Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

84. zk., 2018ko maiatzaren 3a, osteguna

N.º 84, jueves 3 de mayo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2393
2393

EBAZPENA, 2018ko apirilaren 19koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaie Donostiako (Gipuzkoa) Parte Zaharra monumentu-multzoaren kategoriarekin kultura-ondasun kalifikatu deklaratzeko espedienteari eta espedientea jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzuteko aldiari.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2018, del Viceconsejero de Cultura, por la que se incoa y se somete a información pública y audiencia a los interesados el expediente para la declaración de Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor de la Parte Vieja de San Sebastián (Gipuzkoa).

Euskal Autonomia Erkidegoak kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta. Bere gain hartutako eskumena baliatuz, uztailaren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko kultura-intereseko ondasunak deklaratzeko prozedurak arautzen dituen Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En ejercicio de la competencia asumida, se aprueba la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, que rige los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Donostiako (Gipuzkoa) Parte Zaharrak duen interesa azterturik, eta Kultura Ondarearen Zentroko Zerbitzu Teknikoek aurkezturiko ebazpen-proposamenari jarraituz, honako hau

Visto el interés de la Parte Vieja de San Sebastián (Gipuzkoa) y atendiendo a la propuesta de resolución presentada por los Servicios Técnicos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Donostiako Parte Zaharra monumentu-multzoaren kategoriarekin kultura-ondasun kalifikatu deklaratzeko espedienteari hasiera ematea, hauek kontuan hartuta: ebazpen honen I. eranskinean ezartzen den mugaketa, II. eranskinean dagoen deskribapena eta III. eranskinean erantsitako babes-araubidea.

Primero.– Incoar el expediente de declaración como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor de la Parte Vieja de San Sebastián, teniendo en cuenta la delimitación que se establece en el Anexo I de la presente Resolución, así como la descripción que figura en el Anexo II y el régimen de protección que se incorpora en el Anexo III.

Espediente honi hasiera ematearen ondorioz, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ondasun kalifikatuei ezarritako babes-araubidea aplikatuko zaio Donostiako Parte Zaharrari.

La incoación de este expediente determinará respecto a la Parte Vieja de San Sebastián, la aplicación provisional del régimen de protección previsto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco para los bienes calificados.

Bigarrena.– Donostiako Parte Zaharra monumentu-multzoaren kategoriarekin kultura-ondasun kalifikatu deklaratzeko espedientea jendaurrean jartzeko aldiari hasiera ematea, hauek kontuan hartuta: I. eranskineko mugaketa, II. eranskineko deskribapena eta III. eranskineko babes-araubidea. Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 20 eguneko epea egongo da alegazioak egin eta egokitzat jotzen diren agiriak aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 82. eta 83. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. Espedientea Euskal Kultur Ondarearen Zentroan dago ikusgai (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz).

Segundo.– Abrir un período de información pública del expediente incoado para la declaración de Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor de la Parte Vieja de San Sebastián, en base a la delimitación que figura en el Anexo I, teniendo en cuenta la descripción del Anexo II y estableciendo el régimen de protección que se incorpora como Anexo III del mismo, para que durante el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, se puedan efectuar las alegaciones y presentar la documentación que se estime oportuna, como previenen los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, encontrándose el expediente de manifiesto en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, sito en la Calle Donostia-San Sebastián n.º 1 de Vitoria-Gasteiz.

Hirugarrena.– Jakitera ematea Donostiako Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuari eta Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari prozedura honen izapidea hasteak eten egiten dituela eraginpeko finketetarako udal lizentziak, partzelatzekoak, eraikitzekoak edo eraistekoak izan, baita jada emandakoen ondorioak ere. Halako finkaren batean ezinbestean obraren bat egin behar bada eta obra geroraezina bada, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baimena beharko da nahitaez.

Tercero.– Hacer saber al Ayuntamiento de San Sebastián, así como a los Departamentos de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes y de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que la incoación del presente procedimiento causa la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las fincas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en las fincas precisarán, en todo caso, autorización de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Laugarrena.– Espedientea izapidetzen jarraitzea indarrean diren xedapenen arabera.

Cuarto.– Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Bosgarrena.– Ebazpen honen berri ematea Donostiako Udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuari eta Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari, eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari.

Quinto.– Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de San Sebastián, a los Departamentos de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes y de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

Seigarrena.– Argitara ematea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, herritar oro jakitun egon dadin.

Sexto.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa para su general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2018.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MUGAKETA
DELIMITACIÓN

Mugaketaren eremua.

Ámbito de la delimitación.

Donostiako Parte Zaharraren mugaketa grafikoa eranskin honetan adierazitakoa da eta, kontraesanik badago adierazpen grafikoaren eta hitzezko deskribapenaren artean, grafikoarena nagusituko da.

La delimitación gráfica de la Parte Vieja de San Sebastián es la que se expresa en el presente Anexo prevaleciendo, en caso de contradicción, la descripción gráfica sobre la literal.

Donostiako Parte Zaharraren muga-perimetroa forma lineal, jarraitu eta irregularrean konfiguratuta dago, eta haren barruan daude Parte Zaharra, lau angeluko forma izanik, eta kaia, mendebaldetik ekialderako forma luzatukoa. Hau da ibilbidearen deskribapena:

El perímetro delimitado de la Parte Vieja de San Sebastián está configurado por una forma lineal, continua e irregular que abarca la Parte Vieja o Alde Zaharra, de forma cuadrangular, incluido el muelle, de forma alargada en sentido oeste-este. Su recorrido se describe a continuación:

Iparraldeko muturrean hasten da, Argazkilari Elkartearen eraikinaren ipar-izkinatik, San Joan kalearen amaieran, eta jarraitzen du ekialdeko fatxadatik, gero, kale horretan bertan hegoalde-hego-ekialdera, Boulevard zumardiraino. Hortik aurrera, lerroak luzetara zeharkatzen du Boulevard zumardia itsasertzeraino; gero, kaien kanpoko mugei lotuta, Kaiko pasealekuaren hasieraraino jarraitzen du, lonja berriaren ondoan. Mendebalderantz, mugak osorik egiten du pasealeku hori, kofradia pasatu arte, eta barnean hartzen ditu hego-mendebaldeko kai-muturra eta, kostaldetik, Aquarium osoa, Kaiko 33. zenbakiraino. Eskuaira egiten du orubearen mugatik, lehenik, iparraldera eta, gerora, ekialdera, Apaizen pasealekuaren ipar-ertzetik; eta sartu-irten batzuekin jarraitzen du Urgull mendiko eskolen atzealdetik, Guardetxetik eta San Telmotik. Perimetro-lerroa mendiko eskailera ekialdekoenetara heltzen da eta angelua egiten du Argazkilari Elkartearen mendebaldeko itxituraraino, eta hor ixten da perimetroa.

Comienza en su extremo norte, desde la esquina septentrional del edificio de la Sociedad Fotográfica, al final de la Calle San Juan y sigue por su fachada oriental y luego hacia el sur-sureste por dicha calle hasta el Boulevard. A partir de aquí la línea recorre longitudinalmente el Boulevard hasta llegar al borde de la mar, para proseguir ajustada a los límites exteriores de los muelles, hasta el comienzo del Paseo del Muelle, junto a la lonja nueva. En dirección oeste el limite recorre la totalidad de dicho Paseo hasta sobrepasar la Cofradía, incluir el espigón suroeste y, por la línea de costa, abarcar la totalidad del Acuarium hasta el número 33 del Muelle. Dobla a escuadra por el linde del solar, primero hacia el norte y luego hacia el este, siguiendo el borde septentrional del Paseo de los Curas y continúa en breves quiebros por las partes zagueras de las Escuelas del Monte Urgull, la casa del Guarda y San Telmo. La línea perimetral llega a las escaleras más orientales del monte y dobla en ángulo hasta el cierre occidental de la Sociedad Fotográfica y cierra el perímetro.

Mugaketaren justifikazioa.

Justificación de la delimitación.

Ondasun kalifikatua mugatzeko, kontuan hartu dira Parte Zaharraren eremua eta kaia. Batetik, Parte Zaharrean elkartzen dira kultura-interes handiko balioak, hala nola arkitekturaren kontzeptu neoklasikoari erantzuten dion hiri-bilbe eta -diseinu bateratua. Bestetik, kaia Erdi Aroko hiritik banatu ezin den atala da, eta ekonomiaren oinarria izan da mendeetan zehar. Bi eremu horiek jarraitutasun fisikoa dute eta, morfologikoki desberdinak diren arren, osagarriak dira bai lotura funtzionalari esker, bai elementu komun garrantzitsuei esker, esate baterako, Errege-erregina Katolikoen harresia.

Para la delimitación del Bien Calificado se ha tenido en cuenta, por un lado, el ámbito de la Parte Vieja, donde confluyen valores de interés cultural como la trama y el diseño urbano unitario que responde a una concepción neoclásica de la arquitectura, y, por otro, el muelle como parte inseparable de la ciudad medieval y base económica durante siglos. Se trata de dos áreas que mantienen una continuidad física y, a pesar de sus diferencias morfológicas, son complementarias tanto, por su conexión funcional, como por la existencia de notables elementos comunes, como la muralla de los Reyes Católicos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN

Antso Jakitunaren forua izan aurretiko dokumenturik ez dago Donostiaren jatorri zehatza zein den jakiteko. Horri buruzko dokumentazio gutxi dago. Hala ere, badirudi Donostia hiriaren kokaleku urrunenaren abiapuntua Antigua auzoa izan zela, izen bereko monasterioan; gainera, antzinako beste biztanle-gune batzuk ere bazeuden, hala nola Urgull mendiko gaztelua eta bera lehorrera lotzen zuen tonboloko herrixka, arrantzan eta merkataritzan ziharduena.

No contamos con documentación que nos permita conocer con precisión los orígenes de San Sebastián anteriores a la concesión del fuero de Sancho «el Sabio». La documentación al respecto es escasa. No obstante, el punto de partida del asentamiento más remoto de la ciudad de San Sebastián parece que se localizaba en el barrio de «El Antiguo», en el monasterio denominado de este mismo modo, señalándose, además, otros núcleos antiguos de población como el castillo del Monte Urgull y el poblado emplazado en el tómbolo que lo unía a tierra, cuyos habitantes se dedicaban a la pesca y a la actividad mercantil.

Hasiera batean, Oria eta Bidasoa arteko lurrak, Donostiako enklabea barnean hartuta, ez ziren Gipuzkoakoak, Nafarroako erresumari lotuta zeuden eta. XII. mendearen bigarren erdialdean, estrategia politiko eta ekonomikoaren ondorioz, Nafarroako Erresumak Gipuzkoako ipar-ekialdean jarri zuen interesa, itsasorako irteera nahi zutelako; eta, 1180. urtearen inguruan, Antso VI.a Jakitunaren subiranotasunpean, Donostiako hiribildua fundatu zen.

Las tierras que se extienden, entre el Oria y el Bidasoa, incluyendo el enclave donostiarra, inicialmente no pertenecían a Gipuzkoa y se encontraban vinculadas al reino Navarro. En la segunda mitad del siglo XII, por razones de estrategia política y económica, los intereses del reino Navarro se centran en el sector nororiental de Gipuzkoa buscando la salida al mar y hacia 1180, bajo la soberanía de Sancho VI «El Sabio» se funda la Villa de San Sebastián.

Apurka-apurka joan zen finkatzen Urgull mendiaren magalean zegoen kokalekua. Gaskoiak heldu, eta hango biztanleria areagotu zen. Parrokia-eliza bi eraiki ziren –Santa Maria eta San Bizente– eta Donostiako hiri-garapenaren oinarri bilakatu zen biztanle-gune hori. Horri dagokionez, Santa Maria eta San Bizente elizei buruzko lehen dokumentu-erreferentzia segurua 1178ko abendukoa da, Iruñeko apezpikutzak eta Leireko abadiak eliza bien errenten gaineko lehia izan zutenekoa (in ecclesiis Sancti Sebastiani, scilicet, Sancta Maria et Sancti Vincencil).

Paulatinamente, el asentamiento situado al pie del Monte Urgull se va afianzando. La llegada de gascones aumenta su población. Se erigen dos iglesias parroquiales –Santa María y San Vicente– y este núcleo se transforma en la base del desarrollo urbano donostiarra. A este respecto, la primera referencia documental segura referente a las iglesias Santa María y San Vicente, cuyas rentas se disputaban el obispado de Pamplona y la abadía de Leire, data de diciembre de 1178 (in ecclesiis Sancti Sebastiani, scilicet, Sancta Maria et Sancti Vincencil).

1200etik aurrera, merkataritzarako onuragarria izan zen aldaketa bat gertatu zen: Donostia itsasorako irteera bilakatu zen Gaztelako Alfontso VIII.a erregearen basailutzaren ondorioz gorabidean zegoen monarkia aberats batentzat, eta hiribilduak merkataritza-trafikoa bizirik iraunaraztera eta merkatariei laguntzera zuzendutako pribilegioak lortu zituen. Horren ostean, XV. mendearen azken laurdenean, hiribildua gotorleku bihurtu zen, kokapen estrategikoari esker, eta hirigunea harresiz inguratuta geratu zen; eremu horretatik kanpo geratu zen kaia.

A partir del año 1200 se producirá un cambio beneficioso para el comercio: San Sebastián pasa a ser la salida al mar de una acaudalada monarquía en plena expansión al rendir vasallaje al rey castellano Alfonso VIII y la villa adquirirá privilegios dirigidos a mantener vivo el tráfico mercantil y favorecer a los comerciantes. Posteriormente, en el último cuarto del siglo XV, la villa adquirirá la condición de plaza fuerte debido a su situación estratégica y el núcleo urbano quedará delimitado por murallas, dejando fuera de este ámbito el muelle.

Une horretatik aurrera, hiribilduak setio ugari izan zuen eta, ondorioz, inbertsio ekonomiko handiak egin behar izan zituzten, eta gotorlekuan etengabeko aldaketak egin, defentsa-sistema berrietara egokitzearren. Horrela, Erdi Aroko harresiak eraginkorra izateari utzi zionez, haren aurrean, beste harresi hauskaitzago bat eraiki zuten, gotorleku harresituen postulatu berrien arabera. Prozesu honek XVII. mendean zehar iraun zuen eta, neurri txikiago batean, XVIII.ean ere bai.

A partir de este momento, la villa sufrirá numerosos asedios que demandarán fuertes inversiones económicas y la continua modificación de las fortificaciones para adaptarlas a los nuevos sistemas de defensa. De este modo, la muralla medieval deja de ser operativa y, delante de ella, se construye una nueva, más resistente y acorde con los nuevos postulados de fortificación abaluartada. Este proceso continuará durante el siglo XVII y, en menor medida, en el XVIII.

Gerra-giroko bi menderen ostean, 1662an, Filipe IV.ak hiri-titulua eman zion; 1719an, Frantziako armada batek, Berwick dukea buruan, hiribildua hartu zuen lehendabiziko aldiz.

Tras dos siglos de continuo clima bélico, en 1662, Felipe IV le concede el título de Ciudad y en 1719 la villa será tomada, por primera vez, por un ejército francés dirigido por el Duque de Berwick.

Harresi barruko hiri-trazadurak lau angeluko oinplanoa zuen eta haren mugak honela zeuden definituta: iparraldean Urgull mendia, hegoaldean tonboloa eta ekialde-mendebaldean itsasoa. Urgull mendiaren magalean, San Telmo komentua, San Bizente, Santa Maria eta Santa Teresa komentua eraiki ziren, Santa Ana basilikarekin batera. Gaur egungo Santa Korda kaleak Erdi Aroko harresi zaharraren trazadura markatzen du, hiriaren iparraldeko mugan, harresi-barrutik kanpo San Telmo utziz. Egituraketa horretan, harresietara alboratuta, era guztietako eraikuntzak sortu ziren, batzuk beste batzuk baino egonkorragoak, eta denborak aurrera egin ahala kontsolidatu ere egin ziren. Nabarmentzekoak dira belenak: kalexka estuak, gehienak irteerarik gabeak, amaiera etxadien barnealdeko patio txiki batean zutela 1723an, Plaza Berria zeritzona sortu zuten, gaur egun Konstituzio Plazaren toki berean, eta bertan instalatu zuten udaletxe barrokoa; Hércules Torrelli ingeniari militarrak diseinatu zituen biak, udaletxea eta plaza.

El trazado urbano amurallado constaba de planta cuadrangular y sus límites quedaban definidos al norte por el monte Urgull, al sur por los arenales del tómbolo y, por el este-oeste por el mar. Junto a las laderas de Urgull se levantaron el convento de San Telmo, San Vicente, Santa María y el Convento de Santa Teresa, que incorporó la basílica de Santa Ana. La actual calleja de Santa Corda marca el trazado de la antigua muralla medieval que limitaba la ciudad por el norte, dejando a San Telmo fuera del recinto amurallado. En su estructura, arrimadas a las murallas, fueron surgiendo toda una serie de edificaciones de construcción más o menos precaria que, con el tiempo, tendieron a consolidarse. Destaca la existencia de las llamadas «belenas»: estrechas callejas, normalmente sin salida, que terminaban en un pequeño patio en el interior de las manzanas de casas. En 1723 se abre la denominada Plaza Nueva, en el lugar que ocupa la actual Plaza de la Constitución, y en ella se instaló la barroca Casa Consistorial diseñada, al igual que la plaza, por el ingeniero militar Hércules Torrelli.

Urgull mendian, XII. mendetik, bazen beste gotorleku bat, eta haren gainean eraiki ziren Santa Cruz de la Motako gaztelua eta zenbait artilleria-plataforma, bolborategi, biltegi eta instalazio militar, mendeetan zehar eraikitzen eta aldatzen joan direnak.

En el monte Urgull existía desde el siglo XII otra fortificación sobre la que se levantará el castillo de Santa Cruz de la Mota y una serie de plataformas artilleras, polvorines, almacenes e instalaciones militares construidas y modificadas a lo largo de los siglos.

Hala ere, gaur egungo Parte Zaharraren jatorria 1813ko abuztuaren 31n dago, tropa angloportugesek ia hiri guztia suntsitu zutenean, Wellington dukea buruan zela. Setioan, hiria erre zuten eta Trinitate kaleko eraikin batzuk baino ez ziren geratu (gaur egun, abuztuaren 31 kalea). Ugartemendia arkitektoari eman zioten berreraikitzeko enkargua; berreraikitzeko, trazadura zaharra arrazionalizatu zuen eta ezarritako eraikuntza-ordenantzek hiri-formak diseinatzeko modu bateratu bat ezarri zuten, non erreferentzia egiten baitzitzaion, funtsean, fatxaden konposizioari.

Sin embargo, la actual Parte Vieja tiene su origen en la destrucción casi total de la ciudad a manos de tropas anglo-portuguesas lideradas por el duque de Wellington el 31 de agosto de 1813. El asedio incendió la ciudad y únicamente restaron edificaciones en la calle Trinidad (hoy calle 31 de agosto). El encargo de reconstrucción recae en el arquitecto Ugartemendia y se reedifica racionalizando la antigua traza y estableciendo unas ordenanzas edificatorias que impondrán una manera unitaria de diseñar las formas urbanas haciendo referencia, básicamente, a la composición de fachadas.

1863an, hiriak gotorlekua izateari utzi zion eta harresiak eraisteko baimena eman zuten. Horren ondorioz, hirigintza-garapena sustatu eta segidako hiri-zabalguneak eraikitzen hasi ziren; kuantitatiboki, horrek hiri-azalera zabaltzen lagundu zuen eta egitura-berrikuntza esanguratsuak ekarri zituen, geroko eta gaur egungo hirigintza-garapenari bidea eginez.

En 1863 la ciudad perderá su condición de plaza fuerte y se autoriza el derribo de las murallas. Este hecho fomentará el desarrollo urbanístico y dará paso a la construcción de los sucesivos ensanches que contribuirán a aumentar cuantitativamente la superficie urbana e introducir importantes innovaciones en su estructura, facilitando el futuro desarrollo urbanístico hasta la actualidad.

Gaur egun, Parte Zaharrak oinplano errektangular samarra du eta bost kale nagusik osatzen dute, ipar-hegoaldeko norabidean (Kanpandegi kalea, Kale Nagusia, San Jeronimo, Narrika eta San Joan) eta eki-mendebaldeko norabidean (Enbeltran kalea/Sarriegi plaza, Fermin Calbeton, Portu kalea, Iñigo, abuztuaren 31, Santa Korda kalexka, eta Joan De Bilbao eta Arrandegi kalea, ibilbide osoa izan gabe). Hiri-bilbearen barruan, zenbait plaza eta espazio libre ere badira nabarmentzekoak: Sarriegi, Lasala, Esterlines, Konstituzio plaza (Pedro Manuel de Ugartemendiak eta Alejo Mirandak 1817-1824 bitartean estilo neoklasikoan eraikia).

La Parte vieja actual tiene planta aproximadamente rectangular y está formada por cinco calles principales en orientación norte-sur (Campanario, Mayor, San Jerónimo, Narrica y San Juan) y en sentido este-oeste (Embeltrán/Plaza Sarriegui, Fermín Calbetón, Puerto, Íñigo, 31 de agosto y calleja de Santa Corda, además de Juan de Bilbao y Pescadería, que no tienen un recorrido completo). Dentro de la trama urbana destacan las plazas o espacios libres como: Sarriegi, Lasala, Esterlines, la Constitución (Pedro Manuel de Ugartemendía y Alejo Miranda, edificada en estilo neoclásico entre 1817-1824).

Mendebaldeko harresi-atalaren aztarnek Kaia mugatzen dute, zeina Portu kalearekin baitago komunikatuta, antzina «Portaleta» zeritzon itsas atearen bidez (antzinako Iñigo Goikoa kalearen luzapena). Kaiko kalearen gainean, zubi bat eraiki zuten Kanpandegi kaleari segida emateko eta Gaztelubidearekin lotzeko, harresien eta gazteluaren artean artilleria mugitu dadin.

Los restos del lienzo occidental de la muralla delimitan el Muelle que se comunica con la calle Puerto a través de la antigua puerta de mar «Portaletas» (prolongación de la antigua calle de Íñigo Alto). Sobre la calle Puerto, se construyó un puente para dar continuidad a la calle del Campanario y enlazarla con la subida al Castillo para permitir el movimiento de la artillería entre las murallas y el Castillo.

Ekialdeko muga mendebaldeko hiri-zabalgunea da, San Joan kalean eta Bretxako Azoka zaharreko merkataritza-zentroan zehar. Hegoaldean, Boulevard zumardiarekiko muga dago; espazio ireki bat da eta, antzina, bertan egon ziren eraikita harresiaren atal nagusia eta kubo inperiala. Iparraldean, Urgull mendiarekiko mugan, mendi-magalean, 1813ko sutean desagertu ez ziren eraikin batzuk daude (Santa Teresa, Santa Maria, San Telmo, San Bizente eta auzo-eraikin batzuk).

Por el este limita con el Ensanche Oriental a través de la calle San Juan y el complejo del Centro Comercial del antiguo Mercado de la Brecha. Por el sur, con el Boulevard, espacio abierto donde antiguamente se levantaba el lienzo principal de la muralla y el Cubo Imperial. Por el norte con el Monte Urgull, y, próximos a sus laderas, se encuentran los edificios que se libraron del incendio de 1813 (Santa Teresa, Santa María, San Telmo, San Vicente y algunas edificaciones de vecindad).

Oro har, konposizioan, fatxadek gordetzen dituzte Ugartemendiaren ordenantzetako elementu identifikatzaileak: lehen solairurainoko harlanduzko oinarria; kale nagusietan, harlanduz inguratutako ardatzen arabera lerrokatutako bao bertikalak, erregularki kokatuta; izkinetako harlanduzko pilastrak, gainean, mentsulak eta arrailak, euri-urak jaisteko zorrotenak jartzeko; hegal zurburudunak.

En general, las composiciones de fachada mantienen elementos identificadores que responden a las características de las ordenanzas de Ugartemendia: base de piedra sillar hasta planta primera, disposición regular de huecos verticales alineados a ejes recercados con sillería en calles principales, pilastras de sillar en esquinas rematadas con ménsulas y con hendidura para alojar la bajante de pluviales, alero con canes de madera.

Etxebizitzak behar izango zirelako arazoa aurreikusita, ordenantzek baimena eman zuten hegalaren gaineko altuera txikiagoko atikoak egiteko. Hala ere, eraikin batzuek badauzkate jasodura bat baino gehiago, baita irtenak ere, teilatupeko aprobetxamenduak, balkoi jarraituak eta teilatupe desberdinak, eta horiek guztiek ordenantzetako hegal teorikoa aldatzen dute.

Las ordenanzas, en previsión al problema de necesidad de vivienda, permitieron áticos de menor altura sobre el alero. Sin embargo, existen edificaciones con más de un levante e incluso volados, con aprovechamientos en bajo cubierta, balcones corridos y buhardas desiguales que alteran el alero teórico de las Ordenanzas.

Kaiari dagokionez, funtsean, bere ezaugarriak gorde ditu 1575etik 1848-1850era arte; Manuel Peironcely ingeniariak kaia zabaltzeko obrak proiektatu zituen arte. Eraikin horiek arrantzaleen etxebizitzak eta lantokiak izan dira, eta oso auzo desberdin bat osatu dute, non 1850az geroztik egindako fatxada arkupeduneko eraikinak nabarmentzen baitira.

Respecto al muelle, ha mantenido sustancialmente sus características, desde 1575 hasta 1848-1850, fecha en la que el ingeniero Manuel Peironcely proyecta las obras de ampliación. Sus construcciones han constituido el lugar de residencia y trabajo de la población dedicada a la actividad pesquera y forman un barrio claramente diferenciado en el que destacan las edificaciones con fachada porticada realizadas a partir de 1850.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BABES-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
BABES-ARAUBIDEAREN EZAUGARRIAK
CARÁCTER DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

1. artikulua.– Babes-araubidearen xedea.

Artículo 1.– Objetivo del Régimen de Protección.

Babes-araubide hau Donostiako Parte Zaharra monumentu-multzo kalifikatu deklaratzeko ataletako bat da; horrenbestez, kalifikazioak eraginpean hartzen dituen ondasunak haren arabera kontserbatu behar dira eta hirigintza-plangintzako tresnek haren zehaztapenak bete behar dituzte.

El presente Régimen de Protección forma parte de la declaración de la Parte Vieja de San Sebastián como Conjunto Monumental Calificado, debiendo someterse al mismo la conservación de los bienes afectados por la calificación y ajustarse a sus determinaciones los instrumentos de planeamiento urbanístico.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Jarraian finkatzen den babes-araubidea aplikatu beharko zaie multzo osoaren mugaketan sartutako higiezin eta espazio guztiei.

El Régimen de Protección que se fija a continuación será de aplicación para la totalidad de los inmuebles y espacios incluidos en la delimitación del Conjunto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL

3. artikulua.– Edukia.

Artículo 3.– Contenido.

Testu honen edukiak babes-araubide hau garatuko duen hirigintza-plangintzak nahiz haren etorkizuneko berrikuspenek ondarea babesteko bete beharko dituzten baldintza orokorrak finkatzen ditu.

El contenido de este texto fija las condiciones generales a cumplir, en lo referente a la protección del patrimonio, tanto por el planeamiento urbanístico que desarrolle este Régimen de Protección, como por las sucesivas revisiones del mismo a efectuar en el futuro.

4. artikulua.– Garapeneko hirigintza-plangintzari buruzko zehaztapenak.

Artículo 4.– Planeamiento urbanístico de desarrollo.

Babes-araubide honetan sartuta dauden ondasunei aplika dakiekeen hirigintza-plangintzak Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 28. artikuluan aipatutako txostena beharko du, lehenago aipatutako artikuluan, hain zuzen; txosten horretan edozein esku-hartzeren harmonizazio-maila jasoko da, oin berriko eraikuntza barnean hartuta.

El planeamiento urbanístico aplicable a los bienes incluidos en el presente Régimen de Protección, requerirá el informe que menciona el anteriormente citado artículo 28 de la Ley 7/1990, de 3 julio, de Patrimonio Cultural Vasco, el cual incluirá el grado de armonización de cualquier intervención, incluida la edificación de nueva planta.

Harik eta babes-araubide hau garatuko duten hirigintza-tresnak onartu arte, zorrozki bete beharrekoa izango da aipatutako legearen 28 artikulua.

En tanto no se aprueben los instrumentos urbanísticos que desarrollen el presente Régimen de Protección, será de estricto cumplimiento el artículo 28 de la citada ley.

5. artikulua.– Preskripzio orokorrak.

Artículo 5.– Prescripciones generales.

Espazio publikoetan egin beharreko jarduketa orok espazio horien izaera eta egitura indartuko ditu, eta, halaber, hiri-altzariak monumentu-multzo osoaren ingurumen-izaerarekin integratuko eta harmonizatuko ditu.

Toda actuación a ejecutar en espacios públicos potenciará el carácter y la estructura urbana de los mismos integrando y armonizando, asimismo, el mobiliario urbano con el carácter ambiental del Conjunto.

Baimen, erabilera, jarduera, defentsa, zehapen, arau-hauste eta gainerako alderdiei dagokienez, babes-araubide honetako babes-mailetan sartutako eraikin guztiek Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legea bete beharko dute.

Todos los edificios incluidos en los niveles de protección del presente Régimen de Protección, estarán sujetos en cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos a lo previsto en la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco.

Monumentuen kategoria izan eta kultura-ondasun kalifikatu deklaratuta dauden edo etorkizunean deklaratuko diren higiezin eta elementuei eta, horren ondorioz, babes-araubide xehatua ezarrita dutenei, araubide hori aplikatu behar zaie, eta araudi hau aplikazio osagarrikoa izango da.

Para aquellos inmuebles y elementos que estén declarados como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Monumento, o lo sean en el futuro y, por tal circunstancia, cuenten con un Régimen de Protección pormenorizado, les será de aplicación dicho Régimen, resultando la presente normativa de aplicación supletoria.

Babes-araubide honen eraginpean dauden ondasunen jabeek Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 20. eta 35. artikuluek eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 24. artikuluak ezartzen dituzten kontserbazio-, zaintza- eta babes-betebeharrak bete beharko dituzte.

Los propietarios de los bienes afectados por el presente Régimen de Protección vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones de conservación, cuidado y protección impuestas por la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco en sus artículos 20 y 35, y por el artículo 24 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Babes bereziko, babes ertaineko edo oinarrizko babeseko zerrendetan sartutako ondasunak eraisteko, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 36. artikulua bete beharko da, eta horren arabera baino ezin izango dira eraitsi.

El derribo de los bienes incluidos en los listados de Protección Especial, Protección Media o Protección Básica, sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Babes-araubidearen araubide orokor honen aplikazioak ahalbidetzen badu, elementuren baten erabilerarako, Parte Zaharrak berezko dauzkan ezaugarri tipologiko edo formaletan aldaketak sartzea, Eusko Jaurlaritzaren organo eskudunak xedatutakoaren mende jokatu beharko da.

En el caso de aquellos elementos en los que la aplicación del presente Régimen General del Régimen de Protección posibilite la introducción de usos que provoquen modificaciones en las características tipológicas o formales propias de la Parte Vieja, se estará a lo que a tal efecto disponga el órgano competente del Gobierno Vasco.

Babes-araubide honen aplikazioak ahalbidetzen badu elementu jakin batzuk osorik edo partez eraistea, edota 6. apartatuaren arabera araututakoak badira, gorde egin beharko dira bistan dauden edo gaur egun ezkutuan dauden eta egikeraren bereizgarriak diren harrizko elementu guztiak, hala nola harlanduzko ertzak, ateburuak, leihoburuak, inpostak, mentsulak, eta abar, eraikuntza berrian erabiltzeko.

En el caso de aquellos elementos en los que la aplicación del presente Régimen de Protección posibilite la demolición total o parcial de los mismos, o bien en el caso de los regulados según el apartado 6, deberán de ser mantenidos los elementos pétreos, vistos o actualmente ocultos, característicos de las fábricas, tales como sillares esquineros, dinteles, impostas, ménsulas, etc. para su utilización en la nueva construcción.

Babes-araubide hau garatzen duen hirigintza-plangintzak begiratuko du gehienezko zenbateko altuera daukaten hiria Ugartemendiaren ordenantzen arabera berreraiki zen alditik aurrerako jasodurek, eta daudenekin bateragarriak diren aprobetxamendu-profil berriak proposatuko ditu.

El planeamiento urbanístico que desarrolle este Régimen de Protección revisará la altura máxima de los levantes posteriores al periodo de reconstrucción de la ciudad mediante las Ordenanzas de Ugartemendia y propondrá nuevos perfiles de aprovechamiento equiparables a los existentes.

6. artikulua.– Partzelazioak.

Artículo 6.– Parcelaciones.

Parte Zaharraren egituraketa berezia kontuan izanik, eta haren ezaugarri morfologikoak babesteko xedez, aurretik dagoen partzelazio-eskema bere horretan utziko da, oro har; izan ere, eskema horrekin jarraitzeari iritzi zaio bera baloratzeko modu bat dela.

Dada la particular estructuración de la Parte Vieja, y con el fin de preservar las condiciones morfológicas del mismo, se mantendrá con carácter generalizado el esquema de parcelación existente, al ser considerada su permanencia una circunstancia digna de valoración en sí misma.

Partzelaren formari eta tamainari eusteko baldintza zorrozki bete beharrekoa izango da beti, babes morfologikoaren mailako elementuak ere barnean hartuta. Hala ere, azken horietan salbuespenen bat egin ahal izango da, baldin eta haiei buruzko arauetan jasota badago. Gainerako babes-mailetan, baimenduta dago partzela-segregazioa, Parte Zaharraren ezaugarriekin bat datozen eskala-betekizunak betetze aldera. Baina, inoiz ezin izango da egin baldin eta segregazioak eragiten badu Parte Zaharraren lotekako banaketaren irizpideen aurkako egoeraren bat.

La conservación de forma y tamaño de la parcela será estricta en todos los casos, incluidos los elementos sometidos al nivel de Protección Morfológica. En estos últimos, sin embargo, se podrán adoptar las salvedades contenidas en su regulación. En el resto de los niveles de protección se permite la segregación de parcelas en orden a mantener unas condiciones de escala acordes con las características de la Parte Vieja. Pero nunca en los casos en que la segregación propiciase situaciones contrarias los criterios de lotización de la Parte Vieja.

Hiri-bilbea, publikoaren eta pribatuaren definiziotzat hartuta, monumentu-multzo baten ezaugarri bereizgarrietako bat denez eta partzela-egituraren azken euskarria denez, ez da onartuko egituraren egungo lerrokadurak aldatzea.

Puesto que la trama urbana, como definición de lo público y lo privado, resulta ser uno de los rasgos característicos de un Conjunto Monumental, además del soporte último del parcelario, no se permitirá la modificación de las alineaciones actuales de las mismas.

7. artikulua.– Esku hartzeko proiektuak.

Artículo 7.– Proyectos de intervención.

Babes maila berezia, ertaina edo oinarrizkoa duten eraikinetariko edozeinetan esku hartzeko proiektuek egungo egoeraren dokumentazio grafiko xehatua izan behar dute; 1/50 eskalakoa izango da oinplano, fatxada eta sekzioetarako, arkitektura-zehaztasunak 1/20 eskalakoak izango dira, argazki-dokumentazio osoarekin batera. Horretaz gain, proposatzen den esku-hartzearen baliagarritasuna egiaztatzen duen azalpen-txosten bat ere izan behar dute: helburuak, plano historikoak, altxaeren azterketa estratigrafikoa, etab.

Los proyectos de intervención sobre cualquiera de los edificios incluidos en los niveles de Protección Especial, Media o Básica, contendrán una documentación gráfica detallada de su estado actual, a escala 1/50 para las plantas, fachadas y secciones, con detalles arquitectónicos a 1/20, documentación fotográfica completa, así como una memoria explicativa de los objetivos, planos históricos, estudio estratigráfico de alzados, etc. que demuestren la validez de la intervención que se propone.

Babes-maila-berezia, ertaina edo oinarrizkoa duten ondasunetan esku hartu aurretik, onartuta egon beharko du esku hartzeko proiektuak, zeinak honako hauek jasoko baititu:

Con carácter previo a cualquier intervención que se pretenda llevar a cabo sobre un bien incluido en cualquiera de los niveles el nivel de Protección Especial, Media o Básica, deberá estar aprobado el correspondiente Proyecto de Intervención, que tendrá el siguiente contenido:

a) Eraikinaren egungo egoerari buruzko azterketa analitiko bat, hauek barnean hartuta: eraikinaren deskribapena eta kontserbazio-egoerari buruzko azterketa, diagnostikoaren txosten bat, ondorioak eta esku-hartzeko oinarrizko gomendioak. Azterketa analitikoaren deskribapen-atalak honako dokumentazio grafiko hau izango du: oinplanoak, altxaerak eta sekzioak 1/50 eskalan, gutxienez; arkitektura-zehaztasunak 1/20 eskalan, gutxienez; argazki-dokumentazio osoa; plano historikoak; altxaeren azterketa estratigrafikoa, eraikuntza-fase desberdinak eta ikusteko; egitura-sistemaren jasotze zehatz, dimentsiodun eta bornatua, eta, dokumentu horiekin batera, azalpen-memoria bat eta, hala badagokio, behar den bibliografia.

a) Un Estudio Analítico del estado actual del edificio, consistente en la descripción del mismo y en el análisis de su estado de conservación que incluya un informe de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones básicas de actuación. La parte descriptiva del Estudio Analítico contendrá la documentación gráfica a escala mínima de 1/50 para plantas, alzados y secciones, incluyendo detalles arquitectónicos a escala mínima 1/20, la documentación fotográfica completa, planos históricos, estudio estratigráfico de alzados para detectar las distintas fases constructivas, etc. y el levantamiento detallado, dimensionado y acotado del sistema estructural; con la referida documentación se incluirá una memoria explicativa, y, en su caso, la bibliografía correspondiente.

Kontserbazio-egoeraren azterketan, besteak beste, honako hauek jasoko dira beti: egitura-sisteman eragiten duten edo eragin dezaketen patologiei buruzko azterketa bat eta elementu horiek babesteko erabaki diren neurriak.

El análisis del estado de conservación, en cualquier caso, incluirá, entre otros, un estudio de las diferentes patologías que incidan o puedan incidir en el sistema estructural y las medidas previstas para la preservación de dichos elementos.

Azterketa analitikoa dokumentu autonomo bat izan daiteke, eta proiektuaren eranskina edo separata izan.

El Estudio Analítico puede realizarse como documento autónomo y figurar como anexo o separata del Proyecto.

b) Dokumentazio grafikoa, non adieraziko baitira egin beharreko esku-hartzeak, erabiliko diren materialak, lanak egiteko faseak eta bukaerako egoera. Hori guztia eskala egokietan irudikatuko da, aurreko apartatuan adierazitako eskakizunen arabera edo antzekoetan, gutxienez.

b) Documentación gráfica en la que se describirán las intervenciones a realizar, los materiales a utilizar y las fases para la ejecución de los trabajos, así como el estado final, toda ella representada a las escalas adecuadas, análogas, como mínimo, a las exigidas en el apartado anterior.

c) Esku-hartzearen helburuak, egingo diren lanak eta erabiliko diren teknikak adierazten dituen dokumentazio idatzia; hor adierazita zer material erabiliko diren, zer egonkortasun duen eta nolakoa izango den gainerako osagarriekiko elkarreragina.

c) Documentación escrita que explicitará los objetivos de la intervención, los trabajos a realizar y las técnicas a utilizar, señalando materiales y analizando su estabilidad e interacción con los demás componentes.

d) Eraikinaren bizitza ziurtatzeko eta behar bezala mantentzeko behar diren tekniken eta baliabideen zehaztapena.

d) Determinación de las técnicas y medios necesarios para el adecuado mantenimiento y aseguramiento de la vida de la edificación.

e) Esku-hartzearen aurrekontua, barnean hartuta zer-nolako teknikak eta baliabideak behar diren esku-hartze hori babes-araubide honen preskripzioen arabera exekutatzeko.

e) Presupuesto de la intervención, acorde con las técnicas y medios necesarios para la adecuada ejecución de las obras de acuerdo con las prescripciones del presente Régimen de Protección.

f) Esku-hartzeak eraikuntza-atalen bat edo elementu zehatzen bat ezabatzea proposatzen badu, eragindako aldeari buruzko azterketa estratigrafiko bat egin beharko zaio, halako eran, non atalaren edo elementuaren oraingo egoeraren egiaztapena geratuko den, baita esku-hartzearen justifikazioa ere. Halaber, preskripzio hau eska daiteke baldin eta beharrezkoa edo komenigarria bada, administrazio-organo eskudunen iritziz, eta, aldez aurretik, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 29. artikuluan adierazitako baimena badago.

f) En el caso de que la intervención propusiera la eliminación de algún cuerpo de edificación o elemento concreto, se deberá hacer, un Análisis Estratigráfico de la zona afectada, de manera que quede constancia del estado actual del cuerpo o elemento, así como la justificación de la intervención. Esta misma prescripción podrá ser exigida en los casos en que resulte necesario o conveniente, a juicio de los órganos administrativos competentes, previamente a la autorización que contempla el artículo 29 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Obrak edo esku-hartzea eraikinaren zein aldetan egingo diren, hari buruzkoa izango da proiektuen dokumentazioa; zerikusia duten alderdi orokorrei dagozkien erreferentzia grafiko eta idatzizkoak ere egin beharko dira, edo hedadura handiagoko guneei edo ondasun guztiari dagozkionak ere, hala nola esku-hartzearen kokapen erlatiboaren planoak, ondasun guztiaren plano orokorrak eta jarduketaren izaera dela-eta beharrezko irizten zaizkion beste batzuk.

La documentación de los proyectos se referirá a la parte del edificio afectada por las obras o intervención, sin perjuicio de incluir en aquélla las necesarias referencias gráficas y escritas a aspectos generales relacionados y ámbitos de mayor alcance o incluso a la totalidad del bien, como, por ejemplo, los planos de emplazamiento relativo de la intervención, los planos generales de la totalidad del bien y otros que se consideren precisos en función del carácter de la actuación.

8. artikulua.– Eraberritze- eta ordezkatze-lanak.

Artículo 8.– Obras de reforma y sustitución.

Harik eta babes-araubide honi egokitutako hirigintza-plangintza onartu arte, eta ondasunerako ezarritako babes-araubidearen arabera aplika daitezkeen esku-hartzeen baldintzak eragotzi gabe, Parte Zaharraren barruko eraberritze-, ordezkatze- edo eraikuntza-obretan egiten diren jarduketek irizpide hauek beteko dituzte:

En tanto no sea aprobado el planeamiento urbanístico adaptado al presente Régimen de Protección, y sin perjuicio de las condiciones de intervención aplicables en virtud del Régimen de Protección establecido al bien, en obras de reforma, sustitución o nueva edificación dentro de la Parte Vieja, las actuaciones se atendrán a los siguientes criterios:

a) Estalkiak bi isurialde izango ditu eta gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloan egongo da, kasu berezietan izan ezik, hala nola kaleen elkargune diren eraikinetan, hiri-jauregietan, garrantzi handiko eraikin isolatuetan, jatorrizko edo dokumentatutako aurreizateetan, orubeen forma berezietan, ganbara zaharretan, antzeko kasuetan, eta abarretan.

a) Utilización de cubierta a dos aguas con cumbrera paralela a fachada principal, con la salvedad de aquellos casos singulares, como edificios de encuentro de calles, palacios urbanos y edificios aislados de notoriedad, preexistencias originales o documentadas, formas especiales del solar, buhardillas antiguas y casos similares, etc.

b) Aurreizateetako hegaletarako eta gailurrerako altuerak gordeko dira.

b) Se mantendrán las alturas a aleros y cumbrera de las preexistencias.

c) Teilatu-hegalek, hegalean zein ertzean, hirigunearen ingurumen-balio adierazgarrien ezaugarriak izan beharko dituzte.

c) Los aleros, tanto en su vuelo. como en su canto, se atendrán a las características de los que sean representativos del valor ambiental del Casco.

d) Ordezkatze-kasuetan, fatxadaren itxura laua errespetatuko da, eta ez da baimenduko hegal-zati mazizorik egikaritzea, hegal-zati horren sakonera edozein delarik ere, diskordanteak ez diren aurreizateak salbu. Azken kasu horretan, begiratokien eraikuntza aurretik dagoen begiratokien ezaugarrietara murriztuko da.

d) En caso de sustitución se respetará la concepción plana de la fachada, no permitiéndose la ejecución de cuerpos volados macizos, sea cual sea su profundidad, salvo preexistencias no discordantes. En éste último caso la ejecución de miradores queda restringida a las características del mirador preexistente.

e) Etxabeetan markesinak eta hegalkinak eraikitzea debekatuta dago.

e) Prohibición de la ejecución de marquesinas y vuelos en bajos.

f) Aurreizatearen beheko solairuaren altuera gorde behar da. Solairuarteak egitea debekatuta dago.

f) Mantenimiento de la altura de planta baja de la preexistencia. Se prohíbe la ejecución de entreplantas.

g) Hirigintza-plangintzan arautuko dira kasetoien, ganbaren edo bolumen irtenen eraikuntza eta panel fotovoltaiko eta eguzki-panelen instalazioa. Igogailuen auzia ebazteko, teilatuaren profilaren gainetiko kasetoirik eraiki beharrik ez duten eta ateratzen diren eta eraikinen bolumena aldatzen duten kanpoko atalik erantsi behar ez duten konponbideak aukeratuko dira.

g) El planeamiento urbanístico regulará la ejecución de casetones, buhardas o volúmenes sobresalientes, así como la instalación de paneles fotovoltaicos y paneles solares. Los ascensores se resolverán con soluciones que no precisen la construcción de casetones que se eleven sobre el perfil de la cubierta ni con añadidos de cuerpos externos a los edificios que modifiquen su volumetría.

h) Fatxaden konposizioa eta eraikuntza, hirigune historikoaren funtsezko ezaugarrietara egokituko da; ezaugarri hauetara hain zuzen:

h) La composición y ejecución de las fachadas se ajustará a las características esenciales del entorno, a saber:

– Erregulartasun geometriko orokorra. Konposizio ordenatua, ardatz bertikalen inguruan lerrokatutako bao bertikalekin.

– Regularidad geométrica general. Composición ordenada con huecos de proporción vertical alineados en torno a ejes verticales.

– Konposizio-analogiaren irizpideak erabiliko dira, eta nagusi izango dira austeritate-irizpidearen mendeko funtsezko konposizio-edukiak. Debekatuta daude eraikuntza- eta konposizio-zintzotasunik gabeko diseinuetan oinarritutako jarduketak (ez da gehiegi apaindutako formarik egingo, hala nola moldurak eta markoak).

– Uso de criterios de analogía compositiva con predominio de los contenidos sustanciales de la composición bajo el principio de austeridad, esencialidad en el diseño y sencillez de los planos de alzados. Queda prohibida cualquier actuación basada en diseños faltos de sinceridad constructiva y compositiva (evitando formas recargadas, tales como las molduras y cercos superfluos).

– Fatxada-konposizioak aukera emango du fatxada osatzen duten elementuen irakurketa hierarkikoa egiteko.

– Composición de fachada que permite una lectura jerárquica de los diferentes elementos que la conforman.

– Debekatuta daude 40 cm-ko sakonera gainditzen duten (lerrokaduratik neurtuta) edo proportziorik gabeko luzera duten balkoiak.

– Prohibición de balcones con más de 40 cm de profundidad, medida desde la alineación, o de longitud desproporcionada.

– Balkoi irtenen ertza Parte Zaharreko kasu adierazgarrietako ertza izango da, eraikitzeko materiala edozein delarik ere, diskordanteak ez diren aurreizateak salbu.

– El canto de los balcones volados tendrá el canto de los casos representativos de la Parte Vieja, sea cual sea el material que lo constituya, salvo preexistencias no discordantes.

– Balkoien defentsak egiteko, ahal dela ohiko materialak erabiliko dira, eta aurretik zegoen diseinua berreskuratzen saiatuko da, eta, hori posible izango ez bada, soiltasuna bilatuko da imitazio desegokirik egin gabe.

– Utilización preferente de materiales habituales, para la ejecución de defensas de balcones, procurando recuperar el diseño preexistente y, si ello no fuera posible, buscando la sencillez y evitando imitaciones inadecuadas.

– Sistema tradizionalekin bat datozen eraikitze-piezak imitatzen dituzten xaflaketak debekatuta daude ateburu faltsuetan, leihoetako birmarko eta indargarrietan edo izkinako harlandu iruzurrezkoetan.

– Prohibición de chapeos que imitan piezas constructivas acordes con sistemas tradicionales, en falsos dinteles, recercos de ventanas y refuerzos o sillares engañosos de esquina.

i) Kalera eta alde batera eta atzera ematen duten fatxaden tratamendu hierarkizatua egingo da, bietan fatxada daukaten eraikinetan.

i) Tratamiento jerarquizado de las fachadas a calle principal y lateral y posterior en aquellos inmuebles que cuenten con la posibilidad de fachadas a ambos.

j) Aurretik dauden material eta aparailuak kontserbatzea, edo, behar izanez gero, material eta aparailu horiek berreskuratzea, beheko solairuko fatxada-aurrealdeetan, elementu hori harlanduan edo harlangaitzean eginda daukaten higiezin guztietarako.

j) Conservación de los materiales y aparejos preexistentes o recuperación, en su caso, de los mismos en los frentes de fachada de planta baja, para todos aquellos inmuebles que presentan dicho elemento ejecutado en sillería o mampostería.

k) Erakusleihoak eta errotuluak dagokien hormaren harkantoiaren zabaleran gauzatu beharko dira; eta espresuki debekatzen da baoen irakurketa-planotik atzeraemangune handiak egitea edo aurreratzea.

k) Los escaparates y letreros habrán de resolverse en el ancho de mocheta del muro correspondiente prohibiéndose expresamente el retranqueo inmoderado o avance respecto del plano de lectura de huecos.

l) Higiezin batek fatxada-aurrealdeak kalera eta aldera dauzkanean, komunikabide bertikalaren nukleorako sarrera kalerako fatxadaren aurreko aldetik egingo da, salbu eta aurretik dagoen egoerak interes arkitektoniko eta tipologiko nabaria izan edo ematen badu.

l) Cuando un inmueble cuente con frentes de fachada a calles principal y lateral, el acceso al núcleo de comunicación vertical se ejecutará desde el frente de fachada a calle, salvo que la situación existente posea o proporcione un evidente interés arquitectónico y tipológico.

m) Fatxadako akaberak zarpiatuetan, enfoskatuetan edo entokatutan egitea, harlandukoa, jatorrizko ageriko adreilukoa, estaldura zeramikoa edo harrizko elementu adierazgarria ez den edozein egikeratarako, beste edozein egoeratan (leihoburu eta ateburuak, harkantoiak, kantoiak, etab.). Beheko solairuetan fatxadaren akaberak harrizkoak edo harri-iztukukoak izango dira –ezin izango da akabera leunik egin–, eta zokaloa goiko solairuek osatzen duten eraikinaren gorputzetik bereiz nabarmentzea ahalbidetuko du. Irizpide hau ezin izango da ezarri kaiko eraikinetan, aurreizateak alde batera utzita.

m) Ejecución de los acabados de fachada en raseos, enfoscados o revocos para el caso de cualquier fábrica que no sea sillería, ladrillo visto original, revestimientos cerámicos o elementos pétreos representativos (dinteles, mochetas, esquineros, etc.) en cualquier otra situación. En las plantas bajas los acabados de fachada serán de piedra o estuco pétreo, prohibiéndose los acabados pulidos y permitirán la lectura del zócalo del inmueble diferenciada del cuerpo, compuesto por las plantas altas. Este criterio, salvo preexistencia, no será aplicable en las construcciones del muelle.

n) Estalki peko espazio bizigarriak soil-soilik egongo dira baimenduta aurreizateetan badaude edo etxebizitzarekin edo beheko solairuko espazioarekin espazio- eta katastro-unitate bat osatzen badute; kasu horietan, b) puntuan xedaturikoari jarraituko zaio.

n) Únicamente se autorizan los espacios habitables bajo cubierta, si existieran en la preexistencia o formasen una unidad espacial y catastral con la vivienda o espacio del piso inferior; en este caso se estará a lo dispuesto en el punto b).

o) Babesik ez duten higiezinak ordezkatzeko, lurpeko hondakinen kontserbazioari kalterik egin gabe gauzatuko da, kasuan kasuko foru-aldundiak hala erabakitzen duenean, egin behar den esku-hartze arkeologikoak eskaintzen dituen emaitzen arabera.

o) La sustitución de los inmuebles que carecen de protección se realizará sin perjuicio de la conservación de los restos del subsuelo cuando así lo determine la respectiva Diputación Foral en función de los resultados que arroje la pertinente intervención arqueológica.

9. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 9.– Ámbito de aplicación.

Kapitulu honetako araubide orokorra aplikagarri izango zaie Donostiako Parte Zaharra monumentu-multzo kalifikatutzat izendatzeko mugaketan jasotako higiezin eta elementu guztiei.

El Régimen General del presente capítulo será aplicable a todos los inmuebles y elementos incluidos en la delimitación de la Parte Vieja de San Sebastián como Conjunto Monumental Calificado.

Babes-araubide honetan bildutako erregulazio orokorra eragotzi gabe, eta erregulazio horren aplikazio indibidualizatuaren ondorioetarako, Donostiako Parte Zaharreko monumentu-multzo kalifikatuan sartutako ondasun edo elementuetariko bakoitza dago katastro-partzelen mugaketaren bidez zehatuta eta V. kapituluko zerrendetan adierazitako posta-datuen bidez identifikatuta.

Sin perjuicio de la regulación general contenida en el presente Régimen de Protección, y a los efectos de su aplicación individualizada, cada bien o elemento incluido en el Conjunto Monumental de la Parte Vieja de San Sebastián queda definido por la delimitación de la parcela catastral identificada mediante los datos postales contenidos en el Capítulo V, Listados.

Harik eta garapen-plangintza indarrean jarri arte, eraikin bati erantsitako eta katastro-mugaketan sartutako lurzoru libre pribatuak –lorategia, terraza, patioa edo antzekoa– eraikuntzaren beraren kategorizazio edo maila bera du, banaezintzat hartuko da, bakoitzaren izaerari eta edukiei egokitutako esku-hartzeen irizpide berberei atxikita dago, eta berariaz debekatzen da edozein eraikuntza berri egitea.

En tanto no sea vigente el planeamiento de desarrollo, el suelo libre privado anexo a una edificación e incluido en su delimitación catastral –jardín, terraza, patio o similar– tiene la misma categorización o nivel que la propia construcción, considerándose inseparable de ésta y sujeto a idénticos criterios de intervención, adecuados a su carácter y contenidos, prohibiéndose expresamente cualquier acto de nueva construcción.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
BABES-MAILAK
NIVELES DE PROTECCIÓN
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
AURRETIAZKO GAIAK
CUESTIONES PREVIAS

10. artikulua.– Sailkapena.

Artículo 10.– Clasificación.

Mugaketan sartutako ondarea honako babes-maila hauen arabera sailkatuko da:

El patrimonio incluido en la delimitación se clasifica según los siguientes niveles de protección:

– Babes berezia.

– Protección Especial.

– Babes ertaina.

– Protección Media.

– Oinarrizko babesa.

– Protección Básica.

– Babes morfologikoa.

– Protección Morfológica.

– Hiri-espazioak.

– Espacios urbanos.

– Diskordantzia.

– Discordancia.

Ingurunera egokitzeko legezko betebeharra betetzen ez duten ondasun higiezinetarako, diskordantzia kategoria ezarri da.

Para aquellos inmuebles que incumplen la obligación legal del deber de adaptación de las edificaciones al entorno, se establece la categoría de Discordancia.

Harik eta araubide honetara egokitutako garapen-plangintza onartu arte, ondasun indibidual baterako ezarritako oinarrizko babes-maila aldatu ahal izango da. Horretarako, aldez aurretik proposamena egin beharko da, behar bezala justifikatuta, eta izapidetzea onartzen bada, haren aldaketa ekarriko du.

En tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo adaptado al presente Régimen, el nivel de Protección Básica establecido para un bien individual podrá ser modificado, previa propuesta, en base a fundadas justificaciones, implicando la modificación del mismo, en el supuesto de ser aceptada la tramitación.

Aurreko paragrafoan aipatutako justifikazioa arrazoi serio eta objektiboetan oinarrituko da. Eta ezarritakoa barik, babes-maila osoa edo partziala ezartzea justifikatzen duten arrazoiak izango dira, besteak beste: bizitzeko altuera behar bestekoa ez izatea; antolaketa tipologikoa sakonetik aldatzea; fabrika edo egitura larriki eta orokorrean ahulduta egotea, baldin eta ez bada kontserbazio-betebeharra ez betetzeagatik eragindakoa; sestren desdoikuntza larria; edo antzeko beste batzuk. Justifikazioak oinarridunak izango dira, eta nahitaezko azterketa analitiko batean zehaztuko dira, araubide honen 7. artikuluaren definizioaren arabera.

Las justificaciones a que se refiere el párrafo anterior se basarán en serias y objetivas razones que aconsejen un nivel total o parcial, diferente al establecido tales como la existencia de: insuficiencia de alturas habitables, alteración profunda de la organización tipológica, grave y general debilitamiento de la fábrica y/o estructura no derivado del incumplimiento del obligado deber de conservación, desajuste grave de rasantes u otras de índole similar. Las justificaciones serán fundadas y detalladas mediante el obligado Estudio Analítico, según la definición del artículo 7 de este Régimen.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, hala badagokio, proposamena kontuan hartuta, monumentu-multzo kalifikatuaren babes-araubidea aldatzeko espedientea irekiko du.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística incoará en su caso, a la vista de la propuesta, el correspondiente expediente de modificación del Régimen de Protección del Conjunto Monumental Calificado.

11. artikulua.– Garrantzi bereziko elementuak.

Artículo 11.– Elementos de singular relevancia.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 12.1.e) artikuluan jasotzen dena betetzeko xedez, garrantzi bereziko elementutzat joko dira babes bereziko eta ertaineko zerrendan jasotako higiezin guztiak.

A los efectos de cumplimentar lo estipulado en el artículo 12.1.e) de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se considerarán como elementos de singular relevancia, todos los inmuebles recogidos en la relación de elementos de Protección Especial y Media.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
HIRI-ESPAZIOAK
ESPACIOS URBANOS

12. artikulua.– Babesaren xedea.

Artículo 12.– Objeto de protección.

Babes-araubide honen ondorioetarako, hiri-espaziotzat hartuko dira parte zaharraren hiri-egituraren zati diren hiri-espazio eraiki gabeak, erabilera publikokoak nahiz bestelako erabilerakoak, hau da, honako hauek:

A efectos del presente Régimen de Protección, se considerarán como espacios urbanos a aquellos espacios no construidos, de uso público o no, que constituyen parte de la estructura urbana de la Parte Vieja y que resultan ser:

– Kaleak.

– Calles.

– Plazak, pasealekuak eta lorategiak.

– Plazas, paseos, y jardines.

– Patioak.

– Patios.

Hiri-espazioak multzoa osatzen duten elementu bereziki baliagarriak direnez gero, garapen-plangintzak horiei buruzko berariazko zehaztapenak jasoko ditu, eta, gutxienez, honako hauek ezarriko ditu:

Por el especial valor de los espacios urbanos como elementos conformadores del Conjunto, el planeamiento urbanístico de desarrollo contendrá determinaciones especificas referentes a los mismos, estableciendo al menos:

a) Kontserbaziorako behar diren neurriak, eta, horretarako, dokumentu honen 4. artikuluan adierazitako txostena egin beharko da.

a) las medidas precisas para su conservación, lo que resultará objeto del informe a que se hace mención en el artículo 4 de este documento.

b) Babes-araubide honetan sartutako espazio guztiek eta horietariko bakoitzak eta horietan egindako esku-hartzeek bete beharreko baldintza zehatzak, betiere babes-araubidean jasotako irizpideak beteta.

b) las condiciones concretas a cumplir de forma particularizada por todos y cada uno de los diversos espacios incluidos en el presente Régimen de Protección, así como en las intervenciones sobre los mismos, observándose los criterios expuestos en dicho Régimen.

c) Espazio publikoetan zein pribatuetan urbanizazio egoki baterako egindako aurreikuspenak, era berean, ezarri beharreko akabera-motak eta hiri-altzariak zehaztuta.

c) Las previsiones de una adecuada urbanización tanto en los espacios públicos como privados, determinando así mismo el tipo de acabados y mobiliario urbano a implantar.

Plangintzako tresnek eta proiektuek hiri-espazioen gaineko esku-hartzeetan jaso behar dituzten berariazko edukiak babes-araubide honen 13., 14. eta 15. artikuluetako zehaztapenetara egokituko dira.

Los contenidos particulares de intervención sobre los espacios urbanos, que deben recoger los correspondientes instrumentos de planeamiento y los proyectos, se ajustarán asimismo a las determinaciones de los artículos siguientes, 13, 14 y 15 del presente Régimen de Protección.

13. artikulua.– Garapeneko hirigintza-plangintzari buruzko zehaztapenak.

Artículo 13.– Determinaciones del planeamiento urbanístico de desarrollo.

Hiri-espazioak hirigune historikoaren hiri-bilbea osatzen duten elementu bereziki baliagarriak direnez gero, plangintzak horiek kontserbatzeko beharrezkoak diren neurriak ezarri beharko ditu, eta, horretarako, dokumentu honetan 4. artikuluan adierazitako txostena egin beharko da.

Por el especial valor de los espacios urbanos como elementos conformadores de la trama urbana del Casco Histórico, el planeamiento habrá de disponer las medidas precisas para su conservación, lo que resultará ser objeto del informe a que se hace mención en el artículo 4 de este documento.

Bai kale eta eskalinatak bai plaza eta patioak egoki urbanizatzea aurreikusi beharko da, eta plangintzak zehaztu beharko du zer motatako akaberak eta hiri-altzariak ezarriko diren. Urbanizatze-lanak egin aurretik, horren eraginpeko ondare arkeologikoa babesteko neurriak ezarri beharko dira.

Tanto en calles y escalinatas, como en plazas y patios, deberá de preverse su adecuada urbanización, siendo función del planeamiento determinar el tipo de acabados y mobiliario urbano a implantar. De forma previa a la ejecución de dicha urbanización, deberán de establecerse las necesarias medidas protectoras del patrimonio arqueológico que pueda verse afectado.

Era berean, hirigintza-plangintzan honako alderdi hauek jasoko dira gutxienez:

Así mismo el planeamiento urbanístico comprenderá al menos el control de los siguientes aspectos:

– Altuera dela, bolumena dela edo distantzia dela, pertzepzioa nahasten duten behin betiko edo aldi baterako eraikuntzak edo instalazioak.

– Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

– Hornidura, sorkuntza eta kontsumo energetikoetarako behar diren instalazioak.

– Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos.

– Telekomunikazioetarako behar diren instalazioak.

– Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.

– Errotuluak, seinaleak, hesiak eta kanpo-publizitatea jartzea.

– La colocación de rótulos, señales, vallas y publicidad exterior.

– Hiri-altzariak jartzea, barnean hartuta toldoak, mahaitxoak, kioskoak eta antzeko gainerako elementuak.

– La colocación del mobiliario urbano, incluidos toldos, veladores, quioscos y demás elementos análogos.

– Hiri-hondakinak biltzeko elementuen kokapena.

– La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

– Beste edozein elementu edo jarduketa, baldin eta, balio babestuak nolabait arriskuan ipinita, Donostiako Parte Zaharraren eta portuaren paisaiaren pertzepzioari, gozamenari, kontenplazioari edo osotasunari modu negatiboan eragiten badio.

– Cualesquiera otros elementos o actuaciones que puedan distorsionar o incidir negativamente en la percepción, disfrute, contemplación o integridad del paisaje de la Parte Vieja y el Puerto de San Sebastián, poniendo en riesgo de algún modo los valores protegidos.

14. artikulua.– Kaleak.

Artículo 14.– Calles.

Kaleetan eta etxarteetan, dauden lerrokadurei eutsiko zaie, eta ezin izango da inolako atzeraeramangunerik egin. Haietan egiten diren jarduketak, betiere, berreskuratzera eta higienizaziora bideratuko dira.

En calles y callejones se mantendrán las alineaciones existentes, no permitiéndose retranqueos de ningún tipo. Las actuaciones que en aquéllos se realicen irán encaminadas a su recuperación e higienización.

Kaleetan eta etxarteetan egiten diren jarduketek oinezkoen gune bihurtzea izango dute helburu –ahalik eta gehienak, bederen– eta lurgaineko aparkaleku-erabilera desagerraraztea. Neurri horiei lehentasuna emango zaie azken bi moten kasuan.

Las actuaciones en calles y callejones irán encaminadas a su peatonalización, cuando menos a la mayor cantidad de los mismos, así como a la desaparición del uso de aparcamiento de superficie, siendo prioritarias esas medidas en el caso de los dos últimos tipos.

Kale eta etxarteetako urbanizazio-jarduketek aurretik dauden galtzada-harrizko zoladurak mantentzea edo zaharberritzea aurreikusiko dute, baita gainerakoen zoladura egokia ere. Baldintza orokor horietan ñabardurak egin ahal izango ditu plangintzak, zuhaitzak edo, salbuespen gisa, lorategiak ezarri nahi izanez gero.

Las actuaciones de urbanización de calles y callejones preverán el mantenimiento del adoquinado existente o su restauración, así como el solado adecuado del resto. Estas condiciones, de carácter general, podrán ser matizadas por el planeamiento con objeto de implantar arbolado o, excepcionalmente, jardinería.

Galtzada-harrizko edo harrizko zoladura daukaten kale eta etxarteetan eutsi egingo zaio zoladura horri, hartara eragotzi gabe zoladura hori zaharberritzea edo hobetzea.

En las calles y callejones que aún lo conserven, se mantendrá el adoquinado y el solado de piedra, sin perjuicio de su restauración y mejora.

Arian-arian hiri-zerbitzuen instalazio teknikoen sare guztiak lurpean kanalizatzeari ekingo zaio, eta inola ere ez da baimenduko lurgaineko edo aireko linearik egotea.

Se procederá a la paulatina canalización subterránea de todas las redes de instalaciones técnicas de servicios urbanos, no autorizándose, en ningún caso, la existencia de líneas superficiales o aéreas.

Eranskin degradatzailetzat hartuko dira inbasio guztiak, hegalak izan edo ez, eraikinen teilatu-hegalak eta babes-araubide honetan edo hura garatzen duen plangintzan berariaz baimentzen direnak izan ezik.

Tendrá el carácter de añadido degradante cualquier invasión, volada o no, a excepción de los aleros de las edificaciones y las expresamente autorizadas en el presente Régimen de Protección o el planeamiento que lo desarrolle.

15. artikulua.– Plazak, pasealekuak eta lorategiak.

Artículo 15.– Plazas, paseos y jardines.

Plangintzako tresnek eta proiektuek jaso behar dituzten urbanizazioko eta hiri-diseinuko helburuen artean, honako hauek dira nagusiak:

Entre los objetivos del diseño urbano y urbanización, que deben recoger los correspondientes instrumentos de planeamiento y proyectos, se señalan como principales:

a) Plaza, parke, lorategi eta antzeko espazio guztietan:

a) En la totalidad de las plazas, jardines y espacios similares:

– Plazetako eraikinei balioa ematea.

– Puesta en valor de los edificios de las plazas.

– Aurreko helburuak lortzen lagunduko duten zoladura, lorategi eta apaindura nobleak.

– Pavimentación, ajardinamiento y ornato nobles que contribuyan a los anteriores objetivos.

– Babespeko elementuen zerrendetako harresiei, zubibideei, iturriei eta monumentuei balioa ematea.

– Puesta en valor de las murallas, viaductos, fuentes y monumentos de los listados de elementos de Protección.

– Dauden zuhaitzak, lorategiak eta apaingarri interesgarriak, eskulturak, farolak eta altzariak babestea eta horiei balioa ematea.

– Protección y puesta en valor del arbolado, jardinería y de los elementos ornamentales de interés; esculturas, farolas y mobiliario, existentes.

– Behar izanez gero, egungo urbanizazioan dauden elementu diskordanteak ezabatzea, aparkalekuak barne, eta eraikita dauden elementu diskordanteen presentzia txikiagotzea.

– Eliminación, en su caso, de los elementos discordantes de la urbanización actual, incluso los aparcamientos, y minimización de la presencia de los elementos discordantes edificados.

– Espazioak berritzea eta, hala badagokio, diseinatzea, baita balioa ematen lagunduko duten zoladurak eta apaindura nobleak egitea ere.

– Remodelación y diseño, en su caso, de los espacios, así como pavimentación y ornato nobles que contribuyan a los anteriores objetivos de puesta en valor.

b) Hiri-espazioen akaberetan, lehentasuna emango zaie galtzada-harriei eta harrizko zoladurei, baldin eta mugatutako eremuan nagusi diren mota tradizionalekin bat badatoz eta interes bereziko eraikinetan erabilitakoekin harmonikoak badira.

b) En los acabados de los espacios urbanos se dará preferencia a los adoquinados y solados de piedra que se correspondan con los tipos tradicionales dominantes en el área delimitada y sean armónicos con los utilizados en edificios de especial interés.

16. artikulua.– Patioak.

Artículo 16.– Patios.

Atzeko edo barruko patioetako jarduketak espazio horien eta argiztatu eta aireztatzen dituzten higiezinen higiene- eta osasun-baldintzak bermatzeko izango dira.

Las actuaciones relativas a los patios zagueros o interiores irán encaminadas a garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de estos espacios y de los inmuebles a los que sirvan como vías de iluminación y ventilación.

Garapen-plangintzak patioen zabalerak finkatuko ditu, hartara eragotzi gabe kultur ondarearen balioak, eta ahalegina egingo du aplikatzekoa den araudi orokorrarekin harmonizatzeko.

El Planeamiento de desarrollo fijará las anchuras de patios, sin perjuicio de los valores del patrimonio cultural, procurando armonizarlas con la normativa general de aplicación.

Ez da inolako hegalik onartuko atzeko espazio ireki hauen gainean, eraikuntzaren teilatu-hegala izan ezik.

No se permiten vuelos de ningún tipo sobre estos espacios abiertos posteriores, excepto el alero de cubierta.

Eranskin degradatzailetzat hartuko dira patioen inbasio guztiak, hegalak izan edo beheko solairukoak izan. Higiezinean edozein jarduketa eginez gero, eraitsi egin beharko dira eranskin horiek.

Tendrán la consideración de añadidos degradantes las invasiones de patios de cualquier tipo, voladas o en planta baja, debiendo ser eliminadas como motivo de cualquier actuación que se acometa en el inmueble.

Patioak higienizatzeko jarduketak egiterakoan, espazio horien zolaketa-lanak ere sartuko dira, baita bertako nahiz fatxadak bertara begira dituzten higiezinetako euri-uren kanalizazio lanak ere. Halaber, edozein motatako hiri-zerbitzuak lurpean kanalizatzeko lanak ere baimenduko dira.

Las actuaciones de higienización de patios incluirán el solado de los mismos, así como la canalización de aguas pluviales que puedan afectarles, tanto propias como las de los inmuebles que a ellos presentan fachadas. También se permitirán obras encaminadas a canalización subterránea de cualquier tipo de servicio urbano.

Harik eta honako babes-araubide honen garapeneko plangintzako tresna bidezkoa eta egokia onartu arte –behar izanez gero, hark zehaztuko ditu– debekatu egiten da eranskinik eta eraikuntza lagungarririk egitea (etxola, barrunbe, armairu, ataripe, estalpe eta antzekoak espazio pribatuetan (aurreko zein atzekoetan), patioetan edo antzekoetan edo hiriguneko beste edozein lekutan, eta haiek guztiak betiere elementu erantsitzat edo zati degradatzailetzat hartuko dira.

En tanto no sea aprobado el correspondiente y adecuado instrumento de planeamiento de desarrollo del presente Régimen de Protección que, en su caso, las defina, se prohíbe la ejecución de anexos y construcciones auxiliares -casetas, dependencias, armarios, porches, tinglados y similares- en los espacios privados, delanteros o zagueros, en patios y similares o cualquier otro lugar del casco urbano, considerándose aquéllas, en cualquier caso, como añadidos o partes degradantes.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
BABES BEREZIA
PROTECCIÓN ESPECIAL

17. artikulua.– Babesaren xedea.

Artículo 17.– Objeto de protección.

Babes bereziko elementutzat hartuko dira, izaera berezia eta arkitektura-, arte- edo kultura-balio apartekoak izanik, eta beren jatorrizko arkitektura-ezaugarriak berreskuratzeko aukera ematen duen kontserbazio-egoeran egonik, babes-araubide honen estaldurarik zabalena merezi duten higiezinak eta hiri-elementuak.

Se consideran como elementos de Protección Especial, aquellos inmuebles y elementos urbanos que, poseedores de un carácter singular y excepcionales valores arquitectónicos, artísticos o culturales y, encontrándose en un estado de conservación que permite la recuperación de sus características arquitectónicas originales, son merecedores de la cobertura más extensa del presente régimen.

18. artikulua.– Babes bereziko mailan sartutako elementuei buruzko preskripzioak.

Artículo 18.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de Protección Especial.

Babes bereziko eraikinei maila goreneko babesa dagokie; bertan egiten diren zaharberritze-jarduketek eta baimendutako gainerako esku-hartzeek eraikinen egitura eta ezaugarriak errespetatu beharko dituzte, eta ezin izango dute inolaz ere asmatutako edo diseinu berriko ekarpenik egin.

Los elementos sometidos a Protección Especial son objeto del nivel superior de protección y las actuaciones de restauración que en ellos se realicen deberán respetar su estructura y características y en ningún caso podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño.

Babes bereziko maila honetan dauden eraikinak osorik edo partez eraisteko, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeko 36. artikuluan xedatutakoa bete beharko da, eta kasu horretan bakarrik baimendu ahal izango da.

El derribo total o parcial de los bienes especialmente protegidos sólo podrá autorizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Elementu horiei eragiten dien edozein obra edo esku-hartzetan ezin izango dira aldatu konfigurazio bolumetrikoa eta lerrokadurak.

En toda obra o intervención que afecte a estos elementos, se deberá mantener tanto su configuración volumétrica, como sus alineaciones.

Higiezin horiei emango zaizkien erabilerek higiezinen kontserbazioa bermatu beharko dute, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen III. tituluaren zehaztapenak ezein kasutan urratu gabe.

El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación sin contravenir, en ningún momento, las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Eraikin hauetan baimendutako esku-hartzeak honako hauek izango dira, baldin eta, eraikinaren elementu tipologiko, formal eta egiturazkoak errespetatuta, honako irizpide hauen arabera egiten badira:

Las intervenciones autorizadas en estos edificios serán aquellas que, respetando los elementos tipológicos, formales y estructurales de la construcción, se realicen con los siguientes criterios:

a) Itxura arkitektonikoa zaharberritzea eta aldatutako zatiak lehengoratzea, honako hauen bitartez:

a) La restauración del aspecto arquitectónico y el restablecimiento en su estado original de las partes alteradas a través de:

– Kanpoko edo barruko fatxadak zaharberritzea.

– La restauración de las fachadas internas o externas.

– Barruko espazioak zaharberritzea.

– La restauración de los espacios internos.

– Eraitsitako edo botatako eraikinaren zatiaren edo zatien berreraikitze filologikoa.

– La reconstrucción filológica de la parte o partes del edificio derrumbado o demolido.

– Jatorrizko banaketa eta leku-antolaketa kontserbatzea edo lehengoratzea.

– La conservación o el restablecimiento de la distribución y organización espacial original.

– Eraikuntza-unitatearen parte diren eraikitako lurren (patio, klaustro, plaza, baratze, eta abarren) jatorrizko egoera kontserbatzea edo lehengoratzea.

– La conservación o el restablecimiento del estado original de los terrenos edificados que constituyen parte de la unidad edificatoria, tales como patios, claustros, plazas, huertas o jardines.

b) Egiturazko elementu hauek finkatzea, berreskuratu ezin diren parteak ordezkatuta posizioa edo kota mugitu gabe:

b) La consolidación con sustitución de las partes no recuperables sin modificar la posición o cota de los siguientes elementos estructurales:

– Kanpoko eta barruko sostengu-hormak.

– Muros portantes externos e internos.

– Forjatuak eta gangak.

– Forjados y bóvedas.

– Eskailerak.

– Escaleras.

– Estalkia, jatorrizko estaldura-materiala berriz jarriz.

– Cubierta con el restablecimiento del material de cobertura original.

c) Eranskin degradatzaileak eta azkenaldiko garaietan egindako edozein obra ezabatzea, baldin eta interesik ez badute edo eraikinaren, eraikuntza-unitatearen edo inguruaren jatorrizko arkitektura-ezaugarriekin kontraste negatiboa egiten badute.

c) La eliminación de añadidos degradantes y cualquier género de obra de época reciente que no revistan interés o contrasten negativamente con las características arquitectónicas originales de la construcción, de su unidad edificatoria o de su entorno.

d) Funtsezko instalazio teknologikoak eta higieniko-sanitarioak jartzea, betiere aurretiaz adierazitakoa errespetatuta.

d) La introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales, siempre que se respete lo indicado anteriormente.

19. artikulua.– Babestutako elementuak.

Artículo 19.– Elementos protegidos.

Monumentu-multzo gisa mugatutako eremuan, babes bereziko mailan sartzen dira dokumentu honetan adierazita dauden 1. zerrendako elementuak.

En el ámbito delimitado como Conjunto Monumental, se incluyen en el nivel de Protección Especial los elementos del Listado 1 recogido en el presente documento.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
BABES ERTAINA
PROTECCIÓN MEDIA

20. artikulua.– Babesaren xedea.

Artículo 20.– Objeto de protección.

Baldintza hauetariko bat betetzen duten higiezin eta hiri-elementuek izan behar dute babes ertaina:

Deberán ser objeto de Protección Media los inmuebles y elementos urbanos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Garrantzi bereziko arkitektura-baliorik izan ez, baina ondare eraikiaren osagai interesgarri badira beren kanpoaldeko soluzioagatik, edo ikuspegi tipologikotik, barne-banaketarengatik, banaketa bertikaleko elementuen antolaerarengatik, partzelaren gaineko okupazio eta antolaerarengatik edo beste edozein ezaugarri morfologikorengatik.

No poseyendo valores arquitectónicos de singular relevancia, constituyen una parte interesante del patrimonio edificado por su resolución exterior o desde el punto de vista tipológico por su distribución interna, la disposición de los elementos de distribución vertical, la ocupación y disposición sobre la parcela o cualquier otra característica morfológica.

Garrantzi bereziko arkitektura-balioak izan, baina beroriek berreskuratzeko esku-hartzeak ezin badira sartu babes bereziko elementuetarako tipifikatutakoen artean.

Poseyendo valores arquitectónicos de singular relevancia no pueden encuadrarse las intervenciones para su recuperación dentro de las tipificadas para los elementos de Protección Especial.

21. artikulua.– Babes-maila ertainean sartutako elementuei buruzko preskripzioak.

Artículo 21.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de Protección Media.

Eraikin horiek osorik edo partez eraisteko, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 36. artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

El derribo total o parcial de estos edificios se someterá a las prescripciones del artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Eraikin horiek ukitzen dituen edozein obra edo esku-hartzetan, ezin izango dira aldatu konfigurazio bolumetrikoa eta lerrokadurak.

En toda obra o intervención que afecte a estos edificios, se deberá mantener, tanto su configuración volumétrica, como sus alineaciones.

Higiezin horien erabilerak higiezinen kontserbazioa bermatu beharko du, eta ezin izango dira inoiz urratu Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen III. tituluaren zehaztapenak.

El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación, sin contravenir, en ningún momento, las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco.

Babes ertaina duten higiezin eta elementuetan baimendutako esku-hartzeen helburua izango da balioa ematea higiezinaren ezaugarri formalei, tipologikoei eta egiturazkoei, eta, aldi berean, eraikuntza osorik berreskuratzeko aukera ematea, irizpide hauen arabera:

Las intervenciones autorizadas en los inmuebles y elementos objeto de Protección Media serán las enfocadas a poner en valor las características formales, tipológicas y estructurales del inmueble, permitiendo la total recuperación de la construcción, realizándose en función de los siguientes criterios:

a) Alderdi arkitektonikoari balioa ematea, hau da, jatorrizko balioak berreskuratzea hauek eginez:

a) La puesta en valor de su aspecto arquitectónico consistente en el restablecimiento de sus valores originales a través de:

– Kanpoko eta barruko fatxadak zaharberrituko dira; horretarako, azken horietako zati batzuk aldatzea ahalbidetuko da, betiere konposizioaren batasuna hautsi gabe eta balio estilistiko bereziko elementuak errespetatuta.

– La restauración de las fachadas externas o internas, permitiéndose en estas últimas modificaciones parciales siempre que no se altere la unidad de su composición y se respeten los elementos de especial valor estilístico.

– Barneko espazioak zaharberrituko dira, arkitektura edo kulturaren arloan garrantzi nabarmena duten elementuak badira.

– La restauración de los espacios interiores siempre que sean elementos de notoria importancia arquitectónica o cultural.

b) 18. artikuluko b), c) eta d) puntuetan adierazitako jarduketak.

b) Las actuaciones indicadas en los puntos b), c) y d) del artículo 18.

22. artikulua.– Babestutako elementuak.

Artículo 22.– Elementos protegidos.

Monumentu-multzo gisa mugatutako eremuan, dokumentu honetan adierazita dauden 2. zerrendako higiezin eta elementuak dira babes-maila ertaina dutenak.

En el ámbito delimitado como Conjunto Monumental, se incluyen en este nivel de Protección Media los inmuebles y elementos del Listado 2 recogidos en el presente documento.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
OINARRIZKO BABESA
PROTECCIÓN BÁSICA

23. artikulua.– Babesaren xedea.

Artículo 23.– Objeto de protección.

Oinarrizko babes-maila izango dute honako bi baldintza hauetariko bat betetzen duten higiezinek:

Son objeto del nivel básico de protección aquellos inmuebles que cumplen con una de estas dos condiciones:

Aitortzen bada haiek sendotzea merezi duela ikuspegi tipologikotik edo ingurumenetik ondare eraikiaren alderdi interesgarri direlako, nahiz eta arkitektura-, historia- edo arte-balio berezirik ez duten eta nahiz eta behar besteko interesik ez duten zaharberritze-lanak egiteko aurreikusitako babes-maila ertainean sartzeko.

No poseyendo valores arquitectónicos, históricos o artísticos relevantes, se reconoce que procede su consolidación como parte interesante del patrimonio edificado desde el punto de vista tipológico o ambiental, careciendo de interés suficiente como para ser incluidos en el nivel medio de protección para el que se prevén obras de restauración.

Arkitektura- eta historia-balio garrantzitsuren bat badute, baina beraiek berreskuratzeko esku-hartzeak ezin badira sartu babes handiagoko elementuetarako tipifikatutakoen barruan.

Poseyendo valores arquitectónicos históricos o artísticos relevantes no pueden encuadrarse las intervenciones para su recuperación dentro de las tipificadas para los elementos de niveles de protección superiores.

24. artikulua.– Oinarrizko babes-mailan sartutako elementuei buruzko preskripzioak.

Artículo 24.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de Protección Básica.

Babes-maila honetan dauden higiezinak eraisteko, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 36. artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

El derribo de los inmuebles incluidos en este nivel de protección se someterá a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

Eraikin horietarako baimendutako esku-hartzeak, goragoko babes-mailetakoak ez ezik, hauetariko bat edo gehiago ere izan daitezke:

Las intervenciones autorizadas en estos edificios, además de las incluidas en los niveles superiores de protección, podrán consistir en una o varias de las citadas a continuación:

a) Fatxaden itxura aldatzeko obra txikiak baoak aldatu edo beste bao batzuk zabaltzeko, baldin eta aldatzen ez bada ez aurretik dagoen azalera erabilgarriaren banaketa, ez fatxaden konposizio orokorra.

a) Pequeñas obras de modificación del aspecto de las fachadas afectando la modificación a los huecos, o a la apertura de nuevos huecos cuando no alteren la distribución preexistente de la superficie útil, ni la composición general de las fachadas.

b) Estalkia konpontzeko obrak; horietan, kontragoihabeak edo, hala badagokio, beste egitura-elementu batzuk ere alda daitezke; izan ere, baimenduta daude jatorrizko itxura berreskuratzeko aldaketak.

b) Obras de reparación de cubierta, pudiendo incluso ser sustituidas las correas u otros elementos estructurales, en su caso, permitiéndose las modificaciones que recuperen el aspecto original.

c) Eraikinaren edozein elementu iragazgaizteko obrak.

c) Obras de impermeabilización de cualquier elemento del edificio.

d) Kanpoaldeko fatxadetako, balkoien hegaletako, begiratokietako, erlaitzetako eta sartzeko ateetako arotzeria ordezkatzeko obrak; kasu horietan, jatorrizkoen antzeko materialak eta diseinuak erabili beharko dira, aldatzea gomendagarria egiten duen bestelako hobekuntza-baldintzarik ez badago.

d) Obras de sustitución de carpinterías de fachada exterior, de voladizos de balcones, de miradores, cornisas y puertas de acceso, debiendo en estos casos efectuarse la sustitución con material y diseño similar a los originales, salvo que condicionantes de mejora de aquél aconsejen su modificación.

e) Akaberako beste edozein elementu hondatu konpontzeko diren obrak, baldin eta egitura-funtziorik edo eusteko funtziorik ez badute.

e) Obras que tienen por objeto reparar algún otro elemento de acabado que esté deteriorado, siempre que no tenga una función estructural o resistente.

f) Barruko obrak: pintura-emokadura; zoladura egin eta konpontzea; arotzeriako barne-lanak; iturgintzako, berokuntzako eta fumisteriako konponketa-lanak; sukaldeak eta tresna sanitarioak aldatzea, eta funtsezko instalazio higieniko-sanitarioak jartzea.

f) Obras interiores como revoco pintura, ejecución y reparación de solados, trabajos interiores de carpintería, reparaciones de fontanería, calefacción y fumistería, cambios de cocinas y aparatos sanitarios e introducción de instalaciones higiénico-sanitarias fundamentales.

g) Artikulu honetako aurreko epigrafeetan aipatutako munta bereko edo antzeko beste edozein obra, baldin eta bideratuta badago eraikinaren egoera higieniko-sanitarioa hobetzera, eta ingurumen-balioak eta balio tipologikoak ukitzen ez baditu.

g) Cualquier otra obra de la misma importancia o análoga a las citadas en los epígrafes anteriores del presente artículo y que, estando encaminada a la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias del edificio, no afecte a sus valores ambientales y/o tipológicos.

h) Txarto dauden egitura-elementuak elementu berriez ordezkatzea eta egituraren eta zimenduen konposizioan egindako eragiketa guztiak, egonkortasuna eta segurtasuna handitzen badute, baldin eta eraikinaren egitura orokorra gordetzen bada, egituraren material orokorrei eta tipologiari dagokienez; horretarako, baimenduta daude materialen aldaketa partziala dakarten sendotze- eta berrindartze- jarduketak, edo material-mota aldatzea dakartenak, edo merkatuan dauden teknika berezi baliagarriak aplikatzea dakartenak, ondarearekin bateragarriak badira.

h) Sustitución de los elementos estructurales en malas condiciones por otros nuevos y aquellas otras operaciones en la composición de la estructura y cimentación que supongan un aumento de estabilidad y seguridad, siempre y cuando se mantenga la estructura general del edificio en cuanto al material genérico de la estructura y su tipología, admitiéndose actuaciones de consolidación y refuerzo que requieran cambios parciales de material, cambios de clase del mismo material o la aplicación de técnicas especiales disponibles en el mercado y compatibles con el patrimonio.

i) Barne-espazioen banaketa eta antolamendu horizontala aldatzeko obrak, baldin eta gainditzen badituzte funtsezko instalazio higieniko-sanitarioak eta teknologikoak sartzetik eratorritako egokitzapen txikiak, betiere bideratuta badaude bizigarritasuna hobetzera, eta, kasua edozein izanda ere, gordetzen badira egitura orokorra, sarbide nagusiaren eta atariaren posizioa eta komunikazio bertikalaren ardatzaren kokapena.

i) Obras de modificación de la distribución y organización horizontal de los espacios interiores, que superen las pequeñas acomodaciones derivadas de la inclusión de las instalaciones higiénico-sanitarias y tecnológicas fundamentales, siempre y cuando vayan encaminadas a la mejora de la habitabilidad y se mantenga en todo caso, la estructura general, la posición del acceso principal y portal, así como la ubicación del núcleo de comunicación vertical.

j) Eranskin itsusgarriak kentzea, eraikinaren, eraikuntza-batasunaren eta ingurunearen jatorrizko arkitektura-ezaugarriekiko kontraste negatiboa sortzen dutenak.

j) La eliminación de añadidos degradantes que contrasten negativamente con las características arquitectónicas originales de la construcción, de su unidad edificatoria y de su entorno.

Halaber, aurri-egoerarik badago edo, partzelaren baten, dimentsioarengatik ez bada bideragarria irisgarritasun-baldintzetara egokitzea, salbuespenez baimenduko dira honako jarduketa hauek:

Así mismo, en casos de estado de ruina o de parcelas en las que, por sus dimensiones, no sea viable la adaptación de la edificación a las condiciones de accesibilidad, se permitirán de manera excepcional las siguientes actuaciones:

a) Egitura-elementu hauen posizioa, kota, forma eta dimentsioa aldatzea:

a) Modificación de la posición, cota, forma y dimensiones de los siguientes elementos estructurales:

– Barruko hormak eta gangak.

– Muros internos y bóvedas.

– Harroinak, forjatuak eta gangak.

– Pilares, forjados y bóvedas.

– Eskailerak.

– Escaleras.

– Estalkia.

– Cubierta.

b) Barneko eta kanpoko fatxadak aldatzea, balio estilistiko bereziaren elementuak gordeta eta betiere konposizioaren batasuna babestuta.

b) Modificación de las fachadas interiores y exteriores conservando los elementos de particular valor estilístico, debiendo siempre ser salvaguardada la unidad compositiva.

25. artikulua.– Babestutako elementuak.

Artículo 25.– Elementos protegidos.

Monumentu-multzo gisa mugatutako eremuan, dokumentu honetan adierazita dauden 3. zerrendako higiezin eta elementuak dira oinarrizko babesa dutenak.

En el ámbito delimitado como Conjunto Monumental, se incluyen en este nivel de Protección Básica, los inmuebles y elementos del Listado 3, recogido en el presente documento.

6. ATALA
SECCIÓN 6.ª
BABES MORFOLOGIKOA
PROTECCIÓN MORFOLÓGICA

26. artikulua.– Babesaren xedea.

Artículo 26.– Objeto de protección.

Babes-maila honen barruan daude, arkitektura-, historia- edo arte-baliorik izan ez arren, hirigune historikoaren bilbea egituratzen duen eskemarekin bat datozelako balioa eman zaien partzeletan dauden higiezinak.

Se incluyen en este nivel de protección a aquellos inmuebles que, careciendo de valor arquitectónico, histórico o artístico, se hallan ubicados sobre parcelas valoradas por responder al esquema que configura la trama del Casco Histórico.

27. artikulua.– Babes morfologikoaren mailan sartutako elementuei buruzko preskripzioak.

Artículo 27.– Prescripciones de los elementos incluidos en el nivel de Protección Morfológica.

Partzela hasierako baldintzetan mantendu beharko da formari eta dimentsioari begira, babes-araubide hau garatzen duen hirigintza-plangintzak ezarritako aldaketa posibleak izan ezik; aldaketa horiek bide publikoa hobeto definitzera zuzendutako zuzenketa txikitzat baino ez dira hartuko. Halaber, honen barruan sartzen da atzeko lerrokaduren aldaketa, patioaren zabalera aldatzen den kasuetan.

La parcela deberá de ser mantenida en las condiciones de forma y dimensiones que se encuentre con la salvedad de las posibles alteraciones que establezca el planeamiento urbanístico que desarrolle este Régimen de Protección, entendida únicamente como pequeñas correcciones tendentes a mejorar la definición de la vía pública. Se incluye, igualmente, el cambio de alineaciones zagueras, en los casos en que exista alguna modificación de anchura de patio.

Eraikuntzarik ez dagoen partzeletan, aurreko paragrafoetan aipatutako partzelazioaren, segregazioaren eta taldekatzearen ondorioetarako, eremu eraikigarritzat hartuko da babesen bat duten aldameneko partzelen lerrokadura nagusiek, mehelinek eta hondoak mugatutakoa. Aipatutako bigarren kasuan, hondorik handienekoa hartuko da kontuan.

En aquellas parcelas que se encuentren vacías de edificación, se considerará como zona susceptible de recibir la edificación, a efectos de parcelación, segregación y agrupación, mencionados en los párrafos anteriores, la limitada por las alineaciones principales, las líneas medianeras y el fondo de la parcela o las parcelas contiguas que tuvieran algún tipo de protección. En este segundo caso se considerará la de mayor fondo.

Babes honi atxikitako eraikinetan, jarduketa oro dago baimenduta, barnean hartuta eraikinak beraiek ordezkatzea, eragotzi gabe ordezkatutako eraikinaren egitura-eskemaren oinplano-banaketa eta dagoen multzoarekiko beharrezko integrazioa gorde beharra.

En los edificios sujetos a esta protección se permite todo tipo de actuaciones, incluida la sustitución de los mismos, sin perjuicio del respeto de la disposición en planta del esquema estructural del edificio sustituido y de la necesaria integración con el conjunto preexistente.

Harik eta plangintza hori onartu arte, eraikinak eraberritu edo ordezkatzeko esku-hartzeetan, babes-araubide honen 6. eta 8. artikuluetan zehaztutakoa bete beharko da.

En tanto no sea aprobado dicho planeamiento, será de aplicación, para el caso de intervenciones de reforma o sustitución, lo especificado en los artículos 6 y 8 del presente Régimen de Protección.

Eraikin berriek, daudenekin batera, Parte Zaharrari edo kaiari berezko zaizkien tipologiak sortu beharko dituzte, kasuan-kasuan. Higiezinek bete beharreko baldintzak hirigintza-plangintzak ezarritako parametroen araberakoak izango dira, eta plangintzak, partikularki, partzela bakoitzerako hau zehaztu beharko du:

Los nuevos edificios deberán configurar, junto a los ya existentes, tipologías que se correspondan con las características propias de la Parte Vieja o Muelle, según sea el caso. Las condiciones a mantener por los inmuebles se deberán atener a los parámetros a fijar desde el planeamiento urbanístico que deberá definir, de forma particularizada para cada parcela, los siguientes conceptos:

a) Partzelaren definizio bolumetrikoa eta erabilera, eta, eraikin bat baino gehiago baldin badago, haien arteko lotura.

a) Definición volumétrica completa de la parcela y de los usos, con especificación, en caso de existencia de distintos cuerpos edificados, de las relaciones entre los mismos.

b) Eraikitako hondoa.

b) Fondo edificado.

c) Teilatu-hegalen eta gailurren altuerak.

c) Alturas de aleros y cumbreras.

d) Estalkiaren planotik irteten diren bolumenek bete beharreko baldintzak.

d) Condiciones a seguir por volúmenes sobresalientes sobre el plano de cubierta.

e) Beheko solairuaren altuera.

e) Altura de planta baja.

f) Kanpoko altxaeren konposizio-eskemak; lehendik beste elementu batzuk badaude, haiekin zer egin behar den zehaztu beharko da.

f) Esquemas compositivos de los alzados exteriores, con indicación de la actitud a adoptar respecto de los elementos preexistentes si los hubiera.

g) Fatxadan erabil daitezkeen elementuen dimentsio-ezaugarriak.

g) Características dimensionales de los elementos de posible utilización en fachada.

h) Akaberaren materialak eta lehendik zeuden elementuen tratamendua, horrelakorik badago.

h) Materiales de acabado y tratamiento de los elementos preexistentes si los hubiera.

i) Partzela bakoitzeko eredu-etxebizitzarako soluzioaren eskema.

i) Esquema de resolución de vivienda-tipo en cada parcela.

28. artikulua.– Babestutako elementuak.

Artículo 28.– Elementos protegidos.

Monumentu-multzo gisa mugatutako eremuan, dokumentu honetan adierazita dauden 4. zerrendako higiezin eta elementuak dira babes morfologikoa dutenak.

En el ámbito delimitado como Conjunto Monumental, se incluyen en este nivel de Protección Morfológica, los inmuebles del listado 4, recogido en el presente documento.

7. ATALA
SECCIÓN 7.ª
DISKORDANTZIA
DISCORDANCIA

29. artikulua.– Diskordantzia.

Artículo 29.– Discordancia.

Babes-araubide honen ondorioetarako, elementu diskordantetzat jotzen dira bai eraikuntzak ingurunera egokitzeko legezko betebeharra betetzen ez duten higiezinak, bai babes-araubide honek helburu duen Parte Zaharra birgaitzeko plangintza orokorrean interferentzia larriak sortzen dituztenak beren bolumetriari, eraikuntzari, formari edo kokapenari buruzko ezaugarriak direla-eta.

Se consideran discordantes a efectos del presente Régimen de Protección, aquellos inmuebles que incumplen la obligación legal del deber de adaptación de las edificaciones al carácter del entorno, así como los que representan, dadas sus características volumétricas, constructivas, formales o de ubicación, una interferencia grave en el planeamiento general de rehabilitación de la Parte Vieja que el presente Régimen persigue.

Garapen-plangintzak zehaztuko du zein diren diskordantziak, hala badagokio, zehatz-mehatz eta babes-araubide honetan ezarritako irizpideekin bat.

El planeamiento de desarrollo especificará en su caso las discordancias existentes de forma pormenorizada y de acuerdo con los criterios establecidos en el presente régimen de protección.

30. artikulua.– Higiezinek eta hiri-elementu diskordanteek bete behar dituzten preskripzioak.

Artículo 30.– Prescripciones a que se someten los inmuebles y elementos urbanos discordantes.

Interferentzia larritzat hartuko dira hiriaren egiturari begira edo haren pertzepzioari begira disonanteak diren jarduketa guztiak eta, zehazki, egoera hauetariko bat edo batzuk eragin dituztenak:

Se entenderán como interferencias graves aquellas actuaciones disonantes con la estructura de la ciudad o con su percepción y, en concreto, aquellas que han conllevado una o varias de las situaciones siguientes:

– Erlaitzen gaineko jasoduraren bat egotea, berreraikitze-aldiaren ostean eta atzeraeramangunean eraikitakoa, estalki inklinatua zein estalki laua izan, baita mantsarda faltsuaren formako profilen bat ere egotea.

– La existencia de levantes sobre cornisa realizados con posterioridad al periodo de reconstrucción construidos en retranqueo, sea con cubierta inclinada o con cubierta plana, e incluso, perfiles en forma de falsa mansarda.

– Lehen erlaitzaren gaineko galeriaren edo begiratokiren bat egotea.

– La existencia de galerías y miradores situados sobre la primera cornisa.

– Hirigunea birgaitzeko egokia den espazio libreen eskema ezartzea eragozten duen bolumenen bat egotea.

– La existencia de volúmenes que impiden el establecimiento del esquema de espacios libres adecuado para la rehabilitación del casco.

– Ikuspegi historiko edo arkitektonikotik balio berezirik gabe, patioen bidez argiztatu eta aireztatzen diren eraikinetan traba diren bolumenak egotea.

– La existencia de volúmenes que, sin poseer especiales valores desde el punto de vista histórico o arquitectónico, conllevan una merma en las posibilidades de iluminación y ventilación de los inmuebles contiguos a través de los patios.

– Fatxada-akaberetan, hirigune historikoan nagusi direnekiko kontraste negatiboa egiten duten material eta elementuak erabiltzea.

– La utilización de materiales y elementos en acabados de fachada que contrasten negativamente con los predominantes en el Casco Histórico.

– Eraikinean, eranskin degradatzaileren bat egotea, halako proportzioan non ezinezkoa baita aldaketa horiek izan dituen jatorrizko eraikuntza-unitatea antzematea.

– La existencia de añadidos degradantes en el edificio en proporción tal que resulte irreconocible la unidad edificatoria sobre la que han ido apareciendo dichas alteraciones.

– Ingurukoen ezaugarriekin nabarmenki bat ez datozen bolumenak ezartzea, bai gehiegizko altuera dutelako, bai etxadiaren barruko zein kanpoko lerrokaduretan aldaketak eragiten dituztelako.

– La implantación de volúmenes que chocan con las características de los circundantes, bien por exceso de altura o bien por modificaciones en las alineaciones interiores o exteriores de las manzanas.

– Monumentu-multzoan barnean hartutako gainerako eraikinekin bat ez datozen eta tokiaren inguruneari oinarrizkoan egokitzen ez diren eraikuntzak egitea.

– La implantación de construcciones que no armonizan con el resto de edificios incluidos en el Conjunto Monumental, no adaptándose en lo básico al ambiente en que se hallan situadas.

Ez dira elementu diskordantetzat hartuko fatxadaren horma-atalean, solairu bakarreko altuerako erlaitzaren gainean, egindako jasodurak. Maila horretatik gora ere ez dira elementu diskordantetzat hartuko Ugartemendiak definitu bezala egindako ganbarak edo gelak.

No serán considerados elementos discordantes aquellos levantes realizados en el paño de fachada sobre la cornisa con una altura de una sola planta. Por encima de este nivel, tampoco serán considerados elementos discordantes las buhardillas o habitaciones según el término definido por Ugartemendía.

Eraikin horietan, eraisteko edo ordezkatzeko esku-hartzeak daude baimenduta babes-araubide hau garatuko duen hirigintza-plangintzan zehaztutako moduan.

Las intervenciones autorizadas en estos edificios serán la demolición o la sustitución en los términos en que quede definido en el planeamiento urbanístico que desarrolle el presente Régimen de Protección.

Horietaz gain, baimena izango dute Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legearen 20. eta 35. artikuluetan eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 24. artikuluan ezarritako kontserbazio-, zaintza- eta babes-betebeharrak betetzetik eratorritako esku-hartzeek ere.

Serán autorizadas, además, las intervenciones derivadas del cumplimiento de las obligaciones de conservación, cuidado y protección impuestas por la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, en sus artículos 20 y 35, y por el artículo 24 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Harik eta babes-araubide hau garatuko duen hirigintza-plangintza onartu arte, babes-araubide honetan 8. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da.

En tanto no sea aprobado el planeamiento urbanístico que desarrolle el presente Régimen de Protección será de aplicación lo dispuesto en el artículo 8 del presente Régimen de Protección.

31. artikulua.– Elementu diskordanteak.

Artículo 31.– Elementos discordantes.

Dokumentu honen 5. zerrendan dago adierazita monumentu-multzoko zein higiezin eta hiri-elementu hartu diren diskordantetzat.

Los inmuebles y elementos urbanísticos del Conjunto Monumental conceptuados como discordantes son los referidos en el Listado 5 recogido en el presente documento.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BABESIK EZA
CARENCIA DE PROTECCIÓN

32. artikulua.– Xedea.

Artículo 32.– Objeto.

Babesik gabeko elementuak dira babesteko moduko arkitektura-, historia- edo arte-balio aipagarririk ez dutenak.

Son elementos carentes de protección aquellos que no poseen valores arquitectónicos, históricos o artísticos relevantes para ser objeto de protección.

33. artikulua.– Babesik gabeko elementuei eta eraikinei buruzko preskripzioak.

Artículo 33.– Prescripciones de los elementos e inmuebles carentes de protección.

Eraikin hauetan, edozein esku-hartze dago baimenduta, ordezkatzea barnean hartuta, babes-araubide hau garatuko duen hirigintza-plangintzan zehaztuta geratuko den moduan.

Las intervenciones autorizadas en estos edificios serán de todo tipo, incluida la sustitución en los términos en que quede definido en el planeamiento urbanístico que desarrolle el presente Régimen de Protección.

Harik eta hirigintza-plangintza onartu arte, babes-araubide honen 8. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da eraberritzeko eta ordezkatzeko esku-hartzeetan.

En tanto no sea aprobado dicho planeamiento será de aplicación, para el caso de intervenciones de reforma o sustitución, lo especificado en el artículo 8 del presente Régimen de Protección.

34. artikulua.– Babesik gabeko elementuak.

Artículo 34.– Elementos carentes de protección.

Monumentu-multzoan babesik gabekotzat jo diren higiezinak eta hiri-elementuak dira dokumentu honetan jasotako zerrendetan ageri ez direnak.

Los inmuebles y elementos urbanos del Conjunto Monumental conceptuados como carentes de protección, son los que no figuran incluidos en ninguno de los listados recogidos en el presente documento.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ZERRENDAK
LISTADOS

1. zerrenda: Babes berezia.

Listado 1: Protección Especial.

San Bizente eliza, Narrika kalea 26

Iglesia de San Vicente, calle Narrica n.º 26

Koruko Andre Mariaren basilika, Abuztuaren 31 kalea

Basílica Santa María del Coro, calle 31 de agosto

San Telmo museoa (komentua), Zuloaga plaza 1

Museo (Convento) San Telmo, plaza de Zuloaga n.º 1

Santa Teresa komentua, Elbira Zipitria Andereñoaren bidea 1, 3

Convento Santa Teresa, calle Andereño E. Zipitria n.º 1, 3

Zubibidea - Portu kalearen gaineko zubia

Viaducto - Puente sobre calle Puerto

Udal liburutegia (antzinako udaletxea), Konstituzio plaza 1

Biblioteca Municipal (antigua casa Consistorial), plaza de la Constitución n.º 1

Konstituzio plazaren sarbideko arkuak

Arcos de acceso a la plaza de la Constitución

Errege-erregina Katolikoen harresia, Portaleta barne

Muralla Reyes Católicos, incluyendo Portaletas

Apaizen pasealekuko harresia

Muralla paseo de los Curas

Mariren oroigarria, Kaia

Monumento a Mari, Muelle

San Bizente iturria, Abuztuaren 31 kalea

Fuente San Vicente, calle 31 de agosto

Lasala plazako iturria (lehoia), Lasala plaza

Fuente Plaza Lasala (león), plaza Lasala

Errege-erregina Katolikoen harresiaren ondoko iturria, Kaia

Fuente junto Murallas Reyes Católicos, Muelle

Kainoieta iturria, Valle Lersundi plaza

Fuente Kainoieta, plaza Valle Lersundi

2. zerrenda: Babes ertaina.

Listado 2: Protección Media.

San Miguel Elizaran BHIP, Kanpandegi 12

San Miguel Elizaran BHIP, calle Campanario n.º 12

Fermin Kalbeton kaleko 25eko eraikin publikoa

Edificio Público en calle Fermín Calbetón n.º 25

Goikoa jauregia, Ijentea kalea 6

Palacio Goikoa, calle ljentea n.º 6

Konstituzio plazako bizitegi-multzoa, Iñigo kaleko 2ko etxea

Conjunto Residencial plaza Constitución, casa en calle lñigo n.º 2

Konstituzio plazako bizitegi-multzoa, Arrandegi kaleko 1eko etxea

Conjunto Residencial plaza Constitución, casa en calle Pescadería n.º 1

Konstituzio plazako bizitegi-multzoa, Joan De Bilbao kaleko 13, 15, 17ko etxeak

Conjunto Residencial plaza Constitución, casas en calle Juan de Bilbao n.º 13, 15, 17

Konstituzio plazako bizitegi-multzoa, Konstituzio Plazako 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15eko etxeak

Conjunto Residencial plaza Constitución, casas en Plaza Constitución n.º 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15

Lasala plazako 3ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en plaza Lasala n.º 3

Antzoki Zaharra, Kale Nagusia 1Y

Teatro Principal, calle Mayor n.º 1Y

Kaiko Ermita, Kaiko pasealekua 2

Ermita Muelle, paseo del Muelle n.º 2

Untzi Museoa, Kaiko pasealekua 24

Museo Naval, paseo del Muelle n.º 24

Aquarium, Carlos Blasco de lmaz plaza

Acuarium, plaza de Carlos Blasco de lmaz

Trinitate plazako eraikuntzak

Construcciones de la Plaza de la Trinidad

3. zerrenda: Oinarrizko babesa.

Listado 3: Protección Básica.

Aingeru kaleko 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Ángel n.º 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13

Boulevard zumardiko 2, 6, 14, 22, 24, 26, 4, 10, 16, 18, 20ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en Boulevard n.º 2, 6, 14, 22, 24, 26, 4, 10, 16, 18, 20

Kanpandegi kaleko 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Campanario n.º 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Gastronomiazko Euskal Anaiartea, Elbira Zipitria Andereñoaren kalea 2

Cofradia Vasca de Gastronomía, calle Andereño E. Zipitria n.º 2

Urgull Guardetxea, Elbira Zipitria Andereñoaren kalea 7

Casa del Guarda Urgull, calle Andereño E. Zipitria n.º 7

Enbeltran kaleko 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Embeltrán n.º 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Esterlines kaleko 1, 2, 3, 4-6, 5, 10, 14, 15, 16, 17ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Esterlines n.º 1, 2, 3, 4-6, 5, 10, 14, 15, 16, 17

Fermin Kalbeton kaleko 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 50, 52, 54ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Fermin Calbetón n.º 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 50, 52, 54

Ljentea kaleko 2, 4ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en calle ljentea n.º 2, 4

Iñigo kaleko 1, 4, 5, 7, 9, 8, 10eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle lñigo n.º 1, 4, 5, 7, 9, 8, 10

Joan De Bilbao kaleko 4, 6, 8, 10, 12, 14ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Juan de Bilbao n.º 4, 6, 8, 10, 12, 14

Koruko Ama Birjinaren kaleko 2, 4, 8ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Virgen del Coro n.º 2, 4, 8

Lasala plazako 1, 5eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en plaza Lasala n.º 1, 5

Lasala plazako 2ko eraikin publikoa

Edificio Público en plaza Lasala n.º 2

Mari kaleko 19, 21eko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en calle Mari n.º 19, 21

Mari kaleko 7ko bizitegi-eraikina

Edificio Público en calle Mari n.º 7

Kale Nagusiko 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Mayor n.º 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

Petit Casino Kursaal, Kale Nagusia 1

Petit Casino Kursaal, calle Mayor n.º 1

Kaiko 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,29ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en el Muelle n.º 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,29

Arrantzaleen Kofradia, Kaiko pasealekua 23

Cofradia de Pescadores, paseo del Muelle n.º 23

Narrika kaleko 1, 3, 7, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Narrica n.º 1, 3, 7, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33

Arrandegi kaleko 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Pescadería n.º 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

Konstituzio plazako 17ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en Plaza Constitución n.º 17

Portu kaleko 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle Puerto n.º 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22

San Bizente kaleko 3, 5, 7, 9ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle San Vicente n.º 3, 5, 7, 9

San Joan kaleko 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle San Juan n.º 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15

San Lorenzo kaleko 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle San Lorenzo n.º 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17

San Jeronimo kaleko 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle San Jerónimo n.º 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Sarriegi plazako 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en plaza Sarriegi n.º 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Gaztelubideko 1, 5eko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en subida al Castillo n.º 1, 5

Abuztuaren 31 kaleko 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 10, 12, 14, 30, 38, 40, 42, 44ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en calle 31 de Agosto n.º 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 10, 12, 14, 30, 38, 40, 42, 44

Pasealeku Berriko z.g.ko Argazkilari Elkartearen eraikina

Edificio Sociedad fotográfica en Paseo Nuevo s/n.º

4. zerrenda: Babes morfologikoa.

Listado 4: Proteción Morfológica.

Enbeltran kaleko 4ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en calle Embeltrán n.º 4

Kale Nagusiko 16ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en calle Mayor n.º 16

Boulevard zumardiko 4 eta 10eko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en Boulevard n.º 4 y 10

Kaiko 3, 3 bis 4, 7, 8, 30, 31, 32, 33ko bizitegi-eraikinak

Edificios Residenciales en el Muelle, 3, 3 bis 4, 7, 8, 30, 31, 32, 33

5. zerrenda: Eraikin diskordanteak.

Listado 5: Edificios discordantes.

Mari kaleko 14ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en calle Mari n.º 14

Lasala plaza 4ko bizitegi-eraikina

Edificio Residencial en plaza Lasala n.º 4


Azterketa dokumentala


Análisis documental