Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

41. zk., 2018ko otsailaren 27a, asteartea

N.º 41, martes 27 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1037
1037

EBAZPENA, 2018ko otsailaren 13koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita 2018ko ekitaldirako diru-laguntzak emateko deialdia, euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen duen Aginduak ezarritakoarekin bat etorriz.

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden que regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, para el ejercicio 2018.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko apirilaren 6ko Aginduak euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen du (2016ko maiatzaren 9ko EHAA, 86. zk.).

La Orden de 6 de abril de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior. (BOPV n.º 86, de 9 de mayo de 2016).

Aipatutako aginduaren 10. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, han iragarritako diru-laguntzak emateko 2018ko ekitaldirako deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arau guztiak eman.

De conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2018, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Ebazpen honen helburua da euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzeko Aginduan xedatutako laguntzen –aurrerakin itzulgarrien– deialdia egitea 2018ko ekitaldirako.

1.– Es objeto de la presente Resolución la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas, bajo la forma de anticipos reintegrables, previstas en la Orden por la que se regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior.

2.– Laguntza horiek jaso ahal izateko, eskabidea aurkeztu baino lehen eginda izan beharko dira hauek: enpresa berrien eraketa, lehendik direnetan partaidetzak eskuratzea, eta zabalkuntzak.

2.– Para poder acogerse a estas ayudas, la constitución de nuevas empresas, así como la adquisición de participaciones en otras ya existentes y ampliaciones, deberán haberse efectuado antes de presentar la solicitud.

Era berean, 2018. urtean eskaera egiten den urte berean hasi beharko dira diruz lagunduko diren inbertsioak; edonola ere, eskabidea aurkeztu ondoren.

Así mismo, las inversiones objeto de subvención deberán iniciarse en el año 2018 en el que se presenta la solicitud, siempre con posterioridad a la presentación de la misma.

3.– Xede horretarako, 5.000.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa bideratuko da, eta abenduaren 22ko 5/2017 Legean onartzen diren 2018ko Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako esleituriko kredituen kargura finantzatuko da.

3.– Para este fin se destinará un total de 5.000.000,00 euros, soportado financieramente con cargo a los créditos asignados en la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018.

2. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 2.– Requisitos.

Jarraian zehaztutako aginduan aurreikusitako laguntzak jaso ahal izateko, erakunde eskatzaileek konplitu egin beharko dituzte erreferentziako aginduko 3. artikuluan ezarritako betekizunak, eta ez dute egon beharko 4. artikuluan zehaztutako baztertze-kasuren batean: Agindua, Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen duena, Euskadiko enpresak kanpoan sortu, ezarri eta garatzea bultzatzeko.

Las entidades solicitantes, para poder acceder a las ayudas previstas en la Orden por la que se regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de referencia, y no hallarse comprendidas en los supuestos de exclusión del artículo 4 de la misma.

3. artikulua.– Eskabideak.

Artículo 3.– Solicitudes.

1.– Laguntza deialdi honen eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako gestioak bide elektronikotik egin beharko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de ayudas se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak bide elektronikotik nola izapidetu, ebazpen honen eranskinetan zehazten da; eta horiek Interneteko http://www.euskadi.eus/internet-bidezko-tramiteak/web01-s2ekono/eu/ edo www.euskadi.eus helbide elektronikotik bideratuko dira.

2.– Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico las solicitudes, declaraciones responsables y los demás modelos, que figuran en los anexos a esta Resolución, se cumplimentarán en la Dirección de Internet http://www.euskadi.eus/tramitar-por-internet/web01-s2ekono/es/ o www.euskadi.eus

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 4.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2018ko apirilaren 30eko 12:00etan.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12.00 del día 30 de abril de 2018.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

13. artikuluko (Eskabideak aztertzea) Balorazio Batzordea honela osatuta egongo da:

La Comisión Valoradora, del artículo 13, análisis de las solicitudes, tendrá la siguiente composición:

Lehendakaria: Nazioartekotzeko zuzendaria, Ainhoa Ordarzabal Izaguirre.

Presidenta: Directora de Internacionalización, Ainhoa Ondarzabal Izaguirre.

Bokalak:

Vocales:

– SPRI taldeko nazioartekotzeko zuzendaria, Miren Madinabeitia.

– Directora de Internacionalización de la SPRI, Miren Madinabeitia.

– SPRI taldeko Enpresa Garapenerako Ataleko zuzendaria, Iñaki Tellechea.

– Director de Área de Desarrollo Empresarial de la SPRI, Iñaki Tellechea.

– SPRI taldeko Ekintzailetza eta Garapen Ekonomikoko arduraduna, Imanol Cuétara.

– Responsable de Emprendimiento y Desarrollo Económico de la SPRI, Imanol Cuétara.

– Industria Sailburuordetzako teknikaria, Iker Arruabarrena Fernandez.

– Técnico de la Viceconsejería de Industria, Iker Arruabarrena Fernandez.

– Industria Sailburuordetzako teknikaria, idazkaritza-lanak egingo dituena, Isabel Rodríguez Ruiz.

– Técnica de la Viceconsejería de Industria, que desempeñará las labores de secretaría, Isabel Rodríguez Ruiz.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2018.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKAERA
Solicitud
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
EGINDAKO INBERTSIOEN AITORPENA
DECLARACION DE INVERSIONES REALIZADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
AUTOLIKIDAZIO TXOSTENA
INFORME DE AUTOLIQUIDACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental