Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

218. zk., 2016ko azaroaren 17a, osteguna

N.º 218, jueves 17 de noviembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
4875
4875

AGINDUA, 2016ko urriaren 27koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak prestatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi jardueretarako begirale eta zuzendariak prestatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautu zuen Dekretuaren I. eta II. eranskinak eguneratzekoa.

ORDEN de 27 de octubre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se actualizan el Anexo I y II del Decreto por el que se regula el reconocimiento oficial de escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitoras y monitores y de directoras y directores de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos.

Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak prestatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi jardueretarako begirale eta zuzendariak prestatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautu zuen azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren 10.1 artikuluak xedatzen du izendapen ofiziala lortzen duten eskoletan arauz ezarritako ikastaroak egin ahal izango direla, berariaz izendapen ofiziala eman aurretik, ezarritako betebeharrak errespetatuz gero.

En el artículo 10.1 del Decreto 419/1994, de 2 de noviembre por el que se regula el reconocimiento oficial de escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitoras y monitores y de directoras y directores de actividades educativas en el tiempo Libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos, se dispone que el reconocimiento oficial permitirá a las escuelas la impartición de cursos de formación que reglamentariamente se establezcan, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para su específico reconocimiento oficial.

Aipatutako dekretuaren azken xedapenatatik lehenengoak Kulturako sailburuaren esku uzten du bertan ezarritakoa garatu ahal izateko hartu beharreko erabaki guztiak hartzeko eta bertako eranskinean aurreikusitakoaren edukia eguneratzeko ahalmena.

La disposición final primera del referido Decreto faculta al Consejero de Cultura para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo, así como para actualizar el contenido de lo previsto en los anexos del mismo.

Bestalde, Europako Kontseiluaren Lehendakaritzak 2005eko martxoaren 23an adostutako Gazteriaren aldeko Europako Itunak lankidetza estuagoa eta hezkuntza ez-formala eta informala onartzea ezartzen du helburu gisa, lanbide-kualifikazioei dagokienez, eta gardenagoak eta alderagarriagoak egiten ditu.

Por otro lado, el Pacto Europeo por la Juventud, acordado por la Presidencia del Consejo Europeo de 23 de marzo de 2005, plantea como objetivo una cooperación más estrecha en lo que respecta a las cualificaciones profesionales, haciéndolas más transparentes y comparables, y el reconocimiento de la educación no formal e informal.

Gazteriaren Lurralde arteko Kontseiluaren 2012ko ekainaren 21eko akordioaren bitartez, autonomia erkidegoetako gazteria-erakundeek aisialdiko prestakuntza arautzen duten beren araudiak gazteriaren lanbide-kualifikazioak argitaratu ondoren sortutako egoera berrira egokituko zituztela onartu zen, begirale eta zuzendariaren ikastaroak, hain zuzen, ondorengo profesionaltasun-ziurtagirien edukietara egokitzeko: SSCB0209_2 Haur eta gazteen denbora libreko ekintzen dinamizazioa (urriaren 31ko 1537/2011 Errege Dekretua) eta SSCB0211_3 Haur eta gazteen denbora libreko ekintzen zuzendaritza eta koordinazioa (azaroaren 18ko 1697/2011 Errege Dekretua). Hala, prestakuntzaren edukiak berdin-berdinak izango dira kasuan kasuko autonomia-erkidegoaren Gazteria erakundeak ofizialki aitortutako eskola guztietarako.

Mediante acuerdo del Consejo Interterritorial de Juventud de 21 de junio de 2012, se aprobó que los organismos de juventud de las comunidades autónomas adecuasen sus respectivas normativas reguladoras de formación de tiempo libre a la nueva situación creada tras la publicación de las cualificaciones profesionales de juventud, de tal modo que los cursos de monitora y monitor y de directora y director se ajusten, en concreto, al contenido de los certificados de profesionalidad SSCB0209_2 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre) y SSCB0211_3 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre). De esa forma, los contenidos formativos pasan a ser exactamente los mismos para todas las escuelas reconocidas oficialmente por el organismo de Juventud de la correspondiente comunidad autónoma.

Horrenbestez, Aginduaren bidez ahalbidetzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan aitortutako haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko ikastetxeek –eskaintzen dituzten prestakuntza-moduluak aurreko paragrafoan adierazitako lanbide-ziurtagirien edukira egokitu ondoren– dagokien prestakuntza-eginkizuna gauzatzen jarraitu ahal izatea haur eta gazteen aisialdirako hezkuntzaren esparruko boluntarioen filosofiatik abiatuta, baina Europako esparru berrietara egokituago eta gainerako autonomia-erkidegoek araututako aisialdiko prestakuntzarekin parekagarria izanik.

En consecuencia, mediante la presente Orden se posibilita que las escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil reconocidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una vez adaptados sus módulos formativos al contenido de los certificados de profesionalidad señalados en el párrafo anterior, puedan seguir ejerciendo su labor formativa desde la filosofía del voluntariado en el ámbito de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil de una forma más adecuada a los nuevos marcos europeos y equiparable a la formación de tiempo libre regulada por el resto de comunidades autónomas.

Ondorioz, hauxe

En virtud de lo cual,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Agindu honen bitartez, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak prestatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi jardueretarako begirale eta zuzendariak prestatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautu zuen azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren I. eta II. eranskinak eguneratzen dira, eta Agindu honen I. eta II. eranskinetan jasotakoaren arabera idatzita geratzen dira.

Artículo único.– Mediante la presente Orden se actualizan el Anexo I y II del Decreto 419/1994, de 2 de noviembre por el que se regula el reconocimiento oficial de escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitoras y monitores y de directoras y directores de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos, quedando redactados según se recoge en los Anexos I y II a la presente Orden.

LehenengO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuan xedatutakoaren arabera ofizialki onetsita eta Agindu hau indarrean sartu baino lehen hasita dauden ikastaroek Dekretu horretan eta bere eranskinetan aurreikusitakoaren arabera jarraituko dute amaitu arte.

Aquellos cursos que, habiendo sido reconocidos oficialmente a tenor de lo dispuesto en el Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, estén ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden continuarán según lo previsto en dicho Decreto y sus anexos hasta su finalización.

Bigarren XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Begirale diploma ofiziala azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuan xedatutakoaren arabera eskuratu duten eta Agindu honetan araututako zuzendariaren prestakuntza-ikastaroa egin nahi duten pertsonek zuzendariaren ikastaroko berariazko moduluak baino ez dituzte egin beharko.

Aquellas personas que hayan obtenido el diploma oficial de monitora y monitor a tenor de lo dispuesto en el Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, y quieran realizar el curso de formación de directoras y directores regulado en esta Orden sólo tendrán que cursar los módulos específicos del curso de directora y director.

Hirugarren XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Eusko Jaurlaritzaren dagokion Gazteria erakundeak Agindu hau indarrean sartu baino lehen emandako haur eta gazteen aisialdi jardueretarako begiralearen eta zuzendariaren diplomek eta Agindu honen arabera ematen direnek ondorio eta balio berberak izango dituzte, administrazioaren aurrean haur eta gazteen aisialdi-jardueretako hezkuntza-arloan jarduteko gaitze aldera.

Los diplomas de monitora y monitor y de directora y director de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil expedidos por el correspondiente organismo de Juventud del Gobierno Vasco con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden tendrán el mismo efecto y validez que los diplomas que se expidan en virtud de la presente Orden cara a su habilitación administrativa para ejercer en el ámbito de la educación en tiempo libre infantil y juvenil.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Edozein autonomia erkidegotako gazteria-erakundeak emandako haur eta gazteen aisialdiko begirale eta zuzendari titulu edo diploma ofizialek, euren izendapenak edozein izanda, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan haur eta gazteen esparruan lan egiteko administrazio-gaikuntza dute automatikoki.

Los títulos o diplomas oficiales de monitora y monitor y de directora y director de tiemplo libre infantil y juvenil, sea cual sea su denominación, expedidos por el organismo de Juventud de cualquier comunidad autónoma tienen automáticamente la habilitación administrativa para ejercer en el ámbito de infancia y juventud dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

2017ko irailaren 1ean jarriko da Agindu hau indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2017.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko urriaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2016.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
I. KAPITULUA
CAPITULO I
HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO HEZKUNTZA JARDUERETARAKO BEGIRALEAK PRESTATZEKO IKASTAROAK
CURSOS DE FORMACIÓN DE MONITORAS Y MONITORES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Prestakuntzarako helburuak

Objetivos para la formación

Hezitzaileak hezitzekotan dagoen ikaslearen garapen pertsonala eta garapen komunitarioa lortzeko helburua izango du, eta horrek honako hau adierazi nahi du:

Asumir la función de personal educador encaminado al desarrollo personal del alumno o alumna y al desarrollo comunitario, lo cual implica:

a) Begiralearen eredua osatzea honako jarrera hauek kontuan izanik: heziketarekin berarekin koherentzia izatea, zerbitzua, prest egotea, ingurua ondo ezagutzea eta inguruarekin harreman zuzena izatea, tolerantzia, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eta euskararen normalkuntza bultzatzea, eta talde-lana.

a) Formar un estilo de monitora y monitor con las siguientes actitudes: coherencia con lo que se educa, servicio, disponibilidad, conocimiento e implicación en el entorno, tolerancia, promoción de la igualdad de mujeres y hombres y de la normalización lingüística, así como trabajo en equipo.

b) Aisialdian heziketa bideratzeko planeamendua, metodologia eta pedagogia ezagutu eta bereganatzea.

b) Conocer y asumir el planteamiento educativo, metodológico y pedagógico de la educación en el tiempo libre.

c) Haur eta gazte mugimendu, talde zein elkarte baten jarduerak suspertzeko beharrezkoak diren jakintza-arloak eta baliabide tekniko zein didaktikoak ematea.

c) Dotar de los conocimientos y recursos, técnicos y didácticos, necesarios para dinamizar las actividades de un grupo, colectivo o movimiento infantil y juvenil.

Prestakuntza-moduluak

Módulos formativos

Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza jardueretarako begiralearen profilari lotutako prestakuntza modu dinamikoan eta ikasleek hezkuntza-prozesuan eraginkortasunez parte hartuta emango da, eta ondorengo moduluak barne hartuko ditu, ezartzen den ordutegi-esleipenaren arabera, genero-ikuspegia txertatzea eta hizkuntza normalkuntzaren gaia aintzat harturik:

La formación asociada al perfil de monitora y monitor de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil se impartirá de forma dinámica y con participación activa del alumnado en su proceso educativo, e incluirá los siguientes módulos conforme a la asignación horaria que se establece, teniendo en cuenta la incorporación de la perspectiva de género y la normalización lingüística:

a) Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-jarduerak (60 ordu).

a) Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (60 horas).

b) Talde- eta hezkuntza-prozesuak haur eta gazteen aisialdian (30 ordu).

b) Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30 horas).

c) Animazioko teknikak eta baliabideak aisialdiko jardueretan (60 ordu).

c) Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 horas).

d) Haur eta gazteen aisialdiko jarduerak dinamizatzeko lanbide-praktika ez laboralen modulua (160 ordu).

d) Módulo de prácticas profesionales no laborales de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (160 horas).

Edonola ere, praktika ez laboralen moduluak bertaratzekoa izan beharko du, teleprestakuntza modalitateko prestakuntza-ekintzak barne. Prestakuntza praktikoaren etapa hau era trinkoan edo ikastaroan zehar banatuta egin ahal izango da.

En cualquier caso, el módulo de prácticas no laborales deberá ser presencial, incluidas las acciones formativas de la modalidad de teleformación. Esta etapa de formación práctica se podrá realizar en las modalidades intensiva o extensiva.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO HEZKUNTZA JARDUERETARAKO ZUZENDARIAK PRESTATZEKO IKASTAROAK
CURSOS DE FORMACIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Prestakuntzarako helburuak

Objetivos para la formación

Aisialdirako heziketa-elkarte bat zuzentzeko gai izatea. Horrenbestez:

Ser capaz de dirigir una asociación educativa en el tiempo libre, lo cual supone:

a) Aisialdirako heziketa planteamenduan sakontzea.

a) Profundizar en el planteamiento educativo en el tiempo libre.

b) Aisialdiko zentroaren inguruko elementuak aztertzea.

b) Analizar los elementos que rodean al centro de tiempo libre.

c) Haur eta gazteen arazoak ezagutzea.

c) Conocer la problemática infantil y la juvenil.

d) Begirale talde bat suspertzeko gai izatea.

d) Ser capaz de dinamizar un equipo de monitoras y monitores.

e) Zuzendari eta dinamizatzaile lanetan hizkuntza normalkuntza eta genero-ikuspegia kontuan hartuta aritzea.

e) Realizar las funciones de dirección y dinamización teniendo en cuenta la normalización lingüística y la perspectiva de género.

f) Aisialdiko zentro bat eta bere jarduerak kudeatu eta antolatzeko behar diren elementuak ezagutzea.

f) Conocer los elementos necesarios para la organización y gestión de un centro de tiempo libre y de sus actividades.

Prestakuntza-moduluak

Módulos formativos

Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza jardueretarako zuzendariaren profilari lotutako prestakuntza modu dinamikoan eta ikasleek hezkuntza-prozesuan eraginkortasunez parte hartuta emango da, eta ondorengo moduluak eta prestakuntza-unitateak barne hartuko ditu, ezartzen den ordutegi-esleipenaren arabera, genero-ikuspegia txertatzea eta hizkuntza normalkuntzaren gaia aintzat harturik:

La formación de directora y director de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil se impartirá de forma dinámica y con participación activa del alumnado en su proceso educativo, e incluirá los siguientes módulos y unidades formativas conforme a la asignación horaria que se establece, teniendo en cuenta la incorporación de la perspectiva de género y la normalización lingüística:

a) Talde- eta hezkuntza-prozesuak haur eta gazteen aisialdian (30 ordu).

a) Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30 horas).

b) Animazioko teknikak eta baliabideak aisialdiko jardueretan (60 ordu).

b) Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 horas).

c) Haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-proiektuen plangintza, antolaketa, kudeaketa eta ebaluazioa; modulu honek ondorengo prestakuntza-unitateak barne hartzen ditu:

c) Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil. Este módulo comprende las siguientes unidades formativas:

– Haur eta gazteen aisialdiaren testuingurua gizarte-ingurunean kokatzea (50 ordu).

– Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social (50 horas).

– Aisialdirako hezkuntza-proiektuen programazioa, gauzatzea eta hedapena (70 ordu).

– Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre (70 horas).

d) Aisialdiko begiraleen taldea koordinatu eta dinamizatzea (80 ordu).

d) Coordinación y dinamización del equipo de monitores y monitoras de tiempo libre (80 horas).

e) Haur eta gazteen aisialdiko jarduerak zuzendu eta koordinatzeko lanbide-praktika ez laboralen modulua (120 ordu).

e) Módulo de prácticas profesionales no laborales de dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (120 horas).

Edonola ere, praktika ez laboralen moduluak bertaratzekoa izan beharko du, teleprestakuntza modalitateko prestakuntza-ekintzak barne. Prestakuntza praktikoaren etapa hau era trinkoan edo ikastaroan zehar banatuta egin ahal izango da.

En cualquier caso, el módulo de prácticas no laborales deberá ser presencial, incluidas las acciones formativas de la modalidad de teleformación. Esta etapa de formación práctica se podrá realizar en las modalidades intensiva o extensiva.

II. ERANSKINA
ANEXO II
BI IKASTARO MOTEI DAGOZKIEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CATEGORÍAS DE CURSOS

1.– Prestaketa-aldi teoriko-praktikoa.

1.– Etapa de formación teórico práctica.

Prestaketako eduki guztietan sartuko dira hizkuntza-normalkuntza eta genero-ikuspegia.

Todos los contenidos formativos deberán incluir la normalización lingüística y la perspectiva de género.

Begiraleen nahiz zuzendarien prestakuntza plana gehienez ere hiru urtean (segidakoak) egin ahal izango da -praktikak barne-, ikastetxe berean.

El plan de formación tanto de monitoras y monitores como de directoras y directores se podrá realizar a lo largo de tres años consecutivos –incluidas las prácticas–, como máximo, dentro de la misma escuela.

Betiere, dena delako ikasturtea zein ikastaroa hasita egonez gero, matrikulatuen zerrendak itxi egingo dira eta, beraz, ezin izango da ikasle berririk matrikulatu bertan.

En todo caso, una vez iniciado el módulo de que se trate, se entenderá dadas por cerradas las listas de matriculación, no pudiéndose incorporar a nuevas personas.

Prestakuntza erabat edo partzialki presentziala izan daiteke.

La formación se podrá impartir total o parcialmente en modalidad presencial.

Ikastetxeak moduluren bat teleprestakuntza edo online modalitatean eman nahi badu, aurretiaz haur eta gazteen aisialdiko hezitzaileen prestakuntzarako ikastetxe gisa aitortu duen erakundearen bidez –eskaera baten bidez egingo da, horren bidez ziurtatzeko ikastetxeak betetzen dituela baldintza tekniko, pedagogiko eta teknologikoak, edota espazioari, instalazioei, ekipamenduei eta giza baliabideei dagozkien baldintzak–, teleprestakuntza edo online modalitatean irakasteko gaitasuna duen ikastetxearen akreditazioa izan beharko du. Gainera, prestakuntza-proiektua erantsi beharko du, baita ikasleen gida eta kasuan kasuko moduluko irakasleen gida ere.

En caso de que la escuela desee ofertar algún módulo en la modalidad de teleformación u on-line, deberá previamente obtener de la entidad que le ha otorgado el reconocimiento como escuela de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil, mediante solicitud en la que se certifique que la escuela dispone de las correspondientes condiciones técnico-pedagógicas, tecnológicas, de espacios, instalaciones, equipamiento y medios humanos, la acreditación de escuela habilitada para impartir la modalidad de teleformación u on-line. Además, deberá adjuntar un proyecto formativo, así como la guía del alumnado y la guía del profesorado del correspondiente módulo.

Modalitate presentzialeko prestakuntzaren kasuan, ikasleak programatutako ordu-kopuru osoa bete beharko du eta, hala badagokio, era egokian justifikatu beharko du eskolan bertan ikastorduak galdu izana. Eskolak galdutako ordu horiek errekuperatzeko ikasleak egin beharrekoa agintzeko gaitasuna izango du. Prestakuntzan, gutxienez, bi ordu zenbatuko dira saio bakoitzeko; eguneko, gehienez ere, zortzi ordu, eta 10eraino luza daitezke gaueko prestakuntza sartzen den saio praktikoen kasuan. Gehienez ere bost egun ezarri dira prestakuntzan zenbatu daitezkeen segidako jardunaldien kopuruan. Ikasle/ikasgela ratioa, gutxienez, hamar ikasle eta, gehienez, hogeita hamar ikasle izango da gela bakoitzeko.

En caso de formación en modalidad presencial, la asistencia al total del horario programado es obligatoria y, en su caso, es necesario justificar adecuadamente las ausencias ante la escuela, estando ésta facultada y debiendo articular lo conveniente para la recuperación de horas. El número de horas mínimas computables de formación se establece en dos horas por sesión, con un máximo de ocho horas diarias ampliables a 10 en el caso de las sesiones prácticas en las que se incluye una noche formativa. El número máximo de jornadas continuadas computables de formación se establece en cinco días. El ratio de alumnado por aula se fija entre un mínimo de diez y un máximo de treinta personas por aula.

Prestakuntzaren osagai gisa, ikasleak berak egindako lan teorikoa eskatuko da, bai oro har ikasitako guztian sakonduz, bai prestaketa-aldi teoriko-praktikoan aztertutako gai edo arloetako bati buruzkoa. Eskolak berak ezarriko ditu lana burutzeko arauak eta epeak eta, era berean, eskola arduratuko da lanari buruzko ebaluazio eta jarraipen pedagogikoaz.

Como complemento a su formación, el alumno o alumna deberá realizar un trabajo personal teórico de profundización sobre el conjunto o sobre alguno de los aspectos o temas tratados en la fase teórico-práctica, correspondiendo a la propia escuela la determinación de las condiciones y plazos, así como su supervisión y evaluación pedagógica.

2.– Prestaketa-aldi praktikoa.

2.– Etapa de formación práctica.

Derrigorrezko praktika-orduak bi eratara bete daitezke: bai era trinkoan, denak jarraian, bai ikastaroan zehar banatuta, baina beti ere, prestaketa-aldi teoriko-praktikoa bukatu eta hurrengo urteko iraila baino lehenago praktika-orduek burututa egon beharko dute.

La realización de las prácticas obligatorias se podrán realizar tanto en modalidad intensiva como en modalidad extensiva con un plazo tope de hasta el mes de septiembre del año siguiente en que finalizó la fase teórico-práctica.

Etapa hau bakarrik udalekuetan, kanpamentuetan, aisialdirako talde batean, martxa edo ibilbide batean programatutako jarduera praktikoan esku hartuta garatu ahal izango da, eta horretarako, 120 ordukoa izango da gutxieneko iraupena zuzendariaren prestakuntzaren kasuan eta 160 ordukoa begiralearen prestakuntzarenean.

Esta etapa podrá únicamente desarrollarse participando en actividades prácticas programadas con un proyecto educativo, como una colonia, campamento, grupo de tiempo libre, marcha o travesía, con una duración mínima de 120 horas en el caso de la formación del director y directora y de 160 horas en el caso de la formación del monitor y monitora.

Prestaketa-aldi praktikoaren arduradun Aisialdiko zuzendari titulu ofiziala duen pertsona bat izango da. Ardura hori bere borondatez hartuko du bere gain, beti ere, eskolaren irizpideen arabera. Era berean, Eskolak zeregin hori ikuskatuko du, posible balitz, jatorrizko talde-arduradunarekin batera koordinaturik.

Esta etapa de formación práctica será tutelada por una directora o un director de tiempo libre con diploma oficial, quien asumirá voluntariamente esa labor de acuerdo con la escuela. Así mismo, la escuela supervisará la etapa en coordinación con la persona responsable del grupo de origen, cuando así sea posible.

Prestaketa-aldi praktikoa bukatutakoan, praktiken arduradun izan den Aisialdiko Zuzendari titulu ofizialdunak edo, hala badagokio, eskolako praktiken ikuskatzaileak, ikaslea ebaluatuko du idatziz, Gai edo Ez Gai kalifikazioa proposatuz. Era horretara, eskolak, gainerako betebehar guztiekin batera, ikasturteari dagokion azken ebaluazioa osatuko du eta ebaluazio-agirian eta -txostenean horrela adierazita geratuko da.

A la finalización de la etapa de formación práctica, la directora o director de tiempo libre con diploma oficial que hubiera tutelado las prácticas, o en su caso la persona supervisora de prácticas de la escuela, evaluará por escrito a la alumna o al alumno proponiendo la calificación de apta o apto o no apta o no apto, a los efectos de que la escuela, junto con los demás requisitos, elabore la evaluación final del curso y así sea consignado en la memoria y en el acta de evaluación.

Horrez gainera, prestaketaren osagarri gisa, ikasle bakoitzak lan teorikoa osatu beharko du burututako praktika-aldiari buruzko laburpena eta balorazio pertsonala eta/edo proiektu oso bat aurkeztuz. Eskolak berak ezarriko ditu lan hori burutzeko betebeharrak eta epeak eta, era berean, berak egingo du ikuskapen eta ebaluazio pedagogikoa. Orobat, eskolak orain arte adierazitakoa osatu edo horri edozer gauza erasteko ahalmena izango du eskolak berak agindutako betebeharren arabera.

Además, como complemento a su formación, el alumnado deberá realizar individualmente un trabajo teórico que comprenderá una síntesis y una valoración personal de las prácticas realizadas y/o un proyecto completo, correspondiendo a la propia escuela la concreción de las condiciones y plazos, así como su supervisión y evaluación pedagógica y, además, quedando la escuela facultada para poder añadir o complementar lo ya indicado con otros requisitos propios.

3.– Ikastaroen ebaluazioa.

3.– Evaluación de los cursos.

Haur eta Gazteen Aisialdirako Heziketa Jardueretarako begirale eta zuzendariak Prestatzeko Ikastaroak ebaluatzerakoan, genero-ikuspegia nola ezarri den aztertzeaz gain, gutxienez honako irizpide hauek hartu beharko dira aintzakotzat:

La evaluación de los cursos de formación de monitora y monitor y de directora y director de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil se llevará a cabo atendiendo, como mínimo, a los siguientes criterios, debiéndose valorar en todos ellos la integración de la perspectiva de género:

a) Ikaslearen parte-hartzea. Parte-hartze hori ebaluatzerakoan, ikastorduak betetzea, denbora aprobetxatzea eta parte hartzearen kalitatea hartuko dira kontuan.

a) Participación del alumno o alumna. Dicha participación se evaluará en función de la asistencia, el aprovechamiento y la calidad de la participación.

b) Ikasle bakoitzak zein neurritan bereganatu dituen bertan ikusitako gaiak. Horretarako, egindako lanak, ariketak, etengabeko ebaluazioa eta abar erabiliko dira. Horietakoren batek idatzizkoa izan beharko du.

b) La asimilación por cada alumna o alumno de los contenidos impartidos, valorada mediante la realización de trabajos, ejercicios, evaluación continuada, etc., alguno de los cuales deberá ser escrito.

c) Ikaslea zeregin horretarako egokia den ala ez ikusiko da. Aisialdiko hezitzaile izateko ikasle bakoitzak dituen gaitasunak eta jarrera pertsonalak hartuko dira kontuan.

c) La idoneidad del alumno o alumna, entendida como el conjunto de aptitudes y actitudes personales para actuar como persona educadora en el tiempo libre.

Aurretiaz ezarritako irizpideen arabera ikaslea prestaketa-aldi teoriko-praktikoa bukatutakoan Ez Gaitzat joko balute, ezetsi egingo dute eta ezin izango da hurrengo fasera pasatu. Eta, aurretiaz ezarritako irizpideen arabera, ikaslea prestaketa-aldi praktikoa bukatutakoan Ez Gaitzat joko balute, ezetsi egingo dute behin betiko.

En el supuesto que la alumna o el alumno obtuviera la calificación de no apta o no apto en la etapa teórico-práctica, por cualquiera de los supuestos previstos, quedará desestimada o desestimado y no podrá pasar a realizar la siguiente etapa. Y cuando obtuviera la calificación de no apta o no apto al término de la etapa práctica, por cualquiera de los supuestos previstos, quedará desestimada o desestimado definitivamente.

Arestian aipatutako ebaluazio-irizpideak erabiltzeko modu konkretua, zehatz-mehatz azalduta agertuko da eskoletako bakoitzak dagokion Foru Aldundiko erakunde arduradunari aurkeztu behar dion ikastaro bukaerako txostenean.

La aplicación concreta que se hiciera de los criterios de evaluación señalados anteriormente, se consignará en la memoria de fin de curso que cada una de las escuelas está obligada a presentar ante el órgano competente de la diputación foral que corresponda.

Eusko Jaurlaritzan Gazteria arloan eskumena duen sailak eta, hala badagokio, dagokion Foru Aldundian gai horretaz arduratzen den erakundeak, ebaluazio-irizpideak erabiltzeko modu konkretua alda dezan proposamenak egin eta aholkuak eman diezazkiokete eskolari baita aldatzera behartu ere, aipatutako erakundeen iritziz, aurretiaz ezarritako helburuak bete gabe geratzen direnean.

El departamento competente en materia de Juventud del Gobierno Vasco y, en su caso, el órgano competente de la diputación foral que corresponda podrán proponer, sugerir, e incluso obligar a la escuelas a modificar la aplicación concreta de dichos criterios de evaluación, cuando estimen que, con la misma, se defraudan los objetivos propuestos.

4.– Ikastaroetarako dokumentuen tramitazioa eta epeak.

4.– Tramitación de la documentación de los cursos y plazos.

Ofizialki aitortutako eskola guztiek igorriko diote dagokien foru-aldundiko eskumeneko organoari, gutxienez astebete lehenago prestakuntza-ikastaroak edo -moduluak hasi baino lehen, azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren III. eranskinean zehaztutakoarekin bat etorriz, baita organo horrek zehaztu dezakeen bestelako dokumentazio osagarria ere.

Todas las escuelas oficialmente reconocidas remitirán al órgano competente de la diputación foral que corresponda, con una antelación mínima de una semana respecto al inicio de los cursos o módulos de formación, toda la documentación requerida, según lo especificado en el Anexo III del Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, además de otra documentación complementaria que pudiera establecer dicho órgano.

Emandako ikastaroei eta horien aktei dagokien ikasturte bukaerako txostena tramitatu ahal izateko ohiko epe modura, urte bakoitzeko abendua hartuko da soil-soilik. Epe berezi bakar bat ere emango da, prestaketa-aldi teoriko-praktikoa bukatu eta hurrengo urteko abenduaren 31ra artekoa.

El plazo ordinario hábil para la tramitación de la memoria de fin de curso de cada uno de los cursos impartidos y de sus correspondientes actas se establece únicamente durante el mes de diciembre, de cada año, disponiendo de un único plazo extraordinario que expira en el 31 de diciembre del siguiente año de haber finalizado la etapa de formación teórico-práctica.


Azterketa dokumentala


Análisis documental