Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

57. zk., 2017ko martxoaren 22a, asteazkena

N.º 57, miércoles 22 de marzo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1494
1494

EBAZPENA, 2017ko martxoaren 9koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Global Lehian programaren diru-laguntzak emateko deialdia, 2017ko ekitaldirako. Programa horren helburua da banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzea.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación, Programa Global Lehian, para el ejercicio 2017.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko martxoaren 19ko Aginduaren bidez (2014ko apirilaren 1eko EHAA, 63. zk.), banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzeko Global Lehian programa garatzen da. Aipatutako aginduaren 8. artikuluan ezarritakoarekin bat, han iragarritako diru-laguntzak emateko 2017ko ekitaldirako deialdia egin behar da, eta horretarako eman beharreko arau guztiak eman.

La Orden de 19 de marzo de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, (BOPV n.º 63, de 1 de abril de 2014), desarrolla el Programa Global Lehian de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación. De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden, procede realizar la convocatoria de las ayudas que en el mismo se establecen, para el ejercicio 2017, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Enpresen 2014-2016 Nazioartekotze Plana Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko tresna gisa definitu da euskal enpresen nazioartekotzeari laguntzeko eta horretarako planifikazioa egiteko, egungo globalizazio-egoeraren barruan. Plan horretan, enpresei laguntzeko behar diren mekanismoak daude, eta finantza-iturri egokiak ematen zaizkie baliabide publikoen erabilera eraginkorraren bidez.

El Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016 se ha definido como el instrumento básico del Gobierno Vasco de planificación y apoyo a la Internacionalización de la empresa vasca dentro de esta situación de globalización. En este Plan, se encontraban los mecanismos necesarios de apoyo a las empresas, facilitándoles las fuentes de financiación adecuadas mediante un uso eficaz de los recursos públicos.

Halaber, 2014-2016 Nazioartekotze Planak esku-hartze lerro orokorrak ezarriko ditu, eta, era horretan, bete egin da Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoa. Horretarako, laguntza-programetan zehaztu beharko da zer helburu eta efektu lortu nahi den programa horien bidez, zein izango den helburu horiek gauzatzeko epea eta zenbateko kostuak aurreikusten diren, aurrekontu-egonkortasuna oinarri hartuta, betiere.

Asimismo, el establecimiento de las líneas generales de intervención, por parte del Plan de Internacionalización 2014-2016, ha permitido dar respuesta al artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, mediante una mayor concreción en los diferentes programas de ayudas de los objetivos y efectos que se pretenden con la aplicación de los mismos, así como del plazo necesario para la consecución de los citados objetivos, los costes previsibles y siempre sobre la base de una estabilidad presupuestaria.

Gaur egun, enpresetarako nazioartekotze-plan berri bat definitzeko behar den hausnarketa ari da egiten, gure programak eta gure enpresen beharrak uztartzeko, nazioartekotze aldera.

Actualmente, se está realizando la reflexión necesaria para definir un nuevo Plan de Internacionalización Empresarial que permita ajustar nuestros programas a las necesidades de nuestras empresas de cara a su internacionalización.

Agindu arautzaile horren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, diru-laguntzetarako deialdia urtero egin behar da.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Orden reguladora, procede realizar la convocatoria anual de este programa de ayudas.

Horiek horrela, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Global Lehian programa garatzen duen aginduan ezarritako laguntzetarako 2017ko deialdia egitea. Programa horrek helburu du banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEak nazioartekotzen laguntzea.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria para el ejercicio 2017, de las ayudas previstas en la Orden por la que se desarrolla el Programa Global Lehian, de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

Deialdiko laguntza horietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko 2016ko ekitaldirako aurrekontu orokorretan (2017ko ekitaldirako luzatuak) horretarako ezarrita dauden aurrekontu-kredituen arabera, eta kontuan hartuta 2016. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 9/2015 Legea, Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren IX. tituluari lotuta (dekretu horren bidez, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen da, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatuko zaien aurrekontu-erregimena arautzen da), kopuru hauek bideratuko dira:

A la financiación de las ayudas convocadas, según los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al respecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi del ejercicio 2016, prorrogados para el ejercicio 2017, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016 en relación con el Título IX del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se destinarán las cantidades siguientes:

1.– Guztira 5.520.000,00 euro, honela banatuta: ordainketa-krediturako 1.380.000,00 euro eta konpromiso-krediturako 4.140.000,00 euro.

1.– Un total de 5.520.000,00 euros distribuidos en 1.380.000,00 euros, de crédito de pago y, 4.140.000,00 euros, de crédito de compromiso.

Etapa bakoitzera, zenbateko hauek bideratuko dira:

Los importes destinados a cada una de las etapas son los siguientes:

• Hasierako etapa: 828.000,00 euro.

• Etapa inicio: 828.000,00 euros.

• Sendotze-etapa: 3.864.000,00 euro.

• Etapa consolidación: 3.864.000,00 euros.

• Ezartze-etapa: 828.000,00 euro.

• Etapa implantaciones: 828.000,00 euros.

2.– Hiru etapa horietakoren batean aurrekontu-kreditua agortzen ez bada, soberakina beste etapetara aldatu ahal izango da, hurrenkera honi jarraituz:

2 -En caso de no agotarse el crédito presupuestario en alguna de las tres etapas el exceso sobrante, en la misma, se podrá trasferir a las otras etapas, siguiéndose el siguiente orden:

1.– Hasierako etapa.

1.– Etapa Iniciación.

2.– Sendotze-etapa.

2.– Etapa Consolidación.

3.– Ezartze-etapa.

3.– Etapa Implantación.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko lekua eta modua.

Artículo 3.– Lugar y forma de presentación.

Eskabidea eta harekin batera aurkeztu beharreko beste edozein agiri era telematikoan bete beharko da, eta honako helbide elektroniko hauetan horretarako ezarritako atalean aurkeztuko da:

La solicitud y cualquier otra documentación a aportar, deberá ser cumplimentada de forma telemática y se presentará en el lugar destinado al efecto en las siguientes direcciones electrónicas:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/eu/

Espedientera sartzeko eta gainerako izapideak egiteko, helbide hau ere erabili ahal izango da:

El acceso al expediente y demás trámites podrán realizarse, también, a través de la dirección siguiente:

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/acceso_teletramitacion/es_def/nb29WebProfesional.html?idioma=eu&seccion=AF&servicio=I

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/acceso_teletramitacion/es_def/nb29WebProfesional.html?idioma=eu&seccion=AF&servicio=I

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/acceso_teletramitacion/es_def/nb29WebProfesional.html?idioma=es&seccion=AF&servicio=I

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/acceso_teletramitacion/es_def/nb29WebProfesional.html?idioma=es&seccion=AF&servicio=I

Eskabide-eredua ebazpen honen I. eranskinean dago argitaratuta.

El modelo de solicitud se publica como Anexo 1 a la presente Resolución.

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 4.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 9:00etan; amaitu, berriz, 2017ko apirilaren 26ko 12:00etan amaituko da.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12.00 del día 26 de abril de 2017.

Hasierako etapan, eta nazioartekotze-plana prestatzeko laguntzak eskatu nahi izanez gero, 2017ko maiatzaren 31ko 12:00etan amaituko da aurkezteko epea.

En la etapa de Iniciación y para el caso de solicitar ayuda para elaboración del plan de internacionalización, el plazo para su presentación finalizará a las 12:00 horas del día 31 de mayo de 2017.

5. artikulua.– Eskakizunak.

Artículo 5.– Requisitos.

Global Lehian Programa garatzen duen aginduan ezarritako laguntzak jasotzeko, eta agindu horren 14. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, proiektu bakoitzak gutxieneko puntuazio hau lortu beharko du etapa bakoitzean:

Para poder acceder a las ayudas previstas en la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la misma, el proyecto solicitado deberá alcanzar una puntuación mínima, que para cada una de las tres etapas se fija en:

– Hasierako etapa: 35 puntu.

– Etapa inicio 35 ptos.

– Sendotze-etapa: 50 puntu.

– Etapa consolidación 50 ptos.

– Ezartze-etapa: 40 puntu.

– Etapa implantaciones 40 ptos.

6. artikulua.– Balorazio-irizpideen haztapen orokorra.

Artículo 6.– Ponderación general de los criterios de valoración.

Global Lehian programa garatzen duen Aginduaren 12. artikuluan aipatzen diren balorazio-irizpideak haztatzeko, ebazpen honetako 2.a eranskinean (banakako enpresak), 2.b eranskinean (lankidetzan aritzen diren enpresak) eta 3. eranskinean zehaztutakoa aplikatuko da.

Los criterios de valoración a que hace referencia el artículo 12 de la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian, se ponderarán de acuerdo a lo especificado en los Anexos 2.a, de empresas individuales, 2.b de empresas en cooperación, y 3, de la presente Resolución.

7. artikulua.– Bidaia-poltsak, eta bezero eta/edo atzerriko hornitzaile izan daitezkeenei gonbidapena egitea.

Artículo 7.– Bolsas de viaje e invitaciones a potenciales clientes y/o proveedores extranjeros.

1.– Bidaia-poltsak:

1.– Bolsas de viaje:

Global Lehian Programa garatzen duen Aginduan aipatzen diren bidaia-poltsak ebazpen honetako 4. eranskinean daude zehaztuta. Gehienez, bidaia-poltsa kopuru hau onartuko da:

Las bolsas de viaje a que hace referencia la Orden que desarrolla el Programa Global Lehian son las que se detallan en el Anexo 4 de la presente Resolución. El número máximo aceptado de bolsas de viaje será:

– Hasierako etapa: 7 bidaia-poltsa, aurkeztutako eskabide bakoitzeko.

– Etapa iniciación: 7 bolsas de viaje por solicitud presentada.

– Sendotze-etapa: 5 bidaia-poltsa herrialdeko, eta, gehienez, 3 herrialde aurkeztutako eskabide bakoitzeko.

– Etapa consolidación: 5 bolsas de viaje por país, con un máximo de 3 países por solicitud presentada.

– Ezartze-etapa: 7 bidaia-poltsa, enpresa nagusiaren eta ezarritako enpresaren artean aurkeztutako eskabide bakoitzeko; deialdi honetan, enpresa nagusia edo ezarritako enpresa kokatuta dauden herrialdeak baino ez dira onartuko jatorri-herrialdetzat edo xede-herrialdetzat.

– Etapa implantaciones: 7 bolsas de viaje por solicitud presentada entre matriz e implantada; no se aceptará como origen o como destino países diferente al de la ubicación de la empresa matriz o al de la empresa implantada en la presente convocatoria.

Atzerriko azoketan erakustokiak jarri eta produktuak aurkeztuz gero, bidaia-poltsak ez dira zenbatuko, atal honetan ezarritako gehieneko poltsa-kopuruaren ondorioetarako.

En el caso de participación en ferias en el exterior con stand y presentación de productos, las bolsas de viaje no computarán a efectos de los máximos mencionados anteriormente.

2.– Bezero eta/edo atzerriko hornitzaile izan daitezkeenei gonbidapena egitea.

2.– Invitaciones a potenciales clientes y/o proveedores extranjeros.

Sendotze-etapan, gehienez 9 gonbidapen egin ahal izango dira eskabide bakoitzeko, betiere hilabete desberdinetan egiten badira.

En la etapa de consolidación el número máximo de invitaciones por solicitud será de 9, siempre que las mismas se produzcan en diferentes meses.

Gonbidapen bakoitzeko, ostatu- eta garraio-gastuen muga 600,00 eurokoa izango da, aginduaren 4. artikuluan zehazten denari jarraituz.

Por cada invitación el límite en los gastos de alojamiento y transporte a que hace referencia el artículo 4, de la Orden, es de 600,00 euros.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskabideak aztertu eta abaluatzeko, ebaluazio-organo bat eratuko da, Agustín Arostegi presidente izango duena. Presidentearen ordezko, Iñaki Ezkurrak jardungo du.

Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituye el Órgano de Evaluación cuya composición será la siguiente: estará presidida por Agustín Arostegi, y como suplente en la presidencia actuará, en su caso, Iñaki Ezkurra.

Lehendakaria: Iker Arruabarrena. Ordezkoa. Agustín Aróstegui.

Presidente: Iker Arruabarrena. Suplente: Agustín Aróstegui.

Kideak:

Vocales:

Isabel Rodríguez. Ordezkoa. José David Garcia.

Isabel Rodríguez. Suplente: José David Garcia.

Gonzalo Martínez. Ordezkoa: Nekane Torre.

Gonzalo Martínez. Suplente: Nekane Torre.

Amaia Aramburu. Ordezkoa: Alexander Armentia.

Amaia Aramburu. Suplente: Alexander Armentia.

Ebaluazio-organoko idazkaria Isabel Rodriguez izango da.

Actuará como secretaria del Órgano de evaluación Isabel Rodriguez.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi-ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución de convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko martxoaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2017.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.

ESKABIDE ORRIA
SOLICITUD
LAGUNTZA-PROGRAMA GLOBAL LEHIAN 2017
PROGRAMA DE AYUDA GLOBAL LEHIAN 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
2-a ETA 2-B ERANSKINA
ANEXO 2-a y 2-b
AURKEZTUTAKO PROIEKTUA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO Y FACTORES DE PONDERACIÓN
Banakako enpresak
(Véase el .PDF)
3. ERANSKINA
ANEXO 3
NAZIOARTEKOTZE-PLANA BALORATZEKO IRIZPIDEAK ETA HAZTATZEKO FAKTOREAK
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y FACTORES DE PONDERACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO 4
BIDAIA-POLTSAK
BOLSAS DE VIAJE
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
Erantzukizunpeko adierazpena
Declaración Responsable
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental