Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

105. zk., 2017ko ekainaren 5a, astelehena

N.º 105, lunes 5 de junio de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2748
2748

162/2017 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen duena.

DECRETO 162/2017, de 30 de mayo, por el que se regula el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuari buruzkoan, 6. artikuluan esaten denez, Euskal Herriaren berezko hizkuntza ofiziala izango da euskara Euskadin, gaztelania bezala, eta bertako biztanle guztiek dute bi hizkuntzok jakiteko eta erabiltzeko eskubidea; eta autonomia erkidegoko erakunde komunek, autonomia-erkidegoaren barruko aniztasun soziolinguistikoa kontuan izanda, bi hizkuntzok erabili ahal izatea bermatu beharko dute, ofizialtasuna araututa. Eta, horrekin batera, beharrezko neurriak hartu eta baliabideak bideratuko dituzte, euskararen ezagutza ziurtatzeko.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, el euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tiene como el castellano carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y a usar ambas lenguas. Así, las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del País Vasco, deberán garantizar el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.

Euskal Autonomia Erkidegoan euskararen normalizazioaren oinarrizko habe juridikoa Euskararen Erabilera Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legea izan da. Lege horrek hizkuntza-politikako ekimenak garatzeko bidea zabaldu zuen, gizarteko eremu giltzarrietan euskararen ezagutza eta erabilera berreskuratzeko eta euskarari hain beharrezkoa zitzaion erakundeen babesa eskaintzeko. Horrezaz gain, bere 5.2 artikuluaren arabera, Euskal Herriko herritarrei funtsezko hizkuntza-eskubideak aitortzen zaizkie gizarte-bizitzako alor guztietan.

Una de las medidas fundamentales adoptadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco es la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del Euskera, ya que abrió el camino al desarrollo de iniciativas de política lingüística para recuperar el conocimiento y uso del euskera en los ámbitos fundamentales de la sociedad, al tiempo que otorgaba al euskera el amparo institucional que tanto precisaba. En este sentido, según lo dispuesto en su artículo 5.2, a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi se les reconocen derechos lingüísticos fundamentales en todos los ámbitos de la vida social.

Horren ildotik, Eusko Jaurlaritzak Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko uztailaren 1eko 123/2008 Dekretua jarri zuen indarrean, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legea garatzen duena. Izan ere, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren Legeak kapitulu oso bat dauka (II. tituluko VII. kapitulua) hizkuntza-eskubideei buruz, eta bertan ezarrita dagoenez, Euskadiko herritarrek eskubidea dute ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko, eta enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko.

El Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, desarrolla la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, cuyo Capítulo VII del Título II está íntegramente dedicado a los derechos lingüísticos, y en el que se reconoce a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios, así como el derecho a utilizar, en sus relaciones con empresas y establecimientos, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Alde horretatik, beharrezkoa eta onuragarria da hizkuntzaren normalizazioa arlo sozioekonomikoan, euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza gisa erabiltzeari dagokionez. Alor horretan bertan, ibilbide luzea egina du Eusko Jaurlaritzak, bereziki 1991n hasi eta gaur egun arte. Horren eredu, 2006an abian jarritako LanHitz programa markoa dugu, arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera eta presentzia areagotzekoa. Eusko Jaurlaritzak, LanHitz programa marko horren testuinguruan, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria sortu zuen, lehendabizi Kulturako sailburuaren 2008ko martxoaren 5eko Aginduaren bidez, eta, ondoren, 2009ko martxoaren 3ko Bikain-Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen dituen 53/2009 Dekretuaren bitartez, «esparru sozioekonomikoan euskararen erabileraren, presentziaren eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila egiaztatu eta aitortzeko xedez».

Por ello, la normalización lingüística es necesaria y provechosa en el ámbito socioeconómico, por lo que se refiere al uso del euskera como lengua de servicio y de trabajo. El Gobierno Vasco cuenta con una larga trayectoria en este ámbito, especialmente desde 1991 hasta la actualidad. Ejemplo de ello es el programa marco LanHitz, puesto en marcha en 2006, para incrementar el uso y la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico. El Gobierno Vasco, en el contexto del programa LanHitz, creó Bikain, el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística, primeramente a través de la Orden de 5 de marzo de 2008, de la consejera de Cultura, y, posteriormente, por medio del Decreto 53/2009, de 3 de marzo, por el que se regulan el Sello de Compromiso Lingüístico Bikain y el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística, «con la finalidad de certificar y reconocer el nivel de normalización del uso, presencia y gestión lingüística del euskera en el ámbito socioeconómico».

Administrazioari dagokionez, bere hizkuntzaren inguruko araudia du, eta, legeak betearaztea ez ezik, legeak betetzea ere badagokio. Administrazioa gizarte gero eta elebidunago baten zerbitzura dago, eta horrek badu eragina administrazioko langileen egunerokoan: Administrazioak herritarren hizkuntza-eskubideak bermatu behar baititu.

Por lo que respecta a la Administración, cuenta con sus propias leyes en materia lingüística, y además del deber de hacer que se cumplan, le corresponde cumplirlas. La Administración está al servicio de una sociedad cada vez más bilingüe, y eso influye en el trabajo diario de sus empleados y empleadas, ya que la Administración tiene el deber de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas.

Horren ildotik, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 4. eta 5. artikuluek ezarritakoaren arabera, entitate bakoitzak euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu behar du, eta bost urteko iraupena izango duten plangintzaldiak ezarriko dira. Egun indarrean dagoena V. Plangintzaldia (2013-2017) da. Euskararen erabilera normalizatzeko planak abian jartzearekin batera, euskal herri-administrazioek euskararen erabilera normalizatzeko planei buruzko ebaluazio txostena egin behar dute plana onartu denetik bigarren urtea betetzen denean, eta txostenak antzemandako hutsune eta zailtasunen ondorioz beharrezkoak diren berraztertzeak egitea izango du helburu. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak txostena igorriko dio Gobernu Kontseiluari bai plangintzaldi bakoitzaren hirugarren urtea betetzerakoan, bai plangintzaldi bakoitza amaitutakoan.

En esa línea, según lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cada entidad deberá aceptar y ejecutar el plan para la normalización del uso del euskera, y se establecerán periodos de planificación con una duración de cinco años. Actualmente está en vigor el V Periodo de Planificación (2013-2017). Al cumplirse el segundo año de la puesta en marcha de los planes para normalizar el uso del euskera, las administraciones públicas vascas deben realizar un informe de evaluación sobre dichos planes, al objeto de efectuar las revisiones que se estimen pertinentes como consecuencia de las deficiencias y dificultades detectadas. La Viceconsejería de Política Lingüística elevará informe al Consejo de Gobierno, al cumplirse el tercer año de cada Periodo de Planificación y al final de cada uno de estos periodos.

Horren harira, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak Euskararen Agenda Estrategikoa 2013-2016 onartu zuen 2014ko ekainaren 24ko batzarrean. Bertan, jasotzen dira epe horretan gauzatuko diren ekimenak eta ekintzak, eta funtsean ESEP planak berariaz Eusko Jaurlaritzari esleitzen dizkion eginkizunak jasotzen ditu eta beste hainbat ekintza berri ere bereganatzen ditu. ESEP Euskara Sustatzeko Ekintza Plana, Eusko Jaurlaritzak, Euskararen Aholku Batzordearekin batera diseinatu zuen plana da. ESEPek datozen hamar urteetan garatuko den hizkuntza politikaren neurri-proposamenak jasotzera ditu. ESEP planaren arabera, arlo sozioekonomikoa helburu estrategikoa da, eta jasotzen diren ekintzen artean, euskararen presentzia eta erabilera egiaztatzeko sistema eraginkor bateranzko pausoak ematea proposatzen da. ESEPek Administrazioa ere estrategikotzat jotzen du, eta, besteak beste, honako helburu hauek proposatzen ditu: batetik, Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea, eta bestetik, euskara ere lan-hizkuntza izateko neurriak hartzea.

A ese respecto, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco aprobó en reunión celebrada el 24 de junio de 2014 la Agenda Estratégica del Euskera 2013-2016. En ella se recogen las actividades y acciones que se desarrollarán en ese periodo, y básicamente, aquellas tareas que el Plan ESEP asigna expresamente al Gobierno Vasco, así como otras acciones nuevas. El Plan de Acción para la Promoción del Euskera-ESEP fue diseñado por el Gobierno Vasco conjuntamente con el Consejo Asesor del Euskera, y viene a recoger la propuesta de medidas en materia de política lingüística que se desarrollará en los próximos diez años. Según el Plan ESEP, el ámbito socioeconómico es un objetivo estratégico, y entre las acciones que se contemplan, se propone avanzar hacia un sistema eficaz de acreditación de la presencia y el uso del euskera. El ESEP también considera estratégico el ámbito de la Administración, y entre otros, propone los siguientes objetivos: por un lado, promocionar y garantizar el uso del euskera en ese ámbito y, por otro, adoptar medidas para que el euskera también sea lengua de trabajo.

Aurreko guztia kontuan izanik, egun euskararen presentzia eta erabilera egiaztatzeko indarrean dugun Bikain ebaluazio-sistemaren kalitatearen etengabeko hobekuntza lortze aldera, gogobetetze-inkestak egiten dira ebaluazio-prozesu bakoitzaren amaieran inplikatutako guztien iritzia jasotzeko eta prozesua bera berrikusi eta beharren arabera egokitzeko. Bestalde, Bikain sortu zenetik 9 urte pasatu direnez, eredua berraztertu, arindu eta eguneratzeko garaia iritsi delakoan gaude, eta lan horri ekin diogu, betiere sistemaren eraginkortasuna bermatuz, eta entitate gehiagoren artean zabaltzeko asmoz.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, y con el fin de conseguir una mejora continua en la calidad del sistema de evaluación Bikain actualmente en vigor, y que acredita la presencia y el uso del euskera, al término de cada proceso de evaluación se llevan a cabo encuestas de satisfacción para conocer la opinión de todas las partes implicadas en el proceso de evaluación, y para revisarlo y adecuarlo a las necesidades. Por otro lado, han pasado 9 años desde que se creó Bikain, y estamos convencidos de que es el momento de revisar, agilizar y actualizar el modelo, tarea que ya hemos acometido, siempre garantizando la eficacia del sistema y con el objetivo de hacerlo extensivo a más entidades.

Horretaz gain, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren (hemendik aurrera HPS) helburuetako bat da, etorkizun laburrera edo ertainera, Bikain beste zenbait arlotan ezarrita dituen helburu estrategikoekin lerrokatzea, esaterako, herri-administrazioetako erabilera-planekin. Horren helburua da erabilera-planak Bikain ereduaren arabera egituratzea eta egitura bera bateratzea, eta Bikain ebaluazioa, ziurtagiria eskuratzeko erabiltzeaz gain, erabilera-planetan egiten diren tarteko eta bukaerako ebaluazioetako datuak lortzeko erabiltzea.

Además de ello, uno de los objetivos de la Viceconsejería de Política Lingüística (de ahora en adelante VPL), a corto o medio plazo, es alinear Bikain con los objetivos estratégicos establecidos en otros ámbitos, por ejemplo, con los planes de uso en las entidades públicas. El objetivo es estructurar los planes de uso según el modelo Bikain, unificar el modelo y utilizar la evaluación Bikain, además de para conseguir el certificado, para obtener los datos correspondientes a las evaluaciones medias y finales que se llevan a cabo en los planes de uso.

Hori horrela, HPSri dagokio, eta horrela jasotzen da bere sailaren egitura-dekretuan, erakunde publiko eta pribatuen jardueretan euskararen erabilera nolakoa den jakiteko eta ebaluatzeko sistema bat ezartzeko azterketa egitea, eta sistema horren ezarpena sustatzea, indarrean dauden kalitatea ziurtatzeko sistemetan jasotako irizpide eta parametroetan oinarrituta.

Así pues, según el decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento, le corresponde a la VPL analizar y promover la implantación de un sistema para el reconocimiento y la evaluación del uso del euskera en la actividad de las organizaciones públicas y privadas, de acuerdo con los criterios y parámetros recogidos en los vigentes sistemas de certificación de calidad.

Nolanahi ere, genero-ikuspegia modu eraginkorrean integratzea bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatzen den moduan.

En cualquier caso, se garantizará la integración del criterio de género de manera eficiente, tal y como establece la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Izan ere, dekretu honetan emakumeak kontuan izatea, hizkeraren erabilera sexista ekiditea, sexu bien presentzia orekatua eta, prestakuntza saioetan emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko gaiak lantzea bermatzeko zenbait neurri hartu dira kontuan.

Así pues, en este decreto se tomarán algunas medidas con el fin de garantizar que se tiene en cuenta a la mujer, la utilización de un lenguaje no sexista, la presencia equilibrada de los dos sexos, y el tratamiento del tema sobre la igualdad entre mujeres y hombres en los cursos de formación.

Ondorioz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2017ko maiatzaren 30ean egindako bilkuran proposamen aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de mayo 2017,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretuaren helburua.

Artículo 1.– Objeto del Decreto.

Dekretu honen bidez, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen da, bere bitartez esparru sozio-ekonomikoan euskararen erabileraren, presentziaren eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila egiaztatu eta aitortzeko xedez.

Mediante este Decreto se regula Bikain, el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística, con la finalidad de certificar y reconocer el nivel de normalización del uso, presencia y gestión lingüística del euskera en el ámbito socioeconómico.

Horrekin batera, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria lortzeko egin beharreko ebaluazio-prozesua arautzen da, bai eta kanpo-ebaluazioaren zerbitzua jaso nahi duten erakundeek egin behar duten eskabidea eta bete beharreko baldintzak ere.

Al mismo tiempo, se regula el proceso de evaluación necesario para la obtención del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, así como la solicitud que deben cumplimentar y las condiciones que deben cumplir las entidades que quieran recibir el servicio de evaluación externa.

2. artikulua.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren hartzaileak.

Artículo 2.– Entidades destinatarias del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

1.– Hizkuntza-kudeaketaren kalitatea ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistema honetan parte hartu ahal izango dute:

1.– En este sistema de evaluación y certificación de la calidad en la gestión lingüística podrán participar las siguientes entidades:

– Alor sozio-ekonomikoko entitate pribatuek, osorik edo partzialki, eta sozietate publikoek baldin eta beren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badute.

– Las entidades privadas del ámbito socioeconómico, íntegramente o de forma parcial, así como las sociedades públicas, siempre que su actividad se desarrolle en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten honako erakunde publiko hauek: Estatuko Administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Administrazio Instituzionalak: erakunde autonomoek eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoek. Horrez gain, Toki eta Foru Administrazioek eta beren erakunde autonomoek.

– Las siguientes entidades públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi: La Administración del Estado, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración institucional: las entidades autónomas y las entidades públicas de derecho privado, además de la Administración local y foral y sus entidades autónomas.

Multzo honetako erakunde publikoetako unitateek eskabidea egin ahal izango dute, baldin eta berezko erabilera-plana duten unitateak badira. Erabilera-plana esaten denean hauxe esan nahi da: erakunde batean euskararen erabilera, zerbitzu- zein lan-hizkuntza gisa, areagotzeko hainbat urteren buruan lortu nahi diren helburuak, eragin beharreko eremuak, burutu beharreko ekintzak, aztertu beharreko adierazleak eta abar biltzen dituen agiria.

Las entidades públicas de este grupo podrán realizar la solicitud siempre y cuando sean unidades con plan de uso propio. Un plan de uso recoge los objetivos, los ámbitos de actuación, las acciones pertinentes, los indicadores a emplear, etc. que se deseen conseguir en un plazo determinado para fomentar el uso del euskera en la institución como lengua de servicio y de trabajo.

2.– Kanpoan geratzen dira lantoki fisikorik ez duten erakundeak, bai eta gutxienez bi laguneko plantilla ez duten pertsona juridiko nahiz fisikoak.

2.– Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas que no dispongan de recinto físico de trabajo, así como aquellas cuya plantilla sea inferior a 2 personas.

3.– Halaber, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren maila jakin bat duen erakunde batek ezingo du ebaluazioa berriro eskatu, harik eta eskatutako azken ebaluazioari dagokion ebazpena eman eta 12 hilabeteko epea pasatu arte.

3.– Asimismo, aquellas entidades que hayan acreditado un nivel del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain no podrán solicitar de nuevo la evaluación, en tanto que no transcurra un plazo de 12 meses desde que se resolvió la última evaluación solicitada.

3. artikulua.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren edukia.

Artículo 3.– Contenido del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

1.– Hizkuntza-kudeaketaren kalitatea ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistemak oinarrian duen osagaia Erreferentzia Marko Estandarra (EME) da. EME lanerako markoa da, ez-arauemailea. Grafikoki, laguntza-koadro bat da erakundean hizkuntzaren presentzia eta erabilera (zerbitzuari eta lan-hizkuntzari dagokienez) zertan gauzatu ohi den adierazten duena modu eskematiko eta ordenatuan, baita erabilera-presentzia horien azpian dauden barne-mekanismoak eta kudeaketa ere.

1.– El sistema de evaluación y certificación de calidad en la gestión lingüística cuenta como elemento básico con el Marco de Referencia Estándar (EME). El EME es un marco de trabajo no normativo que recoge de manera esquemática y ordenada el conjunto de elementos en los que se concreta el uso y presencia del idioma en una organización (tanto la lengua de servicio como de trabajo), así como los mecanismos internos de la organización que actúan como catalizadores de los primeros.

Erreferentzia Marko Estandarrak bi ardatz ditu:

El Marco de Referencia Estándar cuenta con dos ejes:

1) Zerbitzu-hizkuntza

1) Lengua de servicio

2) Lan-hizkuntza

2) Lengua de trabajo

2.– Bi ardatz horietan erakunde bateko hizkuntza baten erabileraren, presentziaren eta kudeaketaren berri ematen duten osagaiak modu ordenatuan eta integratuan jasotzen dira.

2.– Esos dos ejes recogen de manera ordenada e integrada el conjunto de elementos en los que se concreta el uso, presencia y gestión de un idioma en una organización.

4. artikulua.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren mailak.

Artículo 4.– Niveles de certificación del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

1.– Eusko Jaurlaritzak hiru egiaztapen-maila zehaztu ditu, euskararen presentziari, erabilerari eta kudeaketari dagokienez erakundeak egiaztatutako mailaren arabera: oinarrizko mailako ziurtagiria, erdi-mailako ziurtagiria eta goi-mailako ziurtagiria.

1.– El Gobierno Vasco establece tres niveles de certificación según el grado de presencia, uso y gestión del euskera acreditado por la organización: Certificado Básico, Certificado Medio y Certificado Superior.

2.– Egiaztapenaren hiru mailak ebaluazioan aitortutako euskararen erabilera eta presentziaren neurrikoak izango dira, baita entitateak hartutako hizkuntza-irizpideen errotze- eta garapen-mailaren araberakoak ere. Maila bakoitza Erreferentzia Marko Estandarraren ardatz eta jardun-eremu nagusi bakoitzari egokitutako puntuazioaren batuketaren arabera lortuko da.

2.– Los tres niveles de certificación responden al diferente grado de presencia y uso del euskera constatados en la evaluación, así como al grado de implantación y desarrollo de los criterios lingüísticos adoptados. Cada nivel se logrará atendiendo a la suma de la puntuación asignada a los ejes y ámbitos de actuación principales del Marco de Referencia Estándar.

3.– Erreferentzia Marko Estandarraren bi ardatzetako bakoitzak berariazko pisu bat dauka, eta desberdina izango da dekretu honen 2.1 artikuluan ezarritako hartzaile-motaren arabera. Puntu guztien batuketa eginda, guztira mila puntuko kopurua ateratzen da, eta dekretu honen I. eranskinean ikus daiteke.

3.– Cada uno de los dos ejes del Marco de Referencia Estándar cuenta con un peso específico, y será diferente según el tipo de destinatario establecido en el artículo 2.1 de este decreto. La suma total asciende a mil puntos, según se detalla en el anexo I de este Decreto.

4.– Dagokion ziurtagiria lortzeko, ebaluazio-prozesuan gutxieneko puntu-kopurua pilatu beharko da, honela:

4.– Para la obtención de la certificación correspondiente se tendrá que acreditar durante el proceso de evaluación un mínimo de puntos establecidos de la siguiente manera:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

5.– Ebaluatutako erakundeek puntu-kopuru jakin bat pilatuko dute ardatz bakoitzean, eta ardatz horietako jardun-eremu nagusi bakoitzean egiaztatu duten garapen-mailaren arabera jasoko dute maila bateko edo besteko egiaztapena.

5.– Cada organización acumulará una puntuación concreta en cada eje, y recibirá la certificación en función del nivel de desarrollo acreditado en los principales ámbitos de actuación de cada eje.

6.– Ebaluaketara aurkeztutako entitateek ezingo dute Bikain ziurtagiri-maila bat eskuratu baldin eta euskara alorrean legediak ezartzen dizkien betekizunak bermatzen ez badituzte.

6.– Las organizaciones que se presenten a la evaluación no podrán obtener un nivel de certificación Bikain si no garantizan el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación en el ámbito del euskera.

5. artikulua.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren egiaztapen-sistema eta prozesuaren faseak.

Artículo 5.– Sistema de acreditación y fases del proceso del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

1.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria eskuratzeko ebaluazioa establezimendu, enpresa edo erakundearen (pribatua zein publikoa) ordezkariak eskatu beharko du, dekretu honetan ezarritako prozedurari jarraikiz.

1.– La evaluación para la obtención del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain deberá ser solicitada por la persona representante del establecimiento, de la empresa o entidad (privada o pública) de acuerdo con el procedimiento establecido por este Decreto.

2.– Eusko Jaurlaritzak doako ebaluazio-zerbitzua eskainiko die hizkuntza-kudeaketaren arloan Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria lortu nahi duten entitate publiko zein pribatuei.

2.– El Gobierno Vasco ofrecerá de forma gratuita el servicio de evaluación para la acreditación del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain a las entidades públicas o privadas que lo soliciten.

3.– Kanpo-ebaluazioaren prozesuan hiru izango dira parte hartuko duten aldeak: ebaluatuko den erakundea, talde ebaluatzailea eta prozesuaren kudeatzaileak.

3.– Serán tres las partes que participen durante el proceso de evaluación externa: la organización objeto de evaluación, el equipo evaluador y el órgano gestor del proceso de evaluación.

4.– Ebaluazio-prozesuaren fase nagusiak honako hauek izango dira:

4.– Las fases principales del proceso de evaluación serán las siguientes:

a) Kanpo-ebaluazioa eskatu duten erakundeekin informazio-bilerak egitea.

a) Reuniones informativas con aquellas entidades que han solicitado la evaluación externa.

b) Erakundeei jakinaraztea onartuak izan diren edo ez, eta ebazpena bidaltzea.

b) Comunicación a las entidades solicitantes de su admisión o denegación, y envío de la resolución correspondiente.

c) Ebaluatuak izateko onartutako erakundeek aurretxostena prestatzea, kudeatzaileek eskuratuko dieten ereduari jarraikiz.

c) Cumplimentación del Informe Previo por parte de las organizaciones admitidas a evaluación, siguiendo el modelo facilitado por el órgano gestor.

d) Talde ebaluatzaileak eratzea. Erakunde bakoitzari egokitu zaion talde ebaluatzailea komunikatuko zaio eta bisita-egunak (bat, bi edo gehiago) hitzartuko dira.

d) Conformación de los equipos evaluadores. Comunicación del equipo evaluador asignado a cada organización objeto de evaluación y acuerdo de las fechas de visita (una, dos o más).

e) Ebaluazio-bisita bera burutzea.

e) Visita de evaluación.

f) Talde ebaluatzaileak ebaluazio-txostena idaztea.

f) Redacción del informe de evaluación por parte del equipo evaluador.

g) Ebaluazio-txostena erakundeen eskura jartzea.

g) Envío del informe de evaluación a las organizaciones evaluadas.

h) Ebaluazio osteko bilera egitea (hautazkoa).

h) Reunión posevaluación (opcional).

i) Ziurtagiriak banatzea.

i) Entrega de los certificados.

5.– Kanpo ebaluazioaren prozesuaren kudeatzaileek aipatutako fase nagusi horien gaineko informazio osagarria unean-unean helaraziko diete alde guztiei, prozesua egoki burutu dadin.

5.– El órgano gestor del proceso de evaluación externa hará llegar en cada fase la información adicional necesaria a las partes para un correcto desarrollo del proceso en su integridad.

6.– Dagokion entitatean ebaluazioa egin ostean, ebaluatzaile-taldeak txosten bat igorriko dio Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari edo hizkuntza-politikaren eremuan eskuduna den organoari, eta, berau izango da ebaluatutako entitatearen garapen-maila aitortu eta egiaztatuko duena, dekretu honetako xede den gaiari dagokionez.

6.– Una vez realizada la correspondiente evaluación, el equipo evaluador elevará un informe a la Viceconsejería de Política Lingüística o al órgano competente en materia de política lingüística, y será esta quien reconozca y acredite el nivel de desarrollo de la entidad evaluada en cuanto a la materia objeto de este decreto.

7.– Zerbitzu hori tartean, aldeek konfidentzialtasun-printzipioa gorde beharko dute.

7.– Este servicio estará sujeto a los principios de confidencialidad de las partes implicadas.

6. artikulua.– Bikain Ebaluatzaileen Kluba.

Artículo 6.– Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain.

1.– Bikain Ebaluatzaileen Kluba sortzen da dekretu honen bidez. Ebaluatzaileen Klubeko kideak izango dira kanpo-ebaluazioak egingo dituztenak. Honako hauek izan daitezke klub horretako kide:

1.– Mediante el presente Decreto se crea el Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain, cuyos miembros serán los encargados de realizar las evaluaciones externas. Podrán formar parte del Club:

a) Erakundeetako profesionalak, euskararen erabilera sustatzeko ardura-lanpostuak dituztenak.

a) Profesionales de organizaciones que ocupen cargos de responsabilidad vinculados a la promoción del uso del euskera.

b) Kudeaketa Aurreratuaren ereduan adituak direnak.

b) Personas expertas en el modelo de Gestión Avanzada.

c) Hizkuntza-arloko zerbitzu-enpresetako profesionalak.

c) Profesionales de empresas de servicios de sectores lingüísticos.

d) Hizkuntza-normalkuntzarako teknikariak.

d) Personal técnico de normalización lingüística.

e) Kudeaketa-sistemetako profesionalak.

e) Profesionales de sistemas de gestión.

f) Kanpo-ebaluazioa jaso edo jasotzeko eskabidea egin duten erakundeetako langileak.

f) Personal de la entidad que haya sido objeto de la evaluación externa o que la haya solicitado.

2.– Ebaluatzaileen klubeko kide izateko berariaz antolatuko diren prestakuntza-saioetan parte hartzea ezinbestekoa izango da. Ebaluatzaile Klubeko kide izateko gainontzeko betekizunak Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak edo hizkuntza-politikaren eremuan eskuduna den organoak Erreferentziazko Gidan onartutako oinarrien baitan egongo dira.

2.– Para ser miembro del Club de Evaluadoras y Evaluadores será requisito indispensable haber tomado parte en las actividades de formación organizadas al efecto. El resto de exigencias serán establecidas en función de las bases aprobadas en la Guía de Referencia por la Viceconsejería de Política Lingüística o por el órgano competente en materia de política lingüística.

Prestakuntza honetan emakume eta gizonen berdintasunari buruzko oinarrizko formazioa ematen saiatuko da, baita genero eta berdintasunaren arloan sentsibilizatzen eta trebatzen ere.

En dicha formación se procurará proporcionar formación básica sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como sensibilizar e instruir en el ámbito del género y la igualdad.

3.– Kanpo-ebaluazioa jasotzen duten erakundeek langile-zerrendako pertsona bat, gutxienez, bidali beharko dute berariaz egingo den prestakuntza-modulura edota moduluetara. Hori nahitaezko baldintza izango da ebaluazio-zerbitzua jaso ahal izateko.

3.– Las entidades objeto de evaluación externa deberán enviar, al menos, a una persona de su plantilla para que tome parte en el módulo o módulos preparados con ese fin, lo cual será un requisito indispensable para poder beneficiarse del servicio de evaluación.

4.– Bikain Ebaluatzaile Klubeko kide izateko eskabideak kudeatzea eta Klubeko kideen zerrenda sortzea Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak edo hizkuntza-politikaren eremuan eskuduna den organoak egingo du.

4.– Será la Viceconsejería de Política Lingüística o el órgano competente en materia de política lingüística la encargada de gestionar las solicitudes para formar parte del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain y de crear la lista de los miembros del Club.

5.– Bikain Ebaluatzaileen Kluba osatzerakoan ahaleginak egingo dira trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egon dadila bermatzeko. Ondorio horretarako, ordezkaritza orekatua izango da baldin eta sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza lortzen badu.

5.– A la hora de formar el Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain, se procurará garantizar que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres con preparación, capacidad y formación adecuadas. Para ello, se considerará que hay una representación equilibrada, cuando cada sexo consiga una representación de por lo menos el 40%.

7. artikulua.– Bikain marka, eta markaren erabilera.

Artículo 7.– La marca Bikain y su uso.

1.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria marka zein hura adierazten duten irudiak eta ikurra Eusko Jaurlaritzarenak dira, eta haren izenean inskribatuta daude.

1.– La marca del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, así como los signos y el símbolo que la representan, son propiedad del Gobierno Vasco y están inscritos a su nombre.

2.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren markak ezaugarri desberdinak ditu, ezarritako hiru mailen arabera. Hain zuzen ere, dekretu honekin batera doan II. eranskinean zehaztu dira Ziurtagiriaren ezaugarri berezituak.

2.– La marca del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain cuenta con características diferenciadas, según los tres niveles de certificación establecidos. Las características de dicho certificado están recogidas en el Anexo II del presente Decreto.

3.– Dekretu honetan zehaztutako Euskararen Kalitate Ziurtagiria lortu duten erakundeek, dagokion ziurtagiria erabili ahal izango dute beren barneko zein kanpoko dokumentuetan. Halaber, Ziurtagiria eskuratu dutenek txertatzeko eskubidea izango dute publizitatean, bere web guneetan, kontsumitzaileei eta bezero potentzialei zuzendutako komunikazio orotan, baita enpresa-komunikazioan ere.

3.– Las organizaciones que hayan obtenido el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain definido en el presente Decreto podrán utilizar dicho certificado en su documentación tanto interna como externa. Además, tendrán derecho a incluir el Certificado en la publicidad, en los sitios web de su titularidad y en cualquier comunicación destinada a personas consumidoras y usuarias, y potenciales clientes, así como en la comunicación empresarial.

4.– Markaren erabilera bat etorriko da abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuaren bitartez onartutako Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburuan markentzako ezarrita dagoen araudiarekin. Halaber, Bikain markak ere Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak onartutako erakunde-nortasunaren berariazko eskuliburua dauka, eta eskuliburu hori entitateari helaraziko zaio behin ziurtagiria egiaztatuta, ziurtagiriaren maila edozein izanda ere.

4.– La utilización de la marca se adecuará a las normas establecidas en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco, aprobado por el Decreto 318/1999, de 31 de agosto. Asimismo, la marca Bikain cuenta con su propio manual de identidad corporativa aprobada por la Viceconsejería de Política Lingüística y que se facilitará a la entidad una vez haya acreditado cualquiera de los niveles de certificación.

8. artikulua.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren Artezkaritza Kontseilua.

Artículo 8.– Consejo Rector del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

1.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren Artezkaritza Kontseilua sortu da. Artezkaritza Kontseilua partaidetza sozialeko organo aholku-emailea da, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari edo hizkuntza-politikaren eremuan eskuduna den organoari atxikia, baina haren egitura hierarkikotik at dagoena. Organo honetan parte hartuko duen erakunde bakoitzak proposatuko du bere ordezkaria, eta hizkuntza-politikaren eremuan eskuduna den organoak izendatuko ditu kide horiek.

1.– Se crea el Consejo Rector del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain. Se trata de un órgano consultivo de participación social adscrito a la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco o al órgano competente en materia de política lingüística, pero sin integrarse en su estructura jerárquica. Serán las propias organizaciones las que propongan a sus representantes, y los miembros serán nombrados por el órgano competente en materia de política lingüística.

2.– Honako kide hauek osatzen dute Artezkaritza Kontseilua:

2.– Este Consejo Rector estará conformado por:

a) Lehendakaritza: Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordea.

a) Presidencia: el viceconsejero o la viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno Vasco.

b) Idazkaria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

b) Secretario o secretaria: el director o la directora de Investigación Lingüística y Coordinación de la Viceconsejería de Política Lingüística.

c) Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako Herri Administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko zuzendaria.

c) El director o la directora de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de la Viceconsejería de Política Lingüística.

d) Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatuta izendatutako kide bana.

d) Tres vocales nombrados o nombradas a propuesta de la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

e) Euskal Udalen Elkarteak (Eudel) proposatuta izendatutako kide bat.

e) Un vocal nombrado a propuesta de la Asociación de Municipios Vascos Eudel.

f) Euskal Enpresarien Konfederakuntzak (Confebask), Gipuzkoako Enpresarien Elkarteak (ADEGI), Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak (CEBEK), eta Arabako Enpresariek (SEA) proposatuta kide bana.

f) Cuatro vocales nombrados o nombradas, respectivamente, a propuesta de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI), la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y la asociación Empresarios Alaveses (SEA).

g) Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak proposatuta izendatutako kide bat.

g) Un vocal nombrado a propuesta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi.

3.– Halaber, Artezkaritza Kontseiluan esku hartu ahal izango dute Artezkaritza Kontseiluak hala erabakita egoki iritzitako beste erakunde batzuetako ordezkariek ere, gehienez ere 20 kideko kopurura heldu arte.

3.– Asimismo, podrán participar en el Consejo Rector representantes de otras entidades que el propio Consejo Rector considere conveniente y así lo acuerde, hasta un máximo de 20 miembros.

4.– Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren Artezkaritza Kontseilua osatzeko edo horietan parte hartzeko pertsonak izendatu eta aukeratzerakoan, trebakuntza, gaitasuna eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dadila sustatu behar da. Xede horretarako, beharrezkoak diren arauzko neurriak edo bestelakoak hartuko dira.

4.– A la hora de formar o elegir y nombrar a las personas que formarán parte de Consejo Rector del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, se procurará que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres con preparación, capacidad y formación adecuadas. Para ello se tomarán las medidas legales o de otro tipo que sean más adecuadas.

5.– Artezkaritza Kontseiluak Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako edo hizkuntza-politikaren eremuan eskuduna den organoko zerbitzu teknikoen laguntza izango du.

5.– El Consejo Rector contará con el apoyo de los servicios técnicos de la Viceconsejería de Política Lingüística o del órgano competente en materia de política lingüística.

6.– Artezkaritza Kontseiluaren funtzionamendua Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoari lotuta egongo da.

6.– El funcionamiento del Consejo Rector estará sujeto a lo establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

9. artikulua.– Ziurtagiriaren Artezkaritza Kontseiluaren egitekoak eta jarduera.

Artículo 9.– Funciones y actividad del Consejo Rector del Certificado

1.– Honako hauek dira Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren Artezkaritza Kontseiluaren egitekoak:

1.– Estas son las funciones del Consejo Rector del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística:

a) Urteko Ekintza Plana onartzea Bikain ziurtagiria zabaldu eta inplementatzeko.

a) Aprobar el Plan de Acción anual para la difusión e implementación del certificado Bikain.

b) Aholkuak ematea, hizkuntza-kudeaketaren ebaluazio- eta egiaztapen-ereduaren garapenari eta horrek dakartzan prozedurei dagokienez.

b) Asesorar en todo lo concerniente al desarrollo del modelo de evaluación y certificación de la gestión lingüística y los procedimientos que ello conlleva.

c) Jarraipena egin eta hobekuntza-jarduerak proposatzea, ezarritako egiaztapen-sistema garatzeko.

c) Hacer el seguimiento y proponer actuaciones de mejora para el desarrollo del sistema de certificación establecido.

2.– Artezkaritza Kontseilua aldiro-aldiro bilduko da, hau da, bilkurak egitea beharrezko irizten dionean; edozein modutan ere, gutxienez urtean behin bilduko da.

2.– El Consejo Rector celebrará periódicamente las reuniones que considere necesarias; en cualquier caso, celebrará como mínimo una reunión anual.

3.– Ebaluazio- eta egiaztapen-sistema honetan adituak diren teknikarien laguntza jaso ahal izango du Artezkaritza Kontseiluak. Teknikari horiek Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-politikaren esparruan eskumena duen arlokoak izango dira. Era berean, gai honetan adituak diren pertsonen laguntza jaso ahal izango du Artezkaritza Kontseiluak, bere egitekoak hobeto betetzeko, beti ere egoki iritziz gero eta horretarako berariaz hartutako erabakiaren bidez.

3.– El Consejo Rector podrá contar con la asistencia de personal técnico y especializado en la materia objeto de este sistema de evaluación y certificación del área competente en materia de política lingüística del Gobierno Vasco. Del mismo modo, el Consejo Rector podrá contar con la asistencia de personas expertas en la materia para obtener asesoramiento que le permita un mejor desempeño de sus funciones, si así lo considera oportuno, mediante decisión adoptada al efecto.

4.– Artezkaritza Kontseiluko kideek ez dute dietarik eta konpentsaziorik jasotzeko eskubidea izango organo horretan parte hartzeagatik izandako gastuengatik.

4.– Los miembros del Consejo Rector no tendrán derecho a recibir dietas o compensaciones por la participación en dicho órgano o por los gastos ocasionados.

10. artikulua.– Ebaluazio-prozesuaren kudeaketa.

Artículo 10.– Gestión del proceso de evaluación.

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak egingo du ebaluazio-prozesu honen kudeaketa, eta, horretarako, Idazkaritza Teknikoa osatuko du. Idazkaritza Teknikoan, organo kudeatzaileaz gain, besteak beste, Herri Administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Zuzendaritzak hartuko du parte.

La Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación de la Viceconsejería de Política Lingüística será la encargada de la gestión del proceso de evaluación, y para ello creará una secretaría técnica en la que participarán, además de ella misma, la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, entre otras.

11. artikulua.– Ebaluazio-prozesuan parte hartu ahal izateko erakundeek bete beharreko ezinbesteko baldintzak.

Artículo 11.– Requisitos que deberán cumplir las entidades para participar en el proceso de evaluación.

1.– Entitate pribatu eta sozietate publikoen kasuan, beharrezko lege-nortasunez horniturik egon eta, aldi berean, dagokion erregistroan izen emanda izatea. Erakundearen lege-ordezkariak izendatuko du eskabidean zein diren ebaluatu behar diren guneak (negozio-unitateak edota lan-zentroak badira, adibidez). Eskabidean izendatu ez den gunerik ez da ebaluatuko.

1.– En el caso de entidades privadas y sociedades públicas, las organizaciones solicitantes deberán estar provistas de la personalidad jurídica pertinente y al mismo tiempo estar inscritas en el registro correspondiente. El o la representante legal especificará en la solicitud cuál o cuáles son las unidades de negocio que deben evaluarse (si son unidades de negocio o centros de trabajo, por ejemplo). No serán evaluados aquellos centros o unidades que no hayan sido expresamente mencionadas en la solicitud.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 2. eta 3. artikuluen eragin-eremuan sartzen diren herri-administrazioak, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, Justizia Administrazioak eta Ertzaintzak Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izan behar dute. Horrekin batera, lanpostu-zerrendan hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak ezarrita izango dituzte, betiere derrigorrezko indizea eta Euskararen erabilera Normalizatzeko Plana betez.

2.– Las administraciones públicas contempladas en los artículos 2 y 3 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, así como Osakidetza-Servicio vasco de salud, la Administración de Justicia y la Policía Vasca, deberán contar con un Plan para la Normalización del Uso del Euskera aprobado y en vigor. Además, tendrán establecidos los perfiles lingüísticos y las fechas de obligado cumplimiento en las relaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con el índice obligatorio y el Plan para la Normalización del Uso del Euskera.

Estatuko Administrazioaren kasuan, erakunde eskatzaileak Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana izango du.

Por lo que respecta a la Administración del Estado, contará con un Plan para la Normalización del Uso del Euskera.

86/1997 Dekretuaren 2. eta 3. artikuluen eragin-eremuan ez dauden zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta sozietate publikoen kasuan, zerbitzu-hizkuntzari dagokionez, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartua eta indarrean izango dute.

En el caso de las entidades públicas de derecho privado no contempladas en el ámbito de aplicación de los artículos 2 y 3 del Decreto 86/1997 y de las sociedades públicas, deberán contar con un Plan para la Normalización del Uso del Euskera aprobado y en vigor por lo que se refiere a la lengua de servicio.

3.– Ezin izango dute ebaluazio-prozesuan parte hartu: diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekuren baten edo administrazio-zehapen edota zehapen penalen baten menpe dauden eskatzaileak, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea dela bide debeku horrekin zigortuak ere, beti ere zehapenean finkatutako epe-barrutian.

3.– No podrán ser evaluadas aquellas entidades solicitantes sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción.

4.– Erakunde eskatzaileak zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzaren ordainketak egunean izan behar ditu. Horretarako, kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du eskatzaileari baimenik eskatu gabe, ordainketa horietan egunean dagoela behar bestetan, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak ezarritakoari jarraituz.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de aquellos, en aplicación del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Erakundearen plantillako kide batek edo batzuek, Bikain Ebaluatzaile Klubeko prestakuntza-modulua egingo du(te), dekretu honen 17. artikuluan jasotakoaren arabera.

5.– Una o varias personas de la plantilla de la entidad solicitante realizarán el módulo de formación del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain, según se establece en el artículo 17.

6.– Kasuan-kasuan, eta beharrezko iritziz gero, dekretu honen organo kudeatzaileak bilera batera deitu ahal izango ditu erakunde eskatzaileak, banaka, kanpo-ebaluazioaren perimetroa hitzartzeko. Hitzartzen den hori izango da ebaluatuko den perimetroa.

6.– En caso de estimarlo necesario, el órgano responsable de este decreto podrá convocar a una reunión a las organizaciones solicitantes, a título individual, a fin de redefinir el perímetro de la evaluación externa, que será el que finalmente se evalúe.

7.– Erakunde eskatzaileak berrehun eta berrogeita hamar (250) langile baino gehiago baditu, berdintasun-plana egin eta aplikatu beharko du, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako denak, bere 45.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.– En el caso de que la entidad solicitante cuente con una plantilla superior a doscientas cincuenta (250) personas, deberá elaborar y aplicar el plan de igualdad, tal y como establece el artículo 45.2. de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

12. artikulua.– Erakundeek bete eta erantsi beharreko agiriak.

Artículo 12.– Documentación que deben presentar las entidades solicitantes.

1.– Eskatzaileek Eskabidea ondo bete beharko dute.

1.– Las entidades solicitantes deberán cumplimentar correctamente la Solicitud.

2.– Horretaz gain, erakundeari buruzko honako agiri hauek ere erantsi beharko dituzte:

2.– Además, deberán adjuntar los siguientes documentos:

Administrazio honetako Erregistroetan izen emanda ez badaude, honako agiri hauek: eratze-eskrituraren kopia, entitateko estatutuen kopia eta dagokion erregistro publikoan izen emanda dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia.

Si no están inscritos en los registros de esta Administración, los siguientes documentos: una copia de las escrituras de constitución, una copia de los estatutos de la entidad y copia del documento acreditativo de estar debidamente inscrito en el registro correspondiente.

Administrazio honetako Erregistroetan dauden fundazioak, elkarteak edo kooperatibak badira, ofizioz konprobatuko du organo kudeatzaileak.

En el caso de fundaciones, asociaciones o cooperativas inscritas en los registros de esta Administración, el órgano gestor realizará la comprobación de oficio.

Erregistratzera beharturik ez dauden entitateek sortzeko behar izan dituzten dokumentuak erantsi beharko dituzte.

En el caso de entidades no sujetas a la inscripción en un registro, se adjuntarán los documentos de constitución.

3.– Beharrezkotzat jotzen denetan, organo kudeatzaileak entitate eskatzaileari behar beste informazio eta dokumentazio eskatu ahal izango dio, aurkeztutako eskaria egoki baloratzeko. Halaber, organo honek eskumena izango du informazio osagarria eskuratzeko erakundeak euskara-planak egiteko diru-laguntzak jasotzearren organo honi beroni aurkeztutako euskara-plan eta gainerako agiri osagarrietatik.

3.– En caso de estimarlo necesario, el órgano gestor podrá solicitar a la organización toda aquella información y documentación necesaria al objeto de realizar una mejor valoración. Asimismo, este órgano, en caso de considerarlo necesario, podrá recabar información adicional de los planes de euskera e informes complementarios que hayan sido presentados en el mismo órgano para ser objeto de subvención.

13. artikulua.– Eskaeren izapidetzea.

Artículo 13.– Tramitación de las solicitudes.

1.– Entitate interesdunek bide elektronikoa erabili beharko dute prozedurako izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan dioenari jarraituz.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos, siguiendo lo estipulado por el artículo 14.2. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dekretu honen 2.1 artikuluan aipatutako entitate pribatuen kasuan, pertsona fisikoak badira, bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabidea, kontsultak eta beharrezkoak diren bestelako izapide guztiak. Halaber, eskatzaileei egin beharreko jakinarazpen, komunikazio eta eskabidearen ondoko bestelako izapideak bitarteko berberak erabiliz egingo dira.

En el caso de las entidades privadas mencionadas en el artículo 2.1 de este Decreto, si se trata de personas físicas, deberán utilizar medios electrónicos para hacer la solicitud, realizar consultas y demás trámites necesarios. Asimismo, todas las notificaciones, comunicaciones o trámites posteriores a la solicitud dirigidos a las personas solicitantes, se realizarán utilizando los mismos medios.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, eta bestelako ereduak modu elektronikoan izapidetzeko zehaztapenak euskadi.eus-eko www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/bikain-ziurtagiria-eskaera/ helbidean daude eskuragarri.

2.– Las especificaciones sobre la forma de tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás instancias y modelos estarán disponibles en la dirección www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/bikain-ziurtagiria-eskaera/.

Eskaeraren ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak gunearen bitartez egin beharko dira.

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi www.euskadi.eus/misgestiones.

14. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsen zuzenketa.

Artículo 14.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak daudela, edota aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, hamar egun naturaleko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egiten duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

En el supuesto de que se apreciase la falta de la documentación requerida para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquella, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

15. artikulua.– Eskaerak egitea eta ebaztea, eta ebaluazioa egiteko epea.

Artículo 15.– Presentación y resolución de solicitudes y plazo de evaluación.

Dekretu honen 10. artikuluak zehazten duen organo kudeatzaileak eskaerak jaso eta aztertuko ditu, eta eskatzaileek ebaluazioa jaso ahal izateko ezinbesteko baldintzak betetzen dituztela eta aurkeztu beharreko dokumentazioa zuzen dagoela egiaztatu ondoren, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendariaren ebazpen bidez, eskatzaileetako bakoitzari kanpo-ebaluazioaren prozesuan parte hartzeko eskaera onartua izan den edo ez, eta onartua izanez gero, zein izango den ebaluazioaren kronograma jakinaraziko zaio. Eskabidea aurkeztu, eta handik 90 egun naturaleko epean ebazpenik jasoko ez balitz, administrazio-isiltasunak eskaeraren ukapena adierazten duela ulertuko da. Nolanahi ere, ebaluazioa amaitzeko epea, gehienez ere 6 hilabetekoa izango da onartua izanaren ebazpena jaso zenetik.

Una vez que el órgano gestor definido en el artículo 10 del presente Decreto haya recibido y estudiado las solicitudes y haya verificado que los solicitantes cumplen todos los requisitos exigidos para poder optar a la convocatoria y que han entregado toda la documentación necesaria, mediante resolución del director o la directora de Investigación Lingüística y Coordinación se comunicará a cada uno de los solicitantes si su solicitud ha sido aceptada o no para recibir el servicio de evaluación externa. En el caso de ser aceptado, se le comunicará cuál será el cronograma de la evaluación. Si una vez presentada la solicitud y transcurrido el plazo de 90 días naturales no se hubiera recibido resolución alguna, se entenderá que el silencio administrativo conlleva la denegación de la solicitud. No obstante, el plazo máximo para terminar la evaluación será de 6 meses, a partir de la recepción de la resolución de admisión.

16. artikulua.– Ebazpenaren aldaketa.

Artículo 16.– Modificación de la resolución.

Ebaluatuak izango diren erakundeak onartzeko garaian kontuan izandako edozein baldintza aldatu egiten bada, eta aldaketa horrek baldintzaren bat ez betetzea ekarriko balu, erakunde horrek ebaluazioa jasotzeko eskubidea galduko du.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la admisión de las entidades destinatarias, y que suponga el no cumplimiento de alguna de las condiciones para ser admitidos, dará lugar a la pérdida del derecho de evaluación.

17. artikulua.– Kanpo-ebaluazioaren zerbitzua jasoko duten erakundeen betebeharrak.

Artículo 17.– Requisitos que deberán cumplir las entidades que reciban el servicio de evaluación externa.

1.– Ebaluatuak izateko onartzen diren erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte:

1.– Las entidades que reciban el servicio de evaluación externa habrán de cumplir los siguientes requisitos:

a) Erakundeko plantillako pertsona bat solaskide izendatuko dute, Bikain organo kudeatzailearekiko harremana bidera dezan prozesu osoan. Ahal dela, pertsona horrek Bikaineko ebaluatzaile izateko prestakuntza-modulua jasoko du, eta Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kide izango da.

a) La entidad designará a una persona de su plantilla para tareas de interlocución con el órgano gestor de Bikain durante todo el proceso de evaluación externa. Preferiblemente será esta misma persona quien realice el módulo de formación Bikain y forme parte del Club de Evaluadoras y Evaluadores.

b) Erakunde eskatzailearen tamainaren arabera plantillako pertsona bat edo batzuk, Bikain, Ebaluatzaileen Klubeko kide izateko izendatuko ditu erakundeak.

b) No obstante, según el tamaño de la entidad que deba evaluarse, el número de personas que realicen el módulo de formación se atendrá a:

● Erakunde eskatzailea =300 langilekoa bada: gutxienez kide 1.

● Si la empresa es de = 300 personas: mínimo, 1 persona.

● Erakunde eskatzailea 301-699 langile artekoa bada: gutxienez 2 kide.

● Si la empresa es de 301-699 personas: mínimo, 2 personas.

● Erakunde eskatzailea 700-1.499 langile artekoa bada: gutxienez 3 kide.

● Si la empresa es de 700-1.499 personas: mínimo, 3 personas.

● Erakunde eskatzailea =1.500 langilekoa bada: gutxienez 4 kide.

● Si la empresa es de =1.500 personas: mínimo, 4 personas.

● Ebaluazioak partzialak badira, guneka alegia, eta eskabideak bereiziak izan badira, gune bakoitzetik gutxienez pertsona batek joan beharko du ikastarora, eta aurreko puntuotan finkatu diren proportzioak errespetatuko dira.

● En caso de evaluaciones parciales, concretadas en diferentes solicitudes, acudirá al módulo de formación una persona como mínimo desde cada uno de los recintos solicitantes de evaluación, respetándose los ratios fijados en los puntos anteriores.

Pertsona horiek izendatzerakoan ahaleginak egingo dira gizonen eta emakumeen parte-hartzea orekatua izan dadila bermatzeko, eta partaide guztiek trebetasun, gaitasun eta prestakuntza egokiak bildu beharko dituzte. Ordezkaritza orekatua izango da sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza baldin badu.

Al nombrar a esas personas se procurará garantizar una participación equilibrada entre hombres y mujeres, y todos los participantes estarán dotados de preparación, capacidad y formación adecuadas. Se considerará que la representación es equilibrada, cuando cada sexo cuente con una representación de por lo menos un 40%.

Pertsona horiek Bikainen organo kudeatzaileak antolatuko duen prestakuntza-modulura joan beharko dute nahitaez. Halaber, beste entitate bat ebaluatzen parte hartuko dute, baldin eta kudeatzaileek halaxe eskatzen badiete. Profesional hauek analisian, erredakzioan nahiz ofimatika erabiltzen ohituak izango dira, ahal dela. Pertsona horiek gainerako ebaluatzaileentzat finkatuko diren baldintza berberak bete beharko dituzte. Izen-ematea Bikainen webgunearen bitartez egingo da: www.euskadi.eus/bikain/

Dichas personas acudirán necesariamente al módulo de formación que organizará el órgano gestor. Asimismo, participarán en la evaluación de otra entidad si así se lo solicita el órgano gestor. Estas personas cumplirán los mismos requisitos que se establezcan para el resto de evaluadoras y evaluadores, y preferiblemente estarán habituados con la ofimática, la redacción y las tareas analíticas. La inscripción a dicho curso se realizará vía web: www.euskadi.eus/Bikain/.

c) Onarpen-ebazpena jaso eta gero, erakundeon solaskideak bertaratu egingo dira organo kudeatzaileak deituko dituen bilerara, prozesuaren, dokumentazioaren, eta beste hainbat jakingarriren berri jasotzeko.

c) Una vez recibida la resolución de admisión para la evaluación externa, las personas interlocutoras de estas entidades acudirán a la reunión convocada por el órgano gestor para ser informados del desarrollo del proceso, documentación y otros aspectos.

d) Aurretxostena kudeatzaileek eskuratuko dioten ereduaren arabera osatuko da. Agiri horren bitartez, erakundearen hizkuntza-egoera objektiboaren berri jasoko da, ebaluazio-prozesuarekin hasi aurretik.

d) Cumplimentarán el Informe Previo utilizando para ello la plantilla que el órgano gestor les proporcionará. El objetivo de dicho Informe Previo es dar cuenta de la situación objetiva anterior al inicio del proceso de evaluación.

e) Kanpo-ebaluazioaren kudeatzaileek zerbitzu honek iraun bitartean eska diezaioketen informazioa nahiz baliabideak jarri beharko ditu eskura, ebaluazio-prozesua egoki burutu dadin. Eskakizun horiek ez betetzeak kanpo-ebaluazioaren prozesua etetea ekar lezake.

e) Asimismo, la entidad deberá facilitar toda la información y los recursos requeridos por el órgano gestor, para el adecuado desarrollo de todo el proceso. El incumplimiento de las indicaciones podrá acarrear la suspensión del proceso.

2.– Kanpo-ebaluazioaren kudeatzaileek zehaztu egingo dituzte ebaluatzeko onartuak diren erakundeekin nahiz ebaluatzaileekin erabiliko diren komunikazio- eta koordinazio-euskarriak.

2.– El órgano gestor de la evaluación externa especificará tanto a evaluadoras y evaluadores como a las organizaciones admitidas a evaluación los soportes que se utilizarán tanto en tareas de comunicación como de coordinación.

18. artikulua.– Egiaztatutako Bikain ziurtagiri-mailak aitortzeko ebazpena eta erakundeen zerrenda argitaratzea.

Artículo 18.– Resolución del nivel Bikain acreditado y publicación del listado de las entidades acreditadas.

5. artikuluan zehaztu den ebaluazio-prozesua amaitu eta gero, egindako ebaluazio-txostenak eta erakundeek lortutako emaitzak organo kudeatzaileari eskuratuko dizkiote talde ebaluatzaileek, eta horren ostean, eskumena duen hizkuntza-ikerketa eta koordinazioko zuzendariak ebazpen-proposamena luzatuko dio hizkuntza-politikan eskumena duen sailburuordeari ebaluatutako erakundeek egiaztatutako ziurtagiri-mailak aitortzeko, eta horren ebazpena har dezan. Ebaluazio partzialen kasuan, organo kudeatzaileak hala jasoko du eratortzen diren agirietan. Horren ostean, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak, ebazpen bidez, erakunde eskatzaile bakoitzari kanpo-ebaluazioan aitortutako ziurtagiri-maila jakinaraziko dio.

Tras la fase de redacción de los informes de evaluación citada en el artículo 5, los equipos evaluadores remitirán al órgano gestor los informes de evaluación, así como los resultados obtenidos por las entidades, tras lo que el director o la directora competente de Investigación Lingüística y Coordinación dictará la propuesta de resolución que será trasladada al viceconsejero o viceconsejera competente en materia de política lingüística para que este adopte la resolución correspondiente acerca del nivel acreditado por las entidades participantes. En el caso de que el perímetro de la evaluación externa haya sido parcial, el órgano gestor deberá hacerlo constar así en los documentos acreditativos derivados. Posteriormente, a través de la resolución del viceconsejero o viceconsejera de Política Lingüística, se notificará a cada entidad solicitante el nivel de acreditación conseguido en la evaluación externa.

Azkenik, urtean behin, gutxienez, iragarki bat argitaratuko da EHAAn Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria eskuratu duten erakundeen zerrenda eta egiaztatu duten mailaren berri emateko, horrek bere ondorioak sor ditzan. Informazio hori ere Bikain web orrian www.euskadi.eus/bikain/ emango da.

Por último, al menos una vez al año se publicará un anuncio en el BOPV con la relación de entidades que hayan acreditado el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, haciendo constar el nivel acreditado, a fin de que surta los efectos oportunos. Esta información será difundida también a través del sitio web de Bikain www.euskadi.eus/bikain/.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Bikain-Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen dituen martxoaren 3ko 53/2009 Dekretuari jarraikiz, 2008an Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren gidaritzapean egindako ebaluazio-prozesuetan entitateek eskuratutako ziurtagiri-mailen balioa aitortzen da III. eranskinean, eta aitorpen horiek indarrean jarraituko dute, baita oraingo dekretu hau indarrean sartu artean aitortutakoak ere.

Según lo establecido por el Decreto 53/2009, de 3 de marzo, que regula el Sello de Compromiso Lingüístico y el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, en su Anexo III se reconoce el valor de los certificados conseguidos por las empresas que fueron evaluadas bajo la dirección de la Viceconsejería de Política Lingüística en 2008. Esos reconocimientos, así como los acreditados hasta la entrada en vigor del nuevo decreto, seguirán teniendo validez.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko uztailaren 1eko 123/2008 Dekretuan, eta Bikain-Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen dituen martxoaren 3ko 53/2009 Dekretuan araututakoa, hemendik aurrera Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiriaren oinarrizko mailan txertatuta gelditzen da.

De aquí en adelante, el Sello de Compromiso Lingüístico, regulado por el Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los Derechos Lingüísticos de las Personas Consumidoras y Usuarias, y por el Decreto 53/2009, de 3 de marzo, que regula el Sello de Compromiso Lingüístico y el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, quedará integrado en el nivel básico del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Dekretu honetan arautzen den Bikain ziurtagiriaren mailak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Administrazio Instituzionalak izapidetzen dituzten diru-laguntza deialdietan aurkezten diren egitasmoak baloratzeko kontuan hartu ahal izango dira.

Los niveles del Certificado Bikain que se regulan en este Decreto podrán ser tenidos en cuenta a la hora de valorar los proyectos presentados en las convocatorias de subvenciones tramitadas por la Administración General y las Administraciones Institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Halaber, diru-laguntza horien eskatzaileak pertsona fisikoak direnean, dekretu honen 13.1 artikuluak ezarritakoa aplikatuko zaie.

Asimismo, en el caso de que quienes soliciten esas subvenciones sean personas físicas, se les aplicará lo que establece el artículo 13.1 de este Decreto.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Dekretu honen hirugarren artikuluan eta lehen eranskinean aipatzen den Erreferentzia Marko Estandarraren (EME) edukia hizkuntza-politikan eskumena duen sailburuak onartuko du agindu baten bidez, eta Bikain web orrian www.euskadi.eus/bikain/ argitaratuko da.

El contenido del Marco de Referencia Estándar recogido en el artículo tercero y primer anexo de este Decreto, será aprobado por el consejero o la consejera competente en materia de política lingüística mediante una Orden que será publicada en la página web de Bikain www.euskadi.eus/bikain/.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, kanpo-ebaluazio zerbitzua eskatzeko tramitazioan jasotako datu pertsonalak, parte-hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimenduko dituztenak, fitxategi batean jasoko dira.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de las solicitudes de evaluación externa, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero.

Horrekin lotuta, 2015eko abenduaren 22an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko izaera pertsonaleko datuen fitxategiak arautzen duen 2015eko abenduaren 2ko Agindua argitaratu zen, hizkuntza-politikaren, kulturaren eta gizarte-hedabideen arlokoak, hain zuzen ere. Agindu horren I. eranskinean, Fitxategiak sortzea izenekoan jasotzen da Bikain deialdiak izeneko izaera pertsonaleko datuen fitxategia sortu dela.

En relación con ello, con fecha de 22 de diciembre de 2015 se publicó la Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, concretamente los relacionados con el ámbito de la política lingüística, la cultura y los medios sociales. En el Anexo I, sobre creación de ficheros, se establece la creación del fichero de datos personales llamado Convocatorias Bikain.

Fitxategi honen helburua dekretu honetako kanpo-ebaluazioekin zer ikusia duten beste edozein prozedura edo espediente administratibo kudeatzea izango da, eta baita kanpo-ebaluazioa eskatu nahi duten erakundeei prozesu horren garapenari buruz informatzea ere. Fitxategi honen arduraduna Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza da. 2/2004 Legeak ezarritakoari jarraituz, sarbide, zuzenketa, ezabatze eta aurkatze eskubideak erabiltzeko Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

El objeto de este fichero será gestionar las evaluaciones externas y cualquier otro procedimiento o expediente administrativo relacionado con este Decreto, así como informar del desarrollo de este proceso a las entidades concurrentes. La responsable de este fichero es la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación de la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura y Política Lingüística. Tal y como recoge la Ley 2/2004 el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá ejercer ante la Dirección de Servicios del Departamento de Cultura y Política Lingüística, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Bikain kanpo-ebaluazioetan parte hartzen duten pertsonek baimena ematen diote Administrazioari honako honetarako: emandako datuak erkatzeko, eta aurkeztutako agiriak benetakoak direla egiaztatzeko (administrazio honen esku egon, edo beste administrazio publiko batzuen esku egon); betiere, eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko xedez.

Las personas concurrentes a la evaluación dan su consentimiento a la Administración para que coteje los datos y compruebe su veracidad (se hallen en manos de esta u otra administración), con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones requeridas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe gelditzen da martxoaren 3ko 53/2009 Dekretua, Bikain-Hizkuntza Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate ziurtagiria arautzen dituena, dekretu honen lehenengo xedapen gehigarrian jasotakoak izan ezik.

Queda derogado el Decreto 53/2009, de 3 de marzo, que regula el Sello de Compromiso Lingüístico y el Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, a excepción de lo establecido en la disposición adicional primera de este decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Martxoaren 3ko 53/2009 Dekretuaren 8. artikuluari jarraituz sortutako Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kide guztiak automatikoki pasatuko dira dekretu berri honen bidez sortuko den Bikain Ebaluatzaileen Klubeko kideak izatera.

Todos los miembros del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain, surgido a raíz del artículo 8 del Decreto 53/2009, de 3 de marzo, pasarán a ser automáticamente miembros del Club de Evaluadoras y Evaluadores Bikain que se creará mediante este nuevo decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Eusko Jaurlaritzan hizkuntza-politikaren esparruan eskumena duen arloko arduradunari baimena ematen zaio beharrezko xedapenak eman ditzan, Dekretu honetan jasotakoa indarrean jarri eta garatzeko.

Se autoriza a la persona responsable del área de política lingüística del Gobierno Vasco a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko maiatzaren 30ekoa.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2017.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental