Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

195. zk., 2017ko urriaren 11, asteazkena

N.º 195, miércoles 11 de octubre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
4879
4879

AGINDUA, 2017ko urriaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak berariaz adierazitako ikastetxe publiko edo itunpeko batean eta ezin badute ohiko eskola-garraioa edo ikastetxeak espezifikoki antolatutakoa erabili.

ORDEN de 10 de octubre de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial, escolarizado en el centro público que le corresponde por domicilio o, en un centro público o privado concertado por señalamiento expreso de la Delegación Territorial de Educación, que no pueda utilizar el transporte escolar ordinario o el específico organizado por el centro.

Hezkuntza Sailak ikasleak garraiatzeko zerbitzua antolatzen du ikasturte oro, hezkuntzaren zerbitzu osagarri modura. Zerbitzu horrek zenbait ibilbideren kontratazioa hartzen du barne; honako hauek hartzen dira kontuan ibilbide horiek zehazterakoan: ikasleen bizilekutik ikastetxera dagoen distantzia eta ikasle-kopurua.

El Departamento de Educación organiza cada curso el transporte escolar como un servicio complementario al de la enseñanza. Este servicio se concreta en la contratación de itinerarios para cuya determinación se tiene en cuenta la distancia del domicilio del alumnado al centro docente y el número de alumnos y alumnas.

Badira ikasle batzuk desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bati lotutako hezkuntza-premia bereziak dituztenak eta horiek ezin dute eskola-garraioa erabili, bai ibilbideak edo garraioa ez daudelako egokituta, bai ikastetxean ez dagoelako garraio antolaturik. Halere, egunero ibilgailu partikularrean edo garraio publikoan joateko aukera dute. Ikastetxera joateko desplazamendua zailtasun gehigarria izan ez dadin, ezta kostu gehigarri bat ere, bereziki itunpeko ikastetxean eskolatzea Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak berariaz adierazten duenean, eskola-garraiorako banakako diru-laguntzen deialdi hau egiten da.

Existen determinados alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad física, psíquica o sensorial que no pueden utilizar el transporte escolar, bien porque los itinerarios o el transporte no están adaptados, o bien porque no hay transporte organizado en el centro. No obstante, tienen la posibilidad de trasladarse diariamente a sus centros de estudios en vehículo particular o en transporte público. Para que el desplazamiento al centro educativo no sea una dificultad añadida, ni un coste adicional, especialmente cuando la escolarización en el centro concertado se produce por señalamiento expreso de la Delegación Territorial de Educación, se realiza la presente convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte escolar.

Helburu horrekin laguntzen deialdi hau egiten da eta, izaera orokorrarekin, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege orokorrean eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan (Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko Erregelamendua onartzen du) ezarritakoaren arabera arautuko dira. Horregatik, ondoko xedapenak kontuan hartuta: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu zuen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. Titulua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren esparruan diru-laguntzak emateko moduari buruzkoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren 2016. urteko Aurrekontu Orokorrak onartu dituen abenduaren 23ko 9/2015 Legea, honako hau

Con este fin se realiza la presente convocatoria de ayudas que, con carácter general, se regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por todo ello, de conformidad con lo establecido en las disposiciones contenidas en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a tenor de lo previsto en la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Agindu honen bidez, eskola-garraiorako banakako diru-laguntzen bi lerrotarako deialdia egin nahi da desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat.

La presente Orden tiene por objeto convocar dos líneas subvencionales de asignaciones individualizadas de transporte escolar para alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Lehenengo dirulaguntza-lerroa 2017-2018 ikasturtean ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan matrikulatutako ikasleei zuzenduta dago, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak ohartaraziz gero ezin dela ohiko eskola-garraioa erabili.

La primera línea subvencional está dirigida al alumnado matriculado en el curso 2017-2018 en centros educativos públicos o en centros privados concertados por señalamiento de la Delegación Territorial de Educación que no puede utilizar el transporte escolar ordinario.

Bigarren dirulaguntza-lerroa, ordea, 2016-2017 ikasturteko ikasleentzat da, baldin eta deialdi honen aurreko edizioan, banakako garraio-esleipenen onuradunak izan baziren eta esleipenaren zenbatekoak ez bazuen garraioaren kostu osoa estali.

La segunda línea subvencional está dirigida a los alumnos y alumnas que en el curso 2016-2017, en la edición anterior de la presente convocatoria, fueron beneficiarios de asignaciones individuales de transporte cuyo importe no cubrió el coste total del transporte.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak finantzatzeko, 3.004.000 euro bideratuko dira. Kopuru hori honela geratzen da banakaturik:

1.– Se destina a la financiación de las ayudas reguladas en la presente Orden la cantidad de 3.004.000 euros. Dicha dotación queda desglosada del siguiente modo:

a) Lehenengo dirulaguntza-lerrorako, desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzako 2017-2018 ikasturteko eskola-garraiorako banakako diru-laguntzena, 2.814.000 euro.

a) Para la primera línea subvencional, de asignaciones individualizadas de transporte escolar del curso 2017-2018 para alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial matriculado, 2.814.000 euros.

b) Bigarren dirulaguntza-lerrorako, 190.000 euro, 2016-2017 ikasturteko eskola-garraioan banakako diru-laguntzak jaso zituztenei dagokien diferentzia konpentsatzeko, esleipenaren zenbatekoak ez bazuen garraioaren kostu osoa estali.

b) Para la segunda línea subvencional, 190.000 euros para compensar la diferencia a los beneficiarios de las asignaciones individualizadas de transporte escolar del curso 2016-2017 cuyo importe no cubrió el coste total del transporte.

Lehenengo eta behin, b) atalean jasotako eskabideak atal horri esleitutako zuzkidurarekin ebatziko dira. Esleipena egin eta gero soberakinik badago, kopuru horrek handitu egingo du a) ataleko eskabideak ebazteko esleitutako kopurua.

Se resolverán, en primer lugar, las solicitudes contempladas en el apartado b) con la dotación asignada al mismo. Si de la adjudicación resultase alguna cantidad excedentaria, dicha cantidad acrecerá la dotación asignada a la resolución de las solicitudes incluidas en el apartado a).

2.– Emango diren laguntzek, guztira, ezingo dute aipatuta zenbatekoa edo zenbateko horren eguneraketa gainditu, indarreko legerian jasotako kreditu-loturaren edo aurrekontu-aldaketen araubidearekin bat etorrita, eta, hala dagokionean, Hezkuntza Sailaren beste laguntza-programak gauzatu ondoren gerta litezkeen aurrekontu agortu gabeen arabera. Egoera hori gertatuko balitz, jakitera emango da Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren ebazpenaren bidez, deialdiko ebazpenaren aurretik.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará el citado importe o el que resulte de su actualización, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente y, en su caso, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Educación. De producirse dicha circunstancia se dará publicidad mediante resolución de la Directora de Innovación Educativa con carácter previo a la resolución de la convocatoria.

3.– Aurrekontuan sartutako funtsak, behar bestekoak ez badira, dirulaguntza-lerro bakoitzean banatuko dira, 4. artikuluari jarraikiz, ezarritako eskakizunak betetzen dituzten eta epe barruan aurkeztu diren eskabideen artean, eta murrizte-portzentajea aplikatuko da, hain zuzen ere, eta portzentaje hori dirulaguntza-lerroaren kreditu osoaren eta lerroan onartutako eskabide guztiek eskatutako zenbatekoaren arteko portzentajezko aldearen adinakoa izango da.

3.– En caso de insuficiencia de los fondos presupuestados, los citados fondos se distribuirán en cada una de las líneas subvencionales conforme a loseñalado en el artículo 4 entre todas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido que cumplan los requisitos exigidos, aplicando el porcentaje de minoración equivalente a la diferencia porcentual entre el crédito total de la línea subvencional y el importe solicitado por por el conjunto de solicitudes admitidas en la línea.

3. artikulua.– Laguntzen onuradun izateko betebeharrak eta haien egiaztatzea.

Artículo 3.– Requisitos para ser beneficiario de las ayudas y su acreditación.

1.– Dirulaguntza-lerro honetara aurkez daitezke desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat duten ikasleak, baldin eta, 2017-2018 ikasturtean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan izaera orokorrarekin jasotako eskakizunez gain, eskakizun hauek ere betetzen badituzte:

1.– En el caso de la primera línea subvencional, podrá acogerse a esta convocatoria el alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial que, en el curso 2017-2018, además de los requisitos recogidos con carácter general en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, reúna los siguientes requisitos:

a) 2017-2018 ikasturtean etxebizitzaren arabera dagokion edo Hezkuntzaren Lurralde Ordezkaritzak berariaz adierazitako ikastetxean matrikulatuta egon beharko du.

a) Se halla matriculado en el curso 2017-2018 en el centro porque le corresponde por domicilio o por señalamiento expreso de la Delegación Territorial de Educación.

b) Ikaslearen etxebizitzatik ikastetxera dagoen distantziak bete egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –garraioaren arloan eskumenak dituen Sailak finantzatutakoari– buruzko maiatzaren 19ko 69/2015 Dekretuaren 5. artikuluko c letran ezarritakoa.

b) La distancia desde el domicilio del alumno o la alumna hasta el centro cumple el requisito establecido en el artículo 5, apartado c, del Decreto 69/2015, de 19 de mayo, sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vaco financiado por el departamento competente en materia educativa.

c) Desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat du eta ikastetxean aurkeztu du indarrean dagoen Desgaitasun Ziurtagiria, lurralde-erakunde eskudunak egina, eta bertan adierazten dira desgaitasun mota eta gradua, eta hala behar bada mugikortasun urri iraunkorra duen.

c) Tiene una discapacidad física, psíquica o sensorial y ha presentado en el centro el Certificado de Discapacidad en vigor, emitido por el organismo territorial competente, que indica tipo y grado de discapacidad, y en su caso si es de movilidad reducida permanente.

d) Ez ditu 21 urte beteak izango 2017ko abenduaren 31n.

d) No tiene cumplidos 21 años a 31 de diciembre de 2017.

e) Bere desplazamenduetan ezin du erabili ohiko eskola-garraioa.

e) No puede utilizar en su desplazamiento el transporte escolar ordinario.

f) Ezin du ikastetxera joan doako garraioan edo Hezkuntza Saileko erakunde publiko edo pribatuek erabat diruz lagundutako garraioan.

f) No tiene posibilidad de acudir al centro mediante transporte gratuito o totalmente subvencionado por entidades públicas o privadas distintas del Departamento de Educación.

2.– Bigarren dirulaguntza-lerroari dagokionez, deialdi honetaz baliatu ahal izango dira 2016-2017 ikasturtean 2016ko ekainaren 7ko Aginduaren bidez (2016-08-29ko EHAA) eskola-garraiorako banakako laguntzak jaso zituzten ikasleak, baldin eta deialdiari esker jasotako diru-laguntzarekin ez bazen guztiz ordaindu ikastetxeak garraioarengatik izandako gastua.

2.– En el caso de la segunda línea subvencional, podrá acogerse a esta convocatoria el alumnado del curso 2016-2017 fue beneficiario de asignaciones individualizadas de transporte escolar realizada por la Orden de 7 de junio de 2016 (BOPV de 29-08-2016) y cuyo coste de transporte al centro educativo no quedó cubierto en su totalidad con la cuantía concedida en dicha convocatoria.

3.– Eskatzaileek onuradun izateko debekuren bat jasota ez daukatela justifikatu ordez erantzukizunpeko adierazpenak aurkez litezke.

3.– La justificación por parte de las y los solicitantes de no estar incursos en prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios podrá ser sustituida por una declaración responsable.

4.– Erakunde onuradunei diru-laguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las personas beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 4.– Cuantía de las ayudas.

1.– Lehenengo dirulaguntza-lerroan, ikasleek jasotzen dituzten 2017-2018 ikasturterako banakako diru-laguntzek garraioaren kostu osoa estali ahal izango dute. 2. artikuluan aipatzen den zuzkidura ekonomikoa eskakizun guztiak betetzen dituzten eskabideak ordaintzeko behar bestekoa ez bada, 2. artikuluaren 3. atalean aipatzen den murrizketa aplikatuko zaio zenbatekoari.

1.– En la primera línea subvencional, la asignación individual para el curso 2017-2018 que reciba el alumnado podrá cubrir la totalidad del coste del transporte. En el caso de que la dotación económica a que se refiere el artículo 2 no alcance para cubrir la totalidad del costede todas las solicitudes que cumplen requisitos, la cuantía será la que corresponda tras aplicar la minoración contemplada en el apartado 3 del artículo 2.

Diru-laguntzaren zenbatekoa ezartzeko erreferentziatzat hartuko den kostua honako arau hauei jarraikiz kalkulatuko da:

El coste que se tomará como referencia para fijar la cuantíade la ayuda se calculará conforme a las siguientes reglas:

a) Etxebizitzaren eta ikastetxearen arteko desplazamendurako zerbitzu publikoa (autobusa, trena, tranbia, metroa) erabiltzen bada (taxia izan ezik), ematen den esleipenaren zenbatekoa garraio ekonomikoenari dagokion kostua izango da, kontuan hartuko dira eguneko bi bidaia, salbu eta ez badago jangelako zerbitzurik edo erabiltzen ez bada; kasu horretan, eguneko, gehienez, lau bidaia zenbatuko dira.

a) En el caso de utilizar para el desplazamiento entre el domicilio y el centro docente un servicio público regular (autobús, tren, tranvía, metro), excluido taxi, la cuantía de la asignación que se otorgue corresponderá al coste del transporte más económico, considerados dos viajes diarios, salvo que no exista o no se pueda utilizar el servicio de comedor, en cuyo caso se computarán un máximo de cuatro viajes por día.

b) Ikasleak taxiz egiten badu bidaia, taxilariak aurkeztutako aurrekontua, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak baimendutakoa, izango da erreferentziako aurrekontua. Onuradunak hiru aurrekontu eskatuko dizkie taxilari desberdinei; hiru horietan merkeenari emango zaio baimena. Aurrekontuak, onartua izateko, ikaslerik eskolara garraiatzen ez den egunengatiko murrizketa jaso beharko du.

b) En el caso de que el desplazamiento del alumnado sea en taxi, el coste de referencia será el presupuesto presentado por el taxista que haya obtenido autorización de la Dirección de Innovación Educativa. Dicha autorización será otorgada al presupuesto más económico de los que, en número de tres, hayan sido solicitados por el beneficiario a diferentes taxistas. El presupuesto, para ser aprobado, deberá contemplar la minoración correspondiente a los días en los que no se realice el traslado por falta de asistencia del alumno al centro escolar.

c) Ikastetxeak antolatzen badu taxi- edo autobus-desplazamendua, erreferentziako kostua ikastetxeak ikasleari garraio-gastuengatik kobratzen dion zenbatekoa izango da. Horrelakoetan, desplazamendua antolatzen duen ikastetxeak jaso beharko du Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren baimena. Ikastetxeak hiru aurrekontu eskatuko dizkie zerbitzu-emaile desberdinei; hiru horietan merkeenari emango zaio baimena.

c) En el caso de que el desplazamiento en taxi o autobús sea organizado por el centro, el coste de referencia será el importe que el centro gire al alumno o alumna en concepto de gastos de transporte escolar. En estos casos, el centro organizador del desplazamiento deberá recabar la previa autorización de la Dirección de Innovación Educativa. Dicha autorización será otorgada al presupuesto más económico de los que, en número de tres, hayan sido solicitados por el centro a diferentes prestadores de servicios.

d) Etxebizitzaren eta ikastetxearen artean desplazatzeko ibilgailu partikularra erabiltzen den kasuan, esleipenaren zenbatekoa honela kalkulatuko da: etxebizitzaren eta ikastetxearen arteko ibilbidearen kilometro kopurua bider 0,29 euro, bider eguneko bidaia-kopurua (gehienez, eguneko lau bidaia, salbu eta ikasleak ikastetxeko jangela erabiltzen badu, kasu horretan, eguneko bi bidaia zenbatuko dira), bider eskola-egunak.

d) En el caso de utilizar para el desplazamiento entre el domicilio y el centro docente el vehículo particular, el coste se calculará, multiplicando el número de kilómetros del trayecto entre el domicilio y el centro educativo, por 0,29 euros, por el número de viajes diarios (con un máximo de cuatro viajes diarios, salvo que el alumno o alumna utilice el comedor del centro, en cuyo caso se computarán dos viajes por día), por el número de días lectivos.

Ibilbidearen km x 0,29 euro x bidaia-kopurua (2 edo 4) x eskola-egunak

Kms. trayecto x 0,29€ x n.º viajes (2 o 4) x días lectivos

2.– Bigarren dirulaguntza-lerroan, 2016-2017 ikasturtean banakako diru-laguntzen onuradunak izan ziren ikasleei esleipen horiek ez bazieten ikastetxera joateko garraioaren kostu osoa estali, 2016-2017 ikasturtean jasotako banakako diru-laguntzen artean eta ikasturte horretan eskatu zen zenbatekoaren arteko diferentzia jaso ahal izango dute, gehieneko zenbateko gisa, baldin eta garraioaren benetako kostua jasotako esleipena baino gehiago izan zela egiaztatzen bada.

2.– En la segunda línea subvencional, el alumnado que en el curso 2016-2017 fue beneficiario de asignaciones individualizadas que no cubrieron la totalidad del coste del transporte al centro educativo podrán recibir, como cuantía máxima, la correspondiente a la diferencia entre la asignación individualizada recibida en el curso 2016-2017 y la cantidad que se solicitó en dicho curso, siempre que se acredite que el coste real del transporte fue superior a la asignación efectivamente recibida.

5. artikulua.– Diru-laguntzen bateraezintasuna.

Artículo 5.– Incompatibilidad de las subvenciones.

Deialdi honen babesean ematen diren diru-laguntzak bateraezinak dira beste ezein erakunde publiko edo pribatuk helburu berarekin emandako beste edozein laguntzarekin.

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria son incompatibles con la obtención de cualquiera otra que teniendo el mismo fin pudiera ser otorgada por cualquier institución pública o privada.

6. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Agindu honetako 1. eranskineko ereduaren arabera, laguntza-eskabideak 2017ko urriaren 30era arte aurkeztuko dira, ikasleak ikasten ari diren ikastetxeetako zuzendariei zuzenduta, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatutako edozein bulegotan edo Eusko Jaurlaritzako Herritarren Arretarako edozein bulegoetan (Zuzenean) aurkez daitezke eskabideak. Kale Nagusia 85, 48011 Bilbao, Bizkaian; Andia kalea 13, 20003 Donostia, Gipuzkoan eta Ramiro Maeztu kalea 10 behea, 01008 Vitoria-Gasteiz, Araban.

1.– Las solicitudes de ayuda, según modelo que figura en el Anexo I de la presente Orden, se presentarán hasta el 30 de octubre del 2017 ante el Director o Directora del centro educativo en el que el alumno o la alumna curse sus estudios, o bien en cualquiera de las dependencias indicadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o en cualquiera de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía del Gobierno Vasco, Zuzenean en las siguientes direcciones: Gran Vía, 85, 48011 Bilbao, en Bizkaia; c/ Andia, 13, 20003 San Sebastián, en Gipuzkoa y Ramiro de Maeztu, 10 bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz, en Álava.

Eskatzaileek dirulaguntza-lerro batentzat edo bientzat eskatu ahal izango dituzte laguntzak, horretarako baldintzak betetzen badituzte, eta eskabidean horretarako jarrita dauden laukietan markatzen badute.

Los y las solicitantes podrán solicitar ayudas para cualquiera de las líneas subvencionales, o para ambas, si cumplen los requisitos exigidos para ello, y así lo marcan en las casillas destinadas al efecto en la solicitud.

2.– Eskaera ikasleak sinatuko du, heldua bada, eta adingabea bada, gurasoek, tutoreak edo legezko ordezkariak, eta desgaitasun mota eta gradua adierazten duen desgaitasunaren ziurtagiria aurkeztuko da.

2.– La solicitud estará suscrita por el propio alumno o alumna, en caso de ser mayor de edad, y si es menor, por el padre, la madre, el tutor, la tutora, o el o la representante legal, y se acompañará del certificado de discapacidad, con indicación del tipo y grado de discapacidad.

3.– Eskaeran erantzukizunpeko aitorpen bat ere aurkeztuko da eta bertan hau guztia egiaztatuko da eskatzaileari buruz:

3.– La solicitud incluirá una declaración responsable en la que se acredite que el o la solicitante:

a) Ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen duen zigor administratiborik edo penalik, eta ez duela diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik bere gain –Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zigortutako sexugatiko bereizketaren ondoriozkoak barne–.

a) No se encuentra sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni tampoco incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Ez duela jaso laguntzarik xede berdinarekin beste erakunde publiko edo pribatu batetik.

b) No ha recibido ayuda con el mismo objeto de cualquier otra entidad pública o privada.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela eta baimendu egiten duela Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza zuzenean lortzeko, ziurtagiri telematikoen bidez, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela adierazten duen egiaztagiria. Azken kasu horretan, eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du baimena, baina dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

c) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y que autoriza a la Dirección de Innovación Educativa para la obtención de forma directa de la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos. En este último caso, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación correspondiente.

d) Diru-laguntza emateko eskatu eta kontuan izan diren betekizunetakoren bat eraginpean hartzen duen edozein egoera-aldaketaren berri Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari emateko konpromisoa hartzen du.

d) Adquiere el compromiso de comunicar a la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación la modificación de cualquier circunstancia que afecte a algunos de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

4.– Eskabideak guztiz beteta ez badaude, hamar eguneko epean bete gabe utzitakoa betetzeko edo falta diren agiriak aurkezteko eskatuko zaio eskatzaileari, eta, hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko dela ohartaraziko zaio.

4.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

7. artikulua.– Kudeaketa-organoa.

Artículo 7.– Órgano de gestión.

Laguntza horiek kudeatzeko organo eskuduna Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da.

El órgano competente para gestionar las ayudas es la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación.

8. artikulua.– Ebazpen-proposamena.

Artículo 8.– Propuesta de resolución.

1.– Ikastetxeetako zuzendariek 2017ko azaroaren 7a baino lehen bidaliko dute eskatutako eskabideen zerrenda Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara, II. eranskinarekin batera (bete eta gero).

1.– Los Directores o Directoras de los centros escolares remitirán a la Delegación Territorial de Educación correspondiente hasta el 7 de noviembre de 2017, inclusive, la relación de solicitudes presentadas, junto con el Anexo II cumplimentado.

2.– Hezkuntza Bereziko lurralde-teknikariek aztertuko dituzte eskabideak, deialdi honetako 3. artikulua betetzen dela egiaztatzeko. Horretarako, Berritzeguneak babes-zerbitzuetako hezkuntza-premia berezien aholkularitzei bidezko txostenak eskatu ahal izango dizkie, baita Saileko bestelako unitate teknikoei ere.

2.– El personal técnico territorial de Educación Especial estudiará las solicitudes para comprobar el cumplimiento del artículo 3 de la presente convocatoria. Para ello podrá recabar los informes oportunos a las asesorías de necesidades educativas especiales de los servicios de apoyo Berritzeguneak, así como a otras unidades técnicas del departamento.

3.– Azterlanaren ondoren, lurralde bakoitzeko zerbitzu zentraletara bidaliko dira proposamenak, Hezkuntza Berrikuntzako lurralde-arduradun bakoitzaren oniritziarekin.

3.– Tras el estudio, se remitirán a los servicios centrales las propuestas de cada territorio, con el visto bueno de cada responsable territorial de Innovación Educativa.

4.– Zerbitzu zentralek lurralde-proposamenak aztertuko dituzte eta Hezkuntza Berrikuntzako zuzendariari ebazpen-proposamena bidaliko diote, eta hark, aurrekontua behar bestekoa ez bada, deialdi honetako 1.2 artikuluan ezarritako laguntzen banaketa proportzionala proposatuko du. Proposamen horretan, batetik, ikastetxe bakoitzean diru-laguntza emango zaien ikasleen zerrenda egongo da, emandako laguntzaren guztizko zenbatekoa adieraziz. Bestetik, diru-laguntza ukatu zaien ikasleen zerrenda egongo da, ikastetxeen arabera sailkatuak eta ukatzeko arrazoia adierazita.

4.– Los servicios centrales revisarán las propuestas territoriales y elevarán a la Directora de Innovación Educativa la propuesta de resolución, que, en caso de insuficiencia de presupuesto, propondrá la distribución proporcional de las ayudas que establece el artículo 1.2 de la presente convocatoria. Dicha propuesta contendrá, por un lado, la relación de alumnos y alumnas a los que se les concede la subvención en cada centro educativo, señalando el importe total de la ayuda concedida. Por otro lado, incluirá la relación de alumnos y alumnas a los que se les deniega la subvención, clasificados también por centro educativo, y con indicación del motivo de la denegación.

9. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 9.– Resolución del procedimiento.

1.– Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta sei hilabetera ebatziko du deialdia Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak.

1.– La Directora de Innovación Educativa resolverá la convocatoria en un plazo de seis meses desde la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Deialdi honen ebazpeneko eskatzaileei jakinarazpena https://euskadi.eus webguneko iragarki-taula elektronikoan argitaratuta egingo zaie, onuradunak eta emandako zenbatekoak adieraziz edo, halakorik balitz, ukatzeko arrazoia adieraziz.

2.– La notificación a los solicitantes de la Resolución de la presente convocatoria se efectuará mediante su publicación en el tablón electrónico de anuncios de la página web https://euskadi.eus, con indicación de los beneficiarios y cuantías concedidas o, en su caso con indicación del motivo de denegación.

3.– Aurreko guztia alde batera utzi gabe, halaber laguntzen ebazpenaren berri emango zaie ikasle eskatzailea eskolatuta dagoen ikastetxeetako zuzendariari eta horiek, aldi berean, onuradunen onarpena jasoko dute.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, también se informará de la Resolución de las ayudas a los directores y directoras de los centros escolares en el que se encuentre escolarizado el alumnado solicitante, quienes, a su vez, recabarán la aceptación de los beneficiarios.

4.– Lehenengo atalean aurreikusitako epe horretan jakinarazpenik eman ezean, eskabideak ezetsi egin direla ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritako ondorioetarako.

4.– Si transcurrido el plazo previsto en el apartado uno no se produce la citada resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpenak ez du agortuko administrazio-bidea; eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena elektronikoki jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

10. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 10.– Pago de la ayuda económica.

1.– Lehenengo dirulaguntza-lerroari dagokionez, eskola-garraiorako 2017-2018 ikasturterako banakako laguntzak bi zatitan ordainduko dira, ikasleak dauden zentroen bidez eta honako aurreikuspen hauen arabera egingo da:

1.– Respecto de la primera línea subvencional, el abono de la subvención correspondiente a las asignaciones individualizadas de transporte escolar del curso 2017-2018 se hará efectivo de forma fraccionada en dos pagos a través del centro en el que el alumno o alumna curse estudios y se efectuará según las siguientes previsiones:

Lehenengo zatia, diru-laguntzaren zenbateko osoaren % 70, deialdiari buruzko ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean egingo da, tartean laguntzari berariaz uko egin ezean.

El primero, por el 70% del importe total, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de la convocatoria, si no ha mediado renuncia expresa.

Bigarren zatian gainerakoa ordainduko da, ikasturtea amaitu ondoren eta 12. artikuluan (laguntzaren justifikazioari buruzkoa) ezarritakoaren arabera.

El segundo, por el importe restante, a la finalización del curso escolar y de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 sobre justificación de la ayuda.

2.– Bigarren dirulaguntza-lerroari dagokionez, batera, eta ez zatika, egingo da 2016-2017 ikasturteko eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak jaso zituztenei dagokien diferentzia konpentsatzeko onartutako laguntzaren ordainketa, esleipenaren zenbatekoak garraioaren kostu osoa estali ez bazuen, eta ikaslea dagoen ikastetxearen bidez egingo da ordainketa, deialdi hau ebatzi eta hilabeteko epearen barruan.

2.– En lo que respecta a la segunda línea subvencional, el abono de la ayuda concedida destinada a compensar la diferencia a los beneficiarios de las asignaciones individualizadas de transporte escolar del curso 2016-2017 cuyo importe no cubrió el coste total del transporte se realizará en un único pago, a través del centro en que curse estudios el alumno o alumna, en el plazo de un mes desde la resolución de la presente convocatoria.

3.– Onuraduna itzulketa- edo zehapen-prozedura batean badago, prozedura bukatu arte itxaron beharko da diru-laguntza esleitzeko edo ordaintzeko.

3.– En caso de encontrarse el beneficiario incurso en un procedimiento de reintegro o sancionador en tramitación, la concesión de la asignación o su pago si estuviera concedida se efectuará tras la terminación del citado procedimiento.

11. artikulua.– Onuradunaren betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones del beneficiario.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluak eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotzen dituen betebeharrak gorabehera, agindu honetan arautzen diren diru-laguntzen onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas con carácter general en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios y beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Esleitutako diru-laguntza onartzea. Onuradunen zerrendak argitaratu eta hamar egunetara oraindik ez badute berariaz eta idatziz adierazi ez dutela laguntza onartzen, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en plazo de diez días tras la fecha de la publicación de las relaciones de beneficiarios y beneficiarias, éstos o éstas no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que queda aceptada.

b) Diru-laguntza eman den xederako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Diru-laguntza eman zaion jardueraren izaera edo helburuan funtsezko aldaketa eragiten duen gorabehera ororen berri ematea, eta, lurralde-ordezkaritzek, Kontrol Ekonomikoko bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren eginkizunetan dihardutela deialdi honen kontura eskuratutako diru-laguntzen gainean eskatzen dieten informazioa ematea.

c) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actuación subvencionada así como a facilitar a las Delegaciones Territoriales, a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

12. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.

Artículo 12.– Justificación de la ayuda.

1.– Ikastetxeetako zuzendariek onuradunei eskatuko die, ikasturtea amaitutakoan eta 2018ko uztailaren 1a baino lehen, diru-laguntzaren zenbatekoa justifikatzeko garraio-ordainagiriekin. Justifikatzeko agiri horiek (tiketak, taxilarien fakturak, eskola-garraioko ordainagiriak, etab.) ikastetxean artxibatuko dira, geroago egiaztatu ahal izateko.

1.– Los Directores o Directoras de los centros educativos solicitarán a los beneficiarios y beneficiarias que, finalizado el curso escolar y con anterioridad al 1 de julio de 2018, justifiquen el importe de las ayudas con los correspondientes recibos de transporte. Dicha documentación justificativa (billetes, facturas de la contratación de taxis, giro de recibos de transporte escolar, etc.) será archivada en el centro educativo para posibles comprobaciones.

2.– Kontuan izanik aurkeztutako justifikazio-dokumentazioa eta ikasleak izan dituen aste batetik gorako asistentzia-faltak edo, halakorik bada, ikastetxean baja eman zuen data, ikastetxeetako zuzendariek uztailaren 15a baino lehen bidaliko diote Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzari emandako diru-laguntzaren gain gutxitze bat aplikatu behar zaien ikasleen zerrenda eta zenbatekoa ere adieraziko dute, onuradunari diru-laguntza osorik edo partzialki itzultzeko eskatzeko prozedura has dadin.

2.– Teniendo en cuenta la documentación justificativa aportada y las faltas de asistencia del alumno o alumna de duración superior a una semana, o, en su caso, la fecha en que causó baja en el centro, los Directores o Directoras de los centros educativos remitirán antes del 15 julio a la Delegación Territorial de Educación la relación de alumnos y alumnas a las que se les deba aplicar una minoración sobre la subvención concedida y la indicación de la cuantía, a los efectos de iniciar el procedimiento para solicitar a la persona beneficiaria el reintegro total o parcial de la ayuda.

13. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 13.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Laguntza emateko kontuan hartutako baldintzaren bat aldatzen bada, jakinarazi egin beharko da, eta gerta liteke horren ondorioz laguntza emateko ebazpena ere aldatzea.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda deberá ser comunicada y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

1.– Diru-laguntzen pertsona onuradunek, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubideari eutsi beharko diote, eta –Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuz– honako kasu hauetan, berriz, eman eta jasotako zenbatekoa itzuli beharko dute, osorik edo partez, baita aplika daitezkeen legezko interesak ere (berandutze-interesa barne dela):

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetas al régimen de infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en aplicación del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, vendrán obligadas a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resultasen de aplicación, incluido el de demora, en los siguientes supuestos:

● Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluaren 1. zenbakian jasotako itzulketa-kausaren bat denean.

● Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

● Diru-laguntza erabiltzen ez denean eskatu eta eman zen helburu zehatzerako.

● No utilizar la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

● Diru-laguntza eragin zuen jarduera burutzen ez denean.

● No realizar la actuación que dio origen a la subvención.

● Justifikatzen ez denean diru-laguntza erabili dela eman ziren helburu zehatzetarako.

● No justificar la aplicación de la subvención a los fines determinados para los que se concedió.

● Oro har, betetzen ez direnean azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan ezarritako obligazioak (1998ko urtarrilaren 19ko EHAA), agindu honetan ezarritakoak edo diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritakoak.

● En general, incumplir las obligaciones establecidas en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre (BOPV de 19 de enero de 1998), en esta Orden o en la resolución de concesión.

2.– Dirua itzultzeko, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozedura beteko da. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira. Hori gorabehera, bideratu beharreko beste ekintza guztiak bideratu ahal izango dira. Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

15. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 15.– Protección de datos.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, deialdi honetako parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, «Hezkuntza berezia» izeneko fitxategi batean sartuko dira, laguntzen deialdi hau kudeatzeko eta deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Fitxategi horren ardura Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak du. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado Educación Especial cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de ayudas así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko dira prozedurako gaietan agindu honetan aurreikusten ez den guztirako.

En todo lo no previsto en materia de procedimiento por la presente Resolución, serán de aplicación las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados y las interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urriaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2017.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental