Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

129. zk., 2018ko uztailaren 5a, osteguna

N.º 129, jueves 5 de julio de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3492
3492

2/2018 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Portuena eta Itsas Garraioarena.

LEY 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak 2/2018 Legea, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Portuena eta Itsas Garraioarena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ukaezina da Euskal Autonomia Erkidegoak itsasoarekin eta portuko jarduerarekin izan duen lotura historikoa, ekonomikoa eta soziala, eta etorkizunari begira, argi dago gure ekonomiaren, gizartearen eta politikaren bilakaerak harreman estua izan behar duela portuetan garatu daitezkeen jarduerekin, beharrezko azpiegiturak daudelako hainbat jarduera garatu ahal izateko, hala nola, merkataritzako, industriako, arrantzako, aisialdiko jarduerak, bertan kirol-nabigazioko jarduerak sartzen direlarik, eta aisia-jarduerekin batera, turismoa.

La vinculación histórica, económica y social de Euskadi con el mar y la actividad portuaria es innegable, y, de cara al futuro, es evidente que buena parte de nuestro devenir económico, social y político guarda una estrecha relación con actividades que tienen en los puertos unas infraestructuras necesarias para su desarrollo, como son las actividades comerciales, industriales y pesqueras, las actividades de ocio referidas a deportes y actividades náuticas, y, asociado con estas últimas, el turismo.

Euskal Autonomia Erkidegoko portu-tradizio luze eta sendoak eragin handia izan du, ekonomiaren eta gizartea aldetik, gure kostako herrien garapenean, eta arrantzako, merkataritzako eta industriako sektoreen sustapenari lagundu dio. Horri lotuta, kirol-nabigazioko jardunak eta jolas-jardunak, eta euskal itsasertzaren turismo-garapenak portuen, eta kiroleko eta aisialdiko portu-instalazioen eraikuntza eta antolaketa bultzatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Kiroleko eta aisialdiko portu-instalazioak aisialdiko eta kalitatezko turismoarekin lotzen dira eta horrek, gainera, eragina dauka lurraldearen eta portua kokatzen den udaletako ekonomia ereduaren gain, eta kontuan hartu behar da portu-araubidea modu koherentean eta osotasunean erregulatzeko.

La larga y consolidada tradición portuaria de Euskadi ha tenido un gran impacto económico y social en el desarrollo de nuestras localidades costeras, favorecido por el impulso de los sectores pesquero, comercial e industrial. Unido a ello, el crecimiento de la práctica náutico-recreativa en Euskadi y el desarrollo turístico de la costa vasca han propiciado la construcción y reordenación de puertos e instalaciones portuarias de carácter deportivo o recreativo, vinculados al turismo de ocio y de calidad, que además tienen un impacto sobre el territorio y sobre el propio modelo económico de los municipios en los que se emplazan, y que ha de ser tenido en cuenta a efectos de una regulación del régimen portuario coherente y global.

Autonomia Estatutuko 10.32 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak portuen gaineko eskumen esklusiboa du, betiere, interes orokorrekotzat jo ez diren portuetan. Eta Autonomia Estatutuaren bidez eskumenak ematen dituzten arauak gauzatzearren, Euskal Autonomia Erkidegoaren esku utzi ziren portuen arloan Estatuak zituen hainbat ondasun eta zerbitzu, maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez.

El artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de puertos siempre que no estén clasificados como de interés general. Y para posibilitar la ejecución de las normas atributivas de competencias constituidas por el Estatuto de Autonomía se realizaron los traspasos de bienes y servicios en materia de puertos del Estado a la Comunidad Autónoma mediante Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo.

Bestalde, 10.32 artikuluak berak eskumen esklusiboa ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoari itsas-garraioaren arloan; izan ere, ekainaren 24ko 900/2011 Errege Dekretuaren arabera, itsas garraioaren arloan Estatuko Administrazio Orokorrak betetzen zituen zeregin eta zerbitzuak eskualdatzen zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari.

Por otra parte, este mismo artículo 10.32 atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de transporte marítimo, habiéndose producido el traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de transporte marítimo en virtud del Real Decreto 900/2011, de 24 de junio.

Gauzak horrela, Euskal Autonomia Erkidegoak bere eskumeneko portuen gain legegintzako eta betearazteko eskumen esklusiboa izan arren, Eusko Legebiltzarrak orain arte ez du esku hartu gaiari modu integralean heltzeko, portuen lege propio baten bitartez; gai hori zatikatuta eta sakabanatuta araututa dago. Beraz, azaldutako egoerak justifikatzen du atzeratu ezin den premia dela euskal titulartasuna duten portuen erregulazioa.

Así las cosas, y disponiendo la Comunidad Autónoma del País Vasco de facultades legislativas plenas y de ejecución respecto a los puertos de su competencia, hasta la fecha el Parlamento Vasco no ha intervenido para abordar la materia de forma integral a través de una ley de puertos propia, y está regulada de forma fragmentaria y dispersa. La situación descrita, por tanto, justifica que la regulación de los puertos de titularidad vasca sea una necesidad inaplazable.

Bestalde, kontuan hartuta lotura dagoela itsas-garraioaren eta, oro har, garraio hori egiteko portuen artean, egokitzat jo da lege-testu berean jasotzea gai horri buruzko araudia, itsasertzeko portu eta instalazioak izan daitezen garraioaren beharrak estaliko dituen sistema bat arrantzarako, merkataritzarako eta kirol-nabigaziorako.

Por otra parte, atendiendo a la conexión existente entre el transporte marítimo y los puertos desde los cuales se efectúa, con carácter general, dicho transporte, se ha considerado conveniente recoger en el mismo texto legal la regulación relativa a esta materia, con el fin de que el conjunto de los puertos y de las instalaciones de nuestro litoral constituyan un sistema que cubra las necesidades del transporte marítimo en su vertiente comercial, pesquera y recreativa.

Lege honek sei kapitulu ditu, hiru xedapen gehigarri, bost xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen.

La ley se estructura en seis capítulos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro finales.

I. kapituluan, oinarrizko kontzeptuak eta eskumen objektiboaren eremua zehazten dira; haien bidez, argi mugatzen dira autonomiaren eskumenak. Horretaz gain, portuaren kudeaketa zuzenduko dituzten jarduteko printzipioak jasotzen ditu, besteak beste: iraunkortasuna, kudeaketa integratua eta intermodalitatea. Era berean, gure autonomia-erkidegoko portu askoren hiri-izaera ikusita, legea oinarritzen da portuko jardueraren eta portuetako udalerri eta hirietako eguneroko jardueraren arteko ezinbesteko bizikidetza baketsuan.

El Capítulo I define los conceptos básicos y el ámbito de competencia objetiva que sirven para delimitar con claridad las competencias autonómicas. Recoge además los principios de actuación que van a guiar la gestión portuaria, entre los que merecen destacarse los de sostenibilidad, gestión integrada e intermodalidad. Asimismo, teniendo en cuenta el carácter urbano de muchos de los puertos de nuestra Comunidad Autónoma, la ley parte de la necesaria convivencia pacífica entre la actividad portuaria y la actividad cotidiana de los municipios y ciudades en las que se ubican los puertos.

II. kapituluak heltzen die bai portuko eremuaren hirigintza-antolamenduari bai euskal titulartasuna duten portuen eraikuntzari. Portuak antolatzeko eredua bi tresnetan oinarritzen da: portu-antolamenduaren plan bereziak eta portuko espazio eta erabileren mugaketa.

El Capítulo II aborda tanto la ordenación urbanística del espacio portuario como la construcción de los puertos de titularidad vasca. El modelo vasco de ordenación portuaria se hace pivotar sobre dos instrumentos básicos: los planes especiales de ordenación portuaria y la delimitación de los espacios y usos portuarios.

Eremu horri dagokienez, testuak errespetatu egiten du autonomia-erkidegoan lurralde-antolamenduari eta hirigintzari buruz indarrean dagoen legeria, eta bertan finkatutako eredu orokorrari eusten dio. Ildo horretatik, portua antolatzeko plan berezia hirigintza-plana da, portua antolatzeko tresna bat, eta portu-barrutiaren hirigintzako erabilera arautuko du; hau da, hainbat aurreikuspen eta neurri jasoko ditu, behar bezala bermatzeko portuak modu eraginkorrean funtzionatzen dutela, portuaren espazioa modu efizientean ustiatzen dela, portua behar bezala garatzen dela, lurreko komunikazio-azpiegiturekin ondo konektatuta dagoela, eta portu- eta ingurumen-zerbitzuen eskariari egoki erantzuten zaiola.

En este ámbito, el texto es respetuoso con la legislación autonómica vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, manteniéndose el modelo general consagrado por ella. En este sentido, el plan especial de ordenación portuaria, concebido como plan urbanístico e instrumento de ordenación portuaria, regulará el uso urbanístico del recinto portuario incluyendo las previsiones y medidas necesarias que garanticen el funcionamiento eficaz de los puertos, la eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo futuro y su conexión con las infraestructuras de comunicación terrestre, así como la adecuada cobertura de la demanda de servicios portuarios y medioambientales.

Bestalde, portuko espazio eta erabileren mugaketak zedarritzeko eta antolatzeko helburuak ditu, ez hirigintzakoak. Tresna horren helburua da zerbitzugunea zedarritzea eta portuen gune bakoitzerako aurreikusitako erabilerak geografikoki zehaztea eta antolatzea. Beraz, portua antolatzeko tresna bat da, ekonomia-kudeaketa eta portuetako azaleren banaketa arrazionala optimizatzeko sortua, ekonomia-kudeaketaren eta portuaren ustiaketaren ikuspuntutik, betiere.

Por su parte, la delimitación de espacios y usos portuarios se configura como un instrumento con fines delimitadores y organizativos, no urbanísticos. Su objeto es delimitar la zona de servicio y definir y ordenar geográficamente los usos portuarios previstos para cada una de las zonas del puerto. Es, por tanto, un instrumento de ordenación portuaria concebido con la finalidad de optimizar la gestión económica y la distribución racional de las superficies portuarias desde la óptica de la gestión económica y de explotación del puerto.

Horretaz gain, kapitulu honetan bi atal sartu dira euskal titulartasuna duten portuen eraikuntzari eta aldatzeari, eta jabari publikoa kontserbatzeari buruz.

Se incluyen además en este mismo capítulo dos secciones dedicadas a la construcción y modificación de los puertos de titularidad vasca y a la conservación del dominio público portuario.

III. kapituluan, zuzenbide pribatuko entitate publiko bat sortzen da. Hori izango da tresna nagusia, itsas-kirol erabilerako portuen eta lotutako instalazioen gaian Euskal Autonomia Erkidegoaren politika gauzatzeko. Euskadiko Kirol Portuak sortzen da, Euskadiko Kirol Portua, SA sozietate instrumentalaren erakunde publikoko izaera juridikoa aldatuz. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoko izaera hartuko du orain, berezko nortasun juridikoa izango du eta portuen arloko eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikiko zaio.

El Capítulo III de la ley crea un ente público de Derecho privado como instrumento central para llevar a cabo la política de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de puertos con usos náutico-recreativos y sus instalaciones conexas. Euskadiko Kirol Portuak se crea modificando la naturaleza jurídica de la sociedad pública instrumental Euskadiko Kirol Portua SA, que adquiere ahora la naturaleza jurídica de ente público sometido al Derecho privado, con personalidad jurídica propia y adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos.

Portuko itsas-aisialdiko azpiegiturak eta horiekin lotutako guneak kudeatzeko modu asko dago gaur egun. Horren aurrean, legeak Euskal Autonomia Erkidegoko portu azpiegitura guzti horien kudeaketa lege berri batean batzeko hautua egiten du. Eredu horrek elkartuko ditu, batetik, zuzenbide publikoaren mende egotea, administrazioaren agintea behar duten jarduera guztietan, eta bestetik, zuzenbide pribatuaren erregelen eta printzipioen mende egotea, bere jarduera garatzeari eta hirugarrenekin duten harremanari dagokionez.

Frente a la actual dispersión en las formas de gestionar las infraestructuras portuarias con usos náutico-recreativos y las áreas de uso relacionadas con éstos, la ley opta por aglutinar la gestión de todas estas infraestructuras portuarias de Euskadi en un nuevo modelo que aúna el sometimiento al Derecho público, en todas aquellas actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, con el sometimiento a las reglas y principios del Derecho privado en el desarrollo de su actividad y en su relación con terceras personas.

Ondorioz, legeak aurreikusten du etorkizunean Zumaiko Kirol Portua, SA sozietate publikoa desegitea, bere funtzioak erakunde berriak beteko dituelarik.

En consecuencia, en la ley se prevé la futura disolución de la sociedad pública Zumaiako Kirol Portua SA, cuyas funciones pasarán a ser desempeñadas por el nuevo ente.

Erakunde berri honen eskumena zabaltzen da itsas-aisialdiko erabileradun portu-azpiegitura guztietara eta horiekin lotutako erabilera-guneetara, egungoetara zein etorkizunean eraiki daitezkeenetara, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak direnetara, Jaurlaritzak esleitzen dionetara. Horren ondorioz, erakundearen jarduketa zabal daiteke etorkizunean Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen dituen beste azpiegituretara, gaur egun indarrean dagoen konstituzio- eta estatutu-esparruaren arabera.

La competencia del nuevo ente se extiende a todas las infraestructuras portuarias de uso náutico-recreativo y las áreas de uso relacionadas con éstas actuales o que en el futuro se puedan construir que sean competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que el Gobierno le adscriba. En consecuencia, la actuación del ente se puede hacer extensiva en el futuro a las otras infraestructuras que sean asumidas por el Gobierno Vasco en cumplimiento del marco constitucional y estatutario actualmente vigente.

Hain zuzen, Euskadiko Kirol Portuak erakundea sortzean, aurrera egin nahi da Euskal Autonomia Erkidegoko itsas-aisialdi erabilerako portu guztien kudeaketa homogeneo eta integral baterantz; betiere pertsona erabiltzaile guztiei zerbitzu espezializatu batzuk eta kalitateko estandar bertsuak bermatuko zaizkie, eta, hori guztia, Administrazio publikoak bakarrik berma dezakeen berme, gardentasun eta zorroztasunarekin.

Con la creación de Euskadiko Kirol Portuak se trata, en definitiva, de avanzar hacia una gestión homogénea e integral de todos los puertos de uso náutico-recreativo de Euskadi, garantizando siempre y a todas las personas usuarias unos servicios especializados y bajo unos mismos estándares de calidad, y todo ello con la garantía, la transparencia y el rigor en el control que solo la Administración pública puede garantizar.

IV. kapitulua portuen araubide juridikoari buruzkoa da; lehenik eta behin, portu-zerbitzuak arautzen ditu. Gizartean eta ekonomian, portuei aitortzen zaizkien eraginak, zeinak kostaldeko herriei eragiteaz gain Euskal Autonomia Erkidego osoari ere eragiten baitio, portuko zenbait zerbitzu egoki bermatzea eskatzen du; eta kontuan hartu beharko dituzte portuko instalazioak funtzio askotarako erabiltzetik etorritako beharrak.

El Capítulo IV, relativo al régimen jurídico de los puertos, regula en primer lugar los servicios portuarios. El impacto social y económico que se reconoce a los puertos, y que afecta no solo a las localidades costeras, sino a la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma, exige garantizar unos adecuados servicios portuarios, que tengan en cuenta las necesidades derivadas de la utilización multifuncional de las instalaciones portuarias.

Portuetako zerbitzuen antolamenduaren arabera, Portuko Administrazioak emango ditu zerbitzuok, zuzenean edo legez ezarritako edozein mekanismoren bidezko zeharkako kudeaketaz. Nolanahi ere, ez da zeharkako kudeaketa bidezko zerbitzurik eskainiko, baldin eta horrek badakar aginpideaz jardutea edo, beste edozein arrazoi dela medio, egokitzat jotzen bada zuzeneko kudeaketa.

La regulación de los servicios portuarios prevé que serán prestados por la Administración portuaria, directamente o mediante cualquier mecanismo de gestión indirecta legalmente previsto, excluyéndose de la prestación mediante gestión indirecta cuando conlleven el ejercicio de autoridad o cuando, por otras circunstancias, se considere conveniente la gestión directa.

Portuetako zerbitzuen araudiari lotuta, legeak berrikusten du, orokorrean, portu-tasei buruzko araudia, tasak berriro zehaztuz eta berregituratuz; gainera, horrek aldarazten du irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bateratuaren araudia, azken xedapenetako lehenengoan.

Asociada a esta regulación de los servicios portuarios, la ley procede a una revisión general de la regulación relativa a las tasas portuarias, incorporando una completa redefinición y reestructuración de estas y procediendo para ello a modificar, en la disposición final primera, la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

Kapitulu honen bigarren atalean, portuko jabari publikoaren kudeaketa arautzen da; horretarako, ohiko erakundeetara jotzen du, partikularren erabilera ahalbidetzen baitu eta, erabileraren ezaugarrien arabera, baimenak eta emakidak ematea ere bai.

La sección segunda de este capítulo regula la gestión del dominio público portuario, y para ello acude a instituciones ya clásicas que posibilitan su utilización por los particulares la autorización y concesión, según las características del uso que se pretenda.

V. kapituluak, itsas garraioari dagokionez, artikulu bakar batean arautzen du itsas garraioko enpresa operadoreen erregistro bat sortzea.

El Capítulo V, en el aspecto relativo al transporte marítimo, regula en un único artículo la creación de un registro de empresas operadoras de transporte marítimo.

Legearen VI. kapituluan, polizia-jarduera eta zehatzeko araubidea erregulatzen dira. Sektorearentzako zehatzeko araubideari heltzen dio, legezkotasunaren, tipikotasunaren, erantzukizunaren, atzeraeraginik ezaren eta proportzionaltasunaren printzipioetan oinarrituta.

El Capítulo VI se destina a regular la actividad de policía y el régimen sancionador, abordando la regulación de un régimen sancionador para el sector basado en los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y proporcionalidad.

Arau-hausteen eta zehapenen araubideari dagokionez, lege honen ondorioetarako arau-haustetzat joko diren egintzak eta ez-egiteak tipifikatzen dira, eta hiru eratakoak bereizten dira, arinak, larriak eta oso larriak; gainera, zehatzeko ahalmena zer organok izango duten ere zehazten da. Lege-testuan, arau-hausteen eta horiei dagozkien zehapenen katalogo zehatza sartzen da; portuko demanioaren kontserbazioa kaltetu dezaketen jarduerak edo portu-eremuetan gauzatzen diren jardueren garapenerako kalterako izan daitezkeen jarrerak saihesteko disuasio-mekanismoa eratzea da, kautelazko neurriak eta hertsatzeko isunak barne.

En cuanto al régimen de infracciones y sanciones, se tipifican las acciones u omisiones que tendrán la consideración de infracción a los efectos de la ley, calificándolas como leves, graves y muy graves, y se establecen los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora. El texto legal incluye un exhaustivo catálogo de infracciones y sus correspondientes sanciones, que debe constituir un mecanismo disuasorio de conductas que pudieran perjudicar la conservación del demanio portuario o afectar negativamente al desarrollo de las actividades que se ejecutan en el ámbito de los puertos, incluyendo la previsión de medidas cautelares y multas coercitivas.

Azkenik, legearen azken zatiak hiru xedapen gehigarri, bost xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen ditu.

Por último, la parte final de la ley incluye tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Legearen xedea

Artículo 1.– Objeto de la ley.

Hona hemen lege honen xedea:

Es objeto de la presente ley:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenekoak diren portuei, eta portuko eta itsasoko instalazioei aplikagarri zaien araubide juridikoa ezartzea.

1.– Establecer el régimen jurídico aplicable a los puertos e instalaciones portuarias y marítimas de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Portuen plangintza-, antolamendu-, ustiapen-, eraikuntza-, zabalkuntza-, berrikuntza- eta mantentze-erregimenak ezartzea, bai eta portu-zerbitzuen jardunerako nahiz zerbitzuotan sartu eta erabiltzeko erregimenak ere.

2.– Establecer los regímenes de planificación, ordenación, explotación, construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los puertos, así como de prestación de los servicios portuarios, y el acceso y uso de los mismos.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko portuko jabari publikoaren kudeaketa arautzea, erabilera-erregimena ezarriz.

3.– Regular la gestión del dominio público portuario competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciendo su régimen de uso.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Portuko Administrazioaren egitura eta funtzionamendua ezartzea eta Euskadiko Kirol Portuak zuzenbide pribatuko erakunde publikoa sortzea. Erakunde horren ardura izango da Euskadiko itsas-aisialdiko erabilerako portu-azpiegiturak eta horiekin lotutako erabilera-guneak kudeatzea, bai Jaurlaritzak esleitzen dizkionak, bai kontzesionario gisa hartutako kudeaketak, eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Portuko Administrazioaren parte ere izango da.

4.– Establecer la estructura y funcionamiento de la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y crear el ente público de Derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, responsable de la gestión de las infraestructuras portuarias de uso náutico-recreativo y las zonas de uso relacionadas con éstas de Euskadi, tanto de los que el Gobierno le adscriba como de aquellos cuya gestión asuma en calidad de concesionario, y parte integrante de la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Portuko jabari publikoaren erabileratik eratorritako ekonomia- eta finantza-erregimena arautzea, bai eta portu-zerbitzuen jarduna ere.

5.– Regular el régimen económico-financiero derivado de la utilización del dominio público portuario y de la prestación de servicios portuarios.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren jarduera hauek arautzea: bidaiarien eta salgaien itsas garraioa eta itsas garraio mistoa.

6.– Regular la actividad de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixto de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.– Zehapen-erregimena ezartzea autonomia-erkidegoko portu-jabari publikorako, eta EAEko Portuko Administrazioari dagozkion ikuskapen- eta kontrol-ahalak finkatzea.

7.– Establecer el régimen sancionador en el dominio público portuario autonómico, así como las potestades de inspección y control correspondientes a la Administración portuaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko portuei portuko eta itsasoko instalazioetako irisgarritasun baldintzak bermatzea, baita beraien espazio eta erabilerak ere, indarrean dagoen araubide juridikoaren arabera.

8.– Garantizar a los puertos de la Comunidad Autónoma vasca las condiciones de accesibilidad en las instalaciones portuarias y marítimas, así como sus espacios y usos, de acuerdo con el régimen jurídico en vigor.

2. artikulua.– Aplikazio-eremu objektiboa

Artículo 2.– Ámbito objetivo de aplicación.

1.– Lege hau EAEko itsasertzeko portuetan aplikatzekoa da, lege honen 3.a) artikuluaren terminoetan, baita Euskal Autonomia Erkidegoko eskumena duten obrei eta instalazioei ere.

1.– La presente ley será de aplicación a los puertos del litoral vasco, en los términos del artículo 3.a) de esta ley, así como a las obras e instalaciones portuarias competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Lege hau, halaber, indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren arabera eta edozein tituluren indarrez, Euskal Autonomia Erkidegoaren kudeaketari esleitzen zaion beste edozein porturi edo portuko zerbitzuguneko zati bati aplikatuko zaio.

2.– Asimismo, la presente ley se aplicará a cualquier otro puerto o parte de la zona de servicio portuaria que, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y por cualquier título, fuese atribuido a la gestión de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Era berean, lege hau aplikatuko zaio bidaiarien eta salgaien garraio, edo garraio mistoaren jarduerari behar bezala erregistratutako ontzietan, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzean soilik dauden eta beste lurralde-eremu batzuetako portu edo puntuekin konexiorik ez duten portuen edo puntuen artekoari.

3.– La presente ley se aplica, igualmente, a la actividad de transporte marítimo de pasaje, de mercancías, o mixto, en embarcaciones debidamente registradas, que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma sin conexión con otros puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

3. artikulua.– Definizioak

Artículo 3.– Definiciones.

Lege honen ondorioetarako, definizio hauek hartuko dira kontuan:

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Portua: lurreko azpiegituren, instalazioen, espazioen eta atxikitako itsas uren multzoa da, portuko trafikoko jarduerak egiteko eta dagozkien zerbitzuak emateko prestatua.

a) Puerto: el conjunto de infraestructuras, instalaciones, espacios terrestres y aguas marítimas adscritas que permita la realización de las actividades de tráfico portuario y la prestación de los servicios correspondientes.

b) Portuetako trafikoa: portuetan egindako operazioak dira, ontzien sarrera, irteera, atrakatze, desatrakatze, egonaldi eta konponketei dagozkienak, baita ontzien eta lehorraren edo beste merkantzia-garraiobide batzuen arteko era guztietako transferentziei dagozkienak ere –arrainak, hornidurak, bidaiariak edo eskifaiako kideak–. Era berean, aldi baterako biltegiratzen dira salgaiak portuetako barrutietan.

b) Tráfico portuario: las operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y reparación de embarcaciones en puerto y las de transferencia, entre estos y tierra u otros medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo, de pesca, de avituallamientos, de pasajeros y pasajeras o tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario.

c) Kostaldeko portuko obra eta instalazioak: azpiegiturako eta eraikuntzako edo gainegiturako obra zibilak dira, baita portuko trafikoa errazteko portuaren eremuan eraiki edo kokatzen diren instalazio mekanikoak eta zerbitzu-sare teknikoak ere.

c) Obras e instalaciones portuarias costeras: las obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura, así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicios, construidas o ubicadas en el ámbito portuario y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario.

d) Itsas instalazioak: portuaren izaera eduki ez arren, itsasertzean kokatuta dauden obra eta azpiegituren multzoa da; obra eta eraikuntza horiek ez dute eskatzen babesteko edo atrakatzeko obra finkorik egitea, eta ez dute modu esanguratsuan aldatzen kokaguneko ingurune fisikoa, esate baterako: moilak, ontzitegiak, ainguralekuak eta aisialdi nautikoan erabiltzen diren antzeko beste batzuk.

d) Instalaciones marítimas: el conjunto de obras e infraestructuras que, sin tener la consideración de puerto, se sitúan en el litoral y cuya construcción no exige obras de abrigo o de atraque de carácter fijo, y no suponen alteración sustancial del medio físico donde se emplazan, tales como embarcaderos, varaderos, fondeaderos y otras similares susceptibles de utilización náutico-recreativa.

e) Itsasoko operazioak: portuetan modu egitaratu eta zehatzean burutzen diren prozesuak dira; zehazki, hauek: atrakatu aurreko administrazio-kudeaketak, ontzia porturatzean burutu beharreko prozedurak, portutik igarotzean salgaiak manipulatzea eta bidaiariei zerbitzuak ematea.

e) Operaciones marítimas: el conjunto estructurado y definido de procesos que se desarrollan en los puertos y que engloba los aspectos administrativos previos al atraque, los procesos que se llevan a cabo en el momento en que el buque arriba al puerto, la manipulación de las mercancías en su paso por el puerto y los servicios prestados a los pasajeros y pasajeras.

f) Portuko Administrazioa: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta zuzenbide pribatuko Euskadiko Kirol Portuak erakunde publikoak osatzen dute, lege honek esleitzen dizkien eskumenak baliatzen dituzten heinean.

f) Administración portuaria: la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el ente público de Derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, en cuanto ejercen competencias y funciones atribuidas por la presente ley.

4. artikulua.– Erakundeen eta gizarte-eragileen partaidetza

Artículo 4.– Participación institucional y social.

1.– Portuen arloan erakundeek eta gizarteak parte hartuko dute arau bidez sortuko diren organo aholku-emaileen eta parte-hartzaileen organoen bidez. Horien artean egongo dira, Portuko Udal Kontseilua izenpean, Portuko Administrazioaren eta portua duten udalerriez arduratzen diren udal-administrazioen arteko harremanez arduratuko diren organoak.

1. La participación institucional y social en materia de puertos se llevará a cabo a través de los órganos consultivos y de participación que reglamentariamente se creen, entre los que se incluirán, bajo la denominación de Consejo Municipal Portuario, los órganos encargados de articular las relaciones entre la Administración portuaria y las administraciones municipales responsables de municipios que disponen de puerto.

2.– Portuko udal-kontseiluak portuen alorreko aholkularitza, kontsulta eta eztabaidarako organoak dira, Autonomia Erkidegoko Administrazioak egikaritzen dituen eskumenen esparruan, eta haien erabakiak ez dira lotesleak.

2.– Los consejos municipales portuarios son órganos de asesoramiento, consulta y debate en materia portuaria, dentro del ámbito de las competencias ejercidas por la Administración de la Comunidad Autónoma, sin que sus acuerdos tengan carácter vinculante.

3.– Organo horietan, administrazioek ez ezik, portuen sektorean inplikaturiko sektore ekonomiko, profesional eta sozialei ere emango zaie parte hartzeko aukera.

3.– En ellos, además de a las administraciones, podrá darse participación a los distintos sectores económicos, profesionales y sociales implicados en el sector portuario.

5. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eskumenak

Artículo 5.– Competencias de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari eskumen hauek dagozkio:

1.– A la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponden las siguientes competencias:

a) Erregelamendu izaera duten xedapen orokorrak eta portuko politika arloan goragoko mailako planifikazio-tresnak onartzea.

a) La aprobación de las disposiciones de carácter reglamentario y de los instrumentos de planificación de rango superior en materia de política portuaria.

b) Autonomia Erkidegoaren eskumeneko portuko domeinu publiko osoaren planifikazioa, kudeaketa, eraikitzea, ustiapena, sustapena, garapena eta programazioa. Hori guztia, Euskadiko garapen iraunkorraren eta kohesio sozial eta ekonomikoaren betebeharrekin bat.

b) La planificación, construcción, gestión, explotación, promoción, desarrollo y programación del conjunto del dominio público portuario de competencia de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las exigencias del desarrollo sostenible y la cohesión social y económica de Euskadi.

c) Portu bakoitzaren kudeatzeko edo handitzeko modua zehaztea.

c) La determinación de la modalidad de gestión de cada puerto o de su ampliación.

d) Portu-antolamendurako plan bereziak onartzea.

d) La aprobación de los planes especiales de ordenación portuaria.

2.– Portu alorrean eskumena duen sailak Autonomia Erkidegoaren portu-politika garatu eta gauzatuko du, eta hari dagokio titulartasun autonomikoko sistemaren koordinazioa eta kontrola, lege honetan eta bere garapenerako emandako arau-xedapenetan aurreikusitako baldintzetan. Horretarako, honako funtzio hauek izango ditu:

2.– El departamento competente en materia de puertos desarrollará y ejecutará la política portuaria de la Comunidad Autónoma, correspondiéndole la coordinación y el control del sistema portuario de titularidad autonómica en los términos previstos en esta ley y las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo. Para ello le corresponden las siguientes funciones:

a) Portu alorreko ekintzen planifikazioa.

a) La planificación de las actuaciones en materia de puertos.

b) Portuko domeinu publikoaren kudeaketa, eraikitzea, ustiapena, kontserbazioa, babesa, defentsa eta diziplina.

b) La gestión, construcción, explotación, conservación, protección, defensa y disciplina del dominio público portuario.

c) Autonomia Erkidegoko portuetan kontsezioak eta baimenak ematea, aldatzea edo kentzea.

c) El otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y autorizaciones en los puertos de la Comunidad Autónoma.

d) Portu eta azpiegitura eta portu-ekipamenduak eraikitzeko edo handitzeko proiektu berriak onartzea.

d) La aprobación de proyectos para la construcción o ampliación de nuevos puertos e infraestructuras y equipamientos portuarios.

e) Portu-zerbitzuak eskaintzea.

e) La prestación de servicios portuarios.

f) Portu Espazio eta Erabileren Delimitazioak, portu bakoitzeko Zerbitzu eta Polizia Araudiak eta horien guztien Hondakin Planak onartzea.

f) La aprobación de las delimitaciones de los espacios y usos portuarios, de los reglamentos de servicios y policía de cada puerto y de sus respectivos planes de residuos.

g) Inspekzio- eta kontrol-ahalmena portuetan egiten diren zerbitzu, operazio, okupazio eta oro har jardueretarako, edozein delarik ere portu-espazioaren erabilera-erregimena edo modua.

g) La potestad de inspección y control en relación con los servicios, operaciones, ocupaciones y actividades en general que se desarrollen en los puertos, cualquiera que sea el régimen de uso del espacio portuario o la forma.

h) Zehatzeko ahalmena erabiltzea 71. artikuluan ezarritako moduan.

h) El ejercicio de la potestad sancionadora en los términos establecidos en el artículo 71.

i) Hirigintza-planeamendurako tresnen onartzea edo berrikuntzari dagokion aginduzko txosten arrazoitua egitea, portuekin harreman zuzena duena. Portu-ustiapeneko eskumena eragiten duten zehaztapenak baloratzera mugatuko da txostena, eta positibotzat joko da txosten hori ez bada bi hileko epean igortzen eta jakinarazten.

i) La emisión de informe preceptivo y motivado en relación con la aprobación o innovación del instrumento de planeamiento urbanístico que incida directamente sobre los puertos. El informe se limitará a valorar aquellas determinaciones que supongan una afección en las competencias de explotación portuaria y se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo de dos meses.

j) Barneko larrialdi-planak, istripuzko itsas-kutsadurako arrisku-planak, eta portu-instalazioak babesteko planak onartzea.

j) La aprobación de planes de emergencia interior, planes de contingencia por contaminación marina accidental y planes de protección de las instalaciones portuarias.

k) Espresuki beste organo batzuei eman gabeko bestelako guztiak.

k) Las demás no atribuidas de forma expresa a otros órganos.

6. artikulua.– Jarduteko printzipioak

Artículo 6.– Principios de actuación.

1.– Garapen sozioekonomikoaren elementu gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko portuen kudeaketa arautuko da jasangarritasun, elkartasun, baliokidetasun, konkurrentzia libre, kudeaketa integratu eta irisgarritasun printzipioen arabera.

1.– La gestión de los puertos de Euskadi, como elemento de desarrollo socioeconómico, se regirá por los principios de sostenibilidad, solidaridad, equivalencia, libre concurrencia, gestión integrada y accesibilidad.

2.– Halaber, portuak kudeatuko dira hauek kontuan hartuta: instalazioen funtzio anitzeko erabilera, ingurunearen errealitate sozio-ekonomikoa eta aktibo publikoen arrazoizko errentagarritasuna, laneko segurtasunaren eta osasunaren printzipioei erreparatuz.

2.– Asimismo, la gestión de los puertos se realizará atendiendo a la utilización multifuncional de las instalaciones, la realidad socio-económica del entorno y la razonable rentabilidad de los activos públicos, estando sujeta a la observancia de los principios de seguridad y salud laboral.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko portuen kudeaketa hauek bideratuko dute: batetik, portuen erabiltzaile gisa, herritarren interesak babesteko printzipioei errespetua izateak, bereziki ezintasuna duten edo mugikortasuna mugaturik duten pertsonen kasuan, portuetako zerbitzuak kalitate-baldintzetan eskuratzeko eskubidea bermatuz; bestetik, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdinak emateko printzipioei errespetua izateak.

3.– El respeto a los principios de protección de los intereses de la ciudadanía en su condición de personas usuarias de los puertos, especialmente en el caso de personas con discapacidad o con movilidad reducida, garantizando su derecho al acceso a los servicios de los puertos en adecuadas condiciones de calidad, y el respeto a los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres deberán guiar la gestión de los puertos de Euskadi.

4.– Eraginkortasun-, koordinazio- eta lankidetza-printzipioek arautuko dituzte beste administrazio batzuekiko harremanak, bereziki plangintza sektoriala integratzeari, hirigintza-antolamendu egokiari eta itsasertza babesteari begira, lehiaren defentsaren alorrean indarrean dagoen arautegian ezarritakoa errespetatuz. Era berean, portuetako jardueren eta zerbitzuen antolaketa eta kudeaketa bideratuko dira portuetako udalerri eta hirietako azpiegituraren eta eguneroko jardueraren arteko bizikidetza baketsura.

4.– Los principios de eficacia, coordinación y cooperación regirán las actuaciones en las relaciones con otras administraciones, especialmente en orden a la integración de la planificación sectorial y una adecuada ordenación urbanística y la preservación del litoral, con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de defensa de la competencia. Del mismo modo, la ordenación y gestión de la actividad y los servicios portuarios deberá estar orientada a una convivencia pacífica con la estructura y actividad cotidiana de los municipios y ciudades en las que se ubican.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko portuen kudeaketak intermodalitatea hartzen du bere gain, garraio-kateen gehienezko eragimena lortzeko, eta logistika-eremuak sortzen ditu ekoizte-prozesuei balio erantsia sartzea errazteko. Era berean, kontuan hartuko ditu bide laburreko itsas garraioko aukerak eta Europar Batasunean definitutako itsasoko autobideetako aukerak.

5.– La gestión de los puertos de Euskadi asume la intermodalidad como principio para alcanzar la máxima eficiencia de las cadenas de transporte, y la creación de áreas logísticas para facilitar la incorporación de valor añadido a los procesos productivos. Igualmente, considerará las oportunidades del transporte marítimo de corta distancia y de las autopistas del mar definidas en el ámbito de la Unión Europea.

6.– Bermatu egiten da itsas-garraioaren zerbitzuak aske ematea –bidaiariena, salgaiena, edo garraio mistoena–, portuko azpiegituren erabilera, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen errespetua, itsas-segurtasunaren alorrean indarrean dagoen araudia betetzea, baita natur ingurunearen babesa ere.

6.– Se garantiza la libre prestación de servicios de transporte marítimo de pasaje, de mercancías o mixtos con la utilización de las infraestructuras portuarias, así como el respeto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad marítima y la preservación del medio ambiente natural.

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko portuetako jabari publikoa

Artículo 7.– Dominio público portuario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko portuetako jabari publikoan sartzen diren eskubide eta ondasunak, titulartasun publikokoak izan arren, erabilera orokorrari edo autonomia-erkidegoan eskumena duen portuko zerbitzu publikoari atxikita daude.

1.– El dominio público portuario de la Comunidad Autónoma del País Vasco está integrado por los derechos y los bienes, muebles e inmuebles, que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectos al uso general o al servicio público portuario de competencia autonómica.

2.– Dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoko portuetako jabari publikoari dagozkio itsas urak, lehorreko azalerak, portuko erabilerei edo zerbitzuei eragiten dieten obrak eta instalazioak, baita portuko helburuetarako atxikitako itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan egindako obrak eta instalazioak ere.

2.– En todo caso, pertenecen al dominio público portuario de la Comunidad Autónoma del País Vasco las aguas marítimas, las superficies de tierra, las obras y las instalaciones que se afecten a usos o servicios portuarios, así como las obras e instalaciones realizadas en el dominio público marítimo-terrestre adscrito para finalidades portuarias.

8. artikulua.– Portuen zerbitzugunea

Artículo 8.– La zona de servicio de los puertos.

1.– Portuko espazio eta erabileren mugaketari dagokionez, Portuko Administrazioak jabari publikoko zerbitzugune bana mugatuko du portu bakoitzean; hor sartuko dira bertako jarduerak eta portu-erabilerak gauzatu ahal izateko beharrezko lur- eta ur-espazioak, jarduera osagarrietarako beharrezkoak direnak, eta portuko jarduerak eta bestelako jarduera osagarriak garatzeko aukera ziurtatzen duten erreserbako espazioak.

1.– La Administración portuaria delimitará para cada puerto, en la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios, la zona de servicio, de carácter demanial, que incluirá los espacios de tierra y de agua necesarios para la ejecución de sus actividades y el desarrollo de los usos portuarios, las destinadas a tareas complementarias de aquéllas, los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria, y otros complementarios.

2.– Era berean, zerbitzugunearen mugetan ezarriko dira zerbitzuguneetan onartzen diren erabilerak, baita erabilera horiek portu bakoitzean non kokatzen diren ere.

2.– Asimismo, en la delimitación de la zona de servicio se establecerán los diferentes usos admitidos en zona de servicio, así como la ubicación en cada puerto de dichos usos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PORTUEN PLANGINTZA, ANTOLAMENDUA, ERAIKUNTZA ETA MANTENTZE ZERBITZUA
PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
PORTUKO HIRIGINTZA-PLANGINTZA ETA -ANTOLAMENDUA
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA PORTUARIA

9. artikulua.– Portuko azpiegituren plangintza.

Artículo 9.– Planificación de las infraestructuras portuarias.

Portu eta portuko instalazio berriak eraikiko dira eta daudenak handituko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrak portu-politikaren arloan onartutako goragoko mailako planifikazio-tresnek ezarritakoaren arabera, eta, betiere, Estatuko portuei buruzko legerian ezarritako beste administrazioen aldeko txostenak izan beharko dituzte.

La construcción de nuevos puertos e instalaciones portuarias, así como la ampliación y reforma de los existentes, se realizará conforme a lo que establezcan los instrumentos de planificación de rango superior en materia de política portuaria que se aprueben por la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y deberán contar con los informes favorables de las otras administraciones establecidos en la legislación portuaria estatal.

10. artikulua.– Hirigintzaren plangintza.

Artículo 10.– El planeamiento urbanístico.

1.– Portuetako espazioari buruzko eskumena duten administrazioen artean beharrezkoa den koordinazioa egituratzeko, hirigintzako plangintza orokorrak Portuko Sistema Orokor gisa kalifikatuko du portuetako jabari publikoaren eremu osoa.

1.– Para articular la necesaria coordinación entre las administraciones con competencias sobre el espacio portuario, el planeamiento urbanístico general calificará todo el ámbito del dominio público portuario de los puertos como Sistema General Portuario.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko portu eremuei eragiten dieten hirigintza antolamenduko tresnei buruz idaztean, hirigintzako eskumenak dituzten udalek eta beste administrazio batzuek Portuko Administrazioari eskatuko diote iritzia emateko eskumeneko gaiei buruz, eta 5.2.i) artikuluan aurreikusitako termino eta epeetan eman beharreko txosten baten bidez eman ere.

2.– Los ayuntamientos y otras administraciones con competencias urbanísticas, al redactar los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a la zona portuaria del País Vasco, requerirán a la Administración portuaria para que se pronuncie sobre las cuestiones de su competencia, mediante informe que deberá emitirse en los términos y plazos previstos en el artículo 5.2.i).

11. artikulua.– Portu-antolamenduaren plan bereziak

Artículo 11.– Los planes especiales de ordenación portuaria.

1.– Portuetako guneen hirigintza-antolamendua gauzatuko da portu-antolamenduaren plan berezien bidez, hirigintza-legedian ezarritako baldintzetan.

1.– La ordenación urbanística de las zonas portuarias se realizará a través de los planes especiales de ordenación portuaria, en los términos establecidos en la legislación urbanística.

2.– Udal-plangintza orokorreko egitura-zehaztapenak garatzeko, portu-antolamenduaren plan bereziak zehaztapenen artean izango ditu hirigintza-antolamenduko parametroak, eta portu-barrutiaren hirigintzako erabilera arautuko du.

2.– En desarrollo de las determinaciones estructurales del planeamiento general municipal, el plan especial de ordenación portuaria contendrá entre sus determinaciones parámetros de ordenación urbanística y regulará el uso urbanístico del recinto portuario.

3.– Portu Antolamenduaren Plan Bereziak portugunearen ustiapen efizientea eta garapena bermatzeko beharrezko neurri eta aurreikuspenak jaso beharko ditu.

3.– El plan especial de ordenación portuaria deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario y su desarrollo.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PORTUKO ESPAZIO ETA ERABILEREN MUGAKETA
DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS

12. artikulua.– Portuko espazio eta erabileren mugaketa.

Artículo 12.– La delimitación de los espacios y usos portuarios

1.– Portuetako zerbitzuguneen erabilerak eta instalazioak antolatuko dira portuko espazio eta erabileren Mugaketa onartzearen bidez.

1.– La ordenación de usos e instalaciones en la zona de servicio de los puertos se llevará a cabo mediante la aprobación de la delimitación de los espacios y usos portuarios.

2.– Portuko espazio eta erabileren mugaketak portuko guneetarako aurreikusita dauden erabilerak hartuko ditu barne, zerbitzugunean aurreikusitako jardueren arabera, eta portuko erabilera hauetarako:

2.– La delimitación de los espacios y usos portuarios incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, de acuerdo con las actividades previstas en la zona de servicio y según los siguientes usos portuarios:

a) Merkataritzako erabilerak: soil-soilik edo nagusiki, salgaiak garraiatzeko erabilitako ontzietatik edo itsasontzietatik kargatzeko, deskargatzeko, manipulatzeko eta eraldatzeko lanbide-jarduera; ontzi eta itsasontzi horien oinarri izatea, horretarako eskainiz atrakatze, ainguratze, hornitze eta mantentze lanak osorik edo zati batean.

a) Usos comerciales portuarios: son aquellos destinados, exclusiva o preferentemente, a la actividad profesional de carga, descarga, manipulación y transformación de mercancías desde los buques o embarcaciones utilizados para su transporte, y a servir de base a dichos buques o embarcaciones, proporcionando algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento y mantenimiento.

b) Arrantzako erabilerak: arrantzako erabilerak dira, hala itsasontzietatik eta ontzietatik egiten den arrantza profesionalari soil-soilik edo nagusiki lotutako jarduerak –itsasontzi eta ontzi horiei hainbat zerbitzu ematen dizkiete, osorik edo partzialki, hain zuzen ere atrakatze-, ainguratze-, hornitze- eta mantentze-lanetarako behar direnak–, nola manipulatzeko edo saltzeko diren arrainak jasotzeari soil-soilik edo nagusiki lotutako jarduerak.

b) Usos pesqueros: son aquellos destinados, exclusiva o preferentemente, a la actividad profesional relacionada con la pesca desde los buques o embarcaciones utilizados para su captura, y a servir de base a dichos buques o embarcaciones proporcionando algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento y mantenimiento, así como los destinados, exclusiva o preferentemente, a la recepción de pesca para su manipulación o venta.

c) Aisialdi nautikoko erabilerak: soilik edo nagusiki kirol- edo aisialdi-ontziek edo horiekin zerikusia duten edo beroriei laguntzeko jarduera edo ontziek erabiltzeko direnak.

c) Usos náutico-recreativos: son los destinados a ser utilizados, exclusiva o preferentemente, por embarcaciones deportivas o de recreo, o por actividades o embarcaciones relacionadas o auxiliares de éstas.

d) Erkidegoko erabilera publikoak: Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasunekoak diren zerbitzuak ematen dituzten jarduerak dira.

d) Usos comunitarios públicos: son aquellas actividades de prestación de servicios públicos que sean titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Industria- eta merkataritza-erabilerak: merkataritzako, industriako edo merkataritza industrialeko izaera duten jarduera guztiak dira, portuko zerbitzuak izan gabe; zerbitzugunean ere egin daitezke, lege honetako aurreko paragrafoetan aipatzen diren jarduerak izan gabe.

e) Usos industriales y comerciales: son todas aquellas actividades de carácter mercantil, industrial o comercial que, sin constituir servicios portuarios, se pueden realizar en zona de servicio, y que no sean constitutivas de ninguna de las actividades mencionadas en los apartados anteriores.

f) Erabilera mistoak dira aurreko paragrafoetan aipatzen diren portu-guneetako berezko erabileretan aniztasuna dutenak, erabilera horietako batek ere ez badu lehentasunik.

f) Usos mixtos: son aquellos que contengan una pluralidad de los usos propios de las zonas portuarias referidos en los apartados anteriores, sin que se manifieste ninguno de ellos con carácter preferente.

13. artikulua.– Portuko espazio eta erabileren mugaketa izapidetzea eta haren ondorioak.

Artículo 13.– Tramitación y efectos de la delimitación de los espacios y usos portuarios.

1.– Portuko espazio eta erabileren mugaketa izapidetuko da arauz ezarriko den prozeduraren arabera; horretan, tokiko administrazioen parte hartzea bermatuko da, baita eragindako beste administrazio sektorial batzuena ere. Era berean, jendaurrera zabaltzea bermatuko da, baita onartutako behin-betiko testua EHAAn argitaratzea ere.

1.– La tramitación de la delimitación de los espacios y usos portuarios se realizará de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, en el que estará garantizada la participación de las administraciones locales y de aquellas otras administraciones sectoriales que pueden verse afectadas. Se garantizará asimismo la realización de un trámite de información pública y la publicación en el BOPV del texto definitivo aprobado.

2.– Portuko espazio eta erabileren mugaketa onesteak ekarriko du onura publikoaren adierazpena, mugaketa eremu horretan portu-jarduerak behar dituen emakida-erreskateei dagokienez, bai eta portu-erabilerari lotzea zerbitzu-guneko jabari publikoko ondasunak eta ondare-ondasunak ere, betiere, halakoak interesgarriak badira portuarentzako.

2.– La aprobación de la delimitación de los espacios y usos portuarios llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos de rescate de las concesiones que requiera la actuación portuaria en el ámbito de dicha delimitación, así como la afectación al uso portuario de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos en la zona de servicio que sean de interés para el puerto.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
PORTUAK ERAIKITZEA ETA BERRITZEA
CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUERTOS

14. artikulua.– Portuak eraikitzea, zabaltzea, berritzea eta mantentzea.

Artículo 14.– Construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los puertos.

1.– Portuak eraiki, zabaldu, eraberritu eta mantenduko ditu Portuko Administrazioak, lege honen arabera eta kontratazio publikoari buruzko legeriako xedapenei eta Estatuko portuei buruzko legerian aurreikusitako txosten derrigorrezkoei atxikiz.

1.– La Administración portuaria construirá, ampliará, reformará y mantendrá los puertos de conformidad con lo previsto en la presente ley, con sujeción a las disposiciones de la legislación sobre contratación pública y a los informes preceptivos previstos en la legislación portuaria estatal.

2.– Portuak eraikitzea edo portuko jabari publikoaren egungo egikera zabaltzea edo berritzea xede duten obrak egiteko, lehorrekoak nahiz itsasokoak izan, baita portuak mantentzea xede dutenak egiteko ere, beharrezkoa izango da portu-antolamenduaren plan bereziari egokitzea eta Portuko Administrazioak onartutako proiektua.

2.– La realización de obras que tengan como objeto la construcción de puertos o la ampliación o reforma de la configuración actual del dominio público portuario, tanto en tierra como en mar, así como las que tengan por objeto el mantenimiento de los puertos, deberán adaptarse al plan especial de ordenación portuaria y precisarán el correspondiente proyecto aprobado por la Administración portuaria.

3.– Hala ere, egiaztatutako larrialdietan edo salbuespenezko interes publikoko kasuetan, portu-antolamenduaren plan bereziak aurreikusten ez dituen obrak baimen daitezke. Dagokion udalari entzunaldia eman ondoren, Jaurlaritzaren Kontseiluak baloratu behar du baldintza horiek betetzen diren edo ez, obrekin hasi aurretik.

3.– No obstante, en casos de urgencia acreditada o de interés público excepcional, podrán autorizarse obras no previstas en el plan especial de ordenación portuaria. Oído el ayuntamiento correspondiente, la existencia de estas circunstancias deberá ser apreciada por el Consejo de Gobierno con carácter previo al inicio de las obras.

Obrak gauzatzea onartu eta gero, indarrean dagoen plana berrikusteko edo aldatzeko prozedura hasi beharko da.

Una vez aprobada la ejecución de las obras, deberá iniciarse el procedimiento de revisión o modificación del plan vigente.

15. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 15.– Requisitos.

1.– Atal honetan adierazitako proiektuak onartzeko prozeduretan, arlo horretan eskuduntza konkurrenteak dituzten administrazio publikoen parte hartzea bermatuko da.

1.– En los procedimientos de aprobación de los proyectos referidos en la presente sección se garantizará la participación de las administraciones públicas con competencias concurrentes en la materia.

2.– Portuko Administrazioak, bere eskumenak balia-tuta, portuen zerbitzuguneetan burutzen dituen portuko obra eta jarduerek ez dute hirigintzako lizentziarik jasoko interes orokorrekoak izateagatik; betiere, erabilera hauetarako badira obra eta jarduerok: merkataritza, arrantza eta aisialdi nautikorako edo erkidegoko erabilera publikorako. Hala ere, obra horiek udal-administrazioari jakinaraziko zaizkio, jakinaren gainean egoteko.

2.– Las obras y actividades portuarias que, en ejercicio de sus competencias, realice la Administración portuaria en zona de servicio de los puertos no estarán sujetas a licencias urbanísticas por razón de su interés general, siempre que se refieran a usos comerciales portuarios, usos pesqueros, usos náutico-recreativos o usos comunitarios públicos. No obstante, dichas obras deberán ser comunicadas a la Administración municipal, para su conocimiento.

16. artikulua.– Onura publikoa eta okupatzeko beharra aitortzea.

Artículo 16.– Declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación.

1.– Atal honetan adierazitako proiektua onartzeak berarekin dakar aitortzea onura publikokoa dela eta eskubideak eskuratu eta ondasunak okupatu egin behar direla, nahitaezko desjabetzeari ekin ahal izateko, bai eta emakidak berreskuratzea ere, beharrezkoa balitz.

1.– La aprobación de los proyectos referidos en la presente sección llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa, así como del rescate de concesiones, si ello fuese necesario.

Proiektu bakoitzean, eragindako ondasunen eta eskubideen zerrenda zehatza eta banakakoa azaldu beharko du, portuko jabari publikoan sartu ez badira, eta deskribapen materiala emango da.

En cada proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, no incluidos en el dominio público portuario, con su descripción material.

2.– Herri onurako aitorpena eta okupazio-premia ere proiektuaren ikuskapenean sartzen diren ondasunei eta eskubideei dagokie, eta Portuko Administrazioak gerora onar ditzakeen obra-aldaketei ere bai, aurreko paragrafoan azaldutako baldintza berberetan.

2.– La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que pudiera aprobar posteriormente la Administración portuaria, con los mismos requisitos señalados en el párrafo anterior.

17. artikulua.– Ingurumen-inpaktuaren ebaluaketa.

Artículo 17.– Evaluación de impacto ambiental.

Atal honetan aipatzen diren proiektuek ingurumen-inpaktuaren prozedura jarraitu beharko dute legeriak aurreikusitako kasuetan.

Los proyectos referidos en la presente sección se someterán al procedimiento de impacto ambiental en los supuestos previstos por la legislación.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
PORTUKO JABARI PUBLIKOA ZAINTZEKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

18. artikulua.– Ingurumenaren babesa.

Artículo 18.– Protección ambiental.

1.– Portuko Administrazioak portuko jabari publikoan ingurumena zaintzeko eta babesteko neurri egokiak hartuko ditu.

1.– La Administración portuaria adoptará las medidas adecuadas para la preservación y protección ambiental del dominio público portuario.

2.– Helburu horrekin, Portuko Administrazioak onartzen dituen hondakinak jasotzeko planek –ontziek eratutako hondakinak eta zama-hondakinak biltzeko portuetako instalazioak barne hartzeaz gainera–, abenduaren 20ko 1381/2002 Errege Dekretua betez, hondakinak murrizteko sistemak ezartzeko eta hondakinak biltzeko beharrezkoak diren neurriak ezarriko dituzte, betiere, horiek ezabatzea saihestuz, eta horien konpostajea, birziklapena eta berrerabilpena sustatuz.

2.– Para ello, los planes de recogida de residuos que apruebe la Administración portuaria, además de recoger las instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, conforme al Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, establecerán las medidas precisas para instaurar sistemas de minimización de residuos y de recogida selectiva de éstos, evitando siempre que sea posible su eliminación y fomentando su compostaje, reciclaje y reutilización.

19. artikulua.– Isurketak debekatzea.

Artículo 19.– Prohibición de vertidos.

1.– Debekatzen dira isurketa edo igorpen kutsagarriak, solidoak, likidoak edo gaseosoak izan, portuko jabari publikoan, ontzietan, itsasontzietatik edo edonolako baliabide flotatzaileetatik baldin badatoz.

1.– Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, procedentes de buques, de embarcaciones o de medios flotantes de cualquier tipo, en el dominio público portuario.

2.– Ontzien edo itsasontzien zabor eta hondakinak hustu beharko dira Portuko Administrazioak onartutako hondakinak jasotzeko planak ezartzen duenaren arabera.

2.– Los desechos y residuos procedentes de los buques o embarcaciones deberán descargarse en la forma establecida en el plan de recogida de residuos en vigor aprobado por la Administración portuaria.

3.– Lurretik itsasora egiten diren isurketa guztiek administrazio eskudunaren baimena beharko dute; baina, Portuko Administrazioak emango duen jabari publikoaren okupazio-baimena edo emakida beharko dute, hala dagokionean. Dena den, ez dira isurketatzat joko lur- edo itsas-jatorria duten materialekin egiten diren betetze-obrak portuak aldatzeko edo hedatzeko.

3.– Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la administración competente, sin perjuicio de la autorización o concesión de ocupación de dominio público que, en su caso, otorgará la Administración portuaria. En todo caso, no tienen la consideración de vertidos las obras de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo para la modificación o ampliación de puertos.

4.– Baimenduta ez dauden materialen isurketarik egiten bada, Portuko Administrazioak berehala bil eta garbi ditzaten aginduko die arduradunei. Betetzen ez bada, Administrazioak subsidiarioki egikarituko du, arduradunen kontura, eta horiei legokiekeen zehapena ere jarriko du, hala behar duenean.

4.– En caso de vertido de materiales no autorizados, la Administración portuaria ordenará a los responsables su recogida y limpieza inmediata. En caso de incumplimiento, la Administración procederá a la ejecución subsidiaria a cargo de los responsables, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles.

20. artikulua.– Prebentzioa eta babes zibila.

Artículo 20.– Prevención y protección civil.

1.– Portuko Administrazioak indarrean dagoen legerian ezarritako autobabes-betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren baliabideak izango ditu.

1.– La Administración portuaria dispondrá los medios precisos para el cumplimiento de las obligaciones de autoprotección establecidas en la normativa vigente.

2.– Portuko Administrazioak portuko jabari publikoan garatzen diren jarduerei eska dakizkiekeen autobabes-betebeharrak betetzen direla kontrolatuko du portuaren eremuan eta, eremu horretan, salgai arriskutsuak onartzeari, manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokion araudia betetzen dela kontrolatuko du.

2.– La Administración portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de las obligaciones de autoprotección exigibles a las actividades que se desarrollan en dominio público portuario, y controlará en dicho ámbito el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas.

21. artikulua.– Dragatze-lanak baimentzea.

Artículo 21.– Autorizaciones de dragado.

Portuko jabari publikoan dragatze-lanak egiteko, Portuko Administrazioaren baimena beharko da, alde batera utzi gabe beste administrazio publiko batzuek, beste eskumen-titulu batzuetan oinarrituta, aldi berean izan dezaketen parte hartzea.

Las obras de dragado en el dominio público portuario requerirán la autorización de la Administración portuaria, ello sin perjuicio de la posible intervención concurrente de otras administraciones públicas en función de otros títulos competenciales.

22. artikulua.– Klima-aldaketaren efektuetara egokitzea.

Artículo 22.– Adaptación a los efectos del cambio climático.

Kapitulu honetan aipatzen diren jarduera guztietan, Portuko Administrazioak, gai honetan eskumena duten erakunde publiko guztiekin lankidetzan, kontuan izango ditu klima-aldaketak portuko jabari publikoan izan ditzakeen efektuak, eta ondareari eta ingurumenari kalterik ez egiteko hartu beharreko egokitzapen-neurriak hartuko ditu.

En todas las actuaciones contempladas en este capítulo la Administración portuaria, en colaboración con los organismos públicos competentes en la materia, tendrá en cuenta los posibles efectos del cambio climático sobre el dominio público portuario, y adoptará las medidas de adaptación que fueran necesarias para evitar daños al patrimonio y al medio ambiente.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKADIKO KIROL PORTUAK ERAKUNDE PUBLIKOA
ENTE PÚBLICO EUSKADIKO KIROL PORTUAK

23. artikulua.– Sorrera.

Artículo 23.– Creación.

1.– Euskadiko Kirol Portuak sortu da nortasun juridiko propioa duen zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa, bere helburuak betetzeko jarduteko gaitasun osoa du eta portuen arloan eskuduna den Jaurlaritzako sailari atxikita dago.

1.– Se crea el ente público de Derecho privado Euskadiko Kirol Portuak, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar para el cumplimiento de sus funciones, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos.

2.– Lege honetan eta erakundearen beraren estatutuetan ezarritakoaren mende egongo da Euskadiko Kirol Portuak; estatutuak, berriz, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez onartuko dira, portuen arloan eskumena duen sailak proposatuta.

2.– Euskadiko Kirol Portuak se regirá por lo dispuesto en esta ley y en sus estatutos, que serán aprobados por decreto del Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente en materia de puertos.

24. artikulua.– Xedea.

Artículo 24.– Objeto.

Hauxe da Euskadiko Kirol Portuak erakundearen xedea:

Constituye el objeto de Euskadiko Kirol Portuak:

a) Itsas-aisialdiko portuen eta hari lotutako guneen kudeaketa osoa, Jaurlaritzak esleituta edo kudeaketa hori kontzesionario gisa hartuta.

a) La gestión integral de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso conexas que le adscriba el Gobierno o aquellos cuya gestión asuma en calidad de concesionario.

b) Erkidego Autonomoko Administrazio orokorrean portu-alorreko eskumena duen sailarekin egin beharreko lankidetza teknikoa itsas-aisialdiko erabilerako portuetako eta hari lotutako erabilera-guneetako planifikazioan, sustapenean, garapenean eta programazioan.

b) La cooperación técnica con el departamento competente en materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma en la planificación, promoción, desarrollo y programación de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso conexas.

c) Jaurlaritzak eskatutako portu-azpiegiturak eta -instalazioak eraikitzea, baita azpiegitura berri horiek kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea ere, zuzenean edo zuzenbide publikoko edo pribatuko beste erakunde baten bidez eta edozein negozio juridikoren bitartez.

c) La construcción de las infraestructuras e instalaciones portuarias que le encomiende el Gobierno, así como la conservación, gestión y administración de estas nuevas infraestructuras, ya sea directamente o mediante otra entidad de Derecho público o Derecho privado y por medio de cualquier negocio jurídico.

d) Portuko zerbitzuak ematea Jaurlaritzak esleitutako portuetan, objektibotasun, gardentasun eta bereizkeriarik ezaren printzipioak errespetatuz.

d) La prestación de los servicios portuarios en los puertos que le adscriba el Gobierno, con respeto a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

e) Europar Batasuneko eremuan helburu berak dituzten erakundeekin elkarlana.

e) La colaboración con entes de idénticos fines que actúen en el ámbito de la Unión Europea.

25. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 25.– Funciones.

Hauek dira Euskadiko Kirol Portuak erakundearen eginkizunak, Jaurlaritzak esleitzen dizkion portu-instalazioetan:

Son funciones de Euskadiko Kirol Portuak en las instalaciones portuarias que le adscriba el Gobierno:

a) Lankidetza teknikoa Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean portu alorreko eskumena duen sailarekin, lege honen 5. artikuluko 1. paragrafoko d) atalean eta 2. paragrafoko a), f), i) eta j) ataletan aurreikusitako funtzioetan.

a) La cooperación técnica con el departamento competente en materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma en las funciones previstas en el apartado d) del párrafo 1 y los apartados a), f), i) y j) del párrafo 2 del artículo 5 de esta ley.

b) Portuak eta portuko instalazioak eraikitzea, handitzea edo eraberritzea, baita mantentzea ere; proiektu teknikoak materialki gauzatzea barne, kendu gabe horiek onartzeko ahalmena portu-alorrean eskumena duen sailari dagokiola.

b) La construcción, ampliación o reforma de puertos e instalaciones portuarias y su mantenimiento, incluyendo la elaboración material de los proyectos técnicos, sin perjuicio de la facultad para aprobarlos, que corresponde al departamento competente en materia de puertos.

c) Portuko jabari publikoaren babesa bermatzeko zereginak burutzea, bereziki klima-aldaketara egokitzeko neurriak; administrazioen emakida eta baimenak ematea, aldatzea eta iraungitzea, baita zaintza eta ikuskaritza ere, hala ere errebisatzeko eta zehatzeko ahalmena portuen alorrean eskumena duen sailaren esku uzten direlarik.

c) La intervención para garantizar la protección del dominio público portuario, en especial las medidas de adaptación al cambio climático, y el otorgamiento, modificación y extinción de las concesiones y autorizaciones administrativas, así como la vigilancia e inspección, sin perjuicio de las facultades de revisión y del ejercicio de la potestad sancionadora, que se reservan al departamento competente en materia de puertos.

d) Portuetako esleitutako azpiegiturak administratzea eta portuko zerbitzuak ematea.

d) La administración de infraestructuras portuarias adscritas y la prestación de los servicios portuarios.

e) Indarrean dauden portuen arloko legeetan ezarritako zergak eta izaera publikoko ondare prestazioak kudeatzea, kitatzea, biltzea eta ikuskatzea.

e) La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público establecidos en la legislación vigente en materia de puertos.

f) Oinarri arautzaileak onartzea eta bere eskumeneko arloekin zerikusia duten diru-laguntzak ematea.

f) La aprobación de las bases reguladoras y la concesión de subvenciones relacionadas con materias de su competencia.

g) Jaurlaritzak ematen dion beste edozein funtzio, zuzenean edo zeharka lotuta dagoena portu-azpiegituretako eraikuntza, kontserbazio eta administrazioarekin edo portuko zerbitzuak ematearekin.

g) Cualquier otra función que le encomiende el Gobierno y que directa o indirectamente esté relacionada con la construcción, la conservación y la administración de infraestructuras portuarias o la prestación de los servicios portuarios.

h) Klima-aldaketak portuko jabari publikoan izan ditzakeen efektuak prebenitzeko hartu beharreko neurriak onartzea.

h) Aprobar las medidas de adaptación necesarias para prevenir los posibles efectos del cambio climático sobre el dominio público portuario.

26. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 26.– Régimen jurídico.

1.– Zuzenbide publikoaren mende egongo dira Euskadiko Kirol Portuak erakundearen harreman juridikoak, mugatze, kontrolatze, esku hartze edo zergapetze egintzen ondorioz sortutakoak eta, oro har, administrazioaren ahalmenak erabiltzea dakartenak, baita administrazioaren isiltasunaren araubideari eta administrazioaren egintzen aurka egiteari dagokienez ere.

1.– Se someten al Derecho público las relaciones jurídicas de Euskadiko Kirol Portuak derivadas de actos de limitación, control, intervención o gravamen y, en general, aquellos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, incluido el régimen del silencio administrativo y la impugnación de sus actos.

Bereziki, hauek dira administrazio izaerako egintzak:

En particular, son actos de carácter administrativo los siguientes:

a) Portuko jabari publikoaren antolamendu- eta kudeatze-egintzak, emakida eta baimen administratiboak ematea barne.

a) Los actos de ordenación y gestión del dominio público portuario, incluido el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones administrativas.

b) Portuen arloan indarrean dagoen legediak ezarritako zergak kudeatu, kitatu, ikuskatu eta biltzea.

b) Los actos de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos establecidos en la legislación vigente en materia de puertos.

c) Kontratazioaren arloan Euskadiko Kirol Portuakeko organo eskudunek ematen dituzten egintzak.

c) Los actos que dicten los órganos competentes de Euskadiko Kirol Portuak en materia de contratación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiarenak berarenak diren gaiei dagokien guztian, zuzenbide pribatuko erakunde publikoei lotuta eta gai horiei buruz Euskal Autonomia Erkidegoko legerian ezarritakoa hartu behar da oinarritzat.

2.– En todo lo que corresponde a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco, se sujetará a lo que dispone la normativa de aplicación en la Comunidad Autónoma correspondiente a dichas materias, en relación con los entes públicos de Derecho privado.

3.– Kontratazio-espedienteak izapidetzen dituenean, Euskadiko Kirol Portuakek botere esleitzaileentzat ezarritako arauetara doituko du bere jarduera –botere esleitzaileak administrazio publikotzat jotzen dira Sektore Publikoko Kontratuen Lege Bateginaren xedapenen ondorioetarako–, baita Euskal Autonomia Erkidegoko legerian eta haren garapen-araudian kontratazioari buruz jasotako arauetara ere.

3.– Euskadiko Kirol Portuak tramitará los expedientes de contratación ajustando su actividad a las normas establecidas para los poderes adjudicadores que, a efectos de las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de administraciones públicas, así como a las reglas sobre contratación contenidas en la legislación de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en sus normas de desarrollo.

4.– Euskadiko Kirol Portuak erakundearen egintzen ondare-erantzukizuneko erregimenak jardungo du 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenean eta 40/2015 Legeko, urriaren 1ekoa, Sektore publikoaren araubide juridikoareneko IV. kapituluan xedatutakoaren arabera.

4.– El régimen de responsabilidad patrimonial de los actos de Euskadiko Kirol Portuak se rige por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.– Euskadiko Kirol Portuak erakundearen ebazpenen kontra, gorako errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean portuen arloko eskumena duen sailari.

5.– Contra las resoluciones de Euskadiko Kirol Portuak procederá interponer recurso de alzada ante el departamento competente en materia de puertos de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.– Euskadiko Kirol Portuak erakundeak kontratuen arloan ematen dituen ebazpenen aurka, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginean erregulatutako errekurtso berezia jarri ahal izango da arau-testu horren 40.1 artikuluan aipatzen diren kontratuei dagokienez.

6.– Contra las resoluciones de Euskadiko Kirol Portuak en materia de contratos procederá interponer recurso especial regulado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a aquellos contratos que se mencionan en el artículo 40.1 de dicho texto normativo.

7.– Zergen arloko egintzen kontra, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio errekurtsoa jarritako egintza eman duen organoari. Berraztertzeko errekurtsoari buruzko ebazpenaren aurka edota egintza beraren aurka, baldin eta errekurtsorik aurkeztu ez bada, erreklamazioa aurkeztu ahal izango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Ekonomiko Administratiboari, auzitegi hori arautzen duten xedapenen arabera.

7.– Los actos tributarios podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que haya dictado el acto recurrido. Contra la resolución del recurso de reposición o contra el propio acto, si no se interpone aquél, podrá reclamarse ante el Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi, de conformidad con las disposiciones reguladoras de éste.

8.– Euskadiko Kirol Portuak erakundea auzibidean ordezkatu eta defendatu beharra badago, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzu juridikoen ardura izango du, arauetan xedaturik daukatenaren arabera.

8.– La representación y defensa en juicio de Euskadiko Kirol Portuak estará a cargo de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo dispuesto en sus normas reguladoras.

27. artikulua.– Antolamendua.

Artículo 27.– Organización.

1.– Euskadiko Kirol Portuak erakundearen gobernu- eta kudeaketa-organoak dira, hurrenez hurren, administrazio-kontseilua eta zuzendaritza.

1.– Son órganos de gobierno y gestión de Euskadiko Kirol Portuak, respectivamente, el consejo de administración y la dirección.

2.– Administrazio-kontseilua gobernu-organoa da eta portuen arloko eskumena duen sailaren edo sailburuak izendatutako burutzaren mendean jarduten du, kalitate-botoa izanik. Erregelamendu bidez eratuko da eta ogasunaren, ingurumenaren, lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren arloan eskumena duten sailak ordezkatuta daudela bermatu beharko du.

2.– El consejo de administración es el órgano de gobierno y actúa bajo la presidencia del consejero o consejera del departamento competente en materia de puertos o persona por él o ella designada, que tendrá voto de calidad. Su composición se establecerá reglamentariamente, y deberá garantizar la representación de los departamentos competentes en materia de hacienda, medio ambiente, ordenación territorial y urbanismo.

3.– Zuzendaritza da erakundea kudeatzeko eta ordezkatzeko organo betearazlea. Eusko Jaurlaritzak izendatuko du haren titularra, portuen arloan eskumena duen sailburuak proposatuta. Zuzendaria goi-kargua izango da; zerbitzu berezien egoeran geratuko da, aldez aurretik funtzio publikoan ari bazen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko goi-karguen bateraezintasun araubidepean egongo da.

3.– La dirección es el órgano ejecutivo que gestiona y representa al ente. Su titular será nombrado por el Gobierno Vasco a propuesta del consejero o consejera competente en materia de puertos. El director o directora tendrá la consideración de alto cargo, quedará en situación de servicios especiales si anteriormente estuviera desempeñando una función pública, y estará sometido al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

4.– Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez onetsiko ditu erakundearen estatutuak, bere antolaketa-egitura eta funtzionamendu-araubidea arauen bidez garatzeko.

4.– El Gobierno Vasco aprobará mediante decreto los estatutos del ente, como desarrollo reglamentario de su estructura organizativa y del régimen de funcionamiento.

28. artikulua.– Langileak.

Artículo 28.– El personal.

1.– Beren-beregi kontratatutako langileek beteko dituzte Euskadiko Kirol Portuak erakundearen lanpostuak. Lan-baldintzak aplikagarria zaion hitzarmen kolektibotik eratorritakoak izango dira.

1.– Los puestos de trabajo de Euskadiko Kirol Portuak serán desempeñados por personal laboral contratado al efecto, siendo sus condiciones económicas y laborales las que se deriven del convenio colectivo aplicable.

2.– Ahal publikoak baliatzea eta Administrazio publikoen interes orokorrak zaintzea dakarten lanpostuak funtzionarioek bete beharko dituzte, eta langile horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko funtzio publikoa arautzen duten arauak bete beharko dituzte.

2.– Los puestos de trabajo que comporten el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales de las administraciones públicas estarán reservados a personal funcionario, que estará sometido a la normativa reguladora de la función pública de la Administración general de la Comunidad Autónoma.

3.– Euskadiko Kirol Portuak erakundeari dagokio, bere langileei dagokienez, hautaketa-proben betebeharrak eta ezaugarriak zehaztea, eta baita sarbide-prozesuen deialdia, kudeaketa eta ebazpena egitea ere, publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera.

3.– Corresponde a Euskadiko Kirol Portuak determinar, en lo relativo a su personal, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procesos de acceso de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

29. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 29.– Los recursos económicos.

Euskadiko Kirol Portuak erakundeak, bere xedeak bete ahal izateko, ondasun eta baliabide ekonomiko hauek izango ditu:

Euskadiko Kirol Portuak contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan urtero esleituko zaion diru-kopurua.

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Estatuaren, edo foru- edo toki-administrazioen diru-laguntzak eta ekarpenak, eta haren alde emandako dohaitzak.

b) Las subvenciones y aportaciones del Estado o de las administraciones forales y locales y donaciones que se concedan a su favor.

c) Bere jardueraren ondoriozko ohiko eta ezohiko diru-sarrerak.

c) Los ingresos, ordinarios y extraordinarios, derivados del ejercicio de sus actividades.

d) Euskadiko ondareari buruzko araudiari jarraituz, haren ondarea osatzen duten ondasun eta balioak, eta horietatik jasotzen dituzten produktuak eta errentak.

d) Los bienes y valores que, en su caso y conforme a la legislación reguladora del patrimonio de Euskadi, constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas de éste.

e) Portuen arloko tasak biltzearen eta prezio publikoak kobratzearen ondoriozko diru-sarrerak.

e) Los ingresos procedentes de la recaudación de las tasas y cobro de precios públicos existentes en materia de puertos.

f) Legez dagozkion gainerako beste edozein baliabide.

f) Cualesquiera otros recursos que legalmente le sean atribuidos.

30. artikulua.– Aurrekontua.

Artículo 30.– Presupuesto.

Euskadiko Kirol Portuak erakundeak aurrekontuaren aurre-proiektua egin eta onartu beharko du urtero. Horren ondoren, Eusko Jaurlaritzara bidali beharko du, han Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sar dezaten, behar bezain ondo bereizita, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-araubidea arautzen duten legeen arabera.

Euskadiko Kirol Portuak elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno Vasco para que sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la legislación reguladora del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EUSKADIKO PORTUEN ARAUBIDE JURIDIKOA
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PUERTOS DE EUSKADI
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
PORTU-ZERBITZUAK
SERVICIOS PORTUARIOS

31. artikulua.– Portu-zerbitzuen kontzeptua eta zehaztapena.

Artículo 31.– Concepto y determinación de los servicios portuarios.

1.– Portu-zerbitzuak dira portuko eta itsasoko operazio eta premiak eta portuen funtzionamendu egokia bermatzera zuzendutako prestazioak, lege honetan eta legea garatzeko arauetan ezarritakoaren arabera.

1.– Son servicios portuarios las prestaciones dirigidas a satisfacer las operaciones y necesidades portuarias y marítimas y el adecuado funcionamiento de los puertos, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo.

2.– Portuko Administrazioak portu bakoitzean ezarri beharreko portu-zerbitzuak zehaztuko ditu, eta, horretarako, portuetako zerbitzuen erregelamenduak onartuko ditu.

2.– La Administración portuaria concretará los servicios portuarios a establecer en cada puerto, aprobando para ello los reglamentos de servicios de los puertos.

32. artikulua.– Portu-zerbitzuak.

Artículo 32.– Servicios portuarios.

1.– Hauek dira portu-zerbitzuak:

1.– Son servicios portuarios:

a) Portuko trafikoa –itsasokoa nahiz lurrekoa– antolatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.

a) La ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

b) Amarratzeak kudeatzea.

b) La gestión de amarres.

c) Marineltza eta, administrazio edo harrera zerbitzuak.

c) La prestación de los servicios de marinería y administración o recepción.

d) Zerbitzugunearen zaintza, segurtasuna eta polizia, alde batera utzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko beste sail batzuei edo, hala egokituz gero, beste herri-administrazio batzuei arlo horietan dagozkien eskumenak.

d) La vigilancia, seguridad y policía de las instalaciones en zona de servicio, sin perjuicio de las competencias que en dichas materias correspondan a otros departamentos de la Administración General del País Vasco o, en su caso, a otras administraciones públicas.

e) Balizamendua eta nabigaziorako beste laguntza batzuk, alde batera utzi gabe beste administrazio batzuei dagozkien eskumenak.

e) El balizamiento y otras ayudas a la navegación, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones.

f) Ontziak edo itsasontziak lehorreratzea, jasotzea, erriatzea eta lehorrean edukitzea.

f) La varada, izado, arriado y estancia en seco de buques o embarcaciones.

g) Praktikajea.

g) El practicaje.

h) Portuko atoia.

h) El remolque portuario.

i) Arraina jasotzea, sailkatzeko, lehenengoz saltzeko eta merkaturatzeko lanak egiteko.

i) La recepción de pescado para su manipulación a efectos de clasificación, primera venta y comercialización.

j) Baskulan pisatzeko zerbitzua.

j) El servicio de pesaje en báscula.

k) Zerbitzuguneko argiteria eta garbiketa.

k) El alumbrado y la limpieza de la zona de servicio.

l) Zerbitzugunean ibilgailuak aparkatzea.

l) El aparcamiento de vehículos en zona de servicio.

m) Zerbitzuguneko ur-hornikuntza eta saneamendua, eta hondakinak hartzeko zerbitzuak.

m) El abastecimiento y saneamiento de agua en la zona de servicio y la prestación de los servicios de recepción de residuos.

n) Energia elektrikoaren hornikuntza eta telekomunikazio-zerbitzuak.

n) El suministro de energía eléctrica y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

ñ) Erregaiaren hornikuntza eta beste hornikuntza batzuk.

ñ) El suministro de combustible y otros suministros.

o) Larrialdiak prebenitzeko eta kontrolatzeko zerbitzuak, babes zibileko araudian ezarritako baldintzatan, administrazio eskudunekin elkarlanean.

o) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las administraciones competentes.

p) Itsasontziek sortutako hondakinak jasotzeko zerbitzua, ontziek eratutako kutsadura prebenitzeko Nazioarteko Hitzarmena betez (MARPOL 73/78).

p) Los servicios de recepción de residuos generados por embarcaciones, en cumplimiento del Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques (MARPOL 73/78).

q) Ekipajeen eta ibilgailuen zamalanak.

q) La carga y descarga de equipajes y vehículos.

r) Bidaiariak ontziratzea eta lehorreratzea.

r) El embarque y desembarque de pasaje.

s) Salgaien zamaketa, estibatzea eta desestibatzea, bai eta ontzitik ontzira aldatzea ere.

s) La carga, descarga, estiba y desestiba y el trasbordo de mercancías.

t) Lurreko garraioa.

t) El transporte en tierra.

2.– Araudiaren arabera, aurreko paragrafoan ezarritako zerrenda alda daiteke.

2.– Reglamentariamente podrá modificarse la relación establecida en el párrafo anterior.

33. artikulua.– Prestazio-erregimena.

Artículo 33.– Régimen de prestación.

1.– Portuko zerbitzuak Portuko Administrazioak –bai zuzenean, bai legez aurreikusitako zeharkako kudeaketarako edozein mekanismo baliatuta– edo, lehia-erregimenean, horretarako baimena duten partikularrek eskainiko dituzte. Ez da zeharkako kudeaketa bidezko zerbitzurik eskainiko, horrek aginpideaz jardutea baldin badakar edo segurtasuna arriskuan jar badaiteke.

1.– Los servicios portuarios serán prestados por la Administración portuaria, bien directamente o bien mediante cualquier mecanismo de gestión indirecta legalmente previsto, o en régimen de competencia por particulares con autorización al efecto. No se prestarán estos servicios mediante gestión indirecta cuando conlleven el ejercicio de autoridad o cuando se pueda poner en riesgo la seguridad.

2.– Portu-zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoa bada portuko jabari publikoa okupatzeko emakida edo baimena ematea, horiek espediente bakarrean bideratuko dira eta haien eraginkortasuna elkarrekikotasunez lotuta geratuko da.

2.– Si para la prestación de los servicios portuarios se requiere el otorgamiento de concesión o de autorización de ocupación del dominio público portuario, ambas serán objeto de un expediente único y su eficacia quedará vinculada de manera recíproca.

3.– Zerbitzu-prestazioaren erregimenean espresuki arautu beharko da prestatzaileak langileenganako duen erantzukizuna, bereziki lan-harremanei, soldatari, arriskuen prebentzioari edo gizarte-segurantzari dagokienez.

3.– En el régimen de prestación de servicios deberá regularse expresamente la responsabilidad del prestador frente a las personas trabajadoras, en especial en relación con relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad social.

34. artikulua.– Zerbitzugunea erabiltzeko araubidea.

Artículo 34.– Régimen de utilización de la zona de servicio.

1.– Portu-zerbitzuak emateko beharrezkoak diren jarduera guztiak egiteko adina espazio izan behar dituzte portuetako zerbitzuguneek.

1.– La zona de servicio de los puertos deberá disponer de espacios suficientes para el desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para la prestación de los servicios portuarios.

2.– Portuetan jarduera bat baino gehiago egin ahal izango da –bereziki, merkataritza-trafikokoak, industriakoak, arrantzakoak, aisialdi nautikokoak, erkidegoko publikoak edo mistoak–, kontuan hartuta proiektuak jasotako edo garatutako erabilera espazio horietarako.

2.– Los puertos podrán albergar una o más actividades portuarias diferenciadas, especialmente las de tráfico comercial, industriales, pesqueras, náutico-recreativas, comunitarias públicas o mixtas, según los usos para los que se hayan proyectado o que se desarrollen en cada uno de dichos espacios.

3.– Nolanahi ere, zerbitzuguneetan portuko erabilerekin bateragarriak diren jarduerak eta eraikuntzak besterik ez dira baimenduko, lege honetan eta dagokion portuko espazio eta erabileren mugaketan xedatutakoaren arabera. Aurrekoan oinarriturik, jarduera jakin bat debekatzeko edo baimentzeko unean, Portuko Administrazioak portuko erabilerekin bateragarria den justifikatu beharko du.

3.– En todo caso, en zona de servicio solo se permitirán aquellas actividades y construcciones compatibles con los usos portuarios, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios. Según lo anterior, la Administración portuaria, a la hora de prohibir o autorizar una determinada actividad, deberá justificar su compatibilidad o no con los usos estrictamente portuarios.

4.– Debekatuta gelditzen dira, zuzenean nahiz zeharka, portuko erabilera edo jarduerei kalte egin diezaieketen edo haien aurkakoak izan daitezkeen jarduerak. Hala ere, portuko espazio eta erabileren mugaketan portu-jarduera hutsak ez diren beste jarduera batzuk baimentzeko espazioak zedarritu daitezke, baldin eta jarduera horiekin bateragarriak badira.

4.– Quedan prohibidas todas aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, puedan ser contrarias o perjudiciales para los usos y actividades portuarias. No obstante lo anterior, la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios podrá delimitar espacios en los que se permitan actividades no estrictamente portuarias, siempre que resulten compatibles con éstas.

5.– Portuko Administrazioak portuko jabari publikoa erabiltzeko aukera baimendu diezaieke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko beste organo batzuei, eta bai beste administrazio publiko batzuei ere, erabilera hori portuaren ustiaketa arruntarekin bateragarria denean eta interes orokorreko xedeetarako eskatzen denean, betiere.

5.– La Administración portuaria podrá autorizar la utilización del dominio público portuario a otros órganos de la Administración General del País Vasco, así como a otras administraciones públicas, siempre que dicha utilización sea compatible con la normal explotación del puerto y se solicite para finalidades de interés general.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
PORTUKO JABARI PUBLIKOAREN KUDEAKETA
GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

35. artikulua.– Portuko jabari publikoaren erabilera.

Artículo 35.– Utilización del dominio público portuario.

1.– Portuko jabari publikoaren erabilera lege honetan eta legea bera garatzen duten erregelamenduzko arauetan arautuko da, bai eta portu-antolamenduaren plan berezietan eta, hala badagokio, portuko espazio eta erabileren mugaketetan ere.

1.– La utilización del dominio público portuario se regirá por lo que establecen esta ley, las normas reglamentarias que la desarrollen, los planes especiales de ordenación portuaria o, en su caso, las delimitaciones de espacios y usos portuarios.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko portuko jabari publikoa esklusibitate-, intentsitate-, arrisku- edo errentagarritasun-ezaugarriak dituzten gorabehera berezietako erabileretarako edo obrak eta instalazioak gauzatu beharra eskatzen duten erabileretarako baliatzeko, nolanahi ere, dagokion baimena edo emakida eman beharko da, lege honen arabera. Lege honetan aurreikusten ez denerako, Euskal Autonomia Erkidegoko ondareari buruzko legerian ezarritako xedapenak nahiz sektore publikoko kontratuei buruzko legerian zalantzak eta hutsuneak osatzeko ezarritako printzipioak aplikatuko dira.

2.– La utilización del dominio público portuario del País Vasco para usos que tengan especiales circunstancias de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la ejecución de obras e instalaciones, exigirá, en todo caso, el otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión, de acuerdo con la presente ley. En lo no previsto en ella, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la legislación sobre patrimonio de Euskadi así como los principios de la legislación sobre contratos del sector público.

3.– Portuko jabari publikoa erabiltzeko baimenen edo emakiden titularrek nahitaez eman behar diote Portuko Administrazioari erabilera horrek sor ditzakeen gorabeheren berri eta nahitaez bete behar dituzte administrazio horrek ezartzen dizkien jarraibideak.

3.– Las personas titulares de autorizaciones o concesiones para la utilización del dominio público portuario quedan obligadas a informar a la Administración portuaria de las incidencias que produzca tal utilización y a cumplir con las instrucciones que dicha administración les dicte.

36. artikulua.– Jabari publikoaren gaineko baimenak eta emakidak.

Artículo 36.– Autorizaciones y concesiones demaniales.

1.– Baimena eskuratzea beharrezkoa izango da portuko jabari publikoa gehienez ere hiru urtera arte erabili edo okupatu behar denean, luzapenak barne, ondasun higigarriak edo instalazio desmuntagarriak izan ala ez.

1.– Se exigirá la obtención de autorización para aquellos usos u ocupación de dominio público portuario, con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ellas, por plazo no superior a tres años, incluidas las prórrogas.

2.– Obra edo instalazio ez desmuntagarriak badituzte, edo hiru urterako edo gehiagorako erabilerak badira, portuetako jabari publikoko ondasunen okupazioa egiteko ere beharrezkoa izango da aurretik Portuko Administrazioak baimentzea. Emakiden epea dagokion tituluak ezartzen duena izango da eta ezin izango da berrogeita hamar urtetik gorakoa izan, kontuan hartuta hasieran emandako epea eta luzapenak.

2.– La ocupación de bienes de dominio público portuario con obras o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a tres años estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración portuaria. El plazo de las concesiones será el que se establezca en el título correspondiente, y no podrá ser superior, contando tanto el plazo inicialmente otorgado como las prórrogas, a cincuenta años.

3.– Jabari publikoaren okupazioa amarralekuak erabiltzeko baldin bada, ematerako eta erabilera-erregimenerako prozedura arautzen duten arauetan jasotakoaren araberakoa izango da. Nolanahi ere, okupazioak ezingo du hamabost urte baino gehiago iraun.

3.– La ocupación de dominio público portuario para el uso de plazas de amarre estará sujeta a lo previsto reglamentariamente en la normativa que regule el procedimiento de su otorgamiento y su régimen de uso. En todo caso, la duración de la ocupación no podrá ser superior a quince años.

37. artikulua.– Baimenen eta emakiden izapideak.

Artículo 37.– Tramitación de autorizaciones y concesiones.

Portuko Administrazioari dagokio portuko jabari publikoa erabiltzeko gaitzen duten tituluak ematea, aldatzea, berrikustea eta amaitzea; baita, erabilera horri dagokionez, zaintza-, ikuskapen- eta kontrol-zereginak burutzea ere.

Corresponde a la Administración portuaria el otorgamiento, modificación, revisión y extinción de los títulos habilitantes para la utilización del dominio público portuario, así como las funciones de vigilancia, inspección y control en relación con dicha utilización.

38. artikulua.– Emakidak emateko prozedura.

Artículo 38.– Procedimiento de otorgamiento de concesiones.

1.– Portuko jabari publikoa okupatzeko emakida bat emateko prozedura ofizioz edo interesatuak eskatuta hasiko da.

1.– El procedimiento de otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público portuario se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada.

2.– Espedientea ebazteko gehienezko epea zortzi hilekoa izango da. Epe hori amaiturik ebazpen espresurik eman edo jakinarazten ez bada, ukatutzat joko da eskabidea.

2.– El plazo máximo para resolver el expediente será de ocho meses. Transcurrido este sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la correspondiente solicitud se entenderá desestimada.

39. artikulua.– Interesatuak eskatuta hastea.

Artículo 39.– Inicio a instancia de persona interesada.

Baimenak emateko prozedura interesatuak eskatuta hasten bada, eskabidearekin batera dokumentuok aurkeztu beharko dira:

En el supuesto de que el procedimiento de otorgamiento se inicie a instancia de persona interesada, la solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Eskatzailearen nortasunaren eta jarduteko ahalmenaren egiaztapena.

a) Acreditación de la personalidad del solicitante y de su capacidad de obrar.

b) Emakidatik eratorritako obligazioei aurre egiteko kaudimen ekonomiko, tekniko eta profesionaleko baldintzak betetzen direla egiaztatzea.

b) Acreditación de los requisitos de solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a las obligaciones derivadas de la concesión.

c) Indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen obligazioak, zerga-mailakoak, lanekoak zein Gizarte Segurantzari dagozkionak, egunean izatea egiaztatzea.

c) Acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones de carácter tributario, laboral y de la Seguridad Social exigidas por la legislación vigente.

d) Oinarrizko proiektua eta ustiapenekoa, fakultatibo eskudunak sinatua eta portuko plangintzatik eratorritako exijentziei egokitua.

d) Proyecto básico y de explotación suscrito por facultativo competente y adaptado a las exigencias derivadas de la planificación portuaria.

e) Garatuko den jardueraren azterketa ekonomiko finantzarioa.

e) Estudio económico-financiero de la actividad a desarrollar.

f) Emakidaren xede den jarduera burutzeko baldintza berariazkoak betetzen direla egiaztatzea.

f) Acreditación del cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la actividad objeto de la concesión.

g) Behin-behineko bermea eratu dela egiaztatzea.

g) Acreditación de haber constituido garantía provisional.

40. artikulua.– Izapidetzeko onartzea.

Artículo 40.– Admisión a trámite.

1.– Behin eskabidea izapidetzeko onarturik, ukatu egin ahal izango da jendaurreko informaziorako izapidea egin baino lehen ebazpen arrazoitu bidez, aldez aurreko azterketan, Portuko Administrazioaren ustez, ematea bidezko ez dela ikusten denean.

1.– Admitida a trámite la solicitud, podrá denegarse antes del trámite de información pública mediante resolución motivada cuando de su estudio preliminar resulte, a criterio de la Administración portuaria, que su otorgamiento no sea procedente.

2.– Ez dira izapidetzeko onartuko portuko plangintzan edo indarrean dagoen legerian xedatutakoaren aurka doazen eskabideak eta artxibatu egingo dira interesatuari jakinarazi beharko zaion ebazpen bidez.

2.– No se admitirán a trámite las solicitudes que se opongan a lo dispuesto en la planificación portuaria o la legislación vigente, y se archivarán mediante resolución que deberá notificarse al interesado.

3.– Eskabideek ez badituzte eskatutako baldintzak betetzen eta horiek betetzeko modurik balego, administrazio-prozedura erkideari buruzko legerian aurreikusitakoaren arabera jokatuko da.

3.– Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos y éstos fueran susceptibles de subsanación, se procederá a ello en la forma prevista en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

41. artikulua.– Instrukzioa.

Artículo 41.– Instrucción.

1.– Aurkeztutako eskabidea aurkezturik, Portuko Administrazioak proiektua eta dagokion lurzorua eta ur-eremuak alderatuko ditu haren bideragarritasuna eta egokitzapen teknikoa ikusteko.

1.– Admitida la solicitud presentada, la Administración portuaria procederá a la confrontación del proyecto sobre el terreno y los espacios de agua correspondientes con el fin de determinar su viabilidad y adecuación técnica.

2.– Era berean, jendaurreko informaziorako aldi bat zabalduko da, gutxienez hilabetekoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia argitaratuko delarik, eta, aldi berean, txostena eskatuko zaie legez eta erregelamenduz erabakitzen den administrazio eta organismoei, hilabeteko epean egin beharko dena, eta epe hori pasata txostenik ez badago aldekotzat joko da.

2.– Asimismo, se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de un mes, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, y, al mismo tiempo, se solicitará informe a las administraciones y organismos que legal o reglamentariamente se determinen, que deberá evacuarse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que se haya emitido se entenderá favorable.

3.– Jendaurreko informaziorako izapidea ez da nahitaezkoa izango emakida dauden eraikinak osorik edo zati baten erabilerarako, kanpoko arkitektura aldatu gabe, eta portuko plangintzan baimendutako erabileretarako.

3.– El trámite de información pública no será preceptivo en los supuestos en que la concesión se refiera a la utilización total o parcial de edificaciones existentes, sin modificación de su arquitectura exterior y para los usos autorizados en la planificación portuaria.

4.– Jendaurreko informazioaren ondorioz lehiarik ez dagoela ikusten bada, aurrera egingo da eskabidearen izapidearekin.

4.– Si como resultado de la información pública se desprendiera la ausencia de concurrencia, se continuará la tramitación de la solicitud.

5.– Eskatzaile bat baino gehiago badago, esleipena lehia publikoaren prozeduraren bitartez egingo da hurrengo artikuluan zehaztutako izapideei jarraituz, eta Portuko Administrazioak dagokion baldintzen agiria onartu beharko du aldez aurretik, eta bertan azaldu beharko dira esleipena gidatuko duten irizpideak.

5.– En el supuesto de que existieran varios solicitantes, la adjudicación se efectuará mediante procedimiento de pública concurrencia por los trámites señalados en el artículo siguiente, debiéndose aprobar previamente por la Administración portuaria el correspondiente pliego de condiciones de la concesión en el que se expliciten los criterios que habrán de regir la adjudicación.

6.– Behin aurreko izapideak eginik, emakida eman ahal izateko baldintzak finkatuko dira eta eskatzaileari jakinaraziko zaizkio, zeinak espresuki onartu beharko dituen.

6.– Una vez cumplimentados los anteriores trámites, se fijarán las condiciones en que podría otorgarse la concesión y se notificarán al solicitante, que deberá aceptarlas expresamente.

Honek ez balu ezer adieraziko emandako epearen barruan, artxibatu egingo dira jarduketak, eratutako behin-behineko bermea galduz. Eskatzaileari jakinarazi egin beharko zaio dagokion ebazpena.

Si éste no hiciera manifestación alguna al respecto en el plazo concedido, se procederá al archivo de las actuaciones, con pérdida de la garantía provisional constituida. La resolución correspondiente deberá serle notificada.

7.– Baldintzak ezarritako epean onartuz gero, eskatu ahala ebatziko da baimena emateaz, eskabidearen egokitasunaren arabera.

7.– En el caso de que fueran aceptadas las condiciones en el plazo establecido, se resolverá discrecionalmente sobre el otorgamiento de la concesión ponderando la idoneidad de la solicitud.

8.– Aurreko puntuan aurreikusitako baldintzen onarpenaren ondoren Administrazioak erabakiko balu eskainitako baldintzaren bat aldatzea, berriro onartu beharko dira baldintzak aurreko puntuan aurrikusitako moduan.

8.– Si tras el trámite de aceptación de condiciones previsto en el apartado anterior la Administración acordara la modificación de alguna de las condiciones ofertadas, se someterá a nueva aceptación en los términos previstos en el apartado anterior.

9.– Baimen-ebazpena interesatuari jakinarazi beharko zaio, eta gehienez ere hogeita hamar eguneko epean, emakida emateko ebazpena jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialera iragarki bat bidali beharko da argitaratzeko, non emakida hori ematearen berri emango den eta, gutxienez, emakidaren xedeari, epeari, egin beharreko inbertsioari, tasei, emandako azalerari buruzko informazioa jasoko den.

9.– La resolución de otorgamiento deberá serle notificada al interesado, y en un plazo no superior a treinta días, a contar a partir del siguiente al de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión, deberá remitirse al Boletín Oficial del País Vasco, para su publicación, un anuncio en el que se dé cuenta de dicho otorgamiento, el cual contendrá, como mínimo, la información relativa al objeto, plazo, inversión a realizar, tasas, superficie concedida y titular de la concesión.

10.– Emakidadunak onartutako klausulak inpugnatuz gero, Administrazioak iraungitzat jo ahal izango du titulua, klausulak legez kanpoko deklaratzen direnean izan ezik.

10.– Si el concesionario impugnara las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquellas hubiesen sido declaradas ilegales.

42. artikulua.– Lehia publikoko prozedurak.

Artículo 42.– Procedimientos de pública concurrencia.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitakoaren aurka egin gabe, Portuko Administrazioak lehia publikoko prozedurak deitu ahal izango ditu portuko jabari publikoan emakidak emateko.

1.– Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Administración portuaria podrá convocar procedimientos de pública concurrencia para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario.

2.– Lehia publikoko prozedura deitzeak izapidean diren eragindako emakidak emateko espedienteak bertan behera uztea ekarriko du.

2.– La convocatoria del procedimiento de pública concurrencia supondrá la suspensión de los expedientes de otorgamiento de concesión en tramitación que resultaran afectados.

3.– Prozedura gidatzeko baldintzen agiriak ezarriko ditu xedea eta bertan parte hartzeko baldintzak, hura esleitzeko irizpideak eta horien ponderazioa eta behin-behineko bermea, bai eta emakida emateko baldintzen agiria ere.

3.– El pliego de bases que ha de regir el procedimiento fijará el objeto y los requisitos para participar en él, los criterios para su adjudicación y la ponderación de éstos, y la garantía provisional, así como el pliego de condiciones de otorgamiento de la concesión.

4.– Lehia publikoko prozeduraren deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da eta eskaintzak ezarritako epean aurkeztu ahal izango dira, zeina ezin izango den hilabetetik beherakoa izan. Eskaintza horiek jendaurreko ekitaldian zabalduko dira.

4.– La convocatoria del procedimiento de pública concurrencia se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y podrán presentarse ofertas en el plazo establecido, que no podrá ser inferior a un mes. Dichas ofertas serán abiertas en acto público.

5.– Eskaintza onartu zaion lehiatzaileak uko eginez gero emandako emakidari, galdu egingo ditu emandako bermeak eta Portuko Administrazioak bere kabuz aukeratu ahal izango du lehi publikoko prozedura hutsik utzi ala emakida balorazioko hurrengo lehiatzaileari eman.

5.– En el supuesto de que el licitador cuya oferta resultó seleccionada renuncie a la adjudicación de la concesión perderá las garantías prestadas, y la Administración portuaria podrá optar discrecionalmente entre declarar desierto el procedimiento de pública concurrencia o adjudicar la concesión al licitador siguiente en la valoración.

6.– Lehia publikoko prozedura hutsik utzi ahal izango da aurkeztutako eskaintza batek ere ez baditu betetzen bete beharreko baldintzak, eta hala bada, amaiera eman ahal izango zaio 2 zenbakian aurreikusitako etenari.

6.– El procedimiento de pública concurrencia podrá declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones adecuadas, pudiendo en este caso levantar la suspensión prevista en el apartado 2.

7.– Baimen edo emakida bat esleitzeko lehiaketa deitzen denean, agirietan ezarriko den hasierako tasa baten gaineko goranzko lizitaziotik ateratzen dena izango da tasa, eta hori kalkulatzeko kontuan hartuko dira kapitulu honetan ezarritako irizpideak eta emakidaren aktiboen balioaren estimazioa.

7.– Cuando se convoque concurso para la adjudicación de una autorización o concesión, la tasa será la que resulte de la licitación al alza sobre un tipo de partida que se fijará en los pliegos, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en este capítulo y la estimación del valor de los activos de la concesión.

8.– Lehiaketa hutsik geldituko balitz, beste lizitazio bat deitu ahal izango da, aurrekoaren % 50eraino murriztutako tasa batekin, eta baldintza horietan ere esleituko ez balitz, tasa librea izango da eta lizitatzaileen eskaintzen arabera zehaztuko da.

8.– Si el concurso quedara desierto, se podrá convocar nueva licitación, con un tipo reducido hasta el 50% del anterior, y si tampoco llegara a adjudicarse con esas condiciones el tipo será libre y se determinará según las ofertas de los licitadores.

9.– Oinarrien agiriek esleipen-irizpideen barruan izan dezakete aukera lizitatzaileek lege honetan aurreikusitako tasak baino goragoko zenbatekoak eskaintzeko.

9.– Los pliegos de bases podrán incluir en los criterios de adjudicación la posibilidad de que los licitadores oferten importes adicionales a los correspondientes a las tasas previstas en esta ley.

10.– Aukeratutako eskabideak aurreko puntuan aurreikusitako izapidetzea jarraitu beharko du.

10.– La solicitud seleccionada deberá someterse a la tramitación prevista en el apartado anterior.

43. artikulua.– Emakida emateko baldintzak.

Artículo 43.– Condiciones de otorgamiento.

1.– Emakida emateko baldintzen artean, gutxienez, honako hauek jarri beharko dira:

1.– Entre las condiciones de otorgamiento de la concesión deberán figurar, al menos, las siguientes:

a) Emakidaren xedea.

a) Objeto de la concesión.

b) Indarraldia.

b) Plazo de vigencia.

c) Okupatzeko ematen den jabari publikoko eremua, bai eta ur-eremuen okupazioaren kasuan jarri beharreko balizajea ere.

c) Zona de dominio público cuya ocupación se concede, incluyendo, en caso de ocupación de espacios de agua, el balizamiento que deba establecerse.

d) Beharrezkoak diren ingurumen-babeserako baldintzak, baita beharrezko neurri zuzentzaileak ere.

d) Condiciones de protección del medio ambiente que en su caso procedan, incluyendo las necesarias medidas correctoras.

e) Nabigaziorako laguntzek eragindako espazioetan emandako baimenetan ezarri beharreko baldintza bereziak, horien artean egon beharko dutelarik, gutxienez, zerbitzuaren eraginkortasuna, sarbideak eta segurtasun-neurriak bermatuko dituztenak.

e) Condiciones especiales que deban establecerse en las concesiones que se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales deberán figurar, al menos, las que garanticen la eficacia del servicio, independencia de accesos y medidas de seguridad.

f) Legezko tasa.

f) Tasa que legalmente corresponda.

g) Behin betiko edo eraikitzeko bermea eta ustiatzeko bermea.

g) Garantía definitiva o de construcción y garantía de explotación.

h) Iraungitze-kausak.

h) Causas de caducidad.

i) Gutxieneko jarduera edo trafikoa.

i) Actividad o tráfico mínimo.

j) Administrazioak beharrezko iritzitako beste baldintza batzuk.

j) Otras condiciones que la Administración portuaria considere necesarias.

2.– Obrak kasuan kasuan Portuko Administrazioak onartzen duen eraikuntza-proiektuaren arabera egikarituko dira, eta proiektu hori oinarrizko proiektuaren osagarri izango da.

2.– Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe por la Administración portuaria, que completará el proyecto básico.

3.– Era berean, emakidaren indarraldian, titularrak Portuko Administrazioak bere eskumenak betez eskatzen dion informazio tekniko edo ekonomiko guztia eman beharko du eta erabilerari, garbitasunari, higieneari eta apaintasunari dagokienez egoera onean mantendu beharko du emakidan emandako azalera, bere kontura egin beharko dituelarik egin beharreko ohiko eta ez ohiko konponketak.

3.– Asimismo, durante la vigencia de la concesión su titular vendrá obligado a facilitar la información técnica o económica que le solicite la Administración portuaria en el ejercicio de sus competencias, así como a mantener en perfecto estado de utilización, limpieza, higiene y ornato la superficie otorgada en concesión, obras e instalaciones, debiendo realizar a su cargo las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean precisas.

4.– Portuko Administrazioak une oro ikuskatu ahal izango ditu emandako azaleraren kontserbazio-egoera eta emakidako ondasunen egoera eta egin beharreko konponketak adierazi, baldin eta horiek emakida-tituluaren berezko ondasunen kontserbazioari eragiten badiote, eta emakidadunak konponketa horiek egin beharko ditu bere kontura adierazten den epean.

4.– La Administración portuaria podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación de la superficie concedida y de los bienes objeto de la concesión, y señalar las reparaciones que deban llevarse a cabo cuando éstas afecten a la conservación de los bienes propios del título concesional, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le señale.

44. artikulua.– Emakiden epea.

Artículo 44.– Plazo de las concesiones.

1.– Emakidaren epea ezartzeko honako irizpide hauek izango dira kontuan:

1.– Para la fijación de plazo de la concesión se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Emakidaren xedeak portuko jarduerarekin duen lotura.

a) Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria.

b) Portuko jabari publikoko espaziorik izatea.

b) Disponibilidad de espacio de dominio público portuario.

c) Inbertsioaren bolumena, eta azterketa ekonomiko finantzarioa.

c) Volumen de inversión, y estudio económico-financiero.

d) Proiektuan jasotako obrak egikaritzeko epea.

d) Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto.

e) Portuko plangintzari eta kudeaketari egokitzea.

e) Adecuación a la planificación y gestión portuarias.

f) Portuan sortzen duen jarduera-hazkuntza.

f) Incremento de actividad que genere en el puerto.

g) Emakidadunak egingo duen inbertsioaren bizitza baliagarria.

g) Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario.

2.– Irizpide horiek, erabilera-mota jakin batzuen kasuan, erregelamendu-arau bidez garatu eta zehaztu ahal izango dira.

2.– Estos criterios podrán desarrollarse y concretarse, en el caso de determinados tipos de usos, mediante normas reglamentarias.

45. artikulua.– Emakiden gaineko xedapen-egintzak edo kargak ezartzen dituzten egintzak

Artículo 45.– Actos de disposición o de gravamen de las concesiones.

1.– Emakidak inter vivos egintzen bitartez eskualdatu ahal izango dira, Portuko Administrazioak baimena eman ondoren. Eskualdatzeak ez ditu emakidaren baldintzak aldaraziko, nahiz eta titular berria emakidaren ondoriozko eskubide eta betebeharretan subrogatuko den. Portuko Administrazioak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak gauzatu ahal izango ditu, araudi bidez ezartzen den moduan.

1.– Las concesiones podrán transmitirse por actos inter vivos, previa autorización de la Administración portuaria, sin que la transmisión suponga alteración de las condiciones de la concesión, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión. La Administración portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2.– Emakiden titularrak diren sozietateetako kapitala eskualdatzeko ere baimena beharko da, eskuratzaileak, lagapen horren edo beste edozein tituluren ondorioz, zuzenean edo zeharka, kapital horren % 50 baino gehiago baldin badauka.

2.– Asimismo, exigirá autorización la transmisión del capital de sociedades titulares de concesiones cuando la persona adquirente ostente, a consecuencia de esa cesión o por cualquier otro título, directa o indirectamente más del 50% de dicho capital.

Portuko Administrazioak emakida baten eskualdaketa baimentzeko, gutxienez, honako baldintza hauek bete beharko dira:

Para que la Administración portuaria autorice la transmisión de una concesión se deberán cumplirse, al menos, las siguientes condiciones:

a) Emakidadunak beteak izatea emakidatik eratorritako obligazio guztiak.

a) Que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión.

b) Titular berriak emakidaren xede den jarduera egikaritzeko edo zerbitzua eskaintzeko exijitutako baldintzak betetzea.

b) Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o prestación del servicio objeto de la concesión.

c) Gutxienez bi urteko epea iragatea, emakida ematen den egunetik kontatzen hasita, baldin eta onartutako obren % 50 egikaritu badira, non eta agiriak baldintza exijenteagoak ezartzen ez dituen.

c) Que haya transcurrido un plazo de al menos dos años, contados desde la fecha de otorgamiento de la concesión, siempre que se hayan ejecutado al menos un 50% de las obras que en su caso hayan sido aprobadas, salvo que el pliego establezca unas condiciones más exigentes.

3.– Mortis causa eskualdatu ahal izateko, aldez aurretik titularraren heriotzaren berri eman beharko da, bai eta kausadunek jaraunspen edo legatu gisa haren eskubideetan eta betebeharretan subrogatzeko duten interesaren berri ere, heriotza gertatu eta urtebeteko epean. Mortis causa eskualdatu ahal izateko, berariazko ebazpena beharko da, titular berriak izango diren pertsonek legez eska daitezkeen baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren.

3.– La transmisión mortis causa exigirá comunicación, en el plazo de un año, del fallecimiento de la persona titular y del interés de sus causahabientes, a título de herencia o legado, en subrogarse en los derechos y obligaciones de aquélla. La transmisión mortis causa exigirá resolución expresa, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales exigibles por las personas que resulten nuevas titulares.

4.– Emakiden gaineko hipotekak eta beste berme-eskubide batzuk eratzeko, aurrez Portuko Administrazioaren baimena behar da.

4.– La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser previamente autorizada por la Administración portuaria.

5.– Emakida erremate judizialagatik, judizioz kanpoko erremateagatik, administrazio-erremateagatik edo hipoteka-kredituak ez ordaintzeagatik esleitzen den kasuetan, Portuko Administrazioak atzera eskuratzeko eskubidea gauzatu ahal izango du, hiru hilabeteko epean, esleipenaren berri duen unetik hasita.

5.– En los supuestos de adjudicación de la concesión mediante remate judicial, extrajudicial o administrativo o impago de créditos hipotecarios, la Administración portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde el momento en que tenga conocimiento de la adjudicación.

6.– Emakida erremate judizialagatik, judizioz kanpoko erremateagatik edo administrazio-erremateagatik edo hipoteka-kredituak ez ordaintzeagatik jaso duen esleipenduna lehengo titularraren emakidaren ondoriozko betebeharretan subrogatu beharko da, eta emakidaren xede den jarduera edo erabilera burutzeko baldintzak betetzen ez baditu, horretarako inolako mugaketarik ez duenen bati eskualdatu egin beharko dio hamabi hilabeteko epean.

6.– La persona adjudicataria de una concesión mediante remate judicial, extrajudicial o administrativo o impago de créditos hipotecarios deberá subrogarse en las obligaciones derivadas de la concesión de la antigua titular, y si no reúne los requisitos para el ejercicio de la actividad o usos que constituya el objeto de la concesión deberá transferirla, en el plazo de doce meses, a una nueva persona concesionaria que, a estos efectos, no presente limitación alguna.

7.– Emakiden erabileraren lagapena, osokoa edo partziala, zilegi izango da, baldin eta Portuko Administrazioak horretarako baimena ematen badu, emakida-tituluan ezarritako baldintzetan.

7.– Las concesiones podrán ser objeto de cesión de uso total o parcial, previa autorización de la Administración portuaria, en las condiciones establecidas en el título concesional.

46. artikulua.– Emakidak berrikustea.

Artículo 46.– Revisión de las concesiones.

1.– Portuko Administrazioak emakida baten baldintzak berrikusiko ditu, eta ofizioz nahiz alde batek hala eskatuta aldatuko ditu, honako inguruabarrak gertatzen direnean:

1.– La Administración portuaria revisará las condiciones de la concesión, modificándolas de oficio o a instancia de parte, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Emakida emateko erabakigarriak izan ziren baldintzak aldatzen badira.

a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes para su otorgamiento.

b) Ezinbesteko kasuetan.

b) En caso de fuerza mayor.

c) Portuen eremuari aplika dakiokeen planetara edo edozein arauditara egokitzeko beharrezkoa bada, bai eta portuaren interes orokorreko arrazoiengatik ere. Kasu horietan bakarrik emango zaio kalte-ordaina emakidadunari.

c) Cuando lo exija la adecuación a los planes o a cualquier regulación aplicable al ámbito portuario, así como por razones de interés general portuario. Solo en estos supuestos procederá la indemnización a la persona concesionaria.

2.– Emakida berrikusteak emandako azalera murriztea baldin badakar, emakidaren zatikako erreskate gisa izapidetuko da. Halaber, emakida berrikustearen ondorioz ikusten bada emakida horren ustiaketa antiekonomikoa dela, titularrak emakida osoaren erreskatea eskatu ahal izango du.

2.– Cuando la revisión de la concesión determine la reducción de la superficie otorgada se tramitará como un rescate parcial de la concesión. Asimismo, cuando la revisión de la concesión determine que la continuidad de su explotación resulta antieconómica, el titular podrá solicitar el rescate total de la concesión.

47. artikulua.– Emakiden aldaketa.

Artículo 47.– Modificación de las concesiones.

1.– Portuko Administrazioak, interesatuak eskatuta, emakida baten baldintzetan aldaketak egitea baimendu ahal izango du. Aldaketa funtsezkoa denean, eskabidea emakidak emateko prozeduraren arabera izapidetu beharko da. Aldaketa ez bada funtsezkoa, portuen gaietan eskumena duen sailaren zuzendaritzaren aldez aurreko txostena beharko da soilik.

1.– La Administración portuaria podrá autorizar, a solicitud del interesado, modificaciones de las condiciones de una concesión. Cuando una modificación sea sustancial, la solicitud deberá tramitarse de acuerdo con el procedimiento de otorgamiento de concesiones. Si la modificación no es sustancial, requerirá únicamente informe previo de la dirección del departamento competente en materia de puertos.

2.– Honako hauek izango dira funtsezko aldaketak:

2.– Tendrán el carácter de modificaciones sustanciales, las siguientes:

a) Emakidaren xedea aldatzea.

a) Modificación del objeto de la concesión.

b) Emakidaren azalera hasierako errekonozimendu-aktan ezarritakoa baino % 10 gehiagoz handitzea. Horretarako, soilik onartuko da azalera handitzea emandakoen alboko diren jabari publikoko ondasunekin.

b) Ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10% de la fijada en el acta de reconocimiento. A estos efectos, únicamente será admisible la ampliación de la superficie con bienes de dominio público colindantes a los concedidos.

c) Eraikitako eta hasieran baimendutako azalera eta bolumena % 10 baino gehiagoz handitzea.

c) Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10%.

d) Emakidaren kokalekua aldatzea.

d) Modificación de la ubicación de la concesión.

3.– Ezarritako mugak kalkulatzeko kontuan izango dira aurreko aldaketetan pilatutako balioak.

3.– En el cómputo de los límites establecidos, se tendrán en cuenta los valores acumulados de modificaciones anteriores.

48. artikulua.– Emakiden erreskatea.

Artículo 48.– Rescate de las concesiones.

1.– Eskumenak gauzatzeko, Portuko Administrazioak beharrezkoa badu emakidan emandako jabari publikoa, emakida erreskatatu ahal izango du, emakidadunari kalte-ordaina eman ondoren.

1.– En el caso de que el dominio público otorgado en concesión fuera necesario para la Administración portuaria para el ejercicio de sus competencias, esta podrá proceder, previa indemnización a la persona concesionaria, al rescate de la concesión.

2.– Erreskatea egingo da, zehazki, emakida bateraezina baldin bada portua zabaltzeko obrekin edo behar bezala onartutako portuko espazio eta erabileren mugaketan egindako aldaketekin. Halaber, emakida bat erreskatatu ahal izango da emakida berrikusteko prozeduran emakidadunarekin ezin bada lortu akordio bat.

2.– En particular, se producirá el rescate cuando la concesión sea incompatible con obras de ampliación del puerto o con modificaciones de la delimitación de espacios y usos portuarios debidamente aprobada. Asimismo, se podrá proceder al rescate de una concesión cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el concesionario en un procedimiento de revisión de concesión.

3.– Erreskatea egin aurretik obren edo jardueren portu-interesa deklaratu beharko da, eta obrek edo jarduerek ukitutako ondasunak eta eskubideak okupatu beharra dagoela dioen erabakia hartu beharko da. Erreskatearen ondorioz emakidaren zati bat bakarrik okupatzeko beharra dagoenean, eta, horrenbestez, erreskatatu gabeko zatiaren ustiaketa emakidadunarentzat antiekonomikoa baldin bada, titularrak emakida osoaren erreskatea eskatu ahal izango dio Portuko Administrazioari.

3.– El rescate exigirá la previa declaración del interés portuario de las obras o actividades y el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por aquellas. Cuando el rescate implique la necesidad de ocupación de solo una parte de la concesión, de modo que la explotación de la parte no rescatada resulte antieconómica para la persona concesionaria, su titular podrá solicitar de la Administración portuaria el rescate de toda la concesión.

4.– Erreskatea arau bidez ezartzen den prozeduraren bitartez izapidetuko da eta, bertan, emakidadunek jaso beharreko kalte-ordainak balioesteko irizpideak arautuko dira. Irizpideotan kontuan hartuko dira erreskatatutako obren kostuak eta erreskateari egozteko moduko onuren galera.

4.– El rescate se tramitará mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se regularán asimismo los criterios para fijar la valoración de las indemnizaciones a recibir por el concesionario. Estos criterios deberán tener en cuenta los costes de las obras rescatadas y la pérdida de beneficios imputables al rescate.

5.– Erreskatearen balioaren ordainketa dirutan egin ahal izango da, beste emakida bat emanez edo, erreskate partzialaren kasuan, emakidaren baldintzak aldatuz. Azken bi kasu horietarako beharrezkoa izango da emakidadunaren adostasuna.

5.– El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el otorgamiento de otra concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación de las condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del concesionario.

49. artikulua.– Baimenak.

Artículo 49.– Autorizaciones.

1.– Baimenak emateko prozedura interesdunaren eskariz nahiz Portuko Administrazioaren ekimenez hasi ahal izango da.

1.– El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones se podrá iniciar a solicitud de la persona interesada o a iniciativa de la Administración portuaria.

2.– Prozedura hasteko modua edozein izanda ere, portu batean eman beharreko baimenen kopurua edozein gorabeherak mugatuta baldin badago, baimena lehiaketa bidez eman beharko da. Eskatzaileen artean baldintza berezirik baloratu behar ez bada, zozketa ere egin daiteke.

2.– Independientemente de la forma de inicio del procedimiento, en los supuestos en que el número de autorizaciones a otorgar en un puerto se halle limitado por cualquier circunstancia, el otorgamiento deberá realizarse por concurso. Si no hubiera que valorar condiciones especiales en las personas solicitantes, podrá acudirse al sorteo.

3.– Prozedura honetan berariazko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez. Gehienezko epean, ez bada berariazko ebazpenik eman ezta jakinarazi ere, interesdunek aurkeztutako eskabideak ezetsitzat joko dira administrazioaren isiltasunagatik.

3.– El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa en este procedimiento será de seis meses. El vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la desestimación por silencio administrativo de las solicitudes presentadas por las personas interesadas.

4.– Nolanahi ere, portuko espazio eta erabileren mugaketan eta portuko erabilerak erregulatzeko gainerako arauetan ezarritakoa bete beharko du titular berria suertatzen den pertsonak, baimena emateko ezarri diren zehaztapen eta baldintzekin.

4.– En todo caso la persona que resulte nueva titular deberá cumplir lo establecido en la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios y demás normas reguladoras de los usos portuarios, en los términos y condiciones en los que hubiera sido otorgada la autorización.

5.– Baimenak ez dira inter vivos eskualdagarriak eta haien erabilera ezin izango zaie hirugarrenei lagatu, artikulu honetan xedatutakotik kanpo. Hala, inter vivos eskualdatu ahal izango da soilik banaketa edo dibortzioko epai judizial baten arabera, edo jabekidetza deusezten denean, eskritura publiko bitartez baimena eman aurretik jabekidetza egiaztatu daitekeenean. Halaber, mortis causa eskualda daitezke, eta, horretarako, kausatzailearen heriotza gertatu eta ondorengo sei hilabeteetan eskatuko da heriotzaren eta burututako eskualdatzearen berri ematea. Adierazita bezala berri ematen ez bada, baimena iraungi egingo da.

5.– Las autorizaciones no son transmisibles inter vivos y su uso no podrá ser cedido a terceras personas, salvo lo dispuesto en este artículo. Así, podrán transmitirse inter vivos únicamente en virtud de sentencia judicial de separación o divorcio, o en caso de disolución de condominio, en caso de que se pueda acreditar mediante escritura pública la copropiedad con fecha anterior a la de la autorización. Asimismo, podrán transmitirse mortis causa, exigiéndose para ello la comunicación del fallecimiento y la transmisión operada en los seis meses siguientes al fallecimiento del causante. La falta de comunicación en los términos señalados dará lugar a la caducidad de la autorización.

Amarratze-lekuak erabiltzeko titulu habilitatzailearen titularitatea aldatzeko aukera izango da, baldin eta ontzia mortis causa eman edo transmititzen bazaie bigarren odolkidetasun-graduko senideei.

Se permitirá el cambio de titularidad del título habilitante para el uso de plazas de amarre en caso de que la embarcación sea donada o transmitida mortis causa a familiares hasta segundo grado de consanguinidad.

6.– Portuko jabari publikoa okupatzeko baimenak kasu hauetan aldatu ahal izango dira:

6.– Las autorizaciones de ocupación del dominio público portuario podrán modificarse en los siguientes supuestos:

a) Emateko baldintza erabakigarriak aldatzen direnean.

a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) Ezinbestekoa denean, titularrak eskatuta.

b) En casos de fuerza mayor a petición del titular.

c) Dagozkien plan edo arauetara egokitzeak hala exijitzen duenean.

c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes.

Aldaketek ez dute kalte-ordainerako eskubiderik ematen.

Las modificaciones no dan derecho a indemnización.

7.– Baimenak kalte-ordainetarako eskubiderik gabe errebokatu ahal izango dira, 52. artikuluan xedatutako eran.

7.– Las autorizaciones serán revocables sin derecho a indemnización en los términos establecidos en el artículo 52.

50. artikulua.– Baimenak emateko baldintzak.

Artículo 50.– Condiciones de otorgamiento de autorizaciones

Baimenak, gutxienez, honako hauek jaso beharko ditu:

La autorización deberá contener, al menos, las siguientes condiciones:

a) Baimenaren xedea.

a) Objeto de la autorización.

b) Baimendutako obra eta instalazioak.

b) Obras e instalaciones autorizadas.

c) Baimenaren epea.

c) Plazo de la autorización.

d) Baimentzen den jabari publikoko azalera.

d) Superficie de dominio público cuya ocupación se autoriza.

e) Beharrezkoak diren ingurumen-babeserako baldintzak.

e) Condiciones de protección del medio ambiente que en su caso procedan.

f) Nabigaziorako laguntzek eragindako espazioetan emandako baimenetan ezarri beharreko baldintza bereziak, horien artean egon beharko dutelarik, gutxienez, zerbitzuaren eraginkortasuna, sarbideak eta segurtasun-neurriak bermatuko dituztenak.

f) Condiciones especiales que deban establecerse en las autorizaciones que se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales deberán figurar, al menos, aquellas que garanticen la eficacia del servicio, accesos y medidas de seguridad.

g) Ur-eremurik okupatuz gero, ezarri beharreko balizajea.

g) En el caso de ocupación de espacio de agua, el balizamiento que deba establecerse.

h) Dagokion tasa.

h) Tasa que corresponda.

i) Eratu beharreko bermeak.

i) Garantías a constituir.

j) Iraungitze-kausak, lege honetan aurreikusitakoaren arabera.

j) Causas de caducidad conforme a lo previsto en la presente ley.

k) Egokiak diren beste baldintza batzuk.

k) Otras condiciones que sean pertinentes.

51. artikulua.– Baimenak eta emakidak amaitzea.

Artículo 51.– Extinción de las concesiones y autorizaciones.

1.– Portuko jabari publikoa okupatzeko eskubidea honako kasu hauetan amaituko da:

1.– El derecho a la ocupación del dominio público portuario se extinguirá por:

a) Emakidaren epea igarotzea.

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento.

b) Titularrak uko egitea, Portuko Administrazioak onartuta.

b) Renuncia de la persona titular aceptada por la Administración portuaria.

c) Emakidaren edo baimenaren titularraren nortasun juridikoa amaitzea.

c) Extinción de la personalidad jurídica de la persona titular de la concesión o autorización.

d) Kausadunek jarraitzea erabakitzen ez den kasuetan, emakidaren edo baimenaren titularraren heriotza edo ezintasuna, Portuko Administrazioari inguruabar horren berri eman ondoren betiere.

d) Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular de la concesión o autorización, en el caso de que no se acuerde la continuidad a favor de sus causahabientes, previa comunicación de dicha circunstancia a la Administración portuaria.

e) Titularraren eta Portuko Administrazioaren adostasuna.

e) Mutuo acuerdo entre la persona titular y la Administración portuaria.

f) Iraungitzea.

f) Caducidad.

g) Errebokatzea.

g) Revocación.

h) Erreskateagatik, kalte-ordaina eman ondoren, emakiden kasuan.

h) Rescate, previa indemnización, en el caso de las concesiones.

i) Portu-zerbitzuak eman ahal izateko gaitzen duen titulua amaitzea, baldin eta emakida edo baimena gaikuntzarako bitartekoa edo betekizuna baldin bada.

i) Extinción del título habilitante para la prestación de servicios portuarios, cuando la concesión o autorización sea medio o requisito para ello.

2.– Baimena edo emakida amaitzen denean, dauden eraikinak edo instalazioak Portuko Administraziora itzuliko dira, inolako kargarik gabe, eta Portuko Administrazioak erabaki ahal izango du eraikinak edo instalazioak eraistea edo kentzea, amaitutako baimenaren edo emakidaren titularraren kontura, amaiera gertatu eta hiru hilabeteko epean; epe horretan titularrak burutu ez dituen lanak Administrazioak subsidiarioki burutu ahal izango ditu.

2.– Una vez que se produzca la extinción de la autorización o de la concesión, los edificios o instalaciones existentes revertirán libres de cargas de todo tipo a la Administración portuaria, que podrá acordar, en el plazo de tres meses desde la extinción, su derribo o retirada por la persona titular de la autorización o concesión extinguida y a sus expensas, y la Administración podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular en el plazo fijado.

3.– Edonola ere, Portuko Administrazioak ez du hartuko bere gain baimenaren edo emakidaren titularraren lan edo ekonomia arloko inolako betebeharrik.

3.– En todo caso la Administración portuaria no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica de la persona titular de la autorización o concesión.

52. artikulua.– Baimenak eta emakidak errebokatzea.

Artículo 52.– Revocación de las concesiones y autorizaciones.

1.– Portuko Administrazioak edozein unetan errebokatu ahal izango ditu baimenak, titularrari entzun ondoren eta kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe, honako kasu hauetan:

1.– La Administración portuaria, previa audiencia al titular, podrá revocar las autorizaciones en cualquier momento y sin derecho a indemnización en los siguientes casos:

a) Haiek mantentzea baterazina denean interes handiagokotzat jotako beste portu-erabilera edo jarduera batzuekin.

a) Cuando su mantenimiento resulte incompatible con otros usos o actividades portuarias consideradas de mayor interés.

b) Eman ondoren onartutako obra edo planekin bateraezinak direnean.

b) Cuando resulten incompatibles con obras o planes aprobados con posterioridad al otorgamiento.

c) Portuko ustiapena trabatzen dutenean edo horretarako oztopo direnean.

c) Cuando entorpezcan o sean un obstáculo para la explotación portuaria.

2.– Portuko Administrazioak edozein unetan errebokatu ahal izango ditu baimenak, halaber, kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe, baldin eta baimena emateko erabakigarriak izan ziren baldintza fisikoak edo juridikoak aldatzen badira eta aldaketa horien ondorioz ezinezkoa bada emakidaren xede izan zen jarduerarekin jarraitzea eta ezinbesteko kasuetan; betiere, kasu bietan, emakidaren titulua berrikustea ezinezkoa bada.

2.– La Administración portuaria podrá asimismo revocar las concesiones, sin derecho a indemnización, por alteración de los supuestos físicos o jurídicos determinantes de su otorgamiento que impliquen la imposibilidad de continuación en el disfrute de la concesión y en casos de fuerza mayor, cuando, en ambos supuestos, no sea posible la revisión del título de otorgamiento.

53. artikulua.– Emakida edo baimena iraungitzea.

Artículo 53.– Caducidad de la concesión o autorización.

1.– Portuko Administrazioak emakidaren edo baimenaren iraungipena deklaratu dezake, arauz ezarritako prozeduraren bitartez, titularrari entzun ondoren eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena eman ondoren –araudi erregulatzailearen arabera nahitaezkoa bada–, honako kasu hauetan:

1.– La Administración portuaria, mediante el procedimiento que se determine reglamentariamente y previa audiencia de la persona titular, y previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi cuando se trate de concesiones y se formule oposición, podrá declarar la caducidad de la concesión o autorización en los siguientes supuestos:

a) Tituluaren baldintzetan ezarritako epean obrak hasi ez badira, gelditu badira edo amaitu ez badira, eta horretarako justifikaziorik ez badago.

a) No inicio, paralización o no terminación de las obras injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del título.

b) Jarduera sei hilabetez –baimenen kasuan– edo hamabi hilabetez –emakiden kasuan– utzita egon bada, eta horretarako justifikaziorik ez badago.

b) Abandono o falta de actividad durante un periodo de seis meses, en el caso de autorizaciones, y de doce meses en el caso de concesiones, salvo causa justificada.

c) Tasak ez badira ordaintzen borondatezko epean, honako arau hauen arabera:

c) Impago de tasas en periodo voluntario conforme a las reglas siguientes:

– Baimenen kasuan, sei hilabeteko okupazio edo erabilerari dagokion tasaren likidazioa ez ordaintzea.

– En el caso de autorizaciones, impago de la liquidación de la tasa que corresponda a seis meses de ocupación o uso.

– Emakiden kasuan, hamabi hilabeteko okupazio edo erabilerari dagokion tasaren likidazioa ez ordaintzea.

– En el caso de concesiones, impago de la liquidación de la tasa que corresponda a doce meses de ocupación o uso.

Kasu bietan, epe horiek kontatzeko, kontuan izango dira igorri diren baina ordaindu ez diren likidazioei dagozkien epeak.

En ambos supuestos, para el cómputo de los plazos citados se tendrá en cuenta la suma de los plazos correspondientes a liquidaciones giradas y no abonadas.

d) Tituluaren xedean azaltzen ez diren jarduerak garatzen badira.

d) Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título.

e) Jabari publikoan izan dezakeen eraginaren gaineko aurre-ebaluazioaren ondorioz ezarritako baldintzak bete ez badira.

e) Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público.

f) Zerbitzugunea emakidaren edo baimenaren xede den azaleraren mugetatik kanpo okupatu bada.

f) Ocupación de zona de servicio fuera de los límites de la superficie concesionada o autorizada.

g) Eraikitakoaren azalera, bolumena edo gehieneko altuera baimendutako proiektuarena baino % 10etik gorakoa bada.

g) Aumento de la superficie construida, volumen o altura máxima en más del 10% sobre el proyecto autorizado.

h) Emakidaren erabilera osoa edo partziala hirugarren bati lagatzen bazaio, Portuko Administrazioaren baimenik gabe.

h) Cesión a una tercera persona del uso total o parcial de la concesión, sin autorización de la Administración portuaria.

i) Baimena edo emakida ematen duen titulua eskualdatzen bada: Portuko Administrazioari jakinarazi gabe, baimenen kasuan, edo haren baimenik gabe, emakiden kasuan.

i) Transmisión del título de otorgamiento sin comunicación a la Administración portuaria en el caso de las autorizaciones, o sin autorización de aquella en el caso de las concesiones.

j) Hipotekak eta bestelako berme-eskubideak eratzen badira Portuko Administrazioaren baimenik gabe.

j) Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sin autorización de la Administración portuaria.

k) Eska daitezkeen bermeak berrezartzen edo osatzen ez badira, Portuko Administrazioak aldez aurretik horretarako eskaera egin duenean.

k) No reposición o complemento de las garantías exigibles, previo requerimiento de la Administración portuaria.

l) Emakidaren titularraren nortasun juridikoa bat-egitea, xurgatzea edo zatitzea gertatuz gero, aldez aurreko baimenik gabe egiten bada.

l) Falta de autorización previa en caso de fusión, absorción o escisión de la personalidad jurídica de la persona titular de la concesión.

m) Emakidaren titularraren heriotza edo haren kausadunek jarraitzeko duten interesa jakinarazten ez bada.

m) Falta de comunicación del fallecimiento de la persona titular de la concesión o del interés de sus causahabientes en sucederle.

n) Oro har, beste baldintza batzuk ez betetzeagatik emakidaren tituluan emakida amaitu egingo dela berariaz aurreikusita baldin badago.

n) En general, el incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente prevista como causa de caducidad en el título de otorgamiento.

2.– Iraungipen-deklarazioak berekin dakar emakidaren edo baimenaren titularrak eratutako bermeak galtzea eta, emakiden kasuan, emakidadunak eraikitako instalazioak Portuko Administrazioari garaia baino lehenago itzultzea.

2.– La declaración de caducidad comportará la pérdida de las garantías constituidas por la persona titular de la concesión o autorización, así como, en el caso de las concesiones, la reversión anticipada a la Administración portuaria de las instalaciones construidas por la persona concesionaria.

54. artikulua.– Iraungitze-ebazpena jakinarazteko epea.

Artículo 54.– Plazo de notificación de la resolución de caducidad.

Iraungitzea deklaratzen duen ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea hamabi hilabetekoa da, espedientea zabaltzeko erabakia hartzen denetik kontatzen hasita.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que declare la caducidad es de doce meses contados desde la adopción del acuerdo de incoación del expediente.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
BERMEEN ERREGIMENA
RÉGIMEN DE GARANTÍAS

55. artikulua.– Baimen eta emakidetarako bermeak.

Artículo 55.– Garantías para autorizaciones y concesiones.

Lege honetan aurreikusitako baimen eta emakiden eskatzaile eta esleipendunek bermea eratu beharra dute, emakida emateko ebazpenean berean erabakitako zenbatekoz.

Los solicitantes y adjudicatarios de las autorizaciones y concesiones previstas en la presente ley están obligados a la constitución de garantía en la cuantía que se determine en la propia resolución de otorgamiento.

56. artikulua.– Behin-behineko bermea.

Artículo 56.– Garantía provisional.

1.– Emakida baten eskatzaileek, eskabidea aurkezteko unean, behin-behineko berme bat eratzen dutela egiaztatu beharko dute, gutxienez haren balorazioaren % 2koa.

1.– Los solicitantes de una concesión tendrán que acreditar, en el momento de la presentación de la solicitud, la constitución de una garantía provisional en cuantía de al menos el 2% de su valoración.

2.– Behin-behineko bermea Euskal Autonomia Erkidegoko diruzaintza alorreko legerian aurreikusitako edozein eratan eratu ahal izango da.

2.– La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la legislación en materia de tesorería de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Behin-behineko bermea egikaritu ahal izango da kasuan kasuan legez dagokion organo eskudunaren erabakiz.

3.– La garantía provisional podrá ser objeto de ejecución por acuerdo del órgano competente en los supuestos que legalmente proceda.

57. artikulua.– Obren behin betiko bermea.

Artículo 57.– Garantía definitiva de las obras.

1.– Portuko Administrazioak ezartzen duen epean, emakidadunak behin betiko bermea eratu beharko du baimentzen diren obren balioaren % 4ko zenbatekoz gutxienez. Berme hori Euskal Autonomia Erkidegoko diruzaintza alorreko legerian aurreikusitako edozein eratan eratu ahal izango da.

1.– En el plazo que establezca la Administración portuaria, el concesionario tendrá que constituir una garantía definitiva por el importe de al menos el 4% del valor de las obras que en su caso se autoricen. Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la legislación en materia de tesorería de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Emakidadunak ez badu bermea eratzen emakida emateko tituluan aurreikusitako epean, emakidari uko egiten diola ulertuko da. Kasu horretan, emakidadunak galdu egingo du eratutako behin-behineko bermea, zeina Portuko Administrazioak konfiskatuko duen.

2.– Si el concesionario no constituyera la garantía en el plazo previsto en el título de otorgamiento, se entenderá que renuncia a la concesión. En este caso, el concesionario perderá la garantía provisional constituida, que será incautada por la Administración portuaria.

3.– Emakida iraungitzeak eratutako bermea galtzea ekarriko du.

3.– La extinción de la concesión por caducidad comportará la pérdida de la garantía constituida.

4.– Bermea egin beharreko obrei erantzuteko da eta kalte-ordainketetatik eta zigorretatik eratorritako erantzukizunei atxikita gelditzen da.

4.– La garantía responde de las obras a realizar y queda afecta a las responsabilidades derivadas de indemnizaciones y de penalidades.

5.– Eratutako bermea osorik edo zati baten egikaritzen bada, emakidadunak osatu edo itzuli egin beharko du hilabeteko epean.

5.– En caso de que se proceda a la ejecución total o parcial de la garantía constituida, el concesionario estará obligado a completarla o restituirla en el plazo de un mes.

6.– Obren edo instalazioen errekonozimendu-akta onartzen denetik urtebeteko epean itzuliko zaio bermea emakidadunari, hala badagokio, zigor eta erantzukizunetarako ordaindu beharreko zenbatekoak kenduta.

6.– La garantía se devolverá al concesionario en el plazo de un mes desde la aprobación del acta de reconocimiento de las obras o instalaciones, con deducción, si procede, de las cuantías que deban hacerse efectivas en concepto de penalizaciones y responsabilidades.

7.– Bermea itzuli baino lehen ustiapen-bermea eratu beharko da, zeina hurrengo artikuluan dagoen jasota.

7.– Previamente a la devolución de la garantía tendrá que haberse constituido la garantía de explotación a que se refiere el artículo siguiente.

58. artikulua.– Ustiapen-bermea.

Artículo 58.– Garantía de explotación.

1.– Ustiapen-bermea baimenetik edo emakidatik eratorritako obligazioei, titularrari emakida emateko baldintzak ez betetzeagatik ezarritako zehapen eta zigorrei eta ez betetze horrek Portuko Administrazioari eragindako kalteei erantzuteko da.

1.– La garantía de explotación responde de todas las obligaciones derivadas de la autorización o concesión, de las sanciones y penalidades que puedan imponerse a su titular por incumplimiento de las condiciones de otorgamiento, y de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda causar a la Administración portuaria.

2.– Berme hori emakidadunak ordaindu beharreko tasaren urteko zenbatekoaren eta emakidaren gainerako inguruabarren arabera erabakiko da, gauzak desmuntatu eta lehengoratzea barne, eta bost urtero berraztertuko da.

2.– Esta garantía se determinará en función del importe anual de la tasa que ha de abonar el concesionario y las restantes circunstancias de la concesión, incluyendo el desmontaje y reposición de las cosas al estado anterior, y se revisará cada cinco años.

3.– Emakida iraungitzeak ustiapen-bermea galtzea ekarriko du.

3.– La extinción de la concesión por caducidad comportará la pérdida de la garantía de explotación.

4.– Eratutako bermea osorik edo zati baten egikaritzen bada, emakidadunak osatu edo itzuli egin beharko du hilabeteko epean.

4.– En caso de que se proceda a la ejecución total o parcial de la garantía constituida, el concesionario estará obligado a completarla o restituirla en el plazo de un mes.

5.– Ustiapen-bermea atzera itzuliko zaio emakidadunari emakida iraungitzen denean, zigorra edo erantzukizuna dela-eta ordaindu beharreko zenbatekoak kendu ondoren.

5.– La garantía de explotación será devuelta al concesionario cuando se extinga la concesión, previa deducción en su caso de las cantidades que deban hacerse efectivas en concepto de penalización o de responsabilidad.

6.– Berme hau ez eratzea emakida-obligazioak ez betetzea eta gaitasuna ematen dio Portuko Administrazioari emakidaren iraungipen aurreratua erabakitzeko.

6.– La falta de constitución de esta garantía implica un incumplimiento de las obligaciones concesionales y habilita a la Administración portuaria para acordar la extinción anticipada de la concesión.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ITSAS GARRAIOKO ENPRESA OPERADOREEN ERREGISTROA
REGISTRO DE EMPRESAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

59. artikulua.– Erregistroa sortzea eta inskripzioaren derrigortasuna.

Artículo 59.– Creación del registro y obligación de la inscripción.

1.– Itsas Garraioko Enpresa Operadoreen Erregistroa sortzen da Euskal Autonomia Erkidegoan. Haren xedea da informazioa ematea eta bateratzea, alde batetik, bidaiarien itsas-garraioaren zerbitzua, salgaiena eta garraio mistoena aske emateko modua, eta bestetik, portuko azpiegituren erabilera, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen errespetua, itsas-segurtasunaren alorrean indarrean dauden legeak betetzea, eta natur ingurunearen babesa. Garraioaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak kudeatuko du erregistro hori.

1.– Se crea en la Comunidad Autónoma de Euskadi el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo, a los solos efectos de publicidad y a fin de compatibilizar la libre prestación de servicios de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixtos, con la utilización de las infraestructuras portuarias, el respeto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad marítima y la preservación del medio ambiente natural. Dicho registro será gestionado por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de transporte.

2.– Aipatutako Erregistroan inskribatzeko, garraio-zerbitzuetan diharduten enpresek (bidaiarienek, merkantzietakoek eta mistoek) aurrez komunikazioa igorriko diote garraio alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari, zerbitzua emateko baldintzak zehaztuz. Komunikazio horren arabera, ofizioz inskribatuko da enpresei dagokien informazioa. Nolanahi ere, zerbitzuaren ibilbidea, ordutegiak eta prestazio-aldia jasoko dira, ontziak eta haien ezaugarriak, baita tarifak eta arauz ezartzen diren gainerako baldintza ekonomikoak eta teknikoak ere.

2.– A efectos de la inscripción en el referido registro, las empresas operadoras de servicios de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixtos remitirán al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de transporte una comunicación previa, indicando las condiciones de prestación del servicio. Sobre la base de dicha comunicación, se procederá a la inscripción de oficio de la información correspondiente a las empresas, en la que en todo caso constarán los recorridos, horarios y periodo de prestación del servicio, las embarcaciones y sus características, así como las tarifas y demás condiciones económicas y técnicas que reglamentariamente se establezcan.

3.– Helburu turistiko edo aisialdikoa duten bidaiarien itsas-garraioko enpresa operadoreek ere inskripzioa egin beharko dute aipatu erregistroan, eta, halaber, garraiatze hutsaz gainera, turismo, ostalaritza, aisialdia, heziketa edo antzeko alorrekin loturiko helburuak dituztenak, kontraprestazio ekonomiko baten truke, alde batera utzita ibilbidea errepikatzen den ala ez, zer egutegi eta ordutegi duten eta zein den kontratazio-modalitatea.

3.– En dicho registro también se deberán inscribir las empresas operadoras de transportes marítimos de pasaje de carácter turístico o recreativo y aquellos en los que la actividad de transporte se acompaña de otras actividades y servicios accesorios de carácter turístico, de hostelería, de ocio, educativo o de naturaleza análoga, a cambio de una contraprestación económica, con independencia de si lo es con reiteración o no del itinerario, el calendario y el horario, y de la modalidad de contratación.

4.– Arau bidez ezarriko dira Erregistroaren antolaera, edukia eta funtzionamendu-araubidea, bai eta inskripzioa egiteko betebeharrak eta ondorioak ere.

4.– Por vía reglamentaria se establecerá la organización, contenido y régimen de funcionamiento del registro, así como los requisitos y efectos de la inscripción.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
POLIZIA ARAUBIDEA ETA ZEHATZEKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE POLICÍA Y SANCIONADOR
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
POLIZIA-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE POLICÍA

60. artikulua.– Zaintze-, ikuskatze- eta kontrolatze-ahalak.

Artículo 60.– Ejercicio de las potestades de vigilancia, inspección y control.

1.– Portuko Administrazioari atxikita dauden eta behar bezalako gaitasuna duten langileen bitartez eta polizia-erregelamenduak agintzen duen moduan gauzatuko dira portu eta itsas gaietako ikuskapen- eta kontrol-ahalak, portuetan ematen diren zerbitzu eta operazioei dagokienez, edozein dela ere portuko jabari publikoaren erabilera-araubidea edo zerbitzuak emateko era.

1.– El ejercicio de las potestades de vigilancia, inspección y control en materia de puertos y asuntos marítimos y en relación con los servicios y las operaciones que se desarrollen en los puertos, cualquiera que sea el régimen de utilización del dominio público portuario o la forma de prestación de los servicios, se llevará a cabo en la forma que determine el reglamento de policía.

2.– Ikuskatze- eta kontrolatze-ahalak Portuko Administrazioari atxikita dauden eta behar bezalako gaitasuna duten langileen bitartez gauzatuko dira. Ondorio horietarako, agintaritzaren agentetzat joko dira langile horiek.

2.– Las potestades de inspección y control se ejercerán mediante personal adscrito a la Administración portuaria debidamente cualificado. A estos efectos, el citado personal tendrá la condición de agente de la autoridad.

61. artikulua.– Portuen jarduera babestea.

Artículo 61.– Preservación de la actividad de los puertos.

1.– Baldin eta, edozein bitartekoren bidez, portuetako jarduera eragozten edo zailtzen bada edo arrisku nabarmen eta larria sortzen bazaie pertsonei, ondasunei edo ingurumenari, Portuko Administrazioak, presazko eta salbuespenezko arrazoiak direla eta, beharrezkoak diren neurri guztiak har daitezen exijitu ahal izango du –ahal bada, interesdunei entzun ondoren–, ordenamendu juridikoarekin bat eginez eta egokitzat jotzen duen denboraz, urratutako legaltasuna eta portuko jarduera normala lehengoratzeko. Neurri horiek hartzeko exijentziak ez du baztertuko zehatzeko araubidean ezarritakoa. Eskatutakoa betetzen ez bada, Portuko Administrazioak betearazte subsidiarioa aplikatuko du erantzuleen kontura.

1.– En el supuesto de que por cualquier medio se impidiera o dificultara la actividad portuaria en los puertos o se ponga en peligro grave y notorio a las personas, los bienes o el medio ambiente, la Administración portuaria, por razones de urgencia y excepcionalidad, podrá exigir, previa audiencia a las personas interesadas si ello fuera posible, la adopción de las medidas que resulten precisas, de conformidad con el ordenamiento jurídico y con la duración que estime necesaria, encaminadas a restablecer la normal actividad en el puerto. La exigencia de adopción de estas medidas se realizará sin perjuicio de lo establecido en el régimen sancionador. En el caso de incumplimiento, la Administración portuaria procederá a la ejecución subsidiaria con cargo de las personas responsables.

2.– Aurreko puntuan xedatutakoa aplikatuko da, besteak beste, hondoratzeko arriskuan dauden ontzi edo itsasontzien kasuan, portuan hondoratu direnen kasuan, edota abandonatuta utzi diren edo arrisku larria dakarten ontzien kasuetan, dela ontziagatik beragatik dela garraiatutako zamagatik. Ontziaren egoerak, itsas-segurtasun arrazoiak medio hala gomendatzen duenean, Portuko Administrazioak ontzia desegiteko baimena emateko gaitasuna izango du, edo besterentzekoa, ontzia urperatuta edo abandonatuta dagoenean. Betiere, arauz ezartzen diren prozeduren bitartez.

2.– Lo establecido en el punto anterior será aplicable, entre otros, a los supuestos de buques y embarcaciones que presenten peligro de hundimiento, se hayan hundido en puerto, hayan sido abandonados o constituyan riesgo grave, ya sea por el propio buque o por la carga transportada. Mediante los procedimientos que reglamentariamente se establezcan, la Administración portuaria estará habilitada para autorizar el desguace cuando, por su estado, así lo aconsejen razones de seguridad marítima, o la enajenación del buque o embarcación hundido o abandonado.

3.– Gisa berean jokatuko da modu batera edo bestera portuetarako sarbidea edo portuen barruko lurreko joan-etorri librea eragozten denean.

3.– De igual modo se actuará cuando por cualquier modo se impidiera el acceso a los puertos o el libre tránsito terrestre dentro de ellos.

4.– Autonomia Erkidegoari dagokio bere titulartasuneko portuen zerbitzu-guneetan abandonatutako ontzien jabegoa.

4.– Corresponde a la Comunidad Autónoma la propiedad de los buques abandonados en la zona de servicio de los puertos de su titularidad.

5.– Abandonatutzat joko dira portu barruko leku berean hiru hilabetez atrakatutako, amarratutako edo ainguratutako ontziak, kanpoaldetik inolako jarduerarik antzematen ez zaizkienak eta dagozkien tasak ordaindu gabe dituztenak, eta portu alorreko zuzendaritza eskudunak hala ebatzitakoak.

5.– Se consideran abandonados aquellos buques que permanezcan durante más de tres meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar dentro del puerto, sin actividad apreciable exteriormente y sin haber abonado las correspondientes tasas, y así lo declare la dirección competente en materia de puertos.

6.– Abandonu-adierazpenak derrigorrez eskatuko du dagokion prozedura administratiboari ekitea, non egiaztatu egingo diren azaldutako baldintzak, eta zeinak audientzia emango dion ugazabari, ontzi-jabeari, patroiari edo kapitainari edo, hala badagokio, ontziaren kontsignatarioari.

6.– La declaración de abandono exigirá la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, en el que se acreditarán las circunstancias expresadas y en el que se dará audiencia al propietario, al naviero, al patrón o capitán o, en su caso, al consignatario del buque.

62. artikulua.– Jabetza berreskuratzea eta utzarazpen administratiboa.

Artículo 62.– Recuperación posesoria y desahucio administrativo.

1.– Portuko Administrazioak bere kabuz eta edozein unetan berreskuratu ahal izango du bidegabeki galdutako portu-jabari publikoko ondasunen jabetza, baldin eta hirugarren bat jabetu bada ondasun horietaz hura ahalbidetzen duen titulurik izan gabe.

1.– La Administración portuaria podrá recuperar por sí misma, y en cualquier momento, la posesión indebidamente perdida sobre los bienes de dominio público portuario, cuando la posesión por una tercera persona se haya producido sin título alguno que la permitiera.

2.– Portuko Administrazioak utzarazpen-ahala gauzatu, eta portuko jabari publikoko ondasunen jabetza berreskuratu ahal izango du administrazio-bidean, hirugarrenek okupatzea legeztatzen duen titulua, baldintzak edo inguruabarrak indargabetzen edo desagertzen direnean.

2.– La Administración portuaria podrá ejercer la potestad de desahucio y recuperar en vía administrativa la posesión de los bienes de dominio público portuario cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceras personas.

3.– Aurreko paragrafoetan aurreikusitako ahalak gauzatzeko prozedurari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko ondareari buruzko legedian aurreikusitakoari jarraituko zaio.

3.– En cuanto al procedimiento para el ejercicio las potestades previstas en los párrafos anteriores, se estará a lo previsto en la legislación sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ZEHAPEN ARAUBIDEA
RÉGIMEN SANCIONADOR

63. artikulua.– Arau-hauste motak.

Artículo 63.– Tipificación de infracciones.

Arau-haustetzat jotzen dira, lege honen ondorioetarako, artikulu hauetan tipifikatzen diren egiteak edo ez-egiteak. Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke.

Tienen la consideración de infracción a los efectos de la presente ley las acciones u omisiones que se tipifican en los artículos siguientes. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

64. artikulua.– Arau-hauste arinak.

Artículo 64.– Infracciones leves.

Hauek dira arau-hauste arinak, larritzat edo oso larritzat jotzen ez badira:

Son infracciones leves las que, no teniendo la consideración de graves o muy graves, se señalan a continuación:

a) Indarrean dauden portu-arauak ez-betetzea, arau-hauste larritzat edo oso larritzat tipifikatuta ez badaude, betiere.

a) El incumplimiento de la normativa portuaria vigente, siempre que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

b) Portuen zerbitzu- eta polizia-erregelamenduak ez betetzea, baita Portuko Administrazioak erregelamendu horiek gauzatzean eta bere eskumenak gauzatzean emandako jarraibideak eta aginduak ez betetzea ere.

b) El incumplimiento de los reglamentos de servicios y policía de los puertos, así como el incumplimiento de las instrucciones y las órdenes de la Administración portuaria en ejecución de dichos reglamentos y en el ejercicio de sus competencias.

c) Obrak, instalazioak, portu-tresnak, ontziak, itsasontziak edo pertsonak arriskuan jartzen dituzten itsas operazioak egitea, edota ez badira hartzen behar diren segurtasun-neurriak.

c) La realización de operaciones marítimas que pongan en peligro obras, instalaciones, equipos portuarios, buques, embarcaciones o personas, o en las cuales no se tomen las medidas de seguridad necesarias.

d) Portuko jabari publikoko ondasunetan edo haien erabileran edo ustiaketan kalteak sortzen dituen edozer egite edo ez-egite, betiere normaltasunez funtzionatzea eragozten ez badu.

d) Cualquier acción u omisión que cause daños o perjuicios en los bienes del dominio público portuario o en su uso o explotación, siempre que no impida su normal funcionamiento.

e) Edozein egite edo ez-egite, baldin eta obretan, instalazioetan, tresnetan, itsas edo lur-garraiobideetan, salgaietan, edukiontzietan edo portu-gunean kokatutako beste edozein elementutan, erru edo zabarkeriaren ondorioz, kalteak sortzen badituzte, bai eta horiek behar bezala ez erabiltzea edo baimenik gabe erabiltzea, baimena beharrezkoa denean.

e) Cualquier acción u omisión que cause, por culpa o negligencia, daños en obras, instalaciones, equipos, medios de transporte marítimos o terrestres, mercancías, contenedores o cualesquiera otros elementos situados en el recinto portuario, y también su utilización indebida o sin permiso cuando este sea necesario.

f) Portuko jabari publikoa obrek edo instalazioek hartzea, dagokien titulua izan gabe, betiere portuaren jarduera normala eragotzi gabe eta jokabide hori gelditzeko Portuko Administrazioaren organoek egindako berariazko errekerimenduari muzin egin gabe.

f) La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones sin el título correspondiente, siempre que no se impida la actividad normal del puerto ni se haya desatendido un requerimiento expreso de los órganos de la Administración portuaria competentes para el cese de dicha conducta.

g) Portuko jabari publikoan jarduerak egitea behar den baimenik gabe, betiere hala eskatzea badagokio.

g) La realización de actividades en el dominio público portuario sin la autorización correspondiente, siempre que esta resulte exigible.

h) Portuko jabari publikoan obrak, instalazioak edo jarduerak egitea, emandako tituluaren baldintzak bete gabe; nolanahi ere, egokia izanez gero, egongo da horiek baliogabetzea.

h) La realización de obras, instalaciones o actividades en el dominio público portuario con incumplimiento de las condiciones del título otorgado, sin perjuicio de su revocación, si procede.

i) Portuko jabari-publikoan, baimenik gabe botatzea substantzia, gai eta hondakin ez kutsakorrak.

i) El vertido no autorizado de sustancias, materiales o residuos no contaminantes en dominio público portuario.

j) Portu-gunean sartzea, horretarako ezarritako arauak apurtuz edo portuko langileek, beren kargua betez, emandako aginduei kontra eginez.

j) El acceso al recinto portuario en contra de la normativa establecida al efecto o contraviniendo las instrucciones del personal portuario en el ejercicio de su cargo.

k) Arrainak manipulatzea eta, salgaiak edo beste objektu batzuk uztea aurretiko baimena izan gabe, edo berariaz debekatuta dauden edo adierazi ez diren lekuetan.

k) La manipulación de pescado y el depósito de mercancías u otros objetos sin previa autorización o en lugares expresamente prohibidos o distintos de los señalados.

l) Konponketak, karenatzeak eta bilketak egitea, aplikatzekoa den araudiari kontra eginez kutsadura eragiteko modukoak direnean, baita ontziek eragindako hondakin ez arriskutsuak eta zama-hondakinak entregatzeko kudeaketa-obligazioen inguruko araudia ez betetzea ere.

l) La realización de reparaciones, carenas y recogidas susceptibles de causar contaminación contraviniendo la normativa aplicable, así como el incumplimiento de la normativa en relación con las obligaciones de gestión de residuos no peligrosos generados por las embarcaciones y residuos de carga.

m) Portu-terminalak erabiltzeko ordutegiak aldatzea eta ez betetzea Itsas Garraioko Enpresa Operadoreen Erregistroan jasotako araudia.

m) La alteración de horarios y el incumplimiento del régimen de utilización de terminales portuarias que figure inscrito en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

n) Administrazioari jakinarazi beharreko datuak berandu aurkeztea.

n) El retraso en la aportación de los datos que hayan de comunicarse a la Administración.

65. artikulua.– Arau-hauste larriak.

Artículo 65.– Infracciones graves.

Hauek dira arau-hauste larriak:

Son infracciones graves:

a) Arintzat jotzen diren arau-hausteak, ondareen edo instalazioen funtzionamendua edo erabilera partzialki eragozten duten kalte-galerak sortzen badituzte.

a) Las infracciones tipificadas como leves cuando causen daños y perjuicios que impidan parcialmente el funcionamiento o la utilización de los bienes o las instalaciones.

b) Portuko jabari publikoa obrek edo instalazioek hartzea, dagokien titulua izan gabe, betiere portuaren jarduera normala eragotzi gabe eta jokabide hori gelditzeko Portuko Administrazioaren organoek egindako berariazko errekerimenduari muzin egin gabe.

b) La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones sin el título correspondiente, cuando se perturbe la actividad normal del puerto o se haya desatendido un requerimiento expreso de los órganos de la Administración portuaria competentes para el cese de dicha conducta.

c) Portuko Administrazioari emandako edozein informazio faltsutzea legezko obligazioren bat betez.

c) El falseamiento de cualquier información aportada a la Administración portuaria en cumplimiento de una obligación legal.

d) Zaintza-, ikuskatze- eta kontrolatze-funtzioak eragoztea.

d) La obstrucción a las funciones de vigilancia, inspección y control.

e) Portuko jabari-publikoan, baimenik gabe botatzea substantzia, gai eta hondakin ez kutsakorrak, baldin eta kalte eragiten badute aipatu jabarian, haien munta, ezaugarri, bolumen eta ondorioei erreparatuta.

e) El vertido no autorizado de sustancias, materiales o residuos no contaminantes en dominio público portuario, cuando, atendida su entidad, características, volumen y efectos, se causen daños a dicho dominio.

f) Lege honetan araututako itsas-garraioko zerbitzuak ematea Itsas Garraioko Enpresa Operadoreen Erregistroan jasotako baldintzak ez diren beste baldintza batzuetan.

f) La prestación de servicios de transporte marítimo regulados en esta ley en condiciones distintas a las inscritas en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

g) Enpresa Operadoreen Erregistroan jasotako prezio edo garraio-zerbitzuko baldintzak ez diren beste batzuk jendaurrean zabaltzea.

g) La difusión pública de precios u otras condiciones del servicio de transporte distintas de las que figuran inscritas en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

h) Arau-hauste arin gisa sailkatutakoak, behin baino gehiagotan egiten badira. Alegia, urte batean bi arau-hauste arin edo gehiago egitea, administrazio-bideko ebazpen irmo batez hala deklaratu bada. Bigarren eta hurrengo arau-hausteak, hasiera batean arin gisa sailkatuko baitira, larritzat joko dira behin baino gehiagotan egiten badira.

h) Las infracciones tipificadas como leves cuando concurra la circunstancia de reincidencia en su comisión. A estos efectos, se considerará reincidencia la comisión en el plazo de un año de dos o más infracciones leves, si así se ha declarado por resolución firme en vía administrativa. La segunda y posteriores infracciones, que serán en principio tipificadas como leves, serán consideradas graves cuando concurra la circunstancia de reincidencia.

66. artikulua.– Arau-hauste oso larriak.

Artículo 66.– Infracciones muy graves.

Hauek dira arau-hauste oso larriak:

Son infracciones muy graves:

a) Arintzat eta larritzat jotzen diren arau-hausteak, ondareen edo instalazioen funtzionamendua edo erabilera osoki eragozten duten kalte-galerak sortzen badituzte.

a) Las infracciones tipificadas como leves y como graves cuando causen daños y perjuicios que impidan totalmente el funcionamiento o la utilización del bien o la instalación.

b) Portuko jabari-publikoan, baimenik gabe botatzea substantzia, gai eta hondakin ez kutsakorrak.

b) El vertido no autorizado de sustancias, materiales o residuos contaminantes en el dominio público portuario.

c) Lege honetan araututako itsas-garraioko zerbitzuak ematea, Itsas Garraioko Enpresa Operadoreen Erregistroan inskribatuta egon gabe.

c) La prestación de servicios de transporte marítimo regulado en esta ley sin estar inscrito en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

d) Lege honetan aipatutako zerbitzuak ematea, naturgune babestuetara egiten den garraioaren alorrean arauz ezartzen diren mugak edo baldintzak bete gabe.

d) La prestación de los servicios a que se refiere la presente ley incumpliendo las limitaciones o condicionantes que reglamentariamente se impongan en relación con el transporte a espacios naturales protegidos.

67. artikulua.– Arau-hausteen preskripzioa.

Artículo 67.– Prescripción de infracciones.

1.– Arau-hauste arinak preskribatzeko epea urtebetekoa izango da, larriak preskribatzekoa bi urtekoa eta oso larriak lau urtekoa.

1.– El plazo de prescripción de las infracciones será de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

2.– Arau-hausteen gertakari, ekintza edo omisioak ezezagunak balira kanpoko zantzurik ez izateagatik, horiek azaleratzen diren egunetik edo Portuko Administrazioak haien berri duen egunetik hasiko da kontatzen preskripzio-epea.

2.– En el caso de que los hechos, actos u omisiones constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, el plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que éstos se manifiesten o la Administración portuaria tenga conocimiento de ellos.

3.– Hala ere, arau-haustea egin denetik iragandako denbora dena dela ere, inoiz ez da iraungiko gauzak itzuli eta lehengoratzeko obligazioa, kalte konponezinak eta eragindako kalteak ordaindu behar izanik.

3.– No obstante lo anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción, nunca se extinguirá la obligación de restitución de las cosas y de su reposición a su estado anterior, con indemnización de los daños irreparables y de los perjuicios causados.

68. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 68.– Sanciones.

1.– Lege honetan ezarritako arau-hausteak zehatzen dira ondoren azaltzen diren isunen bidez:

1.– Las infracciones reguladas por la presente ley son sancionables con las multas siguientes:

a) Arau-hauste arinak: gehienez 12.000 euro.

a) Las infracciones leves, hasta 12.000 euros.

b) Arau-hauste larriak: 12.001 eurotik 500.000 euroraino.

b) Las infracciones graves, de 12.001 euros hasta 500.000 euros.

c) Arau-hauste oso larriak: 500.001 eurotik 1.000.000 euroraino.

c) Las infracciones muy graves, de 500.001 euros hasta 1.000.000 euros.

2.– Behin arau-hausteak kalifikatu ondoren, zehapen ekonomikoak graduatu egingo dira kasuan kasu egindako arau-hausteak leundu edo larriagotu ditzaketen inguruabarrei erreparatuta. Ildo horretan, honako hauek kontuan hartuta graduatuko dira zehapenak:

2.– Calificadas las infracciones, las sanciones económicas se graduarán atendiendo a las circunstancias que, en su caso, pudieran atenuar o agravar las infracciones cometidas. En este sentido, las sanciones se graduarán en atención a:

a) Gertakariaren larritasuna, sortutako kalte-galerak eta ondareei eta pertsonei eragindako arrisku objektiboa.

a) La gravedad del hecho, considerando los daños y perjuicios producidos y el riesgo objetivo causado a los bienes y a las personas.

b) Nahita edo behin eta berriro egin izana.

b) La existencia de intencionalidad o reiteración.

c) Berriro egin izana urtebetean izaera bereko beste arau-hauste bat, kalifikatutako arau-haustea egin zenetik kontatzen hasita, horrela jotzen bada ebazpen irmo baten bidez. Egoera hori ez da aplikatuko arau-haustearen mailaketan, kontuan izan bada arau-haustearen mota larriagotzeko.

c) La reincidencia por comisión en el término de un año, a contar desde la comisión de la infracción calificada, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. Esta circunstancia no se aplicará en la graduación de la infracción cuando se haya tenido en cuenta para agravar el tipo de la infracción.

d) Arau-hausleak arau-haustearen ondorioz ateratako etekina.

d) El beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción.

e) Jokabide arau-hauslearen kanpora begirako garrantzia.

e) La relevancia externa de la conducta infractora.

f) Prozeduraren izapidetzean, zehapena eragin duten irregulartasunak nork bere borondatez konpondu edo zuzentzea.

f) La enmienda o reparación voluntaria, durante la tramitación del procedimiento, de las irregularidades que originaron la actuación sancionadora.

3.– Zehapenak ezartzea bateragarria izango da araua hautsi duenari ondasunak bueltatzeko eta portuko jabetza publikoan aldatutako egoera araua hautsi baino lehenagoko egoerara lehengoratzeko exijitzearekin, baita eragindako kalte-galerak ordaintzeko obligazioarekin ere.

3.– La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona infractora de restitución de bienes y reposición de la situación alterada en el dominio público portuario al estado anterior a la comisión de la infracción, así como con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.

69. artikulua.– Zehapen osagarriak.

Artículo 69.– Sanciones accesorias.

1.– Arau-hauste larri edo oso larrietan, isunarekin batera honako zehapen hauetakoren bat joan daiteke:

1.– En caso de infracciones graves o muy graves, la sanción de multa puede ir acompañada de alguna de las siguientes sanciones:

a) Euskal portu-sisteman enpresa-jarduerarik edo jarduera profesionalik ez egin ahal izatea bi urtez gehienez ere.

a) Suspensión del ejercicio de las actividades empresariales o profesionales en el sistema portuario vasco por un plazo no superior a dos años.

b) Portuko jabari publikoa okupatzeko, erabiltzeko eta baliatzeko gaitzen duten tituluak errebokatzea.

b) Revocación de los títulos que habilitan para la ocupación, el uso o el aprovechamiento del dominio público portuario.

c) Arau-hauslea desgaitzea baimen eta emakida administratiboen, edo obrak egikaritzeko kontratuen edo zerbitzuen kudeaketaren edo amarratzearen titular izateko, hiru urtez gehienez ere arau-hauste larrietarako, edo bost urtez gehienez arau-hauste oso larrietarako.

c) Inhabilitación del sujeto infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones administrativas, o de contratos para la ejecución de obras o la gestión de servicios, o el atraque, por un plazo no superior a tres años en el caso de infracciones graves, o no superior a cinco años en caso de infracciones muy graves.

d) Lege honen xedearekin lotutako gaietan Euskal Administrazioaren diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko eskubidea etetea, bi urtez gehienez arau-hauste larrietarako, edo hiru urtez gehienez arau-hauste oso larrietarako.

d) Suspensión del derecho a la obtención de subvenciones o ayudas públicas de la Administración vasca en materias relacionadas con el objeto de la presente ley, por un plazo no superior a dos años en el caso de infracciones graves, o no superior a tres años en el caso de infracciones muy graves.

2.– Aurreko artikuluen arabera jartzekoak diren zehapenekin batera, arau-haustearekin lortutako irabazia konfiskatzea ere ezarri ahal izango da. Irabazi hori, doi-doi kalkulatzerik ez dagoenean, haztapen-irizpidez kalkulatuko da, eta arau-hausteak zuzenean edo zeharka sorrarazitako diru-sarreren handitzea eta gastu-aurrezkia ere sartuko dira, beraren isunak eta gastu edo kalteak deskontatu gabe.

2.– Se podrá imponer también, junto con las sanciones que procedan de conformidad con los artículos anteriores, el comiso del beneficio obtenido con la infracción. Este beneficio se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos, e incluirá el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infracción, sin descontar las multas ni los gastos o daños dimanantes de ésta.

70. artikulua.– Zehapenen preskripzioa.

Artículo 70.– Prescripción de sanciones.

Ezarritako zehapenak preskribatzeko epea urtebetekoa izango da arinen kasuan, bi urtekoa larrienean eta lau urtekoa oso larrienean.

El plazo de prescripción de las sanciones impuestas será de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

71. artikulua.– Eskumena.

Artículo 71.– Competencia.

Portu alorreko zuzendaritza eskudunari dagokio arau-hauste arin eta larrien gaineko zehapenak jartzea, eta oso larrien kasuan, zuzendaritza horren gainetik dagoen sailaren titularrari dagokio.

Corresponde determinar la sanción a quien sea titular de la dirección competente en materia de puertos para las infracciones leves y graves, y a quien sea titular del departamento a cuya estructura orgánica pertenezca aquélla para las muy graves.

72. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 72.– Responsabilidad.

1.– Lege honetan aurreikusitako administrazioko arau-hausteen erantzuleak euren egileak dira.

1.– Son personas responsables de las infracciones administrativas previstas en la presente ley sus autoras.

2.– Arau-hausteen egileak dira legean tipifikatutako gertakaria beren kasa, beste norbaitekin batera edo beste norbaitez baliatuz burutzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

2.– Son autoras las personas físicas o jurídicas que realicen las actuaciones tipificadas como infracciones por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.

3.– Aurreikusitako ondorioetarako, honako hauek hartuko dira egiletzat:

3.– A los efectos previstos serán consideradas autoras:

a) Tipifikatutako gertakaria egin duena, baita harekin mendekotasun-harremana duen enpresa ere, baldin eta harreman horren ondorioz egin bada arau-haustea.

a) La persona que realice el hecho tipificado, así como la empresa con la que tenga relación de dependencia si la infracción hubiera sido cometida como consecuencia de dicha relación.

b) Ontzi edo itsasontziekin erlazionatutako arau-hausteen kasuan, enpresa ustiatzailea edo kontsignatarioa, edo, haiek egon ezean, ontziko edo itsasontziko kapitaina; nolanahi ere, egon daiteke erantzukizunak eskatzea pilotaje-zerbitzua emateko kontratuaren titularrari eta portu-pilotuari bere funtzioa gauzatzerakoan, kasuan kasuko arautze espezifikoaren arabera.

b) En los casos de infracciones relacionadas con buques o embarcaciones, la empresa naviera o consignataria o, en su defecto, el capitán o capitana del buque o embarcación, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a la persona titular del contrato de prestación del servicio de practicaje y al práctico en el ejercicio de su función, de acuerdo con su regulación específica.

c) Salgaiak manipulatzeari egotz dakizkiokeen arau-hausteak egonez gero, salgaiak manipulatzen dituzten langileak eta lan horiek egiteaz arduratzen den enpresa zamaketaria, baita merkantzien kontsignatarioa ere.

c) En el caso de infracciones atribuidas a la manipulación de mercancías, el personal que las manipule y la empresa estibadora responsable de la ejecución de dichas operaciones, así como la empresa consignataria de las mercancías.

d) Portuko Administrazioa jakinaren gainean jartzeko obligazioa egonez gero, informazio hori eman behar duten entitateak.

d) En los supuestos de existencia de deberes de información a la Administración portuaria, las entidades obligadas a facilitar dicha información.

e) Behar besteko administrazio-titulurik ez duten lanetan, jardueraren sustatzailea, jarduera gauzatzen duen enpresa edo enpresa horretako zuzendari teknikoak.

e) En el caso de la realización de obras sin título administrativo suficiente, quien promueva la actividad, la empresa que la ejecute y el personal técnico director de la misma.

4.– Arau-hauste baten erantzulea pertsona juridiko bat denean, erruduntasun-judizioa izango da haren borondatea osatu duen pertsona edo duten pertsona fisikoei buruzkoa, non ez duten espresuki adierazi hartutako erabakiekiko desadostasuna. Horrelakoetan, ezingo dira zehatu pertsona fisiko horiek arau-hauste beragatik.

4.– Cuando la responsable de una infracción sea una persona jurídica, el juicio de culpabilidad se hará respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquélla, salvo aquellas que hayan disentido expresamente de los acuerdos adoptados. En estos casos no se podrá sancionar, por la misma infracción, a dichas personas físicas.

5.– Arau-hauste beraren ondorioz pertsona desberdinei ezarritako zehapenak independenteak izango dira elkarren artean.

5.– Las sanciones impuestas a diferentes personas a consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

6.– Nortasun juridikorik izan gabe, unitate ekonomiko edo ondare bereizi bat osatzen duten herentzia jasogabeen, ondasun-komunitateen eta gainerako entitateen kasuan, erantzule solidario izango dira partaideak edo titularkideak, nor bere partaidetzaren neurrian.

6.– En los supuestos de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado, serán responsables solidarias las personas copartícipes o cotitulares, en proporción a sus respectivas participaciones.

73. artikulua.– Kautelazko neurriak.

Artículo 73.– Medidas cautelares.

Zehatzeko ahalmena gauzatzeko eskumena duen organoak, otsailaren 20ko Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko 2/1998 Legearen 31. artikuluan xedatutakoari jarraituz, akordio arrazoitu bidez, interes orokorrak zaintzeko edo ara-haustearen ondorioak mantentzea saihesteko, besteak beste, honako kautelazko neurriak hartu ahal izango ditu:

El órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora podrá adoptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante acuerdo motivado y para preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, entre otras las siguientes medidas cautelares:

a) Gauzatzen ari diren legez kanpoko obrak edo instalazioak berehala gelditzeko agintzea, eta dagokion administrazio-titulurik ez duten edo emandako tituluan ezarritako baldintzetara egokitzen ez diren erabilerak eta jarduerak eteteko agintzea.

a) Ordenar la paralización inmediata de las obras o instalaciones ilegales en curso de ejecución y la suspensión de los usos y las actividades que no dispongan del título administrativo correspondiente o que no se ajusten a las condiciones del título otorgado.

b) Obrak edo instalazioak zigilatzea, eta obran edo jardueretan erabiltzen diren materialak, makinak edo tresnak kentzea interesdunaren kontura, zehapen-ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatze aldera. Ondorio horietarako, komenigarria joz gero, indar publikoaren laguntza eskatzea izango du.

b) Acordar el precinto de las obras o las instalaciones y la retirada de materiales, maquinaria o equipos que se utilicen en las obras o actividades, a cargo de la persona interesada, para asegurar la efectividad de la resolución sancionadora. A estos efectos, podrá requerir, si lo considera conveniente, la colaboración de la fuerza pública.

c) Behar diren neurriak berehala hartzeko agintzea hondoratzeko, edo portuko ondasunei edo elementuei edo beste ontzi edo itsasontzi batzuei kalteak eragiteko arriskuan dagoen ontzi edo itsasontzi batek sor ditzakeen kalteak saihesteko.

c) Ordenar la adopción inmediata de las medidas necesarias para evitar los daños que pueda provocar un buque o embarcación en peligro de hundimiento o en situación de causar daños a bienes o elementos portuarios o a otros buques o embarcaciones.

d) Ontziak eta itsasontziak berehala atxikitzeko agintzea, justifikatutako arrazoiagatik, euren jabeek, baimena duten ordezkariek, kapitainek edo patroiek izan ditzaketen erantzukizun administratiboak edo ekonomikoak bermatzeko; nolanahi ere, kautelazko neurri hori abal nahikoa eratuz ordezkatzea egongo da.

d) Ordenar la inmediata retención, por causa justificada, de los buques y las embarcaciones, para garantizar las posibles responsabilidades administrativas o económicas de sus propietarios o propietarias, representantes con autorización, capitanes, capitanas, patrones o patronas, sin perjuicio de que esta medida cautelar pueda ser sustituida por la constitución de un aval suficiente.

74. artikulua.– Hertsapen-isunak.

Artículo 74.– Multas coercitivas.

1.– Ezartzen diren zehapenen kalterik gabe, araua hausten dutenak behartuta daude eragindako kalteak ordaintzera, aldatutako ondasunak konpondu eta lehengo egoerara ekartzearren.

1.– Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, los infractores o infractoras estarán obligados a reparar los daños causados, con objeto de restaurar y reponer los bienes alterados a su estado anterior.

2.– Araua hausten duenak aurreko paragrafoan ezarritako eginbeharra betetzen ez badu edo erabat betetzen ez badu, gehienez bost hertsapen-isun ipini ahal izango zaizkio elkarren segidan. Hartu beharreko neurri guztiei dagokien kostuaren % 20ko zenbatekoa izango da gehienez horietako bakoitza, sorrarazitako kalteak konpontzeko, eta betebeharra duen pertsonaren kontura eta kostura egingo da gauzatze subsidiarioa.

2.– Cuando quien cometa la infracción no cumpla la obligación impuesta en el apartado anterior o lo haga de una forma incompleta, podrán serle impuestas un máximo de cinco multas coercitivas de forma sucesiva, cada una de ellas con un importe máximo del 20% del coste estimado del conjunto de las medidas a adoptar para la reparación de los daños causados, y la ejecución subsidiaria por cuenta de la obligada y a su costa.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako isunak ezarri baino lehen, araua hausten duenari eskatuko zaio agindutakoa borondatez betetzeko; horretarako, epe bat finkatuko da eta, egoera aztertu eta gero, erabakiko da zenbat iraungo duen. Orobat, behar adinakoa izango da borondatez betetzeko.

3.– Con anterioridad a la imposición de las multas contempladas en el apartado anterior, se requerirá a la persona infractora la ejecución voluntaria de lo ordenado, fijando un plazo cuya duración será determinada atendiendo a las circunstancias y que será suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario.

4.– Hertsapen-isunak independenteak izango dira, eta bateragarriak egin den arau-hausteagatik zehapen gisa ipini diren edo ipin daitezkeen isunekin.

4.– Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que se hubieran impuesto o puedan imponerse como sanción por la infracción cometida.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES
LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskadiko Kirol Portuak erakundearen jardueren hasiera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.–. Inicio de actividades de Euskadiko Kirol Portuak.

1.– Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez zehaztuko da Euskadiko Kirol Portuak erakunde publikoaren jardueren hasiera.

1.– El inicio de las actividades del ente público Euskadiko Kirol Portuak se determinará mediante decreto del Gobierno Vasco.

2.– Behin dekretua onartuta, Eusko Jaurlaritzak, enpresako bazkide bakar gisa, Euskadiko Kirol Portua SA sozietate publikoa iraungitzeari eta likidatzeari ekingo dio, eta sozio nagusi gisa Zumaiko Kirol Portua SA sozietate publikoa iraungitzea eta likidatzea bultzatuko du.

2.– Una vez aprobado el decreto, el Gobierno Vasco, en su calidad de socio único de la empresa, procederá a la extinción y liquidación de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portua, S.A., y en su calidad de socio mayoritario promoverá la extinción y liquidación de la sociedad pública Zumaiako Kirol Portua, S.A.

3.– Iraungitako sozietate publikoen ondasunak Euskadiko Kirol Portuak erakundeari adskribatuko zaizkio.

3.– Los bienes de aquellas sociedades públicas que se extingan se adscribirán al ente Euskadiko Kirol Portuak.

4.– Erakundearen jardunaren hasiera eta dagokion Aurrekontuen Legearen indarraldia bat ez badatoz, Gobernu Kontseiluak onartuko ditu Euskadiko Kirol Portuak erakunde publikoaren ustiapeneko eta kapitaleko aurrekontuak, bai eta haren jardunak hasten diren ekonomia-ekitaldiari dagozkion finantza-arloko behin-behineko egoera-orriak ere, eta horren berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari, hamabost eguneko epean. Horretarako, aurrekontuen arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailak egingo ditu aurrekontu horiek osatzeko beharrezkoak diren aurrekontu aldaketa guztiak, baina aldaketa horiek ezin dute handitu erakunde publikoaren jardueren hasieran indarrean zeuden Aurrekontu Orokorretako zuzkiduretan izendaturiko zenbateko globala.

4.– Para el caso de que el inicio de las actividades no coincida con la entrada en vigor de la correspondiente Ley de Presupuestos, el Consejo de Gobierno aprobará los presupuestos de explotación y capital del ente público Euskadiko Kirol Portuak y los estados financieros provisionales correspondientes al ejercicio económico en que inicie sus actividades, y dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco en el plazo de quince días. A tales efectos, y por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de presupuestos, se realizarán las modificaciones presupuestarias que fuesen necesarias para la formación de dichos presupuestos, sin que puedan suponer un incremento del importe global consignado en las partidas de los Presupuestos Generales vigentes al inicio de las actividades del ente público.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrari eta Euskadiko Kirol Portua SAri atxikitako langile lan-kontratudunen integrazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.–. Integración del personal laboral adscrito a la Administración general de la Comunidad Autónoma y a Euskadiko Kirol Portua SA.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio orokorrean edo Euskadiko Kirol Portua SA entitatean lanean diharduten lan-kontratuko langileak, lege honen arabera Euskadiko Kirol Portuak erakundeak bere gain hartzen dituen zereginetan ari badira, Euskadiko Kirol Portuak erakundean integratuko dira, lan arloko araudian aurreikusiriko enpresaren ondorengotza-mekanismoa aplikatuz.

1.– El personal laboral que preste servicios en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o en Euskadiko Kirol Portua, S.A que cumpla funciones que de acuerdo con la presente ley sean asumidas por Euskadiko Kirol Portuak se integrará en dicho ente por aplicación del mecanismo de sucesión de empresa previsto en la normativa laboral.

2.– Gobernu Kontseiluak, dekretu bidez, komenigarriak diren aldaketak onartuko ditu Administrazio orokorreko sailen egitura organikoetan, lege honek eta legea garatzen duten arauek Euskadiko Kirol Portuak erakunde publikoari esleitzen dizkioten helburuak betetzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eskuratzeko bidean.

2.– El Consejo de Gobierno, mediante decreto, aprobará la adecuación de las estructuras orgánicas de los departamentos de la Administración general que sean convenientes para asignar al ente público Euskadiko Kirol Portuak los medios personales necesarios para llevar a cabo los fines que la presente ley y, en su caso, su normativa de desarrollo le encomiendan.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zehapenen zenbatekoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.–. Importe de las sanciones.

Jaurlaritzari dagokio diru-zehapenen zenbatekoa eguneratzea, urteko kontsumo-prezioen indizearen arabera.

Corresponderá al Gobierno la actualización del importe de las sanciones pecuniarias de acuerdo con el índice anual de precios al consumo.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Portuko jabari publikoa erabiltzeko eta okupatzeko gaitzen duten tituluei buruzko espedienteen araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Régimen transitorio de los expedientes relativos a los títulos habilitantes para la utilización y ocupación del dominio público portuario.

Lege hau indarrean sartzean portuko jabari publikoa erabiltzeko eta okupatzeko gaitzen duten tituluei buruz baimenak eta emakidak izapidetzen ari diren espedienteetan ere bete beharko da lege honetan esaten dena.

La presente ley será de aplicación a los expedientes relativos a los títulos habilitantes para la utilización y ocupación del dominio público portuario (autorizaciones y concesiones) que se hallen en tramitación a su entrada en vigor.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Baimenen eta emakiden araubide iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Régimen transitorio de autorizaciones y concesiones.

Lege hau indarrean sartzen denean indarrean dauden baimenek eta emakidek eutsi egingo diete dagokion emate-tituluan ezarritako epeari eta baldintzei; salbuespen bakarra horiei ezarri beharreko zerga-araubidea izango da, araubide hori lege honetan jasotakoetara egokitu beharko baita.

Las autorizaciones y concesiones vigentes a la entrada en vigor de la presente ley mantendrán el plazo y las condiciones establecidas en el correspondiente título de otorgamiento, a excepción del régimen tributario de aplicación, que deberá adaptarse a las disposiciones reguladoras de la presente ley.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.. Bizitegi-erabilera portuetako zerbitzugunean.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Usos residenciales en la zona de servicio de los puertos.

Lege hau indarrean jartzen denean, finkatutzat joko dira portuetako zerbitzugunean dauden bizitegi-erabilerak

Los usos residenciales existentes en la zona de servicio de los puertos a la entrada en vigor de esta ley se entenderán consolidados.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Tasa ordaintzetik salbuestea, eraikuntza-lanetarako eta ustiapenetarako emakidetan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.–.Exención de la tasa en concesiones para construcción y explotación.

Arrantzale-kofradiek eta enpresa ekoizleen organizazioek, portu-jabari publikoko lursailak okupatzeagatik salbuespena aitortuta baldin badute lursail horietan izotz-fabrikak eraikitzeko eta ustiatzeko, edota arrainak jaso, erakutsi, maneiatu edo saltzeko lonjak, bai eta arraina izozteko edo biltegiratzeko plantak, edo lanabesak gorde eta konpontzeko sotoak eraikitzeko eta ustiatzeko, salbuespen horri eutsiko diote emakida-titulua amaitu arte.

Las cofradías de pescadores y las organizaciones de empresas productoras que tuvieran reconocida la exención de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público portuario para construcción y explotación de fábricas de hielo, lonjas de recepción, exposición, manipulación o venta de pescado, plantas congeladoras y de almacenamiento de pescado, y sotos de almacenamiento y reparación de pertrechos, mantendrán dicha exención hasta la extinción del título concesional.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Parte-hartze instituzionala eta soziala artikulatzeko araubide iragankorra
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA..– Régimen transitorio de articulación de la participación institucional y social

5. artikuluan zehaztutako araudia garatu arte, ekainaren 4ko 359/1991 Dekretu bidez sortutako portuen aholku-kontseiluen esku egongo da portuen arloko parte-hartze instituzionala eta soziala.

En tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto en el artículo 5, la participación institucional y social en materia de puertos se llevará a cabo mediante los consejos asesores de puertos ya constituidos al amparo del Decreto 359/1991, de 4 de junio.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

1.– Indarrik gabe geratuko dira honako xedapen hauek:

1.– Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta honen erakunde autonomoen tasa eta prezio publikoen kudeaketaren zenbait alderdi arautzen dituen irailaren 29ko 248/1998 Dekretuaren bigarren tituluaren II. kapitulua (19-29 artikuluak): Euskal Autonomia Erkidegoko titulartasuneko portuetako zerbitzu orokor eta bereziengatik ordaindu beharreko tasak.

a) El Capítulo II, Tasas por servicios generales y específicos en los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del título segundo, artículos 19 a 29, del Decreto 248/1998, de 29 de septiembre, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión de las tasas y de los precios públicos de la Administración de la CAPV y de sus Organismos Autónomos.

b) 359/1991 Dekretua, ekainaren 4koa, Portuetako Aholku Batzordeak sortzen dituena.

b) El Decreto 359/1991, de 4 de junio, por el que se crean los Consejos Asesores de Puertos.

c) Garraio eta Herri Lanetako sailburuaren 1992ko urtarrilaren 13ko Agindua, Bizkaiko Bermeo eta Ondarroako eta Gipuzkoako Getaria eta Hondarribiko Portu Batzarren osaketa aldatzekoa.

c) La Orden de 13 de enero de 1992, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se modifica la composición de los Consejos Asesores de los Puertos de Bermeo y Ondarroa en Bizkaia y Getaria y Hondarribia en Gipuzkoa.

d) 90/2000 Dekretua, maiatzaren 23koa, Euskadiko Portu eta Itsas Gaietako Kontsulta Organoa sortzeko dena.

d) El Decreto 90/2000, de 23 de mayo, por el que se crea el Órgano Consultivo de Puertos y Asuntos Marítimos Vascos.

e) Garraio eta Herri Lanetako sailburuaren 2001eko martxoaren 27ko Agindua, Euskadiko Portu eta Itsas Gaietako Kontsulta Organoaren konposizioa aldatzen duena.

e) La Orden de 27 de marzo de 2001, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se modifica la composición del Órgano Consultivo de Puertos y Asuntos Marítimos Vascos.

f) Garraio eta Herri Lanetako sailburuaren 2006ko irailaren 6ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoaren portuetako zerbitzu-guneetan ibilgailuak aparkatzeko portu-zerbitzua arautzeko dena.

f) La Orden de 6 de septiembre de 2006, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se regula el servicio portuario de aparcamiento de vehículos en las zonas de servicio de los puertos autonómicos.

2.– Era berean, indarrik gabe geratzen da lege honetan ezarritakoaren aurka doan maila bereko edo beheragoko xedapen oro.

2.– Quedan derogadas, asimismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bateratua aldatzea; hain zuzen, irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuta.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.

Aldatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bateratuaren I. kapituluko X. titulua, 192. artikulutik 197.era (zehazki, irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko portuetako zerbitzu orokor eta bereziengatiko tasak ezartzen ditu), eta honela geratzen da idatzirik:

Se modifica el título y el contenido del Capítulo I del Título X (artículos 192 a 197) del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, que regula la tasa por servicios generales y específicos en los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«1. KAPITULUA
«CAPÍTULO I
PORTUKO TASAK
TASAS PORTUARIAS

192. artikulua.– T-1 tasa. Ontziak.

Artículo 192.– Tasa T-1. Buques.

1.– Tasa honen zergapeko egitatea ontziak portuko zerbitzuguneko urez eta itsas seinalez eta balizez baliatzea da, baita itsasotik portura iristea eta adierazi zaien atrakaleku, amarraleku edo ainguratze-postuan egotea ahalbidetzen duten obrez eta portu-instalazio finkoez baliatzea ere.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización por los buques de las aguas de la zona de servicio del puerto, de las instalaciones de señales marítimas y balizamiento o de las obras e instalaciones portuarias fijas que permiten el acceso marítimo al puerto y su estancia en el atraque, punto de amarre o puesto de fondeo que le haya sido asignado.

2.– Tasaren subjektu zergadun pasiboak honako hauek dira, modu solidarioan: ontziaren armadorea den enpresa eta ontzi-konpainia.

2.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la empresa armadora del buque y la naviera.

Ontzia kontsignatuta badago, zergaduna ordeztuko duen subjektu pasiboa izango da ontziaren kontsignatarioa den enpresa.

Si el buque se encuentra consignado será sujeto pasivo sustituto la empresa consignataria del buque.

Emakida edo baimen bidez utzitako kaietan, pantalanetan eta atrakatzeko portu-instalazioetan, emakidaduna edo baimenduna izango da zergadunaren ordezko subjektu pasiboa.

En los muelles, pantalanes e instalaciones portuarias de atraque otorgadas en concesión o autorización, será sujeto pasivo sustituto la persona concesionaria o autorizada.

Agindu honetan izendatutako ordezko subjektu pasibo guztiak solidarioki behartuta geratuko dira zerga-obligaziotik ondorioztatzen diren prestazio materialak eta formalak betetzera; nolanahi ere, Portuko Administrazioak, lehenengo, emakidaren edo baimenaren titularrarengana jotzea izango du. Ordezko subjektu pasiboek obligazioak bete ezean –bereziki tasa ez ordaintzea–, Portuko Administrazioak zergapeko diren subjektu pasiboei exijitzea izango du horiek betetzeko.

Todos los sujetos pasivos sustitutos designados en este precepto quedarán solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligación tributaria, sin perjuicio de que la Administración portuaria se dirija en primer lugar a la persona titular de la concesión o de la autorización. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los sujetos pasivos sustitutos, en especial el impago de la tasa, la Administración portuaria podrá exigir a los sujetos pasivos contribuyentes su cumplimiento.

3.– Tasa sortuko da ontzia portuko zerbitzuguneko uretan sartzen denean, atrakatu duen edo ainguratze-postu bat esleitu zaion kontuan hartu gabe. Tasaren likidazioa hilabeteak amaitu ondoren egingo da.

3.– La tasa se devengará cuando el buque haya entrado en las aguas de la zona de servicio del puerto, con independencia de si ha efectuado atraque o se le ha asignado un puesto de fondeo. La liquidación de la tasa se realizará por meses vencidos.

4.– Hona tasa honen zerga-oinarriaren parteak: erregistroko tonaje gordineko (ETG) unitatea edo frakzioa, eta hiru orduko aldiak edo frakzioak; gehienez ere lau aldi egin ahal izango dira hogeita lau orduko epe bakoitzeko.

4.– La base imponible de esta tasa está constituida por la unidad de arqueo bruto (GT) o fracción y los periodos de tres horas o fracción, con un máximo de cuatro periodos por cada veinticuatro horas.

5.– Hauek dira tasaren kuotak:

5.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1.– Orokorrean:

5.1.– Con carácter general:

Ontziak 0,051766 euro ordaindu behar du erregistroko tonaje gordineko (ETG) unitateko edo horren frakzioko, 3 orduko aldi edo frakzio bakoitzeko; gehienez ere 4 aldi egon daitezke hogeita lau orduko epe bakoitzeko.

El buque abonará la cantidad de 0,051766 euros por unidad de arqueo bruto (GT) o fracción por cada periodo de tres horas o fracción, con un máximo de cuatro periodos por cada veinticuatro horas.

Portura derrigorrezko porturatzean sartzen diren ontziei oro har aurreikusitako kuotaren % 50eko murrizketa aplikatuko zaie.

A los buques que entren en el puerto en arribada forzosa se les aplicará una reducción del 50% de la cuota prevista con carácter general.

5.2.– Urtebetean 12 bider baino gehiagotan porturatzen diren ontziei honako murrizketa hauek aplikatuko zaizkie:

5.2.– A los buques que efectúen más de doce entradas en las aguas del puerto durante el año natural se les aplicarán las siguientes reducciones:

– 13. porturatzetik 24.era arte: oro har aurreikusitako kuotaren % 15.

– En las entradas 13.ª a 24.ª: 15% de la cuota prevista con carácter general.

– 25. porturatzetik 40.era arte: oro har aurreikusitako kuotaren % 30.

– En las entradas 25.ª a 40.ª: 30% de la cuota prevista con carácter general.

– 41. porturatzean eta hurrengoetan: oro har aurreikusitako kuotaren % 50.

– En las entradas 41.ª y siguientes: 50% de la cuota prevista con carácter general.

5.3.– Nabigazio-linea erregularretan, eta erregular izatearen kalifikazio hori urte bakoitzaren urtarrilaren 1a baino lehen frogatzen eta baimentzen bada Portuko Administrazioan, honako hauek izango dira ontziei aplikatu beharreko murrizketak:

5.3.– En las líneas de navegación con calificación de regulares, y siempre que antes del 1 de enero de cada año esta condición esté suficientemente documentada y autorizada por la Administración portuaria, las reducciones a aplicar a sus buques serán:

– 13. porturatzetik 24.era arte: oro har aurreikusitako kuotaren % 10.

– En las entradas 13.ª a 24.ª: 10% de la cuota prevista con carácter general.

– 25. porturatzetik 50.era arte: oro har aurreikusitako kuotaren % 20.

– En las entradas 25.ª a 50.ª: 20% de la cuota prevista con carácter general.

– 51. porturatzetik aurrera: oro har aurreikusitako kuotaren % 30.

– A partir de la entrada 51.ª: 30% de la cuota prevista con carácter general.

5.4.– Turismo-bidaiak egiten dituzten ontziei kuota orokorra aplikatuko zaie, % 30 murriztuta.

5.4.– A los buques de pasaje que realizan cruceros turísticos se les aplicará una reducción del 30% de la cuota prevista con carácter general.

5.5.– Geldirik dauden ontziei oro har aurreikusitako kuotaren % 50eko murrizketa egingo zaie. Ondorio horietarako, geldirik dagoen ontzitzat joko dira zaintza-langileak baino ez direnean dotazioa, eta egiten, konpontzen, desegiten edo desegitearen zain daudenak, egoera hori egiaztatuta badago.

5.5.– A los buques inactivos se les aplicará una reducción del 50% de la cuota prevista con carácter general. A estos efectos, tendrán la consideración de buques inactivos aquellos cuya dotación se limita al personal de vigilancia y los que estén en construcción, reparación o desguace y en espera de desguace acreditado.

Geldirik dagoen ontzitzat jotakoaren egonaldia bi hilabetekoa baino luzeagoa bada, ez du murrizketarik izateko eskubiderik izango.

Cuando la estancia del buque inactivo supere los dos meses, no tendrá derecho a reducción alguna.

Lau hilabetez geldirik egon ostean, kuotek hileko % 5eko gehikuntza metagarria izango dute.

Transcurridos cuatro meses de inactividad, las cuotas tendrán un incremento mensual acumulativo del 5%.

5.6.– Barneko, badiako edo tokiko trafikorako erabiltzen diren ontziei, portuetan basea duten atoiontziei, dragei, ur-tangei, gangileei, gabarrei, pontoiei eta antzeko makinei oro har aurreikusitako kuotaren % 75eko murrizketa aplikatuko zaie.

5.6.– A los buques destinados a tráfico interior, de bahía o local, remolcadores con base en los puertos, dragas, aljibes, gánguiles, gabarras, pontones y artefactos análogos, se les aplicará una reducción del 75% de la cuota prevista con carácter general.

5.7.– Kaian zeharka atrakatutako beste ontzi batera atrakatutako ontziei edo atrakatutako beste itsasontzi batzuei oro har aurreikusitako kuotaren % 50eko murrizketa aplikatuko zaie.

5.7.– A los buques abarloados a otro ya atracado de costado al muelle o a otros buques abarloados se les aplicará una reducción del 50 % de la cuota prevista con carácter general.

Kaian puntatik atrakatutako ontziei eta zerbitzuko buiei amarratutakoei oro har aurreikusitako kuotaren % 50eko murrizketa aplikatuko zaie.

A los buques atracados de punta a los muelles y a los que amarren a boyas del servicio se les aplicará una reducción del 50 % de la cuota prevista con carácter general.

5.8.– Amarrak askatzeko edo lotunez aldatzeko agindua jaso duen ontziak maniobra horiek atzeratzen baditu, agintaritza eskudunak ezar diezazkiokeen zehapenez gain, beste zenbateko hauek ere ordaindu beharko ditu:

5.8.– Por el buque que después de haber recibido orden de desatraque o de enmienda de atraque demore estas maniobras se abonarán, con independencia de las sanciones que en su caso imponga la autoridad competente, las siguientes cantidades:

– Lehenengo bi orduko aldi edo zatiki bakoitzagatik: hogeita lau orduko kuotari dagokion zenbatekoa.

– Por cada una de las dos primeras horas o fracción: el importe de la cuota de veinticuatro horas.

– Gainerako ordu bakoitzagatik: hogeita lau orduko kuotari dagokion zenbatekoa halako bost.

– Por cada una de las horas restantes: cinco veces el importe de la cuota de veinticuatro horas.

5.9.– Edozein arrazoi dela-eta ontzi batek baimenik gabe amarratzen badu, aurreko puntuan adierazitako kuota berbera ordaindu beharko du; horrek, hala ere, ez dio eskubiderik emango han irauteko, eta amarrak askatu behar ditu hala agintzen diotenean, baita zehapenak ordaindu ere jokabide horri hala badagokio.

5.9.– Si por cualquier circunstancia un buque atracara sin autorización se abonará una cuota igual a la fijada en el número anterior, sin que ello le exima de la obligación de desatracar en cuanto así le sea ordenado y con independencia de las sanciones a que tal actuación diera lugar.

5.10.– Ostiraleko 20:00etatik asteleheneko 8:00ak arte amarratzen duten ontziei (biak barne), eta jai bezperako 20:00etatik jai ondoko hurrengo egun balioduneko 8:00ak arte amarratzen dutenei (ordu horiek biak barne) aurreikusitako kuota orokorrari hiru ordugatik dagokion zenbatekoaren % 35eko murrizketa ezarriko zaio, lanaldia jai osteko egunean hastea aurreikusita badute, betiere.

5.10.– A los buques que atraquen desde las 20 horas del viernes hasta las 8 horas del lunes, ambas incluidas, y desde las 20 horas de la víspera del festivo hasta las 8 horas del día hábil posterior al festivo, ambas incluidas, se les aplicará una reducción del 35 % de un periodo de tres horas de la cuota prevista con carácter general, siempre que tengan previsto iniciar su jornada laboral en el día siguiente al festivo.

Murrizketa horri heltzeko nahia Portuko Administrazioari jakinarazi behar zaio idatziz, ontzia sartu baino lehenago.

El deseo de acogerse a esta reducción deberá comunicarse por escrito a la Administración portuaria con anterioridad a la entrada del buque.

193. artikulua.– T-2 tasa. Bidaiariak.

Artículo 193.– Tasa T-2. Pasaje.

1.– Tasa honen zergapeko egitatea bidaiariek instalazio hauek erabili ahal izatea da: atrakalekua, lurreko sarbideak, zirkulazio-bideak eta portuko beste instalazio finko batzuk.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización por el pasaje de las instalaciones de atraque, accesos terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias fijas.

2.– Tasaren subjektu zergadun pasiboak honako hauek dira, modu solidarioan: ontziaren armadorea den enpresa eta ontzi-konpainia.

2.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la empresa armadora del buque y la naviera.

Ontzia kontsignatuta badago, zergaduna ordeztuko duen subjektu pasiboa izango da ontziaren kontsignatarioa den enpresa.

Si el buque se encuentra consignado, será sujeto pasivo sustituto la empresa consignataria del buque.

Agindu honetan izendatutako ordezko subjektu pasiboak solidarioki behartuta geratuko dira zerga-obligaziotik ondorioztatzen diren prestazio materialak eta formalak betetzera; nolanahi ere, Portuko Administrazioak, lehenengo, emakidaren edo baimenaren titularrarengana jotzea izango du. Ordezko subjektu pasiboak bere obligazioak bete ezean –bereziki tasa ez ordaintzea–, Portuko Administrazioak zergapeko diren subjektu pasiboei exijitu ahal izango die horiek betetzeko.

Los sujetos pasivos sustitutos designados en este precepto quedarán solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligación tributaria, sin perjuicio de que la Administración portuaria se dirija en primer lugar a la persona titular de la concesión o de la autorización. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte del sujeto pasivo sustituto, en especial el impago de la tasa, la Administración portuaria podrá exigir a los sujetos pasivos contribuyentes su cumplimiento.

3.– Bidaiariak ontziratzen, lehorreratzen edo portuan joan-etorrian ibiltzen direnean sorraraziko da tasa. Likidazioa hilabeteak amaitu ondoren egingo da.

3.– La tasa se devengará cuando se inicien las operaciones de paso, embarque, desembarque o tránsito de pasaje por el puerto. La liquidación se realizará por meses vencidos.

4.– Tasa honen zerga-oinarria ondorengoak dira: bidaiari-kopurua, bidai-txartelaren mota, eta trafiko eta operazio motak.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa el número de personas que vayan como pasaje, la modalidad de pasaje, la clase de tráfico y el tipo de operación.

5.– Hauek dira tasaren kuotak:

5.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1.– Bidaiari bakoitzeko (eurotan):

5.1.– Por cada pasajero o pasajera (euros):

Pasajearen kategoria

Categoría de pasaje

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Badiako edo tokiko joan-etorrietan, ontziratzean bakarrik ordainduko da kuota.

En el tráfico de bahía o local se abonará la cuota solo al embarque.

Lagun bakarrarentzako edo birentzako geletako bidaiariei I. multzoko kuota ezarriko zaie; II. multzokoa hiru edo gehiagorentzako geletan edo aretoko besaulkietan doazenei, eta III. multzokoa ontzi-gaineko bidaiariei.

Se aplicará la cuota del bloque I al pasaje de los camarotes de una o dos plazas; la del bloque II a quienes ocupen camarotes de tres o más plazas, o butacas de salón, y la del bloque III al pasaje de cubierta.

5.2.– Turismoko bidaiari gisa doazenei aurreko taularen kuota ezarriko zaie, baina % 30 murriztuta.

5.2.– Al pasaje que viaje en régimen de crucero turístico se le aplicará la cuota de la tabla anterior con una reducción del 30 %.

5.3.– Bidaiari-kopurua, pasaje-mota edo trafiko-mota modu zehaztugabean emanez gero, edo ezkutatuz gero, aurreko taulako kuotaren bikoitza ezarriko zaio gaizki aitorturiko edo aitortu gabe utzitako partidari.

5.3.– En el caso de inexactitud u ocultación en el número de personas que vayan como pasaje, clase de pasaje o clase de tráfico, se aplicará el doble de la cuota de la tabla anterior por la totalidad de la partida mal declarada o no declarada.

194. artikulua.– T-3 tasa. Salgaiak.

Artículo 194.– Tasa T-3. Mercancías.

1.– Tasa honen zergapeko egitatea da itsasoratzen, lehorreratzen, ontzi batetik bestera aldatzen edo itsasoko edo lehorreko joan-etorrian dabiltzan salgaiek instalazio hauek erabili ahal izatea: atrakalekua, ontziaren zamalanekin zerikusia duten salgai-erabilerako guneak, lurreko sarbideak, zirkulazio-bideak, manipulazio-guneak (biltegiratzeko edo gordetzeko espazioak kanpo) eta portuko beste instalazio finko batzuk.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización, por las mercancías que se embarquen, desembarquen, transborden o efectúen tránsito marítimo o terrestre, de las instalaciones de atraque, zonas de usos comerciales asociados a la carga y descarga del buque, accesos terrestres, vías de circulación, zonas de manipulación (excluidos los espacios de almacenamiento o depósito) y otras instalaciones portuarias fijas.

Zergapeko egitatean sartzen dira, halaber, portuko zerbitzugunera sartu edo zerbitzugunetik irten lehorretik, itsasoa batere erabili gabe, egiten duten salgaiek instalazio horiek erabiltzea, kasu hauetan izan ezik: helmuga edo jatorria portuko zerbitzugunean kokatutako fabrika-instalazioak, eraldaketa-instalazioak, instalazio logistikoak edo biltegiratzekoak direnean.

También se incluye en el hecho imponible dicha utilización por las mercancías que accedan o salgan de la zona de servicio del puerto por vía terrestre sin utilizar en ningún momento la vía marítima, salvo que tengan como destino u origen instalaciones fabriles, de transformación, logísticas o de almacenaje situadas en la zona de servicio del puerto.

2.– Tasaren subjektu pasiboak:

2.– Sujetos pasivos de la tasa:

a) Ontziratzen diren, lehorreratzen diren, ontzi batetik bestera aldatzen diren edo itsasoko joan-etorriko araudipean dauden salgaiak izanez gero, enpresa armadorea eta salgaien jabea izango dira izaera solidarioa duten subjektu pasibo zergadunak.

a) En el supuesto de mercancías que se embarquen, desembarquen, transborden o se encuentren en régimen de tránsito marítimo, serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la empresa armadora, la naviera y la persona propietaria de la mercancía.

Ontzia eta salgaiak kontsignatuta baldin badaude, hauek izango dira ordezko subjektu pasiboak: ontziaren enpresa kontsignatarioa eta salgaien ordezkari lanetan dabilen enpresa kontsignatarioa, bitartekaria edo logistikako operadorea.

Cuando el buque y la mercancía se encuentren consignados, serán sujetos pasivos sustitutos la empresa consignataria del buque y la empresa consignataria, transitaria u operadora logística representante de la mercancía.

b) Lurrean joan-etorrian dabiltzan salgaiak edo portuko zerbitzugunera sartu edo zerbitzugunetik irten itsasoa erabili gabe egiten duten salgaiak izanez gero, subjektu pasibo zergadunak, izaera solidarioz, salgaien jabeak izango dira edo, egonez gero, salgaien ordezkari lanak egiten dituen enpresa bitartekaria edo logistikako operadorea.

b) En el caso de mercancías que efectúen tránsito terrestre o que accedan o salgan de la zona de servicio del puerto sin utilizar la vía marítima, serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la persona propietaria de la mercancía o, cuando la hubiere, la empresa transitaria u operadora logística que represente la mercancía.

Salgaien helmuga emakida edo baimen bidez emandako instalazio bat baldin bada, ordezko subjektu pasiboa izango da salgaiak eman edo jasotzen dituen emakidaren edo baimenaren titularra.

Cuando la mercancía tenga por destino una instalación en concesión o autorización, será sujeto pasivo sustituto la persona titular de la concesión o autorización que expida o reciba la mercancía.

Agindu honetan izendatutako ordezko subjektu pasibo guztiak solidarioki behartuta geratuko dira zerga-obligaziotik ondorioztatzen diren prestazio materialak eta formalak betetzera; nolanahi ere, Portuko Administrazioak, lehenengo, emakidaren edo baimenaren titularrarengana jotzea izango du. Ordezko subjektu pasiboek obligazioak bete ezean –bereziki tasa ez ordaintzea–, Portuko Administrazioak zergapeko diren subjektu pasiboei exijitzea izango du horiek betetzeko.

Todos los sujetos pasivos sustitutos designados en este precepto quedarán solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligación tributaria, sin perjuicio de que la Administración portuaria se dirija en primer lugar a la persona titular de la concesión o de la autorización. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los sujetos pasivos sustitutos, en especial el impago de la tasa, la Administración portuaria podrá exigir a los sujetos pasivos contribuyentes su cumplimiento.

3.– Salgaiak portuko zerbitzugunetik igarotzen hasten direnean sorrarazten da tasa. Likidazioa hilabeteak amaitu ondoren egingo da.

3.– La tasa se devengará cuando se inicien las operaciones de paso de las mercancías por la zona de servicio del puerto. La liquidación se realizará por meses vencidos.

4.– Tasa honen zerga-oinarria ondorengoak dira: salgai mota eta salgaien pisua, trafiko mota eta operazio mota.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa la clase y peso de la mercancía, la clase de tráfico y el tipo de operación.

5.– Hauek dira tasaren kuotak:

5.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1.– Salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko kuotak ondoko taulan ematen dira (eurotan), pisu gordinaren tona edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraikiz dagokien multzoaren arabera:

5.1.– Las cuotas a aplicar a cada partida de mercancías serán, por tonelada métrica de peso bruto o fracción y en función del grupo a que pertenezcan de acuerdo con el repertorio de clasificación de mercancías vigente, las siguientes (euros):

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Salgaien artean, petrolio-gaiak eta horien eratorriak, T-3 tasa likidatze aldera, honela sailkatuko dira:

La inclusión de los productos petrolíferos y sus derivados dentro del repertorio de mercancías para la liquidación de la tasa T-3 se efectuará de la forma siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Salbuespenez, itsasertzeko nabigaziorako gasolioari eta fuel-olioari 0,34 euroko kuota aplikatuko zaie.

Excepcionalmente, al gasoil y fuel-oil en régimen de cabotaje se le aplicará la cuota de 0,34 euros.

Ontzi eta itsasontziak hornitzearren portura lehorretik sartzen diren petrolio-gaiei ezarriko zaien kuotak % 50eko murrizketa izango du ontziratze-operazioan gai berberei aplikatzen zaien kuotaren gain.

La cuota a aplicar a los productos petrolíferos cuya entrada en el puerto tenga lugar por vía terrestre con el objeto de servir de suministro a buques y embarcaciones tendrá una reducción del 50% sobre la prevista para los diferentes productos en la operación de embarque.

Ez dute ordaindu beharko T-3 tasa arrantza-kaietan edo berariaz egokitutako beste kai batzuetan haien kontsumorako ontziratzen duten erregaiarengatik, hornidurarengatik, ontzi- eta arrantza-tresnengatik eta izotzarengatik eta gatzarengatik.

Estarán exentos del abono de la tasa T-3 los avituallamientos, efectos navales y de pesca, hielo y sal que embarquen para el propio consumo, bien en los muelles pesqueros o en otros muelles habilitados al efecto.

Guztira tona bateko pisua izatera iristen ez diren partidei ezarriko zaien zenbatekoa (200 kg-ko edo hortik gorako frakzio bakoitzeko) tona bakoitzeko ordaindu beharko litzatekeenaren bostena izango da.

Para las partidas con un peso total inferior a una tonelada métrica la cuantía será, por cada 200 Kg. o fracción en exceso, la quinta parte de la que correspondiera pagar por una tonelada.

5.2.– Lurreko igaroaldiko lanetako salgaien partida bakoitzari ezarri beharreko kuotak ondoko taulan ematen dira (eurotan), pisu gordinaren tona edo horren frakzio bakoitzeko, eta indarrean dagoen salgaien sailkapenari jarraikiz dagokien multzoaren arabera:

5.2.– Las cuotas a aplicar a cada partida de mercancías en operaciones de tránsito por vía terrestre serán, por tonelada métrica de peso bruto o fracción, en función del grupo a que pertenezcan de acuerdo con el repertorio de clasificación de mercancías vigente, las siguientes (euros):

Lehenengoa: 0,177485

Primero: 0,177485

Bigarrena: 0,25

Segundo: 0,25

Hirugarrena: 0,37

Tercero: 0,37

Laugarrena: 0,55

Cuarto: 0,55

Bosgarrena: 0,74

Quinto: 0,74

5.3.– Itsasbazterretik ibiltzen diren ontziak urez hornitzeko aplikatu beharrezko kuotak % 80ko murrizketa izango du, 5.1 paragrafoan lehenengo multzorako aurreikusitakoaren gain.

5.3.– La cuota aplicable al agua para el abastecimiento de embarcaciones en régimen de cabotaje tendrá una reducción del 80% sobre la prevista en el apartado 5.1 para el grupo primero.

5.4.– Nazioarteko zirkulazio-erregimeneko trafikoan, hots, salgaiak atzerriko portu batetik etorri eta, berriz ere, atzerriko beste portu baterantz ateratzen direnean, Portuko Administrazioak 5.1 puntuko taulako zenbatekoei zuzenketa-koefizienteak ezarri ahal izango dizkie urtero, erabiltzaile bakoitzak daukan trafiko-bolumenaren arabera.

5.4.– En el tráfico de régimen de tránsito internacional, es decir, cuando las mercancías con origen en puerto extranjero vuelvan a salir con destino a otro puerto extranjero, se podrán establecer anualmente por parte de la Administración portuaria, en función del volumen de tráfico aportado por cada persona usuaria, coeficientes correctores a aplicar a las cuantías fijadas en la tabla del apartado 5.1.

Edukiontzien eraman-ekarrietan, gainera, edukiontzian garraiatzen diren salgai guztiak batez beste dagokien multzokoak bailiran hartu ahal izango dira kalkuluak errazteko, salgaien sailkapena kontuan harturik eta batez besteko pisua izango balute bezala, zama-unitate bakoitzeko. Portuko Administrazioan, bereziki egiaztatu eta frogatu beharko da bosgarrena ez den beste multzorik sortzen den, non edukiontzi hutsak sartzen baitira, edo zama garbiaren batez besteko pisua 10 tona baino gutxiagokoa den TEU bakoitzeko. Edonola ere, administrazio horrek onartu beharko ditu erregimen berezi horiek, aintzat hartuz T-3 tasaren zenbatekoak zehaztearren araudi bidez ezartzen diren irizpideak, eta murrizketa ezingo da izan 5.1 puntuko taula aplikatuz gero legokiokeen kuota baino % 50 handiagoa.

En el caso particular de tráfico de contenedores se puede establecer, además, la simplificación de considerar a todas las mercancías en ellos transportadas como incluidas en el grupo del repertorio de mercancías que ponderadamente les corresponda, a la vez que considerarlos de un peso medio por unidad de carga. La consideración de un grupo de mercancías diferente del quinto, en el que se incluyen los contenedores vacíos o de un peso medio de la carga neta inferior a 10 toneladas por TEU, deberá ser especialmente comprobada y justificada en función del tipo de mercancía transportada ante la Administración portuaria. En todo caso, estos regímenes especiales deberán ser aprobados por dicha administración, atendiendo a los criterios de determinación de las cuantías de esta tasa T-3 que reglamentariamente se establezcan, y no podrán significar una reducción superior al 50% de la cuota que correspondería abonar por la aplicación de la tabla del apartado 5.1.

5.5.– Bide laburreko itsas garraio bidez garraiatzen diren siderometalurgiako produktuei % 35eko murrizketarekin aplikatuko zaie tasa honen kuota.

5.5.– Los productos siderometalúrgicos transportados mediante transporte marítimo de corta distancia contarán con una reducción del 35% en la cuota de esta tasa.

Murrizketa hori aplikatzeari dagokionez, bide laburreko itsas garraiotzat (TMCD) hartuko da salgaiak eta/edo bidaiariak batetik bestera eramateko itsasontzi bidezko itsas zerbitzua, Europako uretan soilik egiten dena, geografikoki Europan dauden portu batzuetatik besteetara edo portu horietatik Europakoak izan ez baina Europa inguratzen duten itsaso itxietan itsasertza duten herrialdeetako portuetara, tartean direla leku horietako guztietako irlak edo soberaniapeko lur ez-kontinentalak. Kontzeptu horren barruan sartuko da, era berean, Europar Batasuneko estatu kideen eta Norvegia eta Islandia arteko itsas garraioa, baita Europar Batasuneko estatu kideen eta Baltiko itsasoko, Itsaso Beltzeko eta Mediterraneo Itsasoko beste herrialde batzuen arteko itsas garraioa.

Al objeto de la aplicación de esta reducción, se define el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) como aquel servicio marítimo para tráfico de mercancías y/o pasaje que se realiza mediante buques cuya ruta marítima discurre exclusivamente en Europa entre puertos situados geográficamente en Europa, o entre dichos puertos y puertos situados en países no europeos ribereños de los mares cerrados que rodean Europa, incluyendo sus islas o territorios de soberanía no continentales. Este concepto se extiende también al transporte marítimo entre los Estados miembros de la Unión Europea y Noruega e Islandia y otros Estados del Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo.

5.6.– Portuko zerbitzugunetik trenbidez ontziratzen edo lehorreratzen diren salgaiei eta haiek garraiatzeko zerbitzuei % 25eko kuota-murrizketa aplikatuko zaie.

5.6.– A las mercancías y sus elementos de transporte, de entrada o salida marítima, que entren o salgan de la zona de servicio del puerto por transporte ferroviario se les aplicará una reducción de la cuota del 25%.

5.7.– Dena den, aurreko bi paragrafoetan aipatzen diren egoerak biak batera gertatzen direnean, kuotan guztira egingo den murrizketa ezingo da % 40tik gorakoa izan.

5.7.– En todo caso, cuando se den conjuntamente los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, la suma de la reducción de la cuota no podrá exceder del 40%.

195. artikulua.– T-4 tasa. Arrantza freskoa.

Artículo 195.– Tasa T-4. Pesca fresca.

1.– Tasaren zergapeko egitatea da arrantza-ontziek edo arrantza-itsasontziek haien jardunean portuko zerbitzuguneko urak, eta portuko obrak eta instalazioak erabili ahal izatea; instalazio horiek, hain zuzen ere, porturatzeko modua eta bertan egotekoa ematen dute, moilaren kontra edo lotune batean amarratuz.

1.– Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización, por los buques o embarcaciones pesqueras en actividad, de las aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque y fondeo y su estancia en ellos.

Zergapeko egitatea da, era berean, portu-gunera itsasoz, arrantza-ontzian nahiz merkataritza-ontzian edo lehorretik ere heltzen den arrantza freskoak eta beraren produktuak instalazio hauek erabili ahal izatea: atrakalekua, manipulazio-guneak eta salmenta-guneak, sarbideak, zirkulazio-bideak, aparkalekuak eta portuko beste instalazio finko batzuk.

También constituye el hecho imponible la utilización por la pesca fresca y sus productos que accedan al recinto portuario por vía marítima, en buque pesquero o mercante, o por vía terrestre, de las instalaciones de atraque, zonas de manipulación y de venta, accesos, vías de circulación, zonas de estacionamiento y otras instalaciones portuarias fijas.

2.– Honako hauek dira tasaren subjektu pasiboak:

2.– Son sujetos pasivos de esta tasa:

a) Arrain freskoa portura itsasotik heltzen bada, tasa honen subjektu pasibo zergaduna arrantza-ontziaren enpresa armadorea izango da.

a) En el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por vía marítima, será sujeto pasivo contribuyente de esta tasa la empresa armadora del buque de pesca.

Arraina portuan saltzen denean, ordezko subjektu pasiboa izango da, halaber, arrantzaren jabea ordezkatuz lehenengo salmenta egiten duena.

Cuando la pesca sea vendida en puerto, también será sujeto pasivo sustituto quien, en representación de la persona propietaria de la pesca, realice la primera venta.

Arraina jendeari saltzeko aretoan saltzen denean, salmentaren emakidaduna izango da zergadunaren ordezko subjektu pasiboa, edo bestela, titularra, Portuko Administrazioa ez denean.

Cuando la pesca sea vendida en sala de venta pública de pescado, será sujeto pasivo sustituto la persona concesionaria de la misma o, en su caso, la persona titular, cuando no lo sea la Administración portuaria.

b) Arrain freskoa portura lehorretik heltzen bada, arrainaren jabea izango da subjektu pasibo zergaduna.

b) En el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por vía terrestre, será sujeto pasivo contribuyente la persona propietaria de la pesca.

Ordezko subjektu pasiboa arrainaren jabea ordezkatuz salmenta egiten duena izango da.

Será sujeto pasivo sustituto quien, en representación de la persona propietaria de la pesca, realice la venta.

Arraina jendeari saltzeko aretoan saltzen denean, horren emakidaduna izango da zergadunaren ordezko subjektu pasiboa, edo bestela, titularra, Portuko Administrazioa ez denean.

Cuando la pesca sea vendida en sala de venta pública de pescado, será sujeto pasivo sustituto la persona concesionaria de la misma o, en su caso, la persona titular, cuando no lo sea la Administración portuaria.

c) Agindu honetan izendatutako subjektu pasiboak solidarioki behartuta geratuko dira zerga-obligaziotik ondorioztatzen diren prestazio materialak eta formalak betetzera; nolanahi ere, Portuko Administrazioak lehenengo, 2.a) idatzi-zatiko hirugarren tartekian eta 2.b) idatzi-zatiko hirugarren tartekian adierazten diren eta zergaduna ordeztuko duten subjektu pasiboengana jotzea izango du. Ordezko subjektu pasiboek obligazioak bete ezean –bereziki tasa ez ordaintzea–, Portuko Administrazioak zergapeko diren subjektu pasiboei exijitu ahal izango die horiek betetzeko.

c) Los sujetos pasivos designados en este precepto quedarán solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligación tributaria, sin perjuicio de que la Administración portuaria se dirija en primer lugar a los sujetos pasivos sustitutos mencionados en sus párrafos 2.a), inciso tercero, y 2.b), inciso tercero. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los sujetos pasivos sustitutos, en especial el impago de la tasa, la Administración portuaria podrá exigir a los sujetos pasivos contribuyentes su cumplimiento.

Tasa honen subjektu pasiboak arraina erosten duenari ordainaraziko dio tasaren zenbatekoa. Ordainarazpena faktura edo antzeko agiri bidez egin beharko da, eta bertan subjektu pasiboek adierazpen hau izango dute: «Arrain freskoaren tasaren zenbatekoa:...».

El sujeto pasivo de esta tasa repercutirá su importe en la persona que compre la pesca. La repercusión deberá efectuarse mediante factura o documento análogo en la que los sujetos pasivos incluirán la expresión 'Tasa de la pesca fresca al tipo de...'.

3.– Arrantza-ontzia edo arrantza-itsasontzia, arrain freskoa edo beraren produktuak portuko zerbitzugunetik igarotzen hasten direnean sorrarazten da tasa. Likidazioa hilabeteak amaitu ondoren egingo da.

3.– La tasa se devengará cuando el buque o embarcación pesquera, la pesca fresca o sus productos inicien su paso por la zona de servicio del puerto. La liquidación se realizará por meses vencidos.

4.– Tasa honen zerga-oinarria da arrantzaren edo haren produktuen merkatu-balorea, portuko lonjan enkantean salduta lortutakoa, eta enkantean edo bestela saldu ez bada, Portuko Administrazioak zehaztuko du merkatu-balorea, kontuan izanik espezie berberek duten batez besteko balioa, tasa kitatzen den egunean bertan edo aurre-aurreko egunetan.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa el valor de mercado de la pesca o de sus productos obtenido por su venta en subasta en la lonja del puerto, y, cuando no haya sido subastada o vendida, el determinado por la Administración portuaria, teniendo en cuenta el valor medio de las mismas especies en el día de liquidación de la tasa o en los inmediatos anteriores.

5.– Hauek dira tasaren kuotak:

5.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1.– Oro har, zerga-oinarriaren % 2.

5.1.– Con carácter general, el 2% de la base imponible.

5.2.– Portuko Administrazioak baimena ematen badu lehorretik portura arrain freskoa sartzeko, portuko instalazioak erabiltzearren edo arraina enkantean saltzearren oro har ezarritako kuotaren % 50eko murrizketa izango da produktu horiengatik, betiere T-4 tasa edo baliokidea beste portu batean ordaindu dutela frogatzen badute. Osterantzean, kuota osoa ordaindu beharko dute.

5.2.– Los productos de la pesca fresca que sean autorizados por la Administración portuaria a entrar por medios terrestres en la zona portuaria, para su subasta o utilización de las instalaciones portuarias, tendrán una reducción del 50% de la cuota establecida con carácter general, siempre que acrediten el pago de la tasa T-4 o equivalente en otro puerto. En caso contrario, pagarán la cuota completa.

5.3.– Arrainak sailkatzeko, lehenengoz saltzeko eta merkaturatzeko gune publikorik ez duten portuetan, eta lan horietarako instalazio pribatuak erabili beharra dutenetan, T-4 tasarengatik ordaindu beharreko zenbatekoak artikulu honetan ezarrita dauden arauak aplikatuz ateratzen den kuotaren % 60ko murrizketa izango du.

5.3.– En los puertos en los que no existan zonas de carácter público de manipulación de pescado para su clasificación, primera venta y comercialización y cuya carencia implique la necesidad de utilizar instalaciones privadas, la cantidad a ingresar por la tasa T-4 tendrá una reducción del 60% de la cuota resultante de la aplicación de las reglas contenidas en este artículo.

5.4.– Tasa hori ordaintzen duten arrantza-ontziek ez dute I. kapitulu honetan ezarritako gainerako tasak ordaindu beharrik, hilabeteko epean, zama lehorreratzen edo ontzitik ontzira aldatzen hasi denetik. Epe hori luzatu egin daiteke ezinbesteak eragindako geldialdiengatik (aldi bateko konponketak, kostaldeko debekualdiak edo ohiko jarduerei buruzko lizentziak), baina eskudun agintaritzak emandako ziurtagirien bidez frogatu behar da.

5.4.– Los buques pesqueros que abonen esta tasa están exentos del abono de las restantes tasas establecidas en este Capítulo I por un plazo máximo de un mes a partir de la fecha de iniciación de las operaciones de descarga o trasbordo, pudiendo ampliarse dicho plazo al periodo de inactividad forzosa por reparaciones temporales, vedas costeras o licencias referidas a sus actividades habituales, expresa e individualmente acreditados por certificación de la autoridad competente.

Ezinbesteak eragindako geldialdia luzea baldin bada, agintaritza eskudunak zehaztuko ditu lekuak aingura botata geratzeko edo moilaren kontra loturik geratzeko, portuko ustiatzeko beharrizanak eta atrakatzeko aukerak kontuan izanda.

En el supuesto de inactividad forzosa prolongada, la autoridad competente fijará los lugares en que dichos barcos deben permanecer fondeados o atracados, acudiendo a las disponibilidades de atraque y a las exigencias de la explotación portuaria.

Edonola ere, geldialdia sei hilabete baino luzeagoa denean, epe hori igarotzen denetik aurrera T-1 tasaren % 100 ordainduko dute. Geldialdia hamabi hilabete baino luzeagoa bada, hamahirugarren hilabetetik aurrera tarifa % 2 gehituko da hileko, eta gehikuntza metatuko da gainera.

En todo caso, cuando el periodo de inactividad sea superior a seis meses, devengarán a partir de dicho plazo la tasa T-1 al 100%. Si la inactividad supera los doce meses, se aplicará a partir del mes decimotercero un incremento mensual acumulado del 2%.

5.5.– Halaber, arrantza-ontziak aurreko paragrafoan zehazturiko kasuetan dauden artean, ez dute ordaindu beharko T-3 tasa arrantza-kaietan edo berariaz egokitutako beste kai batzuetan kontsumorako ontziratzen duten hornidurarengatik, ontzi- eta arrantza-tresnengatik eta izotzarengatik eta gatzarengatik. Era berean, ontzi eta itsasontziak hornitzearren portura lehorretik sartzen diren petrolio-gaiei ezarriko zaien kuotak % 50eko murrizketa izango du ontziratze-operazioan gai berberei aplikatzen zaien tasan.

5.5.– Las embarcaciones pesqueras, en los supuestos contemplados en el apartado anterior, estarán exentas del abono de la tasa T-3 por avituallamientos, efectos navales y de pesca, hielo y sal que embarquen para el propio consumo, bien en los muelles pesqueros o en otros muelles habilitados al efecto. Asimismo, los productos petrolíferos cuya entrada en el puerto tenga lugar por vía terrestre con el objeto de servir de suministro a dichas embarcaciones pesqueras tendrán una reducción del 50% de la citada tasa sobre la cuota prevista para los diferentes productos en la operación de embarque.

5.6.– Portuko Administrazioak arrainen pisua, kalitatea eta espezieak egiaztatu ahal izango ditu, eta egiaztatze horren gastuak tasa ordaindu behar duen subjektu pasiboaren kontura izango dira.

5.6.– La Administración portuaria está facultada para proceder a la comprobación del peso y clase de las especies y calidades de la pesca, siendo de cuenta del sujeto pasivo obligado al pago de la tasa los gastos que se ocasionen como consecuencia de dicha comprobación.

6.– Autolikidazioa aurkeztuko dute 2.a) idatzi-zatiko hirugarren tartekian eta 2.b) idatzi-zatiko hirugarren tartekian adierazten diren ordezko subjektu pasiboek, eta bertan Portuko Administrazioari jakinaraziko dizkiote tasa likidatzeko beharrezkoak diren eta informazio gisa balio duten bestelako datuak; beren kabuz egingo dituzte kalifikatzeko eta kuantifikatzeko beharrezko eragiketak, tributu-zorra zehazteko eta zorraren zenbatekoa ordaintzeko.

6.– Los sujetos pasivos sustitutos mencionados en los párrafos 2.a), inciso tercero, y 2.b), inciso tercero de este artículo, presentarán una autoliquidación en la que comunicarán a la Administración portuaria los datos necesarios para la liquidación de la tasa y otros de contenido informativo, y realizarán por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria.

Informazioa emateko datuen artean sartuko dira, nolanahi ere, honako hauek:

Entre los datos de contenido informativo se incluirán, en todo caso, los siguientes:

a) Enpresa armadorearen izena.

a) Nombre de la empresa armadora.

b) Arrantza-ontzi edo arrantza-itsasontziaren izena eta matrikula.

b) Nombre y matrícula del buque o embarcación pesquera.

c) Saldutako edo erretiratutako kopurua, espezieka.

c) Cantidad, por especies, vendida o retirada.

d) Salmentan iritsitako prezioa, espezieka.

d) Precio alcanzado en la venta, por especies.

e) Eroslearen izena.

e) Nombre de la persona compradora.

Ordezko subjektu pasibo horiek eskubidea izango dute informazioa emateari buruzko jarduerak egiteagatik zenbateko bat jasotzeko; zenbateko hori zerga-oinarriaren % 0,5 izango da, eta tasa honetan aurreikusitako deskontu berberak aplikatuko zaizkio.

Estos sujetos pasivos sustitutos tendrán derecho a percibir una cantidad por la realización de las actuaciones de contenido informativo, cuyo importe será del 0,5% de la base imponible y al que se le aplicarán los mismos descuentos previstos en esta tasa.

196. artikulua.– T-5 tasa. Seigarren eta zazpigarren zerrendetako ontziak.

Artículo 196.– Tasa T-5. Embarcaciones de listas sexta y séptima.

1.– Aisialdiko azpiegitura nautiko hauek katalogatzen dira kontuan hartuz nola egiten den kirol-amarratzeen kudeaketa, T-5 amarratze tasa likidatzeko:

1.– Según el modo en que se presten los servicios de gestión de amarres deportivos, se establece, a efectos de liquidación de la tasa de amarre T-5, la siguiente catalogación de infraestructuras náutico-recreativas:

– 1 taldea: Marineltza, zaintza eta administrazio/harrera zerbitzu esklusiborik ez duten aisialdiko azpiegitura nautikoak.

– Grupo 1: Infraestructuras náutico-recreativas sin servicio exclusivo de marinería, vigilancia y administración/recepción.

– 2 taldea: Marineltza, zaintza edo administrazio/harrera zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, asteko zenbait egunetan, hogeita lau ordutik beherako txandetan, salbu goi-denboraldian, egunero emango baitira.

– Grupo 2: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de marinería, vigilancia y/o administración/recepción en turnos inferiores a veinticuatro horas, que se prestarán durante unos días a la semana, excepto en temporada alta, en que se prestarán todos los días:

– 3 taldea: Marineltza, zaintza edo administrazio/harrera zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak, egunero, hogeita lau ordutik beherako txandetan, igande eta jaiegunetan salbu, eta goi-denboraldian salbu egunero emango baitira.

– Grupo 3: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de marinería, vigilancia y/o administración/recepción en turnos inferiores a veinticuatro horas todos los días excepto domingos y festivos, salvo en temporada alta, en que se prestarán todos los días.

– 4 taldea: Urtean 365 egunetan eta hogeita lau ordutan marineltza, zaintza edo administrazio/harrera zerbitzu esklusiboa duten aisialdiko azpiegitura nautikoak.

– Grupo 4: Infraestructuras náutico-recreativas con servicio exclusivo de marinería, vigilancia y/o administración/recepción veinticuatro horas y 365 días al año.

2.– Tasa honen zerga-oinarria da seigarren eta zazpigarren zerrendako ontziek portuko zerbitzuguneko urak eta itsasotik portura iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez baliatzea, baimenduta nahiz baimenik gabe, esleitu dieten atrakalekura edo moilara sartu ahal izateko eta bertan egon ahal izateko. Halaber, eskifaiako kideek eta bidaiariek portuko kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta portuko bestelako instalazio finkoak erabili ahal izango dituzte.

2.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización, autorizada o no, por las embarcaciones de listas sexta y séptima, de las aguas de la zona de servicio del puerto y obras e instalaciones portuarias que permitan el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo asignado y su estancia en ellos, y por sus tripulantes y pasaje la utilización de los muelles y pantalanes del puerto, accesos terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias fijas.

Nolanahi ere, ez da tasa honen zerga-oinarria uraren eta energia elektrikoaren hornidurarako portu-instalazioen erabilera.

En todo caso, no constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de las instalaciones portuarias para los suministros de agua y energía eléctrica.

Bertako baldintzek hala eskatzen duten kaietan, tasa honen zerga-oinarrien barruan sartzen dira marineltza-, zaintza- edo administrazio- eta -harrera zerbitzuak.

El hecho imponible de esta tasa incluye, en las dársenas cuyas circunstancias así lo precisen, los servicios de marinería, vigilancia y/o administración-recepción.

3.– Tasaren subjektu pasibo zergadun solidarioak honako hauek izango dira:

3.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario:

a) Baimena izanez gero, baimenaren titularra.

a) En el supuesto de que exista autorización, la persona titular de la autorización.

b) Titulurik gabeko okupazioetan, ontzi okupatzailearen jabea, enpresa kontsignatarioa eta ontziko kapitaina edo patroia.

b) En el supuesto de ocupación sin título, la persona propietaria de la embarcación ocupante, la empresa consignataria y la capitana o capitán o la patrona o patrón de la embarcación.

4.– Ontzia portuko zerbitzuguneko uretan sartzen denean sorrarazten da tasa. Baimena duten ontzien kasuan, gaikuntza ematen duen titulua lortzean hasiko da sortzen tasa.

4.– La tasa se devengará cuando la embarcación entre en las aguas de la zona de servicio del puerto. En el caso de embarcaciones con autorización, el devengo se producirá cuando se otorgue el título habilitante.

Pasoko itsasontziek portura iritsitakoan egin beharko dute tasaren likidazioa, zeina deklaratzen duten egonaldiaren iraupenaren araberakoa izango baita.

Para las embarcaciones de paso en el puerto, la liquidación de la tasa se realizará a su llegada al puerto, en función de los días de estancia que se declaren.

Portuan basea duten ontziek aurretik eta Portuko Administrazioak ezarritako aldien arabera egingo dute tasaren likidazioa, eta, Portuko Administrazioak hala eskatuz gero, banku-erakunde batean helbideratu beharko dute ordainketa.

Para las embarcaciones con base en el puerto, la liquidación de la tasa se realizará por adelantado y por los periodos de tiempo que determine la Administración portuaria, debiendo domiciliar el pago de la tasa en una entidad bancaria si así fueran requeridos para ello por la Administración portuaria.

5.– Tasa honen zerga-oinarria da ontziaren guztizko luzera eta guztizko zabalera biderkatuta ateratzen den azalera, metro karratutan, eta emaitza hori kaian lotuta edo aingura botata emandako aldiarekin biderkatuta.

5.– Constituye la base imponible de esta tasa la superficie en metros cuadrados resultante del producto de la eslora total de la embarcación por la manga máxima y el tiempo de estancia en fondeo o atraque.

6.– Hauek dira tasaren kuotak:

6.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

6.1.– Ontziek portuko zerbitzuguneko urak erabiltzeagatik eta itsasotik portura iristea eta atrakalekura edo ainguralekura iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez baliatzeagatik, eta horietan egoteagatik:

6.1.– Por la utilización por las embarcaciones de las aguas de la zona de servicio del puerto y obras e instalaciones portuarias que permitan el acceso marítimo al puesto de atraque o de fondeo asignado y su estancia en los mismos:

6.1.1.– Aisialdiko azpiegitura nautikoetan amarratzeagatik ordaindu beharreko T-5 tasaren zenbatekoa honako hau izango da:

6.1.1.– En infraestructuras náutico-recreativas la cuantía de la tasa T-5 por atraque será la siguiente:

a) 1 taldeko aisialdiko azpiegitura nautikoak.

a) Infraestructuras náutico-recreativas del Grupo 1

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) 2 taldeko aisialdiko azpiegitura nautikoak.

b) Infraestructuras náutico-recreativas del Grupo 2

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) 3 taldeko aisialdiko azpiegitura nautikoak.

c) Infraestructuras náutico-recreativas del Grupo 3

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) 4 taldeko aisialdiko azpiegitura nautikoak

d) Infraestructuras náutico-recreativas del Grupo 4

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

6.1.2.– Ontzia instalazio finko batean (lurrari atxikitako obra zibila) edo instalazio flotatzaile batean lotzea moilaren kontra lotzearen pareko izango da, baldin eta instalazioak ontziak bereizteko fingerrik ez badu, eta ez badago ez ur- ez argindar-zerbitzurik.

6.1.2.– El amarre o atraque de una embarcación en una instalación fija (obra civil unida a tierra) o flotante que no cuente con fingers que permitan la separación entre embarcaciones y carezcan de los servicios de agua y electricidad tendrá la consideración de atraque a muelle.

6.1.3.– Moilaren edo pantalan flotatzaileen kontra luzeran loturiko ontziei albotik lotzen zaizkienek 6.1.1 paragrafoan oro har ezartzen den kuotaren % 50eko murrizketa izango dute.

6.1.3.– Aquellas embarcaciones abarloadas a otras ya atracadas de costado a muelle o pantalán flotante, o a otros barcos abarloados, tendrán una reducción del 50% de la cuota establecida con carácter general en el apartado 6.1.1.

6.1.4.– Gehienezko itsasbehera bizi ekinokzialetik (BMVE) neurtuta metro bat baino gutxiagoko sakonera duten guneetan ainguratuta edo moilaren kontra loturik dauden ontziei, oro har ezarritako kuotaren % 25eko murrizketa aplikatuko zaie.

6.1.4.– A las embarcaciones fondeadas o atracadas en zonas de calados inferiores a un metro, medidos desde la bajamar máxima viva equinoccial (BMVE) del puerto que se trate, se les aplicará una reducción del 25% de la cuota establecida con carácter general.

Gehienezko itsasbehera bizi ekinokzialetik (BMVE) neurtuta zero kotaren gaineko guneetan ainguratuta edo moilaren kontra loturik dauden ontziei, oro har ezarritako kuotaren % 75eko murrizketa aplikatuko zaie.

A las embarcaciones fondeadas o atracadas en zonas de calados situados por encima de la cota cero, medidos desde la bajamar máxima viva equinoccial (BMVE) del puerto que se trate, se les aplicará una reducción del 75% de la cuota establecida con carácter general.

Kasu bietan, gainera, baldintza hauek bete behar dira:

En ambos casos deberán concurrir, además, las siguientes circunstancias:

– Ontziaren luzera 6 m baino laburragoa izatea.

– Que la eslora total de la embarcación sea inferior a seis metros.

– Motorraren indarra 25 HPkoa baino txikiagoa izatea.

– Que la potencia del motor sea inferior a 25 HP.

Murrizketa horiek ez zaizkie aplikatuko pantanaletan lotuta dauden ontziei, ez seigarren edo zazpigarren zerrendako ontzi bat baino gehiagoren jabe direnei ere.

Estas reducciones no serán aplicables a embarcaciones atracadas a pantalanes ni a las personas propietarias de más de una embarcación de listas sexta o séptima.

6.1.5.– Portuaren kanpoaldean edo portuaren ondoko aldean geratzen diren ontziek 6.1.1 paragrafoan ezarritako kuotaren % 60ko murrizketa izango dute, portuko zerbitzuen hurbiltasunetik edo erabileratik ateratzen duten onuragatik; baina, murrizketa hori bateraezina izango da artikulu honetan jasotzen den beste edozeinekin.

6.1.5.– Las embarcaciones que utilicen la zona exterior y aneja a la específica portuaria y que se beneficien de la proximidad o uso de los servicios existentes en el puerto tendrán una reducción del 60% de la cuota establecida en el apartado 6.1.1, siendo incompatible esta reducción con cualquier otra contemplada en este artículo.

6.1.6.– Erretiroa duten ontzien jabeek ez dute tasa hau ordaindu beharrik izango ontziengatik. Salbuespen hori aplikatzeari begira, erretirodunak direla egiaztatzeko, kasuan kasuko erakunde ofizialaren egiaztapena aurkeztu beharko dute, eta urtero dituzten diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren bikoitza baino txikiagoak direla erakutsi; horretarako, PFEZaren azken agiriaren kopia erakutsi beharko dute. Era berean, legez eskatzen den titulua aurkeztu beharko dute amarratzeko baimena eman zaion ontzian nabigatzeko.

6.1.6.– Las personas propietarias de embarcaciones que se encuentren en situación de pensionista estarán exentas del pago de esta tasa. A los efectos de la aplicación de dicha exención, deberán acreditar su condición de pensionista mediante certificación del organismo oficial correspondiente, así como justificar unos ingresos anuales totales inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional mediante la aportación de copia de la última declaración del IRPF. Deberán presentar, asimismo, el título de navegación legalmente exigible según la embarcación para la que se solicite el atraque.

Salbuespen hori ez da aplikatuko seigarren edo zazpigarren zerrendetan erregistraturiko ontzi bat baino gehiagoren jabe direnekin, ez sei metrotik gorako luzerako ontziekin edo motorraren indarra 50 HPkoa baino handiagoa duten ontziekin.

Esta exención no será aplicable a las personas propietarias de más de una embarcación registrada en las listas sexta o séptima, y a las de embarcaciones con eslora máxima superior a seis metros o cuya potencia de motor sea superior a 50 HP.

6.1.7.– Bai ainguratzea bai amarratzea ere Portuko Administrazioari eskatu behar zaio. Hori egin ezean, pantalanean amarratzeko dagoen kuotaren % 100 gehiago ordaindu beharko da, eta, horrez gain, zehapena jartzea ere egongo da, indarrean dauden xedapenak hausteagatik.

6.1.7.– Tanto el fondeo como el atraque deben ser solicitados a la Administración portuaria. Si no se hiciese así, se devengará la cuota para atraque a pantalán incrementada en un 100%, todo ello independientemente de la sanción que pueda proceder por infracción de las disposiciones vigentes.

Kuota hori ordaintzeak ez du kentzen ontzia askatzeko betebeharra, amarralekuz edo ainguralekuz aldatzekoa edo, areago, portutik ateratzekoa, agintaritza eskudunak beharrezkotzat jo eta hala agintzen badu.

El abono de esta cuota no releva de la obligación de desatracar la embarcación, de cambiar de lugar de amarre o fondeo o incluso de abandonar el puerto si así fuera ordenado, por estimarlo necesario la autoridad competente.

6.1.8.– Amarrak askatzeko edo lotunez aldatzeko agindua jaso duen ontziak maniobra horiek atzeratzen baditu, agintaritza eskudunak ezar diezazkiokeen zehapenez gain, beste zenbateko hauek ere ordaindu beharko ditu:

6.1.8. El barco que después de haber recibido orden de desatraque o de enmienda de atraque demore estas maniobras abonará, con independencia de las sanciones que en su caso imponga la autoridad competente, las siguientes cantidades:

– Lehenengo hiru egunetako bakoitzagatik edo zatikiagatik: berez dagokion kuota, % 50ean gehituta.

– Por cada uno de los tres primeros días o fracción: el importe de la cuota que le corresponda, incrementado en un 50%.

– Gainerako egun bakoitzagatik: berez dagokion kuota, % 100ean gehituta.

– Por cada uno de los días restantes: el importe de la cuota que le corresponda, incrementado en un 100%.

6.1.9.– Tasa hau ordaindu behar duten ontziek ez dute ordaindu beharko T-1 tasa.

6.1.9.– Las embarcaciones sujetas a esta tasa estarán exentas de abonar la tasa T-1.

6.2.– Uraren eta argindarraren zerbitzua eskura izateagatik:

6.2.– Por disponibilidad de servicios de agua y energía eléctrica:

6.2.1.– Artikulu honen 6.1 paragrafoan ezarritako tasa bider koefiziente hau egitearen ondoriozko emaitza izango da kuota:

6.2.1.– La cuota será la cantidad resultante del producto de la tasa establecida en el párrafo 6.1 de este artículo por el siguiente coeficiente:

Uraren eta energia elektrikoaren hargunea: 0,10.

Toma de agua y de energía eléctrica: 0,10.

6.2.2.– Uraren eta energia elektrikoaren hornidurarako kirol-instalazioen erabilpena tasa honen likidazioa kontuan hartu gabe likidatuko da, eta 197 ter artikuluan jasotakoaren arabera.

6.2.2.– La utilización de las instalaciones portuarias para los suministros de agua y energía eléctrica se liquidará con independencia de la liquidación de esta tasa y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 ter.

6.3.– Baimenaren titularrak jakinarazten badu aldi baterako ez duela okupatuko bere amarratze-lekua, administrazioak baimena eman ahal izango du beste ontzi batek hura okupatzeko.

6.3.– En el supuesto de que la persona titular de la autorización notifique la no ocupación de su plaza de amarre por un plazo determinado, la Administración podrá autorizar la ocupación de dicha plaza por otra embarcación.

Kasu horretan, amarratze-lekuaren titularraren hurrengo tasaren likidazioan hobari bat egingo da, bigarrenez okupatutako denboraldian ordaindu duen zenbatekoaren % 60koa.

En dicho caso se procederá a realizar, en la próxima liquidación de la tasa a la persona titular del amarre, una bonificación por un importe equivalente al 60% de la cuantía abonada por esta segunda ocupación.

197. artikulua.– T-6 tasa. Altxatze zerbitzuak.

Artículo 197.– Tasa T-6. Servicios de elevación.

1.– Tasa honen zerga-oinarria da ontziek altxatze zerbitzuez baliatzea.

1.– Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización por las embarcaciones de los servicios de elevación.

2.– Tasaren subjektu pasiboak izango dira, zergadun gisa eta solidarioki, zerbitzuaren eskatzailea edo onuraduna eta ontziaren jabea.

2.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la persona solicitante o beneficiaria del servicio y la propietaria de la embarcación.

3.– Tasa sorrarazten da zerbitzua eskuragarri jartzen den unetik, eta tasa ordaindu izanaren justifikazioa ezinbestekoa izango da zerbitzua jaso ahal izateko.

3.– La tasa se devengará desde la puesta a disposición del correspondiente servicio, y la justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la prestación del mismo.

4.– Tasa honen zerga-oinarria tresneria erabilgarri dagoen denbora eta haren altxatzeko gaitasuna edo potentzia da, edo ontziaren neurria.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa el tiempo de disponibilidad del equipo y su capacidad o potencia de elevación, o la medida de la embarcación.

5.– Hau da T-6 tasaren kuota:

5.– La cuota de la tasa T-6 será la siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

a) Maniobra azkarrak, bermatu gabe eta 30 minutu baino gutxiago erabilita, % 50eko murrizketa izango du.

a) La maniobra rápida sin apoyar y menos de 30 minutos tendrá una reducción del 50%.

b) Altxatzea edo uretaratzea, bietako bat bakarrik egiten bada, % 50eko murrizketa izango da.

b) Cuando se realice solo izado o botadura tendrá una reducción del 50%.

c) Travel lift maniobra bi hilabetetik laura bitarteko negualdirako egiten bada, % 20ko murrizketa izango da.

c) La maniobra del travel lift en caso de invernada entre dos y cuatro meses tendrá una reducción del 20%.

d) Travel lift maniobra lau hilabetetik zortzira bitarteko negualdirako egiten bada, % 40ko murrizketa izango da.

d) La maniobra del travel lift en caso de invernada entre cuatro y ocho meses tendrá una reducción del 40%.

197 bis artikulua. T-7 tasa. Aparkatzea.

Artículo 197 bis.– Tasa T-7. Aparcamiento.

1.– Tasa honen zergapeko egitatea ibilgailuak aparkatzeko portuko zerbitzua eskaintzea da, EAEko portuen zerbitzuguneetan.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio portuario de aparcamiento de vehículos en las zonas de servicio de los puertos autonómicos.

2.– Tasaren subjektu pasiboak, zergadun gisa eta solidarioki, aparkaleku-zerbitzuaren erabiltzailea edo onuraduna eta ibilgailuaren jabea izango dira.

2.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la persona usuaria o beneficiaria de la utilización del servicio de aparcamiento y la propietaria del vehículo.

3.– Ibilgailua portuko aparkaleku-gunean sartzen denean sorrarazten da tasa. Baimena duten pertsonen kasuan, habilitazioa ematen duen titulua lortzean hasiko da sortzen tasa.

3.– La tasa se devengará cuando el vehículo entre en la zona de aparcamiento del puerto. Para el caso de personas con autorización, el devengo se producirá cuando se otorgue el título habilitante.

4.– Tasa honen zerga-oinarria portuko aparkaleku-gunean emandako denbora da.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa el tiempo de estancia en la zona de aparcamiento del puerto.

5.– Ibilgailuak aparkatzeko zerbitzua arautzen den portuetan, honako kuota hauek ordainduko dira:

5.– En los puertos en los que se ordene la regulación del servicio de aparcamiento de vehículos, las cuotas serán las siguientes:

5.1.– Oro har:

5.1.– Con carácter general:

5.1.1.– Portuko jarduerekin zerikusia duten egoiliarren eta erabiltzaileen ibilgailuak: Donostia: 63,03 euro/urtean; beste portu batzuk: 21,42 euro/urtean.

5.1.1.– Vehículos de residentes y de personas usuarias que tengan relación con las actividades portuarias: Donostia-San Sebastián: 63,03 euros/año; otros puertos: 21,42 euros/año.

5.1.2.– Portuko jarduerekin zerikusirik ez duten gainerako erabiltzaileen ibilgailuak:

5.1.2.– Vehículos del resto de personas usuarias que no tengan relación con las actividades portuarias:

– Ibilgailu arinak: 1,00 euro/orduko edo zatikiko, eta gehienez 10 euro/eguneko.

– Vehículos ligeros: 1,00 euros/hora o fracción, hasta un máximo de 10 euros/día.

– Ibilgailu astunak: 3,00 euro/orduko edo zatikiko, eta gehienez 30 euro/eguneko.

– Vehículos pesados: 3,00 euros/hora o fracción, hasta un máximo de 30 euros/día.

5.1.3.– Portuko amarratzaileek lehentasunez erabiltzeko aparkalekuak dituzten kirol-portuetan, honako diru-kopuru hauek ordainduko dira aparkatzeagatik:

5.1.3.– En los puertos deportivos donde existan zonas de aparcamiento para uso preferente de amarristas del puerto, las cuantías a cobrar por aparcamiento serán las siguientes:

a) Donostia, Getaria, Bermeo eta Mutrikuko portuetan: 62,61 euro/urtean.

a) En los puertos de Donostia-San Sebastián, Getaria, Bermeo y Mutriku: 62,61 euros/año.

b) Hondarribiko eta Orioko portuetan: 88,40 euro/urtean.

b) En los puertos de Hondarribia y Orio: 88,40 euros/año.

c) Igaroaldian edo joan-etorrian dauden amarratzaileen ibilgailuetarako: 5 euro/eguneko.

c) Para vehículos de amarristas en tránsito o de paso: 5 euros/día.

5.2.– Portura sartzeko txartela egiteagatik edo, galdu edo hondatuz gero, berria egiteagatik: 38,26 euro/txartela.

5.2.– Por la emisión de tarjeta de acceso al puerto o su posterior sustitución en caso de pérdida o deterioro: 38,26 euros/tarjeta.

5.3.– Gaizki aparkatuta dagoen ibilgailua kentzeagatik: 53,23 euro.

5.3.– Por cada retirada del vehículo mal estacionado: 53,23 euros.

197 ter artikulua. T-8 tasa. Ura eta argindarra kontsumitzea.

Artículo 197 ter.– Tasa T-8. Tasa de suministros de agua y energía eléctrica.

1.– Tasa honen zerga-oinarria portu-instalazioen erabilera da uraren eta energia elektrikoaren hornidurarako, nahitaez hartu beharrekoak baitira atrakatze- eta amarratze-zerbitzuekin batera.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de las instalaciones portuarias para los suministros de agua y energía eléctrica, de recepción obligatoria, vinculados a los servicios de atraques y amarres.

2.– Subjektu pasiboak, zergadun gisa eta solidarioki, ontziaren jabea, baimenaren jabe titularra, ontziaren armadorea den enpresa, ontzi-konpainia, eta ontziko kapitain edo patroia izango dira.

2.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la persona propietaria de la embarcación, la propietaria titular de la autorización, la empresa armadora del buque, la naviera, y la capitana o capitán o la patrona o patrón de la embarcación.

Ontzia kontsignatuta badago, zergaduna ordeztuko duen subjektu pasiboa izango da ontziaren kontsignatarioa den enpresa.

Si el buque se encuentra consignado, será sujeto pasivo sustituto la empresa consignataria del buque.

3.– Tasaren sortzapena bat etorriko da ontziek edo itsasontziek portuko zerbitzuguneko urak erabiltzeagatik eta atrakatzeko nahiz ainguratzeko lekura itsasotik sartzeko aukera ematen duten portuko obrak eta instalazioak erabiltzeagatik, eta haietan egoteagatik sortzen den tasarekin. Batera ordainduko dira bi tasa horiek.

3.– El devengo de la tasa coincidirá con el devengo de la tasa correspondiente por la utilización, por los buques o embarcaciones, de las aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque y fondeo y su estancia en ellos. Ambas tasas se liquidarán simultáneamente.

4.– Tasa honen zerga-oinarria eskuratutako unitate kopurua izango da, kontagailua dagoen kasuetan. Bestela, ontziaren guztizko luzera bider guztizko zabalera, eta hortik ateratzen den azalera, metro karratutan, kaian lotuta edo aingura botata emandako aldiarekin biderkatuta.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa, en el caso de que exista contador, el número de unidades suministradas. En caso contrario, la superficie en metros cuadrados resultante del producto de la eslora total de la embarcación por la manga máxima, multiplicado a su vez por el tiempo de estancia en fondeo o atraque.

5.– Hauek dira tasaren kuotak:

5.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1.– Ura: 1,70 euro metro kubiko bakoitza (m3).

5.1.– Agua: 1,70 euros por cada metro cúbico (m3).

Energia elektrikoa: 0,20 euro kilowatt/orduko (kWh).

Energía eléctrica: 0,20 euros por cada kilovatio/hora (kWh).

5.2.– Kontagailurik ez badago, ura eta energia elektrikoa kontsumitzeagatik ordaindu behar den kuota 0,01 euro/m2/eguneko da. Kontsumoa karenatze eremuan egiten bada, 10 euro/eguneko izango da kuota.

5.2.– Si no existe contador, la cuota por el consumo de agua y energía eléctrica es de 0,01 euros/m2 y día. Si el consumo se realiza en el área de carenado, la cuota es de 10 euros/día.

197 quater artikulua. T-9. Askotariko zerbitzuak.

Artículo 197 quater.– T-9. Servicios diversos.

1.– Baskulak, arrapala-karroak, garbiketa-makinak edo portuko beste edozein zerbitzu erabiltzea izango da tasa honen zerga-oinarria.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de básculas, carros varaderos, máquinas de limpieza o cualquier otro servicio portuario.

2.– Tasaren subjektu pasiboak izango dira, zergadun gisa eta solidarioki, zerbitzuaren eskatzailea edo onuraduna eta ontziaren jabea.

2.– Serán sujetos pasivos contribuyentes con carácter solidario la persona solicitante o beneficiaria del servicio y la propietaria de la embarcación.

3.– Tasa sorrarazten da zerbitzua eskuragarri jartzen den unetik, eta tasa ordaindu izanaren justifikazioa ezinbestekoa izango da zerbitzua jaso ahal izateko.

3.– La tasa se devengará desde la puesta a disposición del correspondiente servicio, y la justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la prestación del mismo.

4.– Honako hau da tasa honen zerga-oinarria:

4.– Constituye la base imponible de esta tasa:

4.1.– Baskulak: Zenbat aldiz erabili den baskula.

4.1.– Básculas: El número de veces que se utiliza la báscula para su uso.

4.2.– Arranpa-karroa: zenbat aldiz jaso eta jaitsi den, ontzia zenbat egunetan egon den lehorrean, eta ontziaren erregistro gordineko tonak eta luzera.

4.2.– Carros varaderos: el número de izadas y bajadas y el número de días de estancia de la embarcación en varadero y el tonelaje de registro bruto y eslora de la embarcación.

4.3.– Garbiketa-makinak: zenbat denbora erabili diren.

4.3.– Máquinas de limpieza: tiempo de utilización.

5.– Tasaren kuotak hauexek dira:

5.– Las cuotas de la tasa serán las siguientes:

5.1.– Baskulak:

5.1.– Básculas:

Pisaldi bakoitzeko: 1,60 euro.

Por cada pesada: 1,60 euros.

5.2.– Arranpa-karroak:

5.2.– Carros varaderos:

5.2.1.– Igotzeagatik edo jaisteagatik.

5.2.1.– Por izada o bajada.

50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: 18,20 euro.

Hasta 50 TRB: por metro de eslora total, 18,20 euros.

51 eta 150 EGT bitartekoa. Tona bakoitzeko: 2,10 euro.

De 51 a 150 TRB: por tonelada, 2,10 euros.

150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: 1,60 euro.

Más de 150 TRB: por tonelada, 1,60 euros.

5.2.2.– Egonaldia, eguneko.

5.2.2.– Estancia por día.

50 EGTraino. Luzera-metro bakoitzeko: 0,53 euro.

Hasta 50 TRB: por metro de eslora total, 0,53 euros.

51 eta 150 EGT bitartekoa. Tona bakoitzeko: 0,30 euro.

De 51 a 150 TRB: por tonelada, 0,30 euros.

150 EGTtik gora. Tona bakoitzeko: 0,48 euro.

Más de 150 TRB: por tonelada, 0,48 euros.

Seigarren eta zazpigarren zerrendako ontziek zenbateko hauek ordaindu behar dituzte egunean, luzerako metro bakoitzeko, egonaldi-egunen arabera:

Los barcos de las listas sexta y séptima deberán abonar los siguientes importes diarios por metro lineal de eslora total según los días de estancia:

0 egunetik 7 egunera arte: 0,45 euro.

De 0 a 7 días: 0,45 euros.

8 egunetik 10 egunera arte: 0,69 euro.

De 8 a 10 días: 0,69 euros.

11 egunetik 20 egunera arte: 1,06 euro.

De 11 a 20 días: 1,06 euros.

21 egunetik 60 egunera arte: 2,39 euro.

De 21 a 60 días: 2,39 euros.

Irailaren 1etik apirilaren 30era egiten diren egonaldietan, bi egun horiek barne, murrizketa hauek egingo dira:

Para estancias que se realicen en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de abril, ambos inclusive, se aplicarán las siguientes reducciones:

– 60 egunetik 120 egunera arteko egonaldia: % 20.

– Estancia de 60 días a 120 días: 20%

– 60 egunetik 240 egunera arteko egonaldia: % 40.

– Estancia de 60 días a 240 días: 40%

5.2.3. Lehorreratze-arrapalak; erabiltzen diren bakoitzean: 12 euro.

5.2.3.– Rampas de varada: por cada utilización: 12 euros.

5.2.4. Sehaska-jokoa:

5.2.4.– Juego de cunas:

– Txikiak 1,33 euro/eguneko

– Pequeñas 1,33 euros/día.

– Ertainak 2,45 euro/eguneko

– Medianas 2,45 euros/día.

– Handiak 3,56 euro/eguneko

– Grandes 3,56 euros/día.

5.3.– Garbiketa-makinak:

5.3.– Máquinas de limpieza:

5.3.1.– Ontzia harea-zorrotadarekin garbitzea.

5.3.1.– Limpieza de embarcación con chorreo de arena.

Eguneko edo zatikiko tasa: 73,95 euro.

Por día o fracción: 73,95 euros.

5.3.2.– Presioz garbitzeko makina.

5.3.2.– Máquina de limpieza a presión.

Ordu-erdiko edo frakzioko tasa: 7 euro.

Por cada media hora o fracción: 7 euros.

5.3.3.– Makina hidrogarbitzailea: 3 euro/12 minutu.

5.3.3.– Máquina hidrolimpiadora: 3 euros/12 minutos.

197 quinquies artikulua.– Okupazio pribatiboaren eta portuko jabari publikoa erabiltzearen tasa.

Artículo 197 quinquies.– Tasa por ocupación privativa y utilización del dominio público portuario

1.– Tasa honen zergapeko egitatea dira portuko jabari publikoaren okupazioa eta erabilera, tartean dela zorutik gorako espazioa eta azpiko aldea ere.

1.– Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación y utilización del dominio público portuario, y del vuelo y subsuelo del mismo.

2.– Tasaren subjektu pasibo zergadunak honako hauek dira:

2.– Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa:

a) Emakida edo baimena izanez gero: baimenaren emakidaduna edo titularra, hurrenez hurren.

a) En el supuesto de que exista concesión o autorización: la persona concesionaria o la titular de la autorización, respectivamente.

b) Titulurik gabeko okupazioa izanez gero: okupatzailea.

b) En supuestos de ocupación sin título: la persona ocupante.

3.– Tasa honela sorraraziko da:

3.– El devengo de la tasa se producirá:

a) Artikulu honen 2.a) idatzi-zatian aipatzen den kasuan, emakidaren edo baimenaren tituluak ematen direnetik, eta urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera, emakidak edo baimenak urtez urte izango dituen indarraldietan.

a) En el supuesto recogido en el apartado 2.a) de este artículo, cuando se otorguen los títulos de concesión o autorización, y el 1 de enero de cada año en las sucesivas anualidades de vigencia de la concesión o autorización.

b) Artikulu honen 2.b) idatzi-zatian aipatzen den kasuan, okupazioa gertatzen den unean.

b) En el supuesto recogido en el apartado 2.b) de este artículo, en el momento en que se produzca la ocupación.

Ordaindu beharra sortzen den unean egingo da likidazioa. Emakidak eta baimenak urteroko edo hortik goragoko aldietarako ematen direnean, aurretik egingo da tasaren likidazioa, urte bakoitzeko urtarrilean.

La liquidación se realizará en el momento del devengo. Cuando las concesiones y autorizaciones se otorguen por periodos anuales o superiores, la liquidación de la tasa se realizará por adelantado, en el mes de enero de cada año.

4.– Tasa honen zerga-oinarria portuko jabari publikoan okupatu den azalera da, metro karratuetan neurtuta.

4.– Constituye la base imponible de esta tasa la superficie de dominio público portuario ocupada medida en metros cuadrados.

5.– Hauek dira tasaren kuotak:

5.– Las cuotas de la tasa son las siguientes:

5.1.– Emakidak.

5.1.– Concesiones.

5.1.1.– Oro har, hauek dira tasaren kuotak:

5.1.1.– Con carácter general las cuotas de la tasa son las siguientes:

a) Eraiki gabeko eremua 12,25 euro/m2/urtea.

a) Superficie no edificada 12,25 euros/m2/año.

b) Eraikitako eremua 24,47 euro/m2/urtea.

b) Superficie edificada 24,47 euros/m2/año.

c) Aisia-nabigazioko erabilera duten portu-eremuetan eraikitako azalera 6,75 euro/m2/hilabetea.

c) Superficie edificada en áreas portuarias de uso náutico recreativo 6,75 euros/m2/mes.

a) eta b) kasuetan % 25eko murrizketa-koefizientea ezartzen da honako portuetan:

En los casos a) y b) se establece un coeficiente reductor del 25% en los puertos que se detallan a continuación:

• Armintza

• Armintza

• Deba

• Deba

• Ea

• Ea

• Elantxobe

• Elantxobe

• Lekeitio

• Lekeitio

• Mundaka

• Mundaka

• Mutriku

• Mutriku

• Orio

• Orio

• Plentzia

• Plentzia

• Zumaia

• Zumaia

c) kasuan % 50eko murrizketa-koefizientea ezartzen da honako portuetan:

En el caso c) se establece un coeficiente reductor del 50% en los puertos que se detallan a continuación:

• Armintza

• Armintza

• Deba

• Deba

• Ea

• Ea

• Elantxobe

• Elantxobe

• Mundaka

• Mundaka

• Mutriku

• Mutriku

• Ondarroa

• Ondarroa

• Orio

• Orio

• Plentzia

• Plentzia

5.1.2.– Emakida bidez esleitzen diren instalazioak lurpean daudenean, eta, horri esker, lurrazalean ibiltzeko eragozpenik ez badago, aplikatu beharreko kuota eraiki gabeko azalerak okupatzekoa izango da, % 50eko murrizketarekin. Lurpeko kanalizazioetan metro lineal bakoitzeko gutxienez 1 m2 zenbatuko da.

5.1.2.– Cuando las instalaciones objeto de concesión estén situadas bajo tierra y no impidan la libre circulación por la superficie, se aplicarán las cuotas correspondientes a la ocupación de superficie no edificada con una reducción del 50%. En canalizaciones enterradas se cuantificará, como mínimo, un m2 por metro lineal de canalización.

5.1.3.– Okupazioaren xedea merkataritza edo industriako jarduerak garatzea denean, eta ez badute zuzeneko loturarik portuko eginkizunekin, 5.1.1 paragrafoan ezarritako kuotak aplikatuko dira % 50eko gehikuntzarekin.

5.1.3.– Cuando el destino de la ocupación sea el desarrollo de una actividad comercial o industrial no relacionada directamente con la prestación de actividad portuaria, se aplicarán las cuotas establecidas en el apartado 5.1.1 con un incremento del 50%.

5.1.4.– Emakidaren helburu den lokala ekipatuta dagoenean eta bertan gauzatuko den merkataritza- edo industria-jarduera gauzatzeko beharrezko tresnak eta makinak barne hartzen dituenean, 5.1.1 atalean ezarritako kuota aplikatuko da, % 125 areagotuta

5.1.4.– Cuando el local objeto de la concesión se encuentre equipado y disponga de utillaje y maquinaria para el desarrollo de la actividad comercial o industrial que se vaya a desarrollar, se aplicará la cuota establecida en el apartado 5.1.1 con un incremento del 125%.

5.1.5.– Okupazio horretan bertan 5.1.2 eta 5.1.3 paragrafoetan aipatzen diren egoerak gertatzen badira, paragrafo bakoitzari dagokion kuotaren batez besteko aritmetikoa aterako da.

5.1.5.– Cuando en la misma ocupación se den los supuestos establecidos en los apartados 5.1.2 y 5.1.3, se realizará la media aritmética de las cuotas correspondientes a cada apartado.

5.1.6.– Emakidaren xedea ur-eremu jakin bat okupatzea denean, kuota eraiki gabeko azalerari dagokiona izango da.

5.1.6.– Cuando el objeto de la concesión sea la ocupación de una zona de agua delimitada, las cuotas a aplicar serán las correspondientes a la superficie no edificada.

5.1.7.– Emakidaren xedea sareak maneiatzeko erakinak eta tinak edo kutxak garbitzeko instalazioak, izotz-fabrikak; arrainak jaso, erakutsi, maneiatu edo saltzeko lonjak, edota izozteko plantak badira, eraikitako azaleraren okupazioari dagozkion kuotak % 50eko murrizketarekin aplikatuko dira.

5.1.7.– Cuando el objeto de la concesión sean edificios para la manipulación de redes e instalaciones para la limpieza de tinas o cajas, fábricas de hielo, lonjas de recepción, exposición, manipulación y/o venta de pescado o plantas congeladoras, se aplicarán las cuotas correspondientes a la ocupación de superficie edificada con una reducción del 50%.

5.1.8.– Emakidaren lehenbiziko urtean, honako hau izango da eska daitekeen tasaren zenbatekoa: tasak urte horretan indarrean egin duen aldiari eta aurreko paragrafoen arabera ateratako emaitzari heinean dagokiena. Era berean, emakidak indarrean irauten duen azken urtean ere aplikatuko da heinean banatzeko irizpide hori.

5.1.8.– En el primer año del otorgamiento de la concesión, la determinación de la cuantía de la tasa exigible será proporcional al periodo en vigor durante dicho año, aplicándose el prorrateo correspondiente al importe obtenido según los apartados anteriores. Asimismo, este criterio de prorrateo se aplicará en el último año de vigencia de la concesión.

5.2.– Baimenak:

5.2.– Autorizaciones:

Baimena denean, kopuru hauek aplikatuko dira:

Cuando se trate de una autorización se aplicarán las siguientes cuantías:

5.2.1.– Merkataritza- edo industria-jarduera baterako denean:

5.2.1.– Ejercicio de una actividad comercial o industrial:

a) Portuko jarduerekin zerikusia badu: 0,229252 euro m2-ko eta eguneko.

a) Relacionada con las actividades portuarias: 0,229252 euros/m2/día.

b) Portuko jarduerekin zerikusirik ez badu: 0,45 euro m2-ko eta eguneko.

b) No relacionada con las actividades portuarias: 0,45 euros/m2/día.

5.2.2.– Merkataritza- edo industria-jarduera baterako ez denean: 0,229252 euro m2-ko eta eguneko.

5.2.2.– Ejercicio de una actividad no comercial o industrial: 0,229252 euros/m2/día.

5.2.3.– Zehaztuko diren biltegiratze-guneetan dauden espazioak okupatu edo erabiltzeko baimena denean, tasaren zenbatekoak % 50eko murrizketa izango du kuota orokorrean.

5.2.3.– Cuando se trate de una autorización para la ocupación o utilización de espacios en las zonas de almacenamiento que se determinen, la cuantía de la tasa llevará una reducción del 50% de la cuota general.

5.3.– Emakida edo baimenei dagozkien tasen zenbatekoak urtero berrikusiko dira, dagokion legeak onartutako portuko tasak eguneratzen diren heinean.

5.3.– Las cuantías de las tasas correspondientes a las concesiones o autorizaciones se revisarán anualmente según la actualización de las tasas portuarias aprobada por la correspondiente ley.

Lehenago esleitutako emakidak eta baimenak, tituluan prezioak berrikusteko klausula daukatenak, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera berrikusiko dira, baldin eta klausula horrek lege hau aipatzen badu edo kontsumo-prezioaren indizea ez beste adierazle bat aipatzen badu. Kontsumo-prezioen indizea aipatzen badu, indize horrek izandako gorabeheren arabera berrikusiko dira.

Las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad, cuyo título contemple la cláusula de revisión de precios, se revisarán, cuando dicha cláusula se refiera a esta ley o a otro indicador distinto del índice de precios al consumo, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, y cuando la cláusula se refiera al índice de precios al consumo se revisarán en función de las variaciones experimentadas por este índice.

5.4.– Portuko Administrazioak emakidak edo baimenak esleitzeko lehiaketetara deitzen badu, oinarri-agiriek jaso ahal izango dituzte, ebazpenerako irizpideen artean, lizitatzaileek zenbateko gehigarriak eskaintzea, tasa horri begira ezarritako zenbatekoari dagokionez. Eskainitako zenbateko gehigarriak, tributu izaerarik ez dutenez, ez daude aurreko 5.3 paragrafoan aurreikusitako eguneratze-erregimenaren menpe.

5.4.– En el supuesto de que la Administración portuaria convocara concursos para el otorgamiento de concesiones o autorizaciones, los pliegos de bases podrán contener, entre los criterios para su resolución, que los licitadores oferten importes adicionales a los establecidos para esta tasa. Las cantidades adicionales ofertadas, al carecer de naturaleza tributaria, no estarán sometidas al régimen de actualización previsto en el apartado 5.3 anterior.

6.– Toki-korporazioek ez dituzte ordaindu beharko emakiden eta baimenen tasak, baldin eta baimen eta emakida horiek zuzenean edo hirugarrenen aldetik irabazteko asmoz ustiatzen ez badira.

6.– Las corporaciones locales gozarán de exención en las concesiones y autorizaciones que se les otorguen, siempre que estas no sean objeto de explotación lucrativa por sí o por terceras personas.

7.– Onura publikokotzat deklaratutako irabazi-asmorik gabeko erakundeek ez dituzte tasak ordaindu beharko, baldin eta ematen zaizkien baimenetan portuko jabari publikoaren okupazioak erabilera ekonomikorik ez badakar.

7.– Las entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública gozarán de exención en las autorizaciones que se les otorguen para aquellas actividades en las que la ocupación y utilización del dominio público portuario no lleve aparejada una utilidad económica.

8.– Portuko jabari publikoa titulurik gabe erabiliz gero, aplikatu beharreko kuota baimenei dagokiena % 100ean gehituta izango da».

8.– En los supuestos de ocupación o utilización del dominio público portuario sin título, la cuota a aplicar será la correspondiente a las autorizaciones incrementada en un 100%».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ekainaren 30eko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Aldatu egiten da ekainaren 30eko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 210. artikulua, zeinari 8. zenbakia gehitzen baitzaio, honela dioena:

Se modifica el artículo 210 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, incorporando un párrafo 8 que queda redactado como sigue:

«8.– Hirigintza-lizentzia bidez baimendutako egintzaren ondorioz portuko jabari publikoa okupatzen edo erabiltzen denean, emakidaren iraungitzeak jabari publikoko tituluak eusten dion hirigintza-lizentzia iraungitzea ekarriko du».

«8.– Cuando el acto autorizado por la licencia urbanística suponga la ocupación o utilización de dominio público portuario, la extinción de la concesión llevará consigo la extinción de la licencia urbanística a la que da soporte el título demanial».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Legearen garapena eta aplikazioa.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Desarrollo y aplicación de la ley.

Ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari, bere eskumenen esparruan, lege honetan ezarritakoa garatu eta aplikatzeko beharrezko xedapenak emateko.

Se habilita al Gobierno Vasco para, en el ámbito de sus competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilabetera jarriko da indarrean lege hau.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 29a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2018.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental