Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

177. zk., 2016ko irailaren 16a, ostirala

N.º 177, viernes 16 de septiembre de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
3956
3956

128/2016 DEKRETUA, irailaren 13koa, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeari buruzkoa.

DECRETO 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.

Dekretu honen bidez Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen funtsezko eskema operatiboa garatzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, gardentasuna kontrolatzeko eta, bereziki, hautazko izaeraz eta administrazioarekiko auzien ordenara iritsi aurretik, herritarrek informazio publikoa eskuratzearen arloan jardun-eremu bateko administrazio publikoek ukatzeko emandako berariazko nahiz ustezko ebazpen ororen aurrean jartzen diren erreklamazioak aztertzeko berariazko organo bat edukitzeari dagokionez.

Con este Decreto se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi el esquema operativo esencial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en cuanto a la disponibilidad de un órgano específico para el control de la transparencia y, en particular, para conocer de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a la jurisdicción contencioso-administrativa, se interpongan frente a toda resolución denegatoria, expresa o presunta, en materia de acceso por la ciudadanía a la información pública, dictada por las Administraciones públicas vascas de su ámbito de actuación.

Estatuko lege horren laugarren xedapen gehigarriak Dekretu honetan jaso den aukera onartzen du, autonomia-erkidegoetako eta haietako sektore publikoko administrazioek eta haietako lurralde eremuan dauden toki-erakundeek emandako ebazpenen kasuetan. Azken aukera hori Euskal Autonomia Erkidegoko Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 65. artikuluak ere jaso du, garatzen den aukera gisa.

La disposición adicional cuarta de dicha ley estatal admite la opción que acoge este Decreto en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, así como por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, opción esta última que ha acogido igualmente, como alternativa que se desarrolla, el artículo 65 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Berez, nolabaiteko behin-behinekotasuna duen aukera bat bete nahi da, baina aukera horrek aurrerantzean bateratu egin ditzake kasu egin behar zaion interes publikoa asetzea eta, espero daitekeenez, gai hori lege maila duen arau batean arautzeak ematen duen egonkortasunetik aintzat hartzea. Asmo hori egun arte ez da posible izan eta, beraz, azken batean, antolamenduari baino ez dagokion arazo gisa heldu zaio. Haren bidez, gobernuak hurrengo legegintzaldian ebaluatu eta hala badagokio berretsi ahalko den irtenbide bat ematen du. Horregatik guztiagatik, kide anitzeko organo bat sortzea erabaki da. Organo horrek ebatzi beharko ditu informazio publikoaren eskuragarritasunaren arloan administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo aurretik jarritako erreklamazioak eta, beste ezaugarri batzuen artean, haren izaera independentea haren kideen jardun aldaezinaren bermean datza. Langile publiko horiek euren lanpostuari dagozkionekin txandakatuko dituzte euren eginkizunak agintaldiak dirauen bitartean.

Se pretende, en puridad, cumplimentar una opción revestida de cierta provisionalidad, pero que bien puede hacer convivir desde ahora la satisfacción del interés público que es necesario atender con la esperable consideración de este asunto desde la estabilidad que proporcionaría la regulación en una norma con rango de Ley. Tal aspiración no ha sido posible hasta la fecha, por lo que se afronta, en definitiva, como una cuestión estrictamente organizativa, con la que el Ejecutivo aporta una solución que podrá ser evaluada y confirmada en su caso en la próxima legislatura. Se determina por todo ello la creación de un órgano colegiado, que será el encargado de resolver las reclamaciones previas a la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de acceso a la información pública, y cuyo carácter independiente reside, entre otras cualidades, en la garantía de desempeño inamovible de sus miembros, personal empleado público que alternará sus funciones con la de su propio puesto de trabajo durante el tiempo de mandato.

Eskumenen ikuspegitik, arau honek euskal administrazio publikoak bere burua antolatzeko ahalmena aktibatzen du, Autonomia Estatutuaren 10.2 artikuluan islatzen denez. Haren arabera, autonomia-erkidegoaren eskumen esklusiboa da «autogobernatzeko erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamendua, beti ere Estatutu honen arauen barruan».

Desde la perspectiva competencial, esta norma activa la potestad auto-organizativa de la Administración Pública Vasca reflejada en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, según el cual es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto».

Ondorioz, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren proposamenez, lehendakariak aldez aurretik onarturik, eta Gobernu Kontseiluak 2016ko irailaren 13an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Justicia, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Sortzea eta atxikitzea.

Artículo 1.– Creación y adscripción.

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea sortzen da, kide anitzeko organo gisa. Batzorde horrek bere egiten ditu Euskal Autonomia Erkidegoan Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako eginkizunak, eta gardentasunaren eta herritarren arretaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailean sartuta geratzen da, baina haren egitura hierarkikoan parte hartu gabe, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluak xedatutakoaren arabera. Halaber, Batzordeak bere gain hartzen ditu Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 65. artikuluak ezarritako arauketari buruz aipatzen diren eginkizunak.

Se crea la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, como órgano colegiado de carácter independiente, que asume en la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones previstas en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, quedando integrada en el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de transparencia y atención a la ciudadanía, aunque sin participar en su estructura jerárquica, en los términos previstos por el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión asume asimismo las funciones citadas en relación con la regulación que establece el artículo 65 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

2. artikulua.– Osaera eta batzordekideen araubidea.

Artículo 2.– Composición y régimen de sus miembros.

1.– Batzordea hiru kidek osatuko dute: batzordeburuak, zeina Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren titularra izango baita; eta bi kidek, zeinek, aldi berean, idazkaritza ere hartuko baitute euren gain. Kide horiek autonomia-erkidegoko administrazio orokorreko karrerako funtzionarioak izango dira, eta Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak izendatuko ditu, deialdi publikoa egin ondoren.

1.– La Comisión estará compuesta por tres miembros: su Presidencia, que recaerá en la persona titular de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración; y dos vocales, que ejercerán a su vez la tarea de secretaría, y que serán funcionarios o funcionarias de carrera de la Administración general de la Comunidad Autónoma, nombrados por el Consejero o Consejera del Departamento de Administración Pública y Justicia previa convocatoria pública.

2.– Batzordekideak diren funtzionarioen karguari datxezkion eginkizunek ez dute arduraldi esklusiboa ekarriko, haien lanpostuari dagozkion zereginak beteko dituzte txandaka, eta benetako lanalditzat hartuko da edonola ere. Batzordekide horiek ezartzen diren moduan eta baldintzetan jasoko dute ordainsaria, hartutako zereginengatik, jarduera egiteko erabilitako denboraren eta arduraldiaren arabera, baita aztertzen dituzten gaien kopuruaren arabera ere.

2.– El desempeño de las funciones inherentes al cargo de las personas funcionarias que sean miembros de la Comisión no conllevará dedicación exclusiva, alternando con el desempeño de las tareas propias de su puesto de trabajo, y siendo en todo caso considerado como jornada laboral efectiva. Dichos miembros de la Comisión serán compensados económicamente en la forma y condiciones que se determinen, por la asunción de tareas, en función del tiempo y dedicación utilizado en el ejercicio de la actividad, así como por el número de asuntos de los que conozcan.

3.– Haien autonomia bermatzeko, aipatu funtzionarioak lau urterako izendatuko dira eta agintaldia iraungitzeagatik edo batzordeburuak euren betebeharrak larriki ez betetzeagatik, euren eginkizuna betetzeko ezgaitasun iraunkorragatik, gerora sortutako bateraezintasunagatik edo dolozko delituagatiko kondenagatik dagokion prozedura bete ondoren baino ezingo dira kargutik kendu.

3.– Como garantía de su autonomía, los funcionarios o funcionarias citados serán nombrados por cuatro años y únicamente podrán ser cesados por la expiración del mandato o previa instrucción del correspondiente procedimiento por la Presidencia, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

3. artikulua.– Batzordearen eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones de la Comisión.

Batzordeari dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komun edo toki-erakundeetako administrazio publikoen eta euskal sektore publikoko gainerako erakundeen berariazko nahiz ustezko ukatzeei buruz aurkezten diren erreklamazioak ebaztea, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 24. artikuluan araututako informazio publikoa eskuratzeko eskubidea erabiltzearen arloan xedatutako aurkaratze araubidea aplikatuz.

Corresponde a la Comisión resolver las reclamaciones que se presenten, en aplicación del régimen de impugnaciones previsto en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en relación con las denegaciones expresas o presuntas de las Administraciones públicas y demás entidades del sector público vasco, que pertenezcan a las Instituciones comunes y locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. artikulua.– Jarduketen araubide juridikoa.

Artículo 4.– Régimen jurídico de las actuaciones.

1.– Batzordearen ebazpenek amaiera emango diote bide administratiboari eta erreklamazioa izapidetzeko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak errekurtsoei buruz ezartzen duenari jarraituko zaio.

1.– Las resoluciones de la Comisión pondrán fin a la vía administrativa y la tramitación de la reclamación a la que responden se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o normativa que la sustituya.

2.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori pasatzen denean, ezetsitzat joko da erreklamazioa. Ematen diren ebazpenak errekurtso-jartzaileari eta interesdunei jakinaraziko zaizkie; dauzkaten datu pertsonalak kendu ondoren, bitarteko elektronikoen bidez argitaratuko dira, eta Arartekoa haien jakinaren gainean jarriko da.

2.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. Las resoluciones que se dicten se notificarán al recurrente, a las personas interesadas y, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, se publicarán por medios electrónicos y se comunicarán al Ararteko.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Indarrean dagoen egitura organikoa eta funtzionala egokitzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Adaptación de la estructura orgánica y funcional vigente.

Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 15. artikuluari 4. zenbakia erantsi zaio. Honela geldituko da idatzita:

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 15 del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia, que tendrá la siguiente redacción:

«4.– Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea Funtzio Publikoko Sailburuordetzari atxikita geratzen da, haren egitura hierarkikoan sartu gabe. Bere eginkizunak erabateko autonomia hierarkiko eta funtzionala izanik beteko ditu eta administrazio orokorrarekin dituen harremanak Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren bitartez bideratuko ditu.»

«4.– Queda adscrita a la Viceconsejería de Función Pública, sin integrarse en su estructura jerárquica, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que ejerce sus funciones con plena autonomía jerárquica y funcional, y que vehiculiza sus relaciones con la Administración general a través de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración.»

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko irailaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de septiembre de 2016.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,

El Consejero de Administración Pública y Justicia,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental