante pasaporte o documento de identidad equivalente en su país de origen en el que conste la nacionalidad del titular.

i) Puntu honetan, foru-aldundiak dagokion txostena eman aurretik, adierazitako bitartekoen bidez nortasuna akreditatu gabe duten adingabeei baja emango zaie programan, automatikoki, dekretu honen 24.2 artikuluan ezarritakoa betez.

i) En este punto, aquellas personas menores de edad respecto de quienes no se hubiese acreditado su identidad por los medios indicados, antes de la emisión por la Diputación Foral del informe oportuno, causará baja automática en el programa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 del presente Decreto.

j) Haurrentzat eta nerabeentzat prestatu diren jolas-, hezkuntza- eta osasun-arloko jarduerak, planak edo ekintzak.

j) Actividades, planes o acciones de tipo lúdico, educativo, sanitario u otros que se hayan planificado para los niños, las niñas y adolescentes.

k) Programan parte hartuko duen adingabe bakoitza bere herrialdean edo bere herrialdeko jatorrizko eremuan nola dagoen azaltzeko deskribapen zehatza, eta, egoera egiaztatzea, baldin eta honako hauetakoren bat bada: jatorrizko herrialdean edo herrialde horren eremu batean gertatutako hondamendia; gatazka beliko bat duen edo horren ondorioz zailtasun sozialak dituen eremu batetik etortzea; errefuxiatu-esparruetan edo atzerritar adingabeak babesteko zentroetan egotea; tratamendu medikoa jasotzeko edo oporraldia igarotzeko lekualdatutako sahararrak izatea, edo ezaugarri bereziak dituen beste zeinahi egoera (behar bezala justifikatu beharko dira).

k) Descripción específica de la situación en la que se encuentra, en su país de origen, o zona de procedencia dentro del mismo, cada una de las personas menores de edad que participan en el programa, y acreditación de dicha situación en el caso de que coincida con alguna de las siguientes: catástrofe acontecida en el país de origen o en alguna zona del mismo; procedencia de zonas de conflicto bélico o en dificultad social a consecuencia del mismo; estancia en campos para personas refugiadas o, en su caso, en centros de protección; saharauis desplazados para tratamiento médico o vacaciones; o cualquier otra situación que revista especiales características y que habrán de justificarse debidamente.

23. artikulua.– Dokumentazioaren indarraldia.

Artículo 23.– Periodo de vigencia de la documentación.

Dekretu honen 15. artikulutik 21.era bitartean jasotako agiriak aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskabidea aurkeztu baino hiru hilabete lehenago egin edo konpultsatu badira, ez dute baliorik izango.

Los documentos contemplados en los artículos 15 a 21 del presente Decreto que hayan sido expedidos o compulsados con una antelación superior a tres meses, respecto a la fecha de presentación de la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal, no tendrán validez.

24. artikulua.– Eskabidea zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 24.– Subsanación y mejora de la solicitud.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskabideak eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioak ez badituzte betetzen dekretu honetan ezarritako baldintzak edo haien edukia nahikoa ez bada, edo beharrezko diren agirietako bat aurkeztu ez bada, 10 egun balioduneko epea emango zaie eskabidea aurkeztu duten pertsona fisikoei edo juridikoei akatsak zuzentzeko edo falta den dokumentazioa aurkezteko; orobat, ohartaraziko zaie, hala egin ezean, eskaera ezetsi eta artxibatu egingo dela. Horrek guztiak ez du eragotziko Administrazioak, eskabidea artxibatu baino lehen, hari buruzko berariazko ebazpen espresu bat emateko eta jakinarazteko duen betebeharra, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

1.– Si la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal y la documentación presentada junto a la misma no reunieran todos los requisitos establecidos en el presente Decreto o su contenido resultare insuficiente, o en el caso de que no se aportase alguno de los documentos exigidos, se requerirá a la persona física o jurídica que haya presentado la solicitud para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane las deficiencias o complete la documentación, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá o se les tendrá por desistidas de su petición y se procederá al archivo de la solicitud. Todo ello sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar, antes de proceder al archivo de la solicitud, resolución expresa sobre la misma, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskatutako dokumentazioa bat badator aldi batez lekualdatzeko programan parte hartzen duten adingabeen identitatearen egiaztapenarekin, foru-aldundiak eman lezake eskatutako txostena, dokumentazioa horretarako ezarritako epean aurkeztu ez arren; hala ere, programan automatikoki baja emango zaie txostena eman aurretik identitatea egiaztatuta ez daukaten haur eta nerabeei.

2.– No obstante lo anterior, cuando la documentación requerida se corresponda con la acreditación de la identidad de las personas menores de edad que participen en el programa de desplazamiento temporal, podrá emitirse por la Diputación Foral el informe solicitado aun cuando no se haya aportado la documentación en el plazo establecido al efecto; si bien, causarán baja automática en el programa los niños, las niñas y adolescentes respecto de quienes no se hubiese acreditado su identidad antes de la emisión del informe.

3.– Hamar egun balioduneko epea beste bost egun baliodun luzatu ahal izango da ofizioz nahiz pertsona fisiko edo juridiko interesdunak hala eskatuta, akatsak zuzentzeko edo beharrezko agiriak aurkezteko zailtasun bereziak badituzte. Halaber, epea gehiago luzatu ahal izango da, eskatutako dokumentazioa lekualdatu nahi diren atzerritar adingabeen jatorrizko herrialdeetan ezinbestean eskatu edo igorri behar den kasuetan. Edonola ere, luzapen hori ezingo da inoiz izan hilabetetik gorakoa.

3.– El plazo de diez días hábiles podrá ser ampliado hasta en cinco días hábiles más, de oficio o a petición de la personas física o jurídica interesada, cuando la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presenten dificultades especiales. Asimismo, la ampliación del plazo podrá ser de mayor duración en el caso de que la documentación requerida deba ser solicitada o expedida, necesariamente, en el país de origen de las personas extranjeras menores de edad cuyo desplazamiento se persiga. En todo caso, dicha ampliación no podrá exceder el plazo de un mes.

4.– Pertsona fisikoak edo juridikoak atzera egiten badu eta eskabidea artxibatzen bada, beste eskabide bat aurkeztu ahal izango du aurrerago.

4.– El desistimiento y posterior archivo de una solicitud no impide a la persona física o jurídica que hubiera desistido a volver a presentar una nueva solicitud posteriormente.

25. artikulua.– Dokumentazio osagarria.

Artículo 25.– Documentación complementaria.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskaera eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta baloratzeko prozesuan, edo adingabearen zaintza beteko duten pertsonen balorazio psikosoziala egiteko prozesuan, talde teknikoak edo prozesuan esku hartzen ari diren profesionalek ikusten badute argibide edo informazio gehiago eskuratzeko beharra dagoela programari buruz zein zaintza betetzeko interesa duten pertsonek dituzten gorabeherei buruz, eta informazio hori kontuan hartu behar dela egingo den balorazio psikosozialean, orduan bai programa bai interesdunen egoera ahalik eta egokien baloratzeko lagungarri diren beste zeinahi agiri aurkezteko eskatu ahal izango da.

1.– Si durante el proceso de examen y valoración de la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal, y de la documentación presentada junto a la misma, o en el proceso de valoración psicosocial de las personas que vayan a ejercer la guarda de la persona menor de edad, por el equipo técnico o las personas profesionales que intervienen en el proceso se detecta la necesidad de obtener aclaraciones o información adicional respecto del programa, o sobre las distintas circunstancias concurrentes en las personas interesadas en ejercer la guarda, y que deban ser tomadas en consideración en la valoración psicosocial que se realice, podrán solicitar la aportación de cualesquiera otros documentos que contribuyan a valorar de la forma más apropiada posible bien el programa o bien la situación de las personas interesadas.

2.– Aurreko artikuluak eskaera zuzentzeko eta hobetzeko ezarritako baldintzei jarraituz eskatuko da dokumentazioa, eta, halaber, eskatutako agiriren bat ez aurkezteak artikulu beraren lehenengo zenbakian ezarritako ondorio berberak ekarriko ditu berekin.

2.– La solicitud de la documentación se realizará en los mismo términos previstos en el artículo anterior respecto de la subsanación y mejora de la solicitud, y, asimismo, la no aportación de alguno de los documentos solicitados tendrá los mismos efectos previstos en el apartado primero del mismo artículo.

26. artikulua.– Eskabidea aztertzea eta hobetzea.

Artículo 26.– Examen y valoración de la solicitud.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskaera eta harekin batera aurkeztutako nahitaezko dokumentazioa aztertuta, foru-aldundiak egiaztatuko du programaren sustatzaile diren pertsona fisiko edo juridikoek betetzen dituztela dekretu honetan ezarritako eskakizun teknikoak eta baldintzak, eta betetzen direla, halaber, atzerritar adingabeen zaintza beteko duten pertsonei zein programan parte hartuko duten adingabeei eskatutako gorabehera pertsonalak eta familiarrak ere.

1.– Examinada la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal, junto con la documentación preceptiva que debe acompañar a la misma, la Diputación Foral verificará el cumplimiento, por parte de las personas físicas o jurídicas promotoras del programa, de los requisitos técnicos y las condiciones fijadas en el presente Decreto, así como de las circunstancias personales y familiares exigidas tanto a las personas que vayan a ejercer la guarda de la persona extranjera menor de edad, como a las propias personas menores de edad que vayan a participar en el programa.

2.– Programa pertsona fisikoek sustatu baldin badute, horrez gain, elkarrizketa bat egingo zaio adingabearen zaintzaile izango den pertsonari edo familiari eta, haren emaitzaren argitara, foru-aldundiak pertsona edo familia horren balorazio psikosoziala egitea komenigarria edo ezinbestekoa den baloratuko du, eta, batik bat, bere gorabehera pertsonalak eta familiarrak.

2.– En el caso de que el programa haya sido promovido por personas físicas se realizará, asimismo, una entrevista a la persona o familia que vayan a ejercer la guarda de la persona menor de edad, y, a la vista del resultado de la misma, la Diputación Foral valorará la conveniencia o necesidad de realizar, asimismo, una valoración psicosocial de la citada persona o familia y, en particular, de sus circunstancias personales y familiares.

3.– Aurreko paragrafoan ezarritako ondorioetarako, zaintza beteko duen pertsonaren edo familiaren bizilekuari dagozkion oinarrizko gizarte-zerbitzuen lankidetza eskatu ahal izango du foru-aldundiak, adingabe bat zaintzeko egokiak direla frogatzeko, edo familia-unitatearen ezaugarri eta funtzionamendu pertsonala zein familiarra egiaztatzeko.

3.– A los efectos previstos en el apartado anterior, la Diputación Foral podrá solicitar la colaboración de los Servicios Sociales de Base correspondientes al domicilio de residencia de la persona o de la familia que vayan a ejercer la guarda con el fin de que acrediten su adecuación para el cuidado de persona menor de edad, o las características y funcionamiento personal y familiar de la unidad familiar.

4.– Aurrez baloratutako gorabeherek komenigarri egiten badute, balorazio psikosozialean parte hartu behar duten teknikariek edo profesionalek zaintza beteko duen pertsonaren edo familiaren bizilekuan bertan egin ahal izango dute balorazio hori.

4.– Cuando concurran circunstancias previamente valoradas que lo hagan conveniente, el equipo técnico o las personas profesionales que intervengan en el proceso de valoración psicosocial podrán realizar dicha valoración en el propio domicilio de la persona o de la familia que vaya a ejercer la guarda.

5.– Nolanahi ere, zaintza bere gain hartuko duen pertsona edo familia bera bada eskolatzeko aldi batez lekualdatzeko programa sustatzen duena, eta azken bost urteetan familia-harrerarako edo adopziorako desegokitzat jo bada, foru-aldundiak pertsona edo familia horren balorazio psikosoziala egitea komenigarritzat edo ezinbestekotzat joz gero, balorazio hori, ezinbestean, bizilekuan bertan egingo da.

5.– En todo caso, cuando la persona o familia que vaya a ejercer la guarda sea quien promueva el programa de desplazamiento temporal con fines de escolarización, y hubiese sido declarada no adecuada para el acogimiento familiar o no idónea para la adopción en los cinco últimos años, en el caso de que la Diputación Foral haya determinado la conveniencia o necesidad de realizar una valoración psicosocial de la citada persona o familia, esta tendrá lugar, con carácter obligatorio, en el propio domicilio.

6.– Halaber, programa sustatzen duen pertsonak edo familiak aurrez parte hartu badu entitate batek antolatutako programa batean, adingabeko pertsona beraren zaintza betez, orduan foru-aldundiak txostena egin dezan eskatuko dio entitate horri, adingabea familiarekin egindako egonaldian familia horretara nola egokitu zen jakiteko, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera.

6.– Asimismo, en el caso de que la persona o la familia que promueva el programa haya participado anteriormente en un programa organizado por una entidad, habiendo ejercido la guarda sobre la misma persona menor de edad, la Diputación Foral solicitará a dicha entidad que emita un informe sobre la adaptación de la persona menor de edad a la familia durante su estancia con la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

7.– Eskolatze-helburuko programa batean parte hartuko duen atzerritar adingabearen gorabehera pertsonalak eta familiarrak baloratzeko, kontuan hartuko dira, batik bat, eta bere benetako egoera zein den jakiteko xedez, honako alderdi hauek:

7.– En la valoración de las circunstancias personales y familiares de la persona extranjera menor de edad que vaya a participar en un programa con fines de escolarización se atenderá, fundamentalmente, y a fin de conocer la situación real en la que se encuentra, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Adina.

a) La edad.

b) Baldintza sozio-familiarrak.

b) Las circunstancias socio-familiares.

c) Jatorrizko herrialdean derrigorrezko eskolatzearen gehieneko adina.

c) La edad máxima de escolarización obligatoria en su país de origen.

d) Jatorrizko herrialdean ikasketak egiteko zailtasunak.

d) Las dificultades para cursar estudios en su país de origen.

e) Ikasketek etorkizunean duten erabilgarritasuna.

e) La utilidad de los estudios para su futuro.

f) Jatorrizko herrialdera itzultzean integratzeko aukerak.

f) Las posibilidades de integración al regresar a su país de origen.

27. artikulua.– Txostena egitea.

Artículo 27.– Emisión de informe.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programari buruzko eskaera dekretu honetan ezarritako eskakizun teknikoetara eta baldintzetara ongi egokitzen den aztertu ondoren, eta, hala badagokio, atzerritar adingabearen zaintza beteko duen pertsonaren edo familiaren balorazio psikosoziala egin ondoren, aurreko artikuluan jasotako xedapenekin bat etorriz, foru-aldundiak txosten bat egingo du, espresuki, adieraziz programa bat datorren ala ez bereizgarri izan behar lituzkeen helburu humanitarioekin, betiere programak lortu nahi duen helburuaren arabera (tratamendu medikoa jasotzea, oporraldia igarotzea edo eskolatzea).

1.– Examinada la adecuación de la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal a los requisitos técnicos y las condiciones fijadas en el presente Decreto, y, en su caso, realizada la valoración psicosocial de la persona o de la familia que vaya a ejercer la guarda de la persona extranjera menor de edad, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo anterior, la Diputación Foral emitirá un informe, de forma expresa, declarando la conformidad o disconformidad del programa con los fines humanitarios que deben caracterizar al mismo, de acuerdo a la finalidad concreta que persiga (tratamiento médico, disfrute de vacaciones o escolarización).

2.– Nolanahi ere, txostenaren edukia programa garatzearekin ados dagoen ala ez adierazteko izango da eta behar beste arrazoituta egon beharko du, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/2015 Legearen 35. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta lege-testu beraren 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutako moduan jakinaraziko zaie interesdunei.

2.– En todo caso, el contenido del informe, ya sea declarando la conformidad o la disconformidad al desarrollo del programa, deberá estar suficientemente motivado, en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y notificadas a la persona o a las personas interesadas en la forma establecida en los artículos 40 y siguientes del mismo texto legal.

3.– Ondorio horietarako, aipatutako txostenean eskaeraren azterketaren eta balorazioaren emaitza jaso beharko da, bai eta adingabearen zaintza beteko duten pertsonen balorazio psikosoziala egiteko prozesuaren emaitza ere, halakorik egin bada.

3.– A los efectos anteriores, en el citado informe se deberá reflejar el resultado del examen y valoración de la solicitud realizado y, en su caso, del proceso de la valoración psicosocial de la personas o de las personas que vayan a ejercer la guarda de la persona menor de edad.

Nolanahi ere, aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskaera pertsona fisiko batek aurkeztu badu, aipatutako txosten horretan idatziz jaso beharko da aurrekari penalik baduen ala ez, eta, baldin badu, identifikatu egin behar dira eragiten dioten pertsonarekiko; halaber, atzerritar adingabearen eta zaintza bere gain hartuko duten pertsonen artean dauden edo haren familia-unitatea osatzen duen kideren batekin edo familiaren egoitzan erroldatuta ageri den kideren batekin duen lotura familiarren berri emango da, halakorik izanez gero.

En todo caso, cuando la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal haya sido presentada por una persona física, deberá dejarse constancia en el citado informe de la carencia o no de antecedentes penales, y, en su caso, identificar los mismos en relación a la persona a la que afecten; así como de la existencia de vínculos familiares entre la persona extranjera menor de edad y la persona o personas que vayan a asumir el ejercicio de la guarda, o con alguna otra de las personas que se integren en su unidad familiar o figuren empadronadas en el domicilio familiar, en el caso de existir los mismos.

4.– Hilabeteko epea egongo da, gehienez, txostena egin eta jakinarazteko, aldi batez lekualdatzeko programari buruzko txostenaren eskabidea organo eskudunaren erregistroan izapidetzera sartu den egunetik hasita.

4.– El plazo máximo para la emisión y notificación del informe será de un mes, a contar desde la fecha en que la solicitud de informe sobre el programa de desplazamiento temporal haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Aipatutako epe horretan, ez da kontatuko programa sustatu duten pertsona fisikoei edo juridikoei egotz dakizkiekeen arrazoiengatik edo Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluan jasotako arrazoiren bat tarteko espedientea etenda egon den aldia.

En el plazo señalado no se computará el período de tiempo en el que el expediente se encuentre suspendido por causas imputables a las personas físicas o jurídicas que hayan promovido el programa o cuando concurra alguna de las causas del artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Foru-aldundiak txostena egin arren, aldi batez lekualdatzeko programaren garapenari adostasuna erakutsiz, horrek ez du salbuesten, inolaz ere, atzerritar adingabeak bizileku izango duen lurralde historikoko Gobernu-ordezkariordearen aurretiazko aldeko txostena egiteko beharretik, hala aurreikusita baitago 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamenduaren 187.1 artikuluaren lehenengo paragrafoan.

5.– La emisión de informe por la Diputación Foral, declarando la conformidad al desarrollo del programa de desplazamiento temporal, no exime, en ningún caso, de la necesidad de emisión del informe previo favorable del Subdelegado o de la Subdelegada del Gobierno del Territorio Histórico en el que vaya a residir la persona extranjera menor de edad, y que se prevé en el párrafo primero del artículo 187.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ALDI BATEZ LEKUALDATZEKO PROGRAMAREN SUSTATZAILE DIREN PERTSONEN BETEBEHARRAK
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROMOTORAS DEL PROGRAMA DE DESPLAZAMIENTO TEMPORAL

28. artikulua.– Zaintzaz arduratuko diren pertsonen edo familien prestakuntza.

Artículo 28.– Formación de las personas o familias que vayan a ejercer la guarda.

1.– Tratamendu medikoa jasotzeko eta oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programetan, atzerritar adingabeen zaintza beteko duten pertsonek, baldin eta ez badute aurretik parte hartu pertsona juridiko berberak helburu horietarako sustatutako beste programa batean, nahitaez hartu beharko dute parte programa sustatzen duen pertsona juridikoak emandako prestakuntza-jardueretan, izendatutako pertsonak edo familiak atzerritar adingabeen zaintza-lanak beren gain hartzeko egokitasun- eta gaitasun-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko xedez.

1.– En los programas de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico y para disfrute de vacaciones, las personas que vayan a ejercer la guarda de las personas extranjeras menores de edad y que no hayan formado parte anteriormente de otro programa para dichos fines promovidos por la misma persona jurídica, deberán participar obligatoriamente en actividades formativas impartidas por la persona jurídica que promueve el programa, al objeto de comprobar que las personas o familias designadas cumplen o reúnen las condiciones de adecuación y capacitación apropiadas para asumir el ejercicio de las funciones de guarda de personas extranjeras menores de edad.

2.– Prestakuntza profesional gaituek eman beharko dute, adingabeekin eta familiekin gizarte-ekintzaren esparruan prestakuntza eta esperientzia duten profesionalek, eta edukian gai hauei buruzko informazio gehigarria sartu beharko da:

2.– La formación deberá ser impartida por personas profesionales cualificadas por su preparación y experiencia en el ámbito de la acción social con personas menores de edad y familias, y deberá incorporar en su contenido información adicional acerca de las siguientes cuestiones:

a) Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna.

a) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Diskriminaziorik ez egitea, edozein arrazoirengatik (adina, nazionalitatea, arraza- edo etnia-jatorria, erlijioa, generoa, ezintasuna, sexu-orientazioa, genero-identitatea).

b) La no discriminación por cualquier circunstancia (edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género).

c) Betebeharrak eta erantzukizunak ezagutzea eta berdintasun-baldintzetan betetzea sustatzea; batez ere, gizonen eta emakumeen beharrezko baterako erantzukizuna adingabeen zaintzan, hezkuntzan eta prestakuntzan.

c) El fomento del conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades en condiciones de igualdad, y, en especial, la corresponsabilidad necesaria de hombres y mujeres en el cuidado, la educación y la formación de las personas menores de edad.

d) Harremanak berdintasunean oinarrituta ezartzeko beharra.

d) La necesidad de establecer relaciones desde la igualdad.

3.– Pertsona juridiko berberak sustatuta tratamendu medikoa jasotzeko eta oporraldia igarotzeko aldi batez lekualdatzeko programetan aurrez parte hartu duten pertsonen eta familien kasuan, prestakuntza programaren helburuak eta xedeak lortzera bideratuko da bete-betean.

3.– En el caso de personas o familias que hayan formado parte con anterioridad en programas desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico o para disfrute de vacaciones promovidos por la misma persona jurídica, la formación se centrará exclusivamente en la consecución de los fines y objetivos del programa.

4.– Aldi batez lekualdatzeko programa eskolatze-helburukoa bada, eta adingabearen zaintza beteko duen pertsonak edo familiak aurrez ez badu parte hartu helburu horietara bideratutako programetan, foru-aldundiak erabaki egin beharko du ea komeni den prestakuntza- edo trebakuntza-elkarrizketetan parte hartzea, honako alderdi hauek egiaztatze eta baloratze aldera:

4.– Cuando el programa de desplazamiento temporal tenga fines de escolarización, si la persona o la familia que vaya a ejercer la guarda de la persona menor de edad no ha participado con anterioridad en programas para dichos fines, la Diputación Foral deberá valorar la conveniencia de que participe en entrevistas de formación o preparación con el fin de comprobar y valorar los siguientes aspectos:

a) Jakitun da zer dakarren haurraren edo nerabearen zaintza betetzeko prest egoteak eta zer-nolako berezitasunak dituen atzerritar adingabeak aldi batez lekualdatzeko programa batek.

a) Que conoce las implicaciones que conlleva su ofrecimiento a ejercer la guarda sobre el niño, la niña o adolescente y las particularidades que derivan de un programa de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad.

b) Bere gain hartzen ditu programan parte hartzeak dakarzkion erantzukizun guztiak eta, batik bat, adingabeari eragiten dioten erantzukizunak.

b) Que asume todas las responsabilidades que derivan de su participación en el programa, y, en especial, aquellas que afectan a la persona menor de edad.

c) Ulertzen du adingabeak bere jatorriari, bere familia biologikoari eta bere jatorrizko herrialdeari lotuta jarraitzeko beharra duela, eta lotura hori benetakoa eta egiazkoa izan dadin modu positiboan jardungo du.

c) Que comprende la necesidad de la persona menor de edad de seguir vinculada a sus orígenes, a su familia biológica y a su país de origen, e interactuará de manera positiva para que la vinculación sea efectiva y real durante la estancia.

29. artikulua.– Lekualdatutako atzerritar adingabeen jarraipena.

Artículo 29.– Seguimiento de las personas extranjeras menores de edad desplazadas.

1.– Aldi batez lekualdatzeko eskolatze-helburuko programa batean, sustatzailea programa pertsona fisikoa edo juridikoa izan den kontuan hartu gabe, foru-aldundiak erabaki ahal izango du, programan parte hartzen duen haurraren edo nerabearen gorabehera pertsonalak direla-eta egokitzat joz gero, zaintza beteko duen pertsonari edo familiari elkarrizketak edo jarraipen-bisitak egitea, lekualdatutako adingabearen egoera, egokitzapena, integrazioa edo bilakaera ebaluatzeko edo egiaztatzeko xedez.

1.– Cuando se trate de un programa de desplazamiento temporal con fines de escolarización, y con independencia de que este haya sido promovido por una persona física o jurídica, la Diputación Foral podrá acordar, cuando lo considere pertinente, atendiendo a las circunstancias personales del niño, de la niña o adolescente que participe en el programa, la realización de entrevistas o visitas de seguimiento en el domicilio de la persona o familia que asuma el ejercicio de su guarda, al objeto de evaluar o verificar la situación, adaptación, integración o evolución de la persona menor de edad desplazada.

2.– Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatutako haur edo nerabeetan babesgabetasun-egoera dagoela susmatuz gero, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legeko eskumen-banaketaren arabera babesteko eskumena duen erakunde publikoak jarraipen-bisita egin beharko du.

2.– En todo caso, en los supuestos en que haya sospechas de la existencia de una situación de desprotección de los niños, las niñas y adolescentes que se hayan desplazado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, será necesario realizar una visita de seguimiento por la entidad pública de protección que resulte competente de acuerdo a la distribución competencial prevista en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

3.– Era berean, foru-aldundiak egokitzat joz gero, programan parte hartzen duten atzerritar adingabeen zaintza beteko duten pertsonei edo familiei, edo, hala badagokie, programaren arduradunei, ikastetxeko txostenak aurkezteko eskatu ahal izango die, adingabearen eskolaratzea eta hezkuntza-aurrerapena baloratzeko.

3.– Asimismo, la Diputación Foral, cuando lo considere oportuno, podrá solicitar a las personas o familias que ejerzan la guarda de las persona extranjeras menores de edad participantes en el programa, o, en su caso, a las personas responsables del programa, la presentación de informes del centro escolar, con el objeto de valorar la integración escolar y el progreso educativo de la persona menor de edad.

30. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko programaren amaierako azalpen-memoria.

Artículo 30.– Memoria explicativa final del programa de desplazamiento temporal.

1.– Atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatzeko programak bukatzean, pertsona fisikoek zein juridikoek sustatuak izan, amaierako azalpen-memoria bat egin beharko da, eta agiri hauek bildu beharko ditu gutxienez:

1.– Finalizados los programas de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco, promovidos por personas físicas o jurídicas, deberá elaborarse una memoria explicativa final del desarrollo y evolución del programa, que deberá contener al menos los siguientes documentos:

a) Programari jarraipena egiteko gauzatutako jarduera guztiak biltzen dituen txostena.

a) Un informe con todas las actuaciones realizadas para el seguimiento del programa.

b) Adingabeen joan-etorriko bidaietan eta egonaldian gertatutako gorabehera guztiak eta entitate sustatzaileak zein bestelako erakundeek gorabehera horiek konpontzeko egindako ekintzak (gorabehera horiek behar bezala jakinarazi ziren ala ez kontuan hartu gabe) biltzen dituen txostena.

b) Un informe con todas las incidencias que se hayan producido durante los viajes de venida y retorno y la estancia de las personas menores de edad, así como las actuaciones realizadas tanto por la entidad promotora como por otros organismos para solucionarlas, con independencia de que tales incidencias hubieran sido comunicadas debidamente.

2.– Osasun-tratamendua jasotzea xede duten aldi batez lekualdatzeko programen kasuan, aurreko apartatuan aipatzen den azalpen-memoriaren ordez adingabea artatu duen osasun-zentroaren txostena aurkeztu ahal izango da. Txosten horretan zehaztuko dira, besteak beste, datu hauek: tratamenduak iraun duen denboran zenbat eta zer esku-hartze mediko edo kirurgiko egin diren, zenbat iraun duen tratamenduak, ospitaleratze-aldiaren iraupena eta senda-agiria eman osteko mediku-tratamenduaren iraupena bereizita, eginiko kontsultak, mediku-tratamenduari loturik izan daitezkeen beste intereseko edo garrantzizko gaiak eta, horrela badagokio, mediku-tratamenduak iraun duen denboran sortutako gorabeherak, eta gorabehera horiek bideratzeko eginiko esku-hartzeak.

2.– En el caso de que se trate de programas de desplazamiento temporal con fines de tratamiento médico, la memoria explicativa a la que se alude en el apartado anterior podrá sustituirse por la presentación de un informe del centro sanitario que haya atendido a la persona menor de edad, en el que se detallen aspectos tales como la totalidad de las actuaciones o intervenciones –médicas o quirúrgicas– realizadas durante todo el tratamiento; tiempo de duración del tratamiento, distinguiéndose tanto el periodo de hospitalización como de la prolongación del tratamiento médico posterior al alta hospitalaria; consultas realizadas; cualesquiera otras cuestiones que se consideren de interés o relevantes en relación al tratamiento médico; y, en su caso, las posibles incidencias que hubiesen ocurrido durante el tratamiento médico, y las actuaciones desarrolladas en relación a las mismas.

3.– Pertsona fisikoek sustatutako eskolatze-helburuko programen kasuan, aurreko apartatuan aipatutako azalpen-memoriaren ordez ikastetxeko txosten bat aurkeztu ahal izango da, honelako gaiak eta alderdiak zehaztuko dituena: eskolatzea, ikasturtearen aprobetxamendua, adingabearen hezkuntza-aurrerapena, aldi baterako zaintzaileek atzerritar adingabearen ikaskuntzan izandako lankidetza eta inplikazioa eta, dagokionean, ikasturtean gertatu diren intzidentziak, konpondu ote ziren adieraziz, eta, konpondu baziren, nola.

3.– Asimismo, en el caso de que se trate de programas de desplazamiento temporal con fines de escolarización que hayan sido promovidos por personas físicas, la memoria explicativa podrá sustituirse por la presentación de un informe del centro educativo en el que se detallen aspectos y cuestiones tales como la integración escolar, el aprovechamiento del curso académico, el progreso educativo de la persona menor de edad, la colaboración e implicación de las personas que ejercían la guarda temporal en el proceso de aprendizaje de la persona extranjera menor de edad, y, en su caso, las posibles incidencias que hubiesen ocurrido durante el curso académico, especificándose si pudieron ser resueltas las mismas, y en qué forma.

31. artikulua.– Aldi batez lekualdatzeko programen esparruko oinarrizko betebeharrak.

Artículo 31.– Obligaciones básicas en el marco de los programas de desplazamiento temporal.

Aldi batez lekualdatzeko programa bat sustatzen duten pertsona fisikoek edo juridikoek honako betebehar hauek izango dituzte txostena egin duen foru-aldundiarekiko:

Las personas físicas o jurídicas promotoras de un programa de desplazamiento temporal tendrán las siguientes obligaciones con respecto a la Diputación Foral que haya emitido el informe:

a) Atzerritar adingabea Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen bitartean gertatutako edozer kausa edo inguruabarren berri ematea foru-aldundiari, baldin eta ezinezko egiten badu adingabea aldi baterako zaintza bere gain hartu duen pertsonarekin edo familiarekin geratzea.

a) A comunicar a la Diputación Foral toda causa o circunstancia sobrevenida que concurra durante la estancia de la persona extranjera menor de edad en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que imposibilite su permanencia junto con la persona o familia que hubiese asumido el ejercicio temporal de su guarda.

b) Pertsona juridikoek sustatutako programen kasuan, jakinaraztea, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, programan parte hartu duten adingabe guztiak itzuli direla jatorrizko herrialdera. Halaber, haur edo neraberen bat jatorrizko herrialdera itzuli izan ez balitz, erantzukizunpeko adierazpena zabaldu egin beharko da, honako informazio hau jasoz: adingabearen identifikazioa eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoan haren zaintza izan duen familia edo pertsonaren identifikazioa ere, bai eta jatorrizko herrialdera ez itzultzeko kausa ere, zein den jakinez gero.

b) En el caso de programas promovidos por personas jurídicas, a comunicar, mediante una declaración responsable, que todas las personas menores de edad que han participado en el programa han regresado a su país de origen. Asimismo, en el caso de que algún niño, alguna niña o adolescente no hubiese regresado, se deberá ampliar la declaración responsable con la siguiente información: identificación de la persona menor de edad, y, en su caso, de la persona o familia que hubiese ejercido su guarda durante su estancia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la causa que hubiese motivado que no haya regresado a su país de origen, si se conoce la misma.

Programa pertsona fisikoek sustatu badute, adingabea jatorrizko herrialdera noiz itzuli den adierazi beharko dute, eta itzulera-data organo eskudunek emandako bisaren indarraldian egon beharko da. Halaber, itzulera-data hori egiaztatu beharko dute pasaportearen kopia konpultsatua aurkeztuta, non agertuko den Estatutik ateratzeko zigilua eta adingabearen jatorrizko herrialdean sartzeko zigilua.

Cuando el programa haya sido promovido por personas físicas deberán comunicar la fecha de retorno de la persona menor de edad a su país de origen, debiendo estar comprendida la fecha de regreso, en todo caso, dentro del periodo de vigencia del correspondiente visado que haya sido concedido por el órgano competente. Y, asimismo, deberán acreditar la misma mediante la presentación de una copia compulsada de su Pasaporte, en la que figure el sello de salida del territorio nacional así como el sello de entrada en el país de origen de la persona menor de edad.

c) Programaren garapenari eta ebaluazioari buruzko amaierako azalpen-memoria igorri behar da foru-aldundira, bai eta aldi batez lekualdatzeko programaren garapenari buruz aurretiko aldeko txostena eman zuen Gobernuaren ordezkariordetzara ere, aurreko artikuluan ezarri bezala; horretarako, gehienez ere bi hilabeteko epea egongo da, adingabea jatorrizko herrialdera itzuli denetik edo, hala badagokio, programa amaitu denetik hasita.

c) A remitir a la Diputación Foral, así como a la Subdelegación del Gobierno que hubiese emitido el informe previo favorable al desarrollo del programa de desplazamiento temporal, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de retorno de la persona menor de edad al país de origen, o, en su caso, a la finalización del programa, la memoria explicativa final del desarrollo y evolución del programa, en los términos previstos en el artículo anterior.

d) Foru-aldundiari jakinaraztea adingabea aldi batez biziko den lurralde historikoari dagokion Gobernu Ordezkariordetzak aldi batez lekualdatzea baino lehen egin behar duen txostenaren emaitza. Jakinarazpena hilabeteko epean egin beharko da, txostena egiten denetik kontatzen hasita.

d) A comunicar a la Diputación Foral el resultado del informe previo al desplazamiento temporal que debe emitir la Subdelegación del Gobierno correspondiente al Territorio Histórico en el que vaya a residir temporalmente la persona menor de edad. Dicha comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de emisión del informe.

e) Programan parte hartzen duten adingabeen eta haien jatorrizko familiaren edo tutore zein zaintzaileen arteko harremana bultzatzea, eta, batik bat, anaia-arreben arteko harremana, beste pertsona edo familiaren batekin baldin badaude; horretarako, eskura jarriko zaie komunikazio-sistemetarako sarbide arduratsua, eta komunikazioen isilpekotasuna errespetatuko da.

e) A facilitar el contacto de las personas menores de edad que participen en el programa con su familia de origen o personas tutoras o guardadoras, y, en especial, con sus hermanos o hermanas en el caso de que permaneciesen con una persona o familia distinta, permitiendo el acceso responsable a los sistemas de comunicación y respetando el secreto de las comunicaciones.

f) Programan parte hartzen dutenek jatorrizko herrialdean errotuta jarrai dezaten saiatzea.

f) A procurar que las personas menores de edad que participen en el programa mantengan el arraigo con su país de origen.

g) Programan parte hartzen duten adingabeen eskubideak bete daitezen zaintzea, eta, batik bat, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea.

g) A velar por el respeto a los derechos de las personas menores de edad que participen en el programa y, en especial, asegurar el derecho a su intimidad y a su propia imagen.

h) Adingabeari ostatu ematea eta berekin edukitzera, dituen laguntza-, mediku-, gizarte- eta, hala badagokio, hezkuntza-premiei erantzunez.

h) A alojar a la persona menor de edad y mantenerla en su compañía, atendiendo a sus necesidades asistenciales, médicas, sociales y, en su caso, educativas.

i) Programan parte hartzen duten adingabeen egoeraren, bilakaeraren eta egokitzapenaren eta integrazioaren jarraipena erraztea, dekretu honen 29. artikuluan jasotzen denez.

i) A facilitar el seguimiento de la situación, evolución y adaptación e integración de las personas menores de edad que participen en el programa, en la forma prevista en el artículo 29 del presente Decreto.

j) Aldi batez lekualdatzeko programa garatzeko aurretiazko aldeko txostena egin zuen Gobernuaren Ordezkariordetzari jakinaraztea, espresuki eta formalki, dekretu honen 7.2, 8.2 eta 9.2 artikuluetan ezarritako arrazoi edo gorabehera salbuespenekoak, arriskutsuak edo larriak sortu direla, eta haiek behar bezala egiaztatzea.

j) A notificar, con carácter expreso y formal, a la Subdelegación del Gobierno que hubiese emitido el informe previo favorable al desarrollo del programa de desplazamiento temporal, la concurrencia de las circunstancias o razones excepcionales, de riesgo o urgencia, previstas en los artículos 7.2, 8.2 y 9.2 del presente Decreto, así como a acreditar debidamente las mismas.

k) Dagokion foru-aldundiari jakinaraztea goian aipatutako aparteko gorabeherak edo arrazoiak sortu direla, eta haiei dagokienez Gobernu Ordezkariordetzak hartu dituen neurrien berri ematea.

k) A comunicar a la Diputación Foral que corresponda la concurrencia de las circunstancias o razones excepcionales arriba citadas, así como las medidas adoptadas en relación a las mismas por la Subdelegación del Gobierno competente.

32. artikulua.– Adingabearen egonaldian zehar gerora sortutako kausak edo inguruabarrak.

Artículo 32.– Causas o circunstancias sobrevenidas durante la estancia de la persona extranjera menor de edad.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programa pertsona fisikoek sustatzen badute, foru-aldundiari eman beharko diote adingabearen zaintza betetzen jarraitzea eragozten dien gerora sortutako ezintasunaren berri, administrazio horrek azter eta balora ditzan, berariaz eta egoera pertsonalaren eta familiarraren arabera, ezintasun hori eragin duten arrazoiak eta gorabeherak, eta, azterketaren emaitzaren argitara, erabaki dezan komenigarriagoa den, adingabearen interes gorenaren arabera, haurra edo nerabea bere jatorrizko herrialdera itzultzea edo Euskal Autonomia Erkidegoan geratzea, foru-aldundiaren zaintzapean.

1.– Cuando el programa de desplazamiento temporal haya sido promovido por personas físicas, deberán comunicar a la Diputación Foral la imposibilidad sobrevenida que les impida seguir ejerciendo la guarda temporal de la persona menor de edad, a fin de que por parte de dicha administración se analicen y valoren, de forma expresa y atendiendo a la situación personal y familiar concurrente, las causas o circunstancias que motivan dicha imposibilidad, y, a la vista del resultado del examen, decida si resulta más conveniente al interés superior de la persona menor de edad, el retorno del niño, niña o adolescente a su país de origen, o su permanencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco bajo la guarda de la propia Diputación Foral.

2.– Pertsona juridikoek sustatutako aldi batez lekualdatzeko programen kasuan, adingabearen egonaldian zehar gerora sortutako arrazoiak edo gorabeherak direla-eta adingabeak ezin badu egon aldi batez zaintza bere gain hartu zuen pertsonarekin edo familiarekin, orduan sustatzaileek bermatu beharko dute adingabe horrek Euskal Autonomia Erkidegoan jarraituko duela, programaren parte den beste pertsona edo familia batekin.

2.– En el caso de programas de desplazamiento temporal promovidos por personas jurídicas, cuando durante la estancia de la persona menor de edad concurran causas o circunstancias sobrevenidas, que imposibiliten su permanencia junto con la persona o familia que hubiese asumido el ejercicio temporal de su guarda, deberán garantizar, en primer lugar, que dicha persona menor de edad continúe su estancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco con otra persona o familia que forme parte del programa.

3.– Adingabeak programan parte hartzen duen beste pertsona edo familia batekin egonaldia jarraitu ezin badu, programa sustatzen duen pertsona juridikoak aztertu eta baloratu egin beharko ditu, berariaz eta egoera pertsonalaren eta programa garatzeko baldintzen arabera, ezintasun hori eragin duten arrazoiak eta gorabeherak, eta, azterketaren emaitzaren argitara, behar adina arrazoitutako txosten bat prestatu beharko du, non, adingabearen interes gorenaren arabera, haurra edo nerabea bere jatorrizko herrialdera itzultzea justifikatu beharko duen.

3.– Cuando no fuera posible la estancia de la persona menor de edad con otra persona o familia que forme parte del mismo programa, la persona jurídica promotora del mismo deberá de analizar y valorar, de forma expresa y atendiendo a la situación personal y a las condiciones en que se está desarrollando el programa, las causas o circunstancias que motivan dicha imposibilidad y, a la vista del resultado del examen, elaborar un informe suficientemente motivado en el que, en función del interés superior de la persona menor de edad, se justifique el retorno del niño, la niña o adolescente a su país de origen.

4.– Haur edo nerabea jatorrizko herrialdera itzuli aurretik, erakunde sustatzaileak lehen aipatutako txostena Foru Aldundiari eman beharko dio, jakinarazita gerora sortutako zer ezintasunek eragozten duen adingabearen aldi baterako zaintza egiten jarraitzea, eta horren ondorioz, adingabearen egonaldia Euskal Autonomia Erkidegoan.

4.– Previamente al retorno de la niña, niño o adolescente a su país de origen deberán dar traslado del informe anterior a la Diputación Foral, comunicando la imposibilidad sobrevenida que impide seguir ejerciendo la guarda temporal de la persona menor de edad, y, en consecuencia, su permanencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Nolanahi ere, adingabea jatorrizko herrialdera itzultzeak dakartzan gastu guztiak programa sustatu duen pertsona fisiko edo juridikoak hartuko ditu bere gain.

5.– En todo caso, la cobertura económica de todos los gastos derivados del regreso al país de origen de la persona menor de edad correrá a cargo de la persona física o jurídica que haya promovido el programa.

33. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 33.– Incumplimiento.

1.– Aldi batez lekualdatzeko programa bat sustatzen duten pertsona fisikoek edo juridikoek aurrez adierazitako betebeharren bat urratzen badute, sustatzen dituzten hurrengo hiru programetan, iritzia eman behar duen foru-aldundiak programa garatzeko desadostasun-txostena egin beharko du.

1.– El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores por parte de las personas físicas o jurídicas promotoras de un programa de desplazamiento temporal conllevará, para los tres futuros programas que promuevan, la emisión de informe disconforme al desarrollo del programa por parte de la Diputación Foral que deba pronunciarse sobre el mismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero.

2.– Desadostasun-txostena emango da, halaber, ez-betetzearen ardura duen pertsona fisikoak ez duenean sustatu aldi batez lekualdatzeko programa, baina programan parte hartu duenean, programan lekualdatutako atzerritar adingabe baten aldi baterako zaintza bere gain hartuz, baldin eta pertsona juridiko batek sustatutako programa batean parte hartzen badu etorkizunean edo eskolatze-helbururako aldi batez lekualdatzeko programa baten sustatzailea denean zuzenean.

2.– La emisión de informe disconforme procederá, igualmente, cuando la persona física responsable del incumplimiento no haya promovido el programa de desplazamiento temporal, pero hubiese participado en el programa asumiendo el ejercicio de la guarda temporal de alguna de las personas extranjeras menores de edad desplazadas al amparo del mismo, siempre y cuando participe nuevamente en un programa futuro promovido por una persona jurídica, o sea dicha persona directamente la promotora de un desplazamiento temporal con fines de escolarización.

3.– Bete ez den betebeharra atzerritar adingabeari bere jatorrizko herrialdera itzultzeko laguntzarik ez ematea izan bada, desadostasun-txostena emango da etorkizunean sustatzen diren aldi baterako programa guztietan, edozein modalitatetakoak izanik ere.

3.– En el caso de que la obligación a la que no se haya dado cumplimiento sea la correspondiente a facilitar el retorno al país de origen de la persona extranjera menor de edad, la emisión de informe disconforme afectará a la totalidad de programas de desplazamiento temporal que se promuevan en el futuro, cualquiera que sea su modalidad.

4.– Horretarako, dagokion koordinazioa ezarriko da foru-aldundien artean, eta betebeharrak urratu dituzten pertsona fisikoen edo juridikoen datuak eman beharko dizkiote elkarri, urratze horrek zer programari eragin dion eta noiz gertatu den zehaztuz.

4.– A los efectos anteriores, se establecerá la correspondiente coordinación entre las Diputaciones Forales, debiendo comunicarse entre ellas los datos relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan incumplido sus obligaciones, concretando el programa afectado por el incumplimiento, y la fecha de desarrollo del mismo.

5.– Hori guztia, alde batera utzi gabe aldi batez lekualdatzeko programen sustatzaile diren pertsona fisiko edo juridikoen jardunak eragin ditzaketen arau-hausteak eta dagozkien zehapenak, betiere autonomia-erkidegoan haurrei eta nerabeei arreta eta babesa emateko legerian indarrean dagoenaren arabera.

5.– Todo lo anterior, sin perjuicio de las infracciones, y sus correspondientes sanciones, a las que pudieran dar lugar la actuación de las personas físicas o jurídicas promotoras de un programa de desplazamiento temporal, de conformidad con lo previsto en la legislación autonómica vigente en materia de atención y protección a la infancia y a la adolescencia.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datuen babesa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Protección de datos.

Aldi batez lekualdatzeko programetan parte hartzen duten adingabeen eta programa horietan haiei laguntzen dieten, haien zaintza izango duten eta, batik bat, gorabehera pertsonal eta familiarrak baloratzeko beharrezko diren helduen datu pertsonalak biltzeko, tratatzeko eta lagatzeko, indarrean dagoen legedian xedatutakoari jarraituko zaio, eta gaiarekin bat datozen beste xedapen batzuk ere, orokorrean aplikatzekoak eta egokiak direnak, aintzat hartuko dira; bereziki, osasun arloko datu pertsonalak babesteko xedapenak kontuan izango dira.

La recogida, tratamiento y cesión de datos de carácter personal de las personas menores de edad que participen en los programas de desplazamiento temporal, así como de las personas adultas que les acompañen durante el mismo, y de las personas que vayan a ejercer la guarda, y, en particular, de aquellos que resulten necesarios para valorar las circunstancias personales y familiares, se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, así como a las demás disposiciones concordantes en la materia y que resulten de general y pertinente aplicación; en especial, las disposiciones de protección de datos de carácter personal relativas al ámbito sanitario.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidetzen ari diren eskaerei eta hasita dauden programei aplikatzeko araudia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Normativa aplicable a las solicitudes en tramitación y a los programas ya iniciados.

Dekretu honetan jasotako xedapenak ez zaizkie aplikatuko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamenduaren 187.1 artikuluan jasotako txostena egiteko eskaerei (4/2000 Lege Organikoa Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzkoa eta Atzerritar horiek Gizarteratzeari buruzkoa da, eta 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu zen, apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren bidez onartua), baldin eta dekretu hau indarrean jarri aurretik aurkeztu badira eta izapidetzen ari badira, ez eta haien babesean garatzen ari diren aldi batez lekualdatzeko programei ere.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto no serán de aplicación a las solicitudes de emisión del informe previsto en el artículo 187.1 de del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado en virtud del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que hayan sido presentadas con anterioridad a su entrada en vigor y que se encuentren en tramitación, ni a los programas de desplazamiento temporal que sean desarrollados al amparo de las mismas.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Oporraldia igarotzeko edo eskolatzeko aldi batez lekualdatzeak xede dituzten programa humanitarioetan eskatutako gutxieneko adina.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Edad mínima exigida en los programas de carácter humanitario que tengan por objeto desplazamientos temporales con fines de disfrute de vacaciones o de escolarización.

Oporraldia igarotzeko edo eskolatzeko aldi batez lekualdatzeak xede dituzten programa humanitarioetan, ez da aplikatuko dekretu honen 8.1.c) eta 9.1.b) artikuluetan, hurrenez hurren, ezarritako gutxieneko adinaren muga, baldin eta haurrak eta nerabeak lehendik lekualdatu badira Euskal Autonomia Erkidegora, Gobernu Ordezkariordetzak baimendutako helburu berbera duen eta foru-aldundiren baten aldeko txostena duen aldi batez lekualdatzeko programen esparruan.

En los programas de carácter humanitario que tengan por objeto desplazamientos temporales con fines de disfrute de vacaciones o de escolarización no resultará de aplicación el límite de edad mínima previsto en los artículos 8.1.c) y 9.1.b) del presente Decreto, respectivamente, a aquellos niños, aquellas niñas y adolescentes que se hubiesen desplazado con anterioridad, al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de programas de desplazamiento temporal para el mismo fin que hubiesen sido autorizados por la Subdelegación del Gobierno e informados favorablemente por cualquiera de las Diputaciones Forales.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko abenduaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental