Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

104. zk., 2018ko maiatzaren 31, osteguna

N.º 104, jueves 31 de mayo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2857
2857

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 16koa, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariarena, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduari (EITE) buruzko arauak ematen dituen Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Aginduaren eranskina aldatzen duena.

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, que modifica el anexo de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Aginduak instalazio termikoaren ziurtagiriaren formatu bat ezarri zuen, II. eranskinean jaso zena.

La Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, estableció un formato de certificado de instalación térmica que se incluyó en el Anexo II de la misma.

Bestalde, industria-instalazioak abian jartzeko prozedura errazteko urriaren 30eko 229/2012 Dekretuak ezarritakoaren arabera, eraikinetan 70 kW baino potentzia txikiagoko instalazio termikoak abian jartzen direnean beharrezkoa da Administrazioari horren berri ematea.

Por otro lado, el Decreto 229/2012, de 30 de octubre, de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales establece la obligatoriedad de comunicar a la administración la puesta en servicio de las instalaciones térmicas de los edificios cuya potencia sea inferior a 70 kW.

Aurreko paragrafoan adierazitako izapidea burutzeko, beharrezkoa da enpresa instalatzaileak ematen duen ziurtagiriaren gutxieneko edukia eguneratzea, besteak beste, titularraren identifikazioa, sorgailuaren kalifikazio energetikoa eta hotz-sorgailuen eraginkortasun energetikoko koefizientea (COP).

Para poder realizar la tramitación indicada en el párrafo anterior es necesario actualizar el contenido mínimo del certificado que emiten las empresas instaladoras incluyendo, entre otras modificaciones, la identificación del titular, la calificación energética del generador y el COP de los generadores de frío.

Bestalde, 238/2013 EDak Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Erregelamendua onartzen duen 1027/2007 EDa aldatu zuen, besteak beste haren 24. artikulua –instalazio termikoak abian jartzeari buruzkoa– eta zehaztu aldaketak egiten direnean 70 kW baino potentzia txikiagoko bero- edo hotz-sorgailu bat ordezkatzeko ez dela beharrezkoa aldaketok Administrazioko organo eskudunean erregistratzea.

Además, el RD 238/2013 modificó el RD 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, modificando, entre otros, el artículo 24 sobre la puesta en servicio de las instalaciones y especificando que las modificaciones consistentes en la sustitución de un generador de calor o frío de potencia inferior a 70 kW no es necesario registrarlas ante el órgano competente de la Administración.

Aipatu 2008ko uztailaren 22ko Aginduaren azken xedapenetatik hirugarrenak industria-segurtasunaren eta energiaren arloan eskumena duen zuzendariari ahalmena ematen dio agindu horrekin batera doazen eranskinak aldatzeko edo dokumentu berriak gehitzeko.

La disposición final tercera de la citada Orden de 22 de julio de 2008 faculta al Director competente en materia de seguridad industrial y energía para modificar los anexos que acompañan a la citada Orden o añadir nuevos documentos.

Erregelamendu-eskakizunen eguneratzea ikusita, hau

Vista esta actualización de los requisitos reglamentarios,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Instalazio termikoaren ziurtagiria.

1.– Certificado de instalación térmica.

Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduari (EITE) buruzko arauak ematen dituen Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Aginduaren 2. eranskina aldatzen da, instalazio termikoen ziurtagiriaren eredua ezartzen duena.

Se modifica el Anexo 2 de la Orden de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), que establece el modelo de certificado de instalaciones térmicas.

Ebazpen honen eranskinean ezartzen da enpresa instalatzaileek emandako instalazio termikoen gaineko ziurtagiriek izan behar duten gutxieneko edukia.

En el anexo de esta resolución se establece el contenido mínimo que debe incluirse en los certificados de las instalaciones térmicas emitidos por las empresas instaladoras.

2.– Jarraibide hau izenpetzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

2.– Esta instrucción entra en vigor desde el día siguiente de su firma.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2018.

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria,

El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,

AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.

AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental