Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

45. zk., 2018ko martxoaren 5a, astelehena

N.º 45, lunes 5 de marzo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
1139
1139

25/2018 DEKRETUA, otsailaren 20koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duena.

DECRETO 25/2018, de 20 de febrero, sobre desarrollo del dispositivo institucional contenido en la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak, adikzioak ikuspuntu integral eta diziplina anitzeko batetik aztertuta, printzipio nagusitzat dauka osasun-kultura bat bultzatzea, bizi-ohitura osasungarriak sustatuko dituena eta gizarteak adikzioen aurrean duen jarrera eta jokabidea aldatuko duena. Lege horren helburu nagusia da drogak eta adikzioak sor ditzaketen bestelako substantziak kontsumitzeagatik eta jokabide-adikzioengatik arazoak dituzten pertsonen osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea, eta, bereziki defendatzen ditu adingabeak eta gizarte-kolektibo kalteberenak.

La Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, mediante un abordaje multidisciplinar e integral de las adicciones, establece como un principio rector la promoción activa de una cultura de la salud que fomente hábitos de vida saludables y que incluya la modificación de actitudes y comportamientos de la sociedad hacia las adicciones. La ley configura como objetivo general la mejora de la salud y calidad de vida de las personas con problemas por consumos de drogas y otras sustancias con capacidad adictiva, así como por las adicciones comportamentales, especialmente en defensa de las personas menores de edad y de los colectivos socialmente más vulnerables.

Arlo honetako botere publikoek eta gizarte-eragileek, helburu horiek betetzeko, zenbait ekintza burutu beharra daukate, oinarri hartuta erantzukizun publikoa, kooperazioa, koordinazioa, erakundeen arteko lankidetza eta gizartearen erantzukidetasuna. Horretarako, apirilaren 7ko 1/2016 Legearen VI. tituluko bigarren kapituluan, erakunde-egitura bat ezartzen da, eta arlo honetako zenbait organo arautzen ditu, zehazki, koordinazio, zuzendaritza, kontsulta, aholkularitza eta gizarte-partaidetzako organoak.

Para la consecución de estos objetivos, los poderes públicos y agentes sociales implicados están llamados a realizar una serie de actuaciones que deben basarse en los principios de responsabilidad pública, cooperación, coordinación y colaboración institucional, así como corresponsabilidad social. Para ello, la Ley 1/2016, de 7 de abril, en el Capítulo Segundo del Título VI, establece un dispositivo institucional regulando los órganos de coordinación, dirección, consulta, asesoramiento y participación social en esta materia.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean, erakunde-egitura honek organo hauek izango ditu: Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea, Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan Laguntza eta Asistentzia emateko Organoa eta Adikzioen Euskal Batzordea. Horretaz gainera, foru- eta toki-administrazioek eskumena izango dute koordinazio, kontsulta, aholkularitza eta gizarte-partaidetzako bestelako organoak sortzeko, adikzioen arloan.

A nivel de la Administración General de la Comunidad Autónoma, este dispositivo institucional está constituido por la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones, el órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco y el Consejo Vasco sobre Adicciones, siendo las administraciones forales y locales competentes para crear otros órganos de coordinación, consulta, asesoramiento y participación social en materia de adicciones.

Organo horiek legea efektibotasunez aplikatzeko esleituak dituzten eginkizunak gauzatu ditzaten, erregelamendu bidez garatu beharra dago haien osaerari eta eginkizunei buruz legean ezarritako ildo nagusiak.

El ejercicio de las funciones que tienen atribuidas estos órganos para la aplicación efectiva de la ley, requiere en este momento el desarrollo reglamentario de las líneas generales que sobre la composición y funciones de los mismos establece la ley.

Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea kide anitzeko organo bat da, eta EAEko administrazio publiko guztien koordinazioa, lankidetza eta partaidetza bideratuko ditu. Organo hori sortzearen ondorioz, Droga Menpekotasunen Sailen arteko Batzordea desagertzen da (koordinazio-organoa zen, baina Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean baino ez zuen jarduten).

La Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones es el órgano colegiado de coordinación, colaboración y participación de todas las administraciones públicas vascas. Como consecuencia de la creación de este órgano, desparece la Comisión Interdepartamental de Drogodependencias que se configuró como órgano de coordinación únicamente a nivel de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Adikzioen Euskal Batzordea adikzioen aurka diharduten gizarte-sektoreen partaidetzarako organo gorena da, eta lehengo Droga-menpekotasunen Aholku Batzordean du jatorria. Adikzioen arloan aholku emango du, eta lehen zuen osaera beste era batera antolatu da, partaidetza handiagoko organo bat sortze aldera.

El Consejo Vasco sobre Adicciones, que parte del precedente Consejo Asesor de Drogodependencias, es el órgano colegiado superior de participación de los sectores sociales implicados en la lucha contra las adicciones, de carácter consultivo y asesor en la materia, cuya composición anterior se reconfigura en aras de crear un órgano más participativo.

Bi organo horiek adikzioen arloko eskumena duen sailari atxikita egongo dira, eta urriaren 1eko 40/2015 Legeari egokituta jardungo dute, funtsean (40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena).

Estos dos órganos se adscriben al departamento competente en materia de adicciones y su funcionamiento básico se acomoda a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan Laguntza eta Asistentzia emateko Organoa Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza bihurtzen da, Osasun Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari jarraituz, eta, adikzioen zerbitzuaren bidez, babesa, laguntza eta bultzada emango die Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeari eta Adikzioen Euskal Batzordeari.

El órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de Adicciones, queda determinado como la Dirección de Salud Pública y Adicciones, de conformidad con la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, y a través de su servicio de adicciones presta apoyo, asistencia e impulso a la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y al Consejo Vasco sobre Adicciones.

Bestalde, Legeak izaera bereizia ematen die ezagutzaren garapenari eta kudeaketari, eta, ildo horretatik, V. tituluak adikzioen arloko informazioa, prestakuntza, ikerketa eta ebaluazioa arautzen ditu, zeharkako jardueratzat hartzen baitira Drogaren aurkako Europar Batasunaren 2013-2020 Estrategian. Alde horretatik, dekretu honen bidez, Adikzioen Behatokia arautzen da, informazio-zerbitzu zentralizatua izan dadin, Laguntza eta Asistentzia emateko Organoaren mende, eta, funtzionalki, Osasunaren Behatokiari lotuta.

Por otra parte, la ley otorga entidad propia al desarrollo y gestión del conocimiento, consagrando el Título V a la regulación de las actividades de información, formación, investigación y evaluación en materia de adicciones, consideradas como actuaciones transversales por la Estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga 2013-2020. En este sentido, mediante este decreto se regula el Observatorio sobre Adicciones como servicio centralizado de información, orgánicamente dependiente del órgano de apoyo y asistencia y funcionalmente vinculado al Observatorio de Salud.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, nahitaezko aholku-organoei iritzia eskatuta, Osasuneko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2018ko otsailaren 20ko bilkuran proposamena aztertu ondoren, hauxe

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y oídos los órganos consultivos preceptivos, a propuesta del Consejero de Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de febrero de 2018,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
HELBURUA.
OBJETO.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen helburua apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 72., 73. eta 74. artikuluetan jasotako erakunde-egitura garatzea da (1/2016 Legea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa). Ildo horretatik, honako organo hauen eginkizunak eta osaera arautzen ditu:

1.– El objeto del presente Decreto es desarrollar el dispositivo institucional contenido en los artículos 72, 73 y 74 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, regulando las funciones y la composición de los siguientes órganos:

– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea.

– Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.

– Adikzioen Euskal Batzordea.

– Consejo Vasco sobre Adicciones.

– Laguntza eta Asistentzia emateko Organoa.

– Órgano de apoyo y asistencia.

2.– Dekretu honen helburua da, halaber, Adikzioen Behatokia arautzea. Apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 62.2 artikuluan aipatzen da behatoki hori, eta, organikoki, Laguntza eta Asistentzia Organoaren mende egongo da, eta, funtzionalki, berriz, Osasunaren Behatokiari lotuta.

2.– Asimismo, es objeto del presente Decreto la regulación del Observatorio sobre Adicciones, a que se refiere el artículo 62.2 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, orgánicamente dependiente del órgano de apoyo y asistencia y funcionalmente vinculado al Observatorio de Salud.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ADIKZIOEN ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIO BATZORDEA.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE ADICCIONES.

2. artikulua.– Izaera.

Artículo 2.– Naturaleza.

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 72. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea organo gorena izango da EAEko administrazio publikoen koordinazio, lankidetza eta partaidetza bideratzeko, lege hori ezartzetik eratorritako jardueretan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de las Adicciones y Drogodependencias, la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones es el máximo órgano de coordinación, colaboración y participación de las Administraciones públicas vascas en las actuaciones derivadas de la aplicación de la citada ley.

3. artikulua.– Atxikipena eta egoitza.

Artículo 3.– Adscripción y sede.

Adikzioen arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea, eta Gasteizen izango du egoitza.

La Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones está adscrita al departamento competente en materia de adicciones y tiene su sede en Vitoria-Gasteiz.

Dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoko beste edozein tokitan egin ahal izango ditu bilkurak Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeak, bere lehendakariak hala erabakiz gero.

No obstante, la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones por decisión de su presidente o presidenta podrá celebrar sesiones en cualquier otro lugar del territorio de la Comunidad Autónoma.

4. artikulua.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen eginkizunak.

Artículo 4.– Funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.

Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:

La Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones realizará las siguientes funciones:

a) Apirilaren 7ko 1/2016 Legetik eratorritako araudi eta erregelamenduzko xedapenen inguruan aurretiazko eta nahitaezko txostena egitea adikzioen arloan.

a) Emitir informe previo sobre la normativa y las disposiciones reglamentarias en el ámbito de las adicciones derivadas de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de las Adicciones y Drogodependencias.

b) Aurretiazko txostena egitea Euskadiko Adikzioen Planari buruz.

b) Emitir informe previo sobre el Plan sobre Adicciones de Euskadi.

c) Euskal administrazio publikoek adikzioen arloan ezartzen dituzten estrategia nagusiak, tresna komunak eta proposamenak eztabaidatzea eta proposatzea.

c) Deliberar y proponer las principales estrategias, instrumentos comunes y propuestas a adoptar por las administraciones públicas vascas en materia de adicciones.

d) Erakundearteko lankidetzarako eta ordenamendu juridikoan aurreikusitako eskumenak erabiltzeko lankidetza-tresnak izenpetzean aintzat hartu beharreko irizpideak eta horretarako aurrekontu eta kredituak proposatzea.

d) Formular propuestas de criterios para la suscripción de los instrumentos de colaboración interadministrativa y fórmulas de ejercicio de competencias previstas en el ordenamiento jurídico, así como los presupuestos y créditos que deben sustentarlos.

e) Adikzioetan eragina duten eskumenak dituzten administrazio publikoen koordinazioa, lankidetza eta partaidetza erraztea.

e) Facilitar la coordinación, colaboración y participación de las Administraciones Publicas que ejercen competencias que inciden en las adicciones.

f) Batzordearen antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua egitea eta onartzea.

f) Elaborar y aprobar su reglamento de organización y funcionamiento.

g) Ordenamendu juridikoak esleitzen dion beste edozein eginkizun.

g) Cualesquiera otras funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico.

5. artikulua.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen osaera.

Artículo 5.– Composición de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.

1.– Adikzioen arloko eskumena duen saileko sailburua izango da Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko lehendakaria. Batzordekideak, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailetako edo arloetako goi-kargudunak izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaletako eta foru-aldundietako goi-kargudun edo hautetsiak, denak ere honako arlo hauetakoak: osasuna, gizarte-politikak, hezkuntza, kultura, gazteria, kirola, justizia, enplegua, kontsumoa, berdintasuna, lana eta merkataritza, jokoa eta adikzioekin zerikusia duten beste zenbait.

1.– La Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones estará presidida por el Consejero o Consejera competente en materia de adicciones y está compuesta además por representantes, con la condición de altos cargos, de los departamentos o áreas de la Administración General de la Comunidad Autónoma y por representantes, con la condición de altos cargos o personas electas, de las diputaciones forales y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi competentes en las materias de salud, políticas sociales, educación, cultura, juventud, deportes, justicia, empleo, consumo, igualdad, trabajo y comercio, juego y otras relacionadas con las adicciones.

Batzordeko idazkaria Laguntza eta Asistentzia Organoko teknikari bat izango da, eta batzordeburuak izendatuko du.

La Secretaría de la Comisión recaerá en personal técnico del órgano de apoyo y asistencia y será designado por quien presida la Comisión.

Kide horietako bakoitzeko, ordezko bat izendatuko da.

Por cada una de estas personas se nombrará igualmente a la que pueda actuar como suplente.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak honako ordezkari hauek izango ditu Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordean:

2.– La representación de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, en lo que respecta a la Administración General de la Comunidad Autónoma, será la siguiente:

a) Kide bat, Lehendakaritzaren ordezkaritzan.

a) Un o una vocal en representación de Lehendakaritza.

b) Kide bat enplegu eta gizarte politiketako arloan eskuduna den Sailaren ordezkaritzan.

b) Un o una vocal en representación del departamento competente en materia de empleo y políticas sociales.

c) Kide bat hezkuntzaren arloan eskuduna den Sailaren ordezkaritzan.

c) Un o una vocal en representación del departamento competente en materia de educación.

d) Kide bat turismo, merkataritza eta kontsumoaren arloan eskuduna den Sailaren ordezkaritzan.

d) Un o una vocal en representación del departamento competente en materia de turismo, comercio y consumo.

e) Kide bat segurtasunaren arloan eskuduna den Sailaren ordezkaritzan.

e) Un o una vocal en representación del departamento competente en materia de seguridad.

f) Kide bat lan eta justizia arloan eskuduna den Sailaren ordezkaritzan.

f) Un o una vocal en representación del departamento competente en materia de trabajo y justicia.

g) Kide bat kultura eta hizkuntza-politikaren arloan eskuduna den Sailaren ordezkaritzan.

g) Un o una vocal en representación del departamento competente en materia de cultura y política lingüística.

3.– Parekidetasun-irizpideei jarraituz aukeratuko dira bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkariak, bai toki- eta foru-administrazioenak.

3.– Se atenderá a criterios de paridad en cuanto a la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco por un lado y la de las Administraciones Forales y Locales por otro.

4.– Batzordeak hala erabakita, eta aztergaien izaera aintzat hartuta, ordezkatutako administrazioetako maila teknikoko pertsonek ere bilkuretara joatea izango dute, bai eta, ezagutza, esperientzia eta egiaztatutako ospea izateagatik, adikzioen arloan aditu direnek ere. Halakoek hitz egitea izango dute, baina botoa ematerik ez. Behar izanez gero, generoan adituak diren pertsonen laguntza ere izango da.

4.– Podrán asistir a las sesiones, por acuerdo de la Comisión, atendiendo a la naturaleza de las cuestiones objeto de las mismas, personas de nivel técnico de las administraciones representadas, así como otras personas que, por su conocimiento, experiencia y acreditado prestigio, puedan considerarse expertas en el ámbito de las adicciones. Estas personas asistirán con voz pero sin voto. Si fuera necesario, se contaría con personas expertas en género.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ADIKZIOEN EUSKAL BATZORDEA
CONSEJO VASCO SOBRE ADICCIONES

6. artikulua.– Izaera.

Artículo 6.– Naturaleza.

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 73. Artikuluan ezarritakoaren arabera, Adikzioen Euskal Batzordea adikzioen aurka diharduten gizarte sektoreen partaidetzarako organo gorena izango da, eta adikzioen arloko aholkua emango du lege-egitasmo, erregelamendu eta planak egiten direnean.

De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de las Adicciones y Drogodependencias el Consejo Vasco sobre Adicciones es el órgano superior de participación de los sectores sociales implicados en la lucha contra las adicciones y de carácter consultivo y asesor respecto de proyectos de ley, reglamentos y planes en materia de adicciones.

7. artikulua.– Atxikipena eta egoitza.

Artículo 7.– Adscripción y sede.

Adikzioen arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da Adikzioen Euskal Batzordea, eta Gasteizen izango du egoitza.

El Consejo Vasco sobre Adicciones está adscrito al departamento competente en materia de adicciones y tiene su sede en Vitoria-Gasteiz.

Dena dela, Euskal Autonomia Erkidegoko beste edozein tokitan egin ahal izango ditu bilkurak Adikzioen Euskal Batzordeak, bere lehendakariak hala erabakiz gero.

No obstante, el Consejo Vasco sobre Adicciones por decisión de su presidente o presidenta podrá celebrar sesiones en cualquier otro lugar del territorio de la Comunidad Autónoma.

8. artikulua.– Adikzioen Euskal Batzordearen eginkizunak.

Artículo 8.– Funciones del Consejo Vasco sobre Adicciones.

Adikzioen Euskal Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:

El Consejo Vasco sobre Adicciones realizará las siguientes funciones:

a) Egokitzat jotzen dituen txosten, iradokizun, gomendio, azterlan eta proposamenak prestatzea; horretarako, behar duen informazioa eskuratuko du.

a) Elaborar cuantos informes, sugerencias, recomendaciones, estudios y propuestas estime convenientes, para lo cual podrá recabar la información que precise.

b) Euskal administrazio publikoek adikzioen arloan eskatutako gaiei buruzko aholkularitza ematea.

b) Asesorar a las administraciones públicas vascas en aquellas cuestiones en materia de adicciones que le sean sometidas a su consideración.

c) Aurretiazko eta nahitaezko txostena egitea Euskadiko Adikzioen Planari buruz.

c) Emitir informe preceptivo previo del Plan sobre Adicciones de Euskadi.

d) Azterketak egitea eta, hala badagokio, iritzia ematea EAEko administrazio publikoek adikzioen arloan prestatzen dituzten planei eta xedapen orokorren proiektuei buruz.

d) Analizar y, en su caso, emitir opinión sobre los planes y proyectos de disposiciones de carácter general que elaboren las Administraciones públicas vascas en materia de adicciones.

e) Batzordearen antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua egitea.

e) Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento.

f) Euskadiko Adikzioen Planaren jarraipenari eta betetze-mailari buruzko argibideak jasotzea.

f) Ser informado del seguimiento y cumplimiento del Plan sobre Adicciones de Euskadi.

g) Ordenamendu juridikoak esleitzen dion beste edozein eginkizun.

g) Cualesquiera otras funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico.

9. artikulua.– Osaera.

Artículo 9.– Composición.

1.– Adikzioen Euskal Batzordeak kide hauek izango ditu:

1.– El Consejo Vasco sobre Adicciones tendrá la siguiente composición:

a) Batzordeburua: adikzioen arloko eskumena duen saileko titularra.

a) Presidencia: recaerá en la persona titular del departamento competente en materia de adicciones.

b) Idazkaria: Laguntza eta Asistentzia Organoko teknikari bat, batzordeburuak izendatua.

b) Secretaría: una persona técnica del órgano de apoyo y asistencia designada por quien presida el consejo.

c) Batzordeburuordea: Laguntza eta Asistentzia Organoko titularra.

c) Vicepresidencia: Titular del órgano de apoyo o asistencia.

d) Batzordekideak:

d) Vocales:

– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordean ordezkaritza duten Eusko Jaurlaritzako sailetatik kide bana.

– Una o un vocal por cada uno de los departamentos del Gobierno Vasco representados en la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.

– Hiru foru-aldundietatik kide bana, eta Eudel Euskal Udalen Elkarteak izendaturiko sei kide.

– Una o un vocal de cada una de las tres diputaciones forales y seis miembros por designación de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

– Adikzioen arloan ospe eta gaitasun aitortua duten pertsonen artean Laguntza eta Asistentzia Organoak izendaturiko lau kide.

– Cuatro vocales por designación del órgano de apoyo y asistencia de entre personalidades de reconocido prestigio y competencia en el ámbito de las adicciones.

– Eusko Legebiltzarrak izendaturiko bost kide.

– Cinco vocales por designación del Parlamento Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza zabalena duten sektorearteko enpresa-erakundeek izendaturiko lau kide, ostalaritza, teknologia berri eta ausazko jokoen arloetako enpresa-erakundeak barne hartuta.

– Cuatro vocales por designación de las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas incluyendo entre estas organizaciones empresariales de los ámbitos de la hostelería, nuevas tecnologías y juegos de azar de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– EAEko gizarte ekonomiako enpresa-elkarteen ordezkaritza, txandaka.

– Representación de las organizaciones de empresas de la economía social de la CAPV de forma rotativa.

– Ordezkaritzarik handiena duten erakunde eta konfederazio sindikalek izendatutako kide bana.

– Una o un miembro por designación de cada una de las organizaciones y confederaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas.

– Eusko Jaurlaritzan segurtasun-, higiene-, ingurumen- eta laneko osasun-arloko politikak kudeatzeaz arduratzen diren organoetako kide bana.

– Una o un vocal del órgano del Gobierno Vasco encargado de gestionar las políticas en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laborales.

– Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluak izendaturiko kide bat.

– Una o un miembro por designación del Consejo Vasco de Servicios Sociales.

– Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak izendaturiko kide bat.

– Una o un miembro por designación del Consejo de la Juventud de Euskadi.

– Euskadiko Eskola Kontseiluak izendaturiko kide bat.

– Una o un miembro por designación del Consejo Escolar de Euskadi.

– Drogaren Aurkako Euskadiko Fiskaltza Bereziaren titularra.

– La persona titular de la Fiscalía Especial Antidroga de Euskadi.

– Elkargo profesional hauetatik kide bana: medikuntza; farmazia; psikologia; abokatutza; gizarte-langileak; gizarte-hezitzaileak; erizaintzako diplomadunak; filosofia eta letretako doktore edo lizentziadunak, eta kazetariak. Aipatutako kolektiboak elkargo profesionaletan antolatuta ez badaude, sektorean sektoreko elkarte profesionalak egingo du izendapena.

– Una o un miembro por cada uno de los colegios profesionales de medicina, farmacia, psicología, abogacía, trabajadores o trabajadoras sociales, educadores, o educadoras sociales, diplomados o diplomadas en enfermería, doctores o doctoras y licenciados o licenciadas en filosofía y letras y periodistas. Cuando los colectivos citados no estén organizados en colegios profesionales, la designación corresponderá a la asociación profesional con implantación en el sector.

– Sei kide, adikzioen arloan eta jokabide-adikzioak sor ditzaketen portaeren arloan diharduten elkarte, irabazi-asmorik gabeko erakunde eta gobernuz kanpoko erakundeen ordezkaritzan, entitate horien proposamenez eta batzordeburuak izendatuak.

– Seis vocales en representación de las asociaciones, entidades sin ánimo lucro u organizaciones no gubernamentales cuyos fines sean el desarrollo de tareas específicas en el ámbito de las adicciones y conductas susceptibles de generar adicciones comportamentales, designadas a propuesta de las mismas por quien ostente la presidencia del consejo.

– Gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna sustatzeko politikak gauzatzen dituen Eusko Jaurlaritzaren organoak izendatutako kide bat.

– Una o un miembro por designación del órgano del Gobierno Vasco encargado de las políticas de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

– Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako kide bat, txandaka izendatua bi urterako.

– Una o un vocal en representación de las universidades del País Vasco, de forma rotatoria durante dos años.

– Euskal Autonomia Erkidego osoan diharduten kontsumitzaileen elkarte edo federazioek izendaturiko kide bat.

– Una o un miembro por designación de las asociaciones o federaciones de personas consumidoras cuya actuación incluya la totalidad de la Comunidad Autónoma.

– Droga-kontsumitzaileen elkarteen ordezkari bat, eta substantziarik gabeko adikzioak dituzten pertsonen elkarteen beste ordezkari bat.

– Una o un miembro en representación de las asociaciones de personas consumidoras de drogas y otra u otro miembro en representación de las asociaciones de personas con adicciones sin sustancia.

– Euskal Osasun Zerbitzuaren ordezkari bat.

– Una o un miembro en representación del Servicio Vasco de Salud.

– EAEn editatutako gizarte-komunikabideen ordezkari bat.

– Una o un vocal en representación de los medios de comunicación social editados en Euskadi.

Kide horietako bakoitzeko, ordezko bat izendatuko da.

Por cada una de estas personas se nombrará igualmente a la que pueda actuar como suplente.

2.– Batzordeak hala erabakita, eta aztergaien izaera aintzat hartuta, bilkuretara joatea izango dute ordezkatutako administrazioetako maila teknikoko pertsonek, gizarte-sektoreak ordezkatzen dituzten erakundeen ordezkariek, bai eta, ezagutza, esperientzia eta egiaztatutako ospea izateagatik, adikzioen arloan aditu direnek ere. Halakoek hitz egitea izango dute, baina botoa ematerik ez. Behar izanez gero, generoan adituak diren pertsonen laguntza ere izango da.

2.– Podrán asistir a las sesiones, por acuerdo del Consejo, atendiendo a la naturaleza de las cuestiones objeto de las mismas, personas de nivel técnico de las administraciones representadas, así como representantes de organizaciones representativas de sectores sociales o personas que, por su conocimiento, experiencia y acreditado prestigio, puedan considerarse expertas en el ámbito de las adicciones. Estas personas asistirán con voz pero sin voto. Si fuera necesario, se contaría con personas expertas en género.

10. artikulua.– Kideak hautatzea eta izendatzea.

Artículo 10.– Designación y nombramiento de vocales.

1.– Honela izendatuko dira kideak:

1.– La designación de vocales se hará de la siguiente manera:

a) Jaurlaritzako sailak ordezkatzen dituzten kideak dagozkien sailburuek izendatuko dituzte.

a) Los y las vocales en representación de Departamentos del Gobierno, serán designados por las o los respectivos Consejeros titulares.

b) Foru aldundiak ordezkatzen dituzten kideak dagozkien erakundeetako funtzionamendu-arauei jarraikiz izendatuko dira.

b) Los y las vocales en representación de las Diputaciones Forales serán designados de acuerdo con las normas de funcionamiento de sus respectivas instituciones.

c) Aurreko artikuluan zehazten ez bada nola izendatuko diren gainerako erakunde eta antolakundeak ordezkatuko dituzten kideak, erakunde eta antolakunde horiek berek izendatuko dituzte.

c) Cuando no se establezca en el artículo anterior la designación de las y los vocales en representación de las restantes instituciones y organizaciones serán designadas o designados por ellas mismas.

d) Kideak izendatzeko epea hogei egunekoa izango da, eta, denak izendatzen ez badira ere, organoa eratu eta jardunean hasiko da. Izendatzeko eskaera jasotzen denetik aurrera zenbatuko da epea.

d) El plazo para designar al o a la vocal correspondiente será de veinte días y su falta de designación no impedirá la constitución y el funcionamiento del órgano. Este plazo empezará a contar desde la recepción de la solicitud de designación.

2.– Behin kideak hautatuta, Batzordeburuak izendatuko ditu.

2.– Una vez se produzca su designación, se efectuará su nombramiento por el presidente o presidenta del Consejo.

11. artikulua.– Batzordeak eta lantaldeak.

Artículo 11.– Comisiones o grupos de trabajo.

Batzordeburuak, Adikzioen Euskal Batzordearen erabakiz, batzorde edo lantaldeak eratu ahal izango ditu, zenbait gai edo arlo interesgarri aztertzeko.

La Presidencia, por acuerdo del Consejo Vasco sobre Adicciones puede constituir comisiones o grupos de trabajo para abordar materias o cuestiones determinadas que resulten de interés.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
ADIKZIOEN ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIO BATZORDEAREN ETA ADIKZIOEN EUSKAL BATZORDEAREN FUNTZIONAMENDUA
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE ADICCIONES Y DEL CONSEJO VASCO SOBRE ADICCIONES

12. artikulua.– Karguen indarraldia.

Artículo 12.– Duración de los cargos.

1.– Lau urteko eperako izendatuko dira Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko zein Adikzioen Euskal Batzordeko bokalak, eta berritu ahal izango dira izendapenak, non eta erakundeak berak edo izendapena egin duenak ez dituen berariaz kargutik kentzen; halakorik gertatuz gero, ordezkoak beteko du kargua agintaldia bukatu arte.

1.– Los y las vocales de la Comisión de Coordinación Interinstitucional y del Consejo Vasco sobre Adicciones. Serán designados o designadas por un periodo de cuatro años, renovables sucesivamente, salvo revocación expresa por parte de la institución o persona responsable del nombramiento o designación, en cuyo la persona que le sustituya lo será por el tiempo que reste de dicho mandato.

2.– Honako arrazoi hauengatik utzi beharko dute kargua Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko zein Adikzioen Euskal Batzordeko bokalek:

2.– Se perderá la condición de miembro de la Comisión de Coordinación Interinstitucional y del Consejo Vasco sobre Adicciones por las siguientes causas:

a) Kargutik kentzea edo izendapena baliogabetzea, izendapena egin zuen pertsonak edo erakundeak hala erabakita.

a) Revocación o cese en el cargo acordado por la persona o institución que la designó.

b) Kargu edo lanpostu jakin bat betetzen zuelako izendatua izan baldin bada, kargu edo lanpostu hori galtzen duenean.

b) Pérdida de la condición de cargo o puesto de trabajo en virtud de la cual la persona fue nombrada o designada.

c) Uko egitea.

c) Renuncia.

d) Heriotza.

d) Fallecimiento.

d) Gerora sortutako legezko ezintasuna.

d) Incapacidad legal sobrevenida.

e) Epaileak kargu publikoak betetzeko gaitasunez gabetzea edo galarazpena dakarren ebazpen judizial edo administratibo irmoa hartzea.

e) Resolución firme, de carácter judicial o administrativa, que conlleve inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

13. artikulua.– Batzordeburua.

Artículo 13.– La Presidencia.

1.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko zein Adikzioen Euskal Batzordeko buruek eginkizun hauek izango dituzte:

1.– La presidencia de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y el Consejo Vasco sobre Adicciones realizará las siguientes funciones:

a) Erakundea ordezkatzea.

a) Representar al órgano.

b) Erakundearen jarduerak zuzentzea.

b) Dirigir las actuaciones del órgano.

c) Bileren gai-zerrenda zehaztea.

c) Fijar el orden del día de las sesiones.

d) Bilkuretara dei egitea.

d) Convocar las sesiones.

e) Bileretan buru izatea, eztabaidak bideratzea, eta eztabaida horiek etetea, bidezko arrazoirik badu.

e) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

f) Berdinketak ebaztea, kalitatezko botoa baliatuz, erabakiak hartze aldera.

f) Dirimir con su voto de calidad los supuestos de empate en la adopción de acuerdos.

g) Sinadurarekin legitimatzea organoaren aktak eta ziurtagiriak, erabakiak, irizpenak, txostenak eta gomendioak.

g) Legitimar con su firma las actas y certificaciones, acuerdos, dictámenes, informes y recomendaciones adoptadas por el órgano.

h) Dekretu hau bete dadila begiratzea, eta interpretazio-zalantzak argitzea. Egiaztatzea, orobat, legeria betetzen dela.

h) Velar por el cumplimiento de este Decreto y resolver las dudas sobre su interpretación y asegurar el cumplimiento de las leyes.

i) Organo horietako buruari berez dagokion beste edozein eginkizun.

i) Cualquier otra función inherente a la condición de presidente o presidenta de dichos órganos.

2.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko zein Adikzioen Euskal Batzordeko burua gaixorik edo absente badago, Laguntza eta Asistentzia organoko titularrak ordezkatuko du.

2.– En los casos de enfermedad o ausencia, el presidente o presidenta de la Comisión de Coordinación Interinstitucional y del Consejo Vasco sobre Adicciones se sustituirá por la persona titular del órgano de apoyo y asistencia.

14. artikulua.– Idazkaria.

Artículo 14.– La Secretaría.

Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko zein Adikzioen Euskal Batzordeko idazkariak eginkizun hauek izango ditu:

La secretaría de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y el Consejo Vasco sobre Adicciones realizará las siguientes funciones:

a) Bilkuretarako deialdia egitea, eta gai-zerrenda prestatzea, batzordeburuak aginduta.

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones y preparar el orden del día, por orden de la presidencia.

b) Bilkuren akta idaztea, eta hartutako erabakien ziurtagiriak egitea.

b) Redactar las actas de cada sesión y expedir las certificaciones de los acuerdos adoptados.

c) Dokumentazioa eta bileretako gai-zerrendako aztergaien dokumentazioa zaintzea.

c) Custodiar la documentación y de los asuntos incluidos en el orden del día de sus reuniones.

d) Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeari edo Adikzioen Euskal Batzordeari aurkeztu nahi zaizkion gai, txosten, proposamen edo dokumentu guztiak jasotzea, antolatzea eta prestatzea.

d) Recibir, ordenar y preparar el despacho de todos los asuntos, informes, propuestas o documentos que se desee presentar al Consejo o a la Comisión.

e) Organo horien jardueren legezkotasun formala zein materiala zaintzea.

e) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos citados.

f) Idazkaritzari berez dagokion beste edozein eginkizun.

f) Cualquier otra función inherente a la secretaría.

15. artikulua.– Batzordekideak.

Artículo 15.– La Vocalía.

Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeko zein Adikzioen Euskal Batzordeko kideek eginkizun hauek izango dituzte:

Las personas vocales de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y el Consejo Vasco sobre Adicciones ejercerán las siguientes funciones:

a) Bilkuretarako deialdia jasotzea, gai-ordena barne duela.

a) Recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.

b) Deialdia jasotakoan, bilkuretara joatea, bertako eztabaida, azterlan eta proposamenetan parte hartzea, eta aztergaien gainean galderak eta eskeak egitea.

b) Asistir a las reuniones a las que fueran convocadas, participando en los debates, estudios, propuestas y formulando ruegos y preguntas sobre los temas tratados.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, boto partikularra ematea eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea. Administrazio publikoen zerbitzuko agintari edo langile izateagatik kide anitzeko organoetako berezko kide direnak ezingo dira abstenitu bozketetan.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Publicas, tengan la condición de personas representantes natas de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

d) Akten ziurtagiriak eskatzea, idazkariaren bidez.

d) Solicitar, a través de la Secretaría, la expedición de certificaciones de las actas.

e) Kideei berez dagokien beste edozein eginkizun.

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

16. artikulua.– Bilkurak.

Artículo 16.– Sesiones.

1.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen bilkurak zein Adikzioen Euskal Batzordearenak ohikoak edo ezohikoak izan daitezke.

1.– Las sesiones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y del Consejo Vasco sobre Adicciones podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2.– Gutxienez, urtean behin egingo da ohiko bilkura.

2.– Se reunirán en sesión ordinaria, al menos, una vez al año.

3.– Halaber, ezohiko bilkurak honako kasu hauetan egingo dira:

3.– Podrán reunirse con carácter extraordinario en alguno de los siguientes supuestos:

a) Batzordeburuaren eskariz.

a) A instancia del Presidente o la Presidenta.

b) Gutxienez, kideen heren baten eskariz.

b) Cuando así lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros.

4.– Ezohiko bilkura egiteko epea 20 egun naturalekoa izango da gehienez, eskaera erregistratzen den egunetik hasita.

4.– El plazo para la celebración de la sesión extraordinaria será de 20 días naturales como máximo a contar desde la fecha en que se registre la petición.

17. artikulua.– Quoruma.

Artículo 17.– Quorum.

1.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen eta Adikzioen Euskal Batzordearen bilkurak balio osoz eratzeko, lehenengo deialdian, batzordeburuak, idazkariak -edo haien ordezkoek- eta, gutxienez, kideen erdiek bertaratu beharko dute, modu presentzialean zein urrutitik.

1.– Para la válida constitución de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y del Consejo Vasco sobre Adicciones en primera convocatoria se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria o en su caso de quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros.

Quorum hori erdiesten ez bada, bigarren deialdian eratuko dira bilkurok, lehenengo deialdian baino ordu erdi geroago.

Si no se alcanzara dicho quorum, se constituirán en segunda convocatoria media hora después de la señalada para la primera.

2.– Bigarren deialdian, nahikoa izango da han izatea batzordeburua eta idazkaria, edo haien ordezkoak, eta kideen heren bat, modu presentzialean zein urrutitik.

2.– Para la constitución en segunda convocatoria será suficiente la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria o en su caso, de quienes les suplan, y la de un tercio de sus miembros.

3.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen eta Adikzioen Euskal Batzordearen bilkuretan, botoa beste kide bati delegatzeko figura onartuko da salbuespenez, betiere delegatze hori espresuki egiten bada balorazio jakin baterako, eta hala adierazten bada egiaztagiri batean.

3.– En las sesiones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y del Consejo Vasco sobre Adicciones se admitirá con carácter excepcional la figura de la delegación de voto en otra u otro miembro, siempre que tal delegación sea expresa, para una votación concreta y así conste en documento acreditativo.

18. artikulua.– Antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko erregelamendua.

Artículo 18.– Reglamento interno de organización y funcionamiento.

Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeak eta Adikzioen Euskal Batzordeak antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko barne-erregelamendua prestatu ahal izango dute dekretu honen esparruan.

El Consejo Vasco sobre Adicciones y la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones podrán elaborar y aprobar su Reglamento interno de organización y funcionamiento en el marco del presente Decreto.

19. artikulua.– Ordezko erregimena.

Artículo 19.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan eta, hala badagokio, antolamenduko eta funtzionamenduko barne-erregelamenduan ezarrita ez dagoenerako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitakoaren bidez arautuko dira Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea eta Adikzioen Euskal Batzordea.

En todo lo no previsto en el presente Decreto, y en su caso, en el reglamento interno de organización y funcionamiento, el Consejo Vasco sobre Adicciones y la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones se regirán por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

20. artikulua.– Funtzionamendu-gastuak.

Artículo 20.– Gastos de funcionamiento.

Adikzioen arloko eskumena duen sailaren aurrekontu-kredituen kontura ordainduko dira Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen eta Adikzioen Euskal Batzordearen funtzionamendu-gastuak.

Los gastos de funcionamiento del Consejo Vasco sobre Adicciones y la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones serán con cargo a los créditos presupuestarios del Departamento competente en materia de adicciones.

21. artikulua.– Dietak eta kalte-ordainak.

Artículo 21.– Dietas e indemnizaciones.

Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen edo Adikzioen Euskal Batzordearen bilkuretara bertaratzeak dirua jasotzeko eskubidea emango du, dieta eta kalte-ordainen kontzeptupean, betiere otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta indarrean dauden gainerako arauetan xedatutakoari jarraituz.

La concurrencia a las reuniones del Consejo Vasco sobre Adicciones y la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones, dará derecho a percibir, en concepto de dietas e indemnizaciones, aquellas cantidades que se establezcan, de acuerdo, en todo caso, con lo dispuesto en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, y demás normativa vigente.

22. artikulua.– Ordezkaritza orekatua eta koofizialtasuna.

Artículo 22.– Representación equilibrada y régimen de cooficialidad.

1.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeak eta Adikzioen Euskal Batzordeak emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako irizpideei jarraikiz.

1.– La Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y el Consejo Vasco sobre Adicciones dispondrán de una representación equilibrada entre hombres y mujeres, según los criterios expuestos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.– Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordearen eta Adikzioen Euskal Batzordeko kideek euskara eta gaztelania erabili ahalko dituzte beren eginkizunak betetzean. Era berean, Batzordeak hala erabakitzen badu, euskaraz egin ahal izango dira deialdiak, aktak, gai-zerrendak eta oro har pertsona horien artean banatzen diren dokumentu guztiak. Edozein modutan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da beti.

2.– En el ejercicio de sus funciones, las personas que integren la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y el Consejo Vasco sobre Adicciones podrán utilizar el euskera y el castellano. Asimismo, siempre que el Consejo lo acuerde se podrán emitir en euskera las convocatorias, actas, órdenes del día y, en general, en todos los escritos de distribución ordinaria entre las citadas personas. En todo caso, se garantizará siempre el uso de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LAGUNTZA- ETA ASISTENTZIA-ORGANOA
ÓRGANO DE APOYO Y ASISTENCIA

23. artikulua.– Izena eta atxikipena.

Artículo 23.– Denominación y adscripción.

Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza izango da apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 73. artikuluan aipatzen den Laguntza eta Asistentzia Organoa (1/2016 Legea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa), hala ezartzen baita egitura funtzional eta organikoa erregulatzen duen arauan, eta adikzioen zerbitzuaren bidez beteko ditu bere eginkizunak.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud conforme se establece en la norma reguladora de la estructura orgánica y funcional del mismo, será el Órgano de Apoyo y asistencia a que se refiere el artículo 73 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, y ejercerá sus funciones a través del servicio de adicciones.

24. artikulua.– Laguntza eta Asistentzia Organoaren eginkizunak.

Artículo 24.– Funciones del Órgano de Apoyo y Asistencia.

1.– Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan Laguntzeko eta Asistentzia emateko Organoak eginkizun hauek izango ditu:

1.– El órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) EAEk adikzioen arloan izan beharreko politika integrala zehaztea, eta erakundeen artean nahiz sailen artean arlo horretan garatzen diren jarduerei bultzada ematea, arloko sektoreekin lankidetzan, jarduteko eta proposamenak egiteko ekimenak bultzatuz honako hauei zuzenduta, bereziki: Eusko Jaurlaritzari, Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeari eta Adikzioen Euskal Batzordeari.

a) La propuesta de la definición de la política integral vasca en materia de adicciones y el impulso interdepartamental e interinstitucional de las actuaciones en este campo en colaboración con los distintos ámbitos sectoriales implicados, proponiendo iniciativas de actuación y elaboración de propuestas, en particular, al Gobierno Vasco, a la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y al Consejo Vasco sobre Adicciones.

b) Familiaren, komunitatearen, hezkuntzaren edo lanaren eremuan droga-mendekotasunak eta portaera-adikzioak prebenitzeko programak eta ekimenak bultzatu eta mantentzea.

b) El impulso y sostenimiento de programas e iniciativas destinadas a la prevención de las drogodependencias y adicciones comportamentales en el ámbito familiar, comunitario, educativo y laboral.

c) Euskadiko Adikzioen Planari buruzko proposamena egitea, eta planaren betetzen-mailari buruzko urteroko memoria eta planaren ebaluazioren amaierako memoria prestatzea. Halaber, Eusko Jaurlaritzaren sailek plana aplikatzeko egiten dituzten jarduerak zuzendu, bultzatu eta koordinatzea.

c) La elaboración de la propuesta del Plan sobre Adicciones de Euskadi, de la memoria anual de cumplimiento y de la memoria de evaluación final del mismo, así como la dirección, impulso y coordinación de las actuaciones de los departamentos del Gobierno Vasco en aplicación del plan.

d) Apirilaren 7ko 1/2016 Legea garatu eta aplikatzeko araudi-proposamenak egitea, bai eta oro har adikzioei buruzko araudi-proposamenak ere.

d) La realización de propuestas de normativa de desarrollo y aplicación de la Ley 1/2016, de 7 de abril, y de normativa relativa a las adicciones en general.

e) Behar diren aurrekontu eta kredituen inguruko proposamenak egitea, Eusko Jaurlaritzako sailek, erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta haien mende dauden enpresa publikoek apirilaren 7ko 1/2016 Legean ezartzen diren konpromisoei aurre egin diezaieten.

e) La elaboración de la propuesta sobre los presupuestos y créditos necesarios para hacer frente a los compromisos derivados de la Ley 1/2016, de 7 de abril, por parte de los departamentos del Gobierno Vasco, los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado y las empresas públicas dependientes de ellos.

f) Adikzioek sortutako arazoen eraginez dauden beharrak eta eskaerak balioestea, bai eta arazo horietarako eskuragarri dauden baliabideak balioestea ere.

f) La evaluación y valoración de las necesidades y demandas generadas por los problemas derivados de las adicciones, así como de los recursos a disposición de los mismos.

g) Foru- eta toki-erakundeei aholkularitza ematea adikzio-gaietan.

g) El apoyo técnico a las entidades forales y locales en materia de adicciones.

h) Laguntza teknikoa ematea Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordeari, eta hartutako erabakiak martxan jartzea. Era berean, Adikzioen Euskal Batzordeari laguntza eta bultzada ematea.

h) El apoyo técnico a la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones y la puesta en marcha de los acuerdos adoptados, así como la asistencia e impulso del Consejo Vasco sobre Adicciones.

i) Lau ordezkari proposatzea, adikzioen arloan ospe eta gaitasun aitortua duten pertsonen artean, Adikzioen Euskal Batzordean jardun dezaten, eta proposatzea, orobat, organo horretan idazkari jardungo duen teknikari bat.

i) La propuesta de designación de cuatro vocales de entre personalidades de reconocido prestigio y competencia en el ámbito de las adicciones como vocales en el Consejo Vasco sobre Adicciones, así como proponer la designación de la persona técnica que ejercerá las funciones de Secretaria de este órgano.

j) Adikzioen Behatokiaren zuzendaritza eta kudeaketa.

j) La dirección y gestión del Observatorio sobre Adicciones.

k) Alerta goiztiarreko sistema sustatu eta koordinatzea, Adikzioen Behatokiaren bidez.

k) El impulso y la coordinación del sistema de alerta temprana, a través del Observatorio sobre Adicciones.

l) Adikzioen alorreko sarien eta aintzatespenen kudeaketa. Horretarako osatuko diren epaimahaiak paritarioak izango dira.

l) La gestión de los premios y reconocimientos en materia de adicciones. Los tribunales constituidos para este fin deberán ser paritarios.

m) Adikzioen alorrean publizitate debekatua erabiltzea ekiditeko behar diren jarduerak gauzatzea, auziak bide judizialera jo aurretik ebaztea sustatuz.

m) Las actuaciones precisas tendentes a evitar la utilización de la publicidad ilícita en materia de adicciones, promoviendo la resolución de controversias previas a la vía judicial.

n) Gizarte-erakundeek, hedabideek eta, oro har, herritarrek droga-mendekotasunen arloko prebentzioan, laguntzan eta gizarteratzean parte har dezaten sustatzea.

n) El fomento de la participación de entidades sociales, medios de comunicación y ciudadanía en general en la prevención, asistencia e inclusión en materia de drogodependencias.

o) Adikzioen arloan, irabazi asmorik gabeko gizarte-ekimenak sustatu eta bultzatzea, garapenerako laguntzak kudeatuz eta arlo horretako jarduerak eginez.

o) El fomento y la promoción de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de las adicciones, gestionando las ayudas para el desarrollo y realización de actividades en este ámbito.

p) Arau-hauste oso astunak egiteagatik zehapen-espedienteak hasteko eta ebazteko proposamenak egitea, apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 95.2.c) artikuluan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

p) El apoyo y la asistencia al Gobierno Vasco para la imposición de sanciones por infracciones muy graves de conformidad con el artículo 95.2.c) de la Ley 1/2016, de 7 de abril, y con el resto de la normativa aplicable.

q) Arau-hauste astunak egiteagatik zehapen-espedienteak hasteko eta ebazteko proposamenak egitea, apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 95.2.b) artikuluan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

q) La propuesta de inicio y resolución de expedientes sancionadores por infracciones graves de conformidad con el artículo 95.2.b) de la Ley 1/2016, de 7 de abril y con el resto de la normativa aplicable.

r) Ordenamendu juridikoak adikzioen arloan esleitzen dion beste edozein eginkizun.

r) Cualesquiera otras funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico en materia de adicciones.

2.– Laguntza eta Asistentzia Organoak, eginkizun horiek egoki betetzeko, adikzio eta droga-mendekotasunen gainean beharrezko jotzen duen informazio oro eskatuko die Eusko Jaurlaritzari eta gainerako botere publikoei, eta, horretarako, komunikazio- eta lankidetza-mekanismo egokiak ezarriko ditu.

2.– Para el adecuado ejercicio de sus funciones, el Órgano de Apoyo y Asistencia recabará de los Departamentos del Gobierno y de los demás poderes públicos, cuanta información considere necesaria sobre adicciones y drogodependencias y para este fin establecerá los mecanismos de comunicación y colaboración oportunos.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ADIKZIOEN BEHATOKIA
OBSERVATORIO SOBRE ADICCIONES

25. artikulua.– Izaera juridikoa eta atxikipena.

Artículo 25.– Naturaleza jurídica y adscripción.

Adikzioen Behatokia informazioa zentralizatzeko zerbitzu espezifiko bat da, eta Eusko Jaurlaritzan adikzioen arloko eskumena duen sailari atxikita egongo da, Laguntza eta Asistentzia Organoaren bidez, hala ezarrita baitago Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 62. artikuluan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, el Observatorio Vasco sobre Adicciones es un servicio específico y centralizado de información, orgánicamente adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de adicciones, a través del órgano de apoyo y asistencia, y funcionalmente vinculado al Observatorio Vasco de Salud.

26. artikulua.– Helburua.

Artículo 26.– Objetivo.

Adikzioen Behatokiaren helburu orokorra da komunitateari ikuspegi oso eta etengabea ematea adikzioen fenomenoak EAEn duen egoeraz eta bilakaeraz. Hartara, aukera egongo da administrazio desberdinek EAEn arlo horretan burututako jarduerak ebaluatzeko, bai eta izan daitezkeen joerak aurreikusteko ere.

El Observatorio sobre Adicciones tiene como objetivo general proporcionar a la comunidad una visión global y permanente de la situación y evolución del fenómeno de las adicciones en Euskadi, de forma que permita evaluar el impacto de las actuaciones llevadas a cabo en esta materia en la CAPV por las diferentes administraciones, así como predecir las posibles tendencias existentes.

27. artikulua.– Eremu materiala.

Artículo 27.– Ámbito material.

Adikzioen Behatokiaren eremu materiala adikzioena izango da, eta, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 2. artikuluari jarraituz, eremu horretan honako hauek sartzen dira:

El Observatorio sobre Adicciones tendrá como ámbito material el de las adicciones que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, incluye:

a) Substantziekiko adikzioak.

a) Las adicciones a sustancias.

b) Substantziarik gabeko adikzioak edo jokabide-adikzioak.

b) Las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales.

c) Aurrekoen aurrekari diren arrisku-faktoreak, hala kontsumoetan nola jokabideetan, bai eta adikziorik gabeko bizimodu bat izateko babes-faktoreak ere.

c) Los factores de riesgo precursores de las anteriores, tanto en consumos como en conductas, así como los factores protectores para llevar una vida libre de adicciones.

28. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 28.– Funciones.

1/2016 Legean eta EAEko Adikzioen Planean ezarritako lehentasunen esparruan, Adikzioen Behatokiak honako eginkizun hauek izango ditu:

El Observatorio sobre Adicciones desarrollará las siguientes funciones, en el marco de las prioridades establecidas en la Ley 1/2016 y el Plan sobre Adicciones de la CAPV:

a) Aldian aldiko inkestak eta azterlan epidemiologikoak, ekonomikoak eta sozialak egingo ditu, adikzioen eragina, prebalentzia eta problematika ezagutzeko.

a) La elaboración de encuestas periódicas y estudios epidemiológicos, económicos y sociales para conocer la incidencia, prevalencia y problemática de las adicciones.

b) Ikerketa-, prestakuntza- eta azterketa-ildoak sustatuko ditu, adikzioak osasunaren gizarte-determinatzaileen eta osasun arloko desberdintasunen esparruan aztertzeko; zehazki, adikzioek emakumeengan eragiten dituzten arazoak eta horien prebalentzia eta intzidentzia ezagutzeko ikerketa-ildoak sustatuko ditu.

b) El impulso de líneas de investigación, estudio y formación que contemplen las adicciones en el marco de los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud y, en concreto, el fomento de líneas de investigación para conocer la incidencia, prevalencia y problemática de las adicciones en las mujeres.

c) EAEko zaintza- eta alerta-sistema koordinatzea legez kanpoko eta kontrolatu gabeko substantziei dagokienez.

c) La coordinación del sistema vasco de vigilancia y alerta en relación con sustancias ilegales y nuevas sustancias no controladas.

d) Ikerketa klinikoko ildoak sustatuko ditu, batetik, komorbilitatearen fenomenoarekin lotuta, eta, bestetik, estupefaziente gisa sailkatutako farmako berriak ebidentzia zientifikoan oinarrituta erabiltzearekin lotuta. Horrez gainera, substantzia psikoaktibo berrien fenomenoa ere aztertuko du.

d) La promoción de líneas de investigación clínica relacionadas tanto con el fenómeno de la comorbilidad como con la utilización, en base a la evidencia científica, de nuevos fármacos clasificados como estupefacientes. Asimismo, el estudio del fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas.

e) Substantziarik gabeko adikzioen edo jokabide-adikzioen inguruan, nazioartean egiten ari diren ikerketetan parte hartuko du, gai hauetan:

e) La contribución al esfuerzo internacional de investigación en relación con las adicciones sin sustancia o comportamentales, en las siguientes materias:

e.1.– Adikzio gisa sailkatzeko ebidentzia zientifiko nahikorik ez izan arren, adikzio-eredu bat ekar dezaketen portaera neurrigabeen kontzeptualizazioa.

e.1.– Conceptualización de las conductas excesivas que parecen presentar un patrón adictivo, pero con respecto a las cuales las evidencias científicas no son todavía suficientes para configurarlas como adicciones.

e.2.– Diagnostikoak egiteko tresnak baliozkotzea.

e.2.– Validación de instrumentos de diagnóstico.

f) Aldian-aldian, adikzioen esparruan dagoen dokumentazioa eguneratuko du, uneko ebidentzia zientifikoak aintzat hartuta. Halaber, edozein erakunde publikok zein pribatuk, profesionalek eta interesa duten guztiek dokumentu horiek aztertzeko eta ikertzeko aukera izango dutela eta zabalduko direla bermatuko du.

f) La actualización periódica, sobre la base de las evidencias científicas del momento, de los recursos documentales en materia de adicciones, así como la difusión y la garantía del acceso a ellos para todos los organismos públicos y privados, a diferentes profesionales y a cuantas personas estén interesadas en su estudio e investigación.

g) Komunikabideetan adikzioei buruz ematen den informazioaren tratamendua hobetzeko ekimenak proposatzea.

g) La propuesta de iniciativas dirigidas a mejorar el tratamiento de la información sobre las adicciones en los medios de comunicación.

h) Gisa bereko beste behatoki eta erakunde batzuekin lankidetzan eta harremanetan lan egitea, adikzioen arloan diharduten zerbitzuek eta eragileek erabilitako adierazleak eta informazio-sistema hobetzeko proposamenak eginez.

h) La colaboración y relaciones con otros observatorios e instituciones de similar naturaleza, formulando propuestas tendentes a mejorar los indicadores y el sistema de información utilizados por los servicios y agentes intervinientes en el ámbito de las adicciones.

i) Profesionalen topaketak sustatzea eta proposatzea, nola autonomia eta estatu mailan hala nazioartean, arlo horretako esperientziak, ikerketak eta lanak trukatzea errazteko.

i) El fomento y la propuesta de encuentros entre personas profesionales, tanto en el ámbito autonómico y estatal como internacional, para facilitar el intercambio de experiencias, investigaciones y trabajos en esta materia.

j) Adikzioen arloko programa publikoak ebaluatzeko irizpideak definitzea, eta kalitatea ebaluatzeko eta etengabe hobetzeko burutzen diren jardunak koordinatzea, emaitzen konparagarritasuna bermatzen duten ebaluazio-tresnen erabilera errazteko.

j) La definición de criterios para la evaluación de los programas públicos en materia de adicciones y, así mismo, la coordinación de las actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la evaluación y la mejora continuada de la calidad, con el fin de facilitar la utilización de instrumentos de evaluación que garanticen la comparabilidad de los resultados.

k) Administrazio publikoetako eta osasun-zerbitzuetako profesionalak adikzioen arloan sentsibilizatzea, prestakuntza-programak sustatuz, jarduera profesionalean dihardutenean ezagutza eta tresna egokiak izan ditzaten, eta adikzioen arloan ikerketa-ekimen espezifikoak sustatuz.

k) La sensibilización de las personas profesionales de las administraciones públicas y de los servicios sanitarios, en materia de adicciones, promoviendo programas de formación que les doten de conocimientos e instrumentos idóneos para el adecuado ejercicio de su actividad profesional y promoviendo iniciativas específicas de investigación en materia de adicciones.

29. artikulua.– Eginkizunak betetzea.

Artículo 29.– Ejercicio de las funciones.

Laguntza eta Asistentzia Organoari atxikitako langileek beteko dituzte aurreko artikuluan aipatutako eginkizunak (1/2016 Legearen 73. artikuluan aurreikusita dago organo hori). Horretarako, EAEko Aurrekontu Orokorretan Laguntza eta Asistentzia Organoarentzat bideratutako aurrekontua izango dute eskura.

Las funciones a las que hace referencia el artículo anterior serán realizadas por el personal adscrito al órgano de apoyo y asistencia previsto en el artículo 73 de la Ley 1/2016. Contarán para ello con el presupuesto establecido en los presupuestos generales de la CAPV para dicho órgano de apoyo y asistencia.

Laguntza eta Asistentzia Organoan erabilgarri dauden baliabide material eta giza baliabideak izango ditu eskura Behatokiak. Gainera, beste behatoki batzuekin koordinatuta jardun ahal izango du, lanabes eta tresnak elkarrekin aprobetxatu ahal izateko: datu-bankuak, inkestak, dokumentu-funtsak, aplikazio informatikoak eta beste.

Será atendido con los medios materiales y los recursos humanos disponibles en el citado órgano de apoyo y asistencia. Además, podrá coordinarse con otros observatorios, para el aprovechamiento compartido de herramientas e instrumentos: bancos de datos, encuestas, fondos documentales, aplicaciones informáticas u otros.

Eginkizun horiek betetzerakoan, 1/2016 Legearen 77. eta 79. artikuluetan adierazten diren gizarte-ekimeneko lankidetza-tresnak erabili ahal izango dituzte. Beharrezkoa bada, halaber, adituen laguntza puntuala eskatu ahal izango dute, eta batzorde edo lantaldeak eratu, gai espezifikoak aztertzeko. Behar izanez gero, generoan adituak diren pertsonen laguntza ere izango da.

En el ejercicio de dichas funciones, se podrán utilizar los instrumentos de cooperación con la iniciativa social a que hacen referencia los artículos 77 y 79 de la Ley 1/2016. Así mismo, si fuera necesario, se podrá recabar la puntual colaboración de personas expertas, y se podrán constituir comisiones o grupos de trabajo para cuestiones específicas. Si fuera necesario, se contaría con personas expertas en género.

Betiere, eskuratutako datuen konfidentzialtasuna bermatu beharko da. Adikzioen Behatokiak, orobat, genero-ikuspegia zainduko du bere jarduera guztietan, gizon eta emakumeen arteko desabantailak edo desberdintasunak deuseztatu asmo duen ikuspegia den aldetik.

En todo caso se garantizará la confidencialidad de los datos que se obtengan. Así mismo, el Observatorio sobre Adicciones atenderá en todas sus actuaciones a la perspectiva de género, como enfoque particular de la equidad que busca eliminar las desventajas o desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

30. artikulua.– Txostenak, produktuak eta zerbitzuak.

Artículo 30.– Informes, productos y servicios.

Adikzioen Behatokiak txosten, produktu eta zerbitzu hauek garatuko ditu, gutxienez:

El Observatorio sobre Adicciones desarrollará, como mínimo, los siguientes informes, productos y servicios:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Adikzioen eta Droga-mendekotasunen Dokumentazio Zentroa:

a) Centro de Documentación sobre Adicciones y Drogodependencias del País Vasco:

– Drogei eta droga-mendekotasunei buruzko EAEko datu-bankua, datu hauek bilduko dituena: Euskal Estatistika Erakundeak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak eta adikzioen arloan eskumena duen sailaren Estatistika Organo Bereziak emandako estatistiketatik ateratako datuak, eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuek emandakoak.

– Banco de datos sobre drogas y drogodependencias en la CAPV, extraídos de las estadísticas proporcionadas por Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística, Osakidetza-Servicio vasco de salud y por el Órgano Estadístico específico del Departamento competente en materia de adicciones, así como de los datos aportados por otras entidades públicas y privadas,

– Literatura espezializatuaren, legeriaren eta prentsan agertutako berrien inguruko dokumentuekin osatutako datu-baseak.

– Bases de datos documentales de literatura especializada, de legislación y de noticias publicadas en prensa,

– EAEn adikzioen arloan dauden programen eta zentroen inguruko direktorioa.

– Directorio sobre Centros y Programas en materia de adicciones en la CAPV.

b) Aldizkako argitalpenak:

b) Publicaciones periódicas:

– Aldizkako buletin elektronikoa.

– Boletín electrónico periódico.

– Gizarte sareetako profilak, etengabe eguneratuak.

– Perfiles en redes sociales actualizados permanentemente.

– Adikzioei buruzko dokumentazio-buletinak (monografikoak).

– Boletines documentales sobre adicciones (monográficos).

c) Txosten, azterlan eta ikerketa monografikoak, 27. artikuluan aipatutako ardatz tematikoetako edozeini buruzkoak.

c) Informes, estudios e investigaciones temáticas relativas a cualquiera de los ejes temáticos señalados en el artículo 27.

d) Adikzioen gaineko prestakuntza- eta zabalkunde-ekitaldiak (kongresuak, jardunaldiak, mintegiak eta eztabaidak) antolatzea eta/edo halakoetan parte hartzea.

d) Organización de y/o colaboración en eventos formativos y divulgativos relacionados con las adicciones (congresos, jornadas, seminarios y debates).

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordean duen ordezkaritza.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Adikzioen Erakundearteko Koordinazioan duen ordezkaritza –5.2 artikuluan zehaztuta ageri da– berez aldatuko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzearen arloan aplikatzekoa den araudira egokitu dadin.

La Representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones a la que se hace referencia en el artículo 5.2, se entenderá automáticamente modificada para adecuarse a la norma que resulte aplicable en materia de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo Reglamentario.

Ahalmena ematen zaio adikzioen arloko eskumena duen sailburuari, dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko behar adina xedapen emateko.

Se faculta al Consejero o Consejera competente en materia de adicciones para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.–. – Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko otsailaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2018.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

El Consejero de Salud,

JON DARPÓN SIERRA.

JON DARPÓN SIERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental