Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2017ko apirilaren 26a, asteazkena

N.º 79, miércoles 26 de abril de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2091
2091

EBAZPENA, 2017ko apirilaren 7koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2017ko ekitaldirako laguntzak emateko deialdi bat. Enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egiten duten enpresentzako diru-laguntzen programa arautzen duen aginduaren esparruaren barruan egiten da deialdia, helburu hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren Ezkerraldea eta Oiartzualdea indartzea (Indartu Programa).

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2017, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2017, dentro del marco establecido por la Orden por la que se regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Indartu.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko uztailaren 28ko Aginduak enplegua sortzeko inbertsio produktiboa eginten duten enpresentzako diru-laguntzen programa arautzen du, helburu hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren Ezkerraldea eta Oiartzualdea indartzea (Indartu Programa).

La Orden de 28 de julio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Indartu (BOPV n.º 168, de 4 de septiembre de 2015).

Aipatutako aginduaren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hor iragarritako diru-laguntzak emateko 2017ko ekitaldirako deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arau guztiak eman.

De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2017, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Azaldutakoa dela bide, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Ebazpen honen xedea da 2015eko uztailaren 28ko Aginduan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntza moduan 2017ko ekitaldian emateko deialdia egitea. Agindu horren bidez, enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egiten duten enpresentzako diru-laguntzen programa arautzen da, helburu hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren Ezkerraldea eta Oiartzualdea indartzea (Indartu Programa).

1.– Es objeto de la presente Resolución la convocatoria, para el ejercicio 2017, de las ayudas, en forma de subvenciones no reintegrables, previstas en la Orden por la que se regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Indartu.

2.– Xede horretarako, guztira, 6.000.000,00 euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan 2017ko ekitaldirako ezarritako aurrekontu-kredituen kontura.

2.– Para este fin se destinará un total de 6.000.000,00 de euros, soportado financieramente con cargo a los créditos asignados en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2017.

2. artikulua.– Eskabideak eta horiek aurkezteko epea.

Artículo 2.– Solicitudes y plazo de presentación.

1.– 2015eko uztailaren 28ko Aginduaren bidez araututako laguntzak emateko deialdi honi dagozkion eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako gestioak bide elektronikoz egin beharko dira, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 14.2 artikuluan xedatutakoarekin. Aipatutako aginduaren bidez, enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egiten duten enpresentzako diru-laguntzen programa arautzen da, helburu hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren Ezkerraldea eta Oiartzualdea indartzea (Indartu Programa).

1.– Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas previstas en la Orden que regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Indartu, se efectuaran por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko deklarazioak eta egindako inbertsioak justifikatzeko deklarazioak bide elektronikoz nola izapidetu ebazpen honen eranskinean zehazten da; eta denak ere Interneteko www.euskadi.eus helbide elektronikotik bideratuko dira.

2.– Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y de justificación de las inversiones realizadas, que figuran en el Anexo a esta Resolución, se cumplimentarán en la dirección de Internet www.euskadi.eus

3.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 09:00etan; amaitu, berriz, 2017ko ekainaren 15eko 12:00etan amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12:00 del día 15 de junio de 2017.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko apirilaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de abril de 2017.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental