Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

68. zk., 2016ko apirilaren 12a, asteartea

N.º 68, martes 12 de abril de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
1512
1512

50/2016 DEKRETUA, martxoaren 22koa, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela arautzen duena.

DECRETO 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzio Nazioartekoa, 2006ko abenduaren 13an Nazio Batuen Batzar Nagusiak onartua, 2007ko abenduaren 3an berretsi zuen Espainiak, eta 2008ko maiatzaren 3an hartu zuen indarra. Bada, konbentzioa horrek behartu egiten ditu estatu kideak zenbait neurri legegile, administratibo eta beste era batzuetakoak hartzera, konbentzioan aitortzen diren eskubideak gauzatzeko egoki direnak betiere.

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos que en ella se reconocen.

Europako eremuan, badugu Europar Batasuneko Kontseiluaren (98/376/EE) Gomendioa, 1998ko ekainaren 4koa, zeina (2008/2005/EE) Gomendioaren bidez egokitu baitzen. Bada, gomendio hartan adierazten denez, Europar Batasuneko estatu kideek errekonozitu egin behar diote elkarri desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela, eredu komunitario baten arabera, halako eran ezen pertsona horiek baliatu ahal izango baitituzte –Erkidegoaren lurraldea osoan– txartela izateko eskubideak dakartzan erraztasunak, dauden herrialdean indarrean diren arau nazionalekin bat etorriz betiere.

En el ámbito europeo, la Recomendación (98/376/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 4 de junio de 1998, adaptada por la Recomendación adaptada por la Recomendación (2008/2005/CE), señaló que era necesario el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de la Unión Europea de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme, de manera que dichas personas pudieran disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentren.

Estatuaren eremuan, Desgaitasuna duten pertsonei eta euren inklusoi sozialari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginak, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, – irisgarritasun unibertsalaren eta bizitza burujabearen printzipioekin bat etorriz– honako hau aurreikusten du 30. artikuluan: desgaitasuna dela-eta mugikortasun urria edo mugikortasun-arazo larriak dituzten pertsonentzako ibilgailuak aparkatzea errazteko neurriak hartu beharko dituzten udalek.

En el ámbito estatal, por una parte, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en coherencia con los principios de vida independiente y de accesibilidad universal, en su artículo 30 prevé la adopción por los ayuntamientos de las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad o movilidad reducida, por razón de su discapacidad.

Bestalde, Trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateginak, azaroaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, 7. artikuluan honako eskumen hau ematen die udalei: zirkulazioaren udal ordenantzaren bidez, hiri barruko bideetan aparkalekuen banaketa ekitatiboa egin ahal izatekoa, honako pertsona hauen beharrizanei arreta berezia eskainiz: ibilgailuak erabili eta mugikortasuna urrituko desgaitasuna duten pertsonak, horien integrazioa soziala sustatzekotan. Abenduaren 19ko 19/2001 Learen bitartez, erreformatu egin zen Trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legea. Bada, lege hark honako obligazio hau ezarri zein udalei: mugikortasun-arazo larriekin desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela ematekoa, zeinak izan beharko baitu balioa lurralde nazional osoan, kontuan izanik Europar Batasuneko Kontseiluaren Gomendioa.

Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, atribuye en su artículo 7 a los municipios la competencia para regular, mediante ordenanza municipal de circulación, la distribución equitativa de los aparcamientos en las vías urbanas, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, con el fin de favorecer su integración social. Precisamente, la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, impuso a los Municipios la obligación de conceder una tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad con problemas graves de movilidad, con validez en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo de la Unión Europea.

2014ko abenduaren 24an, indarrean sartu zen 1056/2014 Errege Dekretua, abenduaren 12koa, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela eskuratzeko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak arautzen dituena. Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailuak aparkatzeko txartelari aplikatzeko oinarrizko baldintzak ezartzea du helburu dekretu horrek, aparkatzeko txartelaren erabilera nazioko eremu osoan berdina izatea bermatzearren. Lehen xedapen iragankorrak xedatzen du eskumena duten administrazio publikoek errege-dekretu honetan aurreikusitako arauetara egokitu behar dutela. Horretarako, urtebeteko epea izango dute, dekretua indarrean sartzen denetik aurrera.

Con fecha 24 de diciembre de 2014, ha entrado en vigor el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que tiene por objeto establecer las condiciones básicas del régimen jurídico aplicable a la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, a fin de garantizar la igualdad en todo el territorio nacional en la utilización de la tarjeta de estacionamiento. La disposición transitoria primera establece que las administraciones públicas competentes dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus normas a las previsiones de este real decreto desde la fecha de su entrada en vigor.

1056/2014 Errege Dekretuak oinarrizko hiru alderdi berri jasotzen ditu: lehenik eta behin, nolabaiteko ikusmen-ezintasuna duten pertsonei aparkatzeko txartela eskuratzeko eskubidea aitortzea; bigarrenik, eskubide berbera bermatzea ezinduen garraio kolektiboan diharduten pertsona fisiko edo juridikoei eta autonomia pertsonala sustatzeko eta mendetasuna zaintzeko gizarte-zerbitzuak ematen dituztenei (Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendetasun Egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean jasota) nahiz Pertsona Desgaituen Eskubideei eta Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginean (azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsia) jasotzen diren gizarte-zerbitzuei; azkenik, hirugarren alderdia aparkatzeko behin-behineko txartelaren kasua sartzean datza.

El Real Decreto 1056/2014 contiene tres aspectos sustantivos novedosos: en primer lugar, el reconocimiento del derecho a obtener la tarjeta de estacionamiento a las personas que tengan una cierta discapacidad visual; en segundo lugar, idéntico derecho para las personas físicas o jurídicas dedicadas al transporte colectivo de personas con discapacidad y que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; la tercera novedad consiste en la introducción del supuesto de la tarjeta de estacionamiento provisional.

Behin-behineko txartel horrek urtebeteko balioa izango du, beste urtebete luzatzeko aukerarekin. Salbuespen-kasuetan emango da, arrazoi humanitarioei erreparatuta. Mugikortasun urria duten pertsonei emango zaie, egoera horren irizpen ofizialik jaso ez badute ere, betiere frogatu ahal bada gaixotasun edo patologia larriren baten ondorioz bizi-itxaropena nabarmen murriztu dela euren adinerako eta bestelako ezaugarri pertsonaletarako normaltzat jotzen dena aintzat hartuta, eta aparkatzeko txartelaren ohiko eskaera garaiz izapidetzeko aukerarik ez dagoela aurreikusten denean.

Esa tarjeta provisional tendrá una validez de un año prorrogable por un periodo igual, que se concederá excepcionalmente, atendiendo a razones humanitarias, a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

Euskal Autonomia Erkidegoan, orain arte, abenduaren 5eko 256/2000 Dekretuak arautzen du desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela; eta dekretu hori egokitua da eredu komunitarioari, Europar Batasuneko Kontseiluaren 1998ko ekainaren 4ko Gomendioaz onartutakoari hain zuzen. Bestetik, Irisgarritasuna sustatzeari buruzko irailaren 20/1997 Legeak, eta, bestetik, dekretu hura garatzen duen apirilaren 11ko 68/200 Dekretuak beren-beregi aipatzen dute honako obligazioa: gune zein espazio irekietan eta erabilera publikoko garaje eta aparkalekuetan, gutxienez 40 plaza gordetzeko obligazioa, mugikortasun urriko pertsonak garraiatzen dituzten pertsonentzat. Apirilaren 11ko 68/200 dekretu horren bitartez, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dira.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, hasta la fecha, el Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, el cual se adapta al modelo comunitario adoptado por la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 4 de junio de 1998. Por otra parte, la Ley 20/1997, de 4 de septiembre para la promoción de la accesibilidad y su desarrollo por el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se establecen las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación hacen referencia expresa a la obligación de reservar como mínimo una plaza por cada 40 o fracción para vehículos que transporten personas con movilidad reducida en las zonas y espacios abiertos así como en los edificios destinados a garajes y aparcamientos de uso público.

Arauzko marko horretan, dekretu honek ondokoak sartzea du helburutzat: aparkatze-txartelaren pertsona titularrek dituzten baldintzak, betekizunak, obligazioak eta eskubideak, abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuan finkatutakoak; eta, bestalde, dekretu horrekiko eta abenduaren 5eko 256/2000 Dekretuarekiko berrikuntzak dakartza; besteak beste, txartela izateko eskubide duten pertsona titularren artean sartzen dira 3 urtetik beherako adingabeak, baldin eta bizitzeko funtzioei eusteko ezinbestean eta etengabe aparatu teknikoak behar dituzte (gurpil-aulki espazialak, arnasketa-aparatuak....) edo 4. edo 5. motako desgaitasun-balorazioa izan dutenak badira (patologia larria edo oso larria); beraz, txartelaren titulartasun-kasuak hedatu egiten dira. Era berean, dekretu berriak jasotzen ditu txartela eskurazteko administrazio-prozedurari buruzko edukiak, indarraldiaren erregimena eta txartela lortzeko eskabide-ereduak, behar diren zehaztapenekin betiere.

En este marco, normativo, el presente Decreto tiene como finalidad incorporar los requisitos y condiciones de uso, así como los derechos y obligaciones de las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento fijados en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, y, además, introduce cambios novedosos con respecto a éste y al Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, tales como el hecho de que entre las personas titulares del derecho a la tarjeta se incluirá también a las personas menores de 3 años que dependan de forma continuada de aparatos técnicos imprescindibles para sus funciones vitales (sillas de ruedas especiales, aparatos respiradores...), o que por su gravedad hayan sido valoradas con discapacidad en clases 4 o 5 (patología grave o muy grave), por lo que se amplían los supuestos de titularidad de la tarjeta. Asimismo, el nuevo Decreto incluye los contenidos relativos al procedimiento administrativo para la obtención de la tarjeta, el régimen de su vigencia y los modelos de solicitud de tarjeta, con las debidas precisiones.

Gizarte-laguntzaren arloan, Euskal Autonomia Erkidegoak duen eskumen esklusiboaren –Autonomia Estatutuko 10.12 artikuluan jasotakoaren– indarrez ematen da dekretu hau, eta, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak gizarte-zerbitzuak koordinatu eta arautzeko duen eskumenaren ondorioz, zeina abenduaren 5eko 12/2008 Legeko 40. artikuluaren bidez esleitu baitzitzaion, prestazio eta zerbitzuak izateko aukera eta eskubideak baliatzerakoan homogeneotasuna bermatzearren.

El presente Decreto se dicta en virtud de la competencia exclusiva de Euskadi en materia de asistencia social, recogida en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía, y de la potestad reglamentaria y de coordinación general de los servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco otorgada al Gobierno Vasco por el artículo 40 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, al objeto de garantizar la homogeneidad para el ejercicio efectivo de derechos y las oportunidades de acceso a las prestaciones y servicios.

Ondorioz, eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena kontuan hartuta eta Gobernu Kontseiluak 2016ko martxoaren 22an eginiko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de marzo de 2016,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailua aparkatzeko txartela arautzea.

Es objeto del presente Decreto la regulación de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.

2. artikulua.– Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailuak apartzeko txartelaren definizioa.

Artículo 2.– Definición de la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.

Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailuak aparkatzeko txartela, hemendik aurrera, dokumentu publikoa izango da. Batetik bestera joateko erabiltzen dituzten ibilgailuak behar duten lekutik ahalik eta hurbilen aparkatzeko aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten pertsonen eskubidea egiaztatzen du.

La tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, en adelante, la tarjeta de estacionamiento, es un documento público acreditativo del derecho de las personas que cumplan los requisitos previstos para estacionar los vehículos automóviles en que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino.

3. artikulua.– Eskubidearen titularrak.

Artículo 3.– Personas titulares del derecho.

Aparkatze-txartela lortzeko eskubidearen pertsona titularrak honako hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoko udalerritariko baten egoiliar izanik, ondoko kasuren baten daudenak:

Serán personas titulares del derecho a obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas que, siendo residentes en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

1.– Desgaitasuna duten pertsonei eta euren inklusoi sozialari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginak, azaroaren 29ko Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, 4.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, desgaitasuna duen pertsonaren kondizioa ofizialki aitortua duten pertsona fisikoak; eta ehuneko 33ko desgaitasun-gradua izan barik, ezintasuna osoa edo absolutua edo baliaezintasun handia aitortua dutenak, eta, horrez gain, honako egoeratakoren baten badaude:

1.– Las personas físicas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las personas físicas que no alcanzando el grado de discapacidad del 33 por ciento, tengan reconocida la incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez; y además se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Mugikortasun urria dutenak, eta dagokion lurralde historikoko foru aldundiko balorazio- eta orientazio-zerbitzuak emandako aldeko irizpena badu urritasun horrek. Desgaitasun-gradua errekonozitu, deklaratu eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko II. eranskinarekin bat etorriz, ondoko baldintzetarik edozeinetan direnek mugikortasun urria dutela kontsideratuko da:

a) Que presenten movilidad reducida dictaminada por el Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente. Conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, se considerará que presentan movilidad reducida en cualquiera de las siguientes condiciones:

– Gurpil-aulkia ezinbestean erabiltzea.

– Si utiliza necesariamente silla de ruedas.

– Ibiltzeko makila bi derrigorrez erabiltzea.

– Si utiliza necesariamente dos bastones para andar.

– Nora gabe ibili ahal da, baina kontrolatzeko zailak diren jokabide oldarkor edo molestagarriak ditu, defizientzia psikiko larrien ondorioz, zeintzuk garraiobide normalizatuak erabiltzea zailtzen dioten

– Si puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas de difícil control, a causa de graves deficiencias psíquicas que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte.

– Mugikortasun-mugak izatea, eta 971/1999 Dekretuaren II. eranskineko mugikortasun urriko baremoan 7 puntu izatea gutxienez,

– Si presenta limitaciones de movilidad y tengan como mínimo 7 puntos en el baremo de movilidad reducida del anexo II del Real Decreto 1971/1999.

b) Begirik onenean ikusmen-zolitasuna, zuzendu ostean, 0,1ekoa edo beheragokoa dutenak, edo ikus-eremu murriztua 10 gradukoa edo gutxiagokoa dutenak (kasuan kasuko lurralde historikoko foru aldundiko Balorazio eta Orientazio Zerbitzuak emango du irizpena).

b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por el Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente.

2.– Mendekotasun-egoeran izan eta 1. paragrafoko a) edo b) letran ezarri betekizunak konplitzen dituzten pertsona fisikoak.

2.– Las personas físicas que estén en situación de dependencia y cumplan los mismos requisitos que se establecen en las letras a) o b) del apartado 1.

3.– Gaixotasun neurodegeneratiboak dituzten pertsonak, zeintzuetaz irizpena eman baitu dagokion lurralde historikoko foru aldundiko balorazio- eta orientazio-zerbitzuak; eta irizpen horretan zehazten bada ezen badutela 1971/1990 Dekretuaren II. eranskinean zehaztu mugikortasun-baremoko mugaren bat.

3.– Las personas con enfermedades neurodegenerativas y a las cuales el Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente haya dictaminado con alguna limitación de movilidad en el baremo de movilidad reducida del anexo II del Real Decreto 1971/1999.

4.– Mendekotasun-egoeran diren 3 urtetik beherako pertsonak, bizitzeko funtzioei eusteko ezinbestean eta etengabe aparatu teknikoak behar dituztenak (gurpil-aulki espazialak, arnasketa-aparatuak...), edo 4. edo 5. motako desgaitasun-balorazioa izan dutenak (patologia larria edo oso larria), hain justu ere dagokion lurralde historikoko foru aldundiko balorazio- eta orientazio-zerbitzuaren eskutik.

4.– Las personas menores de 3 años en situación de dependencia que dependan de forma continuada de aparatos técnicos imprescindibles para sus funciones vitales (sillas de ruedas especiales, aparatos respiradores...), o que por su gravedad hayan sido valoradas con discapacidad en clases 4 o 5 (patología grave o muy grave) por el Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación Foral del Territorio Histórico correspondiente.

5.– Mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonen kolektiboa garraiatzera bakarrik erabiltzen diren ibilgailua egokituen, zehazki, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak aipatu mendekotasunari aurre egiteko eta autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak emateko diren ibilgailuen pertsona fisiko edo juridiko titularrak, eta, orobat, Desgaitasuna duten pertsonei eta euren inklusoi sozialari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginak, azaroaren 29ko 1/2012 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, aipatzen dituen gizarte-zerbitzuak.

5.– Las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos adaptados destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad con movilidad reducida que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

4. artikulua.– Aparkatzeko txartelaren balio eremua.

Artículo 4.– Ámbito territorial de validez de la tarjeta de estacionamiento.

1.– Autonomia Erkidegoko udalek emandako txartelak indarra izango du Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan, dekretu honen 10. artikuluan aurreikusi prozeduraren arabera, baina horrek ez du eragotziko txartel hori Europar Batasuneko estatu kide guztietan erabili ahal izatea, betiere organo eskudun egokiek ibilgailuen zirkulazioari eta antolamenduari buruz ezarrita daukatenarekin bat etorriz.

1.– La tarjeta concedida por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 10 del presente Decreto, tendrá validez en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de su utilización en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que los respectivos órganos competentes tengan establecidos en materia de ordenación y circulación de vehículos.

2.– Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen barruan, errekonozitu egiten dira Europar Batasuneko gainontzeko herri-administrazioek desgaitasuna duten pertsonentzat emandako aparkatzeko txartelak.

2.– Asimismo, se reconoce el uso, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las Administraciones Públicas del resto de la Unión Europea.

5. artikulua.– Aparkatzeko txartelaren titularrentzat gordetako aparkalekuak.

Artículo 5.– Plazas de aparcamiento reservadas para personas titulares de la tarjeta de estacionamiento.

1.– 1056/2014 Errege Dekretuko 5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hiriguneetako jarduera-gune nagusietan, aparkatzeko txartelaren titularrentzat gutxienez aparkaleku bat gorde eta prestatuko da berrogei aparkalekuko (edo, bestela, dagokion zatikia), bizileku edo lantokietarako gordetako aparkalekuak alde batera utzita. Aparkaleku horiek arauz aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1056/2014, los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. Estas plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas.

2.– Udalek, ordenantza baten bidez, hiriguneko jarduera-guneak zehaztuko dituzte.

2.– Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad.

3.– Hiriguneetako jarduera-guneetan plaza-erreserbak bete egin beharko dira, baina horrek ez ditu eragotziko honako hauek: irisgarritasunaren arloan indarrean den araudiak ezarritako obligazioak, hain zuzen ere alde eta espazio irekietan eta erabilera publikoko garaje eta aparkalekuetarako erakinetan, mugikortasun urriko pertsonentzako aparkatzeko plaza-erreserbari dagokionez.

3.– Las reservas de plaza en los centros de actividad de los núcleos urbanos se cumplirán sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de accesibilidad en lo referido a reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en las zonas y espacios abiertos así como en los edificios destinados a garajes y aparcamientos de uso público.

6. artikulua.– Aparkatzeko txartelaren ezaugarriak eta erabiltzeko baldintzak.

Artículo 6.– Características y condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento.

1.– Aparkatzeko txartelaren ezaugarriak Dekretu honen I. eranskinean daude jasota.

1.– Las características de la tarjeta de estacionamiento son las definidas en el Anexo I del presente Decreto.

2.– Pertsona batentzat (bererentzat bakarrik) emandako aparkatze-txartela –joan-etorrietarako erabiltzen dituen ibilgailuetan baliatu ahal izateko– bakarra, pertsonala eta besterenezina izango da, eta kasu hauetan bakarrik erabili ahal izango da: pertsona titularrak ibilgailua bat gidatzen duenean edo ibilgailu horretan garraiatzen dutenean; betiere, 3. artikuluko 1., 2., 3. eta 4. paragrafoetan zehaztu betekizunak konplitzen baditu titularrak.

2.– La tarjeta de estacionamiento expedida a favor y en beneficio de una persona a título particular, que reúna los requisitos especificados en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3, para su utilización en los vehículos que use para sus desplazamientos, será única, personal e intransferible y utilizada únicamente cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.

3.– 3.5 artikuluan aipatzen den pertsona fisiko edo juridikoaren alde emandako aparkatze-txartela pertsonala eta besterenezina da, lotua da matrikula-zenbaki bati, zeina esklusiboki erabiliko baita mugikortasun urriko pertsonentzako garraio kolektiboko ibilgailu baterako, eta ibilgailuak ondoko pertsonak garraiatzen duenean bakarrik izango da eraginkorra: 3. artikuluko 1., 2., 3. eta 4. paragrafoetan aipatu egoeretakoren baten dauden pertsonak.

3.– La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de persona física o jurídica a que se refiere el artículo 3.5 será única, personal e intransferible, estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al transporte colectivo de personas con movilidad reducida y será eficaz únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3.

4.– Aparkatze-txartela indarrean izan dadin, hura emateko betekizunak konplitzeari eutsi behar dio pertsona titularrak.

4.– La validez de la tarjeta de estacionamiento está subordinada a que la persona titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

7. artikulua.– Titularren eskubideak eta erabiltzeko mugak.

Artículo 7.– Derechos de las personas titulares y limitaciones de uso.

1.– Aparkatzeko txartelaren titularrek jarraian adierazitako eskubideak izango dituzte, betiere ibilgailuaren barnealdean txartela ikusteko moduan jartzen badute:

1.– Los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos, siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:

a) Bizilekutik nahiz lantokitik hurbil aparkatzeko erreserba, aurretiaz dagokion administrazioari behar bezala eskaera eginda eta horretarako beharrizana justifikatuta, autonomiako eta tokiko administrazioek ezartzen dituzten baldintzei jarraikiz. Aparkalekuak irisgarritasunaren nazioarteko ikurraren seinalea izango du.

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.

b) Desgaitasuna duten pertsonentzat prestatutako lekuetan aparkatzea.

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.

c) Denbora mugatua duten aparkaleku-guneetan behar beste denbora aparkatzea, bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoari eragin gabe.

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda.

d) Zamalanetarako erreserbatutako guneetan gelditzea edo aparkatzea, udalek ezarritako zehaztapenekin bat etorriz, betiere kalterik egiten ez bazaie oinezkoei edo trafikoari.

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por los ayuntamientos, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.

e) Bidearen edozein lekutan geldialdia egitea, justifikatutako arrazoiengatik eta ezinbesteko denboran, betiere oinezkoei edo trafikoari kalterik eragiten ez bazaie eta autoritate-agenteek emandako jarraibideekin bat etorriz.

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a las y los peatones o al tráfico, y de acuerdo con las instrucciones de las y los agentes de la autoridad.

f) Zirkulazioa egoiliarrentzat mugatuta dagoen bide, gune edo eremuetara sartzea, betiere destinoa eremu horren barnealdean badago.

f) Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona.

2.– Aparkatze-txartela edukitzeak ez dakar inola ere oinezkoentzako gune edo pasabideetan aparkatzeko baimenik, eta, halaber, gelditzea galarazita dagoen kasu eta lekuetan, larrialdietarako irteerak eta pasabideak trabatzen dituzten lekuetan, segurtasun publikoko arrazoiak direla-eta zedarritutako guneetan edo zirkulazioko erreiak murrizten dituzten espazioetan («bigarren hilarak»).

2.– La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para estacionar en zonas o en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación («dobles filas»).

8. artikulua.– Titularren betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones de las personas titulares.

1.– Aparkatzeko txartelaren titularrak derrigor bete beharko ditu honako hauek:

1.– La persona titular de la tarjeta de estacionamiento está obligada a:

a) Txartela behar bezala erabiltzea, 6. artikuluan aurreikusitako erabilera-baldintzekin bat etorriz.

a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el artículo 6.

b) Aparkatzeko txartela (jatorrizko dokumentua) kotxeko aginte-mahaian jartzea edo barnealdetik haizetakoari itsastea, kanpotik argi eta garbi irakurtzeko moduan.

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que su anverso resulte claramente legible desde el exterior.

c) Agintaritzako agenteren batek eskatuz gero, nortasuna egiaztatuz identifikatzea, nortasun agiri nazionala, identifikazio fiskaleko zenbakia, bizileku-txartela edo identifikaziorako beste edozein agiri erabilita; eta hala egiten ez badu, ezin baliatu ahal izango du aparkatzeko txartela. 14 urtetik beherako adingabeek ezgaitasun-maila aitortzen duen agiria erakutsiz egiaztatu ahal izango dute nortasuna.

c) Identificarse cuando así se lo requiera un o una agente de la autoridad, acreditando su identidad con el documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de estacionamiento. Las y los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad.

d) Agintaritzaren agenteei laguntzea, aparkatzeko txartela erabiltzeko ematen zaizkien eskubideak baliatzean sor daitezkeen trafiko-arazoak ahalik eta gehien saihesteko.

d) Colaborar con las y los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado posible, los problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que les confiere la utilización de la tarjeta de estacionamiento.

e) Aparkatzeko txartela eskuratzeko eskatutako betekizunetan sortutako edozein aldaketa jakinaraztea; esate baterako, bizilekuaren aldaketa edota txartela hondatu, galdu edo lapurtu izana (azken kasu horretan, dagokion salaketa aurkeztu beharko da).

e) Comunicar cualquier variación en los requisitos exigidos para la concesión de la tarjeta de estacionamiento, así como el cambio de domicilio, deterioro de la misma y la pérdida, robo o sustracción, en cuyo caso deberá adjuntarse la denuncia correspondiente.

f) Iraungitako aparkatzeko txartela itzultzea indarraldia berritzean edo amaitzean.

f) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación o al término de su vigencia.

2.– Obligazioa horiek betetzen ez badira, aparkatze-txartela kendu ahal izango da, 6 hilabeteko epe batez, eta haiek behin eta berriro betetzen ez badira, aparkatze-txartela indargabetu ahal izango da; guztia ere, ordenamendu juridikoan aurreikusitako zehapenak eragotzi gabe.

2.– El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la retirada temporal de la tarjeta de estacionamiento por un periodo de tiempo de 6 meses, y en caso de incumplimiento reiterado de las mismas podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de estacionamiento, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.

3.– Pertsona fisiko zein juridikoek aparkatzeko txartela iruzur egiteko erabiltzeak txartela baliogabetzea ekarriko du, eta baita ordenamendu juridikoan aurreikusitako dena delako zigorra izatea ere.

3.– La utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.

4.– Txartela indargabetzen bada, pertsona titularrak ezin izango du txartela berriro eskatu urtebeteko epean, indargabetzen den unetik hara zenbaturik epe hori.

4.– En caso de cancelación de la tarjeta, la persona titular no podrá solicitar nuevamente la tarjeta en el plazo de 1 año desde el momento de la cancelación.

9. artikulua.– Aparkatzeko txartela ematea eta editatzea.

Artículo 9.– Edición y suministro de la Tarjeta de Estacionamiento.

Gizarte-zerbitzuen arloan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailak editatu eta doan emango die udalei Desgaitasuna duten Pertsonentzako Aparkatzeko Txartela, betiere aldez aurretiko eskabidea delarik.

El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales editará y suministrará gratuitamente a los ayuntamientos, previa solicitud, la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad.

10. artikulua.– Aparkatzeko txartela lortzeko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento.

Pertsona fisikoaren bizilekuari edo pertsona juridikoaren egoitza sozialari dagokion udalak emango du txartela, prozedura honi jarraikiz:

Corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona física o tenga la sede social la persona jurídica, la concesión de la tarjeta de acuerdo con el procedimiento siguiente:

1.– Interesdunak edo bere ordezkari legezkoak eskatuta hasiko da espedientea, inprimaki normalizatuaren bitartez, zeina dekretu honen II. eta III. eranskinetan agertzen den; eta eskatzailearen bizilekuko udalak betetakoan jaso eta aurkeztu beharko da.

1.– El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada o de su representante legal mediante el impreso normalizado correspondiente que se acompañan como Anexo II y III del presente Decreto, y que se recogerá y presentará, una vez cumplimentado, en el Ayuntamiento del municipio de residencia de la persona solicitante.

2.– Hasierako eskaerak betekizun guztiak betetzen ez baditu, eskatzaileari eskatuko zaio akatsa konpon dezala edo beharrezko dokumentuak gainera ditzala. Horretarako, 10 eguneko epea izango du, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu eskarian atzera egin duela ulertuko dela. Hala gertatuz gero, udalak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman beharko du, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71 eta 42. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

2.– Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, estando obligado el Ayuntamiento a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– 3. artikuluko 1.tik 4.erako paragrafoetan identifikatutako pertsona fisikoei dagokienez, lurralde historikoko foru aldundian gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen sailari eskabidearen kopia izapidetuko dio udalak, balorazio- eta orientazio-zerbitzuaren bitartez nahitaezko irizpena –txartela emateari doakionez loteslea dena– eman dezan, 45 egun naturaleko epean; betiere, Minusbaliotasunaren maila aitortzeko, deklaratzeko eta kalifikatzeko 1971/1999 Errege Dekretuko III. eranskinean ezarritako balorazio-irizpideekin bat etorriz. Foru aldundietako balorazio- eta orientazio-zerbitzuek emango dute aipatu irizpena, eta dekretu honetako V. eranskinean jasotako orientaziozko ereduaren araberakoa izan daiteke.

3.– En el caso de las personas físicas identificadas en los apartados 1 a 4 del artículo 3, el Ayuntamiento tramitará copia de la solicitud al Departamento competente en materia de Servicios Sociales de la Diputación Foral del correspondiente Territorio Histórico, para que a través del Servicio de Valoración y Orientación emita en el plazo de 45 días naturales, dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el Anexo III del Real Decreto 1971/1999 sobre reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Dicho Dictamen se emitirá por los Servicios de Valoración y Orientación de las Diputaciones Forales pudiendo seguir el modelo orientativo que se acompaña en el Anexo V de este Decreto.

4.– 3.5 artikuluan identifikatutako pertsona juridikoek udalen eskumenpeko ez diren zerbitzuak ematen badituzte, lurralde historikoko foru aldundian gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen sailari eskabidearen kopia izapidetuko dio udalak, nahitaezko irizpena –txartela emateari doakionez loteslea dena– eman dezan, 45 egun naturaleko epean, gizarte-zerbitzua ematen duen zerbitzu publikoari edo erakunde pribatuari dagokionez.

4.– En el caso de las personas jurídicas identificadas en el artículo 3.5 que presten servicios de competencia no municipal, el Ayuntamiento tramitará copia de la solicitud al Departamento competente en materia de Servicios Sociales de la Diputación Foral del correspondiente Territorio Histórico, para que emita, en el plazo de 45 días naturales, dictamen preceptivo y vinculante para la concesión de la tarjeta, con respecto al servicio público o entidad privada prestadora del servicio social.

5.– Udalak hartuko du eskaeraren gaineko erabakia. Interesdunari erabaki horren berri emango zaio, gehienez ere hiru hilabeteko epean, aparkatzeko txartelaren eskaera udaletxeko sarrera-erregistroan sartu den egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epe horretan berariazko erabakirik hartu ez bada, eskaera onartu egin dela ulertuko da. Nolanahi ere, derrigor eman beharko da berariazko ebazpena (edozein kasutan, erabakia berrestekoa izango da).

5.– El Ayuntamiento resolverá sobre la solicitud, notificándolo a la persona interesada en el plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha en que la solicitud de la tarjeta de estacionamiento haya tenido entrada en el registro del correspondiente Ayuntamiento. En el caso de que no recayera resolución expresa en dicho plazo, deberá entenderse estimada la solicitud, todo ello sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa que en todo caso deberá ser confirmatoria del mismo.

6.– Eskaerari uko egiten bazaio edo eskaeran atzera egiten bada, udalak horren inguruko ebazpena eman beharko du, derrigor. Ebazpenean, kasu bakoitzaren inguruabarrak azalduko dira, jazotako gertaerak eta aplika daitezkeen arauak adieraziz.

6.– En los casos de renuncia del derecho o desistimiento de la solicitud, el Ayuntamiento estará obligado a dictar resolución, que consistirá en la declaración de la circunstancia que concurre en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

7.– Aparkatzeko txartela jaso ondoren, titularrari emango zaio sinatzeko, eta, behin sinatuta, udaletxeak plastifikatu eta interesdunari emango dio.

7.– Una vez concedida la tarjeta de estacionamiento, será presentada a su titular para su firma y, una vez firmada, será plastificada por el Ayuntamiento y entregada a la persona interesada.

8.– Txartelarekin batera, Europar Batasuneko estatu kideetan berori erabiltzeko baldintzen laburpen bat entregatuko du udalak.

8.– El Ayuntamiento entregará, juntamente con la tarjeta, el resumen de las condiciones de utilización de la misma en los distintos estados miembros de la Unión Europea.

11. artikulua.– Indarraldia eta aparkatzeko txartela berritzea.

Artículo 11.– Vigencia y renovación de la tarjeta de estacionamiento.

1.– Mugikortasun urria edo ikusmen-zolitasun urria duten pertsona fisikoei emandako aparkatzeko txartelek eta garraio kolektiborako erabiltzeko ibilgailu egokituak aparkatzeko emandako txartelek bost urteko epea izango dute.

1.– Las tarjetas de estacionamiento expedidas a personas físicas con movilidad o agudeza visual reducida y las tarjetas de estacionamiento para vehículos adaptados destinados al transporte colectivo se concederán por períodos de cinco años.

Epe hori amaitu ondoren, titularraren bizilekuko udalean berritu beharko da txartela. Nolanahi ere, indarraldia galtzea ekar dezaketen hainbat aldaketa egon daitezke desgaitasun-maila baloratzean. Txartela berritzeko, dekretu honen 10. artikuluan aurreikusitako prozesuari helduko zaio.

Concluido dicho periodo, la tarjeta deberá renovarse en el Ayuntamiento del lugar de residencia de la persona titular, sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en la valoración de su discapacidad, que conlleven la pérdida de su vigencia. Para la renovación se seguirá el mismo proceso previsto en el artículo 10 del presente Decreto.

2.– Balorazio- eta -orientazio-unitateek emandako irizpena behin betikoa den kasuetan, parte interesdunak eskatuta hasiko da txartela berritzeko administrazio-prozedura, eta ez da beharko aipatu balorazio-unitateen beste irizpenik, salbu eta udalek berariaz halakorik eskatzen duten kasuetan.

2.– En los casos en los que el dictamen emitido por las Unidades de Valoración y Orientación tenga carácter definitivo, el procedimiento administrativo para la renovación de la tarjeta se iniciará a petición de la parte interesada sin necesidad de exigir un nuevo dictamen de dichas Unidades de Valoración, salvo en aquellos casos en que los ayuntamientos expresamente lo soliciten.

3.– Aparkatzeko txartela berritzeko eskaera indarraldi-epean aurkezten bada, aurretiaz emandako baliozkotasuna luzatuko da prozedura suntsiarazi arte. Emandako azken txartelaren indarraldia amaitu eta ondorengo laurogeita hamar egun naturaleko epearen baitan aurkezten bada eskaera, oraindik ere indarrean dagoela ulertuko da, harik eta berritzeko prozedura suntsiarazten den arte.

3.– La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento dentro del plazo de vigencia, prorroga la validez de la emitida anteriormente hasta la resolución del procedimiento. En caso de que la solicitud se presente dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que haya finalizado la vigencia de la última tarjeta emitida, se entenderá que subsiste dicha vigencia hasta la resolución del correspondiente procedimiento de renovación.

4.– Hala, aparkatzeko txartela berritzeko, ezinbestekoa da titularrak txartela emateko beharrezkoak ziren baldintzei eustea.

4.– En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que la persona titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

12. artikulua.– Gizarte-zerbitzuen estatistikak.

Artículo 12.– Estadísticas de los Servicios Sociales.

1.– Eusko Jaurlaritzari dagokio, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailaren bidez, sail horren jarduera estatistikoa antolatzea, koordinatzea eta sustatzea, bai eta estatistikak egitea ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikei buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legean adierazitako baldintzei jarraikiz.

1.– Corresponden al Gobierno Vasco a través del Departamento competente en materia de servicios sociales, las funciones de planificación, coordinación e impulso de la actividad estadística del Departamento, así como la realización de estadísticas en los términos expresados por la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak dituen sailari jakinarazi beharko dizkiote foru aldundiek eta udalek aparkatzeko txartelei buruzko datuak, helburu estatistikoekin haien tratamendua egitearren, betiere Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 21.1 artikuluaren aurreikusitakoarekin eta arau horretan ezarritako zehaztapenekin bat etorriz.

2.– Tanto las Diputaciones Forales como los ayuntamientos comunicarán al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales los datos en relación con las tarjetas de estacionamiento con el único objeto de su tratamiento posterior con fines estadísticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los términos establecidos por dicha norma.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aparkatzeko behin-behineko txartela ematea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Concesión de la tarjeta de estacionamiento provisional.

1.– Arrazoi humanitarioei erreparatuta, salbuespen gisa emango da mugikortasun urria duten pertsonen ibilgailuak aparkatzeko behin-behineko txartela, dena delako ezintasun-egoeraren inguruko irizpen ofizialik jaso ez badute ere, betiere frogatu ahal bada gaixotasun edo patologia larriren baten ondorioz bizi-itxaropena nabarmen murriztu dela euren adinerako eta bestelako ezaugarri pertsonaletarako normaltzat jotzen dena aintzat hartuta, eta aparkatzeko txartelaren ohiko eskaera garaiz izapidetzeko aukerarik ez dagoela aurreikusten denean.

1.– Atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se concederá una tarjeta de estacionamiento de carácter provisional de vehículos automóviles a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonablemente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento.

2.– Aparkatzeko behin-behineko txartela lortzeko, aurreko atalean adierazitako gaiak egiaztatu beharko dira. Horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko eskumeneko medikuek emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da. Eskumena duen osasun zerbitzuko ikuskatzailetzak baliozkotu beharko du, eskatzailearen bizilekuari erreparatuta.

2.– Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación de los extremos enunciados en el apartado anterior se efectuará mediante la emisión del correspondiente certificado por el personal médico facultativo de Osakidetza-Servicio vasco de salud, que deberá contar con la validación de la inspección de los servicios sanitarios competentes por razón del domicilio de la persona solicitante.

3.– Interesdunak edo, kasua bada, bere ordezkari legezkoak behin-behineko txartela eskatu beharko du dekretu honetako IV. eranskineko inprimaki normalizatuarekin bat etorriz; eta, hartarako, txartela emateko eskumena duen udalaren aurrean baliozkotutako mediku-ziurtagiria aurkeztu beharko du; xedapen honetan aurreikusi betekizunak konplitzen direla egiaztatzeko behar diren jarduketak egin ahal izango ditu udalak.

3.– La persona interesada o, en su caso, su representante legal, deberá solicitar la tarjeta provisional conforme al impreso normalizado del Anexo IV del presente Decreto, presentando el certificado médico validado ante el Ayuntamiento competente para la emisión de la tarjeta, que podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación de la concurrencia de los requisitos previstos en esta disposición.

4.– Aparkatzeko behin-behineko txartelaren titularrei araudi honetan araututako eskubideak, betebeharrak eta erabiltzeko baldintzak aplikatuko zaizkie txartela indarrean dagoen bitartean.

4.– A las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los derechos, obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que dure su concesión.

5.– Aparkatzeko behin-behineko txartelak gehienez ere urtebeteko epea izango du. Beste urte batez luzatzeko aukera egongo da, betiere berau emateko beharrezkoak ziren hasierako baldintzei eusten bazaie. Txartelaren eredua I. eranskinean jasota dago, eta erabiltzeko epeari buruzko atalean zehaztuko da urtebeteko balioa izango duela eta beste urte batez luzatzeko aukera egongo dela.

5.– La concesión de la tarjeta de carácter provisional tendrá una duración máxima de un año, pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento. El modelo de tarjeta será el que figura en el Anexo I en el que, en la referencia a la temporalidad de uso, se especificará que su validez es por 1 año, prorrogable por otro año.

6.– Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean dauden koordinazio-organoen bidez, administrazio publikoek behin-behineko txartela emateko irizpideak adostuko dituzte.

6.– A través de los órganos de coordinación existentes entre el Estado y las comunidades autónomas, las administraciones públicas consensuarán los criterios de emisión de la tarjeta provisional.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Osasun-arloko zerbitzuetan eta zentroetan aparkalekuak gordetzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Reserva de plazas en servicios y establecimientos sanitarios.

Osasun-arloko zerbitzu eta zentroetan, aparkaleku-kopuru nahikoa gordeko da mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzat eta aparkatzeko behin-behineko txartela duten pertsonentzat, osasun-tratamenduak, -arreta eta -zainketak behar izaten dituzte eta.

Se reservará en los servicios y establecimientos sanitarios, un número suficiente de plazas para las personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen tratamientos, asistencia y cuidados sanitarios con regularidad.

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Dekretu hau baino lehen emandako aparkatzeko txartelei buruzko araubidea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Régimen de las tarjetas de estacionamiento emitidas con anterioridad a este decreto.

Dekretu hau indarrean sartzean aplikatzekoa den araudiaren arabera emandako aparkatzeko txartelak –ibilgailuentzako direnak– baliozkoak izango dira emandako jatorrizko dokumentuan aurreikusitako iraungitze-egunera arte.

Las tarjetas de estacionamiento de vehículos automóviles emitidas con arreglo a la normativa aplicable a la entrada en vigor de este Decreto, mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento prevista en el documento original de expedición.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Denbora mugatua duten aparkalekuetan aparkatzearekin zerikusia duten aurretiazko egoerak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Situaciones preexistentes en relación con el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado.

Dekretu hau indarrean sartu baino lehen denbora mugatua zuten aparkalekuetan aparkatzeko tarifak aplikatzen zituzten udalerriek, aparkatzeko txartelen titularrak salbuetsi gabe, erregimen horri eutsi ahal izango diote kasu horretarako, betiere, arau honetan ezarri bezala, mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzat gutxieneko aparkaleku-kopurua gordetzen dela bermatzeko betebeharra betetzen dela egiaztatzen badute.

Los municipios en los que, a la entrada en vigor de este Decreto, se vinieran aplicando, con arreglo a la correspondiente ordenanza, tarifas por el estacionamiento en plazas de aparcamiento de tiempo limitado sin eximir a los titulares de las tarjetas de estacionamiento, podrán mantener este régimen para dicho supuesto, siempre que acrediten el cumplimiento de la obligación de garantizar el número mínimo de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, prevista en esta norma.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aurreko ereduaren araberako aparkatzeko txartelak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Tarjetas de estacionamiento impresas de acuerdo con el modelo anterior.

Aurreko ereduaren arabera jada inprimaturik diren txartelak jaulkitzen jarraitu ahal izango dute herri-administrazioek, dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitarazten denetik harako sei hilabeteko epean; eta txartel berrien balio bera izango dute.

Las tarjetas de estacionamiento ya impresas conforme al modelo anterior podrán seguir siendo expedidas por las Administraciones Públicas durante seis meses desde la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco y tendrán la misma validez que las nuevas tarjetas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación de normas.

256/2000 Dekretua, abenduaren 5ekoa, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela arautzen duena, indargabetu egingo da, baita dekretu honen edukiaren aurka doazen maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak ere, eta Europar Batasuneko eredu estandarrera egokituko dira.

Queda derogado el Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo comunitario uniforme, y todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al contenido de este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan administrazio-prozedurari buruz aurreikusi gabeko alderdiei Herri-Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatuko zaie.

En lo no previsto en este Decreto en cuanto al procedimiento administrativo será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko martxoaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2016.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ÁNGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

I. ERANSKINA, MARTXOAREN 22KO 50/2016 DEKRETUARENA
ANEXO I AL DECRETO 50/2016, DE 22 DE MARZO
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO APARKATZEKO TXARTELAREN EUROPAR BATASUNEKO EREDUARI BURUZKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES SOBRE EL MODELO COMUNITARIO DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A) Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelaren neurriak, orotara, honako hauek izango dira, Europar Batasunaren ereduari jarraikiz:

A) Las dimensiones totales de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad con arreglo al modelo comunitario serán las siguientes:

– Luzera: 106 mm.

– Longitud: 106 mm.

– Zabalera: 148 mm.

– Anchura: 148 mm.

B) Aparkatzeko txartela urdin argi kolorekoa izango da, gurpil-aulkia irudikatzen duen ikur zuria izan ezik (urdin ilun koloreko atzealdearen gainean egongo da ikurra).

B) El color de la tarjeta de estacionamiento será de azul claro, con excepción del símbolo blanco que representa, sobre fondo azul oscuro, una silla de ruedas.

C) Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela plastifikatuta egongo da, titularrak sinatzeko utzitako eremua izan ezik (atzealdeko ezkerreko aldean).

C) La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad estará plastificada, con excepción del espacio previsto para la firma del titular en la izquierda del reverso.

D) Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelak aurrealdea eta atzealdea izango ditu, horietako bakoitza bi zatitan banatuta bertikalki.

D) La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad tendrá un reverso y un anverso, cada uno de ellos divididos verticalmente en dos mitades.

Aurrealdearen ezkerreko aldean, honako hauek agertuko dira:

En la mitad izquierda del anverso figurarán:

– Kolore zuriko gurpil-aulkiaren ikurra, urdin ilun koloreko atzealdearen gainean.

– El símbolo de la silla de ruedas en blanco sobre fondo azul oscuro;

– Aparkatzeko txartelaren iraungitze-data.

– La fecha de caducidad de la tarjeta de estacionamiento;

– Aparkatzeko txartelaren zenbakia.

– El número de la tarjeta de estacionamiento;

– Txartela eman duen agintaritzaren edo erakundearen izena eta zigilua.

– El nombre y sello de la autoridad u organización expedidora.

– Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco logotipoa.

– El logotipo de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.

Aurrealdearen eskuineko aldean, honako hauek agertuko dira:

En la mitad derecha del anverso figurarán:

– «Aparkatzeko txartela desgaitasuna duten pertsonentzat» inskripzioa, karaktere handietan inprimatuta, euskaraz eta gaztelaniaz. Jarraian, behar bezala bereizita eta karaktere txikietan, «Aparkatzeko txartela» inskripzioa Europar Batasuneko gainerako hizkuntzetan.

– La inscripción «tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad» impresa en caracteres grandes en euskara y castellano. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción «Tarjeta de estacionamiento» en las demás lenguas de la Unión Europea.

– «EUROPAKO ERKIDEGOEN EREDUA» inskripzioaren ordez, «EUROPAR BATASUNEKO EREDUA» jarriko da, euskaraz eta gaztelaniaz inprimatuta.

– La inscripción «MODELO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS» será sustituida por «MODELO DE LA UNIÓN EUROPEA», impresa en euskera y castellano

Atzealdean, Espainia adierazten duena: E, Europar Batasunaren ikurraren barruan: hamabi izarreko zirkulua.

De fondo, el indicativo de España: E, dentro del símbolo de la Unión Europea: el círculo de doce estrellas.

Atzealdearen ezkerreko aldean, honako hauek agertuko dira:

En la mitad izquierda del reverso figurarán:

1.– Titularraren abizenak.

1.– Los apellidos de la persona titular.

2.– Titularraren izena.

2.– El nombre de la persona titular.

3.– Titularraren sinadura edo baimendutako beste marka bat.

3.– La firma de la persona titular u otra marca autorizada.

4.– Titularraren argazkia.

4.– La fotografía de la persona titular.

Atzealdearen eskuineko aldean, honako hauek agertuko dira:

En la mitad derecha del reverso figurarán:

1.– Adierazpen hau:

1.– La indicación:

– «Txartel honek baimena ematen dio titularri honako honetarako: zein estatu kidetan dagoen, hantxe indarrean diren aparkatze-eskubideez baliatzeko.»

– «Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de los derechos de estacionamiento vigentes en el Estado miembro en que se encuentre.»

2.– Adierazpen hau:

2.– La indicación:

– «Txartel hau erabiltzen direnean, ibilgailuaren aurreko aldean jarri beharko da, txartelaren aurrealdea argi eta garbi ikusteko moduan, kontrolatzeko.»

– «Cuando se utilice esta tarjeta, deberá colocarse en la parte delantera del vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control.»

E) Inskripzioak euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egongo dira, aurrealdearen eskuineko aldean dauden inskripzioak izan ezik.

E) Las inscripciones estarán redactadas en euskera y en castellano, con excepción de las inscripciones de la mitad derecha del anverso.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

F) Berariaz garraio kolektiborako erabiltzeko ibilgailuen titular diren pertsona fisiko edo juridikoen kasuan, eredua eranskin honetako aurreko letretan deskribatutakoaren berdintsua izango da, baina atzealdean «Garraio kolektiboa» eta ibilgailuaren matrikula agertuko da titularraren argazkiaren ordez.

F) El modelo para el supuesto de las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo será similar al descrito en las letras anteriores del presente Anexo, especificando en el reverso «Transporte colectivo» y la matrícula del vehículo en vez de la fotografía del o de la titular.

II. ERANSKINA, MARTXOAREN 22KO 50/2016 DEKRETUARENA
ANEXO II AL DECRETO 50/2016, DE 22 DE MARZO
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO APARKATZEKO TXARTELAREN ESKAERAEREDUA
MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA, MARTXOAREN 22KO 50/2016 DEKRETUARENA
ANEXO III AL DECRETO 50/2016, DE 22 DE MARZO
MUGIKORTSUAN URRIKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO GARRAIKO KOLEKTIBORAKO BAKARRIK DIREN IBILGAILU EGOKITUAK APARKATZEKO TXARTELA ESKAZTEKO EREDUA
MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ADAPTADOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MOVILIDAD REDUCIDA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA, MARTXOAREN 22KO 50/2016 DEKRETUARENA
ANEXO IV AL DECRETO 50/2016, DE 22 DE MARZO
BEHIN-BEHINEAN APARKATZEKO TXARTELA ESKATZEKO EREDUA
MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA, MARTXOAREN 22KO 50/2016 DEKRETUARENA
ANEXO V AL DECRETO 50/2016, DE 22 DE MARZO
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO APARKATZEKO TXARTELA EMATEKO FORU ALDUNDIETAKO BALORAZIO ETA ORIENTAZIO UNITATEEK EGINIKO NAHITAEZKO IRIZPENAREN EREDU LAGUNGARRIA
MODELO ORIENTATIVO DEL DICTAMEN PRECEPTIVO DE LAS UNIDADES DE VALORACION Y ORIENTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental