Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

11. zk., 2017ko urtarrilaren 17a, asteartea

N.º 11, martes 17 de enero de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
236
236

AGINDUA, 2016ko abenduaren 5ekoa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, Basque Team Fundazioaren estatutuetako 1. eta 19. artikuluetan (fundazioaren izena) egindako aldaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.

ORDEN de 5 de diciembre de 2016, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la modificación de los artículos 1 y 19 (denominación de la Fundación) de los estatutos de la «Fundación Basque Team Fundazioa».

Ikusi eta aztertu da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko egindako eskabidearen espedientea.

Visto y examinado el expediente de solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, sobre la base de los siguientes:

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– 2016ko urriaren 10ean, eskabide bat sartu zen Herri Administrazio eta Justizia Sailean, Basque Team Fundazioaren estatutuetako 1. eta 19. artikuluetan –fundazioaren izenari dagokionez– egindako aldaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko. Fundazioaren Patronatuak erabaki zuen aldaketa horiek egitea 2016ko irailaren 14an. Espedientean jasotako dokumentazioa erantsi zitzaion eskabide-idazkiari.

Primero.– El 10 de octubre de 2016 tuvo entrada en el Departamento de Administración Pública y Justicia, solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, de la modificación de los artículos 1 y 19 (en lo relativo a la denominación de la fundación) de los estatutos de la «Fundación Basque Team Fundazioa», acordada por el Patronato de la Fundación el 14 de septiembre de 2016. Al escrito de solicitud se adjuntó la documentación obrante en el expediente.

Bigarrena.– Aldatutako artikuluak fundazioaren izenari buruzkoak dira; lehen, «Fundacion Euskadi Kirola Fundazioa» zuen izena, eta orain «Fundación Basque Team Fundazioa».

Segundo.– Los artículos modificados se refieren a la denominación de la propia Fundación, que, anteriormente se denominaba «Fundación Euskadi Kirola Fundazioa» siendo la denominación actual la de «Fundación Basque Team Fundazioa».

OINARRI JURIDIKOAK
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Lehenengoa.– Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari dagokio fundazioaren estatutuak aldatzeko espedientea agindu bidez ebaztea. Hala ezarrita dago: Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 3.1 artikuluan; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 4.1.a) artikuluan; Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuan; eta Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzeko eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzekoan.

Primero.– Corresponde al Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno dictar, mediante Orden, la resolución del presente expediente de modificación estatutaria, en virtud de lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, artículo 4.1.a) del Decreto 100/2007, de 19 de junio, que aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, el Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia, y el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Bigarrena.– Funtsezko iritzitako datu eta agiriak erantsi zaizkio espediente honi, eta, bereziki, xedapen hauetan eskatutakoak: Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 37. eta 51.2 artikuluetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuko 33.1 artikuluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuaren 44. artikuluan; horrenbestez, aplikagarriak diren lege eta erregelamenduetan xedatutakoarekin bat dator estatutuen aldaketa.

Segundo.– Al presente expediente se han aportado cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose especialmente los requisitos previstos en los artículos 37 y 51.2 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, 33.1 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, que aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y 44 del Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, aprobado por el Decreto 101/2007, de 19 de junio, ajustándose la modificación estatutaria practicada a las previsiones legales y reglamentarias que devienen de aplicación.

Aipatutako artikuluak eta aplikagarriak diren gainerako arauak ikusita, hau

Vistos los preceptos citados y demás normas de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Basque Team Fundazioaren (Getxo, Bizkaia) estatutuetako 1. eta 19. artikuluetan egin diren aldaketak inskribatzeko agintzea, Fundazioaren Patronatuak 2016ko irailaren 14an erabakitakoak, agindu honen data duela, betiere 2016ko irailaren 23an Jaime Fernandez Ostoloza notarioaren aurrean egiletsitako eskritura publikoaren zehaztapenekin bat etorriz (protokolo-zenbakia: 1660).

Primero.– Inscribir en el Registro de Fundaciones del País Vasco la modificación de los artículos 1 y 19 (denominación de la Fundación) de los estatutos de la «Fundación Basque Team Fundazioa», de Getxo (Bizkaia), acordada por el Patronato de la Fundación el 14 de septiembre de 2016, con la fecha de la presente Orden, en los términos previstos en la escritura pública otorgada el 23 de septiembre de 2016, ante el Notario don Jaime Fernandez Ostoloza (n.º de protocolo: 1660).

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, eta interesdunei bidaltzea.

Segundo.– Acordar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y remitir la misma a los interesados.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari, hilabeteko epean, agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko abenduaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2016.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental