Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

58. zk., 2018ko martxoaren 22a, osteguna

N.º 58, jueves 22 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1555
1555

67/2018 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita 2010eko abenduaren 30ean Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren gehigarria argitaratzea. Hitzarmenaren helburua Neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao) Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzea zen.

RESOLUCIÓN 67/2018, de 9 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2010 con la Administración General del Estado para la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao).

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrarekin sinatu da aipatutako gehigarria, eta merezi duen zabalkundea eman nahirik, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco la Adenda referenciada, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2010eko abenduaren 30ean Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren gehigarriaren testua. Hitzarmenaren helburua Neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao) Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzea da. Gehigarria ebazpen honen eranskinean jasota dago.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2010 con la Administración General del Estado para la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao), que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2018.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MARTXOAREN 9KO 67/2018 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 67/2018, DE 9 DE MARZO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
2010EKO ABENDUAREN 30EAN ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAK ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK SINATUTAKO LANKIDETZA-HITZARMENAREN GEHIGARRIA. HITZARMENAREN HELBURUA NEUTROIEN ESPALAZIO BIDEZKO ITURRI EUROPARRAREN (ESS-BILBAO EUROPEAN SPALLATION SOURCE BILBAO) ESPAINIAKO EGOITZA ERAIKI, TRESNATU ETA USTIATZEA ZEN
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS-BILBAO EUROPEAN SPALLATION SOURCE BILBAO)

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017.

HONAKO HAUEK BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Estatuko Administrazio Orokorraren aldetik (hemendik aurrera, «EAO»), Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa (hemendik aurrera, «EILM»), eta hura ordezkatuz, Luis de Guindos Jurado jauna, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasuneko ministroa (kargu horretarako, azaroaren 3ko 417/2016 Errege Dekretuaren bidez izan zen izendatua; azaroaren 4ko BOE, 267. zk.), Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.2 artikuluak emandako eskumena baliatuz.

De una parte, por la Administración General del Estado (en adelante, «AGE»), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (en adelante, «Mineco»), y en su representación D. Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía, Industria y Competitividad, nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre (BOE núm 267, de 4 de noviembre), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Eta beste aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren aldetik (hemendik aurrera, «EAE»), Aranzazu Tapia Otaegui andrea, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua, eta Cristina Uriarte Toledo andrea, Hezkuntzako sailburua. Bi karguak Lehendakariaren 27/2016 eta 31/2016 Dekretuen bidez esleitu zitzaizkien, hurrenez hurren. Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikuluan emandako eskumena baliatu dute.

Y de otra, por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, «CAPV»), y en su representación Dña. Aranzazu Tapia Otaegui, Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y Dña. Cristina Uriarte Toledo, Consejera de Educación, cargos que ostentan en virtud de los nombramientos efectuados por Decretos del Lehendakari 27/2016 y 31/2016, de 28 de noviembre, respectivamente, actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 26 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno.

Hitzarmen honetan esku hartzen duten aldeek gaitasun juridikoa eta jardutekoa aitortzen diote elkarri, gehigarri honetan xedatuta dagoen bezala elkar behartzeko, eta horretarako, honako hau

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse en los términos de la presente adenda y, al efecto

ADIERAZTEN DUTE:
EXPONEN:

I.– Ministerioetako sailak berregituratzen dituen azaroaren 3ko 415/2016 Errege Dekretuari jarraikiz, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioak du Gobernuaren ikerketa zientifikoaren, garapen teknologikoaren eta berrikuntzaren arloko politika proposatu eta gauzatzeko ardura.

I.– De acuerdo con el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.

II.– 2010eko abenduaren 30ean, bi administrazioek lankidetza-hitzarmen bat (hemendik aurrera, «hitzarmena») sinatu zuten, Neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao) Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzeko. Hitzarmena ESSren Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzeko Partzuergoak kudeatzen du (hemendik aurrera, «ESS-BI» edo «Partzuergoa»); hitzarmenaren laugarren klausularen hirugarren paragrafoa dela-eta du izen hori.

II.– Ambas Administraciones suscribieron en fecha 30 de diciembre de 2010 el Convenio de Colaboración (en adelante, «el Convenio») relativo a la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European Spallation Source, ESS) que, con dicho objeto, es gestionado por el Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la ESS (en adelante e indistintamente, «ESS-BI» o «el Consorcio»), así denominado en virtud de la cláusula Tercera, párrafo primero, del mencionado Convenio.

III.– Partzuergoaren helburua klausula horren bigarren paragrafoan adierazita dago. Klausula horren arabera, Partzuergoa, alde batetik, Neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren Espainiako egoitza da, eta, bestetik, ikerketa-zentro beregaina, espezializatuta dagoena zientzia eta teknologia partikulen azelerazioaren arloan garatzeko lanetan.

III.– La finalidad del Consorcio se expresa en el párrafo segundo de la citada cláusula, según la cual el Consorcio se constituye, por una parte, como la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, y por otra, como centro de investigación independiente especializado en el desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la aceleración de partículas.

IV.– Hitzarmena sinatu ondoren, ESS europar proiektuak (hemendik aurrera, «ESS-AB») jarraipena eman dio bere bilakaerari. Gaur egun, 2010. urtearen amaieran ezezagunak ziren elementu mamitsuak ditu, eta elementu horiek 2015. urtearen erdialdean Ikerkuntzaren Azpiegituraren Europako Partzuergoa sortzea eragin zuten (partzuergo hori Kontseiluaren ekainaren 25eko 723/2009 Araudian ezarrita zegoen), ESS-ERIC izeneko partzuergoa, eta araudi horretan adostuta dago, nazioarteko gainerako bazkideekin, Espainiak honela parte hartuko duela:

IV.– Con posterioridad a la suscripción del Convenio, el proyecto europeo ESS (en adelante, «ESS-AB») ha continuado su evolución, contando en la actualidad con elementos sustanciales que eran desconocidos a finales de 2010, que culminan con la constitución, a mediados de 2015, de un Consorcio Europeo de Infraestructura de Investigación de los previstos en el Reglamento 723/2009, del Consejo, de 25 de junio, denominado ESS-ERIC, en el que finalmente se ha acordado con los restantes socios internacionales que España participará según los siguientes términos:

a) Eraikitze-faseak 2025era arte iraungo du. Espainiak fase horretan egingo dituen ekarpenak ESS-BIren bidez bideratuko dira.

a) Las aportaciones de España durante la fase de construcción, prevista hasta el año 2025, se canalizarán a través de ESS-BI.

b) Espainiak ESSren % 3ko gastuen ordainketan parte hartuko du. Kopuru horren bi heren Estatuko Administrazio Orokorrak finantzatuko ditu, eta beste herena, ordea, Euskal Autonomia Erkidegoak.

b) España participará en los gastos de la ESS en un 3%. De esta cantidad, dos terceras partes serán financiadas por la Administración General del Estado y la tercera parte restante por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Horrek 55,29 milioi euroko kopurua ematen du (2013ko balioak), eraikitze-fasekoa (2014-2025).

c) Esto se traduce en un importe de 55,29 millones de euros (valores de 2013) durante la fase de construcción (2014-2025).

d) Kopuru horretatik % 90eko ekarpen bat egingo du Espainiak, gauzatan ordainduz. Horrek 49,76 milioi euroko kopurua ematen du. Kopuru horretan, EAA-Abk egindakotzat jotzen ditu EAA-Bik aurre-eraikuntza fasean gauzatan egindako ekarpen gisa emandako bost milioi euro. Beraz, gauzatan egiteko dagoen ekarpena 44,76 milioi eurokoa da.

d) De esta cantidad, un objetivo de aportación del 90% se satisfará por España mediante aportaciones en especie, que se traduce en un importe de 49,76 millones de euros. A dicha cantidad ESS-AB imputa como ya efectuados 5 millones de euros como aportación en especie efectuada durante la fase de pre-construcción por parte ESS-BI, por lo que la aportación en especie pendiente es de 44,76 millones de Euros.

e) Bestalde, Espainiak c) letran aipatutako kopuruaren % 10 ordaindu beharko du, eskudirutan, zehatz esanda, 5,53 milioi euro.

e) Por otra parte, España deberá abonar en metálico el 10% de la cantidad mencionada en la letra c), lo que supone un importe de 5,53 millones de euros.

f) ESS-Bik egiteko dauden 50,29 milioi euroko ekarpenak egiteko, 64,52 milioi euro gastatu beharko direla uste da.

f) Para la realización por ESS-BI de las aportaciones pendientes por valor de 50,29 millones de Euros, se estima que será necesario un gasto efectivo de 64,52 millones de euros.

g) Espainiak eraikuntza-fasean egin beharreko ekarpena 2016-2025 aldian egingo du, baina eskudirutan egiteko ekarpenak 2018an hasiko dira.

g) La contribución de España para la fase de construcción se realizará en el período 2016-2025, si bien las aportaciones en metálico no se iniciarán hasta el año 2018.

V.– Beraz, Espainiak ESS-ERICen behin betiko izango duen parte-hartzea adostu ondoren, eta behin ESS-Biren bidez egin beharko diren ekarpenak, gauzatan egitekoak, identifikatu eta kuantifikatuz gero, gehigarri honen bidez egokitu behar da 2010eko abenduaren 30ean sinatutako hitzarmena. Horrela, aldaketa esanguratsurik sartu gabe sakondu ahal izango da ESSren Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzeko ezarritako lankidetza-sisteman, eta aurre ahal izango die ESS-ERICekiko 2025era bitarteko betebehar guztiei, aldeen ekarpen ekonomikoak haientzat aurreikusitako egikaritze-erritmora moldatuz.

V.– En consecuencia, una vez acordada la definitiva participación de España en ESS-ERIC, y una vez identificadas y cuantificadas, asimismo, las contribuciones en especie que se deberán efectuar a través de ESS-BI, procede adaptar mediante la presente Adenda el Convenio firmado el 30 de diciembre de 2010 de manera que, sin introducir modificaciones sustanciales en el mismo, se profundice en el sistema de colaboración establecido para la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la ESS, de tal forma que le permita hacer frente adecuadamente a todas las obligaciones hacia el ESS-ERIC que existan hasta 2025, y adaptando las aportaciones anuales de las partes al ritmo de ejecución previsto para las mismas.

VI.– Gehigarri hau izenpetu arte partzuergoko bi administrazioek 49 milioi euro eman dizkiote partzuergoari. Horietatik 30 Estatuko Administrazio Orokorrak eman ditu, eta gainerako 19ak, ordea, Euskal Autonomia Erkidegoak.

VI.– Hasta el momento de la firma de esta Adenda las dos Administraciones consorciadas han aportado al consorcio un total de 49 millones de euros, de los cuales 30 millones de euros han sido aportados por la AGE y 19 millones de euros por la CAPV.

VII.– Estatuaren 2017rako Aurrekontu Orokorren ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 46. xedapen gehigarriak baimentzen du partzuergoak gehienez ere 18 milioi euroko zorra izatea 2017an. Bestalde, partzuergoaren helburuak errazago betetze aldera, finantzaketa-esparruaren diseinuak aurreikusten du EILMk 18 milioi euroko mailegu bat ematea ESS-Bilbao partzuergoari, eta mailegu hori gerora itzuli beharko da, partzuergoko administrazioen ekarpenen kontura, beren funtsen kontura edo 2019-2025 aldiko Europako funtsen kontura.

VII.– La Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 autoriza el endeudamiento de Consorcio por un importe máximo de 18 millones de euros en dicho ejercicio 2017. Por otra parte, con el objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos del Consorcio, el diseño del marco de financiación prevé la concesión de un préstamo por el Mineco al Consorcio ESS-Bilbao por importe de 18 millones de euros, a reintegrarse posteriormente con cargo a las aportaciones de las administraciones consorciadas, sus propios fondos o fondos comunitarios en el periodo 2019 a 2025.

VIII.– Era berean, gehigarri honen bitartez partzuergoaren estatutuetan sartuko dira Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen VI. kapituluan (Partzuergoena) aurreikusitakoa betetzeko behar diren egokitzapenak. Gainera, partzuergoa gaur egun duen egoerara egokitzeko beste egokitzapen batzuk sartu dira.

VIII.– Asimismo, mediante la presente Adenda se procede a introducir en los Estatutos del Consorcio las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el Capítulo VI (de los Consorcios) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Adicionalmente, se introducen otras adaptaciones para adecuar el Consorcio a su realidad actual.

IX.– Partzuergoaren Zuzendaritza Kontseiluak gehigarri hau onartu zuen, 2017ko uztailaren 21eko bileran, eta hitzarmenaren zortzigarren klausula eta hitzarmenaren eranskin gisa agertzen diren eta indarrean dauden estatutuen 22. artikulua bete nahirik.

IX.– El Consejo Rector del Consorcio, en su reunión de 21 de julio de 2017 y en cumplimiento de la cláusula octava del convenio y del artículo 22 de los Estatutos vigentes que figuran como anexo al mismo, aprobó los términos de la presente Adenda.

Azaldutako guztiagatik, aldeek erabaki dute gehigarri hau sinatzea, klausula hauen arabera.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente adenda, conforme a las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Gehigarriaren xedea.

Primera.– Objeto de la Adenda.

Hau da gehigarri honen xedea:

La presente Adenda tiene por objeto:

a) Partzuergoko bi administrazioen konpromiso hau formalizatzea: Espainiak ESS-ERICi eman beharreko ekarpenak ESS-Bilbao partzuergoaren bidez bideratzea Espalazio bidezko Iturri Europarra eraikitzeko fasean (fase hura 2025ean bukatzea aurreikusita dago), IV. azalpen-puntuan ezarritakoaren arabera.

a) Formalizar el compromiso de las dos Administraciones consorciadas de canalizar a través del Consorcio ESS-Bilbao las aportaciones de España al ESS-ERIC durante la fase de construcción de la Fuente Europea de Espalación, prevista hasta el año 2025, en los términos descritos en el Expositivo IV.

b) 2010eko abenduaren 30ean Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzea. Hitzarmen hura Neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren (European Spallation Source, ESS) Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzeari buruzkoa zen. Gehigarriaren bidez aldatu nahi da, orobat, hitzarmenaren eranskin gisa agertzen diren estatutuak, baldintza horietara egokitzeko eta VII. azalpen-puntuan aipatzen diren legezko arauek ezarritako aldaketak sartzeko.

b) Modificar el Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2010 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, relativo a la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European Spallation Source, ESS), y los Estatutos que figuran con anexo al mismo, para adaptarlos a dichos términos, así como para introducir las modificaciones impuestas por las normas legales mencionadas en el Expositivo VII.

c) EILMk ESS-Bilbao Partzuergoari 18 milioi euroko mailegu bat ematea, 2019tik 2025era bitarteko aldian itzultzekoa dena, partzuergoko administrazioen ekarpenen, beren funtsen edo Europako funtsen kontura emango dena, eta mailegu horren baldintzak ezartzea.

c) La concesión por Mineco de un préstamo al Consorcio ESS-Bilbao por importe de 18 millones de euros, a reintegrar en el periodo 2019 a 2025 con cargo a las aportaciones de las administraciones consorciadas, sus propios fondos o fondos comunitarios, y establecer las condiciones del mismo.

Bigarrena.– 2010eko abenduaren 30ean Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzea. Hitzarmena Neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren (European Spallation Source, ESS) Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzeari buruzkoa zen.

Segunda.– Modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2010 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, relativo a la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European Spallation Source, ESS).

Bat.– Bigarren klausula aldatu da (Izaera juridikoa), eta honela dio:

Uno.– Se modifica la cláusula Segunda (Naturaleza jurídica), que queda redactada como sigue:

Partzuergoak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 118. artikuluan ezarritakoa betez, nortasun juridiko propioa eta bere kideetatik bereizia du, eta estatutu berriak (dokumentu honen I. eranskina) izango ditu arau, hura osatzen baitute eta harengandik ezin baitira bereizi. Aplikagarria den legeria ere izango du arau.

El Consorcio, en virtud de lo establecido por el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la de sus miembros y se regirá por los nuevos Estatutos, que se acompañan como Anejo I al presente documento, del que forman parte integrante e inseparable, y por la legislación que resulte de aplicación.

Bi.– Laugarren klausularen (Kostuak eta finantzaketa-baldintzak) 1. atala aldatu da. Honela geratu da:

Dos.– Se modifica el apartado 1 de la cláusula Cuarta (Costes y condiciones de financiación), que queda redactada como sigue:

«1.– Hitzarmen honen bidez, ESS-Bilbao eraiki, tresnatu eta ustiatzeko kostuak EAO-EILMk eta EAEk finantzatuko dituzte. Kostu horiek gehienez ere ehun eta hamahiru milioi bostehun eta hogeita lau mila seiehun eta berrogei (113.524.640) eurokoak dira, eta bakar-bakarrik erabiliko dira Espainiak ESS-ERIC erakundeari emango dizkion ekarpenak bideratzeko. Gastuak honela daude banaturik:

«1.– Los costes de construcción, equipamiento y explotación del ESS-Bilbao que la AGE-Mineco y la CAPV financiarán a través de este Convenio ascienden a un máximo de ciento trece millones quinientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta (113.524.640) euros, que se destinarán exclusivamente a canalizar las aportaciones de España a la entidad ESS-ERIC, con la siguiente distribución del gasto:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

».

».

Hiru.– Hona nola gelditzen diren idatzita laugarren klausularen 2. eta 3. atalak:

Tres.– Los apa rtados 2 y 3 de la cláusula Cuarta quedan redactados como sigue:

«2.– Bi administrazioen urteko ekarpenak derrigorrezkoak izango dira eta honela egin daitezke:

«2.– Las aportaciones anuales de ambas Administraciones serán obligadas y podrán realizarse de las siguientes formas:

a) Beren aurrekontuen transferentziak eginez.

a) Transferencias de sus presupuestos respectivos.

b) Europako funtsetatik datozen baliabideak esleituz. Funts haiek administrazio bakoitzari emateko ziren, zehazki Feder (Eskualde Garapeneko Europako Funtsa) edo FSE (Europako Gizarte Funtsa, ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-arlokoa) programa eragileen kontura. Esleipen hori gehienez partzuergoko administrazio bakoitzaren ekarpenaren % 70ekoa izango da, salbu eta besteak baimena ematen badu berariaz. Funts horiek lortuta, beren zenbatekoak dagokien administrazioen ekarpenen zenbatekoa gutxituko du, kopuru berean.

b) Asignación de recursos procedentes de fondos europeos programados para cada una de las Administraciones, en particular con cargo a los Programas Operativos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) o FSE (Fondo Social Europeo) para Investigación, Desarrollo e Innovación. Esta asignación no podrá superar el 70% de la aportación de cada Administración consorciada, salvo autorización expresa de la otra. De obtenerse dichos fondos su importe minorará en igual cuantía el importe de las aportaciones de la administración correspondiente.

3.– EILMren eta EAEren 2018ko ekitaldiko eta hurrengoetako derrigorrezko urteko ekarpenei dagozkien libramenduak zati egingo dira, hiru hilean behin, dagokion ekitaldian zehar. Lehenengo hiruhilekoari dagozkion libramenduak Partzuergoaren Zuzendaritzak egindako aurreko ekitaldiko urteko kontuak EILMri eta EAEri aurkeztu ondoren egingo dira. Ekitaldiko azken hiru hilabeteetan aurkeztu beharko dira. Bigarren hiruhilekoko eta hurrengoetako libramenduak aurreko ekitaldiko dokumentazio justifikatzaile osoa aurkeztu ondoren egingo dira. Dokumentazio hori, azken batean, memoria tekniko bat izango da, Espainiak ESS-ERICen duen parte-hartzetik eratorritako konpromisoak betearaziz egindako jarduerei buruzkoa, bai eta ekitaldi horretako urteko kontuei buruzkoa ere (kontu horiek behar bezala ikuskatuko ditu Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiko organo eskudunak). Dokumentazio justifikatzaile oso hori ekitaldi bakoitza bukatu eta sei hilabeteko epean aurkeztu beharko da. Dokumentazio horrek baldintzatuko ditu bigarren hiruhileko eta ondorengoetako ordainketak, eten ahal izango baitira, dokumentazioan akatsik badago.

3.– Los libramientos correspondientes a las aportaciones anuales obligatorias del ejercicio 2018 y sucesivos del Mineco y CAPV se realizarán de manera fraccionada trimestralmente, a lo largo del ejercicio correspondiente. Los libramientos correspondientes al primer trimestre se producirán previa presentación a Mineco y CAPV, dentro de los tres meses siguientes a la finalización cada ejercicio, de las cuentas anuales del ejercicio anterior formuladas por la Dirección del Consorcio. Los libramientos correspondientes al segundo trimestre y sucesivos se producirán previa presentación de la documentación justificativa completa del ejercicio anterior, que consistirá en una memoria técnica sobre las actividades desarrolladas en ejecución de los compromisos derivados de la participación española en el ESS-ERIC, y de las cuentas anuales de dicho ejercicio debidamente auditadas por el órgano competente de la Intervención General de la Administración del Estado. Dicha documentación justificativa completa se presentará dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio, quedando supeditados a ella los pagos del segundo trimestre y sucesivos, que podrán suspenderse en caso de deficiencias en la misma.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa salbuespentzat hartuta, partzuergoa desegiten bada aldeek, hitzarmen honen bidez, beren ekarpenak hitzematen dituzten ekitaldiren batean, ordainketak eten egingo dira, Zuzendaritza Kontseiluak desegite hori erabakitzen duen hilabetetik aurrera. Ordutik aurrera, partzuergoaren likidazio-eragiketak urriaren 1eko 40/2015 Legearen 127. artikuluarekin bat etorriz egingo dira.

Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de extinción del Consorcio durante alguno de los ejercicios en los que las partes comprometen sus aportaciones a través del presente convenio, los pagos se suspenderán desde el mes en que el Consejo Rector acuerde dicha extinción, procediéndose desde entonces a efectuar las operaciones de liquidación del Consorcio de acuerdo con lo previsto en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Finantzatu nahi diren jarduerak bukaturik, partzuergoak ondorengo si hilabetean memoria zehatz bat aurkeztuko du, egindako jarduera teknikoena eta gastu eta sarrera guztiena.»

A la finalización de las actividades objeto de financiación, el Consorcio presentará, en el plazo de los seis meses siguientes, una memoria detallada de las actividades técnicas realizadas, y de la totalidad de los gastos e ingresos.»

Lau.– Laugarren klausulari bi atal eransten zaizkio, 5.a) eta 6.a). Honela daude idatzita:

Cuatro.– Se añaden dos apartados 5 y 6 a la cláusula Cuarta, con la siguiente redacción:

«5.– Ekitaldiaren bukaeran Partzuergoaren eskura dagoen dirua hurrengo ekitaldian bere jarduera finantzatzeko erabiliko da. Estatutuetan zehaztutako partaidetza- portzentajearen proportzio berean murriztuko da administrazio bakoitzak urte horretan egin beharreko ekarpena, salbu eta estatutuen arabera onartutako aurrekontuan bi kontzeptuak (diruzaintza eta programatutako ekarpenak) osorik aurreikusita badaude jarduera finantzatzeko. Horretarako, dagokion ekitaldiko dagozkion aurrekontu-kredituetan jasoko da, ekitaldi horretako jarduerari aplikatzeko.

«5.– La tesorería existente a disposición del Consorcio al final de un ejercicio será aplicada a la financiación de su actividad en el ejercicio siguiente minorando en proporción a su porcentaje de participación especificado en los Estatutos la aportación que cada Administración deba realizar en esa anualidad, salvo que el presupuesto aprobado conforme a lo establecido en los Estatutos haya previsto para la financiación de la actividad la totalidad de ambos conceptos (tesorería y aportaciones programadas). Para ello, se reconocerá en los correspondientes créditos presupuestarios del ejercicio correspondiente para su aplicación a la actividad del mismo.

6.– Hitzarmen honekin hitzemandako ekarpenak ez ezik, edozein aldek, bere aurrekontu-aukeren arabera, ekarpen gehiago ere egin ahal izango ditu, interes bereziko jarduerak bultzatzeko ekarpenak, baldin eta Zuzendaritza Kontseiluak aho batez onartzen baditu. Ekarpen horiek emaileen erantzukizun izango dira, ez beste inorena, eta dagozkien tresna juridikoen bidez gauzatuko dira. Tresna horietan ezarriko da nola justifikatu jasotako baliabideen aplikazioa, eta, hala badagokio, eskuratutako ondasunen titulartasun juridikoari buruzko xehetasunak ere emango dira.

6.– Adicionalmente a las aportaciones comprometidas en virtud de este convenio, cualquiera de las partes podrá, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, efectuar aportaciones adicionales para actuaciones de interés específico, que el Consejo Rector apruebe por unanimidad. Dichas aportaciones, que serán de la exclusiva responsabilidad del aportante, se materializarán a través de los instrumentos jurídicos que correspondan, en los que se establecerá la forma de justificación de la aplicación de los recursos recibidos y, en su caso, los aspectos relativos a la titularidad jurídica de los bienes adquiridos.

Ekarpena egin duenak ez badu bere egiten eskuratutako ondasunen titulartasun juridikoa, beste ekarpen horiek kontuan hartuko dira baloratzeko bi administrazioek partzuergoan duten partaidetza-portzentajea.»

Estas aportaciones adicionales, en caso de no reservarse la aportante la titularidad jurídica de los bienes adquiridos, serán tenidas en cuenta para valorar el porcentaje de participación de las dos Administraciones en el Consorcio.»

Bost.– Bosgarren klausula aldatzen da, eta honela dio:

Cinco.– Se modifica cláusula quinta, que queda redactada como sigue:

«Estatuko Administrazio Orokorraren finantzaketa-konpromisoa.– Hitzarmena laugarren klausularen 1. atalean xedatuta dagoen bezala finantzatuko du Estatuko Administrazio Orokorrak, honela:

«Compromiso de financiación por parte de la AGE.– La financiación del Convenio prevista en el apartado 1 de la cláusula cuarta por parte de la AGE se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

1.– Alde sinatzaileek adosten dute ESS-Bilbaok lortutako 15 milioi euroak direla EAOk 2009an lankidetza-hitzarmen hau finantzatzeko eman zuen ekarpena. Diru-zenbateko hori I+G Nazioartekotzeko Programa Nazionalaren zenbait azpiprogramaren laguntzak emateko prozeduraren deialdian lortu zen, Ikerketa Zientifikoko eta Garapen eta Berrikuntza Teknologikoko Plan Nazionalaren (2008-2011) barruan. Laguntza haiek Ikerketako Estatu Idazkaritzaren 2009ko maiatzaren 26ko Ebazpenaren bidez deitu ziren (2009/06/03ko BOE). Era berean, aldeek onartzen dute Estatuko Administrazio Orokorrak 2011n 15 milioi euro gehiago jarri zituela partzuergoa finantzatzeko.

1.– Las partes firmantes convienen en que los 15 millones de euros obtenidos por ESS-Bilbao en la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas de varios Subprogramas del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011) convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación (BOE 3/6/2009) constituyen la aportación de la AGE a la financiación del presente convenio de colaboración en el año 2009. Asimismo, las partes reconocen que la AGE aportó en 2011 a la financiación del Consorcio otros 15 millones de euros.

2.– EILMk 42.524.640,00 euroko transferentziak egingo dizkio partzuergoari, ekitaldika honela banaturik:

2.– El Mineco realizará transferencias al Consorcio por un importe máximo de 42.524.640,00 euros, con la siguiente distribución por ejercicios:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Transferentziak 27.12.463B.74917 aurrekontu-aplikazioaren kontura egingo dira, edo hura ordezten duen baliokide baten kontura.

Las transferencias se realizarán con cargo a la aplicación presupuestaria 27.12.463B.74917, o equivalente que la sustituya.

3.– EAOk aurrefinantzatuko ditu jarduerak % 0-ko intereseko hamazortzi (18.000.000) milioi euroko mailegu bat emanez. Diru hori partzuergoak aldeen ekarpenekin itzuliko du, bere funtsekin edo, hala badagokio, Europako funtsekin, indarrean dagoen araudia betez eta Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 111.2 artikuluan ezarritako mugen barruan.

3.– La AGE prefinanciará las actividades mediante la concesión de un préstamo a interés del 0% por valor de dieciocho (18.000.000) millones de euros, a reembolsar por el consorcio con cargo a las aportaciones de las partes, a sus fondos propios o, en su caso, a fondos comunitarios, sujeto a la normativa vigente y con los límites establecidos en el artículo 111.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Mailegua Estatuaren 2017rako Aurrekontu Orokorren 27.12.463B.82110 aurrekontu-aplikazioaren kontura egingo da, eta zazpi ordainketa-alditan itzuliko da. Lehenengoa 2019an egingo da eta azkena 2025ean. 2019tik 2024ra bitartean, bi milioi bostehun eta hirurogeita hamaika mila laurehun eta hogeita zortzi euro eta berrogeita hamazazpi zentimo (2.571.428,57 €); 2025ean, ordea, bi milioi bostehun eta hirurogeita hamaika mila laurehun eta hogeita zortzi euro eta berrogeita hamazortzi zentimo (2.571.428,58 €).

El préstamo se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.12.463B.82110 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y deberá reembolsarse en siete anualidades, siendo la primera en 2019 y la última en 2025, mediante una cuota de amortización anual de dos millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y siete céntimos (2.571.428,57 €) en los ejercicios 2019 a 2024, y de dos millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintiocho euros con cincuenta y ocho céntimos (2.571.428,58 €) en 2025.

Partzuergoak du mailegua Altxor Publikoari itzultzeko ardura. Hori 2016ko ekainaren 29ko PRE/1064/2016 Agindua betez egingo da. Agindu horren bidez arautzen da Estatuaren Administrazio Orokorraren titulartasuneko baliabideak, tributuez eta aduanakoez bestelakoak erakunde laguntzaileen bidez biltzeko prozedura (2016ko uztailaren 2ko BOE), «Zerga bidezkoak ez diren diru-sarrerak» kontzeptuan, eta ministerioari, hitzarmenari eta ordainketa-aldiari buruzko aipamen bat eginez.

El Consorcio se responsabilizará del reembolso del préstamo al Tesoro Público. Este se realizará conforme a lo dispuesto en la Orden PRE/1064/2016 de 29 de junio de 2016, por la que se regula el procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras (BOE de 2 de julio de 2016) en el concepto de «Ingresos no tributarios», con una referencia al Ministerio, al convenio y a la anualidad a que corresponde.

Mailegua itzultzeko beharra bete ezean, jasotako dirua itzuli beharko da, gehi berandutze-interesak, halakorik badago, Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrean ezarritakoari jarraikiz. Hala ere, mailegua aurretik itzuliko da, lehenago aipatutako berandutze-interesekin batera, proiektua osorik edo zati batean ezeztatzen bada, ESS-Bilbaorengatik edo beren azpikontratatzaileengatik.

El incumplimiento de la obligación de reembolso del préstamo dará lugar al reintegro del importe recibido más los eventuales intereses de demora, de acuerdo con lo establecido en el la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. No obstante, se producirá la devolución anticipada del préstamo, junto con los intereses de demora a que se ha hecho referencia con anterioridad, si se cancelase total o parcialmente el proyecto por causas imputables al ESS-Bilbao o a sus subcontratistas.

Mailegua Eskualde Garapeneko Europako Funtsak kofinantzatutako jarduera hautagarrien aurrefinantzaketari aplikatu ahal izango zaio, jarduera haiek arautzen dituen araudi berezia eta hitzarmen honen laugarren.2.b) klausulan ezarritako baldintzak betez. Kasu horretan, partzuergoaren aldeko europar itzulkinak osorik erabiliko dira mailegua amortizatzeko, dagokion administrazioaren ekarpenen zenbatekoa kopuru berean gutxituz.»

El préstamo podrá aplicarse a la prefinanciación de actividades elegibles cofinanciadas por el fondo Europeo de Desarrollo Regional, sujeto a la normativa específica que las regula y a las condiciones establecidas en la cláusula cuarta.2.b) de este convenio. En tal caso, los retornos europeos a favor del consorcio deberán destinarse íntegramente a la amortización del mismo, minorando en igual cuantía el importe de las aportaciones de la administración correspondiente.»

Sei.– Seigarren klausula aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

Seis.– Se modifica cláusula Sexta, que queda redactada como sigue:

«Euskal Autonomia Erkidegoaren finantzaketa-konpromisoa.– Hitzarmena laugarren klausularen 1. atalean xedatuta dagoen bezala finantzatuko du Euskal Autonomia Erkidegoak, honela:

«Compromiso de financiación por parte de la CAPV.– La financiación del Convenio prevista en el apartado 1 la cláusula cuarta por parte de la CAPV se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

1.– Aldeek onartzen dute EAEk 2010ean 15 milioi euro jarri zituela partzuergoa finantzatzeko, 2011n 1,5 euro eta 2012an, ordea, 2,5 milioi euro.

1.– Las partes reconocen que la CAPV aportó a la financiación del Consorcio 15 millones de euros en 2010, 1,5 millones de euros en 2011 y 2,5 millones de euros en 2012.

2.– EAEk 22.000.000 euroko transferentziak egingo dizkio partzuergoari, ekitaldika honela banaturik:

2.– La CAPV realizará transferencias al Consorcio por un importe máximo de 22.000.000 euros, con la siguiente distribución por ejercicios:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Transferentziak 3.739.00.54120.001 eta 1.717.00.64120.001 aurrekontu-aplikazioen kontura egingo dira, edo haiek ordezten dituen baliokideen kontura.»

Las transferencias se realizarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias con referencias 3.739.00.54120.001 y 1.717.00.64120.001, o equivalentes que las sustituyan.»

Zazpi.– Seigarren bis klausula berria eransten da; honela dio:

Siete.– Se introduce una cláusula sexta bis, con la siguiente redacción:

«Seigarren bis.– ESS-Bilbao partzuergoaren jarduera-araubidea.

«Sexta bis.– Régimen de las actividades del Consorcio ESS-Bilbao.

1.– Erabakiak eta akordioak hartzea, proposamenak egitea eta ekimenak proposatzea EAOri dagozkio, Espainiak ESS-ERICeko estatu kide moduan parte hartzen badu. Baina EAOk EAEko Administrazioari kontsulta egin beharko dio eta harekin adostu ESS-BIren funtzionamenduan eragina izan dezakeen edozer.

1.– La adopción de las decisiones, acuerdos, propuestas e iniciativas en las que España intervenga en ESS-ERIC en su condición de Estado miembro corresponderán únicamente a la AGE, sin perjuicio de la obligación de ésta de consultar y acordar con la Administración de la CAPV sobre todas aquellas cuestiones que puedan afectar al funcionamiento de ESS-BI.

2.– EAOk ezin izango du erabaki Espainiak ESS-ERICen duen parte-hartzea handitzea; horretarako, EAEko Administraziorekin ados beharko du. Beraz, aho batez erabaki beharko da ESS BIko gobernu-organo eskudunetan.

2.– En ningún caso la AGE podrá adoptar la decisión de aumentar el importe de la participación de España en ESS-ERIC sin alcanzar el acuerdo previo con la Administración de la CAPV, y por lo tanto requerirán ser adoptadas por unanimidad en los órganos de gobierno competentes de ESS BI.

3.– ESS-BIk parte hartuagatik, espeziatan egindako ekarpenen bidez, ESS-ERICek ESSren eraikuntzan parte hartzeko ezarritako prozeduretan, ez da inola ere ulertuko onartu egin direla laugarren klausulan ezarritako ekarpenen urteko konpromisoak baino handiagoak diren finantzaketa-beharra dakarten kontratuzko betebeharrak, salbu eta besterik adosten badute berariaz eta idatziz bi administrazioek.

3.– La concurrencia de ESS-BI en los procedimientos establecidos por ESS-ERIC a efecto de la participación en la construcción de la ESS mediante contribuciones en especie no podrá suponer en ningún caso la asunción de obligaciones contractuales que impliquen una necesidad de financiación superior a los compromisos anuales de aportaciones establecidos en la cláusula cuarta, salvo acuerdo expreso y escrito de ambas Administraciones en sentido distinto.

4.– Espainiari ESS europar proiektuan parte hartzeagatik dagozkion ESS-ABren instalazioen erabilera-eskubideak EAOk eta EAEk baliatuko dituzte, eraikuntza-fasean egindako ekarpenen proportzioan, alegia EAOri % 64 eta EAEri % 36.»

4.– Los derechos de uso de las instalaciones de ESS-AB que correspondan a España por razón de su participación en el proyecto europeo ESS serán ejercidos por la AGE y por la CAPV en proporción a sus respectivas aportaciones a la fase de construcción, esto es, la AGE en un 64% y la CAPV en un 36%.»

Zortzi.– Zazpigarren klausula aldatu da (Partzuergoko langileak), eta honela dio:

Ocho.– Se modifica cláusula Séptima (Personal del Consorcio), que queda redactada como sigue:

«Partzuergoak langile arloan beteko du bere estatutuetan ezarritakoa.»

«El Consorcio se regirá en materia de personal en la forma que determinen sus Estatutos.»

Bederatzi.– Bederatzigarren klausula aldatu da (Araubide juridikoa eta gatazken konponketa), eta honela dio:

Nueve.– Se modifica cláusula Novena (Régimen jurídico y resolución de conflictos), que queda redactada como sigue:

«Hitzarmena interpretatu, aldatu edo azkentzeko orduan edo haren ondorioen inguruan sor litezkeen gatazkak aldeen arteko adostasunez konpondu beharko dira, Partzuergoko Batzorde Eragilearen edo Zuzendaritza Kontseiluaren bidez. Horretan ados jarri ezean, administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenaren onarpena jaso beharko dute auzi horiek.»

«Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del Convenio deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes a través de la Comisión Ejecutiva o el Consejo Rector del Consorcio. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán sometidas al orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.»

Hamar.– Hamaikagarren klausulak «Hitzarmena suntsiaraztea eta erantzukizunak» izena izango du, eta honela geratuko da:

Diez.– La cláusula undécima pasa a denominarse «Resolución del convenio y responsabilidades», y pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Honako hauek izango dira gizarteratzeko hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak:

«1.– Serán causas de resolución del convenio de colaboración:

a) Alde guztiak elkarrekin adostuta.

a) El acuerdo mutuo entre las partes.

b) Alderen batek ez betetzea hitzarmenaren klausuletan ezarritakoa.

b) El incumplimiento por alguna de las partes de lo dispuesto en las cláusulas del mismo.

c) Hitzarmena berariaz suntsiaraztea, gutxienez urtebete lehenago abisatuta, baldin eta ESS-ERICekin hartutako konpromisoak, European Spallation Source eraikitzeko faseari buruzkoak, betetzeari eragiten ez badio.

c) La denuncia expresa del convenio, con un preaviso mínimo de un año, que sólo podrá ejercerse en tanto no afecte al cumplimiento de los compromisos frente a ESS-ERIC relacionados con la fase de construcción de la European Spallation Source.

Hitzarmena suntsitzeak partzuergoa estatutuetan ezarritako eran desegitea eta gero likidatzea eragingo du.

La extinción del convenio dará lugar a la disolución y posterior liquidación del Consorcio en la forma prevista en los Estatutos.

2.– Hitzarmena suntsiarazteak eragin litzakeen ESS-ERIC erakundearekiko erantzukizunak hitzarmenkideek hartuko dituzte beren gain, haietako bakoitzari dagozkion betebeharren arabera, hitzarmena bietako baten ez-betetzeren bategatik suntsiarazten bada, eta bi aldeek gainerako kasuetan hartzen duten suntsiarazpen-akordioaren arabera, eta bati legokiokeen finantza-kostua ezin zaio inola ere besteari jasanarazi.

2.– Las responsabilidades a las que, en su caso, pudiera dar lugar la resolución del convenio con respecto a la entidad ESS-ERIC serán asumidas por las partes de acuerdo con las obligaciones correspondientes a cada una de ellas en caso de que la resolución del convenio fuera por incumplimiento de una de las dos, y conforme al acuerdo de resolución que ambas partes adopten en los demás casos, y en todo caso sin que el posible coste financiero correspondiente a una pueda repercutirse sobre la otra.

3.– Hala badagokio, Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatuko da. Europako erkidegoko zuzenbideko arauak ez betetzeagatiko erantzukizunaz ari da xedapen gehigarri hori.

3.– En su caso, será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho comunitario.

4.– Aurreko ataletan xedatutakoa gorabehera, alderen batek ezin baditu bete bere betebeharrak, beste aldeari jakinaraziko dio, ahalik eta arinen.»

4.– Sin perjuicio de lo establecido en los anteriores apartados, en el caso de que alguna de las partes prevea que no podrá hacer frente a sus obligaciones, lo pondrá en conocimiento de la otra en el menor plazo posible.»

Hirugarrena.– Estatutuak aldatzea, 2010eko abenduaren 30ean Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren eranskin gisa agertzen direnak. Hitzarmenaren helburua neutroien Espalazio bidezko Iturri Europarraren (ESS-Bilbao European Spallation Source Bilbao) Espainiako egoitza eraiki, tresnatu eta ustiatzea zen.

Tercera.– Modificación de los Estatutos que figuran como anexo al Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2010 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, relativo a la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European Spallation Source, ESS).

Bat.– Estatutuetan Zientzia eta Berrikuntza Ministerioari buruz dauden aipamenak Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioari buruzkoak direla ulertuko da.

Uno.– Las referencias contenidas en los estatutos al Ministerio de Ciencia e Innovación se entenderá que los son al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Bi.– 1. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatu da (Eratzea), eta honela idatzita geratuko da:

Dos.– Se modifica el segundo párrafo del artículo 1 (Constitución), que pasa a tener la siguiente redacción:

«Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 3. artikuluaren 2.e) apartatuarekin bat etorriz, partzuergoa administrazio publikoa da eta irabazi-asmorik ez du.»

«De conformidad con el apartado 2.e) del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Consorcio tiene la consideración de Administración Pública y se constituye como entidad sin ánimo de lucro.»

Hiru.– 5. artikulua honela geratzen da:

Tres.– El artículo 5 queda redactado como sigue:

«5. artikulua.– Araubide juridikoa eta atxikipeneko administrazio publikoa.

«Artículo 5. Régimen jurídico y Administración Pública de adscripción.

1.– Partzuergoarentzat arau dira estatutu hauek, haiek garatzeko emandako barne-arauak eta estatutu hauetan zehaztutako atxikipeneko administrazio publikoaren ordenamendu juridikoa.

1.– El Consorcio se rige por las disposiciones de estos Estatutos, por la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos y por el ordenamiento jurídico de la Administración Pública de adscripción determinada en estos Estatutos.

2.– Partzuergoa Estatuaren Administrazio Orokorrari atxikita dago.

2.– El Consorcio está adscrito a la Administración General del Estado.

3.– Partzuergoa Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemako agente betearazlea da, Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 3.4 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

3.– El Consorcio tiene carácter de agente de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

4.– Partzuergoa Estatuko Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko ikerketa-erakunde bat, Estatuko Administrazio Orokorrari atxikitako partzuergoentzat Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako araubidearekin bat etorriz.»

4.– El Consorcio es una entidad de investigación compartida entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.»

Lau.– Hona nola geratzen den 6. artikulua (Helbidea):

Cuatro.– El artículo 6 (Domicilio) pasa a tener la siguiente redacción:

«Partzuergoaren helbidea hauxe da: Ugaldeguren III poligonoa, A poligonoa, 7B - 48170 Zamudio, Bizkaia.»

«El Consorcio tiene su domicilio en Polígono Ugaldeguren III, Pol. A, 7B - 48170 Zamudio, Bizkaia.»

Bost.– Hona nola geratzen den 7. artikulua (Zerrenda):

Cinco.– El artículo 7 (Enumeración) pasa a tener la siguiente redacción:

«Hauek dira Partzuergoaren gobernu- eta administrazio-organoak:

«Son órganos de gobierno y administración del Consorcio los siguientes:

a) Zuzendaritza Kontseilua.

a) El Consejo Rector.

b) Batzorde Eragilea.

b) La Comisión Ejecutiva.

c) Zuzendari betearazlea.

c) El Director Ejecutivo.

d) Zuzendari teknologikoa.»

d) El Director Tecnológico.»

Sei.– Aldatu da 8. artikuluaren 2. paragrafoa (Zuzendaritza Kontseiluaren osaera eta izaera), eta honela geratzen da idatzita:

Seis.– Se modifica el apartado 2 del artículo 8 (Composición y naturaleza del Consejo Rector), que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Zuzendaritza Kontseiluak honako kide hauek ditu:

«2.– El Consejo Rector está integrado por los nueve siguientes miembros:

a) Bokalak: batetik, Estatuko Administrazio Orokorraren bost ordezkari, Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioko titularrak izendatuak; bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren lau ordezkari, EAEko Gobernu Kontseiluak izendatuak.

a) Vocales: serán vocales del Consejo cinco representantes de la Administración General del Estado, nombrados por el titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y cuatro representantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nombrados por el Consejo de Gobierno de la CAPV.

b) Lehendakaria: Zuzendaritza Kontseiluko lehendakaritza txandakakoa izango da, urte bakoitzean partzuergoko administrazio batek izango baitu, eta lehendakaria kontseiluko kideen artean izango da hautatua. Hasieran, Eusko Jaurlaritzak Zuzendaritza Kontseiluan duen goreneko ordezkaria edo berak bokalen artean horretarako izendatzen duen pertsona izango da lehendakaria. Segidan, Estatuko Administrazio Orokorraren goreneko ordezkaria edo berak bokalen artean horretarako izendatzen duen pertsona izango da.

b) Presidente: la presidencia del Consejo Rector tendrá carácter rotatorio anual entre ambas administraciones consorciadas y será nombrado entre los vocales del consejo. Será asumida inicialmente por el máximo representante del Gobierno Vasco en el Consejo Rector o la persona que éste designe a tal efecto entre los vocales y, seguidamente, por el máximo representante de la Administración General del Estado en el Consejo Rector o la persona que éste designe a tal efecto entre los vocales.

c) Lehendakariordea: lehendakariordetza txandakakoa izango da, urte bakoitzean partzuergoko administrazio batek izango baitu, eta lehendakariordea kontseiluko kideen artean izango da hautatua. Hasieran, Estatuko Administrazio Orokorrak Zuzendaritza Kontseiluan duen goreneko ordezkaria edo berak bokalen artean horretarako izendatzen duen pertsona izango da lehendakariordea. Segidan, Eusko Jaurlaritzaren goreneko ordezkaria edo berak bokalen artean horretarako izendatzen duen pertsona izango da.

c) Vicepresidente: la vicepresidencia del Consejo Rector tendrá carácter rotatorio anual entre ambas administraciones y será nombrado entre los vocales del consejo. Será asumida inicialmente por el máximo representante de la Administración General del Estado en el Consejo Rector o la persona que éste designe a tal efecto entre los vocales, y seguidamente por el máximo representante del Gobierno Vasco en el Consejo Rector o la persona que éste designe a tal efecto entre los vocales.

Zuzendaritza Kontseiluak izendatzen duen pertsona izango da idazkaria, ahotsa izango du, baina botorik ez.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, la persona que designe el propio Consejo Rector.

Kontseiluaren bileretara etorriko dira, orobat, zuzendari betearazlea eta zuzendari teknologikoa, ahotsa bai, baina botorik ez dutenak. Nolanahi ere, Zuzendaritza Kontseiluak, behar bezala arrazoiturik egonez gero, bi zuzendarien edo baten absentzia adostu dezake, gai-zerrendako puntu batzuei buruzko zenbait eztabaidatan.»

Igualmente asistirán a las reuniones del Consejo el Director Ejecutivo, y el Director Tecnológico, con voz y sin voto En todo caso, el Consejo Rector, atendiendo a motivos razonados, podrá acordar la ausencia de ambos o alguno de los directores en determinadas deliberaciones relacionadas con puntos del orden del día.»

Zazpi.– Aldatu dira 9. artikuluaren (Zuzendaritza Kontseiluaren eskumenak) h) eta f) letrak, eta honela geratu dira:

Siete.– Las letras h) y f) del artículo 9 (Competencias del Consejo Rector) pasan a tener la siguiente redacción:

«f) Onartzea, Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 111.2 artikuluan ezarritako mugen barruan, bere jarduera ondo egiteko, partzuergoak beharko lituzkeen zorpetze-eragiketak.»

«f) Aprobar, dentro de los límites establecidos en el artículo 111.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las eventuales operaciones de endeudamiento que pudiese necesitar el Consorcio para el óptimo desarrollo de su actividad.»

«h) Zuzendari betearazlea eta zuzendari teknologikoa izendatzea eta kargutik kentzea, haien kontratazio-aldiak zehaztea eta haien ordainsariak ezartzea. Mugak: aplikagarriak diren aurrekontu-arauak eta, hala badagokio, martxoaren 5eko 451/2012 Errege Dekretua garatzeko ezarritakoak, Estatuko Sektore Publikoko goi-karguen ordainsariei jarriak.»

«h) Nombrar y separar al Director Ejecutivo y al Director Tecnológico, determinar sus periodos de contratación y fijar las retribuciones que éstos hayan de percibir en el ejercicio de sus cargos, limitado por las normas de presupuestos aplicable y, en su caso, las limitaciones a las retribuciones de altos cargos del Sector Público Estatal fijadas en desarrollo del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo.»

Zortzi.– Aldatu dira 10. artikuluaren (Zuzendaritza Kontseiluaren deialdi-araubidea eta saioak) 3. eta 4. atalak, eta honela geratu dira idatzita:

Ocho.– Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 10 (Régimen de convocatorias y sesiones del Consejo Rector), que quedan redactados como sigue:

«3.– Zuzendaritza Kontseiluan ordezkatuta dagoen alde bakoitzak boto bakarra du, zatiezina, eta boto hori erakundeak bilera bakoitzean hautatzen duen ordezkariak baliatzen du. Erakunde bakoitzaren botoak pisu hau izango du:

«3.– Cada una de las partes representadas en el Consejo Rector dispone de un voto único indivisible ejercido por el representante que la institución designe en cada reunión. El peso del voto de cada institución será el siguiente:

Estatuko Administrazio Orokorrak, % 64.

Administración General del Estado 64%.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, % 36.

Administración de la Comunidad Autónoma 36%.

4.– Zuzendaritza Kontseiluak gehiengo soilez edo aho batez hartuko ditu erabakiak. 9. artikuluaren b), d) eta f) ataletan ezarritako Kontseiluaren eskumenei buruzko erabakiak gehiengo soilez hartuko dira. Artikulu horren gainerako ataletan jasotako eskumenei buruzko erabakiak aho batez hartu beharko dira.»

4.– Los acuerdos del Consejo Rector se tomaran por mayoría simple o por unanimidad. Se tomarán por mayoría simple los correspondientes a las competencias del Consejo fijadas en el artículo 9, apartados b), d), f). Para los acuerdos relativos a las competencias reconocidas en los restantes apartados del citado artículo, se requerirá la unanimidad.»

Bederatzi.– 13. artikuluan (Batzorde Eragilearen eskumenak) a) letraren ondoren letra berri bat erantsi da, eta a) eta h) letrak aldatu dira, eta honela geratu dira:

Nueve.– Se introduce una nueva letra a continuación de la letra a) en el artículo 13 (Competencias de la Comisión Ejecutiva) y se modifican las letras a) y h) pasando a tener la siguiente redacción:

«b) Zuzendaritza Kontseiluari bidaltzea, onar dezan, jardueren eta proiektuen urteko planaren proposamena, eta haren jarraipena egitea, onartu ondoren.»

«b) Elevar al Consejo Rector para su aprobación la propuesta del plan anual de actuaciones y proyectos, así como hacer su seguimiento una vez aprobados.»

«a) Zuzendaritza Kontseiluari bidaltzea, onar ditzan, urteko aurrekontuaren proposamena, urteko kontuak eta aurrekontu mugaeguneratuaren likidazioa.»

«a) Elevar al consejo Rector para su aprobación, la propuesta de presupuesto anual, las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto vencido.»

«h) Onartzea, hala badagokio, zuzendari betearazlearen proposamenez eta zuzendari teknologikoak aurretiaz txostena bidali ondoren, erabiltzaileak zentroan sartzeko protokoloa».

«h) Aprobar, en su caso, a propuesta del Director Ejecutivo y previo informe del Director Tecnológico, el protocolo de acceso de los usuarios al centro».

Hamar.– Aldatu da 14. artikuluaren 3. puntua (Batzorde Eragilearen deialdien araubidea eta saioak), eta honela geratu da:

Diez.– El punto 3 del artículo 14 (Régimen de convocatorias y sesiones de la Comisión Ejecutiva) pasa a tener la siguiente redacción:

«3.– Batzorde Eragileak gehiengo soilez edo aho batez hartuko ditu erabakiak. 13. artikuluaren a), eta g) ataletan ezarritako eskumenak gehiengo soilez hartuko dira. Artikulu horren gainerako ataletan jasotako eskumenei buruzko erabakiak aho batez hartu beharko dira.»

«3.– Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se tomarán por mayoría simple o por unanimidad. Se tomaran por mayoría simple los correspondientes a las competencias fijadas en el artículo 13, apartados a) y g). Para los acuerdos relativos a las competencias reconocidas en los restantes apartados del citado artículo, se requerirá la unanimidad.»

Hamaika.– 15. artikuluaren titulua aldatu da eta hau izango da: «Zuzendari betearazlea eta zuzendari teknologikoa». Zuzendari zientifikoa dela eta ez dela 15. artikuluan dauden aipamenak zuzendari teknologikoari buruzkoak izango direla ulertuko da.

Once.– El título del artículo 15 pasa a ser «Del Director Ejecutivo y del Director Tecnológico». Asimismo todas las referencias que se recogen en el artículo 15 relativas al Director Científico se entenderá que lo son al Director Tecnológico.

Hamabi.– 15. artikuluko 1. atala honela geratu da:

Doce.– El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue:

«1.– Zuzendaritza Kontseiluak izendatuko ditu zuzendari betearazlea eta zuzendari teknologikoa, erabakitzen den aldirako, eta etenik gabeko bolada berdinetan edo txikiagotan jarraitu ahal izango dute, beren karguetan berretsita. Kontratatuta egongo dira, edo aldi baterako atxikita, lanaldi osoko araubidean edo lanaldi partzialean. Haiek kontratatzeko, sektore publikoko goi-zuzendaritzako kontratuen ereduak aplikatuko dira, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak onetsitakoak.»

«1.– El Director Ejecutivo y el Director Tecnológico serán nombrados por el Consejo Rector, por el periodo de tiempo que se determine, pudiendo ser renovados en los cargos por sucesivos periodos iguales o inferiores. Estarán contratados, o adscritos temporalmente, en régimen de dedicación exclusiva o a tiempo parcial. En su contratación se aplicarán los modelos de contratos de alta dirección del Sector Público aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.»

Hamahiru.– Honela geratzen da idatzita 19. artikulua (Kontratu-araubidea):

Trece.– El artículo 19 (Régimen contractual) queda redactado del siguiente modo:

«Azaroren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 3. artikuluaren 2.e) atalari jarraituz, partzuergoa administrazio publikotzat hartu behar da. Hori dela eta, bere kontratu-araubideak lege horretan erakunde horientzat ezarritakoa bete beharko du.»

«De conformidad con el apartado 2.e) del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Consorcio tiene la consideración de Administración Pública, por lo que su actividad contractual se regirá por lo establecido en dicha ley para tales entidades.»

Hamalau.– Honela geratzen da idatzita 20. artikulua (Aurrekontu, kontabilitate eta kontrol ekonomiko eta finantzarioaren alorretako araubidea):

Catorce.– El artículo 20 (Régimen presupuestario, contable y de control financiero) pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Partzuergoak aurrekontu-, kontabilitate- eta kontrol-araubidea bete beharko du, Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrean aurreikusitakoa, Estatuko sektore publikoa osatzen duten erakundeentzat.

«1.– El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestario, de contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para las entidades que formen parte del sector público estatal.

2.– Partzuergoa kanpotik Kontuen Epaitegiak kontrolatuko du; barrutik, ordea, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak kontrolatuko du, Aurrekontu Lege Orokorrarekin bat etorriz aplikatu beharreko kontrol-moduen bidez.

2.– El Consorcio estará sujeto al control externo del Tribunal de Cuentas y al control interno ejercido por la a Intervención General de la Administración del Estado a través de las modalidades de control que resulten de aplicación al Consorcio de conformidad con la Ley General Presupuestaria.

3.– Batzorde Eragileak Zuzendaritza Kontseiluari bidaliko dio hurrengo urteko jarduera-plana, hark azter eta onets dezan; berak erabakiko du, orobat, hurrengo urteko aurrekontu-proposamena onestea ala ez.

3.– La Comisión Ejecutiva someterá a estudio y aprobación del Consejo Rector el Plan Anual de Actuación para el año siguiente; también le someterá la propuesta de presupuesto para el ejercicio económico siguiente para su aprobación.

4.– Partzuergoaren aurrekontuak Estatuaren aurrekontu orokorren barruan sartuko dira, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak ezartzen dituen moduan eta baldintzetan.

4.– Los presupuestos del Consorcio formarán parte de los Presupuestos Generales del Estado en los términos y condiciones que determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

5.– Batzorde Eragileak Zuzendaritza Kontseiluaren eskuetan utziko du, onets dezan, kudeaketa ekonomikoaren memoria, inbentarioa eta urteko kontuak, aplikatu beharreko araudiari jarraikiz. Partzuergoko zuzendari betearazleak utzi behar ditu Herri Kontuen Epaitegiaren eskuetan urteko kontuak, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiaren bidez, Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 138. artikuluari jarraituz.

5.– La Comisión Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo Rector, la memoria de la gestión económica, el inventario y las cuentas anuales, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. El órgano competente para rendir las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado es el Director Ejecutivo del Consorcio, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Partzuergoaren urteko kontuak Estatuaren Kontu Orokorrean sartuko dira.»

Las cuentas anuales del Consorcio se integrarán en la Cuenta General del Estado.»

Hamabost.– Hona nola geratzen den 21. artikulua (Giza baliabideak):

Quince.– El artículo 21 (Recursos humanos) pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Partzuergoko langileen araubidea atxikitako administrazio publikoarena izango da.

«1.– El régimen de personal del Consorcio será el de la Administración pública de adscripción.

2.– Nolanahi ere, langileen hautaketa gaitasun-, merezimendu-, publizitate- eta lehia-printzipioei jarraituz egingo da.»

2.– En todo caso, la selección del personal se regirá por los principios de capacidad, mérito, publicidad y concurrencia.»

Hamasei.– Estatutuen IV. kapituluan artikulu berri bat erantsi da, 22.a, «Partzuergoaren jardueraren mugak» izenekoa. Honela dago idatzita:

Dieciséis.– Se introduce el Capítulo IV de los estatutos un nuevo artículo 22 denominado «Limitaciones en la actividad del consorcio» con la siguiente redacción:

«Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 8. artikuluan aurreikusitako erantzukizun-printzipioa aplikatuz, partzuergoaren jarduera mugatuta geratuko da baldin eta partzuergoko alderen batek ez baditu betetzen finantza-konpromisoak edo aldeek adostutako beste konpromisoren bat. Zuzendaritza Kontseiluak erabakiko du zein diren mugatu beharreko jarduerak eta, hala badagokio, hartutako konpromisoak betetzen dituen administrazioaren aldeko botoa izan beharko du. Muga hori, dagokion moduan, partzuergoaren aurrekontuan islatuko da, bai eta jardueren urteko planean eta zentroaren inbertsio-programetan ere, eta eragin zuen ez-betetzeak dirauen bitartean iraungo du.»

«En aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la actividad del Consorcio quedará limitada en caso de incumplimiento por alguna de las partes consorciadas de los compromisos de financiación o de otro tipo que éstas hubieran acordado. La determinación de las actividades a limitar será adoptada por el Consejo Rector y deberá contar, en su caso, con el voto favorable de la administración cumplidora. Dicha limitación se reflejará, según proceda, en el presupuesto del consorcio, en el plan anual de actuaciones y en los programas de inversión del centro, y se mantendrá en tanto perdure el incumplimiento que le dio origen.»

Hamazazpi.– 22. artikulua (Giza baliabideak) 23.a izatera pasa da.

Diecisiete.– El artículo 22 (Recursos humanos) pasa a numerarse artículo 23.

Hamazortzi.– 23. artikulua 24.a izatera pasa da, Honela geratzen da idatzita:

Dieciocho.– El artículo 23 pasa a numerarse artículo 24 y a tener la siguiente redacción queda redactado como sigue:

«23. artikulua. Partzuergoaren banaketa, desegitea eta likidazioa.

«Artículo 23.– Separación, disolución y liquidación del Consorcio.

1.– Partzuergoa partzuergoko erakundeak bat etorrita desegingo da, edo bere helburuak betetzeko legezko ezintasunarengatik edo ezintasun materialarengatik, edo estatutuetan jasota dauden helburuak dagoeneko bete dituelako.

1.– El Consorcio se disolverá por acuerdo de las entidades consorciadas que lo integran, o por imposibilidad legal o material de cumplir con sus objetivos, o por haberse cumplido sus fines estatutarios.

2.– Edozein aldek utz dezake partzuergotik partzuergoaren iraunaldia bukatu baino lehenago, partzuergoko beste aldeak betebeharren bat betetzen ez badu. Desegiteko eskubidea idatzi baten bidez baliatu beharko da, eta idatzi hori goreneko gobernu-organoari jakinarazi beharko zaio. Han jaso beharko da banaketak eragindako betetze-eza, betetzeko aurretiazko errekerimendua egin izana eta errekerimenduaren ondoren betetzeko emandako epea igaro izana, partzuergoaren desegitea ekarriko duena.

2.– Cualquiera de las partes podrá separarse del Consorcio antes de la finalización del plazo de duración del mismo en caso de incumplimiento de alguna de sus obligaciones de la otra parte consorciada. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio, en el que deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento, y supondrá la disolución del consorcio.

3.– Desegiteko erabakian zehaztuko da nola ekingo zaion partzuergoaren ondasunak likidatzeari eta obrak edo instalazioak itzularazteari, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 127. artikuluan jasotako aurreikuspenei jarraikiz beti. Partzuergoko administrazioek ekarpena egin eta gero ez badago aktiborik Partzuergoaren betebehar guztiei aurre egiteko, partzuergoko administrazioak beren gain hartuko dituzte likidatzeko dauden betebeharrak, partzuergoan dituzten partaidetza-portzentajeen arabera.»

3.– En el acuerdo de disolución se determinará la forma cómo se debe proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio y a la reversión de las obras o de las instalaciones existentes, siguiéndose en todo caso las previsiones contenidas en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Si después de la aportación de las Administraciones consorciadas no existiera activo para satisfacer la totalidad de las obligaciones del Consorcio, las Administraciones consorciadas asumirán las obligaciones pendientes de liquidar según sus porcentajes de participación en el Consorcio.»

Hemeretzigarrena.– Honela geratzen da 17. artikuluaren d) atala (Baliabide ekonomikoak):

Diecinueve.– El apartado d) del artículo 17 (Recursos económicos) queda redactado como sigue:

d) Ematen zaizkien kredituak eta maileguak, Aurrekontuen azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 111.2 artikuluan ezarritako mugen barruan.

d) Los créditos y préstamos que le sean concedidos con las limitaciones establecidas en el artículo 111.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Laugarrena.– Indargabetutako organoei buruzko aipamena.

Cuarta.– Referencia a órganos suprimidos.

Hitzarmenean eta gehigarri honen xede diren estatutuetan finantza-batzordeari buruz egin diren erreferentziak Aurrekontu, kontabilitate eta kontrol ekonomiko eta finantzarioaren alorretako araubideri buruzko Estatutuen 20. artikuluaren arabera dagokion kontrol-organoari egindakotzat joko dira.

Las referencias a la Comisión Financiera contenidas en el convenio y Estatutos objeto de esta adenda se entenderán realizadas al órgano de control que corresponda según el artículo 20 de los Estatutos sobre régimen presupuestario, contable y de control financiero.

Bosgarrena.– Indarrean jartzea.

Quinta.– Entrada en vigor.

Gehigarri hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Estatuko sektore publikoko Lankidetzako Organo eta Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatu ondoren jarriko da indarrean eta ondorioak izaten hasi, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.8 artikuluari jarraikiz.

La presente adenda entrará en vigor y producirá plenos efectos una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado e inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal de acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Seigarrena.– Publizitatea.

Sexta.– Publicidad.

Gehigarri hau Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

La presente adenda se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Eta, adostasunaren adierazgarri, hitzarmenaren gehigarriaren bi alde sinatzen dituzte aldeek, idazpuruan adierazitako egunean eta lekuan.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman esta adenda iguales, en el lugar y en la fecha indicados en el encabezamiento, en dos ejemplares.

Ekonomia eta Lehiakortasuneko ministroa,

El Ministro de Economía, Industria y Competitividad,

LUIS DE GUINDOS JURADO.

LUIS DE GUINDOS JURADO.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental