Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

141. zk., 2018ko uztailaren 23a, astelehena

N.º 141, lunes 23 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3779
3779

EBAZPENA, 2018ko uztailaren 11koa, Kanpoko Euskal Komunitatearen zuzendariarena, zeinaren bidez aukeratzen baitira 2018ko edizioko Gaztemundu programan parte hartuko duten pertsonak.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2018, del Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, por la que se seleccionan las personas participantes en el programa Gaztemundu, en su edición de 2018.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2018ko maiatzaren 3ko Ebazpenaren bitartez (maiatzaren 15eko EHAA, 92. zk.), Gaztemundu programaren 2018ko deialdia egin zen, Gaztemundu programa arautzeko abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuaren 8. artikuluan ezarrita dagoena aplikatuz.

Por Resolución de 3 de mayo de 2018 (BOPV n.º 92, de 15 de mayo), de la Secretaria General de Acción Exterior, se convocó el programa Gaztemundu, en su edición de 2018, en aplicación del artículo 8 del Decreto 316/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula el programa Gaztemundu.

Dekretu araugilearen 11. artikuluan ezarritako ebaluaketa-batzordeak, 2018ko maiatzaren 3ko deialdi-ebazpenean izendatu zenak, eskaerak aztertu eta baloratu ditu aipatutako dekretuaren 6. artikuluan eta deialdi-ebazpenaren laugarren oinarrian ezarritakoa kontuan harturik, eta batzorde horrek esleipen proposamena egin du. Horrenbestez, hau

La Comisión de Evaluación prevista en el artículo 11 del Decreto regulador, designada por Resolución de convocatoria de fecha 3 de mayo de 2018, ha analizado y valorado las solicitudes en atención a lo dispuesto en el artículo 6 del mencionado Decreto y en la Base Cuarta de la Resolución de convocatoria y realizado una propuesta de adjudicación. A la vista de la cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebaluaketa-batzordeak 2018ko Gaztemundu programan parte hartzeko proposatu dituen pertsonak aukeratzea. I. eranskinean jaso dira aukeratutakoak.

Primero.– Seleccionar a las personas propuestas por la Comisión de Evaluación para participar en el programa Gaztemundu, en su edición de 2018, que figuran en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean agertzen diren pertsonak ez aukeratzea 2018ko Gaztemundu programan parte hartzeko, eta deialdi honetatik kanpo uztea III. eranskinean agertzen diren pertsonak. Arrazoiak ere bertan agertzen dira.

Segundo.– Desestimar para su participación en el programa Gaztemundu, en su edición de 2018, las solicitudes presentadas por las personas que figuran en el Anexo II, y excluir de la presente convocatoria a las personas relacionadas en el Anexo III, por el motivo que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– Ordezkoen zerrenda finkatzea. Zerrenda hori IV. eranskinean dator jasota, abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuaren 12.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Tercero.– Establecer una relación de suplentes, recogida en el Anexo IV, en base a lo establecido en el artículo 12.2 del Decreto 316/2003, de 23 de diciembre.

Laugarrena.– Honako ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraz, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2018.

Kanpoko Euskal Komunitatearen zuzendaria,

El Director para la Comunidad Vasca en el Exterior,

GORKA ALVAREZ ARAMBURU.

GORKA ALVAREZ ARAMBURU.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental