Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

237. zk., 2018ko abenduaren 11, asteartea

N.º 237, martes 11 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
6044
6044

5/2018 LEGEA, azaroaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen Legea hirugarren aldiz aldatzen duena.

LEY 5/2018, de 29 de noviembre, de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 5/2018 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen Legea hirugarren aldiz aldatzen duena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 5/2018, de 29 de noviembre, de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra definitzea eta arautzea eta planari loturiko eskudantzien egikaritzea koordinatzea, erakunde komunek dituzten eskumenen barruan.

La Ley 2/1989, de 30 de mayo, tiene como objeto definir y regular el Plan General de Carreteras del País Vasco, así como coordinar el ejercicio de las atribuciones relacionadas con el mismo, dentro de las competencias de las instituciones comunes.

Azaroaren 8ko 2/1991 Legearen bidez, maiatzaren 30eko 2/1989 Legea aldatu zen; aldaketaren helburua zen planaren gai den sarearen katalogoa, eranskinean jasotakoa, eguneratzea, baita araugintza-prozedura arintzea ere, katalogoa etengabe aldatzen diren zirkunstantzietara hobeto egokitu ahal izateko; horretarako, katalogoa aldatzeko teknika erraztu zen.

Mediante la Ley 2/1991, de 8 de noviembre, se procedió a la modificación de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, en el sentido de actualizar el catálogo de la red objeto del plan contenido en el anexo, así como agilizar el procedimiento normativo de acomodación del catálogo a unas circunstancias en constante variación, facilitando su modificación técnica.

Ondoren, urriaren 4ko 5/2002 Legearen bidez bigarrenez aldatu zen 2/1989 Legea, planaren gai den sarean sartutako errepideak berrikusteko helburuarekin.

Posteriormente, a través de la Ley 5/2002, de 4 de octubre, de segunda modificación de la Ley 2/1989, se procedió a revisar las carreteras integradas en la red objeto del plan.

Maiatzaren 30eko 2/1989 Legeak etengabe aldatzen diren gai batzuk arautzen ditu, esaterako sareko errepideen katalogoa, eta, horrenbestez, beharrezkotzat jotzen da katalogoa aldatzeko prozedura arintzea, eskudantzia Eusko Jaurlaritzari emanez. Nolanahi ere, Errepideen Plan Orokorraren Batzordearen aurretiko txostena beharko da, erakunde arteko koordinazioa ziurtatzeko, betiere administrazio bakoitzaren eskumenak errespetatuz.

La Ley 2/1989, de 30 de mayo, regula determinadas cuestiones sujetas a constante variación, tales como el catálogo de las carreteras de la red, y se considera que es preciso agilizar su procedimiento de modificación mediante su atribución al Gobierno Vasco, previo informe de la Comisión del Plan General de Carreteras, a fin de asegurar de este modo la coordinación institucional, manteniendo absoluto respeto a las competencias de las distintas administraciones.

Sareko errepideen hierarkizazioari dagokionez, sare osagarria erantsi da.

En cuanto a la jerarquización de las carreteras de la red se ha añadido la red complementaria.

Era berean, egungo legerian indarrean dagoen errepide-sarea izendatzeko printzipio orokor batzuk ere aldatu dira; horren helburua da koordinatzea, batetik, probintzia mugakideetako errepideen izendapenarekin, betiere plana arautzen duen legearen baldintzen arabera, eta, bestetik, estatuko legeriarekin (Errepideei buruzko irailaren 29ko 37/2015 Legea eta Estatuko errepideen sareko autobide eta autobien nomenklatura eta katalogoa aldatzen dituen irailaren 26ko 1231/2003 ED), baita sarea hiri barruan kudeatzeko tresna osagarri gisa erabili ahal izatea ere.

Asimismo se modifican algunos de los principios generales de denominación de la red de carreteras vigente en la legislación actual, con el objetivo de coordinar, en los términos de la ley reguladora del plan, con la denominación de las carreteras de las provincias limítrofes y la legislación estatal contenida en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, y en el RD 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de autopistas y autovías de la red de carreteras de Estado, así como de servir de herramienta complementaria para la gestión de la red en los tramos urbanos.

Bestalde, beste aldaketa batzuk ere gertatu dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-antolamenduaren eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legea onartzearen ondorioz; garraioaren eta azpiegituren eremuan, Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen ondorioz, eta, azkenik, ingurumen-eremuan, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen ondorioz eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren ondorioz. Aurreko guztiak kontuan, lege honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra egiteko prozedura, 2/1989 Legean aurreikusitakoa, aurreikuspen berri horietara egokitu nahi da, lurralde-antolamendurako beste tresna batzuekiko eta ingurumen-araudiarekiko koordinazioa ziurtatzeko.

Por otra parte, se han producido variaciones en el ámbito de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a raíz de la aprobación de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. Del mismo modo, en el ámbito del transporte y las infraestructuras con la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte de Euskadi. Y finalmente, en el ámbito medioambiental, con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por ello, a través de esta ley se adapta el procedimiento de elaboración del Plan General de Carreteras del País Vasco previsto en la Ley 2/1989 a estas nuevas previsiones, con el objeto de asegurar la coordinación con otros instrumentos de ordenación territorial y la normativa medioambiental.

Era berean, komenigarritzat jo da plana berrikusteko araubidea aldatzea; hala, plana berrikusiko da baldin eta hala aholkatzen badute komunikazio-bideetako antolamendu-irizpide berriak hartzearen ondoriozko zirkunstantziek edo zirkulazioaren eta egindako jarduketen eboluzioak.

Asimismo se estima oportuno modificar el régimen de revisión del plan, sujetándola a que se produzcan circunstancias sobrevenidas que así lo aconsejen por la adopción de nuevos criterios de ordenación en las vías de comunicación, o bien, atendiendo a la evolución de los tráficos y de las actuaciones realizadas.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren gai den katalogo eguneratua sartu da eranskin gisa.

Finalmente se incluye como anexo el catálogo actualizado de la red objeto del Plan General de Carreteras de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lege-testuak hamar artikulu, xedapen iragankor bat, azken xedapen bat eta eranskin bat ditu.

El texto de la ley se ordena en diez artículos, una disposición transitoria, una final y un anexo.

Lehen artikulua. Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 3. artikulua:

Artículo primero.– El artículo 3 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«3. artikulua.– Eusko Jaurlaritzari dagokio:

«Artículo 3.– Corresponderá al Gobierno Vasco:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra onartzea.

a) Aprobar el Plan General de Carreteras del País Vasco.

b) Errepideen Plan Orokorraren berrikuspena eta aparteko aldaketak onartzea.

b) Aprobar la revisión y las modificaciones extraordinarias del Plan General de Carreteras.

c) Errepideen Plan Orokorraren gai den sarearen katalogoaren (lege honetan eranskin gisa sartu denaren) aldaketa onartzea».

c) Aprobar la modificación del catálogo de la red objeto del Plan General de Carreteras, contenido como anexo de esta ley».

Bigarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 5. artikuluaren 1. apartatua:

Artículo segundo.– El apartado 1 del artículo 5 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«5. artikulua.– 1.– Lege honen ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko errepideak bost saretan hierarkizatuko dira, beren funtzionaltasunaren arabera: lehentasuneko sarea, oinarrizko sarea, sare osagarria, eskualde-sarea eta sare lokala.

«Artículo 5.– 1.– A efectos de esta ley, las carreteras del País Vasco se jerarquizarán, en atención a su funcionalidad, en cinco redes: red de interés preferente, red básica, red complementaria, red comarcal y red local.

a) Lehentasuneko sarean sartuko dira: nazioarteko ibilbideak; mugetara eta portuetara eta interes orokorreko aireportuetara iristekoak; erkidego arteko ibilbide luzeko trafiko garrantzitsuak jasaten dituztenak, eta ibilgailu astunak eta salgai arriskutsuen karga esanguratsuak, kanpokoak zein barrukoak, jasaten dituztenak.

a) La red de interés preferente comprenderá los itinerarios de carácter internacional, los de acceso a los pasos fronterizos, a los puertos y a los aeropuertos de interés general, los itinerarios que soporten tráficos interautonómicos importantes de largo recorrido, así como los que atiendan un volumen considerable de pesados o una carga apreciable de mercancías peligrosas tanto exteriores como interiores.

b) Oinarrizko sarean egongo dira lehentasuneko sareetan sartu ez arren ibilbide osoak eratuz lurralde historikoa egituratzen duten errepideak, eta zirkulazio handikoak izanik beste lurralde historikoekin edo autonomia-erkidegoekin lotzen direnak.

b) Compondrán la red básica las carreteras que, sin pertenecer a la red de interés preferente, estructuren cada territorio histórico formando itinerarios completos y las que teniendo un tráfico importante conecten territorios históricos o con otras comunidades autónomas.

c) Sare osagarrietan sartuko dira oinarrizko eta lehentasuneko sareetako kapazitate handiko ibilbideak hiri-arteriekin lotzen dituztenak. Sare horrek metropolia sortzen lagunduko du, lurrak eta aglomerazio ez-konexuak integratuz, eta irispidea emango die mugikortasun-sortzaile handiei.

c) La red complementaria conexionará los itinerarios de alta capacidad de las redes básicas y de interés preferente con las arterias urbanas, contribuirá a la creación de la metrópoli integrando suelos y aglomeraciones inconexas, y dará acceso a grandes generadores de movilidad.

d) Eskualde-sarean sartuko dira zirkulazio handirik jasan gabe inguruko eskualdeekin komunikatzen duten errepideak.

d) La red comarcal abarcará las carreteras que, sin un tráfico importante, comuniquen comarcas vecinas.

e) Sare lokalean sartuko dira aurreko sareetan sartzen ez diren errepideak».

e) La red local estará integrada por las carreteras que no pertenezcan a ninguna de las redes anteriores».

Hirugarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 6. artikulua:

Artículo tercero.– El artículo 6 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«6. artikulua.– 1.– EAEko errepideen izenak haien sailkapen hierarkikoaren arabera erabakiko dira, honako printzipio orokor hauei jarraikiz:

«Artículo 6.– 1.– La denominación de las carreteras del País Vasco se determinará, teniendo en cuenta la clasificación jerárquica de las mismas, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Errepideen Plan Orokorreko sarean sartzen diren errepideen izendapena lege honen eranskinean xedatutakoari lotuko zaio.

a) La denominación de las carreteras integradas en la red objeto del plan se ajustará a lo dispuesto en el anexo de esta ley.

b) Lehentasuneko sareko kapazitate handiko errepideak autobide edo autobiak direnean, interkonexioen nomenklatura 'A' (A-) batekin hasiko da, eta, ordainpekoak badira, 'P' bat erantsiko da (AP-), salbu eta c) apartatuan aurreikusitako kasuetan; jarraian, digituak jarriko dira (bat, bi edo hiru).

b) La nomenclatura de las interconexiones de alta capacidad de la red de interés preferente con carácter de autopista o autovía se encabezará con una 'A' (A-), acompañada de una 'P' (AP-) en caso de que esté afectada por peaje, con las excepciones contempladas en el siguiente apartado c), y seguida de uno, dos o tres dígitos.

c) Hiri barruko edo inguruko errepideen nomenklatura funtzionaltasunaren arabera ezarriko da:

c) La nomenclatura de las carreteras en tramos urbanos o periurbanos se ajustará de acuerdo a su funcionalidad:

c.1.– Irispide edo sarbideetan, nomenklatura lurralde historikoaren edo hiriaren kodearekin hasiko da, eta, jarraian, zeroz (0) bestelako bi digitu jarriko dira, gehienez,

c.1.– En accesos o penetraciones la nomenclatura se encabezará con el código del territorio histórico o ciudad, seguido de un máximo de dos dígitos distintos de cero (0),

c.2.– Ibilbide baten parte ez diren ingurabideetan, nomenklatura lurralde historikoaren edo hiriaren kodearekin hasiko da, eta, jarraian, bi digitu jarriko dira, gehienez; digitu horietako bigarrena (0) izango da.

c.2.– En circunvalaciones, excluyendo las que forman parte de un itinerario, la nomenclatura se encabezará con el código del territorio histórico o ciudad, seguido de un máximo de dos dígitos, y el segundo de ellos será cero (0).

d) Lehentasuneko sareko gainerako errepideen nomenklatura «N» batekin hasiko da.

d) La nomenclatura del resto de las carreteras de la red de interés preferente se encabezará con una «N».

e) Gainerako sareetako errepideen nomenklatura errepide bakoitza igarotzen den lurralde historikoari dagozkion letrekin hasiko da (batekin edo birekin), eta, jarraian, digituak jarriko dira: hiru digitu oinarrizko sarean eta sare osagarrian, eta lau eskualde-sarean eta sare lokalean; oinarrizko sarean, lehenengo digitua sei edo bat izango da, osagarrian zazpi, eskualde-sarean bi, eta sare lokalean hiru edo lau.

e) La de las carreteras de las demás redes se iniciará con el indicativo de una o dos letras correspondientes al territorio histórico por el que transcurran, proseguido de tres dígitos para la red básica y complementaria y de cuatro para las redes comarcal y local; el primer dígito será un seis o un uno en la red básica, un siete en la red complementaria, un dos en la red comarcal, y un tres o un cuatro en la red local.

2.– Hori hala izanik ere, erkidegoz haraindiko ibilbideetan Estatuko Administrazio Orokorrarekin eta eragindako gainerako erakunde publikoekin koordinatu beharko da izenak jartzeko.

2.– No obstante lo anterior, la denominación de los itinerarios de recorrido supracomunitario se establecerá de modo coordinado con la Administración General del Estado y con los demás entes públicos afectados.

Nazioarteko ibilbideen izenak jartzeko, barne-ordenamenduaren parte diren nazioarteko hitzarmen edo akordioetan ezarritakoari jarraituko zaio, hala dagokionean.

La denominación de los itinerarios internacionales se ajustará, en su caso, a lo que resulte de los convenios o acuerdos internacionales que formen parte del ordenamiento interno.

3.– Foru-aldundiek modu koordinatuan erabakiko dute planaren gai den sarean sartuta ez dauden errepideen nomenklatura, bat etorriz aurreko apartatuetan ezarritako printzipio orokorrekin.

3.– Las diputaciones forales determinarán de manera coordinada la nomenclatura de sus carreteras no incluidas en la red objeto del plan, de acuerdo con los principios generales establecidos en los apartados anteriores.

Errepideen Plan Orokorraren Batzordeak gaiari buruzko gomendio ez-lotesleak egin ahal izango ditu».

La Comisión del Plan General de Carreteras podrá realizar recomendaciones no vinculantes al respecto».

Laugarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 7. artikuluko 3. apartatua:

Artículo cuarto.– El apartado 3 del artículo 7 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Planaren gai den sareko errepide-zerrenda lege honen eranskin gisa dago jasota, eta zerrenda hori aldatzea Eusko Jaurlaritzari dagokio, dekretu bidez, aurretik foru-aldundiei entzun ondoren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordeak txostena emanda.

«3.– La relación de carreteras de la red objeto del plan será la contenida como anexo de esta ley, cuya modificación competerá al Gobierno Vasco mediante decreto, previa audiencia a las diputaciones forales e informe de la Comisión del Plan General de Carreteras del País Vasco.

Txostena emateko gehieneko epea eskatu eta handik hilabetera artekoa izango da; epe hori igarota, txostena aldekoa dela ulertuko da».

El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes desde el siguiente a su petición; transcurrido aquel, el informe se entenderá favorable».

Bosgarren artikulua.– Kendu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 7. artikuluko 4. apartatua.

Artículo quinto.– El apartado 4 del artículo 7 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda suprimido.

Seigarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 8. artikuluko 1. apartatua:

Artículo sexto.– El apartado 1 del artículo 8 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorrak 12 urteko iraupena izango du, gehienez ere, hargatik eragotzi gabe hura berrikustea edo aldatzea.

«1.– El Plan General de Carreteras del País Vasco tendrá una duración máxima de 12 años, sin perjuicio de su revisión o modificación.

Eusko Jaurlaritzak, I. tituluko 3. kapituluan adierazitako prozeduraren arabera, plana berrikusi ahal izango du baldin eta hala aholkatzen badute komunikazio-bideetako antolamendu-irizpide berriak hartzearen ondoriozko zirkunstantziek edo zirkulazioaren eta egindako jarduketen eboluzioak, betiere planaren indarraldia bukatu aurretik.

El Gobierno Vasco, conforme al procedimiento señalado en el Capítulo 3 del Título I, podrá proceder a la revisión del Plan General de Carreteras, cuando sobrevinieren circunstancias que así lo aconsejen por la adopción de nuevos criterios de ordenación en las vías de comunicación, o bien, atendiendo a la evolución de los tráficos y de las actuaciones realizadas y, en todo caso, con antelación a la fecha de finalización de su periodo de vigencia.

Berrikuspenaren ondorengo dokumentua izango da Errepideen Plan Orokor berria, eta aurrekoa indargabetuta geratuko da, automatikoki».

El documento resultante de la revisión constituirá el nuevo Plan General de Carreteras y supondrá la automática derogación del anterior».

Zazpigarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 12. artikuluko 6. apartatua:

Artículo séptimo.– El apartado 6 del artículo 12 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«6.– Adierazitako aldaketak eginda –hala badagokio–, aurrerapena izapidetzeari ekingo zaio onartu arte, aurretik txostena egin ondoren Errepideen Plan Orokorraren Batzordeak, Lurralde Antolamenduaren Batzordeak eta Euskadiko Garraio Agintaritzak».

«6.– Introducidas, en su caso, las modificaciones reseñadas, previo informe de la Comisión del Plan General de Carreteras, de la Comisión de Ordenación del Territorio y de la Autoridad del Transporte de Euskadi, se tramitará el avance hasta su aprobación».

Zortzigarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 12. artikuluko 8. apartatua:

Artículo octavo.– Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 12 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, en los siguientes términos:

«8.– Errepideen Plan Orokorra egiteko, berrikusteko eta aldatzeko, dagokion ingurumen-ebaluazioaren prozeduraren arabera jokatu beharko da, gaiaz indarrean dagoen legerian xedatutakoari jarraiki».

«8.– La elaboración, revisión y modificación del Plan General de Carreteras se someterá al procedimiento de evaluación ambiental que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia».

Bederatzigarren artikulua.– Honela geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen 13. artikulua:

Artículo noveno.– El artículo 13 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado en los siguientes términos:

«13. artikulua.– Errepideen Plan Orokorraren berrikuspena eta aparteko aldaketak egiteko, haren onarpenerako ezarritako prozedura bera erabiliko da».

«Artículo 13.– La revisión y las modificaciones extraordinarias del Plan General de Carreteras se realizarán a través del mismo procedimiento establecido para su aprobación».

Hamargarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen eranskinaren testua lege honen eranskineko bera izango da.

Artículo décimo.– El anexo de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, queda redactado conforme al anexo de la presente ley.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Lege hau indarrean hasten denean izapidetzen ari diren prozedurak lege honetan ezarritakoaren arabera izapidetuko dira.

Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán conforme a lo dispuesto en la misma.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 30a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental