Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

168. zk., 2018ko abuztuaren 31, ostirala

N.º 168, viernes 31 de agosto de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4389
4389

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 3koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena EAEko jarduera ekonomikoko guneetako, enpresa-parkeetako eta industrialdeetako Renove programa–Energia-efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako diru-laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu eta argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del Programa Renove en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica de la CAPV – Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables.

EEE Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa da, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren mendekoa, eta energia aurreztea eta energia-efizientzia, energia-baliabide berriztagarriak, energia-dibertsifikazioa eta energia-azpiegituren sustapena bultzatzeko jardunak bete behar ditu Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan (EAE).

El EVE, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, los recursos energéticos renovables, la diversificación energética y la promoción de infraestructuras energéticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Ildo horretan, EEE hainbat ekintza garatzen ari da 2030eko Euskadiko Energia Estrategian (3E-2030) bildutako helburuak betetzeko. Jardun horien artean aipatzekoa da zenbait laguntza-programa abian jartzen dituela, energia-efizientzia sustatzeko eta energia berriztagarriak aprobetxatzeko jarduera-sektore guztietan.

A este respecto, el EVE viene desarrollando diversas acciones encaminadas a cumplir con los objetivos recogidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E-2030). Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta promocionar la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los diferentes sectores de actividad.

«EAEko jarduera ekonomikoko guneetako, enpresa-parkeetako eta industrialdeetako Renove programa» deitutakoa ezartzen duen Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2018ko abuztuaren 1eko aginduaren babesean egiten da laguntza-programa honetarako deialdia.

El presente programa de ayudas se convoca al amparo de la Orden, de 1 de agosto de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se implanta el programa denominado «Programa Renove en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica de la CAPV».

Horrenbestez, EAEko jarduera ekonomikoko guneetan, enpresa-parkeetan eta industrialdeetan energia-efizientzia eta energia berriztagarriak sustatzeko jardun eta inbertsioak babesteko lehentasunezko helburuarekin diseinatu da laguntzen programa hau.

En consecuencia, el presente programa de ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de apoyar actuaciones e inversiones en eficiencia energética y energías renovables en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica de la CAPV.

Adierazitako guztiagatik, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– EEEren zuzendaritza-organoen eginkizunak arautzen dituen otsailaren 3ko 10/2015 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, martxoaren 5eko lehengo 64/1985 Dekretua bigarrengoz aldatzen duena, EAEko jarduera ekonomikoko guneetan, enpresa-parkeetan eta industrialdeetan 2018ko Renove programa–Energia-efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeko laguntzen programari dagozkion oinarri arautzaileak onartzea eta deialdia egitea. Programaren edukia Ebazpen honekin batera doa, eranskin gisa.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 10/2015, de 3 de febrero, de segunda modificación del Decreto 64/1985, de 5 de marzo, por el que se regulan las funciones de los órganos rectores del EVE, aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa Renove en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica de la CAPV – Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuaren 49.2 artikuluarekin bat etorriz, EAEko jarduera ekonomikoko guneetako, enpresa-parkeetako eta industrialdeetako 2018ko Renove programa–Energia-efizientzian eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeko laguntzen programari dagozkion oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau, oso-osorik, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa Renove en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica de la CAPV – Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables.

Bilbao, 2018ko abuztuaren 3a.

En Bilbao, a 3 de agosto de 2018.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental