Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

225. zk., 2018ko azaroaren 22a, osteguna

N.º 225, jueves 22 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
5746
5746

AGINDUA, 2018ko azaroaren 14koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Hondarribiko udalerriko Muliate eremuko alokatzeko babes ofizialeko 33 etxebizitza esleitzeko prozedurari.

ORDEN de 14 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación, en régimen de arrendamiento, de 33 viviendas de protección oficial, en el área Muliate, en el municipio de Hondarribia.

GERTAKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– VISESA Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EAk eta Hondarribiko Udalak 2014ko maiatzaren 22an hitzarmen bat sinatu dute Hondarribiko Muliate eremuan 300.2 lursaileko 36. gunean babes ofizialeko 65 etxebizitza eraikitzeko erregimen orokorrean. Haietatik 32 etxebizitza erosketarako emango dira eta 33 alokairurako. Alokairuan emango direnak arautzen dira agindu honen bidez.

Primero.– La sociedad pública Vivienda y Suelo de Euskadi, VISESA, y el Ayuntamiento de Hondarribia firman un acuerdo el 22 de mayo de 2014 para construir en el terreno de Muliate, parcela a.300.2, área 36 un edificio de aproximadamente 65 viviendas de protección oficial en régimen general. De estas 32 viviendas se promoverán en régimen de venta y 33 de en régimen de alquiler. Mediante esta orden se regularán las 33 viviendas que se promueven en régimen de alquiler.

Horretarako Hondarribiko Udalak VISESAri Muliateko (a.300.2 36 gunea, 34/36 exekuzio-unitatea) lurzorua emango dio bertan aipatutako etxebizitzak eraiki ditzan. 33 horietatik, 15 Hondarribiko Udalarenak izango dira eta beste 18 etxebizitzaren jabea VISESA izango da. Hitzarmenean esaten da VISESAk hirugarren bati eman ahal diola eskumena hark esleipenen kudeaketa egin dezan, hala nola Eusko Jaurlaritzari, Alokabideri edo alokairuan etxebizitza sozialak kudeatzea eginkizun duen beste edozeini. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak jaso du lan hau, hain zuzen ere Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak.

Con esta objetivo el Ayuntamiento de Hondarribia transmitirá a la sociedad pública VISESA la parcela a.300.2 resultante del proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 34/36. De las 33 viviendas que se promoverán en alquiler 15 se entregarán en permuta al Ayuntamiento de Hondarribia y 18 serán de titularidad de VISESA quien podrá transmitirlas a una entidad gestora pudiéndolo hacer bien a través del departamento competente en vivienda del Gobierno Vasco o cualquier otra entidad que tenga por objeto social la gestión de viviendas en alquiler. Así, es la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco quién gestionará la adjudicación de estas viviendas.

Bigarrena.– Etxebizitzako Gipuzkoako lurralde-ordezkariaren 2014ko abuztuaren 8ko Ebazpenaren bidez, babes ofizialeko behin-behineko kalifikazioa eskuratu zuen 33 babes ofizialeko etxebizitzako sustapen horrek. Sustapena Hondarribiko udalerrian kokatuta dago, Muliate eremuan eta Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (VISESA) baltzu publikoak sustatzen du, EB3-0699/14-LC-000 espediente zenbakia duela.

Segundo.– Mediante resolución del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa de fecha 8 de agosto de 2014 se otorgó la calificación provisional de viviendas de protección oficial a la promoción de 33 viviendas de protección oficial sita en el área Muliate, en el municipio de Hondarribia, promovida por la Sociedad Pública Vivienda y Suelo de Euskadi SA (VISESA), bajo el número de expediente EB3-0699/14-LC-000.

Hirugarrena.– Etxebizitza horietako bi, 81,28 m²-ko azalera dutenak, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokituta daude eta bi gela dituzte. Gainontzeko 31 etxebizitzetatik bi logela bakarrekoak dira eta 40,36 m² eta 42,77 m² bitarteko azalera dute; 26 etxebizitza bi logelakoak dira eta 52,57 m² eta 70 m² bitarteko azalera dute, hiru etxebizitza hiru logelakoak dira eta 78,53 m² eta 79,19 ²m-ko azalera dute. Etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da.

Tercero.– Del total de viviendas, 2 viviendas de dos dormitorios con una superficie de 81,28 m² están adaptadas a personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente. De las otras 31 viviendas, 2 son de un dormitorio y tienen superficies comprendidas entre 40,36 m² y 42,77 m²; 26 son de dos dormitorios y tienen superficies comprendidas entre 52,57 m² y 70 m², y 3 son de tres dormitorios con una superficie de 78,53 m² y 79,19 m². El régimen de cesión es el de arrendamiento.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuari dagokio agindu hau xedatzea, hala xedatuta baitago Babes Publikoko Etxebizitzen Erregimenari eta Etxebizitzaren eta Lurzoruaren Inguruko Finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 12. artikuluan, Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 48. artikuluan dela eta. Sustapeneko etxebizitzak aipatutako 2012ko urriaren 15eko Aginduaren II. Tituluko III. Kapituluko 1. atalean ezarritako prozeduraren arabera esleituko dira.

Primero.– El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es competente para dictar la presente Orden, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, en relación con el artículo 48 de la Orden de 15 de octubre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico. Las viviendas de la promoción se adjudicarán conforme el procedimiento establecido en la sección 1.ª del Capítulo III del Título II de la citada Orden de 15 de octubre de 2012.

Bigarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak eskubidea onartzen dio Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegokoan duen pertsona orori etxebizitza duin eta egoki bat izateko. Legearen laugarren xedapen iragankorra ezarriko da erregelamendu-xedapenak argitaratzen diren arte.

Segundo.– La Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, reconoce a todas las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. En defecto de desarrollo reglamentario, es de aplicación la Disposición Transitoria Cuarta de dicha norma, que reconoce una aplicación gradual del derecho.

Aipatutako xedapen horrek honako baldintza hauek betetzen dituzten bizikidetza-unitateei onartzen die etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko eskubidea: urtean 15.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateak, urtean 12.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten bi kideko bizikidetza-unitateak eta urtean 9.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten kide bakarreko bizikidetza-unitateak. Guztiei alokairuko eskatzaile gisa lau urteko antzinatasuna eskatzen zaie Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.

Dicha Disposición contempla tres escenarios: las unidades convivenciales de tres o más miembros, con unos ingresos inferiores a 15.000 euros anuales, las unidades convivenciales de dos miembros con unos ingresos inferiores a 12.000 euros, y las unidades convivenciales compuestas por un miembro e ingresos inferiores a 9.000 euros. Se exige a todas ellas una antigüedad de cuatro años o más en régimen de arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

Eskubide subjektibo honen onarpenak bizikidetza unitate horiei lehentasuna ematen die babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eskuratzerakoan; lehentasun hori prozedura honetan kontuan hartu beharko da.

El reconocimiento de este derecho subjetivo otorga a estas unidades de convivencia prioridad en el acceso a las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, que debe ser respetada en este procedimiento.

Hirugarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak 62.2 artikuluan gainokupazioari buruz jasotakoa kontuan hartuta, prozedura honetan bost kide baino gehiagoko bizikidetza unitateek ezingo dute parte hartu.

Tercero.– En aplicación de los criterios de sobreocupación establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, este procedimiento debe estar dirigido a unidades convivenciales de no más de 5 miembros.

Laugarrena.– Hondarribiko Udalak eta VISESAk 2014ko maiatzaren 22an sinatutako hitzarmenaren bosgarren klausulan ezarritakoari jarraituz Muliateko esleipenaren onuradunek Hondarribiko Udalean 10 urteko errolda antzinatasuna dutela egiaztatu behar dute. Errolda horrek etenak izan ditzake. Baldintza hau betetzen dutenen zerrenda agortzen denean esleitu gabeko etxebizitzarik geratzen bada Hondarribiko Udalak eta VISESAk sinatutako hitzarmenean ezarritakoa jarriko da indarrean.

Cuarto.– De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Hondarribia y VISESA el 22 de mayo de 2014 las personas adjudicatarias deben de tener una antigüedad en el padrón de Hondarribia de un mínimo de 10 años pudiendo ser esta de manera interrumpida. Agotada la lista de personas demandantes empadronadas regirá lo acordado mediante el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Hondarribia y VISESA.

Horrenbestez, aipatutako legezko manuak, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusita, honako hau

A la vista de los preceptos legales señalados y demás de general y concordante aplicación.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hasiera ematea Hondarribiko udalerriko Muliate eremuan alokatzeko babes ofizialeko 33 etxebizitza esleitzeko prozedurari.

Primero.– Iniciar el procedimiento de adjudicación de 33 viviendas de protección oficial en el municipio de Hondarribia, en Muliate, en régimen de arrendamiento.

Bigarrena.– agindu hau argitaratzen den egunean Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa Hondarribiko udalerrirako izen emanda daudenek parte har dezakete esleipen-prozedura honetan, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

Segundo.– Pueden participar en este procedimiento de adjudicación las personas que, a la fecha de publicación de la presente Orden, estén inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en alquiler en Hondarribia y cumplan, además, los siguientes requisitos:

a) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko titularretako batek EAEn erroldatuta dagoela egiaztatu behar du agindu hau argitaratzen den egunean; era berean, Hondarribiko Udaleko erroldan 10 urteko antzinatasuna duela egiaztatu behar du; errolda-aldi horrek etenak izan ditzake.

a) Al menos una de las personas titulares de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda debe de estar empadronada en la CAPV a la fecha de publicación de esta Orden, acreditando una antigüedad en el padrón del Ayuntamiento de Hondarribia de un mínimo de 10 años, pudiendo haberse completado este periodo de forma interrumpida.

b) 2017. urteko zergaldiko diru-sarrera haztatuak 3.000 euro baino txikiagoak ez direla eta 39.000 euro baino handiagoak ez direla egiaztatzea eskatzen da. Mugikortasun murriztua duten elbarriek, elbarri psikikoek, edo genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek ez dute gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu beharko. Baldintza egiaztatzeko izen ematearen titular guztien diru-sarreren batura kontuan hartuko da.

b) Tener ingresos ponderados entre 3.000 y 39.000 euros en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del año 2017. En el caso de personas con discapacidad con movilidad reducida, de personas con discapacidad psíquica o de mujeres víctimas de violencia de género, no se exigirá acreditar ingresos mínimos. Para la verificación del requisito se tendrá en cuenta la suma de los ingresos de todas las personas titulares de la inscripción.

c) Etxebizitza jabetzan, azalera-eskubidean edo gozamenean ez eduki izana agindu hau argitaratzen den egunaren aurreko bi urteetan. 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 9. artikuluan jasotako etxebizitza-premiaren baldintzaren salbuespenak ezarriko dira.

c) Carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo en los dos años anteriores a la fecha de publicación de esta Orden. Se aplicarán las excepciones al requisito de carencia de vivienda establecidas en el artículo 9 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Hirugarrena.– Esleitu beharreko etxebizitza horietatik honako hauek gordeko dira:

Tercero.– Del total de viviendas a adjudicar, se reservarán los siguientes cupos:

a) Bi etxebizitza, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutakoak. Etxebizitza horiek esleitzeko, honako lehentasun-ordena hau hartuko da kontuan:

a) 2 viviendas adaptadas para personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente. Para la adjudicación de estas viviendas se observará el siguiente orden de prioridad:

1.– Gurpil-aulkian ibili behar duten pertsonak.

1.– Personas confinadas en silla de ruedas.

2.– Bi makilaren mendekotasuna duten pertsonak.

2.– Personas dependientes de dos bastones.

3.– 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskineko D) eta H) bitarteko atalen arabera 7 edo puntu gehiago batzen dituzten pertsonak.

3.– Personas que sumen 7 o más puntos con arreglo a los apartados D) a H) del Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999

b) Etxebizitza bat, agindu hau argitaratzen den egunean etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa onartuta daukaten eskatzaileentzat. Gisa horretako eskatzailerik ez badago, etxebizitza hori gainontzeko eskatzaileen artean esleituko da.

b) 1 vivienda para solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada a la fecha de publicación de la presente Orden. Se establecerá la vivienda a adjudicar en adecuación al expediente con más puntos de la lista baremada. En caso de renuncia, si no hubiera en este cupo unidades convivenciales que se adecuen a las características de la vivienda, esta se adjudicará entre el resto de solicitantes.

c) 30 etxebizitza, gainerako eskatzaileentzat.

c) 30 viviendas para el resto de solicitantes.

Laugarrena.– Esleipen-prozeduran parte hartu ahal izango dute agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean agindu honetan eta aplikatu beharreko arauetan aurreikusten diren baldintzak betetzen dituzten pertsonek eta unitateek, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatuta badaude. Aipatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek edo bizikidetza-unitateek sustapen honetako esleipen-prozeduran parte hartu nahi badute, eskabidea aurkeztu beharko dute, 2018ko azaroaren 27a eta abenduaren 11 bitartean (biak barne):

Cuarto.– Las personas o unidades convivenciales que cumplan los requisitos previstos en la presente Orden y demás normativa aplicable, y estén interesadas en participar en el procedimiento de adjudicación, deberán incorporarse al mismo presentando el formulario correspondiente entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2018 (ambos inclusive) en:

– Aurrez aurre: Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzua-Zuzenean, Andia kalea 13, 20004, Donostia.

– Presencialmente: en el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean, Andia 13 20004 San Sebastián.

– Postaz: Gipuzkoako Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan, Andia kalea 13, 5. solairua, 20004, Donostia.

– Por correo postal: en la Delegación Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, Andia 13, 5.º, 20004 San Sebastián.

– Telematikoki: http://www.etxebide.euskadi.eus bitartez.

– De manera telemática: http://www.etxebide.euskadi.eus

Bosgarrena.– Onartutako eskabideak hurrengo lerroetan jasotako baremazio-irizpideen arabera lortutako puntuazio-ordenari jarraituta ordenatuko dira, agindu hau argitaratzen den eguna aintzakotzat hartuta; berdinketak Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa antzinatasun handiena zeinek duen kontuan hartuta ebatziko dira.

Quinto.– Las solicitudes admitidas serán ordenadas por orden de puntuación obtenida en aplicación de los criterios de baremación que se señalan a continuación, tomando como referencia la fecha de publicación de la presente Orden dirimiéndose los empates por la mayor antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandante de vivienda en alquiler.

1) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko alokairu-araubideko inskripzioaren antzinatasuna: 5 puntu emango dira alokairu-araubideko inskripzio-urte bakoitzeko (gehienez 40, gutxienez 5).

1) Antigüedad de la inscripción en arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda: se otorgarán 5 puntos por cada año de inscripción en arrendamiento (máximo 40 puntos, mínimo 5).

2) Bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 5 puntu emango dira (gehienez 30, gutxienez 15).

2) Número de miembros de la unidad convivencial: se otorgarán 5 puntos por cada miembro (máximo 30 puntos, mínimo 15).

3) 3.000 eta 9.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei gehienez 20 puntu emango zaizkie; 15 puntu 9.001 eta 15.000 euro bitartekoak dituztenei, 10 puntu 15.001 eta 25.000 euro bitartekoei eta gutxienez 5 puntu 25.001 eta 30.000 euro bitartekoei.

3) Se otorgarán 20 puntos para las solicitudes cuyos ingresos estén comprendidos entre 3.000 y 9.000 euros, 15 puntos para las solicitudes cuyos ingresos estén comprendidos entre 9.001 y 15.000 euros, 10 puntos para aquellas solicitudes cuyos ingresos estén comprendidos entre 15.001 y 25.000 euros, y 5 puntos para aquellas solicitudes cuyos ingresos estén comprendidos entre 25.001 y 30.000 euros.

4) Hondarribian erroldatuta egoteagatik 10 puntu emango dira eta Donostiako eskualde-egiturako udalerriren batean erroldatuta egoteagatik 5 puntu.

4) Se otorgarán 10 puntos por empadronamiento en Hondarribia y 5 puntos por empadronamiento en algún municipio del área funcional de San Sebastián.

5) 10 puntu emango dira etxebizitza-premia bereziko kolektiboren baten parte izateagatik (adimen eta garapen-elbarritasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonak, kide bakarreko familiak, genero indarkeriaren biktimak diren emakumeak, legalki dibortziatuak edo bananduak, gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz beraien ohiko etxebizitzaren jabetza galdu duten pertsonak, 70 urtetik gorakoak, 30 urtetik beherakoak); gehienez 30 puntu emango dira kolektibo bat baino gehiagoren parte izanez gero.

5) Se otorgarán 10 puntos por formar parte de alguno de los colectivos con especial necesidad de vivienda (personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas divorciadas o separadas legalmente, personas que hayan perdido la propiedad de su vivienda habitual por incapacidad de pago sobrevenida, personas mayores de 70 años y menores de 30 años), con un máximo de 30 puntos si se forma parte de más de un colectivo.

Seigarrena.– «Ebazten dut» ataleko hirugarren b) puntuaren arabera etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa onartuta daukaten eskatzaileen kuporako gordetzen den etxebizitza, eta gainerako eskatzaileentzako etxebizitzak, honela esleituko dira:

Sexto.– La vivienda que resulte reservada para el cupo de solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada de acuerdo al resuelvo tercero b) y las viviendas para el resto de solicitantes se adjudicarán de la siguiente manera:

1.– Hiru logelako etxebizitzak baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira gutxienez lau kide dituzten bizikidetza-unitateen artean. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira hiru kide dituzten bizikidetza-unitateen artean. Etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira, baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira bi kide dituzten bizikidetza-unitateen artean. Etxebizitzak esleitu gabe jarraituko balute baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira kide bakarreko bizikidetza-unitateen artean.

1.– Las viviendas de tres dormitorios se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales de al menos cuatro miembros. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de tres miembros. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las a unidades convivenciales de dos miembros. Si continuaran quedando viviendas sin adjudicar se adjudicarán por orden de baremación a unidades convivenciales de 1 miembro.

2.– Bi logelako etxebizitzak baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira, hiru edo lau kide dituzten bizikidetza-unitateen artean. Etxebizitzaren bat esleitu gabe geratzen bada, baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko da, bi kide dituzten bizikidetza-unitateen artean. Etxebizitzak esleitu gabe jarraituko balute baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira kide bakarreko bizikidetza-unitateen artean.

2.– Las viviendas de dos dormitorios se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales de tres o cuatro miembros. Si quedaran viviendas sin adjudicar se adjudicarán, por orden de baremación, entre las unidades convivenciales de dos miembros. Si continuaran quedando viviendas sin adjudicar se adjudicarán por orden de baremación a unidades convivenciales de 1 miembro.

3.– Logela bakarreko etxebizitzak baremazio-hurrenkeraren arabera esleituko dira kide bat edo bi dituzten bizikidetza-unitateen artean.

3.– Las viviendas de un dormitorio se adjudicarán, por orden de baremación, a unidades convivenciales de uno o dos miembros.

Zazpigarrena.– Etxebizitzak esleitu ondoren etxebizitzarik eskuratu ez dutenekin osatutako itxarote-zerrenda egingo da.

Septimo.– Finalizada la asignación, se confeccionará una lista de espera con las participantes a los que no les haya correspondido vivienda.

Zortzigarrena.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak, etxebizitza-esleipenak eta itxarote-zerrendak Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) iragarki-oholetan argitaratuko dira eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan ere (www.euskadi.eus > egoitza elektronikoa > iragarki taula).

Octavo.– Los lugares de publicación de las listas de solicitudes admitidas y excluidas, asignación de viviendas y listas de espera serán los Tablones de Anuncios del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean y el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (www.euskadi.eus > sede electrónica > tablón).

Bederatzigarrena.– Agindu honen aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtso aurkez daiteke, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da errekurtso biak aurkezteko epea.

Noveno.– Contra la presente Orden puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2018.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental