Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2017ko azaroaren 3a, ostirala

N.º 210, viernes 3 de noviembre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
5266
5266

ERABAKIA, 2017ko irailaren 28koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluarena, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen nazioarteko mugikortasun programei buruzko arautegia onartzeko.

ACUERDO de 28 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba la Normativa sobre programas de movilidad internacional de estudiantes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea .

Lehenengoa.– Gobernu Kontseiluaren eskumenetako bat da «Araugintzarako ahalmena erabiliz, estatutu hauek garatu eta aplikatzeko arauak nahiz unibertsitatearen antolamendurako arauak onartzea, Estatutuetan aurreikusita egon zein ez, bai eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean aplikatzeko bestelako arauak onartzea ere» (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzeko otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren 177.1.b artikulua), aldez aurretik arauak eta arautegiak egiteko prozedura tramitatuta, zeina araututa baitago Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendu Arautegiaren II. kapituluaren II. tituluan.

Primero.– El Consejo de Gobierno tiene entre sus competencias la de «Ejercer la potestad reglamentaria aprobando las normas de desarrollo y aplicación de estos Estatutos y de organización universitaria, se encuentren o no previstos en los mismo, así como de la demás normativa aplicable en la UPV/EHU» (artículo 177.1.b del Decreto 17/2011, de 15 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea), previa la tramitación del procedimiento de elaboración de normativas y reglamentos regulado en el Título II, Capítulo II del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (BOPV de 26 de mayo de 2009).

Bigarrena.– Espedientea izapidetu ondoren, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen nazioarteko mugikortasun programei buruzko arautegiaren proposamenaren gaineko iritzia eman dute bai Lege Zerbitzuak bai Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak.

Segundo.– Tras la tramitación del expediente se ha informado la propuesta de Normativa sobre programas de movilidad internacional de estudiantes de la UPV/EHU por el Servicio Jurídico, así como por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo.

Hori guztia kontuan hartuta, idazkari nagusiaren proposamenari jarraituz, Gobernu Kontseiluak honakoa

Por todo lo anterior, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Aurkeztutako testuari zuzenketak egiteko epe bat irekitzea, urriaren 16ra arte, hura barne.

Primero.– Abrir un plazo de enmiendas al texto presentado, hasta el 16 de octubre incluido.

Bigarrena.– Adierazitako epean zuzenketak aurkeztu ezean, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen nazioarteko mugikortasun programei buruzko arautegia onartutzat hartuko da, erantsitako dokumentuan zehaztutako baldintzetan.

Segundo.– En caso de que en el plazo indicado no se presenten enmiendas, se entenderá aprobada la Normativa sobre programas de movilidad internacional de estudiantes de la UPV/EHU, en los términos del documento adjunto.

Hirugarrena.– Behin onartuta, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea.

Tercero.– Una vez aprobado, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Laugarrena.– Arautegi hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

Cuarto.– La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2017ko irailaren 28a.

Leioa, a 28 de septiembre de 2017.

Errektorea,

La Rectora,

NEKANE BALLUERKA LASA.

NEKANE BALLUERKA LASA.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

PEDRO MARÍA IRIONDO BENGOA.

PEDRO MARÍA IRIONDO BENGOA.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko UnibertsitateKO IKASLEEN NAZIOARTEKO MUGIKORTASUN PROGRAMEI BURUZKO ARAUTEGIA
NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Ikasleen mugikortasuna unibertsitateko ikasleen eskubide bezala eratzen da, 6/2001 Legean, haren 88. artikuluak mugikortasuna bultzatzea agintzen baitu. Gero, 2010eko amaieran, mugikortasun programetan parte hartzeko unibertsitateko ikasleen eskubidea aitortzen duen Unibertsitateko Ikasleen Estatutua argitaratzeak eskubide hori gauzatzea erraztu zuen, oinarrizko esparrua eta kredituak aitortzeko prozedurak arautu baitzituen.

La movilidad estudiantil se configura como uno de los derechos de los y las estudiantes universitarios/as a partir de la Ley Orgánica 6/2001 en cuyo artículo 88 se ordena el fomento de la misma. Con posterioridad la publicación, a finales de 2010, del Estatuto del Estudiante Universitario en el que se reconoce el derecho del alumnado universitario a participar en programas de movilidad, contribuye a facilitar y desarrollar el ejercicio de aquél a través de la regulación del marco básico y los procedimientos para el reconocimiento de créditos.

Zentzu horretan, 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitateko ikasketa ofizialen antolakuntza ezartzen duenak, 6. artikuluan Kredituak Aitortzeko eta Transferitzeko sistema berria arautzen du, eta sistema horrek ordezkatzen ditu unibertsitate ikasketak baliokidetzeko prozesuak. Unibertsitateei kredituak aitortzeari eta transferitzeari buruzko arautegi bat egiteko eta argitaratzeko agindu zitzaien, ikasleen mugikortasuna bultzatzeko. Horretarako, Errege Dekretuak irizpide orokor batzuk ezartzen ditu 6. artikuluan, eta graduko tituluetarako irizpide espezifiko batzuk, berriz, 13. artikuluan.

En este sentido el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, regula en su artículo 6 un nuevo sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos que viene a sustituir los procesos de convalidación de estudios universitarios. De forma imperativa se exige a las universidades la elaboración y publicación de una normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos, a fin de favorecer la movilidad de estudiantes. Para ello, el Real Decreto establece unos criterios generales en su artículo 6 y unos criterios específicos para las titulaciones de grado en su artículo 13.

Eskakizun horri erantzuteko, gure unibertsitateak Graduko ikasketetan kredituak transferitzeko eta aitortzeko arautegi berria onartu zuen (Gobernu Kontseiluak 2012-04-27an onartutakoa), eta haren 9. eta 10. artikuluek mugikortasun eskubidearen ondorioak arautzen dituzte. Arautegi honek prozedura batzuk ezarri nahi ditu, aipatutako funtsezko arauetan antolatutako printzipioak gauzatu ahal izateko, erantzukizunen esparru bateratu bat ezartzeko eta mugikortasun programen garapena errazteko.

En respuesta a esta exigencia nuestra universidad publicó una nueva Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios de Grado (aprobada por Consejo de Gobierno de 27-04-2012) cuyos artículos 9 y 10 regulan los efectos del derecho a la movilidad. La normativa que se presenta pretende establecer procedimientos que permitan hacer efectivos los principios ordenados en las normas sustantivas mencionadas, establecer un marco común de responsabilidades y facilitar el desarrollo de los programas de movilidad.

I. TITULUA
TITULO I
PRINTZIPIO OROKORRAK
PRINCIPIOS GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Arautegi honen helburua da gradu, master eta/edo doktoregoko ikasketen parte bat beste unibertsitate batzuetan egitea erabakitzen duten ikasleen estatutua arautzeko araubide juridikoa bateratzea eta osatzea. Mugikortasun hori Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea parte den truke programa edo hitzarmen babesean egingo da, mugikortasun politika orokorrak garatzeari begira eta gestio akademikoko araudiarekin bat etorrita.

La presente normativa tiene por objeto unificar y completar el régimen jurídico destinado a regular el estatuto de aquellos y aquellas estudiantes que, en desarrollo de las políticas generales de movilidad, deciden, en armonía con la normativa de gestión académica, realizar parte de sus estudios de grado, máster y/o doctorado en otras universidades al amparo de los programas o convenios de intercambio en los que la UPV/EHU es parte.

2. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Arautegi hau aplikatuko zaie:

La presente normativa es aplicable a:

1.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak izenpetutako nazioarteko mugikortasun programen edo erakunde arteko hitzarmenen esparruan edo truke sareetan parte hartuta, beste herrialde batzuetako unibertsitate, erakunde edo enpresetan egonaldiak egiten dituzten ikasleei, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketa ofizialetan matrikulatuta egonda. Mugikortasun birtuala arautegi honen aplikazio eremuaren barruan geratuko da.

1.– Alumnado matriculado en estudios oficiales de la UPV/EHU que lleve a cabo estancias en universidades, instituciones o empresas de otros países en el marco de programas de movilidad internacional o convenios interinstitucionales suscritos por la UPV/EHU o a través de la participación en redes de intercambio. La movilidad virtual queda igualmente dentro del ámbito de aplicación de esta normativa.

2.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak sinatutako nazioarteko mugikortasun programen edo erakunde arteko hitzarmenen testuinguruan, beste herrialde batzuetako unibertsitateetatik etorri, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean ikasketak edo praktikak egiten dituzten ikasleei.

2.– Alumnado procedente de universidades de otros países que realice periodos de estudios o de prácticas en la UPV/EHU, en el marco de programas de movilidad internacional o convenios interinstitucionales suscritos por la UPV/EHU.

3.– Arautegi honen aplikazio eremutik kanpo geratzen dira nazioarteko mugikortasun programetatik edo hitzarmenetatik kanpo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek beste herrialde batzuetako erakundeetan egin ditzaketen jarduerak, baita beste herrialde batzuetako ikasleek gure unibertsitatean egin ditzaketenak ere.

3.– Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta normativa las actividades que puedan realizar durante sus estancias los y las estudiantes de la UPV/EHU en instituciones de otros países o los y las estudiantes de instituciones de otros países en nuestra Universidad al margen de los programas de movilidad internacional o convenios suscritos por la misma.

Beste erakunde batzuen araudia duten eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak parte hartzen duen programetan, arautegi hau osagarria izango da.

En aquellos programas cuya regulación dependa de otras instituciones y en los que participe la UPV/EHU esta normativa tendrá carácter complementario.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

1.– Nazioarteko mugikortasuna: ikasketak egiten diren herrialdea ez den beste herrialde bateko unibertsitate, erakunde edo enpresa batean egindako aldi baterako egonaldia, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak izenpetutako mugikortasun programen edo erakunde arteko hitzarmenen esparruan egindakoa, jatorrizko erakundean balio akademikoren bat izango duten emaitzak emango dituen prestakuntza programa bat garatzeko. Egonaldi horren xedea ez da izango atzerriko erakundean tituluren bat lortzea. Nolanahi ere, ez dago eragozpenik mugikortasun berean atzerriko unibertsitatean titulu ofizialen bat lortzeko, baldin eta horretarako hitzarmenen bat balego (matrikularen tasak soilik Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean ordaintzen direnean, betiere).

1.– Movilidad internacional: la estancia temporal en una universidad, institución o empresa de un país distinto a aquel en el que se cursan estudios en el marco de los programas de movilidad o convenios interinstitucionales suscritos por la UPV/EHU para desarrollar un programa formativo de cuyos resultados se obtendrá algún tipo de reconocimiento académico en la institución de origen. Dicha estancia no tendrá por objeto la obtención de título alguno en la institución de destino. No obstante, nada impide que una misma movilidad pueda también conducir a una titulación oficial en la universidad de destino si existiera un convenio a tal efecto (siempre que las tasas de matrícula se abonen exclusivamente en la UPV/EHU).

Ohiko mugikortasunaren oinarriak honako hauek dira: erakunde sinatzaileen arteko elkarrekikotasuna, matrikula tasa edo prezioen doakotasuna atzerriko unibertsitateetan, non eta erakundeen arteko akordioak besterik ezartzen duen, eta egonaldian lortutako kredituen aitortza.

La movilidad convencional se basa en la reciprocidad entre las instituciones firmantes, la gratuidad de los precios o tasas de matrícula en las universidades de destino, salvo que el acuerdo interinstitucional disponga otra cosa, y el reconocimiento de los créditos obtenidos durante su estancia.

Mugikortasun birtuala mugikortasun modalitate bat da, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien (IKT) erabileraren bidez beste unibertsitate batean aldi baterako egonaldi fisikoa ordezkatzen duena. Mugikortasun fisikoaren onura berberak lor daitezke, lekualdatzeko beharra izan gabe.

La movilidad virtual se refiere a aquella modalidad de movilidad que sustituye la estancia temporal física en otra universidad por el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para obtener los mismos beneficios que se alcanzan con la movilidad física pero sin necesidad de desplazarse.

2.– Erakunde arteko hitzarmena: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak eta unibertsitate, erakunde edo enpresa batek edo gehiagok ikasleen nazioarteko mugikortasuna arautzeko sinatutako akordioa da.

2.– Convenio interinstitucional: se entiende por tal el acuerdo firmado por la UPV/EHU y una o más universidades, instituciones o empresas para regular la movilidad internacional de estudiantes.

3.– Kupo orokorreko truke hitzarmena: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak sinatutako truke hitzarmenak dira, ikastegi bakoitzerako plaza esleituak ez dituztenak.

3.– Convenio de intercambio de cupo general: se denominan así los convenios de intercambio suscritos por la UPV/EHU que no tienen asignadas plazas por centro.

4.– Ikastegiko truke hitzarmena: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak sinatutako truke hitzarmenak dira, adostutako plazak ikastegi parte hartzaile baten edo batzuen interesak biltzen dituen eranskin baten arabera banatzen dituztenak.

4.– Convenio de intercambio de centro: se denominan así los convenios de intercambio suscritos por la UPV/EHU que distribuyen las plazas acordadas conforme a un anexo en el que se recogen los intereses del centro o los centros participantes.

5.– Nazioarteko mugikortasun programa: ikasleen nazioarteko mugikortasunerako ekintza plana, hainbat herrialdetako unibertsitate edo erakundeen arteko akordio multzo batean oinarritzen dena.

5.– Programa de movilidad internacional: plan de acción para la movilidad internacional de estudiantes que se sustenta en un conjunto de acuerdos entre universidades o instituciones de varios países.

6.– Ikasketak egiteko nazioarteko mugikortasun ikaslea: nazioarteko mugikortasun programa baten edo erakunde arteko hitzarmen baten esparruan, ikasketen parte bat beste herrialde bateko unibertsitate batean egiten duen ikaslea. Ikasketa horiek aitortza akademikoren bat eduki behar dute ikaslearen jatorrizko unibertsitatean, baina ez dute balio atzerriko unibertsitatean titulu ofizial bat lortzeko.

6.– Estudiante de movilidad internacional con fines de estudios: estudiante que realiza parte de sus estudios en una universidad de otro país en el marco de un programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional. Estos estudios deben conllevar algún tipo de reconocimiento académico en la universidad de origen del o la estudiante, pero no serán conducentes a la obtención de una titulación oficial en la universidad de destino.

7.– Praktikak egiteko nazioarteko mugikortasun ikaslea: nazioarteko mugikortasun programa edo erakunde arteko hitzarmen baten esparruan praktikaldia beste herrialde bateko unibertsitate, erakunde edo enpresa batean egiten duen ikaslea edo gradudun berria.

7.– Estudiante de movilidad internacional para la realización de prácticas: estudiante o recién graduado o graduada que realiza un periodo de prácticas en una universidad, institución o empresa de otro país en el marco de un programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional.

8.– Kanpora doan ikaslea: beste herrialde bateko unibertsitate, erakunde edo enpresa batean nazioarteko mugikortasuna egiten duen Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea.

8.– Estudiante saliente: estudiante de la UPV/EHU que realiza una movilidad internacional en una universidad, institución o empresa de otro país.

9.– Kanpotik datorren ikaslea: beste herrialde bateko unibertsitate batetik etorri eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean nazioarteko mugikortasun bat egiten duen ikaslea.

9.– Estudiante entrante: estudiante procedente de una universidad de otro país que realiza una movilidad internacional en la UPV/EHU.

10.– Mugikortasun koordinatzailea: ikastegian nazioarteko mugikortasun ikasleak babestu edo zaintzeko erantzukizunak dituen dekanordea, zuzendariordea edo zuzendaritzako kidea.

10.– Coordinador/a de movilidad: son los/as vicedecanos/as, subdirectores/as, o miembros del equipo directivo que tengan atribuidas las responsabilidades de su centro respecto a la tutela y apoyo al o a la estudiante de movilidad internacional.

11.– Hitzarmen akademikoa: ikasleak atzerriko unibertsitatean egingo dituen irakasgaiak, gaiak eta jarduerak modu loteslean biltzen dituen dokumentua da, eta bertan ere adierazten da jatorrizko unibertsitateko ikasketa planaren irakasgaiekiko baliokidetasuna, edukiari, eskola orduei eta iraupenari dagokienez. Dokumentu hau ikasleak egindako nazioarteko mugikortasunaren aitortza akademikoa egiteko oinarria da, eta ikasleak eta jatorrizko nahiz atzerriko erakundeetako mugikortasun arduradunek sinatuta egon beharko du.

11.– Acuerdo académico: se denomina así al documento en el que se recogen, con carácter vinculante, las asignaturas, materias y actividades que el o la estudiante va a realizar en la universidad de destino, con indicación de la equivalencia con las asignaturas correspondientes a su plan de estudios en la universidad de origen en contenido, carga lectiva y duración. Este documento es la base para efectuar el reconocimiento académico de la movilidad internacional realizada por el o la estudiante y debe estar obligatoriamente firmado por el o la estudiante y los y las responsables de movilidad en las instituciones de origen y destino.

12.– Praktiken akordioa: ikasleak atzerriko unibertsitatean, erakundean edo enpresan egingo dituen praktikak edo jarduerak modu loteslean biltzen dituen dokumentua da, eta bertan ere adierazten da jatorrizko unibertsitateko ikasketa planaren irakasgaiekiko baliokidetasuna, edukiari, eskola orduei eta iraupenari dagokienez, baldin eta praktikak plan horren barruan sartuta badaude. Dokumentu hau ikasleak egindako nazioarteko mugikortasunaren aitortza akademikoa egiteko oinarria da, eta ikasleak eta jatorrizko nahiz atzerriko erakundeetako mugikortasun arduradunek sinatuta egon beharko du.

12.– Acuerdo de prácticas: documento en el que se recogen, con carácter vinculante, las actividades o prácticas a realizar por el o la estudiante o recién graduado/a en la universidad, institución o empresa de destino, con indicación de la equivalencia con las asignaturas correspondientes a su plan de estudios en la universidad de origen, en contenido y duración, si las practicas forman parte del mismo. Este documento es la base para efectuar el reconocimiento académico de la movilidad internacional realizada por el o la estudiante y debe estar obligatoriamente firmado por el o la estudiante y los y las responsables de movilidad en las instituciones de origen y destino.

13.– Aitortza akademikoa: nazioarteko mugikortasunean lortutako emaitza akademikoak jatorrizko unibertsitatearen ikaslearen espedientean sartzea da, praktiken edo hitzarmen akademikoa oinarri hartuta.

13.– Reconocimiento académico: consiste en la incorporación en el expediente del o la estudiante en la universidad de origen de los resultados académicos o del aprovechamiento obtenidos durante la movilidad internacional y se sustenta en el acuerdo académico o de prácticas.

II. TITULUA
TÍTULO II
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko IKASLEEN NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNA: KANPORA DOAZEN IKASLEAK
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA UPV/EHU: ESTUDIANTES SALIENTES

4. artikulua.– Kanpora doazen ikasleen eskubideak.

Artículo 4.– Derechos de los y las estudiantes salientes.

Kanpora doazen ikasleek eskubide hauek izango dituzte:

Los y las estudiantes salientes tendrán derecho a:

a) Ikasleen nazioarteko mugikortasun eskumena duen errektoreordetzak eta dagokien ikastegiek deialdiei, laguntzei, baldintzei eta beharrezkoak diren izapide administratiboei buruzko informazioa emateko eskubidea, nazioarteko mugikortasuna behar bezala planifikatu eta antolatzeko.

a) Ser informados/as por el vicerrectorado en el que recaigan las competencias de movilidad internacional de estudiantes y por los centros correspondientes acerca de las convocatorias, ayudas, requisitos y trámites administrativos necesarios para la adecuada planificación y organización de la movilidad internacional.

b) Ikastegian aholkularitza jasotzea, nazioarteko mugikortasunean egindako ikasketen ikasketa planei, baldintzei eta ikasketak aitortzeko baldintzei buruz, eta egonaldian laguntza jasotzea, haren aprobetxamendu egokirako.

b) Ser asesorados/as en su centro sobre los planes de estudios, requisitos y condiciones para el reconocimiento de los estudios que cursen durante la movilidad internacional y a recibir durante su estancia apoyo para su aprovechamiento.

c) Praktiken edo ikasketen hitzarmen bat egitea, non atzerriko unibertsitatean, erakundean edo enpresan egin beharreko programa jasoko den.

c) La formalización del acuerdo académico o de prácticas que recoja el programa a realizar en la universidad, institución o empresa en el extranjero.

d) Akordioa aldatzea, arautegi honetan jasotako baldintzetan.

d) La modificación del acuerdo en los términos que se recogen en esta normativa.

e) Atzerriko unibertsitate, erakunde edo enpresan egindako ikasketak, jarduerak edo praktikak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean egiten ari diren ikasketa planaren parte gisa aitortzea, hitzarmenean aurreikusitako baldintzetan. Kanpoan lortutako kalifikazioak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean erabilitako kalifikazio sistemara egokituko dira.

e) El reconocimiento de los estudios, actividades o prácticas realizadas en la universidad, institución o empresa de destino como parte del plan de estudios que estén cursando en la UPV/EHU en los términos previstos en el acuerdo. Las calificaciones obtenidas en destino se convertirán al sistema de calificaciones utilizado en la UPV/EHU.

f) Egindako mugikortasun programak eta lortutako emaitza akademikoak tituluaren gehigarri europarrean jasotzea, baita egindako ikasketei lotutako jarduera akademikoak ere, hitzarmenaren parte ez badira eta atzerriko unibertsitateak egiaztatzen baditu.

f) Que se recojan en el Suplemento Europeo al Título los programas de movilidad realizados y los resultados académicos obtenidos, así como todas aquellas actividades académicas relacionadas con los estudios cursados que no formen parte del acuerdo y sean acreditadas por la universidad de destino.

g) Mugikortasunerako laguntza ekonomikoak jasotzea, nazioarteko mugikortasun plaza lortzeko deialdian ezarritako baldintzetan.

g) La percepción de las ayudas económicas para la movilidad en los términos que establezca la convocatoria en la que se haya obtenido una plaza de movilidad internacional.

h) Aurreko atalean jasotako mugikortasun laguntzekin eta mugikortasunarekin berarekin bateraezinak ez diren bekak edo laguntza ekonomikoak mantentzea.

h) Mantener las becas o ayudas económicas cuya percepción no sea incompatible con las ayudas de movilidad recogidas en el apartado anterior ni con la propia movilidad.

5. artikulua.– Kanpora doazen ikasleen betebeharrak.

Artículo 5.– Deberes de los y las estudiantes salientes.

Kanpora doazen ikasleek betebehar hauek izango dituzte:

Los y las estudiantes salientes tendrán el deber de:

a) Atzerriko unibertsitatearen ikasketa planei, eskakizunei eta baldintzei buruz informatzea, mugikortasun koordinatzaileen aholkularitzaz.

a) Informarse, con el asesoramiento de los/as coordinadores/as de movilidad, sobre los planes de estudios, requisitos y condiciones de la universidad de destino.

b) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean eta atzerriko unibertsitate, erakunde edo enpresan eskatutako dokumentuak betetzea eta aurkeztea, ezarritako modu eta epe ofizialetan.

b) Cumplimentar y presentar los documentos exigidos, tanto en la UPV/EHU como en la universidad, institución o empresa de destino, en la forma y plazos oficiales que se establezcan.

c) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean hitzarmenean jasotako irakasgai, ikastaro edo jardueretan matrikulatzea, baita halakorik bada, hitzarmenaren aldaketatik eratorritakoetan ere, eta zerbitzu akademikoengatiko prezio publikoak ordaintzea, ezarritako epe ofizialetan.

c) Matricularse en la UPV/EHU de las asignaturas, cursos o actividades que consten en el acuerdo y, en su caso, de las derivadas de su modificación, así como efectuar el pago de los precios públicos por servicios académicos en los plazos oficiales que se establezcan.

d) Atzerriko herrialdean osasun estaldura edukitzea, egonaldiak iraun bitartean, baita unibertsitateak, erakundeak edo enpresak eska dezaketen beste edozein estaldura osagarri ere.

d) Disponer de cobertura sanitaria en el país de destino durante la estancia, así como de cualquier otra cobertura adicional que la universidad, institución o empresa de destino les pueda requerir.

e) Dagozkion izapideak egitea, haren egoera juridikoa atzerriko herrialdean indarrean dagoen legedira egokitu dadin.

e) Realizar los trámites correspondientes, a fin de que su situación jurídica en el país de destino se adecue a las exigencias de la legislación vigente.

f) Irakaskuntza jasoko den edo praktikak egingo diren hizkuntzaren gaitasuna egiaztatzea, dagokion programa edo hitzarmenaren arabera edo atzerriko unibertsitateak, erakundeak edo enpresak eskatutakoaren arabera.

f) Acreditar la competencia lingüística en el idioma en que se va a recibir la docencia o en el que se realicen las prácticas, de acuerdo con el programa o convenio correspondiente o el que exija la universidad, institución o empresa de destino.

g) Egonaldian Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean trukerako matrikulatutako kredituen erdiak, gutxienez, gainditzea. Erdiak gainditzen ez badira, mugikortasunerako jasotako laguntzak itzultzea erreklamatuko da.

g) Superar, durante el periodo de estancia concedido, al menos el cincuenta por ciento de los créditos matriculados como de intercambio en la UPV/EHU. La no superación de ese porcentaje dará lugar a la reclamación de la devolución de las ayudas percibidas para llevar a cabo la movilidad.

h) Atzerriko unibertsitate, erakunde edo enpresara sartzea, hark ezarritako datan, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen dokumentuen bidez sarrera horren berri ematea, dagokion mugikortasun programan edo hitzarmenean ezarritako epeetan.

h) Incorporarse a la universidad, institución o empresa de destino en la fecha establecida por esta y comunicar dicha incorporación a través de los documentos correspondientes a la UPV/EHU en los plazos fijados por el programa de movilidad o convenio correspondiente.

i) Atzerriko unibertsitate, erakunde edo enpresaren arauak betetzea.

i) Cumplir las normas de la universidad, institución o empresa de destino.

j) Praktiken edo hitzarmen akademikoan adostutako mugikortasun programa betetzea, azterketak eta beste ebaluazio modu batzuk barne hartuta.

j) Llevar a cabo el programa de movilidad acordado en el acuerdo académico o de prácticas, incluidos los exámenes y otras formas de evaluación.

6. artikulua.– Kanpora doazen ikasleentzako mugikortasun modalitateak.

Artículo 6.– Modalidades de movilidad para estudiantes salientes.

Kanpora doazen ikasleentzat bi mugikortasun modalitate hauek bereizten dira:

Se distinguen estas dos modalidades de movilidad para estudiantes salientes:

a) Ikasketak egiteko nazioarteko mugikortasuna.

a) Movilidad internacional con fines de estudios.

b) Praktikak egiteko nazioarteko mugikortasuna.

b) Movilidad internacional para la realización de prácticas.

7. artikulua.– Mugikortasunaren araubide akademikoa.

Artículo 7.– Régimen académico de la movilidad.

1.– Izenpetutako nazioarteko mugikortasun programen edo erakunde arteko hitzarmenen esparruan, nazioarteko mugikortasun deialdiek parte hartzeko baldintzak eta hautaketa irizpideak jaso beharko dituzte, baita erreklamazioak aurkezteko erregimena ere. Mugikortasun horrek ikaslearen tituluaren prestakuntza akademikoari eta beste prestakuntza arlo integral batzuei erantzungo die.

1.– En el marco de los programas de movilidad internacional o convenios interinstitucionales suscritos, las convocatorias de movilidad internacional deberán recoger, entre otros aspectos, los requisitos de participación y los criterios de selección, así como el régimen para la presentación de reclamaciones. Dicha movilidad atenderá a la formación académica propia de la titulación y a otros ámbitos de formación integral del o de la estudiante.

2.– Graduko ikasketen ikasleek lehentasunez ikasketen bigarren erdian egin ahal izango dituzte nazioarteko mugikortasunak.

2.– Los y las estudiantes de enseñanzas de grado podrán realizar movilidades internacionales preferentemente en la segunda mitad de sus estudios.

3.– Nazioarteko programak edo hitzarmenak besterik ezarri ezean, nazioarteko mugikortasunek, ikasturte bakoitzeko eta oro har, gutxienez hiru hilabete eta gehienez ikasturte oso bat iraungo dute, hirurogei eta laurogeita hamar kreditu bitarteko masterren kasuan izan ezik, halakoetan mugikortasuna gehienez lauhileko batekoa izango baita. Praktiketarako mugikortasunetan, gutxieneko iraupena bi hilabetekoa izango da. Hasiera batean muga hori ez da kontuan hartuko doktoregoen mugikortasunerako, zeina; edonola ere, dagokion programan arautuko baita.

3.– Salvo que el programa internacional o el convenio establezca otra cosa, las movilidades internacionales tendrán, por curso académico y con carácter general, una duración mínima de tres meses y máxima de un curso completo, salvo en los másteres de sesenta a noventa créditos, en los que la movilidad podrá ser, como máximo, de un cuatrimestre. En las movilidades para prácticas, la duración mínima será de dos meses. Esta limitación no opera inicialmente para la movilidad durante el doctorado que en todo caso se regulará en el programa correspondiente.

Modu berean, titulu bikoitzeko programei lotutako egonaldiak horrelako tituluak arautzen dituzten hitzarmenen arabera arautuko dira, eta iraupena luzeagoa izan daiteke, nahiz eta arautegi honen ondorioetarako urtebetekoak izango diren gehienez.

De igual modo, las estancias asociadas a programas de doble titulación se regularán conforme a los convenios que las regulen y la duración podrá ser superior si bien a efectos de esta normativa se considerarán de un año como máximo.

4.– Nazioarteko mugikortasunen bidez ikasketa planetan ikasleak gainditutako kredituen baturak ezin du gainditu dagokion titulua lortzeko beharrezkoak diren kredituen erdia, non eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak parte hartzen duen nazioarteko titulu bikoitzak, anizkunak edo bateratuak diren; izan ere, horrelakoak beren hitzarmenetan zehaztutakoaren arabera arautuko dira. Kreditu kopurua alde batera utzita, truke programa bakoitzak ezarriko du bere babesean ikasle batek mugikortasun ekintzetan zenbat aldiz parte har dezakeen gehienez. Nazioarteko harremanen eskumena duen Errektoreordetzak kudeatutako programetako bitan parte hartu ahal izango da, gehienez ere, titulu bakoitzeko, baina ikasturte desberdinetan.

4.– La suma de los créditos superados por el o la estudiante en su plan de estudios a través de movilidades internacionales no podrá ser superior al cincuenta por ciento de los créditos necesarios para obtener el título correspondiente, salvo que se trate de titulaciones internacionales dobles, múltiples o conjuntas en las que participe la UPV/EHU, que se regirán por lo especificado en su propio convenio. Independientemente del número de créditos, cada programa de intercambio establecerá respectivamente el número máximo de veces que a su amparo un estudiante puede participar en acciones de movilidad. Se podrá participar en un máximo de dos de los programas gestionados por el Vicerrectorado en el que recaigan las competencias de Relaciones Internacionales por titulación, pero siempre en años académicos distintos.

5.– Ikasketak egiteko nazioarteko mugikortasunetan, akordioak eskola ordu hauei dagozkien kredituak aurreikusi beharko ditu gutxienez: ikaslearen ikasketa planaren irakasgaien berrogeita zortzi kreditu, ikasturte osoko egonaldietan, hogeita lau kreditu, lauhileko egonaldietan, eta hamabi kreditu, hiruhilekokoetan. Gehieneko eskola orduak, oro har, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko iraunkortasun arauetan zehaztutakoak izango dira; nolanahi ere, gomendagarria da hirurogei kreditukoa izatea ikasturte osorako, hogeita hamar kreditukoa lauhileko baterako, eta hamabost kreditukoa hiruhileko baterako.

5.– En las movilidades internacionales con fines de estudio, el acuerdo deberá contemplar una carga lectiva de, al menos, cuarenta y ocho créditos en asignaturas del plan de estudios del o la estudiante para las estancias de curso completo, veinticuatro créditos para las estancias cuatrimestrales y doce créditos para las trimestrales. La carga lectiva máxima será la que venga determinada, con carácter general, en las normas de permanencia de la UPV/EHU, siendo no obstante recomendable que sea de sesenta créditos para un curso completo, treinta créditos para un cuatrimestre y quince créditos para un trimestre.

6.– Hitzarmen akademikoan ezin izango dira sartu Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean «gainditua» edo «gutxiegi» gisa kalifikatuta dauden irakasgaiak, eta ezingo da eskatu ere irakasgai horiek onartzea atzerriko unibertsitatean egindako beste batzuengatik.

6.– En el acuerdo académico no se podrán incluir asignaturas ya calificadas en la UPV/EHU como «aprobado» o «suspenso», ni pedir el reconocimiento de dichas asignaturas por otras cursadas en la universidad de destino.

7.– Nazioarteko mugikortasun programetan parte hartzen duten ikasleek ez dute nahitaez matrikulatu beharko gainditu gabeko irakasgaietan, beste batzuetan lehenengoz matrikulatzeko baldintza gisa.

7.– Los y las estudiantes que participan en programas de movilidad internacional no estarán obligados a matricularse en asignaturas no superadas como requisito para matricularse en otras distintas por primera vez.

8.– Atzerriko unibertsitatean hitzarmenaren barruan sartutako irakasgaien deialdiei dagokienez, unibertsitate horretan irakasgai horietarako eta mugikortasuna egiten den ikasturtean egiten diren deialdietara aurkezteko eskubidea izango du ikasleak.

8.– El número de convocatorias a las que tiene derecho el o la estudiante en la universidad de destino para las asignaturas incluidas en su acuerdo serán las que se lleven a cabo en dicha universidad para esas asignaturas y durante el curso académico en el que realice la movilidad.

9.– Mugikortasunaren ikasturtean, ikasleak hitzarmenean jasotako irakasgaiak atzerriko unibertsitatean gainditu ez baditu edo deialdietara aurkeztu ez bada, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean ez du horien azterketa egiteko eskubiderik izango. Edonola ere, ikasleak gainditu ez badu eta egonaldia amaitu ondoren atzerriko unibertsitatearen deialdira aurkeztu nahi badu, urruneko azterketa egin ahal izango du Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean, baldin eta horretarako baldintzak bideragarriak badira, atzerriko unibertsitateak aukera ematen badu eta dagokion dokumentazioa ematen bazaio ikastegiko nazioarteko mugikortasuneko arduradunari edo haren ordezkoari. Hori eginez gero, atzerriko unibertsitatearen ardura izango da bai proba prestatzea bai ebaluatzea.

9.– Durante el curso académico en el que realice la movilidad, el o la estudiante no tendrá derecho a examinarse en la UPV/EHU de las asignaturas incluidas en el acuerdo y que haya suspendido o a las que no se haya presentado en la universidad de destino, debiendo hacer uso de las convocatorias que contemple la normativa académica de dicha universidad. No obstante, si el o la estudiante hubiese suspendido y deseara hacer uso de una convocatoria de la universidad de destino una vez finalizada su estancia en la misma, podrá hacerlo a distancia en la UPV/EHU siempre que las condiciones de realización de la prueba sean viables, la universidad de destino lo contemple y facilite la documentación oportuna al responsable de movilidad internacional del centro o persona en quien delegue. En este caso, tanto la elaboración de la prueba como su posterior evaluación serán responsabilidad de la universidad de destino.

Salbuespen gisa, atzerriko unibertsitatean gainditu ez den irakasgaia Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean dagokion titulua amaitzeko ikasleari geratzen zaion irakasgai bakarraren baliokidea bada, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko deialdi batean azterketa egin ahal izango du, betiere irakasgai baliokideak 12 kreditu baino gehiago ez baditu. Ikasketak amaitzeko irakasgai bakarra kontsideratzeari begira, ez dira kontuan hartutako praktiketako kredituak, gradu amaierako lana, kanpoko praktikak edo ikasketa planetan irakasgai baliokide gisa sartutako irakasgaiak.

Excepcionalmente, cuando se trate de una asignatura suspendida en la universidad de destino y sea equivalente en la UPV/EHU a la única que le falte al o a la estudiante para finalizar los estudios de la titulación correspondiente, podrá examinarse en una convocatoria de la UPV/EHU, siempre que dicha asignatura equivalente no tenga más de 12 créditos. A efectos de considerar la asignatura como la única para finalizar los estudios, no se tendrán en cuenta los créditos de prácticas, trabajo fin de grado, prácticas externas o asignaturas equivalentes incluidas como tales en los correspondientes planes de estudio).

10.– Nazioarteko mugikortasun programak edo erakunde arteko hitzarmenak kontrakorik ezarri ezean, atzerriko unibertsitateak ez dizkie zerbitzu akademikoengatik prezio publikoak ordainaraziko hartutako ikasleei, jatorrizko unibertsitatean ordainduko baitira.

10.– A menos que el programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional establezca lo contrario, la universidad de destino eximirá del pago de los precios públicos por servicios académicos a los y las estudiantes de movilidad internacional que reciba, que serán abonados en la universidad de origen.

8. artikulua.– Nazioarteko mugikortasun plazen deialdietan parte hartzeko baldintza orokorrak.

Artículo 8.– Requisitos generales de participación en las convocatorias de plazas de movilidad internacional.

Truke ekintza batean parte hartzeko ezinbesteko baldintza da aldez aurretik erakundeen artean aldebiko edo alde askotako akordio bat izatea edo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak edo haren ikastegi batek truke sare batean parte hartzea. Baldintza hori betetzen ez duen eskaerarik ez da onartuko.

Se considera requisito imprescindible para participar en una acción de intercambio que previamente exista un acuerdo bilateral o multilateral vigente entre instituciones o que la UPV/EHU o algún centro de la misma participe en una red de intercambio. No se atenderá ninguna petición que no satisfaga este requisito.

1.– Erasmus ikasketa edo praktiketarako mugikortasun programan parte hartzeko, beharrezkoa izango da programaren berezko arautegiak ezarritako eskakizunak betetzea. Nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzaren berezko programetan parte hartzeko, dagokion hitzarmenak edo programak ezarritako baldintza akademiko orokorrak eta, hala badagokio, hizkuntzakoak betetzeaz gainera, beharrezkoa izango da naziotasun espainiarra izatea, Europa Batasunaren herrialde bateko kidea izatea edo hirugarren herrialde batekoa, ikasketak direla-eta Espainian egonaldi edo bizilekua izateko baimena izanda mugikortasunak irauten duen aldi osorako.

1.– Para participar en el programa de movilidad para estudios o prácticas Erasmus será necesario cumplir con las exigencias que establezca la normativa propia del programa. Para participar en los programas propios del vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales será necesario, además de cumplir con los requisitos generales académicos y, en su caso, de idioma, que establezca el programa o convenio correspondiente, tener la nacionalidad española, ser nacional de un país integrante de la UE, o nacional de un país tercero con permiso de residencia o estancia por estudios en España válido para todo el tiempo de duración de la movilidad.

2.– Bai mugikortasun eskaera egiteko unean bai atzerriko unibertsitateko egonaldian, ikasleak matrikulatuta egon beharko du atzerrian egingo dituen ikasketak baliokidetuko dituen Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen tituluan.

2.– Tanto en el momento de realizar la solicitud de movilidad como durante la estancia en la universidad de destino, el alumnado deberá estar matriculado en la titulación de la UPV/EHU a la que se asimilen los estudios que va a realizar en el extranjero.

Aurrekoa gorabehera, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko graduko ikasketa ofizialen azken mailan matrikulatutako ikasleek 60 kredituko masterretarako nazioarteko mugikortasun deialdietan parte hartu ahal izango dute. Horrelakoetan, plaza emateko baldintza izango da ikaslea masterrean onartua izatea eta matrikulatzea.

No obstante lo anterior, los y las estudiantes matriculados/as en el último curso de los estudios oficiales de grado de la UPV/EHU, podrán participar en las convocatorias de movilidad internacional para másteres de 60 créditos; en este caso la concesión de plaza quedará condicionada a la posterior admisión y matrícula del o la estudiante en el máster.

Praktiketarako mugikortasun ikasleen kasuan, praktikak egingo dituzten unibertsitate, enpresa edo erakundearen onarpena izan beharko dute, praktikak egiten hasi aurretik.

En el caso de los estudiantes de movilidad para prácticas deberán contar además con la aceptación de una universidad, empresa o institución de destino donde llevar a cabo las prácticas con antelación a la realización de las mismas.

3.– Harrerako erakundeak hizkuntza ezagutzari buruz ezar ditzakeen baldintzak betetzea.

3.– Cumplir con los requisitos específicos de conocimiento de idioma que pueda establecer la institución de acogida.

4.– Kanpotik datozen ikasleek ezingo dute parte hartu Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen nazioarteko mugikortasun deialdietan.

4.– Quedan excluidos de participar en las convocatorias de movilidad internacional de la UPV/EHU los y las estudiantes entrantes.

9. artikulua.– Nazioarteko mugikortasun plazen deialdietan parte hartzeko baldintza espezifikoak.

Artículo 9.– Requisitos específicos de participación en las convocatorias de plazas de movilidad internacional.

1.– Modu osagarrian, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko master eta graduko titulu ofizialen berezitasun akademikoei erreparatuta, unibertsitate ikastegiek, beren kide anitzeko gobernu organoaren bidez, beren titulu guztietan edo batzuetan parte hartzeko baldintza espezifikoak onartu ahal izango dituzte, errektoreordetzak zehaztutako nazioarteko mugikortasun plazen deialdietan. Baldintza horiek ezin izango dira permisiboagoak izan errektoreordetzak ezarritakoak baino.

1.– Adicionalmente, y en atención a las particularidades académicas de las distintas titulaciones oficiales de grado y de máster de la UPV/EHU, los centros universitarios podrán aprobar por acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, requisitos específicos de participación para todas o algunas de sus titulaciones en las convocatorias de plazas de movilidad internacional que así se determinen por el Vicerrectorado. Dichos requisitos no podrán ser más permisivos que los establecidos por el Vicerrectorado.

2.– Ikastegiek parte hartzeko baldintza espezifikoen berri emango diete ikasleei, informazioa zabaltzeko ezarritako bitartekoen bidez.

2.– Los centros pondrán en conocimiento de sus estudiantes, a través de los canales de difusión de la información que tengan establecidos, los requisitos específicos de participación.

10. artikulua.– Nazioarteko mugikortasun plazen deialdietan parte hartzen duten ikasleak hautatzeko irizpide orokorrak.

Artículo 10.– Criterios generales de selección de los y las estudiantes que participen en las convocatorias de plazas de movilidad internacional.

1.– Nazioarteko mugikortasun programetan edo erakunde arteko hitzarmenetan ezarritakoaren arabera, mugikortasun plazetarako deialdiek ikasleak hautatzeko irizpideak zehaztuko dituzte, eta horietako bat izango da eskatzailearen espediente akademikoaren batez besteko nota, egiten ari den ikasketetan eta laguntza eskatzen duen arloan.

1.– En el marco de lo dispuesto en los programas de movilidad internacional o convenios interinstitucionales correspondientes, las convocatorias de plazas de movilidad concretarán los criterios de selección de estudiantes, entre los que deberá figurar la nota media del expediente académico del o la solicitante en los estudios que esté cursando y en el ámbito de los cuales se solicita la ayuda.

2.– Hirurogei kredituko unibertsitate master ofizialen ikasketen mugikortasunak direnean, batez besteko nota ikasleari masterrerako sarbidea ematen dioten ikasketak aintzat hartuta kalkulatuko da.

2.– Cuando se trate de movilidades en estudios oficiales de másteres universitario de 60 créditos, la nota media se calculará respecto de los estudios que han dado acceso al o la estudiante a los citados estudios.

3.– Ikasle gehiagoren parte hartzea bermatzeko, dagokion erakunde arteko hitzarmen edo nazioarteko mugikortasun programaren testuinguruan eta ikasketa ziklo berean, aurretik nazioarteko mugikortasunik egin ez dutenei emango zaie lehentasuna deialdietan.

3.– Con el fin de garantizar la participación de un mayor número de estudiantes, las respectivas convocatorias darán prioridad a aquellos/as que no hubieran realizado previamente una movilidad internacional en el ámbito del convenio interinstitucional o programa de movilidad internacional convocado y en el mismo ciclo de estudios.

4.– Berdinketak ematen direnean, mugikortasuna eskatzen den ikasketetan kreditu gehiago gaindituta dituenaren alde egingo da.

4.– Los casos de empate se priorizaran a favor de quien acredite un mayor número de créditos superados en los estudios en que solicita la movilidad.

11. artikulua.– Nazioarteko mugikortasunerako laguntza ekonomikoak.

Artículo 11.– Ayudas económicas a la movilidad internacional.

1.– Nazioarteko mugikortasunerako plazen deialdiek atzerriko plazak esleituko dituzte, eta ez dute finantzaketa bermatuko.

1.– Las convocatorias de plazas de movilidad internacional adjudicarán plazas en destino y no implicarán garantía de financiación.

2.– Nazioarteko mugikortasunerako laguntza ekonomikoen esleipena arautuko da, deialdian eta dagokion nazioarteko mugikortasun programan edo erakunde arteko hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

2.– La asignación de ayudas económicas a la movilidad internacional se regirá por lo dispuesto en la convocatoria y en el marco del programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional correspondiente.

12. artikulua.– Hitzarmen akademikoa.

Artículo 12.– El acuerdo académico.

1.– Hitzarmen akademikoa unibertsitate parte hartzaileen malgutasunean eta elkarrekiko konfiantzan oinarrituko da, eta bat etorriko da gaian indarrean den araudiarekin eta nazioarteko mugikortasun programan edo erakunde arteko hitzarmenean araututakoarekin. Akordioa egitean, aintzat hartuko da irakasgaien eta programen arteko antzekotasuna, baita garatu beharreko jarduera akademikoen eta eskuratu beharreko gaitasunen prestakuntza balio osoa ere.

1.– El acuerdo académico se basará en la flexibilidad y confianza mutua entre las universidades participantes de conformidad con la normativa vigente en la materia y con la regulación del programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional. En su elaboración se atenderá a la afinidad entre asignaturas y programas, así como al valor formativo conjunto de las actividades académicas a desarrollar y a las competencias a adquirir.

2.– Atzerriko unibertsitatean egindako ikasketen aitortza akademikoa lortzeko, ikasleak aitortu nahi dituen irakasgai guztiez matrikulatu beharko da Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean, hitzarmenean zehaztutako baldintzetan.

2.– Para que los estudios realizados en la universidad extranjera puedan ser objeto de reconocimiento académico, el o la estudiante ha de matricularse en la UPV/EHU de todas las asignaturas cuyo reconocimiento pretenda efectuar, en los términos que figuren en el acuerdo.

3.– Hitzarmenean ikaslearen ikasketa planaren oinarrizko prestakuntzako irakasgaiak, nahitaezkoak, hautazkoak, praktikak eta gradu edo master amaierako lanak sartu ahal izango dira, non eta ikastegiak kontrakoa ezartzen duen.

3.– En el acuerdo podrán incluirse asignaturas de formación básica, obligatorias, optativas, prácticas y trabajos de fin de grado o fin de máster del plan de estudios del o de la estudiante, a no ser que el centro determine lo contrario.

4.– Ikasleak mugikortasun koordinatzailearekin adostuko du atzerriko unibertsitatean egin beharreko hitzarmena.

4.– El o la estudiante acordará con el/la coordinador/a de movilidad el acuerdo a realizar en la universidad de destino.

5.– Atzerriko unibertsitatearen kalifikazio sistema Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearenaz bestelakoa denean, mugikortasun koordinatzaileak kalifikazioen baliokidetasunari buruzko informazioa eman beharko dio ikasleari, hitzarmena sinatu baino lehen.

5.– Cuando el sistema de calificaciones de la universidad de destino sea diferente al de la UPV/EHU, el/la coordinador/a de movilidad deberá informar al o la estudiante de la equivalencia de calificaciones con anterioridad a la firma del acuerdo.

6.– Behin finkatuta, hitzarmena sinatu beharko dute ikasleak, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegiko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileak eta atzerriko unibertsitateko agintari akademiko eskudunek.

6.– Una vez establecido, el acuerdo académico deberá ser firmado por el o la estudiante, el/la coordinador/a de movilidad internacional del centro en la UPV/EHU, y por las autoridades académicas competentes de la universidad de destino.

7.– Hitzarmena egonaldia hasi aurretik sinatu beharko da; edonola ere, ikasleari egotz ezin dakizkiokeen salbuespenezko inguruabarrak ematen badira, ikaslea atzerriko unibertsitatean egonaldia hasi ondoren sinatu ahal izango da. Behin sinatuta, loteslea izango da, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean aitortua izateari begira.

7.– El acuerdo deberá firmarse con anterioridad al inicio de la estancia; no obstante, en circunstancias excepcionales no imputables al o la estudiante, podrá firmarse una vez incorporado el o la estudiante a la universidad de destino. Una vez firmado, tendrá carácter vinculante a efectos de reconocimiento en la UPV/EHU.

8.– Hitzarmenean aldaketak egin ahal izango dira atzerriko unibertsitatean sartu eta hilabeteko epean, baldin eta hasieran aurreikusitako jarduera akademikoen eta unibertsitate horretan benetan eskainitakoen artean desadostasunik bada, prestakuntza jardueren hasierako aukeraketa bidera ezina dela egiaztatzen bada edo behar bezala justifikatutako bestelako arrazoirik ematen bada. Ikasturte osoko egonaldiak direnean, ikasleek bigarren lauhilekoa hasi eta hilabeteko epea izango dute ere, lauhileko horren irakasgaiak aldatzeko.

8.– Será posible realizar modificaciones del acuerdo en el plazo de un mes desde la incorporación a la universidad de destino en caso de que existan discordancias entre las actividades académicas inicialmente previstas y las realmente ofrecidas en dicha universidad, se constate que la elección inicial de actividades formativas resulta inviable, o por otras causas debidamente justificadas. Cuando se trate de estancias de curso completo, los y las estudiantes dispondrán además del plazo de un mes desde el inicio del segundo cuatrimestre para realizar modificaciones en las asignaturas de dicho cuatrimestre.

Behin aldaketak adostuta, hitzarmen akademikoa sinatu beharko dute ikasleak, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegiko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileak eta atzerriko unibertsitateko agintari akademiko eskudunek. Hitzarmenaren aldaketak, behin formalizatuta, horren parte izango dira, eta izaera loteslea izango dute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean aitortza akademikoa lortzeari begira.

Una vez acordadas las modificaciones, el nuevo acuerdo deberá ser firmado por el o la estudiante, el o la coordinador/a de movilidad internacional en la UPV/EHU, y por las autoridades académicas competentes de la universidad de destino. Las modificaciones del acuerdo, una vez formalizadas, formarán parte de éste y tendrán carácter vinculante a efectos de reconocimiento académico en la UPV/EHU.

9.– Egonaldia luzatzea eta horren eraginak konpromiso akademikoan.

9.– Ampliación de estancia y efectos en el compromiso académico.

Atzerriko herrialdean egonaldia luzatu nahi duten ikasleek horretarako baimena eskatu beharko diete jatorrizko eta harrerako unibertsitateetako arduradunei. Baimena idatziz eman beharko da.

El alumnado que desee prolongar su estancia en el destino debe solicitar el permiso a los o las responsables en la universidad de origen y de acogida. La autorización debe constar por escrito.

Bi arduradunek baimena eman ondoren, atzerriko unibertsitatean egingo diren irakasgaien kopurua adostutakoa baino handiagoa izango denez, ikasleak ikasketen hitzarmen zabalagoa negoziatuko du, unibertsitateek onarpena eman eta hilabeteko epean. Hitzarmenaren aldaketak, behin formalizatuta, horren parte izango dira, eta izaera loteslea izango dute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean aitortza akademikoa lortzeari begira.

Una vez haya sido emitida la autorización por ambos/as responsables y dado que el número de asignaturas cursadas en la universidad de destino va a ser mayor que el acordado, el o la estudiante negociará un nuevo acuerdo académico ampliado en un plazo de un mes desde su aceptación por las universidades. Las modificaciones del acuerdo, una vez formalizadas, formarán parte de éste y tendrán carácter vinculante a efectos de reconocimiento académico en la UPV/EHU.

10.– 6. Eta 8. Ataletan adierazitako sinaduretako baten bat falta bada, hitzarmenak akademikoki loteslea izateari utziko dio.

10.– La ausencia de alguna de las firmas indicadas en los apartados 6 y 8 de este artículo provocará que el acuerdo académico deje de ser académicamente vinculante.

11.– Hitzarmena eta haren aldaketak ezin izango dira sinatu, inola ere, atzerriko unibertsitatean azterketen aldia hasi denean.

11.– En ningún caso el acuerdo ni sus modificaciones podrán firmarse una vez iniciado el periodo de exámenes en la universidad de destino.

13. artikulua.– Praktiken hitzarmena.

Artículo 13.– El acuerdo de prácticas.

1.– Praktikak egiteko nazioarteko mugikortasun bat egiten duten ikasleek praktiken hitzarmen bat eduki beharko dute.

1.– Los y las estudiantes que realicen una movilidad internacional para la realización de prácticas deberán contar con un acuerdo de prácticas.

2.– Behin finkatuta, praktiken hitzarmena sinatu beharko dute ikasleak, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegiko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileak eta atzerriko unibertsitateko agintari akademiko eskudunek. Praktiketarako nazioarteko mugikortasun koordinatzailerik ez dagoen kasuetan, praktiken tutoreak/irakasleak sinatuko du haren ordez.

2.– Una vez establecido, el acuerdo de prácticas deberá ser firmado por el o la estudiante, el o la coordinador/a de movilidad internacional para prácticas en la UPV/EHU, y por las autoridades competentes de la organización de destino. En los casos en que no exista coordinador/a de movilidad internacional para prácticas, la firma de éste/a será sustituida por la del o la profesor/a tutor/a de las prácticas.

3.– Ikaslea atzerriko erakundera iristean, beharrezkotzat jotzen den hitzarmenaren berrikuspen oro zehaztu eta formalizatu beharko da ikaslea erakundera sartu eta hilabeteko epean.

3.– Cualquier revisión del acuerdo que se considere necesaria a la llegada del o la estudiante a la organización de destino, deberá concretarse y formalizarse en el plazo de un mes desde la fecha de incorporación del o la estudiante a la misma.

4.– Artikulu honetan ezarritakoa alde batera utzita, praktiken hitzarmenari aurreko artikuluan ikasketen hitzarmenerako ezarritakoa aplikatuko zaio.

4.– A salvo de lo establecido en este artículo, al acuerdo de prácticas le será asimismo de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior para el acuerdo académico.

14. artikulua.– Ikasketak egiteko mugikortasunaren aitortza akademikoa.

Artículo 14.– Reconocimiento académico en la movilidad con fines de estudios.

1.– Behin egonaldia amaituta, ikasleak atzerriko unibertsitatean egindako jarduera akademikoak aitortu, eta haren espedientean sartuko dira Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean, lortutako kalifikazioak barne, hitzarmen akademikoan eta noten ziurtagirian jasotakoa oinarri hartuta.

1.– Una vez terminada la estancia, las actividades académicas realizadas por el o la estudiante en la universidad de destino serán reconocidas e incorporadas a su expediente en la UPV/EHU, con las calificaciones obtenidas, sobre la base de lo recogido en el acuerdo académico y el certificado de notas recibido.

2.– Ikasle baten mugikortasun programak eta emaitza akademikoak tituluaren gehigarri europarrean sartuko dira, baita hitzarmenaren barruan sartuta ez dauden eta atzerriko unibertsitateak egiaztatzen dituen jarduerak ere.

2.– Los programas de movilidad en que haya participado un o una estudiante y sus resultados académicos, así como las actividades que no formen parte del acuerdo y sean acreditadas por la universidad de destino, serán incluidos en el Suplemento Europeo al Título.

3.– Atzerriko unibertsitatean gainditu ez diren irakasgaiak ikaslearen espedientean sartuko dira, eta kontuan hartuko dira kontsumitutako deialdien kopurua zenbatzeari begira.

3.– Las asignaturas no superadas en la universidad de destino figurarán en el expediente del o la estudiante y computarán a efectos de contabilizar el número de convocatorias consumidas.

4.– Atzerriko unibertsitateak igorritako ziurtagirian hitzarmen akademikoaren irakasgairen baten kalifikazioa edo emaitza agertzen ez bada, irakasgai hori «Ez aurkeztu» gisa azalduko da aitortza akademikoari buruzko erabakian.

4.– Cuando la certificación expedida por la universidad de destino no refleje el resultado o la calificación de alguna asignatura del acuerdo académico, la resolución sobre reconocimiento académico la hará constar como «No presentado».

5.– Atzerriko unibertsitatean ikasleak gainditutako irakasgai batek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen hainbat irakasgairen aitortza baldin badakar, irakasgai horien kalifikazioa bat etorriko da aipatutako irakasgaian lortutakoarekin.

5.– Si una asignatura superada por el o la estudiante en la universidad de destino diera lugar al reconocimiento de varias asignaturas de la UPV/EHU, la calificación de estas últimas coincidirá con la obtenida en la citada asignatura.

6.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean irakasgai baten aitortza lortzeko atzerriko unibertsitatean hainbat irakasgai egin behar badira, unibertsitate horren irakasgaien kreditu kopuruaren batez besteko haztatuaren arabera lortuko da lehenengo irakasgaiaren kalifikazioa. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean irakasgaia gainditzeko, hamarretik lau puntu eduki behar dira gutxienez atzerriko unibertsitatearen irakasgai bakoitzean, kalifikazioen baliokidetasuna egin ondoren, eta batez besteko haztatuaren emaitzak, gutxienez, bost puntukoa izan behar du.

6.– En el caso de que para el reconocimiento de una asignatura en la UPV/EHU fuera preciso cursar varias en la universidad de destino, la calificación de aquella se obtendrá de la media ponderada por el número de créditos de las correspondientes asignaturas en la otra universidad. Para superar la asignatura en la UPV/EHU se ha de tener un mínimo de cuatro puntos sobre diez en cada asignatura de la universidad de destino, una vez realizada la equivalencia de calificaciones, y la media ponderada ha de dar como resultado, al menos, cinco puntos.

7.– Ikasleek lortutako kalifikazioetan Espainiako kalifikazio sistemaren «ohorezko matrikula» aipamenaren baliokide izan daitekeen ohorezko aipamenik egonez gero, horrelakotzat onartuko dira ikaslearen espedientean.

7.– Si las calificaciones obtenidas por los o las estudiantes incluyen una mención honorífica susceptible de equivalencia a la mención de «Matrícula de Honor» según el sistema de calificaciones español, serán reconocidas como tal en el expediente del o la estudiante.

8.– Aitortzapean dauden Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasgaiak aparteko akta batean jasoko dira, zeina ikastegiko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileak sinatu beharko baitu.

8.– Las asignaturas de la UPV/EHU sujetas a reconocimiento figurarán en acta aparte, que será firmada por el/la coordinador/a de movilidad internacional del centro.

9.– Ikaslearen espediente akademikoan aitortutako irakasgaiak atzerriko unibertsitatean (haren izena zehaztuko da) egin direla adieraziko da, dagokion mugikortasun programa edo erakunde arteko hitzarmenaren esparruan.

9.– En el expediente académico del o la estudiante se hará constar que las asignaturas reconocidas han sido cursadas en la universidad de destino, especificando el nombre de la misma, en el marco del programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional correspondiente.

10.– Nazioarteko mugikortasunaren bidez egindako ikasketen aitortza akademikoarekin edo kalifikazioen baliokidetasunarekin ados egon ezean, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da, ikastegiko dekano edo zuzendariaren aurrean. Erabaki horren aurka gorako errekurtsoa jarri ahal izango da, errektorearen aurrean.

10.– En caso de disconformidad con el reconocimiento académico de los estudios cursados mediante movilidad internacional y su equivalencia de calificaciones, se podrá presentar reclamación ante el o la decano/a o director/a del centro. Contra esta resolución se podrá presentar recurso de alzada ante el o la rector/a.

15. artikulua.– Praktikak egiteko mugikortasunaren aitortza akademikoa.

Artículo 15.– Reconocimiento académico en la movilidad para la realización de prácticas.

1.– Ikaslearen ikasketa planaren parte diren eta atzerriko unibertsitateak, erakundeak edo enpresak praktiken hitzarmenean ezarritakoaren arabera egiaztatzen dituen praktikak aurreko artikuluan adierazitako baldintzetan aitortuko dira.

1.– Las prácticas que formen parte del plan de estudios del o la estudiante y sean acreditadas por la universidad, institución o empresa de destino con arreglo al acuerdo de prácticas establecido, serán reconocidas en los términos que se indican en el artículo anterior.

2.– Ikaslearen ikasketa planetan sartuta ez dauden eta atzerriko unibertsitateak, erakundeak edo enpresak praktiken hitzarmenean ezarritakoaren arabera egiaztatzen dituzten praktikak tituluaren gehigarri europarrean sartuko dira, egresatuek egin dituztenean izan ezik.

2.– Las prácticas que no formen parte del plan de estudios del o la estudiante y sean acreditadas por la universidad, institución o empresa de destino con arreglo al acuerdo de prácticas establecido, serán incluidas en el Suplemento Europeo al Título, excepto en el caso de haber sido realizadas por alumnado egresado.

III. TITULUA
TÍTULO III
ATZERRIKO UNIBERTSITATEETATIK Universidad del País Vasco / Euskal Herriko UnibertsitateaRA ETORRITAKO IKASLEEN NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNA: KANPOTIK DATOZEN IKASLEAK
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS HACIA LA UPV/EHU: ESTUDIANTES ENTRANTES

16. artikulua.– Kanpotik datozen ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 16.– Derechos y deberes de los o las estudiantes entrantes.

1.– Kanpotik datozen ikasleek, egonaldian, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen eskubide eta betebehar berberak izango dituzte, gobernu eta ordezkaritza organoetan parte hartzeari buruzkoak salbuetsita.

1.– Los y las estudiantes entrantes tendrán, durante su estancia, los mismos derechos y deberes que los y las estudiantes de la UPV/EHU, con excepción de los que hacen referencia a la participación en órganos de gobierno y representación.

2.– Kanpotik datozen ikasleek osasun estaldura eduki beharko dute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean ikasten igarotzen duten denboraldi osoan, baita unibertsitateak eska diezaieketen beste edozein estaldura edo aseguru gehigarri ere.

2.– Los y las estudiantes entrantes tendrán la obligación de disponer de cobertura sanitaria durante todo el período de estudios en la UPV/EHU, así como de cualquier otra cobertura o seguro adicional que la universidad les pueda requerir.

3.– Era berean, atzerritartasun gaiei buruzko Espainiako araudian ezarritako izapide guztiak egin beharko dituzte, haien egoera juridikoa Espainian indarrean dagoen legediaren eskakizunetara egokitu dadin, haien jatorria eta egonaldi modalitatea aintzat hartuta.

3.– Asimismo deberán realizar todos los trámites establecidos en la normativa española en materia de extranjería, a fin de que su situación jurídica en España se adecue a las exigencias de la legislación vigente en función de su procedencia y modalidad de estancia.

17. artikulua.– Kanpotik datozen ikasleen onarpena.

Artículo 17.– Admisión de los y las estudiantes entrantes.

1.– Beste herrialde batzuetako unibertsitateetako ikasleek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean nazioarteko mugikortasunak egin ahal izango dituzte, baldin eta beren unibertsitateak eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak sinatutako nazioarteko mugikortasun programetan edo erakunde arteko hitzarmenetan ezarritako eskakizun orokorrak, akademikoak eta, hala behar bada, hizkuntzakoak betetzen badituzte, programaren erakunde arduradunak horretarako hautatu edo jatorrizko unibertsitateak izendatu baditu eta beren hitzarmena akademikoki Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean bideragarria bada.

1.– Podrán realizar movilidades internacionales en la UPV/EHU, los y las estudiantes procedentes de universidades de otros países que reúnan los requisitos generales, académicos y en su caso de idioma establecidos en los programas de movilidad internacional o convenios interinstitucionales suscritos por su universidad y la UPV/EHU, que hayan sido seleccionados/as por la entidad responsable del programa o nominados/as a tal efecto por su universidad de origen y cuyo acuerdo sea académicamente viable en la UPV/EHU.

2.– Dagokion nazioarteko programak edo hitzarmenak ezarritako epean eta moduan, programaren erakunde arduradunek edo ikasleen jatorrizko unibertsitateek mugikortasun programan parte hartzeko aukeratutako ikasleen zerrenda bidaliko diote errektoreordetzari edo, hala behar bada, ikastegiari.

2.– En el plazo y forma establecidos por el convenio o programa internacional correspondiente, las entidades responsables del programa o las universidades de origen de los y las estudiantes remitirán al vicerrectorado o, en su caso, al centro correspondiente, la relación del alumnado seleccionado para participar en el programa de movilidad.

3.– Ikasleak onartzea Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegien eta nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzaren ahalmena da. Onarpena «onarpen gutunaren» bidez ematen da, eta ikastegiko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileak sinatuko du, ikastegiek emandako plazen kasuan, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Mugikortasun Programen arduradunak, errektoreordetzak berak emandako plazen kasuan. Onarpenak ez du esan nahiko ikasleak indarrean den legediaren arabera dagozkion ikasketak egiteko baldintzak betetzen dituenik.

3.– La aceptación de los y las estudiantes es potestad de los centros y del vicerrectorado en que recaiga la competencia de relaciones internacionales de la UPV/EHU. La aceptación se concede mediante la correspondiente «carta de aceptación» que suscribirá el coordinador/a de movilidad internacional del centro en las plazas concedidas por los propios centros y por el/la Director/a de Programas de Movilidad de la UPV/EHU en aquellas plazas concedidas por el mismo vicerrectorado. La admisión no presumirá que el o la estudiante cumple con los requisitos de acceso a los estudios correspondientes de conformidad con la legislación vigente.

4.– Kanpotik datozen ikasleek, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean enpresa gisa praktikak egin ahal izateko, bertako ikastegi, sail, institutu edo administrazio unitate batek onartu beharko ditu, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Harremanen Bulegoari jakinarazi beharko diote.

4.– Los y las estudiantes entrantes para la realización de prácticas en la UPV/EHU como empresa, deberán haber sido admitidos/as por alguno de sus centros, departamentos, institutos o unidades administrativas, que deberán comunicarlo a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU.

18. artikulua.– Eskaintza akademikoa.

Artículo 18.– Oferta académica.

Kanpotik datozen ikasleek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean ikasketa ofizialetan eskainitako modulu, gai edo irakasgai praktiko nahiz teorikoen kredituak egin ahal izango dituzte, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin izenpetutako nazioarteko programan edo erakunde arteko hitzarmenean adostutako baldintzetan. Edonola ere, ahalmen arrazoiak direla eta, irakasgai edo jarduera batzuk kupoak dituzte; hortaz, horietarako sarbidea dagokion ikastegiaren arauen araberakoa izango da.

Los y las estudiantes entrantes podrán cursar en la UPV/EHU créditos correspondientes a módulos, materias o asignaturas de cualquier naturaleza, teórica o práctica, que se ofrezcan en las enseñanzas oficiales, en los términos acordados en el programa de movilidad internacional o convenio interinstitucional suscrito con la UPV/EHU. No obstante, existen asignaturas o actividades que tienen cupos por razones de capacidad por lo que el acceso a las mismas estará sujeto a las normas del centro correspondiente.

19. artikulua.– Baldintza akademikoak.

Artículo 19.– Condiciones académicas.

1.– Ikastegiek neurri egokiak finkatuko dituzte nazioarteko mugikortasunaren bidez kanpotik datozen ikasleen orientazioa, gainbegiratzea eta jarraipena ziurtatzeko, nazioarteko mugikortasun koordinatzaileen lankidetzaz.

1.– Los centros arbitrarán las medidas oportunas para asegurar la orientación, supervisión y seguimiento de sus estudiantes de movilidad internacional entrantes, en colaboración con los y las respectivos/as coordinadores/as de movilidad internacional.

2.– Oro har, kanpotik datozen gradu edo unibertsitate masterreko ikasleek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean egin ahal izango dituzten kredituen kopurua egonaldiaren iraupenarekiko proportzionala izango da, ikasturte bat hirurogei kredituren baliokidea dela kontuan hartuta.

2.– Con carácter general, el número de créditos de la UPV/EHU que podrán cursar los y las estudiantes entrantes de grado o de máster universitario será proporcional a la duración de su estancia, teniendo en cuenta que un curso académico equivale a sesenta créditos.

3.– Hitzarmenetan Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko titulu ofizial bateko edo batzuetako irakasgaiak sartu ahal izango dira, kanpotik datorren ikaslearen jatorrizko titulu akademikoaren maila berekoak badira. Edonola ere, eta jatorrizko hezkuntza sistemaren antolakuntza akademikoan egon daitezkeen desberdintasunei erreparatuta, ikastegiko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileak baimena eman ahal izango die kanpotik datozen ikasleei beren hitzarmenetan Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketa ofizialetako irakasgaiak sar ditzaten, beren jatorrizko tituluaren ziklo akademikokoak ez izan arren.

3.– Los acuerdos podrán incluir asignaturas de una o varias titulaciones oficiales de la UPV/EHU que se correspondan con el mismo nivel académico de la titulación de origen del o la estudiante entrante. No obstante, y en atención a las posibles diferencias de ordenación académica respecto al sistema educativo de procedencia, el o la coordinador/a de movilidad internacional del centro, podrá autorizar que los y las estudiantes entrantes incorporen en sus acuerdos asignaturas de enseñanzas oficiales de la UPV/EHU pertenecientes a un ciclo académico diferente al de su titulación de origen.

4.– Nazioarteko mugikortasun programen edo erakunde arteko hitzarmenen bidez datozen ikasleek gainditutako kredituen baturak ezingo du gainditu Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko graduko titulu bat edo unibertsitate master ofizial bat lortzeko behar diren kredituen % 50a, albo batera utzita Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak parte hartzen duen nazioarteko titulu bikoitz, aniztun edo bateratuetarako onar daitezkeen arau espezifikoak, horrelakoak hitzarmen propioetan zehaztutakoaren arabera arautuko baitira.

4.– La suma de los créditos superados por el o la estudiante entrante a través de convenios interinstitucionales o programas de movilidad internacional no podrá ser superior al cincuenta por ciento de los créditos necesarios para obtener una titulación oficial de grado o de máster universitario de la UPV/EHU, sin perjuicio de las reglas específicas que puedan haberse aprobado para las titulaciones internacionales dobles, múltiples o conjuntas en las que participe la UPV/EHU, que se regirán por lo especificado en sus propios convenios.

20. artikulua.– Matrikula.

Artículo 20.– Matrícula.

1.– Ikasleek beren hitzarmenean adierazitako Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen irakasgaiak egingo dituzten ikastegian matrikulatu beharko dute, horretarako prozeduraren bidez eta urtero finkatutako epeetan. Hitzarmenean hainbat ikastegitako irakasgaiak egonez gero, onarpen gutuna igorri zuen ikastegian matrikulatuko dira, baldin eta ikastegiek emandako plazak badira. Salbuespen gisa, behin-behineko hitzarmen akademikoan egindako irakasgaien aldaketa hainbestekoa bada non ikasleak irakasgai gehienak egin beharko dituen ikastegia ez den ez onarpen gutuna igorri zuena, ez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzak igortzea justifikatu zuena, bada ikasle horri ikastegi horretan matrikulatzea onartuko zaio.

1.– Los y las estudiantes entrantes deberán matricularse en el centro en que vayan a cursar las asignaturas de la UPV/EHU que figuren en su acuerdo, mediante el procedimiento habilitado y en los plazos que anualmente se establezcan. En caso de contener el acuerdo asignaturas de distintos centros se matricularán en aquel que emitió la carta de aceptación si se tratase de plazas concedidas por los centros. Excepcionalmente, en caso de que el cambio de asignaturas del acuerdo académico provisional sea de tal entidad que el o la estudiante vaya a cursar la mayoría de asignaturas en un centro distinto al que emitió la carta de aceptación o al que justificó su emisión por el vicerrectorado en que recaiga la competencia de relaciones internacionales de la UPV/EHU, se admitirá la matriculación en este último.

2.– Erakunde arteko hitzarmenek edo nazioarteko mugikortasun programek kontrakoa ezartzen ez badute, kanpotik datorren ikaslea jatorrizko unibertsitatean ordainduko ditu zerbitzu akademikoak.

2.– Salvo que el convenio interinstitucional o programa de movilidad internacional establezcan lo contrario, el pago por los servicios académicos será abonado por el o la estudiante entrante en la universidad de origen.

3.– Kanpotik datozen ikasleek, behin etorrita, 15 eguneko epea izango dute gehienez beren hitzarmenean aldaketak egiteko; epe berean, dagozkion aldaketak egin beharko dituzte ere matrikulan. Ikastegiek epe hori handitu ahal izango dute.

3.– Una vez incorporados/as los y las estudiantes entrantes dispondrán de un plazo máximo de 15 días para efectuar cambios en su acuerdo; en ese mismo plazo deberán realizar las oportunas modificaciones de su matrícula. Los centros podrán ampliar dicho plazo.

4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean enpresa gisa praktikak egitera kanpotik datozen ikasleek ez dituzte irakasgaien matrikulak egin beharko.

4.– Los y las estudiantes entrantes para la realización de prácticas en la UPV/EHU como empresa no deberán realizar matrícula en asignaturas.

21. artikulua.– Azterketak eta ebaluazioa.

Artículo 21.– Exámenes y evaluación.

1.– Kanpotik datozen ikasleei Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean indarrean den ebaluazio arautegia aplikatuko zaie.

1.– A los y las estudiantes entrantes les será de aplicación la normativa de evaluación vigente en la UPV/EHU.

2.– Kanpotik etorritako ikasleek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak azterketak egiteko ezarritako deialdi ofizialetara aurkezteko eskubidea izango dute. Ikasleak irakasgairen bat gainditu ez badu eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean ez dagoenean horren deialdi bat aurreikusita badago, ikastegiko mugikortasun koordinatzaileak edo haren ordezkoak, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean irakasgaia ematen duen irakaslearekin eta ikaslearen jatorrizko unibertsitate edo erakundearekin ados jarrita, beharrezkoa den prozedura ezarri ahal izango du azterketa atzerriko unibertsitate edo erakundean egin ahal izateko. Azterketa prestatzea eta ebaluatzea Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen erantzukizuna izango da. Jatorrizko unibertsitateak edo erakundeak aukera hori aurreikusten ez badu edo proba egiteko baldintzak bideragarriak ez badira, ikasleak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateara itzuli beharko du azterketa egitera.

2.– Los y las estudiantes entrantes tendrán derecho a presentarse a las convocatorias oficiales de examen establecidas en la UPV/EHU. En el caso de que el o la estudiante haya suspendido y esté prevista una convocatoria cuando ya no se encuentre en la UPV/EHU, el o la coordinador/a de movilidad internacional del centro o persona en quien delegue podrá articular, de acuerdo con el o la profesor/a que imparte la asignatura en la UPV/EHU y con la universidad o institución de procedencia del o la estudiante, el procedimiento necesario para facilitar que se pueda hacer el examen a distancia en dicha universidad o institución, cuya elaboración y posterior evaluación serán responsabilidad de la UPV/EHU. En el supuesto de que la universidad o institución de procedencia no contemplara esta posibilidad, o las condiciones de realización de la prueba no fueran viables, el o la estudiante deberá volver a la UPV/EHU para hacerlo.

22. artikulua.– Aktak.

Artículo 22.– Actas.

Kanpotik datozen ikasleak matrikula egin duten irakasgaiari dagokion irakasle taldearen kalifikazioen akta ofizialean agertuko dira, eta aintzat hartuko dira ondorio guztietarako eman daitezkeen ohorezko matrikulak zenbatzeari begira.

1.– Los y las estudiantes entrantes figurarán en el acta oficial de calificaciones del grupo docente en el que hayan efectuado la matrícula de la correspondiente asignatura y contarán a todos los efectos para el cómputo de las matrículas de honor que puedan concederse.

23. artikulua.– Ziurtagiri akademikoak.

Artículo 23.– Certificaciones académicas.

1.– Egonaldia amaitu, eta kalifikazioak eman eta baliozkotu ondoren, ikastegiko idazkaritzak ziurtagiri akademiko bat igorriko du gaztelaniaz eta ingelesez; bertan, ikaslearen datu pertsonalez gainera, honako hauek adieraziko dira: ikasketak egin dituen nazioarteko mugikortasun programaren izena, irakasgaiak eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean indarrean den araudiaren arabera lortutako kalifikazioak.

1.– Al finalizar la estancia y una vez disponibles y validadas las calificaciones correspondientes, la secretaría del centro expedirá una certificación académica en español e inglés que, además de los datos personales del o la estudiante, incluirá el nombre del programa de movilidad internacional en el que ha cursado los estudios, las asignaturas y calificaciones obtenidas de acuerdo con la normativa vigente en la UPV/EHU.

2.– Ikastegiak ikaslearen jatorrizko unibertsitateari edo erakundeari bidaliko dio ziurtagiri akademikoa, dagokion nazioarteko mugikortasun programan edo erakunde arteko hitzarmenean ezarritako epearen barruan.

2.– El centro remitirá la certificación académica a la universidad o institución de origen del o la estudiante dentro del plazo establecido en el programa de movilidad internacional correspondiente o convenio interinstitucional.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
IKASLEEN NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNAREN KUDEAKETA: NAZIOARTEKO MUGIKORTASUN PLAZEN DEIALDIA, AUKERAKETA ETA ESLEIPENA
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES: CONVOCATORIAS, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

24. artikulua.– Ikasleen nazioarteko mugikortasunaren eskumena duen errektoreordetzaren kudeaketa.

Artículo 24.– Gestión del vicerrectorado en el que recaigan las competencias de movilidad internacional de estudiantes.

1.– Errektoreordetzak doazen eta datozen Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle guztien nazioarteko mugikortasuna diseinatzeko eta koordinatzeko erantzukizuna du.

1.– El vicerrectorado es el encargado de diseñar y coordinar la movilidad internacional de los y las estudiantes entrantes y salientes de la UPV/EHU.

2.– Honako zeregin hauek ditu:

2.– Le corresponden las siguientes funciones:

a) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak eta haren ikastegiek beste herrialde batzuetako unibertsitate, erakunde edo enpresekin ikasleen nazioarteko mugikortasunerako erakunde arteko hitzarmenak sina ditzaten bultzatzea, eta hitzarmen horiek kudeatzea eta zabaltzea.

a) Promover, gestionar y difundir la firma de convenios interinstitucionales de movilidad internacional de estudiantes por parte de la UPV/EHU y sus centros con universidades, instituciones o empresas de otros países.

b) Erakunde arteko hitzarmenak sinatzea.

b) Firmar los convenios interinstitucionales.

c) Ikasleen nazioarteko mugikortasun programen eta hitzarmenen funtzionamendu egokia zaintzea.

c) Velar por el correcto funcionamiento de los convenios y programas de movilidad internacional de estudiantes.

d) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleentzako nazioarteko mugikortasun deialdiak prestatzea, argitaratzea eta zabaltzea.

d) Elaborar, publicar y difundir las convocatorias de movilidad internacional para estudiantes de la UPV/EHU.

e) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko mugikortasun plaza bat lortzeko hautagaiak hautatzeko prozesuak antolatzea, koordinatzea eta, hala behar bada, erabakitzea, ikastegiekin ados jarrita. Prozesuak lehia bidezko erregimenean egingo dira, publizitate, berdintasun, meritu, gaitasun eta ez-bazterkeria printzipioak bermatuta.

e) Organizar, coordinar y en su caso resolver, de acuerdo con los centros, los procesos de selección de los y las estudiantes aspirantes a la obtención de una plaza de movilidad internacional de la UPV/EHU, en régimen de concurrencia competitiva, garantizando los principios de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.

f) Ezgaitasunak dituzten ikasleen nazioarteko mugikortasuna errazteko neurriak ezartzea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuarekin eta inplikatutako ikastegiekin koordinatuta.

f) Establecer medidas que faciliten la movilidad internacional de los y las estudiantes con discapacidad, en coordinación con el Servicio de Atención a Personas con Discapacidades de la UPV/EHU y con los centros implicados.

g) Ikasleen nazioarteko mugikortasuna egiten ari den beste herrialde batzuetako unibertsitate, erakunde edo enpresekin solaskidetza instituzionala mantentzea.

g) Mantener la interlocución institucional con las universidades, instituciones o empresas de otros países en las que se desarrolle la movilidad internacional de estudiantes.

h) Nazioarteko mugikortasun plazei atxikitako bekak eta laguntza ekonomikoak kudeatzea, berezkoak nahiz besteren funtsetatik etorritakoak izan.

h) Gestionar las becas y ayudas económicas, provenientes de fondos propios o ajenos, que estén adscritas a las plazas de movilidad internacional.

i) Ikasturte bakoitzean, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean indarrean dauden ikasleen nazioarteko mugikortasun programei, plazei, laguntzei eta deialdiei buruzko informazio eguneratuta edukitzea difusio bitarteko egokien bidez, bai kanpora doazen bai kanpotik datozen ikasleentzat.

i) Mantener actualizada a través de los medios de difusión oportunos, la información sobre los programas, plazas, ayudas y convocatorias de movilidad internacional de estudiantes vigentes en la UPV/EHU durante cada curso académico, tanto para estudiantes salientes como entrantes.

j) Ikasleen nazioarteko mugikortasunari buruzko ikastegien erabakien aurka ikasleek jarritako errekurtsoak erabakitzea, errektorearen eskuordetzez.

j) Resolver, por delegación del o la rector/a, los recursos presentados por los y las estudiantes contra las resoluciones de los centros sobre movilidad internacional de estudiantes.

k) Arautegi honek emandako edo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko gobernu organoek ikasleen nazioarteko mugikortasunaren arloan eskatutako beste edozein zeregin.

k) Cualquier otra función que le atribuya la presente normativa o que le encomienden los órganos de gobierno de la UPV/EHU en el ámbito de la movilidad internacional de estudiantes.

25. artikulua.– Nazioarteko Harremanetarako Bulegoaren Kudeaketa.

Artículo 25.– Gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales.

Nazioarteko Harremanetarako Bulegoak, ikasleen nazioarteko mugikortasun eskumena duen errektoreordetzaren mendekoa denak, laguntza teknikoa eta administratiboa ematen dio errektoreordetzari arautegi honek emandako zereginak garatzeko eta aurrera eramateko.

La Oficina de Relaciones Internacionales, que orgánicamente depende del vicerrectorado en el que recaigan las competencias de movilidad internacional de estudiantes, es la unidad encargada de prestar apoyo técnico y administrativo al vicerrectorado en el desarrollo y ejecución de las funciones que la presente normativa establece.

26. artikulua.– Deialdiak.

Artículo 26.– Convocatorias.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen nazioarteko mugikortasunaren eskumena duen errektoreordetzak urtero argitaratuko ditu programa eta hitzarmenen esparruan truke ikasleen parte hartze eta hautaketarako deialdiak, unean-unean indarrean den prozedura administratiboaren legearekin bat etorrita eta hark zehaztutako moduan. Deialdi horietan finkatuko dira parte hartzeko baldintzak eta bitartekoak, datak eta epeak.

El vicerrectorado en el que recaigan las competencias de movilidad internacional de estudiantes de la UPV/EHU publicará anualmente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en el momento y del modo que esta determine, las oportunas convocatorias para la participación y selección de los y las estudiantes de intercambio en el marco de los diferentes programas y convenios. En estas convocatorias se establecerán las condiciones y medios de participación, sus fechas y plazos.

27. artikulua.– Eskaerak betetzea.

Artículo 27.– Cumplimentación de solicitudes.

1.– Mugikortasun eskaerak indarrean dagoen deialdiak horretarako finkatutako epean bete beharko dira, Legera egokitutako bitartekoen bidez, aplikazio informatiko egokia erabilita.

1.– Las solicitudes de movilidad deberán cumplimentarse durante el periodo de vigencia de la convocatoria respectiva en el plazo que se establezca en la misma, a través de los medios que se acomoden a la Ley mediante la pertinente aplicación informática.

Baldintza akademikoen edo hizkuntzen ezagutzaren egiaztagiriak dagokion unean aurkeztu beharko dira, deialdi bakoitzean ezarritakoaren arabera.

La acreditación de determinados requisitos académicos o de conocimiento de lenguas deberá aportarse en el momento oportuno conforme a lo dispuesto en cada convocatoria.

2.– Eskaeran aldaketak egin edo akatsak zuzentzeko eska diezaioke interesdunak, eskaerak aurkezteko epean, ikastegiko koordinatzaileari, indarreko prozedura administratiboaren legeak ezarritako baldintzetan eta/edo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen edozein erregistroren bidez. Behin eskaera aurkeztuta, erantzuna 15 laneguneko epe luzaezinean eman beharko da. Ikasleak epe horretan erantzunik jaso ezean, eskaera onartutzat hartuko da. Hortaz, Nazioarteko Harremanetarako Bulegoari eskatuko zaio eskatutako aldaketak sartzea, esleipen ondorioei begira, ikastegiko koordinatzailearen bitartez.

2.– La modificación o corrección de errores en la solicitud a instancia del interesado o la interesada durante el plazo de presentación de solicitudes deberá solicitarse al coordinador o coordinadora del centro en las condiciones establecidas por la ley de procedimiento administrativo vigente y/o a través de cualquiera de los registros de la UPV/EHU. Presentada la instancia ésta deberá ser contestada en el plazo improrrogable de 15 días laborables. En caso de no obtener respuesta en dicho plazo el o la estudiante se entenderá aceptada. En tal caso, la incorporación de los cambios solicitados a efectos de la adjudicación se solicitará a la Oficina de Relaciones Internacionales a través del coordinador o coordinadora de centro.

28. artikulua.– Plazak esleitzea.

Artículo 28.– Adjudicación de plazas.

Plazen esleipena urtero dagozkion deialdietan ezarriko den egutegiaren arabera egingo da.

La adjudicación de las plazas se realizará conforme al calendario que se establezca anualmente en las correspondientes convocatorias.

Eskaerak indarrean den prozedura administratiboko legeak ezarritakoarekin bat etorrita erregistratuko dira, eta horien gaineko erabakiak honako hauek emango dituzte:

Las solicitudes quedarán registradas en consonancia con lo que disponga la ley de procedimiento administrativo vigente y serán resueltas por:

a) Erasmus mugikortasun plazen kasuan, dekanordeak, zuzendariordeak, nazioarteko harremanetako koordinatzaileak eta, haien karguaren izena alde batera utzita, ikastegi bakoitzean zeregin horiek betetzen dituztenek.

a) Para las plazas de movilidad Erasmus: los/as vicedecanos/as, subdirectores/as, coordinadores/as de relaciones internacionales y aquellos que, independientemente de la denominación de su cargo, asuman tales funciones en cada centro.

b) Ikastegiko hitzarmen esklusibo baten edo ikastegi bakoitzerako kupo espezifikoak dituen hitzarmen baten testuinguruan, Latinoamerika eta Bestelako Norakoak mugikortasun programarako plazen kasuan, dekanordeak, zuzendariordeak, nazioarteko harremanetako koordinatzaileak eta, haien karguaren izena alde batera utzita, ikastegi bakoitzean zeregin horiek betetzen dituztenek.

b) Para las plazas de movilidad del Programa América Latina y Otros Destinos que tengan su fundamento en un convenio exclusivo de centro o en un convenio con cupos específicos para cada centro: los vicedecanos, subdirectores, coordinadores de relaciones internacionales y aquellos que, independientemente de la denominación de su cargo, asuman tales funciones en cada centro.

c) Kupo orokorreko hitzarmen batean testuinguruan, Latinoamerika eta Bestelako Norakoak mugikortasun programarako plazen kasuan, nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzak.

c) Para las plazas de movilidad del Programa América Latina y Otros Destinos que tengan su fundamento en un convenio de cupo general: el vicerrectorado en el que recaigan las competencias de Relaciones Internacionales.

29. artikulua.– Ikastegien kudeaketa mugikortasun programetan.

Artículo 29.– Gestión de los centros respecto a los programas de movilidad.

1.– Errektoreordetzarekin koordinatuta, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegiak ikasleen nazioarteko mugikortasuna antolatzeaz arduratuko dira, beren titulu ofizialen esparruan.

1.– En coordinación con el vicerrectorado, los centros de la UPV/EHU son responsables de la organización de la movilidad internacional de los y las estudiantes en el ámbito de sus titulaciones oficiales.

2.– Ikastegiko dekanoak edo zuzendariak zuzendaritza taldeko kide bat edo batzuk izendatuko ditu, ikastegiko ikasleen nazioarteko mugikortasuna gauzatzeko eta koordinatzeko, eta errektoreordetzari jakinaraziko dio.

2.– El o la decano/a o director/a del centro designará a un/a o varios miembro/s de su equipo de dirección como responsable/s de la ejecución y coordinación de la movilidad internacional de los y las estudiantes de su centro, y lo comunicará al vicerrectorado.

Mugikortasun programei dagokienez, ikastegi bakoitzeko nazioarteko mugikortasun koordinatzaileek zeregin hauek izango dituzte:

En relación a los programas de movilidad, corresponde a los y las coordinadores/as de movilidad internacional de cada centro las siguientes funciones:

a) Ikastegiko ikasleen nazioarteko mugikortasuna sustatzea.

a) Fomentar la movilidad internacional de los y las estudiantes de su centro.

b) Errektoreordetzarekin solaskidetzan aritzea, ikastegiko ikasleen nazioarteko mugikortasunari lotutako alderdietan.

b) Ejercer la interlocución con el vicerrectorado en los aspectos relacionados con la movilidad internacional de los y las estudiantes su centro.

c) Ikastegia ordezkatzea dagozkion esparruetan.

c) Representar al centro en los ámbitos que le correspondan.

d) Dekanoari edo zuzendariari ikastegiko ikasleen nazioarteko mugikortasunari lotutako alderdi guztiei buruzko informazioa ematea, une oro.

d) Mantener informado/a al o a la decano/a o director/a de todos los asuntos relacionados con la movilidad internacional de los y las estudiantes del centro.

e) Erakunde arteko hitzarmenen izenpetzea bultzatzea, ikasleen nazioarteko mugikortasunerako norakoen eskaintza zabala, nahikoa eta kalitatezkoa lortzeari begira.

e) Promover activamente la firma de acuerdos interinstitucionales, que permitan obtener una oferta de destinos para la movilidad internacional de sus estudiantes amplia, suficiente y de calidad.

f) Ikastegiko erakunde arteko hitzarmen proposamenen berri ematea, eta dagokion errektoreordetzara helaraztea, sina ditzan.

f) Informar las propuestas de convenios interinstitucionales de su centro y elevarlas al vicerrectorado correspondiente para su firma.

g) Hautagaien aukeraketa egitea, bere ikastegirako plazak dituzten hitzarmenetan.

g) Realizar la selección de los y las candidatos/as en aquellos convenios cuyas plazas correspondan a su centro.

h) Ezgaitasunak dituzten ikasleen nazioarteko mugikortasuna errazteko neurriak ezartzea, errektoreordetzarekin eta Ezgaitasunak dituzten Pertsonentzako Zerbitzuarekin koordinatuta.

h) Establecer medidas que faciliten la movilidad internacional de los y las estudiantes con discapacidad, en colaboración con el vicerrectorado y el Servicio de Atención a Personas con Discapacidades.

i) Kanpora doazen eta kanpotik datozen ikastegiko ikasleek egin beharreko hitzarmen proposamenak eta, halakorik bada, horien aldaketak onartzea eta sinatzea.

i) Aprobar y firmar las propuestas de acuerdos a realizar por los y las estudiantes salientes y entrantes de su centro y, en su caso, las posibles modificaciones.

j) Kanpora joandako ikasleek lortutako kalifikazioak Espainiako sistemara transkribatzeko proposamenak onartzea, eta kalifikazioen aktak onartzea, ikasleen espediente akademikoetan sar daitezen.

j) Aprobar las propuestas de transcripción al sistema español de las calificaciones obtenidas por los y las estudiantes salientes y firmar las actas de calificaciones para su incorporación al expediente académico de los y las estudiantes.

k) Nazioarteko mugikortasunaren ondorioz edo hari lotuta ikastegiko ikasleek egindako erreklamazioak hartzea eta balioestea, gero ikastegiko zuzendariak edo dekanoak horien gaineko erabakia har dezan.

k) Atender y valorar las reclamaciones de los y las estudiantes de su centro que tengan relación o sean consecuencia de la movilidad internacional, para su posterior resolución por el o la decano/a o director/a del centro.

l) Ikastegiko ikasleei bideratutako nazioarteko mugikortasuneko erakunde arteko hitzarmenei eta programei buruzko informazioa eguneratuta edukitzea, difusio bitarteko egokien bidez.

l) Mantener actualizada a través de los medios de difusión oportunos la información sobre programas y convenios interinstitucionales de movilidad internacional orientados a los y las estudiantes de su centro.

m) Ikastegian arautegi hau betetzen dela zaintzea.

m) Velar por el cumplimiento de la presente normativa en su centro.

n) Atzerrian ikastegiaren eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen presentzia eta irudia indartuko duten jarduerak sustatzea, eta horietan parte hartzea, errektoreordetzarekin koordinatuta.

n) Promover y participar, en coordinación con el vicerrectorado, en actividades que refuercen la imagen y presencia de su centro y de la UPV/EHU en el exterior.

ñ) Arautegi honek emandako edo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko gobernu organoek ikasleen nazioarteko mugikortasunaren arloan eskatutako beste edozein zeregin.

ñ) Cualquier otra función que le atribuya la presente normativa o que le encomienden los órganos de gobierno de la UPV/EHU en el ámbito de la movilidad internacional de estudiantes.

V. TITULUA
TÍTULO V
PROZEDURAREN FASEAK
FASES DEL PROCEDIMIENTO

30. artikulua.– Hasiera.

Artículo 30.– Iniciación.

Nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzak programa guztietarako mugikortasun deialdiak argitaratuko ditu urtean behin, gutxienez.

El vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales publicará, al menos una vez al año, convocatorias de movilidad para todos los programas.

Ikasleek, deialdi bakoitzerako finkatutako daten barruan, eskaerak bete ahal izango dituzte Legera egokitutako bitartekoen bidez, aplikazio informatiko egokia erabilita.

El alumnado podrá, dentro de las fechas establecidas en cada convocatoria, cumplimentar su solicitud a través de los medios que se acomoden a la Ley mediante la aplicación informática pertinente.

Prozedura bultzatzeko asmoz, eskaera horiek eskuratzeko aukera izango dute: nazioarteko eskumena duen errektoreordetzak, mugikortasun programen zuzendariek, ikaslearen ikastegiko dekanordeek, zuzendariordeek eta nazioarteko harremanetarako koordinatzaileek.

Con el propósito de impulsar el procedimiento podrán tener acceso a dicha solicitud, el vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales, la dirección de programas de movilidad y los y las vicedecanos/as, subdirectores/as y coordinadores/as de relaciones internacionales del centro de estudios al que pertenezca el o la estudiante.

31. artikulua.– Bultzatzea eta izapidetzea.

Artículo 31.– Impulso y tramitación.

Prozedurari jarraipena egin beharko zaio fase eta izapide guztietan. Nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzak, mugikortasun programen zuzendarien, dekanordeen, zuzendariordeen eta ikastegiko bakoitzeko nazioarteko harremanetako koordinatzaileen bidez, dagokion deialdian jasotakoaren arabera beharrezkoak diren eskakizunak egiaztatzeko eskatu ahal izango die ikasleei, hitzarmen bakoitzaren eskakizun espezifikoak aintzat hartuta.

El procedimiento deberá ser seguido en todas sus fases y trámites. El vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales, a través de la dirección de programas de movilidad, los vicedecanos, los subdirectores y los coordinadores de relaciones internacionales de cada centro, podrá solicitar al alumnado de acuerdo con lo recogido en la correspondiente convocatoria la acreditación de aquellos requisitos que, conforme a las exigencias específicas de cada convenio, sean necesarios.

Errektoreordetzak deialdi bakoitzaren esparruan esleipen fase edo itzuli bat edo gehiago ezarri ahal izango ditu, plazen erabilera optimizatzeko eta baliabideen erabilera maximizatzeko.

El vicerrectorado, al objeto de optimizar el uso de las plazas disponibles y de maximizar el empleo de los recursos podrá establecer en el marco de cada convocatoria una o más fases o vueltas de adjudicación.

Era berean, ikasleek kupo orokorreko plazak nahiz ikasten ari diren ikastegiko plaza espezifikoak eska ditzaketen deialdietan, eskaeran betetako zerrendan lehenetsitako plaza esleituko da.

Del mismo modo, en aquellas convocatorias en las que el alumnado pueda solicitar indistintamente plazas de cupo general y específicas del centro en que cursa estudios se adjudicará la plaza de elección preferente en el listado cumplimentado en la solicitud.

32. artikulua.– Amaiera.

Artículo 32.– Terminación.

Dekanordeek, zuzendariordeek eta/edo ikastegi bakoitzeko nazioarteko harremanetako koordinatzaileek, eskumena haiena denean, edo nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzak, bere eskumeneko plazetan, plazak esleitu ondoren, errektoreordetza horrek berak esleipenak balioetsi, eta prozedura amaitutzat emango da.

Una vez adjudicadas las plazas por los vicedecanos/as, subdirectores/as y/o coordinadores/as de relaciones internacionales de cada centro, en aquellos supuestos en los que la competencia recaiga en ellos o ellas, o por el vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales, en aquellas plazas que son de su competencia, este último validará dichas adjudicaciones dando por finalizado así el procedimiento.

33. artikulua.– Onartzea edo uko egitea.

Artículo 33.– Aceptación o renuncia.

Mugikortasun programaren batean parte hartzeko aukeratutako ikasleek esleitu zaien plaza onartu, edo plazari uko egin beharko diote deialdi bakoitzean ezarritako epean, eskaera egiteko erabilitako aplikazio informatikoaren bidez.

Los y las estudiantes seleccionados/as para participar en algún programa de movilidad tienen la obligación de aceptar o renunciar a la plaza adjudicada dentro del plazo que se establezca en cada convocatoria desde la aplicación informática utilizada para realizar la solicitud.

Esleipeneko bigarren itzulia duten deialdien kasuan, honela egingo da:

En los supuestos de convocatorias con segunda vuelta de adjudicación el mecanismo es el siguiente:

a) Lehen itzulian esleitutako plaza onartzen den kasuan: ikasleak hori edukiko du, eta bigarren itzuliaren esleipenean lehenetsitako plaza bat egokitzen bazaio, bietako bat onartu beharko du adieraziko zaion epean.

a) Para el caso en que se acepte la plaza adjudicada en primera vuelta. El o la estudiante mantendrá esta y si de la adjudicación de la segunda vuelta resulta que le corresponde una plaza preferente tendrá la obligación de aceptar una de las dos en el plazo que se le indique.

b) Lehen itzulian esleitutako plazari uko egiten zaio kasuan: ikasleak plaza hori galduko du, eskatu duten gainerako ikasleen eskura geratuko baita, eta soilik eskaeran lehenetsitako plazak eskuratzeko aukera izango du. Lortzen ez badu, plazarik gabe geratuko da.

b) Para el caso en que renuncie a la plaza adjudicada en primera vuelta. El o la estudiante perderá esa plaza que pasará a disposición del resto de alumnado que la haya solicitado, y solo optará a plazas en posición preferente en su solicitud. Si no obtuviera ninguna quedará sin plaza.

Emandako epean onarpen edo uko egitearen izapidea ez egitea «uko egite» gisa kontsideratuko da, eta horren ondorioz, esleitutako mugikortasuna ez egiteaz gainera, ikasleak ezingo du parte hartu mugikortasun programen hurrengo deialdian.

La omisión del trámite de aceptación o renuncia en el plazo concedido se considerará ‘renuncia’ y conllevará, además de la imposibilidad de llevar a cabo la movilidad adjudicada, la exclusión del o la estudiante en la participación de la siguiente convocatoria de los programas de movilidad.

34. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 34.– Recursos.

Esleipen erabakiak administrazio bidea agortzen du. Horren aurrean, aukerako berraztertze errekurtsoa bakarrik jarri ahal izango da, indarrean den prozedura administratiboko legearen arabera, edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa, dagokion epaitegiaren aurrean.

La resolución de adjudicación pone fin a la vía administrativa. Ante la misma cabrá interponer recurso potestativo de reposición conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común vigente o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado correspondiente.

Nazioarteko harremanei buruzko gaietan eskumenak jaso dituen errektoreordeak berak ebatziko ditu plazen esleipenen erabakiari jarritako berraztertze errekurtsoak.

Será competente para resolver los recursos de reposición frente a la resolución de adjudicación el/la propio Vicerrector/a que ostente las competencias delegadas en materia de Relaciones Internacionales.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
MUGIKORTASUN PROZESUARI LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO DE MOVILIDAD

35. artikulua.– Diru laguntza kontratua edo hitzarmena.

Artículo 35.– Contrato o convenio de subvención.

Mugikortasun beka baten onuradun den programetan, ikasle bakoitzak parte hartzeko baldintzak arautzen dituen diru laguntza hitzarmena edo kontratua izenpetu, eta Nazioarteko Harremanetarako Bulegoan entregatu beharko du, joan aurretik. Baldintzaren bat ez betetzeak kontratuan edo hitzarmenean edo horiek arautzeko maila orokorreko arauetan jasotako zigorrak jartzea eragingo du, eta zuzenbidean aurreikusitako edozein bitartekoren bidez eskatu ahal izango da hori betetzeko.

En aquellos programas en que se resulte acreedor/a de una beca de movilidad cada estudiante deberá suscribir y entregar en la Oficina de Relaciones Internacionales antes de su partida el correspondiente contrato o convenio de subvención que regula las condiciones de su participación. El incumplimiento de alguna de las condiciones dará lugar a las penalizaciones que se recojan en el contrato o convenio y en las normas de rango general que las regulen, cuyo cumplimiento podrá ser exigido por cualquier medio de los contemplados en derecho.

36. artikulua.– Aseguru medikoa.

Artículo 36.– Seguro médico.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen mugikortasun programetan parte hartu ahal izateko, nahitaez kontratatu beharko da bidaia asistentziako aseguru bat, gorpuzkiak aberriratzeko eta lekualdatze sanitariorako estaldura mugagabea izango duena. Aseguru hori ikaslea joan aurretik kontratatu beharko da, eta atzerrian egindako egonaldi osoa estaliko du. Unibertsitateak erreferentzia aseguru bat edo gehiago bultzatuko ditu, baldintza hau betetzeko erraztasunak emate aldera.

Para poder participar en los programas de movilidad el alumnado de la UPV/EHU deberá contratar de manera obligatoria un seguro de asistencia en viaje que contenga cobertura ilimitada de repatriación de restos y traslado sanitario. Este seguro deberá ser contratado antes de la salida del o la estudiante y cubrirá todo el periodo de estancia en el extranjero. La Universidad impulsará uno o más seguros de referencia para facilitar el cumplimiento de este requisito.

Era berean, ikasleek, joan aurretik, poliza kontratatu izanaren ziurtagiri bat entregatu beharko dute nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzaren Nazioarteko Harremanetarako Bulegoan. Horrez gain, mugikortasun programetan parte hartzen duten ikasleek Europar Osasun Txartela (EOT) eraman beharko dute egonaldira.

Los y las estudiantes entregarán igualmente antes de su salida un comprobante de la contratación de la póliza en la Oficina de Relaciones Internacionales del vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales. Además, el alumnado que participe en programas de movilidad deberá solicitar portar consigo durante su estancia la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

37. artikulua.– Egonaldi hasierako eta amaierako ziurtagiriak.

Artículo 37.– Certificados de inicio y fin de estancia.

1.– Egonaldi hasiera eta amaierako ziurtagirien xedea da ikaslea zer datatan iristen eta joaten den modu fidagarrian erregistratzea, harrerako erakundearen mugikortasun arduradunaren sinaduraren eta erakunde horren zigiluaren bidez.

1.– Los certificados de inicio y fin de estancia tienen por objeto, mediante la firma del responsable de movilidad en la institución de acogida y el sello de dicha institución, registrar fehacientemente la fecha de llegada y partida del o la estudiante.

2.– Aurrekoarekin bat etorrita, truke ikasleek, behin norakora iritsita, egonaldiaren hasierako ziurtagiria bidali beharko dute nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzaren Nazioarteko Harremanetarako Bulegora, behar bezala sinatuta eta harrerako unibertsitatearen zigiluarekin. Ziurtagiri hori Nazioarteko Harremanetarako Bulegoan jasotzea ezinbesteko baldintza da, errektoreordetzak kudeatzen dituen eta ikaslea hartzekodun den mugikortasun laguntzak ordaintzeko.

2.– Conforme a lo anterior, los y las estudiantes de intercambio, una vez incorporados/as a su destino, están obligados/as a remitir a la Oficina de Relaciones Internacionales del vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales, en el plazo de un mes, el certificado de inicio de estancia debidamente firmado y sellado por la universidad de acogida. La recepción de este certificado en la Oficina de Relaciones Internacionales es requisito necesario para el pago de las ayudas de movilidad gestionadas por el vicerrectorado a las que el o la estudiante sea acreedor/a.

3.– Atzerriko unibertsitatean ikasketen aldia amaitu ondoren, unibertsitate horrek egonaldiaren amaierako ziurtagiri bat edo «Certificate of Attendance» bat igorriko du ikasle bakoitzeko, atzerriko unibertsitatearen agintari akademikoak behar bezala sinatua eta zigilatuta. Ziurtagiri hori da, hain zuzen, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko truke ikasleek harrerako unibertsitatean egindako egonaldia eta haren iraupena egiaztatzen duen dokumentu nagusia. Atzerriko erakundean egindako egonalditik itzultzean, truke ikasleak erakunde ostalariak igorritako egonaldi amaierako ziurtagiriaren originala aurkeztu beharko du nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordetzan. Dokumentu hori aurkezteko epea hilabetekoa izango da, egonaldia amaitzen denetik zenbatzen hasita.

3.– Una vez finalizado el período de estudios en la universidad de acogida, ésta emitirá para cada estudiante el certificado de fin de estancia o «Certificate of Attendance», debidamente firmado y sellado por la autoridad académica competente en la universidad de destino. Este certificado constituye el principal documento acreditativo de la estancia realizada y de su duración en la universidad de acogida por parte de los y las estudiantes de intercambio de la UPV/EHU. A la vuelta de su estancia en la institución de destino el o la estudiante de intercambio deberá presentar en el vicerrectorado en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales el original del certificado de fin de estancia emitido por la institución huésped. El plazo para la presentación de dicho documento será de un mes desde la finalización de la estancia.

38. artikulua.– Kalifikazioen ziurtagiria.

Artículo 38.– Certificado de calificaciones.

Dokumentu honen bidez, jatorrizko ikastegiak hitzarmen akademikoan jasotako irakasgaiak gainditzeagatik kredituak aitortzeari ekin ahal izango dio. Lortutako kalifikazioak ikasleari pertsonalki entregatzen zaizkionean, ikaslea bera arduratuko da horiek ikastegiari emateaz.

Este documento permitirá al centro de origen proceder al reconocimiento de los créditos superados por las asignaturas recogidas en el acuerdo académico. En los casos en que las calificaciones obtenidas le sean entregadas personalmente al o la estudiante, este o esta será responsable de hacerlas llegar al centro.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
KREDITUEN AITORPENA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

39. artikulua.– Kredituen aitorpena.

Artículo 39.– Reconocimiento de créditos.

Une bakoitzean indarrean den Graduondoko eta Graduko ikasketen kredituak transferitu eta aitortzeari buruzko arautegian ezarritako irizpideak betetzen diren neurrian, ikasleak mugikortasun programaren esparruan egin eta gainditutako irakasgaien kredituak aitortuko dira, baldin eta irakasgaiak hitzarmen akademikoan sartuta badaude aurreko artikuluetan deskribatutako baldintzetan.

En tanto se cumpla con los criterios dispuestos en la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Enseñanzas de Grado y Posgrado vigente en cada momento se reconocerán los créditos por las asignaturas o materias cursadas y superadas por el alumnado en el marco de programas de movilidad siempre que consten incorporadas en el acuerdo académico en las condiciones descritas en los artículos anteriores.

40. artikulua.– Egindako mugikortasunaren aitortza akademikorako prozedura.

Artículo 40.– Procedimiento de reconocimiento académico de la movilidad realizada.

1.– Ikastegiko organo eskudunak, behin betiko hitzarmen akademikoan sartutako irakasgaien kalifikazio espedientearen kopia jaso ondoren, gainditutako kredituak aitortzeari ekingo dio, eta ikaslearen espediente akademikoan sartuko ditu, kalifikazio baliokidea jarrita jatorrizko kalifikazio sistemaren arabera.

1.– Una vez recibida la copia del expediente de calificaciones de las asignaturas recogidas en el acuerdo académico definitivo por el órgano competente del centro se procederá al reconocimiento de aquellos créditos que hayan sido superados incorporándose al expediente académico del o la estudiante con la calificación equivalente en el sistema de calificaciones de origen.

2.– Lortutako kredituak ez dira aitortuko, ikasleak programa bakoitzaren betebeharrak betetzen ez baditu. Horien artean daude, besteak beste, egonaldi hasierako eta amaierako ziurtagiriak, hitzarmen akademikoa, dagozkion sinadurekin, eta ikaslearen amaierako txostena.

2.– Los créditos obtenidos no serán reconocidos si el o la estudiante incumple con las obligaciones propias de cada programa. Entre estas se encuentran la presentación de los certificados de inicio y fin de estancia, el acuerdo académico con las firmas pertinentes, y el informe final del o la estudiante, entre otras.

3.– Aitortutako kredituak espediente akademikoan sartuko dira ezarritako epeetan, dagokion seihilekoaren aktak eratzeari begira.

3.– Los créditos reconocidos deberán incorporarse al expediente académico dentro de los plazos establecidos para la conformación de las actas del semestre correspondiente.

4.– Graduondoko ikasketen mugikortasun programetan gainditutako kredituak aitortzeko, graduko ikasketetarako ildo berberei jarraituko zaie, eta baliokidetza irizpideak masterraren memoria ofizialean jasotako berberak izango dira.

4.– El reconocimiento de créditos superados al amparo de programas de movilidad en estudios de posgrado seguirá las mismas pautas que en los estudios de grado, actuando como criterios de equivalencia aquellos recogidos en la memoria oficial del máster.

41. artikulua.– Atzerriko egonaldirako bisatuak eta baimenak izapidetzea.

Artículo 41.– Tramitación de visados y permisos de estancia en el extranjero.

1.– Truke programa baten baitan ikasketak egin nahi dituzten Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek herrialde bakoitzak immigrazio gaietan ezarritako betebehar espezifikoak bete beharko dituzte. Horretarako, harremanetan jarri beharko dute dagozkion enbaxada eta kontsulatuekin.

1.– El alumnado de la UPV/EHU que desee cursar estudios al amparo de un programa de intercambio deberá cumplir con las obligaciones específicas en materia de inmigración impuestas por cada país. Para ello deberá ponerse en contacto con las embajadas o consulados correspondientes.

2.– Zentzu horretan, ikasleen ardura da harrerako herrialdean legez sartzeko eta trukeak irauten duten bitartean bertan egoteko beharrezkoak diren dokumentuak (bisatuak, egoiliar txartelak, etab.) lortzea eta, hala behar bada, berritzea.

2.– En este sentido, es responsabilidad de los y las estudiantes tramitar la obtención y, en su caso, renovación de los permisos o documentos necesarios (visados, tarjetas de residencia, etc.) para ingresar y permanecer conforme a ley en el país de acogida durante el tiempo por el que dure el intercambio.

42. artikulua.– Bekak eta laguntzak.

Artículo 42.– Becas y ayudas.

1.– Programa bakoitzaren arabera, bekak eta bestelako diru laguntzak emango dira, atzerriko egonaldian sortutako mantentze gastuak osorik edo partzialki finantzatzeko. Horien eskaera eta kudeaketa arautegi espezifiko bakoitzean ezarritakoaren arabera egingo da.

1.– La existencia de becas y demás subvenciones cuyo objeto sea financiar total o parcialmente los gastos de mantenimiento derivados de la estancia en el extranjero dependerá de cada programa. Para la solicitud y gestión de las mismas se estará a lo dispuesto en cada normativa específica.

2.– Errektoreordetzaren diru laguntza edo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak erakunde laguntzaile gisa jardun duen beste diru laguntza batzuk Diru Laguntzen Lege Orokorraren arabera jasotzearen ondorioz izango diren betebeharrak eta eskubideak araututa egongo dira honako hauetan: ikasleak izenpetu eta kasu guztietan Nazioarteko Harremanetarako Bulegoan entregatu beharko duen laguntzaren kontratuan edo hitzarmenean, laguntza horiek arautzeko arautegietan eta, azken batean, Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean.

2.– Las obligaciones y derechos derivados de la percepción de la ayuda del vicerrectorado o de otras subvenciones en las que la UPV/EHU actúe como entidad colaboradora conforme a la Ley General de Subvenciones quedarán regulados por el contrato o convenio de subvención, que el o la estudiante deberá suscribir y entregar en todos los casos en la Oficina de Relaciones Internacionales, las normas reguladoras de dichas ayudas y en última instancia la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Ikasle bakoitzak bere gain hartutako kontratu eta/edo lege konpromisoak bete ezean, jasotako laguntza osoa edo horren zati bat itzuli beharko du. Erreklamatu beharreko kopuru horiek laguntzen araudien arabera kalkulatuko dira, eta indarrean den prozedura administratiboaren legean aurreikusitako prozedura administratibo erkidearen bidez bideratuko da, eta, subsidiarioki, Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorrean araututako prozeduraren bidez edo EBk ezarritako prozeduraren bidez, baldin eta Europar Batasuneko funtsetatik jasotako laguntzak badira. Bai erakunde laguntzaile gisa jardutean bai diru laguntzen kasuan finantza erakunde gisa jardutean, nazioarteko harremanen eskumena duen errektoreordeak mugikortasun bekei eta laguntzei lotutako espedienteak erabakitzeko eskumena izango du.

3.– El incumplimiento de los compromisos contractuales y/o legales adquiridos por cada estudiante conllevará la devolución total o parcial de las ayudas recibidas. La reclamación de dichas cuantías se calculará de acuerdo con la normativa que las regule y se llevará a cabo conforme al procedimiento administrativo común previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común vigente y subsidiariamente por el procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones o el que disponga la UE en el supuesto de ayudas provenientes de fondos de la Unión Europea. Será competente para la resolución de los expedientes relacionados con becas y ayudas de movilidad, ya sea en la actuación como entidad colaboradora, ya como entidad financiadora en el caso de subvenciones el/la vicerrector/a en el que recaigan las competencias de relaciones internacionales.

4.– Betebeharren bat justifikaziorik gabe betetzen ez duen ikasleak jasotako laguntzak itzuli beharko ditu.

4.– El o la estudiante que, sin causa justificada, incumpla alguno de sus deberes habrá de reintegrar las ayudas que, en su caso, se le hayan concedido.

Justifikazio arrazoitzat onartuko dira honako hauek:

Se podrán considerar causas justificadas las siguientes:

a) Ikaslearen gaixotasun edo istripu larria.

a) La enfermedad o accidente graves del o la estudiante.

b) Senide baten heriotza edo gaixotasun edo istripu larria, odolkidetasun edo kidetasuneko lehen mailako senidea bada.

b) El fallecimiento o la enfermedad o accidente graves de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

c) Betebehar publiko saihestezin bat betetzea.

c) El cumplimiento de un deber público de carácter inexcusable.

d) Ikastegiko nazioarteko koordinatzailearen iritziz behar bezala egiaztatu eta justifikatutako beste edozein arrazoi.

d) Cualquier otra causa suficientemente acreditada y justificada a juicio del coordinador de movilidad internacional del centro.

5.– Behin diru laguntza kontratuaren betebeharren bat edo legezko betebeharren bat ez betetzeagatiko diru laguntza kontzeptuan jasotako kopuruak itzuli behar direla adierazi ondoren, ikasleak erreklamatutako kopuruak dagokion epean itzultzen ez baditu, zorduntzat hartuko da. Hori guztia ez da eragozpen bat izango erreklamazio prozedurak aplikatzeko eta Diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legeak halakoetan aurreikusitako zigorrak aplikatzeko, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak erakunde laguntzaile gisa jardun duen diru laguntzen kasuan, edo EBk ezarrita eduki dezakeen prozedura aplikatzeko, Europar Batasunetik iritsitako funtsen kasuan.

5.– Una vez declarada la obligación de un o una estudiante de devolver cantidades recibidas en concepto de subvención por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o del contrato de subvención, y en el caso de que no reembolsara las cuantías reclamadas en plazo, será declarado/a deudor/a. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de los procedimientos de reclamación y la aplicación de las sanciones que en su caso prevé la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para las Subvenciones en las que la UPV/EHU actúe como entidad colaboradora o del procedimiento que en su caso pueda establecer la UE en relación con los fondos provenientes de la Unión.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Kontuan hartuko dira, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen praktikak egiteko nazioarteko mugikortasunerako, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean indarrean dagoen kanpoko praktika akademikoei buruzko arautegia, mugikortasun arautegi hau modu osagarrian eta, aurrekoen kontra ez badoa, kanpoko mugikortasun programak erregulatzen dituzten arautegiak.

La movilidad internacional para realización de prácticas del alumnado de la UPV/EHU se regirá por la Normativa específica de prácticas académicas externas vigente en la UPV/EHU, por la presente Normativa de movilidad de forma complementaria y por las normativas reguladoras de programas de movilidad externos en todo aquello que no contradiga las anteriores.

LEHEN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Indargabetuta geratzen da, honako honen kontrakoa ez den alderdietan izan ezik, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen 1994ko apirilaren 1eko Erabakiaren bidez onartutako mugikortasunerako araudia, zeinak Erasmus nazioarteko mugikortasun programaren funtzionamendua arautzen baitu (1995eko urtarrilaren EHUBO), eta haren aldaketa, 1998ko maiatzaren 18ko Gobernu Batzarraren Erabakiaren bidez onartutakoa.

Queda derogada, salvo en aquello que no contradiga la presente, la normativa para la movilidad aprobada por la Resolución de la UPV/EHU, de 1 de abril de 1994, por la que se establece la normativa de funcionamiento del programa de movilidad internacional «Erasmus», BOUPV de enero de 1995, y su modificación aprobada por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de mayo de 1998.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Indargabetuta geratzen da, honako honen kontrakoa ez den alderdietan izan ezik, Ikerketa eta Nazioarteko Harremanen arloko errektoreordearen 2004ko urtarrilaren 8ko Erabakiaren bidez onartutako mugikortasuneko arautegia. Erabaki horren bidez, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak Erasmus+ europar programatik kanpo Espainiakoak ez diren Europako unibertsitateetara joateko nazioarteko mugikortasunerako arautegia argitaratu zen, baita Erasmus+ europar programatik kanpo Espainiakoak ez diren Europako unibertsitateetatik etorritako ikasleek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean egin beharreko egonaldia arautzeko arautegia ere.

Queda derogada, salvo en aquello que no contradiga la presente, la normativa para la movilidad aprobada por la Resolución de 8 de enero de 2004, del Vicerrector de Investigación y de Relaciones Internacionales por la que se procede a la publicación de la Normativa para la movilidad internacional de estudiantes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea a universidades europeas no españolas fuera del programa europeo Erasmus+, y de normativa para regularizar la estancia en la UPV/EHU de alumnado de universidades europeas no españolas fuera del programa Erasmus+.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Aratuegi hau indarrean sartuko da EHAAn argitaratu eta biharamunean.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV.


Azterketa dokumentala


Análisis documental