Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

224. zk., 2018ko azaroaren 21a, asteazkena

N.º 224, miércoles 21 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
5719
5719

AGINDUA, 2018ko azaroaren 12koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio 60 zuzkidura-bizitoki esleitzeko prozedurari Bilboko udalerrian, Arangoitin.

ORDEN de 12 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 60 alojamientos dotacionales en el municipio de Bilbao, en el área de Arangoiti.

GERTAKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Etxebizitza hauen esleipen-prozedurak Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduak ezarritakoari jarraituko dio (agindu hori Etxebizitza-eskatzaileen Erregistroari eta Babes Ofizialeko Etxebizitzak nahiz Araubide Autonomikoko Zuzkidura-bizitokiak Esleitzeko Prozedurei buruzkoa da), hala ezarrita baitago Babes Publikoko Etxebizitzen Erregimenari eta Etxebizitzaren eta Lurzoruaren Inguruko Finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 12. artikuluan.

Primero.– El procedimiento de adjudicación de las mencionadas viviendas se regirá por lo previsto en la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los Procedimientos de Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico, tal y como se recoge en el artículo 12 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre Régimen Jurídico de Viviendas de Protección Pública y Medidas Financieras en Materia de Vivienda y Suelo.

Bigarrena.– Eusko Jaurlaritzako orduko Enplegu eta Gizarte Zerbitzuetako Sailak eta Bilboko Udalak 2013ko uztailaren 23an lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, Bilboko udalerrian, Iturrigorri, Gardeazabal, Armotxabidea, Penaskal bidea, Arangoitiko 130.02 egikaritze-unitatea eta Txurdinaga alorretan, babes ofizialeko etxebizitzen sustapena ahalbidetzeko. Agindu honi Arangoitiko 130.02 egikaritze-unitatearen inguruan zehaztutakoak eragiten dio. Aipatu hitzarmenaren seigarren atalean zehazten dira etxebizitzak esleitzeko irizpideak, eta ezartzen da Bilboko Udala dela sustapen honetako udal interesdun bakarra, ondorioz, «Bilboko Udalerrian erroldatutako eta etxebizitza-eskatzaileen erregistro publikoan erregistratutako lagunek baino ezin izango dute etxebizitzak esleitzeko prozesuan parte hartu. Eta betiere, Viviendas Municipales erakundearekin adostutako irizpideak kontuan hartuta».

Segundo.– Con fecha 23 de julio de 2013, el Consejero del entonces Departamento Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y el alcalde del Ayuntamiento de Bilbao suscribieron un convenio de cooperación para posibilitar la promoción de vivienda de protección pública y alojamientos dotacionales en el término municipal de Bilbao, concretamente en las áreas de Iturrigorri, Gardeazabal, Armotxabidea, Carretera Peñascal, Arangoiti (Unidad de ejecución 130.2) y Txurdinaga. En esta orden se tendrá en cuenta lo que afecta al área de Arangoiti (Unidad de Ejecución 130.2). En el apartado sexto del acuerdo mencionado se concretan los criterios de adjudicación y se establece que el único municipio interesado es Bilbao. «En consecuencia, en estos casos, únicamente podrán tomar parte en el proceso de adjudicación aquellas personas empadronadas en dicho término municipal inscritas en el registro público de demandantes de vivienda, y conforme a los criterios que se acuerden con Viviendas Municipales».

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zuzenean sustatu ditu alokatzeko araubide autonomikoko 60 zuzkidura-bizitoki, Bilbon, Arangoiti alorrean, eta beraien titularra da. Sustapenaren espediente-zenbakia EB2-1744/13-AA-000 da. Zuzkidura-bizitoki horietako 52 logela bakarrekoak dira eta 51,61 m2 eta 38,71 m2 arteko azalera dute; 6 zuzkidura-bizitoki bi logelakoak dira eta 55,15 m2-ko azalera dute; gainera, zuzkidura-bizitokietako logela bakarreko 2 mugikortasun mugatu iraunkorra duten pertsonentzat egokituta daude eta 50,75 m2 eta 50,92 m2 azalera dute.

Tercero.– La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha promovido directamente y es titular de 60 alojamientos dotacionales de régimen autonómico en arrendamiento en dicho municipio, en el sector Arangoiti, número de expediente EB2-1744/13-AA-000: de los 60 alojamientos dotacionales 52 son de un dormitorio y tienen una superficie de entre 51,61 m2 y 38,71 m2; 6 son de dos dormitorios y tienen una superficie de 55,15 m2, además, 2 alojamientos dotacionales están adaptados a las necesidades de personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente y tienen una habitación y una superficie de 53,90 m2 y 50,92 m2 respectivamente.

Laugarrena.– Bilbao Etxebizitzak, aipatu berri dugun hitzarmenean jasotzen den eskubidea baliatuz, 2018ko urriaren 24ko idatzi baten bidez Etxebizitza Sailburuordetzari eskatu dio gazteei eta Bilbon erroldatutakoei lehentasuna ematea sustapen honetako zuzkidura-bizitokiak esleitzerakoan.

Cuarto.– Acogiéndose a lo que les habilita el convenio mendionado anteriormente, Viviendas Municipales de Bilbao solicita con fecha de 24 de octubre de 2018 a la Viceconsejería de Vivienda que se dé prioridad al colectivo de jóvenes y a las personas empadronadas en Bilbao a la hora de adjudicar los alojamientos dotacionales de la presente promoción.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak du agindu hau emateko ahalmena, Babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraikiz (aurrerantzean, 39/2008 Dekretua); Etxebizitza-eskatzaileen Erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 48. artikuluan xedatutakoari buruz (aurrerantzean 2012ko urriaren 15eko Agindua).

Primero.– El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es competente para dictar la presente Orden, en virtud de lo establecido en la disposición adicional tercera del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre Régimen Jurídico de Viviendas de Protección Pública y Medidas Financieras en Materia de Vivienda y Suelo (en adelante Decreto 39/2008), en relación con el artículo 48 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los Procedimientos para la Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico (en adelante Orden de 15 de octubre de 2012).

Bigarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan duen pertsona orori onartzen dio etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea. Legearen laugarren xedapen iragankorra ezarriko da erregelamendu-xedapenak argitaratu arte; alegia, eskubidea gradualki ezarriko da.

Segundo.– La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, reconoce a todas las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. En defecto de desarrollo reglamentario, es de aplicación la Disposición Transitoria Cuarta de dicha norma, que reconoce una aplicación gradual del derecho.

Aipatutako xedapen horrek honako baldintza hauek betetzen dituzten bizikidetza-unitateei onartzen die etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko eskubidea: urtean 15.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateak, urtean 12.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten bi kideko bizikidetza-unitateak eta urtean 9.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten kide bakarreko bizikidetza-unitateak. Guztiei alokairuko eskatzaile gisa lau urteko antzinatasuna eskatzen zaie Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.

Dicha Disposición contempla tres escenarios: las unidades convivenciales de tres o más miembros, con unos ingresos inferiores a 15.000 euros anuales, las unidades convivenciales de dos miembros con unos ingresos inferiores a 12.000 euros, y las unidades convivenciales compuestas por un miembro e ingresos inferiores a 9.000 euros. Se exige a todas ellas una antigüedad de cuatro años o más en régimen de arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

Eskubide subjektibo hori onartzeak bizikidetza unitate horiei lehentasuna ematen die babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eskuratzeko garaian; beraz, prozedura honetan lehentasun hori kontuan hartu beharko da.

El reconocimiento de este derecho subjetivo otorga a estas unidades de convivencia prioridad en el acceso a las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, que debe ser respetada en este procedimiento.

Hirugarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak 62.2 artikuluan gainokupazioari buruz jasotakoa kontuan hartuta, prozedura hau kide bakarreko, bi kideko edo hiru kideko bizikidetza unitateei zuzenduko zaie.

Tercero.– En aplicación de los criterios de sobreocupación establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, este procedimiento debe estar dirigido a unidades convivenciales de 1, 2 o 3 miembros.

Laugarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeko 23.4 artikuluak ezartzen du zuzkidura-bizitokiak titulartasun publikokoak izango direla eta beren erabiltzaileek aldi baterako okupatuko dituztela.

Cuarto.– El artículo 23.4 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, establece que los alojamientos dotacionales serán de titularidad pública y se ocuparán por las personas usuarias con carácter temporal.

Bosgarrena.– 39/2008 Dekretuko hirugarren xedapen gehigarriak erregimen autonomikoko zuzkidura-bizitokiak arautzen ditu, eta honakoa ezartzen du: bizitokiak hilero, gehienez urtebete baterako, eskuratu ahal izango dira eta epe hori urtero luzatu ahal izango da lau alditan. Bizitoki hauen truke erabiltzaileek kanon bat ordaindu beharko dute hilero. Esleitzeko moduari eta eskuratzeko baldintzei dagokienez, babes publikoko etxebizitzen arloan ezarritakoak aplikatuko dira; alegia, 2012ko urriaren 15eko Aginduaren II. Tituluan araututako prozedura.

Quinto.– Por su parte, la disposición adicional tercera del Decreto 39/2008, regula las características de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico, determinando que el acceso a los mismos se producirá por meses, por un plazo de tiempo máximo de un año, susceptible de ser prorrogado anualmente en cuatro ocasiones y que conllevará el abono de un canon mensual. En cuanto al procedimiento de adjudicación remite al establecido para las viviendas de protección pública, es decir, al procedimiento regulado en el Título II de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Horrenbestez, aipatutako legezko manuak, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusita, honako hau

A la vista de los preceptos legales señalados y demás de general y concordante aplicación.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hasiera ematea Bilboko udalerrian, Arangoitiko alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko titulartasuneko 60 zuzkidura-bizitoki alokairuan esleitzeko prozedurari.

Primero.– Iniciar el procedimiento de adjudicación de 60 alojamientos dotacionales en régimen de arrendamiento titularidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el municipio de Bilbao, en el área de Arangoiti.

Bigarrena.– Zuzkidura-bizitoki horien lagapena epe baterako izango da. Hileka emango da, gehienez urtebete baterako eskuratu ahal izango direlarik nahiz eta epe hori urtero luzatu ahal izango den lau alditan.

Segundo.– La cesión de dichos alojamientos dotacionales tendrá carácter temporal. El acceso se producirá por meses, por un plazo de tiempo máximo de un año, susceptible de ser prorrogado anualmente en cuatro ocasiones.

Hirugarrena.– Hileko kanona babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzko 2010eko azaroaren 3ko Aginduaren arabera kalkulatuko da. Kanon hori ezin izango da bizikidetza unitatearen diru-sarrera haztatuen % 30 baino gehiagokoa izan.

Tercero.– El canon mensual se calculará de acuerdo a la Orden de 3 de noviembre de 2010, sobre determinación de los precios máximos de la viviendas de protección oficial. Dicho canon no podrá superar el 30% de los ingresos ponderados de la unidad convivencial.

Laugarrena.– Esleitu beharreko etxebizitza horietatik honako hauek gordeko dira:

Cuarto.– Del total de viviendas a adjudicar, se reservarán los siguientes cupos:

a) 2 etxebizitza, mugikortasun urri iraunkorra duten elbarriei egokitutakoak. Etxebizitza horiek esleitzeko, honako lehentasun-ordena hau hartuko da kontuan:

a) 2 viviendas adaptadas para personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter permanente. Para la adjudicación de estas viviendas se observará el siguiente orden de prioridad:

1) Gurpil-aulkian ibili behar duten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun diren pertsonak.

1) Personas confinadas en silla de ruedas beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

2) Gurpil-aulkian ibili behar duten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun ez diren pertsonak.

2) Personas confinadas en silla de ruedas no beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

3) Bi bastoiren mendekotasuna duten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun diren pertsonak.

3) Personas dependientes de dos bastones beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

4) 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskineko D) eta H) bitarteko atalen arabera 7 edo puntu gehiago batzen dituzten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun diren pertsonak.

4) Personas que sumen 7 o más puntos con arreglo a los apartados D) a H) del Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

5) Bi bastoiren mendekotasuna duten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun ez diren pertsonak.

5) Personas dependientes de dos bastones no beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

6) 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskineko D) eta H) bitarteko atalen arabera 7 edo puntu gehiago batzen dituzten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun ez diren pertsonak.

6) Personas que sumen 7 o más puntos con arreglo a los apartados D) a H) del Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999 no beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

7) Mugikortasun urri iraunkorrik ez duten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun diren pertsonak.

7) Personas sin movilidad reducida de carácter permanente beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

8) Mugikortasun urri iraunkorrik ez duten eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren onuradun ez diren pertsonak.

8) Las personas sin movilidad reducida de carácter permanente no beneficiarias del derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

b) 6 etxebizitza, agindu hau argitaratzen den egunean etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa onartuta daukaten eskatzaileentzat. Gisa honetako eskatzailerik ez balego, etxebizitza hori gainontzeko eskatzaileen artean esleituko da.

b) 6 viviendas para solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada a la fecha de publicación de la presente Orden. Si quedaran viviendas sin adjudicar las vivienda se adjudicarán entre el resto de solicitantes.

c) 52 etxebizitza, gainerako eskatzaileentzat.

c) 52 viviendas para el resto de solicitantes.

Bosgarrena.– Agindu hau argitaratzen den egunean honako baldintza hauek bete beharko dira esleipen-prozeduran parte hartzeko:

Quinto.– Pueden participar en este procedimiento de adjudicación quienes, a la fecha de publicación de la presente Orden, cumplan los siguientes requisitos:

a) Titularretako bat etxebizitza eskatzaileen erregistro publikoan erregistratuta izan beharko da agindu hau argitaratzen den egunean.

a) Al menos una de las personas titulares deberá de estar inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivienda a la fecha de publicación de esta Orden.

b) Agindu hau argitaratzen den egunean Bilboko udalerrian erroldatuta egon behar da behintzat bizikidetza unitateko eskatzaileetako bat, gutxienez urte beteko antzinakotasunez.

b) Al menos una de las personas titulares de la solicitud deberá de estar empadronada en el Ayuntamiento de Bilbao acreditando, como mínimo, una antigüedad de un año a la fecha de publicación de esta Orden.

c) Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa Bilboko udalerrian edo Bilbao metropolitanoko eskualde egiturako edozein udalerritan alta emanda egon behar da (Abanto y Ciérvana Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio eta Zierbena).

c) Estar dada de alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en alquiler en el municipio de Bilbao o en cualquier municipio del área funcional de Bilbao metropolitano (Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Górliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena).

d) Bizikidetza unitateko partaideek 35 urte baino gutxiago izan behar da agindu hau argitaratzen den egunean.

d) Las personas que formen la unidad convivencial serán menores de 35 años a la fecha de la publicación de la presente Orden.

e) 2017. urteko zergaldiko diru-sarrera haztatuak 3.000 euro baino txikiagoak ez direla eta 39.000 euro baino handiagoak ez direla egiaztatu behar da. Mugikortasun murriztua duten pertsonek, desgaitasun psikikoa dutenek, eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek ez dute gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu beharko. Baldintza egiaztatzeko izen ematearen titular guztien diru-sarreren batura kontuan hartuko da.

e) Tener ingresos ponderados entre 3.000 y 39.000 euros en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del año 2017. En el caso de personas con discapacidad con movilidad reducida, de personas con discapacidad psíquicas, o de mujeres víctimas de violencia de género no se exigirá acreditar ingresos mínimos. Para la verificación del requisito se tendrá en cuenta la suma de los ingresos de todas las personas titulares de la inscripción.

f) Etxebizitza jabetzan, azalera eskubidean edo gozamenean ez da eduki behar agindu hau argitaratzen den eguneko aurreko bi urteetan. 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 9. artikuluan jasotako etxebizitza premiaren baldintzaren salbuespenak ezarriko dira.

f) Carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo en los dos años anteriores a la fecha de publicación de esta Orden. Se aplicarán las excepciones al requisito de carencia de vivienda establecidas en el artículo 9 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

g) Kide bateko, bi kideko edo hiru kidekoak bizikidetza-unitateko kidea izan behar da.

g) Pertenecer a una unidad convivencial de 1, 2 o 3 miembros.

Seigarrena.– Aipatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek edo bizikidetza-unitateek sustapen honetako esleipen-prozeduran parte hartu nahi badute, dagokion inprimakia aurkeztu beharko dute, 2018ko azaroaren 30etik abenduaren 14ra bitartean (biak barne), leku hauetan:

Sexto.– Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden y en el resto de normativa aplicable, y estén interesadas en participar en el procedimiento de adjudicación deberán presentar la solicitud correspondiente entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre de 2018 (ambos inclusive) en:

– Aurrez aurre: Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzua-Zuzenean, Kale Nagusia 85, 48011 Bilbao.

– Presencialmente: en el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean, Gran Vía 85 – 48011 Bilbao.

– Postaz: Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan, Kale Nagusia 85, 6. solairua, 48011 Bilbao.

– Por correo postal: en la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, Gran Vía, 85 6.º, 48011 Bilbao.

– Telematikoki, http://www.etxebide.euskadi.eus web-orriaren bidez.

– Telemáticamente en http://www.etxebide.euskadi.eus

Zazpigarrena.– Esleipen prozedurari dagozkion onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak, Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) iragarki-oholetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan (www.euskadi.eus > egoitza elektronikoa > iragarki taula) argitaratuko dira.

Séptimo.– Las listas de solicitudes admitidas y excluidas del procedimiento de adjudicación se publicarán mediante su exposición en los tablones de anuncios del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean y el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (www.euskadi.eus > Sede electrónica > Tablón).

Zortzigarrena.– Onartutako eskaerak hurrengo lerroetan jasotako barematzeko irizpideen arabera lortutako puntuazio-ordenari jarraituta ordenatuko dira, agindu hau argitaratzen den eguna aintzakotzat hartuta; berdinketak Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa antzinatasun handiena kontuan hartuta ebatziko dira.

Octavo.– Las solicitudes admitidas serán ordenadas por la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de baremación que se señalan a continuación, tomando como referencia la fecha de publicación de la presente Orden dirimiéndose los empates por la mayor antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales como demandante de vivienda en alquiler.

1) Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroko alokairu-araubideko inskripzioaren antzinatasuna: 5 puntu emango dira alokairu-araubideko inskripzio-urte bakoitzeko (gehienez 40, gutxienez 5).

1) Antigüedad de la inscripción en arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales: se otorgarán 5 puntos por cada año de inscripción en arrendamiento (máximo 40 puntos, mínimo 5).

2) Bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 5 puntu emango dira (gehienez 15, gutxienez 5).

2) Número de miembros de la unidad convivencial: se otorgarán 5 puntos por cada miembro (máximo 15 puntos, mínimo 5).

3) 3.000 eta 9.000 euro bitarteko diru-sarrera haztatuak dituzten eskatzaileei gehienez 20 puntu emango zaizkie, 15 puntu 9.001 eta 15.000 euro bitarteko diru-sarrera haztatuak dituztenei, 10 puntu 15.001 eta 25.000 euro bitartekoei diru-sarrera haztatuak dituztenei, eta 5 puntu 25.001 eta 30.000 euro bitarteko diru-sarrera haztatuak dituztenei.

3) Se otorgarán 20 puntos a las solicitudes cuyos ingresos ponderados estén comprendidos entre 3.000 y 9.000 euros, 15 puntos a los solicitantes cuyos ingresos ponderados estén comprendidos entre 9.001 y 15.000 euros, 10 puntos a las solicitudes cuyos ingresos ponderados estén comprendidos entre 15.001 y 25.000 euros y 5 puntos a los solicitantes cuyos ingresos ponderados estén comprendidos entre 25.001 y 30.000 euros.

4) 10 puntu emango dira etxebizitza-premia bereziko kolektiboren baten parte izateagatik (adimen- eta garapen-desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonak, kide bakarreko familiak, genero indarkeriaren biktima diren emakumeak, legalki dibortziatuak edo bananduak, gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz beraien ohiko etxebizitzaren jabetza galdu duten pertsonak, 70 urtetik gorakoak, 30 urtetik beherako pertsonak); gehienez 30 puntu emango dira kolektibo bat baino gehiagoren parte izanez gero.

4) Se otorgarán 10 puntos por formar parte de alguno de los colectivos con especial necesidad de vivienda (personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas divorciadas o separadas legalmente, personas que hayan perdido la propiedad de su vivienda habitual por incapacidad de pago sobrevenida, personas mayores de 70 años y menores de 30 años), con un máximo de 30 si se forma parte de más de un colectivo.

Bederatzigarrena.– Logela bakarreko zuzkidura-bizitokiak kide bakarreko edo bi kideko bizikidetza-unitateei esleituko zaizkie nagusiki eta bi logelakoak hiru kideko bizikidetza-unitateei.

Noveno.– Los alojamientos dotacionales de un dormitorio se adjudicarán a unidades convivenciales de uno o dos miembros y los de dos dormitorios se adjudicarán preferentemente a unidades convivenciales de tres miembros.

Hamargarrena.– Esleipenaren ondoren zuzkidura-bizitokirik eskuratu ez dutenekin itxarote-zerrenda osatuko da, zortzigarren atalean jasotako lehentasunak aintzat hartuta, eta baremazio ordenaren arabera; itxarote-zerrenda hori esleipendunek uko egiteagatik edo esleipena baliogabetzeagatik hutsik geratzen diren zuzkidura-bizitokiak esleitzeko erabiliko da.

Décimo.– Las solicitudes admitidas en el procedimiento de adjudicación que no resulten adjudicatarias de un alojamiento dotacional pasarán a formar parte de la lista de espera ordenada con los mismos criterios de preferencia establecidos en el apartado octavo y por orden de baremación, y dicha lista de espera se utilizará para la adjudicación de los alojamientos dotacionales que queden vacantes por renuncia de la adjudicataria inicial o por revocación de la adjudicación.

Itxarote-zerrenda agortzen bada 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 59. artikuluan ezarritako prozedurari jarraikiz esleituko dira etxebizitzak.

Agotada la lista de espera, los alojamientos dotacionales se adjudicarán conforme el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Hamaikagarrena.– Esleipendunen zerrendak egokitutako zuzkidura-bizitokiak barne, eta dagozkien itxarote-zerrendak honako toki hauetan argitaratuko dira: Zuzenean-Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren iragarki-oholetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan.

Undécimo.– Las listas de personas adjudicatarias con la asignación de alojamientos y las listas de espera se publicarán mediante su exposición en los tablones de anuncios del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean y el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hamabigarrena.– Agindu honen aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan. Errekurtso biak aurkezteko epea agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da.

Duodécimo.– Contra la presente Orden puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de noviembre de 2018.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental