Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

83. zk., 2016ko maiatzaren 4a, asteazkena

N.º 83, miércoles 4 de mayo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
1872
1872

EBAZPENA, 2016ko martxoaren 26koa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, zeinaren bidez euskararen eremu geografikotik kanpo zinema- eta literatura-arloko sortzaileak eta eragileak nazioartekotzeko bidaia-poltsetarako diru-laguntzak emateko prozedura ezartzen baita.

RESOLUCIÓN, de 26 de marzo de 2016, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje para la internacionalización de creadores y agentes cinematográficos y literarios fuera del ámbito geográfico del euskera.

Etxepare Euskal Institutua (aurrerantzean EEI) Sortzeko eta Arautzeko apirilaren 20ko 3/2007 Legearen 3.b) artikuluak helburu hau xedatzen du aipatutako institutuarentzat: «Euskal kultura bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta adiera-moldetan kanpoan ezagutarazten eta hedatzen laguntzea, bereziki euskaraz sortutako kultura-eskaintza sustatuz eta hedatuz».

La Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare (en adelante IVE) en su artículo 3.b) dispone que dicho Instituto tiene como fin: «Contribuir a dar a conocer y difundir en el exterior la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión, promoviendo en especial la cultura creada en euskera».

Bestalde, EEIren antolakuntza- eta jarduera-araudia onartzen duen 2008ko maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuak xedatzen du institutu horren eskumenekoa dela euskal kultura Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzea eta hedatzea. Dekretu horrek 19.2. artikuluan dio Euskal Kultura Sustatzeko eta Hedatzeko arloak musika, arte eszenikoak, ikusizko arteak, zinema, arkitektura eta diseinua hartzen dituela. Bestalde, artikulu horren f) letrak institutuaren funtzioen artean aipatzen du euskal sorkuntza nazioartean ezagutzera emateko kultura-eragileei laguntzeko programak diseinatzea.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 88/2008, de 13 de mayo de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del IVE, corresponde a dicho Instituto la difusión y promoción de la cultura vasca fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicho decreto establece en su artículo 19.2 que el área de Promoción de la Cultura Vasca abarca los ámbitos de la música, las artes escénicas, las artes visuales, el cine, la arquitectura y el diseño. Por otro lado, el apartado f) del citado artículo establece que entre las funciones del IVE se encuentra el diseño de programas de ayuda para los agentes culturales con el objetivo de dar a conocer la creación vasca en la escena internacional.

Hori dela eta, EEIri jarduteko arlo gisa adierazi zaizkion eskumenen barruan, interesgarritzat jo da euskal zinema eta literatura euskararen eremu geografikotik kanpo sustatu eta hedatzeko lagungarri diren kultur jardueretan parte hartzeko diru-laguntzak esleitzeko prozedura ezartzea.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las competencias de actuación del IVE, se ha considerado interesante establecer el procedimiento para la adjudicación de subvenciones para la participación en actividades culturales que ayudarán a promover y difundir el cine y la literatura vascos fuera del ámbito geográfico del euskera.

Horrenbestez, honako hau

En virtud de lo cual

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objetivo.

Ebazpen honen helburua da euskararen eremu geografikotik kanpo zinema- eta literatura-arloko sortzaileak eta eragileak nazioartekotzeko bidaia-poltsetarako diru-laguntzak emateko prozedura ezartzea.

El objetivo de la presente Resolución es establecer el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje para la internacionalización de creadores y agentes cinematográficos y literarios fuera del ámbito geográfico del euskera.

2. artikulua.– Berariazko baldintzak eta bazterketak.

Artículo 2.– Condiciones específicas y exclusiones.

Diru-laguntza hauek emateko, honakoak hartuko dira aintzat:

Para la concesión de estas ayudas se tendrán en cuenta las siguientes:

Zinema: zinema alorreko eragileek (zuzendaria, aktoreak, ekoizleak, gidoigileak) nazioarteko zinemaldietan eta zinema-sariketetan parte hartzeko diru-laguntzak ematea, horietan euren filmen bat aurkeztu edo ordezkatzeko hautatuak izan direnean.

Cine: ayudas para la participación de agentes cinematográficos (directores, actores, productores, guionistas) en festivales de cine y premios cinematográficos internacionales, cuando han sido seleccionados para presentar o representar alguna película.

Literatura: literatura sektoreko eragileek (idazleak, ilustratzaileak, itzultzaileak eta editoreak) literatura alorreko nazioarteko ekitaldietan parte hartzeko diru-laguntzak ematea, horietan libururen bat aurkeztu edo ordezkatu behar dutenean, literatura-sorkuntzaz jardun behar dutenean edo euskal ordezkaritza gisa doazenean.

Literatura: ayudas a agentes del sector literario (escritores, ilustradores, traductores y editores) para la participación en actos de nivel internacional del ámbito de la literatura, si van a presentar o representar un libro en dichos actos, si van a hablar sobre la creación literaria o si acuden como representación vasca.

Zinemaldi edo zinema-sariketa bat nazioartekoa dela ulertuko da baldintza hauek betetzen dituenean: gutxienez hiru herrialdetako ordezkariek parte hartzea eta webgunea ingelesez egotea.

Se entenderá que una una muestra o premio de cine es internacional cuando cumpla las siguientes condiciones: al menos que tomen parte representantes de tres países y que la web esté en inglés.

Ebazpen honetatik kanpo geratuko dira honako hauek:

Quedarán excluidos de esta resolución los siguientes:

– Etxepare Euskal Institutuak sustatutako unibertsitate-irakurletzen barruan antolatutako ekitaldiak, non eta ekitaldia ez duten gutxienez bi irakurletzak elkarlanean antolatzen.

– Las actividades organizadas en el seno de las universidades donde el Instituto Vasco Etxepare tiene lectorados, salvo en el caso de que las organicen por lo menos dos de ellos en colaboración.

– Ikasketa-bidaiak, ibilaldiak, txangoak, elkartrukeak, aisialdia edo antzekoekin lotura dutenak.

– Los relacionados con viajes de estudios, excursiones, intercambios, viajes de ocio o similares.

– Hezkuntza arautuarekin zerikusia duten jarduerak, eta edozein eratako ikastaroak.

– Actividades relacionadas con la educación reglada, y cursos de cualquier tipo.

– Biltzar, jardunaldi, hitzaldi, mintegi eta antzekoetan parte hartzea, horietan Etxepare Euskal Institutuak presentzia badu irakurletzen bidez.

– Participación en congresos, jornadas, conferencias, seminarios y similares, si en ellos el Instituto Vasco Etxepare tiene presencia, a través de sus lectorados.

– Gastronomia edo kirol topaketa, jardunaldi, erakustaldi eta antzekoak.

– Encuentros, jornadas, exhibiciones y similares relacionados con la gastronomía y el deporte.

– Nagusiki edo osoki euskal etxeetako kideak hartzaile dituzten jarduerak.

– Las actividades que tienen como receptores principales o únicos los miembros de las casas vascas.

3. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 3.– Tramitación electrónica.

Prozedura honen izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, interesdunek baliabide elektronikoak erabil ditzakete.

Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Izapidetze elektronikoa arautzen dute, batetik, otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak –Administrazio Elektronikoari buruzkoak–, eta, bestetik, Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariak 2006ko otsailaren 9an emandako Ebazpenak, hain zuzen ere, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –PLATEA– onartzen duenak.

La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –PLATEA–.

Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak modu presentzialean nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak egoitza elektroniko honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/bolsas_viaje/y22-izapide/es

Las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes,declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/bolsas_viaje/y22-izapide/es

Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskabidea bitarteko elektronikoetatik egin ondorengo izapideak hemen egin behar dira: «Nire kudeaketak» https://euskadi.eus/nirekudeaketak

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de mis gestiones https://euskadi.eus/misgestiones

4. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 4.– Dotación económica.

Deialdi honetarako gehienezko zenbateko orokorra hamabost mila (15.000) eurokoa izango da.

La cantidad máxima que se destinara a la presente convocatoria será de quince mil (15.000) euros.

5. artikulua.– Diru-laguntzak emateko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento para la concesión de subvenciones.

Diru-laguntza hauek baldintzak betetzen dituzten eskabideen artean banatuko dira, aurrekontuko zuzkidura agortu arte. Beraz, ebazpena emateko, eskabideak zer hurrenkeratan aurkeztu diren hartuko da kontuan zorrotz, dauden funtsak agortu arte. Ondorio horretarako, eskabidea erregistroan sartzen den eguna eta ordua hartuko dira kontuan.

Las subvenciones se repartirán entre las solicitudes que cumplan los requisitos, hasta agotar la dotación correspondiente. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el orden riguroso en el que han sido presentadas las solicitudes, hasta agotar los fondos. A tal efecto, se tendrán en cuenta el día y la hora en el que la solicitud ha sido entregada en el registro.

Ebazpen honen ondorioetarako, aurrekontua agortu egiten bada, EEIko zuzendariak amaitutzat joko du eskabideak aurkezteko epea. Horretarako, dagokion ebazpena argitaratuko du iragarki-oholean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Ezarritako xederako bideratutako diru-funtsak agortzeak arrazoituko du erabaki hori.

En el supuesto de que el presupuesto se agote a efectos de esta resolución, la Directora del IVE dará por finalizado el plazo de presentación de solicitudes, mediante la publicación de la correspondiente resolución en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial del País Vasco, justificando tal decisión en el hecho de que los fondos económicos destinados a tal fin se han agotado.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 6.– Gastos subvencionables.

Dagokion ekitaldian parte hartzekoak: joan-etorria, ostatua eta dietak.

Los correspondientes a la participación en el acto: desplazamiento, alojamiento y dietas.

1.– Diru-laguntzen zenbatekoa:

1.– Cuantía de las subvenciones:

a) Ostatu eta dietetarako gehieneko gastuak, pertsonako eta eguneko: Espainian, hirurogeita hamabost (75) euro ostaturako eta berrogeita bi (42) euro dietetarako. Espainiatik kanpo, ehun eta hogei (120) euro ostaturako eta hirurogeita hiru (63) euro dietetarako.

a) Gastos máximos para alojamiento y dietas, por persona y día: en España, setenta y cinco (75) euros para alojamiento y cuarenta y dos (42) euros para dietas. Fuera de España, ciento veinte (120) euros para alojamiento y sesenta y tres (63) euros para dietas.

b) Soilik ostatu-gau baten gastua eta bi egunetako dietak onartuko dira ekitaldiko. Bi emanaldi edo gehiago izanez gero, bi gauren gastua eta hiru eguneko dietak ordaindu ahal izango dira gehienez.

b) Solo se aceptaran el gasto de una noche y la dieta de dos días por actuación. Si se realizan dos actuaciones o más, se podrán abonar el gasto de dos noches y dieta de tres días como máximo.

c) Ekitaldi bakoitzeko, pertsona bakar baten gastuak lagunduko dira diruz.

c) Por cada actuación solo se subvencionarán los gastos de una sola persona.

d) Automobila erabiliz gero, zero koma hogeita bederatzi (0,29) euro km-ko, gehi autopista eta aparkalekua. Kilometro-kopurua kalkulatzeko, pertsona fisiko edo juridikoaren egoitza soziala edo establezimendua hartuko dira abiapuntutzat.

d) En caso de utilizar coche, cero coma veintinueve (0,29) euros por km, más gastos de autopista y parking. Para calcular la cantidad de kilómetros, se tomará como punto de partida la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica.

e) Ibilgailua alokatua denean, alokairuaren faktura, erregaia, autopista eta aparkalekua.

e) En caso de vehículo alquilado, factura del alquiler, combustible, gastos de autopista y parking.

f) Hegazkina, trena edo bestelako garraio publikoren bat erabiliz gero, txartel arrunta ordainduko da.

f) En caso de utilizar avión, tren o algún otro transporte público, se abonará el billete ordinario.

2.– Diru-laguntzen gehieneko zenbatekoak eta mugak.

2.– Importes máximos y límites de las subvenciones.

– 5.000 km-tik harago egitekoak diren ekitaldiak: mila (1.000) euro.

– Destinos a más de 5.000 km: mil (1.000) euros.

– 1.200 km-tik 5.000 km-ra bitartean egitekoak diren ekitaldiak: zortziehun (800) euro.

– Destinos entre 1.200 y 5.000 km: ochocientos (800) euros.

– Gehienez ere 1.200 km-ra egitekoak diren ekitaldiak: bostehun (500) euro.

– Destinos hasta 1.200 km: quinientos (500) euros.

Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete, baina jasotako diru-laguntza guztien batura ez da inolaz ere izango bi mila (2.000) euro baino handiagoa. Era berean, proiektu edo jarduera batekin lotuta pertsona batek baino gehiagok eginiko eskabideek ere ezin izango dute zenbateko hori gainditu.

Los solicitantes podrán presentar tantas solicitudes como deseen, pero el importe máximo a percibir no será en ningún caso de más de dos mil (2.000) euros. Igualmente, no podrá superar esa cifra las solicitudes formuladas por diversas personas en relación a un mismo proyecto o actividad.

7. artikulua.– Diru-laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 7.– Compatibilidad de subvenciones.

Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko batzuek helburu berbererako emandakoekin, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik badago, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehieneko mugaraino.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán compatibles con aquéllas que se concedan para los mismos objetivos por otras instituciones públicas, siempre y cuando no se produzca sobrefinanciación. En caso de sobrefinanciación, el importe de la subvención se verá aminorado hasta el límite máximo correspondiente.

8. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunak.

Artículo 8.– Personas o entidades beneficiarias.

Ebazpen honek araututako diru-laguntzen onuradun izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira: pertsona fisikoa edo juridiko pribatua izatea eta errolda edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Zabaldu nahi den obraren edo lanaren komunikazio-hizkuntza euskara denean, errolda edo egoitza soziala euskararen eremu geografikoan duten pertsona fisiko edo juridikoak ere aurkeztu ahal izango dira.

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos: ser persona física empadronada o jurídica privada con domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el idioma vehicular de la obra a difundir sea el euskera podrán presentarse también personas físicas empadronadas o jurídicas con domicilio social dentro del ámbito geográfico del euskera.

Euskararen eremu geografikotzat hau hartuko da: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Komunitatea eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduko hiru euskal lurraldeak, hau da, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa.

Se entienda lo siguiente por ámbito geográfico del euskera: la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral Navarra y los tres territorios vascos del Departamento de los Pirineos Atlánticos, es decir, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.

Baldintza hori egiaztatzeko, pertsona fisikoek errolda-ziurtagiria aurkeztuko dute, eta, pertsona juridikoek, berriz, dagokion agiria.

Las personas físicas acreditarán tal condición mediante el certificado de empadronamiento y las personas jurídicas mediante el documento correspondiente.

9. artikulua.– Eskatzaileen betekizunak.

Artículo 9.– Requisitos de las personas solicitantes.

Eskatzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte laguntzaren onuradun izateko:

Las personas solicitantes, deberán cumplir los siguientes requisitos para ser beneficiarias de la ayuda:

● Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean izatea.

● Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social.

● Errolda (pertsona fisikoen kasuan) edota egoitza soziala (pertsona juridiko pribatuen kasuan) Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Zabaldu nahi den obraren edo lanaren komunikazio-hizkuntza euskara denean, errolda edo egoitza soziala euskararen eremu geografikoan duten pertsona fisiko edo juridikoak ere aurkeztu ahal izango dira.

● Ser persona física empadronada o jurídica privada con domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el idioma vehicular de la obra a difundir sea el euskera podrán presentarse también personas físicas empadronadas o jurídicas con domicilio social dentro del ámbito geográfico del euskera.

● Erakunde-mota hauetakoren bat ez izatea: nagusiki kapital publikoa duten erakunde pribatuak; fundazioak; ondasun-erkidegoak; edota dagokion modalitateko sektorearen jarduerarekin lotura zuzenik ez duten elkarteak.

● No tratarse de entidades privadas de capital mayoritariamente público, fundaciones y aquéllas con carácter de comunidad de bienes, ni tampoco aquellas asociaciones que no guarden relación directa con la actividad del sector de la modalidad correspondiente.

● Diru-laguntza eta laguntza publikoak lortzea galarazten dion zigor penalik edo administratiborik ez izatea.

● No haber recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

● Legez debekatuta ez izatea laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea, berariaz aipatuta sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapenak.

● No encontrarse incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

● Buruturik egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek antzeko laguntzak edo diru-laguntzak enpresa horiei itzularazteko edo haien zioz zehapenak ezartzeko oraindik izapidetze-fasean dauden prozedura guztiak.

● Tener terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11. eta 13.2. artikuluetan oro har aurreikusitakoa eragotzi gabe.

Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en los artículos 11 y 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. artikulua.– Erakunde edo pertsona eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

Artículo 10.– Acreditación de determinados requisitos de la persona o entidad solicitante.

1.– Deialdi honen organo kudeatzaileak egiaztatuko du, automatikoki eta behar hainbat aldiz, diru-laguntza eskatu duten pertsonek/entitateek Gizarte Segurantzarekiko baldintzak betetzen dituztela, eta horretarako ez du eskatzaile horien oniritzia beharko, halaxe xedatzen du-eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1997ko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak. Pertsona edo erakunde interesdunek Nafarroako Ogasunean ordaintzen badituzte zergak, zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute.

1.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, por parte de las personas o entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. En el supuesto de tributar en la Hacienda Navarra, las personas o entidades interesadas deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Helbidea (pertsona fisikoen kasuan) edo egoitza soziala (pertsona juridikoen kasuan) Lapurdin, Nafarroa Beherean edo Zuberoan dutenek dagokion Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute.

Las personas físicas con domicilio o personas jurídicas con domicilio social en Lapurdi, Baja Navarr o Zuberoa, deberán presentar certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social correspondiente.

2.– Eskabideetan jasoko da laguntza eskatzen duen pertsonak berariaz onar dezakeela organo kudeatzaileak gainerako datuak edo agiriak lortu edo egiaztatzea, bide presentziala nahiz bide elektronikoa erabiltzen duenean, eta Administrazio Publikoak dituen egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenei kalterik egin gabe.

2.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante de la ayuda consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, tanto cuando utilice el canal presencial como el electrónico, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

3.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren aldaketa betez, betebehar hauek egiaztatuko dira, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez:

3.– En aplicación de la modificación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

● Helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo beste baliabide batzuk eskatu, eta, hala badagokio, jaso direla adierazi beharko da, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere.

● Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

● Egungo zerga-ekitaldian eta aurreko bi zerga-ekitaldietan eskatutako eta, hala badagokio, jasotako beste «de minimis» laguntza batzuk jakinaraztea.

● Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal actual y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

● Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea zigor administratibo edo penalik, diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

● No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Pertsona eskatzaileak eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraztea, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela adieraztea.

Así mismo, la persona solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

11. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 11.– Órgano de gestión de las ayudas.

Etxepare Euskal Institutuari dagokio deialdi honen bidez emango diren diru-laguntzak kudeatzea.

Corresponde al Instituto Vasco Etxepare la gestión de las subvenciones que se concederán por medio de la presente convocatoria.

EEIk proiektuen garapenaren jarraipena egingo du, eta onuraduna behartuta egongo da horretarako eskatutako ikuskapen- edo informazio-eskaerei erantzutera.

El IVE realizará el seguimiento del desarrollo de los proyectos, y la persona beneficiaria estará obligada a responder a los requerimientos de inspección o de información que se le formulen a tal fin.

12. artikulua.– Eskabideak eta formularioak aurkeztea.

Articulo 12.– Presentación de solicitudes y formularios.

1.– Eskabideak modu presentzialean aurkeztu ahal izango dira, helbide honetan: Etxepare Euskal Institutua. Tabakalera, Andre zigarrogileen plaza, 20.012, Donostia. Edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4. artikuluan aurreikusitako organoetan, behar bezala betetako instantzia normalizatuen bitartez. Bestalde, bide elektronikoa erabiliz ere aurkeztu ahalko dira eskabideak, euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta:

1.– Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en la siguiente dirección: Instituto Vasco Etxepare. Tabakalera, Plaza de las Cigarreras 20.012 Donostia-San Sebastián o ante los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica de Euskadi.

Eskabide-eredua euskadi.eus webguneko egoitza elektroniko honetan egongo da eskuragarri:

El modelo de solicitud estará disponible en la siguiente sede electrónica de Euskadi:

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/bolsas_viaje/y22-izapide/es

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/bolsas_viaje/y22-izapide/es

2.– Eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Halaber, prozeduran zehar, hautatutako hizkuntza erabiliko da.

2.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido.

3.– Jarduera bakoitzeko eskabide bat aurkeztuko da. Eskatzaile batek eskabide bat baino gehiago aurkezten baditu, nahikoa izango da administrazio-dokumentazioa behin aurkeztea.

3.– Se presentará una solicitud por actividad. Si un solicitante presenta más de una solicitud, será suficiente con que presente una única vez la documentación administrativa.

4.– Eskabideak aurkezteko epea deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2016ko urriaren 31n amaituko da. Halaber, epe hori amaitutzat joko da deialdiaren diru-zuzkidura agortzen denean.

4.– El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOPV y concluirá el 31 de octubre de 2016. Del mismo modo, se dará por finalizado el plazo cuando se agote la dotación económica de la convocatoria.

5.– 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egin beharreko jarduerak aurkeztu ahal izango dira.

5.– Podrán presentarse actividades a realizar desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

13. artikulua.– Zer dokumentu aurkeztu behar diren eskabidearekin batera.

Artículo 13.– Documentación a aportar junto con la solicitud.

Eskatzaileek, eskabidearekin batera, hauek aurkeztu beharko dituzte:

Las personas solicitantes, presentarán junto a la solicitud:

● Dagokion egintzaren arduradunaren ziurtagiria, gonbidapena edo kontratua.

● Contrato, invitación o certificado del responsable del acto correspondiente.

14. artikulua.– Eskabidean egon daitezkeen hutsen zuzenketa.

Artículo 14.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Etxepare Euskal Institutuak ikusten badu eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak daudela, edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela. Errekerimendua eta, hala badagokio, ebazpena iragarki-oholean argitaratuko dira.

Si el Instituto Vasco Etxepare apreciase la falta de la documentación requerida para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquélla, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución. El requerimiento y en su caso, la resolución se publicarán en el tablón.

15. artikulua.– Ebazpenak.

Artículo 15.– Resoluciones.

1.– EEIko teknikariei dagokie ebazpen-proposamenak egitea, EEIko zuzendariak ebazpenak eman ditzan.

1.– Corresponde a los técnicos del IVE hacer las propuestas de resolución, para que la directora dicte las resoluciones correspondientes.

2.– Diru-laguntzak esleitzeko ebazpena iragarki-oholean argitaratuko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.6.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– La resolución de adjudicación de las subvenciones se publicará en el tablón de anuncios, de conformidad a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

3.– Gehienez bi hilabeteko epean eman eta jakinaraziko dira ebazpenak iragarki-oholean, eskabidea behar bezala betetzen den egunetik kontatzen hasita. Epe hori jakinarazpenik gabe igarotzen bada, eskaerak baietsi egin direla ulertuko da, 30/1992 Legearen 43. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

3.– Las resoluciones se dictarán y notificarán en el tablón en el plazo máximo de dos meses, una vez cumplimentada debidamente la solicitud. Si transcurrido dicho plazo no hay notificación, las solicitudes se entenderán estimadas, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 30/1992.

16. artikulua.– Diru-laguntza onartzea.

Artículo 16.– Aceptación de la subvención.

Ebazpena iragarki-oholean argitaratzen den egunetik hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, diru-laguntza onartu egin dela ulertuko da.

Si, en el plazo de quince días contados a partir de la publicación de la Resolución en el tablón de anuncios la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que la ha aceptado.

17. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Diru-laguntza adierazitako helburu zehatzerako erabiltzea, eta diruz lagundutako jarduera 2016. urtean burutzea.

1.– Destinar la subvención a la finalidad concreta para la que se solicitó y llevar a cabo la actividad subvencionada a lo largo del año 2016.

2.– Esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, diru-laguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoaren gauzatzea eta gastua justifikatu beharko ditu.

2.– Todas y cada una de las personas beneficiarias, independientemente del importe de la subvención adjudicada, deberán, necesariamente, justificar la ejecución y el gasto del proyecto subvencionado.

3.– Ebazpena eman aurretik aldaketaren bat gertatzen bada eskabidean aurkeztutako proiektuan, idatziz jakinarazi beharko dio EEIri, edo «nirekudeaketak» helbidearen bitartez, izapidetze elektronikoaren kasuan. Jakinarazpen hori hartzen duenetik, EEIk 15 egun balioduneko epea izango du erantzuteko. Erantzunik ematen ez badu, aldaketa onartutzat joko da.

3.– Si con anterioridad a la resolución, se produjera alguna modificación en el proyecto presentado en la solicitud, hacérselo saber por escrito al IVE, o a través de mis gestiones, en el caso de la tramitación electrónica. A partir de la recepción de esta comunicación, el IVE dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para responder. Si no emitiera respuesta, la modificación se entenderá admitida.

4.– Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari deialdi honen bidez jasotako diru-laguntzei buruzko informazioa ematea, hala eskatuz gero.

4.– Proporcionar información sobre las subvenciones recibidas al amparo de la presente convocatoria a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas así como al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, si así se lo solicitaran.

5.– Diruz lagundutako proiektuarekin lotutako materiala eta irudiak erabili ahal izateko baimena bermatu beharko dio onuradunak EEIri, horrek informazioa hainbat euskarritan zabal dezan.

5.– La persona beneficiaria deberá garantizar al IVE la autorización para la utilización del material e imágenes relacionados con el proyecto subvencionado, para que difunda la información en varios soportes.

6.– Esleipen-ebazpena argitaratzen den egunetik aurrera, katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta argitaratzen diren gainerako material grafiko zein soinudunetan, EEIren logotipoaren bitartez, erakunde horren laguntza jaso dutela adieraztea, horrelakorik berariaz sortuz gero.

6.– Hacer mención de la ayuda concedida por el IVE, mediante logotipo, a partir de la fecha de publicación de la resolución de concesión, en catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás materiales gráficos y sonoros que se publiquen, si es que se publican específicamente para ello.

18. artikulua.– Justifikazioa eta ordainketa.

Artículo 18.– Justificación y abono.

Ebazpen bidez esleitutako diru-laguntza ordainketa bakar baten bidez ordainduko da, jarduera amaitu eta gastuak behar bezala justifikatu ondoren.

La subvención se hará efectiva en un solo pago, a la finalización de la actividad y previa justificación de los gastos.

Justifikazioak modu presentzialean aurkeztu ahal izango dira, helbide honetan: Etxepare Euskal Institutua. Tabakalera, Andre zigarrogileen plaza 1, 20.012, Donostia. Edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4. artikuluan aurreikusitako organoetan, behar bezala betetako instantzia normalizatuen bitartez. Justifikazio-eredua egoitza elektroniko honetan egongo da erabilgarri: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/bolsas_viaje/y22-izapide/es

Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en en la siguiente dirección: Instituto Vasco Etxepare. Tabakalera, Plaza de las Cigarreras n.º 1, 20.012 Donostia-San Sebastián o ante los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. El modelo de justificación estará disponible en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/bolsas_viaje/y22-izapide/es

Halaber, kanal elektronikoa hautatu duten onuradunei dagokienez, bide elektronikoak erabilita aurkeztu beharko dituzte justifikazioak, «nire kudeaketak» helbidetik: https://www.euskadi.eus/nirekudeaketak

Así mismo, las justificaciones, para aquellos beneficiarios que hubieran seleccionado el canal electrónico, deberán presentarlas, por medios electrónicos a través de mis gestiones https://www.euskadi.eus/misgestiones

2.– Bi hilabeteko epea egongo da jasotako diru-laguntza justifikatzeko, jarduera amaitzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Jarduera abenduan egiten bada, epe hori 2017ko urtarrilaren 31n amaituko da. Justifikazioa egiteko, agiri hauek aurkeztuko dira:

2.– Se dispondrá de un plazo de dos meses para la justificación de la subvención recibida, a partir de la finalización de la actividad. Si la actividad se realiza en diciembre, dicho plazo finalizará el 31 de enero de 2017. Para la justificación se presentarán los siguientes documentos:

a) Eginiko jarduera justifikatzeko agiria: kontratua, argazkia, antolakuntzaren ziurtagiria edo antzeko agiria.

a) Documento justificativo de la actividad llevada a cabo: contrato, foto, certificado de la organización o documento similar.

b) Bidaiak, ostatua eta parking gastuak faktura bidez egiaztatuko dira, eta kilometroak eta dietak justifikatzeko, aski izango da eranskinetan doan fitxa betetzea.

b) El viaje, alojamiento y gastos de parking se justificarán mediante factura, y para la justificación de kilómetros y dietas será suficiente con rellenar los anexos.

c) Diruz lagundutako jarduera dela eta sortutako materialen ale bana, euskarri fisiko nahiz magnetikoan, erabilitako hizkuntza guztietan, halakorik sortu bada.

c) Un ejemplar de cada uno de los materiales creados en torno a la actividad subvencionada, en soporte físico o magnético, en todos los idiomas utilizados, si es que se publican.

3.– Ezinbesteko kasu baten ondorioz, aurrez ikusitako jarduera bertan behera geratzen bada eta eskatzaileak dagoeneko bidaia egina badu, dagokion diru-laguntzaren erdia ordainduko zaio, betiere antolakuntzaren agiriaren bidez egiaztatzen badu zeintzuk izan diren ekitaldia bertan behera uzteko arrazoiak.

3.– Si la actividad prevista se suspende por fuerza mayor una vez que el solicitanta haya realizado el viaje, se le abonará la mitad de la subvención correspondiente, siempre y cuando lo acredite mediante documento de la organización los motivos para la suspensión del evento.

19. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzeko bidalitako dokumentazioa aztertu ondoren, eskatzaileak ebazpenean eman zaion kopurua baino kopuru txikiagoa justifikatzen badu, justifikatutako kopurua soilik jasoko du.

Artículo 19.– Cuando analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención el solicitante justifica una cantidad menor a la concedida en la resolución, el solicitante solamente percibirá la cantidad justificada.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Ebazpen honetan edo bestelako xedapen orokorretan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

1.– No cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Resolución o en otras disposiciones de carácter general.

2.– Emandako diru-laguntza guztia edo zati bat ebazpen honetan aurreikusitako jarduera ez den besteren batean erabiltzea.

2.– Destinar la totalidad o una parte de la subvención concedida a una actividad distinta de la prevista en la presente Resolución.

3.– Halakorik gertatu dela egiaztatzen bada, ez betetzea gertatu dela ulertuko da eta, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoari jarraikiz, pertsona edo entitate onuradunak itzuli egin beharko dizkio EEIri jasotako diru-kopuruak eta horiei legez dagozkien interesak.

3.– En el supuesto de que se compruebe que se ha producido lo anteriormente expuesto, se entenderá que se ha producido incumplimiento, debiendo la persona o entidad beneficiaria reintegrar al IVE las cantidades recibidas más los intereses que correspondan legalmente, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Eskatutako diru-laguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 3. artikuluan ezarritako zenbateko osoa handitu ahal izango da, baldin eta EEIren beste diru-laguntza deialdi batzuk esleitu ondoren aurrekontu-izakinak agortu ez badira. Adierazitako aldaketaren berri EEIren zuzendariaren ebazpenaren bidez eman beharko da, zeina EHAAn argitaratuko baita.

Primera.– Considerando el importe total de las subvenciones solicitadas, podrá incrementarse el importe total establecido en el artículo 3, siempre que tras haberse resuelto otras convocatorias de subvenciones del IVE no se hayan agotado las existencias presupuestarias. En tal caso, la mencionada modificación se comunicará mediante resolución de la Directora del IVE que se publicará en el BOPV.

Bigarrena.– Ebazpen honetan aurreikusitako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Araudia (EB) bete beharko dute, «de minimis» laguntzen tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352 zk., 2013.12.24koa). Laguntza hauek «de minimis» moduan izendatzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko jakin bati emandako guztizko laguntza ezin da izan 200.000 eurotik gorakoa, hiru zerga-ekitaldiko edozein alditan. Diru-kopuru horretatik beherako diru-laguntzek ez daukate eraginik merkataritzan, eta ez dituzte lehia-baldintzak desitxuratzen; hori dela eta, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuan.

Segunda.– Las ayudas o subvenciones contempladas en la presente Resolución estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24.12.2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinada superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y/o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Hirugarrena.– Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakoaren babesean, deialdi honen izapidetzea dela-eta EEIk eskuratuko dituen datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko dira, izapidetzeko. Fitxategiko datuak ez zaizkio beste inori lagako; EEIk soilik erabiliko ditu, berak sustatutako diru-laguntzak kudeatzeko. Legez jasotzen den moduan, datuok ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko edo aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dira. Horretarako, idazki bat bidali beharko zaio Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari, helbide honetara: Etxepare Euskal Institutua, Prim kalea 7, 20006, Donostia.

Tercera.– Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos de carácter personal que con motivo de la tramitación de la presente convocatoria pasen a disposición del IVE van a ser incorporados para su tramitación a un fichero automatizado. El Fichero no será objeto de cesión a terceros y su uso se circunscribe a la gestión de las ayudas promovidas por el IVE. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Directora del Instituto Vasco Etxepare, a la siguiente dirección: calle Prim, 7 – 20006 Donostia-San Sebastián.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Administrazio-bideari amaiera ematen dion ebazpen honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek EEIko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko dagokion salan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Primera.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Directora del IVE en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Bigarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Segunda.– La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2016ko martxoaren 26a.

San Sebastián, a 26 de marzo de 2016.

Etxepare Euskal Institutuaren zuzendaria,

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

MARIA AITZPEA GOENAGA MENDIOLA.

MARIA AITZPEA GOENAGA MENDIOLA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental