Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

57. zk., 2018ko martxoaren 21a, asteazkena

N.º 57, miércoles 21 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
1528
1528

EBAZPENA, 2018ko martxoaren 2koa, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren bidez formulatzen baita Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan bereziaren ingurumen-txosten estrategikoa.

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2018, del Director de Administración Ambiental, por la que se formula informe ambiental estratégico del Plan Especial de Ordenación de construcciones agrarias en el suelo no urbanizable de San Sebastián.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Donostiako Udalak, 2017ko urriaren 31n, eskabide bat aurkeztu zuen ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozeduraren izapideak egiten hasteko, honako plan honi dagokionez: Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan berezia; aurrerantzean, plana. Eskaerarekin batera, planaren zirriborroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa aurkeztu ziren, ingurumen-ebaluazioari buruzko Legearen (abenduaren 9ko 21/2013) 29. artikuluan ezarritako edukia zutela.

Con fecha 31 de octubre de 2017, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián completó la solicitud para el inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial de ordenación de construcciones agrarias en el suelo no urbanizable de San Sebastián, en adelante el Plan. La solicitud se acompañó del borrador del plan y el documento ambiental estratégico con el contenido exigido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikulua betetzeko, 2017ko irailaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak egoki irizten zieten oharrak egiteko eskatu zien zenbait erakunderi, ohar horiek oinarritzat hartuta ingurumen-organo horrek ingurumen-txosten estrategikoa egin zezan. Honako hauei eskatu zitzaizkien oharrak, zehazkiago: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza eta Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritzakoak guztiak); Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Saila, Ekonomia Sustapen, Landa Ingurune eta Lurralde Orekako Saila eta Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia (hiruak Gipuzkoako Foru Aldundiarenak); eta Ekologistak Martxan Gipuzkoa taldea. Era berean, Donostiako Udalari prozeduraren hasieraren berri eman zitzaion.

En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha de 11 de septiembre de 2017, la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco solicitó a diferentes organismos que realizaran las observaciones que consideraran oportunas y que pudieran servir de base para la formulación, por parte de este órgano ambiental, del correspondiente informe ambiental estratégico. En concreto se consultó a la Dirección de Patrimonio Cultural, a la Dirección de Salud Pública y Adicciones, a la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas y a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, todas ellas del Gobierno Vasco, al Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, al Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial y a la Dirección General de Medio Ambiente, los tres de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a Ekologistak Martxan Gipuzkoa. Del mismo modo, se informó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián del inicio del trámite.

Halaber, espedientean jasotzen den dokumentazioa eskuragarri egon zen Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean, interesdun orok ingurumen-arloan egoki iritzitako oharrak zitzan.

Asimismo, la documentación de la que consta el expediente estuvo accesible en la web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para que cualquier interesado pudiera realizar las observaciones de carácter ambiental que considerasen oportunas.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritako epea amaituta, honako hauen txostenak jaso dira: Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza, Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza eta Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritzakoak dira guztiak); espedientean daude horien emaitzak.

Finalizado el plazo establecido en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se ha recibido informes de la Dirección de Salud Pública y Adicciones, de la Dirección de Patrimonio Cultural, de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático y de la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, todas ellas del Gobierno Vasco, con el resultado que obra en el expediente.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ingurumen Ebaluazioari buruzko Legearen (abenduaren 9ko 21/2013) 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren helburua da ingurumenean ondorio adierazgarriak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa arautu behar duten oinarriak ezartzea. Eta, horrenbestez, ingurumenaren babes-maila handia bermatzen du lege horrek, garapen jasangarria sustatzea helburu hartuta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.

Era berean, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Legearen (otsailaren 27ko 3/1998) 42. artikuluaren arabera, ingurumen-eraginaren ebaluazioek era egokian bermatuko dute, beste helburu batzuen artean, plangintza-prozesuaren lehen faseetan ingurumenaren gaineko ondorioen analisia sartzea, aukerarik egokienak hautatzeko, jardueren metatze- eta sinergia-ondorioak aintzat hartuta.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, las evaluaciones de impacto ambiental garantizarán de forma adecuada, entre otros objetivos, que se introduzca en las primeras fases del proceso de planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el análisis relativo a las repercusiones sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de las diversas actividades.

Ebazpen honetan aztergai den Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan berezia ez dago Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren IA eranskineko kasuen barruan –ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren aplikazio-eremua ezartzen du–, ez baitu ezartzen legez ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin behar zaien proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrurik eta ezin baitie eragin Natura 2000 Sareko guneei ezta ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia Erkidegoko natura zaintzeko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo nazioarteko hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako erregimenen bat duten eremuei ere, lekuaren kudeaketarekin loturarik izan gabe.

El Plan Especial de ordenación de construcciones agrarias en el suelo no urbanizable de San Sebastián, objeto de análisis en la presente Resolución, no se encuentra entre los supuestos del Anexo I.A de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que establece el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria porque no se prevé que establezca el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, ni pueda afectar a espacios de Red Natura 2000, ni a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad, o de la legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin tener relación con la gestión del lugar.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6.2 artikuluan aurreikusten da zein diren ingurumen-organoak egindako ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatutik pasa behar diren planak eta programak, honako hauek zehazteko: planak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean, ingurumen-txosten estrategikoan ezarritakoaren arabera, edo planen edo programen gaineko ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin beharra, haiek ingurumenerako eragin nabarmenak ekar litzaketelako.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en su artículo 6.2, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Aipatu 6.2 artikuluan, honako hauek jasotzen dira, besteak beste: proiektuak baimentzeko esparrua ezartzen duten planak eta programak izanik, 1. zenbakian aipatutako betekizunak betetzen ez badituzte, ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatu batetik pasa beharko dira, zeinaren prozedura 29.etik 32.erako artikuluetan arautzen baita; guztia ere, aipatutako abenduaren 9ko 21/2013 Legearen V. eranskinean ezarritako irizpideekin bat etorriz.

El citado artículo 6.2 recoge, entre otros supuestos, que los Planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Aztertuta geratu dira Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan bereziaren ingurumen-ebaluazioaren espedienteko txostenak eta dokumentazio teknikoa, eta kontuan hartu da ingurumen-dokumentu estrategikoa zuzena dela eta indarreko araudian ezarritako alderdiekin bat datorrela. Horrenbestez, txosten horiek aintzat hartuta, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak –ingurumen-arloko organo eskuduna den aldetik otsailaren 27ko 3/1998 Legearen eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren (Ingurumen eta Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena) arabera– judizio-elementu nahikoa dauka, eta, beraz, ingurumen-txosten estrategiko hau ematen du, zeinak Planaren proposamenean ingurumen-arloko alderdiak sartzearen alde egiten baitu eta Plana aplikatzearen ondorio adierazgarrien aipamena jasotzen baitu, baita sartu behar diren azken oharrak ere, soilik ingurumen arlokoak.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evaluación ambiental del Plan Especial de ordenación de construcciones agrarias en el suelo no urbanizable de San Sebastián, y teniendo en cuenta que el documento ambiental estratégico resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, se constata que, a la vista de los citados informes, el órgano ambiental, la Dirección de Administración Ambiental, órgano competente de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y con el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, cuenta con los elementos de juicio suficientes para elaborar el informe ambiental estratégico y procede a dictar el presente informe ambiental estratégico, que viene a valorar con carácter favorable la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del Plan y a pronunciarse sobre la previsión de los impactos significativos de la aplicación del mismo, incluyendo las determinaciones finales que deban incorporarse, a los solos efectos ambientales.

Hauek guztiak aztertu dira: 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babestekoa; 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 77/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa; eta aplikatzekoak diren gainerako arauak. Horrenbestez, honako hau

Vistos la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa de aplicación:

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ingurumen-txosten estrategikoa egitea Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan berezirako. Donostiako Udalak sustatutakoa da plan hori. Hona txostenaren nondik norakoak:

Primero.– Formular informe ambiental estratégico para el Plan Especial de ordenación de construcciones agrarias en el suelo no urbanizable de San Sebastián, en adelante el Plan, promovido por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en los términos que se recogen a continuación:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jardunak.

A) Descripción del plan: objetivos y actuaciones.

Planaren xedea da nekazaritzako ustiategiekin lotutako eraikuntza eta instalazioak baimendu eta ezartzeko baldintzak arautzea, Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean (aurrerantzean, HAPO), ezarritakoak osatuz eta/edo egokituz.

El objeto del Plan es el regular las condiciones de autorización e implantación de las construcciones e instalaciones agrarias vinculadas a explotaciones de esa misma naturaleza, complementando y/o ajustando las establecidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, en adelante PGOU.

Plana Donostiako lurzoru urbanizaezinean aplikatuko da eta, zehazkiago, indarreko udal-planak aipatutako nekazaritzako eraikuntza eta instalazioak baimentzen dituen eremuetan. Irismenetik kanpo geratzen da Urumearen ibarra, eremu horretan etenda geratu baitzen HAPOren onarpena, 2014an berriz indarrean jarri zen zatia izan ezik.

El Plan será de aplicación en el suelo no urbanizable de San Sebastián, y, más en concreto, en aquellas partes del mismo en las que el planeamiento municipal vigente autoriza la implantación de las citadas construcciones e instalaciones agrarias. Se exceptúa del alcance del Plan la vega del Urumea, ya que en esa zona quedó en suspenso la aprobación del PGOU, excepto el levantamiento parcial de la suspensión aprobado en 2014.

Planak bat egiten du HAPOn ezarritako irizpideekin; horiek garatu, osatu eta, kasuren batean, argitu egiten ditu, besterik ez, eta ez da inolako bat ez etortzerik planteatzen bi dokumentuen artean. Plan hau formulatzea beharrezkotzat jotzen da aipatutako nekazaritzako eraikuntza eta instalazioen baldintzak egoki eta arrazoiz ezartzeko, batik bat berotegiei dagokienez.

El Plan se adecúa a los criterios establecidos en el PGOU limitándose a desarrollarlos, complementarlos y, en su caso, clarificarlos, sin que se plantee conflicto alguno entre ambos. Su formulación se considera necesaria para proceder a la correcta y razonada determinación de las condiciones de implantación de las referidas construcciones e instalaciones agrarias, y, en particular, de los invernaderos.

Honela multzokatu daitezke planeko xedapenak:

Las determinaciones del Plan pueden resumirse de la siguiente manera:

1) Nekazaritzako ustiategien definizioa aldatzen eta osatzen du, kontuan hartuta nekazaritza eta basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legean (abenduaren 23ko 17/2008) eta sektoreko gainerako arauetan ezarritako irizpideak. «Nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako ustiategia» terminoaren ordez «nekazaritzako ustiategia» erabiltzea xedatzen du. Horren barruan sailkatzen dira nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako ustiategiak.

1) Modifica y completa la definición de explotación agraria, tomándose en consideración los criterios establecidos tanto en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria y demás normativa sectorial concordante. Se sustituye el término explotaciones agropecuarias-forestales comunes por el de explotaciones agrarias, que comprende a su vez actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

2) Nekazaritza-industriaren definizioa aldatzen du. Planak bereizketa bat egiten du nekazaritzako ustiategien jarduera osagarrien eta nekazaritza-industrien artean. Azken termino hori nekazaritzako ustiategi batekin lotuta ez dauden nekazaritza-jarduera autonomoei erreferentzia egiteko erabiltzen da bakarrik. Bestalde, nekazaritzako ustiategiei lotuta dauden jarduerak ez dira nekazaritza-industriatzat hartuko; horren ordez, ustiategi horien jarduera osagarritzat hartuko dira. Hemen sartzen dira ustiategiko produktuen lehen eraldaketa- eta biltegiratze-jarduerak eta jatorrian bertan egindako salmenta, ustiategiaren erabilera osagarri bezala ulertuta, betiere ustiategian bertan ekoitzitako produktuak badira.

2) Modifica la definición de industria agraria. El Plan diferencia entre las actividades auxiliares de explotaciones agrícolas y las industrias agrarias. Este último término se reserva en exclusiva para aquellas actividades agrarias de carácter autónomo que no estén vinculadas a explotaciones agrarias. Por su parte las actividades que estén vinculadas a explotaciones agrarias no serán consideradas e identificadas como industrias agrarias, sino como actividades auxiliares y/o complementarias de dichas explotaciones. Aquí se incluyen las actividades de primera transformación y almacenamiento de los productos de la explotación y su venta directa en origen como usos auxiliares y/o complementarios de la explotación, siempre y cuando se trate de productos de la propia explotación.

Nekazaritza-industriaren definizioak bat egiten du Nekazaritza eta Basogintzako Lurralde Plan Sektorialeko definizioarekin: lehen transformazioko nekazaritza-elikagaien arloko edo basozaintzako industriak, zenbait arrazoirengatik (funtzioa, tamaina, jatorri-izen edo zona-ekoizpen batekiko lotura, osasuna eta abar) landa-lurzoruan ezarri behar badira, eta nekazaritzako ustiategi baten erabilera lagungarritzat jotzen ez badira.

La definición de industria agraria se ajusta al concepto que da a las mismas el PTS Agroforestal: las industrias agrarias están conformadas por industrias agroalimentarias o forestales de primera transformación que por motivos funcionales, dimensionales, de relación con una denominación de origen o producción zonal, sanitarios u otros, deban implantarse en el suelo rural y no sean considerados como usos auxiliares de una explotación agraria.

Nekazaritza-industriak indarreko HAPOko 2.1 dokumentuko (hirigintza-arau orokorrak) 78. artikuluak arautuko ditu, orain arte bezala.

Las industrias agrarias seguirán rigiéndose por el artículo 78 del documento 2.1. Normas Urbanísticas generales del vigente PGOU.

3) Planak berotegiak eta abeltzaintzako instalazioak baimentzeko baldintzak aldatzen ditu. Gainerako erabilera edo jardueretarako HAPOko xedapenak aplikatuko dira.

3) El Plan modifica las condiciones para la autorización de invernaderos y de instalaciones ganaderas. Para el resto de usos o actividades son de aplicación las determinaciones del PGOU.

Berotegien kasuan, tipologiak definitzeaz gain, lurzati okupatuaren azalera aldatzen da. Aldaketarik handiena gehieneko okupaziori buruzkoa da. Izan ere, HAPOk 10.000 m2-ko gehieneko okupazio bat ezartzen du berotegientzat, 60.000 m2-tik gorako lurzatietan, eta planak lurzatien okupazioaren ehunekoa handitzen du eta ez du gehieneko okupazioaren irizpiderik zehazten. Horrela, 10.000 m2-tik gorako lurzatietan % 35eko gehieneko okupazioa baimentzen da, eta irizpide osagarri bezala 5.000 m2-ko gutxieneko okupazioa baimentzen da kasu guztietan.

En el caso de los invernaderos, además de definirse tipologías de los mismos, se modifica la superficie de ocupación de la parcela receptora. La mayor modificación radica en que el PGOU establece una ocupación máxima de 10.000 m2 de superficie destinada a invernaderos (para parcelas superiores a 60.000 m2). El Plan aumenta el % de ocupación de las parcelas receptoras y además no establece un criterio de ocupación máxima. A tal efecto para aquellas parcelas superiores a 10.000 m2 de superficie se autoriza como criterio general una ocupación del 35% y como criterio complementario se autoriza en todo caso una ocupación mínima de 5.000 m2.

Abeltzaintzako instalazioei dagokienez, lurzoru urbanizaezinera, lurzatiaren mugara eta beste eraikuntza batzuetara arteko gutxieneko tarteak aldatzen dira, ustiategiaren berezko azienda motaren arabera, eta gainera beste elementu batzuen eta instalazioaren artean gorde beharreko tarteak ere arautzen dira (errepideak, landa-bideak, putzuak eta bainatzeko guneak), HAPOn ezarritakoa osatuz.

En relación con las instalaciones ganaderas se modifican las separaciones mínimas al suelo no urbanizable, al límite de parcela y a otras edificaciones, atendiendo al tipo de ganado característico de la explotación y adicionalmente se regulan las distancias a otros elementos (carreteras, caminos rurales, pozos y zonas de baño), complementado lo establecido en el PGOU.

B) Proposatutako planaren ezaugarriak aztertu ondoren, eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 31. artikuluarekin bat etorriz, lege horren V. eranskinean ezarritako irizpideak aztertu dira, Planak ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta behar duen ala ez zehazteko.

B) Una vez analizadas las características del plan propuesto y de conformidad con el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se procede al análisis de los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley a fin de determinar si el plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria o no.

1) Planaren ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan hartuta:

1) Las características del plan, considerando en particular:

a) Planak zer neurritan ezartzen duen proiektuetarako esparrua. Planaren xedea indarreko hirigintza-plangintzaren xedapenak osatzea da, batik bat berotegiak eta nekazaritzako eraikuntza eta instalazioak baimendu eta ezartzeko baldintzak arautzeari dagokionez. Planak ez ditu indarreko HAPOren irizpideak aldatzen eraikuntza eta instalazio horiek altxatzeko eremu egokiak zedarritzeari dagokionez, baina irizpideak eta baldintzatzaileak zehazten ditu horien ezaugarriei eta neurriei dagokienez.

a) La medida en que el plan establece un marco para proyectos. El Plan tiene por objeto complementar las previsiones del planeamiento urbanístico vigente y en particular la regulación de las condiciones de autorización e implantación de los invernaderos y las edificaciones e instalaciones agrarias. El Plan no modifica los criterios del vigente PGOU en relación con la delimitación de las zonas aptas para acoger las citadas construcciones e instalaciones, aunque sí aporta criterios y condicionantes relativos a las características y dimensiones de las mismas.

Aurkeztutako dokumentazio aztertuta, ez da aurreikusten planak ezartzea legez ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin behar zaien proiektuak etorkizunean baimentzeko esparrurik, eta ezin die eragin Natura 2000 Sareko guneei ezta ondare naturalari eta biodibertsitateari buruzko oinarrizko legeria edo Euskal Autonomia Erkidegoko natura zaintzeko legeria aplikatuz emandako arau-xedapen orokorrek edo nazioarteko hitzarmenek eragindako ingurumen-babeserako erregimenen bat duten eremuei ere, lekuaren kudeaketarekin loturarik izan gabe.

A la vista de la documentación presentada no se prevé que el Plan establezca el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, ni pueda afectar a espacios de Red Natura 2000, ni a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad, o de la legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin tener relación con la gestión del lugar.

b) Planak zer eragin duen beste plan edo programa batzuetan. Plana indarreko HAPO garatzeko egin da. Horrela, nekazaritzako eraikuntzak eta instalazioak HAPOn zehaztutako landa-eremuetan bakarrik eraiki ahal izango dira, eta planak ez ditu eremu horiek aldatzen. Esan daiteke planaren helburu nagusietako bat dela xedapenak EAEko Nekazaritzako eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren irizpideetara egokitzea. Aldi berean, planak espresuki adierazten du aipatutako nekazaritzako eraikuntza eta instalazioek bete egin behar dituztela EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean zein EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarritako xedapenak. Beraz, esan daiteke plana bateragarria dela sektoreko eta lurraldeko plan konkurrenteekin.

b) Influencia con otros planes y programas. El Plan se promueve en desarrollo del vigente PGOU, de manera que las construcciones e instalaciones de naturaleza agraria únicamente podrán construirse en las zonas rurales delimitadas por el mismo, sin que el Plan proponga un reajuste de las mismas. Cabe considerar que uno de los principales objetivos del Plan es adaptar sus determinaciones a los criterios del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV. A su vez el Plan indica expresamente que las citadas construcciones e instalaciones agrarias deberán adecuarse a las previsiones establecidas tanto en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, como en el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto se puede afirmar que el Plan es compatible con los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

c) Plana egokia den edo ez ingurumen-oharpenak integratzeko, bereziki garapen jasangarria sustatzeko helburuarekin bat eginik. Planaren xedea nekazaritzarekin lotura estua duten gaiak izan arren, eremuetako balioak eta lurzoru urbanizaezineko ingurumen-balio handiko elementuak kontserbatzera bideratutako helburuak eta irizpideak ere baditu. Hori dela eta, plana egokia da ingurumenaren arloko kontsiderazioak integratzeko, garapen jasangarria sustatzearren.

c) La pertinencia del plan para la integración de consideraciones ambientales, con el objeto, en particular de promover el desarrollo sostenible. Aunque el objeto del Plan está centrado en cuestiones estrictamente agrarias, contiene objetivos y criterios orientados a la preservación de los valores de los ámbitos y elementos de singular valor ambiental existentes en el suelo no urbanizable. Por ello, se considera que el Plan es pertinente para la integración de consideraciones ambientales que promuevan un desarrollo sostenible.

d) Planarekin edo programarekin lotutako ingurumen-arazo garrantzitsu batzuk. Ez da hauteman plana gauzatzearen ondoriozko ingurumen-arazo adierazgarririk, betiere, besteak beste, segurtasunari eta osasunari, ingurumenari eta paisaiari dagokienez indarrean dagoen araudia betez gauzatzen badira ukitutako eremuarekin lotutako esku-hartze eta jarduerak.

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. No se detectan problemas significativos sobre el medio ambiente derivados de la ejecución del plan, siempre y cuando las actuaciones y actividades que se lleven a cabo en el ámbito de afección se realicen atendiendo a la normativa vigente en materia de, entre otros, seguridad y salud, medio ambiente y paisaje.

e) Plana egokitzat jotzen da ingurumen-arloko legeria komunitario edo nazionala txertatzeko.

e) El plan se considera adecuado para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

2) Ondorioen eta ziurrenik ukituko eremuaren ezaugarriak.

2) Características de los efectos y del área probablemente afectada.

Planak ukitutako lurralde-eremua Donostiako lurzoru urbanizaezina da eta, zehazkiago, indarreko HAPOren arabera planaren xede diren nekazaritzako eraikuntzak ezartzea baimenduta dagoen eremuak.

El ámbito territorial afectado por el Plan está conformado por el suelo no urbanizable del municipio de Donostia-San Sebastián, en concreto por las partes del mismo en las que de conformidad con lo establecido en el vigente PGOU, es posible la implantación de las construcciones de naturaleza agraria objeto del Plan.

Eremu horren baitan, natura-balioa dela eta garrantzi bereziki handia duten zona hauek daude:

Dentro de este ámbito se localizan las siguientes áreas especialmente relevantes por sus valores naturalísticos:

– Natura 2000 Sarearen barruan dauden guneak: Uliako Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120014), Urumea ibaiko Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120015) eta Aiako Harriko Kontserbazio Bereziko Eremua (ES2120016).

– Espacios incluidos en la Red Natura 2000: Zona de Especial Conservación de Ulia (ES2120014), Zona de Especial Conservación del Río Urumea (ES2120015) y Zona de Especial Conservación de Aiako Harria (ES2120016).

– Aiako Harria Parke Naturala.

– Parque Natural de Aiako Harria.

– Interes Naturalistikoko Guneak: Uliako labarrak, Atxulondo-Abalotz eta Mendizorrotzeko errekak.

– Áreas de interés naturalístico: Acantilados de Ulia, Atxulondo-Abaloz y Arroyos de Mendizorrotz).

– Abifaunaren babes-eremuak: Aiako Harriaren ingurua, Igeldo eta Uliako labarrak eta Zubietako ipar-mendebaldea abifauna linea elektrikoetatik babesteko eremuak dira.

– Zonas de protección de la avifauna: el área de Aiako Harria, los acantilados del monte Igueldo y Ulia, y el noroeste de Zubieta son zonas de protección para la avifauna frente a los tendidos eléctricos.

– Interes geologikoko lekuak: Pasaia-Donostiako labar estrukturalak (LIG99) eta Donostiako badia (LIG89).

– Lugares de interés geológico: acantilados estructurales de Pasaia-Donostia (LIG99) y bahía de Donostia (LIG89).

Aurrekoei natura, ingurumen, paisaia edo ondarearen aldetik balio berezia duten beste eremu eta lur batzuk gaineratu behar zaizkie, besteak beste: Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartuta dauden flora- edo fauna-espezieen interes bereziko banaketa-guneak, hostozabalen baso natural eta erdinaturalak, paisaia-balioagatik katalogatuta dauden eremuak, Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean sartutako hezeguneak, Batasunaren intereseko habitatak dituzten eremuak eta kultura-ondarea osatzen duten ondasunak (estazio megalitikoak eta ustezko arkeologia-zonak, Donejakue bidea eta ondare historiko-arkitektonikoaren elementuak).

A los anteriores se añaden otros ámbitos y terrenos de singular valor natural, ambiental, paisajístico y patrimonial como las áreas de interés especial para la distribución de especies de flora o fauna amenazada incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, los bosques naturales y seminaturales de frondosas autóctonas, ámbitos catalogados por su valor paisajístico, humedales incluidos en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, áreas con presencia de hábitats de interés comunitario y bienes integrantes del patrimonio cultural (estaciones megalíticas y zonas de presunción arqueológica, camino de Santiago y elementos del patrimonio histórico-arquitectónico).

Ingurumen-arrisku garrantzitsuak dituzten eremuen artean, urak hartzeko 10 eta 100 urteko errepikatze-denbora duten eremuak daude, baita 500 urteko errepikatze-denbora dutenak eta lehentasunezko Fluxuko Eremuak, eremu higagarriak edo higatzeko arriskua dutenak, kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak edo instalazioak pairatzen dituzten edo pairatu dituzten lurzoruak eta akuiferoak kutsa ditzaketen eremuak ere.

Entre las áreas que presentan riesgos ambientales relevantes se encuentran las zonas inundables con períodos de retorno de 10 y 100 años, además de las de 500 años y las Zonas de Flujo Preferente, las áreas erosionables o con riesgo de erosión, los suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes y las áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.

Ingurumen-dokumentu estrategikoak adierazten duen moduan, planean jasotako proposamenen izaera arautzailea dute, ez lurraldekoa, eta hortaz ez dute zuzeneko ingurumen-inpakturik. Etorkizunean gauzatzen diren jarduketak aurreikusita ere, oso eragin mugatukoak izango lirateke, nekazaritzako eraikuntzak eta instalazioak ezartzeko baldintzek bermatu egiten baitute egun dauden interes berezi edo handiko ingurumen-balioak kontserbatu egingo direla hiriko lurzoru urbanizaezinean. Gainera, nekazaritzako eraikuntzak ezartzearekin lotutako zuzenketa-, babes- eta konpentsazio-neurri posibleak HAPOko 2.1 dokumentuko (hirigintza-arau orokorrak) 82. eta 96. arteko artikuluetan daude araututa.

Tal y como indica el documento ambiental estratégico las propuestas del Plan tienen un carácter normativo y no territorial, por lo que carecen de impactos ambientales directos. Incluso las previsiones de futuras ejecuciones tendrán un alcance muy limitado en atención a que los propios condicionantes establecidos para la implantación de construcciones e instalaciones agrarias garantizan la preservación de los valores ambientales de singular o mayor interés existentes en el suelo no urbanizable de la ciudad. Además, las medidas correctoras, protectoras y compensatorias asociadas a la posible implantación de construcciones agrarias se regulan en los artículos 82 a 96 del documento «2.1 Normas Urbanísticas Generales» del vigente PGOU.

3) Neurri babesle eta zuzentzaileak indarreko araudiaren arabera gauzatuko dira, ebazpen honetan adierazitakoarekin bat, eta, aurrekoaren aurkakoa ez den orotan, ingurumen-dokumentu estrategikoan eta Planean bertan jasotakoarekin bat; hauek dira neurri horiek, besteak beste:

3) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente, de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución y, en lo que no se oponga a lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el Documento Ambiental Estratégico y en el propio Plan, entre las que destacan las siguientes:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuak (apirilaren 15eko 1/2014) naturagune babestuen barruan proposatutako jarduketak garatzeko, baldintza izango da naturagune babestu horietan aplikatu beharreko araudia betetzea. Halaber, planaren ondorioz garatzen diren proiektuak egokitu beharko dira naturagune babestu horietan agintzen duten antolatzeko eta kudeatzeko tresnetara.

– En las actuaciones propuestas que recaen dentro de Espacios Naturales protegidos amparados por el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de conservación de la Naturaleza del País Vasco, se deberá incorporar como condicionante para su desarrollo el cumplimiento de la normativa de aplicación de estos Espacios Naturales Protegidos. Asimismo, los proyectos que se desarrollen en aplicación del Plan deberán adaptarse a los instrumentos de ordenación y gestión que rigen en estos Espacios Naturales Protegidos.

– Nekazaritzako eraikuntza berriak ezartzean ez da zuzeneko afekziorik (mugak okupatzea) ez zeharkakorik (nekazaritza-jardueratik eratorritako gai kutsatzaileak isurtzea) eragingo Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialeko III. taldean sailkatuta dauden hezeguneetan.

– La implantación de nuevas construcciones agrarias evitarán afecciones directas (por ocupación de lindes) o indirectas (por aportaciones de contaminantes debidos a la actividad agraria) a aquellos humedales contenidos en el Grupo III del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.

– Planean neurri espezifikoak txertatu beharko dira intereseko landaredi autoktonoaren gaineko afekzioak saihesteko, haren esparruan egiten diren proiektuak diseinatu zein gauzatzerakoan, eta, afekzio batzuk saihestezinak badira, zuzenketa- eta konpentsazio-neurri egokiak ezarriko dira, natura-ondarearen galera garbirik gerta ez dadin.

– El Plan deberá incluir medidas específicas para evitar la afección a la vegetación autóctona de interés, tanto en el diseño como en la ejecución de los proyectos que se redacten en su marco y, en caso de no poder evitarse determinadas afecciones, se establezcan las necesarias medidas correctoras y compensatorias, de manera que no se produzca una pérdida neta de patrimonio natural.

– Ibilguak babesteko zortasun-eremua errespetatu beharko da, eta bete egingo dira plan hauetan ezarritako atzerapenak eta mugak: Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa. Aldez aurretik eskumena duen administrazio hidraulikoaren baimena/emakida beharko dute jabari publiko hidraulikoan zein hari lotutako babes-eremuetan, zortasun-eremuan eta ibilguak zaintzeko eremuan egindako jarduketa guztiek, baita lursailera edo ibilgu publikoetara egindako hondakin-uren isuriek zein ura (lurrazalekoa zein lurpekoa) biltzeak ere.

– Se deberá respetar la zona de servidumbre de protección de cauces y dar cumplimiento a los retiros y limitaciones establecidos en el PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV y en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Toda actuación que se realice tanto en dominio público hidráulico, como en sus zonas de protección asociadas, zona de servidumbre y zona de policía de cauces, así como los vertidos de aguas residuales al terreno o a cauces públicos, y las captaciones de aguas, tanto superficiales como subterráneas, requerirán de la previa autorización/concesión de la Administración Hidráulica competente.

– Abeltzaintzako ustiategiek bete egin beharko dituzte irailaren 22ko 515/2009 Dekretuan jasotako baldintzak (dekretu horrek abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen ditu).

– Las explotaciones ganaderas deberán cumplir las condiciones contenidas en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

– Kultura-ondareari dagokionez, arau hauetan xedatutakoa beteko da: 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa; 137/2003 Dekretua, ekainaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden Estazio Megalitikoak Monumentu Multzo izendapenaz, Kultura Ondasun gisa deklaratzeko eta babes-araudia ezartzeko dena; 2/2012 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegotik pasatzen den Donejakue Bidearen zatia Monumentu Multzoa kategoriako Kultur Ondasun Sailkatua izendatzekoa; eta, ustezko arkeologia-zonen eta ondare historiko-arkitektonikoaren elementuen kasuan, horien izendapenetan jasotakoa.

– En relación con el patrimonio cultural se atenderá a lo establecido en la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, al Decreto 173/2003, de 24 de junio, por el que se califican como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental varias estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y se fija su régimen de protección, al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el caso de las zonas de presunción arqueológica y elementos del patrimonio histórico-arquitectónico declarado a lo dispuesto en sus respectivas declaraciones.

Babesteko proposamena duten arkeologia-zonetan ustezko arkeologia-zonen araubidea aplikatzea gomendatzen da. Zona horietan eragina izan lezakeen edozer jarduketa egin aurretik, azterketa arkeologiko bat egin beharko litzateke, eta haren arabera Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak ebatziko du proiektu arkeologiko bat egitea beharrezkoa den.

En las zonas arqueológicas con propuesta de protección se recomienda la aplicación del régimen de las zonas de presunción arqueológica. Para cualquier actuación que pueda afectar a estas zonas de debiera realizar un estudio arqueológico, en base al cual el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa determinará si es necesario el proyecto arqueológico.

Babesteko proposamena duten elementuen kasuan saihestu egingo dira ondasunaren balio kultural eta estetikoak itxuraldatzen dituzten afekzioak, xede horretarako kokalekurik egokiena hautatuz.

Para el caso de los elementos con propuesta de protección se evitarán afecciones que supongan desvirtuar los valores culturales y estéticos del bien, seleccionando la ubicación más adecuada a tal fin.

– Garatzeko planeamenduak bermatu beharko du jarduketak egitean ingurumen-jardunbide egokiak ezartzen direla. Hainbat alderdi hartu beharko dira kontuan, besteak beste: gehienez zenbateko azaleran jardun behar den, babestu beharreko landaredia, ubideak alferrikako jarduera guztietatik zaintzeko eta isuriak eragozteko beharra, ahalik eta hauts eta zarata gutxien egitea eta hondakinak kudeatzea. Gainera, kutsadura kontrolatzeko sistemak izango dira nahi gabe egindako isurtzeentzat, eta hondakinen behar bezalako kudeaketa egingo da indarrean dagoen legeriari jarraikiz.

– El planeamiento de desarrollo deberá asegurar la aplicación de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actuaciones. Se deberá tener en cuenta aspectos como la superficie máxima a afectar, la vegetación a proteger, la necesidad de salvaguardar los cauces de toda actuación innecesaria y evitar vertidos, la minimización de producción de polvo y ruido y la gestión de residuos. Además, se dispondrá de sistemas de control de la contaminación frente a derrames accidentales y se realizará una correcta gestión de los residuos de acuerdo a la legislación vigente.

Neurri horiek nahiz ingurumen-dokumentu estrategikoan ezarritakoak Planeko hirigintza-arauetan bildu beharko dira.

Estas medidas, así como las planteadas en el documento ambiental estratégico, deberán quedar recogidas en las normas urbanísticas del Plan.

Bigarrena.– Ingurumen-dokumentu estrategikoan eta ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritakoa oinarri hartuta, hau zehaztea: aurrez ikusitakoaren arabera, Donostiako Udalak sustatutako Donostiako lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako eraikuntzak antolatzeko plan berezik ez du eragin garrantzitsurik izango ingurumenean, eta, beraz, ez da ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntik egin behar.

Segundo.– Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento ambiental estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que el Plan Especial de ordenación de construcciones agrarias en el suelo no urbanizable de San Sebastián vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukiaren berri ematea Donostiako Udalari.

Tercero.– Comunicar el contenido de la presente Resolución al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 2018.

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria,

El Director de Administración Ambiental,

IVAN PEDREIRA LANCHAS.

IVAN PEDREIRA LANCHAS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental