Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

245. zk., 2018ko abenduaren 21a, ostirala

N.º 245, viernes 21 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
6265
6265

179/2018 DEKRETUA, abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duena.

DECRETO 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoan otsailaren 18ko 3/2005 Legea, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa (aurrerantzean HNL), lehendabiziko arauzko erreferente orokorra izan zen haurren gaia eta, bereziki, haurren eta nerabeen artapenaren eta babesaren gaia eta haien eskubideen nahiz erantzukizunen defentsaren, bermearen eta sustapenaren gaia jorratzerakoan.

La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (en adelante LIA), constituye el primer referente normativo, de carácter global, en la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de infancia; y, en especial, en la atención y la protección de las niñas, los niños y personas adolescentes, y en la defensa, la garantía y la promoción tanto de sus derechos como de sus responsabilidades.

Lege hori estatu-mailako legeria inspiratzen duten planteamendu eta printzipioetatik abiatzen da. Estatu-mailako legeria hori osatzen dutenak honako hauek dira: urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa, Adingabeen Babes Juridikoari buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea zati batean aldatzen dituena (aurrerantzean ABJLO); Kode Zibila bera; eta Prozedura Zibilari buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea. Gauzak horrela, aipatutako legeak arauzko testu bakarrean jasotzen ditu haurren eta nerabeen alde aintzatetsitako oinarrizko eskubideak, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen esku-hartzea gidatu behar duten printzipioak ezartzen ditu haurrak eta nerabeak babesteko dituzten eskumenenen egikaritzan, eta, aldi berean, haurren gaiari buruzko eskumenen esparrua argitzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Eusko Jaurlaritza), Foru Administrazioaren (foru-aldundiak) eta Udal Administrazioaren (udalak) artean.

La citada ley, partiendo de los planteamientos y principios inspiradores de la legislación estatal en la materia –conformada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LOPJM), el propio Código Civil y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil–, consagra en un único texto normativo el conjunto de derechos básicos reconocidos en favor de las niñas, los niños y personas adolescentes; establece los principios que deben regir la intervención de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio de sus competencias de atención a la infancia y la adolescencia, a fin de promover y defender el ejercicio efectivo de los derechos anteriores; y, a su vez, clarifica el marco competencial, en materia de infancia, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco), la Administración Foral (Diputaciones Forales) y la Administración Municipal (Ayuntamientos).

Halaber, arrisku- edo babesgabezia-egoeran dauden haur eta nerabeen babesa izan zen erregulazio berrian protagonismorik handiena hartutako beste jarduketa-eremu nagusietariko bat. Horren inguruan, haur edo nerabe bati eragiten dioten duten arrisku- eta babesgabezia-egoeretan Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek esku hartzeko duten betebeharrari dagokionez, aipatutako lege-testuak berak familia-harrera egituratzen zuen babes-erakunde berri gisa.

Asimismo, la protección a las niñas, los niños y personas adolescentes en situación de riesgo o de desamparo fue otra de las principales áreas de actuación que mayor protagonismo alcanzó en la nueva regulación. A este respecto, en el marco de la obligación de las administraciones públicas vascas de intervenir en toda situación de riesgo y desamparo que afecte a una niña, a un niño o a una persona adolescente, el citado texto legal configuraba el acogimiento familiar como una nueva institución de protección.

Filosofia horretatik abiatuz, EAEko administrazio publikoek egoera horiei aurre egiteko har ditzaketen babes neurrien artean, HNLk bereziki azpimarratzen ditu adingabea familiarengandik edo familia-ingurunetik bereizi beharra dakarten neurriak eta, zehatzago, familia-harrerari dagokion neurria; horretarako, aipatutako lege-testuaren III. tituluaren II. kapituluak haur eta nerabeen babesari buruzko 6. atalean garatzen ditu neurri zehatz horren gaineko arauzko xedapenak.

Partiendo de esa filosofía, entre las distintas medidas de protección que las administraciones públicas vascas pueden adoptar ante las situaciones anteriores, la LIA incide con detalle en aquellas que conllevan una separación de la persona menor de edad del entorno o medio familiar, y, en concreto, en la correspondiente al acogimiento familiar, desarrollando las disposiciones normativas relativas a la citada medida en la Sección 6.ª del Capítulo II del Título III –relativo a la «Protección a los niños, niñas y adolescentes»– del citado texto legal.

Bereziki, familia-harreraren babes-neurria kontzeptuatzeaz gain, familia-harreraren modalitateak zehazten ditu, horretarako Kode Zibilean jasotako xedapenei men eginez. Halaber, prozedurarako zenbait jarraibide ezartzen ditu familia harreragileen egokitasuna zehazten duten zirkunstantzien balorazioaren inguruan eta familia-harrera formalizatzeko prozeduraren inguruan, betiere neurriaren aplikazioan eta zehaztapenean gutxieneko uniformetasuna erdietsi nahian. Azkenik, zenbait xedapen jasotzen ditu familia-harrerako neurria amaitzeari buruz eta familia-harrerarako laguntzari eta haren ikuskapenari buruz.

En particular, conceptúa la medida de protección consistente en el acogimiento familiar y determina las distintas modalidades de acogimiento familiar, remitiéndose a tal efecto a las disposiciones contenidas en la materia en el Código Civil; establece distintas pautas procedimentales en relación a la valoración de las circunstancias determinantes de la adecuación de las familias acogedoras, y al procedimiento de formalización del acogimiento familiar, con el objeto de alcanzar una mínima uniformidad en la aplicación y determinación de la medida; y, finalmente, contempla diversas disposiciones en relación al cese de la medida de acogimiento familiar y al apoyo y supervisión del acogimiento familiar.

Aurrekoa gorabehera, HNL duela hamahiru urte baino gehiago onartu zenetik, familia-harrerako neurria –egoitza-harreraren babes-neurria ez bezala– ez da arau bidez garatu denbora-tarte horretan guztian.

No obstante lo anterior, desde la aprobación de la LIA, hace más de trece años, y a diferencia de lo que sucedió con la medida de protección consistente en el acogimiento residencial, la medida del acogimiento familiar no ha sido objeto de desarrollo normativo alguno en todo ese tiempo.

Gertakari hori oztopoa izan da hiru lurralde historikoek babes-eremu horretan batera eta modu paraleloan aurre egin ahal izateko. Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan hutsune juridikoa sortu da, betiere foru-aldundiek euren tutoretzapean edo zaintzapean dituzten adingabeen familia-harreraren prozedura osoan zehar garatu beharreko jarduketak eta faseak argitzeko beharrezkotzat jotzen diren prozedura-irizpide, -gidalerro eta -jarraibideak zehazteari eta ezartzeari dagokionez; eta hori halaxe gertatu da ezarritako familia-harrerako neurria formalizatu aurretik, hura indarrean egon bitartean eta amaitutzat eman ondoren ere.

Este hecho ha impedido avanzar, de forma conjunta y paralela en los tres Territorios Históricos, en dicho ámbito de protección; y, como consecuencia de ello, ha generado en la Comunidad Autónoma del País Vasco un vacío jurídico en lo que se refiere a la definición y el establecimiento de criterios, directrices y pautas procedimentales que se consideran necesarias para clarificar las distintas actuaciones y fases a desarrollar por las Diputaciones Forales a lo largo de todo el procedimiento de acogimiento familiar de las personas menores de edad que se encuentren bajo su tutela o guarda; tanto con carácter previo a la formalización de la medida de acogimiento familiar adoptada como durante toda la vigencia de la misma y a su término.

Testuinguru horretan, kontuan hartzekoa da uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoa eta uztailaren 28ko 26/2015 Legea onartu direla, biak ala biak haurren eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak eta, besteak beste, jadanik gorago aipatutako ABJLO eta Kode Zibila aldatzea eragin dutenak.

En ese contexto, hay que tener en cuenta la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que ha conllevado la modificación, entre otras, de las ya mencionadas LOPJM y del Código Civil.

Eta hori guztia, egindako aldaketen artean nabarmentzen direlako familia-harrerari dagozkionak eta familia-harrera egoitza-harreraren aldean lehenestea helburutzat dutenak. Horren oinarria da adingabeak familia-giroa behar duela nortasuna modu egokian garatzeko, alderdi horri dagokionez erabateko adostasuna baitago psikologiaren eta pedagogiaren eremuko profesionalen artean.

Y ello porque entre las distintas modificaciones acometidas destacan las relativas al acogimiento familiar, que tienen por objeto priorizar la medida de acogimiento familiar frente al residencial, y cuyo fundamento estriba en el hecho de que la persona menor de edad necesita un ambiente familiar para un adecuado desarrollo de su personalidad; aspecto este en el que existe total consenso entre las personas profesionales en el ámbito de la psicología y la pedagogía.

Aurreko premisatik abiatuta, ABJLOren 12. artikuluak lehenengo apartatuan honako hau ezartzen du: «botere publikoek adingabeak babestuko dituzte arrisku-egoerak prebenituz, atzemanez eta horiei konponbidea emanez, betiere horretarako egokiak diren zerbitzuak eta baliabideak ezarriz, zaintza egikarituz eta, babesgabezia deklaratuz gero, legearen ministerioak tutoretza bere gain hartuz. Edozein kasutan ere, babes-jarduketetan familia-arloko neurriak lehenetsiko dira bizileku-neurrien aldean, egonkorrak aldi baterakoen aldean eta adostuak ezarritako neurrien aldean».

Partiendo de la premisa anterior, el artículo 12 de la LOPJM determina en su apartado primero que «La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas».

Eta, horrekin bat etorrita, araudi-berrikuntza bat sartzen du, bosgarren eta seigarren apartatuetan. Hain zuzen, adingabeak babestu behar dituzten erakunde publikoei ezartzen die betebehar bat, hartutako babes-neurriak berariaz ezarritako epeetan berrikustekoa, arreta berezia jarrita bi urtetik gorako aldi baterako familia-harreran dauden haur eta nerabeengan. Hartara, haur edo nerabe bakoitzaren jarraipen pertsonala egitera eta hartutako babes-neurria berrikustera behartzen da.

Y, en línea con ello, introduce una nueva innovación normativa, en sus apartados quinto y sexto, que determina la obligación de las entidades públicas de protección de las personas menores de edad de revisar, en plazos expresamente tasados, las medidas de protección adoptadas, prestándose especial atención a las niñas, los niños o adolescentes que se encuentren en acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos años. De esta manera, se obliga a realizar un seguimiento personal de cada niña, cada niño o adolescente y una revisión de la medida de protección adoptada.

Halaber, adingabeei dagokienez, ABJLOren 11.2 artikuluak botere publikoen jardunaren printzipio gidarien artean ezartzen du honako hau: «Jatorrizko familiari eutsiko zaio, baldin eta haren interesarentzat egokia bada; hala izan ezean, familia-babesaren aldeko neurri iraunkorrak hartzea bermatu beharko da, kasu horietan familia-harrera erakunde-harreraren aldean lehenetsiz».

Asimismo, el artículo 11.2 de la LOPJM establece entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, en relación con los menores, el siguiente: «El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional».

Aurrekoarekin hertsiki lotuta, lege-testu beraren 20. artikuluak erraztu egiten du familia-harreraren eraketa –egoitzakoarekin parekatuta–, arintasunaren mesedetan eta adingabeen interesa zaintze aldera, nahiz eta aurretik gurasoen edo tutoreen adostasunik eduki ez, hargatik eragotzi gabe jurisdikzio-kontrola.

En estrecha relación con lo anterior, el artículo 20 del mismo texto legal simplifica la constitución del acogimiento familiar –equiparándolo al residencial–, a fin de favorecer la agilidad y preservar el interés de las personas menores de edad, y aun cuando no exista previa conformidad de los progenitores o tutores, sin perjuicio del control jurisdiccional del mismo.

Bestalde, familia-harreraren formalizazioa lantzen du, bai eta harekin batera joan behar duen dokumentu erantsiaren edukia ere, eta pertsona edo familia harreragilearen egokitasuna aurretik baloratzeko beharra sartzen da, eta jarraian eta estatu-mailako lege-araudian lehen aldiz, balorazio hori egiteko jarraitu beharreko irizpideak zehazten dira; irizpide horiek, orain arte, ez dira estatu-mailako araudian jaso.

De otro lado, aborda la formalización del acogimiento familiar y el contenido del documento anexo que debe acompañar al mismo, e introduce la necesidad de que se valore previamente la adecuación de la persona o familia acogedora, incorporando seguidamente, y por primera vez en la normativa legal estatal, los criterios a seguir a efectos de realizar dicha valoración; criterios que no estaban hasta ahora recogidos en la normativa estatal.

Eta, azkenik, familia-harreraren modalitateak birdefinitzen ditu, pertsona edo familia harreragilearen ezaugarriekin lotuta: adingabearen familia zabalak egiten duena edo beste familia batek egiten duena.

Y, por último, redefine las modalidades de acogimiento familiar en relación con las características de la persona o familia acogedora, refiriéndose al acogimiento en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.

Horretaz aparte, ABJLOren 20 bis artikuluan pertsona edo familia harreragileen eskubideak eta betebeharrak zerrendatzen dira. Aitzitik, 21 bis artikuluak hartutako adingabeen eskubideak soilik jasotzen ditu, oro har, eta harreraren modalitateari –familiakoa edo egoitzakoa– erreparatu gabe, eta familia-harreran daudenean dituzten eskubide espezifiko batzuk eransten ditu.

En otro orden de cosas, el artículo 20 bis de la LOPJM relaciona el conjunto de derechos y deberes que tendrán las personas o familias acogedoras, mientras que el artículo 21 bis limita su contenido a relacionar únicamente los derechos que tienen las personas menores de edad acogidas, en general, y con independencia de la modalidad de acogimiento –familiar o residencial–, añadiendo una serie de derechos específicos que les corresponden cuando se encuentran en acogimiento familiar.

Azkenik, azpimarratzekoa da ABJLOren 21. artikuluaren hirugarren apartatuaren edukia. Apartatu horrek, egoitza-harrera arautzeko artikuluaren baitan doanez, adierazten du familia-harrera gailendu behar zaiola egoitza-harrerari, eta, neurri hori bete, beteko dela ziurtatzeko, honako xedapen hauek ezartzen ditu, adingabeak babesteko betekizuna daukaten erakunde publiko guzti-guztiek bete ditzaten: umeak bizimodua familia-giroan egiteko bidea errazteko, lehentasuna emango zaio familia-harrerari egoitza-harreraren aurrean, edozein adingaberen kasuan, baina, bereziki, sei urtetik beherakoen kasuan; ez da erabakiko hiru urtetik beherakoei egoitza-harrera ematerik, ez bada familia-harrerako neurria une horretan bertan ezartzeko behar bezala egiaztatutako ezintasunagatik edo neurri hori adingabearen interes gorenari ondo ez badatorkio. Halaber, egoitza-harrera erabakitzeko hemen ezarritako muga hori sei urtetik beherakoei ere aplikatuko zaie ahalik eta eperik laburrenean, eta, nolanahi ere, adingabe horien egoitza-harrerak ezingo du hiru hilabetetik gora iraun.

Finalmente, cabe destacar el contenido del apartado tercero del artículo 21 de la LOPJM. Dicho apartado, en el marco de un artículo dedicado a regular el acogimiento residencial, declara la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial y, a fin de garantizar el cumplimiento de dicha previsión, establece las siguientes disposiciones que habrán de ser tomadas en consideración por las distintas entidades públicas de protección de las personas menores de edad: con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier persona menor de edad, especialmente para las menores de seis años; no se acordará el acogimiento residencial de personas menores de tres años, salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior de la niña, del niño o adolescente; la limitación anterior para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a las personas menores de seis años en el plazo más breve posible; y, en todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estas personas menores de edad no tendrá una duración superior a tres meses.

Goian azaldutako aurreikuspen eta printzipioak, den-denak anbizio handikoak izanagatik ere, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko euskal antolamendu juridikoan ezinbestean txertatu beharrekoak dira; horrek premiazko eta derrigorrezkoago egiten du Euskal Autonomia Erkidegoaren familia-harreraren arauzko garapena, betiere ABJLOn eta Kode Zibilean ezarritako xedapenen edukiaren arabera –biei Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legeak emandako idazkeraren arabera–, eta HNLk ezarritakoari jarraituz, betiere aurreko legeek ezarritakoari kontrajartzen ez zaion edo harekin bateraezina ez den guztiari dagokionez.

Las previsiones y principios anteriores, si bien son todas ellas muy ambiciosas, deben ser incorporadas necesariamente en el ordenamiento jurídico vasco de atención y protección a la infancia y a la adolescencia; hecho este que hace aún más urgente y obligatorio el desarrollo normativo del acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo al contendido de las disposiciones en la materia previstas en la LOPJM y en el Código Civil –en la redacción dada a ambas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia–, así como en la LIA, en todo aquello que no se oponga o resulte incompatible con lo dispuesto en las leyes anteriores.

Aurrekoa ikusita, eta HNLn ezarritako haurtzaroaren arloko eskumenen esparruarekin bat etorrita, Eusko Jaurlaritzari dagokio haurtzaroaren eta nerabezaroaren arloko lege-ekimena eta erregelamendu-ahala gauzatzea –104.1 artikulua–, eta azken xedapenetatik seigarrenean Eusko Jaurlaritza gaitzen du lege-testu horren erregelamendu bidezko garapena egiteko. Eta foru-aldundiei eta udalei, euren eskumenen lurralde-eremuan, hauek dagozkie, hurrenez hurren: babesgabetasun larriko egoeran edo babesgabezia-egoeran dauden eta arrisku-egoeran dauden haur eta nerabeak babestearen arloan lege horren III. tituluan esleitutako jarduerak egitea –104.2.a) eta 104.3.a) artikuluak–.

A la vista de lo anterior, y de acuerdo con el marco competencial en materia de infancia previsto en la LIA, corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en materia de infancia y adolescencia –artículo 104.1–, facultando su Disposición Final sexta al Gobierno Vasco para el desarrollo reglamentario de dicho texto legal. Y, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos, en el ámbito territorial de su competencia, les corresponde la realización de las actuaciones que se les atribuyen en el Título III de la citada ley en materia de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección grave o de desamparo, y en situación de riesgo, respectivamente –artículos 104.2.a) y 104.3.a)–.

Halaber, 104.1.f), 104.2.e) eta 104.3.d) artikuluek Eusko Jaurlaritzari nahiz foru-aldundiei eta udalei, hurrenez hurren, iritzi publikoa sentsibilizatzeko funtzioak esleitzen dizkiete, haurren eta nerabeen eskubideak defendatzeko neurri positiboak hedatzeko eta sustatzeko kanpainak antolatzearen bitartez; Eusko Jaurlaritzaren eta udalen kasuan, gainera, komunitate-arloan egin beharreko neurri positiboak zein diren adierazten da.

Asimismo, los artículos 104.1.f), 104.2.e) y 104.3.d) atribuyen, tanto al Gobierno Vasco como a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos, respectivamente, funciones de sensibilización de la opinión pública mediante la organización de campañas de divulgación y la promoción de medidas positivas en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, expresándose en el caso del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos que dichas medidas positivas deberán ser en el ámbito comunitario.

Bestalde, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako gizarte-zerbitzuak egituratzen dituenak, Eusko Jaurlaritzari, foru-aldundiei eta udalei emandako eskumenen esleipena antolatzen du, eta, besteak beste, berariaz ezartzen ditu foru-aldundiei eta udalei dagozkien eskumenak haurrak eta nerabeak zaintzearen eta babestearen arloan (39 eta 42 bitarteko artikuluak). Nolanahi ere, puntu horretan, eta foru-aldundien eta udalen eskumenei dagokienez, arrisku- edo babesgabezia-egoeran dauden adingabeak babestearen arloan, haurrak eta nerabeak zaintzearen eta babestearen arloan indarrean dagoenera jotzera mugatzen da, gaur-gaurkoz HNLk ezartzen duenera, alegia.

Por otra parte, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que estructura los servicios sociales integrados en el Sistema vasco de servicios sociales, ordena la asignación competencial atribuida al Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos, incluidas, de forma explícita, las competencias correspondientes a las diputaciones forales y a los ayuntamientos en materia de atención y protección a la infancia y a la adolescencia (artículos 39 a 42). No obstante, en este punto, y por lo que a las competencias de las Diputaciones Forales y de los Ayuntamientos se refiere, en materia de protección a las personas menores de edad en situación de riesgo o de desamparo, se limita a remitirse a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de atención y protección a la infancia y la adolescencia, que actualmente está constituida por la LIA.

Aurreko araudia oinarri hartuta, dekretu honek Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan aplikatuko den testu arauemaile bakarrean jasotzen du lege-araudian –Estatukoan nahiz erkidegokoan– ezarritako familia-harrerako neurriari buruzko xedapenen garapena, haurrak eta nerabeak zaintzearen eta babestearen arloan; araudi hori arestian aipatutako HNLn, ABJLOn eta Kode Zibilean zehazten da.

Sobre la base normativa anterior, el presente Decreto acomete en un único texto normativo, que resultará de aplicación para el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el desarrollo de las disposiciones relativas a la medida de acogimiento familiar contempladas en la normativa legal –tanto estatal como autonómica– en materia de atención y protección a la infancia y a la adolescencia; legislación esta que se concreta en las ya aludidas LIA, LOPJM y en el Código Civil.

Hori horrela izanik, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrerari buruzko araudiaren garapenari heltzen zaio, gaiaren izaerari eta bermerik handienak ezartzeko beharrari erreparatuz, bereziki, babesgabetasun-egoeran dauden eta foru-aldundien tutoretzaren edo zaintzaren pean dauden adingabeei begira; eta, horrekin bat etorriz, segurtasun juridikoa sendotu nahi da. Eta, jakina denez, foru-aldundiek duten esperientzia garrantzitsua kontuan hartuz, bai familia-harrera egiteko euren burua eskaintzen duten pertsonen egokitasuna aztertzean eta balioestean, bai harrera egindako adingabeari, familia harreragileari eta jatorrizko familiari berari aholkularitza-, prestakuntza- eta laguntza-neurriak, -programak, -baliabideak edo -zerbitzuak ematean, bai euren zirkunstantzia partikularrak kontuan hartuz adingabeari harrera egiteko egokientzat jotzen diren pertsona harreragileak hautatzeko eta adingabearen interes gorenari men eginez egokientzat jotzen den familia-harrerako neurria formalizatzeko jarduketak aurrera eramatean.

Siendo esto así, se acomete el desarrollo normativo del acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo a la naturaleza de la materia, así como a la necesidad de establecer las máximas garantías, en especial, para las personas menores de edad en situación de desprotección que se encuentran bajo la tutela o guarda de las Diputaciones Forales; y, en consonancia con ello, fortalecer la seguridad jurídica. Y, por supuesto, tomando en consideración la importante experiencia que acumulan las Diputaciones Forales en el estudio y la valoración de la adecuación de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar; en la prestación de medidas, programas, recursos o servicios de asesoramiento, formación y apoyo a la persona menor de edad acogida, a la persona o familia acogedora y a la propia familia de origen; y en las actuaciones que realizan para la selección de las personas acogedoras que se consideren más apropiadas para el acogimiento de la persona menor de edad, atendiendo a sus circunstancias particulares, así como para la formalización de la medida de acogimiento familiar que se considere más adecuada en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

Beste alde batetik, gaia diseinatzeko eta garatzeko orduan, aintzat hartu da emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren printzipioa diseinuan eta garapenean sartzeko beharraren ikuspuntua, bai eta genero-ikuspegia ere.

De otro lado, el diseño y el desarrollo de la materia ha estado orientado bajo la óptica de la necesidad de integrar en su diseño y en su desarrollo el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la perspectiva de género.

Horren guztiaren emaitza familia-harreraren oso erregulazio zehatza izan da, eta horretan protagonismo nabarmena du erabakitako familia-harrerako neurria eratzera eta formalizatzera zuzendutako prozedurak berak, eragin berezia baitu erabakitako neurria aldatzen, eteten edo bertan behera uzten den kasuetan.

El resultado de todo ello ha sido una regulación muy detallada del acogimiento familiar, en la que tiene un protagonismo muy relevante el propio procedimiento dirigido a la constitución y formalización de la medida de acogimiento familiar que se hubiera adoptado, y que incide de forma especial en los supuestos de modificación, suspensión y cese de la medida adoptada.

Horren guztiaren xedea da biztanleengan eragina duen arau orori eskatu behar zaion segurtasun juridikoaren printzipio orokorra indartzea, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko guztietako herritarren arteko berdintasunaren printzipioa ere. Gainera, bermerik osoenak ezarri nahi dira bai babesgabetasun-egoeran dauden adingabeentzat eta pertsona edo familia harreragileentzat, bai guraso edo tutoreentzat eta, oro har, adingabearen jatorrizko familiarentzat, arreta berezia jarriz neba-arrebei.

Todo ello con el propósito de reforzar el principio general de seguridad jurídica que resulta exigible a toda norma que tiene incidencia en la población, así como el principio de igualdad de toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con independencia del Territorio Histórico de residencia. Y, asimismo, establecer las máximas garantías, tanto para las personas menores de edad en situación de desprotección y las personas o familias acogedoras como para los progenitores o personas que ejercen la tutela, y, en general, para la familia de origen de la persona menor de edad, con especial atención a los hermanos y a las hermanas.

Bestalde, esan beharra dago araudiaren garapena egiten dela 27/1983 Legearen 8. artikuluko 3. apartatuko a) eta b) letretan ezarritakoari kalterik egin gabe; izan ere, letra horien arabera, lurralde historikoetako foru-organoek erregelamendu-ahala izango dute, euren zerbitzuak garatzeko, eta administrazio-ahala izango dute. Eta hori kontuan hartuta, autonomia-erkidegoko erakunde erkideek euren legeria garatzeko emandako xedapen orokorrekin bat etorriz bideratuko da ahal horien egikaritza.

Por otra parte, cabe decir que el desarrollo normativo se realiza sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.3.a) y b) de la Ley 27/1983, en virtud del cual los Órganos Forales de los Territorios Históricos tendrán potestad reglamentaria, para el desarrollo de sus propios servicios, y administrativa. Y a la vista del cual el ejercicio de esas potestades se hará de conformidad con las disposiciones de carácter general que dicten las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma en desarrollo de su legislación.

Beraz, foru-aldundiek exekuzio-eskumena dute, eta, horregatik, aldi berean ahalmenak dituzte jarduketa-prozedura orokorra bakoitzaren antolaketa propioaren arabera garatzeko eta egokitzeko, foru-autonomiaren printzipioa onartuz; izan ere, horren kariaz, foru-organoen antolaketa, araubidea eta jardunbidea onartzeko eskumen esklusiboa dute.

En vista de ello, las Diputaciones Forales tienen la competencia de ejecución, por lo que están facultadas, a su vez, para desarrollar y adaptar el procedimiento general de actuación a la organización propia de cada una de ellas, en asunción del principio de la autonomía foral, que se concreta en su competencia exclusiva para la aprobación de la organización, régimen y funcionamiento de sus Órganos Forales.

Horregatik, eta edukiaz denaz bezainbatean, dekretu hau hamahiru kapitulutan egituratzen da eta bi xedapen gehigarri ditu, bai eta xedapen iragankor bat eta azken xedapen bat ere.

Por todo ello, y en cuanto a su contenido, el presente Decreto se estructura en trece capítulos, que se completan con dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final.

Lehenengo kapituluak Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harreraren erregulazioari aplikagarri zaizkion xedapen orokorrak jasotzen ditu.

El Capítulo primero contempla las disposiciones generales que resultan de aplicación a la regulación del acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bigarren kapituluak familia-harreraren modalitateak zehazten eta garatzen ditu, gaur egun indarrean dauden ABJLOren 20. artikuluaren eta Kode Zibilaren 173 bis artikuluaren testuek jasotako iraupen-irizpidea eta helburu edo xedearen irizpidea aintzat hartuz; halaber, 8. artikuluan arreta berezia jartzen du familia-harrera espezializatu eta profesionalizatuaren modalitatea mugatzea eta egituratzea ahalbidetzen duten irizpide eta betekizunetan.

El Capítulo segundo determina y desarrolla las distintas modalidades de acogimiento familiar, atendiendo a los criterios de duración y finalidad u objetivo previstos en la redacción actualmente vigente del artículo 20 de la LOPJM y el artículo 173 bis del Código Civil, y dedicando en su artículo 8 una especial atención a los criterios y requisitos que permiten delimitar y configurar la modalidad del acogimiento familiar especializado y profesionalizado.

Hirugarren kapituluak harrerapeko adingabeen eta pertsona edo familia harreragileen eskubideak eta betebeharrak azaltzen ditu, bai eta adingabearen guraso edo tutoreenak ere.

El Capítulo tercero desglosa los derechos y deberes de las personas menores de edad acogidas y de las personas o familias acogedoras, así como de los progenitores o tutores o tutoras de la persona menor de edad.

Laugarren kapituluak foru-aldundien tutoretzaren edo zaintzaren pean dauden adingabeen familia-harrerarako prozedura egituratzen du, eta, bereziki, familia-harrerako neurria formalizatzeko beharrezkoak diren faseak deskribatzen ditu.

El Capítulo cuarto estructura el procedimiento de acogimiento familiar de las personas menores de edad que se encuentren bajo la tutela o guarda de las Diputaciones Forales, y, en particular, las distintas fases que requiere la formalización de la medida de acogimiento familiar.

Bosgarren kapituluak pertsona harreragileen egokitasuna arautzen du. Horretarako, egokitasunaren kontzeptua zehazten du, eta gero, definizio hori abiapuntu hartuta, honako hauek zehazten ditu: egokitasunerako eskakizunak; egokitasuna baloratzeko irizpideak –bai orokorrak eta bai kasuan kasuko familia-harreraren modalitatearen araberakoak–; familia-harrerarako eskaintza ez onartzea dakarten egoerak; egokitzat ez jotzea dakarten egoerak; egokitasuna aztertzeko eta baloratzeko metodologia; familia-harrera eskaintzeko eskabidea aurkeztu aurreko eta egokitasunaren deklaraziorako prestakuntza-jarduketak; eta aurreko eskabide hori formalizatu ondorengo egokitasun-azterketa eta balorazio psikosoziala.

El Capítulo quinto se dedica a regular la adecuación de las personas acogedoras, y, a tal efecto, conceptúa qué se entiende por adecuación, y, partiendo de dicha definición, determina: los requisitos de adecuación; los criterios de valoración de la adecuación –tanto generales como en función de la modalidad de acogimiento familiar de que se trate–; las circunstancias determinantes para la no admisión del ofrecimiento para el acogimiento familiar; las circunstancias determinantes de la no adecuación; la metodología para el estudio y valoración de la adecuación; las actuaciones de preparación previa a la presentación de la solicitud de ofrecimiento y declaración de la adecuación para el acogimiento familiar; y, el estudio y la valoración psicosocial de la adecuación, una vez formalizada la solicitud anterior.

Aztergai ditu, halaber, egokitasun-deklarazioaren balorazioaren eguneratzea eta egokitasun-deklarazio horren galera. Horretarako, familia-harrerarako jada emandako egokitasunaren balorazioa eguneratzeko prozedura espezifikoa garatzen du, zeinaren amaiera izan baitaiteke egokitasun-deklarazioa mantentzea edo egokitasun-deklarazioa errebokatzea eta, ondorioz, eragina galtzea.

Y, asimismo, aborda la actualización de la valoración de la declaración de adecuación y la pérdida de dicha declaración de adecuación. A tal efecto, desarrolla el procedimiento específico de actualización de la valoración de la adecuación para el acogimiento familiar ya concedida, y que pueda concluir, bien con el mantenimiento de la declaración de adecuación, bien con la revocación de dicha declaración, con la consiguiente pérdida de sus efectos.

Seigarren kapituluak pertsona harreragileen hautaketaren gaiari arautzen du eta, horretarako, hautaketa-irizpide orokor eta zehatzak finkatzen ditu; jarraian, hautatzeko prozedura eta hautatutako pertsonak edo familiak esleitutako adingabea eta proposatutako harrera-modalitatea onartzeko prozedura garatzen ditu; eta, azkenik, familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko ebazpenari dagozkion xedapenak jasotzen ditu, eta, bereziki, emandako ebazpenari ezinbestean gehitu beharreko eranskinak (kontratua) bete beharreko gutxieneko edukia ezartzen du.

El Capítulo sexto regula la selección de las personas acogedoras, y, para ello, fija los criterios generales y específicos de selección; seguidamente, desarrolla el procedimiento de selección y de aceptación por la persona o familia seleccionada de la persona menor de edad que haya sido asignada y a la correspondiente modalidad de acogimiento propuesta; y, finalmente, prevé las disposiciones correspondientes a la resolución por la que se formaliza la constitución de la medida de acogimiento familiar, y, en especial, determina el contenido mínimo que deberá abarcar el documento anexo (contrato) que deberá acompañar, necesariamente, a la resolución que se dicte.

Zazpigarren kapituluak adigabearen egoeraren jarraipenari, familian izandako egokitzapenari eta ezarritako familia-harrerako neurriaren ebaluazioari dagozkien xedapenak jasotzen ditu.

El Capítulo séptimo contempla las disposiciones correspondientes al seguimiento de la situación de la persona menor de edad y su adaptación a la familia, y la evaluación de la medida de acogimiento familiar adoptada.

Zortzigarren kapituluak ezarritako familia-harrerako neurriaren aldaketa arautzen du oro har, eta familia harreragilearen haustura-kasuetan, bereziki. Horrez gain, modalitatea aldatu eta aldi baterako familia-harrera behin betiko familia-harrera bihurtzeko aukera ere aztertzen du, Kode Zibilaren 173 bis artikuluaren bigarren apartatuaren c) letran jasota dauden edukien harira, horren arabera bai baitago modurik familia-harrera behin betiko bihurtzeko aldi baterako harrerak bi urte osatu eta gero, ikusten bada ezinezkoa izango dela adingabea bere familiara itzultzea.

El Capítulo octavo regula la modificación de la medida de acogimiento familiar adoptada, en general, y, en los casos de ruptura de la familia acogedora, en particular. Y, asimismo, aborda el supuesto de modificación de la modalidad de acogimiento familiar temporal a permanente, en consonancia con las previsiones contenidas en el párrafo c) del apartado segundo del artículo 173 bis del Código Civil, en virtud del cual se posibilita la constitución del acogimiento familiar permanente al finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar.

Bederatzigarren kapituluak xedatzen du badagoela lehendik ezarritako familia-harrerako neurriren bat aldi baterako eteterik, eta horretarako etenaldiaren epe zehatza ezartzen du, bai eta etete horrek zer ondorio eta efektu izango dituen harrera egin duen pertsonaren edo familiaren betebehar eta eskubideetan.

El Capítulo noveno está referido a la suspensión temporal de la medida de acogimiento familiar adoptada, aludiéndose de forma expresa al plazo máximo de suspensión y a las consecuencias y efectos que dicha suspensión conlleva respecto de las obligaciones y derechos que corresponden a la persona o familia acogedora.

Hamargarren kapitulua ezarritako familia-harrerako neurria bertan behera uzteari buruzkoa da, eta amaiera hori zer zirkunstantziak eragingo duten zehazten du, bai eta amaitzea dakarten kausak zein diren ere, eta amaiera nola deklaratu behar den.

El Capítulo décimo se centra en el cese de la medida de acogimiento familiar adoptada, detallándose tanto las circunstancias que podrían motivar el mismo como las causas que conllevan el cese de la medida, y la forma en que debe ser declarado.

Hamaikagarren kapituluak jatorrizko familiarekiko bisiten, harremanen edo komunikazioen araubideari heltzen dio, bai eta hura aldatzeko edo eteteko erabakia hartzeko aukerari ere, eta familia-elkargune edo bisita-tokiei buruzko aurreikuspenak jasotzen ditu.

El Capítulo undécimo aborda el régimen de visitas, relación o comunicaciones con la familia de origen, así como la posibilidad de acordar la modificación o suspensión del mismo, y contempla previsiones relativas a los espacios de encuentro o visita familiar.

Hamabigarren kapituluak arautzen ditu pertsona edo familia harreragileari eta harrerapeko adingabeari zuzendutako aholkularitza, prestakuntza, laguntza eta arreta tekniko espezializatuko neurriak, programak, baliabideak edo zerbitzuak, familia-harrera indarrean egon bitartean eta hura bukatu ondoren –eta bereziki, familia-harrerako neurriaren indarraldia bukatu ondoren, adin-nagusitasunera iritsi delako–; era berean, jatorrizko familiari zuzendutako bestelako zerbitzuak ere arautzen ditu, ezarritako familia-harrerako neurria formalizatu aurretik, indarrean egon bitartean eta hura bukatu ondoren, baldin eta hori egitea egokia bada haur edo nerabearen interes gorenerako.

El Capítulo duodécimo se dedica a regular las medidas, programas, recursos, o servicios de asesoramiento, formación, orientación y apoyo y atención técnica especializada a la persona o familia acogedora y a la persona menor de edad acogida durante la vigencia y al término del acogimiento familiar –y en especial, finalizada la vigencia de la medida de acogimiento familiar por haber alcanzado la mayoría de edad–, así como a la propia familia de origen, con carácter previo a la formalización de la medida de acogimiento familiar adoptada, durante su vigencia y a su término, siempre y cuando proceda en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

Horretarako, guraso edo tutoreak prestatzeko jarduketak biltzen ditu, bai eta adingabea etxean hartuko duen pertsona edo familia prestatzeko jarduketak ere, adingabearentzako familia-harrerako neurria ezartzea egokitzat jo ondoren. Bestalde, adingabea familia-harrerarako prestatzeko jarduketak, adingabea pertsona edo familia harreragileari egokitzeko programa, eta adingabea familia-harrerako neurriaren amaierarako prestatzeko jarduketak ere biltzen ditu.

A tal efecto, aborda las actuaciones de preparación de los progenitores o tutores o tutoras, así como de la persona o familia acogedora, una vez acordada la conveniencia de adoptar la medida de acogimiento familiar; así como las actuaciones de preparación de la persona menor de edad para el acogimiento familiar, el programa de acoplamiento de la persona menor de edad a la persona o familia acogedora, y las actuaciones de preparación de la persona menor de edad para la finalización de la medida de acogimiento familiar.

Orobat, pertsona edo familia harreragileei laguntzeko neurriak ezartzen ditu, familia-harrera indarrean dagoen bitarterako naiz hura bukatu eta gerorako, bai eta bizimodu independenterako prestatzeko neurriak ere (ABJLOren 22 bis artikuluak aipatzen ditu neurri horiek zehatz-mehatz).

Asimismo, contempla las medidas de apoyo a las personas o familias acogedoras durante la vigencia del acogimiento familiar y una vez haya finalizado esta, y las medidas de preparación para la vida independiente, a las cuales se alude, de forma expresa, en el artículo 22 bis LOPJM.

Azkenik, hamahirugarren kapituluak pertsona harreragileen erregistroa ezartzen du, erregistro horren bidez lortu nahi den helburua zehaztuz eta bertan inskribatutako datuak babestuz.

Por último, el Capítulo decimotercero contempla el Registro de personas acogedoras, determinando el objeto que se persigue con dicho Registro, así como la protección de los datos inscritos en el mismo.

Xedapen gehigarriei dagokienez, lehenengoa adingabeen babeserako prozeduretan bildutako datuen babesari buruzkoa da; eta bigarren xedapena, berriz, foru-aldundien eta autonomia-erkidegoetan edo hiri autonomoetan adingabeen babeseko gaietan eskumena duten erakunde publikoen arteko jardueren koordinazioari buruzkoa da, familia-harrerako babes-neurrian dauden adingabeak lekuz aldatu behar diren kasuetarako.

En cuanto a las Disposiciones Adicionales que se prevén, la primera de ellas alude a la protección de datos de carácter personal recabados en los procedimientos de protección de las personas menores de edad; y, por su parte, la segunda de las disposiciones hace referencia a la coordinación de actuaciones entre las Diputaciones Forales y las entidades públicas competentes en materia de protección de menores de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en los supuestos de traslado de personas menores de edad sujetas a la medida de protección de acogimiento familiar.

Bestalde, xedapen iragankor bakarrak zehazten du zeintzuk diren dekretu honetan jasotako xedapenen aplikaziotik kanpo geratuko diren familia-harrerako prozedurak: dekretua indarrean jarri aurretik hasitakoak, eta izapidetzen ari direnak.

Por su parte, la única Disposición Transitoria que se contempla determina los procedimientos de acogimiento familiar que quedarán excluidos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, y que se concretan en aquellos que hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo y que se encuentren en tramitación.

Eta, bukatzeko, azken xedapenak dekretua indarrean noiz jarriko den adierazten du.

Y, por último, por lo que respecta a la Disposición Final que se contempla, alude a la fecha de entrada en vigor del Decreto.

Horrenbestez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Gobernu Kontseiluak 2018ko abenduaren 11n egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da familia-harreraren modalitateak arautzea, bai eta foru-aldundiek euren tutoretzaren edo zaintzaren pean dauzkaten adingabeentzat eskaintzen dituzten familia-harrerako prozeduretan bete beharreko jarduketa-prozedura ere.

El presente Decreto tiene por objeto regular las distintas modalidades de acogimiento familiar, así como el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en los procedimientos de acogimiento familiar de personas menores de edad que se encuentren bajo su tutela o guarda.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedapenak foru-aldundien tutoretzapean nahiz zaintzapean dauden adingabeen familia-harrerarako prozedura guztiei aplikatuko zaizkie, bai eta beste edozein autonomia-erkidego edo -hiritako adingabeak babesteko erakunde publikoek hasitako prozedurei ere, baldin eta familia-harrerako neurria Euskal Autonomia Erkidegoan bizilekua duen pertsona nahiz familia batekin hartzen bada, eta lehenago erabaki bada kasuan kasuko foru-aldundiak formalizatu beharko duela familia-harrera.

1.– Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación a los procedimientos de acogimiento familiar de las personas menores de edad que se encuentren bajo la tutela o guarda de las Diputaciones Forales, así como a aquellos procedimientos que habiéndose iniciado por las entidades públicas de protección de menores de cualesquiera otra Comunidad o Ciudad Autónoma, la medida de acogimiento familiar vaya a adoptarse con una persona o familia residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se haya acordado previamente que sea la Diputación Foral que corresponda la que formalice la constitución del acogimiento familiar.

2.– Era berean, xedapenak aplikagarri izango zaizkie beste autonomia-erkidego edo hiri autonomo batean adingabeen babesaren arloko erakunde publiko eskudunen tutoretzapean edo zaintzapean dauden adingabeen familia-harrerarako prozedurei, baldin eta adingabea, behin-behinean edo aldi batez, Euskal Autonomia Erkidegora lekualdatu eta foru-aldundiei badagokie ezarritako familia-harrerako neurriaren jarraipena egitea eta adingabearen egoerari eta familian izandako egokitzapenari buruzko ebaluazio-txosten teknikoak egitea.

2.– Asimismo, resultarán de aplicación a los procedimientos de acogimiento familiar de las personas menores de edad que se encuentren bajo la tutela o guarda de entidades públicas competentes en materia de protección de menores de otra Comunidad o Ciudad Autónoma, cuando habiéndose trasladado la persona menor de edad, con carácter provisional o temporal, a la Comunidad Autónoma del País Vasco, corresponda a las Diputaciones Forales el seguimiento de la medida de acogimiento familiar adoptada, y la emisión de los informes técnicos de evaluación de la situación de la persona menor de edad y su adaptación a la familia.

3. artikulua.– Printzipio gidariak.

Artículo 3.– Principios rectores.

Foru-aldundiek, adingabeen babesaren arloan dituzten eskumenak egikarituz esku hartzen dutenean eta, zehatzago, familia-harrerako neurriari dagokionez, jarduketa-printzipio hauei jarraitu behar diete:

Los principios de actuación por los que se deberá regir la intervención de las Diputaciones Forales en el ejercicio de sus competencias en materia de protección de las personas menores de edad, y, en concreto, respecto de la medida de acogimiento familiar, son los siguientes:

a) Haur edo nerabearen interes gorena lehenestea, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak, Kode Zibila eta Prozedura Zibilari buruzko Legea partzialki aldatzen dituenak, 2. artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz.

a) La supremacía del interés superior de la niña, del niño o adolescente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b) Adingabeek dituzten eskubide guztiak bermatu eta errespetatzea.

b) La garantía y respeto a todos los derechos que asisten a las personas menores de edad.

c) Adingabea jatorrizko familian mantentzea, haren intereserako komenigarria ez denean izan ezik; azken kasu horretan, familia-arloko babes-neurri egonkorrak hartzea bermatuko da.

c) El mantenimiento de la persona menor de edad en la propia familia de origen, salvo que ello no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y estables.

d) Adingabeak berriro familiaratu eta gizarteratu daitezen sustatzea.

d) Promover la reintegración familiar y social de las personas menores de edad.

e) Neba-arrebek elkarrekin jarrai dezaten ahalegintzea, haien zaintza pertsona edo familia harreragile berari emanez, hori haien intereserako komenigarria ez denean izan ezik.

e) Procurar que los hermanos y hermanas permanezcan unidos, confiando su guarda a una misma persona o familia acogedora, salvo que ello no sea conveniente para su interés.

f) Adingabeek jatorrizko familiarekin harremanak izan ditzaten sustatzea, bereziki neba-arreben artean, hori haur edo nerabearen interes gorenerako komenigarria ez denean izan ezik.

f) El fomento de la relación de las personas menores de edad con la familia de origen, y, en especial, entre hermanos o hermanas, salvo que no sea conveniente para el interés superior de la niña, del niño o adolescente.

g) Familia-arloko babes-neurri egonkorrak hartzea, betiere familia-harrera egoitza-harreraren aldean lehenetsiz.

g) La adopción de medidas de protección familiares y estables, priorizando, en todo caso, el acogimiento familiar frente al residencial.

h) Hartutako babes-neurri guztiak hezitzaileak eta konpontzaileak izatea.

h) El carácter educativo y reparador de todas las medidas de protección que se adopten.

i) Tratamendu berdina eta irizpide berberak aplikatzea pertsona edo familia harreragileen egokitasunaren azterketa eta balorazio psikosozialean, bai eta pertsona edo familia harreragileen hautaketan ere.

i) La igualdad en el tratamiento y la aplicación de unos mismos criterios en el estudio y la valoración psicosocial de la adecuación, y en la selección de las personas o familias acogedoras.

j) Babes-jarduketaren objektibotasuna, inpartzialtasuna eta segurtasun juridikoa bermatzea, eta adingabeak babesteko neurriak hartzerakoan izaera kolegiatua eta interdisziplinarioa bermatzea.

j) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas de protección de las personas menores de edad.

k) Herritarren partaidetza, elkartasuna eta sentiberatasuna sustatu eta bultzatzea babesgabetasun-egoeren aurrean eta egoera horretan dauden adingabeek familia- eta gizarte-ingurune egokian garatzeko duten premiaren aurrean.

k) El fomento y la promoción de la participación, la solidaridad y la sensibilidad de la población ante las situaciones de desprotección, y la necesidad de las personas menores de edad en dicha situación de desarrollarse en un entorno familiar y social.

l) Indarkeria mota guztien kontrako sentsibilizazioa, prebentzioa, detekzio goiztiarra, jakinarazpena, laguntza eta babesa.

l) La sensibilización, prevención, detección precoz, notificación, asistencia y protección contra toda forma de violencia.

m) Aukera-berdintasuna eta edozein inguruabarren ziozko diskriminaziorik eza bermatzea.

m) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.

n) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa sustatzea eta betetzea, eta genero-ikuspegia integratzea.

n) La promoción y consecución efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, y la integración de la perspectiva de género.

ñ) Adingabeen nortasunaren garapen askea haien orientazio eta identitate sexualaren arabera.

ñ) El libre desarrollo de la personalidad de las personas menores de edad conforme a su orientación e identidad sexual.

o) Adingabeen askatasunaren eta duintasunaren begirunea eta balorazioa, bai eta nortasun-ezaugarri eta bereizgarri indibidual eta kolektiboena eta dibertsitate etniko eta kulturalarena ere.

o) El respeto y la valoración de la libertad y dignidad de las personas menores de edad, así como de sus señas de identidad y características individuales y colectivas, y de la diversidad étnica y cultural.

p) Adingabeen eta, bereziki, desgaitasunen bat aintzatetsia duten edo artapen espezializatua behar duten pertsonen prestakuntza integrala eta haien gizarteratze eta partaidetza oso eta efektiboak oztopatzen dituzten traba guztiak kentzea.

p) La remoción de todo tipo de obstáculos que impidan la formación integral de las personas menores de edad y, en especial, de aquellas que tengan reconocida una discapacidad o que requieran de atención especializada, así como su inclusión y participación plena y efectiva.

q) Harrerapean egon ondoren adin-nagusitasunera iritsita babes-sistematik kanpo geratzen diren adingabeen laguntzara eta orientaziora zuzendutako programak eta baliabideak sustatzea, arreta berezia jarriz desgaitasunen bat aintzatetsita dutenengan.

q) La promoción de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de las personas menores de edad acogidas que, una vez alcanzada la mayoría de edad, queden fuera del sistema de protección, con especial atención a aquellas que tengan reconocida una discapacidad.

r) Adingabeari lagun egitea eta hura egokitu eta prestatzea helduarorako eta bizimodu independenterako bidea egin dezan, betiere haren gaitasunak, ezaugarriak eta inguruabar pertsonalak eta sozialak kontuan hartuz.

r) El acompañamiento, la adaptación y la preparación de la persona menor de edad para el tránsito a la edad adulta y la vida independiente, atendiendo siempre a sus capacidades, características y circunstancias personales y sociales.

s) Administrazio publikoen arteko lankidetza, koordinazioa eta baterako jarduketa, adingabeak babesteko orduan.

s) La colaboración, coordinación y actuación conjunta entre las diferentes administraciones públicas en el ejercicio de la actuación protectora.

4. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 4.– Competencias.

1.– Otsailaren 18ko 3/2005 Legearen (haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa) 104.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, foru-aldundiak dira euskal administrazio publiko eskudunak lege-testu horren III. tituluan ezarritako jarduerak egiteko, babesgabetasun larrian edo babesgabezian dauden haur eta nerabeak babesteko.

1.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 104.1.a) de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, las Diputaciones Forales son las administraciones públicas vascas competentes para la realización de las actuaciones previstas en el Título III del citado texto legal en materia de protección a niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección grave o de desamparo.

2.– Arestian aipatutako III. tituluan ezarritako jardueren esparruan, eta otsailaren 18ko 3/2005 Legearen (haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa) 61.1 eta 67.1 artikuluetan ezarritako baldintzetan, foru-aldundiak haurraren edo nerabearen gainean duen tutoretzak indarrean jarraitzen duen artean, edo aldi baterako zaintza bere gain hartzen duenean, administrazio horrek haren artapena erabakiko du, beraren beharrizanei erantzute aldera, beste zaintza-modalitate batzuen artean, familia-harrerako neurri baten babesean.

2.– En el marco de las actuaciones contempladas en el Título III arriba mencionado, y en los términos previstos en los artículos 61.1 y 67.1 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en tanto se mantenga la situación de tutela de una niña, un niño o adolescente por parte de la Diputación Foral, o cuando asuma su guarda temporal, la citada administración deberá acordar su atención, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades, entre otras modalidades de guarda, bajo una medida de acogimiento familiar.

3.– Otsailaren 18ko 3/2005 Legearen (haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa) 7. artikuluan ezarritakoarekin bat, lege horretako 104.1.f), 104.2.e) eta 104.3.d) artikuluekin lotuta, eta haurrei eta nerabeei arreta koherente, antolatu eta osoagoa emate aldera, esku-hartze eraginkorragoak ahalbidetzeko eta baliabideen erabilera arrazoizkoagoa izateko, euskal administrazio eta erakunde publikoek lankidetzan jardungo dute eta euren jarduerak koordinatuko dituzte; bereziki, familia-harrera bultzatzeko eta errazteko helburua dutenean. Horretarako, dibulgazio-kanpainak antolatuko eta neurri positiboak sustatuko dituzte.

3.– De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, en relación con los artículos 104.1.f), 104.2.e) y 104.3.d) de la misma ley, y a fin de proporcionar a la población infantil y adolescente una atención coherente, organizada e integral, que permita intervenciones más eficaces y más acordes con una utilización racional de los recursos, las administraciones e instituciones públicas vascas colaborarán y coordinarán sus actuaciones; en especial, cuando tengan por objeto impulsar y facilitar el acogimiento familiar mediante la organización de campañas de divulgación y la promoción de medidas positivas.

4.– Lankidetza eta koordinazioa, halaber, administrazio eta erakunde bateko sail eta zerbitzuetara ere luzatuko dira.

4.– La colaboración y coordinación se extenderá, asimismo, a los diferentes departamentos y servicios de una misma administración e institución.

5. artikulua.– Kide anitzeko balorazio-organoa.

Artículo 5.– Órgano colegiado de valoración.

1.– Foru-aldundiek balorazioa egiteko kide anitzeko organo bana izango dute, eta diziplina anitzeko teknikariek osatu beharko dute nahitaez, zeinak espezializatuta egongo baitira haur eta nerabeentzako arretaren eta babesaren arloan.

1.– Las Diputaciones Forales dispondrán de un órgano colegiado de valoración, que deberá contar necesariamente, en su composición, con representación técnica de carácter multidisciplinar, y especializada en los ámbitos de atención y protección a la infancia y a la adolescencia.

2.– Organo horrek haur eta nerabeen arreta eta babesaren arloko arduradun tekniko gisa jardungo du, eta hura arduratuko da babeserako administrazio-espedientea osatzen duten agiri, jarduketa eta izapide guztiak aztertzeaz, berrikusteaz eta baloratzeaz.

2.– Dicho órgano actuará en calidad de responsable técnico de atención y protección a la infancia y a la adolescencia, y será el encargado de examinar, revisar y valorar el conjunto de documentos, y de actuaciones y trámites practicados, que conforman los expedientes administrativos de protección.

3.– Era berean, bere zereginak gauzatzean, dagokion organoari helaraziko dio adingabeari bereziki eragiten dioten egintzei buruzko proposamen teknikoa.

3.– Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, elevará al órgano que corresponda la propuesta técnica referente a aquellos actos que afecten, de forma especialmente relevante, a la persona menor de edad.

4.– Bereziki, familia-harrerari dagokionez, ebazpen-proposamena egin beharko du, lantalde tekniko profesionalak dekretu honetan zehazten den txostena eman eta gero, honako gai hauek direla-eta:

4.– En particular, en materia de acogimiento familiar, deberá emitir su propuesta de resolución, una vez haya sido emitido por el equipo técnico profesional el informe correspondiente que se determina en el presente Decreto, en relación a las siguientes cuestiones:

a) Egokitasuna baloratzea edo balorazioa eguneratzea.

a) La valoración de la adecuación o su actualización.

b) Pertsona edo familia harreragileak hautatzea.

b) La selección de las personas o familias acogedoras.

c) Familia-harrerako neurria eratzea.

c) La constitución de la medida de acogimiento familiar.

d) Familia-harrerako neurria aldatzea, etetea eta bertan behera uztea.

d) La modificación, la suspensión o el cese de la medida de acogimiento familiar.

5.– Foru-aldundi bakoitzak antolaketaren, araubidearen eta funtzionamenduaren arloan dituen eskumenez baliatuz onesten dituen arauek zuzenduko dituzte kide anitzeko organo horren osaera eta funtzionamendu- eta antolaketa-araubidea.

5.– La composición y el régimen de funcionamiento y organización de dicho órgano colegiado se regirán por las normas que apruebe cada Diputación Foral en ejercicio de sus propias competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento.

6. artikulua.– Beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeak.

Artículo 6.– Personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales.

Dekretu honen ondorioetarako, honako hauek hartzen dira beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabetzat:

A los efectos del presente Decreto, se consideran personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales las siguientes:

a) Neba-arreba taldeak edo familia elkartzekoak.

a) Grupos de hermanos o de hermanas o en reagrupamiento familiar.

b) Zazpi urte edo gehiago dituzten haurrak.

b) Niñas o niños de edad igual o superior a siete años.

c) Desgaitasun aitortua duten adingabeak.

c) Personas menores de edad con discapacidad reconocida.

d) Osasun-arazo bereziak edo arrisku-arazoak dituzten adingabeak.

d) Personas menores de edad con problemas de salud especiales o de riesgo.

e) Familian eta gizartean erabat integratzea eragozten duten jokabide- edo egokitze-arazoak dituzten adingabeak.

e) Personas menores de edad con problemas de conducta o adaptación que dificulten su plena integración familiar y social.

f) Bakarrik dauden edo familia-erreferenterik ez duten adingabe atzerritarrak.

f) Personas extranjeras menores de edad no acompañadas o sin referentes familiares.

g) Bestelako behar bereziak dituzten adingabeak.

g) Personas menores de edad con otras necesidades especiales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
FAMILIA-HARRERA
ACOGIMIENTO FAMILIAR

7. artikulua.– Familia-harreraren modalitateak.

Artículo 7.– Modalidades de acogimiento familiar.

1.– Familia-harrera sailkatzeko, Kode Zibilaren 173 bis artikuluan jasotako xedapenekin bat, kontuan hartzen dira haren iraupena eta haren bidez lortu nahi diren helburuak, bai eta adingabeak familia harreragilearekin duen lotura eta familia horren ezaugarriak ere.

1.– El acogimiento familiar se clasifica, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 173 bis del Código Civil, en función de su temporalidad y de los objetivos que se persiguen con el mismo, así como en función de la vinculación de la persona menor de edad con la familia acogedora y las características que presente la misma.

2.– Familia-harreraren iraupenari eta helburuei erreparatuta, familia-harrerak honako modalitate hauek izango ditu:

2.– Atendiendo a la duración y objetivos del acogimiento familiar, este puede presentar las siguientes modalidades:

a) Larrialdiko familia-harrera, bereziki sei urtetik beherako adingabeei zuzendua, dagokien familia-babeseko neurria erabakitzen den bitartean.

a) Acogimiento familiar de urgencia, dirigido principalmente a personas menores de seis años, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda.

Harrera-modalitate horren iraupenak ezingo du inola ere gainditu sei hilabeteko epea.

La duración de esta modalidad de acogimiento no podrá superar, en ningún caso, el plazo de seis meses.

b) Aldi baterako familia-harrera, behin-behinekoa izango dena, adingabearen egoera dela-eta aurreikus daitekeelako hura berriro sartuko dela bere familian, edo beste babes-neurri bat hartu bitartekoa delako, beste horrek izaera egonkorragoa izanik; esate baterako, familia-harrera iraunkorra edo adopzioa.

b) Acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación de la persona menor de edad se prevea la reintegración en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable, como el acogimiento familiar permanente o la adopción.

Modalitate horren gehieneko iraupena bi urtekoa izango da, haur edo nerabearen interes gorenak ez badu neurria luzatzeko eskatzen, aurreikusten delako familia-berrelkartzea laster gertatuko dela edo behin betiko babesa emateko beste neurri bat hartuko dela.

La duración máxima de esta modalidad de acogimiento será de dos años, salvo que el interés superior de la niña, del niño o adolescente aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva.

c) Familia-harrera iraunkorra, aldi baterako harreran emandako bi urteko epea amaitutakoan sortuko dena, adingabea familian berriro sartzea ezinezkoa dela egiaztatu ondoren, edo zuzenean sortuko dena, beharrizan bereziak dituzten adingabeak izanez gero, edo adingabearen eta haren familiaren zirkunstantziek hala eskatuz gero.

c) Acogimiento familiar permanente, que se constituirá al finalizar el plazo de dos años en acogimiento temporal, una vez constatada la imposibilidad de la reintegración familiar, o bien directamente en casos de personas menores de edad con necesidades especiales o cuando las circunstancias de la persona menor de edad y de su familia así lo aconsejen.

Foru-aldundiek epaileari eskatu ahal izango diote tutoretza-arloko ahalmenak eman diezazkien pertsona edo familia harreragile iraunkorrei euren ardurak betetzen laguntzeko, betiere aintzat hartuta haur edo nerabearen interes gorena.

Las Diputaciones Forales podrán solicitar al Juez o a la Jueza que atribuya a las personas o familias acogedoras permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

3.– Adingabeak pertsona edo familia harreragilearekin duen lotura eta haien ezaugarriak kontuan hartuz, harrera honako modalitate hauetan egin ahalko da:

3.– Atendiendo a la vinculación de la persona menor de edad con la persona o familia acogedora y a las características que presenten las mismas, el acogimiento podrá tener lugar bajo las siguientes modalidades:

a) Adingabearen familia zabalean, familia edo pertsona harreragileen eta adingabearen arteko ahaidetasun-lotura dagoen kasuetan.

a) En familia extensa de la persona menor de edad, en aquellos casos en los que exista una relación de parentesco entre la familia o las personas acogedoras y la persona menor de edad.

b) Besteren familian, familia zabaleko harrera modalitatearen barnean sartzen ez diren gainerako kasu guztietan.

b) En familia ajena, que comprenderá todos aquellos supuestos no incluidos en la modalidad de acogimiento en familiar extensa.

Besteren familiako harrera espezializatua eta profesionalizatua izan ahalko da, baldin eta dekretu honetan ezarritako zirkunstantziak eta betekizunak betetzen badira.

El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado y profesionalizado, siempre y cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en el presente Decreto.

8. artikulua.– Familia-harrera espezializatua eta profesionalizatua.

Artículo 8.– Acogimiento familiar especializado y profesionalizado.

1.– Familia-harrera espezializatutzat hartuko da besteren familian eskaintzen dena, baldin eta sendi horretan kide bat badago gutxienez, beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeei begira eginkizun hori betetzeko gaitasun, esperientzia eta prestakuntza espezifikoak dituena.

1.– Se considera acogimiento familiar especializado aquel que se desarrolla en una familia ajena en la que, al menos, uno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales.

2.– Pertsona edo familia harreragileek familia-harrera espezializatuari datxezkion funtzioak betetzeko gaitasun, esperientzia eta prestakuntza zehatzaren baldintzak dituztela joko da, baldin eta honako betekizun hauek konplitzen badituzte:

2.– Se considera que las personas o familias acogedoras reúnen las condiciones de cualificación, experiencia y formación específica exigidas para desempeñar las funciones inherentes al acogimiento familiar especializado cuando concurran en ellas los siguientes requisitos:

a) Gizarte Hezkuntza, Irakasle Ikasketa, Erizaintza, Medikuntza, Pedagogia, Psikopedagogia, Psikologia, Soziologia, Gizarte Lan edo Gizarte eta Kultura Antropologiako diploma, lizentzia edo gradua izatea edo, horren ezean, unibertsitatekoak ez diren baina osasun-arloarekin edo gizarte-komunitatearekin edo gizarte-hezkuntzarekin zerikusia duten bestelako prestakuntza-graduak.

a) Contar con una Diplomatura, Licenciatura o Grado en Educación Social, Magisterio, Enfermería, Medicina, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Antropología Social y Cultural, o, en su defecto, otros grados formativos no universitarios o titulaciones relacionadas con el ámbito sanitario, socio–comunitario o socio–educativo.

b) Gutxienez bi urteko esperientzia praktikoa izatea osasun-arloan edo gizarte-komunitatean edo gizarte-hezkuntzan; betiere, adingabeak artatzeko, zaintzeko, hezteko edo babesteko zereginetan.

b) Disponer de una experiencia práctica mínima de dos años en el desempeño de funciones en el ámbito sanitario, socio–comunitario o socio–educativo relacionadas con la atención, cuidado, educación o protección de personas menores de edad.

c) Prestakuntza osagarri espezifiko bat izatea, beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeen familia-harrerak dakartzan erantzukizunak betetzeko egokia dena eta horretarako gaitasuna ematen duena, pertsona harreragileei ahalbidetzeko haur edo nerabearen interes gorenari begira beharrezkoa den laguntza eta artapen espezifikoa ematea (errehabilitaziokoa, terapeutikoa edo bestelakoa).

c) Disponer de una formación específica complementaria que resulte adecuada y les capacite para desempeñar las responsabilidades que implica el acogimiento familiar respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales, de forma que permita a las personas acogedoras proporcionarles el apoyo y la atención específica (rehabilitadora, terapéutica o de otro tipo) que resulte necesaria en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

Prestakuntza espezifiko hori foru-aldundiak berak eman ahalko du zuzenean, edo profesional adituek edo erakunde laguntzaileek zeharka, betiere sektore publikoaren kontratazioari buruzko legeriak ezarritakoarekin bat etorriz.

Dicha formación específica podrá ser proporcionada, de forma directa, por la propia Diputación Foral, o, de forma indirecta, mediante profesionales expertos o entidades colaboradoras, en el marco de lo dispuesto en la legislación de contratación del sector público.

3.– Familia-harrera espezializatuak berekin ekarriko du pertsona harreragileak funtzio hori dedikazio erabatekoz bete beharra; horren truke foru-aldundiak ezarritako konpentsazioa eta, hala badagokio, horretarako ezarritako laguntza ekonomikoa jasoko ditu, harrera gauzatzeko baldintza zehatzak eta beharrezkoa den laguntza teknikoa aintzat hartuta.

3.– El acogimiento familiar especializado conllevará la obligación de la persona acogedora de desempeñar dicha función con plena disponibilidad, y percibiendo por ello de la Diputación Foral la correspondiente compensación y, en su caso, ayuda económica que haya sido establecida al efecto, en atención a las circunstancias concretas en que deba desarrollarse el acogimiento, así como el apoyo técnico que precise.

4.– Harreragileek familia-harrera espezializatuaren garapena bateratu ahalko dute norbere edo inoren kontura aurrera eraman dezaketen edozein lan-jarduerarekin, are lanaldi osoko araubidean ere, dagokion sektore-eremua kontuan hartuta.

4.– El desarrollo del acogimiento familiar especializado será compatible con el ejercicio, por parte de la persona o de las personas acogedoras, de cualquier actividad laboral por cuenta ajena o propia, incluso en régimen de jornada completa de trabajo, considerada de acuerdo al ámbito sectorial que corresponda.

5.– Harreragileak jasoko duen konpentsazioak edo, kasuan kasu, laguntza ekonomikoak ez du inondik ere lan-harremanik sortuko ez foru-aldundiarekin ez eta harreragilea hautatzeko edo familia-harrerako neurria nola doan begiratzen laguntzeko aldundiak kontratatutako erakundearekin ere.

5.– En todo caso, la compensación y, en su caso, ayuda económica percibida por la persona acogedora no conllevará ni supondrá una relación laboral con la Diputación Foral o, en su caso, con cualquier entidad contratada por la anterior que participe en el proceso de selección de la persona acogedora o en el seguimiento de la medida de acogimiento familiar.

6.– Kode Zibilaren 142. artikuluak adingabeari begira ezarritako mantenuaren kontzeptu juridikoa estaltzeko eman beharreko konpentsazio ekonomikoaz gain, foru-aldundiak ezar dezakeen laguntza ekonomikoaren xedea honako hau izango da: harreragileak betetzen dituen funtzioen ondoriozko kostuak estaltzea, adingabeak behar dituen laguntza teknikoen eta artapen hezitzaile edo terapeutiko espezializatuaren testuinguruan, eta bere gain hartutako betebeharrak estaltzea, foru-aldundiko pertsonal teknikoak finkatutako ohar, gidalerro, orientazio edo jarduketa-jarraibideen arabera; betiere, adingabearentzako laguntzari eta artapen bereziari eta haren bilakaeraren jarraipenari eta ebaluazioari dagokienez.

6.– La ayuda económica que, en su caso, se contemple por la Diputación Foral estará dirigida, al margen de la compensación económica que se conceda para la cobertura respecto de la persona menor de edad del concepto jurídico de alimentos previsto en el artículo 142 del Código Civil, a cubrir los costes derivados de las funciones que la persona acogedora realiza en el marco de los apoyos técnicos y de la atención educativa o terapéutica especializada que la persona menor de edad precisa, así como a las obligaciones que asume, de acuerdo a las indicaciones, instrucciones, orientaciones o pautas de actuación fijadas por el personal técnico de la Diputación Foral, en relación al apoyo y especial atención, el seguimiento y la evaluación de la situación de la persona menor de edad y de su evolución.

7.– Harreragileak foru-aldundiari idatziz eta nahikoa xehetasun eta arrazoirekin jakinarazi beharko dio, babes-plan indibidualizatuan ezarritako aldizkakotasunaren arabera, harrerapeko adingabearen edo adingabeen bilakaeraren berri, baita familia-harrerako neurriaren iraunaldian gertatutako zio edo egoeren berri ere, neurriaren garapenari edo xedeari eragiten badiote.

7.– La persona o familia acogedora deberá informar a la Diputación Foral, por escrito, de forma suficientemente detallada y motivada, y con la periodicidad establecida en el Plan individualizado de protección, acerca de la evolución de la persona o de las personas menores de edad acogidas, así como de las causas o circunstancias sobrevenidas que concurran durante la vigencia de la medida de acogimiento familiar y afecten a su desarrollo o a la finalidad para la que ha sido constituida.

8.– Foru-aldundi bakoitzak, bere eskumen propioak egikarituz, konpentsazioen eta, hala badagokio, laguntza ekonomikoen zenbatekoa zehaztu eta erregulatuko du, bai eta horiek jasotzeko betekizunak ere, formalizatutako familia-harrera espezializatuaren zirkunstantzia zehatzak kontuan hartuz.

8.– Cada Diputación Foral, en ejercicio de sus propias competencias, determinará y regulará la cuantía de las compensaciones y, en su caso, ayudas económicas, así como los requisitos que posibilitan su percepción en atención a las circunstancias concretas del acogimiento familiar especializado que se haya formalizado.

9.– Haur edo nerabearen interes gorenari men eginez, eta familia-harrera espezializatua behar duten adingabeen hezkuntza-arloko artapen edo artapen terapeutiko indibidualizatua, espezializatua eta iraunkorra behar bezala bermatzeko, familia-harrera horren modalitate horretarako bere burua eskaintzen duen pertsonak edo familiak ezingo ditu aldi berean beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten bi haur edo nerabe baino gehiago hartu, salbu eta neba-arreben taldeak edo familia berriro elkartzeko prozesuan daudenak.

9.– En atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente, y a fin de garantizar debidamente la atención educativa o terapéutica de carácter individualizado, especializado y permanente que precisan las personas menores de edad susceptibles de acogimiento familiar especializado, la persona o familia que se ofrezca para dicha modalidad de acogimiento familiar no podrá acoger, de forma simultánea, a más de dos niñas, niños o adolescentes con necesidades o circunstancias especiales, salvo en el caso de que se trate de grupos de hermanos o de hermanas o en reagrupamiento familiar.

10.– Oro har, pertsona edo familia harreragile berberak aldi berean bateratu ahalko ditu familia-harrera espezializatua eta familia-harrera arrunta; hala ere, familia-harrera espezializatuan dauden adingabeek ezingo dituzte inola ere gainditu aurreko apartatuan ezarritako mugak.

10.– Con carácter general, será compatible el desarrollo por una misma persona o familia acogedora, al mismo tiempo, del acogimiento familiar especializado y el acogimiento familiar de carácter ordinario, y sin que las personas menores de edad en acogimiento familiar especializado puedan superar, en ningún caso, las limitaciones previstas en el apartado anterior.

11.– Familia-harrera espezializatua profesionalizatua izango da pertsona harreragileak, edo besteren familiako kideren batek, gaitasun, esperientzia eta prestakuntza espezifikoa badu, artikulu honetako bigarren apartatuan ezarritako baldintzetan, beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeei begira zeregin hori betetzeko, eta, gainera, harreragileak erakunde publikoarekin lan-harremana badu.

11.– El acogimiento familiar especializado será profesionalizado cuando reuniendo la persona acogedora, o uno de los miembros de la familia ajena, la cualificación, experiencia y formación específica, en los términos previstos en el apartado segundo del presente artículo, para desempeñar esta función respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales, exista, además, una relación laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pública.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES

9. artikulua.– Harrerapeko adingabeen eskubideak.

Artículo 9.– Derechos de las personas menores de edad acogidas.

Harrerapeko adingabeek honako eskubide hauek izango dituzte:

Las personas menores de edad acogidas tendrán los siguientes derechos:

a) Entzunak izateko eskubidea, bai familia-eremuan, bai zuzenean inplikaturik dauden edozein prozedura administratibo edo judizialetan, horren ebazpenak esparru pertsonalean, familiakoan nahiz sozialean eragiten badie.

a) Ser oídas y escuchadas, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que estén directamente implicadas y que conduzcan a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.

b) Babes-neurriak eta babesgabezia-egoeraren deklarazioa aurkaratzeko prozesuan alderdi izateko eskubidea, araudi aplikagarriaren arabera, behar besteko heldutasuna badute eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoak badira.

b) Ser parte en el proceso de oposición a las medidas de protección y declaración de la situación de desamparo, de acuerdo con la normativa aplicable, siempre que tuvieran suficiente madurez y, en todo caso, si fueran mayores de doce años.

c) Doako laguntza juridikoaren onuradunak izateko eskubidea, babesgabezia-egoeran daudenean.

c) Ser reconocidas beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se encuentren en situación de desamparo.

d) Ezarritako familia-harrerako neurria eratzeko, aldatzeko, eteteko eta bertan behera uzteko ebazpenen berri izateko eta horien jakinarazpena jasotzeko eskubidea, behar besteko heldutasuna badute eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoak badira.

d) Ser informadas y notificadas de las resoluciones de formalización de la constitución, modificación, suspensión y cese de la medida de acogimiento familiar que se hubiera adoptado, siempre que tuvieran suficiente madurez y, en todo caso, cuando sean mayores de doce años.

e) Familia-harreraren prozeduran dituzten eskubide eta betebeharren berri izateko eskubidea, familia-harrerako neurria indarrean egon bitartean eta behin neurria amaitu ondoren.

e) Ser informadas de los derechos y deberes que ostentan en el procedimiento de acogimiento familiar, durante la vigencia de la medida de acogimiento familiar y una vez finalizada la misma.

f) Euren eskubideak defendatzeko eskura dituzten bitartekoen berri izateko eskubidea.

f) Ser informadas de los medios de defensa de sus derechos a su alcance.

g) Foru-aldundira zuzenean jotzeko eta familia-harrerari buruzko edozein gertaera garrantzitsuren gainean informatuak izateko eskubidea.

g) Dirigirse directamente a la Diputación Foral y ser informadas de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento familiar.

h) Jatorrizko familiarekin, beste ahaide eta hurbileko pertsona batzuekin eta, bereziki, neba-arrebekin harremanak izateko eskubidea, betiere foru-aldundiak ezarritako bisita-, harreman- eta komunikazio-araubideari jarraikiz.

h) Relacionarse con su familia de origen, otros parientes y personas allegadas, y, en especial, con sus hermanos o hermanas, en el marco del régimen de visitas, relación y comunicación establecido por la Diputación Foral.

i) Arian-arian euren historia pertsonala eta zirkunstantziak ezagutzeko eskubidea, horien onarpena errazte aldera.

i) Conocer progresivamente su historia personal y sus circunstancias, para facilitar la asunción de las mismas.

j) Pertsona edo familia harreragileen familia- eta gizarte-bizitzan bete-betean parte hartzeko eskubidea.

j) Participar plenamente en la vida familiar y social de las personas o familias acogedoras.

k) Pertsona edo familia harreragileekin harremanak izateko eskubidea, behin familia-harrerako neurria amaitu ondoren, baldin eta foru-aldundiaren iritziz adingabearen interes gorenerako komenigarria bada eta halaxe onartzen badute adingabeak (behar bezain heldua eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoak izanik), familia harreragileak eta jatorrizko familiak edo, hala badagokio, adopzio-familiak edo harrera iraunkorrekoak.

k) Mantener relación con las personas o familias acogedoras tras el cese de la medida de acogimiento familiar, si la Diputación Foral entiende que convine a su interés superior y siempre que lo consintieren tanto la persona menor de edad, si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, como la familia de acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.

l) Artapen indibidualizatua eta pertsonalizatua izateko eskubidea, adingabearen beharrizanak oso-osorik errespetatuz, behin ebaluatuak izan ondoren, eta, betiere posible eta egokia denean, haren nahien arabera, bereziki faktore kultural eta erlijiosoak aintzat hartuz.

l) A recibir una atención individualizada y personalizada, con respeto pleno a sus necesidades, una vez hayan sido evaluadas las mismas, y, siempre que resulte posible y adecuado, a sus deseos, atendiendo particularmente a factores culturales y religiosos.

m) Desgaitasuna aintzatetsirik duten edo artapen espezializatua behar duten adingabeei dagokienez, euren eskubideak eraginkor bihurtzeko beharrezkoak diren informazioa, zerbitzuak eta laguntza orokorrak aldez aurretik jasotzeko eskubidea.

m) En el caso de las personas menores de edad que tengan reconocida una discapacidad o precisen de atención especializada, recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos sus derechos.

n) Familia-harreran izaten ari diren zirkunstantziei buruz egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak edo kexak Fiskaltzari jakinarazteko eskubidea.

n) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias en que se está desarrollando su acogimiento familiar.

ñ) Ezarritako familia-harrerako neurriaren amaierari buruzko informazioa eskatzeko edo amaiera bera eskatzeko eskubidea, horretarako behar besteko heldutasuna badute eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoak badira.

ñ) Solicitar información o pedir, por sí mismas si tuvieran suficiente madurez, y, en todo caso, si fueran mayores de doce años, el cese de la medida de acogimiento familiar que se hubiera adoptado.

o) Haien interes gorenari begira beharrezkoa eta komenigarria den laguntza hezitzaile eta psikoterapeutikoa jasotzea administrazio publiko eskudunarengandik, betiere haien beharrizan edo zirkunstantzia bereziak aintzat hartuz edo jatorrizko nahasmendu psikosozialak gainditze aldera.

o) Recibir de la administración pública competente el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario y conveniente a su interés superior, en atención a sus necesidades o circunstancia especiales, o para superar trastornos psicosociales de origen.

p) Euren espedientea eskuratzeko eta euren jatorriari eta ahaide biologikoei buruzko datuak ezagutzeko eskubidea, behin adin-nagusitasunera iritsita.

p) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.

q) Osasuna sustatzeko eta babesteko eskubidea eraginkortasunez baliatzea; horrek berekin dakartza, batetik osasun-egoerari buruzko informazioa jasotzeko eta, hala badagokio, behar den tratamendu medikoa hartzeko eskubidea, betiere adina, heldutasuna eta egoera psikologiko eta afektiboa kontuan izanik, eta bestetik baimena emateko edo ukatzeko eskubidea, azaroaren 14ko 41/2002 Legeak ezarritakoaren arabera (informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen oinarrizko legea).

q) Al ejercicio efectivo de su derecho a la promoción y a la protección de su salud, y que conlleva el derecho a recibir información de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento médico al que deban someterse, atendiendo a su edad, madurez y estado psicológico y afectivo, y el derecho a otorgar o denegar su consentimiento, en los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

r) Babes-espediente indibidualean azaltzen diren datuen konfidentzialtasunerako eskubidea, bereziki aurrekari pertsonalei, familiakoei eta sozialei dagokienez; eta datuok erreserbaz erabiltzekoa: berez, ezin izango dira inola ere erabili, pertsona edo familia harreragileek zaintzaren gainean hartzen dituzten zereginetatik harago.

r) Al respeto a la confidencialidad de los datos que consten en su expediente individual de protección, y, en particular, los relativos a sus antecedentes personales, familiares y sociales; y, el deber de reserva en su utilización, sin que puedan ser utilizados bajo ningún concepto, al margen del ámbito estricto de las funciones de guarda que asumen las personas o familias acogedoras.

s) Babes-espediente indibidualetan jasotako datuak segurtasun-baldintza egokietan kontserbatzeko eskubidea, eta, nolanahi ere, haien konfidentzialtasuna bermatzeko eskubidea; horrela bada, informaziorako irispide mugatuko prozedurak aplikatu beharko dira.

s) A la conservación de los datos contenidos en su expediente individual de protección en condiciones adecuadas de seguridad, y al aseguramiento, en todo caso, de la confidencialidad de los mismos, debiendo aplicarse procedimientos de acceso restringido a la información.

t) Euren duintasun pertsonala, nortasuna eta osotasun fisikoa errespetatuak izateko eskubidea, nortasuna libreki garatzekoa, intimitaterako eta irudi propiorako eskubidea, bai eta haiei datxezkien gainerako eskubideak eta oinarrizko askatasunak ere.

t) Al respeto a su dignidad personal, identidad e integridad física, al libre desarrollo de su personalidad, al derecho a la intimidad y a su propia imagen, así como al resto de sus derechos y libertades fundamentales que le son inherentes.

u) Pribatutasunerako eskubidea eraginkortasunez erabili ahal izatea, bereziki higiene pertsonalaren zaintzari eta norberaren gauza pertsonalak gordetzeari dagokienez.

u) Al ejercicio efectivo de su derecho a la privacidad, en especial, respecto al cuidado de su higiene personal, así como a la conservación de sus pertenencias personales.

v) Erreferentziazko profesional bat izendatua izateko eskubidea, artapen-ibilbideak eta esku hartzeko nahiz babes-espediente indibiduala baloratzeko prozesuaren koordinazioa, osotasuna eta jarraitutasuna bermatze aldera; eta babes-plan indibidualizatua izateko eskubidea.

v) A tener asignada una persona profesional de referencia, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atención y la coordinación, la integridad y la continuidad del proceso de intervención y valoración del expediente individual de protección, así como la elaboración de un plan individualizado de protección.

10. artikulua.– Harrerapeko adingabeen betebeharrak.

Artículo 10.– Deberes de las personas menores de edad acogidas.

Harrerapeko adingabeek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las personas menores de edad acogidas tendrán los siguientes deberes:

a) Zaintzapean dituzten bitartean, pertsona edo familia harreragileei obeditzea eta betiere errespetatzea.

a) Obedecer a las personas o familias acogedoras mientras permanezcan bajo su cuidado, y respetarles siempre.

b) Pertsona edo familia harreragileen familia-bizitzan parte hartzea, haiek errespetatuz, bai eta haien seme-alabak eta beste senideak ere.

b) Participar en la vida familiar de las personas o familias acogedoras, respetando a estas, a sus hijos o hijas, así como a otros familiares.

c) Etxea zaintzen eta etxeko zereginetan eta arduran parte hartzea, betiere adinaren, autonomia pertsonalaren mailaren eta gaitasunaren arabera, eta sexua edozein dela ere.

c) Participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

d) Pertsona edo familia harreragileen, horien senitartekoen edo familia-etxebizitzan bizi diren gainerako pertsonen kontzientzia-askatasuna, sinesmen erlijioso eta moralak, duintasuna, osotasuna eta intimitatea errespetatzea, inolako diskriminaziorik egin gabe honako hauek direla eta: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila, sexu-joera, gaitasun fisiko edo psikikoa, osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia edo bestelako egoera edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozialak.

d) Respetar libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de las personas o familias acogedoras, de sus familiares o cualesquiera otra persona que convivan en la vivienda familiar, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social.

e) Pertsona edo familia harreragileen pribatutasunerako eskubidea errespetatzea eta haien gainean ezagututako datuen konfidentzialtasunari eustea.

e) Respetar el derecho a la privacidad de las personas o familias acogedoras y guardar confidencialidad de los datos que conozcan de la misma.

f) Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak (adingabeen babes juridikoari buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea zati batean aldatzen dituena) 9 quater artikuluan eskola-arloari buruz ezarritako betebehar guztiak.

f) Todos los deberes relativos al ámbito escolar previstos en el artículo 9 quater de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

g) Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak (adingabeen babes juridikoari buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea zati batean aldatzen dituena) 9 quinquies artikuluan gizarte-eremuari buruz ezarritako betebehar guztiak.

g) Todos los deberes relativos al ámbito social previsto en el artículo 9 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

11. artikulua.– Pertsona edo familia harreragileen eskubideak.

Artículo 11.– Derechos de las personas o familias acogedoras.

Familia edo pertsona harreragileek honako eskubide hauek izango dituzte:

Las personas o familias acogedoras tendrán los siguientes derechos:

a) Familia-harreraren izaerari eta ondorio juridikoei buruzko informazio egokia, argia, ulergarria eta ahalik osatuena jasotzeko eskubidea, dekretu honek ezarritakoaren arabera, eta aldez aurreko prestakuntza, jarraipena eta laguntza edo artapen tekniko espezializatua jasotzekoa ere, ezarritako familia-harrerako neurria indarrean egon bitartean eta behin hura amaitu ondoren.

a) A recibir información adecuada, clara, comprensible y lo más completa posible sobre la naturaleza y efectos jurídicos del acogimiento familiar, en los términos previstos en el presente Decreto, así como preparación previa, seguimiento y apoyo o atención técnica especializada, durante la vigencia de la medida de acogimiento familiar que se hubiera adoptado y al término de la misma.

b) Babes-plan indibidualizatuaren gaineko informazioa jasotzeko eskubidea, bai eta harrerapeko adingabeari dagokionez ezartzen diren eta familia-harrerarekin zerikusia duten neurriei eta aldizkako berrikuspenei buruzkoa ere.

b) A ser informadas del plan individualizado de protección, de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento familiar que se adopten respecto a la persona menor de edad acogida, así como de las revisiones periódicas.

c) Adingabearen babes-espedientearen informazioa eskuratzeko eskubidea, euren funtzioak betetzeko beharrezko zaien neurrian, eta haur edo nerabearen beraren informazioa eta haren gizarte- eta familia-ingurunearen informazioa barnean hartuta, baina betiere bazter utzita hirugarrenek intimitaterako duten eskubidearekin eta datu pertsonalen babesarekin zerikusia duten gaiak.

c) A obtener información del expediente de protección de la persona menor de edad que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, incluyendo tanto la relativa a la niña, al niño o adolescente como la relacionada con su entorno familiar o social, y a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal.

d) Ezarritako familia-harrerako neurria eratzeko, aldatzeko, eteteko eta bertan behera uzteko ebazpenen jakinarazpena jasotzeko eskubidea.

d) A que se les notifiquen las resoluciones de formalización de la constitución, modificación, suspensión y cese de la medida de acogimiento familiar adoptada.

e) Harrerapeko adingabeak desgaitasunen bat aintzatetsia badu edo beharrizan bereziak baditu, haren zirkunstantzien araberako laguntza, aholkularitza, orientazioa eta laguntza edo arreta espezifikoa jasotzeko eskubidea, bai eta gaitasunak eta trebetasunak eskuratzeko beharrezkoa den berariazko prestakuntza jasotzekoa ere.

e) A recibir acompañamiento, asesoramiento, orientación y apoyo o atención específica adaptada a las circunstancias de la persona menor de edad acogida, para el caso de que tenga reconocida una discapacidad o requiera de necesidades especiales, así como la formación específica en habilidades y competencias que resulte necesaria.

f) Foru-aldundiak entzunak izateko eskubidea, betiere hark harrerapeko adingabeari eragiten dion edozein ebazpen eman aurretik, bereziki jatorrizko familiarekiko bisiten, harremanen edo komunikazioaren araubidea aldatu edo aldi batez eten aurretik.

f) A ser oídas por la Diputación Foral antes de que esta adopte cualquier resolución que afecte a la persona menor de edad acogida, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o comunicación con la familia de origen.

g) Harrerapeko adingabea babesteko neurriak eta babesgabezia-egoeraren deklarazioa aurkaratzeko prozesuan alderdi izateko eskubidea, bai eta formalizatutako tutoretza-funtzioak dituen familia-harrera iraunkorraren neurriarekin zerikusia duten aurkaratze-prozesu guztietan ere.

g) A ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la declaración de la situación de desamparo de la persona menor de edad acogida, y en todos los procesos de oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.

h) Foru-aldundian kexak edo iradokizunak formalki egiteko eskubidea eta entzunaldia eskatzeko eskubidea. Hogeita hamar egunetik beherako epean izapidetu beharko dira kexa edo iradokizun horiek, eta, entzunaldia eskatuz gero, epe hori izan aurretik entzun beharko zaie.

h) A formular formalmente, ante la Diputación Foral, quejas o sugerencias, que deberán ser tramitadas en un plazo inferior a los treinta días, y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.

i) Foru-aldundiarekin lankidetzan jarduteko eskubidea, harrerarako ezarritako jarduketa- eta jarraipen-planetan.

i) A cooperar con la Diputación Foral en los planes de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento.

j) Zaintzari datxezkion eskubide guztiak egikaritzekoa.

j) A ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.

k) Harrerapeko adingabearen identifikazio-, osasun- eta hezkuntza-dokumentazio guztia izateko eskubidea.

k) A disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa de la persona menor de edad acogida.

l) Harrerapeko adingabeak errespetatuak izateko eskubidea.

l) A ser respetadas por la persona menor de edad acogida.

m) Euren funtzioak betetzean, foru-aldundiaren laguntza eskatzeko eskubidea.

m) A recabar el auxilio de la Diputación Foral en el ejercicio de sus funciones.

n) Harrerapeko adingabearekin batera bidaiak egiteko eskubidea, baldin eta foru-aldundiari jakinarazten bazaio eta hura bat badator.

n) A realizar viajes con la persona menor de edad acogida, siempre que se informe a la Diputación Foral y no exista oposición de esta.

ñ) Harrerapeko adingabearekin harremanak izateko eskubidea, behin familia-harrerako neurria amaitu ondoren, baldin eta foru-aldundiaren iritziz haur edo nerabearen interes gorenerako komenigarria bada eta halaxe onartzen badute jatorrizko familiak edo, hala badagokio, adopzio-familiak edo harrera iraunkorrekoak eta adingabeak (behar bezain heldua eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoak izanik).

ñ) A relacionarse con la persona menor de edad acogida al cesar la medida de acogimiento familiar adoptada, siempre y cuando la Diputación Foral entienda que conviene al interés superior de la niña, del niño o adolescente y lo consintiera la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y la persona menor de edad si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

o) Jatorrizko familiari dagokionez, euren datu pertsonalak babesteko eskubidea, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen legeriak ezarritakoari jarraikiz.

o) A la protección de sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

p) Foru-aldundiak pertsona edo familia harreragileentzat ezarritako konpentsazioak edo laguntza ekonomikoak jasotzeko eskubidea edo, hala badagokio, ezarritako bestelako laguntzak jasotzekoa.

p) A percibir las compensaciones o ayudas económicas para las personas o familias acogedoras establecidas por la Diputación Foral o, en su caso, a cualquier otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado.

q) Ezarritako familia-harrerako neurria bertan behera uztea eskatzeko eskubidea.

q) A solicitar el cese de la medida de acogimiento familiar adoptada.

r) Edozein kasutan ere, Administrazio Publikoak gainerako familia-unitateei aintzatetsitako gainerako eskubideak izatekoa.

r) En todo caso, a los mismos derechos que la administración pública reconoce al resto de unidades familiares.

12. artikulua.– Pertsona edo familia harreragileen betebeharrak.

Artículo 12.– Deberes de las personas o familias acogedoras.

Pertsona edo familia harreragileek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las personas o familias acogedoras tendrán los siguientes deberes:

a) Harrerapeko adingabearen ongizatea eta interes gorena zaintzea, haiekin batera izatea, elikatzea, heztea, gizarte- eta osasun-artapena eskaintzea eta prestakuntza integrala ematea ingurune afektibo baten barnean.

a) Velar por el bienestar e interés superior de la persona menor de edad acogida, tenerla en su compañía, alimentarla, educarla, proporcionarle atención socio-sanitaria y procurarle una formación integral en un entorno afectivo.

b) Harrerapeko adingabearen segurtasun fisiko eta psikologikoa bermatzea eta errespetatzea.

b) Garantizar y respetar la integridad física y psicológica de la persona menor de edad acogida.

c) Harrerapeko adingabearen partaidetza osoa bermatzea familiaren bizitzan.

c) Asegurar la plena participación de la persona menor de edad acogida en la vida de familia.

d) Harrerapeko adingabeari lehendik jasotzen ari den arreta edo laguntza espezializatuak ematea, baldin eta desgaitasunen bat aintzatetsia badu edo beharrizan bereziak baditu, edo, hala dagokionean eta haur edo nerabearen interes gorenari men eginez, haren beharrizanak asetzeko egokiagoak izan daitezkeen bestelakok eskaintzea.

d) Prestar la atención o los apoyos especializados que estuviera recibiendo la persona menor de edad acogida, en el caso de que tuviese reconocida una discapacidad o requiera de necesidades especiales, o, en su caso, y atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, adoptar otros que resulten más adecuados a sus necesidades.

e) Harrerapeko adingabeari iritzia eskatzea berari eragingo dion edozein erabaki hartu aurretik, behar bezain heldua izanez gero, betiere hamabi urtetik gorakoa bada, inola ere baztertu gabe aitortutako desgaitasunen bat izateagatik edo arreta espezializatua behar izateagatik.

e) Oír siempre a la persona menor de edad acogida, antes de tomar cualquier decisión que le afecte, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, y sin exclusión alguna por el hecho de que tenga una discapacidad reconocida o requiera de atención especializada.

f) Foru-aldundiari jakinaraztea zeintzuk diren harrerapeko adingabeak bere heldutasunarekin egin ditzakeen eskaerak.

f) Transmitir a la Diputación Foral las peticiones que la persona menor de edad acogida pueda realizar dentro de su madurez.

g) Foru-aldundiari jakinaraztea adingabeari buruz garrantzia duen edozein gertaera.

g) Informar a la Diputación Foral de cualquier hecho de trascendencia en relación con la persona menor de edad.

h) Harrerapeko adingabeak jatorrizko familiarekin, beste ahaide eta hurbileko pertsona batzuekin eta, bereziki, neba-arrebekin izan ditzakeen harremanak onartu, erraztu eta errespetatzea, pertsona edo familia harreragileen aukeren arabera eta betiere haren alde ezarritako bisita-araubideari jarraikiz eta, hala badagokio, familia berriro elkartzeko araubidearekin bat.

h) Aceptar, facilitar y respetar las relaciones de la persona menor de edad acogida con la familia de origen, otros parientes y personas allegadas, y, en especial, entre hermanos o hermanas, en la medida de las posibilidades de las personas o familias acogedoras, en el marco del régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.

i) Foru-aldundiarekin aktiboki jardutea lankidetzan, adingabearekin aurrera eraman beharreko esku-hartze indibidualizatuan, adingabearen egoeraren ebaluazioan eta ezarritako familia-harrerako neurriaren jarraipenean, foru-aldundiaren ohar eta orientazioei jarraituz.

i) Colaborar activamente con la Diputación Foral en el desarrollo de la intervención individualizada con la persona menor de edad y en la evaluación de la situación de la persona menor de edad y el seguimiento de la medida de acogimiento familiar adoptada, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.

j) Laguntza ematea familia-harrerapean izandako adingabea bere jatorrizko ingurunera bueltatzeko aldaketa horretan zehar, edo, hala badagokio, adopziorako nahiz haur edo nerabearen interes gorenari begira egokientzat hartzen den familia-harrerako bestelako modalitate baterako aldaketa horretan zehar, bai eta babes-neurri egonkorragoa edo behin betiko babes-neurria hartu ondoren ezartzen den ingurura aldatzeko tarte horretan ere.

j) Colaborar en el tránsito de la medida de acogimiento familiar que se hubiese constituido a la reintegración de la persona menor de edad acogida a su entorno de origen, o, en su caso, a la adopción o a otra modalidad de acogimiento que se considere más adecuada al interés superior de la niña, del niño o adolescente, así como al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más estable o definitiva.

k) Familia-harrerako neurriaren garapenari buruz informatzea eta foru-aldundiko teknikariek eskatutako dokumentazioa aurkeztea horretarako ezarritako epeen barruan.

k) Informar sobre el desarrollo de la medida de acogimiento familiar y aportar, dentro de los plazos establecidos al efecto, la documentación requerida por el personal técnico de la Diputación Foral.

l) Foru-aldundiari jakinaraztea harrera eratzeko oinarri gisa aintzat hartu ziren datu eta zirkunstantziei buruz familia-egoeran izandako edozein aldaketa garrantzitsu, hori gertatzen den unean bertan.

l) Comunicar a la Diputación Foral, desde el mismo momento en que se produzca, cualquier cambio significativo en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para la constitución del acogimiento.

m) Harrerapeko adingabearen aurrekari pertsonalei, familiakoei eta sozialei buruz eskuratu edo ezagutu diren datuen konfidentzialtasuna errespetatzea.

m) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales, familiares y sociales de la persona menor de edad acogida a los que hayan tenido acceso, o de los que tengan conocimiento.

n) Harrerapeko adingabearen intimitaterako eta nortasunerako eskubidea eta haren irudi propioaren errespetua bermatzea, eta haren oinarrizko eskubide eta askatasunak bete daitezen begiratzea.

n) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de la persona menor de edad acogida y el respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos y libertades fundamentales.

ñ) Proposatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzea; bereziki, etengabeko prestakuntzarako esparruan proposatzen diren ekintzetan.

ñ) Participar en las acciones formativas que sean propuestas, y, en particular, en aquellas que se propongan en el marco de la formación continua.

o) Kasu guztietan ere, Kode Zibilak edo aplikatu beharreko legeriak guraso-ahalaren titularrei ezartzen dizkien betebehar berberak, harrerapeko adingabeari dagokionez.

o) En todo caso, las mismas obligaciones respecto de la persona menor de edad acogida que aquellas que establece, para los titulares de la patria potestad, el Código Civil o la legislación que resulte de pertinente aplicación.

13. artikulua.– Guraso edo tutoreen eskubideak.

Artículo 13.– Derechos de los progenitores o personas que ejercen la tutela.

a) Ezarritako familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzen duen ebazpen administratiboaren eta haren aldaketaren edota amaieraren jakinarazpena jasotzeko eskubidea.

a) A la notificación de la resolución administrativa que formalice la constitución de la medida de acogimiento familiar que se hubiera adoptado, así como su modificación o cese.

b) Harrerapeko adingabearekin bisitak, harremanak, komunikazioa eta, hala badagokio, egonaldiak izateko eskubidea, salbu eta horrek adingabeari arrisku handia edo kalte nabarmena badakarkio edo adingabearen interes gorenari begira komenigarria ez bada.

b) A mantener visitas, relación, comunicación o, en su caso, estancias con la persona menor de edad acogida, salvo que ello conlleve un grave riesgo o perjuicios relevantes para esta o no resulte conveniente a su interés superior.

c) Adingabeari jatorrizko familiarekin itzultzen laguntzeko edo –hala badagokio– itzulera ahalbidetzeko eta gurasoen edo tutoreen eta adingabearen arteko harreman afektiboak hobetzeko xedea duen laguntza teknikoa jasotzeko eskubidea.

c) A recibir apoyo técnico que tenga por objeto favorecer y, en su caso, posibilitar el retorno de la persona menor de edad a la familia de origen, y contribuir a la mejora de la relación afectiva entre los progenitores o personas que ejercen la tutela y la propia persona menor de edad.

d) Foru-aldundiari babesgabezia-egoeraren deklarazioa errebokatzea eta adingabea jatorrizko familiarengana itzultzea eskatzeko eskubidea, betiere horretarako legez ezarritako epeen barruan.

d) A solicitar a la Diputación Foral, dentro de los plazos legalmente establecidos, la revocación de la declaración de la situación de desamparo y el retorno de la persona menor de edad a la familia de origen.

e) Familia-harrerako neurria ezarri eta bi urte igarota, Fiskaltzari argibideak emateko eskubidea babesgabezia-egoeraren deklarazioa eragin eta familia-harrerako neurria ezartzea ekarri zuten zirkunstantzien aldaketari buruz, inguruabarrok berriro ere adingabearen guraso-ahala edo tutoretza bereganatzeko baldintzak ahalbidetu baititzakete.

e) A facilitar al Ministerio Fiscal, transcurridos dos años de la adopción de la medida de acogimiento familiar, información referida al cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de la situación de desamparo y motivaron la adopción de la medida del acogimiento familiar, y que propician que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela de la persona menor de edad.

f) Foru-aldundiak familia berriro ere elkartu ondorengo jarraipena egiteko eskubidea, bai eta familiari behar diren laguntza teknikoak ematekoa ere.

f) A la realización, por parte de la Diputación Foral, de un seguimiento posterior a la reunificación familiar, así como a los apoyos técnicos precisos a la propia familia.

g) Edozein kasutan ere, haurrak eta nerabeak babesteko legerian eta aplikagarria den garapen-araudian aintzatetsitako gainerako eskubideak.

g) En todo caso, los derechos que se le reconozcan en la legislación de protección a la infancia y la adolescencia, y su normativa de desarrollo, que resulte de aplicación.

14. artikulua.– Guraso edo tutoreen betebeharrak.

Artículo 14.– Deberes de los progenitores o personas que ejercen la tutela.

a) Seme-alaben ongizatea eta interes gorena zaintzea.

a) Velar por el bienestar y el interés superior de sus hijos o hijas.

b) Pertsona edo familia harreragileen pribatutasunerako eskubidea errespetatzea eta haien gainean ezagututako datuen konfidentzialtasunari eustea.

b) Respetar el derecho a la privacidad de las personas o familias acogedoras y guardar confidencialidad de los datos que conozcan de las mismas.

c) Kasua bada, foru-aldundiak onartutako diru kopuruak ordaintzea, horrela ekarpena egiteko, mantenu gisa eta euren baliabideen arabera, adingabearen zaintzaren eta artapenaren ondoriozko gastuetarako, bai eta adingabeari bere ekintzengatik egotz lekiokeen erantzukizun zibilaren ondoriozko gastuetarako ere.

c) Abonar las cantidades que, en su caso, haya aprobado la Diputación Foral para contribuir, en concepto de alimentos y en función de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y de la atención de la persona menor de edad, así como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a esta por actos que ella misma hubiese realizado.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
FAMILIA-HARRERAREN PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

15. artikulua.– Prozeduran aplikatu beharreko araudia.

Artículo 15.– Normativa aplicable al procedimiento.

Foru-aldundiaren zaintzapean edo tutoretzapean dauden adingabeak familian hartzeko prozedurak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen xedapenak bete behar ditu orokorrean, eta bereziki, dekretu honetan zehaztutako berezitasunak, zehazki, V. kapitulu honetakoak, betiere prozeduraren berezitasunak aintzat hartuta.

El procedimiento de acogimiento familiar de las personas menores de edad se regirá, con carácter general, por las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades previstas en el presente Decreto y, en particular, en este Capítulo IV, atendiendo a la naturaleza propia del procedimiento.

16. artikulua.– Familia-harrerako neurriaren faseak.

Artículo 16.– Fases de la medida de acogimiento familiar.

Familia-harrerako neurria formalizatzeko zenbait fase bete behar dira:

La formalización de la medida de acogimiento familiar requerirá de las siguientes fases:

a) Adingabearen familia-harrerarako eskaintza-eskaera eta egokitasunaren deklarazioa aurkeztea.

a) Presentación de la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar.

b) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen edo familien egokitasunaren azterketa eta balorazio psikosoziala egin behar dira; horretarako, besteak beste, alderdi hauek hartuko dira kontuan: familia-egoera eta gaitasun hezitzailea; kasuan kasuko adingabearen edo adingabeen era guztietako beharrizanak egokiro asetzeko gaitasuna; haien motibazioa bat etortzea harreraren izaerarekin eta helburuarekin, harrera modalitatearen arabera; eta prest egotea babes-plan indibidualizatuaren eta, halakorik egonez gero, familian berriro sartzeko planaren helburuak bete daitezen errazteko.

b) Estudio y valoración psicosocial de la adecuación de las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento familiar, a cuyo efecto habrá de tomarse en consideración, entre otras cuestiones, su situación familiar y aptitud educadora; su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole de la persona o de las personas menores de edad de que se trate; la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad; así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individualizado de protección y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la relación de la persona menor de edad con su familia de procedencia.

c) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen edo familien egokitasuna deklaratu behar da, eratu nahi den harrera modalitatea kontuan hartuz.

c) Declaración de la adecuación de las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento familiar, en función de la modalidad de acogimiento que se pretenda constituir.

d) Egokitzat jotako pertsona edo familia harreragileak hautatu behar dira.

d) Selección de las personas o familias acogedoras declaradas adecuadas.

e) Ezarritako familia-harrerako neurria eratu eta formalizatu behar da.

e) Constitución y formalización de la medida de acogimiento familiar adoptada.

17. artikulua.– Eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaerak.

Artículo 17.– Solicitudes de ofrecimiento y declaración de la adecuación.

1.– Askatasunez eta euren borondatez familia-harrera egin nahi duten pertsona edo familiek familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkeztu beharko dute.

1.– Las personas o familias interesadas, libre y voluntariamente, en el acogimiento familiar, deberán presentar la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar.

2.– Eskaerak kasuan kasuko foru-aldundiak horretarako onartutako eskaera normalizatuan egingo dira eta interesdunek aurkeztu beharko dizkiote bizi diren eta erroldaturik dauden lurralde historikoko foru-aldundiari.

2.– Las solicitudes se formularán en la instancia normalizada, debidamente aprobada al efecto por la Diputación Foral correspondiente, y deberá dirigirse ante la Diputación Foral del Territorio Histórico en el que la persona o las personas interesadas residan efectivamente y se encuentren empadronadas.

3.– Salbuespen gisa, gerta daiteke behar bezala egiaztatutako zirkunstantziak izatea eta horiek justifikatzea eskaeraren aurkezpena egin ahal izatea benetako bizilekuaz eta erroldaz bestaldeko lurralde historiko bateko foru-aldundian; halako kasuetan, interesdunek bizi diren lurralde historikoko foru-aldundiari eskatu beharko diote baimena ematea eskaera egokientzat jotzen duten foru-aldundiari aurkezteko eta bertan izapidetzeko.

3.– Excepcionalmente, en aquellos casos en los que concurran circunstancias debidamente acreditadas que justifiquen que la solicitud este dirigida a la Diputación Foral de un Territorio Histórico diferente al de residencia efectiva y empadronamiento, las personas interesadas deberán solicitar a la Diputación Foral del Territorio Histórico en el que residan la emisión de una autorización que les permita la presentación y tramitación de la solicitud en la Diputación Foral que se consideren más adecuada.

4.– Eskaerak aurkeztu ahalko dira kasuan kasuko foru-aldundian eta, nolanahi ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusten dituen lekuetatik edozeinetan.

4.– Las solicitudes podrán presentarse en la Diputación Foral correspondiente y, en todo caso, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Halaber, foru-aldundiak eskabideak bide elektronikoa erabilita aurkezteko aukera eman beharko du, foru-aldundiek euren erakundeen antolaketa-, araubide- eta funtzionamendu-gaietan dituzten eskumen propioak baliatuz erabakitzen duten moduan.

5.– Asimismo, deberá garantizarse por la Diputación Foral la posibilidad de presentación de las solicitudes por el canal electrónico, en la forma que estas determinen en el ejercicio de sus propias competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones.

18. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 18.– Documentación.

1.– Eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskabideak osorik eta behar bezala beteta aurkeztu beharko dira, familia-harrera egiteko bere burua eskaini duen pertsonak sinatuta, edo, hala egokituz gero, bi bikotekideek sinatuta, eta honako datu hauek frogatzen dituzten agiriak erantsi beharko zaizkio:

1.– Las solicitudes de ofrecimiento y declaración de adecuación, debidamente cumplimentadas en todos sus términos y, a su vez, firmadas por la persona que se ofrece para el acogimiento familiar o, en su caso, por ambos miembros de la pareja, deberán acompañarse de la documentación acreditativa de los siguientes datos:

a) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten eta eskabidea sinatzen duten pertsonen nortasunaren egiaztapena.

a) Acreditación de la identidad de la persona o personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar y que firmen la solicitud.

b) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen erroldaren egiaztapen eguneratua; haren barnean, etxebizitzan bizi diren bizilagun guztien zerrenda jasoko da, bai eta udalerrian erroldatu ziren data ere.

b) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona o de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio, así como la fecha de empadronamiento en el municipio.

c) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonetariko bakoitzak zigor-aurrekaririk ez duela egiaztatzen duen ziurtagiria, eta, aurrekariak izanez gero, haien ziurtagiria, bai eta familiaren etxebizitzan erroldaturik dauden gainerako pertsonena eta erroldaturik egon gabe bertan iraunkorki bizi direnena ere, bi kasuetan adin nagusikoak izanez gero.

c) Acreditación de la carencia de antecedentes penales o, en su caso, la existencia de los mismos, de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar, así como de las restantes personas que figuren empadronadas en el domicilio familiar y de aquellas otras que no estando empadronadas convivan de forma permanente en el mismo, y sean en ambos casos mayores de catorce años.

d) Sexu-gaizkileen erregistro zentralaren berariazko egiaztagiria, adierazten duena bere burua familia-harrera egiteko eskaini duen pertsona bakoitzak ez ezik familia-helbidean erroldatuta dauden gainerako pertsonek eta, erroldatuta egon gabe ere, bertan iraunkorki bizi direnek ere –kasu batean zein bestean hamalau urtetik gorakoak izanda– ez dutela epai irmo bidezko kondenarik izan sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik –mota horretako delituen artean daude sexu-eraso eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, eta adingabeak galbideratzea, bai eta pertsonak salerostea ere–.

d) Acreditación expresa del Registro Central de delincuentes sexuales, por parte de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar, así como de las restantes personas que figuren empadronadas en el domicilio familiar y de aquellas otras que no estando empadronadas convivan de forma permanente en el mismo, y sean en ambos casos mayores de catorce años, de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual –que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos–.

e) Erregistro zibilari buruzko indarreko araudiarekin bat etorriz, honako alderdi hauek ere frogatu beharko dira:

e) Acreditación, de conformidad con la normativa reguladora del Registro Civil que esté vigente, de los siguientes extremos:

– euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztien jaiotzak erregistro zibilean edo, atzerritarrak badira, horren baliokide den organo eskudunean inskribatu izana.

– la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, u órgano equivalente que resulte competente en el caso de personas extranjeras, de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar.

– euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen egoera zibila, edo agintaritza eskudunak emandako agiri baliokidea, atzerritarrak izanez gero.

– el estado civil de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar, o documento equivalente, expedido por la autoridad competente, en el caso de personas extranjeras.

f) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonak izatezko bikotea izanez gero, izatezko bikoteen erregistroaren egiaztapena, izatezko bikotearen eraketaren deklarazioa egiteko eskumena duen erregistroak emana; edo, hala badagokio, baldintza hori frogatzen duen agiri baliokidea, agintaritza eskudunak emana.

f) En el caso de que las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar sean pareja de hecho, acreditación del Registro de Parejas de Hecho que resulte competente de la declaración de constitución como pareja de hecho o, en su caso, documento análogo que acredite tal condición expedido por la autoridad competente.

g) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duen pertsonetako bakoitzaren PFEZaren aitorpenari dagokion foru-ogasunen edo Zerga Administrazioaren egiaztapena (bai baterako aitorpena bai banakako aitorpena), aitortutako azken zergaldikoa edo, hala badagokio, azken zergaldiko aitorpena aurkezteko betebeharretik salbuetsita dagoela frogatzen duten ziurtagiriak, eta erreferentziazko zergaldian jaso dituen errenta nahiz PFEZari egotz dakizkiokeen etekin guzti-guztien adierazpena.

g) Acreditación por las Haciendas Forales o la Administración tributaria que corresponda de la declaración del IRPF de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar (bien declaración conjunta o declaración individual de cada uno de ellos), correspondiente al último periodo impositivo declarado; o, en su caso, acreditación de la exención de la obligación de presentar la declaración correspondiente al último periodo impositivo, así como de la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al IRPF que hubiera o hubieran percibido en el periodo impositivo de referencia.

h) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonetako bakoitzaren txosten medikoa, bai eta familiaren etxebizitzan erroldaturik agertzen diren gainerako pertsonena eta erroldaturik egon gabe bertan iraunkorki bizi direnena ere, haien egoera fisikoa eta psikikoa egiaztatze aldera eta adingabearen zaintza galaraziko lukeen zirkunstantziarik ez dagoela bermatze aldera.

h) Informe médico de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar, así como de las restantes personas que figuren empadronadas en el domicilio familiar y de aquellas otras que no estando empadronadas convivan de forma permanente en el mismo, en el que se acredite su estado de salud física y psíquica y no padecer cualquier circunstancia que impida el cuidado de la persona menor de edad.

i) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonetariko batek edo biek autonomia fisiko, psikiko edo intelektualaren gabeziaren bat badute eta, horren ondorioz, eguneroko oinarrizko jarduerak aurrera eramateko pertsona baten edo batzuen laguntza behar badute edo bestelako laguntza garrantzitsuak, edo, gaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten bestelako pertsonei dagokienez, autonomia pertsonalerako laguntzarik behar badute, foru-aldundiak eskatu ahalko du autonomia pertsonalari buruzko egiaztagiria aurkezteko, betiere Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta artapena sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea eta hura garatzeko arauak direla bide eman beharrekoa.

i) En el supuesto de que alguna o ambas de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar sufran una pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual que les obligue a precisar de la atención de otra u otras personas, o de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria, o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal, la Diputación Foral correspondiente podrá solicitar la presentación de certificado relativo a su autonomía personal, emitido en virtud de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y sus normas de desarrollo.

j) Pertsona edo familia harreragileak bere burua familia-harrera espezializatuaren modalitaterako eskainiz gero, kualifikazio, esperientzia eta prestakuntza espezifikoaren baldintzak egiaztatzea, dekretu honen 8.2 artikuluak ezarritakoarekin bat.

j) En el caso de que la persona o familia acogedora se ofrezca para la modalidad de acogimiento familiar especializado o profesionalizado, acreditación de las condiciones de cualificación, experiencia y formación específica en los términos previstos en el artículo 8.2 del presente Decreto.

k) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztien erantzukizunpeko adierazpena, egokitasunaren azterketa eta balorazio psikosozialaren prozesua onartuz, dekretu honek jasotako xedapenen arabera, bai eta ezarritako familia-harrerako neurriak eta harrerapeko adingabearen egoerak izandako bilakaeraren jarraipen teknikoari buruzkoa ere.

k) Declaración responsable de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar referida a la aceptación del proceso de estudio y valoración psicosocial de la adecuación, conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto, así como del seguimiento técnico de la evolución de la medida de acogimiento familiar adoptada y de la situación de la persona menor de edad acogida.

l) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztien erantzukizunpeko adierazpena, seme-alabarik ez dutela edo seme-alabak badituztela adierazten duena, eta, hala badagokio, seme-alaben kopurua zehazten duena, bai harrera bideratzeko pertsonarekin dituzten seme-alabena, bai ezkontza edo ezkontzaren baliokidea den erlazio afektibo bat izan duten pertsonekin dituztenena; azken kasu horretan, seme-alaben gainean duten zaintza- eta jagoletza-araubidea adierazi beharko dute eta, hala badagokio, horri buruzko ebazpen judizialaren edo akordioaren kopia aurkeztu.

l) Declaración responsable de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar informando de la inexistencia o existencia de hijas o hijos, y, en su caso, del número de hijos o de hijas, bien con la persona con quien se ofrecen para acoger, bien con otras personas con quienes hayan estado unidos o unidas mediante relación conyugal o con quienes hayan mantenido una relación afectiva de hecho análoga a la conyugal; en este último caso, deberá señalar el régimen de guarda y custodia existente sobre dichos hijos o hijas y, en su caso, aportar copia de la resolución judicial o acuerdo que se pronuncie sobre el mismo.

m) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztien erantzukizunpeko adierazpena, honako zirkunstantzia hauen berri emanez:

m) Declaración responsable de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar informando de las siguientes circunstancias:

– berak interesdun diren adopzio-prozeduraren bat –nazionala zein nazioartekoa– izapidetzen ari den ala ez;

– la inexistencia o existencia de procedimientos de adopción – ya sea nacional o internacional– en tramitación en los que sean interesadas;

– ea haur baten jaiotzaren zain dauden ala ez.

– el hecho de estar esperando el nacimiento de un bebé;

– ea laguntza bidezko ugalketa-prozesu edo -teknikarik erabiltzen ari diren.

– el hecho de estar sometiéndose a procesos o técnicas de reproducción asistida.

– zenbat denbora igaro den euren azken semearen edo alabaren jaiotza edo adopziotik eskabidea aurkeztu arte.

– el periodo de tiempo transcurrido desde el nacimiento o adopción de su último hijo o hija hasta la fecha de presentación de la solicitud.

n) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztien erantzukizunpeko adierazpena, judizialki ez direla ezgaituak izan eta jarduteko gaitasun osoa dutela dioena.

n) Declaración responsable de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar de no haber sido incapacitadas judicialmente o no de tener plena capacidad de obrar.

ñ) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztien erantzukizunpeko adierazpena, zehaztuz ez dietela guraso-ahala edo tutoretza kendu edo eten eta ez dizkietela zaintza- edo hezkuntza-eskubideak kendu, ez osorik ez partzialki, ebazpen judizial edo administratibo batez.

ñ) Declaración responsable de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar de no haber sido privadas o suspendidas en el ejercicio de la patria potestad o removidas de una tutela, o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial o administrativa.

o) Familia-harrerarako eskaintza egiten duten pertsonetako bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena, haurrak babesteko espedientea ireki eta seme-alabak edo tutoretzapeko adingabeak babesteko betebeharra urratzeagatik edo behar bezala ez betetzeagatik erantzukizunik egotzi ez zaiola adierazten duena.

o) Declaración responsable de cada una de las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar de no haberse determinado su responsabilidad en el incumplimiento o inadecuado cumplimiento de los deberes de protección hacia sus hijos o hijas o hacia personas menores de edad que se hallasen bajo su tutela, tras la apertura de un expediente de protección infantil.

2.– Dokumentuak ez dira baliozkoak izango, hiru hilabete baino gehiago igaro badira haiek eman edo konpultsatu zirenetik familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkezten den egunera arte.

2.– No tendrán validez los documentos que hayan sido expedidos o compulsados con una antelación superior a tres meses respecto a la fecha de presentación de la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar.

19. artikulua.– Eskaera zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 19.– Subsanación y mejora de la solicitud.

1.– Eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaerak eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioak ez badituzte betetzen dekretu honetan ezarritako baldintza guztiak, edo haien edukia nahikoa ez bada, edo eskatutako agiriren bat aurkeztu ez bada, bere burua familia-harrerarako eskaini duen pertsona edo familiari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean akatsak zuzentzeko edo dokumentazioa osatzeko; orobat, ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela eta hura artxibatu egingo dela.

1.– Si la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación y la documentación presentada junto a la misma no reunieran todos los requisitos establecidos en el presente Decreto o su contenido resultare insuficiente, o en el caso de que no se aportase alguno de los documentos exigidos, se requerirá a la persona o familia que se ofrece para el acogimiento familiar para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane las deficiencias o complete la documentación, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá o se les tendrá por desistidas de su petición y se procederá al archivo de la solicitud.

Horrek guztiak ez du eragotziko Administrazioak, eskabidea artxibatu baino lehen, hari buruzko berariazko ebazpen bat emateko eta jakinarazteko duen betebeharra, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Todo ello sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar, antes de proceder al archivo de la solicitud, resolución expresa sobre la misma, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Hamar egun balioduneko epea gehienez beste bost egun baliodunez luzatzeko aukera izango da ofizioz edo interesdunek hala eskatuta, baldin eta eskatutako agiriak zuzentzeko edo aurkezteko zailtasun berezirik badago.

2.– El plazo de diez días hábiles podrá ser ampliado hasta en cinco días hábiles más, de oficio o a petición de la persona o de las personas interesadas, cuando la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presenten dificultades especiales.

3.– Halaber, epea gehiago luzatu ahal izango da, betiere zuhurtziaz, interesdunak dokumentazioa jatorrizko herrialdeetan eskatu behar duten atzerritarrak izanez gero; nolanahi ere, luzapen hori hilabetekoa izango da gehienez.

3.– Asimismo, y siempre prudencialmente, podrá ampliarse más el plazo en el caso de personas extranjeras que tengan necesidad de solicitar la documentación a sus países de origen; en todo caso, dicha ampliación no podrá exceder el plazo de un mes.

4.– Eskaera bertan behera uztea eta ondoren artxibatzea ez dira oztopo izango eskaera bertan behera utzi duten pertsonek gerora beste eskaera bat aurkeztu ahal izateko.

4.– El desistimiento y posterior archivo de una solicitud no impide a la persona o a las personas que hubieran desistido a volver a presentar una nueva solicitud posteriormente.

20. artikulua.– Dokumentazio osagarria.

Artículo 20.– Documentación complementaria.

1.– Eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioa aztertzeko prozesuan edo egokitasunaren balorazio psikosozialaren prozesuan, gerta daiteke prozesu horretan parte hartzen duen lantalde tekniko profesionalak atzematea argibide gehiago behar direla interesdunengan azaltzen diren zirkunstantziei edo egoerei buruz eta horiek balorazio psikosozialean aintzat hartu behar direla, edo informazio gehiago behar dela eratu nahi den familia-harreraren modalitateari buruz; halako kasuetan, beste edozein dokumentu aurkezteko eskatu ahalko dute, euren burua familia-harrerarako eskaini duten pertsona edo familien egokitasuna ahalik eta zehatzen baloratzen laguntzeko.

1.– Si durante el proceso de análisis de la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación y de la documentación presentada junto a la misma, o en el proceso de valoración psicosocial de la adecuación, el equipo técnico profesional que interviene en el proceso detectase la necesidad de obtener aclaraciones respecto de las distintas circunstancias o situaciones concurrentes en las personas interesadas, y que deban ser tomadas en consideración en la valoración psicosocial que se realice, o respecto de la modalidad de acogimiento familiar que se pretenda constituir, podrán solicitar la aportación de cualesquiera otros documentos que contribuyan a valorar de la forma más apropiada posible la adecuación de las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento familiar.

2.– Aurreko artikuluak eskaera zuzentzeko eta hobetzeko ezarritako baldintzei jarraituz eskatuko da dokumentazioa, eta, halaber, eskatutako agiriren bat ez aurkezteak artikulu bereko lehenengo apartatuan ezarritako ondorio berberak ekarriko ditu berekin.

2.– La solicitud de la documentación se realizará en los mismo términos previstos en el artículo anterior respecto de la subsanación y mejora de la solicitud, y, asimismo, la no aportación de alguno de los documentos solicitados tendrá los mismos efectos previstos en su apartado primero.

21. artikulua.– Prozeduraren instrukzioa.

Artículo 21.– Instrucción del procedimiento.

1.– Eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera egin eta gero, foru-aldundiak azterketa eta balorazioa egingo du euren burua familia-harrerarako eskaini duten pertsonen zirkunstantzia pertsonalei buruz eta osasun-, gizarte- eta ekonomia-inguruabarrei buruz. Horretarako, 34. artikuluan aipatzen diren elkarrizketak eta, hala behar denean, ebaluaziorako probak edo teknikak baliatuko dira.

1.– Una vez formulada la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación, la Diputación Foral realizará el estudio y valoración de las circunstancias personales, familiares y de salud, sociales y económicas de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar. A tal efecto, efectuarán las entrevistas y, en su caso, las pruebas o técnicas de evaluación a que se refiere el artículo 34.

2.– Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen egokitasunaren balorazio psikosozialaren prozesuan zehar, pertsona horiei eskatu ahalko zaie dokumentazio osagarria aurkezteko, aurreko artikuluan ezarritako baldintzei jarraituz.

2.– En el transcurso del proceso de valoración psicosocial de la adecuación de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar, podrá requerírseles a estas la entrega de documentación complementaria, en los términos previstos en el artículo anterior.

3.– Behin elkarrizketak eta, hala badagokio, ebaluazio-probak edo -teknikak egin eta aurkeztutako dokumentazio guztia aztertu ondoren, prozesuan parte hartzen duen lantalde tekniko profesionalak beharrezkoak diren txostenak egingo ditu euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonengan azaltzen diren zirkunstantziei buruz; era berean, familia-harrerarako egokitasunari eta, hala badagokio, modalitateari buruzko balorazioa egingo dute eta, komenigarritzat jotzen badute, ezarri ahalko dute txosten horietako datuak argitzera edo gehitzera zuzendutako jarduketa osagarriak egin beharra.

3.– Realizadas las entrevistas y, en su caso, las pruebas o técnicas de evaluación, y examinada la totalidad de la documentación aportada, el equipo técnico profesional que intervenga en el proceso de valoración elaborará los informes relativos a las circunstancias que concurren en las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar, la valoración acerca de su adecuación para el acogimiento familiar, y, en su caso, para que modalidad del mismo; y, si lo considera conveniente, podrá establecer la necesidad de realización de actuaciones complementarias dirigidas a la aclaración o a la ampliación de los datos contenidos en dichos informes.

4.– Prozedura izapidetu bitartean, euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonek alegazioak egiteko edo egokitzat jotzen dituzten bestelako dokumentuak edo iritzi-elementuak aurkezteko duten eskubideari kalterik egin gabe, behin prozedura bideratu eta, edonola ere, aurreko apartatuan aipatutako txostenak egin ondoren, eta dekretu honen 5. artikuluan aurreikusten den kide anitzeko balorazio-organoak ebazpen-proposamena onartu aurretik, espedientea ikusgai jarriko zaie, eta entzunaldi-izapidea hasiko da, hamar eguneko epean egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin eta dokumentuak eta frogagiriak aurkezteko.

4.– Sin perjuicio del derecho de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar a aducir alegaciones y aportar cualquier otro documento que estimen conveniente u otros elementos de juicio durante la tramitación del procedimiento, una vez instruido este y, en todo caso, una vez emitidos los informes a los que se alude en el apartado anterior y antes de aprobarse la propuesta de resolución por el órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 5 del presente Decreto, se les pondrá de manifiesto el expediente, y se les dará trámite de audiencia, a fin de que en el plazo de diez días puedan formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

5.– Nolanahi ere, gerta daiteke prozeduraren edozein unetan egiaztatzea euren burua familia-harrerarako eskaini duten pertsonengan azaltzea dekretu honen 30. artikuluan eskaintza ez onartzeko ezarritako zirkunstantzia erabakigarriak; orduan, egokitasuna baloratzeko prozedura egin beharrik izan gabe, ezespenerako ebazpen-proposamena idatzi ahalko da, interesdunei entzunaldi-izapidea eman ondoren, aurreko apartatuan adierazitakoaren arabera.

5.– En todo caso, cuando en cualquier momento del procedimiento se constate que en las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar concurren alguna de las circunstancias determinantes para la no admisión del ofrecimiento previstas en el artículo 30 del presente Decreto, se procederá, sin necesidad de realizar el proceso de valoración de la adecuación, a redactar propuesta de resolución desestimatoria, previo trámite de audiencia a las personas interesadas en los mismos términos previstos en el apartado anterior.

22. artikulua.– Prozedura ebazteko proposamena.

Artículo 22.– Propuesta de resolución del procedimiento.

Entzunaldi-izapidearen ostean, dekretu honen 5. artikuluan aurreikusten den kide anitzeko balorazio-organoak aztertuko du egokitasunaren balorazio-prozesuaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalak egindako txostena, baita espedientean dekretu honek exigitutako baldintzak egiaztatzeko azaltzen diren dokumentuak eta prozedura izapidetu bitartean –entzunaldi-izapidean, bereziki– interesdunek egindako alegazioak edo ekarpenak ere. Horrenbestez, ebazpen-proposamena egingo du familia-harrerarako euren burua eskainitako pertsonen egokitasunari buruz, egokitasun hori deklaratzeko edo ezezkoa emateko.

Realizado el trámite de audiencia, el órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 5 del presente Decreto, a la vista del informe elaborado por el equipo técnico profesional responsable del proceso de valoración de la adecuación, de los documentos que consten en el expediente a fin de acreditar los requisitos exigidos en este Decreto, y de las alegaciones o aportaciones realizadas por las personas interesadas durante toda la tramitación del procedimiento, y, en particular, en el trámite de audiencia, emitirá la propuesta de resolución sobre la adecuación de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar, en el sentido de declarar o no la misma.

23. artikulua.– Prozedura etetea.

Artículo 23.– Suspensión del procedimiento.

1.– Egokitasuna deklaratzeko prozedura martxan dela, ikusiko balitz beren burua familia-harrerarako eskaini duten pertsonak edo familiak umea izateko direla, adopzio-aurreko elkarbizitzarako zaintza delegatu zaiela, adingaberen bat adopzioan hartzeko esleitu zaiela, laguntza bidezko ugalketarako prozesuren bat edo teknikaren bat jasotzen hasi direla edo duela gutxi seme-alabaren bat jaio zaiela edo adopzioan jaso dutela, halakoetan prozedura eten egingo da; zehatzago, egokitasunaren balorazioa eten egingo da.

1.– Cuando en el transcurso del procedimiento para la declaración de la adecuación se constate que en las personas o familias que se ofrecen para el acogimiento familiar concurren circunstancias tales como estar esperando el nacimiento de un bebé, la existencia de una delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, la preasignación de una persona menor de edad en adopción, el sometimiento a procesos o técnicas de reproducción asistida o el nacimiento o la adopción reciente de un hijo o de una hija, se producirá la suspensión del procedimiento, y, en particular, de la valoración de la adecuación.

2.– Aurreko kasuan bezalaxe jokatu behar da prozedura abian dela ikusiz gero koiunturazko gorabehera jakin batzuk gertatzen direla eta gorabehera horiengatik (aurreikusten zaien joeragatik, agian desagertu, konpentsatu edo aldatuko direlako) espedientea atzeratzea komeni dela. Behar bezala justifikatu beharko da erabaki hori.

2.– En el mismo sentido anterior se procederá en el caso de que en el transcurso del procedimiento se aprecien circunstancias de carácter coyuntural que, por su previsible evolución o posibilidad de desaparición, compensación o cambio, aconsejen aplazar la consideración de un concreto expediente, y que deberán estar suficientemente justificadas.

3.– Etenaldiak zehazki zenbat iraungo duen zehazteko, lehenik eta behin etenaldia eragin duten gorabehera jakinak baloratu beharko dira, eratu nahi den familia-harrerako neurriaren modalitatea kontuan hartuta.

3.– El plazo concreto de la suspensión se determinará una vez valoradas las circunstancias concretas que la motiven, y siempre atendiendo a la modalidad de la medida de acogimiento familiar que se pretendiese constituir.

Edozein kasutan ere, etenaldia eragin dezaketen kausa bat baino gehiago sortzen badira ere, etenaldiak ezin izango du hamabi hilabeteko iraupena gainditu, etetea erabakitzen denetik.

En todo caso, y con independencia de que concurran varias causas que motiven la interrupción, apreciadas en momentos sucesivos, la suspensión del procedimiento no podrá superar, en total, el límite máximo de doce meses desde que se acordara inicialmente.

4.– Etetea ofizioz burutu daiteke edo familiek nahiz prozedurako interesdunek eskatuta.

4.– La suspensión podrá tener lugar de oficio o a instancia de las personas o familias interesadas en el procedimiento.

5.– Prozedura eteteko agintzen duen ebazpena eman aurretik, interesdunei entzun egin behar zaie. Ondoren, ebazpena jakinaraziko zaie; ebazpenean bertan azaldu beharko da zer epe zehatz izango duen etenaldiak, eta zer baldintza bete behar diren izapidea atzera ere martxan jartzeko.

5.– La resolución, acordando la suspensión del procedimiento, será dictada una vez oídas a las personas interesadas, y se notificará a estas, con expresión del plazo concreto de suspensión, los motivos existentes para ello y las condiciones necesarias para que se produzca la reanudación de su tramitación.

6.– Espedientea atzera ere izapidetzeko, lehenik etenaldia eragin zuten arrazoiek desagertu behar dute edo euren burua familia-harrerarako eskaini zuten pertsona edo familiek formalki jakinarazi behar dute espedienteari berriro ekiteko ezarritako baldintzak betetzen dituztela.

6.– La reanudación de la tramitación del procedimiento se producirá una vez que desaparezcan las causas que motivaron su suspensión, o cuando las personas o familias que se ofrecen para el acogimiento familiar comuniquen formalmente el cumplimiento de las condiciones establecidas para la reanudación.

7.– Kasu bakoitzean prozedura eteteko ezarritako gehieneko epea igarotzen denean, eta espedientea berrabiarazteko beharrezkoak diren baldintzak betetzen ez badira, ordura arte egindako izapideak artxibatu egingo dira, horretarako eman beharreko ebazpena aurretik emanda. Ebazpen hori interesdunei jakinarazi beharko zaie.

7.– Transcurrido el plazo máximo determinado en cada caso para la suspensión del procedimiento, sin que concurran las condiciones necesarias para su reanudación, se acordará el archivo de las actuaciones efectuadas, previa resolución dictada al efecto que deberá ser notificada a las personas interesadas.

24. artikulua.– Prozeduraren ebazpena.

Artículo 24.– Resolución del procedimiento.

1.– Foru-aldundiak berariazko ebazpena emango du pertsona interesdunen egokitasunari buruz –familia-harrerarako egokitasuna, eta, hala behar denean, familia-harreraren modalitate jakin baterako egokitasuna edo adingabe jakin batentzako egokitasuna–.

1.– La Diputación Foral dictarán resolución expresa sobre la adecuación de las personas interesadas para el acogimiento familiar, y, en su caso, para la modalidad de acogimiento familiar o la persona menor de edad para la que se le considere adecuada.

2.– Ebazpenak beti arrazoituko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35. artikuluak ezarritakoaren arabera, eta, era berean, interesdunei jakinarazi beharko zaizkie lege-testu beraren 40. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– Las resoluciones serán siempre motivadas, en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, asimismo, deberán ser notificadas a la persona o a las personas interesadas en la forma establecida en los artículos 40 y siguientes del mismo texto legal.

3.– Ebazpena gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da, familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera organo eskudunaren erregistroan izapidetzeko sartzen den egunetik zenbatzen hasita. Edonola ere, ezarritako gehieneko epea igarotzen bada beren-beregiko ebazpena eman eta jakinarazi gabe, eskaera isiltasun administratiboaren bidez baietsi dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 24.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako eta Administrazioak ebazteko duen betebeharrari kalterik egin gabe.

3.– La resolución habrá de dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha en que la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En todo caso, transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo, a los efectos de lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de la obligación de resolver por parte de la Administración.

4.– Epe horretan ez da zenbatuko espedientea etenda dagoen denbora-tartea; izan ere, espedientea etenda egon daiteke euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonei egotz dakizkiekeen arrazoiengatik edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluak edo dekretu honen 23. artikuluaren 1. eta 2. apartatuek ezarritako arrazoiren batengatik.

4.– En el plazo señalado no se computará el período de tiempo en el que el expediente se encuentre suspendido por causas imputables a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar o cuando concurra alguna de las causas del artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o de las contempladas en los apartados primero y segundo del artículo 23 del presente Decreto.

5.– Ebazpenak eskaera ezesten badu, interesdunek ezin izango dute familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren beste eskaera bat aurkeztu harik eta ebazpen hori jakinarazten denetik gutxienez hiru urteko epea igaro arte. Epe berak igaro beharko du beste eskaera bat aurkeztu ahal izateko, aldez aurretik onartutako egokitasuna indarrik gabe uzten duen ebazpena ematen denean.

5.– En caso de resolución desestimatoria de la solicitud, la persona o personas interesadas no podrán volver a presentar una nueva solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar hasta haber transcurrido, como mínimo, un plazo de tres años desde la notificación de aquella. Igual plazo habrá de transcurrir para poder presentar una nueva solicitud cuando se hubiere emitido resolución que deje sin efecto la adecuación previamente concedida.

6.– Aurrekoa gorabehera, beste eskaera bat aurkeztu ahalko da hiru urteko epe hori bete aurretik, baldin eta eskaera ezesteko kontuan hartutako zirkunstantziak nabarmen aldatzen badira edo desagertzen badira; zirkunstantzia horiek behar bezala frogatu beharko dira eskaera berria aurkezteko orduan.

6.– No obstante lo anterior, podrá presentarse una nueva solicitud con anterioridad al cumplimento de dicho plazo de tres años citados en aquellos casos en los que se haya producido una modificación sustancial de las circunstancias que dieron lugar a la desestimación de la solicitud o hayan desaparecido las mismas, circunstancias estas que habrán de acreditar debidamente en el momento de presentar la nueva solicitud.

25. artikulua.– Ebazpenak aurkaratzea.

Artículo 25.– Impugnación de las resoluciones.

Familia-harrerarako egokitasuna aitortzeko edo hura ukatzeko emandako ebazpenen kontra, edo dagoeneko aitortuta dagoen egokitasuna ondorerik gabe lagatzeko ebazpenen, nahiz prozedura hori etetea edo eskatzailearen atzera egitea edo uko egitea erabakitzen duten ebazpenen kontra, edo prozedurazko nahiz formazko kontuetan oinarritzen diren ebazpenen kontra, arlo zibilari eragiten ez badiote behintzat, badago aurka egiterik, administrazio-errekurtsoak aurkeztuta (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusita daudenak).

Contra las resoluciones emitidas acerca de la adecuación para el acogimiento familiar, ya sea concediendo o denegando la adecuación, o que tengan por objeto dejar sin efecto la adecuación ya concedida, así como aquellas otras resoluciones por las que se acuerde la suspensión del procedimiento, el desistimiento o la renuncia de la solicitud o que se fundamenten en cuestiones de forma o procedimiento, que no afecten a materia civil, se podrán interponer los recursos administrativos pertinentes contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
PERTSONA HARRERAGILEEN EGOKITASUNA
ADECUACIÓN DE LAS PERSONAS ACOGEDORAS

26. artikulua.– Egokitasuna.

Artículo 26.– Adecuación.

Familia-harrerako neurri bat garatzeko egokitasuntzat jotzen da zaintzari datxezkion erantzukizun guztiei aurre egiteko, adingabearen beharrizan guztiak estaltzeko eta ingurune afektibo batean artapen eta heziketa integrala emateko behar diren trebetasuna, gaitasuna eta motibazioa izatea, betiere haur edo nerabearen beharrizanei eta interes gorenari begira; era berean, egokitasunaren barruan, familia-harrerako neurriak berekin dakartzan ondorioak, berezitasunak eta erantzukizunak ere onartu beharko dira, hori dela medio adingabeari eskaini ahalko baitzaizkio haren garapen integrala ahalbidetuko duten egonkortasuna, maitasuna, estimulazioa, zaintza eta nortasun-ezaugarrien errespetua.

Se entiende por adecuación para el desarrollo de una medida de acogimiento familiar la aptitud, capacidad y motivación adecuadas para ejercer las responsabilidades inherentes a la guarda, cubrir las necesidades de la persona menor de edad y procurarle una atención y formación integral en un entorno afectivo, atendiendo siempre a las necesidades e interés superior de la niña, del niño o adolescente, así como para asumir las consecuencias, peculiaridades y responsabilidades que conlleva la medida de acogimiento familiar y que le permitan ofrecer a la persona menor de edad la estabilidad, el afecto, la estimulación, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que le permitan un desarrollo integral.

27. artikulua.– Egokitasunerako baldintzak.

Artículo 27.– Requisitos de adecuación.

1.– Adingabeen harrerarako euren burua eskaintzen duten pertsona edo familien balorazio psikosoziala egitean, betiere, haur edo nerabearen interes gorena lehenetsiko da, tartean izan litekeen beste edozein interes legitimoren gainetik.

1.– La valoración psicosocial de la adecuación de las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento de personas menores de edad se realizará, en todo caso, primando el interés superior de la niña, del niño o adolescente sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

2.– Familia-harrerarako egokia izateko, baldintza hauek bete beharko dira:

2.– Serán requisitos de adecuación para el acogimiento familiar:

a) Bizimodua aurrera ateratzeko behar adina baliabide egonkor izatea.

a) Disponer de medios de vida estables y suficientes.

b) Adingabea normaltasunez artatzea bermatzen duen osasun fisiko, psikiko edo intelektual egokia izatea.

b) Disfrutar de un estado de salud físico, psíquico o intelectual que garantice la atención normalizada de la persona menor de edad.

c) Familia-harrerarako euren burua eskaintzen duten pertsonen kasuan, frogatzea ezkontza bidezko elkartea edo izatezko elkartea osatzen dutela eta gutxienez urtebetean jarraian elkarrekin bizi izan direla familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkeztu aurretik.

c) En el caso de que las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar acrediten que constituyen una unión matrimonial o de hecho, haber convivido de forma continuada durante un período mínimo de un año con anterioridad a la presentación de la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar.

d) Ingurune eta familia- eta gizarte-bizitza egoki, egonkor eta normalizatua izatea, harrerapeko adingabearen garapen integrala eta familiartean eta gizarte-ingurunean bete-betean parte hartzea bermatuko dituena.

d) Disfrutar de un entorno y vida familiar y social adecuada, estable y normalizada que garantice el desarrollo integral de la persona menor de edad acogida y su plena participación en el núcleo familiar y el entorno social.

e) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonen edo familien historia pertsonaletan ez izatea adingabeari arriskua ekar diezaiokeen eta oraindik gainditu ez den inguruabar pertsonalik, familiarrik edo sozialik.

e) No existir en las historias personales de las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento familiar circunstancias personales, familiares o sociales, no superadas en la actualidad, y que impliquen riesgo para la persona menor de edad.

f) Jarreren malgutasuna eta egoera berrietarako moldagarritasuna erakustea.

f) Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.

g) Adingabearen egoerari datxekion zailtasuna ulertzea.

g) Comprender la dificultad inherente a la situación de la persona menor de edad.

h) Adingabearen historia pertsonala eta familiarena errespetatu eta onartzea, bai eta haren nortasuna eta kultura ere.

h) Respetar y aceptar la historia personal y familiar de la persona menor de edad, así como de su identidad y cultura.

i) Adingabearen eta jatorrizko familiaren arteko harremanak onartu eta erraztea, bereziki neba-arrebekiko harremanak, eta, hala badagokio, foru-aldundiak ezarritako bisita-araubidea ere bai.

i) Aceptar y facilitar las relaciones entre la persona menor de edad y su familia de origen, en particular, con sus hermanos o hermanas, y, en su caso, el régimen de visitas establecido por la Diputación Foral.

j) Elkarlanerako eta konpromisorako jarrera positiboa agertzea adingabearen heziketari buruz, haren egoeraren jarraipen teknikoari buruz eta ezarritako familia-harrerako neurriaren bilakaeraren jarraipenari buruz.

j) Mostrar una actitud positiva de colaboración y compromiso con la formación y con el seguimiento técnico de la situación de la persona menor de edad y de la evolución de la medida de acogimiento familiar adoptada.

k) Familia-unitateko kide guztiek partekatzea familia-harreraren eta adingabea familiaren barruan integratzearen aldeko jarrera.

k) Compartir, entre todos los miembros de la unidad familiar, una actitud favorable al acogimiento familiar y a la integración de la persona menor de edad en el núcleo familiar.

l) Familia-harreraren aldeko motibazioa adieraztea, zeinean haur edo nerabearen interes gorena eta haren eskubideen babesa gailenduko baitira, betiere harrerapeko adingabearen garapen integrala eta hark familiaren baitan eta gizarte-ingurunean bete-betean parte hartzea bermatze aldera.

l) Manifestar una motivación al acogimiento familiar en la que prevalezcan el interés superior de la niña, del niño o adolescente y la protección de sus derechos, en orden a garantizar el desarrollo integral de la persona menor de edad acogida y su plena participación en el núcleo familiar y el entorno social.

m) Adingabearen ongizatea, garapen psikiko edo emozionala edo segurtasun fisikoa arrisku larrian jar dezakeen zigor-aurrekaririk ez izatea ez euren burua familia-harrerarako eskaini duten pertsonek ez familiaren etxean erroldaturik agertzen direnek, ez eta erroldaturik egon gabe haiekin batera iraunkorki bizi direnek ere.

m) Carecer de antecedentes penales que impliquen grave riesgo para el bienestar, desarrollo psíquico o emocional o integridad física de la persona menor de edad, tanto las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar como aquellas que figuren empadronadas en el domicilio familiar, así como aquellas otras que no estando empadronadas convivan de forma permanente en el mismo.

28. artikulua.– Egokitasuna baloratzeko irizpide orokorrak.

Artículo 28.– Criterios generales de valoración de la adecuación.

Aurreko artikuluan ezarritako baldintzak baloratzeko, honako irizpide orokor hauek hartuko dira kontuan:

Para la valoración de los requisitos establecidos en el artículo anterior se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:

a) Etxebizitza egokia izatea; horretarako, besteak beste, aintzat hartuko dira bizigarritasun- eta higiene-baldintzak, banaketa, bertan bizi diren pertsonen kopurua edo ekipamendu komunitarioak erabiltzeko aukera.

a) Que dispongan de vivienda adecuada, a cuyo efecto se considerarán cuestiones tales como las condiciones de habitabilidad e higiene, su distribución, el número de personas que conviven en ella o la posibilidad de acceso a los equipamientos comunitarios.

b) Bizitzeko behar adina baliabide izatea; horretarako frogatu beharko dute urtean, gutxienez, indarrean dagoen ondorio askotarako errenta-adierazle publikoa (IPREM) adinako diru-sarrerak dituztela, 14 pagak barne. Bere burua familia-harrerarako eskaintzen duen pertsonaren edo familiaren elkarbizitza-unitatea bi kidek baino gehiagok osatzen badute (harrerapeko adingabea barne), diru-sarrerak kalkulatzeko, zenbateko horri IPREMaren laurden bat gehituko zaio bitik gorako kide bakoitzeko.

b) Que dispongan de medios de vida suficientes, para lo que deberán acreditar unos ingresos económicos que, en cómputo anual, sean como mínimo equivalentes al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, incluidas 14 pagas. Si la unidad convivencial de la persona o familia que se ofrece para el acogimiento familiar se compone de más de dos miembros, incluida la persona menor de edad acogida, a efectos de cálculo de los ingresos económicos se incrementará esa cuantía en la cantidad equivalente a la cuarta parte del IPREM por cada miembro de más.

c) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonek osasun fisiko eta psikologiko ona izatea, eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egitearekin bateragarria, adingabeari artapen edo zaintza egokia bermatuko diona eta adin-nagusitasunera iritsi arte haren ongizateari, erabateko garapenari edo gizarteratzeari kalterik egingo ez diona.

c) Que las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar disfruten de un estado de salud, física y psicológica, que resulte compatible con el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria, que garantice la adecuada atención o cuidado de la persona menor de edad y no perjudique su bienestar, desarrollo integral o integración mientras no alcance la mayoría de edad.

d) Erabakiak hartzeko autonomia izatea, gaitasun afektiboa, heldutasun emozionala, frustraziorako tolerantzia eta behar adina gaitasun pertsonal, zaintzari datxezkion funtzioak eta erantzukizunak egoki bete ahal izateko.

d) Que presenten autonomía para la toma de decisiones, capacidad afectiva, madurez emocional, tolerancia a la frustración y habilidades personales suficientes para ejercer adecuadamente las funciones y responsabilidades inherentes a la guarda.

e) Familia-harrerarako jarrera, gaitasun, prestasun, itxaropen eta motibazio egokiak izatea, familiarteko baldintzatzailerik edo baldintzatzaile moral edo sozialik gabe, betiere adingabearen artapena maila guztietan ahalbidetzeko.

e) Que posean actitudes, aptitudes, disponibilidad, expectativas y motivaciones adecuadas para el acogimiento familiar, sin condicionamientos familiares, morales o sociales, que posibiliten la atención de la persona menor de edad en todos los órdenes.

f) Adingabeen zainketari begira gizonen eta emakumeen artean beharrezkoa den erantzukidetasunerako irizpideak eta familiarteko harremanak berdintasunetik abiatuz ezartzeko beharra kontuan hartzen dituzten gaitasun eta trebetasun hezitzaileak izatea.

f) Que dispongan de capacidad y habilidades educativas que tengan en cuenta criterios de corresponsabilidad necesaria de hombres y mujeres en el cuidado de las personas menores de edad, y la necesidad de establecer relaciones familiares desde la igualdad.

g) Trebetasun pertsonalak izatea adingabearekiko harremanen ondorioz sor daitezkeen egoera berriei heltzeko eta horietara egokitzeko.

g) Que dispongan de habilidades personales para abordar y adaptarse a las situaciones nuevas que se puedan producir como consecuencia de la relación con la persona menor de edad.

h) Ezkontzaren gisako afektibotasun-harremanez iraunkorki lotutako ezkontide edo bikotekideei dagokienez, familia-harrera onartzeko eta adingabea babesgabezia-egoerara eraman zuten zirkunstantzia edo baldintzetatik babesteko borondate partekatua izatea.

h) Que, en el caso de cónyuges o parejas unidas de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal, exista una voluntad compartida de aceptación del acogimiento familiar y de preservar a la persona menor de edad de las circunstancias o condiciones que desembocaron en la situación de desamparo.

i) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonekin iraunkorki bizi diren pertsonek haiekin partekatzea familia-harrerari begira aurreko d), e), f) eta g) letretan azaldutako jarrerak, gaitasunak, trebetasunak, itxaropenak, motibazioak eta borondate orokorra, eta haiekin elkarbizitza egokia eta positiboa izatea.

i) Que las personas que vivan permanentemente con las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar participen con ellas de las actitudes, aptitudes, capacidades, habilidades, expectativas, motivaciones y voluntad general para el acogimiento familiar descritas en los párrafos d), e), f) y g) precedentes, y mantengan con ellas una relación de convivencia adecuada y positiva.

j) Pertsona harreragilea izatearen gertaera bereizgarria ulertzeko eta onartzeko gaitasunak eta prestasuna izatea eta horiei modu egokia aurre egiteko gauza izatea.

j) Que presenten aptitudes y disponibilidad para comprender y aceptar los hechos diferenciales de ser persona acogedora, y capacidad para hacerles frente de manera adecuada.

k) Adingabe bati familia berrian sartzeak dakarzkion zailtasunak eta adingabe horren historia pertsonala ulertzeko eta onartzeko gaitasuna izatea eta lotura emozionala ezartzeko gaitasuna ere izatea, adingabeari eragin zaion edo jasan duen kaltea konpentsatu edo konpondu ahal izateko.

k) Que dispongan de comprensión y capacidad de aceptación de las dificultades que entraña para una persona menor de edad su incorporación a una nueva familia y de su propia historia personal, así como de la capacidad para establecer una vinculación emocional que pueda compensar o reparar el daño que se le ha causado o que ha sufrido la propia persona menor de edad.

l) Familia-harrerako neurria aldi baterako dela onartzeko gaitasuna izatea, bai eta laguntza emateko gaitasuna izatea ere adingabea jatorrizko ingurunera bueltatzeko aldaketa horretan zehar edo, hala badagokio, babes-neurri egonkorrago bat edo behin betiko neurri bat hartu ondoren (adopzioa, esaterako) ezartzen den ingurunera aldatzeko tarte horretan zehar.

l) La capacidad para asumir el carácter temporal de la medida de acogimiento familiar, así como para colaborar en el tránsito de la misma a la reintegración de la persona menor de edad acogida a su entorno de origen, o, en su caso, al entorno que se establezca tras la constitución de una medida de protección más estable o definitiva, como la adopción.

m) Adingabearen desberdintasun etnikoak, kulturalak, linguistikoak eta sozialak eta haren aurrekari pertsonalak eta familiarenak errespetatzeko prest egotea.

m) Que exista una adecuada disposición para respetar las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y sociales de la persona menor de edad, así como sus antecedentes personales y familiares.

n) Harrerapeko adingabeak jatorrizko familiarekin, beste ahaide eta hurbileko pertsona batzuekin eta, bereziki, neba-arrebekin izan ditzakeen harremanak onartzeko eta errazteko prest egotea, betiere adingabearen interes gorenari begira beharrezkotzat jotzen denean eta, hala badagokio, familia berriro elkartzeko araubidearekin bat.

n) Que exista disposición a aceptar y favorecer las relaciones entre la persona menor de edad y su familia de origen, otros parientes y personas allegadas, y, en particular, con sus hermanos o hermanas, cuando se considere necesario en atención a su interés superior y, en su caso, el régimen de visitas establecido por la Diputación Foral.

ñ) Hurbileko ingurunean kanpoko laguntzak izatea, edo familia zabalak, familiaren inguruneko pertsona garrantzitsuek nahiz hirugarrenek laguntza edo babes soziala eman ahal izatea.

ñ) La existencia de apoyos externos en el entorno próximo o el apoyo social que puedan recibir por parte de la familia extensa, de personas significativas en el entorno familiar o de terceros.

o) Familia-harreraren testuinguruan eskainitako prestakuntzari eta harrerapeko adingabea eta familia integratzeko prozesuaren aholkularitzari eta orientazioari dagokienez, jarrera positiboa eta prestasuna izatea.

o) Que tengan una actitud positiva y disponibilidad respecto de la formación ofrecida en el marco del acogimiento familiar, así como del asesoramiento y orientación en el proceso de integración de la persona menor de edad acogida y la familia.

p) Adingabearen egoeraren eta familia-harreraren bilakaeraren jarraipen teknikoan laguntzeko eta aholkularitza, orientazio, laguntza eta artapen tekniko espezializatu guztiak onartzeko zinezko borondatea azaltzea.

p) Que dispongan de una voluntad efectiva de colaborar en el seguimiento técnico de la situación de la persona menor de edad y la evolución del acogimiento familiar, y para aceptar todo asesoramiento, orientación y apoyo y atención técnica especializada.

q) Osasun-estaldura egokia izatea.

q) Que dispongan de una cobertura sanitaria adecuada.

r) Pertsona harreragilerik gazteenaren eta adingabearen artean dagoen adin-tartea, betiere aukeratutako familia-harreraren modalitatea aintzat hartuz.

r) La diferencia de edad entre la más joven de las personas acogedoras y la persona menor de edad, siempre atendiendo a la modalidad de acogimiento familiar de que se trate.

29. artikulua.– Egokitasuna baloratzeko irizpideak.

Artículo 29.– Criterios específicos de valoración de la adecuación.

1.– Egokitasunaren deklarazioa familia-harreraren zein modalitatetarako eskatu den erreparatuta eta hura zehazten eta definitzen duten ezaugarriak kontuan izanda, aintzat hartuko dira, aurreko artikuluan zerrendatutako irizpide orokorrez gain, hurrengo apartatuetan azaltzen diren balorazio-irizpide espezifikoak ere.

1.– En función de la modalidad de acogimiento familiar para el que se solicita la declaración de adecuación, y en razón de las características que los conforman y definen, se tendrán en cuenta, además de los criterios generales relacionados en el artículo anterior, los criterios específicos de valoración que se relacionan en los apartados siguientes.

2.– Familia-harrera familia zabalean egiten denean, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

2.– Cuando se trate de un acogimiento familiar en familia extensa, se atenderá a los siguientes criterios:

a) Harrerarako bere burua eskaini duen pertsonaren ezkontidearen laguntza eta prestasuna edo, iraunkorki lotutako bikoteei dagokienez, ezkontzaren baliokidea den afektibotasun-erlazioan harekin bizi den pertsonarena, bai eta haren familia-unitatean iraunkorki bizi diren gainerako pertsonena ere, prestakuntza-prozesuan eta egokitasunaren azterketa eta balorazio psikosozialeko prozesuan; eta pertsona horrek dekretuan ezarritako gainerako betekizunak eta irizpideak betetzea.

a) La colaboración y disponibilidad del cónyuge o, en el caso de parejas unidas de forma permanente, de la persona que conviva en relación de afectividad análoga a la conyugal, así como de las demás personas que convivan de forma permanente en la unidad familiar de la persona que se ofrece para el acogimiento, en el proceso de formación y en el de estudio y valoración psicosocial de la adecuación, así como en el cumplimiento por parte de este del resto de requisitos y criterios establecidos en el presente Decreto.

b) Euren burua harrerarako eskaini duten pertsonek adingabeari eman dioten edo ematen dioten arretaren kalitatea, inoiz haren egitatezko zaintza izan badute.

b) La calidad de la atención que la persona menor de edad reciba o haya recibido de las personas que se ofrecen para el acogimiento, si en algún momento han ejercido la guarda de hecho del mismo.

c) Euren burua harrerarako eskaini duten pertsonek aldez aurretik adingabearekiko azaldu duten zinezko interesa eta haien arteko lotura afektiboa.

c) El interés efectivo que las personas que se ofrecen para el acogimiento hayan mostrado por la persona menor de edad con carácter previo, y la existencia de una vinculación afectiva entre ellos.

d) Lehendik lotura edo bizikidetasun positibo eta egokia izatea adingabearekin eta haren guraso edo tutoreekin.

d) Relación o convivencia previa, positiva y adecuada, con la propia persona menor de edad y con sus progenitores o personas que ejercen la tutela.

e) Adingabearen guraso edo tutoreekiko egungo harremanaren ezaugarriak, eta harreman hori kudeatzeko gaitasuna, adingabearen babesa sustatze aldera.

e) Características de la relación actual con los progenitores o con los tutores o las tutoras de la persona menor de edad, y capacidad para manejar esa relación para promover la protección de la persona menor de edad.

3.– Larrialdiko familia-harrera izanez gero, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

3.– Cuando se trate de un acogimiento familiar de urgencia se atenderá a los siguientes criterios:

a) Gutxienez euren burua harrerarako eskaintzen duten pertsonetariko baten prestasun iraunkorra harrera bat berehalakoan bere gain hartzeko eta, bereziki, zaintzari datxezkion erantzukizunak eta familia-harrerari lotutako zereginak betetzeko, bai eta, hala badagokio, adingabeak bere adinagatik beharrezko izan ditzakeen zainketak eta artapenak ere.

a) Disponibilidad permanente de, al menos, una de las personas que se ofrece para el acogimiento, para asumir de forma inmediata un acogimiento; y, en particular, las responsabilidades inherentes a la guarda, así como las tareas relacionadas con el acogimiento familiar, y, en su caso, para proporcionar el cuidado y atenciones que por su edad pueda requerir la persona menor de edad.

b) Harrera bat aldi batez bere gain hartzeko prest egotea.

b) Disponibilidad a asumir, de forma temporal, un acogimiento.

c) Eskaintzan adierazitako adineko haurrak zaintzen eta hazten esperientzia izatea.

c) La experiencia en la atención y crianza de niñas y niños de las edades para las que realicen el ofrecimiento.

d) Lotura afektiboa azkar ezartzeko eta adingabearekiko lotura hori desegiteko gaitasuna.

d) La capacidad para establecer una vinculación afectiva de forma rápida, y, a su vez, para desvincularse con la persona menor de edad.

e) Gerta daitezkeen aldaketek eragin dezaketen ziurgabetasunerako tolerantzia.

e) Tolerancia a la incertidumbre provocada por los cambios que puedan producirse.

4.– Familia-harrera espezializatua izanez gero, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

4.– Cuando se trate de un acogimiento familiar especializado se atenderá a los siguientes criterios:

a) Dekretu honen 8.2 artikuluan ezarritako betekizunak betetzea.

a) El cumplimento de los requisitos previstos en el artículo 8.2 del presente Decreto.

b) Euren burua harrerarako eskaintzen duten pertsonen etengabeko prestasuna, bikoteen kasuan, zaintzari datxezkion erantzukizunak eta familia-harrerarekin erlazionatutako zereginak euren gain hartzeko.

b) Disponibilidad permanente de la persona o las personas que se ofrecen para el acogimiento, en el caso de parejas, para asumir las responsabilidades inherentes a la guarda, así como las tareas relacionadas con el acogimiento familiar.

30. artikulua.– Eskaintza ez onartzeko zirkunstantzia erabakigarriak.

Artículo 30.– Circunstancias determinantes para la no admisión del ofrecimiento.

Betiere, familia-harreraren eskaintza ez onartzeko zirkunstantzia erabakigarritzat hartuko dira honako hauek:

En todo caso, se considerarán como circunstancias determinantes para la no admisión del ofrecimiento para el acogimiento familiar las siguientes:

a) Guraso-ahalaren egikaritza kenduta edo etenda izatea ebazpen judizial edo administratibo bidez, edo hura kentzeko edo eteteko kausa batean erorita egotea.

a) Estar privadas o suspendidas en el ejercicio de la patria potestad, por resolución judicial o administrativa, o encontrarse incursas en causa de privación o suspensión de la misma.

b) Tutoretza-egoera batetik legez egotzia izatea.

b) Haber sido legalmente removidas de una situación de tutela.

c) Askatasuna kentzeko zigorra jaso izana, zigorra betetzen ari diren bitartean.

c) Haber sido condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena.

d) Epai irmo bidez kondenaturik egon izana giza hilketaren dolozko delituagatik (haren erak edo lesioak nolanahikoak izanagatik ere), askatasunaren, osotasun moralaren edo familia-eskubide eta -betebeharren kontrako delituagatik, genero-indarkeriarekin erlazionatutako delituagatik edota sexu-askatasunaren eta –ukigabetasunaren kontrako delituagatik (horren barnean, besteak beste, sartuz sexu-erasoa eta -gehiegikeria, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzeko ustelkeria eta gizakien salerosketa).

d) Haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, por delito contra la libertad, la integridad moral o los derechos y deberes familiares, por un delito relacionado con la violencia de género o por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

e) Genero-indarkeriaren, emakumeen aurkako indarkeriaren edo etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindu bati lotutako kautelazko neurrien mende egotea.

e) Estar sometida a medidas cautelares asociadas a una orden de protección para las víctimas de violencia de género o contra las mujeres o violencia doméstica.

f) Haurra jaiotzeko zain egotea, adingabea adopzioan jasotzeko izendatuta egotea, laguntza bidezko ugalketako prozesu edo teknikaren bat lantzen jardutea edo seme-alaba baren baten jaiotza- edo adopzio-prozesuan egotea, azken kasu horretan jaiotza edo adopziotik sei hilabeteko gutxieneko epea igaro gabe familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkezten den egunera arte.

f) Estar esperando el nacimiento de un bebé, la preasignación de una persona menor de edad en adopción, el sometimiento a procesos o técnicas de reproducción asistida o el nacimiento o la adopción de un hijo o de una hija, sin que haya trascurrido en este último caso un periodo mínimo de seis meses desde la fecha del nacimiento o la adopción hasta la fecha de presentación de la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación para el acogimiento familiar.

g) Nolanahi ere, tutoretza egikaritu ezin izatea dakarten zirkunstantzia guztiak, Kode Zibilak ezarritakoari jarraikiz.

g) En todo caso, aquellas circunstancias que imposibiliten para el ejercicio de la tutela de acuerdo a las disposiciones previstas en el Código Civil.

31. artikulua.– Egokitasun eza dakarten zirkunstantziak.

Artículo 31.– Circunstancias determinantes de la no adecuación.

Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona edo familiei edo pertsonei dagokienez, balorazio psikosozialaren prozesuan jarraian zehazten diren zirkunstantziak ere kontuan hartuko dira, negatiboki baloratu ahalko dira eta, ondorioz, eragin dezakete, haien larritasuna edo nahitakotasuna kontuan hartuz, egokitasun ezaren deklarazioa edo prozeduraren etenaldia, edo emandako egokitasuna indarrik gabe uzteko ebazpena, inguruabar horien berri badago behin deklarazioa egin eta gero.

En el proceso de valoración psicosocial se tendrán igualmente en cuenta la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias en las personas o la familia que se ofrecen para el acogimiento familiar, que serán estimadas negativamente, pudiendo determinar, en su caso, en atención a su gravedad o intencionalidad, la declaración de no adecuación o la suspensión del procedimiento, o bien la emisión de resolución que deje sin efecto la adecuación ya otorgada de producirse o conocerse con posterioridad a la declaración de la misma:

a) Familia-harrera aurrera eramateko egokiak eta beharrezkoak diren jarrera, gaitasun, prestasun, itxaropen, trebetasun eta motibazioen baldintzak ez betetzea, eta, horren kariaz, horrek behar beste berme ez ematea zaintzari datxezkion eta adingabearen arreta egokia ahalbidetzen duten funtzioak eta erantzukizunak maila guztietan betetzeko.

a) La ausencia de los requisitos de actitud, aptitud, capacidad, disponibilidad, expectativas, habilidades y motivación adecuados y necesarios para llevar a cabo el acogimiento familiar, que ofrezcan garantías suficientes para ejercer las funciones y responsabilidades inherentes a la guarda y posibiliten la adecuada atención de la persona menor de edad en todos los órdenes.

b) Baloraziorako garrantzitsuak diren datuak ezkutatu edo faltsutu izana; hori ez da oztopo izango horrek eragin ditzakeen legezko erantzukizunak egozteko.

b) Haber ocultado o falseado datos relevantes para la valoración, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran incurrir.

c) Balorazio psikosozialaren prozesuaren garapena ez onartzea.

c) La no aceptación del desarrollo del proceso de valoración psicosocial.

d) Espedienteari aplikagarri zaion prozedurari buruzko arauak ez betetzea, espedientearen izapideari traba egitea edo, hala badagokio, arauek ezarritako betebeharrak ez konplitzea.

d) La inobservancia de las normas relativas al procedimiento aplicable al respectivo expediente, la obstrucción a la tramitación del expediente o el incumplimiento de las obligaciones que, en su caso, establezcan las mismas.

e) Ezarritako familia-harrerako neurriaren jarraipen teknikoan eraginkortasunez laguntzeko borondaterik ez izatea, ez eta adingabeak babesteko erakunde publikoak jatorrizko familiarekin esku hartzeko ezarritako neurrietan ere.

e) La ausencia de una voluntad de colaboración efectiva en el seguimiento técnico de la evolución de la medida de acogimiento familiar adoptada y en las medidas de intervención con la familia de origen que se hayan adoptado por la Diputación Foral.

f) Foru-aldundiak haur edo nerabearen interes gorenari begira eskainitako aholkularitza, orientazioa eta laguntza nahiz arreta tekniko espezializatua ez onartzea.

f) La no aceptación del asesoramiento, orientación y apoyo y atención técnica especializada ofrecida por la Diputación Foral en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

32. artikulua.– Egokitasuna aztertzeko eta baloratzeko metodologia.

Artículo 32.– Metodología para el estudio y valoración de la adecuación.

1.– Egokitasunaren azterketa eta balorazio psikosozialaren prozesuak bi fase izango ditu.

1.– El proceso de estudio y valoración psicosocial de la adecuación se desarrollará en dos fases diferenciadas.

2.– Lehendabiziko fasea abian jarriko da pertsona harreragilea izateko eta familia-harreraren nondik-norakoak eta ondorioak ezagutzeko interesa formalki adierazten zaionean foru-aldundiari. Fase horretan aurretiazko prestakuntza-jarduerak egiten dira, familia-harrerari buruzko informazioa eta trebakuntza ematea helburu dutenak, hurrengo artikuluan azaltzen den moduan.

2.– La primera de las fases se iniciará con la manifestación formal a la Diputación Foral del interés de ser persona acogedora y conocer la naturaleza y efectos del acogimiento familiar, y comprende las actuaciones de preparación previa destinadas a proporcionar información y formación referida al acogimiento familiar, en los términos que se indican en el artículo siguiente.

3.– Eta bigarren fasea, pertsona interesdunen egokitasuna aztertu eta baloratzekoa, familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkeztu eta gero garatuko da.

3.– Y, la segunda de las fases, centrada en el estudio y valoración de la adecuación de las personas interesadas, se desarrollara una vez presentada la solicitud de ofrecimiento y declaración de la adecuación para el acogimiento familiar.

33. artikulua.– Aldez aurreko prestatze-jarduketak.

Artículo 33.– Actuaciones de preparación previa.

1.– Interesdunek, familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkeztu aurretik, foru-aldundiak antolatutako informazio- eta prestakuntza-saioetan parte hartu beharko dute.

1.– Antes de presentar la solicitud de ofrecimiento y declaración de la adecuación para el acogimiento familiar, las personas interesadas deberán participar en sesiones de carácter informativo, así como formativas, organizadas por la Diputación Foral.

2.– Informazio- eta prestakuntza-saioak foru-aldundiak berak eman ahalko ditu zuzenean, edo kanpoko profesionalen bidez edo erakunde laguntzaileen bidez zeharka, sektore publikoaren kontratazioari buruzko legeriak ezarritakoari jarraituz, eta haien helburua izango da harreragile gisa dituzten itxaropen eta motibazioak eta harreragileek aurre egin beharreko errealitatea lantzea eta, bereziki, horien inguruan hausnartzea eta gogoeta egitea.

2.– Las sesiones, tanto informativas como formativas, podrán ser proporcionadas, directamente, por la propia Diputación Foral, o, de forma indirecta, mediante profesionales externos o entidades colaboradoras, en el marco de lo dispuesto en la legislación de contratación del sector público, y tendrán por finalidad ayudarles a elaborar, madurar y, sobre todo reflexionar, sobre sus expectativas y motivaciones como personas acogedoras y la realidad a la que se enfrentan las personas acogedoras.

3.– Foru-aldundi bakoitzak berak eskaintzen duen prestakuntzaren metodologia eratzeko autonomia osoa izango du; zehazki, prestakuntza-saioen iraupena, aldizkakotasuna eta edukia ezarri ahal izango ditu. Nolanahi ere, prestakuntza-saio horiek xedetzat izango dituzte honako gai hauek:

3.– Cada Diputación Foral tendrá plena autonomía para conformar la metodología de la formación que ofrezca, y, en concreto, para establecer la duración, periodicidad y contenido de las sesiones formativas. En todo caso, dichas sesiones formativas tendrán por objeto las siguientes cuestiones:

a) Familia-harrerari buruzko informazioa ematea, adingabeak babestera zuzendutako neurri juridikoa den aldetik; horren barnean, besteak beste, neurriaren izaera eta eragin juridikoak jorratuko dira, bai eta familia-harreraren modalitateak eta horien erregulazioa, familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko bete beharreko baldintzak eta izapideak, eta pertsona eta familia harreragileek nahiz adingabeek dituzten betebeharrak eta eskubideak ere. Informazio hori egokia, argia, ulergarria eta ahalik eta osatuena izango da.

a) Proporcionar información referida al acogimiento familiar, desde el punto de vista de su consideración como medida jurídica dirigida a la protección de las personas menores de edad, y que deberá comprender aspectos tales como su naturaleza y efectos jurídicos; distintas modalidades de acogimiento familiar y la regulación de las mismas; requisitos y trámites exigidos para la formalización de la constitución de la medida de acogimiento familiar; y, los derechos y deberes que ostentan tanto las personas o familias acogedoras como las propias personas menores de edad. Dicha información habrá de ser adecuada, clara, comprensible y lo más completa posible.

b) Familia-harrerak berekin dakartzan ondorio, erantzukizun, zailtasun eta benetako arriskuei buruzko informazio gehigarria ematea, bai eta adingabeak zaintzeko, hezteko eta prestatzeko zereginean gizon eta emakumeen arteko erantzukidetasunari buruzkoa eta familiarteko harremanak berdintasunez ezartzeko beharrari buruzkoa ere.

b) Proporcionar una información adicional acerca de las consecuencias, responsabilidades y dificultades y riesgos reales que conlleva el ejercicio del acogimiento familiar, así como sobre cuestiones relativas a la corresponsabilidad necesaria de hombres y mujeres en el cuidado, la educación y la formación de las personas menores de edad, y la necesidad de establecer relaciones familiares desde la igualdad.

c) Euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonei erabakiak hartzen laguntzea familia-harrera garatzeko prozesuan funtsezkoak diren hezkuntza-gaiei eta alderdi psikologiko, sozial eta bestelakoei buruz, harrerapeko adingabearen garapen integrala bermatzeko eta bai familian bai gizarte-ingurunean bete-betean parte hartuko duela ziurtatzeko.

c) Facilitar a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar la toma de decisiones en relación a aspectos y cuestiones educativas, psicológicas, sociales y de otra índole que resulten esenciales en el proceso de desarrollo del acogimiento familiar, para garantizar el desarrollo integral de la persona menor de edad acogida y su plena participación en el núcleo familiar y el entorno social.

4.– Prestakuntza-saioetan parte hartzea nahitaezkoa izango da euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsona guztientzat, eta ezarritako familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko aldez aurreko betekizun ezinbestekoa izango da, honako kasu hauetan izan ezik:

4.– La participación en las sesiones formativas tendrá carácter obligatorio para todas las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar, siendo requisito previo indispensable para la formalización de la constitución de la medida de acogimiento familiar adoptada, salvo en los siguientes supuestos:

a) Aparteko zirkunstantziak azaltzen direnean, behar bezala egiaztatu beharreko larritasun handikoak, eta horiek larrialdiko familia-harrera eratzea eragiten dutenean.

a) Cuando concurran circunstancias excepcionales, que revistan una gravedad elevada que deberá ser debidamente acreditada, que requieran la constitución de un acogimiento familiar de urgencia.

b) Eratu nahi den familia-harrera familia zabaleko harrera-modalitatearen pean egiten denean.

b) Cuando el acogimiento familiar que se pretenda constituir se realice bajo la modalidad de acogimiento en familia extensa.

c) Adingabearen hurbileko pertsonak edo familiak badira; alegia, harekin aldez aurreko harreman edo bizikidetasun adierazgarri, positibo eta egokia izan dutenak.

c) Cuando se trate de personas o familias allegadas a la persona menor de edad, y que serán aquellas que hayan mantenido con esta una relación o convivencia significativa previa, positiva y adecuada.

5.– Prestakuntza-prozesua burutu izanaren egiaztagiria jaso ahal izateko, ikastaroko saio guztietara joan beharko da. Ondorioz, interesdunek, egotzi ahal zaizkien arrazoiengatik, saio guztietara edo saioren batera huts egiten badute eta gero familia-harrerarako eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera aurkezten badute, foru-aldundiak ezezkoa emango die.

5.– A efectos de poder extenderse la acreditación de haber completado el proceso de formación, será necesario haber asistido a la totalidad de las sesiones que conforman el curso. Y, en consecuencia, en el caso de que las personas interesadas no hayan tomado parte en alguna o todas las sesiones, por causas imputables a las mismas, y presentasen con posterioridad la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación, la Diputación Foral les denegará la misma.

6.– Aurrekoa gorabehera, interesdunak ezin izan badira saioetara joan justifikatutako arrazoiengatik, eskaera aurkeztu ahalko dute, baina beharturik egongo dira galdutako saioa berreskuratzera bestelako aukeraren bat baliatuz (adibidez, elkarrizketa pertsonal bat eginez).

6.– No obstante lo anterior, cuando las personas interesadas no hayan podido asistir a las sesiones por causa justificada, tendrán la opción de presentar la solicitud, si bien, estarán obligadas a recuperar la sesión perdida mediante alguna otra forma alternativa (por ejemplo, en una entrevista personal).

34. artikulua.– Egokitasunaren azterketa eta balorazio psikosoziala.

Artículo 34.– Estudio y valoración psicosocial de la adecuación.

1.– Eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren eskaera egin ondoren, pertsona interesdunen egokitasuna aztertu eta baloratu ahal izateko, beharrezkotzat jotzen diren elkarrizketak egingo dira egokitasun-deklarazioa lortzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direla egiaztatze aldera. Kasu guztietan, elkarrizketetako bat, gutxienez, pertsona interesdunen etxean egingo da, familia-ingurunea bertatik bertara ikusi ahal izateko.

1.– Formalizada la solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación, y a efectos de proceder a estudiar y valorar la adecuación de las personas interesadas, se realizarán cuantas entrevistas se consideren necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la declaración de adecuación. En todo caso, al menos, una de las entrevistas tendrá lugar en el domicilio de estas, de tal forma que se garantice la observación directa del entorno familiar.

2.– Elkarrizketetan honako gai hauek jorratuko dira: interesdunen nortasuna, familia-egoera, egoera pertsonala eta osasuna, motibazioak, babesgabetasun-egoeren izaeraren eta edukiaren eta eragindako kalte emozionalaren ulermena, heziketarako gaitasunak, gaitasun emozionalak eta hirugarren pertsonekiko harremanetarako gaitasunak, bitarteko sozio-ekonomikoak, eta sexuen eta pertsonen arteko berdintasunarekin, oro har, eta familia-ingurunean, batez ere adingabeen zainketan eta heziketan, gizonek eta emakumeek erantzunkizunak partekatzearekin zerikusia duten balioak.

2.– Las entrevistas versarán sobre su identidad, situación familiar, personal y de salud, sus motivaciones, comprensión de naturaleza y contenido de las situaciones de desprotección y el daño emocional causado, capacidades educativas, emocionales y de relación con terceras personas, medios socio-económicos y valores relacionados con la igualdad entre los sexos y entre las personas, en general, y con la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito familiar; en particular, en el cuidado y educación de las personas menores de edad.

3.– Azterketa- eta balorazio-prozesuan zehar, eta balorazioan objektibotasunik handiena lortu nahian, euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonei ebaluazio psikometrikoen probak edo teknikak egin ahalko zaizkie; horien barruan galdera sortak sartu ahalko dira. Horien guztien emaitzak espedientean sartuko dira. Bestalde, euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonek edo familiek nahitaez egin beharko dituzte agintzen zaizkien probak edo, hala badagokio, galdera sortak bete.

3.– Durante el proceso de estudio y valoración, y con la finalidad de lograr la máxima objetividad en la valoración, se podrán someter a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar a pruebas o técnicas de evaluación psicométricas, que podrán incluir cuestionarios, y cuyos resultados serán incorporados al expediente. Por su parte, las personas o familias que se ofrezcan para el acogimiento familiar estarán obligadas a realizar las pruebas que se les indiquen o, en su caso, cumplimentar los cuestionarios.

4.– Edozein kasutan ere, egokitasunaren balorazio psikosoziala egingo dutenak haurren arloko gizarte-zerbitzu espezializatuak edo, hala badagokio, sektore publikoaren legerian ezarritakoaren testuinguruan zeregin hori betetzen duten kanpoko profesionalak edo erakunde laguntzaileak izango dira, eta balorazioak eragingo die euren burua familia-harrerarako eskainitako pertsonen familia-unitateko kide guztiei, bai eta etxebizitza berean bizi diren gainerakoei ere.

4.– En todo caso, la valoración psicosocial de la adecuación se realizará por servicios sociales especializados en materia de infancia, o, en su caso, por profesionales externos o entidades colaboradoras que realicen dicha labor en el marco de lo dispuesto en la legislación de contratación del sector público, y la misma afectará a todos los miembros de la unidad familiar correspondiente a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar, además de aquellas otras que convivan en el mismo domicilio.

35. artikulua.– Egokitasun-deklarazioa eguneratzea.

Artículo 35.– Actualización de la declaración de adecuación.

1.– Familia-harrerarako egokitasun-deklarazioa eman ondoren, egindako balorazioa eguneratuko da honako kasu hauetan:

1.– Una vez concedida la declaración de adecuación para el acogimiento familiar, procederá la actualización de la valoración realizada en los siguientes supuestos:

a) Egokitasunari buruzko ebazpenetik hiru urte igarotakoan. Hori ez zaie aplikatuko formalizatutako familia-harrera duten familiei, familia-harrerarako beste eskaintza bat egiten dutenean izan ezik.

a) Transcurridos tres años desde la resolución de adecuación. Este supuesto no resultará de aplicación en familias con acogimiento familiar formalizado, salvo que hubiesen presentado un nuevo ofrecimiento para el acogimiento familiar.

b) Egokitasunaren deklarazioa eragin zuten zirkunstantziak nabarmen aldatzen direnean.

b) Si se produce cualquier cambio significativo sobre las circunstancias que motivaron la declaración de adecuación.

Horretarako, interesdunak edo interesdunek aldaketa nabarmen horiek jakinarazi beharko dituzte gertatzen diren unetik beretik, eta hala egin ezean, hurrengo apartatuaren c) letran jasotako egoerakotzat hartuko dira.

A tal efecto, la persona o personas interesadas estarán obligadas a comunicar, desde el momento en que se produzcan, tales cambios significativos, y si así no lo hicieran se entenderá que incurren en el supuesto contenido en el párrafo c) del apartado siguiente.

2.– Bestalde, egindako balorazioa eguneratuko da, eta, horren ondorioz, familia-harrerarako egoki deklaratutako pertsonek edo familiek izaera hori gal dezakete, hau da, egoki izateari utz diezaiokete, honako egoera hauek gertatzen badira:

2.– Asimismo, procederá la actualización de la valoración realizada, pudiendo las personas o familias declaradas adecuadas para el acogimiento familiar perder tal condición, en los siguientes supuestos:

a) Pertsona interesdunek hala eskatzen badute, eta, horretarako, egokitasun-deklarazioaren balorazioa eguneratzea zer arrazoik edo egoerak eragin duen adieraziko beharko dute.

a) Cuando lo soliciten las personas interesadas, debiendo mencionar la causa o situación que motiva la actualización de la valoración de la declaración de adecuación.

b) Epe barruan jakinarazten ez badute familia-harrerarako izendatutako adingabearen onarpena, edo izendatutakoa justifikaziorik gabe onartzen ez badute.

b) Cuando no comuniquen en plazo la aceptación de la persona menor de edad asignada para el acogimiento familiar o no acepten una asignación de forma injustificada.

c) Egiaztatzen bada interesdunek familia-harrerarako egokitasuna baldintzatzen zuten irizpideak betetzeari utzi diotela edo haren gaineko datu garrantzitsuak ezkutatu edo faltsutu dituztela.

c) Cuando se constate que las personas interesadas han dejado de reunir los criterios que determinaron su adecuación para el acogimiento familiar o hayan incurrido en ocultación o falseamiento de datos relevantes sobre la misma.

d) Harrera amaitu dela erabakitzen bada harreragileen zirkunstantziak nabarmen aldatu direlako eta horrek eragin duelako egokitasun faltako kasuren batean egotea edo hautaketarako kontuan hartutako baldintza edo irizpideren bat betetzeari uztea, eta horrezaz guztiaz gain, dekretu honen 60. artikuluak familia-harrera amaitzeko ezarritako kasuren bat gertatzen bada.

d) Cuando se acuerde el cese del acogimiento porque las circunstancias de las personas acogedoras hayan variado de forma tan sustancial que incurran en algún supuesto que conlleve o suponga falta de adecuación o que dejen de cumplir alguno de los requisitos o criterios tenidos en cuenta para su selección, además de los supuestos previstos en el artículo 60 del presente Decreto en relación al cese del acogimiento familiar.

3.– Egokitasun-deklarazioaren balorazioa eguneratzeak eragin dezake edo aurreko egokitasun-deklarazioari eustea edo hura errebokatzea, eta azken horrek esan nahi du egokitzat jotako pertsonek edo familiek egoki izateari utziko diotela, eta, beraz, familia-harrerarako ezin izango direla hautatu.

3.– La actualización de la valoración de la declaración de adecuación podrá conllevar el mantenimiento de la declaración previamente concedida o su revocación, con la consiguiente pérdida de la adecuación concedida a las persona o familias afectadas, y, por ende, la imposibilidad de ser seleccionadas para el acogimiento familiar.

36. artikulua.– Deklaratutako egokitasuna automatikoki galtzea.

Artículo 36.– Pérdida automática de la adecuación concedida.

1.– Familia-harrerarako euren burua eskaintzen duten pertsonetako baten heriotzak edo heriotza-deklarazioak, eta familia-harrerarako euren burua eskaintzen duten pertsonen dibortzioak, ezkontza-deuseztatzeak eta banantzeak automatikoki eragingo du deklaratutako egokitasuna galtzea, baldin eta egokitasunaren deklarazioa egin ondoren ez bada familia-harrerako ezein neurriren eraketa formalizatu.

1.– El fallecimiento o la declaración de fallecimiento de alguna de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar, el divorcio, la nulidad matrimonial y la separación de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar conllevará, de forma automática, la perdida de la adecuación concedida, siempre y cuando con posterioridad a la declaración de la adecuación no se haya formalizado la constitución de ninguna medida de acogimiento familiar.

2.– Orobat, familia-harrerarako neurri bat ezartzeko asmoz proposatzen den izendapena onartzen ez bada, egokitasunaren deklarazioa galduko da edozein kasutan, baldin eta ez onartzeko arrazoia ondo justifikatzen ez bada.

2.– Asimismo, la no aceptación de la asignación propuesta en relación a la constitución de una medida de acogimiento familiar conllevará, en todo caso, la pérdida de la declaración de adecuación, siempre y cuando no estuviese debidamente justificada la no aceptación.

3.– Horretarako, familia-harrerarako egokitasun-deklarazioaren prozedura ebazteko eskumena duen foru-aldundiko organoak berariaz eta behar bezala arrazoitutako ebazpena eman beharko du aurrez egindako egokitasun-deklarazioa errebokatzeko; organo horrek ez du zertan hurrengo artikuluan xedatutako prozedurari jarraitu, baldin eta aurreko zirkunstantziak berariaz jasota badaude espedientean.

3.– A tal efecto, el órgano de la Diputación Foral competente para resolver el procedimiento de declaración de adecuación para el acogimiento familiar deberá dictar, sin necesidad de seguir el procedimiento previsto en el artículo siguiente, y siempre y cuando haya constancia expresa de las circunstancias anteriores en el expediente, resolución expresa, y debidamente motivada, revocando la declaración de adecuación previamente concedida.

4.– Organoak ematen duen ebazpena hamar eguneko epean jakinaraziko zaio ebazpenak eragiten dion pertsona edo familia harreragileari, eta, gainera, jakinaraziko zaio ebazpenaren aurka dagozkion errekurtsoak jartzeko aukera duela, indarrean dagoen legeriaren arabera.

4.– La resolución que se adopte deberá ser notificada, en el plazo de diez días, a la persona o familia acogedora afectada, otorgándoles en la misma resolución la posibilidad de que interpongan los recursos pertinentes según la legislación vigente.

5.– Aurrez egindako egokitasun-deklarazioa errebokatu zaion edo hura galdu duen pertsonak edo familiak, familia-harrerarako bere burua eskaini nahi badu, eskaintzaren eta egokitasun-deklarazioaren beste eskaera bat aurkeztu behar du; eskaera hori dekretu honetan xedatutakoaren arabera izapidetuko da.

5.– La persona o familia afectada por la revocación y pérdida de la adecuación concedida, y que esté interesada en ofrecerse para el acogimiento familiar, deberá presentar una nueva solicitud de ofrecimiento y declaración de adecuación, que será tramitada de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

37. artikulua.– Deklaratutako egokitasuna automatikoki ez galtzeko salbuespena.

Artículo 37.– Excepción a la pérdida automática de la adecuación concedida.

1.– Aurreko artikuluan xedatutakoa gorabehera, dekretu honen 36.1 artikuluan aurreikusitako inguruabarrak gertatzen badira jada formalizatuta dagoen familia-harrerako neurri baten garapenean zehar, foru-aldundi eskudunak beste ebazpen bat emango du, eta horren bitartez egokitu egingo dira aurretik eratutako familia-harrerako neurriaren baldintzak, pertsonen eta familien errealitate berriaren arabera.

1.– Al margen de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellos casos en los que las circunstancias previstas en el artículo 36.1 del presente Decreto concurran durante el desarrollo de una medida de acogimiento familiar ya formalizada, la Diputación Foral competente procederá a dictar una nueva resolución en virtud de la cual se adecuen los términos de la medida de acogimiento familiar constituida a la nueva realidad, personal y familiar.

2.– Halaber, aldatu egin beharko dira pertsona edo familia harreragileak sinatutako dokumentu erantsiaren (kontratuaren) baldintzak, eta aldatutako dokumentu hori erantsi beharko zaio familia-harreraren eraketa formalizatzeko ebazpen berriari.

2.– Asimismo, deberán modificarse los términos del documento anexo (contrato) suscrito por la persona o familia acogedora y que debe acompañar a la nueva resolución de formalización de la constitución del acogimiento familiar.

3.– Betiere, aurreko apartatuetan deskribatutako jarduketak dekretu honen VIII. kapituluan xedatutakoaren arabera egingo dira, eta horrek ez du ezertan eragotziko familia-harrerarako egindako egokitasun-deklarazioaren balorazioa eguneratzeko prozedura abian jartzea, hurrengo artikuluan ezartzen den moduan.

3.– En todo caso, las actuaciones descritas en los apartados anteriores se realizarán de conformidad con lo previsto en el Capítulo VIII del presente Decreto, y sin perjuicio de que se pueda iniciar el procedimiento de actualización de la valoración de la declaración de adecuación concedida que se establece en el artículo siguiente.

38. artikulua.– Egokitasun-deklarazioaren balorazioa eguneratzeko prozedura.

Artículo 38.– Procedimiento de actualización de la valoración de la declaración de adecuación.

1.– Dekretu honen 35. artikuluaren lehenbiziko eta bigarren apartatuetan adierazitako egoerak gertatuz gero, foru-aldundiak egokitasun-deklarazioari buruzko beste ebazpen bat eman beharko du, dela egokitasun-deklarazioari eusten zaiola adierazteko, dela egokitasun-deklarazioa errebokatu dela adierazteko; ebazpen berri horrek aurrekoa ordeztuko du.

1.– Cuando concurran los supuestos previstos en los apartados primero y segundo del artículo 35 del presente Decreto, la Diputación Foral deberá emitir una nueva resolución sobre la declaración de adecuación concedida que sustituirá a la anterior, ya sea en el sentido de mantener la declaración de adecuación o en el sentido de revocarla.

2.– Horretarako, lantalde tekniko profesional egokiak honako hauek egiaztatu beharko ditu, espedientean dauden agiriak ikusirik, eta dekretu honen 28. eta 29. artikuluetan egokitasunaren baloraziorako ezarritako irizpideak kontuan harturik:

2.– A tal efecto, el equipo técnico profesional que corresponda deberá constatar, a la vista de la documentación obrante en el expediente, y atendiendo a los criterios de valoración de la adecuación previstos en los artículos 28 y 29 del presente Decreto:

a) Egokitasun-deklarazioa ematea eragin zuten inguruabar pertsonalek eta familiakoek badirautela.

a) El mantenimiento de las circunstancias personales y familiares que motivaron la concesión de la declaración de adecuación.

b) Familia-harrerarako egokia izateko baldintzak, dekretu honetan ezarritakoak, betetzen direla.

b) El cumplimiento de los requisitos de adecuación para el acogimiento familiar exigidos en el presente Decreto,

c) Egoki deklaratutako pertsonen egoera edo errealitate pertsonalean nahiz familiakoan gertatu den aldaketak egokitasun-falta eragiteko bezainbesteko garrantzirik ba ote duen.

c) En su caso, si el cambio en la situación o realidad familiar o personal de las personas declaradas adecuadas es tan significativo que determina una falta de adecuación.

3.– Espedientea aztertu eta baloratu ondoren, lantalde tekniko profesionalak entzunaldi-izapidea egingo die eragindako pertsona edo familiei, hamar eguneko epean alegazioak egiteko eta egoki irizten dieten agiri eta justifikazioak aurkezteko.

3.– Estudiado y valorado el expediente, el equipo técnico profesional dará trámite de audiencia a las personas o familias afectadas, por plazo de diez días, a fin de que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

4.– Entzunaldi-izapidea amaitu ondoren, horren emaitzak aztertuta, txosten bat egingo dute. Bertan proposatuko dute, behar bezala arrazoituta, aurrez egindako egokitasun-deklarazioari eustea edo hura errebokatzea.

4.– Finalizado el trámite de audiencia, y a la vista de su resultado, elaborará un informe, debidamente motivado, pronunciándose sobre el mantenimiento de la declaración de adecuación ya concedida o su revocación.

5.– Jarraian, dekretu honen 5. artikuluan aipatzen den kide anitzeko organoak, kontuan izanik lantalde tekniko profesionalak egindako txostena, espedientean bildutako agiriak eta pertsona interesdunek prozedura izapidetu bitartean eta, batez, ere, entzunaldi-izapidean egindako alegazioak edo ekarpenak, egokitzat jotzen duen ebazpen-proposamen teknikoa egingo du egokitasun-deklarazioari buruz. Bertan erabakiko du deklarazioari eustea edo hura errebokatzea.

5.– Seguidamente, el órgano colegiado previsto en el artículo 5 del presente Decreto, a la vista del informe elaborado por el equipo técnico profesional, de la documentación obrante en el expediente y de las alegaciones o aportaciones realizadas por las personas interesadas durante toda la tramitación del procedimiento, y, en particular, en el trámite de audiencia, emitirá la propuesta técnica de resolución que estime conveniente sobre la declaración de adecuación, determinado si procede su mantenimiento o, por el contrario, su revocación.

6.– Ebazpen-proposamena egin ostean, foru-aldundiko organo eskudunak berariazko ebazpena emango du, eta haren bidez erabakiko da egindako egokitasun-deklarazioari eustea edo hura errebokatzea.

6.– Realizada la propuesta técnica, el órgano de la Diputación Foral competente procederá a dictar resolución expresa, en virtud de la cual se acordará mantener la declaración de adecuación concedida o revocar la misma.

7.– Kasuan kasuko ebazpena behar bezala arrazoitu beharko da eta hamar eguneko epean jakinarazi pertsona edo familia harreragileari, eta ebazpen berean aukera eman behar zaie dagozkien errekurtsoak jartzeko, indarrean den legeriaren arabera.

7.– La resolución que se adopte deberá estar suficientemente motivada y deberá ser notificada, en el plazo de diez días, a la persona o familia acogedora, otorgándoles en la misma resolución la posibilidad de que interpongan los recursos pertinentes según la legislación vigente.

39. artikulua.– Egokitasun-deklarazioa errebokatzea.

Artículo 39.– Revocación de la declaración de adecuación.

1.– Egokitasun-deklarazioa errebokatzeak aurrez egindako egokitasun-deklarazioaren ondorioak galtzea eragingo du, eta, horrenbestez, galera horrek eragiten dien pertsonak eta familiak ezin izango dira hautatu harreragile izateko.

1.– La revocación de la declaración de adecuación conllevará la pérdida de efectos de la declaración de adecuación previamente concedida, y, consecuentemente con ello, la imposibilidad de las personas o familias afectadas de ser seleccionadas como acogedoras.

2.– Inguruabar hori pertsona harreragileen erregistroan inskribatu beharko da.

2.– Dicha circunstancia deberá inscribirse en el Registro de personas acogedoras.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
PERTSONA HARRERAGILEAK HAUTATZEA
SELECCIÓN DE PERSONAS ACOGEDORAS

40. artikulua.– Harreragileak hautatzea.

Artículo 40.– Selección de personas acogedoras.

1.– Adingabe jakin batentzat familia-harrerako neurria ezartzeko beharra atzemanda, egokitasun-deklarazioa indarrean dutenen artean hautatzeko prozedura hasiko da ofizioz.

1.– Detectada la necesidad de la adopción de una medida de acogimiento familiar para una concreta persona menor de edad, se iniciará de oficio el procedimiento de selección entre quienes estén en posesión de la declaración de adecuación en vigor.

2.– Adingabeak bere ingurunean jarrai dezan sustatzeko, egokitzat jotzen den familia zabala egonez gero, ahaide horien artean egingo da hautaketa. Kontuan hartuko dira hurbileko pertsonak edo familiak ere; alegia, adingabearekin aldez aurretik harreman edo bizikidetasun adierazgarri, positibo eta egokia izan dutenak.

2.– Para favorecer la permanencia de la persona menor de edad en su propio ambiente, en el caso de que exista familia extensa que se considere adecuada, la selección se hará entre ellas. Igualmente, se considerarán a las personas o familias allegadas, y que serán aquellas que hayan mantenido con la persona menor de edad una relación o convivencia significativa previa, positiva y adecuada.

Edonola ere, familia-gune egoki bakarra egonez gero, ez da beharrezkoa izango hautaketa-prozedurari ekitea.

No obstante, en el caso de existir un único núcleo familiar adecuado, no será necesario iniciar el procedimiento de selección.

3.– Beharrezkotzat jotzen den harrera-modalitaterako egokitasun-deklarazioa nortzuek duten kontuan hartuta egingo da hautaketa.

3.– La selección habrá de hacerse en función de los que tengan la declaración de adecuación para la modalidad de acogimiento que se considere necesario constituir.

4.– Hautaketa-prozeduran ez dira kontuan hartuko kasu hauetariko batean egonik euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonak edo familiak:

4.– En el procedimiento de selección no serán consideradas aquellas personas o familias que se ofrecen para el acogimiento familiar que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Egokitasun-deklarazioa etenda edukitzea.

a) Cuya declaración de adecuación se encuentre suspendida.

b) Besteren familiako harrerarako hautaketa-prozesua izanik, hamabi hilabete baino gutxiago igaro izana:

b) Tratándose de un proceso de selección para el acogimiento en familia ajena hasta que no hayan transcurrido doce meses desde:

– seme edo alaba bat jaio denetik;

– la fecha del nacimiento de un hijo o de una hija;

– adopzioa eratzeari buruzko ebazpen judizialaren datatik, edo, hala badagokio, atzerriko agintaritza publiko eskudunak neurri edo ebazpen baliokidea eman duen egunetik; edo

– la fecha de la resolución judicial de constitución de la adopción, o en, su caso, de la adopción de la medida o resolución equivalente por parte de la autoridad pública extranjera con competencia para ello; o,

– adopziorako zaintzaren eraketa administrazio-ebazpen bidez formalizatu denetik.

– la formalización, mediante resolución administrativa, de la constitución de la guarda con fines de adopción.

41. artikulua.– Hautatzeko irizpide orokorrak.

Artículo 41.– Criterios generales de selección.

1.– Harrera-neurriaren xede den adingabearentzat egokiena den pertsona edo familia hautatzeko, honako irizpide orokor hauek hartuko dira kontuan:

1.– Para la selección de la persona o de la familia más adecuada para la persona menor de edad objeto de la medida de acogimiento, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:

a) Hautaketa-prozesua hasi zaion adingabearen neba-arrebaren bat aurretik hartu izana.

a) Acogimiento previo de hermanos o de hermanas de aquel o de aquella para él o la que se ha iniciado el procedimiento de selección.

b) Adingabearekin lehendik harreman edo bizikidetasun adierazgarri, positibo eta egokia izatea.

b) Existencia de relación o convivencia significativa previa, positiva y adecuada, con la persona menor de edad.

c) Pertsonaren edo familiaren gizarte- edo familia-inguruabarrak ondo egokitzea adingabearen ezaugarriekin eta beharrizanekin.

c) La mayor adecuación de las circunstancias familiares o sociales de la persona o de la familia con las características y necesidades de la persona menor de edad.

d) Adingabea garatu den ingurune soziokomunitariotik aldentzearen edo bertan jarraitzearen komenigarritasuna.

d) Conveniencia de alejar o, por el contario, de mantener a la persona menor de edad en el entorno socio comunitario en el que se ha desarrollado.

e) Pertsonaren edo familiaren ingurunean baliabideak izatea.

e) La existencia de recursos en el entorno de la persona o de la familia.

f) Adingabeak bere familia- eta gizarte-ingurunean erabili ohi duen hizkuntza jakitea.

f) El conocimiento de la lengua habitual de uso por la persona menor de edad en su entorno familiar y social.

2.– Irizpide horiek beharrezkotasun- eta proportzionaltasun-printzipioen arabera baloratu eta haztatuko dira, betiere haur edo nerabearen interes gorenari eta horren lorpenari begira.

2.– Los criterios anteriores habrán de ser valorados y ponderados conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, atendiendo siempre al interés superior de la niña, del niño o adolescente y a su mejor consecución.

3.– Ez da irizpide horiek aplikatu beharrik izango, salbuespenez, pertsona edo familia harreragilea hautatzeko prozedura hasi zaion adingabeak beharrizan edo zirkunstantzia bereziak baditu, halakotzat hartuz dekretu honen 6. artikuluan ezarritakoak.

3.– La aplicación de dichos criterios podrá considerarse dispensada cuando la persona menor de edad para la que se ha iniciado el procedimiento de selección de una persona o familia acogedora se trate de una persona menor de edad con necesidades o circunstancias especiales, entendiendo por tales aquellas establecidas en el artículo 6 del presente Decreto.

42. artikulua.– Hautatzeko irizpide espezifikoak.

Artículo 42.– Criterios específicos de selección.

1.– Eratu nahi den familia-harreraren modalitatearen arabera, aintzat hartu beharko dira, era berean, hurrengo apartatuetan adierazten diren irizpideak. Nolanahi ere, irizpide horiek beharrezkotasun- eta proportzionaltasun-printzipioen arabera baloratu eta haztatu beharko dira, betiere haur edo nerabearen interes gorenari eta horren lorpenari begira.

1.– En función de la modalidad de acogimiento familiar que pretenda constituirse habrán de tenerse en cuenta, asimismo, los criterios que se indican en los apartados siguientes. En todo caso, dichos criterios habrán de ser valorados y ponderados conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, atendiendo siempre al interés superior de la niña, del niño o adolescente, y a su mejor consecución.

2.– Familia zabaleko familia-harrerako neurri bat eratu nahi denean, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

2.– Cuando se pretenda constituir una medida de acogimiento familiar en familia extensa se atenderá a los siguientes criterios:

a) Adingabearen familia-arazoen ulermen handiena.

a) La mayor comprensión de la problemática familiar de la persona menor de edad.

b) Harrera-neurriaren aurretik adingabearengana erakutsitako interes edo arreta handiena.

b) El mayor interés demostrado o atención prestada a la persona menor de edad con carácter previo a la medida de acogimiento.

c) Pertsonak edo familiak egonkortasun handiena eskaintzea harrera-neurria mantentzeko.

c) Que la persona o familia ofrezca mayor estabilidad al mantenimiento de la medida de acogimiento.

d) Pertsonak edo familiak gatazkarik gabeko harremana izatea adingabearen gurasoekin edo tutorearekin.

d) Que la persona o familia mantenga una relación no conflictiva con los progenitores o con el tutor o la tutora de la persona menor de edad.

3.– Familia-harrerako neurria besteren familian eratu nahi denean, familia-gune egoki bat baino gehiago egonez gero, adingabearekin lotura afektiborik sendoena duen familiari emango zaio lehentasuna, edo adingabearekin lehendik harreman edo bizikidetasun positibo eta egokia izan duenari.

3.– Cuando se pretenda constituir una medida de acogimiento familiar en familia ajena y existan varios núcleos que resulten adecuados, se dará prioridad a aquella familia que presente un mayor vínculo afectivo con la persona menor de edad, o que haya mantenido una relación o convivencia previa, positiva y adecuada.

4.– Familia-harrera iraunkorreko neurria eratu nahi denean, egoki diren zenbait familia-gunek baldintza berberak izanez gero, lehentasuna emango zaie, hautaketaren unean, adingabearekin berrogeita bost urtetik gorako adin-aldea ez duten pertsonei. Bikotea izanez gero, bikotekiderik gazteenaren eta adigabearen arteko adin-aldea hartuko da kontuan.

4.– Cuando se pretenda constituir una medida de acogimiento familiar permanente, y a igualdad de condiciones entre los distintos núcleos familiares que resulten adecuados, se dará prioridad a aquellas personas cuya diferencia de edad con la de la persona menor, en el momento de la selección, no sea superior a cuarenta y cinco años. Si se trata de una pareja, se tendrá en cuenta la diferencia de edad entre la persona integrante de la pareja que sea más joven y la de la persona menor.

5.– Familia-harrera espezializatuko neurria eratu nahi denean, lehentasunez hautatuko da harrera-neurriaren xede den adingabearen ezaugarriei eta beharrizanei ondoen egokitzen zaien pertsona edo familia, kontuan izanik beraren prestasuna, kualifikazioa edo esperientzia profesionala eta pertsonala –aurretik formalizatu den beste familia-harrera espezializatu batean egiaztatuak–.

5.– Cuando se pretenda constituir una medida de acogimiento familiar especializado será seleccionada, preferentemente, aquella persona o familia que por su disponibilidad, cualificación o experiencia profesional y personal, acreditada en el marco de un acogimiento familiar especializado previo que se hubiese formalizado a su favor, se adecue mejor a las características y necesidades específicas de la persona menor de edad objeto del acogimiento.

43. artikulua.– Hautatzeko prozedura.

Artículo 43.– Procedimiento de selección.

1.– Babes-espedientearen ardura daukan lantalde tekniko profesionalak, espedientea aztertu eta gero, txostena egingo du, eta bertan egokien irizten dion harrera-modalitatea proposatuko du, betiere haur edo nerabearen interes gorenari begira, bai eta hautagai egokiena iruditzen zaion pertsona edo familia ere, dekretu honen 41. eta 42. artikuluetan ezarritako irizpideak aztertu eta baloratu ondoren.

1.– El equipo técnico profesional responsable del expediente de protección, tras el análisis del mismo, realizará un informe en el que propondrá la modalidad de acogimiento que se considere más adecuada, atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, así como a la persona o familia que considera que ha de ser seleccionada, una vez analizados y valorados los criterios previstos en los artículos 41 y 42 del presente Decreto.

2.– Horretarako, txosten hori egin baino lehen, hautatutako pertsona edo familiari jakinarazi beharko zaizkio harreraren berezitasunak eta adingabearen ezaugarriak, bereziki osasun-egoerari eta alderdi psikologikoei, akademikoei, pedagogikoei eta sozialei buruzkoak.

2.– A tal efecto, con carácter previo a la realización del mencionado informe, se le deberá informar a la persona o familia seleccionada de las peculiaridades del acogimiento y de las características de la persona menor de edad; en particular, de las referidas a su estado de salud y a sus aspectos psicológicos, académicos, pedagógicos y sociales.

Halaber, pertsona edo familia harreragile gisa adingabearekin dituen betebeharrak jakinaraziko zaizkio, bereziki aipatuz harrerak ez duela berekin ekartzen adingabearekiko behin betiko elkarbizitza.

Asimismo, se les comunicarán las obligaciones que les corresponden como persona o familia acogedora respecto de la persona menor de edad, con especial mención al hecho de que el acogimiento no supone una convivencia definitiva con la persona menor de edad.

Horren guztiaren xedea da hautatutako pertsona edo familiak proposatu den neurria onartzeko edo ez onartzeko duen prestasunaren berri izatea, eta, hala badagokio, beste pertsona edo familia bat hautatzeari ekiteko beharra aztertzea.

Todo ello, con el fin de conocer la disponibilidad de la persona o familia seleccionada a aceptar o no la medida propuesta, y, en su caso, a considerar la necesidad de proceder a la selección de otra persona o familia.

3.– Izapide hori aurrez aurrekoa izango da, funtzionario publikoaren aurrean egin beharreko agerraldian jasorik gera dadin; edonola ere, informazioa idatziz ere eman beharko da.

3.– Dicho trámite se realizará de forma presencial, a fin de dejar constancia del mismo en comparecencia ante funcionario público, si bien, la información también habrá de ser proporcionada por escrito.

4.– Jarraian, aurreko izapidearen emaitza ikusirik, lantalde tekniko profesionalak txostena igorriko dio dekretu honen 5. artikuluan aurreikusitako kide anitzeko organoari, babes-espedientea aztertu eta berrikusteko.

4.– Seguidamente, y a la vista del resultado del trámite anterior, el equipo técnico profesional elevará el informe que haya elaborado al órgano colegiado previsto en el artículo 5 del presente Decreto, para el examen y la revisión del expediente de protección.

5.– Kide anitzeko organo horrek, lantalde tekniko profesionalaren txostena eta espedientean dauden agiriak baloratu ondoren, harrera-modalitateari buruzko eta harrera hori gauzatzeko hautatuko den pertsona edo familiari buruzko erabakia hartuko du.

5.– El citado órgano colegiado, valorado el informe del equipo técnico profesional y de los documentos que consten en el expediente, adoptará la propuesta de resolución correspondiente a la modalidad de acogimiento y a la persona o familia seleccionada para la formalización del mismo.

6.– Azkenik, erabaki hori jakinaraziko zaie hautatutako pertsona edo familiari, bai eta adingabeari ere, behar bezain heldua bada eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoa bada, harrerarako adostasuna adieraz dezaten.

6.– Finalmente, se dará traslado del acuerdo anterior a la persona o familia seleccionada y a la persona menor de edad si tuviere suficiente madurez o, en todo caso, si fuese mayor de doce años, a efectos de recabar el consentimiento de estas al acogimiento.

44. artikulua.– Prozeduraren berezitasunak larrialdiko familia-harrerari dagokionez.

Artículo 44.– Particularidades del procedimiento respecto del acogimiento familiar de urgencia.

1.– Salbuespenez, eratu nahi den familia-harrerako neurria, bere iraupenari eta helburuei erreparatuta, larrialdiko familia-harreraren modalitatekoa denean, ez da beharrezkoa izango aurreko artikuluan azaldutako izapideak egitea pertsona edo familia harreragilea hautatzeko.

1.– Excepcionalmente, cuando la medida de acogimiento familiar que se pretenda constituir, en atención a su duración y objetivos, revista la modalidad de acogimiento familiar de urgencia, no será preciso realizar los trámites para la selección de la persona o familia acogedora previstos en el artículo anterior.

2.– Aurreko apartatuan ezarritakoa gorabehera, familia-harrerako neurria behin formalizatuta, dekretu honen 5. artikuluan aurreikusitako kide anitzeko balorazio-organoari helarazi beharko zaio babes-espedientea, ezarritako neurriari dagokion dokumentazioarekin eta egokitzat jotzen den informazioarekin batera, aztertu eta baloratu ditzan.

2.– Sin perjuicio de lo establecido en el apartado precedente, una vez formalizada la medida de acogimiento familiar deberá darse traslado del expediente de protección, junto con la documentación correspondiente a la medida adoptada así como la información que se estime oportuna, al órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 5 del presente Decreto, para su análisis, estudio y valoración.

3.– Kide anitzeko balorazio-organoari bere hurrengo bileran helarazi beharko zaio babes-espedientea, eta, nolanahi ere, hamabost eguneko epea amaitu aurretik.

3.– El traslado del expediente de protección deberá realizarse en la reunión inmediatamente siguiente que se celebre por el órgano colegiado de valoración, y, en todo caso, en un plazo no superior a quince días.

45. artikulua.– Familia-harrera onartzea.

Artículo 45.– Aceptación del acogimiento familiar.

1.– Dekretu honen 43.6 artikuluan ezarritako izapidea egin eta biharamunetik zenbatzen hasita bost egun baliodunetik gorakoa izango ez den epe batean, hautatutako pertsona edo familia harreragileak proposatutako izendapena onartzen duela jakinarazi beharko du aurrez aurre, familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzen duen ebazpena eman dadin.

1.– En un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la realización del trámite previsto en el artículo 43.6 del presente Decreto, la persona o familia acogedora seleccionada habrá de comunicar presencialmente su consentimiento a la asignación propuesta, a fin de proceder a dictar la resolución por la que se formaliza la constitución de la medida de acogimiento familiar.

2.– Hautatutako pertsona edo familia harreragileak proposatutako izendapena onartu ezean, harekin aurrez aurre izapide hori bete duen pertsonak akta egingo du eta bertan izapidearen emaitza agerraraziko du, bai eta, hala badagokio, onartu ez izanaren arrazoiak edo zirkunstantziak ere; izan ere, ondoren, horren bidez zehaztu ahalko da ea bidezkoa den ala ez egokitasunaren deklarazioa galtzea.

2.– En el caso de no aceptación por parte de la persona o familia acogedora seleccionada de la asignación propuesta, la persona ante quien se haya llevado a cabo dicho trámite levantará acta que permita dejar constancia del resultado del mismo, así como, en su caso, de las causas o circunstancias que motiven la no aceptación, a efectos de permitir determinar, posteriormente, si procede o no la pérdida de la declaración de adecuación.

3.– Hautatutako pertsona edo familia harreragilearen aldetik izendapenerako adostasunaren gaineko komunikaziorik ez badago aurreko apartatuan adierazitako epearen barruan, ulertuko da izendapena ez dela onartzen, eta horrek, edozein kasutan ere, egokitasunaren deklarazioaren galera ekarriko du berekin, baldin eta ukoa ondo justifikatzen ez bada.

3.– La falta de comunicación sobre el consentimiento a la asignación por parte de la persona o familia acogedora seleccionada, en el plazo indicado en el apartado primero, será considerada no aceptación de la asignación y conllevará, en todo caso, la pérdida de la declaración de adecuación si no estuviese debidamente justificada la misma.

46. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 46.– Resolución y notificación.

1.– Hautatutako pertsona edo familia harreragilearen adostasuna eta neurriaren xede den adingabearena lortuta (betiere behar bezain heldua eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoa bada), ebazpena emango da eta haren bidez haur edo nerabearen interes gorenari begira egokientzat jo den familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatuko da.

1.– Recabado el consentimiento de la persona o familia acogedora que haya sido seleccionada y de la persona menor de edad objeto de la medida, si esta tuviere suficiente madurez o, en todo caso, si fuese mayor de doce años, se dictará la resolución por la que se formaliza la constitución de la medida de acogimiento familiar que se haya considerado más adecuado adoptar, en interés superior de la niña, del niño o adolescente.

2.– Ebazpenean zenbait alderdi arrazoitu beharko dira, hala nola babes-ekintza justifikatzen duen adingabearen babesgabetasun-egoera, familia-harreraren modalitatea, bai eta familia-harrerako neurriaren hasiera-data eta aurreikusitako neurriaren iraupena eta helburuak eta aplikatzekoa den legeriak ezarritako gainerako alderdiak ere.

2.– En la resolución habrán de motivarse aspectos tales como la situación de desprotección en la que se encuentra la persona menor de edad y que justifica la acción protectora, la modalidad del acogimiento familiar, así como la fecha de inicio de la medida de acogimiento familiar y la duración y objetivos de la medida previstos, además de cuantos otros aspectos se determinen por la legislación aplicable.

3.– Edozein kasutan ere, emango den ebazpenari eranskin bat gehituko zaio (kontratua) eta horretan, gutxienez, jarraian azaltzen den edukia jasoko da:

3.– En todo caso, la resolución que se dicte deberá ir acompañada de un documento anexo (contrato) que incluirá, como mínimo, el contenido que se determina a continuación:

a) Pertsona harreragileen nortasuna eta harrerapeko adingabeena.

a) La identidad de la persona o personas acogedoras y de la persona o personas menores de edad acogidas.

b) Familia-harrerako neurriari buruz adierazitako adostasuna eta aldez aurretik beharrezkoak diren entzunaldiei, pertsona edo familia harreragileari eta adingabeari buruzko datuak.

b) El consentimiento a la medida de acogimiento familiar y los datos referidos a las audiencias, previas y necesarias, a la persona o familia acogedora y a la persona menor de edad.

c) Familia-harreraren modalitatea, eta familia zabaleko edo besteren familiako harrera den.

c) La modalidad del acogimiento familiar, así como su carácter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena.

d) Familia-harrerako neurriaren hasiera-data, eta aurreikusten zaizkion iraupena eta helburuak.

d) La fecha de inicio de la medida de acogimiento familiar, y la duración y objetivos de la medida previstos.

e) Alderdietako bakoitzaren eskubideak eta betebeharrak, bereziki honako hauek:

e) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

– Babesgabezia-egoeraren deklarazioa egonez gero, jatorrizko familiarekiko bisita, egonaldi, harreman edo komunikazioen araubidea. Araubide hori dekretu honen 63. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz ezarri beharko da, et foru-aldundiak aldatu ahal izango du, haur edo nerabearen interes gorenaren onerako.

– El régimen de visitas, estancia, relación o comunicación, en los supuestos de declaración de la situación de desamparo, por parte de la familia de origen. Dicho régimen habrá de establecerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del presente Decreto, y podrá modificarse por la Diputación Foral en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

– Adingabeak jasan ditzakeen edo hirugarrenei eragin diezazkiekeen kalteak estaltzeko sistema, foru-aldundiak ezarri beharrekoa.

– El sistema de cobertura por parte de la Diputación Foral de los daños que sufra la persona menor de edad o de los que pueda causar a terceros.

– Pertsona edo familia harreragileak mantenuko, hezkuntzako eta artapen soziosanitarioko gastuak bere gain hartzea.

– La asunción por parte de la persona o familia acogedora de los gastos de manutención, educación y atención socio-sanitaria.

f) Foru-aldundiak, harreraren helburuaren arabera, aurrera eramango dituen jarraipenaren eta jarduketen edukia eta jarraipen horrekin lankidetzan jarduteko konpromisoa, pertsona edo familia harreragilearen aldetik.

f) El contenido del seguimiento y las actuaciones que, en función de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la Diputación Foral y el compromiso de colaboración con dicho seguimiento por parte de la persona o familia acogedora.

g) Desgaitasuna aintzatetsita duten adingabeei dagokienez, behar dituzten neurri, baliabide edo zerbitzu lagungarriak.

g) En el caso de personas menores de edad que tengan reconocida una discapacidad, las medidas o los recursos o servicios de apoyo que precisen.

h) Pertsona edo familia harreragileak jasoko dituen konpentsazio ekonomikoa, laguntza teknikoak edota bestelako laguntzak, halakorik badago.

h) La compensación económica, apoyos técnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, vayan a recibir la persona o familia acogedora.

i) Familia-harrerako neurria berrikusiko den epea.

i) El plazo en el cual la medida de acogimiento familiar vaya a ser revisada.

4.– Ebazpena hilabeteko epean jakinarazi beharko zaie pertsona edo familia harreragileari, harrerapeko adingabeari, Fiskaltzari eta adingabearen gurasoei edo tutoreei.

4.– La resolución deberá ser notificada, en el plazo de un mes, a la persona o familia acogedora, a la persona menor de edad acogida, al Ministerio Fiscal y a los progenitores o tutores o tutoras de la persona menor de edad.

47. artikulua.– Ezarritako familia-harrerako neurriari buruzko eranskina sinatzea.

Artículo 47.– Firma del documento anexo relativo a la medida de acogimiento familiar adoptada.

1.– Familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko ebazpena jakinarazi dela egiaztatuta, foru-aldundiak pertsona edo familia harreragileari hitzordu bat ezarriko dio gehienez ere hamar eguneko epean ager dadin, ebazpenari gehitutako eranskina (kontratua) izenpetzearren. Horrek berekin ekarriko du bertan ezarritako konpromiso, betebehar eta obligazio guztiak onartzea.

1.– Acreditada la notificación de la resolución por la que se formaliza la constitución de la medida de acogimiento familiar, la Diputación Foral citará a la persona o familia acogedora a que comparezca, en un plazo máximo de diez días, con el objeto de que proceda a la firma del citado documento anexo (contrato) que se acompañaba a la resolución, y que conllevará la asunción de todos los compromisos, deberes y obligaciones establecidos en el mismo.

2.– Eranskinean (kontratua) foru-aldundiaren, pertsona edo familia harreragilearen eta adingabearen adostasuna agertuko da, azken horrek nahikoa heldutasun badu eta, nolanahi ere, hamabi urtetik gora baditu.

2.– En el documento anexo (contrato) habrán de constar el consentimiento de la Diputación Foral, de la persona o familia acogedora, y de la persona menor de edad, si esta tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

3.– Familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko ebazpena eta hari gehitu beharreko eranskina (kontratua), behin interesdun guztiek izenpetu eta gero, Fiskaltzari jakinarazi beharko zaizkio hilabeteko epean, hartutako neurriaren datatik zenbatzen hasita.

3.– La resolución por la que se formaliza la constitución de la medida de acogimiento familiar, así como el documento anexo (contrato) que deba acompañar a la misma, y una vez haya sido firmado por todas las partes interesadas, habrán de notificarse al Ministerio Fiscal en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que la medida hubiese sido adoptada.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ADINGABEAREN EGOERAREN ETA FAMILIAN IZANDAKO EGOKITZAPENAREN JARRAIPENA ETA EZARRITAKO FAMILIA-HARRERAKO NEURRIAREN EBALUAZIOA
SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD Y SU ADAPTACIÓN A LA FAMILIA Y EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ADOPTADA

48. artikulua.– Tutoretza-ahalmenak esleitzea.

Artículo 48.– Atribución de facultades de la tutela.

1.– Familia-harrera iraunkorreko neurria eratzen den unean edo neurri hori garatu bitartean, eta adingabearen interes gorenak halaxe eskatzen duen guztietan, foru-aldundiak epaileari eskatu ahalko dio pertsona edo familia harreragileari bere erantzukizunak betetzea errazten lagunduko dioten tutoretza-ahalmenak emateko.

1.– En el momento en que se constituya una medida de acogimiento familiar permanente, o durante el desarrollo de dicha medida, y siempre que el interés superior de la niña, del niño o adolescente así lo aconseje, la Diputación Foral podrá solicitar al Juez o a la Jueza la atribución a la persona o familia acogedora de aquellas facultades de la tutela que contribuyan a facilitar el desempeño de sus responsabilidades.

Horretarako, epaileari proposamen bat aurkeztu beharko dio eta horretan zehaztuko dira lortu nahi diren tutoretza-ahalmen horiek.

A tal efecto habrá de presentar ante el Juez o la Jueza propuesta en la que se concreten las facultades de la tutela cuya atribución se pretenda.

2.– Baldin eta, haur edo nerabearen interes gorenari men eginez, adingabea jatorrizko familiarengana itzultzeko aukera baztertzen bada, eta, pertsona edo familia harreragilearen baldintzak eta zirkunstantziak aintzat hartuz, komenigarritzat jotzen bada familia-harrerako neurria Kode Zibilean ezarritako arau arrunten arabera eratu beharreko tutoretza bihurtzea, foru-aldundiak horretarako proposamena egingo dio epaileari, eta proposamen hori ebatzi arte aurreko apartatuan aipatutako ahalmenak esleitzeko eskatuko dio.

2.– Cuando, en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente, sea descartada la posibilidad de retorno de la persona menor de edad con su familia de origen, y consideradas las condiciones y circunstancias que concurren en la persona o familia acogedora se considere conveniente la conversión de la medida de acogimiento familiar en una tutela, a constituir conforme a las reglas ordinarias previstas en el Código Civil, la Diputación Foral elevará al Juez o a la Jueza la correspondiente propuesta, solicitando en su caso la atribución de las facultades contempladas en el apartado anterior en tanto esta se resuelva.

3.– Familia-harrerako neurria aldatu eta tutoretza bilakatzen bada, horrek berekin ekarriko du pertsona edo familia harreragileak familia-harrerako neurriarengatik jasotzen zituen ordain edo laguntza ekonomikoak aurrerantzean ez jasotzea; baina aukera izango du bidezkotzat jotzen diren bestelako laguntzak jasotzeko, hori behar bezala justifikatzen duten baldintzak edo zirkunstantziak betetzen direnean.

3.– La conversión de la medida de acogimiento familiar en una tutela conllevará el cese de las compensaciones o ayudas económicas que perciba la persona o familia acogedora por la medida de acogimiento familiar, sin perjuicio de la posibilidad de que se le concedan otro tipo de ayudas, que se consideren pertinentes, cuando concurran condiciones o circunstancias debidamente acreditadas que así lo justifiquen.

49. artikulua.– Babes-plan indibidualizatua egitea.

Artículo 49.– Elaboración del Plan individualizado de protección.

1.– Familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatu ondoren, harrerapeko adingabe bakoitzari bere babes-plana egingo dio babes-espedienteaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalak, non genero-ikuspegia txertatuta egongo den ukitzen dituen kontu guztietan.

1.– Formalizada la constitución de la medida acogimiento familiar, el equipo técnico profesional responsable del expediente de protección elaborará un Plan individualizado de protección para cada una de las personas menores de edad acogidas, en el que habrá de estar integrada la perspectiva de género respecto de todas la cuestiones que contemple.

2.– Plan hori egiteko ardura lantalde tekniko profesionaleko kideetako bati esleituko zaio, haur edo nerabearen erreferentziako pertsona izendatutakoari, hain zuzen. Hala ere, lantalde teknikoko gainerako kideen laguntza jasoko du plana egiteko, eta haiek irispidean izango dute planaren edukia.

2.– En particular, la tarea de elaborar el mencionando plan recaerá en la persona del equipo técnico profesional que haya sido asignada como la persona de referencia de la niña, del niño o adolescente. No obstante, para la elaboración del plan contará con el apoyo de las restantes personas que formen parte del equipo técnico, y que tendrán acceso a su contenido.

3.– Babes-plan indibidualizatua egiteaz arduratuko den teknikaria, horrez gain, planean zehazten den familia-harrerako neurriaren jarraipena egiteaz arduratuko da, eta planean adierazitako moduan egingo du jarraipena.

3.– La persona técnica encargada de elaborar el Plan individualizado de protección será, también, la persona responsable de realizar el seguimiento de la medida de acogimiento familiar que se determine en el plan, y en la forma prevista en el mismo.

Era berean, pertsona horri egokituko zaio plana berrikustea eta, horrekin lotuta, familia-harrerako neurria ahalik eta ondoen garatuko dela bermatzeko beharrezkoak diren eguneratzeak edo aldaketak egitea, betiere haurraren edo nerabearen interes gorenari jarraikiz.

Asimismo, le corresponderá la revisión del propio plan, y, a la vista del mismo, las actualizaciones o modificaciones del plan encaminadas a garantizar el mejor y más adecuado desarrollo de la medida de acogimiento familiar, y siempre atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

50. artikulua.– Babes-plan indibidualizatuaren edukia.

Artículo 50.– Contenido del Plan individualizado de protección.

1.– Babes-plan indibidualizatuak honako kontu hauek zehaztu beharko ditu, besteak beste, eta eratutako harreraren helburuari begira betiere:

1.– El Plan individualizado de protección deberá definir, entre otras cuestiones, y siempre atendiendo a la finalidad del acogimiento constituido:

a) Jarraitu beharreko jarduketa-ildoak.

a) Las líneas de actuación a seguir.

b) Esku-hartzearen xedeak.

b) Los objetivos de la intervención.

c) Formalizatutako harreraren jarraipena egiteko eta bai familia-gune harreragileari bai harrerapeko adingabeari eta jatorrizko familiari laguntza, sostengua eta orientazioa eskaintzeko kontuan hartu behar diren gidalerroak, dekretu honen 73.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

c) Las pautas a tener en cuenta para realizar el seguimiento del acogimiento formalizado y prestar acompañamiento, apoyo y orientación, tanto al núcleo familiar acogedor como a la persona menor de edad acogida y a la familia de origen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.1 del presente Decreto.

2.– Pertsona edo familia harreragileari plana bidaliko zaio, bere eginkizunak ahalik eta ondoen bete ditzan errazteko eta bermatzeko, baina ez dira planaren edukian ageriko adingabearen, familiaren eta ukitutako gainerako pertsonen intimitaterako eskubidearekin zerikusia duten kontuak, datuak edo informazioak, eta babestu egingo dira datu pertsonalak.

2.– El Plan será remitido a la persona o familia acogedora, a fin de facilitar y garantizar que pueden ejercer sus funciones de la forma más adecuada, y exceptuando de su contenido aquellas cuestiones, datos o información relacionadas con el derecho a la intimidad, personal y familiar de terceras personas que puedan resultar afectadas, y a la protección de datos de carácter personal.

3.– Jatorrizko familiari ere planeko informazioa igorri ahalko zaio, horretarako behar bezala justifikatutako arrazoiak badaude eta, betiere, komenigarria gertatzen bada, jatorrizko familiak bere seme-alabekin egiten ari den banakako esku-hartzearen garapenean modu aktiboan lagun dezan, egiten zaizkion oharrak eta orientazioak begiratuz, errespetatuz eta betez. Hala, bada, helburu horietarako garrantzitsu eta egokitzat jotzen den planeko informazioa eman ahalko zaio jatorrizko familiari.

3.– Asimismo, cuando concurran razones suficientemente justificadas, y siempre y cuando resulte oportuno a fin de conseguir una colaboración activa de la familia de origen en el desarrollo de la intervención individualizada que se esté realizando con sus hijos o hijas, observando, respetando y cumpliendo, en aquello que les afecte, las indicaciones y orientaciones de la misma, podrá remitirse a la familia de origen aquella información contenida en el plan que se considere relevante y oportuna a los efectos anteriores.

51. artikulua.– Harreraren jarraipena.

Artículo 51.– Seguimiento del acogimiento.

1.– Ezarritako familia-harrerako neurriaren jarraipena egitearen xedea da harrerapeko adingabea ondo artatuta eta zainduta dagoela eta haren eguneroko oinarrizko beharrizanak asetzen direla egiaztatzea, eta dagozkion eskubideak ez ezik, betebeharrak ere egikaritzea bermatzen zaiola. Aldi berean, bermatu behar da familia edo pertsona harreragilea haur edo nerabearen behar material eta emozionalak asetzeko eta egonkortasuna emateko gai dela.

1.– El seguimiento de la medida de acogimiento familiar adoptada tiene como finalidad asegurar que la persona menor de edad acogida se encuentra bien atendida y cuidada, que tiene cubiertas sus necesidades básicas diarias y que se le garantiza el ejercicio no solo de sus derechos, sino también de sus deberes. Y, al mismo tiempo, garantizar que la persona o familia acogedora está capacitada para cubrir las necesidades materiales y emocionales del niño, de la niña o adolescente, y ofrecerle estabilidad.

2.– Horretarako, harrerapeko adingabearen egokitzapena eta bilakaera egiaztatu beharko dira haren integrazioaren alderdi guztietan, heziketa- eta ikasketa-prozesuaren garapen eta aurrerapenean, pertsona edo familia harreragilearekiko eta jatorrizko familiarekiko harremanetan, gizarte-integrazioan eta garapen emozionalean; betiere, izan daitezkeen arazoak, zailtasunak, gabeziak eta alde positiboak atzemanez eta lortu beharreko helburuak planifikatuz.

2.– A tal efecto, será precisa la constatación de la adaptación o evolución de la persona menor de edad acogida en todos los aspectos de su integración, desarrollo y progreso en su proceso educativo y de aprendizaje, en las relaciones con la persona o familia acogedora y con su familia de origen, y en la integración social y el desarrollo emocional; detectando los problemas, dificultades, carencias y aspectos positivos que puedan existir y planificando los objetivos a conseguir.

3.– Jarraipena egiteko informazioaren iturri izango dira pertsona edo familia harreragilea, adingabea bera, horiekin harremanak dituzten profesionalak, eta etxera egindako bisitetan zuzenean egindako egiaztapenak, bai eta izandako elkarrizketak ere.

3.– La información para realizar el seguimiento se obtendrá de la persona o familia acogedora, de la propia persona menor de edad, de las personas profesionales que tengan relación con las anteriores y de las comprobaciones directas obtenidas de visitas a domicilio, así como de las entrevistas mantenidas.

4.– Ezarritako familia-harrerako neurria amaitu arte iraungo du jarraipenak, eta babes-plan indibidualizatuan aurreikusten den periodikotasuna izango du, kasu bakoitzeko beharrizanen araberakoa. Hala ere, periodikotasun hori aldatu ahal izango da presa bereziko egoeretan, krisialdietan eta haur edo nerabearen interes gorenaren onerako beharrezkoa den guztietan.

4.– El seguimiento, que no concluirá en tanto no lo haga la medida de acogimiento familiar que haya sido adoptada, tendrá la periodicidad prevista en el Plan individualizado de protección, y vendrá determinada por las necesidades de cada caso. No obstante, esta podrá ser modificada ante una situación que revista especial urgencia, ante una crisis o ante cualquier otra situación que así lo requiera en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

52. artikulua.– Harreraren jarraipenari buruzko txostena.

Artículo 52.– Informe de seguimiento del acogimiento.

1.– Familia-harrerako neurriari egindako jarraipena idatziz jasoko da espedientean; horrela, bada, ebaluazio-txostena egin beharko da dekretu honen 53. artikuluan babes-plan indibidualizaturako ezarritako periodikotasunarekin, gutxienez.

1.– Del seguimiento de la medida de acogimiento familiar realizado se dejará constancia por escrito en el expediente, debiendo emitirse un informe de evaluación, como mínimo, con la periodicidad fijada en el artículo 53 del presente Decreto para la revisión Plan individualizado de protección.

2.– Nolanahi ere, egiten den txostenean adierazi beharko da ezarritako familia-harrerako neurriak egokiena izaten jarraitzen al duen, haur edo nerabearen onura handiena helburu hartuta, eta familia edo pertsona harreragileak egokiena izaten jarraitzen al duen haurraren beharrei erantzute aldera.

2.– En todo caso, el informe que se emita habrá de pronunciarse acerca de si la medida de acogimiento familiar adoptada sigue siendo la más adecuada para el interés superior de la niña, del niño o adolescente, así como respecto a si la persona o familia acogedora sigue siendo la más adecuada para atender las necesidades de la persona menor de edad.

53. artikulua.– Babes-plan indibidualizatua berrikustea.

Artículo 53.– Revisión del Plan individualizado de protección.

Harreraren jarraipenari buruz egindako txostenaren emaitza ikusirik, babes-plan indibidualizatua berrikusi eta, behar izanez gero, eguneratu edo aldatu egingo da, periodikotasun honekin:

A la vista del resultado del informe referido al seguimiento del acogimiento que se realice, se procederá a la revisión del Plan individualizado de protección, y, en su caso, a su actualización o modificación, con la siguiente periodicidad:

a) Familia-harrera ez-iraunkorraren modalitateetan ezarritako babes-plan indibidualizatuak hiru hilik behin berrikusiko dira, hiru urtetik beherako haurrei eragiten dietenean, eta sei hilik behin, hiru urtetik gorako haurrei eragiten dietenean.

a) El Plan individualizado de protección que se adopte en el marco de las modalidades de acogimiento familiar no permanente se revisará cada tres meses, cuando afecten a niñas y niños menores de tres años, y cada seis meses cuando afecten a niñas y niños mayores de tres años.

b) Familia-harrera iraunkorren modalitateetan ezarritako babes-plan indibidualizatuak sei hilik behin berrikusiko dira lehendabiziko urtean eta hamabi hilik behin bigarren urtetik aurrera.

b) El Plan individualizado de protección que se adopte en el marco de acogimientos familiares permanentes deberá ser revisado el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
EZARRITAKO FAMILIA-HARRERAKO NEURRIA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ADOPTADA

54. artikulua.– Pertsona edo familia harreragileak informatzeko duen betebeharra.

Artículo 54.– Obligación de informar por parte de la persona o familia acogedora.

1.– Familia-harrera formalizatua duten pertsonak edo familiak beharturik daude, familia-harrerako neurria hasten den unetik bertatik, kasuaren jarraipenaz arduratzen den teknikariari jakinaraztera ea aldaketa nabarmenik izan den egokitasunaren deklaraziorako aintzat hartutako zirkunstantzietan: besteak beste, pertsona harreragileetariko baten heriotza edo heriotza-deklarazioa, banantzea, dibortzioa, ezkontzaren deuseztasuna edo batasunaren haustura edo ezkontzaren baliokidea den erlazio afektibo-sexualarena.

1.– Las personas o familias con acogimiento familiar formalizado estarán obligadas, desde el mismo momento de la fecha de inicio de la medida de acogimiento familiar, a comunicar a la persona técnica responsable del seguimiento de la misma cualquier cambio significativo de las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para la declaración de adecuación; incluido, la muerte o declaración de fallecimiento de alguna de las personas acogedoras, la separación, el divorcio, la nulidad matrimonial o la ruptura de la unión o relación afectivo-sexual análoga a la conyugal.

2.– Pertsona edo familia harreragilearen egoera pertsonal, familia-egoera edo gizarte-egoera berria ezagututa, beraren balorazioa egingo da harrerapeko adingabearen egoerari dagokionez; horrek berekin ekar dezake aldaketak egin beharra, harrera hori pertsona edo familia harreragilearen egoera pertsonal, familia-egoera edo gizarte-egoera berriaren arabera eguneratzen laguntzeko; edo, bestela, berekin ekar dezake pertsona edo familia harreragilearen egokitasunaren deklarazioan aldaketak egitea.

2.– Una vez sea conocida la nueva situación, familiar, personal o social, de la persona o familia acogedora, procederá una valoración de la misma, en relación con la situación de la persona menor de edad acogida, que podrá dar lugar bien a modificaciones en la medida que contribuyan a la actualización de la misma a la nueva situación de la persona o familia acogedora, o bien a modificaciones en la declaración de adecuación de la persona o familia acogedora.

55. artikulua.– Familia-harrerako neurria aldatzea.

Artículo 55.– Modificación de la medida de acogimiento familiar.

1.– Familia-harrerako neurri bat ezartzea eragin zuten inguruabarretan garrantzizko aldaketak gertatzen badira eta, ondorioz, haur edo nerabearen interes gorenaren onerako, lantalde tekniko profesionalean erreferentziako pertsona izendatutako kideak irizten badio beharrezkoa dela ezarritako familia-harrerako neurriaren funtsezko baldintzak aldatzea edo harrera modalitatea aldatzea, pertsona horrek txostena egingo du eta bertan honako hau justifikatuko du, arrazoiak azalduta:

1.– Cuando las circunstancias que dieron lugar a la adopción de una medida de acogimiento familiar cambien sustancialmente, y como consecuencia de ello, y atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, la persona del equipo técnico profesional asignada como la persona de referencia considere que la medida de acogimiento familiar adoptada ha de ser modificada en sus condiciones esenciales o en la modalidad del acogimiento, elaborará un informe en el que deberá justificar, de forma motivada:

a) Neurriaren aldaketa (lehendik ezarritako familia-harrerako neurriak izan behar lituzkeen baldintza berriak azalduko ditu).

a) La modificación de la medida, expresando las nuevas condiciones que debiera tener la medida de acogimiento familiar previamente adoptada.

b) Edo neurriak hartu behar lukeen modalitate berria.

b) O la nueva modalidad que debería revestir la medida.

2.– Txostena egin ostean, haren emaitza adieraziko zaie pertsona edo familia harreragileari eta, egoki izanez gero, adingabeari. Entzunaldi-izapidea emango zaie hamar egunez, egoki irizten dieten alegazioak egiteko eta agiri eta justifikazioak aurkezteko.

2.– Realizado el informe, se pondrá de manifiesto el resultado del mismo a la persona o familia acogedora, y a la persona menor de edad, si procede, y se les dará trámite de audiencia, por plazo de diez días, a fin de que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

3.– Entzunaldi-izapidea burutu ostean, dekretu honen 5. artikuluan aurreikusten den kide anitzeko balorazio-organoari helaraziko zaio bigarren apartatuan adierazitako txostena, babes-plan indibidualizatu berriarekin batera. Dokumentu horretan zehaztuko dira planifikatutako esku-hartze edo jarduketak, baita entzunaldi-izapidean aurkeztutako alegazio, agiri edo justifikazioak ere, halakorik balego, balorazio-organoak kasua azter dezan, txostenean jasotako edukiari buruzko proposamen teknikoa egiteko.

3.– Finalizado el trámite de audiencia, se elevará al órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 5 del presente Decreto el informe indicado en el apartado segundo, acompañado de un nuevo Plan individualizado de protección, en el que se especifiquen las intervenciones o actuaciones planificadas, así como de las alegaciones, documentos o justificaciones que, en su caso, se hubiesen aportado en el marco del trámite de audiencia, a fin de que analice el caso y adopte una propuesta técnica respecto del contenido que se formula en el informe.

4.– Edonola ere, familia-harrerako neurria aldatu baino lehen, eta neurri hori kide anitzeko balorazio-organoak proposatutakoa bada, neurriak ukitutako pertsonen adostasuna eskuratu beharko da, familia-harrerako neurriaren baldintza berriak onartzeko.

4.– En todo caso, previamente a la modificación de la medida de acogimiento familiar, en el caso de que haya sido propuesta la misma por el órgano colegiado de valoración, deberá recabarse el consentimiento de las personas afectadas por la medida a la aceptación de las nuevas condiciones de la medida de acogimiento familiar.

5.– Izapide hori gehienez ere bost eguneko epean burutu behar da, eta egin, aurrez aurre egin behar da. Izapidearen akta egin beharko da ondoren, emaitza zein izan den jasota geratzeko.

5.– El trámite anterior habrá de ser cumplimentado en un plazo máximo de cinco días, y deberá ser realizado, en todo caso, de forma presencial, debiendo levantarse acta que permita dejar constancia del resultado del mismo.

6.– Pertsona edo familia harreragileak familia-harrerako neurriaren baldintza berriak onartzen ez baditu edo adostasunari buruzko jakinarazpenik ez badago, tartean den adingabearen inguruan indarrean dagoen familia-harrerako neurria bertan behera geratuko da, dekretu honen 60 eta 62 bitarteko artikuluetan zehaztu bezala.

6.– La no aceptación por parte de la persona o familia acogedora de las nuevas condiciones de la medida de acogimiento familiar, o la falta de comunicación sobre el consentimiento, conllevará el cese de la medida de acogimiento familiar que estuviera vigente en relación a la persona menor de edad afectada, en los términos previstos en los artículos 60 a 62 del presente Decreto.

7.– Pertsona edo familia harreragileak baldintza berriei buruz adierazitako adostasuna eskuratuta, familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko eskumena daukan foru-aldundiko organoak ebazpena emango du, eta haren bidez erabakiko da lehengo familia-harrerako neurria aldatzea.

7.– Recabado el consentimiento de la persona o familia acogedora a las nuevas condiciones, el órgano de la Diputación Foral competente para la formalización de la constitución de la medida de acogimiento familiar adoptará la resolución por la que se acuerde la modificación de la medida de acogimiento familiar preexistente.

8.– Hamar eguneko epean, ebazpena jakinarazi beharko zaie pertsona edo familia harreragileari, harrerapeko adingabeari, Fiskaltzari eta adingabearen gurasoei, tutoreei edo zaintzaileei.

8.– La resolución que se adopte deberá ser notificada, en el plazo de diez días, a la persona o familia acogedora, a la persona menor de edad acogida, al Ministerio Fiscal y a los progenitores, personas que ejercen la tutela o guardadoras de la persona menor de edad.

56. artikulua.– Familia-harrerako neurria aldatzea, familia harreragilea hautsiz gero.

Artículo 56.– Modificación de la medida de acogimiento familiar en supuestos de ruptura de la familia acogedora.

1.– Familia-harrerako neurria ezartzea eragin zuten zirkunstantziak aldatzen badira pertsona harreragileen bizikidetasuna edo erlazio afektibo-sexuala hautsi delako banaketaren, dibortzioaren edo ezkontza-deuseztapenaren ondorioz, indarrean dagoen familia-harrerako neurria aldatzeko modua egongo da, haur edo nerabearen interes gorenaren mesedetan, bikoteko bi pertsonek zaintza eta jagoletza partekatu eta batera egikaritu ahal ditzaten.

1.– Cuando las circunstancias que dieron lugar a la adopción de una medida de acogimiento familiar hubiesen cambiado como consecuencia de la ruptura de la convivencia o relación afectivo-sexual de las personas acogedoras, motivada por la separación, el divorcio o la nulidad matrimonial, podrá adoptarse en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente una modificación de la medida de acogimiento familiar vigente que conlleve el ejercicio conjunto, con carácter compartido, de la guardia y custodia entre ambas personas integrantes de la pareja.

2.– Horretarako, honako zirkunstantzia hauek gertatu beharko dira:

2.– A tal efecto, será preciso que concurran las siguientes circunstancias:

a) Harrerapeko adingabea gutxienez bi urtez bizi izana familia harreragilearekin.

a) Convivencia de la persona menor de edad acogida con la familia acogedora durante, al menos, un periodo de dos años.

b) Bi pertsonak egokiak izatea familia-harrerako neurria garatu ahal izateko.

b) Que ambas personas sean adecuadas para el desarrollo de una medida de acogimiento familiar.

c) Bi pertsonak hurbileko gune geografiko batean bizi izatea.

c) Que ambas personas residan en un núcleo geográfico próximo.

d) Bi pertsonek euren adostasuna agertzea familia-harrerako neurriaren baldintza berriei buruz.

d) Que ambas personas muestren su consentimiento a las nuevas condiciones de la medida de acogimiento familiar.

3.– Indarreko familia-harrerako neurriaren baldintzen aldaketa aurreko artikuluan ezarritako prozedurarekin bat etorriz egin beharko da.

3.– La modificación de las condiciones de la medida de acogimiento familiar vigente se realizará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo precedente.

57. artikulua.– Familia-harreraren modalitatea aldatzea haren iraupenari eta helburuei erreparatuta.

Artículo 57.– Modificación de la modalidad de acogimiento familiar atendiendo a su duración y objetivos.

1.– Larrialdiko edo aldi baterako familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatu den kasuetan, neurria indarrean egon bitartean edo hura amaitu ondoren harrerapeko adingabea jatorrizko familiarengana itzuli ezina egiaztatzen bada edo adingabearen eta haren familiaren zirkunstantziek halaxe eskatzen badute, babes-espedienteaz arduratzen den lantalde teknikoak proposatu ahalko du –haur edo nerabearen interes gorena kontuan hartuta, eta familia-harrerako neurriaren jarraipenean zehar eskuratutako informazioak egiaztatu badu neurriak garapen egokia izan duela– larrialdiko familia-harreraren modalitatea aldatzea aldi baterako modalitatera edo modalitate iraunkorrera, edo bestela familia-harreraren aldi baterako modalitatea aldatzea modalitate iraunkorrera, dagokionaren arabera.

1.– En aquellos casos en los que se hubiese formalizado la constitución de una medida de acogimiento familiar de urgencia o temporal, cuando durante la vigencia del mismo o tras su finalización se constate la imposibilidad de reintegración de la persona menor de edad acogida en su familia de origen, o las circunstancias de la persona menor de edad y las de su familia así lo aconsejen, el equipo técnico responsable del expediente de protección podrá proponer –atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, y siempre y cuando la información obtenida durante el seguimiento de la medida de acogimiento familiar refiera un desarrollo adecuado de la misma–, la modificación de la modalidad del acogimiento familiar de urgencia en temporal o permanente, o bien del acogimiento familiar temporal en permanente, según proceda.

2.– Larrialdiko edo aldi baterako familia-harrera baten indarraldia amaitzen denean, zirkunstantzia horren berri emango zaio pertsona edo familia harreragileari, eta hark adierazi ahalko du ez duela neurriarekin jarraitu nahi.

2.– Cuando finalice el periodo de vigencia de un acogimiento familiar, de urgencia o temporal, se informará de dicha circunstancia a la persona o familia acogedora, que podrá, en su caso, poner de manifiesto su intención de no continuar con la medida.

3.– Edozein kasutan ere, aurretik egondako familia-harrerako neurriak indarrean iraungo du, edo, hala badagokio, luzatu egingo da, harik eta familia-harreraren modalitatea aldatzea erabakitzeko ebazpena eman arte, edo, pertsona edo familia harreragileak familia-harreraren modalitate berriari buruz adostasunik agertu ezean, harik eta familia-harrerako neurri berriaren eraketa formalizatzeko ebazpena eman arte.

3.– En todo caso, la medida de acogimiento familiar preexistente mantendrá su vigencia, o, en su caso, será prorrogada, en tanto se adopte la resolución por la que se acuerde la modificación de la modalidad de acogimiento familiar, o, en el caso de que la persona o familia acogedora no hubiesen prestado su consentimiento a la nueva modalidad de acogimiento familiar, hasta que se adopte la resolución por la que se formalice la constitución de la nueva medida de acogimiento familiar.

4.– Familia-harreraren modalitatea aldatzea (larrialdikoa dena aldi baterako edo iraunkor bihurtzea, edota aldi baterakoa dena iraunkor bihurtzea) dekretu honen 55. artikuluak ezarritako prozedurarekin bat etorriz egingo da.

4.– La modificación de la modalidad de acogimiento familiar, bien de urgencia en temporal o permanente, bien de temporal en permanente, se realizará de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 55 del presente Decreto.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
EZARRITAKO FAMILIA-HARRERAKO NEURRIA ALDI BATERAKO ETETEA
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA MEDIDA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ADOPTADA

58. artikulua.– Familia-harrerako neurria etetea.

Artículo 58.– Suspensión de la medida de acogimiento familiar.

1.– Foru-aldundiak erabaki ahalko du, haur edo nerabearen interes gorenari men eginez, eta aldez aurretik pertsona edo familia harreragileari eta harrerapeko adingabeari entzunaldi-izapidea eginda, ezarritako familia-harrerako neurria aldi batez etetea; horrek eragingo du harrerapeko adingabea harreragilearengandik bereiztea, gerora berriro harengana itzultzeko aukerarekin.

1.– La Diputación Foral podrá acordar, siempre atendido al interés superior de la niña, del niño o adolescente, y previo trámite de audiencia a la persona o familia acogedora y a la persona menor de edad acogida, la suspensión temporal de la medida de acogimiento familiar adoptada que suponga la separación de la persona menor de edad acogida del núcleo acogedor con perspectivas de reintegración en el mismo.

2.– Horretarako, erreferentziako pertsona izendatutako lantalde tekniko profesionaleko kideak irizten dionean ezarritako familia-harrerako neurria eten behar dela, txostena egin beharko du. Txosten horretan, arrazoiak ondo azalduta, neurria aldi baterako etetea justifikatuko du, eta etenaldia zenbat denboraz luzatu behar litzatekeen ere adieraziko du.

2.– A tal efecto, cuando la persona del equipo técnico profesional asignada como la persona de referencia considere que la medida de acogimiento familiar adoptada ha de ser suspendida, elaborará un informe en el que deberá justificar, de forma motivada, la suspensión temporal de la medida, expresando el tiempo estimado durante el cual se debería prolongar la suspensión.

3.– Txostena egin ostean, haren emaitza adieraziko zaie pertsona edo familia harreragileari eta, egoki izanez gero, harrerapeko adingabeari. Entzunaldi-izapidea emango zaie hamar egunez, egoki irizten dieten alegazioak egiteko eta agiri eta justifikazioak aurkezteko.

3.– Realizado el informe, se pondrá de manifiesto el resultado del mismo a la persona o familia acogedora, y a la persona menor de edad acogida, si procede, y se les dará trámite de audiencia, por plazo de diez días, a fin de que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

4.– Entzunaldi-izapidea burutu ostean, dekretu honen 5. artikuluan aurreikusitako kide anitzeko balorazio-organoari helaraziko zaio bigarren apartatuan adierazitako txostena, baita entzunaldi-izapidean aurkeztutako alegazio, agiri edo justifikazioak, halakorik balego, balorazio-organoak kasua azter dezan, txostenaren edukiari buruzko proposamen teknikoa egiteko.

4.– Finalizado el trámite de audiencia, se elevará al órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 5 del presente Decreto el informe indicado en el apartado segundo, así como de las alegaciones, documentos o justificaciones que, en su caso, se hubiesen aportado en el marco del trámite de audiencia, a fin de que analice el caso y adopte una propuesta técnica respecto del contenido que se formula en el informe.

5.– Kide anitzeko balorazio-organoaren proposamena familia-harrerako neurria etetearen aldekoa bada, horren berri emango zaio familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko eskumena duen foru-aldundiko organoari, ebazpena eman dezan.

5.– En el caso de que la propuesta adoptada por el órgano colegiado de valoración sea favorable a la suspensión de la medida de acogimiento familiar, se dará traslado del mismo al órgano de la Diputación Foral competente para la formalización de la constitución de la medida de acogimiento familiar, a fin de que dicte la correspondiente resolución.

6.– Ematen den ebazpenean, familia-harrerako neurria etetea erabakiko da, eta hortaz, aldi baterako bertan behera geratuko dira neurriaren ondorioak eta pertsona edo familia harreragileari dagozkion betebeharrak eta eskubideak; bereziki, adingabearekiko bisita, egonaldi, harreman edo komunikazioen araubideari buruzkoak.

6.– En la resolución que se dicte se acordará la suspensión de la medida de acogimiento familiar y se determinará el cese temporal de sus efectos y las obligaciones y derechos que correspondan a la persona o familia acogedora; y, en especial, los relativos al régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con la persona menor de edad.

7.– Hamar eguneko epean, ebazpena jakinaraziko zaie pertsona edo familia harreragileari, harrerapeko adingabeari, Fiskaltzari eta adingabearen gurasoei, tutoreei edo zaintzaileei.

7.– La resolución deberá ser notificada, en el plazo de diez días, a la persona o familia acogedora, a la persona menor de edad acogida, al Ministerio Fiscal y a los progenitores, personas que ejercen la tutela o guardadoras de la persona menor de edad.

59. artikulua.– Familia-harrerako neurria etetearen funtsa eta ondorioak.

Artículo 59.– Contenido y efectos de la suspensión de la medida de acogimiento familiar.

1.– Familia-harrerako neurria aldi baterako etenda dagoen bitartean, pertsona edo familia harreragileak ez ditu galduko harrerapeko adingabearekiko bisita, egonaldi, harreman eta komunikazioen araubideari dagozkion eskubideak, ez eta haur edo nerabearen interes gorenari begira beharrezkoak diren aholkularitza, prestakuntza, orientazioa, laguntza eta arreta tekniko espezializatua ere.

1.– Durante la suspensión temporal de la medida de acogimiento familiar se mantendrán los derechos correspondientes al régimen de visitas, estancia, relación o comunicación de la persona o familia acogedora con la persona menor de edad acogida, así como las medidas de asesoramiento, formación, orientación y apoyo y atención técnica especializada que resulten necesarias en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

2.– Ezarritako familia-harrerako neurria aldi baterako eteteak ez du berekin ekarriko, inola ere, familia-harrerako neurriak indarra galtzerik.

2.– La suspensión temporal de la medida familiar adoptada no conllevará, en ningún caso, la pérdida de la vigencia de la medida de acogimiento familiar.

3.– Aurrekoa gorabehera, familia-harrerako neurria etenez gero, aldi berean etenda geratuko da, automatikoki, foru-aldundiak ezarritako konpentsazioak edo, kasua bada, laguntza ekonomikoak jasotzeko eskubidea.

3.– No obstante lo anterior, durante el periodo de suspensión de la medida de acogimiento familiar quedará suspendido, de forma automática, el derecho a percibir las compensaciones o, en su caso, las ayudas económicas establecidas por la Diputación Foral.

4.– Familia-harrerako neurria aldi baterako etetea erabaki ondoren, etenaldiak irauten duen bitartean adingabearen zaintza izango duen baliabidea edo familia izendatuko da. Etenaldiak gehienez ere sei hilabete iraungo du, eta ezin izango da luzatu.

4.– Acordada la suspensión temporal de la medida de acogimiento familiar se establecerá el recurso o la familia que ostentará la guarda de la persona menor de edad durante el tiempo en el que se mantenga la suspensión, la cual tendrá una duración máxima de seis meses, y sin que exista la posibilidad de prórroga de la suspensión.

5.– Erabakitako etenaldia igarotzen denean, edo, kasu guztietan, gehienez ere sei hilabeteko epea igarotzen denean, erabakia hartu beharko da: adingabea pertsona edo familia harreragilearengana itzuli, edo, hori ezin bada, familia-harrerako neurria bertan behera utzi behin betiko, hasiera batean formalizatu zen terminoetan, dekretu honen 60.1.g) artikuluak aurreikusten duenarekin bat.

5.– Trascurrido el periodo de suspensión acordado o, en todo caso, el periodo máximo de seis meses, procederá el retorno de la persona menor de edad con la persona o la familia acogedora o, en el caso de que no resulte posible el mismo, el cese definitivo de la medida de acogimiento familiar, en los términos en que se formalizó inicialmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.1.g) del presente Decreto.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
EZARRITAKO FAMILIA-HARRERAKO NEURRIA BERTAN BEHERA UZTEA
CESE DE LA MEDIDA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR ADOPTADA

60. artikulua.– Familia-harrerako neurria bertan behera uzteko arrazoiak.

Artículo 60.– Causas del cese de la medida de acogimiento familiar.

1.– Hauetako zirkunstantziaren bat gertatzen denean utziko da bertan behera familia-harrerako neurria, betiere horri buruz ebazpena eman eta gero:

1.– El cese de la medida de acogimiento familiar podrá tener lugar, siempre previa resolución dictada al efecto, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Beharrezko iriztea haur edo nerabearen interes gorena babesteko, haren egoerari hobeto egokitzen zaiolako.

a) Que se considere necesario para salvaguardar el interés superior de la niña, del niño o adolescente, por considerarse más adecuado a su situación.

b) Haur edo nerabearen interes gorenagatik egonkorragoa edo behin betikoa den bestelako babes-neurria ezartzea komenigarri izatea.

b) Que el interés superior de la niña, del niño o adolescente aconseje la adopción de otra medida de protección más estable o definitiva.

c) Pertsona edo familia harreragileak hartutako konpromisoak, betebeharrak eta obligazioak larriki edo behin eta berriz ez betetzea.

c) Que concurra un incumplimiento grave o reiterado de los compromisos, deberes y obligaciones que ha adquirido la persona o familia acogedora.

d) Fiskaltzak proposatzea.

d) Que sea propuesto por el Ministerio Fiscal.

e) Hala eskatzea pertsona edo familia harreragileak berak, harrerapeko adingabeak, hamabi urte edo gehiago baditu, edo guraso-ahalari eusten dioten gurasoek, edo tutoreak, betiere tutoretza kendu ez bazaio, eta guraso-ahala edo tutoretza berriro ere beren gain hartzeko baldintzak betetzen badituzte, Kode Zibilaren 172.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Azken kasu horretan, foru-aldundiak aldez aurretik egiaztatu beharko du babesgabezia-egoeraren deklarazioa egiteko arrazoi izan ziren zirkunstantziak aldatu direla eta adingabea jatorrizko familiarengana itzultzea onuragarria izango litzatekeela haur edo nerabe horren interes gorenari begira.

e) Que se solicite por la propia persona o familia acogedora, por la persona menor de edad acogida, si tiene doce años, o por los progenitores que no se encuentren privados de la patria potestad o el tutor o la tutora, siempre y cuando no se le haya removido la tutela, y se consideren en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.2 del Código Civil. En este último caso, corresponderá a la Diputación Foral verificar, previamente, que han cambiado las circunstancias que motivaron la declaración de la situación de desamparo y que una posible reintegración de la persona menor de edad a la familia de origen resulta beneficiosa para el interés superior de la niña, del niño o adolescente.

f) Pertsona edo familia harreragilearen gaitasun edo motibazio falta atzematea adingabearen kargu egiteko.

f) Que se advierta la falta de capacidad o motivación de la persona o familia acogedora para hacerse cargo de la persona menor de edad.

g) Erabakitako familia-harrerako neurriaren etenaldia dagoeneko bukatuta egotea edo, kasua bada, etenaldirako ezarritako gehieneko epea, sei hilabete, dagoeneko beteta egotea, eta adingabea gune harreragilean berriz integratzea ezinezkoa dela egiaztatzea.

g) Que hayan transcurrido el periodo de suspensión temporal de la medida de acogimiento familiar que se hubiese acordado, o, en su caso, del periodo máximo de seis meses previsto para la suspensión, y se constate la imposibilidad de reintegración de la persona menor de edad en el núcleo acogedor.

h) Pertsona harreragilea bakarra denean, hura hiltzea, hil dela deklaratzea, edo haren ezgaitasuna aitortzea, adingabearekiko hartutako konpromisoak, betebeharrak eta obligazioak betetzea eragozten diona.

h) Por muerte, declaración de fallecimiento o reconocimiento de la incapacidad de la persona acogedora única, que le imposibilite para el desempeño de los compromisos, deberes y obligaciones que ha adquirido respecto de la persona menor de edad.

i) Aldi baterako familia-harreraren modalitatea familia-harrera iraunkor bihurtzea, komenigarria bada haur edo nerabearen interes gorenari begira.

i) Por conversión de una modalidad de acogimiento familiar temporal en acogimiento familiar permanente, si conviene al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

j) Familia berriro elkartu izana.

j) Por reagrupación familiar.

k) Banantzearen, dibortzioaren edo ezkontza-deuseztasunaren ondorioz elkarbizitza edo harreman afektibo-sexuala haustea, salbu eta bidezkoa denean indarreko familia-harrerako neurria aldatzea halako moduan non bikoteko bi pertsonek zaintza eta jagoletza partekatzen eta batera egikaritzen baitituzte, dekretu honen 56. artikuluan xedatutakoa betez.

k) Por ruptura de la convivencia o relación afectivo-sexual, como consecuencia de la separación, el divorcio o la nulidad matrimonial, salvo que proceda una modificación de la medida de acogimiento familiar vigente que conlleve el ejercicio conjunto, con carácter compartido, de la guardia y custodia entre ambas personas integrantes de la pareja, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 del presente Decreto.

l) Familia edo pertsona harreragileak ez onartzea familia-harrerako neurriaren baldintza berriak, edo neurri berriei buruzko adostasuna ez jakinarazi izana.

l) Por la no aceptación, por la persona o familia acogedora, de las nuevas condiciones de la medida de acogimiento familiar, o la falta de comunicación sobre el consentimiento a las mismas.

2.– Orobat, familia-harrerako neurria bertan behera utziko da berehala, baldin eta harrerapeko adingabea adopzioan hartzen bada edo tutoretza arrunta eratzen bada, adin-nagusitasunera iristen bada, emantzipatzen bada, hiltzen bada edo haren heriotza deklaratzen bada.

2.– En todo caso, procederá el cese inmediato de la medida de acogimiento familiar por adopción o constitución de una tutela ordinaria sobre la persona menor de edad acogida, o por cumplimiento de la mayoría de edad, emancipación, muerte o declaración de fallecimiento de la persona menor de edad acogida.

3.– Familia-harrerako neurria bertan behera lagatzeko, dela ofizioz dela alderen batek eskatuta, ezinbestekoa izango da foru-aldundiak horretarako ebazpena ematea.

3.– El cese de la medida de acogimiento familiar, ya sea de oficio o a instancia de parte, exigirá siempre resolución de la Diputación Foral.

4.– Esandakoak esan, ebazpena ematea ez da beharrezkoa izango familia-harrerako neurriaren amaiera etxean hartutako adingabea adoptatzeak eragiten badu, edo etxean hartutako adingabea adin-nagusitasunera iristen bada; halakoetan, besterik gabe amaituko da neurria, aipatutako zirkunstantziak gertatzen diren egunean bertan.

4.– No obstante lo anterior, no será precisa resolución en el supuesto de que el cese de la medida de acogimiento familiar traiga su causa en la adopción de la persona menor de edad acogida, o el cumplimiento de la mayoría de edad de la persona acogida, en cuyo caso el cese se producirá, con carácter automático, en la fecha en que concurran de forma efectiva dichas circunstancias.

61. artikulua.– Familia-harrerako neurria bertan behera uztea.

Artículo 61.– Cese de la medida de acogimiento familiar.

1.– Lantalde tekniko profesionalean erreferentziako pertsona izendatutako kideak ikusiko balu, iritziko balio edo ziur jakingo balu, haur edo nerabearen interes gorenaren mesederako, familia-harrerako neurria bertan behera lagatzeko moduko zerbait gertatu dela, batez ere aurreko artikuluan jasotako zirkunstantzia horietakoren bat gertatu dela, txostena egin beharko du eta bertan justifikatu beharko du, ondo arrazoituta, komeni dela neurria bertan behera lagatzea.

1.– Cuando la persona del equipo técnico profesional asignada como persona de referencia aprecie, considere o constate que concurre alguna circunstancia que aconseje, en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente, el cese la medida de acogimiento familiar adoptada, y, en particular, alguna de las circunstancias previstas en el artículo anterior, elaborará un informe en el que deberá justificar, de forma motivada, el cese de la medida.

2.– Txostena egin ostean, haren emaitza adieraziko zaie pertsona edo familia harreragileari eta, egoki izanez gero, harrerapeko adingabeari. Entzunaldi-izapidea emango zaie hamar egunez, egoki irizten dieten alegazioak egiteko eta agiri eta justifikazioak aurkezteko.

2.– Realizado el informe, se pondrá de manifiesto el resultado del mismo a la persona o familia acogedora, y a la persona menor de edad acogida, si procede, y se les dará trámite de audiencia, por plazo de diez días, a fin de que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

3.– Entzunaldi-izapidea burutu ostean, dekretu honen 5. artikuluan aurreikusitako kide anitzeko balorazio-organoari helaraziko zaio bigarren apartatuan adierazitako txostena, baita entzunaldi-izapidean aurkeztutako alegazio, agiri edo justifikazioak, halakorik balego, balorazio-organoak kasua azter dezan, txostenaren edukiari buruzko proposamen teknikoa egiteko.

3.– Finalizado el trámite de audiencia, se elevará al órgano colegiado de valoración previsto en el artículo 5 del presente Decreto el informe indicado en el apartado primero, así como las alegaciones, documentos o justificaciones que, en su caso, se hubiesen aportado en el marco del trámite de audiencia, a fin de que analice el caso y adopte una propuesta técnica respecto del contenido que se formula en el informe.

4.– Kide anitzeko balorazio-organoaren proposamena familia-harrerako neurria amaitzearen aldekoa bada, horren berri emango zaio familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko eskumena duen foru-aldundiko organoari, ebazpena eman dezan.

4.– En el caso de que la propuesta adoptada por el órgano colegiado de valoración sea favorable al cese de la medida de acogimiento familiar, se dará traslado de la misma al órgano de la Diputación Foral competente para la formalización de la constitución de la medida de acogimiento familiar, a fin de que dicte la correspondiente resolución.

5.– Ematen den ebazpenean, familia-harrerako neurria amaitzea erabakiko da, eta hortaz, bertan behera geratuko dira haren ondorio guztiak eta, bereziki, pertsona edo familia harreragileak adingabearekiko dituen betebeharrak eta eskubideak.

5.– En la resolución que se dicte se acordará el cese de la medida de acogimiento familiar y de todos sus efectos, en especial, de las obligaciones y derechos que correspondan a la persona o familia acogedora en relación con la persona menor de edad.

6.– Familia-harrerako neurria bertan behera utzi behar den guztietan, berdin dio amaiera hori ebazpenik gabe erabaki bada ere, hamar eguneko epean jakinarazi beharko zaie pertsona edo familia harreragileari, harrerapeko adingabeari, Fiskaltzari eta adingabearen gurasoei, tutoreei edo zaintzaileei.

6.– Todo cese de una medida de acogimiento familiar, con independencia de que no haya sido acordado mediante resolución, deberá ser notificado, en el plazo de diez días desde que se produzca, a la persona o familia acogedora, a la persona menor de edad acogida, al Ministerio Fiscal y a los progenitores, personas que ejercen la tutela o guardadores de la persona menor de edad.

62. artikulua.– Familia-harrerako neurria bertan behera uzteko arrazoiak.

Artículo 62.– Efectos del cese de la medida de acogimiento familiar.

1.– Baldin eta familia-harrerako neurria bertan behera uzteko arrazoia pertsona edo familia harreragilearen egoera pertsonala nahiz familia-egoera aldatu eta familia-harrerarako eskaintza ez onartzea eragingo lukeen zirkunstantziaren bat gertatzea bada, dekretu honen 30. artikuluan xedatutakoari jarraituz, bertan behera uztea erabakitzen duen ebazpenak erabaki ahalko du, halaber, pertsona edo familia harreragilearen egokitasunaren deklarazioa errebokatzea, horretarako bete beharrik gabe dekretu honen 38. artikuluan ezarritako prozedura.

1.– En aquellos casos en que se acuerde el cese de la medida de acogimiento familiar porque la situación personal o familiar de la persona o familia acogedora hubiese cambiado de tal forma que concurra alguna de las circunstancias que hubiesen determinado la no admisión del ofrecimiento para el acogimiento familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del presente Decreto, la resolución que acuerde el cese podrá, asimismo, acordar la revocación de la declaración de adecuación de la persona o familia acogedora, sin necesidad de seguir el procedimiento establecido al efecto en el artículo 38 del presente Decreto.

2.– Familia zabalean izandako harrera bertan behera uzteak pertsona edo familia harreragileari aldez aurretik emandako egokitasun-deklarazioa errebokatzea eragingo du automatikoki, eta hori argi eta garbi adierazi beharko da bertan behera uztea erabakitzen duen ebazpenean bertan. Edonola ere, kasu horretatik kanpo geratuko lirateke formalizatu diren beste familia-harrerako neurri batzuk bertan behera laga gabe amaitu litezkeen familia-harrerako neurriak.

2.– El cese de un acogimiento en familia extensa implicará, automáticamente, la revocación de la declaración de adecuación previamente concedida a la persona o familia acogedora, debiendo dejar constancia de ello, de forma expresa, en la resolución por la que se acuerde el cese. En todo caso, se exceptúan de lo anterior aquellos supuestos en los que el cese del acogimiento familiar no conlleve el cese de otras medidas de acogimiento familiar que hayan sido formalizadas.

3.– Besteren familian izandako harrera bertan behera uzteak, pertsona edo familia harreragileari ezin egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gertatuz gero, ez du berekin ekarriko pertsona harreragileen erregistroan haren egokitasunaren inskripzioa ezereztea.

3.– El cese de un acogimiento en familia ajena, por causa no imputable a la persona o familia acogedora, no conllevará la cancelación de su inscripción como adecuada en la Sección correspondiente del Registro de Personas Acogedoras.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
BISITA, HARREMAN EDO KOMUNIKAZIOEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE VISITAS, RELACIÓN O COMUNICACIÓN

63. artikulua.– Jatorrizko familiarekiko bisita, harreman edo komunikazioak.

Artículo 63.– Visitas, relación o comunicaciones con la familia de origen.

1.– Foru-aldundiak, haur edo nerabearen interes gorena aintzat harturik, erregulatu egingo du harrerapeko adingabeak gurasoekin (guraso-ahala izan ez arren), tutoreekin edo zaintzaileekin, aitona-amonekin, neba-arrebekin eta gainerako ahaide eta hurbileko pertsonekin bisitak, harremanak edo komunikazioak izateko araubidea, adingabe horrek lotura afektiboei eutsiko diela bermatze aldera, baldin eta hori oztopo edo kaltegarria ez bada haren ongizaterako, garapen fisiko edo psikologikorako, integrazio pertsonalerako edo familia-, gizarte- eta hezkuntza-integraziorako, eta traba egiten ez badio garatutako babes-ekintzari.

1.– La Diputación Foral regulará, atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, el régimen de visitas, relación o comunicaciones de la persona menor de edad acogida con los progenitores, aunque estos no ejerzan la patria potestad, personas que ejercen la tutela o guardadoras, los abuelos y las abuelas, hermanos y hermanas y demás parientes y personas allegadas, a fin de garantizar la conservación de los vínculos afectivos de la persona menor de edad, y siempre que ello no resulte contrario o perjudique su bienestar o su normal desarrollo físico o psicológico, su integración personal, familiar, social o educativa u obstaculice la acción protectora desarrollada.

2.– Horretarako, foru-aldundiak ahaleginak egingo ditu pertsona edo familia harreragile berari emateko neba-arreba guztien zaintza, elkarrekin jarrai dezaten. Hori ezin bada, haien guztien arteko kontaktuak erraztu eta, oro har, adingabearen harremanak bultzatuko dira jatorrizko familia osatzen duten pertsona guztiekin, dagokion bisita-araubideari jarraikiz, eta, edozein kasutan ere, haren bizitzan garrantzitsuak diren pertsona guztiekin.

2.– A tal efecto, la Diputación Foral procurará atribuir a la misma persona o familia acogedora la guarda de un mismo grupo de hermanos y hermanas, a fin de que permanezcan unidos. En caso de que ello no resulte posible, se facilitarán los contactos entre todos ellos y todas ellas, y, en general, se favorecerán las relaciones de aquel con todas las personas que integran la familia de origen en el marco del régimen de visitas que corresponda y, en su caso, con aquellas personas que sean significativas en su vida.

3.– Edonola ere, bisita, harreman edo komunikazioetarako ezarritako araubidea berrikusi egin beharko da aldian behin, familia-harrerako neurriaren barruan prestatutako babes-plan indibidualizatua berrikusteko dekretu honen 53. artikuluak ezartzen duen periodikotasun berarekin.

3.– En todo caso, el régimen de visitas, relación o comunicaciones que haya sido acordado deberá ser revisado con la misma periodicidad establecida en el artículo 53 del presente Decreto para la revisión del Plan individualizado de protección que se hubiese elaborado en el marco de la medida de acogimiento familiar adoptada.

4.– Jatorrizko familiarekiko bisita, harreman eta komunikazioen araubidea haur edo nerabearen interes gorenaren kontrakoa dela irizten bazaio, babes-espedienteaz arduratzen den lantalde teknikoak hori justifikatzeko txostena egingo du. Halaber, egoera horren berri jaso beharko da familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzen duen ebazpenean bertan.

4.– Cuando se estime que el régimen de visitas, relación o comunicaciones con la familia de origen resulte contrario al interés superior de la niña, del niño o adolescente, el equipo técnico responsable del expediente de protección emitirá un informe que así lo justifique Asimismo, deberá dejarse constancia de dicha situación en la propia resolución por la que se formalice la constitución de la medida de acogimiento familiar.

64. artikulua.– Bisita, harreman edo komunikazioen araubidea aldatzea edo etetea.

Artículo 64.– Modificación o suspensión del régimen de visitas, relación o comunicaciones.

1.– Babes-plan indibidualizatuaren jarraipena egiteaz arduratzen den teknikariak aldizkako txostenak egin beharko ditu. Txosten horietan, adingabeak jatorrizko familiarekin dituen bisiten, harremanen edo komunikazioen nondik norakoa zehaztuko du, eta horiek adingabearengan sortzen dituzten era guztietako ondorioak azalduko ditu, bai eta adingabearen ongizatean, garapen normalean eta integrazioan dituzten eraginak ere, halakorik bada.

1.– La persona técnica responsable de realizar el seguimiento del Plan individualizado de protección deberá realizar informes periódicos en los que se detalle el desarrollo de las visitas, relación o comunicaciones de la persona menor de edad con su familia de origen, y los efectos, de la índole que sean, que estás producen en la persona menor de edad; y, en su caso, la incidencia de los mismos en el bienestar, normal desarrollo e integración de la persona menor de edad.

2.– Halaber, pertsona edo familia harreragileak, adingabearekin harremanak edo komunikazioak dituzten ahaide eta hurbileko pertsonek eta kasuan inplikatutako profesionalek foru-aldundia jakinaren gainean jarri beharko dute baldin eta bisita, harreman edo komunikazio horiek adingabearengan eragin kaltegarria izatearen edozein zantzu hautematen badute.

2.– Asimismo, la persona o familia acogedora, parientes y allegados de la persona menor de edad con quienes esta mantenga relación o comunicación, o cualquier otra persona profesional implicada en el caso, deberán informar a la Diputación Foral de cualquier indicio de los efectos nocivos de las visitas, relaciones o comunicaciones sobre la niña, el niño o adolescente.

3.– Bisita, harreman edo komunikazioek adingabearengan dituzten efektuei buruzko informazioa baloratu ondoren, foru-aldundiak modu arrazoituan erabaki ahalko du bisita, harreman edo komunikazioen araubidea aldatzea edo aldi batez etetea, haur edo nerabearen interes gorenari men eginez, haren familia-, gizarte- edo hezkuntza-egoera, adina edo baloratutako bestelako zirkunstantzia garrantzitsuak kontuan hartuz.

3.– Una vez valorada la información referente a los efectos que producen las visitas, relación o comunicaciones sobre la persona menor de edad, la Diputación Foral podrá acordar motivadamente, a la vista de la situación familiar, social o educativa, edad o cualquier otra circunstancia significativa que haya sido valorada, y siempre atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, la modificación o la suspensión temporal del régimen de visitas, relación o comunicaciones.

4.– Bisita, harreman eta komunikazioen araubidea aldatzea edo aldi baterako etetea erabaki aurretik entzunaldia eman beharko zaie ukitutako pertsonei, batez ere pertsona edo familia harreragileari, bai eta adingabeari ere, behar bezain heldua eta, edozein kasutan ere, hamabi urtetik gorakoa bada.

4.– La modificación o la suspensión temporal del régimen de visitas, relación o comunicaciones deberá acordarse previa audiencia a las personas afectadas y, en especial, a la persona o familia acogedora, así como a la persona menor de edad si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

5.– Bisita, harreman eta komunikazioen araubidea aldatzen edo aldi baterako eteten duen ebazpena hamar eguneko epean jakinarazi beharko zaie Fiskaltzari, pertsona edo familia harreragileari, harrerapeko adingabeari eta adingabearen gurasoei, tutoreei edo zaintzaileei.

5.– La resolución por la que se acuerde la modificación o la suspensión temporal del régimen de visitas, relación o comunicaciones deberá ser notificada, en el plazo de diez días, al Ministerio Fiscal, a la persona o familia acogedora, a la persona menor de edad acogida y a los progenitores, personas que ejercen la tutela o guardadoras de la persona menor de edad.

6.– Ebazpenak ukitutako pertsonek, eta, bereziki, adingabeak, haren aurka egin ahalko dute eta indarreko legerian ezarritako errekurtsoak jarri.

6.– Las personas afectadas por la resolución, y, en particular, la persona menor de edad, podrán oponerse a la misma e interponer frente a ella los recursos previstos en la legislación vigente.

65. artikulua.– Familia-elkargune edo bisita-tokiak.

Artículo 65.– Espacios de encuentro o visita familiar.

1.– Bisita, harreman edo komunikazioen araubidea kasuan kasuko foru-aldundiak berariaz atondutako familia-elkargune edo bisita-tokietan gauzatu ahalko da, hori komenigarria baldin bada haur edo nerabearen interes gorenerako eta jatorrizko familiaren zein pertsona edo familia harreragilearen pribatutasunerako eskubiderako.

1.– El régimen de visitas, relación o comunicaciones podrá tener lugar en los espacios de encuentro o visita familiar habilitados al efecto por la correspondiente Diputación Foral, cuando así lo aconseje el interés superior de la niña, del niño o adolescente y el derecho a la privacidad de la familia de origen y la persona o familia acogedora.

2.– Gurasoak askatasunaz gabetuta daudenean, haur edo nerabearen interes gorenerako komenigarria bada gurasoekiko bisita, harreman eta komunikazioen araubideari eustea, foru-aldundiak ahalbidetu beharko du adingabea espetxera joatea, pertsona edo familia harreragileak lagunduta edo, bestela, profesional batek lagunduta; profesional hori arduratuko da adingabea bisita horretarako prestatzeaz.

2.– En aquellos casos en los que los progenitores se hallen privados de libertad, y siempre que el interés superior de la niña, del niño o adolescente recomiende mantener un régimen de visitas, relación o comunicación con estos, la Diputación Foral deberá facilitar el traslado acompañado de la persona menor de edad al centro penitenciario, ya sea por la persona o familia acogedora o por una persona profesional que velará por la preparación de la persona menor de edad a dicha visita.

3.– Edozein kasutan ere, espetxerako bisita eskola-ordutegitik kanpo egin beharko da, eta adingabearentzat egokia den ingurune batean.

3.– En todo caso, la visita al centro penitenciario deberá realizarse fuera del horario escolar y en un entorno adecuado para la persona menor de edad.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
LAGUNTZA-NEURRIAK.
MEDIDAS DE APOYO

66. artikulua.– Laguntza-neurriak.

Artículo 66.– Medidas de apoyo.

1.– Ezarritako familia-harrerako neurria formalizatu aurretik, neurriak iraun bitartean eta behin bukatu ondoren, foru-aldundiak pertsona edo familia harreragileei, adingabeari –bereziki, familia-harrera egiteko neurriaren indarraldia amaitu bada adin-nagusitasunera iristeagatik– eta jatorrizko familiari neurriak, programak, baliabideak edo aholkularitza, orientazio, laguntza eta artapen tekniko espezializatuko zerbitzuak eskaini beharko dizkie, neurria beharrezkoa bada haur edo nerabearen interes gorenari begira.

1.– La Diputación Foral deberá proporcionar a las personas o familias acogedoras, a la persona menor de edad –en especial, finalizada la vigencia de la medida de acogimiento familiar por haber alcanzado la mayoría de edad–, y a la propia familia de origen, con carácter previo a la formalización de la medida de acogimiento familiar adoptada, durante toda la duración de la misma y a su término, medidas, programas, recursos o servicios de asesoramiento, formación, orientación y apoyo y atención técnica especializada, cuando la misma resulte necesaria en atención al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

2.– Neurri horiek bereziki nabarmendu beharko dute pertsona edo familia harreragileei, adingabeari eta jatorrizko familiari berari informazio egokia eman beharko zaiela harrerarako neurria formalizatu baino lehen, ulertu ahal izan dezaten zer betebehar, betekizun eta erantzukizun hartzen dituzten euren gain, eta aurre egin diezaieten harreraren zailtasunei eta inplikazioei, prestatuta egonda harrerapeko adingabeari dagokionez dauzkaten ardurak ondo betetzeko.

2.– Dichas medidas deberán hacer especial hincapié en ofrecer a las personas o familias acogedoras, a la persona menor de edad y a la propia familia de origen, con carácter previo a la formalización de la medida de acogimiento, la formación necesaria que les permita comprender los deberes, obligaciones y responsabilidades que asumen, así como afrontar las dificultades e implicaciones del acogimiento, preparándolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades respecto de la persona menor de edad acogida.

3.– Lehen apartatuan aipatzen den familia-harrerako neurria formalizatu aurreko faseak barruan hartzen ditu bai familia-harrerarako egokitasun-deklarazioa lortu aurreko aldia, bai deklarazio hori egiten denetik neurria formalizatzeko familia-harrerarako prest agertzen den pertsona edo familia aukeratu arte igarotzen den aldia.

3.– La fase previa a la formalización de la medida de acogimiento familiar adoptada, a la que se alude en el apartado primero, comprende: tanto el periodo anterior a la obtención de la declaración de adecuación para el acogimiento familiar como el periodo comprendido desde dicha declaración hasta la selección de la persona o familia que se ofrece para el acogimiento familiar para la formalización del mismo.

4.– Nolanahi ere, hautaketaren edo familia-harrerako neurri bat formalizatzearen zain daudenen artean egokitzat jotako pertsonei edo familiei emango zaien prestakuntza borondatezkoa izango da pertsona eta familia horientzat.

4.– En todo caso, la formación que se ofrezca a las personas o familias declaradas adecuadas que se encuentren a la espera de la selección o formalización de una medida de acogimiento familiar tendrá carácter voluntario para estas.

5.– Laguntza-neurri guztiak modu koordinatuan ezarri beharko dira erreferentziazko babes-espedienteaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalaren koordinatzailearen zuzendaritzaren pean.

5.– Todas las medidas de apoyo deberán realizarse, de forma coordinada, bajo la dirección de la persona que asuma la coordinación del equipo técnico profesional responsable del expediente de protección al que se refieran.

67. artikulua.– Gurasoak edo tutoreak prestatzeko jarduketak.

Artículo 67.– Actuaciones de preparación de los progenitores o personas que ejercen la tutela.

1.– Familia-harrerako neurria ezartzea komenigarritzat jotzen denean, adingabearen gurasoei edo, hala badagokio, tutoreari informazioa emango zaie, modu argi eta ulergarrian, neurriaren ezaugarriei eta edukiari buruz eta hura formalizatzeko prozedurari buruz, neurriaren beharra ulertarazteko eta neurriaren garapenean eta burutzapenean parte harrarazteko.

1.– Cuando se considere conveniente la adopción de la medida de acogimiento familiar, los progenitores de la persona menor de edad o, en su caso, su tutor o tutora serán informados, de forma comprensible y clara, de las características y el contenido de la medida, así como del procedimiento para su formalización, al objeto de hacerles comprender su necesidad e implicarles en el desarrollo y ejecución de la medida.

2.– Kasua aztertzen hasten denetik, gurasoei edo tutoreari laguntza emango zaie, erabakietan eta neurriaren planifikazioan, garapenean eta burutzapenean parte hartu ahal dezaten.

2.– Desde que se inicie el estudio del caso, se ayudará a los progenitores o a la persona que ejerce la tutela para que puedan participar en la toma de decisiones y en la planificación, desarrollo y ejecución de la medida.

3.– Prestakuntza aita-amen edo tutorearen baldintzei eta guraso izateko dituzten gaitasunei egokituko zaie, bai eta adingabearen gain izan behar dituzten erantzukizunei, babes-plan indibidualizatuan zehaztutako helburuei, ezarritako familia-harreraren modalitateari eta neurria formalizatu den baldintzei ere.

3.– La preparación se adecuará a las condiciones y capacidades parentales que los progenitores o la persona que ejerce la tutela presenten, a las responsabilidades que sobre la persona menor de edad hayan de mantener, a los objetivos señalados en el Plan individualizado de protección, a la modalidad del acogimiento familiar adoptada, y a los términos en los que la medida haya sido formalizada.

4.– Prestakuntzak erantzun egingo die gurasoen edo tutorearen itxaropenei, motibazioei eta zalantzei, haien gaitasunak eta baliabideak aprobetxatuko ditu, eta barnean jasoko ditu orientazio orokorra eta laguntza zehatzagoak, honako hauek erraztuko dituztenak:

4.– La preparación atenderá las expectativas, motivaciones y dudas de los progenitores o de la persona que ejerce la tutela, aprovechará sus capacidades y recursos e incluirá la orientación general y las ayudas más concretas que faciliten las siguientes cuestiones:

a) Gurasoek edo tutoreak neurriaren garapenean eta burutzapenean inplikatzea.

a) Su implicación en el desarrollo y ejecución de la medida.

b) Neurriak berekin dakartzan denbora-aldaketak ulertzea.

b) La comprensión de los cambios temporales que conlleva la misma.

c) Babes-espedientearen ardura duen lantalde tekniko profesionalarekin elkarlanean jardutea.

c) La colaboración con el equipo técnico profesional responsable del expediente de protección.

d) Adingabearekiko bisita, harreman edo komunikazioen araubideari eustea, bai eta pertsona harreragileekin izan behar dituzten harremanei ere, hala behar denean.

d) El mantenimiento del régimen de visitas, relación o comunicaciones con la persona menor de edad y de las relaciones que deban mantener con las personas acogedoras cuando proceda.

e) Etorkizunean familia berriro elkartzeko prest egotea.

e) La disposición para la futura reunificación familiar.

5.– Prestakuntza hori adingabea ondo zaindu eta babesteko familiaren guraso-gaitasuna hobetzeko erabaki daitekeen esku-hartzearen osagarria izango da, eta adingabea jatorrizko familiara itzultzea posible izanda ere emango da prestakuntza hori. Gainera, aipatu esku-hartzea eta prestakuntza koordinatu egin beharko dira babes-plan indibidualizatuaren barruan.

5.– Esta preparación será complementaria de la intervención que pueda acordarse con el fin de mejorar la capacitación parental de la familia para la correcta atención y protección de la persona menor de edad, y se proporcionará con independencia de que sea posible el retorno de la persona menor de edad a la familia de origen, debiendo coordinarse ambas en el marco del Plan individualizado de protección.

6.– Aurrean aipatutako jarduketak ez dira aurrera eramango baldin eta gurasoen edo tutorearen egonlekua ezaguna ez bada eta, hasiera batean adingabea familia-gunetik banantzea erabaki den kasuetan, irizten bazaio prestakuntza aurrera eramatea ez dela komenigarria haur edo nerabearen intereserako edota proiektatu den babes-neurriaren helburuetarako.

6.– Las actuaciones anteriores no se llevarán a cabo cuando se desconozca el paradero de los progenitores o de la persona que ejerce la tutela, así como en aquellos supuestos en los que, habiéndose acordado inicialmente la separación de la persona menor de edad del núcleo familiar, se estime que la realización de la preparación no conviene al interés superior de la niña, del niño o adolescente, o a los fines de la medida de protección proyectada.

7.– Adingabea familia-gunetik behin betiko banantzea erabakiz gero, babes-espedienteaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalaren jarduketaren helburu nagusia izango du gurasoak edo tutorea prestatzea eta laguntza ematea, uko egin dezaten eta adingabea jatorrizko familiarengana itzul ez dadin.

7.– En el supuesto en que se hubiese acordado la separación definitiva de la persona menor de edad del núcleo familiar, la actuación del equipo técnico profesional responsable del expediente de protección se centrará en la preparación y ayuda de los progenitores o de la persona que ejerce la tutela para la renuncia y el no retorno a la familia de origen.

68. artikulua.– Familia edo pertsona harreragileak prestatzeko jarduketak.

Artículo 68.– Actuaciones de preparación de las personas o familias acogedoras.

1.– Proiektatutako familia-harrerako neurria gauzatzeko egokientzat jotzen den pertsona edo familia hautatu ondoren, babes-espedienteaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalak bilera izango du harekin, ahalik eta azkarren, eta betiere adingabea eman baino lehen.

1.– Una vez seleccionada la persona o familia que se estima más adecuada para la formalización de la medida de acogimiento familiar proyectada, el equipo técnico profesional responsable del expediente de protección mantendrá una reunión con ella, a la mayor brevedad posible, y con carácter previo a la entrega de la persona menor de edad.

2.– Ezarritako neurria familia-harrera espezializatua denean, pertsonaren edo familiaren hautaketa erakunde laguntzaile batek egin badu, erakunde laguntzaile horretako profesionalek ere bilerara joan beharko dute.

2.– Cuando la medida adoptada fuese el acogimiento familiar especializado, si la selección de la persona o familia se hubiese llevado a cabo por una entidad colaboradora, a la reunión deberán acudir, asimismo, las personas profesionales de la entidad colaboradora.

3.– Adingabea eman aurretik pertsona edo familia harreragileari emango zaion prestakuntzak barruan hartuko ditu honako hauek:

3.– La preparación de la persona o familia acogedora, previa a la entrega de la persona menor de edad, incluirá:

a) Ezarritako familia-harrerako neurriaren garapen planifikatuari buruzko aurreikuspena.

a) La previsión sobre el desarrollo planificado de la medida de acogimiento familiar adoptada.

b) Babes-espedientearen jarraipenaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalarekiko komunikazioa eta harremanak.

b) La comunicación y relación con el equipo técnico profesional responsable del seguimiento del expediente de protección.

c) Neurria garatu bitartean sor litezkeen galderak, gatazkak edo arazoak planteatzeko bideak.

c) Los cauces para el planteamiento de las cuestiones, conflictos o problemas que pudieran surgir durante el desarrollo de la medida.

d) Erabakiak hartzea, eta familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzen duen ebazpenari erantsitako dokumentuaren (kontratua) xedeei buruzko azalpena.

d) La toma de decisiones, y la discusión y explicación sobre los extremos que han de ser objeto del documento anexo (contrato) que acompaña a la resolución por la que se formaliza la constitución de la medida de acogimiento familiar.

4.– Hala xedatzen bada, edo komenigarria edo beharrezkoa bada adingabearen ezaugarri edo alderdi berezien ondorioz, hautatutako pertsonek bere garaian harrerarako jasotako hasierako prestakuntza espezifikoa prestakuntza berezi batez osatu ahal izango da, eta hori kasu zehatzean oinarrituko da, aurrez jakiteko zein izango den adingabearen hasierako portaera, egokiro erantzuteko adingabearen beharrizan edo alderdi zehatzei, eta aurreikus edo sor daitezkeen arazo espezifikoei aurre egiteko.

4.– Siempre que así se disponga o lo hagan aconsejable o necesario las características o particulares condiciones de la persona menor de edad, la formación específica inicial para el acogimiento que las personas seleccionadas completaron en su día podrá complementarse con una preparación especial, centrada en el caso concreto, para permitirles anticipar la conducta inicial de la persona menor de edad, atender de forma adecuada las concretas necesidades o aspectos que está presente, y enfrentarse a los problemas específicos que sean previsibles o puedan surgir.

5.– Aurreko apartatuan aurreikusitako prestakuntza berezia lehentasunezkotzat joko da dekretu honen 6. artikuluan zehazten diren eta beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeen kasuan.

5.– La preparación especial prevista en el apartado anterior se considerará con preferencia en los supuestos de las personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales indicadas en el artículo 6 del presente Decreto.

6.– Pertsona edo familia harreragilearen prestakuntzarako hasierako bileran edo ondorengo jarduketetan parte hartu ahalko dute, halaber, kasuan aldez aurretik esku hartu duten profesionalek, bai eta, hala badagokio eta haur edo nerabearen interes gorenari begira bidezkoa bada, lehenago adingabearen harreragileak izan diren pertsonek ere.

6.– En la reunión inicial o en las posteriores actuaciones orientadas a la preparación de la persona o familia acogedora podrán participar, asimismo, las personas profesionales que hayan intervenido en el caso con anterioridad; y, en su caso, y si procede, atendiendo al interés superior de la niña, del niño o adolescente, las personas que hubiesen sido anteriormente acogedores de la persona menor de edad.

69. artikulua.– Adingabea prestatzeko jarduketak.

Artículo 69.– Actuaciones de preparación de la persona menor de edad.

1.– Adingabea harrerarako prestatzean, kontuan hartu beharko dira haren adina eta heldutasuna eta neurriaren beharra sortu duten baldintzak eta premiak. Nolanahi ere, prestakuntza horrek hasierako aldi bat izango du, adingabearekin batera, modu orokorrean eta arian-arian, familia-gunetik bereiztea eragin duten kausak eta proposatutako neurria ezartzearen komenigarritasuna azaltzeko eta adingabearen kasuan hartu beharreko erabakietan haren inplikazioa lortzeko, baldin eta haren garapenak ahalbidetzen badu, eta betiere haren heldutasuna edo adina aintzat hartuz.

1.– La preparación de la persona menor de edad para el acogimiento deberá adaptarse a su edad y madurez, y a las condiciones y necesidades que hagan precisa la medida. En todo caso, comprenderá un período inicial para abordar con ella, de manera general y paulatina, la explicación de las causas que motivan su separación del núcleo familia y de las conveniencia de adopción de la medida propuesta, así como su implicación en las decisiones que hayan de tomarse sobre su caso, siempre y cuando su desarrollo lo permita, y en función de su madurez o edad.

2.– Pertsona harreragileen familia- edo elkarbizitza-gunean sartu aurretik, adingabeari azalduko zaio zertan datzan ezarritako familia-harrerako neurria, zein pertsonak hartuko duten bere zaintza eta zer motibaziok bultzatu dituzten horretara; era berean, jatorrizko familiarekin izango dituen bisita, harreman eta komunikazioen araubidea azalduko zaio.

2.– Antes de la incorporación al núcleo familiar o de convivencia de las personas acogedoras, se le explicará a la persona menor de edad en qué consiste la medida de acogimiento familiar adoptada, qué personas van a asumir su guarda y las motivaciones que les impulsan a ello, así como el régimen de vistas, relación y comunicaciones que va a mantener con su familia de origen.

3.– Halaber, sentimendu eta beldurren adierazpidea erraztuko zaio, eta ahaleginak egingo dira zalantzak argitzeko; aldi berean, adingabea arian ariko kontatuak izaten hasiko da, zuzenean edo modu sinbolikoan, harrera egin behar dioten pertsonekin eta, hala badagokio eta haur edo nerabearen interes gorenari begira komenigarria bada, elkarbizitza-gune edo ingurune berriarekin.

3.– Asimismo, se le facilitará la expresión de sus sentimientos y temores, y se procurará la resolución de sus dudas, acordándose una primera toma de contacto progresiva de la persona menor de edad, ya sea directa o simbólica, con las personas que han de recibirle y, en su caso, y si se estima conveniente al interés superior de la niña, del niño o adolescente, del nuevo entorno o núcleo de convivencia.

70. artikulua.– Adingabea pertsona edo familia harreragileari egokitzeko programa.

Artículo 70.– Programa de acoplamiento de la persona menor de edad a la persona o familia acogedora.

1.– Adingabea pertsona edo familia harreragileari egokitzeko neurriak honako bi fase hauetan garatuko dira, 71. eta 72. artikuluetan xedatutakoaren arabera:

1.– Las medidas de acoplamiento de la persona menor de edad a la persona o familia acogedora se desarrollarán en las dos siguientes fases, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 siguientes:

a) Hasierako prestakuntza.

a) Preparación inicial.

b) Egokiera.

b) Acoplamiento.

2.– Hasierako prestakuntzaren eta egokieraren faseak moldatu egingo dira dekretu honen 6. artikuluan adierazitako beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeen ezaugarri edo egoera berezietara.

2.– Las fases de preparación inicial y de acoplamiento se adaptarán a las características o particulares condiciones que presenten las personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales indicadas en el artículo 6 del presente Decreto.

3.– Hasierako prestakuntzaren eta egokieraren faseak modu egokian eta adingabeari kalterik eragin gabe gauzatzeko, erabaki ahalko da, beharrezkoa denean, aldi baterako egoitza-harrera ematea horretarako aproposa den zentro batean.

3.– A fin de llevar a cabo de forma adecuada, y no perjudicial para la persona menor de edad, las fases de preparación inicial y de acoplamiento, podrá disponerse, cuando sea necesario, su acogimiento residencial temporal en el centro adecuado.

71. artikulua.– Hasierako prestakuntzaren fasea.

Artículo 71.– Fase de preparación inicial.

1.– Adingabeari hasierako prestakuntza ematea babes-espedienteaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalaren zeregina izango da. Nolanahi ere, ezarritako neurria familia-harrera espezializatua denean, pertsonaren edo familiaren hautaketa erakunde laguntzaile batek egin badu, hasierako prestakuntzan inplikatu ahalko dira erakunde laguntzaile horretako profesionalak ere.

1.– La preparación inicial de la persona menor de edad competerá al equipo técnico profesional responsable del expediente de protección. No obstante, cuando la medida adoptada fuese el acogimiento familiar especializado, si la selección de la persona o familia se hubiese llevado a cabo por una entidad colaboradora, podrán implicarse en la misma las personas profesionales de la entidad colaboradora.

2.– Halaber, hasierako prestakuntza horretan lagundu ahalko dute pertsona edo familia harreragileak eta jatorrizko familiak, baldin eta haur edo nerabearen interes gorenari begira komenigarritzat jotzen bada.

2.– Asimismo, podrán colaborar en la preparación inicial la persona o familia acogedora y la familia de origen, si se estima conveniente al interés superior de la niña, del niño o adolescente.

3.– Zirkunstantziek hala ahalbidetzen dutenean, eta bi urtetik beherako haurrei eta larrialdiei dagokienez izan ezik, adingabearen hasierako prestakuntza behar adina luzatuko da, harik eta egoera berrira behar bezala egokitu arte.

3.– Siempre que las circunstancias así lo permitan, y salvo en los supuestos de niñas o niños menores de dos años y en las situaciones de urgencia, la preparación inicial de la persona menor de edad se prolongará por el tiempo suficiente, hasta conseguir una adecuada asimilación de la nueva situación.

72. artikulua.– Egokiera-fasea.

Artículo 72.– Fase de acoplamiento.

1.– Hasierako prestakuntzaren fasea amaituta, adingabea eta pertsona edo familia harreragilea elkarrengana egokitzeari ekingo zaio.

1.– Completada la fase de preparación inicial, se procederá a facilitar el acoplamiento de la persona menor de edad con la persona o familia acogedora.

2.– Horretarako, programatutako jarduketa batean, fase hauek beteko dira:

2.– A tal efecto, y en el marco de una actuación programada, se habilitará:

a) Lehenengo fasea, komunikazio, harreman eta bisitena, adingabeak harrera egingo dioten pertsonak onar ditzan.

a) Una primera fase de comunicación, contactos y visitas que faciliten la aceptación de las personas que van a acogerle.

b) Eta, elkarbizitza hasitakoan, bigarren fasea, laguntzena, adingabeari moldatzen laguntzeko, haren nortasunaren garapen egokia sustatzeko eta kidetasun-sentimenduen nahastea saihesteko.

b) Y, una segunda fase de apoyos tras el inicio de la convivencia que tengan por objeto ayudarle en su adaptación, promover un adecuado desarrollo de su identidad y evitar la confusión de sentimientos de pertenencia.

3.– Adingabea pertsona edo familia harreragileari eman ondoren, eta haur edo nerabearen beharrizanen eta baldintzen arabera, harekiko esku-hartze indibidualizatua eta pertsona edo familia harreragilearekiko talde-bilerak mantenduko dira. Hori guztia, egokitze-prozesua errazteko eta neurria garatu eta gauzatu bitartean sor litezkeen gatazka edo arazo guztiak baloratu eta konpontzeko.

3.– Una vez llevada a cabo la entrega de la persona menor de edad a la persona o familia acogedora, y en función de las necesidades y condiciones de la niña, del niño o adolescente, se mantendrá la intervención individual con él o ella y las reuniones de grupo con la persona o familia acogedora. Todo ello, a fin de facilitar el proceso de adaptación y valorar y resolver cualquier conflicto o problema que pueda plantearse durante el desarrollo y ejecución de la medida.

73. artikulua.– Pertsona edo familia harreragileei laguntzeko neurriak, familia-harrerako neurria indarrean egon bitartean.

Artículo 73.– Medidas de apoyo a las personas o familias acogedoras durante la vigencia de la medida de acogimiento familiar.

1.– Babes-plan indibidualizatuan, edonola ere, honako neurri hauek jaso beharko dira:

1.– En el Plan individualizado de protección deberán contemplarse, en todo caso, las siguientes medidas:

a) Lantalde tekniko profesionalaren barruan plana egiteko ardura duen pertsonak adingabearen eta familia-gunearen egoeraren jarraipena egitea, aztertzeko zer bilakaera duen haur edo nerabeak arretaren, integratzearen eta garapenaren alderdi guztietan, bereziki honako hauei dagokienez: prozesu fisikoa, hezkuntza-prozesua, ikaskuntza, pertsona edo familia harreragilearekiko harremanak, jatorrizko familiarekiko harremanak, gizarteratzea eta garapen emozionala.

a) El seguimiento de la situación de la persona menor de edad y del núcleo familiar, por parte de la persona del equipo técnico profesional responsable de la elaboración del plan, mediante el que se estudiará la evolución de la niña, del niño o adolescente en todos los aspectos de su atención, integración y desarrollo, particularmente en relación con su proceso físico, educativo y de aprendizaje, las relaciones con la persona o familia acogedora, las relaciones con la familia de origen, la integración social y el desarrollo emocional.

b) Hezkuntza-arloko esku-hartzea, orientazioa, laguntza psikoterapeutikoa eta adingabeari eta pertsona edo familia harreragileari lagun egitea, kasuan dauden beharren arabera.

b) La intervención educativa, la orientación, el apoyo psicoterapéutico y el acompañamiento a la persona menor de edad y a la persona o familia acogedora, en función de las necesidades del caso.

c) Laguntza ekonomikoa, familia-harreraren modalitatearen eta harrerapeko adingabearen beharrizanen arabera, betiere foru-aldundi bakoitzaren araudiarekin bat etorriz.

c) El apoyo económico, en función de la modalidad del acogimiento familiar y de las necesidades de la persona menor de edad acogida, de conformidad con la normativa propia de cada Diputación Foral.

2.– Orobat, beharrezkoa denean, zenbait arazo zehatz bideratzeko beharrezkoak izan daitezkeen kanpoko baliabideak bilatu eta horietarako deribazioak egingo dira.

2.– Asimismo, en los supuestos en los que sea necesario, se contemplará la localización y derivación a recursos externos que puedan ser precisos para la atención de determinadas problemáticas específicas.

74. artikulua.– Adingabea prestatzea familia-harrerako neurriari amaiera emateko.

Artículo 74.– Preparación de la persona menor de edad para la finalización de la medida de acogimiento familiar.

1.– Ezarritako familia-harrerako neurriaren izaera eta xedea kontuan hartuz, formalizatu eta garatzen hasten denetik adingabea prestatu egingo da, haren adinaren eta heldutasunaren arabera, neurriaren behin-behinekotasuna ulertu eta arazorik gabe onar dezan haren amaiera, neurria bertan behera uzten den momentuan.

1.– Atendida la naturaleza y finalidad de la medida de acogimiento familiar adoptada, desde su formalización e inicio de su desarrollo se preparará a la persona menor para que, de acuerdo con su edad y madurez, comprenda la provisionalidad de la medida y asuma sin problemas, cuando proceda el cese de la misma, su finalización.

2.– Posible denean, behin ezarritako familia-harrerako neurria bertan behera uztea aurreikusi edo planteatuta, prestakuntza horri ekingo diote berariaz eta modu planifikatuan pertsona edo familia harreragileak, babes-espedienteaz arduratzen den lantalde tekniko profesionalak eta, hala badagokio, adingabea itzuliko den jatorrizko familiak; guztiek modu koordinatuan jardungo dute.

2.– Siempre que sea posible, una vez previsto o planteado el cese de la medida de acogimiento familiar, se abordará esa preparación de manera específica y planificada con suficiente antelación, tanto por parte de la persona o familia acogedora como del equipo técnico profesional responsable del expediente de protección y, en su caso, de la familia de origen a la que vaya a retornar, actuando todos de manera coordinada.

3.– Berariazko prestakuntzak alderdi hauek bilduko ditu, besteak beste:

3.– La preparación específica comprenderá, entre otros aspectos:

a) Adingabeari informazio egokia eta nahikoa ematea gertatuko den aldaketari buruz.

a) La dispensación a la persona menor de edad de una información adecuada y suficiente sobre el cambio que vaya a producirse.

b) Bere iritziak, zalantzak eta beldurrak adierazten laguntzea.

b) La facilitación de la expresión de sus opiniones, dudas y temores.

c) Dituen harreman pertsonalak moldatzen joatea.

c) La adaptación progresiva de sus relaciones personales.

d) Haren loturak berregituratzea eta haren itxaropenak egoera berriaren errealitateari egokitzea.

d) La reestructuración de sus vínculos y la acomodación de sus expectativas a la realidad de la nueva situación.

4.– Prestakuntza moldatu egingo da dekretu honen 6. artikuluan adierazitako beharrizan edo zirkunstantzia bereziak dituzten adingabeen ezaugarri edo egoera berezietara.

4.– La preparación se adaptará a las características o particulares condiciones que presenten las personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales indicadas en el artículo 6 del presente Decreto.

5.– Bertan behera uzteko unea ezustean iristen bada, jarduketak berariaz jorratuko du egoerak adingabeari sor diezazkiokeen eragin negatiboak minimizatzeko zeregina; hala, egoera horretara heltzeko arrazoien gainean azalpen argia eta zehatza eman beharko zaio, eta kasuan jarraitu beharreko esku-hartzea egoki prestatzeko eta planifikatzeko aukerak baloratuko dira.

5.– Cuando el cese se produzca de forma imprevista la actuación se centrará en minimizar los efectos negativos que la situación pueda ocasionar en la persona menor de edad, procurándole una explicación clara y suficiente de las razones que han conllevado a dicha situación, y valorando las alternativas existentes para preparar y planificar de forma adecuada la intervención que deba seguirse en el caso.

75. artikulua.– Pertsona eta familia harreragileei laguntzeko neurriak, behin familia-harrerako neurria amaituta.

Artículo 75.– Medidas de apoyo a las personas o familias acogedoras finalizada la vigencia de la medida de acogimiento familiar.

Familia-harreran egon eta hemezortzi urte bete dituzten adingabeen autonomia sustatzeko, pertsona edo familia harreragileei laguntzeko neurriak mantendu ahalko dira adingabeek hogeita bat urte bete arte, baldin eta adostasuna agertzen badute, gune harreragilearekiko elkarbizitza-egoerari eusten bazaio eta laguntza mota horiek arautzen dituen foru-aldundi bakoitzaren araudian ezarritako gainerako betekizunak betetzen badira.

Para favorecer la autonomía de las personas menores de edad que se encuentren en acogimiento familiar y cumplan dieciocho años, las medidas de apoyo a las personas o familias acogedoras podrán mantenerse hasta que estas alcancen los veintiún años, siempre y cuando: muestren su conformidad, se mantenga la situación de convivencia con el núcleo acogedor y se cumplan el resto de requisitos previstos en la normativa propia de cada Diputación Foral reguladora de este tipo de ayudas.

76. artikulua.– Bizitza independenterako prestatzeko neurriak.

Artículo 76.– Medidas de preparación para la vida independiente.

1.– Familia-harrerako neurriaren indarraldia amaituta, haur edo nerabea adin-nagusitasunera iritsi dela eta, foru-aldundiek emantzipatzeko eta bizitza independenterako prestatzeko programak eskaini beharko dizkiete pertsona horiei.

1.– Finalizada la vigencia de la medida de acogimiento familiar, por haber alcanzado la niña, el niño o adolescente la mayoría de edad, las Diputaciones Forales deberán proporcionarles a dichas personas programas de emancipación y preparación para la vida independiente.

2.– Foru-aldundi bakoitza eskuduna izango da onartutako emantzipazio-programak eskuratzeko baldintzak zehazteko, bai eta horien garapenerako baldintzak eta betekizunak ezartzeko ere.

2.– Cada Diputación Foral será competente para determinar los requisitos de acceso a los programas que aprueben, así como las condiciones y términos en que deban ser estos desarrollados.

3.– Emantzipatzeko eta bizitza independenterako prestatzeko programak, betiere, adingabeentzako laguntza-neurri guztien luzetarako eta osoko ikuspegi batetik diseinatu beharko dira, bereziki kontuan hartuta familia-harreraren amaierarako prestatzeko neurriak.

3.– En todo caso, los programas de emancipación y preparación para la vida independiente deberán diseñarse desde una perspectiva longitudinal e integral de todas las medidas de apoyo para las personas menores de edad, y, en particular, las medidas de preparación para la finalización de la medida de acogimiento familiar.

4.– Bermatu beharko da, halaber, programen xede diren pertsonen gizarte- eta hezkuntza-jarraipena egitea, haien hezkuntza-gaitasun eta -trebetasunei eta ezaugarri eta inguruabar pertsonal eta sozial bereziei erreparatuta, eta ahalbidetu beharko zaie bizilekua izatea, gizarteratzea, laneratzea eta laguntza psikologikoa eta ekonomikoa jasotzea.

4.– Asimismo, deberán garantizar el seguimiento socio-educativo a las personas destinatarias de los programas, atendiendo a sus capacidades y habilidades educativas y a sus particulares características y circunstancias personales y sociales, y favorecer el alojamiento, la inserción socio-laboral y el apoyo psicológico y económico.

XIII. KAPITULUA
CAPÍTULO XIII
PERTSONA HARRERAGILEEN ERREGISTROA
REGISTRO DE PERSONAS ACOGEDORAS

Eratuko du eta haren erregulazioa eta edukia onartuko ditu. Erregistroaren xedeak honako hauek izango dira: euren burua familia-harrerarako eskaintzen duten pertsonak edo familiak inskribatzea; pertsonek familia-harrerarako duten egokitasuna baloratzeko txostena eta, hala badagokio, egokitasunaren adierazpena; eta ezarritako familia-harrerako neurriaren eraketa formalizatzeko, hura aldatzeko edo bertan behera uzteko ebazpenak, baldin eta interesdunak edo ukituak badira; eta eragiten dieten bestelako egintzak, hala nola foru-aldundiak proposamena egitea harrera bat egin dezaten, hura baztertu badute ere.

y contenido de su Registro de personas acogedoras, que tendrá por objeto la inscripción de las personas o familias que se ofrecen para el acogimiento familiar; el informe de la valoración de la adecuación de las personas para el acogimiento familiar y, en su caso, la declaración de adecuación; así como las resoluciones de formalización de la constitución, modificación o cese de la medida de acogimiento familiar adoptada en las que resulten interesados o les afecten, y cualesquiera otros actos que les afecten, como la propuesta de la Diputación Foral de que realicen un acogimiento cuando hayan rechazado el mismo.

2.– Pertsona harreragileen erregistroan inskribatutako pertsona edo familiek aldez aurretik harreraren bat egin badute, harrera horren emaitza ere inskribatu beharko da.

2.– En el caso de que las personas o familias inscritas en el Registro de personas acogedoras hayan ejercido previamente algún acogimiento, se inscribirá, asimismo, el resultado de este.

3.– Erregistroan jasotako datu guztiak sexuaren arabera bereiziko dira.

3.– La totalidad de los datos recogidos en el Registro estarán desagregados por sexo.

4.– Erregistroan dokumentuak inskribatzea, hala badagokio, edo haietan dauden datuak inskribatzea, dokumentuok idatzita dauden hizkuntza ofizialean egingo da.

4.– La inscripción de documentos en el Registro, cuando proceda, o, en su caso, de datos contenidos en los mismos, se realizará atendiendo a la lengua oficial en que aparezcan extendidos.

78. artikulua.– Datuen isilpekotasuna.

Artículo 78.– Reserva de datos.

Pertsona harreragileen erregistroan inskribatutako datuak isilpekoak izango dira, haien konfidentzialtasuna, segurtasuna eta osotasuna bermatuko dira, eta adingabeen familia-harreraren prozeduretarako erabiliko direla ziurtatuko; horiek horrela, datuok datu pertsonalen babesari buruzko indarreko legeriak ezarritako kasuetan soilik komunikatu edo laga ahalko dira.

Los datos inscritos en el Registro de personas acogedoras tendrán carácter reservado y se garantizará la confidencialidad, seguridad e integridad de los mismos, así como su utilización para los procedimientos relativos al acogimiento familiar de personas menores de edad, sin que puedan ser objeto de comunicación o cesión más que en los casos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datuen babesa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Protección de datos.

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera jaso, tratatu eta lagako dira datu pertsonalak adingabeak babesteko prozedura guztietan, eta, bereziki, adingabearen egoera baloratzeko beharrezkoak direnak (haien barnean sarturik bai adingabeari dagozkionak bai familia- edo gizarte-ingurunearekin zerikusia dutenak, hala nola guraso, tutore, zaintzaile edo harreragileekin zerikusia dutenak).

La recogida, tratamiento y cesión de datos de carácter personal en todos los procedimientos de protección de las personas menores de edad, y, en especial, de aquellos que resulten necesarios para valorar la situación de la persona menor de edad, incluyendo tanto los relativos a la misma como los relacionados con su entorno familiar o social –progenitores y personas tutoras, guardadoras o acogedoras–, se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Familia-harrerako neurriari lotutako adingabeak lekualdatzeko jarduketen koordinazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Coordinación de actuaciones en supuestos de traslado de personas menores de edad sujetas a la medida de protección de acogimiento familiar.

Adingabearen gurasoak edo zaintzaileak edo adingabea bera bizilekuz aldatzen badira eta familia-harreraren prozedurako esku-hartzea egiten ari zen autonomia-erkidegoaz kanpoko toki batera badoaz bizitzera, erkidego eta hiri autonomoetako adingabeen babesaren arloan eskudunak diren erakunde publikoen eta foru-aldundien arteko koordinazioa edo, hala badagokio, ezarritako familia-harrerako neurriaren jarraipen teknikoa bideratuko da adingabeak babesteko eskudunak diren erakunde publikoen jarduketak koordinatzeko protokoloak lekualdaketei buruz ezarritakoari jarraituz; protokolo hori Gizarte Zerbitzuetako eta Autonomiarako Mendekotasunaren Artapenerako Sistemako Lurralde Kontseiluaren Batzorde Delegatuak onartutakoa izango da edo, hala badagokio, aurrekoa ordezten duen protokoloa.

La coordinación de las actuaciones entre las Diputaciones Forales y las entidades públicas competentes en materia de protección de menores de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en aquellos casos en los que haya un cambio de residencia de los progenitores o guardadores de la persona menor de edad, o de esta última, a una Comunidad Autónoma distinta a la que estaba realizando la intervención en el procedimiento de acogimiento familiar o, en su caso, el seguimiento técnico de la medida de acogimiento familiar adoptada, se realizará atendiendo a lo dispuesto en Protocolo para la coordinación de actuaciones de las entidades públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad, en supuestos de traslados, aprobado por la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, o, en su caso, por el Protocolo que sustituya al anterior.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu honetan jasotako xedapenak ez zaizkie aplikatuko berau indarrean jarri aurretik hasi diren eta izapidetzen ari diren familia-harrerako prozedurei.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto no serán de aplicación a los procedimientos de acogimiento familiar iniciados con anterioridad a su entrada en vigor y que se encuentren en tramitación.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko abenduaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental