Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

131. zk., 2018ko uztailaren 9a, astelehena

N.º 131, lunes 9 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3553
3553

AGINDUA, 2018ko ekainaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneen izendapenari eustea onartzen duena.

ORDEN de 28 de junio de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Nitratoen zuzentarauak (91/676/EEE Zuzentaraua, Kontseiluarena, 1991ko abenduaren 12koa, urak nekazaritzan erabilitako nitratoek eragindako kutsaduratik babesteari buruzkoa) ezartzen duenez, estatu kideek arriskuan dauden ingurune izendatuko dituzte nitrato maila jakin batzuk gainditzen dituzten beren lurraldeko eremuak, eta ekintza-programak ezarriko dituzte izendatutako ingurune horietan.

La Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (Directiva de Nitratos) establece que los Estados miembros declararán como zonas vulnerables aquellas zonas de su territorio cuyas aguas superen unos determinados niveles de nitratos, y que establecerán programas de acción respecto de las zonas vulnerables designadas.

Zuzentarauaren 3.4 artikuluak xedatzen du estatu kideek aztertu eta, hala badagokio, aldatu edo handitu egingo dituztela arriskuan dauden inguruneen izendapenak, epe egokian eta gutxienez lau urtetik behin, aurreko izendapena egin zenetik izandako aldaketak eta orduan aurreikusi ez diren faktoreak kontuan izateko. Eta 5.7 artikuluan xedatzen denez, estatu kideek beren ekintza-programak berrikusi eta, beharrezkoa balitz, aldatuko dituzte, 5. apartatuaren arabera hartutako neurri gehigarri posibleak barne, gutxienez lau urtetik behin.

El artículo 3.4 de la Directiva dispone que los Estados miembros examinarán y, si procede, modificarán o ampliarán las designaciones de zonas vulnerables en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tener en cuenta cambios y factores no previstos en el momento de la designación anterior. Y el artículo 5.7, que los Estados miembros revisarán y, si fuere necesario, modificarán sus programas de acción, incluidas las posibles medidas adicionales que hayan adoptado con arreglo al apartado 5, al menos cada cuatro años.

Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenak gauzatuz, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua onartu zen, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena. Dekretuaren xedapen gehigarrian arriskuan dagoen ingurune izendatzen da Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoaren Mendebaldeko Sektorea.

En el ejercicio de las competencias correspondientes al Gobierno Vasco, se aprobó el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la Disposición Adicional del decreto se designó como Zona Vulnerable al Sector Oriental de la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiroko sailburuaren, Garraio eta Herri Lanetako sailburuaren eta Nekazaritza eta Arrantzako 2000ko abenduaren 18ko Aginduaren bidez ontzat eman zen nekazaritzako lanetatik eratorritako nitratoen ondorioz uren kutsadura dela-eta kaltetzeko moduko aldeak direla aitortu diren esparruetan jarduteko plana. Agindu hori 2008ko urriaren 15eko Aginduaren bidez indargabetu zen, eta azken hori 2009ko azaroaren 2ko Aginduaren bidez aldatu zen. Gero, Europako Batzordeak akats batzuk hauteman ondoren, 2009ko azaroaren 2ko Aginduaren huts-zuzenketa argitaratu zen 2010eko azaroaren 16ko EHAAn.

La Orden de 18 de diciembre de 2000, de los Consejeros de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente; de Transportes y Obras Públicas y de Agricultura y Pesca aprobó el Plan de Actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria. Esta Orden fue derogada por la de 15 de octubre de 2008, que fue a su vez modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009; y, tras detectarse por la Comisión Europea algunos errores en esta última, en el BOPV del 16-11-2010 se publicó la Corrección de errores de la Orden de 2 de noviembre de 2009.

Arriskuan dauden inguruneek denboran zehar duten garapenaren segimendua eta kontrola egiteko neurriak egin ditu Ura Uraren Euskal Agentziak, 2008ko urriaren 15eko Aginduaren eranskineko 10. puntuan xedatutakoa betez, eta lortutako emaitzen arabera ekintza-planean jasotako neurriak eraginkorrak dira, egiaztatu baita plana indarrean denbora luzeagoz egon den eremuetan nitratoen kontzentrazioak behera egin duela modu progresiboan. Beraz, plana berrikusita, ez da beharrezkotzat jo bertan aldaketarik egitea.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las Medidas de Control y Seguimiento de la Evolución Temporal de las Zonas Vulnerables, realizadas por Ura-Agencia Vasca del Agua y establecidas en el punto 10 del Anexo a la Orden de 15 de octubre de 2008, las medidas contenidas en el Plan de Actuación son efectivas, ya que se ha constatado la disminución progresiva de las concentraciones de nitratos en las zonas en las que el plan lleva actuando más tiempo. Por tanto, una vez revisado el plan, no se considera necesaria su modificación.

Arriskuan dauden ingurune gisa izendatutako eremuei dagokienez, 2008ko apirilaren 8ko Aginduak hasiera batean izendatutako eremua zabaldu egin zuen Dulantziko sektorea bertan sartuz, eta 2009ko azaroaren 18ko Aginduak arriskuan dauden ingurune izendatu zituen Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoaren Mendebaldeko Forondako I eta II Sektoreak.

Respecto a las zonas designadas como vulnerables, la Orden de 8 de abril de 2008 amplió la zona vulnerable designada inicialmente al Sector Dulantzi; y la Orden de 18 de noviembre de 2009 declaró zona vulnerable a la contaminación por nitratos a la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Occidental-Foronda I y II.

Arriskuan dauden inguruneek denboran zehar duen garapenaren segimendua eta kontrola egiteko neurriak egin ditu Ura-Uraren Euskal Agentziak, 2008ko urriaren 15eko Aginduaren eranskineko 10. puntuan xedatutakoa betez, eta lortutako emaitzen arabera, ez da beharrezkoa, gaur egun, bestelako eremurik arriskuan dagoen ingurune gisa izendatzea, dagoeneko izendapen hori duten eremuez gain.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las Medidas de Control y Seguimiento de la Evolución Temporal de las Zonas Vulnerables, realizadas por URA-Agencia Vasca del Agua y establecidas en el punto 10 del Anexo a la Orden de 15 de octubre de 2008, no procede actualmente designar como vulnerable ninguna zona, aparte de las ya designadas.

Nitratoen zuzentarauan ezarritakoa betetze aldera, beharrezkoa da ebazpen bat argitaratzea, arriskuan dauden inguruneen izendapenari eusten zaiola adieraziz eta ekintza-plana aldatzea beharrezkotzat jotzen ez dela argituz.

Con el fin de cumplir lo establecido en la Directiva de Nitratos, es necesario publicar una resolución en la que se declare que se mantienen las zonas vulnerables ya designadas, y que no se considera necesario modificar el Plan de actuación.

Adierazitako guztiagatik, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak

Por todo lo expuesto, la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Consejero de de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

Lehenengoa.– Egun arriskuan dauden inguruneen izendapena duten guneei eustea:

Primero.– Mantener las zonas vulnerables designadas en la actualidad:

● Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa. Ekialdeko Sektorea eta Dulantziko Sektorea.

● Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz. Sectores Oriental y Dulantzi.

● Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa. Mendebaldeko Sektorea-Foronda I eta II.

● Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz. Sector Occidental-Foronda I y II.

Bigarrena.– Arriskuan dauden ingurune horiei aplikatu beharreko ekintza-plana 2008ko urriaren 15eko Aginduan ezarritakoa izango da (Agindua, 2008ko urriaren 15ekoa, Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko sailburuarena eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadurako sailburuarena, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneak izendatzeko arauak finkatzen dituena; Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 2009ko azaroaren 2ko Aginduaren bidez aldatutakoa).

Segundo.– El Plan de Actuación aplicable a estas Zonas Vulnerables será el determinado por la Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria, modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Hirugarrena.– Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak Agindu honen berri emango dio Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioari.

Tercero.– El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras comunicará la presente Orden al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Laugarrena.– Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari edo Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Cuarto.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras o el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Xedapen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Quinto.– La presente disposición producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2018.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental