Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

63. zk., 2018ko apirilaren 3a, asteartea

N.º 63, martes 3 de abril de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1714
1714

75/2018 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Geogarapen, Euskal Kostaldeko Geoparkearen Kudeaketarako Elkartearekin sinatutako hitzarmena; hitzarmen horren bidez lan-ildoak ezartzen dira EAEko Geodibertsitate Estrategia-2020aren eta Euskadiko Biodibertsitate Estrategia-2030aren barruko jarduketak garatzeko.

RESOLUCIÓN 75/2018, de 20 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen, para el desarrollo de actuaciones en las lineas de trabajo enmarcadas en la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 2020 y la Estrategia de Biodiversidad del Pais Vasco 2030.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta hitzarmenari dagokion publikotasuna emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Geogarapen, Euskal Kostaldeko Geoparkearen Kudeaketarako Elkartearekin sinatutako hitzarmena; hitzarmen horren bidez lan-ildoak ezartzen dira EAEko Geodibertsitate Estrategia-2020aren eta Euskadiko Biodibertsitate Estrategia-2030aren barruko jarduketak garatzeko.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen, para el desarrollo de actuaciones en las lineas de trabajo enmarcadas en la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 2020 y la Estrategia de Biodiversidad del Pais Vasco 2030, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MARTXOAREN 75EKO 10/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 75/2018, DE 20 DE MARZO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILAREN ETA GEOGARAPEN, EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEAREN KUDEAKETARAKO ELKARTEAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, EAE-KO GEODIBERTSITATE ESTRATEGIA-2020AREN ETA EUSKADIKO BIODIBERTSITATE ESTRATEGIA-2030AREN BARRUKO JARDUKETAK GARATZEKO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA, Y LA ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA, GEOGARAPEN, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LAS LINEAS DE TRABAJO ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD DE LA CAPV, 2020 Y LA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2030

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de diciembre 2017.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Ignacio María Arriola Lopez, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua.

De una parte, D. Ignacio María Arriola Lopez, en su calidad de Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Bestetik, Pedro Bengoetxea Loiola, Geogarapen Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkartearen presidentea.

De otra parte, Pedro Bengoetxea Loiola, en su calidad de presidente de la Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen.

ADIERAZI DUTE:
MANIFIESTAN:

Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, besteak beste, baliabide naturalak antolatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko natura kontserbatzeko lanak egiten ditu.

Primero.– Que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ejerce, entre otras funciones, la de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bigarrena.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezarri dituen apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuarekin bat eginez, sail horrek, besteak beste, honako funtzio hauek betetzen ditu: baliabide naturalak antolatzea eta natura kontserbatzea. Bestalde, Ingurumen Sailburuordetzaren bitartez, natura-ondarea babesteko arloetan aritzen da. Halaber, garapen jasangarria bermatu eta sustatzen du, eta ingurumenaren inguruko informazioa, parte-hartzea, sentsibilizazioa, hezkuntza eta prestakuntza ematen ditu.

Segundo.– De conformidad con el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, las materias sobre las que dicho departamento ejerce sus funciones son entre otras, la ordenación de recursos naturales y la conservación de la naturaleza; y, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, actúa en las áreas de protección del patrimonio natural; garantía y fomento del desarrollo sostenible; e información, participación, sensibilización, educación y formación ambiental.

Hirugarrena.– Geogarapen Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkartearen xedeen artean honako hauek daude: Euskal Kostaldeko Geoparkeko lurraldearen garapen jasangarria eta orekatua, haren balio geologiko, natural eta kulturalei babes berezia emanda; ondare geologikoa babestea eta kontserbatzea; Lurraren zientziak sustatzea ikerkuntza-, hezkuntza eta hedapen-arloetan, eta beste zientzia natural eta ingurumen-zientzia batzuk bultzatzea; ingurumen-hezkuntza sustatzea; eta Elkartearen xedeak bultzatzen lagundu dezaketen beste erakunde batzuekin batera ekintzak egitea eta horiek suspertzea.

Tercero.– Que entre los fines de la Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen, se encuentran el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio del Geoparque de la Costa Vasca, con especial apoyo en sus valores geológicos, naturales y culturales; la protección y conservación de su patrimonio geológico; el fomento de las ciencias de la Tierra en los ámbitos de la investigación, educación y difusión, y el impulso de otras ciencias naturales y ambientales; el fomento de la educación ambiental; y la promoción y realización de acciones de cooperación con otras entidades que puedan contribuir al impulso de los fines de la Asociación.

Laugarrena.– Eusko Jaurlaritza Geogarapen Elkartearen kide da, eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak ordezkatzen dute bertan.

Cuarto.– Que el Gobierno Vasco es miembro de la Asociación Geogarapen, y está representado por los Departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; Desarrollo Económico e Infraestructuras; y Cultura y Política Lingüística.

Bosgarrena.– Ingurumen Sailak 2014an emandako diru-laguntza izendunaren eremuan, Geogarapen Elkarteak, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailarekin batera, natura-ondarea kontserbatzeko jarduerak egin ditu, bereziki, geodibertsitateari dagokionez. Jarduera horiek EAEko 2020rako Geodibertsitate Estrategiaren garapenarekin eta III. Ingurumen Esparru Programarekin lotuta daude.

Quinto.– Que la Asociación Geogarapen, en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente Planificación Territorial y Vivienda viene desarrollando actividades de conservación de la naturaleza, especialmente de la geodiversidad, en el marco de la subvención nominativa que le fue concedida por el Departamento de Medio Ambiente el año 2014. Dichas actividades están relacionadas con el desarrollo de la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 2020 y el III Programa Marco Ambiental.

Seigarrena.– Alde biek asmoa dute, hitzarmen hau sinatuz, EAEko 2020rako Geodibertsitate Estrategiak eta Euskadiko 2030erako Biodibertsitate Estrategiak planteatutako helburuei erantzuna emateko. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020rako IV. Ingurumen Esparru Programa garatzen lagunduko dute. Programa horren xedea da «natura-kapitala babestea, kontserbatzea eta lehengoratzea, ekosistemek ematen dizkiguten zerbitzuak gordetzeko».

Sexto.– Es intención de ambas partes, a través de la suscripción de este convenio, responder a las objetivos planteados por la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 2020 y la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco, 2030 contribuyendo, de esta manera, al desarrollo del IV Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020, que tiene como objetivo estratégico «Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos aportan los ecosistemas».

Adierazitakoagatik guztiagatik, erakunde bien artean aipatutako lankidetza gauzatzeko helburuz, dokumentu honetan biltzen den lankidetza-hitzarmena sinatzea erabaki dute bi aldeek. Hona hemen hitzarmenaren klausulak:

Por todo lo expuesto, con la finalidad de materializar la colaboración expuesta entre ambas instituciones, éstas acuerdan la firma del presente convenio de colaboración que se regirá por las siguientes,

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea da Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Geogarapen Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkartearen arteko lankidetza arautzea, lan-ildoak garatzeko (horien edukia eta irismena hitzarmen honen eranskinean zehaztu dira). Ildo horiek garatzeko egiten diren ekintzak esperientzia pilotutzat jo ahal izango dira, aurrerantzean, autonomia-erkidegoaren eremura esportatzeko. Lan-ildoak honako hauek izango dira:

Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y la Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca, Geogarapen, para el desarrollo de las líneas de trabajo cuyo contenido y alcance se especifican en el anexo a este convenio. Las acciones que se lleven a cabo en el desarrollo de estas líneas podrán tener un carácter de experiencia piloto con vistas a exportarlas al ámbito autonómico posteriormente. Las líneas de trabajo serán las siguientes:

EAEko 2020rako Geodibertsitate Estrategiaren testuinguruan:

En el marco de la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, 2020:

1.– Parte-hartze publiko eta soziala geodibertsitatea eta ondare geologikoa kudeatzeko.

1.– Participación pública y social en la gestión de la geodiversidad y el patrimonio geológico.

2.– Tresnak eta baliabide praktikoak definitzea ondare geologikoa aktiboki kontserbatzeko.

2.– Definición de herramientas e instrumentos prácticos para la conservación activa del patrimonio geológico.

3.– Geodibertsitatearen eta ondare geologikoaren erabilera jasangarria sustatzea.

3.– Promoción del uso sostenible de la geodiversidad y el patrimonio geológico.

4.– Geodibertsitatea eta ondare geologikoa kontserbatzeko hezkuntza eta prestakuntza, eta nazioarteko esparruan zabaltzea.

4.– Fomento de la educación y la formación para la conservación y el uso sostenible de la geodiversidad y el patrimonio geológico, y su difusión en marcos internacionales.

Euskadiko 2030erako Biodibertsitatearen Estrategiaren testuinguruan:

En el marco de la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco, 2030:

1.– Ekosistemak babestea eta leheneratzea.

1.– Protección y restauración de los ecosistemas.

2.– Europako 2000 Natura Sarea sustatzea aukerarako tresna gisa.

2.– Impulso a la Red Europea Natura 2000 como instrumento de oportunidad.

3.– Naturaren ezaguera eta kultura sustatzea.

3.– Promoción del conocimiento y la cultura de la Naturaleza.

4.– Lurraldearen eta natura-ondarearen kudeaketan eraginkortasuna eta efizientzia.

4.– Eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del Patrimonio Natural.

Egiten diren jarduketak 2020rako lehen ekintza-planerako adierazitakoekin koordinatu beharko dira, eta aintzat hartu beharko dira Arno, Izarraitz eta Urola ibaiko KBEak eta Deba-Zumaia kostaldeko biotopoa kudeatzeko dokumentu ezberdinetan jasotako helburuak eta neurriak, leku horiek guztiz edo zati batean Euskal Kostaldeko Geoparkearen barnean baitaude.

Las actuaciones que se lleven a cabo deberán coordinarse con las señaladas para el primer plan de acción a 2020, teniendo presentes las objetivos y medidas recogidas en los diferentes documentos de gestión de las ZEC Arno, Izarraitz, Ría del Urola, y del Biotopo del tramo litoral Deba-Zumaia integrados, total o parcialmente en el ámbito del Geoparque de la Costa Vasca.

Bigarrena.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailaren konpromisoak.

Segunda.– Compromisos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Honako hauek dira Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hitzarmen honi dagokionez hartuko dituen konpromisoak:

Los compromisos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda con relación al presente Convenio son los siguientes:

● Geogarapen Elkartearekin kolaboratzea hitzarmen honen xedea betetzeko egin behar diren jarduketetan, bosgarren klausulan aurreikusitako jarraipen-batzordeak onartutako jarduketen urteko planarekin bat eginez.

● Colaborar con la Asociación Geogarapen en las actuaciones que se requieran relativas al objeto de este convenio, de acuerdo con el plan anual de actuaciones aprobado por el Comité de Seguimiento previsto en la cláusula quinta.

● Geogarapen Elkartearen jarduerak finantzatzea, hitzarmen honen xedearekin lotutakoak; hitzarmen honen seigarren klausulan adierazitakoarekin bat eginez. Finantzazioa aurrekontu-erabilgarritasunaren araberakoa izango da.

● Financiar las actividades de la Asociación Geogarapen relativas al objeto de este acuerdo de acuerdo con lo señalado en la cláusula sexta de este convenio, supeditando esta financiación a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

Hirugarrena.– Geogarapen Elkartearen konpromisoak.

Tercera.– Compromisos de la Asociación Geogarapen.

Honako hauek dira Geogarapen Elkarteak hitzarmen honi dagokionez hartuko dituen konpromisoak:

Los compromisos de la Asociación Geogarapen en relación al presente convenio son los siguientes:

● Hitzarmen honen xedearekin lotutako egin beharreko jarduketak egitea, hitzarmenaren eranskineko edukiarekin eta irismenarekin zein seigarren klausulan aurreikusitako jarraipen-batzordeak onartutako urteko jarduketa-planarekin bat eginez. Halaber, hala badagokio, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak emandako jarraibideei jarraituko zaie.

● Realizar las actuaciones que se requieran relativas al objeto de esta convenio, de acuerdo con el contenido y alcance de su anexo y el plan anual de actuaciones aprobado por el Comité de Seguimiento previsto en la cláusula quinta, y cuando proceda, siguiendo las instrucciones dadas desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

● Bosgarren klausulan araututako jarraipen-batzordeari aurreko urteko kontuak aurkeztea, onar ditzan. Gastu eta diru-sarrera guztiak justifikatu behar dira, bai eta hurrengo ekitaldian egin beharreko jarduerak eta hari dagokion aurrekontua ere.

● Presentar al Comité de Seguimiento, para su aprobación, las cuentas del año anterior con justificación de todos los gastos e ingresos, así como las actividades a realizar en el ejercicio siguiente y el correspondiente presupuesto.

● Urte bakoitzaren amaieran, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailean aurkeztea egindako jarduerei buruzko txostena, sortutako dokumentu guztiak (azterketak, lanak, bestelako materialak, etab.) eta egindako ekitaldien justifikazioa (ikastaroak, lantegiak, mintzaldiak, hitzaldiak, etab.).

● Presentar ante el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, al final de cada año, un informe sobre las actividades realizadas, la totalidad de los documentos generados (estudios, trabajos, materiales diversos, etc.), así como la justificación de la realización de eventos (cursos, talleres, charlas, ponencias, etc.).

Laugarrena.– Geogarapen elkartearen arduraduna.

Cuarta.– Responsable de la Asociación Geogarapen.

Geogarapen Elkartearen kudeatzaileak izango du haren jarduera sustatzeko ardura, eta hark zuzenduko du urteko jarduera-programaren gauzatzea, hauek barne: prestakuntza-ikastaroak, zabalkunde-ekintzak eta ikerketa-proiektuak, baita Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari lankidetza eta laguntza emateko jarduerak ere.

La persona que ostente la gerencia de la Asociación Geogarapen será responsable de impulsar la actividad de la misma, asumiendo bajo su dirección la ejecución del programa anual de actividades, que incluirá el desarrollo de cursos formativos, acciones de divulgación y la realización de proyectos de investigación, así como actuaciones de colaboración y apoyo al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

Gainera, aurreko urteko kontuak aurkeztu beharko dizkio jarraipen-batzordeari, onartuak izan daitezen, baita hurrengo ekitaldian garatuko diren jarduerak eta dagokien aurrekontua ere.

Además deberá presentar al Comité de Seguimiento para su aprobación, las cuentas del año anterior, así como las actividades a realizar en el ejercicio siguiente y el presupuesto correspondiente.

Halaber, Geogarapen Elkartearen arduradunak egindako jarduerei buruzko txostena prestatuko du urte bakoitzaren amaieran. Txostena Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari bidaliko zaio.

Asimismo, el o la responsable de la Asociación Geogarapen elaborará al final de cada año un informe sobre las actividades realizadas. El informe será remitido al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.

Quinta.– Comité de seguimiento.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eta Geogarapen Elkarteak erabaki dute jarraipen-batzorde baten bidez egitea hitzarmen honen jarraipena, hitzarmenean adierazitako helburuak betetzen direla bermatzeko helburuarekin.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y la Asociación Geogarapen acuerdan llevar a cabo el seguimiento del presente convenio mediante un Comité de Seguimiento, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos expresados en este convenio.

Jarraipen-batzordea Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren 3 ordezkariz eta Geogarapen Elkarteko 2 ordezkariz osatuko da, eta haren presidentzia beteko du alde bakoitzak urte batez eta txandaka. Lehenik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak beteko du.

El Comité de Seguimiento estará formado por 3 representantes del Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco y 2 representantes de la Asociación Geogarapen y la presidencia de la misma recaerá anualmente y de forma alternativa en cada una de las partes, comenzando a ejercerse por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Jarraipen-batzordeak zeregin hauek izango ditu, besteak beste:

El Comité de Seguimiento tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

● Hitzarmen honen helburua betetzen dela ziurtatzea.

● Asegurar el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

● Hitzarmen honetan jasotako Geogarapen Elkartearen urteko jarduketa-plana xehatua onartzea.

● Aprobar el plan de actuaciones anual desglosado de la Asociación Geogarapen comprendido en este Convenio.

● Hitzarmen honetan jasotako Geogarapen Elkartearen urteko aurrekontua onartzea.

● Aprobar el presupuesto anual de la Asociación Geogarapen comprendido en este Convenio.

● Eduki teknikoa gainbegiratzea eta onartzea eta landu beharreko lanen aurrekontu-edukia gainbegiratzea.

● Supervisar y aprobar el contenido técnico y supervisar el contenido presupuestario de los trabajos a desarrollar.

● Hitzarmen honetan jasotako aurrekontuaren urteko aurrekontu-betearazpena onartzea.

● Aprobar la ejecución presupuestaria anual del presupuesto comprendido en este Convenio.

● Hitzarmen honen helburua betetzeko interpretaziotik eta betekizunetik erator daitezkeen arazoak konpontzea, X. klausulan ezarritakoaren kalterik gabe.

● Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en el cumplimiento del objeto del presente Convenio, sin prejuicio de lo establecido en la clausula décima.

● Aurreikusitako lanen bat egin ezin denean, haren ordez gauzatuko den edo diren ordezko lanak onestea. Ordena hori gordeta, Geogarapen Elkarteak egin beharreko ordezko lanak proposatu beharko dizkio jarraipen-batzordeari, eta lehenengo lanak egitea galarazi duten baldintzak arrazoitu beharko ditu. Batzordeak kausa horiek baloratuko ditu, eta, hala badagokio, ordezko proposamena onartuko du.

● Aprobar los trabajos alternativos a ejecutar, en caso de que alguno de los trabajos previstos no pueda realizarse. En este orden, Geogarapen deberá proponer a la comisión de seguimiento los trabajos alternativos a ejecutar motivando las circunstancias que impiden la realización de los primeros. La comisión valorará dichas causas y procederá en su caso a la aprobación de la propuesta alternativa.

● Eranskinean jaso ez diren jarduera edo proiektu berriak gehitzeko beharra edo eranskinean jasotakoen iraupena luzatzeko beharra baloratzea. Horiek hitzartutako klausulen eraginpean egongo dira, aurrekontu-xedapenen barruan.

● Valorar la necesidad de incorporar nuevas actividades o proyectos a los ya recogidos en el Anexo o prorrogar su duración, quedando éstas sometidas a las estipulaciones convenidas, dentro de las disposiciones presupuestarias.

Jarraipen-batzordea urtean behin bilduko da gutxienez. Jarraipen-batzordean presidente diharduenak egingo ditu deialdiak; gutxienez, bat egingo du urteko aurreneko hiruhilekoan, kontu-ematea, jarduerak eta aurrekontuak onartzeko. Aldeetako batek modu justifikatuan eskatzen duen bakoitzean ere egingo ditu deialdiak.

El Comité de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año. Las convocatorias las realizará quien ostente la presidencia del Comité de Seguimiento, como mínimo, una en el primer trimestre del año para aprobar la rendición de cuentas y para aprobar las actividades, así como el presupuesto, y siempre que así lo solicite una de las partes, de forma justificada.

Jarraipen-batzordearen izaera kontuan izanda, hitzarmen hau sinatu duten bi erakundeen ordezkariek egon beharko dute aurrekontua onartzeko bileran, horren eraginkortasuna bermatzeko, non eta aldeetako batek ez duen deialdiarekin batera bidalitako proposamena onartzen eta hala idatziz adierazten saioa hasi baino lehen.

Teniendo en cuenta la naturaleza del Comité de Seguimiento, será necesaria la presencia de representantes de ambas instituciones firmantes del presente Convenio para aprobar el presupuesto, de cara a garantizar la efectividad del mismo, salvo que alguna de las instituciones asuma la propuesta que se le envíe junto con la convocatoria y así lo manifieste por escrito antes del inicio de la sesión.

Jarraipen-batzordeko idazkari-lanak beteko ditu Geogarapen Elkarteko ordezkarietako batek.

Ejercerá la función de secretaría del Comité de Seguimiento alguna de las personas representantes de la Asociación Geogarapen.

Emakumeen eta Gizonen benetako Berdintasunerako Lege Organikoan (martxoaren 22ko 3/2007) ezarritakoaren arabera, jarraipen-batzordearen osaera orekatua izan beharko da emakumeen eta gizonen arteko proportzioari dagokionez.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la composición del Comité de Seguimiento deberá observarse una representación equilibrada de mujeres y hombres.

Seigarrena.– Alde sinatzaileen ekarpenak.

Sexta.– Aportaciones de las partes suscribientes.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren ekarpena.

Aportación del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, gehienez, 2017ko ekitaldiko aurrekontuko 70.000 euro emango ditu, hitzarmen honetan aurreikusitako ekintzak egiteko. Halaber, aurreikusi duenez, 2018ko, 2019ko eta 2020ko ekitaldietako aurrekontuetan ekarpen ekonomiko bera beharko da, betiere aurrekontu-esleipena egin bada.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda destinará para la realización de las acciones previstas en el presente convenio, un importe de máximo 70.000 euros en el ejercicio presupuestario 2017 y prevé necesaria esa misma aportación económica en cada uno de los ejercicios presupuestarios de los años 2018, 2019 y 2020, siempre condicionada a la existencia de previa consignación presupuestaria.

Beraz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak gehienez ere zenbateko hori, 70.000 euro, hartuko du bere gain. Zenbatekoa behin betikoa da, eta ezingo da eguneratu, ez eta doitu ere. Hori horrela, Elkarte horrek ez du finantzatuko aurrekontu-desbideratzerik, klausula honetan adierazitako zenbatekoa handitzea dakarrenik.

Se fija, por tanto, en 70.000 euros anuales la financiación máxima que asume el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, importe definitivo que no admitirá actualización ni ajuste alguno, de tal suerte que en ningún caso se financiarán desde esa Asociación desviaciones presupuestarias que supongan un aumento de la cantidad señalada en la presente cláusula.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren ekarpen ekonomiko hau bateragarria izango da beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk –izan Estatukoa, izan Europar Batasunekoa edo izan nazioartekoa– eman litzakeen helburu bereko diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, betiere, diruz lagundutako jardueren kostua gainditzen ez bada eta aldi berean jaso daitezkeen diru-laguntzen araudiak gaiari buruz ezar dezakeenaren kalterik gabe.

La aportación económica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se rebase el costo de la actuación subvencionada, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

Geogarapen Elkartearen ekarpena.

Aportación de la Asociación Geogarapen.

Geogarapen Elkarteak jarduerak egiten lagunduko du langile prestatuak eta horiek egiteko behar den toki fisikoa emanez, bai eta azpiegitura ere.

La Asociación Geogarapen contribuirá al desarrollo de las actividades aportando el personal cualificado y el espacio físico para su ejecución, así como la infraestructura necesaria para ello.

Zazpigarrena.– Finantzatzeko tresna.

Séptima.– Instrumento de financiación.

Hitzarmen honen xede diren jarduerak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak finantzatuko ditu. Aurreko klausulan ezarritakoaren arabera, urteko diru-laguntza izendunen bidez egingo da, eta horiek aurrekontuan esleitu beharko dira aldez aurretik.

La financiación de las actividades objeto del presente convenio por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda conforme a lo establecido en la cláusula anterior se instrumentara mediante subvenciones nominativas anuales condicionadas a su previa dotación presupuestaria.

Zortzigarrena.– Publizitatea eta hedatzea.

Octava.– Publicidad y difusión.

Geogarapen Elkarteak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak irudi korporatiboaren inguruan ezartzen dituen adierazpenak errespetatuko ditu.

La Asociación Geogarapen respetará las indicaciones que establezca el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en relación con su imagen corporativa.

Tresna honen bidez partzialki edo osorik finantzatuta eratzen dituen material guztietan eta Geogarapen Elkarteak egiten dituen ekitaldi eta jarduera guztietan logotipo propioak eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailarenak ageriko dira, Eusko Jaurlaritzaren Nortasun Korporatiboko Gidaliburuan xedatutakoari jarraikiz. (http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/v2_simbolos/es_simboide/adjuntos/manual_id_corporativa.pdf), tamaina- eta adierazgarritasun-ezaugarri antzekoekin. Horrek ez du esan nahi beste erakunde edo instituzio kolaboratzaileen batzuen logoak ezin direnik ageri.

En todos los materiales que elabore y en todos los actos y actividades que realice la Asociación Geogarapen que sean financiados total o parcialmente a través del presente instrumento figurarán sus logotipos propios y los del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda conforme a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco. (http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/v2_simbolos/es_simboide/adjuntos/manual_id_corporativa.pdf), con similares características de tamaño y representatividad, sin perjuicio de la presencia de otros logos que procedan de entidades o instituciones colaboradoras.

Eranskinean aurreikusitako jarduerak betetzen ez badira, edukiak ezingo dira argitaratu, ez osorik ez zati bat. Gainera, ezingo dira beste era batera erabili, eta ezingo da ekintzei buruzko adierazpen publikorik egin, jarraipen-batzordeak egiten ari diren ekintzak hedatzeko edo hirugarrenei informatzeko baimenik eman ez badu.

En tanto no se realicen las actividades previstas en el anexo, los contenidos no podrán ser publicados ni en todo, ni en parte, o utilizados de cualquier otro modo, o realizarse declaraciones públicas sobre las acciones, sin contar con el permiso expreso de la Comisión de Seguimiento para la difusión o acceso a terceros de las acciones que se estén realizando.

Jarduketen ondoriozko txostenak, datuak eta argitalpenak alde biek erabiliko dituzte eurek kudeatzen duten jardueraren oinarri gisa. Horrek ez du galaraziko horien titulartasuna Geogarapen Elkarteak izatea.

Los informes, datos y publicaciones que resulten de las actuaciones, serán utilizados por ambas partes como base de la actividad de su gestión, sin perjuicio de la titularidad de los mismos que recaerá sobre la Asociación Geogarapen.

Bederatzigarrena.– Indarraldia.

Novena.– Vigencia.

Hitzarmen hau sinatzen den unetik 2020ko abenduaren 31ra egongo da indarrean. Hitzarmenaren sinatzaileek aho batez adostu ahal izango dute beste lau urteko luzapena ala hori amaitu baino lehen edozein momentutan iraungitzea, urriaren 1eko 40/2015 Legearekin bat etorriz. Berrituz gero, indarrean egongo da, baldin eta kreditu egoki eta nahikorik badago.

El periodo de vigencia de este convenio será desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020. Los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción en cualquier momento antes de la finalización del mismo, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando su vigencia condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Hamargarrena.– Izaera eta interpretazioa.

Décima.– Naturaleza e interpretación.

Hitzarmen hau administrazio-hitzarmena da, eta administrazio-zuzenbidearen bidez interpretatu eta garatuko da.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el derecho administrativo.

Hitzarmen honen interpretazioak, aldaketek, ondorioek eta ebazpenak sor ditzaketen auzigaiak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren ardurapekoak izango dira, hamaikagarren eta hamabigarren klausuletan ezarritakoaren kalterik gabe.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin prejuicio de lo establecido en las cláusulas Decimoprimera y Decimosegunda.

Hamaikagarrena.– Ebazpena.

Décimoprimera.– Resolución.

Alde sinatzaileetako edozeinek hitzarmena ez betetzea hitzarmena suntsiarazteko arrazoi izango da. Hitzarmena suntsiarazteko, beste aldeari gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko zaio, idatziz.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes firmantes será causa de su resolución, previa comunicación escrita a la parte que corresponda con una antelación mínima de un mes.

Hitzarmen hau sinatzen duten aldeentzat hauek izango dira hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak: hitzarmeneko klausulak eta hitzarmenaren izaeraren ondorioz indarrean dagoen legedian dagoen beste edozein klausula ez betetzea.

Son causas de resolución para las partes firmantes del presente convenio, el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean recogidas por la legislación vigente.

Nolanahi ere, aldeek konpromisoa hartzen dute hitzarmenaren salaketa jakinarazten duten unean hasita dauden ekintzak bukatzeko.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

Hamabigarrena.– Aldaketak.

Décimosegunda.– Modificaciones.

Hitzarmen honi edozein aldaketa egiteko, aurrena Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari eta Geogarapen Elkarteari jakinarazi eta haiek oniritzia eman beharko diote eta, horrez gain, bi erakundeetako dagokien organoek onartu beharko dute.

Cualquier modificación del presente convenio deberá comunicarse y contar con el visto bueno previo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de la Asociación Geogarapen y ser aprobada por los órganos correspondientes de ambas instituciones.

Aldeek, ados daudela adierazteko, hitzarmen honen bi ale sinatu dituzte, goiburuan aipatutako leku eta datan.

Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman por duplicado el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

HITZARMENAREN ERANSKINA
ANEXO AL CONVENIO
EAEKO 2020RAKO GEODIBERTSITATE ESTRATEGIARI DAGOKIONEZ EGIN BEHARREKO JARDUKETAK
ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD DE LA CAPV, 2020
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
EUSKADIKO 2030ERAKO BIODIBERTSITATEAREN ESTRATEGIA TESTUINGURUAN EGIN BEHARREKO JARDUKETAK
ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, 2030
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental