Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2017ko otsailaren 3a, ostirala

N.º 24, viernes 3 de febrero de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
619
619

EBAZPENA, 2017ko urtarrilaren 18koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, Bizkaiko campuseko Batzarraren Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2017, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de la Junta de Campus de Bizkaia.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

UPV/EHUko ikastegiak berrantolatzearen ondorioz (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 3ko Agindu bidez argitaratua), Bizkaiko campuseko ikastegien izena, osaera eta kopurua nabarmen aldatu dira. Hori dela eta, Bizkaiko campuseko Batzarraren arautegia aldatu eta egoera berrira egokitu beharra izan da.

Como consecuencia de la reorganización de los centros de la UPV/EHU (publicada mediante Orden de 3 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el BOPV de 9 de julio de 2015), la denominación, composición y número de los centros radicados en el Campus de Bizkaia ha variado sustancialmente. Ello exige acomodar el Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia a la nueva situación.

Eraldaketa honen helburua da Campuseko Batzarraren arautegia ikastegiak berrantolatzeak sortutako errealitate berrira egokitzea. Bizkaiko campuseko batzarraren arautegiak, oraindik ere indarrean denak, aurreikusten du 13 ikastegi eta lurralde atal bat izango dituela. Hala ere, ikastegien berrantolamenduaren egoera berriaren ondorioz, 8 ikastegi daude, egoitza beste campus batean daukaten ikastegiko atal bat eta Bizkaian kokatutako ikastegiko atal bat dago. Honako hauek dira: Bilboko Ingeniaritza Eskola (atalik gabe), Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola (atalik gabe), Arte Ederren Fakultatea (atalik gabe), Zientzia eta Teknologia Fakultatea (atalik gabe), Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea (atalik gabe), Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (egoitza Sarrikon eta atala Elkanon), Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (atalik gabe Bizkaian), Lan Harremanen eta Gizarte Langintzaren Fakultatea (atalik gabe Bizkaian), Zuzenbide Fakultatearen Bizkaiko atala.

Esta reforma tiene por objeto adecuar el Reglamento de Junta de Campus a la nueva realidad fruto de la reordenación de centros. El Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia, aún en vigor, prevé la existencia de 13 centros y una sección territorial. Sin embargo, la nueva situación fruto de la reorganización de centros se caracteriza por la existencia de 8 centros, una sección de centro radicada en otro Campus, y otra sección de centro radicado en Bizkaia. Son los siguientes: Escuela de Ingeniería de Bilbao (sin secciones), Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao (sin secciones), Facultad de Bellas Artes (sin secciones), Facultad de Ciencia y Tecnología (sin secciones), Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (sin secciones), Facultad de Economía y Empresa (Sede en Sarriko y Sección de Elkano), Facultad de Medicina y Enfermería (sin sección en Bizkaia), Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social (sin sección en Bizkaia) y Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho.

UPV/EHUren estatutuak otsailaren 15eko 17/2011 dekretuak onetsi zituen (2011ko otsailaren 24ko 38. EHAA) eta bere 10. artikuluan jasota dago UPV/EHUren egituraren osagai direla, besteak beste, unibertsitateko campusak. Bestalde, 11. artikuluaren arabera, campuseko batzarrak UPV/EHUko kide anitzeko gobernu eta ordezkaritzarako organoak dira. 194. artikuluaren arabera, campuseko batzarra campus bakoitzaren gobernu eta ordezkaritza organoa da, kide anitzekoa.

El artículo 10 de los Estatutos de la UPV/EHU aprobados por Decreto 17/2011, de 15 de febrero, (BOPV n.º 38, de 24 de febrero de 2011), establece que la estructura de la UPV/EHU se integra, entre otros, por los Campus Universitarios. Por otra parte, el artículo 11 prevé entre los órganos colegiados de gobierno y representación de la UPV/EHU las Juntas de Campus. El artículo 194 dispone que la Junta de Campus es el órgano colegiado de gobierno y representación del Campus Universitario.

UPV/EHUren estatutuetako 194.2.c) artikuluarekin bat etorrita, campuseko batzarraren eskumena da bere arautegiaren behin betikoz onestea, legetasun-txostena aurretik dela. Emaniko legetasun-txostenarekin bat etorrita, Bizkaiko campuseko batzarrak 2016.eko azaroaren 10ean egindako bilerak Bizkaiko campuseko batzarraren arautegia onartu zuen behin betikoz.

De acuerdo con el artículo 194.2.c) de los Estatutos de la UPV/EHU, es competencia de la Junta de Campus la aprobación definitiva de su Reglamento, previo informe de legalidad. De conformidad con el informe de legalidad emitido, la Junta de Campus de Bizkaia en su sesión de 10 de noviembre de 2016 ha procedido a aprobar definitivamente el Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia.

Azkenik, UPV/EHUren estatutuetako 187.1 artikuluak dio idazkari nagusiak bermatu behar duela UPV/EHUko erabakiak argitaratuko direla; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 legeak, Euskal unibertsitate sistemari buruzkoak, dio erabakiak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

A su vez, el artículo 187.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario o Secretaria General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se materializará mediante su íntegra publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horregatik guztiagatik, hau

Por todo ello,

Ebazten DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindua ematea Bizkaiko campuseko batzarraren arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de la Junta de Campus de Bizkaia, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.– Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Segundo.– Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2017ko urtarrilaren 18a.

En Leioa, a 18 de enero de 2017.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

MIKEL GARMENDIA MUJIKA.

MIKEL GARMENDIA MUJIKA.

ERANSKINA
ANEXO
BIZKAIKO CAMPUSEKO BATZARRAREN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CAMPUS DE BIZKAIA
LEHENENGO TITULUA
TÍTULO PRIMERO
BIZKAIKO UNIBERTSITATE CAMPUSA
EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE BIZKAIA

1. artikulua.– Unibertsitatearen egitura eta campus anitzeko antolaketa.

Artículo 1.– Estructura y organización multicampus de la Universidad.

1.– Euskal Herriko Unibertsitatea hainbat campusetan dago antolatuta. UPV/EHU modu deszentralizatuan dago antolatuta eta eginkizunak ere banatuta dauzka. Bestalde, aurrera eramango dituen zereginetara egokituko du bere egitura eta etengabe eguneratuko da.

1.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea se constituye como una Universidad multicampus. Se organiza de forma descentralizada y funcionalmente desconcentrada y adecuará y actualizará progresivamente su estructura a las exigencias específicas de sus distintas actividades.

2.– Unibertsitateak campusak biltzen ditu bere egituran.

2.– La Universidad integra en su estructura a los Campus Universitarios.

2. artikulua.– Bizkaiko campusa eta bere xedea.

Artículo 2.– El Campus Universitario de Bizkaia y su finalidad.

1.– Bizkaiko campuseko kideak dira Bizkaiko campusari lotutako ikasleak, irakasle eta ikertzaileak, eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

1.– La Comunidad Universitaria del Campus de Bizkaia está formada por el alumnado, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios vinculados al Campus Universitario de Bizkaia.

2.– Bizkaiko unibertsitate campusa arautegi honen I. eranskinean jasotzen diren egiturek osatzen dute.

2.– El Campus Universitario de Bizkaia está integrado por las estructuras cuya relación se recoge en el Anexo I del presente Reglamento.

3.– Honako hauek dira Bizkaiko unibertsitate campusaren xedeak:

3.– El Campus Universitario de Bizkaia se constituye para:

a) Ikastegien, sailen, unibertsitateko ikerketa institutuen eta campusa osatzen duten gainerako unitateen arteko harremanak bultzatuko ditu, guztien interesekoak diren esparruetan.

a) Fomentar la interrelación de Centros, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y demás unidades integrantes del mismo en aquellos ámbitos de interés común.

b) UPV/EHUren eta inguruko erakunde publiko eta pribatuen arteko ohiko harremanak bultzatu eta gauzatuko ditu.

b) Fomentar y formalizar las relaciones ordinarias de la UPV/EHU con las diversas entidades públicas y privadas de su entorno.

3. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

Artículo 3.– Principios de actuación.

1.– Bizkaiko campusak, zereginak aurrera eramatean, honako printzipio hauek hartuko ditu aintzat: legezkotasuna, eraginkortasuna, eragimena, gardentasuna, kalitatea eta ahalik eta zerbitzurik onena ematea gizarteari eta campusa osatzen duten kideei.

1.– En la realización de sus actividades el Campus Universitario de Bizkaia se atendrá a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y mejor servicio a la sociedad y a las personas que integran su Comunidad Universitaria.

2.– UPV/EHUren politika eta plangintza estrategiko orokorraren barruan eramango ditu aurrera bere eginkizunak. Unibertsitateko organo orokorrekin koordinatuta egingo du lan, eta bat etorrita gobernu kontseiluak onartutako jarraibide orokorrekin, unibertsitate osoari eragiten dioten arautegiekin, programa orokorrekin eta zeharkako sistemekin.

2.– Desarrollará sus funciones en el marco de las políticas y de la planificación estratégica general de la UPV/EHU, en coordinación con los órganos generales de ésta y de acuerdo con las directrices generales, normativas comunes, programas generales y sistemas trasversales dictados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

3.– Unibertsitateko kide guztien parte hartzea bermatu eta bultzatuko du.

3.– Garantizará la actuación y el fomento de la participación de todas las personas que integran la Comunidad Universitaria.

4.– Bizkaiko campusak emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatuko du bere baitan eta beharrezko neurriak hartuko ditu inor diskriminatua izan ez dadin arrazoi hauengatik: jatorria, etnia, sexua, erlijioa, iritzia, hizkuntza edo bestelako egoera pertsonal edo sozialen bat. Beraz, Bizkaiko campusak aintzat eta printzipio gisa hartuko ditu aukera berdintasuna, aniztasun eta diferentziekiko errespetua, genero ikuspegia txertatzea, ekintza positiboa, sexuari lotutako rolak eta estereotipoak baztertzea, eta gizonen eta emakumeen ordezkaritza parekatua.

4.– Garantizará la igualdad de las mujeres y los hombres que forman la Comunidad Universitaria y adoptará las medidas necesarias para prevenir o eliminar cualquier discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A estos efectos, tendrá en cuenta los principios de igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y a la diferencia, integración de la perspectiva de género, acción positiva, eliminación de roles y estereotipos en función del sexo y representación equilibrada.

5.– Bizkaiko campusak bermatu egingo die aukera berdintasuna ezintasunak dauzkaten ikasleei eta campuseko gainerako kideei. Beraz, debekatu egingo du edozein diskriminazio-mota eta ekintza positiboa bultzatuko du, aipatutako pertsonen parte hartzea erabatekoa eta eraginkorra izan dadin unibertsitatean. Ahaleginak egingo ditu, irisgarritasunari dagokionean, campuseko unibertsitate ingurunea behar bezala egokitzeko, legeriak xedatutakoari jarraikiz.

5.– Garantizará la igualdad de oportunidades del alumnado y demás integrantes de la Comunidad Universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. Facilitará que el entorno universitario del Campus sea accesible de acuerdo con las condiciones legalmente establecidas.

4. artikulua.– Bizkaiko unibertsitate campusaren eskumenak.

Artículo 4.– Competencias del Campus Universitario de Bizkaia.

1.– UPV/EHUren Estatutuen arabera, hauek dira Bizkaiko unibertsitate campusaren eskumenak:

1.– De acuerdo con los Estatutos de la UPV/EHU, son funciones del Campus Universitario de Bizkaia:

a) Bere baliabideen kargurako programa eta neurriak hartzea, arloan eragina duten printzipio orokorrekin kontraesanean baldin ez badaude.

a) Adoptar Programas o Medidas con cargo a sus recursos, siempre que no contradigan los generales que puedan incidir en el mismo ámbito.

b) Programa eta neurri orokorrak egokitu, garatu eta gauzatzea.

b) Adaptar, desarrollar y ejecutar Programas o Medidas generales.

c) Campuseko giza baliabideak kudeatzea, unibertsitateko beste organoen lankidetzan.

c) Colaborar con los demás órganos universitarios en la gestión de los recursos humanos del Campus.

d) Bere eremuan campuseko kide guztiek erabiltzeko diren baliabide eta azpiegiturak eta irakaskuntzan eta ikerketan erabiltzekoak direnak kudeatzea.

d) Gestionar los recursos e infraestructuras de uso compartido y de apoyo a la docencia e investigación existentes en su ámbito.

e) Erakundeen arteko harremanak bultzatu eta garatzea, bai eta unibertsitate eta kultura hedakuntza ere.

e) Desarrollar y potenciar las relaciones institucionales, así como la proyección cultural y universitaria.

f) Bere eremuaren barruan, unibertsitateko irakats eskaintza koordinatzea eta ikerkuntza sustatzea.

f) Impulsar la coordinación de las ofertas docentes universitarias y el apoyo a la investigación dentro del ámbito de su competencia.

g) Bere eremuaren barruan, ondarearen kudeaketa ekonomiko eta finantzarioa kontrolatzen laguntzea eta ikerkuntza sustatzea.

g) Colaborar en el control de la gestión económico financiera del patrimonio y el apoyo a la investigación dentro del ámbito de su competencia.

h) Bere eremuaren barruan, UPV/EHUren plangintza estrategikoa eta hizkuntza plangintza garatu eta urtero gauzatzea.

h) Desarrollar, dentro del ámbito de su competencia, la planificación estratégica de la UPV/EHU y su concreción anual, así como la planificación lingüística.

i) Campusaren urteroko memoria egitea.

i) Elaborar la Memoria anual del Campus.

j) Izaera zientifiko, tekniko, humanistiko eta artistikoa duten jardueren sustatzea.

j) Promover la realización de actividades de carácter científico, técnico, humanístico o artístico.

k) Bestalde, unibertsitateko egituretan eragina izan dezaketen ekimenak zehaztu eta bultzatu ahal izango ditu, betiere, beren eskumenen eta beste instantzia batzuen eskumenen babesean.

k) Así mismo, podrá adoptar o impulsar iniciativas que afecten a las distintas estructuras universitarias, respetando sus competencias así como las de otras instancias.

2.– Bere eskumenen babesean, Bizkaiko unibertsitate campusak bere eginkizunak beteko ditu, besteak beste, arlo hauetan:

2.– En el marco de sus competencias, el Campus Universitario de Bizkaia ejercerá sus funciones, entre otros, en los siguientes ámbitos:

a) Ikasleentzako arreta.

a) Atención al Alumnado.

b) Euskara eta eleaniztasuna.

b) Euskera y plurilingüismo.

c) Langileak eta zerbitzuak.

c) Personal y prestación de servicios.

d) Unibertsitate hedakuntza eta beste erakunde batzuekiko harremanak.

d) Proyección universitaria y relaciones institucionales.

e) Gizarte erantzukizuna.

e) Responsabilidad Social.

f) Irakaskuntza jarduera.

f) Actividad docente.

g) Ikerkuntza, jakintzaren transferentzia eta zientziaren eta teknologiaren garapena.

g) Investigación, transferencia del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico.

3.– Gobernu kontseiluak zehaztuko du artikulu honetako lehenengo atalean adierazitako jarduera arlo bakoitzerako Gipuzkoako campusak izango duen ahalmena, campus anitzeko eredua garatzeko ezar daitezkeen beste arau, antolaketa neurri eta aurrekontuei kalterik egiteke.

3.– La capacidad del Campus de Bizkaia para los diversos ámbitos de actuación será establecida por el Consejo de Gobierno, conforme a las diferentes competencias señaladas en el primer apartado del presente artículo, sin perjuicio de la adopción de cualquier otra medida normativa, organizativa o presupuestaria para un desarrollo multicampus.

4.– Aipatutakoez gain, beste eskumen hauek ere baditu, unibertsitateko beste organo batzuekin partekatuta:

4.– Además, son competencias compartidas con otros órganos universitarios:

a) Unibertsitate campusen barruan osasuna zaintzeko eta arriskuei aurrea hartzeko babesa eskaintzea ikasleei.

a) Ofrecer al alumnado una protección eficaz en materia de salud y prevención de riesgos dentro de los Campus Universitarios.

b) Unibertsitatearen berezko tituluak edo diplomak eskuratzera zuzenduko ez diren espezializazio programak eta etengabeko prestakuntza edo bizitza osokoak antolatzea.

b) Organizar programas de especialización y de formación continua o a lo largo de la vida no conducentes a la obtención de títulos o diplomas propios de la Universidad.

5.– Halaber, gobernu kontseiluak eskuordetuko lizkiokeen eskumen guztiak ere gauzatuko ditu. Bizkaiko campuseko gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoek konpromisoa dute klaustroari eta gobernu kontseiluari eskumenak eurei transferitzea eta eskuordetzea eskatzeko, eta horren alde lan egiteko. Eskumenok bertako giza baliabideen eta ondarearen bitartez gauzatuko dituzte, goian aipatutako printzipio, helburu eta eskumenak betetzeko.

5.– Asimismo ejercerá aquellas competencias que le sean transferidas o delegadas por el Consejo de Gobierno. Los órganos de gobierno y representación del Campus Universitario de Bizkaia se comprometen a solicitar y propiciar la transferencia y delegación de competencias del Consejo de Gobierno, y asumirán mediante los medios personales y patrimoniales correspondientes para cumplir con los principios, finalidad y competencias expuestos.

5. artikulua.– Campuseko aurrekontu zuzkiduraz.

Artículo 5.– De la dotación presupuestaria del Campus.

UPV/EHUren estatutuetako 125. artikuluarekin bat, Bizkaiko campusak bere helburuak betetzeko eta jarduerak aurrera eramateko behar beste langile izango ditu, eta UPV/EHUko aurrekontu orokorrean aurrekontu-partida berezituak izango ditu, autonomiaz gestionatuko dituenak.

De acuerdo con el artículo 125 de los Estatutos de la UPV/EHU el Campus universitario de Bizkaia contará con el personal necesario para el desarrollo de sus funciones y gestionará con autonomía las partidas presupuestarias específicas asignadas en el presupuesto general de la UPV/EHU.

UPV/EHUk esleituko dizkion diru sarrerez gain, Bizkaiko campuseko aurrekontua honako hauek osatuko dute:

Dicha dotación se nutrirá de los ingresos que le asigne a la UPV/EHU, así como de:

a) Burutzen dituen zereginei legozkiekeen etekin garbiak.

a) Los rendimientos netos que le correspondan por las actividades que desarrolle.

b) Jasotzen dituen diru laguntzak, kasuan kasuko diru laguntzarako zehaztuta dauden baldintzen arabera.

b) Las subvenciones que se le concedan, en los propios términos de su otorgamiento.

c) Modu agerian eta beren beregi egiten dizkioten dohaintzak eta legatuak, emandako baldintza berberetan.

c) Las donaciones y legados de los que sea expresa y específicamente beneficiario, en las mismas condiciones en que hayan sido otorgados.

d) Zientziaren, teknikaren eta artearen alorreko lanak egiteko edo espezializazio ikasketak emateko nahiz prestakuntzarako jarduera bereziak egiteko kontratuetatik sortutako diru sarreretatik dagokien zatia.

d) La parte que le corresponda de los ingresos derivados de los contratos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

6. artikulua.– Gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoez.

Artículo 6.– De los órganos de gobierno, representación y administración.

1.– Campuseko Batzarra, campuseko errektoreordea, campuseko idazkaria, campuseko gerenteordea eta campuseko zuzendariak dira Bizkaiko campuseko gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoak, bai eta, kasuan kasu, UPV/EHUren gobernu kontseiluak sortu eta Bizkaiko campusari atxiki litzaizkiokeen gainerakoak ere.

1.– Los órganos de gobierno, representación y administración del Campus Universitario de Bizkaia son la Junta de Campus, la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, la Secretaria o Secretario de Campus, la o el Vicegerente de Campus y las Directoras o Directores de Campus, así como aquellos órganos que, en su caso, pudieran ser creados por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU siendo adscritos al Campus de Bizkaia.

2.– Gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoen eskudunak eta eginkizunak UPV/EHUren estatutuetan, honako arautegi honetan eta, hala balegokio, kasuan kasuko sortze erabaki edo arauan xedaturikoei lotuko zaizkio.

2.– Las competencias y funciones de los órganos de gobierno, representación y administración, se atendrán a lo establecido en los Estatutos de la UPV/EHU, en el presente Reglamento y, en su caso, en el correspondiente acuerdo o norma de creación.

BIGARREN TITULUA
TÍTULO SEGUNDO
BIZKAIKO CAMPUSEKO BATZARRA
LA JUNTA DE CAMPUS DE BIZKAIA

7. artikulua.– Izaera.

Artículo 7.– Carácter.

Bizkaiko campuseko batzarra kide anitzeko organoa da, Bizkaiko campusaren gobernu eta ordezkaritzarako.

La Junta de Campus de Bizkaia es el órgano colegiado de gobierno y representación del Campus Universitario de Bizkaia.

8. artikulua.– Osaera.

Artículo 8.– Composición.

1.– Campuseko batzarra berezko kideek eta kide hautatuek osatzen dute.

1.– La Junta de Campus está integrada por miembros natos y miembros electos.

2.– Hauek dira batzarreko berezko kideak:

2.– Son miembros natos de la Junta:

a) Campuseko errektoreordea, batzarreko buru izango dena.

a) La Vicerrectora o Vicerrector de Campus, que la presidirá.

b) Campuseko gerenteordea.

b) La o el Vicegerente de Campus.

c) Campuseko idazkaria.

c) La Secretaria o Secretario de Campus.

d) Campuseko errektoreordetzaren zuzendaritza taldeko zuzendari bat, campuseko errektoreordeak izendatuta.

d) Una directora o director del equipo de Campus de Bizkaia nombrado por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus.

e) Bizkaiko campusean kokatutako ikastegietako dekano eta zuzendariak.

e) La Decana o Decano, Directora o Director de cada Centro Docente adscrito al Campus de Bizkaia.

f) Egoitza beste campusetan duten ikastegien ataletako koordinatzaileak.

f) Los coordinadores y las coordinadoras de Secciones de Centro con sede en otros Campus.

3.– Hauek dira batzarreko kide hautatuak:

3.– Son miembros electos de la Junta:

a) Pertsonal irakasle eta ikertzailearen zortzi ordezkari.

a) Ocho representantes del personal docente e investigador.

b) Campuseko ikastegietako eta egoitza beste campusetan duten ikastegien ataletako ikasleen bana ordezkari.

b) Un o una representante del alumnado de cada uno de los Centros Docentes y Secciones de Centros con sede en otros Campus.

c) Campusari dagokion administrazio eta zerbitzuetako pertsonalaren hiru ordezkari.

c) Tres representantes del personal de administración y servicios pertenecientes al Campus.

d) Campuseko sail eta sail ataletako zuzendarien lau ordezkari.

d) Cuatro representantes de las Directoras o Directores de Departamento y de las Secciones Departamentales pertenecientes al Campus.

e) Campusean eratu diren eta egoitza bertan duten ikerketa-institutuetako ordezkari bat.

e) Una o un representante de los Directores o Directoras de los Institutos Universitarios de Investigación constituidos y con su sede en el Campus.

4.– Campuseko batzarra osatzean ahalegina egingo da gizonezkoen eta emakumezkoen kopuruak orekatuak izan daitezen. Arautegi honetako 9. artikuluan araututako prozedurei jarraikiz, Bizkaiko campuseko batzarra osatuko duten kideen hautaketara aurkeztuko diren talde zerrendek emakume eta gizonen presentzia orekatua bermatuko dute txandakako ordenaz, salbu eta honelakorik ezinezko denean, beti ere, zio funtsezko eta objektiboez behar bezala arrazoituta.

4.– En la integración de la Junta de Campus se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Las listas colectivas que se presenten para la elección de las personas que integrarán la Junta de Campus de Bizkaia en los procedimientos regulados en el artículo 9 del presente Reglamento garantizarán la presencia equilibrada, en orden alternativo, de mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.

5.– Arautegi honen ondorioetarako, honako hauek dira campuseko batzarraren barruan kidegotzat hartzen direnak: ikastegietako dekano eta zuzendariak eta ikastegi ataletako koordinatzaileak, campuseko sailetako eta sail ataletako zuzendariak (bertan ikerketa institutuetako ordezkariak ere sartuko dira), irakasleak, ikasleak, eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

5.– A efectos del presente Reglamento tienen la consideración de colectivos dentro de la Junta de Campus: el colectivo de Decanas o Decanos, Directoras o Directores de Centros y Coordinadoras o Coordinadores de Secciones de Centro, el colectivo de Directoras o Directores de Departamento y Coordinadoras o Coordinadores de Sección Departamental de Campus (en el que se integrará la representación de los Institutos Universitarios de Investigación), el colectivo de Profesorado, el colectivo de Alumnado y el colectivo de Personal de Administración y Servicios.

9. artikulua.– Campuseko batzarreko kideen hautaketa.

Artículo 9.– La elección de las personas que integran la Junta de Campus.

1.– Campuseko batzarreko kideak hautatzeko erregimena arautegi honetan ezarritakoari lotuko zaio, hauteskunde hauei dagozkien eta campuseko batzarraren barne antolakuntzari aplikatu beharreko berezko ezaugarriak nola hauteskundeei buruzko arautegi orokorraren xedapenei egindako aipuak bertan baitaude, edozelan ere, osagarria izango delarik.

1.– El régimen de elección de las y los miembros de la Junta de Campus se regirá por lo establecido en este reglamento, que contiene tanto las especificidades propias derivadas de la organización interna de la Junta de Campus, como las remisiones a los preceptos del Reglamento de Régimen Electoral General que resulten de aplicación y que, en todo caso, tendrá carácter supletorio.

2.– Berezkoak ez diren campuseko batzarreko kideak hautatzeko prozedura honako hau izango da:

2.– El régimen de elección de las y los miembros no natos de la Junta de Campus se ajustará al procedimiento siguiente:

a) Irakasleen ordezkarien hautatzea Bizkaiko campusean egoitza duten ikastegietako batzarrei eta, egoitza beste campusetan duten ikastegien ataleko batzarrei dagokie eta bertako kideen artean izendatuko dituzte, ikastegi edo ataleko batzarrak berritu ondoren. Campuseko batzarrean bermatu beharko da, campuseko ikastegi eta, egoitza beste campusetan duten ikastegi ataletako IRIren ordezkarien parte hartzea. Adskribaturiko IRIen kopuru txikiena duten bi ikastegiek, Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultateak eta Zuzenbide Fakultatearen Bizkaiko atalak, ordezkaritza partekatuko dute, bi urtetako agintaldien elkarren segidako aldietan txandakatuta. Bi ikastegi hauetako IRIren ordezkariei dei egingo zaie batzarretara joateko, bertan parte hartuko ahal dutelarik ahoz; nahiz eta boto eskubidea ordezkaritza txanda indarrean lukeen ordezkariak beste inork izango ez duen.

a) La elección de representantes del profesorado corresponde a las Juntas de Centro con sede en el Campus de Bizkaia y a las Juntas de Sección de centros con sede en otros Campus, y lo designarán de entre sus miembros, después de cada renovación de la Junta de Centro o de Sección. Se garantizará la participación en Junta de Campus de representantes de PDI de todos los centros con sede en el Campus y de las secciones de centro con sede en otro Campus. Los dos centros con menor número de PDI adscrito, Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social y Facultad de Derecho: sección de Bizkaia, compartirán representación, que se articulará mediante períodos consecutivos de 2 años de mandato. Los representantes de PDI de estos dos centros serán convocados a la Junta, pudiendo participar con voz, si bien el derecho de voto corresponderá exclusivamente a aquel representante cuyo período de mandato estuviera vigente.

b) Ikasleen ordezkarien hautatzea Bizkaiko campusean egoitza duten ikastegietako ikasleen kontseiluei eta, egoitza beste campusetan duten ikastegien ataletako ikasleen kontseiluei dagokie eta bertako kideen artean izendatuko.

b) La elección de representantes del alumnado corresponde a los respectivos Consejos de Estudiantes de centro con sede en el Campus de Bizkaia y a los Consejos de Estudiantes de sección de centros con sede en otros Campus, y lo designarán de entre sus miembros.

Ikastegi bateko ikasleen kontseiluren batek edo egoitza beste campus batean daukan ikastegiko ataletako ikasleen kontseiluren batak campuseko batzarrerako ordezkaririk izendatu ez badu, campuseko idazkaritzak campuseko ikasleen kontseiluari galdegingo dio ordezkari hori izendatzeko. Honela gertatuta, campuseko ikasleen kontseiluak ordezkaritza horri dagokion ikastegi edo irakasguneko ikasleen kontseiluko kide direnen artean izendatu ahal izango du hautatu beharreko ordezkaria. Ikasleen kontseilurik ez balego, hautaketa ikastaroko ordezkarien artean egin liteke.

Si algún Consejo de Estudiantes de centro con sede en el Campus de Bizkaia o algún Consejo de Estudiantes de sección de centros con sede en otros Campus no nombrara el representante de alumnado en Junta de Campus, la Secretaría de Campus requerirá al Consejo de Estudiantes de Campus que nombre a dicho representante. En tal caso, el Consejo de Estudiantes de Campus podrá nombrar al correspondiente representante de entre las personas que pertenezcan al Consejo de Estudiantes del Centro o Sección afectado. En caso de inexistencia de Consejo de Estudiantes, la elección podrá hacerse entre los delegados y delegadas de curso.

Ikasleen ordezkariek campuseko batzarrean izango duten agintaldia bi urtetakoa izango da eta ordezkotzeak Hauteskundeei buruzko arautegi orokorrean eta ikasleen arautegian xedaturikoari jarraikiz egingo dira.

El mandato de la representación de estudiantes en Junta de Campus será de dos años y las sustituciones se regirán por lo dispuesto en los reglamentos de Régimen Electoral General y de Alumnado.

c) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak talde horrek aukeratuko ditu eta, oro har, klaustrorako ordezkariak hautatzen direnean aukeratuko dira. Administrazio eta zerbitzuetako pertsonalaren ordezkariek lau urtetako agintaldia izango dute.

c) La representación del personal de administración y servicios se designará por elección de este colectivo y tendrá lugar, con carácter general, de forma simultánea a la elección de representantes al Claustro de la Universidad. El mandato de la representación del personal de administración y servicios tendrá una duración de cuatro años.

d) Campusekoak diren sail eta sail ataleko zuzendarien ordezkariak kidego horren barruan egindako hautaketaren bidez aukeratuko dira. Campuseko batzarrak sail eta sail ataletako zuzendarien ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak deitu ondoren, hautagaitza kolektiboak, itxiak eta ordenatuak aurkezteko epea irekiko da, zerrenda hauen barruan, gutxien dela, lau ordezkari izanik. Hautesle eta hautagarri izango dira, campusari dagozkion sail edo sail ataletako zuzendariak. Botoen konputua hondar handienaren sistema proportzionalaren bidez egingo da, UPV/EHUren Hauteskundeei buruzko arautegi orokorrarekin bat etorrita.

d) La representación de las Direcciones de Departamento y de Secciones Departamentales pertenecientes al Campus se elegirá mediante elección realizada en este colectivo. Una vez que la Junta de Campus convoque elecciones para elegir a los representantes de las Direcciones de Departamento y de Secciones Departamentales, se abrirá un plazo para presentar listas colectivas, cerradas y ordenadas que habrán de contener un número mínimo de cuatro representantes. Serán personas electoras y elegibles los Directores y Directoras de Departamentos y de Sección Departamental pertenecientes al Campus. El cómputo de los votos se hará por el sistema proporcional de resto mayor, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU.

e) Campusean egoitza duten zuzendarien ordezkariak kidego honen barruan egindako hautaketaren bidez aukeratuko dira. Campuseko batzarrak campusean egoitza duten unibertsitateko ikerketa institutuetako zuzendarien ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak deitu ondoren, hautagaitza kolektiboak, itxiak eta ordenatuak aurkezteko epea irekiko da, zerrenda hauen barruan, gutxien dela, bi ordezkari izanik. Hautesle eta hautagarri izanen dira campusean eratu eta egoitza duten ikerkuntzarako unibertsitate institutuetako zuzendariak. Botoen konputua hondar handienaren sistema proportzionalaren bidez egingo da, UPV/EHUren Hauteskundeei buruzko arautegi orokorrarekin bat etorrita.

e) La representación de las Direcciones de los Institutos Universitarios de Investigación constituidos y con sede en el Campus se elegirá mediante elección realizada en este colectivo. Una vez que la Junta de Campus convoque elecciones para elegir a los representantes de las Direcciones de los Institutos Universitarios de Investigación constituidos y con sede en el Campus, se abrirá un plazo para presentar listas colectivas, cerradas y ordenadas que habrán de contener un número mínimo de dos representantes. Serán personas electoras y elegibles los directores y directoras de los Institutos Universitarios de Investigación constituidos y con sede en el Campus. El cómputo de los votos se hará por el sistema proporcional de resto mayor, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU.

10. artikulua.– Kide izatea eta leku hutsak betetzea.

Artículo 10.– Condición de miembro y cobertura de vacantes.

1.– Batzarreko berezko kideak ordezkatu ahal dira bai legez horiek ordezkatu behar dituztenengatik bai eskumena eskuordetuta dutenengatik. Azken kasu horretan, eskumena campuseko zuzendaritza taldeko kide bati eskuordetu behar zaio, edota ikastegi zein ataleko zuzendaritza taldeko bati, saio guztietarako.

1.– Las personas que son miembros natos de la Junta pueden ser sustituidas por quienes legalmente corresponda o por quienes reciban la correspondiente delegación, debiendo recaer ésta, en una persona del correspondiente equipo de dirección, tanto de Campus como de Centro o Sección, para todas las sesiones.

2.– Kide hautetsien kasuan, ordezkoak ere aldarrikatuko dira kidego bakoitzerako, jasotako boto kopuruen araberako ordenan. Hautetsiak kargua uzten duenean zerrenda bereko hurrengo kide ez-hautetsiak beteko du haren lekua.

2.– En el caso de los miembros electos se proclamarán suplentes en el orden que tuvieron en la votación para que sustituyan a las personas elegidas de cada colectivo. La suplencia se producirá en los casos de vacante por la siguiente persona no electa de la misma candidatura.

3.– Taldeko ordezkari izatea norberaren ezaugarria da eta honako hauek dira galtzeko arrazoi:

3.– El carácter de representante elegido por cada colectivo es personal, perdiéndose por:

a) Heriotza, ezintasuna edo kargurako gaitasuna kenduta izatea.

a) Fallecimiento, incapacitación o inhabilitación.

b) Hauteskunde prozesua baliogabetzea.

b) Anulación del proceso electoral.

c) Agintaldia iraungitzea.

c) Extinción del período de mandato.

d) Dimisioa ematea.

d) Dimisión.

e) UPV/EHUko kide izateari uztea edo ordezkari izateko aukeratu zuen ikastegi, sail, institutu, batzar, egitura edo taldeko kide izateari uztea.

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU, al Centro, Departamento, Instituto, Junta, estructura o al colectivo por el que fue elegido o elegida.

f) Elkarren segidako hiru bileratara edo txandakako sei bileratara justifikazio gabe huts egitea, salbu eta ikasleen kasuan, beroriei UPV/EHUko ikasleen arautegiak kasu honetarako xedaturikoa aplikatuko zaielarik. Bilerara joatea ezinezko duenak saioa hasi baino lehenago jarri beharko du jakinaren gainean campuseko idazkaria, edozein bide erabilita horretarako. Bilerako aktan jasoko da bilerara joan ezin izan dutenen zerrenda.

f) Inasistencia inexcusada a tres sesiones consecutivas o seis alternas, salvo para el caso de la representación del alumnado al que le será de aplicación en este supuesto el Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU. La excusa de asistencia a las reuniones deberá ser comunicada por cualquier medio a la Secretaría del Campus antes del inicio de la sesión convocada y constará en el acta de la reunión.

4.– Hutsik geratzen diren lekuak eta uko egindakoak kasuan kasuko zerrendetako ordezkoek beteko dituzte. Postu bat hutsik edo ukaturik geratuz gero, campuseko idazkariak, postua hutsik geratu dela egiaztatu ondoren, ordezkapena gauzatuko du, data hartatik aurrera eraginez. Ordezkorik ez badago, hauteskunde partzialak egingo dira postu hutsak betetzeko. Modu honetara hautatuak ordezko izango dira ordeztu behar dutenen agintaldia amaitu arte.

4.– Las bajas y renuncias que se produzcan serán cubiertas por los suplentes de las respectivas listas. Producida una baja o una renuncia la Secretaria o Secretario de Campus, tras las oportunas comprobaciones, hará efectiva la suplencia a partir de esa misma fecha. En el caso de no haber suplentes, se podrá proceder a la elección parcial para cubrir las bajas producidas y quienes así resulten elegidos conservarán su condición hasta la expiración del mandato a sustituir.

11. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 11.– Competencias.

1.– Honako hauek dira campuseko batzarraren eskumenak eta eginkizunak, programatikoak, erabakiak hartzekoak eta, halakoetan, txostenak egitekoak direla:

1.– La Junta de Campus, con carácter programático, decisorio o en su caso informativo, tiene las siguientes competencias y funciones:

a) Campuseko errektoreordeari bere zereginetan laguntzea.

a) Asistir al Vicerrector o Vicerrectora de Campus en sus funciones.

b) Campusaren jardunaren ildo nagusiak, urteko memoria eta urteko eginkizunen plana onartzea; eta gobernu kontseiluari premien memoriaren, urte anitzerako programazioaren eta hizkuntza normalizaziorako eta eleaniztasunerako politikaren berri ematea.

b) Aprobar las líneas generales de actuación del Campus Universitario, su Memoria anual y el Plan anual de actividades e informar al Consejo de Gobierno acerca de la Memoria de necesidades, la programación plurianual y el desarrollo de la política de normalización lingüística y de plurilingüismo.

c) Bere arautegia behin betiko onartzea, legezkotasun txostena egin ondoren.

c) Aprobar de forma definitiva de su Reglamento, previo el preceptivo informe de legalidad.

d) Campuseko ikastegiekin, institutu edo unibertsitatearen egiturekin, titulazioekin eta zerbitzuekin zerikusi zuzena duten proposamenak eta txostenak bidaltzea unibertsitateko gobernu organo orokorretara, eta ikastetxe nagusiak eta unibertsitate egoitzak onetsi, campusari atxiki eta bertan txertatzeaz iritzia ematea.

d) Elevar a los órganos generales de gobierno de la UPV/EHU propuestas e informes respecto de aquellas cuestiones que afecten de manera específica a los Centros, Institutos, o estructuras propias, titulaciones y servicios del campus, así como informar el reconocimiento, adscripción e integración de Colegios Mayores y residencias del mismo.

e) Ikasketak koordinatzea, irakaskuntza eta ikerkuntza behar bezala buru daitezen zaintzea, eta campuseko kideen lan-baldintzak eta elkarbizitza hobetzen laguntzea, horretarako behar diren neurriak hartuz.

e) Adoptar las iniciativas necesarias para coordinar las ofertas docentes universitarias y velar por la adecuada prestación de la enseñanza y el desarrollo de la investigación y contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y de convivencia de los y las universitarias del Campus.

f) Campusari bakarrik eragiten dioten hitzarmenak sinatzeko baimena ematea, gobernu kontseiluak emandako jarraibideei eutsiz.

f) Aprobar la firma de convenios que afecten exclusivamente al Campus, en el marco de las directrices emanadas por el Consejo de Gobierno.

g) UPV/EHUk campusean dauzkan ondasun eta higiezinak erabiltzeko moduari buruzko iritzia ematea.

g) Ser oída en cuanto a la disposición de bienes e inmuebles de titularidad de la UPV/EHU en el Campus.

h) Guztientzako eremuak erabiltzeko arauak ezartzea eta ikasgelak nahiz jardun akademikorako beste espazioak behar bezala aprobetxa daitezen bermatzea.

h) Establecer la normativa de utilización de los espacios comunes y garantizar el adecuado aprovechamiento de las aulas y demás espacios dedicados a la actividad académica.

i) Bere zereginak hobeto betetzeko egoki deritzon batzordeak eratzea.

i) Nombrar las Comisiones que considere convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones.

j) UPV/EHUren estatutuek edo hauek garatzeko arautegiek eman liezazkioketen gainerako eskumenak, edo unibertsitateko gobernu organoek eskuordetzen dizkiotenak.

j) Cuantas otras competencias le son atribuidas por los estatutos de la UPV/EHU, por sus reglamentos de desarrollo, o le sean delegadas por los órganos de gobierno universitario.

2.– Aipatutakoez gain, Bizkaiko campuseko batzarrak beste eskumen hauek ere baditu:

2.– La Junta de Campus de Bizkaia tiene también asignadas las siguientes competencias:

a) Beharrezko bitartekoak sortu eta ekimenak egitea, unibertsitate jardunaren kalitatea sustatu eta hobetzeko, bai eta gestio eraginkorra bermatzeko ere Europako, estatuko eta Euskal autonomia erkidegoko programen baitan.

a) Crear los instrumentos necesarios y adoptar toda clase de iniciativas que contribuyan a la promoción y mejora de la calidad de la actividad universitaria, así como para asegurar su gestión eficaz en el marco de los programas europeos, estatales y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Ikasketa-planak egin edo aztertzeko ikastegi eta sailekin elkarlanean aritzea, eta ikasketa berriak sortzearen edo ikasketa arautuak kentzearen berri ematea gobernu-kontseiluari.

b) Colaborar con los Centros y Departamentos en la elaboración o revisión de planes de estudios, e informar al Consejo de Gobierno acerca de la creación de nuevas titulaciones o la supresión de enseñanzas regladas.

c) Unibertsitatearen ikastetxe nagusiak eratzeko tramiteak egiten diren bitartean jakinaren gainean jartzea gobernu-kontseilua.

c) Informar al Consejo de Gobierno en la tramitación previa al acuerdo de creación de Colegios Mayores propios.

d) Unibertsitatera atxiki nahi duten ikastetxe nagusiak bultzatzen dituzten erakunde publiko edo pribatuekin egin beharreko hitzarmenak adostea, ikusita unibertsitateko kasuan kasuko zerbitzuen txostenak eta kontuan hartuta gobernu-kontseiluak onartutako oinarrizko arautegia.

d) Acordar los convenios a suscribir con las entidades públicas o privadas promotoras de un Colegio Mayor cuya adscripción se solicite, a la vista de los informes de los servicios universitarios competentes, conforme al Convenio marco aprobado por el Consejo de Gobierno.

e) Campuseko ikastegietako sarrera plazen kopurua mugatzeko urtero egiten den proposamenaren berri ematea gobernu kontseiluari.

e) Informar al Consejo de Gobierno sobre la propuesta anual de limitación de plazas de nuevo acceso propuesta por cada uno de los Centros Docentes del Campus.

f) Campuseko ikastegietako batzarrek onartutako memoriak eta eginkizunen planak izatea.

f) Disponer de la Memoria y el Plan de actividades aprobados por las Juntas de los Centros del Campus.

g) Ordezkariak hautatzeko arauak ematea.

g) Dictar las normas de desarrollo necesarias para las elecciones de representantes.

h) Edozein gai bidaltzea gobernu kontseilura, eztabaidatu edo iritzia eman dezan.

h) Remitir al Consejo de Gobierno cualquier cuestión para su deliberación o informe.

HIRUGARREN TITULUA
TÍTULO TERCERO
CAMPUSEKO BATZARRAREN FUNTZIONAMENDUA
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CAMPUS

12. artikulua.– Deialdi motak eta saioen maiztasuna.

Artículo 12.– Clases de convocatorias y periodicidad de las sesiones.

1.– Bilerak ohikoak eta ezohikoak izan daitezke.

1.– Las convocatorias podrán ser para sesiones ordinarias o extraordinarias.

2.– Campuseko batzarrak urtean bi bilera ohiko egin beharko ditu eskola aldian zehar.

2.– La Junta de Campus se reunirá con carácter ordinario al menos dos veces al año en período lectivo.

3.– Ezohiko bilera egingo da aztertu beharreko gaiak direla eta hala egin behar denean, bai eta aplikatu beharreko arautegiak xedatutako kasuetan ere.

3.– Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando la naturaleza del asunto lo requiera o así lo disponga la normativa aplicable.

4.– Presako bilerak ezohikoak dira eta deia gutxienez 48 ordu lehenago egin behar da. Halakoetan, bileraren hasieran berretsi egin beharko da, bertaratuen gehiengo osoaz, bilera egiteko arrazoia benetan premiazkoa dela. Berresten ez bada, bilera bertan behera geratuko da besterik gabe.

4.– Las reuniones urgentes tendrán carácter extraordinario y podrán convocarse con una antelación mínima de 48 horas. En estos supuestos, al comienzo de la reunión deberá ser ratificada la urgencia de la convocatoria por mayoría absoluta de los asistentes; la no ratificación supondrá la finalización automática de la sesión.

13. artikulua.– Bilerarako deialdia.

Artículo 13.– Realización de la convocatoria.

1.– Campuseko batzarreko buruak egin behar ditu bileretarako deiak, berak hala erabakitzen duenean edo kideen % 25ek eskatzen duenean. Azken kasu horretan ezohiko bilera egingo da, eskaera aurkeztu eta gehienez ere hamar egun naturaleko epean.

1.– Corresponde a la Presidencia de la Junta de Campus realizar la convocatoria de las sesiones, por iniciativa propia o a solicitud del 25% de sus miembros; en este último caso, la sesión se celebrará con carácter extraordinario en el plazo máximo de diez días naturales desde la solicitud.

2.– Deialdia idatzita egingo du batzarreko idazkariak eta saio ohiko edo ezohikoetarako izan daitezke.

2.– La convocatoria se formalizará por escrito por la Secretaría o Secretario de la Junta y podrá ser para sesiones ordinarias o extraordinarias.

a) Saio ohiko baterako deialdia, bilera egin baino 72 ordu lehenago egin beharko da gutxienez.

a) La convocatoria de una sesión ordinaria se realizará con un mínimo de 72 horas de antelación a la celebración de la sesión.

b) Ezohiko bilerak, gutxien dela, 48 ordutako aurrekotasunaz deitu beharko dira.

b) Las Sesiones Extraordinarias podrán convocarse con 48 horas de antelación.

3.– Campuseko batzarraren deialdiak berori osatzen duten kideei igorriko zaie, bertan eguneko aztergaien zerrenda eta bilera egiteko toki eta data adierazita. Eguneko aztergai ezberdinei buruzko dokumentazio nagusia eta, kasu guztietan oro, bileran botazioan jarriko diren proposamen guztien testu osoak batzarkideen eskura jarriko dira, gutxienera, euskarri elektronikoan, deialdia egingo deneko egunean bertan hasita. Hala ere, paper inprimatuan igorriko zaio edozein batzarkideri, aldez aurretik hala eskatu badu. Gaien inguruko dokumentazio osoa Bizkaiko campuseko errektoreordetzan geratuko da gordailuan eta batzarra osatzen duten kide guztien eskura, deialdia egingo deneko egunean bertan hasita.

3.– La convocatoria de la Junta de Campus se remitirá a las personas que integren la Junta, conteniendo lugar y hora de la sesión y el orden del día de la misma. La documentación principal relativa a los diferentes puntos del orden del día y, en todo caso, los textos íntegros de todas las propuestas que vayan a someterse a voto de la Junta estará a disposición de sus integrantes, al menos en formato electrónico, desde el mismo día de la convocatoria. No obstante se remitirá en papel impreso a cualquier miembro de la Junta que lo solicite previamente. La documentación íntegra de los asuntos quedará depositada y a disposición de todas las personas que integren la Junta, también desde el mismo día de la convocatoria, en la sede del Vicerrectorado de Campus de Bizkaia.

4.– Informazio ondorioetarako, eta, hala badagokio, bileretan entzuna izateko aukera erraztu ahal izateko, bileretako deiak honako hauei ere bidaliko zaizkie:

4.– A efectos de información y para facilitar, en su caso, la posibilidad de audiencia directa, el aviso de la convocatoria de las sesiones se remitirá también a:

a) Errektoreordeei.

a) Las Vicerrectoras o Vicerrectores.

b) Biblioteka nagusiko zuzendariari.

b) La Directora o Director de la Biblioteca Central.

c) Enpresa batzordeko, administrazio eta zerbitzuetako langileen batzarreko eta irakasle eta ikertzaileen batzarreko buruei, bai eta unibertsitateko ikasleen kontseiluko buruari ere.

c) Los y las Presidentes del Comité de Empresa, de la Junta de Personal de Administración y de Servicios y del Personal Docente e Investigador, así como al Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad.

d) Atal sindikalei.

d) Las Secciones Sindicales.

e) Bizkaiko campuseko errektoreordetza taldeko kideei.

e) Las y los miembros del Equipo de Vicerrectorado del Campus de Bizkaia.

f) Sailetako zuzendaritzei, sail ataletako koordinatzaileei eta ikerkuntzarako institutuetako zuzendaritzei.

f) Las Direcciones de Departamento, coordinadoras y coordinadores de Secciones Departamentales y Direcciones de Institutos Universitarios de Investigación.

g) Campuseko zerbitzuetako administratzaile, buru edo koordinatzaileei, eta arautegiei jarraikiz campusean eratzen diren batzordeetako buru eta koordinatzaileei.

g) Quienes ejerzan la dirección de Administración, Jefatura o Coordinación de Servicios de Campus o detenten la Presidencia o Coordinación de Comités reglamentarios constituidos en el Campus.

h) Aldezlearen Bizkaiko campuseko laguntzaileari.

h) La Adjunta o Adjunto del Aldezle en el Campus de Bizkaia.

i) Bizkaiko ikasleen kontseiluko presidenteari.

i) El Presidente del Consejo de Estudiantes de Campus de Bizkaia.

j) Doktorego eskolako zuzendariari.

j) La Directora o Director de la Escuela de Doctorado.

5.– Bizkaiko campuseko gainerako kideei ere deialdiaren berri emango zaie, campus horren web orri ofizialaren bitartez.

5.– Igualmente, la convocatoria se difundirá en la Comunidad Universitaria del Campus de Bizkaia a través de su página web oficial.

14. artikulua.– Aztergaien zerrenda.

Artículo 14.– Orden del día.

1.– Errektoreordeak prestatuko du aztergaien zerrenda, eta deialdiarekin batera bidaliko da.

1.– Las convocatorias incluirán el orden del día, que será elaborado por el Vicerrector o Vicerrectora.

2.– Eguneko aztergaietan zehaztuko dira lehenengo eta bigarren deialdirako ordua eta tokia, bai eta aztertuko beharreko gaien zerrenda ere; hauetariko lehenengoa, halakorik balego, aurreko akten onartzea izanik eta azkena, galdera erreguen puntuarekin amaituko. Bertan agertu beharko dira gutxienez batzarreko sei kideren babesa daukaten eskaerak. Eskaerok batzarreko buruari zuzendutako idazki baten bidez aurkeztu beharko dira, bileraren eguna baino gutxienez hamar egun natural lehenago.

2.– El orden del día establecerá la hora y el lugar de la primera y segunda convocatoria, así como la relación de asuntos a tratar y se abrirá con la aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores y finalizará con los ruegos y preguntas. Deberá igualmente contener las peticiones avaladas por al menos 6 miembros de la Junta y presentadas, mediante escrito dirigido a la Presidencia, con una antelación mínima de diez días naturales a la fecha de celebración de la sesión.

3.– Ezohiko bileretako aztergaien zerrendan ezin dira aurreko akten onarpenik eta galde-eskeei buruzko punturik agertu.

3.– En el orden del día de las sesiones extraordinarias no se incluirá ni aprobación de actas anteriores, ni ruegos y preguntas.

15. artikulua.– Campuseko batzarraren eratzea.

Artículo 15.– Constitución de la Junta de Campus.

1.– Campuseko batzarra balioz eratzeko beharrezkoa izango da kideen erdia egotea bertan lehen deialdian, edo kideen heren bat, gutxienez, bigarren deialdian, ordu erdi beranduago. Edonola ere, organoko buruak eta idazkariak beti egon beharko dute edo, bestela, euren ordezko legalek.

1.– La Junta de Campus quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, con la presencia de la mitad de sus miembros o en segunda convocatoria, media hora después, con la presencia de al menos la tercera parte de éstos. En todo caso, será necesaria la asistencia de la Presidencia del órgano y de la persona que ocupe la Secretaría o, en su caso, de las personas que legalmente les sustituyan.

2.– Organoa bigarren deialdian eratzeko beharrezko den quoruma bozketan zehar ere izango da beharrezkoa.

2.– El quórum necesario para la constitución en segunda convocatoria habrá de mantenerse durante toda votación.

3.– Campuseko idazkaria ez badago, batzarreko buruak batzarreko kideetako bat izendatuko du idazkari, zeregin horiek bete ditzan deitutako bileran.

3.– En caso de ausencia de la Secretaria o Secretario de Campus, la Presidencia designará a una persona miembro de la Junta para realizar sus funciones en la sesión convocada.

16. artikulua.– Bileraren nondik norakoak.

Artículo 16.– Desarrollo de la sesión.

1.– Batzarreko buruak bilera behar bezala antolatuko du eta, horretarako arrazoirik egonez gero, bertan behera utzi ahal izango du.

1.– La Presidencia de la Junta asegurará el desarrollo ordenado de la sesión, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada.

2.– Organoko buruak arautegi hau beteko eta betearaziko du bileran zehar, zalantzarik dagoenean interpretatu eta arautegian hutsunerik dagoenean horiek bete.

2.– En el curso de la sesión, corresponde a la Presidencia cumplir y hacer cumplir este Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión.

3.– Eztabaidak aztergaien zerrendari jarraikiz egin behar dira. Dena dela, komenigarria izanez gero, campuseko batzarrak bileraren ordena aldatzea erabaki dezake batzarreko buruak hala proposatuta.

3.– Los debates se ajustarán al orden del día. No obstante, podrá ser alterada la secuencia por acuerdo de la Junta cuando así lo aconsejen las circunstancias y a propuesta de quien presida la sesión.

4.– Ezin da hartu gai zerrendan agertzen ez diren puntuei buruzko erabakirik; bileran batzarreko kide guztiak badaude, ordea, eta bozkatu eta gehiengoak gaia premiazkoa dela uste badu, erabakia har daiteke.

4.– No podrá adoptarse decisión sobre ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, a menos que estén presentes todas las personas que integran la Junta y una vez que haya sido declarada su urgencia con el voto favorable de la mayoría.

5.– Batzarreko kideek aktan agerrarazi ahal izango dute beren botoa eta horren azalpena. Boto partikularrak idatziz helaraziko zaizkio batzordeko buruari bilera amaitzean, edo gehienez 48 ordu igaro baino lehen, eta aktari gehitu beharko zaizkio.

5.– Las personas miembros de la Junta podrán hacer constar en el acta su voto particular y los motivos que lo justifican. Los votos particulares se entregarán por escrito a la Presidencia al finalizar la sesión o, en su caso, en un plazo inferior a 48 horas, y deberán incluirse en el acta.

6.– Campuseko batzarreko buruaren iritziz egokia bada, batzarreko kide ez diren pertsonak gonbida ditzake bileretara, aztergaien punturen batekin zerikusia duen iritzia edo informazioa eman dezaten. Bileran izandako gonbidatuen zerrenda jaso behar da aktetan. Gonbidatuek ez dute botoa emateko eskubiderik izango.

6.– La Presidencia de la Junta podrá invitar a sus reuniones a personas que no sean miembros de la misma cuando lo estime oportuno, con el objeto de que aporten opiniones o informaciones de interés para el órgano colegiado en asuntos relacionados con algún punto del orden del día. Se hará constar en el acta de la reunión la asistencia de las personas invitadas, quienes en ningún caso tendrán derecho a voto.

7.– Batzarrak egokitzat jotzen dituen pertsonak edo erakundeak bilerara joan daitezela eskatu ahal izango du.

7.– La Junta podrá solicitar la comparecencia de aquellas personas o entidades que considere conveniente.

8.– Unibertsitateko kideak campuseko batzarraren bileretara joan ahalko dira, betiere aretoan leku nahikoa badago. Edonola ere, batzarreko buruak bilera itxia egitea erabaki dezake, hala bilera osoa nola gairen bat aztertzeko tartea. Erabaki horren berri deialdia egitean edo bileraren hasieran eman dezake, bai eta bileran zehar ere.

8.– Las personas que integran la Comunidad Universitaria podrán asistir a las sesiones de la Junta de Campus, dentro de los límites de aforo de la sala. En todo caso, la Presidencia podrá convocar la sesión con carácter restringido en su totalidad, en alguno de sus puntos o declararla así al comienzo o en el transcurso de la sesión.

17. artikulua.– Saioan egindako esku hartzeak.

Artículo 17.– Intervenciones durante la sesión.

1.– Batzarreko kideek hitz egiteko eta proposamenak aurkezteko eskubidea izango dute aztergaien zerrendako puntu bakoitzean. Dena dela, arautegi honetan jasotakoa eta organoko buruak agindutakoa bete beharko dute.

1.– Las personas miembros de la Junta tendrán derecho a hacer uso de la palabra y a presentar propuestas en relación con cada uno de los puntos del orden del día, respetando en todo caso la regulación recogida en este Reglamento y las indicaciones que emanen de la Presidencia del órgano.

2.– Inork ezingo du hartu parte eztabaidan aurretik hitza eskatu barik. Norbait berbetan dagoenean ezin izango zaio eten. Horretarako eskubidea izango duen bakarra batzordeko burua izango da eta hori egingo du portaera zuzentzea eskatzeko, hizpidearen harira ekartzeko, edo hitza kentzeko, betiere justifikazioarekin.

2.– Nadie podrá intervenir en el debate sin haber solicitado el uso de la palabra. Tampoco nadie podrá ser interrumpido en el uso de la misma salvo por la Presidencia, para llamar al orden o a la cuestión debatida o para retirar la palabra justificadamente.

3.– Campuseko batzarreko buruak, beharrezkotzat jotzen badu, erantzuteko txanda emango dio hizpidera ekarria izan den pertsonari.

3.– Cuando proceda, en el desarrollo de los debates la Presidencia concederá un turno de réplica por alusiones.

4.– Batzarreko kideek ordena arazoak planteatu ahal izango dituzte, honako hauetarako:

4.– Cualquier miembro de la Junta podrá plantear cuestiones de orden con el fin de:

a) Aztergaien zerrenda betetzen dela bermatzeko.

a) Asegurar el cumplimiento del orden del día.

b) Arautegi hau egokiro aplikatzen dela bermatzeko.

b) Garantizar la aplicación correcta de este Reglamento.

c) Eztabaidari amaiera ematea eskatzeko.

c) Solicitar el cierre de la discusión.

d) Bilera amaitzea edo behin-behinekoz bertan behera uztea eskatzeko.

d) Pedir el levantamiento o suspensión provisional de la sesión.

e) Eztabaida atzeratzea nahiz harekin jarraitzea eskatzeko.

e) Solicitar el aplazamiento del debate o su continuación.

5.– Bilerako buruak eztabaidan parte hartzeko aukera emango die campuseko gainerako kideei ere, batzarreko kide ez izan arren, baldin eta zerikusi zuzena badute erabaki proposamenarekin. Unibertsitateko kide horiek behin baino ezingo dute hartu parte.

5.– La Presidencia procurará atender mediante la concesión de un único turno de palabra, aquellas solicitudes de intervención procedentes de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria del Campus que, no siendo miembros de la Junta, estuvieran directamente afectadas por la propuesta de acuerdo.

18. artikulua.– Interpelazioak eta galderak.

Artículo 18.– Interpelaciones y preguntas.

1.– Campuseko batzarreko kideek interpelazioak eta galderak egin ahal izango dituzte, campuseko zuzendaritza taldeko kideren batek edo batzordeetako buruek erantzun ditzaten.

1.– Cualquier miembro de la Junta de Campus podrá presentar interpelaciones y preguntas para que sean respondidas por alguno de los y las integrantes del Equipo de Dirección del Campus o por las Presidencias de las Comisiones.

2.– Interpelazioak eta galderak ahoz egin ahal izango dira galde-eskeak puntuan. Ahoz erantzun ahal izango dira, edo erantzuna idatziz eman interesatuari bileran bertan, baina, edonola ere, batzarraren hurrengo ohiko bilera amaitu baino lehen.

2.– Las interpelaciones y preguntas podrán formularse oralmente en el punto de ruegos y preguntas del orden del día, pudiendo ser respondidas también oralmente o por escrito al interesado en la misma sesión o, en todo caso, con anterioridad a la finalización de la siguiente sesión ordinaria de la Junta.

3.– Interpelazioak eta galderak idatziz aurkezten badira batzarraren ohiko bilera baino 48 ordu lehenago campuseko errektoreordetzan, erantzuna bileran bertan eman beharko da.

3.– Las interpelaciones y preguntas que se presenten por escrito en el Vicerrectorado de Campus con anterioridad mínima de 48 horas a la celebración de la Junta ordinaria deberán ser respondidas en esa misma sesión.

19. artikulua.– Botazioak.

Artículo 19.– Votaciones.

1.– Erabakiak hartu ahal izateko, emandako boto baliodunen gehiengo soila beharko da, estatutuek, arautegi honek edo gainerako lege xedapenek beste gehiengoren bat eskatzen duten kasuetan izan ezik. Beraz, proposamen bakarra dagoenean, aurrera egingo du kontrako baino aldeko boto gehiago lortzen baditu. Bi proposamen badaude, aldeko boto gehien lortzen dituena onartuko da. Proposamenak bi baino gehiago direnean, emandako botoen gehiengo osoa lortzen duena onartuko da; edo, lehenengo botazioan boto gehien lortu dituzten bi proposamenak hartuta, bigarren botazioan boto gehien lortzen dituena.

1.– Los acuerdos habrán de adoptarse por mayoría simple de votos válidamente emitidos, excepto en los supuestos en los que los Estatutos, el presente Reglamento u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan una mayoría diferente. En consecuencia, en caso de que existiera una única propuesta, ésta quedará aprobada si cuenta con más votos afirmativos que negativos. Si hubiera dos propuestas, se aprobará la que más votos obtenga. Habiendo más de dos propuestas, quedará aprobada aquella que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos o, en segunda votación, la que obtenga más votos de entre las dos más votadas en la primera votación.

2.– Berdinketa izanez gero, berriro egingo da botazioa. Hala ere berdinketa izanez gero, bilerako buruaren kalitateko botoak erabakiko du.

2.– En caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación. Si persistiera el empate, la Presidencia de la sesión deberá ejercer el voto de calidad.

3.– Botazioak isilpekoa izan behar du, batzarreko kideren batek hala eskatzen badu.

3.– La votación será secreta siempre que lo solicite algún miembro de la Junta.

4.– Aurkako botoa ematen dutenek ez dute erantzukizunik izango kide anitzeko organoak hartutako erabakien ondorioz. Botazioa isilpekoa bada, botoa emateko unean eman beharko dio interesatuak boto txartela batzarreko idazkariari, eta orduantxe eman ahal izango dio aurkako botoa emateko arrazoia azaltzen duen testua edo, bestela, bilera amaitu baino lehen. Boto txartela eta testua aktari erantsiko zaizkio. Era berean, botazioetan abstenitzen direnek ere ez dute izango aipatutako erabakien erantzukizunik.

4.– Quienes voten en contra quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos del órgano colegiado. A tal efecto, cuando la votación sea secreta, el interesado o interesada deberá entregar su papeleta a la Secretaría de la Junta en el momento de la votación, pudiendo adjuntar el texto explicativo de su motivada oposición en el mismo acto o antes de la finalización de la sesión. La papeleta de voto y el texto indicado quedarán adjuntados al acta. Así mismo, quedarán exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los citados acuerdos quienes se abstengan en la votación.

20. artikulua.– Bilerako akta.

Artículo 20.– El acta de la sesión.

1.– Batzarreko idazkariak bilerako akta egingo du, eta akta hori bilera horretan edo hurrengoan onartuko da. Bigarren kasuan aktaren zirriborroa hurrengo bilerarako dokumentazioarekin batera banatuko da. Akta onartu ostean, idazkariak sinatu eta batzordeko buruak ontzat eman behar du.

1.– La Secretaría de la Junta levantará acta de la sesión, que se aprobará en la misma o siguiente sesión. En este último caso, el borrador de la misma se adjuntará a la documentación que acompañe el orden del día de aquélla. Una vez aprobada, será firmada por la Secretaría con el Visto Bueno de la Presidencia.

2.– Aktak ele bietan onetsiko dira. Presazko arrazoiak direla medio, aktak hizkuntza bakarrean onetsiko balitz, onespena behin-behinekoa izango da eta berrespena lortu beharko da batzarraren hurrengo bileran. Bilera bateko akta hurrengo bileran onartzen baldin bada, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzetan egongo da idatzita.

2.– Las actas se aprobarán bilingües. En el caso de que por razones de urgencia se sometieran a aprobación en un único idioma, esta aprobación será provisional, debiendo someterse a ratificación en la siguiente sesión de la Junta. El acta de una sesión que se apruebe en otra posterior deberá estar redactada en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Aktan honako hauek jaso behar dira nahitaez:

3.– El acta incluirá necesariamente:

a) Bilera non eta zein ordutan egin den.

a) El lugar y la hora en la que se ha celebrado la sesión.

b) Aztergaien zerrenda.

b) El orden del día.

c) Bertaratutakoak, bertaratu ez direnak eta, bidezko arrazoiak medio, ezin etorria adierazi dutenak.

c) Las personas asistentes, no asistentes y quienes han excusado su asistencia con justa causa.

d) Bileran aztertutako puntuak, botazioak nola egin diren eta emaitzak, hartutako erabakien edukia, eta egoki joz gero, arrazoien azalpen laburra.

d) Los puntos tratados, forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados, en su caso, con una sucinta motivación.

4.– Aktetan boto partikularrak ere jaso behar dira, batzarreko kasuan kasuko kideek hala eskatzen badute. Era berean, edozein kidek eskatu ahal izango du bere parte hartzea edo proposamena aktan jaso dadila. Horretarako, idatziz aurkeztu beharko du testua eskaera egin eta berehala edo, bestela, batzarburuak esango duen moduan. Idazkariak eman zaion testua irakurriko du, batzarreko gainerako kideek horren berri izan dezaten.

4.– En el acta figurarán, a solicitud de las y los miembros de la Junta interesados, los votos particulares que hayan podido ser formulados. Asimismo, cualquier miembro puede solicitar que se recoja su intervención o propuesta siempre que la aporte por escrito de forma inmediata o, en su caso, en el término que determine la Presidencia; el Secretario o Secretaria procederá a leer dicho texto para su conocimiento por los demás miembros de la Junta.

5.– Batzarreko kideek aktetan aldaketak egiteko proposamenak egin ditzakete, bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan, aktak onartzeko unean. Idazkariak egiaztatu egingo ditu proposatutako aldaketak eta, gehiengoak aldeko botoa ematen badu, onartu egingo dira. Aldaketa onartzen ez bada, proposatutako testua aktaren eranskin moduan agertuko da.

5.– Las y los miembros de la Junta podrán proponer modificaciones al acta, en cualquiera de las dos lenguas, en el momento en que sea sometida a su aprobación. La Secretaría contrastará la propuesta de modificación, que será aprobada con el voto favorable de la mayoría. De no aceptarse, el texto de la propuesta de modificación se unirá al acta como anexo.

6.– Campuseko batzarra aldatu baino lehen, bilera egin beharko da onartzeke dauden akta guztiak onartzeko. Bilera hori egitea ezinezkoa gertatzen bada, akten zirriborroak bidaliko zaizkie batzordeko kide zirenei, eta hamar eguneko epea emango zaie edukiari buruzko erreklamazioak egiteko. Ez bada erreklamaziorik aurkezten esandako epearen barruan, aktak onartutzat emango dira; erreklamaziorik aurkeztuz gero, berriz, batzorde berrituak egin beharreko lehen bileran onartu beharko dira.

6.– Previa a la renovación de la Junta de Campus se deberá convocar una sesión para la aprobación de las actas pendientes. En el supuesto de que dicha convocatoria o sesión no hubiera sido posible, se remitirá el borrador de aquéllas a quienes eran miembros del órgano colegiado, que dispondrán de un plazo de diez días para hacer reclamaciones sobre su contenido. En el caso de que no se produzca reclamación alguna transcurrido dicho plazo, se considerarán aprobadas; en caso contrario, se someterán a su aprobación en la siguiente sesión del órgano renovado.

7.– Hartutako erabakien zerrenda Bizkaiko campuseko web gunean argitaratuko da, datu pertsonalak babesteko arauak errespetatuz, erabakitakoen testu osoa, unibertsitateko kideak jakinaren gainean egon daitezen. Halaber, UPV/EHUko idazkaritza nagusira, campuseko ikastegietara eta ikastegi ataletara bidaliko dira, estatutuetan jasotakoa betetzeko. Pertsona zehatzak ukitzen dituzten erabakiak interesatuei jakinaraziko zaizkie.

7.– Se publicará en la página web del Campus de Bizkaia la relación de los acuerdos alcanzados, con respeto a la Normativa de protección de datos de carácter personal, para conocimiento general de la Comunidad Universitaria. Conforme a la normativa estatutaria, se remitirán también a la Secretaría General de la UPV/EHU y a los Centros Docentes y Secciones de Centro del Campus. Los acuerdos que afecten a personas concretas serán notificados a los interesados.

21. artikulua.– Exekutagarritasuna eta errekurtsoak.

Artículo 21.– Ejecutabilidad y recursos.

1.– Kide anitzeko organoen erabakiek onartzen direnetik aurrera izango dituzte ondorioak, erabakian bertan beste ezer adierazi ezean. Erabakien berri eman beharko zaie dagokien organoei.

1.– Los acuerdos adoptados por el órgano colegiado serán efectivos desde su aprobación, si en los mismos no se hubiese dispuesto otra cosa. De los acuerdos se dará traslado a los órganos que corresponda.

2.– Campuseko batzarraren erabakiek ez dute administrazio bidea agortzen. Haien kontra gorako errekurtsoa jar dakioke errektoreari hilabeteko epean.

2.– Los acuerdos de la Junta de campus no agotan la vía administrativa. Contra ellos cabe interponer recurso de alzada ante la rectora o el rector en el plazo de un mes.

LAUGARREN TITULUA
TÍTULO CUARTO
CAMPUSEKO BATZARRAREN BATZORDE IRAUNKORRA
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE CAMPUS

22. artikulua.– Campuseko batzarraren batzorde iraunkorra.

Artículo 22.– La Comisión Permanente de la Junta de Campus.

1.– Campuseko batzarrak batzorde iraunkorra sortuko du. Campuseko batzarraren eskumenekoak diren lankidetza hitzarmenak egitea onartzea izango du helburu. Halaber, Campusaren txostena eskatzen duten gaiak informatuko ditu unibertsitateko gobernu organo orokorren aurrean, bai eta campusari eragiten diotenak ere. Campuseko batzarraren hurrengo bileran emango da txosten hauen berri.

1.– La Junta de Campus crea una Comisión Permanente. Su función será la aprobación de aquellos Convenios de colaboración que sean competencia de la Junta de Campus. Asimismo, informará a los órganos generales de gobierno de la Universidad sobre las cuestiones que requieran informe del Campus, así como sobre las que afecten al Campus, dando cuenta de ello en la siguiente Junta de Campus.

2.– Campuseko errektoreordea, campuseko gerenteordea, campuseko idazkaria eta campuseko errektoreordetzako zuzendaritza taldeko zuzendaria eta ondoko kolektibo hauen bana ordezkari izango ditu kide: campuseko sail eta sail ataletako zuzendarien kidegoa (ikerkuntzarako institutuetako ordezkariak ere bertan sartuta), irakasleak, ikasleak, eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonala.

2.– Estará integrada por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus, la o el Vicegerente de Campus, la Secretaria o Secretario de Campus, una Directora o Director del Equipo de Dirección del Vicerrectorado de Campus, cinco representantes del colectivo de órganos unipersonales de dirección de Centros y Secciones de Centro y una persona representante de cada uno los siguientes colectivos: el colectivo de Directoras o Directores de Departamento y de Sección Departamental de Campus (en el que se integrará la representación de los Institutos Universitarios de Investigación), el colectivo de Profesorado, el colectivo de Alumnado y el colectivo de Personal de Administración y Servicios.

3.– Bizkaiko campuseko batzarraren batzorde iraunkorra osatuko duten kideen hautaketa honetara egingo da:

3.– La elección de los miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Campus de Bizkaia se realizará de la siguiente forma:

a) Campuseko errektoreordetzaren zuzendaritza taldeko zuzendari bat, campuseko errektoreordeak izendatuta.

a) El Vicerrector de Campus de Bizkaia nombrará al Director o Directora del Equipo de Dirección del Vicerrectorado de Campus.

b) Ikastegietako dekano eta zuzendarien kidegoak taldekako hautagaitzen bidez aukeratuko dituzten beren ordezkariak.

b) El colectivo de Decanas, Decanos, Directores y Directoras de Centros elegirá a sus representantes, mediante candidaturas colectivas.

c) Gainontzeko kidegoek arautegi honetako 24. artikuluak xedaturikoari jarraikiz hautatuko dituzten beren ordezkariak.

c) Los demás colectivos elegirán a sus respectivos representantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del presente Reglamento.

BOSGARREN TITULUA
TÍTULO QUINTO
CAMPUSEKO BATZARRAREN BATZORDE ESKUORDETUAK
COMISIONES DELEGADAS DE LA JUNTA DE CAMPUS

23. artikulua.– Campuseko batzarraren gainerako batzorde eskuordetuez.

Artículo 23.– De las demás Comisiones Delegadas de la Junta de Campus.

1.– Batzorde iraunkorraz gain, campuseko batzarrak batzorde eskuordetuak eratu ahal izango ditu, gaiak lantzeko, kasuan kasuko interes eta izaera kontuan izanda, hala egitea komenigarria dela iruditzen bazaio.

1.– La Junta de Campus, además de la Comisión Permanente, podrá acordar de forma motivada la constitución de Comisiones Delegadas de la misma para aquellos aspectos que, por su interés o naturaleza, así lo aconsejen.

2.– Batzordeak eratzeko erabakian horien eginkizunak zehaztuko dira. Batzorde horiei eskuordetu ahal izango zaie hainbat gai aztertzeko lana, informazioa jasotzekoa, kontsultak egitekoa edo proposamenak aurkeztekoa baina ondoren batzarraren osoko bilkurak aztertuko ditu.

2.– El acuerdo de creación de una Comisión establecerá sus funciones, que podrán ser de estudio, informe, consulta o propuesta y que se someterán posteriormente al pleno de la Junta.

3.– Era berean, erabakian zehaztuko da batzordea nortzuk osatuko duten. Edonola ere, talde bakoitzeko ordezkari bana egongo da gutxienez eta ez da izango beharrezko ordezkari hori batzarreko kide izatea. Beste talde batzuetako kideak ere izendatu ahal izango dira, batzordeak egin beharreko lanak hala eskatzen badu.

3.– Asimismo el acuerdo establecerá la composición de sus integrantes. En cualquier caso, habrá al menos un o una representante de cada colectivo, no siendo necesario poseer la condición de miembro de la Junta. Además, ésta podrá designar como miembros de una Comisión a personas pertenecientes a otras colectividades, en función de la tarea encomendada a la misma.

4.– Batzorde horiek ikasturte bakoitzeko lehenengo ohiko bileran berretsi edo aldatuko dira.

4.– Estas Comisiones serán refrendadas o renovadas en la primera sesión ordinaria de cada curso lectivo.

5.– Bestelakorik adierazi ezean, batzordeak desegin egingo dira eskuordetu zaien gaiari buruzko erabakia hartu denean edo gaiari buruzko informazioa eman ondoren.

5.– Salvo disposición expresa en contrario, las Comisiones se extinguen una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objetivo.

6.– Batzorde guztietako burua campuseko errektoreordea izango da, edo hark bere ordez izendatzen duena. Campuseko lan taldeko zuzendarietako bat ere izan daiteke batzordeko burua, batzordearen arloan edo batzordeak egin beharreko lanetan zuzendari eta koordinatzaile lanak betetzen baditu.

6.– Todas las Comisiones estarán presididas por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus o persona en quien delegue, o por quien forme parte del equipo de dirección del Vicerrectorado de Campus, con tareas de dirección o coordinación en el área o tarea encomendada a la Comisión.

7.– Batzordeek aurreko ikasturteko jardueren txostena aurkeztuko diote batzarrari organo horrek ikasturte bakoitzean egingo duen lehenengo ohiko bileran, eta batzorde horiek berretsi edo aldatu baino lehenago.

7.– Las Comisiones presentarán a la Junta, en la primera sesión ordinaria del curso académico y antes del refrendo o renovación de sus miembros, un informe sobre las actividades realizadas durante el curso anterior.

24. artikulua.– Hautaketa eta funtzionamenduaz.

Artículo 24.– De su elección y funcionamiento.

1.– Campuseko batzarrak batzorde eskuordetuen osaera zehaztu ondoren, batzorde horietako kideak honela hautatuko dira:

1.– La elección de miembros de las comisiones delegadas de la Junta de Campus, una vez fijada por ésta su composición, se realizará según el siguiente procedimiento:

a) Hautagai zerrendak pertsona bakarrekoak izango dira.

a) Las candidaturas serán individuales.

b) Kidego bakoitzak bere ordezkariak hautatuko ditu, beharrezkoa bada botazioaren bidez. Kasu honetan botoa ematean idatziko diren izenen kopurua ez da izango taldeari dagokion ordezkari kopurua baino handiagoa.

b) Cada colectivo elegirá a sus representantes, en su caso mediante votación. En este caso, el voto emitido no podrá contener el apoyo a más nombres que el número máximo de representantes de dicho colectivo.

c) Berdinketa gertatuz gero, beste botazio bat egingo da; orduan ere berdinketa izanez gero, zozketa egingo da.

c) En caso de empate se procederá a una segunda votación, y, si persiste el empate, se resolverá por sorteo inmediato.

d) Talderen batean ez bada aurkezten behar beste hautagai, kasuan kasuko taldeko kideak izendatuta beteko ditu batzarrak leku hutsak.

d) En el caso de que en algún colectivo faltasen personas candidatas, la Junta cubrirá los puestos vacantes de entre los pertenecientes a los colectivos afectados.

e) Batzordeko kideren batek lekua utziko balu, boto gehien eskuratu zituen bere taldeko hurrengo hautagaiak beteko luke haren lekua. Inor ez balego, taldekoen artetik aukeratuko litzateke.

e) La baja de algún miembro de una Comisión será cubierta por la siguiente persona más votada de su mismo colectivo y, caso de no haber ninguna, se elegirá de entre los pertenecientes a ese colectivo.

2.– Aurreko atalean aipatzen diren batzarraren batzorde eskuordetuen funtzionamendu arauak honako hauek izango dira:

2.– El régimen de funcionamiento de las Comisiones delegadas de Junta, a las que se refiere el apartado anterior, será el siguiente:

a) Bilerak batzordeko buruak deituta egingo dira, edo kideen gehiengoak eskatzen duenean. Bilerarako deia idatziz egingo da, bilera egin baino 72 ordu lehenago gutxienez.

a) Se reunirán por convocatoria de quien ostente su presidencia o a solicitud de la mayoría de sus miembros. La convocatoria se realizará por escrito con un mínimo de 72 horas de antelación a la celebración de la sesión.

b) Batzordeko kide ez diren pertsonak ere joan ahal izango dira bileretara aholkulari moduan, batzordeko buruak horixe eskatzen badie beren jakintza edo prestakuntzagatik.

b) El Presidente o Presidenta de la Comisión podrá convocar a las reuniones a personas que por su especial conocimiento o competencia puedan asesorar a la Comisión.

c) Batzorde bakoitzak idazkari bat izendatuko du bertako kideen artean, bileretako aktak egingo dituenak, emaitzak adierazita, eta bileretarako deia ere egingo duena, batzordeko buruaren aginduz. Beharrezkoa izanez gero, campuseko errektoreordetzako zerbitzu administratiboen laguntza izango du.

c) Cada Comisión nombrará de entre sus miembros un Secretario o Secretaria que levante acta de sus reuniones y resultados, y convoque las reuniones a propuesta de quien presida la Comisión. A tal efecto, podrá recabar el auxilio de los servicios administrativos del Vicerrectorado de Campus.

d) Batzordea balioz eratzeko kideen erdiak egon beharko du bertan. Quorum hori bilera osoan izango da beharrezkoa. Edonola ere, batzordeko buruak eta idazkariak beti egon beharko dute bertan edo, bestela, beren ordezko legalek.

d) Las Comisiones se constituyen válidamente con la asistencia de la mitad de sus miembros. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente o de la Presidente y del Secretario o de la Secretaria, o de quienes legalmente les sustituyan.

e) Erabakiak hartzeko gehiengo soila beharko da. Batzordeko kideek beren botoa jasoarazi ahal izango dute bilerako aktan.

e) Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría simple. Las y los miembros de la Comisión pueden hacer constar su voto particular en la correspondiente acta de la reunión.

SEIGARREN TITULUA
TÍTULO SEXTO
CAMPUSEKO EUSKARA BATZORDEA
LA COMISIÓN DE EUSKERA DEL CAMPUS

25. artikulua.– Euskara batzordea.

Artículo 25.– La Comisión de Euskera.

1.– Bizkaiko campusak euskara batzordea izango du iraunkortasunez, estatutuetan jasotakoa betetzeko.

1.– Cumpliendo el mandato estatutario, el Campus de Bizkaia contará, de manera permanente, con una Comisión de Euskera.

2.– Campuseko euskara batzordeko burua campuseko zuzendaritza taldeko kide bat izango da. Gainerako kideak, berriz, ikastegietako zuzendaritza taldeetako ordezkari bana, edo beraiek izendatutako pertsonak; ikasleen ordezkari bat, campuseko ikasleen kontseiluak izendatua; eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat, campuseko batzarreko kide izango diren administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariek izendatua, izango dira; gizon eta emakumeen arteko presentzia orekatua lortzen ahaleginduz. Campuseko euskara batzordeko kideek UPV/EHUko euskararako batzordeko kideak aukeratzeko arautegian eskatutako baldintzak bete beharko dituzte.

2.– La Comisión de Euskera del Campus estará presidida por un o una miembro del equipo de dirección del Campus e integrada por un o una miembro de cada uno de los equipos de dirección de los centros, o designado/a por los mismos, así como por un o una representante del alumnado designado o designada por el Consejo de Estudiantes de Campus y un o una representante del personal de administración y servicios designado o designada por los y las representantes del personal de administración y servicios miembros de la Junta de Campus procurando una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Las y los integrantes de la Comisión de Euskera del Campus deberán cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento de Elección de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU para ser candidatos a formar parte de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU.

3.– Campuseko euskara batzordearen helburua euskararen erabilera bultzatzea izango da, kontuan hartuta campusaren egoera eta UPV/EHUren plangintza orokorra.

3.– La finalidad de la Comisión de Euskera del Campus será impulsar el uso del euskera según las circunstancias del Campus, dentro de la planificación general de la UPV/EHU.

4.– Euskara batzordeak aurreko ikasturteko jardueren txostena aurkeztuko dio campuseko batzarrari, organo horrek ikasturte bakoitzean egingo duen lehenengo ohiko bileran.

4.– La Comisión de Euskera presentará a la Junta, en la primera sesión ordinaria del curso académico, un informe sobre las actividades realizadas durante el curso anterior.

ZAZPIGARREN TITULUA
TÍTULO SÉPTIMO
ERREKTOREORDEAREN KONTRAKO ZENTSURA MOZIOA
LA MOCIÓN DE CENSURA AL VICERRECTOR O A LA VICERRECTORA

26. artikulua.– Prozedura.

Artículo 26.– Procedimiento.

1.– UPV/EHUko estatutuetako 195. artikuluari jarraikiz, campuseko batzarrak, errektoreordearen kontrako zentsura mozioa onartuz gero, errektoreordea kargutik kentzeko proposamena egingo dio errektoreari.

1.– De acuerdo con el artículo 195 de los Estatutos de la UPV/EHU corresponde a la Junta de Campus proponer, en su caso, a la Rectora o Rector el cese de la Vicerrectora o Vicerrector de Campus mediante la aprobación de la correspondiente moción de censura.

2.– Zentsura mozioa campuseko errektoreordetzako erregistroan aurkeztuko da, batzarreko kideen heren batek, gutxienez, eskatuta.

2.– La moción de censura se presentará en el Registro del Vicerrectorado de Campus a iniciativa de, al menos, un tercio de las y los miembros de la Junta.

3.– Zentsura mozioa aurkeztu eta 72 orduren buruan batzarrak ezohiko bilera egingo du, mozioa eztabaidatu eta bozkatzeko.

3.– Será debatida y votada en sesión extraordinaria del órgano, convocada al efecto en el plazo de 72 horas desde su presentación.

4.– Mozioak aurrera egingo du kideen bi herenek, gutxienez, aldeko botoa ematen badute.

4.– La moción prosperará si recibe el voto favorable de, al menos, dos tercios de las y los miembros de la Junta.

27. artikulua.– Zentsura mozioa atzera botatzea.

Artículo 27.– Rechazo de la iniciativa.

Zentsura mozioa atzera botako balitz, mozioa aurkeztu duten kideek ezingo lukete besterik aurkeztu urtebete pasatu arte, botazioa egin denetik kontatzen hasita.

Si la moción no fuese aprobada, ninguno de sus signatarios y signatarias podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde la votación de la misma.

28. artikulua.– Ekimenaren onespena.

Artículo 28.– Aprobación de la iniciativa.

Zentsura mozioa onartuko balitz, errektoreari bidaliko zaio campuseko errektoreordea kargutik kentzeko proposamena.

Si la iniciativa fuese aprobada, se remitirá al Rector o Rectora la proposición de cese del Vicerrector o Vicerrectora de Campus.

ZORTZIGARREN TITULUA
TÍTULO OCTAVO
ARAUTEGIAREN ERAGINKORTASUNA
LA EFICACIA DEL REGLAMENTO

29. artikulua.– Arautegiaren aplikazioa eta interpretazioa.

Artículo 29.– La aplicación e interpretación del Reglamento.

Campuseko errektoreordeak campuseko batzarraren arautegia bete eta betearaziko du eta interpretatu egingo du zalantzarik dagoenean.

Corresponde a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus cumplir y hacer cumplir el Reglamento de la Junta de Campus, interpretándolo en los casos de duda.

30. artikulua.– Arautegi subsidiarioa.

Artículo 30.– La normativa subsidiaria.

1.– Arautegi honetan espresuki jasota ez dagoen guztirako UPV/EHUko gobernu kontseiluaren arautegian zehaztutakoari jarraituko zaio.

1.– En todos los aspectos no contemplados expresamente por este Reglamento se aplicará supletoriamente el Reglamento del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

2.– Campuseko errektoreordeari dagokio campuseko batzarrearen arautegian eta, ordezko aplikatzean, gobernu kontseiluaren arautegian suma litezkeen hutsuneak betetzea, UPV/EHUko zerbitzu juridikoei txostenik eskatuko ahal dielarik.

2.– Corresponde a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus suplir las lagunas del Reglamento de Junta de Campus y Reglamento del Consejo de Gobierno en su aplicación supletoria, pudiendo solicitar informe a los Servicios Jurídicos de la UPV/EHU.

BEDERATZIGARREN TITULUA
TÍTULO NOVENO
ARAUTEGIA ALDATZEA
LA REFORMA DEL REGLAMENTO

31. artikulua.– Ekimena.

Artículo 31.– Iniciativa.

1.– Arautegi hau aldatzeko ekimena errektoreordeari dagokio edo, gutxien dela, batzarreko kideen laurden bati.

1.– La iniciativa del proceso de reforma del Reglamento corresponde a la Vicerrectora o Vicerrector o a una cuarta parte, al menos, de los y las miembros de la Junta.

2.– Aldaketaren bat proposatu nahi dutenek idatzi bat aurkeztuko dute errektoreordetzako erregistroan, Bizkaiko campuseko errektoreordeari zuzendua. Idatzi horretan aldaketa eskatzen duten pertsonen izenak eta proposatzen duten ordezko testua agertuko dira.

2.– La iniciativa de reforma se ejerce mediante la presentación en el Registro del Vicerrectorado de un escrito dirigido a la Vicerrectora o Vicerrector de Campus de Bizkaia, que contendrá necesariamente la identificación de las y los solicitantes y el texto alternativo propuesto.

3.– Ordezko testua campuseko errektoreordeak bidaliko die batzarreko kide guztiei. Testu hori bidali ondoren hamabost egunetako epea egongo da zuzenketa partzialak aurkezteko. Zuzenketok Bizkaiko campuseko errektoreordetzako erregistroan aurkeztuko dira, idazkariari zuzenduak. Zuzenketa partzialek lotura zuzena izango dute arautegia aldatzeko proposamenarekin, eta testua gehitu, aldatu edo kentzeko izango dira.

3.– El texto alternativo será remitido por la Vicerrectora o Vicerrector de Campus a cada uno de los y las miembros de la Junta. Tras la remisión del mismo se abrirá un plazo mínimo de quince días para la presentación de enmiendas parciales, dirigidas a la Secretaria o Secretario y presentadas en el Registro del Vicerrectorado de Campus de Bizkaia. Las enmiendas parciales estarán relacionadas directamente con el contenido de la propuesta de reforma; podrán ser de adición, supresión o modificación.

32. artikulua.– Eztabaida.

Artículo 32.– Debate.

1.– Proposamena aurkeztu eta, gehienera ere, hilabete biren epean, campuseko errektoreordeak biltzeko deia egingo dio campuseko batzarrari, proposatzen den aldaketaz erabakia hartzeko.

1.– La Vicerrectora o Vicerrector convocará la Junta de Campus para decidir sobre dicha reforma en un plazo máximo de dos meses, a contar desde la presentación de la iniciativa.

2.– Errektoreordeak edo zuzenketa proposatu duten kideetako batek arautegiaren aldatzeko ordezko testua aurkeztu eta defendatuko du eta, ondoren, bozkatu egingo du campuseko batzarrak.

2.– La Vicerrectora o Vicerrector o, en su caso, una de las personas proponentes presentará y defenderá el texto alternativo de reforma del Reglamento, que será sometido a votación de la Junta.

3.– Arautegia aldatzeko proiektuak aurrera egingo du baldin eta aldeko botoen gehiengo osoa lortzen badu campuseko batzarrean.

3.– El proyecto de reforma prosperará si obtiene el voto positivo de la mayoría absoluta de la Junta.

4.– Onartu ondoren, ordezko testuari egindako zuzenketa partzialak eztabaidatuko dira eta bozketa egingo da, ordezko testuko artikuluen ordenari jarraikiz.

4.– Tras su aprobación, se debatirán las enmiendas parciales y se votarán en el orden correlativo de inserción en el articulado del texto alternativo.

5.– Hurbiltze testuak eta aldaketa teknikoak edo estilokoak proposatu ahal izango dira eztabaidan zehar, eta zuzenketak proposatu dituztenek horiek bertan behera utzi edo aldatzeko aukera izango dute.

5.– En el curso del debate se podrán proponer textos de acercamiento y correcciones técnicas o de estilo, pudiendo las enmiendas ser retiradas o modificadas por sus proponentes.

33. artikulua.– Aldaketaren ukoa.

Artículo 33.– Rechazo de la modificación.

Arautegia aldatzeko proiektu batek aurrera egin ezean, proposamena egin dutenek ezin izango dute inongo artikulurik aldatzea proposatu urte baten epean.

Rechazado un proyecto de reforma, los y las solicitantes no podrán ejercer la iniciativa de reforma de cualquier artículo del reglamento en un plazo de un año.

34. artikulua.– Aldaketaren onespena.

Artículo 34.– Aprobación de la modificación.

Gehiengo osoz onartutako aldaketen kasuan legezkotasun txostena eskatuko da, aldaketok campuseko batzarrari aurkeztu baino lehen behin betiko onespena emateko. Aldatu behar diren artikuluek indarrean jarraituko dute, harik eta testu berriak behin betiko onespena izan arte.´

Las modificaciones aprobadas por mayoría absoluta serán sometidas a informe de legalidad previamente a su aprobación definitiva por la Junta de Campus. Hasta tanto no se produzca la aprobación definitiva del nuevo texto, los artículos afectados por la reforma mantendrán su vigencia.´

I. ERANSKINA
ANEXO I

UPV/EHUko ikastegiak berrantolatu eta gero (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 2015eko uztailaren 3ko aginduaren bidez, 2015eko uztailaren 9ko EHAAn argitaratua), Bizkaiko campusa honako ikastegi hauek osatzen dute:

Tras la reorganización de los centros de la UPV/EHU (publicada mediante Orden de 3 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el BOPV de 9 de julio de 2015), el Campus de Bizkaia integra las siguientes:

a) Fakultateak eta unibertsitate eskolak:

a) Facultades y Escuelas Universitarias:

– Bilboko Ingeniaritza Eskola.

– Escuela de Ingeniería de Bilbao.

– Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola.

– Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao.

– Arte Ederren Fakultatea.

– Facultad de Bellas Artes.

– Zientzia eta Teknologia Fakultatea.

– Facultad de Ciencia y Tecnología.

– Gizarte eta Komunikazio Zientzien fakultatea.

– Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

– Ekonomia eta Enpresa Fakultatea.

– Facultad de Economía y Empresa.

– Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea.

– Facultad de Medicina y Enfermería.

– Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea.

– facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social.

– Zuzenbide Fakultatea (Bizkaiko atala).

– Facultad de Derecho (Sección Bizkaia).

b) Campusari atxikita sor litezkeen ikastegiak.

b) Los Centros Docentes que puedan crearse adscritos al Campus.

c) Egoitza campusean daukaten sailak eta sail atalak.

c) Los Departamentos y las Secciones Departamentales con sede en el Campus.

d) Egoitza campusean daukaten unibertsitateko ikerketa institutuak.

d) Los Institutos Universitarios de Investigación con sede en el Campus.

e) Campusean egoitza duen katedrak.

e) Las Cátedras con sede en el Campus.

f) Campusean kokatutako master eta doktorego eskolak.

f) Escuelas de Máster y Doctorado ubicadas en el Campus.

g) Campusean kokatu edo bertan egoitza izanik, sor litezkeen bestelako unibertsitate egiturak.

g) Otras estructuras universitarias que puedan crearse con sede o ubicadas en el Campus.

h) Bai eta, campuseko unibertsitarioen arreta eta laguntzarako zerbitzu orokor eta espezifikoak ere.

h) Los servicios generales y específicos de asistencia y apoyo a la comunidad universitaria del Campus.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Arautegi honetan jasota ez dagoen guztirako, UPV/EHUko gobernu kontseiluaren funtzionamendurako arautegia erabiliko da.

En lo no previsto por el presente Reglamento será de aplicación supletoria el Reglamento de funcionamiento del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hautetsiei dagokienez, campuseko batzarrak eta bere batzordeek egungo osaera mantenduko dute kasuan kasuko organoko kideak berritzea egokitu arte eta, osakideak berritzean, arautegi honetan zehaztutakoari jarraituz berrituko diren arte. Hala ere, campusari dagozkion sail eta sail ataletako zuzendarien ordezkarien kopuruak izan duen aldaketa aintzat hartuta, hauen ordezkaritza sei hilabeteren epean berritu beharko da arautegi berriarekin bat etorrita.

Con respecto a los miembros electos, la Junta de Campus y sus Comisiones mantendrán su composición actual hasta tanto proceda la renovación de cada colectivo y se elijan conforme a la nueva regulación prevista en el presente Reglamento. No obstante, considerando el cambio producido en el número de representantes de las/los Directoras/Directores de Departamento y de las Secciones departamentales pertenecientes al Campus, su representación deberá renovarse conforme a la nueva regulación prevista en el plazo de seis meses.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabeturik geratzen da 2012ko abenduaren 11ko EHAAn argitaratutako Bizkaiko campuseko batzarraren arautegia.

Queda derogado el Reglamento de Junta de Campus de Bizkaia publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 11 de diciembre de 2012.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental