Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2018ko urriaren 31, asteazkena

N.º 210, miércoles 31 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
5352
5352

AGINDUA, 2018ko urriaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez arriskuko eremu izendatzen baitira Mirandako lurpeko ur-masa alubialaren iparraldeko eta erdialdeko sektoreak, nitratoek kutsa ditzaketelako.

ORDEN de 15 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se declaran los sectores Norte e Intermedio de la Masa de agua subterránea Aluvial de Miranda como zona vulnerable a la contaminación por nitratos.

Nitratoei buruzko Kontseiluaren 1991ko abenduaren 12ko 91/676/EEE Zuzentarauak 3. artikuluaren 2. puntuan ezartzen du estatukideek arriskuko eremu izendatutako dituztela beren lurraldeko zenbait gune, baldin eta nitrato-maila jakin batzuk gainditzen dituzten urak biltzen badituzte (91/676/EEE Zuzentaraua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik ura babesteari buruzkoa).

La Directiva de Nitratos (Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias) establece en el punto 2 del artículo 3, que los Estados miembros declararán como zonas vulnerables a aquellas zonas de su territorio cuyas aguas superen unos determinados niveles de nitratos.

Espainiako Estatuak bere legeria egokitu zuen zuzentarau horretara, otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuaren bidez (261/1996 Errege Dekretua, Nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik ura babesteari buruzkoa).

El Estado español traspuso esa directiva mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak gauzatuz, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua onartu zuen, Nekazaritzatik eratorritako nitratoz ura kutsatzeko arriskuan dauden eremuak arriskuko eremu izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena. Dekretu horren xedapen gehigarrian, Gasteizko Unitate Hidrologikoko ekialdeko sektorea izendatu zen arriskuko eremu.

En el ejercicio de las competencias correspondientes al Gobierno Vasco, se aprobó el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la disposición adicional a este Decreto se designa como Zona Vulnerable al Sector Oriental de la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz.

Geroago, arriskuko eremu hori zabaldu zen Dulantziko sektorera, Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako sailburuaren 2008ko apirilaren 8ko Aginduaren bidez. Gero, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2009ko azaroaren 18ko Aginduaren bidez, arriskuko eremu izendatu zen Gasteizko Unitate Hidrologikoko mendebaldeko sektorea (Foronda I eta II), nitratoek kutsa dezaketelako.

Con posterioridad, el ámbito de esta zona vulnerable se amplió al Sector Dulantzi mediante Orden de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación y, mediante la Orden de 18 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, se declaró como zona vulnerable a la contaminación por nitratos a la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Occidental-Foronda I y II.

Euskal Autonomia Erkidegoko beste eremu batzuetan uren kalitateari dagokionez eginiko jarraipenek erakutsi dutenez, Miranda de Ebroko masa alubialaren zati batek nekazaritzatik eratorritako nitratoek kutsatutako edo kutsa dezaketen urak ditu eta arriskuko eremu izendatzeko 91/676/EEE Zuzentarauan ezarritako baldintzak betetzen ditu. Hortaz, beharrezkotzat jo da arriskuko eremu izendatzea Mirandako lurpeko ur-masaren iparraldeko eta erdialdeko sektoreak, nekazaritzatik eratorritako nitratoek kutsa ditzaketelako.

Los seguimientos de la calidad de las aguas realizados en otros ámbitos del País Vasco han indicado que parte de la masa Aluvial de Miranda de Ebro cuenta con aguas afectadas o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario; y que se cumplen los requisitos establecidos por la Directiva 91/676/CEE para que sea declarada Zona Vulnerable. En consecuencia, se ha considerado necesario proceder a la declaración como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria los sectores Norte e Intermedio de la Masa de agua subterránea Aluvial de Miranda.

Bestalde, aipatutako abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuan ezartzen denez, nahitaezkoa da arriskuko eremu horietarako jarduketa-planak prestatzea, nekazaritzatik eratorritako nitratoek eragindako kutsadura prebenitzeko eta murrizteko. Ildo horretatik, 2009ko azaroaren 2ko Aginduak aldatutako 2008ko urriaren 15eko Aginduaren bidez, jarduketa-plan bat onartu zen, nekazaritzatik eratorritako nitratoek kutsatzeko arriskuan egoteagatik arriskuko izendatutako eremuen gainean aplikatzeko dena.

Por otro lado, el referido Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, también exige que se deben elaborar, para estas zonas vulnerables, programas de actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario y así, mediante Orden de 15 de octubre de 2008, modificada por Orden de 2 de noviembre de 2009 se aprobó el Plan de Actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuaren bidez egiten zen eskumen-banaketa justifikatzen zuten gaiak, egun, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren esku geratu dira; azken sail horri atxikita geratu da, halaber, «Uraren Euskal Agentzia» zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. Hori guztia egin da Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuarekin bat etorriz (24/2016 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta haien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena.

De conformidad con el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos las materias que justificaban la atribución de competencias que realizaba el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, se residencian actualmente en los Departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras y de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; al cual queda adscrito el ente público de derecho privado «Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua».

Adierazitako guztia aintzat hartuta, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak

Por todo lo expuesto, la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

HAU XEDATU DUTE:
DISPONEN:

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko honako eremu hau izendatzea arriskuko eremu, Nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik ura babesteari buruzko otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuaren ondorioetarako:

Artículo 1.– Declarar como como Zona Vulnerable en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los efectos que dimanan del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, las siguientes áreas:

– Mirandako lurpeko ur-masa alubialaren iparraldeko sektorea.

– Sector Norte de la Masa de agua subterránea Aluvial de Miranda.

– Mirandako lurpeko ur-masa alubialaren iparraldeko sektorea.

– Sector Intermedio de la Masa de agua subterránea Aluvial de Miranda.

Agindu honen eranskinean jasotzen da eremu horretako deskribapen kartografikoa.

La descripción cartográfica de esta zona figura como anexo a la presente Orden.

2. artikulua.– Arriskuko eremu horri aplikatu behar zaion jarduketa-plana ezarrita dago Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuaren eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako sailburuaren 2008ko urriaren 15eko Aginduan, zeina aldatu baitzen Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2009ko azaroaren 2ko Aginduaren bidez.

Artículo 2.– El plan de actuación aplicable a esta zona vulnerable será el determinado por la Orden de 15 de octubre de 2008 de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, modificada por Orden de 2 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Trantsizio Ekologikorako Ministerioari jakinaraziko dio agindu honen bidez arriskuko eremu deklaratutako eremuaren berri.

Primera – El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda comunicará al Ministerio para la Transición Ecológica la declaración de la Zona Vulnerable declarada mediante la presente Orden.

Bigarrena.– Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, edo, zuzenean, administraziorekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, betiere agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segunda – Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Xedapen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Tercera – La presente disposición producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2018.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental