Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

45. zk., 2018ko martxoaren 5a, astelehena

N.º 45, lunes 5 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1170
1170

AGINDUA, 2018ko otsailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, nazioartean presentzia handia duten ETEei laguntzeko Sakondu programa arautzen duena eta horren deialdia egiten duena, 2018ko ekitaldirako.

ORDEN de 21 de febrero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan y se convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas de apoyo a las empresas pymes fuertemente internacionalizadas. Programa Sakondu.

Enpresen nazioartekotzea ez da kontzeptu berria Euskadin. 1980ko hamarkadatik hona Jaurlaritzak diseinatutako industria- eta lehiakortasun-plan guztietan agertu da, eta Euskadiko industria-jardueraren lehiakortasuna indartzen lagundu du. Azken urteotan jarduteko ardatz lehenetsi bilakatu da enpresen nazioartekotzea. 2017-2020 aldirako Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programaren oinarrietako bat da, bai eta indarrean dagoen 2017-2020 aldirako Industrializazio Planaren ardatz estrategikoetako bat ere.

La internacionalización empresarial no es un concepto nuevo en el País Vasco. Desde los años 80 ha formado parte de los sucesivos planes de industria y de competitividad diseñados por el Gobierno que han contribuido a reforzar la competitividad de la actividad industrial en el País Vasco. En los últimos años la internacionalización de las empresas se ha constituido en un eje de actuación prioritario. Es uno de los pilares del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, y está considerado como uno de los Ejes estratégicos del Plan de Industrialización 2017-2020 vigente.

Egungo abagunea bereziki egokia da nazioartekotzearen alorreko helburu berriei ekiteko. 2016an, Euskadiko ekonomiak 2008ko jarduera ekonomikoaren maila berreskuratu zuen, eta industriaren sektorea berriz ere hasi zen enplegu garbia sortzen. Esportazioek ekarpen handia egin diote susperraldi horri, eta nazioarteko jardueran hazteko eta lehiakor izateko aukera berriak aurkitu dituzten enpresa ugariren salbazioa izan dira. Ekonomia garatu nagusiek erakutsi dute itzulerarik gabeko bidea dela hori: nazioartean presentzia handia duten ETEen enpresa-ehuna dute, eta enpresen nazioartekotze-tasa are altuagoak lortzeko apustua indartu dute, batik bat industria-jardueretan, jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzeko.

El momento actual es especialmente propicio para afrontar nuevos horizontes de internacionalización. La economía vasca recuperó en 2016 el nivel de actividad económica de 2008, y el sector industrial empezó a crear empleo neto de nuevo. Las exportaciones han contribuido de forma significativa a esta recuperación, y han sido la tabla de salvación de un número importante de empresas que han descubierto en la actividad internacional nuevos horizontes de crecimiento y competitividad. Las principales economías desarrolladas demuestran que este es un camino sin retorno: cuentan con un tejido empresarial de pymes fuertemente internacionalizadas y refuerzan su apuesta para alcanzar mayores niveles de internacionalización empresarial, principalmente en sus actividades industriales, que impulsen la actividad económica y el empleo.

Bestalde, munduko hazkundea beste eremu batzuetara mugitzen ari da modu mailakatuan, eta Europatik, hau da, euskal enpresen esportazioen helmuga nagusitik, urruntzen. Enpresek erronka bat dute aurrean: urruneko merkatuetan edo arriskua dutenetan nazioartekotzeko estrategiak definitzea, hain zuzen. Horrek esfortzu handiak egitea eskatzen du.

Por otro lado el crecimiento mundial se desplaza progresivamente a nuevas geografías alejadas del espacio europeo, destino prioritario de la exportación vasca. Las empresas afrontan el reto de definir estrategias de internacionalización para mercados lejanos o de riesgo, lo que en la actualidad supone mayores esfuerzos.

Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du lidergoa, bai eta enpresa guztiei beren nazioartekotze-prozesuan laguntzeko erronka ere. Apustu egiten du, beraz, hala kanpoko merkatuetan lehen urratsak egiten ari diren enpresei laguntzearen alde nola dagoeneko esportatzen duten eta beren mundu mailako irismenean jauzi kualitatiboak egin nahi dituzten enpresei babesa ematearen alde.

El Gobierno Vasco asume el liderazgo y el reto de apoyar a todas las empresas en su internacionalización. Apuesta tanto por acompañar a las empresas que inician dan primeros pasos en mercados exteriores, como por seguir apoyando a aquellas empresas ya exportadoras que aspiran a dar saltos cualitativos en su alcance global.

Horrela, indarrean jarri da Sakondu programa, azken helburu bezala Euskadin kokaturiko enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea duena, haien nazioarteko jardueran sakonduz.

Así, el programa Sakondu que tiene como objetivo final promover la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en la CAPV a través de la profundización en su actividad internacional.

Sakondu laguntzak diru-laguntza publiko ez-itzulgarrien bidez gauzatzen dira. Horien xedea da balio ekonomiko erantsi handiagoa duten zerbitzuen erabilera sustatzea, enpresak lehia-posizio proportzionalki ahulagoa duten merkatuetan sar daitezen, dagoeneko ohikotzat jotzen dituzten eta barne-merkatuaren garrantzi bera edo handiagoa duten kanpoko beste merkatu batzuen aldean.

Los apoyos de Sakondu se instrumentan en subvenciones públicas a fondo perdido, que tratan de promocionar la utilización de servicios de valor añadido en orden a mejorar su penetración en los mercados exteriores en los que su posición competitiva es proporcionalmente más débil que en otros mercados ya considerados por ella como habituales y de tanta o mayor importancia relativa que el mercado interior.

Nazioartean presentzia handia duten enpresak izanik (guztizko fakturazioaren % 50 baino gehiago esportazioen bidez lortzen dute), planifikazioa haien barne-kulturaren parte dela ulertzen da, eta ondorioz asmoa ez da enpresen plan estrategikoaren edo nazioartekotze-planaren kalitatea baloratzea. Aitzitik, nazioartekotzeko helburuak eta jardueraren dibertsifikazio geografikoa modu positiboagoan haztatu nahi dira, bai eta bereziki zailak diren merkatuetan egindako urratsak ere, zailtasun horren arrazoia edozein izanik ere: gardentasun falta, banaketa-kanalen urritasuna, irisgarritasun fisikorako arazoak eta baita arrisku politikoa ere.

Tratándose de empresas fuertemente internacionalizadas (sus exportaciones superan el 50% de su facturación global) se entiende que la planificación es algo que forma parte de su cultura interna y por lo tanto no se pretende valorar la calidad de su plan estratégico o de internacionalización, sino ponderar más positivamente su ambición internacional y la diversificación geográfica de su actividad, así como sus esfuerzos en mercados de especial dificultad, bien sea por sus escasa transparencia, ausencia de canales de distribución, escasa accesibilidad física o incluso riesgo político.

Aipatu beharra dago sektoreko elkarteek eta klusterrak dinamizatzeko erakundeek eskatzaile bezala jardun dezaketela, enpresa onuradunen izenean, hainbat enpresaren eskabideak bateratuz, merkatu berari buruzkoak direnean. Horrela, erakunde horiek enpresen arteko lankidetzaren alde egiten duten lanaren balioa ikusarazi nahi da.

Cabe destacar el hecho de que las asociaciones sectoriales y organizaciones dinamizadoras de clústers pueden actuar como solicitantes en nombre de las empresas beneficiarias, agrupando las solicitudes de varias de ellas cuando se refieran a un mismo mercado. De esta manera se pretende poner en valor la labor de estas organizaciones en favor de la cooperación interempresarial.

Minimis diru-laguntzak metatzeari buruzko araubidea aplikatuko da, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera.

Será de aplicación el régimen de acumulación de subvenciones de minimis con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las subvenciones de minimis.

Horrenbestez, honako hau

Y, en virtud de ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Lehiakortasuna hobetzeko Sakondu programaren diru-laguntzak arautzea eta haien deialdia egitea, 2018ko ekitaldirako, Euskadin kokatutako edo bertan ekoizpeneko instalazioa duten enpresentzat, beren nazioartekotzean sakontzearen bidez, hurrengo artikuluetan jasotako terminoetan.

Artículo 1.– Regular y convocar, para el ejercicio 2018, en los términos que se recogen en el los siguientes artículos, subvenciones para mejorar la competitividad de las empresas radicadas o con instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la profundización en su internacionalización. Programa Sakondu.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos Económicos.

1.– 1. artikuluko helbururako erabiliko diren diru-baliabideak 800.000,00 eurokoak dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako kontsignatutako aurrekontu-kredituetatik aterako dira.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad establecida en el artículo 1 ascienden a la cantidad de 800.000,00 euros, y procederán de los créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Emango diren diru-laguntzen guztizko zenbatekoa ez da izango aipatutako kontsignaziotik gorakoa edo hura berritzetik ateratzen denetik gorakoa, betiere kreditu-loturaren erregimenarekin edo indarrean diren legeetan aurreikusitako aurrekontu-aldakuntzarekin bat etorriaz, eta laguntzak ebatzi baino lehen. Inguruabar hori gertatuko balitz, horren berri emango luke Industriako sailburuordeak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ebazpen bat argitaratuz. Ez da laguntza berririk emango zenbateko hori agortzen denean, eta gertakari hori publiko egin ondoren jasotzen diren eskabideak ez dira onartuko.

2.– El volumen total de las subvenciones a conceder no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente y con carácter previo a la resolución de las mismas. De darse esta circunstancia la misma se haría pública, mediante resolución del Viceconsejero de Industria, en el Boletín Oficial del País Vasco. No procederá la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe, inadmitiéndose nuevas solicitudes a partir del momento en que se publique este hecho.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradun izan ahalko dira Euskadin kokatuta dauden edo Euskadin ekoizpeneko instalazioa duten mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak (ETEak), baldin eta indarreko nazioartekotze-plana badute, beren esportazioak guztizko fakturazioaren % 50etik gorakoak badira eta beren lehia-posizioa hobetu nahi badute guztizko esportazioen % 10etik beherako fakturazioa suposatzen duten merkatuetan.

1.– Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) radicadas o con instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que cuenten con un Plan estratégico o de internacionalización vigente, cuya actividad exportadora sea superior al 50% de su facturación total y que deseen mejorar su posición competitiva en mercados cuya facturación es inferior al 10% del total exportado.

2.– Agindu honetan jasotzen diren diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, erakundeek ordainduta izan beharko dituzte Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, baita diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ere.

2.– Podrán acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden las entidades que se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y que se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

3.– Diru-laguntzak jaso ahal izateko, enpresa eskatzaileak ezin izango du eduki zigor- edo administrazio-mailako zehapenik, laguntza publikoak edo diru-laguntzak eskuratzeko aukera galarazten dionik, eta, halaber, ezingo da horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekuren batean egon, ezta sexu-diskriminazioaren zioz sortu direnetan ere ez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoaren arabera.

3.– Para ser beneficiaria de las subvenciones, la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Ezin izango dira agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradun izan Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 13. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonak edo erakundeak, Europar Batasuneko Batzordeak laguntza bat legez kanpokotzat edo merkatu erkidearekin bateraezintzat jo eta gero xedatzeke dagoen berreskuratzeko agindu baten eraginpean daudenak, ez eta krisialdian dauden enpresak ere; krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko jarraibideetan emandako definizioarekin bat eginez (C249 EBAO, 2014-07-31koa).

4.– Quedan excluidas, como beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

5.– Onuradun izateko izaera diru-laguntzaren indarraldi osoan mantendu beharko da.

5.– La condición para poder ser beneficiaria habrá de mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la subvención.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta jarduerak.

Artículo 4.– Gastos y Actividad Subvencionables.

Enpresek jarraian azaltzen diren jarduera motetako hiru egin beharko dituzte, gutxienez, eskatzen duten aldirako:

Las empresas deberán realizar en el periodo para el que se solicitan, un mínimo de tres tipos diferentes de la siguientes actividades:

1.– Helmuga-merkatuan jardun ahal izateko gastuak, betiere eskatzaileak egiaztatzen badu SPRI - Enpresa-garapenerako euskal agentziak edo, dagokionean, Euskadiko Nazioartekotze Agentziak uko egin diotela zerbitzu horiek eskaintzeari:

1.– Gastos necesarios para poder operar en el mercado de destino, siempre que la solicitante acredite que la red Internacional de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial o, en su caso, la Agencia Vasca de Internacionalización ha declinado ofrecer esos servicios:

– Merkatu-azterketak, gutxienez atal hauek izango dituena: Merkatu geografikoaren definizioa eta haren kuantifikazioa unitate fisikoetan edo diru-unitateetan; merkatu-segmentuen identifikazio; eragileen, tokiko eta nazioarteko lehiakideen, banaketa-sareen eta bezeroen identifikazioa. Helmuga bakoitzeko merkatu-azterketa bakarrerako diru-laguntza emango da.

– Estudio de mercado que constará, al menos, de los siguientes apartados: Definición del mercado geográfico y su cuantificación en unidades físicas o monetarias; Identificación de segmentos de mercado; Identificación de actores, competidores locales e internacionales, redes de distribución, Clientes. Solo se subvencionará un estudio por mercado de destino.

– Produktuaren edo enpresa beraren homologazioak, enpresa kudeatzaile baten zerbitzuak barne.

– Homologaciones de producto o de la propia empresa, incluidos los servicios de una empresa gestora.

– Agente komertziala edo ordezkaria hautatzeko gastuak.

– Gastos de selección de agente comercial o representante.

2.– Merkatuak aztertzeko eta/edo enpresa bezero potentzialekin harremanetan jartzeko bidaiak. Laguntza helmugaren arabera kalkulatutako bidaia-poltsak izango dira (eranskina). Gehienez ere 3 bidaia-poltsarako diru-laguntza emango da helmugako merkatu bakoitzeko. Atzerriko azoketan erakustokiak jarriz gero, bidaia-poltsak ez dira zenbatuko, gehieneko poltsa-kopuruaren ondorioetarako.

2.– Viajes para analizar mercados y/o contactar con empresas potenciales clientes. El apoyo consistirá en bolsas de viaje calculadas según destino (anexo). Como máximo se subvencionarán 3 bolsas de viaje por mercado de destino. En el caso de participación en feria en el exterior con stand propio, la bolsas de viaje no computará a efectos del máximo mencionado.

3.– Alderantzizko misioak. Laguntza helmugaren arabera kalkulatutako bidaia-poltsak izango dira. Gehienez ere 3 egin ahal izango dira helmugako merkatu bakoitzeko, betiere hilabete desberdinetan egiten badira.

3.– Misiones inversas. El apoyo consistirá en bolsas de viaje calculadas según destino. El número máximo por mercado de destino será de 3, siempre que las mismas se produzcan en diferentes meses.

4.– Helmugako merkatuko hizkuntza ofizialean egindako promozio-materiala. Ez da onartuko gaztelaniaz egindako materialik.

4.– Material de promoción realizado en el idioma oficial del mercado destino. No se aceptará material elaborado en castellano.

5.– Publizitatea: publizitatea sortzea eta sektorearen komunikabideetan argitaratzea, helmugako merkatuko hizkuntza ofizialean.

5.– Publicidad: creación e inserción publicitaria en medios de comunicación sectoriales realizados en el idioma oficial del mercado destino.

6.– Atzerriko azoketan parte hartzea erakustokiak jarriz: espazioa alokatzea, erakustokia apaintzea eta bidaia-poltsa. Eskabide bakoitzean azoka bakarrerako diru-laguntza emango da, eta ekimen horiek nazioarteko izaera izaten dutenez, ez da eskatuko gainerako jarduerak egiten diren merkatu berean egitea, baina, edonola ere, azokak helmugako merkatuan duen eragina justifikatzeko eskatuko da.

6.– Participación en ferias en el exterior con stand propio: alquiler del espacio, decoración del stand y una bolsa de viaje. Unicamente se subvencionará una por solicitud y dado el carácter internacional de de estos eventos no se exigirá que la feria para la cual se solicita ayuda se celebre en el mercado de destino en el que se realizan el resto de acciones, si bien, en estos casos, deberá justificarse la influencia de dicha feria en el mercado destino.

7.– Ez da diru-laguntzarik emango erakunde publikoek prezio publikoetan emandako azterketa eta zerbitzuengatik.

7.– No se concederán ayudas a los estudios y servicios prestados por entidades públicas sujetos a precios públicos.

8.– Diru-laguntza hau beharrezkoa den bezala pizgarria izan dadin, ekintzek hasi gabe egon beharko dute agindu hau argitaratzen denean.

8.– Al objeto de cumplir con el efecto incentivador que esta ayuda debe tener, las acciones no deberán estar iniciadas antes de la publicación de esta Orden.

5 artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantías de las subvenciones.

1.– Enpresa onuradunei emandako laguntzak onartutako gastuaren % 30era artekoak izango dira eta, gehienez ere, 20.000,00 euro emango dira eskabide bakoitzeko. Eskabidea sektoreko elkarte batek edo klusterra dinamizatzeko elkarte batek egiten duenean, gehieneko zenbatekoa 25.000,00 euroko izango da.

1.– Las ayudas a las empresas beneficiarias podrán alcanzar el 30% del gasto admitido y, como máximo, 20.000,00 euros por solicitud. Si la misma fuera realizada por una asociación sectorial o dinamizadora de clúster, el máximo citado ascenderá a 25.000,00 euros.

2.– Artikulu honetan aurreikusitako laguntzen % 70 esleituko zaie 50 eta 59 puntu bitarteko balorazioa jasotzen duten proiektuei.

2.– Las solicitudes que obtengan una valoración entre 50 y 59 puntos, se les asignará el 70% de las ayudas previstas en este artículo.

3.– Artikulu honetan aurreikusitako laguntzen % 80 esleituko zaie 60 eta 69 puntu bitarteko balorazioa jasotzen duten proiektuei.

3.– Las solicitudes que obtengan una valoración entre 60 y 69 puntos, se les asignará el 80% de las ayudas previstas en este artículo.

4.– Artikulu honetan aurreikusitako laguntzen % 90 esleituko zaie 70 eta 79 puntu bitarteko balorazioa jasotzen duten proiektuei.

4.– Las solicitudes que obtengan una valoración entre 70 y 79 puntos, se les asignará el 90% de las ayudas previstas en este artículo.

5.– Artikulu honetan aurreikusitako laguntzen % 100 esleituko zaie 79 puntutik gorako balorazioa jasotzen duten proiektuei.

5.– Las solicitudes que obtengan una valoración superior a 79 puntos, se les asignará el 100% de las ayudas previstas en este artículo.

6.– Baztertu egingo dira 50 puntura iristen ez diren proiektuak.

6.– Aquellos proyectos que no alcancen 50 puntos quedan eliminados.

6. artikulua.– Diru-laguntzak emateko eta eskabideak aurkezteko prozedura.

Artículo 6.– Procedimiento de concesión y presentación de solicitudes.

1.– Itzuli beharrik gabekoak izango dira diru-laguntzak, eta publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz emango dira. Ebazpenak espedienteak osatu ahala argitaratuko dira.

1.– Las subvenciones a conceder tendrán la naturaleza de subvenciones no reintegrables y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Las resoluciones se irán dictando a medida que los expedientes estén totalmente completos.

2.– Onuradun izateko eskabideak aurkeztu ahal izango dituzte agindu honen 3. artikuluan zehaztutako mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek (ETEak). Sektoreko elkarteek eta klusterrak dinamizatzeko elkarteek eskabideak aurkeztu ahal izango dituzte enpresa horien izenean. Edonola ere, gainerako tramite guztiak zuzenean eta modu esklusiboan enpresekin egingo dira. Eskatzaileek bi eskabide aurkez ditzakete, dela beren kabuz dela dagokion elkartearen edo dinamizatzailearen bidez, baldin eta horien artean, gutxienez, 3 hilabeteko aldea badago.

2.– Podrán presentar las solicitudes para ser beneficiarias las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del artículo 3 de esta Orden. Las asociaciones sectoriales y dinamizadoras de clústers podrán presentar solicitudes en nombre de aquellas, si bien todos los demás trámites se realizarán directa y exclusivamente con las primeras. Las solicitantes podrán presentar hasta dos solicitudes diferentes, bien por sus propios medios o a través de la asociación o dinamizadora correspondiente, con una diferencia temporal de, al menos, 3 meses entre ambas.

3.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo eguneko 09:00etan hasiko da eskaerak aurkezteko epea; 2018ko urriaren 31n amaituko da, 12:00etan edo, 2. artikuluan arautzen den moduan, eskuragarri dauden funtsak agortzen direnean.

3.– El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de esta Orden, en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina el 31 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 2.

4.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta emakida-deialdi honetan jasotako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legearen) 14.2 artikuluaren arabera.

4.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de se efectuaran por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, baita eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak ere, www.euskadi.eus webgunearen bidez beteko dira.

Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, asi como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos a utilizar, se cumplimentarán en la dirección de Internet www.euskadi.eus

5.– Behar bezala beteta aurkeztu behar da eskabidea, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura aitortua daramala, eta hurrengo artikuluan adierazten diren agiriak izan behar ditu.

5.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo siguiente.

6.– Era berean, espedienterako sarbidea eta eskabidearen osteko gainerako izapideak kanal elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honen bitartez: http://www.euskadi.eus.

6.– El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección http://www.euskadi.eus

7.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko Oinarrizko Legearekin (azaroaren 24ko 10/1982) bat etorriz.

7.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Ez da nahitaezkoa izango dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku dauden indarreko agiriak aurkeztea. Kasu horretan, eskaeran bertan adierazi beharko da agiriok zein datatan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren.

8.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron.

9.– Diru-laguntzarako eskabiderik aurkezten bada, ekintza horren bidez eskatzaileak baimena emango dio organo emaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren gaineko egiaztapenak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

9.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

7. artikulua.– Eskabideen edukia.

Artículo 7.– Contenido de las solicitudes.

1.– Betetako eskabidean, pertsona eskatzailearen sinadura aitortuaz gain, honako agiri hauek ere jaso beharko dira:

1.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona solicitante la siguiente documentación:

– Indarreko plan estrategikoa edo nazioartekotze-plana, bertan alderdi hauek jasotzen direlarik: negozio-unitatearen inguruko hausnarketa, lehiakideen azterketa bat, negozio-unitatearen balio-eskaintza, lehiatzeko abantailak, sarbideen azterketa, merkatuen eta herrialdeen analisia, nazioartekotze-estrategia, merkatuen segmentazioaren analisia, salmenten proiekzioak eta planaren koherentzia.

– El plan estratégico o de internacionalización vigente donde se analizarán los siguientes aspectos: reflexion acerca de la unidad de negocio, un analisis de la competencia, oferta de valor de la unidad de negocio, ventajas competitivas, análisis de vías de acceso, análisis mercados y países, estrategía de internacionalización, análisis segmentación mercados, proyecciones de venta y coherencia del plan.

– Enpresari buruzko informazio orokorra, merkatuaren araberako fakturazioaren xehetasunarekin eta diru-laguntzaren xede diren ekintzen zerrendarekin. Helmugako merkatuan egiten ez diren azoken kasuan, azokak merkatu horretan duen eragina justifikatu beharko da. Era berean, helmugako merkatuaren inguruko informazioa eman beharko da, haren konplexutasuna baloratu ahal izateko.

– Información general de la empresa, con detalle de la facturación por mercados y relación de las acciones para las que se solicita la ayuda. En el caso de ferias que no se celebren en el mercado de destino, habrá de justificarse la influencia que ésta tiene en el mismo. Asimismo habrá de suministrarse información del mercado destino al objeto de poder valorar la complejidad del mismo.

Eskabidea sektoreko elkarte batek edo klusterra dinamizatzeko elkarte batek aurkezten badu enpresa baten izenean, eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu beharko da biek sinatutako dokumentu bat, non eskabidea aurkezteko baimena espresuki ematen baition enpresak elkarteari.

Si la solicitud la presenta una asociación sectorial o dinamizadora de clústeres en nombre de una empresa, acompañará a dicha solicitud, necesariamente, el documento suscrito entre ambas que acredite la autorización expresa de tal circunstancia.

2.– Eskatzailearen ordezkaritza-ahalordearen kopia, salbu eta agiri hori Sailaren esku badago dagoeneko, eta indarrean.

2.– Copia del poder de representación de la entidad solicitante, excepto si el mismo obra en poder del Departamento, y éste sigue vigente.

3.– Erakundearen erantzukizunpeko adierazpena. Administrazio- nahiz zigor-araudiaren menpe geratuko da adierazpen hori, datu faltsuak eman ote diren egiaztatzeko honako alderdi hauei dagokienez:

3.– Declaración responsable de la entidad, la cual quedará sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente, en caso de falseamiento de datos, respecto a la veracidad de los siguientes aspectos:

• Mikroenpresa edo enpresa txiki edo ertain bezala duen izaera ETE kalifikazioaren baliokidea dela, Europar Batasuneko araudiaren arabera.

• Que sus características como microempresa, pequeña o mediana empresa se corresponde, con la calificación de PYME según las normas comunitarias.

• Aurreko bi zerga-ekitaldietan eta unekoan jasotako de minimis laguntzak, de minimis laguntzei buruz Batzordeak emandako 1407/2013 (EB) Erregelamenduari lotuta daudenak, hain zuzen ere.

• Ayudas minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayudas minimis.

• Erakunde eskatzailea ez dela izan kondenatua laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

• Que la entidad solicitante no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

• Erakundeak ez duela eskatu borondatezko konkurtsoaren deklaraziorik, prozeduraren batean kaudimengabetzat ez dela jo, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez dagoela edota ez dutela desgaitu Konkurtsoari buruzko Legearen (uztailaren 9ko 22/2003) arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu ez bada.

• Que la entidad no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni esté sujeto a intervención judicial ni inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

• Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik ez duela eragin.

• Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daudela honako lege hauetan jasotako kasuren batean: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren Lege Organikoan (ekainaren 19ko 5/1985) araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

• Que no está incursa la entidad solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

• Zerga-egoitza ez duela erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

• Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela.

• Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

• Diru-laguntzak lortzeko aukera galtzeko zehapena jaso ez duela ebazpen irmo baten bidez.

• Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

• Honako enpresa hauei ere eragiten dieten diru-laguntzak jasotzeko debekurik ez duela: zuzendaritzan dauden pertsonei edo bestelako inguruabarrei erreparatuz, presuntzioa ezar badaiteke debekua jaso duten beste enpresa batzuen jarraipena edo ondorena direla, eraldatze, bategite edo ondorengotza bitartez.

• Que no está incursa en la prohibición de obtener subvenciones que afectan también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

4.– Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekikoen ordainketa egunean duela egiaztatzen duten ziurtagiriak (sailari horiek eskatzeko baimena ematen ez badio soilik).

4.– Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (únicamente si no autoriza al Departamento a solicitarlos).

5.– Sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aurkeztutako azken formularioa (200. eredua); bertan adierazi beharko da eskatzailea ETE bat dela.

5.– Último formulario 200 de Impuesto sobre Sociedades e IRNR, presentado, donde se acredite la condición de que la solicitante es una PYME.

6.– Behar beste agiri, honako alderdi hauek egiaztatzeko: helmugako merkatura egiten diren esportazioak, enpresaren tamaina, emakumeek eskatzailearen zuzendaritza-organoetan duten parte-hartzea, lankidetza beka-programekin eta gizarte-erantzukizuna. Horien bidez eskabidea baloratuko da, hurrengo artikuluan zehaztutako irizpideak aplikatuz.

6.– Cuanta documentación sirva para acreditar la cifra de exportación en el mercado de destino, tamaño de la empresa, participación de la mujer en los órganos directvos de la solicitante, colaboración en los Programas de Becas y responsabilidad social, al objeto de valorar la solicitud según los criterios del siguiente artículo.

7.– Eskabideak ez badira osorik betetzen, edo haiekin batera ez bada adierazitako dokumentazioa aurkezten, erakunde eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio (bitarteko elektronikoen bidez eskatuko zaio) hutsegitea bitarteko berak erabiliz konpontzeko edo behar diren dokumentuak aurkezteko. Horrez gain, adieraziko zaio hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela.

7.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación exigida, se requerirá por medios electrónicos a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles subsane, de la misma forma, la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

8.– Nolanahi ere, laguntza hauen organo kudeatzaileak (Nazioartekotzeko zuzendaria) beste edozein agiri edo informazio eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei, beharrezkotzat jotzen badu haiek aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta tramitatu ahal izateko. Arau honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015 Legean) xedatutakoa aplikatuko da.

8.– En cualquier caso, el órgano gestor de estas ayudas, Directora de Internacionalización, podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente Orden, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.

8. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de valoración.

Onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen dituzten mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei (ETEak) emango zaizkie laguntzak, betiere honako balorazio-irizpide hauen arabera:

Las subvenciones se otorgarán a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que hubieran acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:

a) 1. irizpidea: Plan estrategikoa. Nazioartekotze-estrategia 5 kontinenteetan presente egotean oinarritzen duten enpresek 30 puntu jasoko dituzte. Bestela, 5 puntu kenduko dira presentziarik gabeko kontinente bakoitzeko.

a) Criterio 1: Plan Estratégico. Las empresas que basen su estrategia de internacionalización en la presencia en los 5 continentes, 30 puntos. Si no es así, se le restarán 5 puntos por continente sin presencia.

b) 2. irizpidea: Helmugako merkatuaren konplexutasuna. Urruntasuna, merkatuaren gardentasuna, banaketa-kanal egonkorrak egotea eta tankerako gaiak izango dira kontuan. Horretarako, Munduko Bankuaren urteroko Doing Business txostenaren azkeneko bertsioa erabiliko da erreferentzia moduan, dokumentu horretan enpresen jarduera errazten edo oztopatzen duten erregulazioak jasotzen baitira: http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018 (Table 1.1 Ease of doing business ranking DTF score).

b) Criterio 2: Complejidad del mercado destino. Se atenderá a cuestiones como la lejanía, la transparencia del mercado, la existencia de canales de distribución estable. Para ello se utilizara como referencia el último Informe Anual del Banco Mundial, Informe Doing Business, que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial, http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018 (Table 1.1 Ease of doing business ranking DTF score).

Helmugako herrialdearen puntuazioa:

Puntuación país destino:

a) 50 puntu baino gutxiago, 25 puntu.

a) Menos de 50, 25 puntos.

b) 50 eta 61 puntu bitartean, 20 puntu.

b) Entre 50 y 61, 20 puntos.

c) 61 eta 80 puntu bitartean, 10 puntu.

c) Entre 61 y 80, 10 puntos.

d) 80 puntu baino gehiago, 0 puntu.

d) Más de 80, 0 puntos.

c) 3. irizpidea: esportazioen zifra helmugako merkatuan.

c) Criterio 3: cifra de exportación en el mercado destino.

a) % 1 baino gutxiago, 20 puntu.

a) Menos de 1%, 20 puntos.

b) % 1 eta % 3 bitartean, 10 puntu.

b) Entre 1% y 3%, 10 puntos.

c) % 3 baino gehiago, 5 puntu.

c) Más de 3%, 5 puntos.

d) 4. irizpidea. Enpresaren tamaina.

d) Criterio 4. Tamaño de la empresa.

a) 50 langiletik behera: 10 puntu.

a) Plantilla inferior a 50 personas: 10 puntos.

b) 50 eta 149 langile artean: 5 puntu.

b) Plantilla entre 50 y 149: 5 puntos.

c) 150 langiletik gora: 1 puntu.

c) Plantilla superior a 150 personas: 1 punto.

e) 5. irizpidea: Emakumearen parte-hartzea erakunde eskatzaileko zuzendaritza-organoetan. Emakumeek zuzendaritza-batzordean edo antzeko organo batean duten presentziaren ehunekoa % 40koa edo altuagoa bada: 10 puntu.

e) Criterio 5: Participación de la mujer en los órganos directivos de la entidad solicitante. Si hay un porcentaje de mujeres mayor o igual al 40% en el comité de dirección u órgano similar: 10 puntos.

f) 6. irizpidea: Eusko Jaurlaritzaren Nazioartekotze Beken programari edo nazioartekotzea sustatzen duten beste agentzia batzuen antzeko programekin erakunde eskatzaileak duen lankidetza

f) Criterio 6: Colaboración de la entidad solicitante con el programa de Becas de Internacionalización del Gobierno Vasco u otros de similares características de otras agencias de promoción de la internacionalización.

a) Ez dauka bekadunik, eta ez du bekadun izandakorik kontratatu: 0 puntu.

a) No acoge becarios/becarias y no tiene ex becarios/ex becarias contratados/as: 0 puntos.

b) Bekadunak izan ditu 2017an, edo bekadunak ditu 2018an: 1 puntu.

b) Ha acogido becarios/becarias en el 2017 o acoge becarios/becarias en el 2018: 1 puntos.

c) Bekadun izandakoak kontratatu ditu 2017an edo 2018an: 3 puntu.

c) Ha contratado ex becarios/ex becarias en 2017 o 2018: 3 puntos.

g) 7. irizpidea: Gizarte-erantzukizuna. Erakundearen konpromisoa euskararekin, ingurumenarekin, lanaren eta bizitza pertsonala bateragarri egitearekin eta, oro har, gizarte-erantzukizuna osatzen duten alderdiekin, bai eta konpromisoa helmugako merkatuarekin: 2 puntu.

g) Criterio 7: Responsabilidad social. Compromiso de la entidad con el euskera, el medio ambiente, la conciliación de la vida profesional y personal, y en general con aspectos constituyentes de la responsabilidad social así como el compromiso con el mercado destino: 2 puntos.

9. artikulua.– Diru-laguntzak emateko ebazpena.

Artículo 9.– Resolución de concesión de subvenciones.

1.– Emateko edo ukatzeko ebazpena ematea Nazioartekotzeko zuzendariari dagokio; bertan berariaz adieraziko da minimis laguntzak direla, eta honako hauek jasoko dira gutxienez:

1.– Corresponderá a la Directora de Internacionalización, órgano gestor de este programa, dictar la resolución de concesión o denegación, que indicará expresamente el carácter de minimis de las ayudas, y contendrá, como mínimo, lo siguiente:

– Lortutako balorazioa.

– Valoración obtenida.

– Diruz lagundutako jarduerak eta horien kostua.

– Actuaciones subvencionadas y coste de las mismas.

– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

– Cuantía de la subvención.

– Justifikazio-fasea amaitu arte egin behar diren urratsen eta fase horretan aurkeztu behar diren agirien zerrenda.

– Relación de los sucesivos pasos a seguir hasta la finalización de la fase de justificación y la documentación que deberá aportarse en dicha fase.

2.– Eskabide bat ukatzen bada, ebazpenean uko horren oinarriak zehaztuko dira.

2.– Si se deniega una solicitud la resolución detallará los motivos que fundamentan dicha denegación.

3.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea behar bezala beteta aurkeztu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera baietsi dela ulertu beharko dute erakunde interesdunek, organo eskudunak diru-laguntzaren inguruan ebazpena espresuki emateko duen betebeharraren kalterik gabe, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015) 24 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento, y notificar lo resuelto a las entidades interesadas, será de seis meses a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender estimada su solicitud de subvención, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa en relación a la subvención solicitada, a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpenak ez dio amaierarik emango administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete erakunde interesdunek organo eskudunaren aurrean, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015) 121. eta 122. artikuluetan.

4.– La resolución que se adopte no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el órgano competente, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da erakunde onuradunen eta emandako diru-laguntzen zerrenda, jendeak oro har horren berri izan dezan.

5.– La resolución será notificada individualmente a las entidades interesadas, sin perjuicio de que, para general conocimiento, se publique en el boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias y de las subvenciones concedidas.

6.– Agindu honetan ezarritako diru-laguntzen erakunde onuradunei ez zaie laguntzarik emango, ez emandakoa ordainduko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eta beraren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan itzultze- edo zehatze-prozeduraren bat izapidetzen ari bazaie eta oraindik amaitu gabe badago.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

10. artikulua.– Laguntzak ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 10.– Abono y justificación de las subvenciones.

1.– Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da, organo kudeatzailearen aginduz, era honetan:

1.– El abono de la subvención se realizará mediante dos pagos, ordenados por el órgano gestor, de la siguiente manera:

a) Lehen ordainketa bat, emandako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 25, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren egingo da, hamabost egunetan laguntzari espresuki uko egiten ez bazaio.

a) Un primer pago, que ascenderá al 25% del importe de la subvención concedida, se realizará tras la notificación de la resolución de concesión, una vez transcurrido el plazo de quince días desde la misma sin mediar renuncia expresa.

b) Bigarren ordainketa batean diru-laguntzaren gainerako zatia ordainduko da, eta aldez aurretik, bitarteko elektronikoak erabilita, diru-laguntza jaso duten jarduerak egin direla egiaztatzeko agiriak aurkeztu ondoren likidatuko da.

b) Un segundo pago, que corresponderá a la parte restante de la subvención, se liquidará previa presentación, por medios electrónicos, de la documentación justificativa que permita comprobar la realización de las actividades subvencionadas.

2.– Diru-laguntza justifikatzeko agiriak erakunde onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztu beharko dira, 2019ko otsailaren 15a baino lehen, eta honako hauek izango dira:

2.– La documentación justificativa deberá presentarse con la firma del representante legal de la entidad beneficiaria, antes del 15 de febrero de 2019, y será la siguiente:

– Diru-laguntzarekin finantzatu diren jarduerak bete izana justifikatzeko memoria.

– Memoria justificativa del cumplimiento de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención.

– Egindako jardueren eta lortutako emaitzen zerrenda xehatua.

– Relación detallada de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

– Jarduera bakoitzaren gastuen eta zenbatekoen zerrenda sailkatua (BEZ kanpo). Horiekin batera, dagozkien fakturak ere aurkeztuko dira, jaulkitze-datarekin eta hartzekodunaren identifikazioarekin (erakunde edo enpresa hornitzailearen IFZ eta izen soziala), bai eta ordainketa-dokumentuak ere, zenbatekoa (BEZ banakatua) eta ordaintzeko data adierazita.

– Relación clasificada de los gastos de cada actividad e importes (IVA no incluido). Se acompañara de las correspondientes facturas, que, además de la fecha de emisión, identificarán al acreedor (NIF y razón social de la entidad o empresa proveedora) y de los documentos de abono, con su importe (IVA desglosado), y fecha de pago.

Egindako bidaiak justifikatzeko aski izango da garraioaren txartelak edo ostatuetako fakturak aurkeztea joan-etorria egiaztatzeko.

En el caso de justificación de los viajes realizados, sólo será necesario presentar los billetes de transporte o facturas de alojamiento como comprobante del desplazamiento.

3.– Ezin izango da diru-laguntzaren ordainketarik egin, baldin eta erakunde onuradunak ez baditu egunean bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, edo dirua itzuli behar duela dioen ebazpenen batean zordun bada.

3.– No podrán realizarse pagos de la subvención si la entidad beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Organo kudeatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen agiri eta argibide osagarriak eska ditzake edozein momentutan, erakunde onuradunak aurkeztutako agirien eta datuen egiatasuna frogatze aldera.

4.– El órgano gestor podrá requerir, en cualquier momento, cuanta documentación e información complementaria considere necesaria en orden a la comprobación de la documentación y de la veracidad de los datos presentados por la empresa beneficiaria.

5.– Likidazio-fasean, diru-laguntzak ordaindu aurretik, organo kudeatzaileak egiaztatuko du artikulu honen 2. puntuko faktura eta ordainketen koadroan zehaztutako gastuak egiazkoak direla. Enpresa onuradunei jatorrizko fakturak eta ordainketen egiaztagiriak eskatuko zaizkie, eta zerbitzu teknikoek aztertuko dituzte.

5.– En la fase de liquidación, previo al pago de las ayudas, el órgano gestor comprobará la veracidad de los gastos detallados en el cuadro de facturas y pagos a que se refiere el punto 2 de este artículo. Así, los servicios técnicos revisarán tanto las facturas originales como los comprobantes de pago correspondientes que les serán requeridos a las empresas beneficiarias.

11. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias deberán respetar las siguientes obligaciones:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Onuradunak ez badio berariaz eta idatziz uko egiten diru-laguntzari hura eman zaiola jakinarazi ondorengo hamabost eguneko epean, diru-laguntza onartu duela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación de la concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Diru-laguntza eman den jardueretarako erabiltzea.

2.– Utilizar la subvención para las actividades para las que ha sido concedida.

3.– Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak egoki jotzen dituen egiaztapen-lan guztiak egingo ditu aztertzeko nola garatu eta betetzen diren diruz lagundutako proiektuak. Nolanahi ere, aurreko artikuluaren xedea betetzeko beharrezko irizten den informazio guztia emateko betebeharra dute enpresa onuradunek.

3.– El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras podrá realizar cuantas comprobaciones estime oportunas relativas al desarrollo y ejecución de los proyectos subvencionados. En todo caso, las empresas beneficiarias deberán aportar cuanta información se considere necesaria a los efectos del artículo anterior.

4.– Enpresa onuradunak aurkeztutako fakturak eta ordainketen egiaztagiriak artxibatuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura gordeko dira, 5 urtez.

4.– Las facturas definitivas presentadas y los comprobantes de pagos presentado por la empresa beneficiaria, deberán estar archivadas y a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

5.– Enpresa onuradunen betebeharra izango da Ekonomia Garapen eta Azpiegitura Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak euren eginkizunen jardunean laguntza horiei buruz eskatzen dieten informazio oro ematea.

5.– Las empresas beneficiarias estarán obligados a facilitar cuanta información les sea requerida por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, así como por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

6.– Helburu bera badute, edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik jaso dituzten diru-laguntzen eta laguntzen, diru-sarreren eta baliabideen berri ematea.

6.– Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquier otro ente tanto público como privado.

7.– Nazioartekotze Zuzendaritzari diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektiboren zein subjektiboren aldaketa jakinaraztea.

7.– Comunicar a la Dirección de Internacionalización la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

8.– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako diru-laguntza edo laguntzen, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea Nazioartekotze Zuzendaritzari; «minimis araubidearen» pean eman direnen zenbatekoa ere adierazi beharko da.

8.– Comunicar a la Dirección de Internacionalización la obtención de ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, expresando la cuantía de aquellas que se han otorgado bajo el «régimen de minimis», procedente de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

9.– Diruz lagun daitezkeen edozein motatako kontratuen finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 18.4. artikuluan xedatutako baldintzei jarraikiz.

9.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los contratos de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10.– Bere egitea, halaber, Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik diru-laguntzak jasotzen dituztenei Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) ezartzen dizkien betebeharrak, hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta diferentziei zor zaien errespetua.

10.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenian o reciben subvenciones de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

11.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

11.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

12. artikulua.– Diru-laguntzen bateragarritasunei eta laguntzak metatzeari buruzko araubidea.

Artículo 12.– Régimen de compatibilidades y acumulación de subvenciones.

1.– Laguntza hauek bateraezinak dira xede berarekin beste erakunde publiko edo pribatuk ematen dituzten beste laguntza edo diru-sarrerekin eta, bereziki, administrazio honek nazioartekotzearen alorrean ematen dituen beste laguntza guztiekin.

1.– Estas subvenciones son incompatibles con la percepción de otras ayudas o ingresos destinadas a la misma finalidad, provenientes de entidades públicas o privadas, y, especialmente, con el resto de ayudas a la internacionalización otorgadas por esta Administración.

2.– Aurrekoaren kalterik gabe, minimis diru-laguntzak metatzeari buruzko araubidea aplikatuko da, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (EB) xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis diru-laguntzei aplikatzeari buruzkoa da eta, sarreraren 3) puntuan eta 3. artikuluan xedatutakoaren arabera, enpresa bakar batek jaso beharreko minimis diru-laguntzen guztizko zenbatekoa ez da izango 200.000,00 eurotik gorakoa hiru zerga-ekitaldiko edozein alditan (dagokion zerga-ekitaldia eta aurreko bi zerga-ekitaldiak).

2.– Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el régimen de acumulación de subvenciones de minimis con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las subvenciones de minimis, en su punto 3) de la introducción y artículo 3, en cuanto a que el importe total de subvenciones de minimis a recibir por una única empresa no excederá de 200.000,00 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales (el ejercicio fiscal en cuestión y los dos ejercicios fiscales anteriores.

13. artikulua.– Diru-laguntzak aldatzea.

Artículo 13.– Modificación de las subvenciones.

1.– Diru-laguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira edota beste edozein Administraziotatik edo erakunde publiko nahiz pribatutatik diru-laguntza gehiago lortzen bada edota bestelako diru-sarrerak badaude helburu bera lortzeko, diru-laguntza emateko ebazpena alda daiteke; betiere, agindu honetan onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos en la presente Orden.

2.– Eskaera egitean aurkezturiko memorian jasota dauden jarduerak gauzatu behar dira. Nolanahi ere, Nazioartekotzeko zuzendariak aldaketak baimendu ditzake, aldez aurretik hala eskatu bazaio diru-laguntza kudeatzeko zuzendaritzari, eta erakunde onuradunak behar bezala justifikatzen baditu jarduerak amaitu aurretik, betiere jardueren helburuak eta nondik norakoa desitxuratzen ez badira.

2.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la memoria aportada en el momento de la solicitud, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por la Directora de Internacionalización, siempre que hayan sido previamente solicitadas a la Dirección gestora de la subvención y plenamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe su naturaleza y objetivos perseguidos.

3.– Aldaketek ez dute inolaz ere handituko hasieran emandako diru-laguntzaren zenbatekoa.

3.– Las modificaciones no conllevarán, en ningún caso, aumento de la cuantía de la subvención concedida inicialmente.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak betetzen ez baditu agindu honetan ezarritako betekizunak, Diru-laguntzei buruzko Legearen (azaroaren 17ko 38/2003) 37. artikulukoak eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoak, organo eskudunak, ez-betetze espedientea egin eta interesdunari entzun eta gero, administrazio-ebazpen bidez deklaratuko du onuradunak laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela eta, hala badagokio, jasotako diru-laguntzaren tronkoa eta berandutze-interesak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari bi hilabeteko epean itzuli behar dizkiola, betiere honako xedapen hauetan ezarritakoari jarraituz: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikulua; eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena, 4.1 artikulua. Aipatutako diru-kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 4.1 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

Guztizko ez-betetzearen arrazoien artean egongo dira onartutako aurrekontuaren % 25etik gorako desbideratzeak, salbu eta organo kudeatzailearen iritziz behar bezala justifikatu bada desbideratze hori, betiere ebazpen batean jasotzen bada.

Entre las causas de incumplimiento total estarán las desviaciones superiores al 25% sobre el presupuesto aprobado, salvo que a juicio del órgano gestor se justifique suficientemente dicha desviación y se recoja en una resolución del mismo.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 21a.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2018.

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental