Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2017ko maiatzaren 15a, astelehena

N.º 90, lunes 15 de mayo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2390
2390

EBAZPENA, 2017ko apirilaren 25ekoa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baita 2017ko ekitaldirako diru-laguntzak emateko deialdia, euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen duen Aginduak ezarritakoarekin bat etorriz.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden que regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, para el ejercicio 2017.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko apirilaren 6ko Aginduak euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen du (2016ko maiatzaren 9ko EHAA, 86. zk.).

La Orden de 6 de abril de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior (BOPV n.º 86, de 9 de mayo de 2016).

Aipatutako aginduaren 10. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, han iragarritako diru-laguntzak emateko 2017ko ekitaldirako deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arau guztiak eman.

De conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2017, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horiek horrela,

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Ebazpen honen helburua da euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzeko Aginduan xedatutako laguntzen –aurrerakin itzulgarrien– deialdia egitea 2017ko ekitaldirako.

1.– Es objeto de la presente Resolución la convocatoria, para el ejercicio 2017, de las ayudas, bajo la forma de anticipos reintegrables, previstas en la Orden por la que se regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior.

2.– Laguntza horiek jaso ahal izateko, eskabidea aurkeztu baino lehen eginda izan beharko dira hauek: enpresa berrien eraketa, lehendik direnetan partaidetzak eskuratzea, eta zabalkuntzak.

2.– Para poder acogerse a estas ayudas, la constitución de nuevas empresas, así como la adquisición de participaciones en otras ya existentes y ampliaciones, deberán haberse efectuado antes de presentar la solicitud.

Era berean, eskabidea zein deialditan aurkezten den, harexetan hasi beharko dira diruz lagunduko diren inbertsioak; edonola ere, eskabidea aurkeztu ondoren.

Así mismo, las inversiones objeto de subvención deberán iniciarse en el ejercicio de la convocatoria en la que se presenta la solicitud, siempre con posterioridad a la presentación de la misma.

3.– Xede horretarako, 5.000.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa bideratuko da, eta 2017ko Aurrekontu Orokorretan horretarako esleituriko kredituen kargura finantzatuko da.

3.– Para este fin se destinará un total de 5.000.000,00 de euros, soportado financieramente con cargo a los créditos asignados en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2017.

2. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 2.– Requisitos.

1.– Entitate eskatzaileek, euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautu zuen Aginduan aurreikusitako laguntzak eskuratu ahal izateko, aginduaren 3. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

1.– Las entidades solicitantes, para poder acceder a las ayudas previstas en la Orden por la que se regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de referencia.

2.– Deialditik kanpo geratuko dira euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen duen Aginduaren 4. artikuluko entitateak.

2.– Quedan excluidas las entidades del artículo 4 de la Orden por la que se regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior.

3. artikulua.– Eskabideak.

Artículo 3.– Solicitudes.

1.– Euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko Kanpo Ezarpenetarako Gauzatu Programa arautzen duen Aginduak arautzen dituen eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainontzeko gestioak bide elektronikotik egin beharko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

1.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas reguladas por la Orden que regula el programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior se efectuaran por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabideak, erantzukizunezko deklarazioak eta gainontzeko ereduak bide elektronikotik nola izapidetu, ebazpen honen eranskinean zehazten da; eta horiek Interneteko www.euskadi.eus helbide elektronikotik bideratuko dira.

2.– Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico las solicitudes, declaraciones responsables y los demás modelos, que figuran en el Anexo a esta Resolución, se cumplimentarán en la dirección de Internet www.euskadi.eus

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 4.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2017ko ekainaren 22ko 12:00etan amaituko da.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12:00 del día 22 de junio de 2017.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

13. artikuluko (Eskabideak aztertzea) Balorazio Batzordea honela osatuta egongo da:

La Comisión Valoradora del artículo 13, análisis de las solicitudes, tendrá la siguiente composición:

Lehendakaria: Nazioartekotzeko zuzendaria, Ainhoa Ordarzabal Izaguirre.

Presidenta: Directora de Internacionalización, Ainhoa Ondarzabal Izaguirre.

Kontseilukideak:

Vocales:

– SPRI taldeko nazioartekotzeko zuzendaria, Miren Madinabeitia.

– Directora de Internacionalización de la SPRI, Miren Madinabeitia.

– SPRI taldeko Enpresa Garapenerako Ataleko zuzendaria, Iñaki Tellechea.

– Director de Área de Desarrollo Empresarial de la SPRI, Iñaki Tellechea.

– SPRI taldeko Ekintzailetza eta Garapen Ekonomikoko arduraduna, Imanol Cuétara.

– Responsable de Emprendimiento y Desarrollo Económico de la SPRI, Imanol Cuétara.

– Industria Sailburuordetzako teknikoa, Iker Arruabarrena Fernandez.

– Técnico de la Viceconsejería de Industria, Iker Arruabarrena Fernandez.

– Industria Sailburuordetzako teknikoa, idazkaritza-lanak egingo dituena, Gonzalo Martínez Martínez.

– Técnico de la Viceconsejería de Industria, que desempeñará las labores de secretario, Gonzalo Martínez Martínez.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko apirilaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de abril de 2017.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental