Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

125. zk., 2017ko uztailaren 3a, astelehena

N.º 125, lunes 3 de julio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3354
3354

152/2017 DEKRETUA, maiatzaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko Balora tresnaren eguneraketa onesten duena.

DECRETO 152/2017, de 9 de mayo, por el que se aprueba la actualización del Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora).

Haur edo nerabe bat arrisku- edo desanparo-egoeran badago, administrazio publikoek esku hartzeko betebeharra dute, EAEko ordenamendu juridikoan adingabeen babesaren arloan ezarritakoarekin bat, nagusiki honako lege hauetan oinarrituta: adingabeen babes juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Legea, Kode Zibila (biak ala biak berriki onetsitako uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoan –haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoan– eta uztailaren 28ko 26/2015 Legean –haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoan– emandako idazkeraren arabera) eta otsailaren 18ko 3/2005 Legea, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.

Las administraciones públicas tienen la obligación de intervenir en toda situación de riesgo y desamparo que afecte a un niño, niña o adolescente, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vasco vigente en materia de protección de menores, y que está constituido fundamentalmente por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el Código Civil (en la redacción dada a ambas por las recientes Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia), así como la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Adingabeen babes juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 17.1 artikuluarekin bat, honako hau jotzen da arrisku-egoeratzat: «familia-, gizarte- edo hezkuntza-eremuko inguruabar, gabetasun edo gatazkak tarteko, adingabea bere garapen pertsonalean, familiakoan, sozialean edo hezkuntzakoan, bere ongizatean edo eskubideetan kaltetuta ateratzen denean, baina desanparo-egoeraren deklarazioaren eta legearen arabera tutoretza hartzeko oinarri izango liratekeen garrantzia, intentsitatea eta iraunkortasuna eduki gabe, hain zuzen, beharrezko egingo lukeena administrazio publiko eskudunak esku hartzea, adingabea eragiten duten zailtasunak edo egokitu ezina ezabatzeko, murrizteko edo konpentsatzeko eta babesgabetasuna eta gizarte-bazterkeria saihesteko, familia-ingurunetik banatu behar izan gabe. Horretarako, arrisku-adierazletzat joko da, besteak beste, egoera hori aitortuta duen nebaren edo arrebaren bat edukitzea, familia-egoerak nabarmen aldatu ezean. Inguruabar edo gabezia materialak egotea arrisku-adierazletzat hartuko dira, baina sekula ez dute ekarriko adingabea familia-ingurunetik bereiztea».

Se considerará situación de riesgo, en los términos definidos en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, «aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerará indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar».

Bestalde, kontuan hartuta Kode Zibilaren 172.1 artikulua eta 3/2005 Legearen 56. artikulua –aurreko artikulura bidaltzen duena–, desanparo-egoera dagoela joko da «egitez hala gertatzen denean arrazoi hauetako bat tarteko: adingabeen zaintzari buruz legeek ezartzen dituzten babes-eginbeharrak ez betetzeagatik edo eginbehar horien egikaritza ezinezko nahiz desegoki izateagatik, adingabeei ez zaienean ematen nahitaezko duten laguntza moral edo materiala».

Por otro lado, y, de conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 del Código Civil, y en el artículo 56 de la citada Ley 3/2005, por remisión al artículo anterior, «se considerará como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material».

Adingabearen egoera zehatzaren arabera (arriskua edo desanparoa) eta arrisku-egoeraren larritasunaren arabera, aldatu egiten dira EAEko administrazio publikoek adingabeen babesaren arloan egin behar dituzten esku-hartzeak, 3/2005 Legearen VI. tituluan xedatutako eskumen-banaketarekin bat, lege horretako III. tituluan arrisku- edo desanparo-egoeran dauden haur eta nerabeen babeserako arlorako jasotako jardunei dagokienez.

La intervención en estos casos por parte de las administraciones públicas vascas competentes en materia de protección de menores es distinta en función de la concreta situación (riesgo o desamparo) que afecte a la persona menor de edad, así como de la gravedad de la situación de riesgo, de acuerdo a la distribución competencial prevista en el Título VI de la Ley 3/2005, en relación con las actuaciones previstas en el Título III de la misma ley, en materia de protección a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o desamparo.

Aurrekoarekin bat eta 3/2005 Legearen 53. artikuluan xedatutakoa aplikatzeko, arrisku-egoeretan, oinarrizko gizarte-zerbitzuek kasua hartu eta ikertu, baloratu eta bideratu egin beharko dute, eta, hala eginda, haurra desanparo-egoera oso larrian dagoela iruditzen bazaie, kasua haurrak eta nerabeak babesteko zerbitzu espezializatura bideratu beharko dute.

En consonancia con lo anterior, y en aplicación del artículo 53 de la Ley 3/2005, en las situaciones de riesgo, los servicios sociales de base deberán proceder a la recepción del caso y a su investigación, valoración y orientación, y, siendo esto así, cuando consideren que existe una situación de desprotección infantil de gravedad elevada, deberán derivarlo al servicio especializado de protección a la infancia y adolescencia.

Babesgabetasun larria dagoelako zantzuak ageri diren egoeretan, haurrak eta nerabeak babesteko lurralde-zerbitzu espezializatuek hartu beharko dute kasua, eta ikerketa eta balorazio osagarria egin, egoeraren larritasuna zehazteko. Kasua esku-hartze espezializaturik eskatzen ez duen arrisku arin edo ertaineko kasutzat jotzen denean, aldiz, oinarrizko gizarte-zerbitzura bideratuko da (3/2005 Legearen 54. artikulua).

Y, en aquellas situaciones en las que existan indicios de desprotección grave, los servicios territoriales especializados deberán proceder a la recepción del caso, así como a su investigación y valoración complementaria a fin de determinar la gravedad. En los supuestos en los que se considere que se trata de una situación de riesgo leve o moderado que no requiere una intervención especializada se remitirá el caso al servicio social de base (artículo 54 de la Ley 3/2005).

Azkenik, 3/2005 Legeak honako hau ezartzen du 49. artikuluan: «Oinarrizko gizarte-zerbitzuek eta lurralde-zerbitzu espezializatuek, arrisku- eta desanparo-egoerak zehazte aldera, horretarakoxe ontzat emandako tresna teknikoak aplikatuko dituzte, azken xedapenetako lehenbizikoan ezarritako eran». Hori dela eta, hau xedatzen da aipatutako azken xedapenetako lehenbizikoan: «Eusko Jaurlaritzak, foru-diputazioek eta udalek, lege hau indarrean sartu eta urtebeteko epearen barruan, oinarrizko tresna bat egin eta onartuko dute, desanparo-egoeren larritasuna zehazteko eta egoera horiek arrisku arin, ertain edo larriko egoera diren edo desanparo-egoera diren zehazteko».

Finalmente, el artículo 49 de la Ley 3/2005 dispone que la determinación por parte de los servicios sociales de base y de los servicios territoriales especializados de las situaciones de riesgo y de desamparo se realizará mediante la aplicación de instrumentos técnicos validados al efecto, en los términos previstos en la disposición final primera. A tal efecto, la Disposición Final Primera citada determina que el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un instrumento básico para determinar la gravedad de las situaciones de desprotección y definir si constituyen una situación de riesgo leve o moderado, una situación de riesgo grave o una situación de desamparo.

Lege-mandatu hori azaroaren 8ko 230/2011 Dekretuaren bitartez gauzatu zen. Arau horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna (Balora) onetsi zen, eta, halaber, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuek nahitaez erabili behar zutela ezarri zen.

El citado mandato legal se materializó en el Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, texto normativo que aprobó el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora), y, asimismo, estableció su uso obligatorio por parte de los citados servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia.

Badira bost urte dekretu hori onetsi eta Balora tresna ezarri zela, eta haren aplikazioa orokortuz joan da. Denbora-tarte horren ondoren, egokitzat jo da balorazio bat egitea tresnaren ezartze-prozesua, erabilera-maila, eragina eta jarritako helburuen lorpen-maila neurtze aldera, arreta berezia jarrita alderdi horietan guztietan dauden zailtasunak edo egin beharko liratekeen hobekuntzak identifikatzeko.

Transcurridos cinco años desde la aprobación del citado decreto, y la implantación del Instrumento Balora, con la consiguiente generalización en su aplicación, resultaba pertinente llevar a cabo una valoración del proceso de implantación, grado de utilización, impacto y logro de los objetivos pretendidos con el citado Instrumento, prestando especial atención a la identificación de dificultades o necesidades de mejora en los aspectos anteriores que requirieran ser abordadas.

Balorazio-prozesu horren ondoren, egiaztatu da ezen haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuetako teknikari arduradunek eta profesional gehienek balorazio positiboa egiten dutela Balora tresnaren erabilera orokorra dela eta. Halaber, gehiengoaren iritzia izan da tresna lagungarria dela arrisku- eta desanparo-egoeran dauden haur, nerabe eta familiei buruzko erabaki profesionalen kalitatea hobetzeko, irizpide teknikoak homogeneizatzeko eta akordio-maila altuagoak lortzeko, bai udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzu bakoitzaren barruan, bai haien artean. Horrez gain, tresna bere helburuak betetzen ari dela pentsatzen dute gehienek, eta hala balioetsi dute.

Tras ese proceso de valoración, se evidenció una utilización generalizada y una valoración clara y mayoritariamente positiva del Instrumento Balora por parte de los y las responsables técnicos y técnicas y las personas profesionales de los servicios sociales de atención y protección a la infancia y adolescencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco; así como una valoración compartida y mayoritaria de que el Instrumento había contribuido positivamente a la mejora de la calidad de las decisiones profesionales sobre los niños, niñas y adolescentes y familias en situación de riesgo y desamparo, y a la homogeneización de criterios técnicos y la consecución de mayores grados de acuerdo dentro de y entre los servicios sociales municipales y territoriales, y la percepción y valoración de que el Instrumento estaba respondiendo a los objetivos para los que fue diseñado.

Aldi berean, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetako profesionalekin batera jardunda, egiaztatu zen Balora tresnaren zenbait alderdik zehaztasun eta garapen handiagoa behar zutela. Horrez gain, orain arte jaso ez diren egoera edo kasu jakin batzuk aurreikusteko beharra zegoela ondorioztatu zen.

Simultáneamente, se contrastó con las personas profesionales de los servicios sociales municipales y de los servicios sociales territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia la existencia en el Instrumento Balora de algunos aspectos que requerían de una mayor concreción o desarrollo, así como la necesidad de prever determinadas situaciones o supuestos hasta ahora no contemplados en el mismo.

Aipatutako aurreko egoera horretaz gain, esan behar da 8/2015 Lege Organikoa eta 26/2015 Legea onetsi direla Balora tresnaren indarraldian eta haurren eta nerabeen babeserako sistema aldatzea dela bi lege horien xedea. Lege horiek berrikuspen sakona egin dute, eta aldaketa handiak ekarri dituzte Espainiako ordenamendu juridikoan xedatutako haur eta nerabeak babesteko erakunde juridikoei dagokienez, eta, aldi berean, arautze-marko bateratua ezarri dute, oinarrizko arauketarik edo arautze-garapenik gabeko zenbait gairen inguruan.

A la situación anterior, hay que añadir que durante la vigencia del Instrumento Balora ha tenido lugar la aprobación de las citadas Ley Orgánica 8/2015 y Ley 26/2015, y que tienen por objeto ambas la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Dichas leyes han supuesto una profunda revisión y modificación de la instituciones jurídicas de protección a la infancia y a la adolescencia contempladas en el ordenamiento jurídico español y que, a su vez, han establecido un marco normativo común en relación a determinadas cuestiones que carecían de regulación básica o desarrollo normativo.

Hala, 26/2015 Legeak, bereziki, aldaketak ezarri ditu arrisku- eta desanparo-egoerei buruzko arauketan, adingabeen babesaren arloan eskumena duten erakunde publikoek egoera horien aurrean egin behar dituzten jardunetan hain zuzen ere, eta horrek eragin zuzena du Euskal Autonomia Erkidegoko adingabeen babesari buruzko ordenamendu juridikoan; batik bat, 230/2011 Dekretuaren bidez onetsitako Balora tresnak aintzatetsitako arrisku- eta desanparo-egoerak zehaztearekin, baloratzearekin eta haietan esku hartzearekin lotutako alderdietan.

En particular, la Ley 26/2015 introduce modificaciones en la regulación de las situaciones de riesgo y desamparo, y, en concreto, en las actuaciones a realizar ante dichas situaciones por parte de las entidades públicas competentes en materia de protección de menores, lo que incide directamente en el ordenamiento jurídico de protección a las personas menores de edad existente en la Comunidad Autónoma del País Vasco; en especial, en lo que concierne a la determinación, valoración e intervención en las situaciones de riesgo y desamparo prevista en el Instrumento Balora aprobado por el citado Decreto 230/2011.

Bestalde, 26/2015 Legean aldaketak egin dira adingabeen babesaren arloan erabiltzen den (oinarrizko) terminologian, eta, horrenbestez, egokia da haur eta nerabeen babeserako sistema juridikoaren markoan lege horrek erabiltzen den hizkera tekniko eta juridikoaren arabera eguneratzea Balora tresna.

Por otro lado, la Ley 26/2015 introduce modificaciones en la terminología (de carácter básico) empleada en el ámbito de la protección de menores, resultando pertinente actualizar el Instrumento Balora al nuevo lenguaje técnico y jurídico empleado por el citado texto legal en el marco del sistema jurídico de protección a la infancia y a la adolescencia.

Hori guztia dela eta, dekretu honen helburu nagusia tresna berri bat onartzea da, arrisku- edo desanparo-egoera noiz geratzen ari den hautemateko, eta, horrez gain, egoera horren larritasun-maila zehazteko elementuak eta adierazleak ezartzeko, horien bidez erabaki ahal izateko egoera hori arrisku arineko edo ertainekoa den edo arrisku larriko egoera edo desanparo-egoera den. Horrekin batera, tresnaren edukia egokitu nahi da, bat etor dadin haurren eta nerabeen babesaren arloan gaur egun indarrean dagoen arautze-marko berriarekin, alabaina, betiere, 230/2011 Dekretuaren bidez onartutako Balora tresnaren edukia abiapuntutzat hartuta, adostasun-maila handia lortua baitu arlo horretako profesionalen artean.

A la vista de todo lo anterior, el presente Decreto tiene por objeto principal aprobar un nuevo Instrumento dirigido a determinar la existencia de una situación de riesgo o de desamparo y, asimismo, establecer los elementos e indicadores que permiten definir la gravedad de la situación, a efectos de determinar si la misma constituye una situación de riesgo leve o moderado, una situación de riesgo grave o una situación de desamparo, cuyo contenido (partiendo del previamente fijado en el Instrumento Balora aprobado por el Decreto 230/2011, y que ha generado un alto nivel de consenso entre los profesionales responsables de su aplicación) se adecue al nuevo marco normativo actualmente vigente en materia de protección a la infancia y a la adolescencia.

Halaber, Balora tresna berria onesteaz batera, beste helburu batzuk ere lortu nahi dira; esate baterako, tresnaren garapenean zehaztasun handiagoa izatea; xeheago esanda: arrisku-egoeratzat jotzekoak zirela aurreikusitako zenbait gertakari zehaztea, garatzea edo xehetasun handiagoz jasotzea, eta beste gertakari berri batzuk sartzea, gaur egun jasota ez dauden arren arrisku-egoeratzat har daitezkeen heinean –horrela, herritarrengan eragina duen arau orok bete beharreko segurtasun juridikoaren printzipioa sendotzen laguntzen da–; edukia eta funtsa ematea arrisku- edo desanparo-egoera dagoela zehazten duten inguruabarrei –zehaztugabeko kontzeptu juridiko gisa konfiguratuta dauden heinean egoera horietan aplikatzeko indarreko arauetan–, hartara egoeren larritasuna mailakatzeko aukera izateko eta, horren ondorioz, arrisku-egoera edo desanparo-egoera ote dagoen (eta zer mailatakoa den) zehazteko, inguruabarren balorazioa egin ondoren ateratzen den kalifikazioaren arabera. Azkenik, irizpide tekniko gehigarriak edo zehatzagoak sartu dira, Balora tresna behar bezala aplikatzeko eta interpretatzeko, irizpide faltak ez dezan ziurgabetasunik eragin Euskal Autonomia Erkidegoko haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal-mailako eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetako profesionalengan tresna aplikatzeko orduan.

Asimismo, con la aprobación del nuevo Instrumento Balora se persiguen otras finalidades, tales como dotarlo de una mayor precisión en su desarrollo, y que conlleva: la concreción, desarrollo o detalle más preciso de algunos de los supuestos de hecho que ya se contemplaban como susceptibles de ser considerados como situación de riesgo, y la incorporación de nuevos supuestos de hecho que, si bien no se contemplan actualmente, también son susceptibles de ser considerados como situación de riesgo, y que contribuyen a reforzar de este modo el principio general de seguridad jurídica que resulta exigible a toda norma que tiene incidencia en la ciudadanía, en general; dotar de contenido y entidad a aquellas circunstancias que determinan la existencia de una situación de riesgo o desamparo –y que están configurados como conceptos jurídicos indeterminados en la normativa en vigor que resulta de aplicación a las mismas–, de forma que permitan graduar la gravedad de la situaciones en las que concurren y, en consecuencia, determinarse la existencia de una situación de riesgo (así como el nivel de riesgo) o de desamparo, a la vista de la calificación que se realiza de las circunstancias una vez valoradas las mismas; y, finalmente, se incorporan criterios técnicos adicionales o más precisos para la correcta aplicación e interpretación del Instrumento Balora, evitando de este modo la incertidumbre que la falta de los mismos genera en los profesionales de los Servicios Sociales Municipales y de los Servicios Sociales Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco encargados de su aplicación.

Horrez guztiaz gain, Balora tresna berria onetsita, haren oinarrizko helburuetako bati eusten zaio; alegia, esku hartzeko prozesua arintzea haur eta nerabeei arreta eta babesa emateko lana erraztea gizarte-zerbitzuetako profesionalei begira, eta koordinazio hobea sustatzea udal-esparruaren eta lurralde-esparruaren artean, lankidetzan arituta haur eta nerabeei eta haien familiei emandako laguntzaren kalitatea hobetzeko.

Sin perjuicio de todo lo anterior, con la aprobación del nuevo Instrumento Balora se mantiene otra de las finalidades básicas del mismo, como es facilitar el trabajo de las personas profesionales de los servicios sociales de atención y protección a la infancia y adolescencia, agilizar el proceso de intervención y promover una mejor coordinación entre los ámbitos municipal y territorial, colaborando en la mejora de la calidad de la atención proporcionada a estos niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Horrenbestez, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta, 2017ko maiatzaren 9an eginiko bilkuran Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 9 de mayo de 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko Balora tresnaren eguneraketa onestea.

Artículo único.– Aprobación de la actualización del Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora).

Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuetan arrisku- eta desanparo-egoeren larritasuna balioesteko Balora tresnaren eguneraketa onesten da. Dekretu honetan jasotzen da eranskin gisa haren testua, zeina nahitaez erabili beharko baitute haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal- eta lurralde-mailako gizarte-zerbitzuek.

Se aprueba la actualización del Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora), cuyo texto se inserta a continuación como Anexo al presente Decreto, y que será de uso obligatorio por parte de los citados servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu hau indarrean jartzean, indargabetu egingo da 230/2011 Dekretua, azaroaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko Balora tresna onesten duena; indargabetu egingo dira, halaber, dekretu honetan xedatutakoaren aurka doazen maila bereko edo apalagoko gainerako xedapen guztiak, oro har.

A la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado el Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora), y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en mismo.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko maiatzaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental