Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2018ko urriaren 17a, asteazkena

N.º 200, miércoles 17 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
5073
5073

145/2018 DEKRETUA urriaren 9koa, zeinaren bidez behin betiko onartzen baita Araba Erdialdeko eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, Jundiz-Billodako terminal intermodal logistikoa eraiki ahal izateko.

DECRETO 145/2018, de 9 de octubre, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central, para posibilitar la construcción de la Terminal Logística Intermodal de Jundiz-Víllodas.

1.– Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala behin betiko onartu zen abenduaren 28ko 277/2004 Dekretuaren bidez.

1.– El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 277/2004, de 28 de diciembre.

Lurralde Plan Partzial horrek antolamendu integrala ezarri du eremu funtzional osorako, eta udal-mugarte hauek barne hartzen ditu: Alegría-Dulantzi, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Kanpezu, Zigoitia, Kuartango, Burgu, Iruña Oka, Iruraiz-Gauna, Lagran, Lantaron, Legutio, Otxandio, Urizaharra, Erriberabeitia, Erriberagoitia, Añana, Agurain, Donemiliaga, Ubide, Urkabustaiz, Gaubea, Harana, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, Zambrana, Zuia; baita Badaiako mendilerroa, Entziako partzuergoa, Urizaharra, Lagran eta Laño.

Este Plan Territorial Parcial establece una ordenación integral para todo el Área Funcional, que comprende los términos municipales de Alegría-Dulantzi, Armiñon, Arraia-Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Zigoitia, Kuartango, Elburgo, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Lagrán, Lantarón, Legutio, Otxandio, Peñacerrada-Urizaharra, Ribera Alta, Ribera Baja, Añana, Salvatierra, San Millán, Ubide, Urkabustaiz, Valdegovía, Valle de Arana, Vitoria-Gasteiz, Zalduondo, Zambrana, Zuia e inclusive además los ámbitos de Sierra Brava de Badaya, Parzonería de Entzia, Comunidad de Peñacerrada-Urizaharra, Lagrán y Laño.

2.– Sustapen Ministerioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak lankidetza-protokoloa dute sinatuta Merkatugaien Trenbide Garraioa bultzatzeko Plan Estrategikoaren merkatugaien oinarrizko sarearen barruan dauden terminal logistiko intermodalak garatzeko. Protokolo horren xedea da administrazio bion arteko lankidetza bideratzea Jundiz eta Lezoko terminal logistiko intermodalak garatzeko, zeinak Espainiako Merkatugaien Trenbide Garraioa bultzatzeko Plan Estrategikoaren merkatugaien oinarrizko sarera batu baitira.

2.– El Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Administración Autonómica del País Vasco para el desarrollo de las terminales logísticas intermodales incluidas en la red básica de mercancías del Plan Estratégico para el impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías, tiene por objeto instrumentar la cooperación necesaria entre ambas administraciones para el desarrollo de las terminales logísticas intermodales de Jundiz y Lezo, incluidas en la Red Básica de Mercancías del Plan Estratégico para el impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías de España.

3.– 2012ko uztailean, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak eta Garraio Azpiegituraren Zuzendaritzak elkarrekin sustatu zuten aldaketa honen idazketa; aldaketaren xede nagusia da erabilera logistikoetarako eremu bat gordetzea Vitoria-Gasteizen eta Iruña Okan, Jundiz-Billodako terminal intermodala eraikitzeko. Eremu hori Vitoria-Gasteizko hiri-eremuko mendebaldean dago, eta bat dator egungo tren-trazadurak mugatzen duen eremuarekin –iberiar zabalerakoa–, baita abiadura handiko eta nazioarteko zabalerako etorkizuneko tren-trazadurarekin ere. Eremuak 45,69 hektareako azalera du: horietatik, 28,26 ha Iruña Okan daude, eta 17,43 ha, Vitoria-Gasteizen.

3.– En julio de 2012 la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana y la Dirección de Infraestructuras del Transporte, ambas del Gobierno Vasco, promovieron conjuntamente la redacción de la presente modificación, que tiene por objeto principal reservar un área para usos logísticos en los municipios de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca para la construcción de la terminal intermodal de Jundiz-Villodas. Este ámbito situado al oeste del área urbana de Vitoria-Gasteiz, se corresponde con el área delimitada por el trazado ferroviario actual existente, de Ancho Ibérico y el futuro trazado ferroviario de Alta Velocidad y Ancho Internacional. El área tiene una superficie de 45,69 hectáreas, de las cuales 28,26 corresponden al municipio de Iruña de Oca y 17,43 al de Vitoria-Gasteiz.

4.– Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2012ko ekainaren 11ko Aginduaren bidez xedatu zen aldaketa hori ez zela funtsezkoa, eta, beraz, aldaketa hori izapidetzerakoan, irailaren 9ko 206/2003 Dekretuan aurreikusitako izapideak egin dira. Dekretu horrek arautu zuen, hain zuzen ere, funtsezkoak ez diren Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketak onartzeko prozedura.

4.– Dado que mediante Orden de 11 de junio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, se dispuso declarar el carácter no sustancial de la presente modificación, en la tramitación de la misma se han observado los trámites previstos en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

5.– Lurralde-plan partzialaren aldaketa horrek dekretu honen I. eranskinean argitaratzeko jasotako antolamendu-arauak barne hartzen ditu.

5.– La referida modificación del Plan Territorial Parcial incorpora las Normas de Ordenación que se acompañan como Anexo I al presente Decreto para su publicación.

6.– Ingurumen-ebaluazioaren prozedurari dagokionez, aplikatu beharreko ingurumen-legediarekin bat izapidetu da; izan ere, espedientean honako agiri hauek jaso dira: erreferentziako agiria, 2012ko irailaren 27koa; 2015eko maiatzaren 22ko Ebazpenaren bitartez eman zen ingurumen-azterketa estrategikoaren irismenari buruzko agiria, eta, azkenik, ingurumen-adierazpen estrategikoa, 2017ko azaroaren 15eko Ebazpenaren bidez eman zena eta zeinaren edukia Planaren aldaketa honetan gehitu baita.

6.– En relación con el procedimiento de evaluación ambiental se ha tramitado de conformidad con la legislación ambiental aplicable, constando en el expediente el documento de referencia de 27 de septiembre de 2012, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico formulado mediante resolución de 22 de mayo de 2015 y, finalmente, la declaración ambiental estratégica formulada por resolución de 15 de noviembre de 2017, cuyo contenido se ha incorporado a la presente modificación del Plan.

Bestalde, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 26.2 artikuluak ezarritakoa betez, dekretu honen II. eranskin modura gehitu da ingurumen-alderdiak planaren aldaketan txertatzeko moduari buruzko laburpena, planaren aldaketak ingurumenean duen eraginaren jarraipena egiteko hartuko diren neurriak barne.

Así mismo y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se adjunta como Anexo II a este Decreto el extracto sobre la integración en la Modificación del Plan, de los aspectos ambientales, incluidas las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de dicha modificación del Plan.

7.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila eskuduna da planaren aldaketa hau Gobernu Kontseiluari helarazteko, horrek behin betiko onets dezan, funtsezkoak ez diren Lurraldearen Antolamendurako Jarraibideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen aldaketak onartzeko prozedura arautu zuen irailaren 9ko 206/2003 Dekretuaren 4.7 artikuluaren arabera.

7.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la presente modificación del Plan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.7 del Decreto 206/2003 de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko urriaren 9an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– 1.– Behin betiko onestea Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren aldaketa, Jundiz-Billodako terminal intermodal logistikoa eraiki ahal izateko. Dekretu honen I. eranskin modura gehitu dira horren antolamendu-arauak.

Artículo único.– 1.– Aprobar definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central, para posibilitar la construcción de la terminal logística intermodal de Jundiz-Villodas, cuyas Normas de Ordenación se incluyen como Anexo I al presente Decreto.

2.– Bestalde, II. eranskin gisa argitaratu da ingurumen-alderdiak planaren aldaketan txertatzeko moduari buruzko laburpena, planaren aldaketak ingurumenean duen eraginaren jarraipena egiteko hartuko diren neurriak barne.

2.– Así mismo y como Anexo II, se publica el extracto sobre la integración en la Modificación del Plan de los aspectos ambientales, incluidas las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de dicha modificación del Plan.

3.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egoitza elektronikoan eskuragarri daude lurralde-plan partzialaren aldaketari buruzko dokumentu guztiak.

3.– En la sede electrónica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se encuentran disponibles todos los documentos que conforman la modificación del Plan Territorial Parcial.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Formulazio-, berrikuspen- edo aldaketa-prozesuetan txertatuta dauden eta planaren aldaketa hau indarrean jarri den garaian onartu ez diren Vitoria-Gasteiz eta Iruña Oka udalerrien hirigintza-plangintzak bertan jasotako xehetasunetara egokitu beharko dira.

Los planeamiento urbanísticos de los municipios de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de esta modificación del Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en esta.

Edonola ere, aldaketa honetan ezarritakoaren arabera egokitu beharko dira indarrean dauden hirigintza-plangintza horiek, aldaketa indarrean sartu eta bi urteko epean.

En todo caso, los citados planeamientos urbanísticos vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto en esta modificación en el plazo máximo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urriaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

URRIAREN 9KO 145/2018 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 145/2018, DE 9 DE OCTUBRE
ANTOLAMENDUKO ARAUAK
NORMAS DE ORDENACIÓN

Aldatuko diren antolamenduko arauak.

Normas de ordenación que se modifican.

Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxa.

Ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de la Innovación Sur.

Arabako Atea-Jundiz.

Puerta de Álava-Jundiz.

IV. titulua Eragiketa Estrategikoen fitxak Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxa: Arabako Atea-Jundiz.

Título IV Fichas de Operaciones Estratégicas Ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de la Innovación Sur: Puerta de Álava-Jundiz

OE3 Eragiketa Estrategikoa.

Operación Estratégica OE3

Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua.

Arco de la Innovación Sur.

Arabako Atea-Jundiz.

Puerta de Álava-Jundiz.

Zehaztapen lotesleak.

Determinaciones vinculantes.

1.– Kokapena.

1.– Localización.

Zatia: B-3.

Fragmento: B-3.

Udalerriak: Iruña Oka, Vitoria-Gasteiz.

Municipios: Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz.

2.– Eraginpeko lurzoruaren sailkapena plangintzaren arabera (Udalplan).

2.– Clasificación del suelo afectado según planeamiento (Udalplan).

Lurzoru urbanizaezina. Lurzoru urbanizagarria.

Suelo no urbanizable. Suelo urbanizable.

3.– Xedea.

3.– Objeto.

Izaera mistoko esku-hartze nabarmena da, A-2622 autobideko N-1 errepidearen oraingo hargunearen (aldatzea aurreikusi da, Nanclares Okako saihesbide berria dela eta) eta Vitoria-Gasteizko ingurabidearen eta N-102 autobidearen bidebanatzetik gertu dagoen ingurunearen artean mugatutakoa. Esku-hartze horren xede da «Arabarako sarbide berria»ren eraikuntza bultzatzea eta, esan bezala, esku-hartze nabarmena da, lurraldean adierazgarritasun handia lortu nahi baitu Haranen eta hegoaldeko Lautadaren egitura-konexioak, Vitoria-Gasteizko hirirako sarbidea eta «Berrikuntzaren Arkuaren» hegoaldeko gune nagusia elkartuko dituen gunea bihurtuta.

Constituye una intervención emblemática de carácter mixto, acotada entre la acometida actual de la A-2622 en la N-I (con previsiones de modificación en razón de la nueva variante de Nanclares de la Oca) y el entorno próximo a la bifurcación de la Circunvalación de Vitoria-Gasteiz y la N-102. Pretende impulsar la construcción de la «nueva puerta de acceso a Álava», actuación de fuerte contenido simbólico que persigue alcanzar una gran significación territorial al configurarse como el punto de confluencia de las conexiones de estructura de los Valles y la Llanada sur, del acceso a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y de la cabecera sur del «Arco de la Innovación».

Esku-hartzeak Jundiz mendiaren balio arkeologikoa sendotu eta ezagutzera eman nahi du, haren inguruetan baitaude Jundiz eta Ariñez herrixken aztarnategiak, baita Jundizko San Joan ermitarena ere. Proposamenak aztarnategien guneak argi eta garbi mugatzea aurreikusten du lehenik eta, ondoren, osagai didaktikoak eta kulturalak dituzten mendia bisitatzeko ibilbideak sortzea, mugarri txikiekin, eremuaren aberastasun arkeologikoa nahiz indusketak egiteko erabiltzen diren prozedurak ezagutarazteko.

La intervención pretende potenciar y difundir el valor arqueológico del Monte de Jundiz en cuyo entorno se hallan los yacimientos correspondientes al poblado de Jundiz, el poblado de Ariñez y la ermita de San Juan de Jundiz. Partiendo de delimitar claramente las zonas de yacimientos, la propuesta prevé la creación de itinerarios de visita al monte con elementos de carácter didáctico-cultural que, a modo de pequeños hitos, permitan conocer la riqueza arqueológica del área y revelen al mismo tiempo los procedimientos empleados para llevar a cabo las excavaciones.

N-1 eta N-102 errepideek bat egiten duten lekuan, erakunde publikoak, kultura-erakundeak, konbentzio-esparruak, erakusketak, ospakizunak eta abar hartzeko eraikin handi eta adierazgarri bat jar daiteke. Gune hori, halaber, eremu arkeologikoaren elementu nagusia bihur daiteke, gai horri buruzko jarduera guztiak bere baitan hartuta.

En la confluencia de la N-I y la N-102, podría emplazarse una gran construcción representativa destinada a sede de organismos públicos, culturales, recintos de convenciones, exposiciones, celebraciones, etc., debería convertirse también en elemento central de la zona arqueológica, aglutinando todas las actividades cuyo punto de referencia fuera esta materia.

Esku-hartzearen hego-ekialdeko eta ipar-mendebaldeko aldeak tratatzean, inguru horretako ingurumen-berezitasunak gogoan hartu beharko dira, bai eta aldez aurretik martxan zeuden nahiz aurreikusitako jardueren garapen kualifikatua bultzatu ere. Alabaina, EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Planak abiadura handiko linea berrirako onartu duen trazak asko baldintzatzen du lurzoru horien ahalmena, batez ere ipar-mendebaldekoenak, diagonalean zeharkatuko baititu horiek, eta, ondorioz, eremuaren erdigunean eragina izango baitu.

Los flancos sureste y noroeste de la actuación deben responder en su tratamiento a la particularidad ambiental del sitio y a potenciar el desarrollo cualificado de actividades preexistentes y previstas. No obstante, la traza asumida por el Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria de la CAPV para la nueva línea de velocidad alta, condiciona enormemente la potencialidad de estos suelos, y sobre todo de los situados al noroeste, al atravesarlos en diagonal afectando la parte central del ámbito.

Esku-hartzeak zenbait laguntza jasoko ditu, hala nola Vitoria-Gasteizko eta Iruña Okako Plan Orokorretan industria-lurren inguruan aurreikusitakoa eta EAEko ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektorialak inguru horretan zehaztutako ekimen publikoak, alegia: plataforma logistiko intermodala, merkatugaien garraio- eta banaketa-jardueretarako poligonoa eta Jundizko poligonoaren handitzea eta indartzea.

Al desarrollo de esta actuación contribuyen las previsiones de suelo industrial de los Planes Generales de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca, así como las iniciativas públicas definidas en el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales (Plataforma Logística Intermodal; Polígono para Actividades de Transporte y Distribución de Mercancías; y, ampliación y consolidación del Polígono de Jundiz) con incidencia en el entorno.

4.– Aplikazio-irizpideak.

4.– Criterios de aplicación.

Nahitaez kontuan hartu beharrekoak:

De consideración obligatoria:

Orokorrak.

De carácter general.

– Eragiketa estrategiko honen lurralde-antolamenduak bereziki aintzat hartuko du zenbait gunek uraldiro duten uholde-arriskua; gainera, Vitoria-Gasteizko akuifero kuaternarioaren gainean daude. Hori dela eta, azpiegituraren eta erabilera-antolamenduaren proposamena ezaugarri hori kontuan hartuta diseinatuko da.

– La ordenación del territorio de esta Operación Estratégica tendrá una consideración específica hacia la problemática de la inundabilidad de algunas Áreas ante los diferentes períodos de avenidas y ante su emplazamiento sobre el acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz, diseñando una propuesta infraestructural y de ordenación de usos acorde con tal característica.

Erabilerei dagokienez.

Respecto a los usos.

– Iruña Oka eta Vitoria-Gasteiz udalerrien arteko plangintza bateragarri egingo da Subillabideren eta Jundizen artean dauden hutsuneetan, eta eremu horretan dauden aztarnategi arkeologikoetako aktiboaren balioa nabarmenduko da.

– Se compatibilizará el planeamiento entre los municipios de Iruña de Oca y Vitoria- Gasteiz, en los vacíos existentes entre Subillabide y Jundiz, poniendo en valor el activo de los yacimientos arqueológicos existentes en el ámbito.

– Ipar-mendebaldeko aldea produkzio-jardueretarako gordeko da, egungo ezarpenen eta plangintzaren aurreikuspenen arabera.

– El lateral noroccidental se destinará a actividades productivas, en base a las implantaciones existentes y a las previsiones de planeamiento.

– Jundiz mendiaren balioa azpimarratuko da arkeologia-balio handiko eremu gisa. Ibilbide hezigarri eta kulturalak sortuko dira, inguruko arkeologia-ezaugarriak ezagutzera emateko mugarri txikiekin, eta, besteak beste, Billodaren eta Tresponderen artean dagoen balio handiko aztarnategiari buruzko erreferentziak jasoko dituzte.

– El Monte de Jundiz se pondrá en valor como ámbito de notable valor arqueológico. Se crearán itinerarios educativos-culturales con pequeños hitos que difundan las cualidades arqueológicas del entorno, incluyendo referencias del valioso yacimiento situado entre Víllodas y Trespuentes.

Azpiegiturei dagokienez.

Respecto a las infraestructuras.

– Errepide arloko organo eskudunak Etxebarri-Ibiña / Armiñón lotura Berrikuntzaren Arkuaren parean konpondu ez ezik, berorrek arkuaren zenbait piezekin eta Vitoria-Gasteizko hiriarekin dituen lotura- eta interrelazio-arazoak ere konpondu egin beharko ditu.

– El órgano competente en materia de carreteras, además de resolver la unión Etxabarri Ibiña/Armiñón a su paso por el Arco de la Innovación, deberá dar solución a los problemas de conexión e interrelación de aquella con las distintas piezas del Arco y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

– N-1 eta N-102 errepideek bat egiten duten gunea ebazteko orduan arreta jarriko da, bi bideotako trazaduren norabideek baldintzatzen dute eta.

– Cuidar la resolución del punto de encuentro entre la N-I y la N-102, condicionado por las directrices de los trazados de ambas vías.

– Trenbideko ezpondak tratatzean, esku-hartzean trena ahalik eta hoberen integratzen dela bermatu beharko da; horretarako, esku-hartzearen berdeguneetara lotzea ahalbidetzen duen paisaiaren tratamendu bat ziurtatuko da.

– El tratamiento de los taludes ferroviarios deberá garantizar la mejor integración posible del tren a la actuación, asegurando el tratamiento paisajístico que permita asociarlos a las zonas verdes de la intervención.

– Esku-hartzeak barne hartuko du eremu horretatik igarotzen den Done Jakue bidearen zatia (monumentu-multzo izendatu dute).

– Incluir en la actuación el tramo del Camino de Santiago (declarado Conjunto Monumental) que discurre por el ámbito.

Gomendioak:

Recomendaciones:

Erabilerei dagokienez.

Respecto a los usos.

– N-1 eta N-102 errepideen arteko bidegurutzean, eraikin erakusgarri bat eraikitzea; alegia, lurralderako «sarbide» gisa funtzionatuko duen izaera sinboliko handiko espazioa.

– Impulsar la construcción de una edificación representativa en la intersección de la N-I con la N-102, espacio de elevado carácter simbólico que tiende a comportarse como «puerta de acceso» al territorio.

– Ipar-mendebaldeko produkzio-esparruak zerbitzuak edo industriaren erakustoki bat ezartzeko aukera aztertu beharko luke, N-1 errepiderako fatxada modura.

– El espacio productivo noroccidental debería contemplar la implantación de servicios o industria escaparate conformando la fachada a la N-I.

– Esku-hartzearen hego-ekialdeko aldea lurzoru-kontsumo handia beharrezkoa duten zuzkidura-jardueretarako uztea gomendatzen dugu. Esaterako, kirol-instalazioak jar litezke bertan, kirol tradizionalak nahiz lurzoru-hedadura handiak behar dituztenak eskaintzeko, hala nola hipika. Dena dela, instalazio horiek osatze aldera, erabilera publikoko kirol-eremu bat ere ezartzea gomendatzen da, ahal dela ipar-ekialdean, N-1 eta N-102 errepideen arteko bidegurutzean ezarriko den eraikin erakusgarriari estu lotuta.

– Se recomienda que el lateral suroriental de la actuación se destine a actividades dotacionales de gran consumo de suelo. Podría acoger instalaciones deportivas donde pudieran ofrecerse los deportes más tradicionales junto a aquellos que, como es el caso de la hípica, demandan grandes extensiones de terreno. Se recomienda no obstante complementar estas instalaciones con una extensión deportiva de uso público, preferentemente situada en el extremo noreste, en estrecha relación con la construcción representativa situada en la intersección de la N-1 y N-102.

– N-1 eta N-102 errepideen arteko bidegurutzearen aurrean hirugarren sektorerako erabilerak finkatzea baloratzea.

– Valorar el asentamiento de usos terciarios frente a la intersección de la N-I y N-102.

– Jundiz mendian, «bisita daitekeen eremu» izaera berrirako beharrezko zerbitzuak antolatzea iradokitzen da, mendiaren oinean.

– En el Monte de Jundiz se sugiere organizar los servicios necesarios a su nuevo carácter de «área visitable», al pie del mismo.

– N-1 errepidearen ingurabidean zerrenda berde eta jarraitu bat sortzen ahalegintzea, bai ekialdean, bai mendebaldean. Zerrenda berde horrek bi funtzio beteko ditu: batetik, errepidea eta Jundizko poligonoaren hedaduran ezarriko diren jarduera ekonomikoak banatuko ditu eta, bestetik, eragiketa estrategiko honen esku-hartzeetan egituraketa-elementu gisa balio izango du.

– Procurar generar una faja verde continua en los laterales oriental y occidental de la Circunvalación de la N-I que, por un lado, separe de la vía las actividades económicas previstas en la extensión del Polígono de Jundiz y, por otro, se comporte como elemento de articulación con las intervenciones de esta Operación Estratégica.

– Antolamenduan egun dagoen tokiko landaredia gorde eta integratuko dela artatzea.

– Atender al mantenimiento e integración de la vegetación autóctona existente en la ordenación.

Azpiegiturei dagokienez.

Respecto a las infraestructuras.

– Jundiz mendian, esparruaren barrualdetik hainbat ibilbide proposatzea –bai eta horien abiapuntuetan aparkalekuak aurrez ezartzea ere–, bisitarako zenbait aukera eskaintze aldera.

– Proponer, en el Monte de Jundiz, distintos recorridos interiores del recinto -previendo áreas de aparcamiento en el inicio de los mismos-, posibilitando opciones alternativas de visita.

– Aparkaleku-eremuak ingurunean integratzeko ahaleginak egin beharko dira, horien tamainarako muga bat ezarrita, eta, beharrezkoa izanez gero, eremuak zatituta; hain zuzen ere, erabilera horretarako azalera handiak sor ez daitezen.

– Debería procurarse la integración de las áreas de aparcamiento en el entorno, manteniendo para las mismas un tamaño acotado, fraccionándolas en su caso para evitar la aparición de amplias superficies con dicho destino.

5.– Erakunde sustatzailea.

5.– Organismo impulsor.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila eta Kultura Saila. Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Saila, Herrilan eta Garraio Saila eta Toki Administrazioa. Udalak.

Departamentos de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Cultura del Gobierno Vasco. Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente, de Obras Públicas y Transportes y de Administración Local de la Diputación Foral de Álava. Ayuntamientos.

Aldatu diren antolamenduko arauak.

Normas de ordenación modificadas.

Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxa.

Ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de la Innovación Sur.

Arabako Atea-Jundiz.

Puerta de Álava-Jundiz.

IV. titulua Eragiketa Estrategikoen fitxak Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxa: Arabako Atea-Jundiz.

Título IV Fichas de Operaciones Estratégicas Ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de la Innovación Sur: Puerta de Álava-Jundiz.

OE-3 Eragiketa Estrategikoa.

Operación Estratégica OE-3

Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua.

Arco de la Innovación Sur.

Arabako Atea-Jundiz.

Puerta de Álava-Jundiz.

Zehaztapen lotesleak.

Determinaciones Vinculantes.

1.– Kokapena.

1.– Localización.

Zatia: B-3.

Fragmento: B-3.

Udalerriak: Iruña Oka, Vitoria-Gasteiz.

Municipios: Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz.

2.– Eraginpeko lurzoruaren sailkapena plangintzaren arabera (Udalplan).

2.– Clasificación del suelo afectado según planeamiento (Udalplan).

Lurzoru urbanizaezina. Lurzoru urbanizagarria.

Suelo no urbanizable. Suelo urbanizable.

3.– Xedea.

3.– Objeto.

Izaera mistoko esku-hartze nabarmena da, A-2622 autobideko N-1 errepidearen oraingo hargunearen (aldatzea aurreikusi da, Nanclares Okako saihesbide berria dela eta) eta Vitoria-Gasteizko ingurabidearen eta N-102 autobidearen bidebanatzetik gertu dagoen ingurunearen artean mugatutakoa. Esku-hartze horren xede da «Arabarako sarbide berria»ren eraikuntza bultzatzea eta, esan bezala, esku-hartze nabarmena da, lurraldean adierazgarritasun handia lortu nahi baitu, Haranen eta hegoaldeko Lautadaren egitura-konexioak, Vitoria-Gasteiz hirirako sarbidea eta «Berrikuntzaren Arkuaren» hegoaldeko gune nagusia elkartuko dituen gunea bihurtuta.

Constituye una intervención emblemática de carácter mixto, acotada entre la acometida actual de la A-2622 en la N-I (con previsiones de modificación en razón de la nueva variante de Nanclares de la Oca) y el entorno próximo a la bifurcación de la Circunvalación de Vitoria-Gasteiz y la N-102. Pretende impulsar la construcción de la «nueva puerta de acceso a Álava», actuación de fuerte contenido simbólico que persigue alcanzar una gran significación territorial al configurarse como el punto de confluencia de las conexiones de estructura de los Valles y la Llanada sur, del acceso a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y de la cabecera sur del «Arco de la Innovación».

Vitoria-Gasteiz hiriari buruzko integrazio-azterlan informatiboa behin betiko onetsi izanaren ondorioz, abiadura handiko sarerako hasieran aurreikusi zen trazadura asko aldatu da. Trazadura berriak Europako zabalera dauka eta, horri esker, eremu ezin egokiagoa sortu da horren eta iberiar zabalera duen gaur egungo trenbidearen artean, Arabako Lurralde Historikoko Merkantzien Transferentziarako Terminal Intermodala kokatzeko. Hain zuzen ere, esku-hartzearen funtsezkoa den eta garrantzi handienetarikoa duen osagai bat da jarduketa hori.

La aprobación definitiva del Estudio Informativo de Integración en la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha modificado considerablemente las previsiones iniciales del trazado de la red de Alta Velocidad. El nuevo trazado de ancho europeo ha delimitado un ámbito entre este y el trazado ferroviario existente, de ancho ibérico, extraordinariamente adecuado para localizar la Terminal Intermodal de Transferencia de Mercancías del Territorio Histórico de Álava. Esta actuación constituye uno de los elementos fundamentales y de mayor relevancia de la Intervención.

Esku-hartzeak Jundiz mendiaren balio arkeologikoa sendotu eta ezagutzera eman nahi du, haren inguruetan baitaude Jundiz eta Ariñez herrixken aztarnategiak, baita Jundizko San Joan ermitarena ere. Proposamenak aztarnategien guneak argi eta garbi mugatzea aurreikusten du lehenik eta, ondoren, osagai didaktikoak eta kulturalak dituzten mendia bisitatzeko ibilbideak sortzea, mugarri txikiekin, eremuaren aberastasun arkeologikoa nahiz indusketak egiteko erabiltzen diren prozedurak ezagutarazteko.

La intervención pretende potenciar y difundir el valor arqueológico del Monte de Jundiz en cuyo entorno se hallan los yacimientos correspondientes al poblado de Jundiz, el poblado de Ariñez y la ermita de San Juan de Jundiz. Partiendo de delimitar claramente las zonas de yacimientos, la propuesta prevé la creación de itinerarios de visita al monte con elementos de carácter didáctico-cultural que, a modo de pequeños hitos, permitan conocer la riqueza arqueológica del área y revelen al mismo tiempo los procedimientos empleados para llevar a cabo las excavaciones.

N-1 eta N-102 errepideek bat egiten duten lekuan, erakunde publikoak, kultura-erakundeak, konbentzio-esparruak, erakusketak, ospakizunak eta abar hartzeko eraikin handi eta adierazgarri bat jar daiteke. Gune hori, halaber, Jundiz mendiko eremu arkeologikoaren elementu nagusia bihur daiteke, gai horri buruzko jarduera guztiak bere baitan hartuta. Horri dagokionez, Jundiz mendiko gunea lurraldea eraldatzeko lurzoruaren eremutik kanpo utzi denez gero, bertako arkeologia- eta ingurumen-balioa gorde eta sendotuko dela hobeto bermatuko da.

En la confluencia de la N-I y la N-102, podría emplazarse una gran construcción representativa destinada a sede de organismos públicos, culturales, recintos de convenciones, exposiciones, celebraciones, etc., debería convertirse también en elemento central de la zona arqueológica del Monte Jundiz situada en las inmediaciones, aglutinando todas las actividades cuyo punto de referencia fuera esta materia. En este sentido la exclusión del Área del Monte Jundiz del ámbito de Suelo de Transformación Territorial, supondrá una mayor garantía para el mantenimiento y potenciación de sus Valores Arqueológicos y Ambientales.

«Eraikin handi eta adierazgarriaren kokapen zehatza ezartzeko, kontuan izan beharko dira Vitoria-Gasteizko aireportuko aeronautikako zortasunen mugatzaileak diren azaleren maila-lerroak; horiek erabakiko dituzte eraikin horrek itsas-mailarekiko gainditu behar ez dituen altuerak (eraikinaren elementu guztiak barne: antenak, tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipamenduak, igogailuen kutxak, kartelak, dekorazioko erremateak...).»

«Para establecer la ubicación exacta de la gran construcción representativa habrán de tenerse en consideración las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar la mencionada construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.).»

Esku-hartzearen hego-ekialdeko eta ipar-mendebaldeko aldeak tratatzean, inguru horretako ingurumen-berezitasunak gogoan hartu beharko dira, bai eta aldez aurretik martxan zeuden nahiz aurreikusitako jardueren garapen kualifikatua bultzatu ere.

Los flancos sureste y noroeste de la actuación deben responder en su tratamiento a la particularidad ambiental del sitio y a potenciar el desarrollo cualificado de actividades preexistentes y previstas.

Esku-hartzeak zenbait laguntza jasoko ditu, hala nola Vitoria-Gasteizko eta Iruña Okako Plan Orokorretan industria-lurren inguruan aurreikusitakoa eta EAEko ekonomia-jardueretarako lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektorialak inguru horretan zehaztutako ekimen publikoak, alegia: plataforma logistiko intermodala, merkatugaien garraio- eta banaketa-jardueretarako poligonoa eta Jundizko poligonoaren handitzea eta indartzea.

Al desarrollo de esta actuación contribuyen las previsiones de suelo industrial de los Planes Generales de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca, así como las iniciativas públicas definidas en el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales (Plataforma Logística Intermodal; Polígono para Actividades de Transporte y Distribución de Mercancías; y, ampliación y consolidación del Polígono de Jundiz) con incidencia en el entorno.

4.– Aplikazio-irizpideak.

4.– Criterios de aplicación.

Nahitaez kontuan hartu beharrekoak:

De consideración obligatoria:

Orokorrak.

De carácter general.

– Eragiketa estrategiko honen lurralde-antolamenduak bereziki aintzat hartuko du zenbait gunek uraldiro duten uholde-arriskua; gainera, Vitoria-Gasteizko akuifero kuaternarioaren gainean daude. Hori dela eta, azpiegituraren eta erabilera-antolamenduaren proposamena ezaugarri hori kontuan hartuta diseinatuko da.

– La ordenación del territorio de esta Operación Estratégica tendrá una consideración específica hacia la problemática de la inundabilidad de algunas Áreas ante los diferentes períodos de avenidas y ante su emplazamiento sobre el acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz, diseñando una propuesta infraestructural y de ordenación de usos acorde con tal característica.

Erabilerei dagokienez.

Respecto a los usos.

– Iruña Oka eta Vitoria-Gasteiz udalerrien arteko plangintza bateragarri egingo da Subillabideren eta Jundizen artean dauden hutsuneetan, eta eremu horretan dauden aztarnategi arkeologikoetako aktiboaren balioa nabarmenduko da.

– Se compatibilizará el planeamiento entre los municipios de Iruña de Oca y Vitoria- Gasteiz, en los vacíos existentes entre Subillabide y Jundiz, poniendo en valor el activo de los yacimientos arqueológicos existentes en el ámbito.

– Iparraldean, abiadura handiko sarearen trazadurak eta gaur egun dagoenarenak (iberiar zabalerakoa) mugatzen duten eremua jarduera logistiko eta garraio-jardueretarako gordeko da. Bertan ezarriko da, hain zuzen ere, Arabako Lurralde Historikoko Merkantzien Transferentziarako Terminal Intermodala.

– En el extremo Norte, el Ámbito delimitado por el trazado de la red ferroviaria de Alta Velocidad y la red ferroviaria existente, de Ancho Ibérico, se destinara a actividades logísticas y de transporte y se dispondrá la Terminal Intermodal de Transferencia de Mercancías del Territorio Histórico de Álava.

– Esparru horretan intermodalaren eraikuntza zehazterakoan, lehenetsiko da ahalik eta lurzoru gutxien okupatzea eta, ahal dela, ipar-ekialdeko eremuan kokatuko da.

– La definición constructiva de la intermodal en el espacio priorizará la mínima ocupación posible de suelo, y de forma preferente al noreste del ámbito.

– Aldaketaren eraginpeko gunea, hau da, geltoki intermodala eraikitzeko esku-hartzea egingo den tokia (lurralde-eraldaketaren gunea), Iruña Okako nahiz Vitoria-Gasteizko balizko zona arkeologikoei buruzko dokumentazio grafikoarekin alderatu eta gero, ikusi da eremuak ez dituela balizko zona arkeologiko horiek barne hartzen; hori bai, aldez aurretik Jundiz mediko ekialdea lurralde-eraldaketaren eraginpeko esparrutik kanpo utzi delako eta, horrela, aipatutako espazio berezia libre geratu delako, haren barruko gune guztiak barne. Hori gorabehera, gune horretan egiten den edozein eraikuntza esku-hartzek Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritakoa bete beharko du.

– Contrastada la zona afectada por la modificación en la que se prevé la intervención constructiva de la Estación Intermodal (Zona de Transformación Territorial) con la documentación gráfica disponible de las zonas de presunción arqueológica tanto del municipio de Iruña de Oca como de Vitoria-Gasteiz, no se observa que ninguna de estas recaiga sobre el ámbito; antes bien, la desafección al Este del Monte de Jundiz como espacio sujeto de transformación territorial libera este espacio singular y las zonas que están en él. No obstante lo anterior, toda intervención constructiva sobre la zona deberá observar lo establecido en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco.

Vitoria-Gasteizko eta Iruña Okako hiri-antolamenduko plan orokorrak berrikusteko prozesuan, dela banaka dela batera, nekazaritza-balio handiko lurzoru urbanizagarriaren zati bat desklasifikatu beharko da, gutxienez 50 hektareako azalera duena, eta lurzoru urbanizaezin gisa klasifikatu, balio estrategiko handiko nekazaritza nahiz abeltzaintzako eta landazabaleko kategorian.

La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de Iruña de Oca, en proceso de realización, debieran, de forma individualizada o conjunta, desclasificar una superficie no inferior a 50 Hectáreas de suelo Urbanizable de alto valor agrológico, que pasará a ser clasificado como suelo No Urbanizable categoría Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico.

– Iruña Okako eta Vitoria-Gasteizko Udalen erabakia, dela elkarrekin hartutakoa dela bakarkakoa, justifikatu egin beharko du desklasifikatzeko azkenik hautatu den gunea egokia dela, ingurumen-alderdiei begira, nekazaritza-balio handiko lurzoruaren galera konpentsatzeko. Aukeratutako gunea ez bada agertzen planaren 2017ko maiatzeko aldaketaren ingurumen-azterketa estrategikoko eranskinaren 6. apartatuan aztertutakoen artean, adierazitako egokitasuna egiaztatu beharko da; horretarako, analisi konparatibo bat egingo da, dagoeneko aztertu diren proposamenak aintzat hartuta, zeinak, gutxienez, erabilitako ingurumen-aldagai berak aplikatuko dituen.

– La decisión que adopten los Ayuntamientos de Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz, de forma conjunta o individualizada, deberá justificar que el área a desclasificar finalmente escogida es ambientalmente idónea para compensar la pérdida de suelo de alto valor agrológico; en caso de optar por un área no analizada en el punto 6 de la Addenda al Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación del Plan, de mayo de 2017, deberá acreditarse dicha conformidad mediante un análisis comparativo con dichas propuestas ya analizadas, que incluya, al menos, las mismas variables ambientales utilizadas.

– Bestalde, aipaturiko udalerrietako plan orokorretan aztertuko da, URA Uraren Euskal Agentziarekin koordinaturik, zer uholde-arrisku sortuko duen aurreikusita dauden EAEko trenbide-sare berria eta terminal intermodala egikaritzeak.

– Asimismo los Planes Generales de los referidos municipios analizarán de forma coordinada con la Agencia Vasca del Agua (URA) la inundabilidad que fuera a generar la ejecución de la nueva Red Ferroviaria de la CAPV y la Terminal Intermodal prevista.

– Mendebaldeko aldea produkzio-jardueretarako gordeko da, egungo ezarpenen eta plangintzaren aurreikuspenen arabera.

– El lateral occidental se destinará a actividades productivas, en base a las implantaciones existentes y a las previsiones de planeamiento.

– Jundiz mendiaren balioa azpimarratuko da arkeologia-balio handiko eremu gisa. Ibilbide hezigarri eta kulturalak sortuko dira, inguruko arkeologia-ezaugarriak ezagutzera emateko mugarri txikiekin, eta, besteak beste, Billodaren eta Tresponderen artean dagoen balio handiko aztarnategiari buruzko erreferentziak jasoko dituzte.

– El Monte de Jundiz se pondrá en valor como ámbito de notable valor arqueológico. Se crearán itinerarios educativos-culturales con pequeños hitos que difundan las cualidades arqueológicas del entorno, incluyendo referencias del valioso yacimiento situado entre Víllodas y Trespuentes.

Azpiegiturei dagokienez.

Respecto a las infraestructuras.

– Errepide arloko organo eskudunak Etxebarri-Ibiña / Armiñón lotura Berrikuntzaren Arkuaren parean konpondu ez ezik, berorrek arkuaren zenbait piezekin eta Vitoria-Gasteizko hiriarekin dituen lotura- eta interrelazio-arazoak ere konpondu egin beharko ditu.

– El órgano competente en materia de carreteras, además de resolver la unión Etxabarri Ibiña/Armiñón a su paso por el Arco de la Innovación, deberá dar solución a los problemas de conexión e interrelación de aquella con las distintas piezas del Arco y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

– N-1 eta N-102 errepideek bat egiten duten gunea ebazteko orduan arreta jarriko da, bi bideotako trazaduren norabideek baldintzatzen dute eta.

– Cuidar la resolución del punto de encuentro entre la N-I y la N-102, condicionado por las directrices de los trazados de ambas vías.

– Trenbideko ezpondak tratatzean, esku-hartzean trena ahalik eta hoberen integratzen dela bermatu beharko da; horretarako, esku-hartzearen berdeguneetara lotzea ahalbidetzen duen paisaiaren tratamendu bat ziurtatuko da.

– El tratamiento de los taludes ferroviarios deberá garantizar la mejor integración posible del tren a la actuación, asegurando el tratamiento paisajístico que permita asociarlos a las zonas verdes de la intervención.

– Esku-hartzeak barne hartuko du eremu horretatik igarotzen den Done Jakue bidearen zatia (monumentu-multzo izendatu dute).

– Incluir en la actuación el tramo del Camino de Santiago (declarado Conjunto Monumental) que discurre por el ámbito.

Gomendioak:

Recomendaciones:

Erabilerei dagokienez.

Respecto a los usos.

– N-1 eta N-102 errepideen arteko bidegurutzean, eraikin erakusgarri bat eraikitzea; alegia, lurralderako «sarbide» gisa funtzionatuko duen izaera sinboliko handiko espazioa.

– Impulsar la construcción de una edificación representativa en la intersección de la N-I con la N-102, espacio de elevado carácter simbólico que tiende a comportarse como «puerta de acceso» al territorio.

– Mendebaldeko produkzio-esparruak zerbitzuak edo industriaren erakustoki bat ezartzeko aukera aztertu beharko luke, N-1 errepiderako fatxada modura.

– El espacio productivo occidental debería contemplar la implantación de servicios o industria escaparate conformando la fachada a la N-I.

– Esku-hartzearen hego-ekialdeko aldea lurzoru-kontsumo handia beharrezkoa duten zuzkidura-jardueretarako uztea gomendatzen dugu. Esaterako, kirol-instalazioak jar litezke bertan, kirol tradizionalak nahiz lurzoru-hedadura handiak behar dituztenak eskaintzeko, hala nola hipika. Dena dela, instalazio horiek osatze aldera, erabilera publikoko kirol-eremu bat ere ezartzea gomendatzen da, ahal dela ipar-ekialdean, N-1 eta N-102 errepideen arteko bidegurutzean ezarriko den eraikin erakusgarriari estu lotuta.

– Se recomienda que el lateral suroriental de la actuación se destine a actividades dotacionales de gran consumo de suelo. Podría acoger instalaciones deportivas donde pudieran ofrecerse los deportes más tradicionales junto a aquellos que, como es el caso de la hípica, demandan grandes extensiones de terreno. Se recomienda no obstante complementar estas instalaciones con una extensión deportiva de uso público, preferentemente situada en el extremo noreste, en estrecha relación con la construcción representativa situada en la intersección de la N-1 y N-102.

– N-1 eta N-102 errepideen arteko bidegurutzearen aurrean hirugarren sektorerako erabilerak finkatzea baloratzea.

– Valorar el asentamiento de usos terciarios frente a la intersección de la N-I y N-102.

– Jundiz mendian, «bisita daitekeen eremu» izaera berrirako beharrezko zerbitzuak antolatzea iradokitzen da, mendiaren oinean.

– En el Monte de Jundiz se sugiere organizar los servicios necesarios a su nuevo carácter de «área visitable», al pie del mismo.

– N-1 errepidearen ingurabidean zerrenda berde eta jarraitu bat sortzen ahalegintzea, bai ekialdean, bai mendebaldean. Zerrenda berde horrek bi funtzio beteko ditu: batetik, errepidea eta Jundizko poligonoaren hedaduran ezarriko diren jarduera ekonomikoak banatuko ditu eta, bestetik, eragiketa estrategiko honen esku-hartzeetan egituraketa-elementu gisa balio izango du.

– Procurar generar una faja verde continua en los laterales oriental y occidental de la Circunvalación de la N-I que, por un lado, separe de la vía las actividades económicas previstas en la extensión del Polígono de Jundiz y, por otro, se comporte como elemento de articulación con las intervenciones de esta Operación Estratégica.

– Antolamenduan egun dagoen tokiko landaredia gorde eta integratuko dela artatzea.

– Atender al mantenimiento e integración de la vegetación autóctona existente en la ordenación.

Azpiegiturei dagokienez.

Respecto a las infraestructuras.

– Jundiz mendian, esparruaren barrualdetik hainbat ibilbide proposatzea –bai eta horien abiapuntuetan aparkalekuak aurrez ezartzea ere–, bisitarako zenbait aukera eskaintze aldera.

– Proponer, en el Monte de Jundiz, distintos recorridos interiores del recinto -previendo áreas de aparcamiento en el inicio de los mismos-, posibilitando opciones alternativas de visita.

– Aparkaleku-eremuak ingurunean integratzeko ahaleginak egin beharko dira, horien tamainarako muga bat ezarrita, eta, beharrezkoa izanez gero, eremuak zatituta; hain zuzen ere, erabilera horretarako azalera handiak sor ez daitezen.

– Debería procurarse la integración de las áreas de aparcamiento en el entorno, manteniendo para las mismas un tamaño acotado, fraccionándolas en su caso para evitar la aparición de amplias superficies con dicho destino.

5.– Erakunde sustatzailea.

5.– Organismo impulsor.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila eta Kultura Saila. Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Saila, Herrilan eta Garraio Saila eta Toki Administrazioa. Udalak.

Departamentos de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Cultura del Gobierno Vasco. Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente, de Obras Públicas y Transportes y de Administración Local de la Diputación Foral de Álava. Ayuntamientos.

6.– Jundiz-Billodako terminal logistiko intermodala ezartzeko baldintza zehatzak.

6.– Condiciones Específicas para la Implantación de la terminal logística intermodal de Jundiz-Villodas.

«a) Sektoreko araudiari dagokionez».

«a) En relación con la Normativa Sectorial.»

Bereziki, honako legedi hau hartu beharko da kontuan:

Se deberá tener en cuenta en particular la siguiente legislación:

48/60 Legea, uztailaren 21ekoa (uztailaren 23ko BOE, 176. zenbakia), Aireko Nabigazioari buruzkoa, Zerga, Administrazio eta Gizarte Mailako Neurrien inguruko abenduaren 29ko 55/99 Legeak aldatua (abenduaren 30eko BOE, 312. zenbakia).

Ley 48/60, de 21 de julio (BOE n.º 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (BOE n.º 312, de 30 de diciembre).

21/2003 Legea, uztailaren 7koa, Aireko Segurtasunari buruzkoa (uztailaren 8ko BOE, 162. zenbakia). Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen hirugarren xedapen gehigarria eta hirugarren xedapen iragankorra (azaroaren 18ko BOE, 276. zenbakia).

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE n.º 162, de 8 de julio). Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de noviembre (BOE n.º 276, de 18 de noviembre).

Zerga, Administrazio eta Gizarte Mailako Neurriei buruzko abenduaren 30eko 13/1996 Legearen 166. artikulua (abenduaren 31ko BOE, 315. zenbakia).

Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE n.º 315, de 31 de diciembre).

584/72 Dekretua, otsailaren 24koa (martxoaren 21eko BOE, 69. zenbakia), aeronautikako zortasunei buruzkoa, abuztuaren 19ko 1189/2011 Errege Dekretuak (abuztuaren 25eko BOE, 204. zenbakia) eta apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak (maiatzaren 17ko BOE, 118. zenbakia) aldatua.

Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE n.º 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, modificado por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (BOE n.º 204, de 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE n.º 118, de 17 de mayo).

2591/1998 Errege Dekretua, abenduaren 4koa (abenduaren 7ko BOE, 292. zenbakia) interes orokorreko aireportuen eta haien zerbitzu-eremuaren antolaketari buruzkoa, apirilaren 26ko 297/2013 Errege Dekretuak (maiatzaren 17ko BOE, 118. zenbakia) aldatua.

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (BOE n.º 292, de 7 de diciembre) modificado por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE n.º 118, de 17 de mayo).

377/2011 Errege Dekretua, martxoaren 11koa, Vitoria-Gasteizko aireportuaren aeronautikako zortasunak eguneratzen dituena (2011ko martxoaren 31ko BOE, 77. zenbakia).

Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (BOE n.º 77, de 31 de marzo de 2011).

1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa (urriaren 23ko BOE, 254. zenbakia), Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE n.º 254, de 23 de octubre), por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

FOM/926/2005 Agindua, martxoaren 21ekoa (apirilaren 13ko BOE, 88. zenbakia), interes orokorreko aireportuetako zarata-arrastoen berrikuspena erregulatzen duena.

Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (BOE n.º 88, de 13 de abril), por la que se regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

Sustapen Ministerioaren 2001eko uztailaren 17ko Agindua, Vitoria-Gasteizko Aireportuaren Gida Plana onartzen duena (abuztuaren 7ko BOE, 188. zenbakia).

Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001, por la que es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (BOE n.º 188, de 7 de agosto).

«b) Eragin akustikoei dagokienez».

«b) En relación con las Afecciones Acústicas.»

1.– Antolamendu-eremuan, oro har, bizileku-erabilerak ez dira bateragarritzat jotzen, ezta hezkuntza- edo osasun-hornidurak ere, Leq eguna= 60 dB(A) eta Leq gaua = 50 dB(A) kurba isofonoek eragindako eremuetan.

1.– En el ámbito objeto de ordenación, con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día = 60 dB(A) ni Leq noche = 50 dB(A).

2.– Zarata-arrastoen eragina jasaten duten eremuetan eraikinak ezartzekotan, eraikin horiek bat etorri beharko dute afekzio horrekin bateragarriak diren erabilerekin, eta, horrez gain, behar bezala intsonorizatuta egon beharko dute,EKTren zarataren aurkako babesaren DB-HR oinarrizko dokumentuan ezarritako immisio-mailak betetzeko; hain zuzen, dokumentu horrek ezartzen ditu aire-zarataren immisioaren Leq mailak. Aireportuaren kudeatzaileak eta Sustapen Ministerioak ez dituzte intsonorizazio-gastuak ordainduko.

2.– En caso de implantar construcciones dentro de zonas afectadas por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con los niveles de inmisión establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del CTE, que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización.

3.– «Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partziala - Jundiz-Billodako Terminal Intermodala» dokumentu honen bidez ezarritako zehaztapenak gara ditzaketen hirigintza- edo lurralde-planek, Vitoria-Gasteizko Aireportuaren Gida Planean jasotako zarata-arrastoen eraginpeko eremuetan daudenean, ezingo dituzte lurzoruak birkalifikatu edo birsailkatu bizileku-erabilerarako edo hezkuntza- eta osasun-horniduretarako, indarrean dagoen planeamenduari dagokionez horren eragina jasango duten pertsonen kopurua areagotzen baldin badute. Alderdi hori egiaztatuta geratu beharko da Hegazkineria Zibilaren Zuzendaritza Nagusiaren aurrean garapen-planeamendu hori aurkeztean.

3.– Los planes urbanísticos o territoriales que pudieran desarrollar las determinaciones de la Modificación del Plan Territorial Parcial de Álava Central - terminal intermodal de Jundiz-Villodas, cuando se encuentren en ámbitos afectados por las huellas de ruido incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, no podrán recalificar ni reclasificar suelos para usos residenciales o dotacionales educativos y sanitarios, que supongan un aumento del número de personas afectadas respecto al planeamiento previamente vigente, aspecto que deberá quedar acreditado ante la Dirección General de Aviación Civil al presentarse dicho planeamiento de desarrollo.

4.– Ezingo dira gainditu 1367/2007 Errege Dekretuaren 23. artikuluak trenbide-azpiegitura berrietarako ezartzen dituen zarata immisio-mailak.

4.– No se podrán superar los límites de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras ferroviarias establecidos en el artículo 23 del RD 1367/2007.

«c) Aeronautikako zortasunei dagokienez».

«c) En relación con las Servidumbres Aeronáuticas.»

1.– Eraikuntzek eta instalazioek, «Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa - Jundiz-Billodako Terminal Intermodala, Vitoria-Gasteiz / Iruña Oka» dokumentuaren antolamendu-eremuan aurreikusten diren beste zeinahi ekintzek, baita horien elementu guztiek ere (antenak, tximistorratzak, tximiniak, aire girotuko ekipamenduak, igogailuen kutxak, kartelak, dekorazioko-erremateak...), nahiz eraikuntza horiei egindako zeinahi gehikuntzek, horiek eraikitzeko beharrezkoak diren bitarteko mekanikoek (garabiak...), lursailaren aldaketek edo objektu finkoek (zutoinak, antenak, aerosorgailuak -palak barne-, kartelak...), eta bideko edo trenbideko galiboek ezin izango dituzte urratu Vitoria-Gasteizko Aireportuaren aeronautikako zortasunak, hots, aeronautikako zortasunak izeneko 2. Eranskineko planoan adierazita daudenak. Haatik, horiek gauzatu ahal izango dira, baldin eta Aireko Segurtasuneko Estatuko Agentziaren arabera egiaztatuta geratzen bada ez dela arriskuan jartzen segurtasuna eta ez zaiola nabarmen eragiten aireontzien eragiketen erregulartasunari, 584/72 Dekretuan adierazitako salbuespenen arabera (gaur egungo idazketan).

1.– Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el ámbito de ordenación de la «Modificación del Plan Territorial Parcial de Álava Central - terminal intermodal de Jundiz-Villodas, Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca», incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, que vienen representadas en el plano Anexo 2. Servidumbres Aeronáuticas, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.

2.– Terminal Intermodala jartzea proposatzen den eremuan garabi-zubiak eta beste instalazio batzuk ezartzeko aukerari dagokionez, horien altuera handia dela-eta, bermatu beharko da ez dutela urratzen Vitoria-Gasteizko Aireportuaren aeronautikako zortasunei buruzko araudia. Gauza bera aplikatu behar da energia elektrikoa garraiatzeko lerroetarako, telekomunikazioen azpiegituretarako (telefono-antenak eta mikrouhin-loturak, kasurako), aerosorgailuetarako eta funtzionamenduagatik plataforma jasoetan kokatu behar diren beste egitura batzuetarako.

2.– En cuanto a la posible instalación de puentes grúa y otras instalaciones en la zona donde se propone la localización de la terminal intermodal, debido a su gran altura, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas, aerogeneradores y otras estructuras que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas.

3.– Zeinahi igorle erradioelektrikok edo aireko instalazio erradioelektriko aeronautikoen funtzionamendu normala nahas dezaketen erradiazio elektromagnetikoak sor ditzaketen zeinahi gailuk, oztopoen azalera mugatzaileak urratu ez arren, Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziaren baimen egokia izan beharko du, aeronautikako zortasunei buruzko 584/72 Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitakoarekin bat. Aeronautikako zortasunek legezko mugak ezartzen dituztenez jabetza-eskubidearen gain, haren funtzio soziala dela eta, ondorio horietarako bideratutako ebazpenek kalte-ordainen bat jasotzeko eskubidea eragin ahal izango dute soilik ordurako patrimonializatuta dauden eskubideei eragiten dietenean.

3.– Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme lo previsto en el artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de esta, la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

4.– Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziak (AESA) igorri beharreko aldez aurreko akordioei dagokienez, aeronautikako zortasunen eraginpeko eremuetan eraikuntzak edota, hala badagokio, instalazioak egikaritzeari buruzkoak:

4.– En relación con los acuerdos previos que ha de emitir la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre la ejecución de construcciones y/o, en su caso, instalaciones en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas:

– Ikerketa-eremu osoa aeronautikako zortasunen eraginpeko gune eta espazioetan dagoenez gero, zeinahi eraikuntza, instalazio (zutoinak, antenak, aerosorgailuak –palak barne–, eraikuntzarako bitartekoak –eraikuntzarako garabiak eta antzekoak barne–) edo landaketa gauzatzeko, Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziaren aldez aurreko aldeko akordioa beharko da, 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako 584/72 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluekin bat etorriz.

– Al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción instalación (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 297/2013.

Lursailak berak Vitoria-Gasteizko Aireportuko aeronautikako zortasunak urratzen dituenean, edo proposatutako eraikuntzek arestian aipatutako zortasunak urra ditzaketenean, Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziari baimena eskatzearekin batera, segurtasuneko ikerketa aeronautiko bat aurkeztu ahal izango da, teknikari eskudun batek sinatuta. Ikerketa horrek egiaztatu beharko du, aireko nabigazio-zerbitzuen hornitzaileak edota aireportuko kudeatzaileak aldez aurretik txosten teknikoa egindakoan, ez dela arriskuan jartzen segurtasuna eta ez dela nabarmen erasaten aireontzien eragiketen erregulartasuna Vitoria-Gasteizko Aireportuan, 584/72 Dekretuan aurreikusitako salbuespenekin bat etorriz (egungo idazketan). Ez da kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortuko Sustapen Ministerioaren aldetik, ezta aireportuko kudeatzailearen edo aireko nabigazio-zerbitzuak eskaintzen dituenaren aldetik ere, Aireko Segurtasunaren Estatuko Agentziak ez badu aldeko akordiorik egiten aldez aurretik.

– En aquellos casos en los que el propio terreno vulnera las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, o las construcciones propuestas pudieran vulnerar las mencionadas servidumbres, junto a la solicitud de autorización a la AESA, podrá presentarse un estudio aeronáutico de seguridad, suscrito por técnico competente, que acredite, previo informe técnico del gestor aeroportuario y/o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, de conformidad con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en su actual redacción, no generándose ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los servicios de navegación aérea, en caso de no emitirse por parte de AESA acuerdo favorable previo.

5.– Aldaketa zehatz honen bidez ezarritako zehaztapenak gara ditzaketen hirigintza- eta lurralde-planei dagokienez.

5.– En relación con los planes urbanísticos o territoriales que pudieran desarrollar las determinaciones establecidas a través de la presente Modificación Puntual.

– «Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa - Jundiz-Billodako Terminal Intermodala, Vitoria-Gasteiz /Iruña Oka» dokumentuaren edukia garatzen duten lurralde- edo hirigintza-antolamenduko, berrikuspeneko edo aldaketako tresna berrien proposamenei dagokienez, txostena egin beharko du Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak, hasieran onetsi edo izapide baliokiderik egin aurretik, 297/2013 Errege Dekretuak aldatutako 2591/1998 Errege Dekretuaren 2. xedapen gehigarrian ezarritakoa betez; eta, beharrezkoa izanez gero, azterlan aeronautiko bat ere gehituko da. Ezingo dira behin betiko onetsi Sustapen Ministerioak egindako oharrak onartzen ez dituzten planak, Estatuaren eskumen esklusiboei dagokionez.

– Las propuestas de nuevos instrumentos de ordenación territorial o urbanística, de su revisión o modificación, que desarrollen el contenido de la «Modificación del Plan Territorial Parcial de Álava Central - terminal intermodal de Jundiz-Villodas, Vitoria-Gasteiz / Iruña de Oca», deberán ser informados por la Dirección General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, o trámite equivalente, según lo estipulado en la Disposición Adicional 2.ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013 acompañados, en caso necesario, de un estudio aeronáutico, sin que puedan aprobarse definitivamente los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo que afecte a las competencias exclusivas del Estado.

– Gauzatuko den aprobetxamendua hirigintza-legediarekin bat etorriz zehaztuko da hirigintza-plangintzan, Sustapen Ministerioaren txostenak eta, hala badagokio, ikerketa aeronautikoak ezarritako baldintzak aplikatu ostean; murrizketen kasuan, ez da kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik sortuko Sustapen Ministerioaren aldetik, ezta aireportu-kudeatzailearen edo aireko nabigazio-zerbitzuak eskaintzen dituenaren aldetik ere.

– El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento urbanístico de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que establezca el informe del Ministerio de Fomento y, en su caso, el Estudio Aeronáutico, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea.

– Aeronautikako zortasunek ezarritako mugen eta betekizunen ondorioz ezin badira aurreikusitako eraikuntzak edo instalazioak egin, ez da kalte-ordaina jasotzeko inolako eskubiderik sortuko Sustapen Ministerioaren aldetik.

– En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento.

– «Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa - Jundiz-Billodako Terminal Intermodala, Vitoria-Gasteiz / Iruña Oka» dokumentuaren edukia garatzen duten hirigintza- eta lurralde-planek beren araudietan jaso beharko dituzte arestian aipatutako xedapenak, beharrezkoak izango baitira aireportu-gaietan estatuko araudia lehenetsi dela egiaztatzeko, eta, bereziki, Vitoria-Gasteizko Aireportuaren Gida Planaren xedapenak.

– Los planes urbanísticos o territoriales que desarrollen el contenido de la «Modificación del Plan Territorial Parcial de Álava Central - terminal intermodal de Jundiz-Villodas, Vitoria- Gasteiz/Iruña de Oca» deberán recoger en su normativa las disposiciones anteriores, necesarias para acreditar la prevalencia de la normativa estatal en materia aeroportuaria, y en particular las disposiciones del Plan Director del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.

«d) Uholde-arriskuari dagokionez».

«d) En relación con la Inundabilidad.»

Terminala egikaritzeko eraikuntza-proiektuan, urak ingurua hartuz gero proiektatutako azpiegiturak babesteko eta ondorioak ahal beste mugatzeko konponbide egokienak aztertu beharko dira. Horretarako, obra-baimen egokia beharko da, zeina URAren Mediterraneoko Arroen Bulegoak izapidetu beharko duen.

El proyecto constructivo de la ejecución de la terminal deberá considerar las soluciones más convenientes para salvaguardar las propias infraestructuras proyectadas y limitar al máximo los efectos sobre la inundabilidad del entorno. A tal efecto deberá ser objeto de la correspondiente autorización de obras que se deberá tramitar en la Oficina de Cuencas Mediterráneas de URA.

«e) Margarita nukleoari eta erasandako nekazaritzako eta abeltzaintzako bideei dagokienez».

«e) En relación con el núcleo de Margarita y los viales agropecuarios afectados.»

Garraio-terminal logistiko intermodala ezartzeko prozesuan egiten diren kudeaketa eta eraikuntza arloetako hirigintza-espedienteek bermatu beharko dute modu egokian iristen, integratzen eta babesten dela Margarita nukleoa eta, halaber, erasandako nekazaritzako eta abeltzaintzako bideak berrituko direla.

Los expedientes urbanísticos de gestión y edificación que se realicen en el proceso de implantación de la terminal logística del intermodal de transporte deberán garantizar la correcta accesibilidad, integración y protección del núcleo de Margarita así como la reposición de los viales agropecuarios que sean afectados.

«f) Arrato Ureztatzaileen Elkartearen ureztatze-instalazioei dagokienez».

«f) En relación con las instalaciones de regadío de la Comunidad de Regantes Arrato.»

Garraio-terminal logistiko intermodala ezartzeko prozesuan egiten diren kudeaketa eta eraikuntza arloetako hirigintza-espedienteek bermatu beharko dute Arrato Ureztatzaileen Elkarteari erasandako ureztatze-instalazioak modu egokian berrezarriko direla.

Los expedientes urbanísticos de gestión y edificación que se realicen en el proceso de implantación de la terminal logística del intermodal de transporte deberán garantizar la correcta reposición de las instalaciones de regadío de la Comunidad de Regantes Arrato que sean afectadas.

«g) Ingurumen-azterketa estrategikoaren neurriei dagokienez».

«g) En relación con las Medidas del Estudio Ambiental Estratégico.»

Terminal intermodalaren eraikuntza-proiektuan, babes-neurriak, neurri zuzentzaileak eta osabidezko neurriak kontuan hartu eta xehetasunezko eskalan garatu beharko dira, baita ingurumen-azterketa estrategikoan jasotako Ingurumena Zaintzeko Plana ere, haren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduran zehar ezartzen diren neurri osagarriak gorabehera. Modu berean, terminal intermodalaren proiektuko ingurumena zaintzeko programaren barruan sartuko da neurri horiek aplikatzen diren kontrolatzea.

Las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias junto con el Plan de Vigilancia Ambiental del EAE, deberán ser tenidas en cuenta y ser desarrolladas a escala de detalle en el proyecto constructivo de la Terminal Intermodal, independientemente del resto de otras medidas complementarias que se determinen durante el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental del mismo. Asimismo, el control de la aplicación de las medidas mencionadas formará parte del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto de la Terminal Intermodal.

«h) Arkeologia-ondareari dagokionez».

«h) En relación con el Patrimonio Arqueológico.»

Justifikatu beharko da inguruan egiten den zeinahi eraikuntza esku-hartzek ez duela eraginik izango Iruña-Veleiako Zona Arkeologiko Kalifikatuan, galtzada barne (Iter 34). Hartara, arkeologia-espezialista bat egongo da Ingurumena Zaintzeko Planaz arduratzen den lantaldean, obra-fasean.

Toda intervención constructiva sobre la zona debe justificar que no se producirá ninguna afección a la Zona Arqueológica Calificada de Iruña-Veleia, incluida la calzada (Iter 34), para lo que se contará con la participación de un especialista en arqueología, durante la fase de obras, en el equipo responsable del Plan de Vigilancia Ambiental.

«i) Natura 2000 Sareari dagokionez».

«i) En relación con la Red Natura 2000.»

Inguruko eraikuntza esku-hartze guztiek espezie horietarako kudeaketa-planetan ezarritakoa bete beharko dute, eta ezingo dira bisoi europarraren (Mustela lutreola) eta igarabaren (Lutra lutra) umatze-aldian gauzatu. Halaber, ibaiaren inguruneko eta ur geldien masetako lur-ezpondak kentzea saihestuko da, oso egokiak baitira uhalde-enarek (Riparia riparia) euren habiak egiteko. Horixe guztia jasoko da planean.

Toda intervención constructiva sobre la zona deberá observar lo establecido en los planes de gestión de estas especies y llevarse a cabo fuera de la época de cría del visión europeo (Mustela lutreola) y de la nutria (Lutra lutra), evitando, a su vez, la eliminación de taludes terrosos del entorno fluvial o de masas de agua estancada idóneos para la nidificación del avión zapador (Riparia riparia), y así quedar recogido en el plan.

«j) Uren kalitateari dagokionez».

«j) En relación con la Calidad de las Aguas.»

Planaren aldaketak jaso beharko du kutsatzeko arrisku handia duten eremuetan –interes hidrologikoko eremuak– lurzorura kutsatzaileak isur ditzaketen jarduerak ezartzeko, lur azpiko uretan kalterik eragingo ez dutela bermatu beharko dela.

La modificación del plan debe recoger que la localización de actividades potencialmente emisoras de contaminantes al suelo en zonas de alta vulnerabilidad – zonas de interés hidrológico -, requerirá que se garantice su inocuidad para las aguas subterráneas.

«k) korridore ekologikoei dagokienez».

«k) En relación con los corredores ecológicos.»

Planak ezartzen duen intermodalaren eraikuntzan, benetako fauna-pasabideak egotea ahalbidetzen duten neurriak ezartzeko beharra jaso beharko da; era berean, aintzat hartuko dira inguruko beste azpiegitura batzuetan dagoeneko existitzen direnak (A-1 autobidea eta iberiar zabalerako trenbidea), baita abiadura handiko linearen proiektu-fasean aurreikusitakoak ere. Terminalaren eraikuntza-proiektuan zehaztuko dira horren eraikuntza-ezaugarriak.

La definición constructiva de la intermodal en el plan deberá establecer la necesidad de que se implanten medidas que permitan el paso efectivo de fauna, considerando las existentes en otras infraestructuras del entorno (A-1 y vía férrea de ancho ibérico) y las previstas en la fase de proyecto de la LAV. La definición de sus características constructivas se realizará en el proyecto constructivo de la terminal.

«l) Ingurumena Zaintzeko Planari dagokionez».

«l) En relación con el Plan de Vigilancia Ambiental.»

Zaintza-planaren aldagaiak nahiz jarraipen-adierazleak berrikusteko maiztasuna ezarri behar da, baita berrikuspenen emaitzak eta aldizkakotasuna jasoko dituzten agiriak ere.

Debe establecerse la frecuencia de supervisión de las variables y de los indicadores de seguimiento del Plan de Vigilancia, así como los documentos en los que se recogen los resultados y su periodicidad.

URRIAREN 9KO 145/2018 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 145/2018, DE 9 DE OCTUBRE
INGURUMEN-ALDERDIAK PLANAREN ALDAKETAN TXERTATZEKO MODUARI BURUZKO LABURPENA, INGURUMENEAN DUEN ERAGINAREN JARRAIPENA EGITEKO HARTUKO DIREN NEURRIAK BARNE HARTZEN DITUENA, INGURUMEN-EBALUAZIOARI BURUZKO ABENDUAREN 9KO 21/2013 LEGEAREN 26.2 ARTIKULUAK XEDATUTAKOA BETEZ
EXTRACTO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN EN LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE, A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26.2 DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

I.– Ingurumen-alderdiei buruzko laburpena.

I.– Extracto en relación con los aspectos ambientales.

1.– Ingurumen-alderdiak planaren aldaketan txertatu diren moduari buruzko azalpena.

1.– Expresión de la manera en la que se han integrado en la modificación del plan los aspectos ambientales.

Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren aldaketak xede du Merkantzien Transferentziarako Jundiz-Billodako Terminal Intermodala eraikitzea ahalbidetzea; hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritza, garraio jasangarria eta eraginkorra bultzatzeko asmoz, eta trenbide-zerbitzu mota berriak eskaintzeko asmoz, sustatzen ari den trenbide bidezko merkatugaien garraioa indartzeko.

La Modificación del Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central tiene como objetivo posibilitar la construcción de la Terminal Intermodal de Transferencia de Mercancías Jundiz-Villodas para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril que se promueve desde el Gobierno Vasco, en aras a propiciar el apoyo e impulso a un transporte sostenible y eficaz, así como a posibilitar nuevos tipos de servicios ferroviarios.

Terminal intermodala lurralde-plan partzialak lurraldea eraldatzeko eta birgaitzeko prozesuak ezarri dituen eremuan kokatuko da. Prozesu horien helburua da hiri-garapena bultzatzea eta ingurumen-kalitatea nahiz inguruneko natura-paisaia berreskuratzea. Hori dela eta, lurralde-birgaitze eremuaren murrizketa konpentsatu beharko da zati bereko lurralde-eraldaketa eremua ere murriztuta.

La Terminal Intermodal se sitúa sobre un área a la que el PTP asigna Procesos de Transformación Territorial y de Recualificación Territorial cuyo desarrollo deberá hacer posible el desarrollo urbano, la recuperación de la calidad ambiental y el paisaje natural del entorno. Por ello, la reducción del área de Recualificación Territorial deberá ser compensada con la reducción de parte del área de Transformación Territorial del mismo fragmento.

Lurralde-plan partzialaren aldaketan ondoko jasangarritasun-irizpideak eta ingurumen-helburu estrategikoak jaso dira: lurzoruaren zentzuzko erabilera, nekazaritza- eta natura-lurzoruak gordetzea, uholde-lautaden ezaugarri funtzionalak onartzea, kalitate akustikoari eustea, uren-kalitateari eustea, habitatak eta ingurumena babestu eta hobetzea, eta natura-kapitalaren galera konpentsatzea.

La modificación del PTP incorpora los siguientes principios de sostenibilidad y objetivos ambientales estratégicos: utilización racional del suelo, preservar el suelo agrario y natural, reconocer las características funcionales de las llanuras de inundación, mantener la calidad acústica; mantener la calidad de las agua, mantener y mejorar los hábitats y el medio natural así como compensar la pérdida de capital natural.

Lurralde-plan partzialaren aldaketa prestatzen zen bitartean, 2014ko apirilean, ingurumen jasangarritasuneko txosten egokia idatzi zen eta, bertan, geltoki intermodalerako kokapen-aukeren analisia jaso zen; horrek kontuan hartu zuen halako ezaugarrietako terminal batek errepide- zein trenbide-sarbide onak behar dituela, Euskadiko itsas portuak lotzeko eta trenbide-sistemak (abiadura handikoa eta zabalera iberiarrekoa) interkonektatzeko.

Paralelamente al proceso de elaboración de la Modificación del PTP, en abril de 2014, se redactó el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, incorporando un análisis de diferentes alternativas de ubicación de la estación intermodal, teniendo en cuenta que una terminal de estas características necesita un buen acceso por carretera y por ferrocarril, que conecte los puertos marítimos del País Vasco y que interconecte los diferentes sistemas ferroviarios (LAV y ancho ibérico).

Ingurumenaren Administrazioaren zuzendariaren 2015eko maiatzaren 22ko Ebazpenaren bidez, plana aldatzearen ingurumen-azterketa estrategikoaren irismeneko dokumentua eman zen. Irismeneko dokumentu horretan adierazitakoa betetze aldera, 2017ko maiatzean, lurralde plan partziala aldatzearen ingurumen-azterketa estrategikoaren eranskina idatzi zen.

Mediante la resolución de 22 de mayo de 2015, de la Directora de Administración Ambiental se formula el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de Modificación del Plan. En aras a dar respuesta a lo requerido en el mencionado Documento de Alcance, en mayo de 2017 se redacta una Adenda al Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación del PTP.

2.– Ingurumen-azterketa estrategikoa, jendaurrean erakusteko izapidearen eta kontsulten emaitzak (ingurumen-adierazpen estrategikoa barne), eta, hala badagokio, prozesuan sortu izan daitezkeen desadostasunak lurralde-plan partzialaren aldaketan aintzat hartu diren moduari buruzko azalpena.

2.– Expresión de cómo se han tomado en consideración en la modificación del ptp, el estudio ambiental estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, incluyendo la declaración ambiental estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.

Lurralde-plan partzialaren aldaketan jaso dira ingurumen-azterketa estrategikotik ondorioztatu diren alderdiak, baita jendaurrean erakusteko izapidetik eta egindako kontsultetatik ondorioztatu direnak ere. Horrez gain, horiek guztiak aintzat hartzeko modua azaldu da, hain zuzen:

La Modificación del PTP integra los aspectos derivados del Estudio Ambiental Estratégico, así como los derivados del resultado de información pública y de las consultas realizadas y de cómo estas se han tomado en consideración, de la siguiente manera:

– Nekazaritza-lurzoruen galera konpentsatzeko neurriei dagokienez:

– Respecto a las medidas compensatorias por la pérdida de suelo agrario.

Lurralde-plan partzialaren aldaketari esker, lurraldea eraldatzeko lurzoru berriak gehitu dira (45,69 ha); hori konpentsatzeko, antzeko eraldaketa-azalera (49,30 ha) kendu da, babestutako lurzoru bihurtuta. Bestalde, proposatutako aldaketak dakarren lurralde-birgaitze eremuaren galera konpentsatzeko, lurralde-birgaitze eremua handituko da (72 ha gutxi gorabehera) Zadorrako korridorean.

Con la Modificación del PTP se incorpora nuevo suelo de Transformación Territorial (45,69 ha), que se compensa con la eliminación de una superficie similar de transformación que pasa a ser suelo de protección (49,30 ha). Por otro lado, la eliminación de la zona de Recualificación Territorial que supone la modificación propuesta, se ve compensada con la ampliación de la zona de Recualificación Territorial en el entorno del corredor del Zadorra (aprox. 72 ha).

Horrez gain, konpentsazio-eremuak izan daitezkeen beste eremu batzuk aztertu dira eraginpeko udalerrietan (Vitoria-Gasteiz eta Iruña Oka); horiek guztiak nekazaritza-balio handiko lurzoruak dira, eta, horrez gain, lurraldea eraldatzeko eremu ere gaur egun.

De manera complementaria, se realiza un análisis de otras alternativas como posibles áreas de compensación dentro de los municipios afectados (Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca), todas ellas con suelos de alto valor agrario y actualmente áreas de Transformación Territorial.

Horri dagokionez, ondoko informazioa jaso da Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, Arabako Atea-Jundiz, OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxan (4. apartatua, derrigorrez aplikatu beharreko irizpideak):

Respecto a ello, en la ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de Innovación Sur Puerta de Álava-Jundiz (apartado 4, criterios de aplicación de consideración obligatoria), se incorpora lo siguiente:

Iparraldean, abiadura handiko sarearen trazadurak eta gaur egun dagoenarenak (iberiar zabalerakoa) mugatzen duten eremua jarduera logistiko eta garraio-jardueretarako gordeko da. Bertan ezarriko da, hain zuzen ere, Arabako Lurralde Historikoko Merkantzien Transferentziarako Terminal Intermodala. Esparru horretan intermodalaren eraikuntza zehazterakoan, lehenetsiko da ahalik eta lurzoru gutxien okupatzea eta, ahal dela, ipar-ekialdeko eremuan kokatuko da.

En el extremo Norte, el Ámbito delimitado por el trazado de la red ferroviaria de Alta Velocidad y la red ferroviaria existente, de Ancho Ibérico, se destinara a actividades logísticas y de transporte y se dispondrá la Terminal Intermodal de Transferencia de Mercancías del Territorio Histórico de Álava. La definición constructiva de la intermodal en el espacio priorizará la mínima ocupación posible de suelo, y de forma preferente al noreste del ámbito.

Vitoria-Gasteizko eta Iruña Okako hiri-antolamenduko plan orokorrak berrikusteko prozesuan, dela banaka dela batera, nekazaritza-balio handiko lurzoru urbanizagarrien zati bat desklasifikatu behar da, gutxienez 50 hektareako azalera duena, eta lurzoru urbanizaezin gisa klasifikatu, balio estrategiko handiko nekazaritzako nahiz abeltzaintzako eta landazabaleko kategorian.

Las revisiones de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de Iruña de Oca, en proceso de realización, debieran de forma individualizada o conjunta, desclasificar una superficie no inferior a 50 Hectáreas de suelo Urbanizable, que pasará a ser clasificado como suelo No Urbanizable categoría Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico.

Ondorioz, aldaketan gomendatzen da eraginpeko bi udalerrietako plangintza orokorrek nekazaritzako nahiz abeltzaintzako balioa duen, hau da, gaur egun lurzoru urbanizagarri sektorizatugabe gisa klasifikatuta dagoen lurzoru-hedadura berdina desklasifikatzea.

En consecuencia la Modificación establece la recomendación de que los Planeamientos Generales de los dos Municipios afectados desclasifiquen la misma extensión de suelo de valor agroganadero, en la actualidad clasificado como suelo urbanizable no sectorizado.

– Eragin akustikoei dagokienez:

– Respecto a las afecciones acústicas.

Terminal intermodalak ingurumenean izan ditzakeen eraginak ezin dira abiadura handiko linearen eraikuntzatik bereizi. Horregatik, terminal intermodala eraikitzeko proiektuak aldez aurreko baldintzatzaile horiek kontuan izan beharko ditu eta, eraginkortasunari begira, bi azpiegiturak koordinatu beharko dira, neurri egokiak hartzeko.

La consideración de las potenciales afecciones ambientales de la Terminal Intermodal no es posible desligarlas de la construcción de la Línea de Alta Velocidad. Por ello, el proyecto constructivo que desarrolle la Terminal Intermodal deberá tener en cuenta estos condicionantes previos y, en aras a la efectividad, las dos infraestructuras deberán coordinar las medidas a adoptar que sean pertinentes.

Ildo horretan, arestian aipatutako Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, Arabako Atea-Jundiz, OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxaren 6. apartatuko b) letran, non Jundiz-Billodako terminal logistiko intermodala ezartzeko baldintza espezifikoak zehazten diren, honako hau dago jasota eragin akustikoei dagokienez:

Respecto a ello, en la referida ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de Innovación Sur Puerta de Álava-Jundiz, apartado 6, b, referente a las Condiciones Específicas para la Implantación de la terminal logística intermodal de Jundiz-Villodas, en relación con las Afecciones Acústicas, se incorpora lo siguiente:

Antolatu beharreko eremuan, oro har, ez dira bateragarritzat jotzen bizileku-erabilerak, ezta hezkuntza- edo osasun-hornidurak ere, Leq eguna= 60 dB(A) eta Leq gaua = 50 dB(A) kurba isofonoek eragindako eremuetan.

En el ámbito objeto de ordenación, con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día = 60 dB(A) ni Leq noche = 50 dB(A).

Zarata-arrastoen eragina jasaten duten eremuetan eraikinak ezartzekotan, eraikin horiek bat etorri beharko dute afekzio horrekin bateragarriak diren erabilerekin, eta, horrez gain, behar bezala intsonorizatuta egon beharko dute, EKTren zarataren aurkako babesaren DB-HR oinarrizko dokumentuan ezarritako immisio-mailak betetzeko; hain zuzen, dokumentu horrek ezartzen ditu aire-zarataren immisioaren Leq mailak. Aireportuaren kudeatzaileak eta Sustapen Ministerioak ez dituzte ordainduko intsonorizazio-gastuak.

En caso de implantar construcciones dentro de zonas afectadas por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con los niveles de inmisión establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del CTE, que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización.

Iruña Okako eta Vitoria-Gasteizko planaren aldaketa honen bidez ezarritako zehaztapenak gara ditzaketen hirigintza- edo lurralde-planek, Vitoria-Gasteizko Aireportuaren Gida Planean txertatutako zarata-arrastoen eraginpeko eremuetan daudenean, ezingo dituzte lurzoruak birkalifikatu edo birsailkatu bizileku-erabilerarako edo hezkuntza- eta osasun-horniduretarako, indarrean dagoen planeamenduari dagokionez erasandako pertsonen kopurua areagotzen baldin badute. Alderdi hori egiaztatuta geratu beharko da Hegazkineria Zibilaren Zuzendaritza Nagusiaren aurrean garapen-planeamendu hori aurkeztean.

Los planes urbanísticos o territoriales que pudieran desarrollar las determinaciones establecidas a través de la presente Modificación del Plan, Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca, cuando se encuentren en ámbitos afectados por las huellas de ruido incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, no podrán recalificar ni reclasificar suelos para usos residenciales o dotacionales educativos y sanitarios, que supongan un aumento del número de personas afectadas respecto al planeamiento previamente vigente, aspecto que deberá quedar acreditado ante la Dirección General de Aviación Civil al presentarse dicho planeamiento de desarrollo.

– Uholde-arriskuari dagokionez:

–. Respecto al riesgo de inundabilidad.

Uraren Euskal Agentziak (URA), 2014-12-16an, balizko uholde-arriskuei buruzko aldeko txostena egin zuen; bertan, honako hau ezarri zuen: «Gaur egungo trenbidearen (hegoaldetik) eta abiadura handiko trenbide berriaren trazatuaren (iparraldetik) arteko eremuan kokatuko da geltoki berria, eta azken trazadura horrek babestuko du Zadorraren uraldietatik; izan ere, esku-hartzeari esker, lehentasunezko fluxu-gunetik kanpo geratuko da osorik». Horrez gain, ondoko baldintza loteslea gehitu zuen: «Intermodala gauzatzeko eraikuntza-proiektuan, urak ingurua hartuz gero proiektatutako azpiegiturak babesteko eta ondorioak ahal beste mugatzeko konponbide egokienak aztertu beharko dira. Horretarako, obra-baimen egokia beharko da, zeina URAren Mediterraneoko Arroen Bulegoak izapidetu beharko duen».

La Agencia Vasca del Agua (URA), en su informe de 16-12-2014, informa favorablemente sobre los posibles riesgos de inundación en los siguientes términos: «La terminal ubicada en el espacio comprendido entre la actual línea de ferrocarril por el sur y, por el norte, el nuevo trazado de LAV, quedará protegida de las avenidas del Zadorra por este último trazado, ubicándose con la actuación completamente fuera de la zona de flujo preferente». Añade, además, la siguiente condición vinculante: «El proyecto constructivo de la ejecución de la Intermodal deberá considerar las soluciones más convenientes para salvaguardar las propias infraestructuras proyectadas y limitar al máximo los efectos sobre la inundabilidad del entorno. A tal efecto deberá ser objeto de la correspondiente autorización de obras que se deberá tramitar en la Oficina de Cuencas Mediterráneas de URA».

Horri dagokionez, ondoko informazioa jaso da Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, Arabako Atea-Jundiz, OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxaren 4. apartatuan (derrigorrez aplikatu beharreko irizpideak):

A este respecto, la referida ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de Innovación Sur Puerta de Álava-Jundiz, apartado 4, criterios de aplicación de consideración obligatoria, incorpora lo siguiente:

Iruña Okako eta Vitoria-Gasteizko plan orokorretan aztertuko da, URA Uraren Euskal Agentziarekin koordinaturik, zer uholde-arrisku sortuko duen aurreikusita dauden EAEko trenbide-sare berria eta terminal intermodala egikaritzeak.

Los Planes Generales de los municipios de Iruña de Oca y Vitoria-Gasteiz, analizarán de forma coordinadamente con la Agencia Vasca del Agua (URA) la inundabilidad que fuera a generar la ejecución de la nueva Red Ferroviaria de la CAPV y la Terminal Intermodal prevista.

Bestalde, 6. apartatuko d) letran –Jundiz-Billodako terminal logistiko intermodala ezartzeko baldintza espezifikoak zehazten dira bertan–, honako hau gehitu da uholde-arriskuari dagokionez:

Asimismo, en el apartado 6, d, referente a las Condiciones Específicas para la Implantación de la terminal logística intermodal de Jundiz-Villodas, en relación con la Inundabilidad, se incorpora lo siguiente:

Terminala egikaritzeko eraikuntza-proiektuan, urak ingurua hartuz gero proiektatutako azpiegiturak babesteko eta ondorioak ahal beste mugatzeko konponbide egokienak aztertu beharko dira. Horretarako, obra-baimen egokia beharko da, zeina URAren Mediterraneoko Arroen Bulegoak izapidetu beharko duen.

El proyecto constructivo de la ejecución de la terminal deberá considerar las soluciones más convenientes para salvaguardar las propias infraestructuras proyectadas y limitar al máximo los efectos sobre la inundabilidad del entorno. A tal efecto deberá ser objeto de la correspondiente autorización de obras que se deberá tramitar en la Oficina de Cuencas Mediterráneas de URA.

– Kultura-ondarearen osagaiei dagokienez:

– Respecto a los elementos del patrimonio cultural.

Esku-hartzearen eremuko kultura-ondarearen osagai garrantzitsuen artean (Iruña-Veleia hiri erromatarra, Iter-34 galtzada erromatarra, Jundiz mendia, Jundiz herrixka eta Legardagutxi herrixka), soilik liteke Iter-34 galtzada (kalifikatu eta inbentariatu gabe dago) eremutik edo handik gertu igarotzea; dena dela, ez dago haren trazadurari buruzko plano zehatzik. Horrexegatik, gune horretan egiten den edozein eraikuntza esku-hartzek Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritakoa bete beharko du.

De los elementos de relevancia del patrimonio cultural, situados en el entorno del área de actuación (Ciudad romana de Iruña-Veleia, Calzada romana Iter-34, Monte de Jundiz, Poblado de Jundiz y Poblado de Legardagutxi), tan solo el Iter-34 (elemento no calificado ni inventariado) podría pasar por la zona o cerca, aunque no hay planos exactos sobre el trazado. Por ello, toda la intervención constructiva sobre la zona deberá observar lo establecido en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco.

Horri dagokionez, ondoko informazioa jaso da Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, Arabako Atea-Jundiz, OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxaren 4. apartatuan, derrigorrez aplikatu beharreko irizpideei buruzkoa:

Respecto a ello, en la referida ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de Innovación Sur Puerta de Álava-Jundiz, apartado 4, criterios de aplicación de consideración obligatoria, incorpora lo siguiente:

Iruña Oka eta Vitoria-Gasteiz udalerrien arteko plangintza bateragarri egingo da Subillabideren eta Jundizen artean dauden hutsuneetan, eta eremu horretan dauden aztarnategi arkeologikoetako aktiboaren balioa nabarmenduko da.

Se compatibilizará el planeamiento entre los municipios de Iruña de Oca y Vitoria- Gasteiz, en los vacíos existentes entre Subillabide y Jundiz, poniendo en valor el activo de los yacimientos arqueológicos existentes en el ámbito.

Aldaketaren eraginpeko gunea, hau da, geltoki intermodala eraikitzeko esku-hartzea egingo den tokia (lurralde-eraldaketaren gunea), Iruña Okako nahiz Vitoria-Gasteizko balizko zona arkeologikoei buruzko dokumentazio grafikoarekin alderatu eta gero, ikusi da eremuak ez dituela balizko zona arkeologiko horiek barne hartzen; hori bai, aldez aurretik Jundiz mediko ekialdea lurralde-eraldaketaren eraginpeko esparrutik kanpo utzi delako eta, horrela, aipatutako espazio berezia libre geratu delako, haren barruko gune guztiak barne. Hori gorabehera, gune horretan egiten den edozein eraikuntza esku-hartzek Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritakoa bete beharko du.

Contrastada la zona afectada por la modificación en la que se prevé la intervención constructiva de la Estación Intermodal (Zona de Transformación Territorial) con la documentación gráfica disponible de las zonas de presunción arqueológica tanto del municipio de Iruña de Oca como de Vitoria-Gasteiz, no se observa que ninguna de estas recaiga sobre el ámbito; antes bien, la desafección al Este del Monte de Jundiz como espacio sujeto de transformación territorial libera este espacio singular y las zonas que están en él. No obstante lo anterior, toda intervención constructiva sobre la zona deberá observar lo establecido en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco.

Jundiz mendiaren balioa azpimarratuko da arkeologia-balio handiko eremu gisa. Ibilbide hezigarri eta kulturalak sortuko dira, inguruko arkeologia-ezaugarriak ezagutzera emateko mugarri txikiekin, eta, besteak beste, Billodaren eta Tresponderen artean dagoen balio handiko aztarnategiari buruzko erreferentziak jasoko dituzte.

El Monte de Jundiz se pondrá en valor como ámbito de notable valor arqueológico. Se crearán itinerarios educativos-culturales con pequeños hitos que difundan las cualidades arqueológicas del entorno, incluyendo referencias del valioso yacimiento situado entre Víllodas y Trespuentes.

– Ingurumen-azterketa estrategikoari dagokionez:

– Respecto al Estudio Ambiental Estratégico (EAE).

Arestian aipatutako Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, Arabako Atea-Jundiz, OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxaren 6. apartatuko g) letran, non Jundiz-Billodako terminal logistiko intermodala ezartzeko baldintza espezifikoak zehazten diren, honako hau dago jasota ingurumen-azterketa estrategikoari dagokienez:

En la referida ficha de la Operación Estratégica OE3 Arco de Innovación Sur Puerta de Álava-Jundiz, apartado 6, g, referente a las Condiciones Específicas para la Implantación de la terminal logística intermodal de Jundiz-Villodas, en relación con el EAE, se incorpora lo siguiente:

Terminal intermodalaren eraikuntza-proiektuan, babes-neurriak, neurri zuzentzaileak eta osabidezko neurriak kontuan hartu eta xehetasunezko eskalan garatu beharko dira, baita ingurumen-azterketa estrategikoan jasotako Ingurumena Zaintzeko Plana ere, haren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduran zehar ezartzen diren neurri osagarriak gorabehera. Modu berean, terminal intermodalaren proiektuko ingurumena zaintzeko programaren barruan sartuko da neurri horiek aplikatzen diren kontrolatzea.

Las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias junto con el Plan de Vigilancia Ambiental del EAE, deberán ser tenidas en cuenta y desarrollarlas a escala de detalle en el proyecto constructivo de la Terminal Intermodal, independientemente del resto de otras medidas complementarias que se determinen durante el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental del mismo. Asimismo, el control de la aplicación de las medidas mencionadas formará parte del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto de la Terminal Intermodal.

2017ko irailaren 22an, Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritzak ingurumen-adierazpen estrategikorako eskaera egin du, otsailaren 27ko 3/1998 Legeak eta abenduaren 9ko 21/20013 Legeak ezarritakoa betez.

Con fecha de 22 de septiembre de 2017, la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana ha completado la solicitud de declaración ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto tanto en Ley 3/1998, de 27 de febrero, como en la Ley 21/20013, de 9 de diciembre.

2017ko azaroaren 28an, planaren aldaketari buruzko ingurumen-adierazpen estrategikoa jaso zen; ingurumen-organoak egin zuen, eta lurralde-plan partziala aldatzeko proposamenean ingurumen alorreko alderdiak txertatzeari oniritzi zion haren bidez. Ingurumen-adierazpen estrategikoak planean zenbait zehaztapen gehitu behar zirela adierazi zuen honako arlo hauei zegokienez: kalitate akustikoa, nekazaritza-balio handiko / balio estrategiko handiko lurzoruak, arkeologia-ondarea, Natura 2000 Sarean, uren kalitatea, korridore ekologikoak eta Ingurumena Zaintzeko Programa.

Con fecha 28 de noviembre de 2017, se recibe la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) de la Modificación del Plan, emitida por el órgano ambiental que viene a valorar con carácter favorable la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de la Modificación del PTP. Esta DAE señala que el Plan debe de adoptar varias determinaciones en materia de Calidad Acústica, Suelo de Alto Valor Agrológico- Estratégico, Patrimonio Arqueológico, Red Natura 2000, Calidad de las Aguas, Corredores Ecológicos y Programa de Vigilancia Ambiental.

Eskatutakoa betetze aldera, jarraian adierazten diren zehaztapenak gehitu dira Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, Arabako Atea-Jundiz, OE3 Eragiketa Estrategikoaren fitxan:

Con la finalidad de cumplimentar lo requerido se ha procedido a incorporar, en la Ficha de la operación Estratégica OE-3 Arco de Innovación Sur Puerta de Álava-Jundiz, las siguientes determinaciones:

Kalitate akustikoari dagokionez, 6. apartatuaren b) letran, zeinean Jundiz-Billodako Terminal Logistiko Intermodala ezartzeko baldintza espezifikoak zehazten diren, zarata-immisioetan aplikatu beharreko mugak zehaztu dira 4. zenbakian.

En materia de Calidad Acústica, en el epígrafe «b), del apartado 6 Condiciones Específicas para la Implantación de la Terminal Logística Intermodal de Jundiz-Villodas», se introducen en el punto 4 los límites aplicables de inmisiones de ruido.

Nekazaritza-balio handiko / balio estrategiko handiko lurzoruetarako, berriz, beste paragrafo bat gehitu da (6.) erabileren aplikazio-irizpideen atalean. Bertan azaldu da zein baldintza bete behar dituzten desklasifikatutako lurzoruek, planaren aldaketaren ingurumen-azterketa estrategikoko eranskinaren 6. apartatuan aztertutako eremuak ez badira.

En materia de Suelo de Alto Valor Agrológico-Estratégico, se incorpora un nuevo párrafo (el 6.º) de los Criterios de Aplicación Respecto a los Usos, que establece las condiciones que deben cumplir los suelos que se desclasifiquen, en el caso de que no se correspondan con las áreas analizadas en el punto 6 de la Addenda del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación.

Arkeologia-ondarearen, Natura 2000 Sarearen, uren kalitatearen eta korridore ekologikoen kasuan, h) i), j) eta k) letrak gehitu dira 6. apartatuan –«Terminal Logistiko Intermodala ezartzeko baldintza espezifikoak»–, gai horietako bakoitzerako ingurumen-adierazpen estrategikoak ezarritako zehaztapenak jasotzeko.

En Materia de Patrimonio Arqueológico, de Red Natura 2000, de Calidad de Aguas y de Corredores Ecológicos, en los nuevos sub-apartados h), i), j) y k) del apartado 6 «Condiciones Específicas para la Implantación de la Terminal Logística», se incorporan las determinaciones que en relación con las referidas materias establece la Declaración Ambiental Estratégica.

Bestalde, ingurumen-adierazpen estrategikoan, plana garatzeko egiten diren planen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa egiteko gidalerro orokorrak ezarri dira.

Por otra parte, la Declaración Ambiental Estratégica establece las Directrices Generales para la Evaluación Ambiental de los Planes y Proyectos que se realicen en desarrollo del Plan.

Ildo horretan, aldatutako ordenamenduko arauetan, beste epigrafe bat gehitu da 6. apartatuan: l) letra. Horren bidez xedatu da Jundiz-Billodako terminal logistikoa ezartze-aldera gauzatzen diren jarduketa, plan eta proiektu guztiak Ingurumena Zaintzeko Planaren arabera berrikusiko direla –planaren aldaketa honen ingurumen-azterketa estrategikoko eranskinaren 8. apartatuan jasota dago Ingurumena Zaintzeko Plana–.

En este sentido, se ha incorporado al apartado 6 de las Normas de Ordenación modificadas, un nuevo epígrafe, el l), en el que se determina que la totalidad de las Actuaciones, Planes, Proyectos, etc., que se realicen con la finalidad de llevar a cabo la implantación de la Terminal Logística de Jundiz-Villodas serán objeto de supervisión por parte del Plan de Vigilancia Ambiental, incluido en el apartado 8 de la Addenda al Estudio Ambiental Estratégico de la presente Modificación del Plan.

Horrez gain, Ingurumena Zaintzeko Planak ezarri du jarraipen-adierazleak berrikusteko maiztasuna, bai eta emaitzak jasotzeko dokumentuak ere; hori guztia, aldaketari buruzko ingurumen-adierazpen estrategikoan adierazitakoaren arabera.

Asimismo, en el Plan de Vigilancia Ambiental se establece la frecuencia de supervisión de las variables de los indicadores de seguimiento así como los documentos en los que se recojan los resultados que se obtengan, todo ello conforme señala la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación.

3.– Onartutako aukera hautatzeko arrazoiei buruzko azalpena, aztertu diren beste aukerekin alderatuta.

3.– Expresión de las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas consideradas.

Planaren aldaketaren ingurumen-ebaluazioak, aipatutako ingurumen-alderdiak planean txertatu ez ezik, «Arabako Lurralde Historikoan Merkantzien transferentziarako terminal intermodal bat ezartzeko azterlan»ean terminal intermodalerako aurreikusitako lau kokapen-aukerak ere aztertu egiten ditu (alegia, Nanclares, Arasur, Vitoria-Gasteizko ekialdea eta Jundiz-Billoda), hainbat ingurumen-, lurralde- eta gizarte-faktore kontuan hartuta: besteak beste, natura babestea, paisaia, uholde-arriskuak, herriekiko gertutasuna eta nekazaritza-baloreak.

La evaluación ambiental de la Modificación del Plan, además de integrar los aspectos ambientales en el plan, analiza las cuatro alternativas de ubicación, técnicamente viables, de la Terminal Intermodal (Nanclares, Arasur, Vitoria Este y Jundiz-Villodas), contempladas en el «Estudio de implantación de una estación intermodal de transferencia de mercancías en el Territorio Histórico de Álava» teniendo en cuenta diferentes factores ambientales, territoriales y sociales (protección de la naturaleza, paisaje, riesgos de inundaciones, cercanía a poblaciones, valores agrarios, etc.).

Ingurumenaren gaineko eraginak ere aztertu egin ditu, eta beroriek saihesteko, zuzentzeko eta, hala behar izanez gero, konpentsatzeko zehaztapenak jorratu ditu.

También se analizan los efectos sobre el medio ambiente, e incorpora las determinaciones necesarias para evitar, corregir y, en su caso, compensar dichos efectos.

Azkenean aukeratu den kokapena, Jundiz-Billoda, egokiena da trenbide-sarearekin nahiz errepideekin duen lotura onagatik, eta dagoeneko garatu diren eremuekin daukan lurralde-jarraitasunagatik.

La propuesta de ubicación finalmente elegida (Jundiz-Villodas) resulta la más adecuada por su buena conexión a la red de ferrocarril y carreteras y por su menor coste social y ambiental, así como por su continuidad territorial con ámbitos ya desarrollados.

Toki horren ia azalera guztia balio estrategiko handiko laborantza-lurzoruek hartzen dutenez gero, beharrezkotzat jo da lurzoru mota horien murrizketa konpentsatzea. Zentzu horretan, ingurumen-ebaluazioak balizko konpentsazio-aukerak –guztiak dira nekazaritza-balio handiko lurzoruak eta, horrez gain, lurraldea eraldatzeko eremu baita ere gaur egun– hierarkizatzeko analisia egin du, zenbait ingurumen-aldagai kontuan hartuta, hala nola paisaia, natura-baloreak, nekazaritza-baloreak, uholde-arriskuak, herriekiko gertutasuna eta konektagarritasun ekologikoa.

Dado que esta ubicación se encuentra ocupada, casi en su totalidad, por cultivos sobre suelos de alto valor estratégico se ha considerado necesario compensar la reducción de este tipo de suelos. En este sentido, la evaluación ambiental realiza además un análisis de jerarquización de posibles alternativas de compensación (todas ellas con suelos de alto valor agrario y actualmente áreas de Transformación Territorial), teniendo en cuenta diferentes variables ambientales (paisaje, valores naturales, valores agrarios, inundabilidad, conectividad ecológica, etc.).

II.- Planaren aldaketa aplikatzeak ingurumenean dituen efektuen jarraipena egiteko hartutako neurriak.

II.– Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de la modificación del plan.

Plana aplikatzeak ingurumenaren gainean duen eragina murrizteko hartu diren babes-neurriak eta neurri zuzentzaileak honako alderdi hauekin zerikusia dute: konektagarritasun ekologikoa, kultura-ondarearen babesa, lurzoruen kutsadura, akuiferoek duten kutsatzeko arrisku handia eta lurzoruaren babesa.

Las medidas protectoras y correctoras adoptadas para minimizar la afección ambiental de la aplicación del Plan hacen referencia a la salvaguarda de la conectividad ecológica, a la protección del patrimonio cultural, a la contaminación del suelo y la vulnerabilidad de acuíferos, a la contaminación acústica y a la protección del suelo.

Gainera, nekazaritza-lurzoruen galera konpentsatzeko neurriak ere hartu dira. Aztertu diren aukerak Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialeko lurralde-eraldaketa eremuak dira, bai Iruña Okako udal-mugartekoak, bai Vitoria-Gasteizko udal-mugartekoak.

Se adoptan, además, medidas compensatorias sobre la pérdida de suelos agrarios. Las alternativas analizadas se corresponden con zonas de Transformación Territorial del PTP de Álava Central, tanto en el término municipal de Iruña de Oca como de Vitoria-Gasteiz.

Ingurumena zaintzeko programan, honako alderdi hauen jarraipena egitea aurreikusi da:

Los aspectos objeto de seguimiento previstos en el programa de vigilancia ambiental son:

– Aurreikusitako obrek hartzen duten azalerak ikuskatzea eta gune sentikorrak zehaztea (Zadorra ibaiaren ingurunea, sahastia eta 4090 txilardi oromediterraneo biltzen dituen habitata).

– Supervisión de las superficies ocupadas por las obras previstas y definición de las áreas sensibles (entorno río Zadorra, sauceda y el hábitat 4090-brezales oromediterráneos).

– Obrak espezie faunistiko sentikorrenen (bisoi europarra eta igaraba) ugalketa-sasoian egikaritzen ez direla ikuskatzea.

– Supervisión de que las obras se ejecutan fuera de la época de reproducción de las especies faunísticas más sensibles (visón europeo y nutria).

– Bai Zadorra ibaiko korridorearekiko, bai Jundiz mendiarekiko konektagarritasun ekologikoa laguntzeko diseinatzen diren instalazioen eraginkortasuna kontrolatzea.

– Control de la efectividad de las instalaciones que finalmente se diseñen para favorecer la conectividad ecológica tanto hacia el corredor fluvial del Zadorra como hacia el Monte Jundiz.

– Isuriak eta makinen mantentze-guneak kontrolatzea.

– Control de vertidos y de las áreas de mantenimiento de maquinaria.

– Zarata kontrolatzea obren egikaritze-fasean nahiz terminal intermodalak funtzionatu bitartean.

– Control del ruido durante la fase de ejecución de las obras y funcionamiento de la Terminal Intermodal.

– Egikaritze-fasean sortutako hondakinak eta landare-lurrak kudeatzea.

– Gestión de tierra vegetal y residuos producidos durante la fase de ejecución.

Jarraian proposatzen diren jarraipen-adierazleak orientagarriak dira, eta aldaketaren aurreragoko garapen-faseetan (terminal intermodalaren eraikuntza-proiektua eta horren ingurumen inpaktuaren ebaluazioa) gehiago zehaztu beharko dira:

Los siguientes indicadores de seguimiento propuestos son indicativos y habrán de concretarse más específicamente en fases posteriores de desarrollo de la Modificación (Proyecto Constructivo de la Terminal Intermodal y su Evaluación de Impacto Ambiental):

– Habitat naturalek eta laborantza-lurzoruek hartzen duten azalaren ehunekoaren bilakaera.

– Evolución del porcentaje de superficie ocupada por hábitats naturales y cultivos.

– Artifizializatutako azaleraren ehunekoaren bilakaera, guztizko azaleraren nahiz biztanle bakoitzeko azaleraren arabera.

– Evolución del porcentaje de la superficie artificializada sobre la superficie total y por habitante.

– Aztertutako aukera guztien arteko perimetro-azalera erlazioa.

– Relación perímetro-superficie de las diferentes alternativas consideradas.

– Balio estrategiko handiko lurzoruen azaleraren bilakaera Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren eremuan, baita horren bilakaera ere, plana ezarri izanaren ondorioz.

– Evolución de la superficie de suelos de alto valor estratégico en el ámbito del PTP de Álava Central y su evolución como consecuencia de la implementación del plan.

– Uhalde-enaren, zaparden, bisoi europarren eta igaraben populazioen bilakaera, Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren eremuan.

– Evolución de las poblaciones del avión zapador, la zaparda, el visón europeo y la nutria, en el ámbito del PTP de Álava Central.

– Aurreikusitako goratze-neurrien eraginkortasuna, planaren eremua urpean gera ez dadin.

– Eficacia de las medidas de sobreelevación previstas para evitar la inundación del ámbito del plan.

– Zarataren eragina jasaten duen biztanle kopurua.

– N.º de habitantes afectados por ruido.

Ingurumena zaintzeko programa terminal intermodalaren proiektuaren ingurumen-inpaktuaren azterketaren barruan sortzen den zaintza-programa xeheagoan gehitu beharko da. Gainera, komeni da abiadura handiko linearen obrak ingurumena zaintzeko programarekin koordinatzea, bakoitzaren esku-hartzeak ez daitezen aldi berean gauzatu, eta alderdirik garrantzitsuenak osatzeko: zarata, faunaren gaineko eragina eta konektagarritasuna, esaterako.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ser incorporado al programa de vigilancia más de detalle que se elabore en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la Terminal Intermodal. Es conveniente, además, la coordinación con el Programa de Vigilancia Ambiental de las obras de la Línea de Alta Velocidad para evitar solapes y complementar los aspectos más significativos, ruido, afección a la fauna, conectividad, etc.

Aholkularitza kualifikatu bat edo, bestela, ingurumen, arkeologia eta akustika alorretako espezialistak arduratuko dira ingurumenaren jarraipena egiteaz.

Este seguimiento ambiental se llevará a cabo a través de una asesoría cualificada o bien por especialistas en materia de medio ambiente, y arqueología y acústica.

Aurreko atalean azaldu ditugun aldagaiak eta jarraipen-adierazleak, baita terminal intermodalaren ingurumen-inpaktuaren azterketaren ondorioz ezartzen direnak ere, gutxienez eraikuntza-obren aurretik eta obrak amaitutakoan berrikusiko dira. Modu berean, gorabeheraren edo ezohiko gertakariren bat jazotzen bada (istripuzko isuriak eta uholde-urak, adibidez), horiek maizago berrikustea baloratu beharko da.

Las variables o indicadores de seguimiento expuestos en el apartado anterior, además de los que se deriven del Estudio de Impacto Ambiental de la Terminal Intermodal, serán como mínimo objeto de supervisión antes y después de las obras de construcción, debiéndose valorar una mayor frecuencia en caso de registrarse alguna incidencia o episodio extraordinario p.e. vertidos accidentales, lluvias torrenciales, etc.

Obraren jarraipena egiteko izendatzen den Ingurumen Zuzendaritza arduratuko da, aldizka egiten dituen txostenetan, ingurumen-azterketa estrategiko honetan ezarritako adierazleen emaitzak jasotzeaz, baita proiektuaren ingurumen-inpaktuaren azterketak ezartzen dituen adierazle zehatzenak ere. Gutxienez, hasierako egoeraren datuak jasotzen dituen txosten bat eta obrak egikaritu osteko egoerari buruzko beste bat egingo dira.

La Dirección Ambiental que se designe para el seguimiento de la obra, en los informes periódicos que vaya realizando, será la encargada de recoger los resultados de los diferentes indicadores establecidos en el presente Estudio Ambiental Estratégico junto con los indicadores específicos que se establezcan en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Como mínimo, se realizará un informe con los datos de la situación de partida y un último informe con la situación tras la ejecución de las obras.

Bestalde, Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren aldaketa, Jundiz-Billodako terminal intermodalari buruzkoa, garatze-aldera egiten diren planen eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa egiteko, ondoko gidalerro orokorrak jarraitu beharko dira:

Por otra parte, la Evaluación Ambiental de los Planes y Proyectos que se realicen en desarrollo de la Modificación del Plan Territorial Parcial de Álava Central relativa a la Terminal Intermodal de Jundiz-Villodas deberán tener en cuenta las siguientes directrices generales:

Kalitate akustikoari dagokionez, ebaluatuko da bateragarritze-planak inguru horretan dauden gune urbanizatuetako zarata-immisio mailak aztertzen dituen; horretarako, dagoeneko existitzen diren eta aurreikusi diren gune guztiak aztertuko ditu (abiadura handiko linea eta terminalaren azpiegitura). Bestalde, proposatutako neurri zuzentzaileak zein motatakoak diren eta zein lehentasun daukaten ebaluatuko da. Modu berean, baloratuko da esparru horretan intermodalaren eraikuntza zehazteko orduan zarata-foku nagusiak hiri-inguru mugakideen azpiegituratik aldentzeko beharra kontuan hartu den.

En materia de calidad acústica se evaluará si en el plan de compatibilización se analizan los niveles de inmisión de ruido en las áreas urbanizadas existentes en el entorno, considerando todos los focos existentes y previstos (Línea de Alta Velocidad e infraestructura de la terminal), así como, en su caso, el tipo de medidas correctoras que se proponen y su prioridad. Además, se valorará si en la definición constructiva de la intermodal en el espacio se ha considerado la necesidad de alejar los focos de ruido más relevantes de la infraestructura de las áreas urbanas colindantes.

Azkenik, ziurtatu beharko da trenbide-azpiegitura berrietan aplikatu behar diren zarata-immisio mugak gainditzen ez direla; Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta igorpen akustikoi dagokienez garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 23. artikuluak ezarri zituen muga horiek. Neurri horien eraikuntza-ezaugarriak terminalaren eraikuntza-proiektu fasean ebaluatuko dira.

Finalmente, deberá asegurarse que no se superarán los límites de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras ferroviarias establecidos en el artículo 23 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Y será en la fase de proyecto constructivo de la terminal donde habrán de evaluarse las características constructivas de estas medidas.

Nekazaritza-balio handiko / balio estrategiko handiko lurzoruei dagokienez, aldiz, baloratuko da natura-kapitala konpentsatze-aldera desklasifikatzeko aukeratzen den eremua –gutxienez nekazaritza-balio handiko 50 hektareako azalera duena– benetan egokia den nekazaritza-balio handiko lurzoru-galera konpentsatzeko.

En materia de suelo de alto valor agrológico/estratégico, se evaluará si el área a desclasificar finalmente escogida, para compensar la pérdida de capital natural, con una superficie no inferior a 50 ha de suelo de alto valor agrológico, es ambientalmente idónea para compensar la pérdida de suelo de alto valor agrológico.

Halaber, konprobatu egingo da proiektu-fasean lurzoruaren zati emankorrak hautatu, kendu eta metatzeko aukera gogoan hartu den, lurzoru zati horiek zaharberritze-lanetan edota nekazaritza hobetzeko lur gisa erabiltzeko, bai eta lurren balantzea eta soberakinak uzteko leku-aukerak aurreikusi diren ere.

Además, se comprobará si, en la fase de proyecto, se contempla la retirada y acopio selectivo de los horizontes fértiles del suelo, para su empleo en restauraciones y/o utilización como tierras de mejora agraria, así como si se hace una previsión del balance de tierras y posibles localizaciones de depósitos de sobrantes.

Arkeologia-ondareari dagokionez, ebaluatu beharko da zeinahi eraikuntza esku-hartzek Iruña-Veleiako Zona Arkeologiko Kalifikatuan –galtzada barne (Iter 34)– eraginik ez duela bermatzeko beharra jasota dagoen, eta ingurumena zaintzeko planaz arduratzen den lantaldean arkeologia-espezialista bat dagoen, obra-fasean.

En materia de patrimonio arqueológico deberá evaluarse si se incorpora la necesidad de que toda intervención constructiva garantiza que no se producirá ninguna afección a la Zona Arqueológica Calificada de Iruña –Veleia, incluida la calzada (Iter 34), y cuenta con la participación de un especialista en arqueología en el equipo responsable del plan de vigilancia ambiental, durante la fase de obras.

Natura 2000 Sarearen kasuan, berriz, bisoi europarraren (Mustela lutreola) eta igarabaren (Lutra lutra) umatze-aldiak zaintzeko neurriak hartu diren ebaluatuko da.

En materia de Red Natura 2000 se evaluará si se han adoptado las medidas para preservar la época de cría del visón europeo (Mustela lutreola) y de la nutria (Lutra lutra).

Bestalde, uholde-arriskuen alorrean, ebaluatuko da proiektatutako azpiegiturak babesteko eta ingurunearen gaineko ondorioak ahal beste mugatzeko konponbide egokienak gogoan hartu diren, baita obra-baimen egokia daukan ere, URAren Mediterraneoko Arroen Bulegoak izapidetu beharrekoa.

En materia de inundabilidad se evaluará si, en el proyecto constructivo de la ejecución de la Intermodal, se consideran las soluciones más convenientes para salvaguardar las propias infraestructuras proyectadas y limitar al máximo los efectos sobre la inundabilidad del entorno, así como si ha sido objeto de la correspondiente solicitud de autorización de obras, a tramitar en la Oficina de Cuencas Mediterráneas de URA.

Uren kalitateari dagokionez, berriz, ebaluatuko da kutsatzeko arrisku handia duten eremuetan lurzorura kutsatzaileak isur ditzaketen jarduerak ezartzerakoan lur azpiko uretan kalterik eragingo ez dutela bermatzeko beharra ezarri den.

En materia de calidad de las aguas se evaluará si se ha establecido la necesidad de que se garantice la inocuidad para las aguas subterráneas en la localización de actividades potencialmente emisoras de contaminantes al suelo en zonas de alta vulnerabilidad.

Azkenik, korridore ekologikoen kasuan, benetako fauna-pasabideak egotea ahalbidetzen duten neurri zehatzak ezartzen dituen ebaluatuko da, inguruan dagoeneko existitzen diren beste azpiegitura batzuetakoak (A-1 eta iberiar zabalerako trenbidea) kontuan hartuta, baita abiadura handiko linearen proiektu-fasean aurreikusitakoak ere. Neurri horien eraikuntza-ezaugarriak terminalaren eraikuntza-proiektu fasean ebaluatuko dira.

En materia de corredores ecológicos se evaluará si se establecen medidas concretas que permitan el paso efectivo de fauna, teniendo en cuenta las existentes en otras infraestructuras del entorno (A-1 y vía férrea de ancho ibérico) y las previstas en la fase de proyecto de la LAV. Será en la fase de proyecto constructivo de la terminal donde habrán de evaluarse las características constructivas de estas medidas.


Azterketa dokumentala


Análisis documental