Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

33. zk., 2017ko otsailaren 16a, osteguna

N.º 33, jueves 16 de febrero de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
853
853

AGINDUA, 2016ko azaroaren 23koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketa onartzeko dena.

ORDEN de 23 de noviembre 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se aprueba la modificación de estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa - Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala.

Ikusi eta aztertu da Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketa onartzeko eskaeraren espedientea, aurrekari hauek kontuan hartuta:

Visto y examinado el expediente de solicitud de aprobación de la modificación de estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa – Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala, sobre la base de los siguientes:

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketa onartzeko eskaera sartu zen Herri Administrazio eta Justizia Sailean, eta, espedientea izapidetu ondoren, nahitaezko txostenak eskatu ziren.

Primero.– Habiendo tenido entrada en el Departamento de Administración Pública y Justicia, solicitud de aprobación de la modificación de estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa – Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala, y tras la tramitación del expediente, fueron solicitados los informes preceptivos.

Bigarrena.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren, Arkitektura Teknikoko Kontseilu Nagusiaren eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren txostenak jaso ondoren, atzemandako akatsak zuzentzeko eskatu zion Herri Administrazio eta Justizia Sailak elkargoari, 2016ko uztailaren 6ko idazki baten bidez. Elkargoak dokumentazioa igorri zuen, eta 2016ko abuztuaren 3an jaso zuten Herri Administrazio eta Justizia Sailean.

Segundo.– Una vez recibidos los informes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, del Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y de la Autoridad Vasca de la Competencia, mediante escrito de fecha 6 de julio de 2016, el Departamento de Administración Pública y Justicia requirió al Colegio la subsanación de los defectos observados, teniendo entrada el 3 de agosto de 2016 en el Departamento de Administración Pública y Justicia, la documentación remitida por el Colegio.

Hirugarrena.– Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Zerbitzu Teknikoek aztertu dute espedientea, eta, ondoren, ebazpen-proposamena egin dute. Horretarako, kontuan hartu dituzte zuzenbideko oinarri hauek:

Tercero.– El expediente ha sido examinado por los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Pública y Justicia que, a su vista, han elevado Propuesta de Resolución, atendiendo a los siguientes:

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.22 artikuluan ezartzen denez, profesionalen elkargoen eta tituludun lanbideen alorreko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoari baino ez dagokio, Espainiako Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan agindutakoa urratu gabe, betiere.

Primero.– El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

Bigarrena.– Herri Administrazio eta Justiziako sailburuari dagokio estatutuak aldatzeko espediente hau agindu bidez ebaztea, hala baitago aurreikusita Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 2.1.2 eta 8.1.d) artikuluetan.

Segundo.– Corresponde al Consejero de Administración Pública y Justicia dictar, mediante Orden, la resolución del presente expediente de modificación estatutaria, en virtud de lo previsto en los artículos 2.1.2 y 8.1.d) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia.

Hirugarrena.– Betetzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei Buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 33. artikulua, bai eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei eta Tituludun Lanbideen Erregistroaren Erregelamenduari buruzko otsailaren 3ko 21/2004 Dekretuaren 35.5, 35.6, 35.7, 38. eta 39. artikuluetan xedatutakoa ere.

Tercero.– Se cumple lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, así como en los artículos 35.5, 6 y 7, 38 y 39 del Decreto 21/2004, de 3 de febrero, sobre el Reglamento del Registro de Profesiones Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales.

Aipatutako manuak eta aplikatzekoak diren gainerako arauak ikusita, hauxe

VISTOS los preceptos citados y demás normas de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Onartzea Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren estatutuen aldaketa.

Primero.– Aprobar la modificación de los estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa – Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala.

Bigarrena.– Elkargo horren estatutuen aldaketa agindu honen eranskin gisa argitaratzeko agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación de la modificación de estatutos del citado Colegio, mediante el anexo de los mismos a la presente Orden.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak. Agindu honek bukaera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Herri Administrazio eta Justiziako sailburuari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabeteko epean.

La Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Contra dicha Orden, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejero de Administración Pública y Justicia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la citada publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko azaroaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2016.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

eranskina
ANEXO
GIPUZKOAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE GIPUZKOA

(2013ko ekainaren 8an egindako Elkargokideen Batzar Orokorrean onartutako dokumentua)

(Documento aprobado en la Asamblea General de Colegiados celebrada el día 8 de junio de 2013)

I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IZENA, IZAERA ETA EREMUA
DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y ÁMBITO

1. artikulua.– Izena, izaera eta eremua.

Artículo 1.–Denominación, naturaleza y ámbito.

1.– Gipuzkoako Aparejadoreen eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala zuzenbide publikoko korporazio bat da, nortasun juridiko propioa duena, bere helburuak eta egitekoak betetzeko erabateko gaitasuna duena eta barne-egitura eta funtzionamendu-araubide demokratikoak dituena.

1.– El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, siendo democráticos, tanto su estructura interna como su régimen de funcionamiento.

2.– Elkargoa honako hauek osatuko dute: lanbideko helbide bakarra edo nagusia Gipuzkoan daukaten aparejadoreek, arkitekto teknikoek eta Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen unibertsitateko titulu baten jabe direnek, bai eta, lanbideko helbidea beste lurralde-eremu batean izan arren, Elkargo Ofizial honetan sartzeko eskabidea egin dutenek ere.

2.– El Colegio estará integrado por los Aparejadores, Arquitectos Técnicos y quienes estén en posesión de un título universitario que les habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico que tengan establecido su domicilio profesional, único o principal, en Gipuzkoa, así como por aquellos domiciliados en cualquier otra demarcación territorial que hayan solicitado su incorporación al mismo.

3.– Elkargoaren lurralde-eremua Gipuzkoako probintzia da, eta bere egoitza Donostian dago: Gernikako arbolaren pasealekua 21, eranskina.

3 – Su ámbito territorial de actuación es el del Territorio Histórico de Gipuzkoa y su domicilio se encuentra establecido en Donostia / San Sebastián, Paseo del Arbol de Gernika, número 21 Accesorio.

Elkargoaren Gobernu Batzordeak gaitasuna dauka elkargoaren egoitza Gipuzkoako lurralde-eremuko beste leku batera aldatzeko; dena dela, erabaki hori Elkargoko kideen Batzar Orokorrak berretsi beharko du.

La Junta de Gobierno podrá proponer el traslado del domicilio colegial a otra ubicación dentro de la demarcación territorial de Gipuzkoa, para lo que requerirá la autorización de la Asamblea General de colegiados.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ELKARGOAREN HELBURUAK ETA EGINKIZUNAK
FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO

2. artikulua.– Elkargoaren helburuak.

Artículo 2.– Fines del Colegio.

Hona hemen Elkargoaren helburuak:

Son fines del Colegio:

1) Gipuzkoako probintzian lanbidea antolatzea eta, indarrean dagoen legerian hala ezarrita dagoen bitartean, Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuaren ordezkaritza esklusiboa izatea.

1) La ordenación del ejercicio de la profesión y, mientras así esté establecido por la legislación vigente, la representación institucional exclusiva de la profesión regulada de Arquitecto Técnico dentro del ámbito del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2) Elkargoko kideen interes profesionalen defentsa egitea, eta zerbitzu horien kontsumitzaileen eta erabiltzaileen interesak ere defendatzea, gizartearen interes eta beharrizan orokorrekin bat etorriaz.

2) La defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, así como los de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de los mismos, todo ello en congruencia con los intereses y necesidades generales de la sociedad.

3. artikulua.– Elkargoaren eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones del Colegio.

Elkargoak honako eginkizun hauek ditu:

Corresponde al Colegio el ejercicio de las siguientes funciones:

1.– Lanbidean jarduteko elkargoko arauak betetzen diren zaintzea, legezko bateraezintasunak zorrotz zaintzea, eta lanbideko deontologia printzipioei eta Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuari dagozkion egitekoak eta eskumenak arautzen dituzten indarreko xedapenen printzipioei eustea.

1.– Velar por el más estricto cumplimiento de las normas colegiales de actuación profesional, la firme observancia de las incompatibilidades legales, el mantenimiento fiel de los principios de deontología profesional y cuantas obligaciones imponen las disposiciones vigentes que regulan las funciones y competencias de la profesión regulada de Arquitecto Técnico.

2.– Elkargokideei lanbideko Estatutuak eta Barne-Araubideko Erregelamendua, bai eta elkargoko organoek, beren eskumeneko alorretan, hartzen dituzten arauak eta erabakiak ere betearaztea.

2.– Cumplir y hacer cumplir a los colegiados los Estatutos Profesionales y las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materias de su competencia.

3.– Lanbidearen jarduna zaintzea, lanbideari eragiten dioten lege-xedapen oro ezagutu eta betetzea bultzatuaz, eta etika profesionala eta lanbidearen arau deontologikoak betearaziz. Era berean, zerbitzu profesionalen hartzaile direnen eskubide legitimoei zor zaien errespetua begiratuko du eta elkargokideen prestazio profesionalek kalitate-maila egokia dutela ere zainduko du, horretarako interes orokorraren eta eraikuntzaren kalitatearen defentsa eginez.

3.– Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales y haciendo cumplir la ética profesional de las normas deontológicas que les sean específicamente propias, así como velar por el respeto debido a los legítimos derechos de los receptores de los servicios profesionales y por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, defendiendo el interés general y la calidad de la construcción.

4.– Lanbidean eta Elkargoaren beraren funtzionamenduan eragina izan dezakeen guztiaren berri elkargokideei ematea, eta Elkargokideen maila teknikoa, etikoa eta kulturala ahalik eta onena izan dadin sustatzea, haien lanbideko jarduna hobetzeko, eta xede hori lortzeko, ikastaro egokiak antolatzea.

4.– Mantener informados a los colegiados de todo aquello que pueda afectar al ejercicio de la profesión y al propio funcionamiento del Colegio, así como promover su mejor nivel técnico, ético y cultural, al objeto de procurar el perfeccionamiento de su actividad profesional, organizando los oportunos cursos, actividades y servicios de interés en los ámbitos profesionales, científicos, culturales, sociales, asistenciales, económicos y análogos.

5.– Elkargoaren zerbitzuen kontsumitzaile eta erabiltzaile diren pertsonen esku eta elkargokideen esku arreta-zerbitzu iraunkor bat jartzea, kexak eta erreklamazioak aurkezteko urrutiko sistema bat eta bide elektroniko bat eskainiz.

5.– Disponer de un servicio permanente de atención a los colegiados y a las personas consumidoras y usuarias de los servicios del Colegio, que deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

6.– Lanbidearen ordezkapena eta defentsa Administrazioaren, erakundeen, epaitegien, entitateen eta partikularren aurrean. Legitimatuta egongo da lanbidearen interesei eragiten dieten auzietan parte izateko eta eskabide eskubidea erabili ahal izango du Legean jasota dagoen moduan.

6.– La representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercer el derecho de petición, conforme a la Ley.

7.– Lanbideko intrusismo kasuak Administrazioaren aurrean salatzea eta Justizia Auzitegien aurrera eramatea, baita elkarlehia desleialeko kasuak ere, jarduera profesionalei buruzko legerian gai honetaz ezarritako mugekin bat eginez.

7.– Denunciar ante la Administración y perseguir ante los Tribunales de Justicia los casos de intrusismo profesional, así como aquellos supuestos de competencia desleal de los que tenga conocimiento, de conformidad con los límites establecidos en la legislación sobre esta materia para las actividades profesionales.

8.– Elkargoaren ordezkariak izendatzea, halakorik eskatzen duten organizazio publiko edo pribatu, entitate, batzorde eta epaimahaietan parte hartzeko.

8.– Nombrar los representantes del Colegio en las Organizaciones Públicas o privadas, Entidades, Comisiones, Tribunales y Jurados para los que fuese solicitada tal representación.

9.– Diziplinazko ahalmena erabiltzea, elkargokideei zehapenak eta diziplina zuzenketak ezarriz hala egin behar den guztietan. Horretarako, elkargoko estatutuetan araututako prozedura bete beharko da.

9.– Ejercer la facultad disciplinaria, imponiendo sanciones y correcciones a los colegiados cuando hubiere lugar a ello, mediante el procedimiento regulado en los presentes Estatutos.

10.– Elkargokideen artean begirunea eta adeitasuna sustatzea eta elkargokideen artean edo elkargokideen eta beste batzuen artean sortzen diren lanbide-istiluetan esku hartzea, bitartekaritza eta arbitraia egiteko; baina betiere bi aldetakoek hala eskatzen badute.

10.– Procurar la hermandad y consideración entre los colegiados e intervenir en vía de mediación o arbitraje, en los conflictos profesionales que se susciten entre colegiados, o de éstos con terceros cuando así lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas.

11.– Lanbideari eragiten dioten arau- edo legeproiektuei buruzko edo elkargokideen edo elkargoaren helburu eta eginkizunen gaineko erregelamenduzko arau-proiektuei buruzko txostenak egitea, Eusko Jaurlaritzak edo beste edozein administrazio publikok horrelakorik eskatzen badu.

11.– Emitir informes sobre los Proyectos normativos o de Ley que afecten a la profesión o sobre proyectos de normas reglamentarias que se refieran a los fines y funciones del Colegio o de los colegiados, que le sean solicitados por el Gobierno Vasco o por las diversas Administraciones Públicas.

12.– Gai judizialetan peritu gisa lan egin dezaketen elkargokideen zerrenda ematea auzitegiei, bai eta epaitegiek edo auzitegiek eskatzen dizkion txostenak eta irizpenak ere.

12.– Facilitar a los Tribunales de Justicia la relación de los colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como Peritos en los asuntos judiciales, así como emitir informes y dictámenes cuando sean solicitados por el Juzgado o Tribunal.

13.– Unibertsitate-patronatuetan, ikasketa-planak egiteko prozesuetan eta lanbideari dagozkion ikastetxeen antolaketan parte hartzea, bai eta une bakoitzean indarrean dagoen legediak elkargoei esleitzen dizkien beste helburu batzuetan ere.

13.– Participar en los Patronatos Universitarios, intervenir en el proceso de elaboración de los planes de estudio, en la organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, y en cuantos otros fines atribuya a los Colegios la normativa legal vigente en cada momento.

14.– Zerbitzu-Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legean aurreikusitako leihatila bakarra dela medio, profesionalek elkargokide izateko, euren jarduera profesionala bideratzeko eta elkargoan baja emateko web-orri bat eskura izatea, puntu bakarraren bidez, elektronikoki eta urrutitik hala egin dezaten, aipatutako legean aurreikusitako baldintzen arabera.

14.– Disponer de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, el ejercicio de su actividad profesional y su baja en el colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, en las condiciones previstas en dicha legislación.

15.– Elkargokideek jasotako enkargu-oharren komunikazioak erregistratzea eta, bezeroen eskariz edo indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzen arabera nahitaezkoa denean, lan profesionalak eta enkarguok dakartzaten agiri teknikoak ikus-onestea.

15.– Registrar las notas-encargo de actuaciones profesionales recibidas por los colegiados y visar, a solicitud de los clientes o cuando sea obligatorio en los términos establecidos en la normativa vigente, los trabajos profesionales y la documentación técnica en que aquéllos se materialicen.

16.– Zenbatekoak, lansariak edo zerbitzu-sariak kobratzea elkargokideen eskariz.

16.– Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales a petición de los colegiados.

17.– Elkargokideen kuotak eta diru-ekarpenak, Elkargoaren funtzionamenduari eta azpiegiturari eusteko beharrezkoak direnak, zehaztea.

17.– Fijar las cuotas y aportaciones económicas de los colegiados que se consideren necesarias para el funcionamiento y sostenimiento de la estructura del Colegio.

18.– Fondoak biltzea eta administratzea, sarreren eta gastuen urteko aurrekontua prestatuz eta horien likidazioa eta balantzea eginez, eta hori guztia elkargokideen Batzar Orokorrari jakinaraztea, sendetsi dezan.

18.– Recaudar y administrar sus fondos elaborando el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como su liquidación y balance, sometiendo éstos a conocimiento de la Asamblea General de Colegiados para su sanción.

19.– Bere Estatutuak idaztea eta argitaratzea, bai eta Araudia behar bezala interpretatzeko, garatzeko, aplikatzeko edota, hala badagokio, aldatzeko arauak ere, indarrean dagoen legerian ezarritakoarekin bat.

19.– Redactar y publicar sus Estatutos y Reglamentos así como las normas que se consideren oportunas para su correcta interpretación, desarrollo, aplicación y, en su caso, modificación, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

20.– Legediak esleitzen dizkion administrazio-eskumenak erabiltzea, eta administrazioarekin lankidetzan aritzea azterlanak, txostenak, estatistikak eta elkargoaren helburuekin lotutako bestelako jarduerak eginez. Eginkizun horiek guztiak administrazioak eskatuta ala elkargoak berak erabakita egin ahal izango dira.

20.– Ejercer cuantas competencias administrativas le sean atribuidas por la legislación, así como colaborar con la Administración mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, que puedan serle solicitadas o que acuerde formular por propia iniciativa.

21.– Berez Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoarenak diren eginkizunak betetzea, hala egiteko xedatzen bada Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez eta foru eta toki administrazioaren eginkizunak betetzea, edota hala egiteko xedatzen badute administrazio horietako organo eskumendunek ebazpen, erabaki edo hitzarmen bidez. Erabakia Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

21.– Ejercer funciones propias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuando así se disponga por decreto del Gobierno Vasco y de la Administración foral y local del País Vasco o por los órganos competentes de las respectivas Administraciones, mediante resolución, acuerdo o convenio, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del territorio histórico de Gipuzkoa.

Xedapenean, hitzarmenean edo eskuordetze erabakian aurreikusiko dira eginkizun horien helmena eta eginkizunok betetzeko zehaztapenak.

El ejercicio de estas funciones se llevará a cabo con el alcance y en los términos previstos en la disposición, convenio o acuerdo de delegación.

22.– Lanbideko jarduera guztiak barne hartzen dituen Ikuskapen Zerbitzua sortzea.

22.– Crear un Servicio de Inspección que abarque todos los aspectos de actuación profesional.

23.– Urteko Memoria prestatzea. Memoria hau urte bakoitzeko lehen seihilekoaren barruan jendaurrean emango da ezagutzera Elkargoaren web gunean, indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzen eta edukien arabera.

23.– Elaborar la Memoria Anual, que se hará pública en la página web del Colegio dentro del primer semestre de cada año, en los términos y con los contenidos establecidos en la legislación vigente.

24.– Sozietate Profesionalen Elkargoko Erregistroa sortzea eta zaintzea.

24.– Establecer y mantener el Registro Colegial de Sociedades Profesionales.

25.– Elkargokideen jarduera profesionaletik eratorritako dokumentazioa zaintzeko dagozkion neurriak hartzea.

25.– Disponer lo procedente para la custodia de la documentación derivada del ejercicio profesional de los colegiados.

26.– Lanbideko interesentzat onuragarriak diren eta elkargoaren helburuak lortzeko bideratzen diren gainerako egitekoak, elkargokideei buruzko eta berauei ezarritako zigor irmoei buruzko informazio-eskabideei erantzuteko behar direnak barne.

26.– Todas las demás funciones que sean beneficiosas para los intereses profesionales y que se encaminen al cumplimiento de los objetivos colegiales, incluido atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas.

27.– Indarrean dagoen legeriak egotzitako beste edozein egiteko, bai eta elkargokideen zerbitzuen kontsumitzaile eta erabiltzaile diren pertsonak egoki babestu ahal izateko beharrezkoak deritzotenak ere.

27.– Cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente, así como cuantas funciones se consideren necesarias con el fin de obtener una adecuada protección de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus colegiados.

II. TITULUA
TÍTULO II
ELKARGOKIDEAK
LOS COLEGIADOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ELKARGOKIDE EGITEA ETA ELKARGOKIDE MOTAK
COLEGIACIÓN Y CLASES DE COLEGIADOS

4. artikulua.– Elkargokide izan beharra.

Artículo 4.– Obligatoriedad de la colegiación.

Elkargokide izatea nahitaezkoa duten lanbideak lege-mailako arau batek zehaztu artean, lanbideko helbide bakarra edo helbide nagusia Gipuzkoako lurraldean duten Aparejadore eta Arkitekto Teknikoak, edota Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen unibertsitateko titulu baten jabe diren beste profesional batzuk, nahitaez egin behar dira elkargokide. Lanbideko helbidea beste lurralde-eremu batean dutenak, ordea, borondatez egin daitezke elkargokide.

Hasta que una norma con rango de ley establezca las profesiones para las cuales será obligatoria la colegiación, la incorporación al Colegio será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión, por parte de aquellos Aparejadores, Arquitectos Técnicos u otros profesionales que estén en posesión de un título universitario que les habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, que tengan su domicilio profesional único o principal en el territorio de Gipuzkoa. Será voluntaria para los que tengan establecido dicho domicilio en otra demarcación territorial.

5. artikulua.– Elkargokide izateko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento para la colegiación.

1.– Elkargo bateko kide izateko, lehendabiziko eskabidearekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira:

1.– A la primera solicitud de ingreso en un Colegio deberá acompañarse:

a) Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuan aritzeko eskatzailea legez gaitzen duen tituluaren jabe dela egiaztatzen duen dokumentazioa.

a) La documentación acreditativa de la posesión del título que habilite legalmente al peticionario para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico.

b) Aparejadore eta arkitekto teknikoaren lanbidean aritzeko gaitasungabetuta ez dagoela dioen zinpeko aitorpena.

b) La declaración jurada de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.

Elkargokide egiteko izapidea telematikoki egin ahal izango da, Elkargoaren Leihatila Bakarraren bidez. Eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren jatortasuna egiaztatu ahal izateko, Legean aurreikusita dauden Erakundeen arteko administrazio-lankidetzarako prozeduretara jo ahal izango du Elkargoak.

La tramitación de la colegiación podrá realizarse por vía telemática, a través de la Ventanilla Única de la organización colegial. El Colegio podrá acudir a los procedimientos de cooperación interadministrativa entre Autoridades previstos en la Ley para verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Aurkeztu diren agiri guzti horiei buruzko frogagiria emango du Elkargoak, harik eta Gobernu Batzordearen eskatzaileari onarpen-erabakia jakinarazi arte; onarpen-erabakia hogeita hamar eguneko epean hartu beharko da, eskaera egiten denetik zenbatzen hasita. Aipatutako epea igaroko balitz onarpen-erabakirik jakinarazi gabe, Elkargoan alta emanda dagoela ondorioztatuko da.

De la documentación presentada, el Colegio expedirá el oportuno resguardo, hasta tanto se le comunique el acuerdo de admisión por la Junta de Gobierno, que deberá adoptarse dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes a la formalización de la solicitud de incorporación. El transcurso de este plazo sin resolución expresa producirá los efectos de alta en el Colegio.

2.– Eskatzailea beste Elkargo bateko kide bada, elkargokideak berak aurkeztutako egiaztagiri bat nahikoa izango da eta ondoko datuak jasoko dira bertan: titulazioa, egoitza profesionalaren aldaketa, lanbidean profesionalki aritzeko ezgaiturik ez dagoelako adierazpena, eta, hala badagokio, erantzukizun zibileko aseguru profesional bat kontrataturik daukala, Euskal Autonomia Erkidegoan Elkargo Profesionalak arautzen dituen legerian ezarritako baldintzetan.

2.– Cuando el solicitante figurase ya inscrito en otro Colegio, bastará una certificación librada por éste en la que se hagan constar los datos relativos a su titulación, al cambio de residencia profesional, la declaración de que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio profesional y, en su caso, la acreditación de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional, en los términos requeridos por la legislación reguladora de los Colegios Profesionales en el País Vasco.

Homologaturik edo aitorturik dauden atzerriko tituluak –eta bereziki Europar Batasuneko tituluak– dituzten profesionalak Elkargoari atxikita geratuko dira alor hau arautzen duten legezko xedapenek ezarritakoaren arabera.

Los profesionales con títulos extranjeros homologados o reconocidos y en especial los de la Unión Europea quedarán, en su caso, vinculados al Colegio de la forma que dispongan las disposiciones legales reguladoras de esta materia.

3.– Aurretiazko eta beharrezko bermeak direla medio, Elkargokide izateko eskabidea ondoko kasuetan baino ezin izango da ukatu:

3.– La solicitud de admisión sólo podrá ser denegada, previas las garantías necesarias, en los supuestos siguientes:

a) Eskatutako dokumentuak aurkezten ez direnean edo eskumena duten erakundeetako administrazioen arteko lankidetza-sisteman dokumentuen jatortasunari eta askitasunari buruzko arrazoizko dudak azaltzen direnean. Administrazioen arteko lankidetza-sistema legean aurreikusita dago eta bertara jo beharko dute Elkargoek horrelako kasuetan.

a) Cuando no se aporten los documentos requeridos u ofrezcan dudas racionales acerca de su autenticidad y suficiencia no resueltas a través del sistema de cooperación interadministrativa entre Autoridades competentes, previsto en la Ley, al que se acudirá en estos casos por el Colegio.

b) Epai irmo baten bidez, eskatzailea lanbidean aritzeko gaitasungabetua izan denean.

b) Cuando el solicitante hubiese sido condenado por sentencia firme que le inhabilite para el ejercicio de la profesión.

c) Elkargotik kanporatua izatea dakarren diziplina-espediente batean ezarritako zigor baten ondorioz.

c) Como consecuencia de sanción impuesta con ocasión de expediente disciplinario que implique la expulsión de la organización colegial.

Artikulu honetako b) eta c) idatz-zatietan jasotako kasuek bakarrik izango dituzte ondorioak zigorrak edo zehapenak bere horretan dirauen bitartean.

Los supuestos contemplados en los apartados b) y c) del presente artículo sólo producirán efectos mientras subsista la condena o sanción.

4.– Elkargokide izateko eskabidea onartuz gero, Elkargoak ezarrita daukan sarrera-kuota ordaindu beharko da.

4.– La colegiación dará lugar al pago de la cuota de incorporación que el Colegio tenga establecida.

6. artikulua.– Jarduneko eta ez-jarduneko elkargokideak.

Artículo 6.– Colegiados ejercientes y no ejercientes.

Aparejadoreak, arkitekto teknikoak eta Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuan jarduteko gaitzen duen unibertsitateko titulu baten jabe direnek jarduneko elkargokideak edo ez-jardunekoak izan ahalko dira.

Los Aparejadores, Arquitectos Técnicos y quienes estén en posesión de un título universitario que les habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico podrán incorporarse al Colegio en calidad de ejercientes o de no ejercientes.

Elkargoan jarduneko elkargokidea izatea ala ez-jardunekoa izatea borondatezko kontua izango da eta ez du izango zerikusirik lanbidean aritzeko moduarekin. Hala ere, ikus-onespenak egiten jardun nahi izanez gero, ezinbestean izan beharko da jarduneko elkargokidea.

La adscripción al Colegio como ejerciente o no ejerciente será voluntaria, con independencia de cuál sea la forma en que se ejerza la profesión. No obstante, quienes deseen desarrollar actividades sujetas a visado deberán tener obligatoriamente la condición de colegiados ejercientes.

7. artikulua.– Jarduneko elkargokide izatetik ez-jardunekoa izatera eta alderantziz.

Artículo 7.– Modificación de la situación de colegiado ejerciente a no ejerciente y viceversa.

Elkargoan duen egoera aldatu nahi duen elkargokideak, jardunekoak edo ez-jardunekoak, idatziz jakinarazi beharko dio Elkargoari egoera aldatzeko asmoa, eta idazkia Gobernu Batzordeari zuzenduko dio.

El colegiado ejerciente o no ejerciente que desee modificar su situación colegial deberá notificarlo al Colegio por escrito dirigido a la Junta de Gobierno.

Gobernu Batzordeak hamar eguneko epea izango du eskabidea ebazteko.

La Junta de Gobierno del Colegio resolverá sobre su solicitud en el plazo de diez días.

Lanbideko jardueraren bat bukatu gabe egonez gero, ezin izango da jarduneko elkargokidea izatetik ez-jardunekoa izatera aldatu.

No podrá autorizarse la modificación de colegiado ejerciente a no ejerciente, si existieran actuaciones profesionales pendientes de finalización.

8. artikulua.– Lanbidearen jardutea.

Artículo 8.– Ejercicio de la profesión.

1.– Arkitekto Teknikoen lanbide arautua indarrean dauden arauek zuzenduko dute eta honako hauen menpe egongo da: lanbidea arautzen duten aginduak, Lehia babesteko legea, Bidegabeko lehiaren legea, Eraikuntza antolatzeko legea, bateraezintasunen arloko arauak eta araudi aplikagarriak eskatzen dituen zerga eta aseguru arloko betebeharrak.

1.– El ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico se regirá por las normas vigentes, estando sometida a las prescripciones reguladoras de la misma, a la Ley de Defensa de la Competencia, a la Ley de Competencia Desleal, a la Ley de Ordenación de la Edificación, a las normas en materia de incompatibilidades y a las obligaciones de índole tributaria y de aseguramiento exigidas por la normativa aplicable.

2.– Elkargokideek banaka edo taldean lan egin ahal izango dute, Sozietate Profesionalen legeriak dioenarekin bat eta Elkargoak ezarritako araudiarekin bat, halakorik ezarri badu.

2.– Los colegiados podrán desarrollar su ejercicio profesional de forma individual o asociada, con arreglo a lo dispuesto en la legislación Sociedades Profesionales y, en su caso, en la normativa colegial establecida al efecto.

9. artikulua.– Gipuzkoako lurralde-eremuan aldi baterako lanbidean aritzea.

Artículo 9.– Ejercicio temporal de la profesión en la demarcación territorial de Gipuzkoa.

1.– Beste lurralde-eremu batzuetako Elkargoetako kide diren profesionalen jarduerak.

1.– Actuaciones profesionales de colegiados en otras demarcaciones.

Beste lurralde-eremu bateko kide diren profesionalek Gipuzkoako lurralde-eremuan burutu ahal izango dute dagokien jarduera profesionala, honako Estatutuetako 33. artikuluan jasotako kasuetan.

Los colegiados en otras demarcaciones territoriales podrán ejercer en el ámbito territorial de Gipuzkoa, en los supuestos contemplados en el artículo 33 de los presentes Estatutos, la actuación profesional de que se trate.

Onuradun gisa dagozkien eta elkargoko kuotan sartuta ez dauden zerbitzuen truke, Gipuzkoako elkargokideei normalean eskatzen ez zaizkien kontraprestazioak ordaintzeko eskakizunik ezin izango die egin Elkargoak.

El Colegio no podrá exigirles el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a los colegiados de Gipuzkoa por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

Profesional horiek Gipuzkoako Elkargoko kide-izaera ez dute; beraz, Gipuzkoako Elkargoan ez dute eskubide politikorik eta eskubide osoko kide gisa ezin izango dute Elkargoko organoetan parte hartu.

Esos profesionales no tienen la condición de colegiados en Gipuzkoa y, en consecuencia, no disfrutan de derechos políticos ni podrán participar en calidad de miembros de pleno derecho en los órganos del Colegio.

2.– Europar Batasuneko estatu kideetakoak diren profesionalen aldi baterako jarduna.

2.– Ejercicio temporal por profesionales de Estados miembros de la Unión Europea.

Europar Batasuneko estatu kide bateko profesional bat Gipuzkoara aldi baterako etorriz gero, indarrean dagoen legerian xedatutakoa aplikatuko da, Europar Erkidegoaren Zuzenbidean lanbide-prestakuntzak aitortzeaz ezarritakoa betez.

En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones.

Gipuzkoan luzaro gelditzeko asmoz etorri diren Europar Batasuneko profesionalei, lanbidean aritzeko asmoa baldin badute, indarrean dauden Europar Batasuneko arauak aplikatuko zaizkie kasu bakoitzean. Halaber, lanbidean euren kasa jardun ahal izango dute, baita lanbide bereko eta lanbide ezberdineko profesionalekin batera ere. Euren kasa jardunez gero nahiz beste batzuekin batera jardunez gero, sozietate gisa jokatzeko aukera izango dute, legeetan aurreikusita dauden zeinahi forma juridiko hartuz.

A los profesionales de la Unión Europea que se establezcan con carácter permanente en el ámbito territorial de Gipuzkoa y pretendan ejercer la profesión en el mismo, se les aplicarán las normas comunitarias que rijan en cada caso. Asimismo, podrán ejercer su profesión individualmente o de forma conjunta con profesionales de la misma o distinta actividad profesional. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá actuar en forma societaria, adoptando cualquiera de las formas previstas en las leyes.

10. artikulua.– Elkargokide izaera galtzea.

Artículo 10.– Pérdida de la condición de colegiado.

1.– Elkargokide izaera honako arrazoi hauengatik gal daiteke:

1.– La condición de colegiado se perderá por las siguientes causas:

a) Norberaren borondatez uko egiteagatik edo elkargoan baja emateagatik. Horrelakoetan, interesatuak horren berri eman beharko du Elkargoko lehendakariari zuzendutako idazki baten bidez.

a) Por renuncia o baja voluntaria, comunicada por el interesado mediante escrito dirigido al Presidente del Colegio.

b) Urtebeteko ohiko eta ezohiko kuotarik ez ordaintzeagatik.

b) Por impago de las cuotas ordinarias o extraordinarias durante un año.

c) Elkargoak eskainitako zernahi zerbitzuren truke fakturatu zaizkion zenbatekoetan, urtebeteko edo gehiagoko atzerapenarekin ibiltzeagatik.

c) Por incurrir en un retraso de más de un año en el pago de los importes facturados por cualquier tipo de servicio colegial prestado.

d) Heriotzagatik.

d) Por fallecimiento.

2.– Aurreko paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan aurreikusitako arrazoiak, elkargokide izaera galtzea ekar dezaketenak, aplikatzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik ordaintzeko errekerimendua modu frogagarrian eta espresuki egin izana.

2.– Para la aplicación de las causas de pérdida de la condición de colegiado previstas en los supuestos b) y c) del apartado anterior, será preciso el previo requerimiento de pago realizado de forma expresa y fehaciente, así como la adopción y firmeza del correspondiente acuerdo.

3.– Elkargokide izaera galdu arren, ezinbestean bete beharko ditu sortutako betebeharrak.

3.– La pérdida de la condición de colegiado no le liberará del cumplimiento de las obligaciones vencidas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ELKARGOKIDEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS

11. artikulua.– Elkargokideen eskubideak.

Artículo 11.– Derechos de los colegiados.

Elkargokideek honako eskubideak izango dituzte:

Los colegiados tendrán los siguientes derechos:

1.– Lanbideko interesak babestea eta zaintzea.

1.– La defensa y la protección de sus intereses profesionales.

2.– Lanbideko jardueren gaineko laguntza eta aholkularitza jasotzea.

2.– Asistencia y asesoramiento en el ejercicio de su actividad profesional.

3.– Korporazioko bizitzan parte hartzea, batzar nagusietara joanez eta bertan parte hartuz.

3.– Participar activamente en la vida corporativa, asistiendo e interviniendo en las Asambleas Generales.

4.– Elkargoko organoetara jotzea eskabideak, proposamenak eta emendakinak aurkeztuz.

4.– Dirigirse a los órganos colegiales, presentando peticiones, propuestas y enmiendas.

5.– Zuzendaritza karguetara heltzeko hautagai aurkeztea, estatutuetan ezarritako baldintzetan.

5.– Presentarse como candidato para ocupar cargos directivos, en las condiciones estatutariamente establecidas.

6.– Gobernu Batzordeko kideak eta Elkargoko gainontzeko organoetakoak aukeratzea.

6.– Elegir a los componentes de la Junta de Gobierno y demás órganos del Colegio.

7.– Gobernu-organoek izendatutako elkargo-jarduera eta zereginetan laguntzea eta parte hartzea, batzordeen edo lan-taldeen bidez.

7.– Colaborar e intervenir en las actividades y tareas colegiales, a través de las Comisiones o Grupos de Trabajo, para los que haya sido designado por los órganos de gobierno.

8.– Elkargoko zerbitzuak erabiltzea eta Elkargoak ezarritako prestazioak eskuratzea.

8.– Utilizar los servicios y obtener las prestaciones establecidas por el Colegio.

9.– Elkargoko organoen ebazpenak errekurritzea.

9.– Recurrir contra las resoluciones de los órganos colegiales.

10.– Elkargoaren arbitrajea eta adiskidetzea eskatzea beste elkargokide batzuekin sortutako lanbideko gorabeherak direla eta.

10 – Solicitar el arbitraje y conciliación del Colegio en las cuestiones de carácter profesional que se susciten con otros colegiados.

11.– Ezohiko Batzar Orokorra deitzeko eskatzea estatutuetan ezarritako baldintzetan.

11.– Solicitar la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria en los términos establecidos estatutariamente.

12. artikulua.– Elkargokideen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de los colegiados.

Elkargokideek honako betebeharrak izango dituzte nahitaez:

Los colegiados están obligados a:

1.– Erakunde profesionalaren Estatutuak betetzea, arau deontologikoak betetzea, honako estatutuak eta estatutuok osatu eta garatzen dituzten arauak betetzea, eta lanbidea arautzen duen araudia betetzea.

1.– Cumplir los Estatutos de la Organización profesional, las normas deontológicas, los presentes Estatutos y las normas que los complementen y desarrollen, así como la normativa reguladora de la profesión.

2.– Elkargoko karguren bat betetzeko hautatuak izanez gero, kargua zintzoki betetzea.

2.– Desempeñar fielmente los cargos colegiales para los que fuesen elegidos.

3.– Elkargoari jakinaraztea ezagutzen dituen lanbideko intrusismo-kasuak eta lanbidearen izen onarentzat eragin txarra duten legez edo arauz kanpoko jarduerak, Elkargoak dagozkion neurriak har ditzan, hala badagokio.

3.– Comunicar al Colegio los casos de intrusismo y de actuaciones ilegales o irregulares que afecten al prestigio de la profesión y de las que tengan conocimiento a fin de que en su caso, pueda ejercitar las acciones que correspondan.

4.– Elkargoa mantentzeko diruz laguntzea honako hauek garaiz ordainduz: Elkargoko ohiko eta ezohiko kuotak, eta Elkargoari eskatutako eta Elkargoak eskainitako zerbitzuen prezioa.

4.– Contribuir económicamente al sostenimiento del Colegio, mediante el puntual pago de las cuotas colegiales, ordinarias y extraordinarias, así como del abono del precio de los servicios solicitados y prestados por el Colegio.

5.– Nahitaez betetzea lanbideko prestakuntzaren, sekretu profesionalaren, aseguruak izenpetzearen eta derrigorrezko lanaren arloko betekizunak, hala xedatzen baitu Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeko I. tituluko III. kapituluak.

5.– Cumplir las obligaciones que, en materia de formación, secreto profesional, aseguramiento y ejercicio profesional forzoso les vienen impuestas en el Capítulo III del Título I de la Ley 18/1997, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco.

III. TITULUA
TÍTULO III
GOBERNU ORGANOAK
ÓRGANOS DE GOBIERNO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
DEFINIZIOA
DEFINICIÓN

13. artikulua.– Organoak.

Artículo 13.– Órganos.

Honako hauek dira Elkargoko gobernu, administrazio, zuzendaritza eta kudeaketaz arduratzen diren organoak:

Son órganos encargados del gobierno, administración, dirección y gestión del Colegio:

a) Batzar Orokorra.

a) La Asamblea General.

b) Gobernu Batzordea.

b) La Junta de Gobierno.

c) Elkargoko lehendakaria.

c) El Presidente del Colegio.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ELKARGOKIDEEN BATZAR OROKORRA
LA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS

14. artikulua.– Izaera eta osaera.

Artículo 14.– Carácter y composición.

Batzar Orokorra Elkargoko organo subirano eta gorena da, eta eskubide guztiak erabiltzeko gaituta dauden elkargokide guztiek osatuko dute.

La Asamblea General es el órgano soberano y supremo de gobierno del Colegio y está constituida por todos los colegiados que se encuentren en pleno uso de sus derechos.

Batzar Orokorraren erabakiak betebeharrekoak dira elkargokide guztientzat eta estatutu hauek ezarritako atribuzioen mugen barruan hartuko dira.

Sus acuerdos, adoptados dentro de las atribuciones que en los presentes Estatutos se fijan para la misma, obligan a todos los colegiados.

15. artikulua.– Batzar Orokorraren eskumena.

Artículo 15.– Competencia de la Asamblea General.

Honako hauek dira Batzar Orokorraren eskumenak:

Es de su competencia:

1.– Estatutuak eta Sozietate Profesionalen Elkargoko Erregistroaren Araubidea onartzea eta aldatzea.

1.– Aprobar y modificar los Estatutos, y el Reglamento del Registro Colegial de Sociedades Profesionales.

2.– Elkargokideek ordaindu behar dituzten ohiko eta ezohiko kuotak erabakitzea, Elkargoak egindako izapideen prezioak erabakitzea eta Elkargoak jaso behar dituen bestelako diru-ekarpenak erabakitzea.

2.– Acordar las cuotas ordinarias y extraordinarias a satisfacer por los colegiados, los precios de las tramitaciones colegiales y cualesquiera otras aportaciones económicas que corresponda percibir al Colegio.

3.– Ohiko eta ezohiko aurrekontuak onartzea, eta Urteko aginduzko Txostena eta ekitaldi bakoitzeko kontuen Likidazioa onartzea.

3.– Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como la preceptiva Memoria Anual y la Liquidación de cuentas de cada ejercicio.

4.– Elkargoaren jabegoko ondasunak inbertitzeko proposamenen gaineko erabakiak hartzea, eta, bereziki, higiezinak erosi eta saltzeari buruzko erabakiak hartzea.

4.– Decidir sobre las propuestas de inversión de los bienes propiedad del Colegio y, en especial, sobre la adquisición y venta de los inmuebles.

5.– Gobernu Batzordeko kideei buruz egiten diren konfiantzazko eta zentsurazko mozioak ebaztea eta, mozioak aurrera eginez gero, Gobernu Batzordeko kideei kargua uztarazteko ahalmena izango du, beti ere Estatutu hauek xedatzen dutenarekin bat.

5.– Resolver sobre las mociones de confianza o de censura formuladas respecto de los componentes de la Junta de Gobierno, con la potestad de cesarles en sus cargos en el caso de prosperar la moción de censura, de acuerdo con lo que establezcan los presentes Estatutos.

6.– Gobernu Batzordeak hartutako zenbait jarduera berrestea, baldin eta legez ez badira Batzar Orokorrari dagozkion jarduerak, eta ustekabekoak, geroraezinak edo presazkoak izateagatik Batzar Orokorraren aldez aurreko akordiorik jaso ez badute.

6.– Ratificar aquellas actuaciones de la Junta de Gobierno que, por su carácter imprevisto, inaplazable o urgente, y siempre que no se refieran a cuestiones reservadas por imperativo legal a la Asamblea General, no hayan podido obtener el acuerdo previo de la misma.

7.– Gobernu Batzordean hutsik dauden karguak betetzeko Gobernu Batzordeak berak egindako behin-behineko izendapenak berrestea edo, bestela, izendapen berriak erabakitzea.

7.– Ratificar, en su caso, los nombramientos provisionales de los cargos vacantes de la Junta de Gobierno efectuados por la misma, o bien acordar los nuevos nombramientos.

8.– Elkargoko gobernu eta kudeaketa organoetan karguak dauzkaten elkargokideek jaso behar dituzten ordainsariak erabakitzea.

8.– Decidir las asignaciones que deban percibir los colegiados que desempeñen cargos en los órganos de gobierno y gestión del Colegio.

9.– Aurreko Batzar Orokorretako aktak onartzea, behar denean.

9.– Aprobar, si procede, las actas de las anteriores Asambleas Generales.

10.– Elkargoaren ordezkaritzak sortu edo kentzea eta horien funtzionamendu-arauak ezartzea.

10.– Establecer o suprimir las Delegaciones del Colegio, así como fijar sus normas de funcionamiento.

11.– Beharrezkoa ikusten bada, lanbideko zenbait gai hobeto aztertzeko batzordeak sortzea, eta halakorik sortuz gero, funtzionamendu-arauak ere ezartzea.

11.– Crear Comisiones cuando así lo estime conveniente para el mejor estudio de los asuntos profesionales, fijando, en su caso, sus normas de funcionamiento.

12.– Edozein sozietate motatan parte hartzea edo horrelakoak sortzea, baldin eta haien helburu soziala lanbideko interesekin bat badator.

12.– Constituir cualquier clase de sociedades o participar en las mismas, siempre que su objeto social sea conforme con los intereses de la profesión.

16. artikulua.– Batzar Orokor motak.

Artículo 16.– Clases de Asambleas Generales.

Batzar Orokorrak bi motatakoak izango dira: ohikoak eta ezohikoak.

Las Asambleas Generales serán de dos clases: Ordinarias y Extraordinarias.

1.– Ohiko Batzar Orokorrak:

1.– Asambleas Generales Ordinarias:

Elkargokideek urtean bitan egingo dute Batzar Orokorra.

Los colegiados se reunirán en Asamblea General ordinaria dos veces al año.

Lehenengoa urteko lehenengo seihilekoan egingo da. Batzar horretan nahitaez aztertu, onartu edo gaitzetsi egin beharko dira, beharrezkoa bada, aurreko ekitaldiko kontuak eta Gobernu Batzordeak Batzar Orokorrari aurkeztutako memoria. Memoria horretan, Legean ezarritako edukiak jasotzeaz gain, argi eta garbi adierazi beharko da aurreko urtean egindako lana. Elkargokideek memoriaren berri behar bezala izan dezaten, Batzar Orokorra egin baino gutxienez hamar egun naturaleko aurrerapenaz egongo dira haien eskura kontuak, memoria, deialdia eta behin-behineko gai-zerrenda.

La primera tendrá lugar dentro del primer semestre, siendo obligatorio incluir en la misma el examen, aprobación o censura, si procediera, de las cuentas del ejercicio anterior, así como de la Memoria que la Junta de Gobierno someta a su conocimiento y en la que, además de recogerse los contenidos establecidos en la Ley, se expondrá con claridad y precisión, la labor realizada en el año precedente. Para el mejor conocimiento de los colegiados, ambos documentos, junto con la convocatoria y el orden del día definitivo, deberán estar a disposición de los mismos, al menos con diez días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea.

Bigarrena laugarren hiruhilekoan egingo da, eta Batzar horretan hurrengo ekitaldiko aurrekontuak aurkeztu beharko dira. Aurrekontuak, deialdia eta behin betiko gai-zerrenda elkargokideen eskura egon beharko dira Batzarra egin baino hamar egun lehenagotik.

La segunda Asamblea General ordinaria se celebrará durante el cuarto trimestre, presentándose en ella los presupuestos del ejercicio siguiente, que deberán estar igualmente a disposición de los colegiados, con la convocatoria y el orden del día definitivo, diez días naturales antes de la reunión.

2.– Ezohiko Batzar Orokorrak.

2.– Asambleas Generales Extraordinarias.

Gainontzeko Batzar Orokorrak ezohikoak izango dira eta Gobernu Batzordeak erabaki duelako edo eskubide guztiak erabiltzeko gaituta dauden elkargokideen % 20k eskatu duelako egingo dira. Elkargokideek eskatutako deialdietan, elkargokide horiek zehatz-mehatz adierazi beharko dute zeintzuk gai aztertu nahi dituzten eta eskabidea Elkargoan sartu eta hurrengo hogeita hamar egun naturaletan egin beharko da Batzarra.

Las demás Asambleas Generales tendrán la consideración de Extraordinarias y podrán ser convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno, o cuando lo soliciten por escrito un mínimo del 20% de los colegiados que se hallen en el uso de sus derechos colegiales, exponiendo con precisión los asuntos a tratar. En este último caso, la celebración de la Asamblea General deberá tener lugar dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en el Colegio de la solicitud.

17. artikulua.– Deialdia eta Batzarretako quoruma.

Artículo 17.– Convocatoria y quórum de las Asambleas.

Batzar Orokorretako behin-behineko gai-zerrenda Gobernu Batzordeak egingo du eta elkargokide guztiei bidaliko die deialdiarekin batera, batzarra egiteko eguna baino hogeita hamar egun natural lehenago, Batzar Orokorra bada; Ezohiko Batzarra bada, hamar egun natural lehenago bidaliko die.

El orden del día provisional de las Asambleas Generales será elaborado por la Junta de Gobierno y remitido a todos los colegiados junto con la convocatoria, treinta días naturales antes de la fecha de la celebración, en el caso de las Asambleas Generales Ordinarias, y diez días naturales, en las Extraordinarias.

Batzarrak egin baino gutxienez hamar egun lehenago, behin betiko gai-ordena bidaliko zaie elkargokideei. Behin betiko kai-ordenan honakoak jasoko dira: behin-behinekoan jasotakoak eta gutxienez hamar elkargokideen artean proposatutako gaiak. Elkargokideek proposatutako gaiak aurkeztu ahal izateko, elkargokide horiek idazki bat bidali beharko diote Gobernu Batzordeari batzarra egin baino hamabost egun lehenago. Behin betiko kai-ordenan jasotako gaiei buruzko erabakiak baino ez dira hartuko.

Con una antelación mínima de diez días naturales a la celebración de la Asamblea, se remitirá a los colegiados el orden del día definitivo, en el que se incluirán, además de los temas ya reseñados en el provisional, las cuestiones que hayan sido propuestas por un mínimo de diez colegiados, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno con una antelación de quince días naturales a dicha fecha de celebración. Sólo podrán ser tratados y adoptados acuerdos en los asuntos que figuren en el orden del día definitivo.

Elkargokideek galderak eta eskaerak egin ahal izango dituzte gai-ordenaren bukaeran horretarako dagoen atalean, idatziz egin beharko dituzte eta batzarreko eguna baino hamabost egun natural lehenago. Batzarrean bertan ere egin daitezke ahoz, baina horrelakoetan, Gobernu Batzordeak galderak eta eskaerak kontuan hartuko ditu, baldin eta horiek erantzuteko ez badu aldez aurretik dokumentaziorik behar.

En el capítulo de Ruegos y Preguntas, que cerrará el orden del día, los colegiados podrán formular los mismos, por escrito, y con una antelación de quince días naturales a la fecha de la celebración de la Asamblea. Los que se hagan verbalmente en la propia reunión sólo serán tomados en consideración por la Junta de Gobierno, en cuanto puedan ser adecuadamente contestados sin previa documentación.

Batzar Orokorra baliokoa izateko, gutxienez elkargokideen erdia gehi bat aurkeztu beharko dira lehengo deialdian. Ez badira horiek biltzen, bigarren deialdia egingo da ordu erdiren buruan, eta berdin izango dio zenbat elkargokide biltzen diren.

Para la constitución válida de la Asamblea General será precisa la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de los colegiados, en primera convocatoria. De no alcanzarse tal concurrencia, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria, treinta minutos más tarde de la hora fijada para la primera, cualesquiera que sean los colegiados presentes.

18. artikulua.– Batzarren osaera eta garapena.

Artículo 18.– Constitución y desarrollo de las Asambleas.

Elkargoko lehendakaria edo haren ordezkoa izango da Batzar Orokorretako buru, eta bertan dauden Gobernu Batzordeko kideek osatuko dute Mahaia. Elkargoko idazkaria edo haren ordezkoa izango da Batzarreko idazkaria.

Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Colegio o quien le sustituya y la Mesa estará constituida por los miembros de la Junta de Gobierno asistentes. Actuará como Secretario el del Colegio, o quien le sustituya.

Mahaiko lehendakariak gai-ordenako atal bakoitza eztabaidatzeko agindua emango du, eta lehendabizi txostengileari emango dio hitza. Txostengileak bukatu ondoren, eztabaida hasiko da hitza emanez hura eskatzen duten elkargokideei. Mahaiko kideek eta txostengileak nahi duten guztietan hitz egin ahal izango dute. Lehendakariak erabakitzen duenean gaia nahikoa eztabaidatu dela, erabaki-proiektua bozkatzeko aginduko du.

El Presidente de la Mesa someterá a debate cada punto del orden del día, comenzando por conceder la palabra al ponente. Finalizada la intervención de éste, se iniciarán los debates dando la palabra a los colegiados que lo soliciten. Los componentes de la Mesa y el ponente podrán intervenir cuando lo estimen necesario. Cuando el Presidente considere suficientemente debatido un asunto, someterá a votación el oportuno proyecto de acuerdo.

Txostengilea ez badago batzarrean, gaixorik dagoelako edo behar bezala justifikatutako beste arrazoiren batengatik, beste txostengile baten esku utzi ahal izango du bere txostenaren defentsa. Horretarako, idazki bat aurkeztu beharko dio Gobernu Batzordeari Batzar Orokorra egin baino lehen. Txostenaren defentsa egin beharko duen elkargokideak ere bere adostasuna adierazi beharko du idazki horretan.

En los casos de ausencia, enfermedad u otra causa debidamente justificada, el ponente podrá delegar en otro colegiado la defensa de su ponencia, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio antes de la celebración de la Asamblea General, suscrito con la conformidad del colegiado a cuyo favor se haga la delegación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GOBERNU BATZORDEA
LA JUNTA DE GOBIERNO

19. artikulua.– Izaera eta osaera.

Artículo 19.– Carácter y composición.

Gobernu Batzordea Elkargoko zuzendaritza-organoa da eta Elkargoaren zuzendaritzaz, administrazioaz eta gobernuaz arduratu behar da, Elkargoaren helburuak eta eginkizunak ahalik eta modu eraginkorrenean betetzeko behar diren jarduerak garatuz. Estatutuek espresuki Batzar Orokorrari ematen ez dizkioten eginkizunak burutzeko eskumena Gobernu Batzordearena izango da.

La Junta de Gobierno es el órgano rector al que corresponde la plena dirección, administración y gobierno del Colegio, desarrollando las actividades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines y funciones. Sin perjuicio de las funciones que en los presentes Estatutos se señalan a la Asamblea General, se entenderá que cuando no haya una atribución expresa de las mismas a ésta, la competencia para su realización será de la Junta de Gobierno.

Gobernu Batzordea osatuko dutenak honako hauek izango dira: Lehendakaria, Idazkaria, Diruzain-Kontularia eta gutxienez bi batzordekide.

La Junta de Gobierno en pleno estará compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero-Contador y Vocales en número no inferior a dos.

Elkargoaren kudeaketarako egoki ikusten bada, batzordekide kopurua aldatu ahal izango da, baina lehendabizi Batzar Orokorrak onartu beharko du aldaketa.

El número de Vocales será susceptible de modificación, cuando así conviniere a la gestión del Colegio y previa aprobación por la Asamblea General.

20. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 20.– Competencias.

Honako hauek dira Gobernu Batzordearen eskumenak:

Serán competencias de la Junta de Gobierno:

1.– Elkargokide egiteko eskabideak ebaztea.

1.– Resolver sobre la admisión de las solicitudes de colegiación.

2.– Jardun profesionala arautzen duten lege eta arau bereziak eta orokorrak betetzea eta elkargokideei betearaztea, bai eta honako hauek betearaztea ere: Estatutu hauek, aplikatu beharreko Erregelamenduak, eta Batzar Orokorrak eta Gobernu Batzordeak eskumena duten gaien inguruan hartutako erabakiak.

2.– Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes y normas generales y especiales a que deba sujetarse su actuación profesional, así como los presentes Estatutos, y Reglamentos de aplicación, interpretándolos y supliendo sus lagunas y deficiencias, así como los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por la propia Junta de Gobierno en el ámbito de su competencia.

3.– Elkargokideen defentsa egitea lanbideko gaietan.

3.– Defender a los colegiados en el desempeño de su actuación profesional.

4.– Elkargokideek jokabide egokia izan dezaten zaintzea, bai lanbidean, bai haien arteko harremanetan bai hirugarren batzuekin dituzten harremanetan.

4.– Velar por el adecuado comportamiento profesional de los colegiados, tanto en sus relaciones mutuas, como en las que tengan con terceros.

5.– Lanbidean aritzeko legez gaitu gabe daudenei lanbidean aritzea galaraztea, eta beharrezkoa bada, lanbidean aritzea galarazteko behar diren egintzak sustatzea.

5.– Impedir el ejercicio de la profesión a quienes no se hallen habilitados legalmente para ello, promoviendo en caso necesario las acciones oportunas.

6.– Batzar Orokorretara dei egitea estatutuak ezarritako epeetan eta Ezohiko Batzarretara dei egitea Estatutuetako 16. artikuluan xedatutakoaren arabera.

6.– Convocar las Asambleas Ordinarias, dentro de los plazos estatutarios, y las Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los presentes Estatutos.

7.– Aurrekontuak, balantzea eta emaitzen kontua idaztea eta Batzar Orokorrari kontuak ematea.

7.– Redactar los presupuestos, el balance y la cuenta de resultados, rindiendo cuentas a la Asamblea General.

8.– Elkargoak urtero garatutako jardueren gaineko Memoria idaztea. Kudeaketari buruz Batzar Orokorrak duen iritzia eskatzea izango da Urteko Memoria honen helburua, Legean ezarrita dauden baldintzen eta edukien araberakoa izango da eta lehen seihilekoaren barruan emango da jakitera Elkargoaren web gunean.

8.– Redactar la Memoria de las actividades desarrolladas por el Colegio durante cada año. Esta Memoria Anual, que tendrá como finalidad someter a la consideración de la Asamblea General la gestión realizada, se ajustará a los términos y contenidos establecidos en la Ley y se hará pública en la página web del Colegio dentro del primer semestre.

9.– Elkargoko kideak hautatzeko hauteskundeetarako deialdiak argitaratzea eta hauteskunde-egutegia onartzea.

9.– Publicar las convocatorias de elecciones para proveer los cargos de la misma y aprobar el calendario electoral.

10.– Elkargoko estatutuak onartzeko eta berritzeko prozedura bultzatzea, bere ekimenez, edo eskubide guztiak erabiltzeko gaituta dauden elkargokideen % 20k gutxienez idatziz hala eskatzen dutenean.

10.– Impulsar el procedimiento de la aprobación y reforma de los Estatutos del Colegio, por iniciativa propia o cuando lo soliciten por escrito un mínimo del 20% de los colegiados que se hallen en el uso de sus derechos colegiales.

11.– Kideentzat interesgarri izan daitezkeen jarduera eta zerbitzu komunak antolatzea arlo profesionalean, prestakuntzakoan, kulturalean, dibertimenduzkoan, sorospenekoan eta antzeko beste batzuetan, bai eta, beharrezkoa bada, graduatu ondokoen lanbideko prestakuntza arloan ere.

11.– Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, recreativo, asistencial y otros análogos y, en su caso, cursos para la formación profesional de los posgraduados.

12.– Elkargoko administrazio-zerbitzuak antolatzea, egoki iruditzen zaizkion departamentu, batzorde, lantalde edo zerbitzuak sortuz edo ezabatuz, Elkargoaren jarduera ahalik eta ondoen burutu dadin. Era berean, horien funtzionamendurako arauak eta erregelamenduak idatziz jarriko ditu eta, egoki iritziz gero, onartu egingo ditu.

12.– Organizar los servicios administrativos del Colegio, creando o disolviendo cuantos departamentos, comisiones, grupos de trabajo o servicios estime oportuno, para la mejor realización de la actividad colegial, redactando y aprobando, en su caso, las normas y reglamentos de funcionamiento de los mismos.

13.– Ordezkariak izendatzea, halakorik behar denean.

13.– Designar representantes o delegados en los supuestos en que se estime oportuno.

14.– Elkargoko fondoak bildu eta administratzea.

14.– Recaudar y administrar los fondos del Colegio.

15.– Kontuetan mugimenduak egiteko baimena ematea kontuak irekitzen direnean edo intsuldaketak egiten direnean.

15.– Autorizar los movimientos de fondos en los casos de apertura o traspaso de cuentas bancarias.

16.– Beharrezko baimenak ematea, Batzordeko beste kide batzuek sinadura izan dezaten banku-kontuetan, edo Elkargoko Gerenteak ere izan dezan, Lehendakariak eta Diruzain-Kontulariak izateaz gain.

16.– Establecer las autorizaciones que sean precisas para que, además del Presidente y el Tesorero-Contador, puedan disponer de firma en cuentas bancarias otros miembros de la Junta o el Gerente del Colegio en su caso.

17.– Presazko jarduerei eta geroraezinezkoen gaineko erabakiak hartzea, baldin eta legez Batzar Orokorraren eskumenekoak ez badira. Eta horien berri ematea Batzar Orokorrari hurrengo batzarrean.

17.– Decidir sobre las actuaciones urgentes e inaplazables que no estén reservadas a la Asamblea General por imperativo legal, dando cuenta de ello a la misma en la próxima reunión plenaria que se celebre.

18.– Elkargokideen eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen arreta-zerbitzua antolatzea, indarrean dauden Estatutu hauetako 38. artikuluan ezarritakoaren arabera.

18.– Organizar el servicio de atención a colegiados y a consumidores y usuarios, que se regula en el artículo 38 de los vigentes Estatutos.

19.– Diziplina-eginkizuna erabiltzea Estatutu hauetan ezarritako baldintzetan.

19.– Ejercer la función disciplinaria, en los términos establecidos en los presentes Estatutos.

20.– Lanbide-arloko gaietan esku hartzea kontziliazio eta arbitraje bidean, baldin eta aldez aurretik elkargokideek hori eskatu badute.

20.– Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en cuestiones de índole profesional, previa solicitud de los interesados.

21.– Legeek, erregelamenduek edo estatutuek esleitzen dizkion bestelako eginkizunak eta Batzar Orokorrak onartzen dituenak betetzea.

21.– Cualesquiera otras funciones que le atribuyan las Leyes, los Reglamentos y los Estatutos o que sean aprobadas por la Asamblea General.

21. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 21.– Funcionamiento.

Ohiko Gobernu Batzordea gutxienez hilean behin batuko da. Bestela, behar den guztietan batu ahal izango. Batzarrerako deialdia lehendakariak egingo du, bere ekimenez edo Gobernu Batzordeko kideen ehuneko hogeik eskatuta.

La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente como mínimo una vez al mes, así como cuantas veces sea necesaria su actuación. La convocará su Presidente, bien por iniciativa propia, o bien a solicitud del veinte por ciento de sus miembros.

Gobernu Batzordea baliokoa izango da batzordekideen erdia gehi bat bertaratzen badira.

La Junta quedará válidamente constituida cuando se hallen presentes al menos la mitad más uno de sus componentes.

Ezohiko Gobernu Batzordeak ere egin ahal izango dira eta baliokoak izango dira. Horrelakoetan ez da beharrezkoa izango aldez aurretik batzarrerako dei egitea, baina ezinbestekoa izango da, batzordekide guztiak batuta daudela, guztien artean aho batez erabakitzea Ezohiko Batzarra egitea.

También podrá constituirse válidamente la Junta, con carácter extraordinario y sin necesidad de previa convocatoria, siempre que hallándose reunidos la totalidad de sus miembros, lo acordaren así por unanimidad.

Gobernu Batzordeko bilkuretara batzordekideez, letratuez eta bestelako aholkulariez gain, Gobernu Batzordean aztertuko diren gaietan adituak direnak ere joan ahal izango dira, baldin eta egoki ikusten bada.

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir, además de sus miembros, letrados y otros asesores, aquellas personas que por su especial conocimiento de los temas a tratar se considere conveniente su presencia en la reunión.

IV. KAPITULUA
CAPITULO IV
ELKARGOKO LEHENDAKARIA
EL PRESIDENTE DEL COLEGIO

22. artikulua.– Lehendakaria.

Artículo 22.– El Presidente.

Elkargoko lehendakariak honako eskumenak izango ditu:

El Presidente del Colegio tendrá las siguientes facultades:

– Elkargoaren legezko ordezkaritza.

– Ostentar la representación legal del mismo.

– Batzar Orokorretara, Gobernu Batzordeetara eta bera joaten den batzordeetara dei egitea eta haietako buru izatea. Bozkaketetan berdinketa dagoenean, kalitatezko botoa emango du.

– Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General, Junta de Gobierno y comisiones colegiales, a las que asista. En los casos de empate en las votaciones, dirimirá las cuestiones suscitadas con voto de calidad.

– Elkargoko fondoen kontura egiten diren ordainketak agintzea.

– Ordenar los pagos que se realicen con cargo a los fondos del Colegio.

– Fondoak mugitzeko agiriak izenpetzea Diruzain-Kontulariarekin batera.

– Firmar conjuntamente con el Tesorero-Contador cualquier documento para movimiento de fondos.

– Aktak eta elkargoko agiriak baimentzea sinaduraz, bai eta elkargoko erabakiak edo lehendakariaren ahalmeneko eta eskumeneko erabakiak gauzatzeko behar diren agiri publiko edo pribatuak ere.

– Autorizar con su firma, las actas y documentos colegiales que lo requieran, así como cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en ejecución de acuerdos colegiales o de sus propias facultades y competencias.

– Elkargoaren zuzendaritzaz arduratzea, ahalik eta ondoen gara dadin eta Elkargoaren erabakiak bete daitezen begiratuz.

– Ejercer la dirección del Colegio, velando en todo momento por su más eficaz desarrollo y por el cumplimiento de los acuerdos colegiales.

– Zuzenean konpontzea sor daitezkeen ezustekoak edo gora-behera geroraezinak, baldin eta Gobernu Batzordeak badu horretarako eskumena. Hurrengo Batzar Orokorrak berretsi egin beharko du Gobernu Batzordearen jarduera.

– Resolver directamente los casos imprevistos o inaplazables que puedan surgir, cuya competencia se encuentre atribuida a la Junta de Gobierno. La actuación llevada a cabo deberá ser ratificada en la próxima reunión de la Junta de Gobierno que se celebre.

V. KAPITULUA
CAPITULO V
GOBERNU BATZORDEKO KIDEAK
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

23. artikulua.– Idazkaria.

Artículo 23.– El Secretario.

Honako hauek izango dira Idazkariaren eskumenak:

Serán facultades del Secretario:

– Lehendakariaren aginduz, gobernuko organoen batzarretara dei egitea eta deialdiak izenpetzea.

– Convocar, por orden del Presidente, las reuniones de los distintos órganos de gobierno, suscribiendo las citaciones correspondientes.

– Batzar Orokorretako eta Gobernu Batzordeko aktak idaztea eta izenpetzea, bai eta Akta-liburuez arduratzea eta haiek zaintzea ere.

– Redactar y firmar las actas de las Asambleas Generales y Juntas de Gobierno, llevando y custodiando sus correspondientes Libros de Actas.

– Eskatzen diren ziurtagiriak ematea eta izenpetzea, lehendakariaren ikus-onespenarekin.

– Expedir y firmar las certificaciones que se soliciten, con el visto bueno del Presidente.

– Elkargoko dokumentazioa eta elkargokideen eta sozietate profesionalen erregistroak zaintzea.

– Custodiar la documentación del Colegio y los registros de colegiados y de sociedades profesionales.

– Elkargoko administrazio-zerbitzuen funtzionamendu egokiaz arduratzea eta pertsonaleko zuzendaria izatea.

– Será igualmente responsable del buen funcionamiento de los servicios administrativos del Colegio, siendo Director de Personal.

24. artikulua.– Diruzaina eta Kontularia.

Artículo 24.– El Tesorero y el Contador.

Hona hemen Diruzainaren eginkizunak:

Corresponde al Tesorero:

– Elkargoko fondoak eta ondasunak zaintzea eta fondo eta ondasun horiek babesteko behar diren neurriak hartzea.

– Custodiar los fondos y bienes del Colegio, tomando las garantías precisas para su salvaguarda.

– Elkargoko fondoen inbertsio-plana egitea.

– Elaborar el plan de inversión de los fondos colegiales.

– Lehendakariak baimendutako eta kontulariaren inskripzioa duten era guztietako ordainketak eta kobraketak, fondoen mugimenduak eta inbertsioak agintzea.

– Ordenar toda clase de cobros y pagos, movimiento de fondos e inversiones, autorizados por el Presidente, y con la toma de razón del Contador.

– Lehendakariarekin edo kontulariarekin batera izenpetzea Elkargoko kontu korronteen txekeak eta taloiak.

– Firmar conjuntamente con el Presidente, o Contador, los cheques y talones de las cuentas corrientes del Colegio.

Hona hemen Kontulariaren eginkizunak:

Corresponde al Contador:

– Elkargoko kontabilitatea eta kontuen araubide orokorra antolatzea.

– Ordenar la contabilidad y régimen general de cuentas del Colegio.

– Estatutu bidez baimenduta dauden kobratze- eta ordaintze-agiri guztiak izenpetzea.

– Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos que hayan sido estatutariamente autorizados.

– Fondoen hileko egoera eratzea.

– Formar el estado mensual de fondos.

– Lehendakariarekin edo Diruzainarekin batera, fondoen mugimendurako behar diren agiri guztiak izenpetzea.

– Firmar, en unión del Presidente o Tesorero, los documentos necesarios para el movimiento de fondos.

– Ekitaldi bakoitzeko balantzea, inbentarioa eta aurrekontua formalizatzea, eta horiei buruz Gobernu Batzordeak duen iritzia eskatzea.

– Formalizar el balance, inventario y presupuestos de cada ejercicio, sometiéndolos a la consideración de la Junta de Gobierno.

25. artikulua.– Batzordekideak.

Artículo 25.– Los Vocales.

Batzordekideek Lehendakariaren, Lehendakariordearen, Idazkariaren eta Diruzain-Kontulariaren ordez aritu izan ahalko dute haiek falta badira, gaixorik badaude edo karguak hutsik badaude. Ordezkapena honela egingo da: adinaren arabera, nagusienetik hasita gazteenera hurrenez hurren.

Los Vocales, por orden de edad, de mayor a menor, sustituirán respectivamente en los casos de ausencia, enfermedad o vacante de los mismos, en sus mismas atribuciones al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero-Contador.

Batzordekideak batzordeez eta lan-taldeez arduratuko dira eta Gobernu Batzordeak erabakitzen dituen eginkizunak izango dituzte.

Los Vocales tendrán a su cargo las Comisiones y Grupos de Trabajo y realizarán aquellas funciones que la Junta de Gobierno acuerde encomendarles.

26. artikulua.– Karguen iraupena eta karguak berritzea.

Artículo 26.– Duración y renovación de los cargos.

Gobernu Batzordeko karguen agintaldia lau urtekoa izango da, eta epe hori bukatzean, karguak berritu egin beharko dira.

El mandato de los cargos de la Junta de Gobierno será de cuatro años, renovándose al vencimiento.

Gobernu Batzordean karguren bat hutsik geratzen bada, Gobernu Batzordeak berak izendatuko ditu kargu horiek behin-behingoz beteko dituzten elkargokideak, harik eta lehendabiziko Batzar Orokorra egin arte; izan ere, Batzar Orokorrak izendapena berretsi edo berriak erabaki beharko ditu. Kargu horiek ordezkatutakoei falta zitzaien epealdirako izango dira.

Cuando se produzcan vacantes en los cargos de la Junta de Gobierno, la propia Junta designará a los colegiados que hayan de cubrirlos provisionalmente, hasta que se celebre la primera Asamblea General, que ratificará los nombramientos o acordará unos nuevos, para el tiempo pendiente de cumplir a los cargos sustituidos.

Lehendakariaren kargua edo Gobernu Batzordeko kideen erdia baino gehiagoren karguak hutsik geratuz gero, Elkargoen Kontseilu Nagusiak korporazioko kide zaharrenekin beteko ditu karguok. Handik sortutako Gobernu Batzordeak ezohiko hauteskundeak deituko ditu berehala, kargu hutsak betetzeko. Kargu berriak ordezkatutakoei falta zitzaien epealdirako izango dira.

Si se produjesen las vacantes del Presidente o de más de la mitad de los cargos de la Junta, por el Consejo General de Colegios se complementarán las vacantes producidas con los colegiados más antiguos de la Corporación. La Junta de Gobierno resultante convocará inmediatamente elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes producidas, siendo el mandato de los que resultasen elegidos el que estatutariamente quedaba por cumplir a los sustituidos.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ERABAKIAK HARTZEKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS

27. artikulua.– Batzar Orokorraren erabakiak.

Artículo 27.– Acuerdos de las Asambleas Generales.

1.– Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorretan bertaratzen diren kide guztiek izango dute botoa emateko eskubidea, lanbiderako gaitasungabetuek izan ezean.

1.– En las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, todos los colegiados asistentes, que no se encuentren en la situación de inhabilitación profesional, tendrán derecho a voto.

2.– Erabakiak ezin badira aho batez hartu, bertan dauden elkargokideen gehiengo soilaren botoez hartuko dira, ondoren zerrendatutako kasuetan izan ezik.

2.– Los acuerdos, en caso de no existir unanimidad, se adoptarán por mayoría simple de votos entre los colegiados asistentes, con las excepciones relacionadas a continuación.

Bertaratutako bi herenen aldeko botoa beharko da honelakoetan:

Se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes, en los siguientes casos:

a) Elkargoko Estatutuak onartzeko, aldatzeko edo berrikusteko.

a) Aprobación, modificación o revisión de los Estatutos Colegiales.

b) Higiezinak erosteko edo saltzeko.

b) Adquisición o venta de inmuebles.

c) Gobernu Batzordeari, Gobernu Batzordeko edozein kideri edo Elkargoko edozein kudeaketa-organori zentsurazko botoa proposatzeko.

c) Proposición de votos de censura a la Junta de Gobierno, a cualquier miembro de la misma, o a otros órganos de gestión del Colegio.

3.– Bozketak hiru motatakoak izan daitezke.

3.– Las votaciones pueden ser de tres clases:

a) Ohikoa: eskua jasota egiten da. Lehendabizi, eztabaidako gaiaren aldekoek emango dute botoa, bigarrenik, aurkakoek, eta, hirugarrenik, abstenitzen direnek.

a) Ordinaria, que se verificará a mano alzada, manifestándose, en primer lugar, quienes aprueben la cuestión que se debate, después los que la desaprueben y, finalmente, quienes se abstengan.

b) Izenezkoa: elkargokide bakoitzak izenak eta abizena esan beharko ditu, eta gero honako hitzak: bai, ez edo abstentzioa hitzak.

b) Nominal, diciendo cada colegiado su nombre y apellidos, seguidos de las palabras Sí, No o Abstención.

c) Txartelaren bidezkoa: honela bozkatuko da elkargokideei zor zaien begiruneari eragiten diola uste delako eta bertaratutakoen herenak eskatzen badu edo lehendakariak, mahaiaren adostasunarekin, proposatzen badu.

c) Por papeleta, cuando lo solicite la tercera parte de los asistentes, o lo propongan el Presidente, con el consenso de la Mesa, por considerar que afecta al decoro de los colegiados.

28. artikulua.– Gobernu Batzordearen erabakiak.

Artículo 28.– Acuerdos de la Junta de Gobierno.

Erabakiak hartzeko botoen gehiengoa beharko da. Eztabaidatutako gaien inguruan adostasunik ez badago, lehendakariak hartu behar diren erabakien gaineko proposamen zehatzak bozkatzeko aginduko du. Berdinketarik egonez gero, lehendakariaren kalitatezko botoak erabakiko du.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. Cuando no exista unanimidad sobre las cuestiones suscitadas, el Presidente someterá a votación las propuestas concretas de los acuerdos a tomar. En los casos de empate, se resolverá con el voto de calidad del Presidente.

29. artikulua.– Aktak.

Artículo 29.– Actas.

Elkargoko Batzar Orokorretako eta Gobernu Batzordearen bileretako aktak egin beharko dira. Idazkaria arduratuko da aktak idazteaz eta izenpetzeaz. Eta aktak izenpetzeko, lehendakariaren oniritzia beharko du.

Tanto de las Asambleas colegiales como de las reuniones de la Junta de Gobierno, se expedirán las correspondientes actas. La redacción de las mismas corresponde al Secretario que habrá de firmarlas con el visto bueno del Presidente.

Batzar Orokorretako gai-ordenako lehendabiziko puntua beti izango da aurreko Batzar Orokorreko akta onartzea. Akten testua elkargokide guztien eskura egongo da.

La aprobación de las actas de las Asambleas Generales figurará como primer punto del orden del día de la siguiente Asamblea General Ordinaria que se celebre. El texto de las mismas se pondrá a disposición de todos los colegiados.

Elkargokideek akten edukiari buruzko erreklamaziorik egin nahi izanez gero, akta onartzeko eguna baino hamabost egun lehenago egin beharko dute. Erreklamazioak idazkariari zuzendutako idazki bidez egingo dira. Erreklamazioak Batzar Orokorreko idazkariak irakurriko ditu eta bertan eztabaidatu beharko dira.

Las reclamaciones de los colegiados sobre su contenido deberán hacerse antes de los quince días naturales en que esté prevista su aprobación, y se harán por escrito dirigido al Secretario. Las reclamaciones serán leídas por el Secretario en la Asamblea General y serán objeto de discusión en la misma.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
EGINTZEN ARAUBIDE JURIDIKOA ETA HORIEN AURKA EGITEA ELKARGOAREN BAITAN
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y DE SU IMPUGNACIÓN EN EL ÁMBITO COLEGIAL

30. artikulua.– Baliabideak.

Artículo 30.– Recursos.

Administrazio izaera duten elkargoko erabakien aurka aukerako errekurtsoa aurkeztu ahal izango du legezko interesa duen edonork. Errekurtsoa erabakia hartu duen organoaren aurka aurkeztu beharko da. Bestela, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da autonomia erkidegoaren eremuko Elkargoen Kontseiluan, edo hura eratu gabe badago, Aparejadoreen eta Arkitekto Teknikoen Elkargoen Kontseilu Nagusian. Errekurtso mota biak aurkezteko epea hil batekoa izango da, errekurritutako egintza argitaratzen edo jakinarazten denetik; edo hiru hilabetekoa izango da, presuntziozko egintza inpugnatuko balitz.

Contra los acuerdos del Colegio que tuvieran naturaleza administrativa se podrá interponer, potestativamente, por quien tuviere interés legítimo, recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiere adoptado, o de alzada ante el Consejo de Colegios de ámbito autonómico o, de no estar constituido éste, ante el Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. El plazo para la interposición de cualquiera de ambos recursos es de un mes a contar del día siguiente a la fecha de publicación o notificación del acto recurrido o de tres meses si fuere presunto el acto impugnado.

Aukerako errekurtsoa aurkeztu eta hilabetearen barruan edo gorako errekurtsoa aurkeztu eta hiru hilabeteren buruan ez bada horiei buruzko ebazpenik jakinarazi, errekurtsoak ezetsi egin direla ulertu beharko da. Hala gertatuz gero, aukerako errekurtsoa ezetsi bada, gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko aukera egongo da; eta gora jotzeko errekurtsoa ezetsi bada, auzi-bidera jotzeko aukera egongo da.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición o tres desde la del de alzada sin que se notifique su resolución se entenderán desestimados, dejando expedita en el primer caso la vía del recurso de alzada y en el segundo la contencioso-administrativa.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
GOBERNUKO KARGUAK HAUTATZEKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LOS CARGOS DE GOBIERNO

31. artikulua.– Deialdiak eta hautagai-zerrenda.

Artículo 31.– Convocatoria y candidaturas.

1.– Karguen agintaldia bukatzen denean, Gobernu Batzordeak hauteskundeak egitea erabakiko du eta erabakia elkargokide guztiei jakinaraziko die, gutxienez berrogei egun lehenago. Era berean, botoa emateko eskubidea duten elkargokideen zerrenda argitaratuko du eta ikusgai jarriko du Elkargoaren egoitzan.

1.– Al término del mandato de los cargos, la Junta de Gobierno acordará y anunciará a los colegiados, con al menos cuarenta días de antelación, la celebración de elecciones, publicando y exponiendo en la sede colegial la relación de colegiados con derecho a voto.

2.– Hautagai izan daitezkeen elkargokide guztiak aurkez daitezke Elkargoko edozein kargurako, baina ondoko salbuespenak egongo dira.

2.– Todos los colegiados que tengan la condición de electores, podrán presentarse como candidatos para cualquier cargo directivo del Colegio, con las excepciones del apartado siguiente.

3.– Botoa emateko eskubidea duten elkargokide guztiak izan daitezke hautagai, baina Lehendakari, Idazkari eta Diruzain-Kontulariaren karguetarako ezinbestekoa izango da hautagaiak gutxienez urte beteko antzinakotasuna izatea elkargokide moduan.

3.– Pueden ser candidatos todos los colegiados con derecho a voto, si bien para los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero-Contador será preciso que el candidato lleve, por lo menos, un año como colegiado.

4.– Hautagai-zerrendak gutxienez hogeita bost egun natural lehenago aurkeztu beharko dira, hautagaiak Gobernu Batzordeari bidali beharko dion idazki baten bidez. Gutxienez botoa emateko eskubidea duten bost elkargokidek izenpetu beharko dute idazkia eta hautesle bakoitzak ezin izango du izenpetu hautagai bat baino gehiagoren aurkezpen-idazkirik kargu bakoitzerako.

4.– Las candidaturas deberán ser presentadas, con una antelación de al menos veinticinco días naturales, mediante escrito del candidato dirigido a la Junta de Gobierno, que deberá ir firmado, al menos, por cinco colegiados con derecho a voto, no pudiendo cada elector suscribir el escrito de presentación de más de un candidato para cada uno de los cargos a elegir.

Gobernu Batzordea aurkeztu diren proposamenekin ados badago, hautagaiak aldarrikatu beharko ditu, hauteskundeetarako eguna baino hamabost egun natural lehenago gutxienez.

La Junta de Gobierno, de encontrar conformes las propuestas presentadas, procederá a la proclamación de candidatos, con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha señalada para la elección.

5.– Aldarrikapena egin eta karguren bat betetzeko hautagai bakar bat badago, aldarrikapenak esan nahiko du kargurako hautatua izan dela eta ez da bozketarik egin beharko.

5.– Si como resultado de la proclamación existiese un sólo candidato para cubrir alguno de los cargos, la proclamación equivaldrá a su elección para el cargo correspondiente, quedando relevado de la necesidad de someterse a votación.

6.– Hautagairen bat Gobernu Batzordeko kide bada eta kide hori aldarrikatzen bada, zuzendaritza kargua utzi beharko du. Lehendakariak kargua utzi behar badu edo Gobernu Batzordeko kideen erdiak baino gehiagok utzi behar badute kargua, Estatutu hauetako 26. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

6.– Cuando alguno de los candidatos forme parte de la Junta de Gobierno, su proclamación llevará consigo la renuncia y separación automática de su cargo directivo. Si se produjesen las vacantes del Presidente o de más de la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno, se actuará conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 26 de los presentes Estatutos.

32. artikulua.– Hauteskundeak nola egin eta garatu.

Artículo 32.– Celebración y desarrollo de las elecciones.

1.– Lanbideko betebehar guztietan egunean dauden eta lanbidean aritzeko gaitasungabeturik ez dauden elkargokide guztiek izango dute botoa emateko eskubidea.

1.– Tendrán derecho a emitir su voto todos los colegiados que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones colegiales y no estén inhabilitados para el ejercicio de la profesión.

2.– Hauteskunde-mahaia Elkargoko lehendakariak edo haren ordezko Gobernu Batzordeko beste kide batek eta Gobernu Batzordeak izendatutako lau elkargokidek osatuko dute. Hauteskunde-mahaia Elkargoaren egoitzan eratuko da bozketa egiteko egunean eta orduan.

2.– La Mesa Electoral estará formada por el Presidente del Colegio o miembro de la Junta de Gobierno que le sustituya y por cuatro colegiados designados por la Junta de Gobierno y se constituirá en la sede del Colegio el día y hora señalados para la celebración de la votación.

3.– Hautagai bakoitzak aukera izango du elkargokide bat kontu-hartzaile izendatzeko, boto eskubidearekin. Horretarako, idazki bat bidali beharko dio Gobernu Batzordeari hauteskunde eguna baino berrogeita zortzi ordu lehenago.

3.– Cada candidato podrá designar, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha señalada para la elección, a otro colegiado con derecho a voto, en calidad de Interventor.

4.– Hautesleek pertsonalki bertaratu eta eman dezakete botoa, edo bestela, postaz bidal dezakete, honela: hautesleak bere boto-txartela sartuko du gutun-azal baten barruan, eta bere NANren fotokopia bat ere sartuko du. Bozketaren sekretua bermatzeko aipatu gutun-azala itxita egongo da. Gutun-azal hau Elkargoari zuzendutako beste gutun-azal baten barruan sartuko da, eta bigarren gutun-azal honen atzealdean hauteslearen izena, abizenak eta helbidea idatziko dira; horrez gain, atzealdean ere sinatuko du, sinadurak gutun-azalaren hegalak gurutza ditzan.

4.– El voto de los electores podrá ser efectuado acudiendo personalmente a realizar la votación, o por correo, mediante el procedimiento siguiente: el elector incluirá su papeleta de voto en un sobre cerrado así como una fotocopia de su DNI, con objeto de garantizar el secreto de la votación. Este sobre se introducirá a su vez en otro sobre dirigido al Colegio indicando en el remite el nombre y dos apellidos con la dirección, firmando además en el reverso de modo que la firma cruce las solapas del sobre.

5.– Bozketa itxi ondoren, hauteskunde-mahaiak jendaurrean zenbatu eta egiaztatuko ditu botoak, hauteskunde-arauak betetzen ez dituzten botoak baliogabetuz, eta bozketaren emaitza adieraziko du boto gehien lortu duten hautagaiak aldarrikatuz. Berdinketarik egonez gero, indarrean dagoen Hauteskundeei buruzko Legeak xedatutakoaren arabera jokatuko da.

5.– Cerrada la votación, la Mesa Electoral verificará públicamente el escrutinio de los votos emitidos, declarando, en su caso, nulos aquéllos que no se ajusten a las normas electorales, y anunciará el resultado de la votación, proclamando electos a aquellos candidatos que obtuvieron mayor número de votos, resolviendo los casos de empate de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Electoral vigente.

6.– Honako hauek baliogabeko botoak izango dira:

6.– Tendrán la condición de votos nulos:

a) Postaz egindakoak, baldin eta Gobernu Batzordeak era horretako bozketetarako ezarrita dauzkan betekizunak ez badituzte bete.

a) Los efectuados por correo, sin los requisitos que para este tipo de votación se establezcan por la Junta de Gobierno.

b) Hautagai moduan aldarrikatu ez diren pertsonen alde emandako botoak.

b) Los emitidos a favor de aquellas personas que no hayan sido proclamadas candidatos.

c) Kargu berera aurkeztu diren hautagai biren edo gehiagoren alde emandakoak.

c) Los que se otorguen a favor de dos o más candidatos para el mismo cargo.

d) Irakurtzeko edo ulertzeko orduan zalantzazkoak direnak.

d) Aquellos que ofrezcan dudas de lectura o interpretación.

7.– Bozketaren emaitzak jakin eta gero, aktak bete beharko dira. Akta bakoitzaren ale bat Elkargoen Kontseilu Nagusira bidaliko da, hautatuen izendapena izapidetu dezan.

7.– Conocidos los resultados de la votación, se cumplimentarán las Actas correspondientes, de las que se remitirá un ejemplar al Consejo General de Colegios, para que pueda tramitar la expedición del correspondiente nombramiento de quienes hubieran resultado elegidos.

8.– Elkargoen Kontseilu Nagusiak, hautatutako hautagaien izendapenak bidaliko ditu, eta horiek jasotakoan, hautatuak karguaz jabetuko dira hurrengo hamar egun naturaleko epean.

8.– Una vez recibidos del Consejo General de Colegios los nombramientos de los cargos elegidos, se procederá a la toma de posesión de los mismos, que se efectuará dentro del plazo de los diez días naturales siguientes.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
ELKARGOKO ZERBITZUAK
LOS SERVICIOS COLEGIALES
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
LANAK ETA AGIRIAK IKUS-ONESTEKO ZERBITZUA
EL SERVICIO DE VISADO DE TRABAJOS Y DOCUMENTOS

33. artikulua.– Ikus-onesteko zerbitzua.

Artículo 33.– Servicio de visado.

Elkargoak lan profesionalak eta dagokien dokumentazio teknikoa ikus-onesteko zerbitzu bat izango du. Indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera ikus-onespena nahitaezkoa denean edota bezeroek hala eskatzen dutenean egingo dira ikus-onespenak. Bestalde, bezeroak Herri Administrazioak ere izan daitezke, herri-administrazio gisa jokatzen badute.

En el Colegio existirá un servicio encargado de visar los trabajos profesionales y la documentación técnica en que aquéllos se materialicen cuando sea obligatorio en los términos establecidos en la legislación vigente o cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales.

Espedientearen Hasierako Erregistro-Oharra, dagokion dokumentazio teknikoa eta aginduzkoak diren kontrol-egiaztagiriak izango dira ikus-onespenaren helburu, besteak beste: proiektuak, tasazioak, peritu-txostenak, agindu eta asistentzien liburuak, gorabeheren liburua, kalitate-kontrola, obra-bukaerako ziurtagiriak eta lanbiderako beharrezkoak diren beste edozein ziurtagiri, Legean eta aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera beti ere.

Se practicará sobre la Nota-Registro de Inicio de Expediente y la documentación técnica y de acreditación de controles preceptivos en que aquéllos se materialicen y de la que traigan causa, tales como proyectos, tasaciones, informes periciales, libros de órdenes y asistencias, libros de incidencias, control de calidad, certificados de final de obra y cualesquiera otros necesarios para el ejercicio de la profesión, a tenor en todo caso a lo dispuesto en la Ley y en la normativa de aplicación.

Ikus-onespenaren administrazio-izaerako egintza publikoa abian jarriko da Espedientearen Hasierako Erregistro-Oharra aurkezten denean. Ikus-onespena elkargokideen izenean emango da; sozietate profesionalen kasuan, berriz, berauen izenean emango da edota lanaren ardura euren gain hartzen duen/duten elkargokidearen/elkargokideen izenean emango da. Nahitaezko ikus-onespenen kasuan, dagozkien Udaletara edo Administrazioetara igorriko dira ikus-onespenak, indarrean dauden legezko xedapenak betez.

El acto público y de naturaleza administrativa del visado se practicará a partir de la presentación de la Nota-Registro de Inicio de Expediente y se expedirá a nombre de los colegiados y, en el caso de las sociedades profesionales, a favor de las mismas y del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo. En los supuestos de visado obligatorio se dará traslado a los Ayuntamientos o Administraciones que correspondan, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

34. artikulua.– Ikus-onespenaren edukia.

Artículo 34.– Contenido del visado.

Ikus-onespenak gutxienez honako hauek egiaztatu beharko ditu:

El objeto del visado es comprobar, al menos:

a) Lana aurkeztu duen elkargokidearen identitatea eta gaitasun profesionala. Horretarako, Leihatila Bakarreko elkargokideen erregistroa erabiliko du.

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello el registro de colegiados existente en la Ventanilla Única.

b) Lan profesionalari dagokion dokumentazioaren zuzentasuna eta osotasun formala, lan bakoitzari aplikatu beharreko araudi teknikoarekin bat eginik.

b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa técnica aplicable al trabajo de que se trate.

Ikus-onespenak argitasun-eskakizun oro bete beharko ditu, honako hauek argitzeko orduan: helburua, egindako kontrolak, eta Elkargoak bere gain hartzen duen erantzukizuna. Lansariak eta kontratu-baldintzak alderdiek adostu beharko dituzte eta ezin dira ikus-onespenaren xede izan; lan profesionalaren elementu fakultatiboen gaineko kontrol teknikoa ere ezin du xede izan.

El visado debe responder a las exigencias de claridad en cuanto a su objeto, extremos sometidos a control y responsabilidad que asume el Colegio. El visado no comprenderá en ningún caso los honorarios ni las condiciones contractuales, que deberán ser fijadas dentro del acuerdo entre las partes; tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

Elkargoaren ikus-onespena nahitaezkoa denean, horren kostua arrazoizkoa izango da; ez da izango ez gehiegizkoa ez diskriminatzailea. Elkargoak ikus-onespenaren gastuaren publizitatea egingo du. Ikus-onespena telematikoki izapidetu ahal izango da.

En aquellos casos en que el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio someterá a publicidad el coste del visado, que podrá tramitarse por vía telemática.

35. artikulua.– Ikus-onespena izapidetzea.

Artículo 35.– Tramitación del visado.

Ikus-onesteko eskabidea Elkargoaren bulegoetan bertan aurkez daiteke; telematikoki ere aurkeztu ahal izango da Leihatila Bakarraren bidez. Eskabidea onartzeko, ukatzeko edo etenda uzteko erabakia hurrengo hamar egun naturaletan hartu beharko da. Ikus-onesteko aurkeztu den dokumentazioa jasotzean, zerbitzu horrek Elkargoaren alde sortu dituen eskubide ekonomikoak ordaindu beharko dira.

La solicitud de visado podrá llevarse a cabo de forma presencial o por vía telemática a través de la Ventanilla Única y la resolución que proceda, otorgándolo, denegándolo o suspendiéndolo, deberá adoptarse en el plazo de los diez días hábiles siguientes. Al retirarse por los interesados la documentación presentada al trámite de visado, se abonarán los derechos económicos devengados por la realización de dicho servicio colegial.

Ikus-onesteko aurkezten den lan profesionala lehendik beste elkargokide bati izendatuta egonez gero, behar adina informazio eskatuko da bertan parte hartzen duten elkargokideetako bakoitzaren interbentzioen helmena argitzeko. Bezeroak eskubidea du hasieran kontratatuta zeukan elkargokidearekiko kontratu-harremana bertan behera uzteko eta beste elkargokide bat izendatzeko. Beraz, eskubide hori aintzat hartu behar da.

Cuando se presente a visado un trabajo profesional para el que hubiera sido designado anteriormente otro colegiado, se solicitará la información que fuere necesaria para acreditar el alcance de las intervenciones de cada uno de los colegiados implicados. Ello se practicará con independencia y sin menoscabo del derecho que asiste al cliente para resolver su relación contractual con el profesional contratado en primer lugar y para designar a uno nuevo.

36. artikulua.– Ikus-onespenak ebaztea.

Artículo 36.– Resolución sobre la solicitud del visado.

Ikus-onespena ukatuz gero, Elkargoak erabakia arrazoitu beharko du. Eta erabakia hartzen duenetik, hamar egun balioduneko epea izango du interesdunei horren berri emateko. Erabakiaren testu osoa igorri beharko die. Horrez gain, interesdunei egin beharreko jakinarazpenak honakoak adierazi beharko ditu: ebazpena behin betikoa den ala ez Elkargoan, eta hala badagokio, erabakiaren aurka zeintzuk errekurtso aurkez daitezkeen, zein organotan aurkeztu behar diren eta zein epetan. Ikus-onespena ukatzeko arrazoiak honakoak izango dira: elkargokideak ez dituelako estatutuetan ezarritako betekizunak betetzen, legez xedatutako bateraezintasunen batengatik edo ikus-onetsi behar den dokumentazio teknikoaren eduki formalak akatsak dituelako legez ezarritako araudiarekiko.

La resolución colegial denegando el visado deberá ser expresa y motivada y se notificará a los interesados en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su adopción, debiendo contener el texto íntegro de la resolución adoptada, indicando al mismo tiempo si la resolución es o no definitiva en la vía colegial y, en su caso, la expresión de los recursos que contra aquel acuerdo procedieran, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. La denegación solo podrá tener lugar por no reunir el colegiado las condiciones estatutarias requeridas, por incompatibilidad legalmente establecida o por incorrección en su contenido formal de la documentación técnica objeto de visado, de conformidad con la normativa establecida.

Epe berean, Elkargoak ikus-onespena etetea ere erabaki dezake, baldin eta legez xedatutako bateraezintasunik badago edo aurkeztu den dokumentazioan bete beharreko zenbait eskakizun formal bete ez direlako. Ikus-onespena etetea erabakitzen bada, ikus-onespena emateko edo ukatzeko erabakia hartu beharko da, ikus-onespena eteteko erabakia hartu zenetik gehienez hilabeteko epean. Ikus-onespena etenda utziz gero, Elkargoak erabakia arrazoitu beharko du. Eta erabakia hartzen duenetik, hamar egun balioduneko epea izango du interesdunei horren berri emateko. Erabakiaren testu osoa igorri beharko die. Horrez gain, interesdunei egin beharreko jakinarazpenak honakoak adierazi beharko ditu: ebazpena behin betikoa den ala ez Elkargoan, eta hala badagokio, erabakiaren aurka zeintzuk errekurtso aurkez daitezkeen, zein organotan aurkeztu behar diren eta zein epetan.

En idéntico plazo, podrá el Colegio acordar la suspensión del visado en los supuestos de presunta incompatibilidad legalmente establecida o por otras circunstancias referidas a la falta de requisitos formales en la documentación presentada, debiéndose tomar acuerdo sobre otorgamiento o denegación de la misma en un plazo máximo de un mes a contar desde el acuerdo de suspensión. La resolución colegial de suspensión, que deberá ser expresa y motivada, se notificará a los interesados en el plazo de diez días hábiles desde el de su adopción y deberá contener el texto íntegro de la resolución. En la notificación a los interesados se indicará, además, si la resolución es o no definitiva en la vía colegial y, en su caso, la expresión de los recursos que contra aquel acuerdo procedieran, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

Jarritako epeak igaroko balira erabakirik jakinarazi gabe, eskatzailearen eskaria legitimatutzat joko da administrazio-isiltasun positiboa dela medio. Ikus-onespena eteteko erabakiaren kasuan izan ezik. Kasu batean zein bestean, dagozkion ondorioak izango ditu.

El transcurso de los plazos consignados, sin que recayera la correspondiente resolución, legítima al solicitante para entender estimada su pretensión por silencio administrativo positivo, excepción hecha de la suspensión del visado, de lo que se derivarán los correspondientes efectos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LANSARIAK KOBRATZEKO ELKARGOAREN ZERBITZUA
EL SERVICIO COLEGIAL DE COBRO DE HONORARIOS

37. artikulua.– Lansariak kobratzeko zerbitzua.

Artículo 37.– Servicio de cobro de honorarios.

Elkargoak zerbitzu bat izan ahalko du elkargokideen lanbideko jardunaren ondorioz sortzen diren zenbatekoak, ordainsariak edo zerbitzu-sariak kobratzeaz arduratuko dena.

El Colegio podrá disponer de un servicio que se encargue de la gestión del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios devengados por los colegiados como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales.

Elkargokideek berariaz adierazita eta hala nahi dutelako arduratuko da Elkargoa elkargokideen lanbidearen ondorioz sortutako lansariak kobratzeaz. Izan ere, inprimaki edo galdetegi batzuk egongo dira zerbitzu hau eskatzeko.

La gestión del cobro de los honorarios profesionales devengados por los colegiados se gestionará por el Colegio a petición expresa y libre de los mismos, mediante la utilización de los impresos o cuestionarios de solicitud expresamente habilitados para esta función.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ELKARGOKIDEEN ETA KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN ARRETA-ZERBITZUAK
LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A COLEGIADOS Y A CONSUMIDORES Y USUARIOS

38. artikulua.– Elkargokideen eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen arreta-zerbitzuak.

Artículo 38.– Servicios de atención a colegiados y a consumidores y usuarios.

1.– Elkargoak elkargokideei erantzuteko zerbitzu bat izango du. Zerbitzu hau web gunetik erabili ahal izango da eta elkargokideen eskabideak, kexak eta erreklamazioak jasotzeaz eta aztertzeaz arduratuko da.

1.– En el Colegio existirá un servicio de atención a los colegiados, que será accesible desde la página web, que recibirá y atenderá las solicitudes, quejas o reclamaciones presentadas por los mismos.

2.– Era berean, Elkargoak kontsumitzaileei eta erabiltzaileei erantzuteko zerbitzu bat izango du, elkargokideen zerbitzuak kontratatu dituen zeinahi kontsumitzailek eta zeinahi erabiltzailek erabili ahal izango dutena; horrez gain, kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteek eta erakundeek ere zerbitzu hau erabili ahalko dute horien izenean eta horien interesen defentsan. Eta eskatuz gero, Elkargokideei ezarritako diziplinazko zehapenei buruzko informazioa emango die.

2.– El Colegio dispondrá igualmente de un servicio de atención a los consumidores o usuarios que tramitará cuantas quejas y reclamaciones, referidas a la actividad colegial o de los colegiados, se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate sus servicios profesionales, así como por las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses, a las que se facilitará información, cuando la soliciten, sobre las sanciones impuestas a los colegiados en vía disciplinaria.

3.– Bai elkargokideek bai kontsumitzaileek bai erabiltzaileek telematikoki aurkeztu ahal izango dituzte dagozkien kexak, erreklamazioak eta informazio-eskabideak. Horretarako, Elkargo profesionalaren Leihatila Bakarra erabili beharko dute.

3.– Las quejas, reclamaciones y solicitud de información, tanto por parte de los colegiados como por los consumidores y usuarios, podrán presentarse por vía telemática a través del servicio de Ventanilla Única de la Organización profesional.

4.– Kasu batean zein bestean, kexari edo erreklamazioari buruzko erabakia dagokion eran ebatziko da: gatazkak auzibidetik kanpo ebazteko sistemara joz, deontologia- eta diziplina-eskumenak dituzten elkargo-organoetara espedientea igorriz, kasua artxibatzeko aginduz, edota beste edozein erabaki hartuz, dagokion moduan.

4.– En ambos supuestos se resolverá sobre la queja o reclamación según proceda, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes en vía deontológica y disciplinaria, bien acordando el archivo del mismo o adoptando cualquier otra decisión, según corresponda.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ZERBITZU PROFESIONALAK ETA KULTURALAK
SERVICIOS PROFESIONALES Y CULTURALES

39. artikulua.– Zerbitzu profesionalak eta kulturalak.

Artículo 39.– Servicios profesionales y culturales.

Elkargoak lanbiderako interesgarriak diren gaien inguruko informazio-zerbitzuak eskainiko dizkie elkargokideei, bai eta prestakuntza eta birziklatzekoak ere. Horiez gain, kultura arloko zenbait zerbitzu ere eskainiko dizkie bazkideei, lanbidea hobetzeko asmoarekin.

El Colegio prestará a los colegiados servicios de información sobre cuestiones de interés profesional, así como de formación y reciclaje. También prestará otros servicios de índole cultural, orientados al perfeccionamiento y mejora profesional de los asociados.

40. artikulua.– Prestakuntza eta Informazioa.

Artículo 40.– Formación e Información.

Elkargoak ikastaro luze eta laburrak, hitzaldiak eta prestakuntza-jarduerak antolatuko dituen zerbitzu bat izango du, eta zerbitzuaren berariazko helburua elkargokideen ezaguera birziklatzea izango da, bai eta elkargokideen maila profesionala hobetzea ere. Hori guztia lortzeko, Elkargoak hitzarmenak sinatu ahal izango ditu helburu horiexek dituzten unibertsitate, organismo eta erakunde publiko eta pribatuekin.

El Colegio dispondrá de un servicio dedicado a la organización de cursos, cursillos, conferencias y actividades formativas, orientado específicamente al reciclaje de los conocimientos de los colegiados, así como a la mejora y perfeccionamiento del nivel profesional de los mismos. Para el desarrollo de esta función, el Colegio podrá establecer convenios con universidades, organismos y entidades públicas o privadas dedicadas a estas finalidades.

Horrez gain, Elkargoak beste zerbitzu bat izango du lanbiderako interesgarriak izan daitezkeen gaiei buruzko informazioa emateko elkargokideei, eta elkargokideen lanbidean eragin zuzena duten araudiak argitaratuz gero, elkargokideak haien jakitun jartzeaz arduratuko da bereziki. Zerbitzu honek babesa emango die Elkargoaren gainerako zerbitzuei eta informazio tekniko eta profesionala jarriko du elkargokideen esku. Horretarako, dokumentazio-zentroak, liburutegi espezializatuak eta informazioa helarazteko sistema teknologikoak sortuko ditu.

El Colegio dispondrá igualmente de un servicio dedicado a informar a los colegiados de cuantas cuestiones de interés profesional puedan suscitarse, poniéndoles en su conocimiento, en particular, el contenido de las nuevas normas legales que se publiquen y que afecten directamente al ejercicio de la profesión. Este servicio, que servirá de apoyo al resto de servicios colegiales, pondrá al alcance de los colegiados información de índole técnica o profesional, creando para ello centros de documentación, bibliotecas especializadas o sistemas tecnológicos de transmisión de la misma.

Zerbitzu horien antolaketa eta funtzionamendua Gobernu Batzordearen erabakien bidez arautuko dira edo, bestela, Gobernu Batzordeak emandako berariazko araudien bidez.

La organización y funcionamiento de estos servicios se regulará, bien mediante acuerdos de la Junta de Gobierno, o bien a través de normativas específicas dictadas por dicha Junta.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ELKARGOKO BESTE ZERBITZU BATZUK
OTROS SERVICIOS COLEGIALES

41. artikulua.– Elkargoko beste zerbitzu batzuk.

Artículo 41.– Otros servicios colegiales.

1.– Elkargoak honako zerbitzu hauek ere eskainiko dizkie elkargokideei:

1.– El Colegio prestará además a los colegiados los siguientes servicios:

A– Lege-aholkularitza, aholkularitza fiskala eta profesionala. Elkargoak, dela zuzenean dela kanpoko pertsona edo entitateen bidez, aholkularitza-zerbitzuez baliatzeko bidea erraztuko die elkargokideei, lanbidearekin zerikusia duten gai juridiko, fiskal edota teknikoak argitze aldera.

A– Asesorías jurídica, fiscal y profesional. El Colegio facilitará a los colegiados, bien de modo directo o bien a través de personas o entidades externas, el acceso a los servicios de asesoramiento en materias jurídica, tributaria y técnica, que se encuentren relacionadas con el ejercicio de la profesión.

B– Lan-poltsa. Elkargoak Lan Poltsa Zerbitzu bat eduki ahal izango du enplegu-eskaintzak erakartzeko, kudeatzeko eta zabaltzeko. Zerbitzu hau elkargokide guztiek erabili ahal izango dute, nahi izanez gero; eta elkargokiderik gazteenak bideratzen saiatzea izango du helburu, lanbidearen jardunean lehen urratsak eman ditzaten.

B– Bolsa de Trabajo. El Colegio podrá disponer de un Servicio de Bolsa de Trabajo, dirigido a la gestión, distribución y captación de ofertas de empleo. Este servicio, al que podrán acceder todos los colegiados que lo deseen, tendrá como objetivo principal procurar una adecuada inserción de los colegiados más jóvenes en el ejercicio de la profesión.

C– Beste zerbitzu batzuk. Era berean, Elkargoak beste zerbitzu batzuk ere izan ahalko ditu, elkargokideen jardun profesionala errazteko edota lanbidearen beste alderdi batzuk osatzeko: aseguruak, medikuntza, finantzak edota merkataritza. Zerbitzu horiek eskaintzeko, legez gaiturik dauden izaera publikoko edo izaera pribatuko entitateekin hitzarmenak egin ahal izango dira, komeni iritziz gero.

C– Otros servicios. El Colegio podrá disponer igualmente de otros servicios orientados a facilitar el trabajo profesional de los colegiados o la mejora de otros aspectos de índole asegurativa, médica, financiera o comercial. Para la prestación de estos servicios podrá establecer los acuerdos que resulten convenientes con las entidades de naturaleza pública o privada capacitadas para prestarlos.

2.– Zerbitzu berriak edo elkargokide-talde berriak sortzea Gobernu Batzordearen zeregina izango da. Zerbitzu horiek sektore profesionalen interesei erantzun ahal izango diete, lanbidearen ospearen mesederako izango dira edo elkargoaren helburuak hobeto betetzeko lagungarri izango dira.

2.– Corresponderá a la Junta de Gobierno la misión de impulsar la creación de nuevos servicios o de agrupaciones de colegiados, que puedan atender a intereses de sectores de profesionales, que redunden en un mayor prestigio de la profesión o contribuyan a un mejor cumplimiento de los fines colegiales.

3.– Zerbitzu eta elkargokide-talde horien antolaketa eta funtzionamendua arautzeko, Gobernu Batzordearen erabakiak edo Gobernu Batzordeak emandako berariazko araudiak erabiliko dira.

3.– La organización y funcionamiento de estos servicios y agrupaciones se regulará, bien mediante acuerdos de la Junta de Gobierno, o bien a través de normativas específicas dictadas por dicha Junta.

V. TITULUA
TÍTULO V
ARAUBIDE EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

42. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 42.– Recursos económicos.

1.– Elkargoaren baliabide ekonomikoak ohikoak eta ezohikoak izan ahal dira.

1.– Los recursos económicos del Colegio podrán ser ordinarios y extraordinarios.

2.– Hona hemen ohiko baliabideak:

2.– Serán recursos ordinarios del Colegio:

a) Korporazioak dauzkan ondasun eta eskubideen errendimenduak, bai eta korporazioak burutzen dituen zerbitzu eta jarduerenak ere.

a) Los productos de los bienes y derechos que posea la Corporación, así como de los servicios y actividades de todo orden que desarrolle.

b) Elkargokideek ordaindu behar dituzten sarrera-kuotak eta aldizkako kuotak.

b) Las cuotas de incorporación así como las cuotas periódicas que los colegiados deban satisfacer.

c) Erregistroak eta ikus-onespenak izapidetzearen gastuak, bai eta Elkargoak egindako arbitraje, peritatze, ziurtagiriak emate edo berari dagozkion bestelako eginkizunei dagozkienak. Azken horiek ezartzeko, indarrean dagoen elkargoaren araudia eta irizpideak hartuko dira kontuan.

c) Los gastos de tramitación por registro y visado y los correspondientes a las actuaciones del Colegio por arbitrajes, peritaciones, expedición de certificaciones u otras actuaciones realizadas dentro de sus funciones, establecidos con arreglo a los criterios y normativa colegial vigente.

d) Beste diru-sarrera batzuk, Elkargoko beste edozein zerbitzu eskaintzearenak.

d) Otros ingresos por la prestación de cualquier servicio colegial.

3.– Hona hemen ezohiko baliabideak:

3.– Constituyen sus recursos extraordinarios:

a) Erakunde ofizialetatik, instituzioetatik, enpresetatik eta beste partikular batzuengandik jasotako diru-laguntzak, dohaintzak edo beste edozein laguntza.

a) Las subvenciones, donativos o cualquier otra ayuda que se conceda al Colegio por organismos oficiales, instituciones, empresas y particulares.

b) Batzar Orokorrak onartzen dituen ezohiko kuotak.

b) Las cuotas que con carácter extraordinario acuerde la Asamblea General.

c) Elkargoaren ondareari gehitzen zaizkion ondasun eta eskubideak.

c) Los bienes y derechos que entren a formar parte del patrimonio del Colegio.

d) Besterendutako ondasun eta eskubideen emaitza.

d) El producto de la enajenación de bienes y derechos.

4.– Elkargoaren kargak elkargokide guztien artean batuko dira, banaketa-justiziaren eta ekitatearen irizpideen arabera.

4.– El reparto de las cargas colegiales entre sus miembros habrá de hacerse con respeto a los principios de justicia distributiva y de equidad.

5.– Elkargoaren helburu eta eginkizunetatik abiatuta sortutako estatutuko betebeharrak betetzeko erabiliko dira baliabide ekonomiko guztiak.

5.– La totalidad de los recursos se aplicarán al cumplimiento de las obligaciones estatutarias derivadas de los fines y funciones del Colegio.

6.– Elkargoaren jarduera ekonomikoa arautzeko, urte natural bakoitzean adieraziko diren sarrera eta gastuen ohiko aurrekontuak erabiliko dira.

6.– La actividad económica del Colegio se regulará mediante la formulación de los presupuestos ordinarios de ingresos y gastos de cada año natural.

Egoerak hala agintzen badu, ezohiko aurrekontuak egin ahal izango dira, ustekabeko edo bat-batean burutu beharreko premietarako.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán elaborarse presupuestos extraordinarios para atender aquellas necesidades imprevistas o de urgente realización.

7.– Gobernu-Batzordeak egingo ditu ohiko eta ezohiko aurrekontuak eta Batzar Orokorrak onartu beharko ditu, bidezkoena erabakiz.

7.– Los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, serán elaborados por la Junta de Gobierno y se someterán a la aprobación de la Asamblea General, que acordará lo procedente sobre ellos.

8.– Ekitaldi ekonomikoa bukatzen denean, kanpoko kontu-auditoretza batek kontuak ikuskatu beharko ditu. Auditoretza honek legez gaituta egon beharko du zeregin horretan aritzeko eta aldeko txostena eman beharko du, Batzar Orokorrean kontuak onartzeko aldez aurretiko urratsa baino lehen.

8.– Finalizado el ejercicio económico, las cuentas habrán de someterse a la supervisión de un servicio de auditoría externa, que se encuentre legalmente habilitado para ejercer esta función y que deberá emitir informe favorable, con carácter previo a elevación de las mismas a la Asamblea General para su aprobación.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
DIZIPLINA-ARAUBIDEA
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

43. artikulua.– Zehatzeko arrazoiak.

Artículo 43.– Causas de sanción.

Kontseiluaren Estatutu Orokorreko, Estatutu hauetako, edo Batzar Orokorreko eta Gobernu Batzordeko erabakietako aginduak bete ezik, eta lanbidearen etika eta duintasunaren kontra jokatuz gero, dagokion zehapena ezarriko da eta, horretarako, zehazpen-espedientea irekiko zaio interesatuari.

El incumplimiento por los colegiados de los preceptos contenidos en los Estatutos Generales del Consejo, en los presentes Estatutos, o los acuerdos de sus Asambleas Generales y Junta de Gobierno y de todo cuanto atente contra la dignidad y ética profesionales, será causa de la sanción que en cada caso corresponda, a cuyo efecto se incoará el oportuno expediente al interesado.

44. artikulua.– Arau-hauste motak.

Artículo 44.– Clases de infracciones.

Arau-hausteak honela sailkatuko dira: arau-hauste arinak, larriak eta oso larriak.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

1.– Hona hemen arau-hauste arinak:

1.– Son infracciones leves:

a) Elkargoko zuzendaritza-organoen erabakiak edo estatutuetako arauak urratzea edo arretarik gabe betetzea, eta horretarako arrazoi justifikagarririk egon bada.

a) La inadvertencia y la negligencia excusables en el cumplimiento de los preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos rectores del Colegio.

b) Zerbitzu jardueretan aske sartzeari eta aritzeari buruzko 17/2009 Legeko 22.2 artikuluan eskatzen den informaziorik ez bidaltzea zerbitzu profesionalen hartzaileei.

b) No facilitar a los destinatarios de los servicios profesionales la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

c) Lan profesionaletan garrantzirik gabeko okerrak egitea.

c) Las incorrecciones de escasa trascendencia en la realización de los trabajos profesionales.

d) Gobernu Batzordeko bileretara behin eta berriro huts egitea edo batzarretara joan beharra inorengan ez eskuordetzea.

d) Las faltas reiteradas de asistencia o delegación de la misma a las reuniones de la Junta de Gobierno.

e) Elkargokideen artean garrantzi txikiko desegokikeriak eta begirunerik eza.

e) Las inconveniencias y desconsideraciones de menor importancia entre compañeros.

f) Indiziplina-egintza arinak, lanbidearen ohorea edo ospea publikoki kaltetzen duten egintzak eta, oro har, une jakin bateko axolagabekeria justifikagarri baten ondorioz egiten diren hutsak elkargoko edo lanbideko eginkizunetan.

f) Los actos leves de indisciplina colegial, así como aquellos que públicamente dañen el decoro o el prestigio de la profesión y, en general, los demás casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales ocasionados por un descuido excusable y circunstancial.

2.– Hona hemen arau-hauste larriak:

2.– Son infracciones graves:

a) Estatutuetan xedatutakoa eta Elkargoen Kontseilu Nagusiko edo Gipuzkoako Elkargoko zuzendaritza organoetako erabakiak ez betetzea eta horretarako justifikaziorik ez izatea.

a) El incumplimiento inexcusable de lo dispuesto en los Estatutos o en los acuerdos de los órganos rectores del Consejo General de Colegios o del Colegio de Gipuzkoa.

b) Elkargoaren bidez izapidetu behar den edozein agiritan gezurrak jartzea.

b) La falsedad en cualquiera de los documentos que deban tramitarse a través del Colegio.

c) Kontratatutako lanak aurrera ez ateratzea eta lansariak makurkeriaz jasotzea.

c) La inacción en los trabajos contratados y el percibo malicioso de honorarios profesionales.

d) Lanbideko eginkizunak ez betetzea, baldin eta kaltegarria bada lanbideko jarduera eskatu edo hitzartu duenarentzat.

d) El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando resulte perjuicio para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

e) Lanbideko intrusismo kasuen edo lanbidean egiten diren jarduera irregularren jakitun egonda, horiek ez komunikatzea.

e) La vulneración del deber de comunicación de los actos de intrusismo o actuación profesional irregular de los que tenga conocimiento.

f) Aseguratuta ez egotea.

f) El incumplimiento del deber de aseguramiento.

g) Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeko 13. artikuluan xedatutako derrigorrezko lana ez egitea, salbu eta zerbitzua ematea eragozten dion arrazoi justifikaturik badago, eta baldin eta justifikaziorik eskatzen bada.

g) El incumplimiento del deber de ejercicio profesional forzoso a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco, salvo existencia de causa justificada que imposibilite la prestación del servicio, cuando hubiese sido debidamente requerido al efecto.

h) Lanbide bereko beste kide batzuen edo gobernu organoen eta lanbidea dela-eta elkargokidearekin harremanetan jartzen diren pertsonen edo erakundeen duintasuna gogor iraintzea, bai eta horiei erasotzea ere.

h) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales de su misma profesión o de los órganos de gobierno de ésta, y de las personas o instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional, así como la agresión física a los mismos.

i) Lanak egitea edo zerbitzuak kontratatzea axolagabekeriaz edo aurreikuspenik egin gabe jokatzea edo bestelako jokabide kaltegarriez aritzea, baldin eta horrela lanbidearen ospeari kalte egiten bazaio edo, lehiaren Zuzenbidearen arloan eta bidegabeko lehiaren arloan indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera, horrela jokatzeak bidegabeko lehiaren kasuren bat badakar.

i) La realización de trabajos o contratación de servicios mediante incuria, imprevisión u otra circunstancia grave que atente al prestigio profesional o suponga incurrir en alguno de los supuestos de competencia desleal de acuerdo con la legislación vigente en materia de Derecho de la competencia y competencia desleal.

j) Kontseiluen edo elkargo profesionalen edo horien organoen ohiko jarduera oztopatzen edo eragozten dituzten egintzak burutzea.

j) Los actos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los Consejos o Colegios Profesionales o de sus órganos.

k) Estatutu hauek aplikatu edo interpretatzeko Estatuko administrazioak edo Euskal Autonomia Erkidegokoak emandako arauak ez betetzea.

k) El incumplimiento por el colegiado de cualquier norma dictada por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la aplicación o interpretación de estos Estatutos.

l) Estatutu hauek aplikatu edo interpretatzeko Batzar Nagusiak hartutako erabakiak ez betetzea.

l) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea General para la aplicación o interpretación de los Estatutos.

m) Gutxienez bost arau-hauste arin egitea bi urtetan.

m) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.

3.– Hona hemen arau-hauste oso larriak:

3.– Son infracciones muy graves:

a) Lanbidean jardutea Aparejadoreen edo Arkitekto Teknikoen titulurik gabe edo Arkitekto Teknikoaren lanbide arautuan aritzeko gaitzen duen unibertsitateko beste tituluren bat izan gabe.

a) El ejercicio de la profesión sin estar en posesión del título académico de Aparejador, Arquitecto Técnico o de algún otro título universitario que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico.

b) Duintasun edo etika profesionalari nahikoa kalte egiten dieten egintzak burutzea.

b) Realizar acciones que ataquen de modo trascendente a la dignidad o a la ética profesionales.

c) Eginkizun profesionalak ez betetzea, eta horrek kalte handia egitea jarduera profesionala eskatu edo hitzartu duenarentzat.

c) Incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

d) Sekretu profesionala urratzea.

d) La vulneración del secreto profesional.

e) Jarduteko gaitasunik gabe egonda edo bateragarritasun edo debeku prozedura batean sartuta egonda, lanbidean jardutea.

e) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación profesional o incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.

f) Lanbideko jardueraren ondorioz, doluzko delituak egitea, delituan izandako parte-hartzea dena dela.

f) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.

g) Bi urtetan gutxienean bi hutsegite larri egitea. Salbuespena izango da aurreko ataleko m) idatz-zatiko arau-haustea.

g) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años. Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo la infracción señalada en la letra m) del apartado anterior.

45. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 45.– Sanciones.

1.– Hona hemen ezar daitezkeen zehapenak:

1.– Las sanciones aplicables serán las siguientes:

A.) Arau-hauste arinak:

A.) Infracciones leves:

a) Kargu hartzea edo ohartaraztea ahoz.

a) Amonestación verbal o apercibimiento.

b) Isuna, gehienez 300 eurokoa.

b) Multa que no exceda de 300 euros.

B.) Arau-hauste larriak:

B.) Infracciones graves:

a) Lanbidean jarduteko gaitasungabetzea gehienez ere urte bete, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 17. artikuluan xedatutako baldintzetan.

a) Inhabilitación profesional por un tiempo que no exceda de un año, en los términos del artículo 17 de la Ley de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco.

b) 301 eta 3.000 euro arteko isuna.

b) Multa comprendida entre 301 y 3.000 euros.

C.) Arau-hauste oso larriak:

C.) Infracciones muy graves:

a) Lanbidean jarduteko gaitasungabetzea urte bete eta egun bat eta hogei urte bitartean, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 17. artikuluan xedatutako baldintzetan.

a) Inhabilitación profesional por un tiempo comprendido entre un año y un día y veinte años, en los términos del artículo 17 de la Ley de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco.

b) 3.001 eta 30.000 euro arteko isuna.

b) Multa comprendida entre 3.001 y 30.000 euros.

2.– Arauak hautsi dituenak etekin ekonomikoa atera badu arau-hauste horregatik, isuna handiagoa izango da. Hain zuzen ere, etekin hori zenbatekoa izan den kalkulatu ondoren, etekina edo etekinaren bikoitza gehitu beharko zaio gorago aipatutako kopuruetatik gutxienez berez ordaindu beharreko isunari.

2.– Cuando el infractor hubiere obtenido beneficio económico a consecuencia de la infracción, la multa se incrementará en la cuantía que exceda la evaluación de dicho beneficio económico de los límites máximos previstos en los números anteriores con un mínimo del equivalente de dicha evaluación y un máximo del doble de ésta.

3.– Isunak kasuan kasuko gorabeheren arabera zehaztuko dira.

3.– Las sanciones se graduarán en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.

4.– Zigor horiez gainera, beste edozein erantzukizun baldin badago, zigortuek erantzun egin beharko dute.

4.– Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que hubieren podido incurrir los sancionados.

5.– Elkargoek diziplina betearazteko gaitasunagatik jasotzen dituzten isun-ordainketa guztiak etengabeko lan-prestakuntzako jarduerak ordaintzeko erabiliko dira.

5.– El producto de las multas que el Colegio perciba en ejercicio de su potestad disciplinaria será destinado íntegramente a promover programas de formación profesional permanente.

6.– Arau-hauste oso larriek hiru urtera preskribatuko dute, larriek bi urtera eta arinek urte betera. Arau-haustea egin zenetik aurrera hasiko da zenbatzen preskripzio epea. Zehazpen-prozedura bat hasiz gero, eta interesatua horren jakitun egonda, preskripzioa eten egingo da. Zehazpen-espedientea sei hilabete baino gehiago geldirik badago, eta horren errua ez bada arau-hauslearena, preskripzio epea berriz hasiko da.

6.– Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor.

7.– Arau-hauste larriak egiteagatik ipinitako zehapenek hiru urtera preskribatuko dute, arau-hauste larriengatik ipinitakoek bi urtera eta arau-hauste arinengatik ipinitakoek urte betera. Hala ere, lanbidean jarduteko gaitasungabetze-zehapenak hiru urterako edo gehiagorako badira, preskripzio-epea eta zehapen-aldia bera izango dira. Zehapenen preskripzio-epea zehapena ipini duen ebazpena tinko bihurtu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen. Exekuzio-prozedura bat hasiz gero, eta interesatua horren jakitun egonda, preskripzioa eten egingo da, eta exekuzio-prozedura sei hilabete baino gehiago geldirik badago, eta geldirik egotearen errua ez bada arau-hauslearena, berriro hasi beharko da epea zenbatzen.

7.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año. No obstante, en las sanciones de inhabilitación profesional por tiempo igual o superior a tres años, el plazo de prescripción será igual al período de sanción. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.

8.– Zehapenak ezartzeko diziplina-espedientea ireki beharko da nahitaez. Diziplina-espedienteak Gobernu Batzordeak izapidetuko du, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 17. artikuluan xedatutako irizpideen arabera eta lanbidearen estatutu profesionaletan araututako prozeduraren arabera.

8.– En la imposición de las sanciones previstas será requisito indispensable la incoación del oportuno expediente disciplinario, que se tramitará por la Junta de Gobierno conforme a los principios establecidos en el artículo 19 de la Ley de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco y al procedimiento regulado en los Estatutos Generales de la profesión.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
SARIAK
RÉGIMEN DE DISTINCIONES Y PREMIOS

46. artikulua.– Sariak.

Artículo 46.– Distinciones y premios.

1.– Elkargokideek saritzeko sistema bat ezartzen da, honako merezimendu hauek aitortzeko:

1.– Se establece un sistema de distinciones y premios a los colegiados orientado al reconocimiento de los hechos siguientes:

a) Lanbidearen arloko jardunean, irakaskuntzan edo ikerkuntzan ospe nabarmena lortu duten elkargokideen merezimenduak, bai eta elkargoko jardueretan emandako laguntza eta izandako ardura eskuzabal eta bereziagatik lortutakoak ere.

a) Los méritos extraordinarios de aquellos colegiados que se hayan distinguido notoriamente por su actuación en el campo profesional, la docencia o la investigación, así como por su desinteresada y especial colaboración y dedicación a las actividades colegiales.

b) Elkargokideek lanbidean hogeita bost urte edo berrogeita hamar urte bete izana.

b) El cumplimiento por parte de los colegiados de veinticinco y cincuenta años de ejercicio profesional.

c) Ezartzen den erretiro-adinera heltzea.

c) Al llegar a la edad de jubilación que se establezca.

2.– Lanbidearen alde jarduteagatik nabarmendu direnei edo elkargoaren alde lan berezia egin dutenei ere eman ahal izango zaizkie sariak, nahiz eta elkargokide ez izan.

2.– Los premios o distinciones podrán también otorgarse a quienes, no siendo colegiados, se hayan significado por su actuación en favor de la profesión o por su especial actuación hacia el Colegio.

3.– Sariak era honetakoak izan daitezke: diploma, bereizgarria, domina, plaka edo bestelako oroigarriren bat ematea.

3.– Los premios o distinciones podrán consistir en el otorgamiento de diploma, insignia, medalla, placa u otro objeto conmemorativo.

4.– Sariak emateko, Gobernu Batzordeak edo hogeita bost elkargokidek egindako proposamen arrazoitua beharko da.

4.– Para la concesión de distinciones y premios se requerirá la propuesta debidamente razonada formulada por la Junta de Gobierno o por veinticinco colegiados.

VIII. TITULUA
TÍTULO VIII
ELKARGOA DESEGITEKO PROZEDURA ETA LIKIDAZIO-ARAUBIDEA
PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN Y RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN

47. artikulua.– Elkargoa desegitea eta likidazio-araubidea.

Artículo 47.– Disolución y liquidación del Colegio.

Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala desegiteko Eusko Legebiltzarraren legea beharko da, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeko 31.3 artikuluan jasotako kasuan izan ezik.

La disolución del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa precisará de ley del Parlamento Vasco, salvo que se trate del supuesto previsto en el artículo 31.3 de la Ley 18/1987, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales del País Vasco.

Elkargoa desegiteko prozedurak likidazio-prozedura hasiko du. Elkargoa desegiteko baimena ematen duen legeak ezarriko du elkargoaren ondarea, eskubideak eta betebeharrak likidatzeko prozedura. Horrez gain, soberakinik egonez gero, zertarako erabili ere erabakiko du, Batzar Orokorrak erabakitakoarekin bat.

El procedimiento de disolución del Colegio abrirá el periodo de liquidación. La ley que autorice la disolución del Colegio establecerá el procedimiento para la liquidación de su patrimonio, derechos y obligaciones y fijará el destino del remanente si existiere, de acuerdo con lo que decida la Asamblea General.

Elkargoak izaera juridikoa eta gaitasuna galduko ditu elkargoa desegiten duen xedapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denean. Baina, elkargoa beste elkargo bat edo gehiago sortzeko desegiten bada, ez ditu horiek galduko. Horrelakoetan, elkargo berria sortzen den unean lehendabiziko elkargoa desegintzat joko da.

El Colegio perderá su personalidad jurídica y capacidad en el momento que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la norma que dispuso su disolución, salvo en el caso de que dicha disolución se produzca por la creación de uno o varios nuevos colegios profesionales, supuesto en que tal disolución tendrá efectividad en el momento en que la tenga la citada creación.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Estatutu hauek Eusko Jaurlaritzako Elkargo Profesionalen arloko eskumena duen Sailari jakinarazi behar zaizkio, Jaurlaritzak behin betiko onar ditzan. Estatutuak onartzen dituen agindua eta estatutuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira eta Tituludun Lanbideen Erregistroan inskribatuko dira.

Los presentes Estatutos serán comunicados al Departamento competente en materia de Colegios Profesionales del Gobierno Vasco para su aprobación definitiva. La Orden aprobatoria y los correspondientes Estatutos, así como su reforma, serán publicados en el Boletín Oficial del País Vasco e inscritos en el Registro de Profesiones Tituladas.

Legezkoak direla adierazi, Tituludun Lanbideen Erregistroan inskribatu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren, indarrean sartuko dira, baina argitaratu eta hurrengo egunean.

Declarada su legalidad e inscritos en el Registro de Colegios Profesionales, y publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, entrarán en vigor al día siguiente de tal publicación.


Azterketa dokumentala


Análisis documental