Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

83. zk., 2017ko maiatzaren 4a, osteguna

N.º 83, jueves 4 de mayo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2209
2209

AGINDUA, 2017ko apirilaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Prest Gara 2017-2018 Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzeko baldintzak ezartzen duena.

ORDEN de 10 abril de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se establecen las condiciones para la participación en las actividades de formación para el profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del Plan Prest Gara, de Formación Continua del Profesorado en el curso 2017-2018.

Hezkuntza Sailari dagokio unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasleen prestakuntza arautzea, eta bermatzea Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 102. artikuluaren arabera irakasleek irakasle gisa jarduteko prestakuntza jasotzeko duten eskubidea eta betebeharra baldintza egokietan eta kalitatez egiten dela, haien behar profesionaletara egokituta, eta ikasleak izanik prestakuntza-prozesuen azken helburua. Izan ere, prestakuntzaren helburua da hezkuntza-sistemaren ekitatearen eta bikaintasunaren bidean aurrera egitea, eta bide horretan ikaslea da erreferentzia, hark ematen baitio zentzua hezkuntzaren alorreko prestakuntzari eta berrikuntzari.

Corresponde al Departamento de Educación ordenar la formación del profesorado de la enseñanza no universitaria y velar para que el derecho y la obligación del profesorado a su formación como docentes, tal y como viene recogido en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, puedan realizarla en las condiciones y con la calidad necesaria, de acuerdo a sus necesidades profesionales, y siendo el objetivo final de los procesos formativos el alumnado, la formación tiene sentido en la medida en que revierte en el camino hacia la equidad y la excelencia del sistema educativo, en el que la referencia es el alumno o alumna, que es quien da sentido a la formación y a la innovación en el ámbito educativo.

Horregatik, Hezkuntza Sailak unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako urteko prestakuntza-plana egin du Prest Gara 2014-2017 planaren barruan. Prestakuntza-plan horren helburua da prestakuntza-proposamenak egitea irakasleei, beren lanbide-gaitasuna hobe dezaten, eta, era berean, azpimarratzea zer eragin izan behar duen prestakuntza horrek ikastetxean eta hezkuntza-sistema osoan egiten den lana hobetzen, alde batera utzi gabe jardunean dauden irakasleek beraiek sentitutako eta egindako eskaerak. Alde horretatik, Hezkuntza Sailak konpromisoz eta arduraz jokatzeko eskatu nahi die prestakuntza egitea erabakitzen duten irakasleei, eskuratzen dituzten ezagutza horiek eragina izan dezaten ikasgelan egiten dituzten jardueretan, eta eragina izan dezaten, halaber, ikastetxean, hezkuntza-sistemaren kalitatea hobetzen laguntzeko.

Por esta razón, el Departamento de Educación ha elaborado, dentro Plan Prest Gara 2014-2017, el plan anual de formación del profesorado de la enseñanza no universitaria. El objetivo de dicho plan es ofrecer propuestas de formación al profesorado, destinadas a mejorar su competencia profesional, pero haciendo especial hincapié en la repercusión que esta formación debe tener en la mejora del trabajo que se desarrolla en el centro educativo y en el sistema educativo en su conjunto, sin olvidar las demandas sentidas y formuladas por el propio profesorado en activo. En este sentido, el Departamento de Educación apela al compromiso y a la responsabilidad del profesorado que decide realizar la formación, para que esos conocimientos adquiridos tengan reflejo en la actividad que se desarrolla en el aula y generen un impacto en el centro educativo que redunde en una mayor calidad del sistema educativo.

Prestakuntza-jarduerak egiteko, Hezkuntza Sailak, bere baliabideez gain, Hezkuntzako sailburuaren 2017ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez aukeratutako erakundeen lankidetza izango du (agindu horren bidez, dei egiten zaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz sail honekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei).

Para el desarrollo de las actividades de formación, el Departamento de Educación contará tanto con sus propios recursos, como con la colaboración de las entidades seleccionadas al amparo de la Orden de 1 de marzo de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convoca a entidades públicas y privadas que deseen colaborar con el Departamento en la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan Prest_Gara de Formación Continua del Profesorado.

Hori dela eta, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Hauxe da deialdi honen xedea: ezartzea hobekuntza-jarduerak egin nahi dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleek zer prozedura jarraitu behar duten eskaera egiteko, zer baldintza bete behar dituzten parte hartzeko eta zer prozedura erabiliko den parte-hartzaileak aukeratzeko, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara 2017-2018 Planaren barruan.

Es objeto de esta convocatoria establecer el procedimiento de solicitud, los requisitos y el proceso de selección de los participantes para la realización de actividades de formación del profesorado de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Plan de Formación Continua del Profesorado Prest_ Gara 2017-2018.

2. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak.

Artículo 2.– Actividades de formación.

2017-2018 ikasturterako prestakuntza-jardueren zerrenda Hezkuntza Sailaren webgunean kontsulta dezakete irakasleek, 2017ko maiatzaren 5etik aurrera. Prestakuntza-jarduera bakoitzak deskribapen-fitxa bat dauka, eta fitxa bakoitzak informazio hau jasotzen du:

La relación de actividades de formación para el curso escolar 2017-2018 estará a disposición del profesorado en la web del Departamento de Educación a partir del 5 de mayo de 2017. Cada actividad de formación cuenta con una ficha de descripción que contiene la siguiente información:

– Ikastaroaren titulua, kodea eta erakunde arduraduna; zeinek emango duen; ordu kopurua; plaza kopurua; ikastaroaren hasiera- eta amaiera-datak; non emango den; eta ordutegia.

– Título, código, entidad responsable del curso, impartidores, número de horas, plazas, fecha de inicio y final del curso, idioma, fases, lugar de impartición y horario.

– Hartzaileak eta prestakuntza-jarduera bakoitzaren berariazko betekizunak, onartzeko nahitaez bete behar direnak.

– Personas destinatarias y requisitos específicos de cada actividad formativa de obligado cumplimiento para la admisión.

– Gaitasunak.

– Competencias.

– Programa xehatua: helburuak, edukiak eta metodologia.

– Programa detallado: objetivos, contenidos y metodología.

– Emateko modalitatea (aurrez aurrekoa edo online) eta jardueraren zereginak edo faseak (praktikak egitea, proiektua, txostena edo memoria egitea... aurreikusten da).

– Modalidad de impartición (presencial, no presencial u online) y las tareas o fases de la actividad (se contempla la realización de prácticas, la elaboración de proyecto, informe o memoria...)

– D: jarduera aurrez aurre eta irakas-orduetatik kanpo ematea.

– D: Impartición de la actividad de forma presencial y fuera del horario lectivo.

– B: jarduera aurrez aurre ematea, zati batean edo guztiz irakas-orduetan, liberaziorik gabe.

– B: Impartición de la actividad de forma presencial, total o parcialmente dentro del horario lectivo, sin que haya liberación.

– H: jarduera online ematea.

– H: Impartición On-line.

– G: txosten eta/edo memoria bat egitea.

– G: Elaboración de un informe y/o memoria.

– F: ikasgelan praktika bat egitea.

– F: Realización de una práctica en el aula.

3. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 3.– Personas destinatarias.

1.– Honako hauek dira prestakuntza-jardueretan parte har dezaketenak:

1.– Podrá participar en las actividades formativas:

a) Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan, publikoetan edo itunpekoetan, lan egiten duten eta jardunean dauden irakasleak, heziketa-zikloetako irakasleak izan ezik. Lehenengo postuan egongo dira lehentasun-ordenan.

a) El personal docente en activo que preste sus servicios en centros docentes no universitarios, públicos o concertados, excepto profesorado de ciclos formativos, y ocupará el primer lugar en el orden de prelación.

b) Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetako (Berritzeguneetako) langileak, Irakaskuntza Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeko langileak, Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegietako langileak, Itsuen Baliabidetegietako langileak, Irale ikastegietako langileak eta hizkuntza-eskola ofizialetako langileak. Bigarren postuan egongo dira lehentasun-ordenan, non eta jarduera ez den berariaz zerbitzu horietako langileentzat, edota jardueran ez dauden plazak gordeta zerbitzu horietako langileentzat.

b) El personal de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzeguneak), Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, Centros de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental, Centros de Recursos para Invidentes, Centros de Irale, Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspección Educativa, que ocupará el segundo lugar en el orden de prelación, salvo aquellos casos en que la actividad esté específicamente dirigida al personal de estos servicios o en los que en la actividad existan plazas reservadas para el mismo.

c) Lanbide Heziketako langileek prestakuntza-jardueretan parte hartu ahal izango dute. Hirugarren postuan egongo dira lehentasun-ordenan.

c) El profesorado de Formación Profesional podrá participar en las actividades formativas y ocupará el tercer lugar en el orden de prelación.

2.– Hezkuntza Bereziko lan-legepeko langileak. Hezkuntza-premia bereziei buruzko jardueretan har dezakete parte, jarduera horietarako jartzen diren baldintzetan.

2.– El personal laboral de Educación Especial podrá participar en las actividades referentes a necesidades educativas especiales y de acuerdo a las condiciones que se determinen en cada una de ellas.

3.– Ikastetxe publiko edo pribatu baimenduetan Haur Hezkuntzan (0–3 urteko zikloa) lan egiten duten irakasleak. Ziklo horretarako jardueretan hartuko dute parte, prestakuntza-jarduera horietan parte hartzeko zehazten diren baldintzen arabera.

3.– El personal educativo que presta servicios en Educación Infantil (ciclo cero a tres años) en centros públicos o privados autorizados participará en las actividades dirigidas a ese ciclo y de acuerdo a las condiciones de participación que se determinen en dichas actividades formativas.

4. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaera telematikoki egingo da, Hezkuntza Saileko aplikaziora jota (esteka), Irakaslegunea atarian. Ikastetxe publikoetako nahiz itunpeko ikastetxeetako langileak sar daitezke han.

1.– La solicitud se realizará de forma telemática accediendo a la aplicación del Departamento Educación, en el portal de Irakaslegunea, accesible al personal docente, tanto de los centros públicos como concertados.

2.– Prestakuntza-jarduera batzuetan parte hartzeko beharrezkoa baldin bada titulu jakin bat lortu izana atzerriko hizkuntzaren batean, hori frogatzeko nahikoa izango da erantzukizunpeko aitorpen bat gehitzea eskaerara.

2.– Cuando la participación en algunas actividades formativas exija como requisito específico haber obtenido determinada titulación en lengua extranjera, bastará suscribir la declaración responsable incorporada a la solicitud. No obstante, se comprobará de oficio que dicha titulación existe en el expediente del o la solicitante en el registro de personal del Departamento de Educación.

5. artikulua.– Eskaera egiteko epeak.

Artículo 5.– Plazos de solicitud.

1.– Eskaerak aurkezteko bi epe irekiko dira. Epe bakoitzean, epe horri dagozkion prestakuntza-jardueretarako soilik aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

1.– Se abrirán dos plazos de solicitud. En cada plazo sólo se podrán solicitar las actividades de formación correspondientes a ese plazo.

a) Lehen eskaera-epea:

a) Primer plazo de solicitud:

– 2017ko uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak.

– Actividades que se inician en julio, agosto, septiembre y octubre del 2017.

– Eskaera egiteko epea: maiatzaren 5etik 26ra, biak barne.

– Plazo de solicitud: del 5 de mayo al 26 de mayo, ambos inclusive.

b) Bigarren eskaera-epea:

b) Segundo plazo de solicitud:

– 2017ko azarotik 2018ko ekainera bitartean egiten diren jarduerak.

– Actividades que se realizan entre noviembre del 2017 y junio del 2018.

– Eskaera egiteko epea: 2017ko irailaren 11tik 29ra, biak barne.

– Plazo de solicitud: de 11 al 29 de septiembre del 2017, ambos inclusive.

2.– Epe bakoitzaren barruan, nahi adina prestakuntza-jardueratarako eskaera egin daiteke, eta eskaera-orrian haien lehentasun-ordena adieraziko da. Dena den, emate-garaiaren arabera multzo bat osatzen duten jardueren artetik bakar batean onartua izango da eskatzailea; artikulu honen 3. eta 4. paragrafoetan ezarritakoa izango da salbuespen bakarra.

2.– Se podrán solicitar cuantas actividades de formación se deseen dentro de un mismo plazo y en la solicitud se establecerá el orden de preferencia entre las mismas. No obstante, y a salvo de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo, la persona solicitante será admitida en una única actividad por cada grupo de actividades que formen un conjunto según su periodo de impartición.

3.– Aldi bateko prestakuntza-jarduera bat eskatu dutenen artean, bateraezintasun-arrazoiengatik kanpoan geratzen direnek (talde bereko beste jarduera batean onartuta egoteagatik), ikastaroan sartzea eskatu ahalko dute, baldin eta plaza hutsak geratzen badira deialdia ebatzi ondoren. Eskabidea onartzeko, justifikatu egin beharko da talde bereko jarduerak bateragarriak direla jardueren egunak eta ordutegiak bat ez datozelako. Eskabidea eskatzaile bakoitzaren lanlekuari dagokion Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan aurkeztu beharko da; hutsik geratu diren plazak hartzeko eskabideen artean, lehentasuna izango dute prestakuntza-jarduera baino gutxienez hilabete lehenago aurkezten diren eskabideek.

3.– Las personas que hayan solicitado una actividad formativa de un periodo y resultaran excluidas en la misma por el motivo de incompatibilidad (por estar admitidas previamente en otra actividad del mismo grupo), podrán solicitar su admisión al curso si, tras la resolución de la convocatoria, quedaran plazas vacantes. Para admitir la solicitud se deberá justificar que se pueden compaginar las actividades del mismo grupo, por no ser coincidentes las fechas y horarios. La petición se deberá presentar en la Delegación Territorial de Educación correspondiente al centro de trabajo de cada solicitante y tendrán prioridad frente al resto de solicitudes de plazas vacantes las presentadas al menos un mes antes del comienzo de la actividad formativa.

4.– Ikastaroren bat eskatu ez dutenek, ikastaro horretan hutsik geratu diren plazak bete nahi izanez gero, beren lanlekuari dagokion Hezkuntzako lurralde ordezkaritzan aurkeztu beharko dute eskabidea.Eskabideak aurkezpen-hurrenkeraren arabera onartuko dira, hutsik dauden plazak bete arte, aurreko atalean ezarritako lehentasuna errespetatuz, eta, betiere, onartu zaizkien beste prestakuntza-jarduera batzuen egun eta orduekin bateragarria dela egiaztatzen bada.

4.– Las personas interesadas en las plazas que hayan quedado vacantes en cursos que no hayan solicitado deberán presentar su solicitud en la Delegación Territorial de Educación correspondiente a su centro de trabajo. Las solicitudes se admitirán por orden de presentación hasta agotar las plazas vacantes, respetando la preferencia establecida en el apartado anterior y siempre que se acredite que no coincide en fecha y horario con otras actividades formativas en las que estuvieran admitidas.

6. artikulua.– Parte-hartzaileen aukeraketa.

Artículo 6.– Selección de los participantes.

1.– Ikastaroan sartzeko betekizun guztiak betetzen dituzten eskabideek eta artikulu honen 4. paragrafoko kanporatze-arrazoi batean ere ez daudenak I. eranskinean ezarritako baremoen arabera baloratuko dira. Atzerriko hizkuntzen jakintza-mailaren egiaztagiria eskatzen duten hizkuntzen prestakuntza-jarduerei dagokienez, titulazio hori kontuan hartzeko eta eskatzaileak jardueran parte hartu ahal izateko, egiaztagiri hori interesdunaren espedientean egon beharko da, Hezkuntza Sailaren langileen erregistroan.

1.– Las solicitudes que cumplan todos los requisitos para acceder al curso y no estén en algunas de las causas de exclusión del apartado 4 de este artículo serán valoradas de acuerdo a los baremos establecidos en el Anexo I. En lo que respecta a las actividades de formación de idiomas en las que sea requisito contar con una certificación del nivel de conocimiento en lengua extranjera, para tener en cuenta dicha titulación y permitir que la persona solicitante participe en la actividad, deberá constar esa certificación en el expediente del interesado o interesada del registro de personal del Departamento de Educación.

2.– Puntuazio-berdinketa badago, 3. artikuluko lehentasun-ordena aplikatu ondoren, eskaera egiteko unean haien lantoki den ikastetxean bekadun-ehunekorik handiena duten eskatzaileei emango zaie lehentasuna. HHEko irakasleei ez zaie aplikatuko irizpide hori. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, ebazteko, eskatzaileak zerbitzuan eman duen denborari erreparatuko zaio.

2.– A igualdad de puntuación, y aplicada la prelación establecida en el artículo 3, se dará preferencia a los solicitantes que en el momento de realizar la solicitud trabajen en el centro con mayor porcentaje de becarios. Al profesorado de EPA no se le aplicará este criterio. De persistir el empate, se resolverá atendiendo al tiempo de servicio propio de cada solicitante.

3.– Prestakuntza-jardueraren batean onartuak izan eta gero arrazoirik gabe huts egiteagatik Garaturen 2015-2016ko eta 2016-2017ko deialdietan zigortuak izan diren eskatzaileek deialdi honetan parte hartzeko eskaera egin dezakete, baina 0 punturekin sartuko dira aukeraketa-prozeduran.

3.– Las personas solicitantes que hayan sido penalizadas en las convocatorias de Prest_Gara 2015-2016 y 2016-2017 por haber faltado injustificadamente en alguna actividad formativa en la que habían sido admitidas, podrán solicitar actividades formativas al amparo de la presente convocatoria, si bien entrarán en el procedimiento de selección en último lugar con cero puntos.

4.– Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko eskaerak aukeraketa-prozeduratik baztertuta geratuko dira honako kasu hauetan:

4.– Las solicitudes de participación en actividades de formación quedarán excluidas del procedimiento de selección en los siguientes casos:

– eskaerak ez baditu betetzen jardueran parte hartzeko beharrezko den baldintzaren bat edo batzuk, barnean hartuta prestakuntza-jarduera batzuetan eskatzen diren hizkuntza-ziurtagiriak edo tituluak izatea, dagokion prestakuntza-jardueraren deskribapen-fitxan parte hartzeko adierazten diren baldintzei jarraituz.

– que la solicitud no reúna uno o varios de los requisitos necesarios para participar en la actividad, incluida la certificación o titulación de idiomas exigida para determinadas actividades formativas, según las condiciones de acceso recogidas en la ficha de descripción de la actividad correspondiente.

– eskatzaileak eskatu duen ikastaroan adierazitakoa baino handiagoa den ziurtagiri bat edo maila handiagoa badu atzerriko hizkuntzan, baldin eta ikastaroaren fitxan adierazten bada hori baztertua izateko arrazoi bat dela.

– que la persona solicitante posea una certificación o nivel de idioma extranjero superior al especificado en el curso que solicita, cuando en la ficha del curso se determine que ése es un motivo de exclusión.

– eskatzaileak galdu egin badu diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera, zigor penal edo administratibo baten ondorioz, edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren batean sartuta badago, barnean hartuta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko diskriminazioa eragiteagatik gertatutakoak.

– que la persona solicitante se halle sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se halle incursa en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de la que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005 de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

7. artikulua.– Deialdiaren ebazpena.

Artículo 7.– Resolución de la convocatoria.

1.– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak eskaera-epe bakoitzerako ebazpen-proposamena egingo du, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko dena. Ebazpen-proposamenak hau jasoko du:

1.– La Directora de Innovación Educativa, dictará la propuesta de resolución para cada uno de los plazos de solicitud, que será publicada en la sede electrónica del Gobierno Vasco. Dicha propuesta de resolución contendrá:

– Egingo den prestakuntza-jarduera bakoitzaren behin-behineko zerrenda, eskaera bakoitzaren egoera adieraziko duena (onartuta, erreserban eta baztertuta, ukatzeko arrazoia emanda).

– El listado provisional de cada una de las actividades formativas a realizar, en el que se indicará la situación de cada una de las solicitudes (admitidas, en reserva y excluidas, con el motivo de denegación).

● Plaza libreak dituzten prestakuntza-jardueren behin-behineko zerrenda.

– El listado provisional de actividades formativas con plazas libres.

Ikastaroetara onartutako pertsonen behin-behineko zerrendak 2017ko ekainaren 2an argitaratuko dira, lehen matrikulazio-eperako, eta, urriaren 6an, berriz, bigarren matrikulazio-eperako.

Las listas provisionales de las personas admitidas a los cursos se harán públicas el día 2 de junio de 2017, para el primer plazo de matriculación, y para el 6 de octubre, para el segundo plazo de matriculación.

2.– Interesdunek hamar egun naturaleko epea izango dute, ebazpen-proposamena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, alegazioak egiteko eta jardueran parte hartzeari uko egiteko.

2.– Las personas interesadas tendrán un plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la propuesta de resolución, para realizar alegaciones o desistir de participar en la actividad.

3.– Behin erreklamazioen epea amaitutakoan, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak prozedura amaitzeko ebazpena egingo du. Ebazpen hori Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko da, honako eduki honekin:

3.– Finalizado el plazo de alegaciones, la Directora de Innovación Educativa dictará la resolución que pone fin al procedimiento, que se publicará en la sede electrónica del Gobierno Vasco con el siguiente contenido:

● Eskatzaileen jarduerakako zerrenda alfabetikoa. Zerrenda horretan, eskatzaileek eskatutako jarduera bakoitzean duten egoera azalduko da:

● Listado por actividad y alfabético por solicitante, que indicará la situación de las personas solicitantes respecto a cada uno de las actividades solicitadas:

a) Onartua: ikastaroan plaza duten eskatzaileak.

a) Admisión: solicitantes con plaza en el curso.

b) Gordeta: ikastaroan parte hartzeko baldintzak bete arren, esleitutako azken plazak baino puntuazio baxuagoa izateagatik plaza lortu ez duten eskatzaileak.

b) Reserva: solicitantes que cumplen los requisitos de acceso al curso pero no obtienen plaza por obtener una puntuación inferior a la de la última plaza adjudicada.

c) Baztertua: deialdiko edo ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten eskatzaileak, edo aldi horretan bertan beste ikastaro baterako onartuak izateagatik bateraezintasun-egoeran daudenak. Honako hauek dira baztertzeko arrazoien kodeak:

c) Exclusión: solicitantes que no cumplen los requisitos de la convocatoria o los de acceso al curso, o están admitidos para el mismo periodo en otro curso, por lo que resulta incompatible. Los códigos de los motivos de exclusión son:

C: langilea ez dago jardunean.

– C: no es personal en activo.

I: ikastaro-mota bateraezina da (garai berean emango den beste jarduera baterako onartua izateagatik).

– I: incompatibilidad con otro curso (por la admisión en otra actividad del mismo periodo de impartición).

K: ez da betetzen prestakuntza-jardueran parte hartzeko baldintza espezifikoren bat.

– K: no se cumple algún requisito específico de acceso a la actividad formativa.

L: ikastaroa bertan behera geratu da.

– L: curso anulado.

H: eskatzaileak uko egin dio.

– H: la persona solicitante ha renunciado.

T: ez da betetzen atzerriko hizkuntzarako eskatzen den maila egiaztatzeari buruzko betekizun espezifikoa.

– T: no se cumple el requisito específico de acreditación del nivel exigido en idioma extranjero.

● Prestakuntza-jardueren behin betiko zerrenda, hutsik geratu diren plazekin.

● Listado definitivo de actividades formativas con plazas vacantes.

● Onartutako eskaeren gutxieneko ratioa ez betetzeagatik bertan behera geratu diren prestakuntza-jardueren behin betiko zerrenda.

● Listado definitivo de actividades formativas anuladas porque no se cumple el ratio mínimo de solicitudes admitidas.

4.– Behin betiko ebazpenaren aurka, gorako errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuordeari, ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratu eta hilabeteko epean.

4.– Contra la resolución definitiva, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación, en el plazo de un mes desde su publicación en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

5.– Deialdi honetan araututako prozedura ebazteko eta jakinarazteko, hiru hilabeteko epea dago, gehienez ere, eskabideak aurkeztutako egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro ondoren ez bada ebazpenik jakinarazi, interesdunek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan arautzen dituen eraginetarako, alde batera utzi gabe lege horrek Administrazioari berariaz ebazteko ezartzen dio betebeharra.

5.– El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento es de tres meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado ésta, los interesados e interesadas podrán entender desestimada su solicitud, a los efectos establecidos en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de el Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Publicas, y sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente que la citada Ley impone a la Administración.

8. artikulua.– Parte hartzeko baldintzak.

Artículo 8.– Condiciones de participación.

1.– Eskatzaileek prestakuntza-jardueran parte hartzean eskuratutako ezagutzak praktikan jartzeko eta ikastetxean eta ikasgelan egiten duten eguneroko lanean aplikatzeko konpromisoa eta ardura hartzen dute. Alde horretatik, atzerriko hizkuntzetan espezialistak ez diren irakasleek atzerriko hizkuntzetako prestakuntza jasotzeari dagokionez, parte hartzen duten irakasleen asmoa izan beharko da arloko edukiak hirugarren hizkuntza batean emateko behar den gaitasuna lortzea.

1.– Las personas solicitantes, al tomar parte en la actividad de formación, asumen el compromiso y la responsabilidad de poner en práctica y trasladar los conocimientos adquiridos a la labor diaria que realizan en su centro educativo y en el aula. En este sentido, y en lo que respecta a la formación en lenguas extranjeras para profesorado no especialista en las mismas, el profesorado participante debe suscribir el objetivo último de lograr la capacitación necesaria para impartir los contenidos de área en una tercera lengua.

2.– Eskatzaileak behartuta daude onartuak izan diren prestakuntza-jardueran programatutako fase eta zeregin guztiak gauzatzera, bai eta adierazitako datetan honako dokumentazio hau aurkeztera ere:

2.– Las personas solicitantes están obligadas a realizar todas las fases y tareas programadas de la actividad de formación en la que hayan sido admitidas, así como a presentar la siguiente documentación, en las fechas señaladas:

a) Inprimakia. Prestakuntza-jardueraren hasieran aurkeztuko da, eta bertan adierazi behar da zer motibazio dituen eskatzaileak eskatutako banakako prestakuntza-jarduera egiteko, eta zer itxaropen dituen eskuratutako ezagutzak ikasgelaren edo ikastetxearen errealitatean aplikatu ahal izateari buruz. Galdetegia Irakaslegunean dago.

a) Formulario, que se realizará al inicio de la actividad formativa, sobre la motivación de la persona solicitante para realizar la actividad de formación individual solicitada y sus expectativas sobre la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos a la realidad del aula o del centro educativo. El formulario está disponible en Irakaslegunea.

b) Ikastetxeko zuzendaritzaren txostena. Prestakuntza-jardueraren hasieran aurkeztuko da, eta bertan adieraziko da zer neurritan egokitzen den eskatutako banakako prestakuntza ikastetxearen behar, helburu eta proiektuetara. Ikastetxeak eskura izango du galdetegia, Hezkuntza Sailaren kudeaketa-aplikazioen atarian.

b) Informe de la Dirección del centro, que se realizará al inicio de la actividad formativa, en el que se señale en qué medida la formación individual solicitada se ajusta a las necesidades, objetivos y proyectos del centro. El formulario estará a disposición del centro en el portal de aplicaciones de gestión del Departamento de Educación.

c) Prestakuntza-jarduera baloratzeko fitxa: aplikazio informatikoan erantzun beharko da, hilabeteko epean, prestakuntza-jarduera amaitzen den egunetik aurrera.

c) Ficha de valoración de la actividad de formación, que se deberá contestar en la aplicación informática en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la actividad formativa.

3.– Behin betiko zerrendak argitaratutakoan, arrazoi justifikatuak badaude soilik onartuko da prestakuntza-jardueran parte hartzeari uko egitea; adibidez, gaixotasunen kasuan edo ustekabeko lan-egoeraren baten kasuan. Uko egiteko jakinarazpena dagokion lurralde-ordezkaritzako hezkuntza berriztatzeko lurralde-arduradunari bidali beharko zaio, uko egitea justifikatzen duen gertaera jazo eta berehala, eta, hala badagokio, dagokion dokumentu-euskarria erantsi beharko zaio.

3.– Una vez publicadas las listas definitivas, sólo se aceptará la renuncia a participar en la actividad formativa si existen causas justificadas, tales como enfermedad o circunstancias laborales sobrevenidas. La comunicación de la renuncia deberá dirigirse al Responsable Territorial de Innovación Educativa de la Delegación Territorial correspondiente inmediatamente después de que se produzca el hecho que la justifica y acompañada, en su caso, por el correspondiente soporte documental.

4.– Onartutako pertsonen artetik justifikaziorik gabe uko egiten dutenak edo prestakuntza-jardueraren saioetara agertzen ez direnak zigortu egingo dira, eta ez zaie utziko parte hartzen Prest Gara planaren babesean hurrengo bi edizioetan (2018-2019 eta 2019-2020) egingo diren prestakuntza-jardueretan. Justifikatu gabeko uko-egitetzat hartuko da aurrez jakinarazi gabe eta inolako arrazoirik frogatu gabe saioetara ez agertzea.

4.– Las personas admitidas que renuncien injustificadamente, o no comparezcan a las sesiones de la actividad formativa, serán penalizadas, de modo que en las dos ediciones posteriores de actividades formativas que se realicen al amparo del plan Prest_Gara (2018–2019 y 2019-2020) participarán con 0 puntos en el procedimiento de selección. Se entenderá como renuncia injustificada la incomparecencia a las sesiones formativas sin previo aviso y sin motivo acreditado.

5.– Eskatzaileek uko egin dutelako edo saioetara agertu ez direlako hutsik geratzen diren plazak betetzeko, erreserba-zerrendako pertsonei deituko zaie, zerrendan duten postuaren ordenari jarraituz. Oro har, ez dira hutsik dauden plazak beteko, behin prestakuntza-jardueraren bigarren saioa eman ondoren. Nolanahi ere, salbuespenak egin daitezke, baldin eta jarduerak iraupen luzea badu, ez bada aurrez aurreko prestakuntza edo salbuespena egiteko beste baldintza batzuk betetzen badira.

5.– Las plazas que queden libres por renuncia o incomparecencia se cubrirán con las personas de la lista de reserva, que serán llamadas según el orden que ocupen en la misma. Con carácter general, no se cubrirán las plazas que resulten vacantes una vez impartida la segunda sesión de la actividad formativa, aunque cabrán excepciones si la actividad tiene una duración prolongada, es formación no presencial o se dan otras circunstancias que permiten dicha salvedad.

6.– Atzerriko hizkuntzen ikastaroetan onartutako pertsonek, ikastaroa hasi baino lehen, hasierako ebaluazio-proba bat egingo dute, erakunde antolatzaileak prestatua. Eskatzailearen maila ez badator bat ikastaroaren hasierako diseinuarekin, erakundeak Irakasleen Hobekuntza Zerbitzuari jakinarazi beharko dio. Eskatzaileari entzunaldi-izapidea egin ondoren, plaza hori erreserban dagoen beste eskatzaile batek betetzea ezarri ahal izango da.

6.– Las personas admitidas en los cursos de idiomas extranjeros, antes del comienzo del curso, realizarán una prueba de evaluación inicial que llevará a cabo la entidad organizadora. En caso de que su nivel no corresponda al diseño inicial del curso, la entidad deberá comunicarlo al Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado. Previo trámite de audiencia a la persona solicitante, se podrá establecer la sustitución por otro u otra solicitante en reserva.

7.– Parte-hartzaileei ez zaie inolako diru-kantitaterik ordainduko lekualdatze-gastuengatik edo Prest Gara planeko prestakuntza-jardueretan parte hartzearekin lotutako inolako kontzepturengatik.

7.– No se abonará cantidad alguna a los participantes por gastos de desplazamiento o cualquier otro concepto derivado de la participación en las actividades de formación del Plan Prest_Gara.

8.– Gai izateko, prestakuntza-jardueretan parte hartzen dutenek jarduera-orduen % 80ra joan behar dira, gutxienez; zeregin guztiak egin beharko dituzte, eta proiektu, txosten edo memoria bat entregatu beharko dute, hala ezarrita baldin badago ikastaroa gainditu ahal izateko. Prestakuntza-jardueretan parte hartu duenak hura gaindituz gero, hala jasoko da Hezkuntza Saileko irakasleak berritzeko eta prestatzeko jardueren datu-basean; Interesdunek datu-base hori kontsultatu ahal izango dute, indarrean den legediaren arabera, eta Berritu eta Prestatzeko Jardueren Ziurtagiria inprimatu ahal izango dute datu-base horretatik. «Gai» gisa ebaluatzen ez diren parte-hartzaileek ez dute inolako ziurtagiririk lortuko onartuak izan diren prestakuntza-jarduerarekin lotuta.

8.– Para ser considerados aptos, los y las participantes en las actividades de formación deberán asistir al menos al 80% de las horas de la actividad, realizar todas las tareas, entregar el proyecto, informe o memoria y realizar la ficha de valoración de la actividad de formación al finalizar el curso si así está establecido para superar el curso. La consideración de apto o apta del participante en las actividades formativa dará lugar a su registro en la base de datos de actividades de innovación y formación del profesorado del Departamento de Educación, base de datos que podrá ser consultada por los interesados de acuerdo con la normativa vigente y de la que podrán imprimir el Certificado de Actividades de Innovación y Formación. Los participantes que no sean considerados aptos no obtendrán certificación alguna en relación a la actividad formativa en la que estaban admitidos.

9. artikulua.– Prestakuntza-jardueren jarraipena.

Artículo 9.– Seguimiento de las actividades de formación.

Zuzendaritzari dagokio jardueren segimendua eta ebaluazioa egitea. Horretarako, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak behar diren jarraibideak eman ditzake, eta laguntza-zerbitzuen edo Berritzeguneen laguntza eska dezake.

Le corresponde a la Dirección de Innovación Educativa el seguimiento y evaluación de las actividades formativas, para lo cual se podrán dictar las instrucciones precisas y solicitar la colaboración de los servicios de apoyo o Berritzegunes.

10. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 10.– Datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, «Ziurtagiriak» 5. fitxategia izeneko fitxategi batean sartuko dira, (diru-laguntzen) deialdi hau kudeatzeko eta deialdi honetan parte hartzen dutenei deialdiaren garapenaren berri emateko. Fitxategi horren ardura Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarena da, eta Zuzendaritza horretara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz) jo beharko da datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideez baliatzeko.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado « Certificaciones» fichero n.º 5, cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria (de subvenciones), así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Innovación Educativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Innovación Educativa, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik izango du eragina.

La presente Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, edo bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados e interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko apirilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2017.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental