Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

109. zk., 2017ko ekainaren 9a, ostirala

N.º 109, viernes 9 de junio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2873
2873

AGINDUA, 2017ko maiatzaren 31koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena; horren bidez 2017ko ekitaldirako laguntza itzulgarriak deitzen eta arautzen dira oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko. Gauzatu Industria programa.

ORDEN de 31 de mayo de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan y se convocan, para el ejercicio 2017, las ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.

Azken bi hamarkadetan, EAEko ekonomia errotik eraldatu eta modernizatu da. Gure ekonomiaren eta enpleguaren hazkunde-tasak Europar Batasuneko batez besteko tasak baino handiagoak izan dira, eta, egoera horri esker, administrazio publikoek fase berriak urratu ahal izan dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasuna garatzeko bidean. Gaur, beste fase bati ekiteko moduan daude, batez ere berrikuntzan oinarrituta.

Durante las últimas décadas, la economía vasca se ha trasformado y modernizado profundamente, con tasas de crecimiento de la economía y del empleo superiores a la media de la UE, esta coyuntura favorable permite a las Administraciones Públicas afrontar nuevas fases en el desarrollo competitivo de Euskadi. Hoy, se está en condiciones de abordar una nueva etapa cimentada especialmente en la innovación.

Industrializazio plan berria oraindik prestatzen ari da, baina bertan, aurreko planetako estrategiei eutsi beharra jasoko da berriz. 2017-2020 aldian estrategia horiek finkatu eta indartu beharra ezarriko du.

El nuevo Plan de Industrialización, en fase de elaboración, transcribirá la necesidad de mantener las estrategias de los planes anteriores, con el objetivo de consolidarlas y reforzarlas durante el periodo 2017-2020.

Ekonomia globalizatu baten testuinguruan, berrikuntza fenomeno estrategiko bat da ekonomien lehiakortasunerako, eta sano eragiten du gizartean. Horregatik, egungo abagunean, berritu egin behar da ekonomia haztea eta enplegua sortu eta mantentzea lortu nahi badugu.

La Innovación en el contexto de una economía globalizada, es un fenómeno estratégico para la competitividad de las economías con amplios efectos en la sociedad. Por ello, en la actual coyuntura, tanto el crecimiento económico, como la creación y mantenimiento del empleo pasan por la innovación.

Prozesu edo emaitza tekniko bat baino gehiago da berrikuntza. Gizarte-fenomenoa da, pertsonen eta gizarte osoaren sormena adierazten duena. Gizarte baten ahalmen berritzailea, enpresa batena bezalaxe, urratsez urrats eratzen da. Ahalmen berritzaile hori ez da inprobisatzen, eta, horrenbestez, nekez imitatu edo erreproduzitu daiteke.

La Innovación es más que un proceso o un resultado técnico. Es un fenómeno social que expresa la creatividad, tanto de las personas, como de una sociedad en su conjunto. Las capacidades innovadoras de una sociedad, al igual que las de una empresa, se construyen paso a paso. No se improvisan y, por ello, no son fácilmente imitables o reproducibles.

Ekitea, arriskatzea eta aurrera egitea, berrikuntzaren osagai diren heinean, gizarte honen berezko berezitasunen ondorio dira, eta, beraz, hasierako abantaila dakarte. Horrela, paradoxa bitxia gertatzen da globaltasunaren eta tokikotasunaren artean, baita epe luzearen eta epe laburraren artean ere. Berritzeko, ezinbestekoa da epe luzera lan egitea, baina epe laburrean erreakzionatzen jakin behar da unean uneko aukerak aprobetxatzeko. Beraz, oso lotuta dago aurrea hartzearekin.

Emprender, arriesgar y avanzar, en cuanto partes integrantes de la innovación, responden a las peculiaridades propias de esta sociedad y, por tanto, determinan una ventaja de partida. Se produce así una curiosa paradoja entre lo global y lo local, entre el largo y el corto plazo. Para innovar es necesario trabajar a largo plazo y, sin embargo, reaccionar a corto para aprovechar las oportunidades del presente. Por tanto, tiene mucho que ver con la anticipación.

Produktibitatea indize bat ere bada, herrialde bateko egitura sektorialarekin lotuta dagoena. Euskal Autonomia Erkidegoak aurrera egin behar du bere egitura apurka-apurka dibertsifikatzeko; horretarako, jakintza-oinarri erreala duten eta etorkizunean eskaria izango duten sektoreen alde egin behar du.

La productividad es, también, un índice relacionado con la estructura sectorial de un país. Euskadi debe avanzar hacia una diversificación progresiva de su estructura, apostando por aquellos sectores de demanda futura sobre los que ya existe una base real de conocimiento.

Enpresen jasangarritasuna eta hazkundea bermatzeko planteatzen diren estrategiek, bestalde, bide eman behar dute finantzazioa sortzeko, enpresa-taldeak sortzeko, globalizaziora egokitzeko lanak errazteko eta beste enpresa eta erakunde batzuekin lankidetza-akordioak eta aliantzak lortzeko.

Las estrategias que se plantean para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento empresarial van a estar relacionadas con el acceso a financiación, formación de Grupos Empresariales, facilitar el ajuste a la globalización y alcanzar acuerdos de colaboración y alianzas con otras empresas y organizaciones.

Bide horretatik, ahaleginak egiten dira inbertsioak teknologian eta berrikuntzan oinarritu daitezen batez ere. Hori guztia egiten da uste delako sektore tradizionalek gai izan behar dutela balio erantsi handiagoa duten zerbitzu eta produktuetara egokitzeko eta enpresa berritzaileak garatzeko, enpresak jasangarriak izan daitezen eta hazi daitezen. Horrela, parametro horiek indartu nahi dira, eta, gainera, oinarri teknologikoa eta/edo berritzailea duten proiektuetara bideratu nahi da ahalegina, kontuan izanik badirela laguntza-programa batzuk ere, bestelako eduki eta/edo filosofia bat duten proiektuetara bideratzen direnak.

En este sentido, se intenta que las inversiones estén cimentadas, especialmente, en la tecnología y la innovación. Todo ello, se hace, al considerar que la sostenibilidad y el crecimiento empresarial está relacionado con la capacidad de adaptación de los sectores tradicionales hacia productos y servicios de mayor valor añadido y con la capacidad de desarrollar empresas de carácter innovador. De esta manera, se trata de reforzar dichos parámetros y centrar y dirigir el esfuerzo hacia proyectos exclusivos considerados de base tecnológica y/o innovadora y siempre considerando que existen programas que destinan ayudas a proyectos de diferente contenido y/o filosofía.

EAEko ekonomiak hazi egin behar du enplegua sortzeko; kontu publikoak orekatu behar ditu, eta modu iraunkor batean garatu behar du ongizate-estatua. Gure enpresa-sareari lagundu behar diogu egoera ekonomikoak eragindako oztopoak gainditzen, enpleguaren suntsipena geldiarazten eta enpresa bideragarriak sendotzen.

La economía vasca necesita crecer para poder crear empleo, equilibrar las cuentas públicas y desarrollar el estado de bienestar de forma sostenible. Debemos acompañar a nuestro tejido empresarial en la superación de los obstáculos derivados de la situación económica, procurando parar la destrucción de empleo y consolidar empresas viables.

Jaurlaritzak enpresei lagundu nahi die beren izaera eta enpresa-zikloetara egokitutako finantzazio- eta berregituratze-soluzioak lor ditzaten; izan ere, ez du nahi enpresa bideragarririk desagertzea edo enpresen lehiakortasuna murriztea halako mekanismoen faltagatik. Egungo atzeraldiaren testuinguruan, finantziazioa lehiakortasun-faktore erabakigarria da, aurreko urteetan ez bezala; izan ere, enpresen osasun ekonomikoa gorabehera, gure inguruko enpresek –batez ere enpresa txiki eta ertainek– arazo larriak dituzte beren jarduna finantzatzeko eta hazkunde- eta inbertsio-planak egiteko. Helburua da enpresa bideragarriek finantzazioa lortzea, bizirik irauteko eta sendotzeko.

Desde el Gobierno se quiere apoyar a la empresa en aras de lograr soluciones de financiación y restructuración adaptadas a su naturaleza y ciclo empresarial, buscando que ninguna de nuestras empresas viables desaparezca o vea lastrada su competitividad por falta de estos mecanismos. En el contexto de recesión actual, la financiación se ha convertido en un factor de competitividad crítico como no lo había sido en el pasado reciente, y en nuestro entorno las empresas, y de forma especial las PYMEs, se enfrentan a grandes dificultades para financiar tanto su operativa como sus planes de crecimiento e inversión, independientemente de su salud económica. Se trata de facilitar a las empresas viables el acceso a una financiación que les permita sobrevivir y consolidarse.

Finantzazioa ez da faktore bakarra, baina baldintzatzen ditu enpresek, eta batez ere enpresa txiki eta ertainek, hazteko dituzten aukerak, baita lehiakortasuna hobetzeko jarduerak abian jartzeko dituzten aukerak ere.

La financiación no es el único factor, pero sí es un condicionante de la posibilidad de las empresas, y en especial de las PYMEs, de crecer y poner en marcha actuaciones de mejora de su competitividad.

Horri lotuta, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak ez ditu itzuli beharrik ez duten ohiko diru-laguntzak emango; haien ordez, laguntza itzulgarriak lortzeko finantza-tresnak garatu eta aplikatuko ditu.

En este ámbito, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, apostará por el desarrollo y aplicación de instrumentos financieros orientados a la consecución de ayudas reintegrables frente a las fórmulas clásicas de subvención a fondo perdido.

2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua argitaratu da –aurrerantzean, Salbuespenen 651/2014 Erregelamendu Orokorra–; erregelamendu horren bidez Ituneko (AO, L 187; 2014-06-26koa) 107. eta 108. artikuluak aplikatuta, barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira laguntza-kategoria batzuk. Hori dela eta, 2017ko ekitaldian, Gauzatu Industria Programako nondik norakoak garatu behar dira arauak lortu nahi dituen helburuak betetzen dituzten enpresek errazago lor ditzaten inbertsioak modu dinamikoan egiteko laguntzak, eta, laguntza horiek amaitu eta gero, onuradun horiek gutxieneko denboraldi batean mantendu ditzaten laguntzak emateko kontuan hartu zitzaizkien baldintza guztiak.

Tras la publicación del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014) – en adelante Reglamento general de exención n.º 651/2014, es necesario desarrollar los términos del Programa Gauzatu-Industria, para el ejercicio 2017, en dicho marco, para facilitar el acceso a las ayudas a todas aquellas empresas que cumplan los objetivos perseguidos por la norma, a posibilitar una ejecución dinámica de las inversiones y a garantizar, una vez finalizadas éstas, el mantenimiento por las beneficiarias de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas durante un periodo mínimo de tiempo.

Jarraibide horien arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorreko printzipio arau-emaileei buruzko Legearen IV. tituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako testu bateginean) eta 887/2006 Errege Dekretuak garatutako Diru-laguntza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean xedatutakoarekin bat etorriz, apirilaren 11ko 2/2017 Legeko (Euskal Autonomia Erkidegoko 2017ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartu dituena) aurrekontu-kredituen pentzura finantzatuko da deialdi hau.

De acuerdo con estas directrices, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, la presente convocatoria se soporta, financieramente, con cargo a los créditos presupuestarios de la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017.

Horrez gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea indarrean jarri izanaren ondorioz, aldaketak egin behar dira araudian eta izapidetze telematikoa/elektronikoa jaso.

Asimismo, la entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige introducir cambios en la normativa e incorporar la tramitación telemática/electrónica.

Horiek horrela, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– 2017ko ekitaldirako Gauzatu Industria programako laguntza itzulgarrien deialdiko artikuluak onartzea, eranskinean jasotzen diren baldintzetan. Oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko egiten da deialdia. Gauzatu Industria programa.

Artículo único.– Aprobar, en los términos que se recogen en el Anexo, el articulado de la convocatoria del Programa Gauzatu-Industria, para el ejercicio 2017, de ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agindu honen bidez arautzen diren laguntza itzulgarrien ondorioetarako, Salbuespenen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorra aplikatuko da; erregelamendu horren bidez, Ituneko 107. eta 108. artikuluak aplikatu (AO, L 187; 2014-02-26koa), eta barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait kategoria. Era berean, erregelamendu horretara joko da interpretazio-auziak ebazteko.

A efectos de las ayudas reintegrables, reguladas en la presente Orden, se aplicará el Reglamento general de exención n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-02-2014). Del mismo modo, cualquier cuestión de interpretación estará sujeta al citado Reglamento.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko maiatzaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de mayo de 2017.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Gauzatu-Industria programaren xedea da laguntza itzulgarri batzuk arautzea eta horietarako deialdia egitea. Laguntza horiek, zehazki, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko dira.

Es objeto del programa Gauzatu-Industria, la regulación y convocatoria de ayudas reintegrables, destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras

2. artikulua.– Indarraldia.

Artículo 2.– Ámbito temporal.

Deialdi honen babesean ematen diren laguntzei aplikatuko zaizkie agindu honetan jasotzen diren xedapenak, harik eta erabat likidatu arte.

Las disposiciones de esta Orden serán aplicables a las ayudas que se concedan al amparo de esta convocatoria y hasta la total liquidación de las mismas.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1. artikuluan azaldutako xedera bideratutako baliabide ekonomikoak (28.000.000,00 euro) sustapen-neurriei ekonomikoki eustera bideratutako kredituetatik hartuko dira, neurri horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legean (apirilaren 11ko 2/2017 Legean) jasota baitaude.

Los recursos económicos, destinados a la finalidad del artículo 1, ascienden a la cantidad de 28.000.000,00 de euros y procederán de los créditos destinados para soportar financieramente las Medidas de fomento contempladas en la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades Beneficiarias.

1.– Enpresa Txiki eta Ertainek (ETE) lortu ahal izango dituzte agindu honetan zehaztutako laguntzak, baldin eta oinarri teknologikotzat eta/edo enpresa berritzailetzat jotzen badira ETE horiek, eta, gainera, erauzketetako, eraldaketarako, produkzioko industri enpresak badira eta zerbitzu teknikoak egiten badituzte (produktu-prozesuari lotuak).

1.– Podrán acceder a estas ayudas las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser PYMEs industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras.

Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko enpresa-taldeetako enpresa nagusiek ere lortu ahal izango dituzte laguntza horiek, eskatzen badituzte, eta aurreko paragrafoko ezaugarri guztiak badituzte; betiere, hurrengo ataleko definizioarekin bat etorriz eta kontuan izanik haien egoera ekonomiko kontsolidatua.

Podrán acceder, igualmente, las empresas matrices de los grupos industriales ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que así lo soliciten, siempre que en su conjunto cumplan con las características del párrafo anterior y con la definición del apartado siguiente, teniendo en cuenta su situación económica consolidada.

2.– Honako baldintza hauek betetzen dituzten enpresak joko dira enpresa txiki eta ertaintzat (ETE):

2.– Se entenderán por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) aquéllas que cumplan los siguientes requisitos:

– Guztira, 250 langiletik behera izatea.

– Que emplee a menos de 250 personas.

– Urteko negozio-bolumena ez izatea 50 milioi eurotik gorakoa, edo, bestela, urteko balantze orokorra ez izatea 43 milioi eurotik gorakoa.

– Que su volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de euros.

Beste batzuekin elkartuta edo lotuta dauden enpresen kasuan, enpresa-taldeak bete beharko ditu baldintza horiek.

En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, los requisitos anteriores deberá cumplirlos el grupo de empresas así formado.

3.– Enpresa txikien eta ertainen artean bereizi behar denean, irizpide hauek hartuko dira kontuan enpresa txikitzat jotzeko:

3.– Cuando sea necesario distinguir entre empresas pequeñas y medianas, se entenderá por Pequeña empresa aquélla:

– Guztira, 50 langiletik behera izatea.

– Que emplee a menos de 50 personas.

– Urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra ez izatea 10 milioi eurotik gorakoa.

– Que su volumen de negocios anual o su balance general anual no rebase los 10 millones de euros.

Beste batzuekin elkartuta edo lotuta dauden enpresen kasuan, enpresa-taldeak bete beharko ditu baldintza horiek.

En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, los requisitos anteriores deberá cumplirlos el grupo de empresas así formado.

Arestian adierazitakoa bestela interpretatzeko, kontuan izango da zer ezartzen den Salbuespenen 651/2014 Erregelamendu Orokorreko I. eranskinean.

Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014.

4.– Dena den, ETE-ek Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean kokatu behar dituzte diruz lagundu daitezkeen inbertsioak (hau da, laguntzagaiak) gutxienez hiru urtez.

4.– En todo caso, las PYMEs deberán localizar las inversiones susceptibles de apoyo, objeto de ayuda, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y mantenerlas durante un mínimo de tres años.

5.– Arau honen bidez arautzen diren laguntzek Salbuespenen 651/2014 Erregelamendu Orokorra bete beharko dute, eta, haren osagarri modura, laguntza horizontalei eta laguntza sektorialei buruzko araudia; baldin eta errespetatzen bada Salbuespenen Erregelamendu Orokorreko 1. artikuluan ezartzen diren laguntza-kategoriak kanpo uztea.

5.– Las ayudas reguladas en la presente norma estarán sometidas al Reglamento General de exención n.º 651/2014, y subsidiariamente a la normativa sobre ayudas horizontales, y normativa sobre ayudas sectoriales, siempre que se respete la exclusión de las categorías de ayudas señaladas en el artículo 1 del Reglamento General de exención.

6.– Agindu honetan jasotzen diren diru-laguntzak eskuratu ahal izateko, erakundeek ordainduta izan beharko dituzte Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, baita diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ere.

6.– Podrán acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden las entidades que se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

7.– Enpresa eskatzaileek, diru-laguntzen onuradun izateko, ez dute izan behar zigor- eta administrazio-arloko zehapenik, diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, betiere Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin bat etorriz.

7.– Para ser beneficiaria de las subvenciones, la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. artikulua.– Erakunde baztertuak.

Artículo 5.– Entidades excluidas.

1.– Ezin izango dira izan agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradun Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren) 13.2 artikuluan zehazten diren egoeretako batean dauden pertsonak edo erakundeak.

1.– Quedan excluidas, como beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Ezin izango dira onuradun izan honako hauek: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 7. artikuluan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidegoko administrazioa osatzen duten erakundeak, Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko teknologia-ikerketako erakundeak. Aipatu dekretu horren bitartez, onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarias las Entidades que constituyen la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma y el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, ni las Entidades de Investigación Tecnológica pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3.– Ezin izango dira onuradun izan, halaber, Europar Batasunean laguntzak berreskuratzeko aginduren baten mendeko zorrak dituzten enpresak, Europako Batzordearen aurretiazko erabaki batek laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo duelako, ezta krisialdian dauden enpresak ere, finantzarioak ez diren enpresak laguntzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko jarraibideetako definizioaren arabera (2014-07-31ko AO, C 249).

3.– También quedan excluidas las empresas con deudas a la UE sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente, tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014)

6. artikulua.– Oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresak.

Artículo 6.– Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadoras.

1.– Enpresak teknologia-oinarrikotzat eta/edo berritzailetzat jotzeko, honako irizpide bat edo batzuk bete behar dira:

1.– La consideración de Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadoras estará fundamentada en uno o varios de los siguientes criterios:

– Goi-teknologiako industria-sektoreetan lan egitea; energia, fabrikazio aurreratua eta biozientziak-osasuna esparruek lehentasuna izango dute, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planean (RIS3 – Espezializazio Adimentsua) xedatutakoa betez.

– Operar en sectores industriales de alta tecnología, priorizándose Energía, Fabricación Avanzada y Biociencias-Salud, según lo dispuesto en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020/Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).

– I+G+b-n inbertsio ugari egina izatea.

– Contar con altos niveles de inversión en I+D+i.

– I+G+b-ko proiektuak ustiatzea.

– Explotar proyectos de I+D+i.

– Teknologia babestuaren eitekoa izatea proiektu horien jabetza industriala.

– Que su propiedad industrial sea de carácter tecnológico protegida.

– Teknologia-parkeetan edo enpresa- eta berrikuntza-zentroetan egotea kokatua.

– Encontrarse ubicadas en Parques Tecnológicos o, en Centros de Empresas e Innovación.

– Euskal Autonomia Erkidegoko eskaintza teknologikorako sarbidea izatea.

– Disponer de accesibilidad a la oferta tecnológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Merkaturatu daitezkeen produktu edo prozesu berri bilakatzea jakintza teknologikoa.

– Convertir el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos para su introducción en el mercado.

– Honako enpresa eta berrikuntza zentro (EBZ) hauetakoren batek gidatuta eta/edo tutelatuta direnak lanean:

– Que hayan iniciado su actividad y/o que estén tuteladas por uno de los siguientes CEI, Centros de Empresas e Innovación:

• Gipuzkoako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa (BIC Gipuzkoa).

• Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa (BIC Gipuzkoa).

• Arabako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa (BIC Araba).

• Centro de Empresas e Innovación de Álava (BIC Araba).

• Ezkerraldeko Enpresa Garapenerako Zentroa (BIC Bizkaia Ezkerraldea).

• Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (BIC Bizkaia Ezkerraldea).

• Bizkaiko Enpresa eta Aurrerapen Zentroa / Centro de Empresas de Innovación de Bizkaia (BEAZ).

• Bizkaiko Enpresa eta Aurrerapen Zentrua / Centro de Empresas de Innovación de Bizkaia (BEAZ).

– Enpresa-berrikuntzaren dimentsio globala.

– Dimensión global de la innovación empresarial.

– Nazioartekotze-plana izatea, enpresaren produktuak kanpoko merkatuetan sartzeko estrategia eta ekintzak zehazten dituena, enpresari interesatzen zaizkion eremuak eta horien periodifikatzea adierazten dituena.

– Contar con un Plan de Internacionalización en el que se especifiquen la estrategia y las acciones a realizar para introducir sus productos en los mercados exteriores, señalando las zonas de interés y su periodificación.

– Informazioaren gizartean sartu eta garatzeko estrategia eta ekimena edukitzea, eta enfasi berezia egitea informazioaren eta komunikazioaren teknologiak sartzen enpresaren jardueran eta negozio-ereduan.

– Contar con una estrategia e iniciativa para su incorporación y desarrollo en la Sociedad de la Información, haciendo especial énfasis en la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo de su actividad y modelo de negocio.

– Berdintasun-plana izatea, gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako lankidetzan ari den erakunde baten ziurtagiriak izatea, jazarpen sexistaren kontrako protokoloak, lana eta familia uztartzeko neurriak eta abar izatea.

– Contar con un Plan de igualdad o con certificados de entidad colaboradora en igualdades de oportunidades entre mujeres y hombres así como, protocolos contra el acoso sexista, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, etc.

Agindu honen ondorioetarako, halaber, oinarri teknologikoko enpresatzat eta/edo enpresa berritzailetzat jo ahal izango dira enpresa sortu berriak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planeko programen babesean egindako ikerketa eta/edo garapen teknologikoko proiektuetan jatorria badute.

Asimismo, a los efectos de la presente Orden, podrán recibir la consideración de Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadoras las empresas de nueva creación que tengan su origen en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico acogidos a los programas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del País Vasco.

2.– Balorazio Batzorde bat eratu da, eta hark erabakiko du enpresa batek oinarri teknologikoa duen eta/edo berritzailea den. Honako hau da batzordearen osaera: Industria Garatzeko zuzendaria, Alejandro López Cárcamo, batzordeburua izango da, eta batzordekideak: Teknologia eta Estrategiako zuzendaria, Josu Madariaga Garamendi; Industria Garatzeko Zuzendaritzako teknikari bat, Agustín Garcia Pérez; Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa lehiakorrerako Sozietatea, SAko teknologia-arduraduna, Alberto Fernández Gonzalez; Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAko Enpresa Garapenerako zuzendaria, José Ignacio Tellechea Fernández, eta Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa lehiakorrerako Sozietatea, SAko Ekintzailetzako eta Ekonomiaren Garapenerako arduraduna, Imanol Cuétara Camiruaga, idazkaria izango dena. Batzordeak bilkurak egiteko nahikoa izango da bertan batzordeburua, idazkaria eta gutxienez gainontzeko batzordekideetako bat egotea. Balorazio Batzordearen funtzionamenduarekin zerikusia duen eta atal honetan aurreikusi ez den orotan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko da.

2.– Para la consideración de una empresa como Empresa de Base Tecnológica y/o Innovadora se crea una Comisión de Valoración compuesta por el Director de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo, que actuará como presidente, y serán vocales el Director de Tecnología y Estrategia, Josu Madariaga Garamendi, un Técnico de la Dirección de Desarrollo Industrial, Agustín Garcia Pérez, el responsable de Tecnología de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., Alberto Fernández Gonzalez, el Director de Promoción Empresarial de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., José Ignacio Tellechea Fernández y el responsable de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., Imanol Cuétara Camiruaga, que actuará como secretario. La constitución de esta Comisión será válida a los efectos de celebración de sesiones con la presencia del presidente y secretario y, al menos, de uno o más de los restantes vocales. En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión, no previsto en este apartado, se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Dena den, enpresa bat teknologia-oinarrikotzat eta/edo berritzailetzat hartzeko, ezinbestekoa izango da Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAko Enpresa Garapenerako Atalak egindako txostena; sozietate horretako Estrategia, Teknologia eta Berrikuntza Unitateak egindako txostena erantsi ahal izango zaio, gainera.

3.– En cualquier caso, para la consideración de una empresa como Empresa de Base Tecnológica y/o Innovadora será preciso informe del Área de Desarrollo Empresarial de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., al que podrá acompañar otro elaborado por la Unidad de Estrategia y Tecnología e Innovación (UETI) de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A..

7. artikulua.– Laguntza jaso dezakeen inbertsioa.

Artículo 7.– Inversión susceptible de apoyo.

1.– Laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko, laguntza jaso dezakeen inbertsiotzat joko da enpresaren aktiborako aktibo finkoak eskuratzea, baldin eta honako betekizun hauek betetzen badira:

1.– Se considera inversión susceptible de apoyo a efectos del cálculo de las ayudas, la adquisición de activos fijos que se incorporen al activo de la empresa y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Honako kategoria hauetakoren batean dauden aktiboak izatea, Kontabilitate Plan Orokorreko (azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuan jasotakoa) ondoko epigrafeetako definizioaren arabera:

a) Que se trate de alguna de las siguientes categorías, según la definición que, al efecto, establece el Plan General de Contabilidad, recogido en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en los epígrafes siguientes:

203. Jabetza industriala eta patenteak.

203. Propiedad Industrial y Patentes.

206. Aplikazio informatikoak.

206. Aplicaciones informáticas.

210. Lurrak eta ondasun naturalak.

210. Terrenos y bienes naturales.

211. Eraikuntzak.

211. Construcciones.

212. Instalazio teknikoak.

212. Instalaciones técnicas.

213. Makinak.

213. Maquinaria.

214. Tresneria.

214. Utillaje.

215. Bestelako instalazioak.

215. Otras instalaciones.

217. Informazioa prozesatzeko ekipamenduak.

217. Equipos para procesos de información.

«Lurrak eta ondasun naturalak» eta «Eraikuntzak» epigrafeetako inbertsioaren kopurua, gehienez ere, laguntza jaso dezaketen gainerako aktiboetako inbertsioaren bestekoa izango da. Gehieneko kopuru hori gaindituz gero, soberako inbertsioa ez da laguntza jaso dezakeen inbertsio gisa hartuko.

La inversión en «Terrenos y Bienes naturales» y «Construcciones» se considerará por una cuantía máxima igual al resto de los activos susceptibles de apoyo. En el caso de superar dicha cuantía máxima, la inversión excedente no computará como inversión susceptible de apoyo.

Edonola ere, aktiboek zuzeneko lotura izan behar dute enpresaren helburu soziala den jarduerarekin.

En todo caso, los activos deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto social de la empresa.

Aktiboen preziotzat joko da haien balio «garbia», hots, fakturatutako zenbatekoari Balio Erantsiaren gaineko Zerga kenduta ateratzen den balioa.

Se considerará como precio de los activos su valor «neto», entendiéndose como tal el importe facturado una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Aktiboak lehenengo aldiz erabili edo abian jartzea. Erabilitako eraikin edo bestelako eraikuntzak eskuratzen badira, berriak balira bezala jokatuko da haiekin. Baina laguntza jasotzeko beste aukera bat ere badago: konkurtso-prozedura fasean dagoen establezimendu baten aktiboak eskuratzea, edo aktibo horiek eskuratu ez balira fase horretan sartuko zen establezimenduaren aktiboak eskuratzea. Loturarik gabeko hirugarren pertsonei eskuratuko zaizkie aktiboak, eta eragiketa merkatuko baldintzetan egingo da.

b) Que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez. En el caso de que se trate de la adquisición de edificios y otras construcciones ya usados, tendrán el tratamiento de nuevos. También se considerará susceptible de apoyo la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que se encuentre en fase de procedimiento concursal o hubiera entrado en dicha fase de no haber sido adquiridos. Los activos serán adquiridos a terceras personas no relacionadas, y la operación tendrá lugar en condiciones de mercado.

c) Gutxienez hiru urteko amortizazio-aldia ezarrita izatea, eta gutxienez hiru urte irautea enpresaren aktiboan.

c) Que tengan establecido un período mínimo de amortización de tres años, debiendo permanecer, al menos, tres años en el activo de la empresa.

d) Aktiboak, oro har, ez egotea hirugarren pertsonei lagata, ez kontraprestazioaz, ez kontraprestaziorik gabe.

d) Que, con carácter general, no se hallen cedidos a terceras personas, con o sin contraprestación.

e) Oro har, enpresa eskatzaileak berak edo enpresa elkartuek zein lotuek egindakoak ez izatea, betiere Batzordearen Salbuespenei buruzko 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorreko I. eranskinaren arabera, zeina mikroenpresak, enpresa txikiak eta ertainak definitzeari buruzkoa baita (edonola ere, haien balioa ez da sekula izango hartzen dituzten kanpo-kontsumoena baino handiagoa)

e) Que, con carácter general, no hayan sido fabricados por la propia empresa solicitante o por empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I, del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (y, en cualquier caso, nunca se computarán por un valor superior al de los consumos externos que incorporen).

f) Bazkideren batek kapitalari gauzatan egindako ekarpenek ezin izango dute laguntzarik jaso.

f) No serán susceptibles de apoyo las aportaciones a capital en especie por parte de alguna de las personas socias.

g) Finantza-errentamendu bidez finantzatutako inbertsioak lagundu ahal izango dira, baldin eta kontratuan berariaz sartzen bada laguntzaren onuradunak aktiboa eskuratu behar duela errentamendu-kontratua amaitzean, edo, orobat, alderdiek agiri bat sinatzen badute non adierazten baita onuradunak erosteko aukera gauzatuko duela.

g) La inversión, financiada mediante arrendamiento financiero, será considerada susceptible de apoyo, siempre y cuando se incluya en el contrato, explícitamente, la obligación de que el beneficiario de la ayuda adquiera el activo al término del contrato de arrendamiento o se firme por las partes un documento que indique que el beneficiario realizara la opción de compra.

h) Ordezkapen-inbertsioei ez zaie inongo laguntzarik emango.

h) En ningún caso se entenderá susceptible de apoyo la inversión de sustitución.

i) Enpresa onuradunaren establezimenduan soilik ustiatu behar dira laguntza jaso dezaketen aktibo ez-materialak; aktiboaren elementu amortizagarritzat joko dira; hirugarren pertsona bati erosi beharko zaizkio merkatuko baldintzetan, eta gutxienez hiru urtez egongo dira enpresaren aktiboan.

i) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el establecimiento de la empresa beneficiaria, serán considerados elementos del activo amortizables, serán adquiridos a una tercera persona en condiciones de mercado y deberán permanecer en el activo de la empresa un periodo mínimo de tres años.

2.– Enpresa elkartu edo lotuei erositako aktiboetatik datozen inbertsioen berri eman beharko zaio beren-beregi Industria Sailari, Batzordeak 2014ko ekainaren 17an Salbuespenei buruz emandako 651/2014 Erregelamendu Orokorreko I. eranskinaren arabera (mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioei buruzkoa), eta, bestalde, kanpo-auditoretzetan oinarrituta baloratuko dira.

2.– Las inversiones provenientes de la adquisición de activos a empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, deberán comunicarse expresamente al Departamento y serán valoradas en base a auditorías de control externo.

3.– Enpresa-taldeei dagokienez, honako inbertsio hauei bakarrik lagunduko zaie: enpresa-taldean egindakoei, baldin eta % 100ekoa bada taldeko enpresa guztien arteko akzio-partaidetza, eta haien prozesuak erauzketetakoak, eraldaketarakoak edo produkziokoak badira edo zerbitzu teknikoak egiten badituzte era horretako enpresentzat (produktu-prozesuari lotuak).

3.– En lo relativo a grupos industriales serán susceptibles de apoyo las inversiones que se realicen, únicamente, en las empresas del grupo cuyos procesos se encuentren vinculados a la misma actividad industrial, extractiva, transformadora, productiva, de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores, con una participación accionarial, entre ellas, que alcance el 100%.

4.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan eta haren Erregelamenduko 83. artikuluan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsi duena) xedatutakoaren mende egongo dira diruz lagun daitezkeen inbertsioetako gastuak. Haiek azpikontratatzen badira, lege horretako 29. artikuluarekin bat etorriz eraenduko dira.

4.– Los gastos de las inversiones subvencionables se hallan sometidos a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 83 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Si las mismas fueran subcontratadas, se regirían por lo preceptuado en el artículo 29 de la citada Ley.

5.– Laguntzen eragin pizgarria bermatzeko, ETE-ek bakarrik baliatu ditzakete, baldin eta laguntza-eskaera aurkezten den egunaz geroztiko baten hasten badute inbertsioa.

5.– Para garantizar el efecto incentivador de las ayudas, sólo podrán acogerse a las mismas las PYMEs que inicien la inversión con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

8. artikulua.– Kontuan hartu beharreko enplegua.

Artículo 8.– Empleo a considerar.

1.– Enplegua sortzeko konpromisoa eta, hala badagokio, hasierako plantillari eustea balio garbietan neurtuko dira, enpresaren TC1 eta TC2 agiriak aintzat hartuta. Horretarako, egun dauden enpresen kasuan, deialdia argitaratu aurreko hamabi hilabeteetako batez besteko aritmetikoa hartuko da enpleguaren erreferentziatzat hasierako plantilla mantentzeari eta enplegua sortzeari buruzko jarraipena egiteko.

1.– La creación comprometida de empleo y, en su caso, el mantenimiento de la plantilla inicial será medida en términos netos, en base a los documentos TC1 y TC2 de la empresa. A estos efectos, para las empresas existentes, la referencia del empleo para el seguimiento del mantenimiento de la plantilla inicial y, en su caso, la creación de empleo, se calculará tomando como punto de partida la media aritmética de los últimos doce meses anteriores a la publicación de la convocatoria.

Aurreko paragrafoan ezarritakoari kalterik eragin gabe, kontuan izango da zer bilakaera izan duen batez besteko plantillak, deialdia argitaratu aurreko 36 hilabeteetan. Hori dela eta, enpresa eskatzaileak behar bezala justifikatu beharko ditu alderdi horiek, eta, aurkeztutako agiriak aztertuta, enplegu-galera adierazgarriak izan direla egiaztatzen bada, ez da abiapuntutzat hartuko deialdia argitaratu aurreko azken hamabi hilabeteetako batez besteko aritmetikoa, eta bai, ordea, eskabidea aurkeztu aurreko 36 hilabete horietatik ondorioztatzen den batez bestekoa. Emakida-ebazpenean ezarritako denbora-horizontea amaitzean eta/edo inbertsioei buruzko deklarazioa aurkeztean, justifikatu egin beharko da hasierako plantillari eutsi izana eta/edo sortu den enplegua.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, también se tendrá en cuenta la evolución de la plantilla media en los 36 meses anteriores a la publicación de la convocatoria. Por este motivo, la empresa solicitante deberá justificar adecuadamente estos extremos, de forma que, si de la citada documentación se comprueban pérdidas significativas de empleo, no se tomara como punto de partida la media aritmética de los últimos doce meses anteriores a la publicación de la convocatoria y sí, por el contrario, la media que se derive de esos 36 meses anteriores a la presentación de la solicitud. A la finalización del horizonte temporal establecido en la resolución de concesión y/o junto a la presentación de la última declaración de inversiones se justificará el mantenimiento de la plantilla inicial y/o empleo generado.

2.– Talde industrialetako enpresen kasuan, enpleguaren gaineko justifikazioak eta jarraipenak taldeko enpresei bakarrik eragingo die, baldin eta % 100ekoa bada taldeko enpresa guztien arteko akzio-partaidetza, eta, gainera, enpresa-taldean industriako, erauzketetako, eraldaketarako, produkzioko enpresak badira edo zerbitzu teknikoetako prozesuak egiten badituzte era horretako enpresentzat (denak ere produktu-prozesuari lotuak).

2.– En lo relativo a empresas de grupos industriales la justificación y seguimiento del empleo, se referirá, únicamente, a las empresas del grupo cuyos procesos se encuentren vinculados a la misma actividad industrial, extractiva, transformadora, productiva, de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores, con una participación accionarial, entre ellas, que alcance el 100%.

3.– Emakida-ebazpenean ezarritako denbora-horizontea amaitzen denean justifikatu beharko dira enpleguaren sorrera eta, hala badagokio, hasierako plantillaren mantentzea. Luzapenik ematen bada, itzulketen 2. urteko abenduaren 31ra arte iraun dezakete gehienez ere, ezarritako denbora-horizontean amaitu aurretik onuradunak hala eskatuta, edo Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk proposaturik.

3.– La creación comprometida de empleo y, en su caso, el mantenimiento de la plantilla inicial deberá justificarse a la finalización del horizonte temporal establecido en la resolución de concesión. Las prórrogas que, en su caso se concedan, podrán extenderse, como máximo, hasta el 31 de diciembre del segundo año de los reintegros, bien a petición de la beneficiaria, antes de la finalización del horizonte temporal fijado, o a propuesta de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A.

4.– Hasierako plantillari zein sortutako enpleguari eutsi egin beharko zaie enpresa onuradunean, gutxienez hiru urtez, enplegua sortu den egunetik edo emakida-ebazpenean ezarritako denbora-horizontea (luzapenak barne) amaitzen denetik zenbatzen hasita.

4.– La plantilla inicial, así como el empleo creado, deberá mantenerse durante un periodo mínimo de tres años en la empresa beneficiaria, desde el momento en que el empleo se encuentre creado o desde la finalización del horizonte temporal, prorrogas incluidas, determinado en la resolución de concesión.

9. artikulua.– Laguntzen modalitatea.

Artículo 9.– Modalidad de las ayudas.

Egin beharreko inbertsioekiko proportzionalak diren laguntza itzulgarrien forma hartuko dute laguntzek; itzulgarriak izango dira (18. artikuluan ezarritakoaren arabera), eta oinarri teknologikoko enpresei eta/edo enpresa berritzaileei emango zaizkie, baldin eta 4. eta 6. artikuluetan zehaztutako baldintzak betetzen badituzte, gutxienez 120.000 euroko inbertsioa onarturik badute eta, era berean, enplegua mantentzen eta/edo sortzen bada, 24 hilabeteko epe maximoan.

Las ayudas adoptarán la forma de ayudas reintegrables proporcionales a las inversiones a realizar, que habrán de ser reintegradas en función de lo establecido en el artículo 18, y están destinadas a empresas de Base Tecnológica y/o Innovadoras, que cumplan los requisitos de los artículos 4 y 6, siempre que cuenten con una inversión admitida mínima de 120.000 euros y conlleven, a su vez, mantenimiento y/o generación de empleos, en un período máximo de 24 meses.

10. artikulua.– Laguntza itzulgarrien ezaugarriak.

Artículo 10.– Características de las ayudas reintegrables.

Lagun daitekeen inbertsioaren % 35erainokoak izan daitezke emango diren laguntza itzulgarriak, 11. artikuluan xedatutakoaren arabera. Gehienez ere 150.000,00 euroko laguntza emango da sortutako enplegu bakoitzeko, baina ez da inoiz izango 1.500.000,00 eurotik gorakoa. Inbertsioaren xedeetako bat, besteak beste, enplegua mantentzea bada, emango den aurrerakin itzulgarria 100.000,00 eurokoa izango da gehienez ere.

Las ayudas reintegrables a conceder podrán ascender hasta el 35% de la inversión susceptible de apoyo, según lo dispuesto en el artículo 11, con un máximo de 150.000,00 euros por empleo generado y un límite que, en ningún caso, podrá superar la cantidad de 1.500.000,00 euros. Cuando el objetivo de la realización de las inversiones sea, entre otros, el mantenimiento del empleo, el anticipo reintegrable a conceder no superará la cantidad de 100.000,00 euros.

11. artikulua.– Laguntzen zenbatekoak.

Artículo 11.– Cuantías de Ayudas.

Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan inbertsioak egiten dituzten ETE-ek honako laguntza hauek jaso ditzakete:

Las PYMEs que realicen sus inversiones en los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán optar a:

a) Oinarri teknologikokotzat jotzen diren enpresa txikientzat: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 35eko laguntza itzulgarriak.

a) Ayudas reintegrables del 35% de la inversión susceptible de apoyo para pequeñas empresas consideradas de Base Tecnológica.

b) Oinarri teknologikokotzat jotzen diren enpresa ertainentzat: laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 30eko laguntza itzulgarriak.

b) Ayudas reintegrables del 30% de la inversión susceptible de apoyo para medianas empresas consideradas de Base Tecnológica.

c) Enpresa berritzaile txikientzat (berritzaileak baino ez): laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 30eko laguntza itzulgarriak.

c) Ayudas reintegrables del 30% de la inversión susceptible de apoyo para pequeñas empresas consideradas, únicamente, Innovadoras.

d) Enpresa ertain berritzaileentzat (berritzaileak baino ez): laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 25eko laguntza itzulgarriak.

d) Ayudas reintegrables del 25% de la inversión susceptible de apoyo para medianas empresas consideradas, únicamente, Innovadoras.

12. artikulua.– Laguntzak metatzea eta laguntzen mugak.

Artículo 12.– Acumulación y límites de las ayudas.

Deialdi honetan jasotzen diren laguntzak bateragarriak izango dira xede bererako beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuek ematen dituztenekin, baldin eta laguntza guztiek batera ez badute gainditzen Batzordearen Salbuespenei buruzko 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorreko 8. artikuluak ezarritako muga (EBAOren 187. zk., 2014ko ekainaren 26koa). Laguntza horien berri eman beharko zaio Industria Garatzeko Zuzendaritzari.

Las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas o por entidades privadas, que tengan el mismo objeto que las recogidas en esta convocatoria, serán compatibles con otras que se pudieran obtener en cuanto no superen en su conjunto el límite establecido en el artículo 8 del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (DOUE, L187, de 26 de junio de 2014), debiéndose notificar dichas ayudas a la Dirección de Desarrollo Industrial.

Muga hori gaindituz gero, agindu honen babesean emandako laguntzari muga horretatik gorako kopurua kenduko zaio.

En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida al amparo de esta norma se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

13. artikulua.– Eskabideak eta horiek aurkezteko epea.

Artículo 13.– Solicitud y plazo de presentación de la misma.

1.– Aurreikusitako diru-laguntzak eskuratzeko baldintzak betetzen dituzten enpresek eskabidea eta beharrezkoa den dokumentazio osagarria aurkeztu beharko dituzte, honako epe honen barruan: agindu hau argitaratu eta biharamuneko 09:00etatik 2017ko uztailaren 14ko 15:00etara arte.

1.– Las empresas que reúnan las condiciones para poder acceder a las subvenciones previstas, deberán presentar una solicitud, y demás documentación complementaria desde las 09:00 horas del día siguiente a su publicación de esta Orden, hasta las 15:00 del día 14 de julio de 2017.

2.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta laguntzen emakida-deialdi honetan jasotako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legearen) 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas se efectuaran por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Bitarteko elektronikoak erabiltzeko jarraibideak, eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta agindu honen eranskineko gainerako ereduak honako helbide honetan eskura daitezke:

3.– Las instrucciones de cumplimentación en el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y los demás modelos, que figuran en los anexos a esta Orden, se hallan en la siguiente dirección:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskara)

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/ (euskera)

http://www.spri.eus/Gauzatu

http://www.spri.eus/Gauzatu

Eskabidea egin ondoren, espedientea eskuratzeko eta errekerimenduak, jakinarazpenak eta agindu honetan jasotako gainerako izapideak egiteko, honako helbide honetara jo beharko da:

El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones y demás trámites posteriores a la solicitud implicados en esta Orden se realizan a través de:

http://www.euskadi.eus/misgestiones/

http://www.euskadi.eus/misgestiones/

http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak/

http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak/

4.– Behar bezala beteta aurkeztu behar da eskabidea, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura aitortua daramala, eta agindu honetan adierazten diren agiriak izan behar ditu. Xedapen honekin ematen den eskabide-eredua erabili behar da, eta haren hurrengo artikuluan zerrendatzen den dokumentazioarekin batera aurkeztuko da.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el siguiente artículo. Se utilizará el modelo de solicitud que acompaña a esta disposición, y habrá de presentarse integrada por la documentación detallada en el artículo siguiente.

5.– Eskatzaileak berak aukeratzen duen hizkuntza ofizialean aurkeztu ahalko dira laguntza-eskabidea eta eskatutako agiriak. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko Oinarrizko Legean (azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean) xedatutakoa betez.

5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Diru-laguntza jasotzeko eskabide bat aurkezten bada, ekintza horren bidez eskatzaileak baimena emango dio organo emaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren eta gizarte-segurantzarekiko betebeharren gaineko egiaztapenak, beharrezko den aldiro. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

6.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, tantas veces como sea necesario, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

14. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 14.– Documentación a presentar.

1.– Enpresa eskatzaileak eskabide bat bete beharko du eta, horrekin batera, egin diren kopiak dituzten fitxategiak aurkeztu beharko ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera. Izan ere, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

1.– La empresa solicitante deberá cumplimentar una solicitud, que deberá ir acompañada de ficheros con las copias expedidas según lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que incluirá:

a) Egin beharreko inbertsioei buruzko memoria zehatza, plan industriala, ekonomiko-finantzarioa eta laborala eta hura gauzatzeko epeak jasotzen dituena. Era berean, enpresa oinarri teknologikokoa eta/edo berritzailea dela frogatzen duten agiriak erantsi beharko dira.

a) Memoria detallada de las inversiones a realizar en la que se incluirá el plan industrial, económico-financiero y laboral y los plazos para su realización. Deberá añadir, igualmente, la documentación justificativa de la condición de empresa de Base Tecnológica y/o Innovadora.

b) Eratze-eskrituraren kopia (enpresa eratu berria denean bakarrik), identifikazio fiskaleko txartelarena, eta pertsona eskatzailearen ahalordearena, salbu eta agiri horiek Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren esku badaude eta enpresan aldaketarik izan ez bada.

b) Copia de la Escritura de Constitución, sólo si la empresa es de nueva creación, de la Tarjeta de Identificación Fiscal, y del poder de representación de la persona solicitante, excepto si los mismos obran en poder del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y no ha habido cambios.

c) Urteko kontuen eta dokumentazio osagarriaren kopiak, Merkataritza Erregistroan azken bi ekitaldietan aurkeztuak; halakorik aurkeztu ezean, Sozietateen gaineko Zergaren azken bi aitorpenak edo –hala badagokio– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken bi aitorpenak.

c) Copia de las Cuentas anuales y documentación adicional depositadas en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios, o en su defecto, las dos últimas declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, o en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Enpresako plantillaren eboluzioa jasotzen duen azken hiru ekitaldi ekonomiko naturalei buruzko memoria zehatza, urteka zehaztuta eta sexua, kategoria eta kontratu-mota bereizita, eta deialdi hau argitaratu aurreko 12 hilabeteetako TC1 eta TC2 agiriak.

d) Memoria detallada, por años, de los tres últimos ejercicios económicos naturales, de la evolución de la plantilla de la empresa, desagregada por sexo, categoría y tipo de contratos, y documentos TC1 y TC2 correspondientes a los 12 meses inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria.

e) Eskatzailea enpresa txiki edo ertaina dela frogatzen duten agiriak, hala nola: enpresako eta, egoki bada, harekin elkartu edo lotutako gainerako enpresetako urteko enplegu-datuak, negozio-bolumena eta balantze orokorra. Enpresa-taldearen datu orokorrak ere aurkeztu behar dira, laguntza eskatu aurreko bi ekitaldietakoak.

e) Documentación acreditativa de la condición de PYME de la solicitante, esto es, datos anuales de empleo, volumen de negocio y balance general de la misma, y del resto de empresas asociadas o vinculadas con ella, en su caso, y globales del grupo que así forman todas ellas, relativos a los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud de las ayudas.

f) Honako alderdi hauek egiazkoak direla frogatzen duen erantzukizunpeko adierazpena (ikuskatze-fasean egiaztatu ahal izango dira):

f) Declaración responsable respecto a la veracidad de los siguientes aspectos, que se podrán comprobar, en la fase de inspección:

– Enpresa eskatzaileak laguntzaren deialdi-aginduan eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela.

– Que la empresa solicitante reúne todos los requisitos exigidos en el articulado de esta Orden de Convocatoria de ayudas.

– Enpresa ez dela ari armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen; betiere, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

– Que no se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

– Inbertsio berberetarako, beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatu zaizkien eta/edo haiengandik jaso diren laguntzen zehaztapena.

– Las ayudas que para las mismas inversiones, se haya solicitado y/o recibido de otras instituciones públicas o privadas.

– Enpresa eskatzailea ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin.

– Que la empresa solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Fina Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Enpresa eskatzailea ez dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean.

– Que la empresa solicitante no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, que se encuentren aún en tramitación.

– Diru-laguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela.

– Que se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

g) Ekonomia-jardueren gaineko Zergan alta emanda egoteari buruzko dokumentua.

g) Documento relativo al alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

2.– Enpresa eskatzaileak egiazkoa ez den daturen bat jartzen badu erantzukizunpeko adierazpenean, indarrean den zehapen-araubidea aplikatuko zaio, administratiboa zein penala.

2.– Si la empresa solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la declaración responsable se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal, vigente.

3.– Nolanahi ere, Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk bidezko iritzitako agiriak eta/edo argibideak eskatu ahal izango dizkio enpresa eskatzaileari, aurkeztu diren inbertsioak hobeto ulertzeko eta ebaluatzeko behar baditu.

3.– En cualquier caso, la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI), podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de las inversiones presentadas.

15. artikulua.– Eskabideak aztertzea.

Artículo 15.– Análisis de las solicitudes.

1.– Eskabidean akatsak badaude, behar bezala beteta ez badago edo harekin batera aurreko artikuluan zehaztutako dokumentazioa aurkezten ez bada, Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk (SPRI) enpresa interesdunari eskatuko dio 10 eguneko epean hutsak konpontzeko edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko, eta adieraziko dio hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela; horretarako, aldez aurretik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Industriako sailburuordeak ebazpena emango du, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa betez.

1.– Si la solicitud presentara deficiencias o no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI), requerirá a la empresa interesada para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del Viceconsejero de Industria del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAri dagokio aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea, Lankidetza-erakundeei buruzko 19. artikuluak esleitzen dizkion funtzioen arabera. Sozietate horretako Enpresa Garapenerako Atalak txosten bat eman beharko du, eta bertan honako hauek aztertu beharko ditu: egin beharreko inbertsioak eta enplegua, negozio-plana eta, egoki bada, oinarri teknologikokoa duen eta/edo berritzailea den. Era berean, Estrategia eta Teknologia Unitate Estrategikoak txosten bat eman ahal izango du, inbertsioak oinarri teknologikokoak eta/edo berritzailekoak diren hobekiago aztertzekotan.

2.– Corresponderá a la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., (SPRI) el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas en el marco de las funciones que se le asignan en el artículo 19, de Entidades Colaboradoras. Así, el Área de Desarrollo Empresarial de dicha Sociedad, emitirá informe en el que se analicen las inversiones y el empleo a realizar, el plan de negocios y la consideración, en su caso, de Base Tecnológica y/o Innovadora. De la misma manera la Unidad Estratégica de Tecnología e Innovación (UETI), podrá emitir un informe que incida en la consideración de Base Tecnológica y/o Innovadora de las inversiones.

Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk (SPRI) txosten zehatza igorriko dio Batzordeari, enpresa oinarri teknologikokoa eta/edo berritzailekoa den ala ez erabaki dezan.

La Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., (SPRI) remitirá un informe detallado a la Comisión, para que determine la consideración de Base Tecnológica y/o Innovadora de la empresa.

Batzordeak hartutako erabakian oinarrituta, Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk laguntzak emateko proposamena idatziko du, eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Industriako sailburuordeari zuzenduko dio.

Sobre la base del acuerdo adoptado por la Comisión, la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., (SPRI) redactara una propuesta de concesión de ayudas dirigida a la Viceconsejería de Industria del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

16. artikulua.– Laguntzak emateari buruzko ebazpena.

Artículo 16.– Resolución de concesión de ayudas.

1.– Prozedura bakarraz izapidetuko dira aurkeztutako eskabideak; eta prozedura horretan, Industriako sailburuordeak ebatziko ditu erakunde eskatzaileek azaldutako gai guztiak, Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk proposatuta. Bestalde, ebazpen bakarra emango du, geratu diren ordenaren arabera esleitzeko laguntzak, eta, orobat, oinarri teknologikokotzat eta/edo berritzailekotzat jotzen ez direnei ukatu laguntzak ukatzeko.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento en el que, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, el Viceconsejero de Industria, a propuesta de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., (SPRI), dictará una sola Resolución asignando las ayudas según el orden en el que hayan quedado, y denegando las de las empresas que no sean consideradas de base tecnológica y/o innovadora.

2.– Ematen den ebazpenean zehaztuko da eskatutako laguntzak eman edo, hala badagokio, ukatu diren, eta eman den kasuetan, ondo zehaztuko dira laguntza jaso duen enpresaren izena, onartutako inbertsio-plana, laguntza jaso dezakeen inbertsioa, sortuko den enplegua eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoa. Eskabide ukatuen kasuan, ukatzeko arrazoiak adieraziko dira.

2.– La Resolución que se adopte determinará la concesión o, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, plan de inversiones aprobado, la inversión susceptible de apoyo, el empleo a generar y el importe de la subvención concedida. En el caso de las denegadas, se recogerán los motivos que fundamenten dicha denegación.

3.– Aurreko paragrafoak aipatzen duen ebazpenak ez dio amaiera ematen bide administratiboari; gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio, hilabeteko epean, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabrá la interposición de recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Ebazpena bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaio enpresa interesdun bakoitzari, banan-banan; hori gorabehera, urtean behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara esleipendunen eta emandako laguntzen zenbatekoen zerrenda, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa) testu bategineko 49.2 artikuluak xedatutakoari jarraikiz.

4.– La Resolución se notificará de forma electrónica e individualizadamente a cada empresa interesada, sin perjuicio de que con carácter anual se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de los adjudicatarios e importes de ayuda concedida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

5.– Enpresa onuradunei agindu honetan araututako laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestean egon behar da amaituta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik bideratzen ari den edozein itzultze-prozedura edo zigor-prozedura.

5.– La concesión y, en su caso, el pago a las empresas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabete izango da, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota ebazpenik ez bazaie jakinarazi interesdunei, diru-laguntzaren eskaera ukatu egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatutako ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de seis meses desde el día siguiente al de la publicación de la esta convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna los interesados podrán entender desestimada su solicitud a los efectos de lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

17. artikulua.– Laguntzak ordaintzeko ebazpena.

Artículo 17.– Resolución para el pago de ayudas.

1.– Laguntza jaso ahal izateko, enpresak erantzukizunpeko adierazpen baten bidez azaldu beharko du laguntza ematearekin batera ez duela jaso itzultzeko agindua duen Batzordearen adierazpen negatiborik, eta ez dela itzuli. Horrez gain, ezarritako baldintzak betetzen dituela eta aurreikusitako helburuak lortu dituela frogatu beharko du; horretarako, benetan egin diren inbertsioen adierazpena aurkeztu beharko dio, justifikazio-kontu gisa, Sociedad para la Transformación Competitiva/ Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAri (SPRI). Adierazpen horren eredua agindu honetan dago, baita honako helbide hauetan ere: http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ o www.spri.eus/gauzatu

1.– Para la percepción de las ayudas la empresa deberá, además de presentar una declaración responsable de que no se ha producido sobrevenidamente a la concesión de la ayuda ninguna declaración Negativa de la Comisión con orden de recuperación y ésta aún no haya sido reembolsada, justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos presentando a modo de cuenta justificativa, ante la Sociedad para la Trasformación Competitiva/ Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI), una declaración de las inversiones materializadas, según modelo que se anexa a esta Orden, y que está en la página http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/ o www.spri.eus/gauzatu

Aitortutako inbertsioak, berriz, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren lurralde-ordezkaritzek ikuskatuko dituzte, eta/edo kanpo-auditoretzen bitartez egiaztatuko dira. Enpresa onuradunak ikuskatze-zerbitzuaren eskueran jarriko ditu 14. artikuluko erantzukizunpeko adierazpenean aipatzen den dokumentazio guztia eta behin betiko fakturak. Azken horiek bat etorri beharko dute goian adierazitako faktura-koadroan zehaztutakoekin, eta horien bidez diru-laguntza publikoaren helburua bete dela frogatu behar izango da.

Las inversiones declaradas serán objeto de inspección por parte de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y/o de comprobación a través de auditorías externas. La empresa beneficiaria pondrá a disposición del servicio inspector toda aquella documentación a la que hacía referencia en la declaración responsable del artículo 14, así como las facturas definitivas, que tendrán que corresponderse con las especificadas en el cuadro de facturas del párrafo anterior, y que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

Era berean, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorreko (azaroaren 17ko 38/2003) 30. artikuluan eta hurrengoetan eta hura garatzeko araudietan xedatutakoa betetze aldera behar diren agiriak eta informazio osagarria eskatu ahal izango dira.

Así mismo, se requerirá cuanta documentación, e información complementaria, sea necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

Alderdi horiek guztiak egiaztatu ondoren, aurrerakin itzulgarria ordaintzeko proposamena igorriko dio Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk (SPRI) Industria Garatzeko Zuzendaritzari.

Una vez verificados todos los aspectos mencionados, la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI) remitirá a la Dirección de Desarrollo Industrial la propuesta de pago del anticipo reintegrable que corresponda.

2.– Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateak laguntza itzulgarriak ordaindu aurretik, organo kudeatzailea den Industria Garatzeko zuzendariak ebazpen bat emango du enpresa onuradunari ordaindu beharreko zenbatekoa, guztizkoa edo partziala, zehazteko. Laguntza itzulgarriak ordaindu baino lehen ezinbestean frogatuko da onuradunak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta ez duela itzultzeko ebazpen baten ondoriozko zorrik. Laguntzak urtean bi zatitan ordainduko dira, frogatu denaren hein berean.

2.– Con carácter previo al desembolso de los ayudas reintegrables, por parte de la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A., el Director de Desarrollo Industrial, órgano gestor, procederá a la emisión de una resolución en la que se indicará el importe, total o parcial, que corresponda satisfacer a la empresa beneficiaria. Las ayudas reintegrables se abonarán, como máximo, tras verificar que la beneficiaria está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, dos veces al año, en proporción a lo efectivamente justificado.

3.– Inbertsioak egiteko epea amaituta, enpresak hiru hilabete izango ditu inbertsioei buruzko azken aitorpena aurkezteko. Epe hori igarota, inbertsioak ebaluatuko dira; horretarako, oinarritzat hartuko dira egun horretara arte aurkeztutako inbertsio-aitorpenak eta egindako edo egiteko diren ikuskatze-lanak. Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk (SPRI) aurrerakin itzulgarriei buruzko azken likidazio-txostena emango du, justifikatutako inbertsioen partidari buruzkoa.

3.– Finalizado el plazo establecido para la realización de las inversiones, la empresa dispondrá de tres meses para la presentación de la última declaración de inversiones. Transcurrido dicho plazo, se procederá a la evaluación de las mismas en base a las declaraciones de las inversiones presentadas hasta la fecha y las inspecciones realizadas o pendientes de realizar, emitiéndose, por parte de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI) el informe de liquidación final del anticipo reintegrable que corresponda, referente a la partida de inversiones justificadas.

4.– Goian aipatu ebazpena, bestalde, enpresa onuradunari eta Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateari igorriko zaie; azken horrek, ebazpenean adierazitako zenbatekoa besteko aurrerakin itzulgarria ordain dezan.

4.– La resolución arriba mencionada, además de a la empresa beneficiaria, se remitirá a la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A. para que, por ésta, se efectúe el desembolso del anticipo reintegrable por el importe señalado en la misma.

5.– Enpresa batek laguntza ez-legitimo bat badu, zeinaren gainean Europako Batzordeak, diru-laguntza eman ostean, kontrako erabakia hartu baitu hura itzultzeko aginduarekin, eta laguntza hori itzulita ez badago, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak ez du ordainduko programa honen markoan emandako laguntza, eta itzulketari eta ez-betetzeari buruzko espedientea irekiko du.

5.– Cuando una empresa disponga de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea haya adoptado, con posterioridad a la concesión de la subvención, una Decisión negativa con orden de recuperación y ésta no haya sido reembolsada, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras no efectuara el pago de la ayuda concedida en el marco del presente programa, incoando el expediente de incumplimiento y reintegro que corresponda.

18. artikulua.– Laguntza itzulgarriak itzultzea.

Artículo 18.– Devolución de las ayudas reintegrables.

1.– Laguntza-itzulketek izaera finkoa izango dute, eta aldian-aldian gauzatuko dira Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatearen kontu batean, bost urtez.

1.– Los reintegros de los ayudas tendrán la consideración de carácter fijo y se harán efectivos periódicamente, durante cinco años, en una cuenta de la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A.

2.– Honela itzuliko da urte bakoitzean itzuli beharreko zenbatekoa: emate-ebazpenean inbertsioak egiteko ezarritako epea amaitu eta gero, enpresek urtebete osoa izango dute itzulketak egiten hasi aurretik. Hau da, inbertsioak amaitu eta 2. urtean gauzatuko da lehenengo itzulketa, eta gainerakoak, berriz, elkarren segidan egingo dira, bosgarren urtera arte.

2.– El importe a reintegrar para cada una de las anualidades se realizará de la siguiente manera: una vez finalizado el plazo establecido para la ejecución de las inversiones que figura en la resolución de concesión, las empresas contarán con un año de carencia antes de iniciar las devoluciones. Esto es, el primer reintegro se hará efectivo en el 2.º año siguiente al del ejercicio en que se produce la finalización de las inversiones y el resto consecutivamente hasta el quinto año.

3.– Laguntzak modu finkoan itzuliko dira: urtean bosten bat. Urtean bi itzulketa egingo dira. Otsailean % 50a itzuliko da, eta beste % 50a, berriz, uztailean.

3.– Las ayudas serán reintegradas, con carácter fijo, a razón de una quinta parte del mismo, cada año. Se realizaran dos reintegros anuales. Durante el mes de febrero el 50% y el otro 50% durante el mes de julio.

4.– Urteko itzulketak egin ondoren, urteko likidazio-txostena idatziko du Administrazioak, eta, txosten horretan azalduko du zer diferentzia egon den Administrazioaren alde edo aurka –halakorik egonez gero– eta zer interes aplikatu den (interesik aplikatu behar bada). Diferentzia horiek hurrengo autolikidazioan konpentsatuko dira, behin betiko likidazio-txostenean ezarritako eran. Diferentziak Administrazioaren aurkakoak izanez gero, egoki diren interesak aplikatu beharko dira, enpresa onuradunak oker egindako autolikidazioa egin zenetik aurrera. Diferentzia horiek azken autolikidazioan aurkitzen badira, enpresa onuradunak autolikidazio hori zuzendu eta erregularizatu beharko du hiru hileko epean, eta egoki den kopurua itzuli beharko du, eta, orobat, onuradunak autolikidazioa oker egin zuenetik harako berandutze-interesak; hori guztia, betiere, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoaren arabera (698/1991 Dekretua: Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

4.– Tras los reintegros anuales, la Administración redactará un informe de liquidación, anual, reflejando, si las hubiera, las diferencias existentes, a favor o en contra de la Administración así como la aplicación de posibles intereses, en su caso. Las mismas, serán compensadas en la siguiente autoliquidación y en los términos que se establezcan en el informe de liquidación definitiva. Cuando las diferencias sean en contra de la Administración será de aplicación los intereses que correspondan, desde la fecha en que se realizó la autoliquidación incorrecta por parte de la empresa beneficiaria. Si las diferencias se detectasen en la última autoliquidación, la empresa beneficiaria vendrá obligada, en un plazo de tres meses, a corregir y regularizar la misma, reintegrando las cuantías que correspondan más los intereses de demora que fueran de aplicación desde el momento mismo en que se produjo la autoliquidación incorrecta por parte del beneficiario, todo ello según lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

19. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 19.– Entidades Colaboradoras.

1.– Agindu honetan jasotako araubideari jarraituz onartzen diren laguntzen ondorioetarako, erakunde laguntzaile izendatzen dira Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA (SPRI) eta Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea; betiere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoari jarraikiz. Horrez gain, arau honetan jasotako zehaztasunak beteko dira, lankidetza-hitzarmen egokia izenpetuz.

1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI), y a la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A. como Entidades Colaboradoras, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y con las especificaciones que se recogen en esta norma, debiendo suscribirse, a estos efectos, el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAk (SPRI), erakunde laguntzailea den aldetik, honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– La Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI), como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Eskabidea jasotzea eta, hala dagokionean, hutsak zuzentzeko agindua jasotzea.

a) Recepción de la solicitud, así como requerimiento de subsanación, si fuera necesario.

b) Dokumentazioa aztertzea eta inbertsioak sailkatzea.

b) Examen de la documentación y calificación de las inversiones.

c) Inbertsioak eta bideragarritasun-plana aztertu eta ebaluatzea.

c) Análisis y evaluación de las inversiones y del plan de viabilidad.

d) Inbertsioen eta enpleguaren gaineko txostena idaztea, eta gero ebaluazio-batzordeari igortzea.

d) Informe de las inversiones y empleo, y remisión del mismo a la Comisión evaluadora.

e) Laguntzak emateko proposamena egitea.

e) Propuesta de concesión de ayudas.

f) Ordainketa-proposamena eta ikuskatze-errekerimenduak egitea.

f) Propuesta de pago y requerimiento de las inspecciones.

g) Itzulketa-autolikidazioak ebaluatzea.

g) Evaluación de las autoliquidaciones de reintegro.

3.– Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateak, erakunde laguntzailea den aldetik, honako funtzio hauek izango ditu:

3.– La Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A., como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Onuradunei ordaintzeko agindua ematea.

a) Libramiento del pago a las beneficiarias.

b) Itzuli beharreko zenbatekoak eta –interesik badago– haien interesak jasotzea, eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzea.

b) Recepción de los importes reintegrables, y de sus intereses, en su caso, con reintegro de los mismos a la Tesorería General del País Vasco.

c) Programako funtsen finantza-kontrola.

c) Control financiero de los fondos de este programa.

d) Kontuko mugimenduen (sarrerak eta gastuak) berariazko kontabilitatea egitea.

d) Desarrollo de una contabilidad específica de los movimientos de la cuenta (ingresos y gastos).

e) Kontabilitateari eta jazotzen diren intzidentziei buruz aldizkako komunikazioak helaraztea Sociedad para la Transformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SAri.

e) Comunicaciones periódicas a la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI) y al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de la contabilidad y posibles incidencias que se produzcan.

4.– Agindu honetan arautzen diren diru-laguntzak kudeatzen laguntzeko erakundeek ezinbestean bete behar dituzte Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorreko (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 15. eta 46. artikuluetan eta horiek garatzeko araudietan ezartzen zaizkien betebeharrak eta erantzukizunak.

4.– Las entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones reguladas en esta Orden quedan sujetas a las obligaciones y responsabilidades que, para las mismas, previene n los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak betetzen ez baditu agindu honetan eta aplikatu behar diren gainerako arauetan eta laguntzak emateko ebazpenean ezarritako baldintza eta beharkizunak, organo eskudunak ebazpen administratibo bidez adieraziko du hark galdu egin duela laguntza jasotzeko eskubidea, eta –hala badagokio– jasotako laguntzen printzipala itzuli behar diola Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateari, eta haren berandutza-interesak, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari. Horretarako, ebazpen hori eman aurretik, organo eskudunak ez-betetzeari buruzko espedientea egin beharko du, eta interesdunari entzunaldia eman. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, lege-ondorio guztietarako.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, el órgano competente, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A. el principal de las ayudas percibidas y a la Tesorería General del País Vasco los intereses de demora correspondientes. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Ez-betetzeen artean honako hauek daude:

2.– Entre las causas de incumplimiento estarán las siguientes:

a) Ez gauzatzea agindu honetako 7., 8. eta 9. artikuluetan enpleguari eta inbertsioei buruz ezarritako minimoak.

a) La no materialización de los mínimos establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de esta Orden, relativos a la inversión y empleo.

b) Ekitaldi bakoitzean sortutako itzulketak ez gauzatzea.

b) La no realización de los reintegros devengados en cada uno de los ejercicios correspondientes.

c) Inbertsioak beste eraren batean desbideratzea, edo ez betetzea laguntzak emateko ebazpenean ezartzen den beste edozein betebehar.

c) Cualquier otra desviación de las inversiones o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de ayudas.

3.– Jasotako zenbatekoak eta egoki diren berandutza-interesak itzuli behar izango dira, halaber, honako hauetan ezartzen diren kasuetan: Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuko 53. artikulua, eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikulua.

3.– También procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora correspondiente, en los supuestos contemplados en los artículos 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Industriako sailburuordeari dagokio ez-betetzeari buruzko espedientea hasi eta ebaztea. Inbertsioak amaitu baino lehenagoko gorabeherak direla-eta, Transformación Competitiva / SPRI Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak proposatuta egin dezake hori, edo, itzulketei buruzko gorabeheren kasuan, Socade, SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateak proposatuta.

4.– La incoación de expediente de incumplimiento, así como su resolución, corresponderá al Viceconsejero de Industria pudiendo efectuarse a propuesta de la Sociedad para la Trasformación Competitiva / Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A., por incidencias anteriores a la finalización de las inversiones o a propuesta de la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A. por incidencias relativas a los reintegros.

5.– Proiektua egiten ari den bitartean enpresak ETE izateari uzten badio, ez da ez-betetzeari buruzko espedientea hasiko; kasu horretan likidazio bat egingo da, ETE izateari utzi dion unera arteko inbertsioak baino ez dituena kontuan hartuko. Une horretatik aurrera proiektua amaitutzat emango da, eta, hala badagokio, jasotako kopuruak itzultzeko prozedurak aplikatuko dira, 18. artikuluan adierazitako eran.

5.– La transformación de PYME a no PYME durante la realización de las inversiones no generará la incoación de un expediente de incumplimiento, pero sí una liquidación que contemplará, exclusivamente, las realizadas hasta el momento que pierda la consideración de PYME. A partir de este momento el proyecto se considera finalizado, aplicándose, en su caso, los procedimientos de reintegro, para las cantidades percibidas, en los términos del artículo 18.

6.– Enpresa onuradunak ez badu betetzen bereganatutako betebeharra, hau da, hiru urtez ez badio eusten hasierako plantillari eta aldi horretan ez badu enplegua sortzen, ez da sortuko ez-betetzeari buruzko espedientea hasiko; likidazio bat egingo da, eta bertan, diru-laguntza garbia galtzea jasoko da, zehazki, laguntzak emateko deialdikoaren baliokidea betiere ordaindutako parteari dagokionez. Kalkulu horretatik ateratzen den zenbatekoa itzuli egin beharko da, hain justu ere 18. artikuluan ezarritako itzulketa-epea amaitu eta hurrengo urtearen barruan. Hau da, seigarren urtearen barruan eta otsaileko azken eguna baino lehen.

6.– Cuando la empresa beneficiaria no cumpla con el requisito asumido de mantenimiento de la plantilla inicial o de la creación del empleo, durante tres años, no generará la incoación de un expediente de incumplimiento, pero sí una liquidación que contemplará, la perdida de la subvención neta equivalente de la convocatoria correspondiente a la concesión sobre la parte abonada. La cantidad resultante de dicho cálculo, se reintegrara durante el año siguiente a la finalización del periodo de reintegros establecido en el artículo 18. Es decir, durante el sexto año y con anterioridad al último día del mes de febrero.

Enplegua sortzeko hartutako konpromisoaren gaineko jarraipena eta, egoki bada, hasierako plantillari eusteko jarraipena batez besteko aritmetikoen bitartez justifikatu ahal izango dira, oinarritzat hiru urteko epea harturik; baina kalkulu horretarako zenbatzen diren hilabete guztiak ezin dira egon hasierako plantillatik behera.

El seguimiento de la creación comprometida de empleo y, en su caso, el mantenimiento de la plantilla inicial se podrá justificar mediante medias aritméticas, sobre un periodo de tres años, siempre que todos los meses que se computen para dicho cálculo, no se encuentren por debajo de la plantilla inicial.

Sortutako lanpostuei eusteko betebeharra bere gain hartu behar badu enpresa onuradunak, eta hori lortzen ez bada, baina hasierako plantillari eustea lortzen badu, aplikatu beharreko likidazioa hau izango da: diru-laguntza garbia galtzea, zehazki, laguntzak emateko deialdikoaren baliokidea, betiere, ordainduko parteari dagokionez, eta hasierako plantillari eustea lortzearren dagozkion zenbatekoak kenduko dira.

En el caso en el que la empresa beneficiaria deba de asumir la obligación de cumplir con el mantenimiento de los puestos creados y ésta no se alcance, pero si la del mantenimiento de la plantilla inicial, la liquidación a aplicar será la pérdida de la subvención neta equivalente de la convocatoria correspondiente a la concesión, sobre la parte abonada, deduciéndose los importes que le corresponde por el cumplimiento en el mantenimiento de la plantilla inicial.

7.– Erakunde onuraduna konkurtso-prozedura batean baldin badago, Administrazioak lehentasuna izango du –kasuan kasu aplika daitezkeen xedapenek aitortzen diotena– eman dituen aurrerakin itzulgarriak berreskuratzeko.

7.– Si la entidad beneficiaria se viera incursa en un procedimiento concursal, la Administración, al objeto de recuperar los anticipos reembolsables que hubiera concedido, gozará de la preferencia que le reconozcan las disposiciones que en cada caso resulten aplicables.

21. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 21.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

1.– Laguntza eman zuen ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta laguntzaren xedea betetzat jotzen bada, eta laguntzak ematerakoan kontuan hartu zen betekizunetakoren bat aldatzen bada, edota beste laguntza edo diru-laguntza bat lortzen bada beste edozein erakunde publiko nahiz pribatu batetik; baina horretarako, diru-laguntzaren arauak onuradun izateko arauetan ezarritako betekizunak bete behar dira. Halakoetan, Industriako sailburuordeak ebazpen bat emango du, onartutako laguntzen zenbatekoak eta/edo epeak berregokitzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos establecidos por esta Orden subvencional para ser beneficiario de ésta. A estos efectos, por el Viceconsejero de Industria se dictará la oportuna resolución en la que se reajustarán los importes y/o plazos de las ayudas concedidas.

2.– Orobat, eta enpresak aurretik eskatu eta justifikatuz gero, laguntzak eman zituen administrazio-organoak luzatu egin ahal izango du egin beharreko jarduerak burutzeko epea, baldin eta enpresak alegatu dituen arrazoiek luzapen hori justifikatzen badute. Luzapenaren ondorioz, atzeratu egingo da laguntzen ordainketa. Itzulketak hasi aurretik gabealdiko urtearen abenduko 31ra arte iraun dezake aipatu luzapenak, ez luzaroago. Epe-luzatze horrek ez du ekarriko, baina, emandako aurrerakin itzulgarriaren zenbatekoa aldatzea, ezta laguntza emateko ebazpenean itzulketarako ezarri ziren baldintzak eta datak aldatzea ere.

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de la empresa, se podrá conceder, por el órgano administrativo que otorgó las ayudas, una prórroga en la ejecución de las actividades a realizar; esta prórroga será, como máximo, hasta el 31 de diciembre del año de carencia antes de comenzar los reintegros, que conllevará un retraso en el pago de la ayuda que corresponda, siempre que las razones alegadas así lo justifiquen. Este aplazamiento, no obstante, no supondrá modificación en el importe del anticipo reintegrable concedido, ni alterará las condiciones y fechas de reintegro establecidas en la resolución de concesión.

22. artikulua.– Enpresa onuradunen betebeharrak.

Artículo 22.– Obligaciones de las empresas beneficiarias.

Agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

1.– Emandako laguntza onartzea. Hala, bada, laguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean enpresa onuradunek esanbidez eta idazki bidez laguntzari uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat joko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la ayuda, las empresas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Laguntza hori eman zen helbururako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

3.– Hitzartutako inbertsioa eta enplegu-sorkuntza bete eta justifikatzea.

3.– Cumplir y justificar la ejecución de la inversión y la generación de empleo comprometidas.

4.– Inbertsioa gauzatzeko eta sortutako enpleguei eusteko epearen barruan igortzea organo kudeatzaileari eskatutako informazio osagarri oro, inbertsioak garatzeari eta gauzatzeari lotuta Administrazioak egoki irizten dien egiaztapenak egin ditzan.

4.– Remitir al órgano gestor, durante el periodo de ejecución de la de inversión y de mantenimiento del empleo generado, cuanta información complementaria que les sea requerida, para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución de las inversiones.

5.– Inbertsioei lotutako behin betiko fakturak artxibatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak haiek eskuratzeko moduan edukitzea, bost urtez.

5.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con las inversiones y mantenerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, agindu honen kargura jasotako diru-laguntzari dagokionez beren betekizunak betetzen ari direla, onuradunei eskatutako informazio guztia erakundeoi ematea.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta Orden.

7.– Beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik, helburu berbera edo antzeko bat burutzeko, diru-laguntzak edo laguntzak, sarrerak edo baliabideak eskatu edo jaso badira, horren berri eman beharko zaio Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari.

7.– Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente tanto público como privado.

8.– Enpresak laguntza ilegitimorik badu, Europako Batzordeak diru-laguntza eman ostean erabaki negatiboa hartu duelako eta, ondorioz, itzultzeko agindua duelako, eta oraindik itzuli ez badu, horren berri eman beharko zaio Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari.

8.– Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras si la empresa dispone de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea ha adoptado, con posterioridad a la concesión de la subvención, una Decisión negativa con orden de recuperación y ésta aún no haya sido reembolsada.

9.– Bere egin beharko dituzte Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik laguntzak jasotzen dituztenei otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen dizkien betebeharrak (4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa), hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta desberdintasunei zor zaien errespetua.

9.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenían o reciben ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

10.– Jasotako finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea.

10.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida.

11.– Eman den diru-laguntzaren indarraldian zehar egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta jasotako funtsak itzultzea, itzultzeko ebazpen baten ondorioz zorrak izanez gero.

11.– Hallarse, durante todo el periodo de vigencia de la subvención concedida, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de proceder al reintegro de fondos percibidos si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

12.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera exijitu daitekeen beste edozein betebehar.

12.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental