Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

229. zk., 2018ko azaroaren 28a, asteazkena

N.º 229, miércoles 28 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5844
5844

166/2018 DEKRETUA, azaroaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duen Dekretua aldatzeko dena.

DECRETO 166/2018, de 20 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 18.1 artikuluak Estatuaren barne-osasungintzaren arloko legeak garatzeko eta exekutatzeko eskumena aitortzen dio EAEri; eskumen hori baliatuz eman zen Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretua (2004ko azaroaren 18ko EHAA; 221. zk.). Dekretu horrek hilotzen alderdi sanitarioei buruzko funtsezko alderdiak erregulatzen ditu, funtsean estatuko araudian gai honi buruz indarrean dauden arauak egokituz: Hilotzen alderdi sanitarioen poliziari buruzko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 2263/1974 Errege Dekretua; Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Legearen 24, 25 eta 42.3e artikuluak, eta Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 1, 3 eta 14 artikuluetan agertzen diren aipamen urriak, erreferentzia egiten dietenak hala garaiko egoera epidemiologikoari eta arrisku sanitarioei nola heriotzaren inguruko usadio eta ohitura sozialetan gertaturiko aldaketei, baita ehorztetxeek ematen dituzten zerbitzuetan gertaturiko aurrerapen teknikoei ere.

El Decreto 202/2004, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 221 de 18 de noviembre de 2004 y dictado en virtud de la competencia que le reconoce a la Comunidad Autónoma de Euskadi el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en cuanto a desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. Regula aspectos fundamentales de la sanidad mortuoria adaptando la normativa en vigor en dicha materia contenida básicamente en la normativa estatal constituida por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por el Decreto 2263/1974, de 20 de julio; por los artículos 24, 25 y 42.3.e) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como las referencias contenidas en los artículos 1, 3 y 14 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, a la situación epidemiológica y los riesgos sanitarios de la época, así como a los cambios en los usos y costumbres sociales en torno a la muerte y avances técnicos operados en la prestación de servicios por las empresas funerarias.

Gaur egun, kontuan hartuz jomuga osasun publikoa babestea dela eta azken urteotan gaixotasun infekziosoen eta birus eta zoonosi berriei loturiko arrisku biologiko berriak agertu direla, Euskal Autonomia Erkidegoko hilotzen osasungintza-arloan aholkatzen da sinplifikatzea agente patogenoek, 1. multzoko hilotzak kalifikatzen dituztenek, transmititutako gaixotasun infekziosoen zerrenda, aipatutako 202/2004 Dekretuaren I. eranskinean jasotzen dena, oinarrizko erreduktua errespetatuz (lupuak, kolerak eta ebolak eragindako infekzioengatik hildakoak), modu horretan ahalbidetzeko agintaritza sanitarioek neurri espezifikoak hartzea zirkunstantziek, epidemiologikoek edo osasun publikokoek, hartara behartzen dutenean.

En la actualidad, dentro del ámbito de la sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, teniendo como máxima la salvaguarda de la salud pública y ante el contexto de enfermedades infecciosas emergentes que han surgido en los últimos años y los potenciales riesgos biológicos asociados a nuevos virus y zoonosis, se aconseja simplificar el listado de enfermedades infecciosas transmitidas por agentes patógenos cuya presencia califica a los cadáveres como grupo I, incluidas en el Anexo I del Decreto 202/2004, citado, respetando el reducto básico (personas fallecidas por infecciones de carbunco, cólera y ébola), posibilitando que las autoridades sanitarias adopten las medidas específicas cuando circunstancias epidemiológicas o de salud pública lo hagan necesario.

Arestian aipaturiko I. multzoko gaixotasunen ondorioz hildakoen kasuan, gainera, ez da justifikatzen oraindik ere errausketa izatea hildakoaren nahitaezko azken helmuga; hala, aurrerantzean aukeratu ahal izango da hilotza erraustea ala lurperatzea, osasun publikoari kalterik eragin gabe eta hildakoaren borondatea eta eskubideak errespetatuz indarrean dagoen araudiaren arabera.

Además, no se justifica seguir manteniendo la incineración como destino final obligatorio de los cadáveres cuya causa de muerte sea alguna de las enfermedades infecciosas del Grupo I, pudiendo optar en adelante, tanto por la incineración como por el enterramiento, sin detrimento de la salud pública y respetando la voluntad y derechos de la persona fallecida de conformidad con la normativa en vigor.

Bestalde, gaur egun mediku fakultatiboek bakarrik egin eta egiazta ditzakete, legez, tanatopraxiako teknikak edo praktikak –normalean, hilotzak tratatzen eta prestatzen dituzten espezialistak diren auzitegiko medikuek–. Baina, azken urteotan, tanatopraxiako praktikak edo teknikak egiteko profesional berriak agertu dira osasungintzako arlo profesionalen artean, eta haiek erakusten dute gaur egun ez dagoela interes orokorreko pisuzko arrazoirik eginkizun horiek mediku fakultatiboek bakarrik egin behar izateko; beraz, profesional berri horiek baltsamendu- eta aldi baterako kontserbazio-praktikak egin ditzakete, betiere egiaztatzen badute badutela edo Tanatopraxiako kualifikazio profesionala, Kualifikazio Profesionalen Katalogoa osatzen duen otsailaren 4ko 140/2011 Errege Dekretuan ezarritakoa, osasungintzako arlo profesionaleko lau kualifikazio profesional ezartzearen bidez, edo Tanatopraxiako profesionaltasun-ziurtagiria, profesionaltasuneko ziurtagirien errepertorio nazionala barne hartzen duen osasungintzako arlo profesionaleko egiaztagiri profesionala ezartzen duena urriaren 31ko 1535/2011 Errege Dekretuaren edo hura ordezten duen arauaren araberakoa.

Por otro lado, en cuanto a la exigencia legal de intervención exclusiva de la facultativa o del facultativo médico a la hora de la realización y certificación de las técnicas o prácticas de tanatopraxia (generalmente médicas y médicos forenses especialistas en el tratamiento y preparación de cadáveres) han surgido en los últimos años nuevas cualificaciones profesionales dentro de la familia profesional de sanidad para la realización de prácticas o técnicas de tanatopraxia que revelan que al día de hoy no existen razones imperiosas de interés general que justifiquen esta reserva a favor de las médicas y los médicos, lo que conlleva su incorporación para la realización de prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento de cadáveres, siempre que cuenten la cualificación profesional tanatopraxia que se establece en el Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad, como aquellos que acrediten disponer del certificado de profesionalidad en tanatopraxia según el Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, o norma que lo sustituya.

Azkenik, justifikatzen da hilotzaren beilari lurralde-muga kentzea, eta baimentzen da hildakoaren etxebizitzan edo baimendutako beilatokietan beilatzea, kokapen geografikoari buruzko mugarik gabe, bat etorriz Zerbitzuetako jardueretarako irispide libreari eta jarduera horietan aritzeari buruzko 17/2009 Legearekin (azaroaren 23koa, zenbait lege aldatu eta egokitzen dituena, zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta jarduera horietan aritzeari buruzko legera egokitu daitezen), 25/2009 Legearekin (abenduaren 22koa, erregulazio onaren printzipioak zabaltzen dituena, besteak beste hileta-zerbitzuetara), eta Merkatu Batasunaren Bermeari buruzko abenduaren 9ko 20/2013 Legearekin.

Finalmente, en cuanto al lugar donde realizar la vela del cadáver, se justifica la eliminación de la limitación territorial, permitiendo realizarlo en domicilio mortuorio o en tanatorios autorizados, sin límite de ubicación geográfica, de conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, seguida de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que extiende los principios de buena regulación, entre otros a los servicios funerarios, así como la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado.

Orain arte aipatutakoaren arabera, dekretu honen bidez lortu nahi da: kontrol sanitarioko jarduketak doitzea haiek ezartzea beharrezko edo komenigarri egin dezaketen epidemiologiako edo osasun-publikoko zirkunstantzietara, neurriak ahalik eta gehien optimizatzeko alderdi sanitarioa hartuz gida modura, erregulazio onaren printzipioak errespetatuz, hobetzea hileta-sektoreko eta merkatu-batasunaren barruko jardueren eta zerbitzuen garapena; betiere errespetatuz hildakoak bere gorputzaren azken helmugari buruz duen protagonismoa.

A la vista de lo mencionado con anterioridad, mediante el presente Decreto se pretende ajustar las actuaciones de control sanitario en función de la existencia de circunstancias epidemiológicas o de salud pública que lo hagan necesario o conveniente, con el fin de lograr una mayor optimización de las medidas bajo la guía del aspecto sanitario, con respeto a los principios de buena regulación, mejora en el desarrollo de actividades y servicios en el sector funerario y unidad de mercado, teniendo presente el protagonismo que tiene la voluntad de la persona fallecida en torno al destino final de su cuerpo.

Horren ondorioz, Osasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat eta Gobernu Kontseiluak 2018ko azaroaren 20an eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
KAPITULU BAKARRA
CAPÍTULO ÚNICO
ALDATZEA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HILOTZEN SANITATE-ALDERDIEI BURUZKO ERREGELAMENDUA, URRIAREN 19KO 202/2004 DEKRETUAREN BIDEZ ONARTUA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SANIDAD MORTUORIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, APROBADO POR DECRETO 202/2004, DE 19 DE OCTUBRE

Lehenengo artikulua.– 5. artikulua aldatzen da, hilotzen eta giza hondakinen azken helmugari buruzkoa, eta honela idatzita geratzen:

Artículo primero.–Se modifica el artículo 5, relativo al destino final de los cadáveres y restos humanos, que queda redactado del siguiente modo:

«5. artikulua.– Hilotzen eta gorpuzkien azken destinoa.

«Artículo 5. – Destino final de los cadáveres y restos humanos.

1.– Transplanteetarako organoak, ehunak eta pieza anatomikoak erailtzearen aurka egin gabe, gorpuzki eta hilotz ororen destinoa hauetariko bat izango da:

1.– Sin perjuicio de la utilización de órganos, tejidos y piezas anatómicas para trasplantes, el destino final de todo cadáver y resto humano será:

a) Baimendutako lekuan ehorztea.

a) Enterramiento en lugar autorizado.

b) Baimendutako lekuan erretzea.

b) Cremación en lugar autorizado.

2.– Hilotzak helburu zientifikoetarako eta irakaskuntzarako erabiltzea; horrek ez du salbuesten aurretik adierazitako horietako bat izatea horien azken destinoa.

2.– La utilización de cadáveres para fines científicos y de enseñanza, no eximirá de que su destino final sea uno de los anteriormente señalados.

3.– II. multzokoak izanik erradioelementudun protesiak dituzten edo produktu erradioaktiboek zein substantziek kutsatutakoak diren gorpuzkiak eta hilotzak, azken buruko destinoa baino lehen, berariaz tratatu beharko dira, hain justu ere babes erradiologikoaren arloan eskumenak dituen agintaritzak eta agintaritza sanitarioak zehazten duten legez.

3.– Los cadáveres y los restos humanos del Grupo II que estén contaminados con sustancias, productos radiactivos o sean portadores de prótesis con radioelementos artificiales, serán objeto de un tratamiento específico, previo a su destino final, determinado entre la autoridad sanitaria y la autoridad competente en materia de protección radiológica.

Esandakoaren ondorioetarako, hilotz batek edo gorpuzki batek kutsadura erradioaktiboa duela sumatzen badu edo jakiten badu fakultatibo batek, Osasun Sailari jakinarazi beharko dio, eta babes erradiologikoan eskumenak dituen agintaritzak esku-hartzea eskatuko du sail horrek».

A estos efectos, en los supuestos en los que una o un facultativo tenga conocimiento o sospeche de la contaminación radioactiva de un cadáver o resto humano, lo comunicará al Departamento de Sanidad, que a su vez solicitará la intervención de la autoridad competente en materia de protección radiológica.»

Bigarren artikulua.– 9. artikulua aldatzen da, tanatopraxiako praktikak egiteko eskakizunei buruzkoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo segundo.– Se modifica el artículo 9, relativo a los requisitos para la realización de prácticas de tanatopraxia, que queda redactado del siguiente modo:

«9. artikulua. – Tanatopraxiako praktikak egiteko eskakizunak.

«Artículo 9. – Requisitos para la realización de prácticas de tanatopraxia.

1.– Heriotzaren mediku-ziurtagiria edo, halakorik bada, Erregistro Zibilean inskribatzeko aginduaren gutuna eta ehorzketa egiteko lizentzia lortu ostean egingo dira tanatopraxiako praktikak; eta oro har, heriotza jazotzen denetik hogeita lau ordu igaro ondoren eta berrogeita zortzi igaro baino lehen, betiere kontuan izanik erregelamendu honetan zehazten diren salbuespenak.

1.– Las prácticas de tanatopraxia se efectuarán una vez obtenidos el certificado médico de defunción o, en su caso, la carta de Orden de Inscripción en el Registro Civil y la licencia para dar sepultura, y en general después de las veinticuatro y antes de las cuarenta y ocho horas transcurridas desde el fallecimiento, salvo las excepciones que se contemplan en este Reglamento.

2.– Transplanterako organoak, ehunak eta pieza anatomikoak atera edo autopsiak egin eta berehala egin ahalko dira baltsamendu- eta aldi baterako kontserbazio-praktikak.

2.– Las prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento se podrán llevar a cabo inmediatamente después de realizadas las autopsias o de haber efectuado la extracción de órganos, tejidos o piezas anatómicas para trasplante.

3.– Baltsamendu- eta aldi baterako kontserbazio-praktikak honako hauek egingo dituzte: jarduneko mediku batek, edo Tanatopraxiako kualifikazio profesionala egiaztatzen duen tanatopraxiako teknikari batek edo tanatopraxiako profesionaltasun-ziurtagira egiaztatzen duen teknikari batek; betiere familiako batek edo hurkoren batek libreki izendatuta. Erabilitako teknikak jasotzen dituen txostenaren bitartez ziurtatuko dute beren jarduketa fakultatiboak edo tanatopraxiako teknikariak, eta, bestalde, txosten horretan bere egingo dute teknika horien gaineko erantzukizuna. Indarrean diren arauetan ezarritakora mugatuko dira beren egitekoa eta jarduketak. Jarduketa hori agintaritza sanitarioak ikuskatu ahal izango du».

3.– Las prácticas de conservación transitoria y embalsamamiento, deben ser realizadas por una médica o un médico en ejercicio o una técnica o un técnico en tanatopraxia que acredite la cualificación profesional de tanatopraxia o técnica o técnico que acredite el certificado de profesionalidad de tanatopraxia, que será designada o designado libremente por un familiar o persona allegada al difunto. La facultativo o el facultativo o la técnica o el técnico en tanatopraxia certificarán su actuación mediante un informe en el que se harán constar las técnicas empleadas responsabilizándose de las mismas. Su cometido y actuaciones se ceñirán a lo establecido en la normativa vigente. Dicha actuación podrá ser inspeccionada por la autoridad sanitaria».

Hirugarren artikulua.– 15. artikulua aldatzen da, III. multzoko hilotzak beilatzeari eta erakusteari buruzkoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo tercero.– Se modifica el artículo 15, relativo a la vela y exposición del cadáver del Grupo III, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– Baimendutako beilatokietan edo hildakoaren etxebizitzan beilatuko da hilotza. Heriotzaren mediku-ziurtagiria izatean egin ahal izango da baimenduriko beilatokirainoko garraioa.

«1.– La vela del cadáver se realizará en el domicilio mortuorio o en tanatorios autorizados. El transporte a tanatorio autorizado se podrá realizar cuando se cuente con el certificado médico de defunción.

2.– Halaber, erregelamendu honen 10.1.b artikuluan xedatutakoa betez gero, eraikin publikoetan hilotza erakustea eta bailatzea baimendu ahal izango du Osasun Sailak.»

2.– Asimismo, se podrá autorizar por el Departamento de Salud la vela y exposición del cadáver en edificios públicos, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.1.b de este Reglamento.»

Laugarren artikulua.– 16. artikulua aldatzen da, hilotzak garraiatzeko baimenei eta jakinarazpenei buruzkoa, eta honela idatzita geratzen:

Artículo cuarto.– Se modifica el artículo 16, relativo a autorizaciones y comunicaciones de transporte de cadáveres, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– Agintaritza sanitarioaren aldez aurretiko baimena izanez gero (II. eranskina), heriotzaren mediku-ziurtagiria izateaz batera garraiatu ahalko dira ehortzi gabeko I. eta II. multzoko hilotzak; eta delako agintaritzak zehaztuko ditu kasu bakoitzean hartu beharreko neurriak.

«1.– El transporte de cadáveres de los Grupos I y II no inhumados se realizará tan pronto como se cuente con el certificado médico de defunción, y deberá contar con la autorización previa de la autoridad sanitaria (Anexo II), que determinará las medidas que en cada caso haya que adoptar.

2.– Ehortzi gabeko III. multzoko hilotzak beste autonomia erkidego batzuetara garraiatzeari dagokionez, agintaritza sanitarioari aldez aurretik jakinarazi beharko zaio, III. eranskinean jasotako eredua erabiliz.

2.– El transporte de cadáveres del grupo III, no inhumados, a otras comunidades autónomas será comunicado previamente a la autoridad sanitaria según el modelo del Anexo III.

Jakinarazpenari honako hauek erantsi beharko zaizkio: heriotzaren mediku-ziurtagiria, ehorzketa egiteko lizentziaren kopia; eta hilotzean tanatopraxiako teknikak egin badira, egin direla egiaztatzen duen medikuaren edo tanatopraxiako teknikariaren kopia.

La comunicación deberá ir acompañada de copia del certificado médico de defunción, copia de la licencia para dar sepultura y, si se hubieran realizado técnicas de tanatopraxia sobre el cadáver, la copia del informe de la médica o el médico o de la técnica o el técnico en tanatopraxia que certifique su realización.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean, ehortzi gabeko III. multzoko hilotzak garraiatzeko, ez da beharrezkoa izango baimenik, ez eta Osasun Sailari jakinarazpenik egiterik ere.»

3.– El transporte de cadáveres del Grupo III, no inhumados, dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco no precisará autorización ni comunicación alguna al Departamento de Salud.»

Bosgarren artikulua.– 24. artikulua aldatzen da, hilotzen ehorzketarako betekizunei buruzkoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo quinto.– Se modifica el artículo 24, relativo a los requisitos para la inhumación de cadáveres, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– Hilotz guztiak ehortzi ahal izango dira hilerrietan edo horretarako baimendutako beste leku batzuetan.

«1.– Todos los cadáveres podrán ser inhumados en cementerios o en otros lugares autorizados para este fin.

2.– Ehortzi baino lehen, heriotzaren mediku-ziurtagiria, ehorzketa egiteko lizentziaren kopia eskatu beharko ditu hilerriaren entitate arduradunak.»

2.– Con carácter previo a la inhumación, la entidad responsable del cementerio deberá exigir copia del certificado médico de defunción y la licencia para dar sepultura.»

Seigarren artikulua.– I. eranskina, I. multzoko hilotzak kalifikatzen dituzten agente patogenoek transmititutako gaixotasun infekziosoen zerrenda– aldatzen da, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo sexto.– Se modifica el Anexo I. Relación de enfermedades infecciosas transmitidas por agentes patógenos cuya presencia califica a los cadáveres como grupo I, que queda redactado del siguiente modo:

«I. ERANSKINA
«ANEXO I

I. multzoko hilotzak kalifikatzen dituzten agente patogenoek transmititutako gaixotasun infekziosoen zerrenda.

Relación de enfermedades infecciosas transmitidas por agentes patógenos cuya presencia califica a los cadáveres como grupo I.

1.– Lupua (Bacillus Anthracis).

1.– Carbunco (Bacillus Anthracis).

2.– Kolera.

2.– Cólera.

3.– Ebola.

3.– Ébola.

4.– Beste batzuk, osasungintza-arloan eskumena duen agintaritza sanitarioak zehaztu ditzakeenak epidemiako edo osasun publikoko aparteko zirkunstantziek beharrezko egiten dutenean.»

4.– Aquellas otras que, en su momento, pueda determinar la autoridad sanitaria competente en materia de sanidad, cuando excepcionales circunstancias epidemiológicas o de salud pública lo hagan necesario.»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental