Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

56. zk., 2016ko martxoaren 22a, asteartea

N.º 56, martes 22 de marzo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
1249
1249

32/2016 Dekretua, martxoaren 1ekoa, EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren behin betiko aldaketa onartzen duena, Barrikako udalerriko Barrikabaso aldeari lotuta.

DECRETO 32/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, relativa al Área de Barrikabaso, del municipio de Barrika.

Martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren bidez onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala (2007ko apirilaren 2ko EHAA), Ingurune Fisikoaren Artezpidea garatzeko, Lurralde Antolamenduko Artezpideen 8. kapituluko 7.C zenbakian xedatu bezala. Lurralde-plan sektorial hori indarrean dago 2007ko maiatzaren 2tik.

El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue aprobado mediante Decreto 43/2007, de 13 de marzo y publicado en el BOPV de 2 de abril de 2007, en desarrollo de la Directriz de Medio Físico, tal y como se prevé en el Capítulo 8, apartado 7.C de las Directrices de Ordenación Territorial. Dicho Plan Territorial Sectorial está vigente desde el día 2 de mayo de 2007.

2004ko azaroaren 29an, EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salako 2. sekzioak emandako 882/2004 epaiaren bidez, baietsi egin zen Txipio Bai elkarte naturistak jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren 421/2001 eta 359/2001 foru-aginduen aurkakoa. Agindu horietan aldatzen ziren Barrikako arau subsidiarioak, hainbat gune libre birsailkatuta lurzoru urbanizagarri gisa eta sistema orokorretarako, Muriola eta San Telmo aldean. Horrenbestez, deklaratu egin da foru-agindu horiek ez datozela zuzenbidearekin bat; beraz, baliogabetu eta indargabetu egin dira. Kasazio-errekurtsoa aurkeztuta, Auzitegi Goreneko Auzietako Salak, 2009ko uztailaren 3an, 4778/2009 epaia eman du, errekurtso horretarako arrazoirik ez dagoela deklaratzeko.

Mediante Sentencia 882/2004, de 29 de noviembre de 2004, dictada por la Sección Segunda de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Naturalista Txipio Bai contra las Ordenes Forales 421/2001 y 359/2001, de la Diputación Foral de Bizkaia, relativas a la modificación de las Normas Subsidiarias de Barrika que reclasificaban terrenos como aptos para urbanizar y sistemas generales de espacios libres en las áreas de Muriola y San Telmo, siendo declaradas dichas Órdenes Forales no conformes a derecho y anulándolas y dejándolas sin efecto. Tras ser recurrida en casación, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, con fecha 3 de julio de 2009, dicta Sentencia 4778/2009, declarando que no ha lugar a dicho recurso.

Horren ostean, Garraioetako eta Hirigintzako foru-diputatuaren azaroaren 3ko 1086/2009 Foru Aginduaren bidez, emandako epaiak egikaritzeko xedapena eman zen.

Posteriormente, mediante Orden Foral 1086/2009, de 3 de noviembre, de la Diputada Foral de Transportes y Urbanismo, se dispuso proceder a la ejecución de las Sentencias citadas.

Lurzoru urbanizaezinaren 62 hektareako azalera batean du eragina aldaketa horrek; bertan, babes berezi zorrotzaren kategoria ematen zaie labarrei, eta babes berezi bateragarriaren kategoria gainerako eremuari. Halaber, eremu txiki matean, Muriola aldean, planteatu egin da nekazaritzaren eta abeltzaintzaren egungo kategoriaren ordez abeltzaintzaren eta landazabalaren kategoria jartzea. Aldaketa horiek Barrikabasoaren eremurako baino ez dira, eta aldaketa zehatzak dira; beraz, ez dute aldatzen lurralde-plan sektorialaren funtsezko alderdirik.

La modificación afecta a una superficie aproximada de 62 hectáreas de suelo no urbanizable en el que se define la categoría de Especial Protección Estricta para los acantilados y Especial Protección Compatible en el resto del ámbito. Así mismo, en un pequeño ámbito, en el área de Muriola, se plantea sustituir la actual categoría de Agropecuaria por Agroganadera y Campiña. Estas modificaciones se limitan al ámbito de Barrikabaso y tienen un carácter puntual, no alterando ningún aspecto fundamental del Plan Territorial Sectorial.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko ekainaren 19ko Aginduaren bidez, deklaratu zen ez zela funtsezkoa lurralde-plan sektorial osoa (EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, Barrikako udalerriko Barrikabaso aldeari lotutakoa) aldatzeko proposamena. Ondorioz, izapidetzeko orduan, bete egin dira Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen funtsezkoak ez diren aldaketak onartzeko prozedura arautzen duen irailaren 9ko 206/2003 Dekretuak adierazitakoak.

Mediante Orden de 19 de junio de 2014 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial se declaró el carácter de no sustancial de la Propuesta de modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, relativa al área de Barrikabaso del municipio de Barrika. Por ello, en la tramitación se han observado los trámites previstos en el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.

EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa honetan dokumentazio hau dago:

La presente Modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco consta de los siguientes documentos:

a) Informazio-txostena.

a) Memoria informativa.

b) Justifikazio-txostena.

b) Memoria justificativa.

c) Antolamendu-arauak.

c) Normas de ordenación.

d) Ekonomia- eta finantza-azterlana.

d) Estudio económico financiero.

e) Egikaritze-programa.

e) Programa de ejecución.

f) Informazio- eta antolamendu-planoak.

f) Planos de información y ordenación.

Dekretu honen eranskina da 2-15 antolamendu-plano aldatua, argitaratzeko.

El plano de ordenación 2-15 modificado se acompaña como anexo al presente Decreto para su publicación.

Bestetik, Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren 2014ko abuztuaren 22ko idazki baten bidez, jasota uzten du lurralde-plan sektoriala aldatzeko proposamena ez dagoela xedatuta Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legeak adierazitako egoeren artean; horrenbestez, ez da aplikatu behar ingurumen-ebaluazioari buruzko arauetan ezarritako prozedurarik.

Por su parte, mediante escrito de 22 de agosto de 2014, de la Directora de Administración Ambiental, se hace constar que la Modificación del Plan Territorial Sectorial propuesta no se encuentra entre los supuestos establecidos en el Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco por lo que no procede la aplicación de ninguno de los procedimientos previstos en la normativa relativa a evaluación ambiental.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen funtsezkoak ez diren aldaketak onartzeko prozedura arautzen duen irailaren 9ko 206/2003 Dekretuaren 5. artikuluan xedatutakoaren arabera, Ingurumen eta Lurralde Politika Saila du eskumena Gobernu Kontseilari igortzeko Barrikabaso aldeko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa hau.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la presente Modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral en el área de Barrikabaso.

Beraz, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2016ko martxoaren 1ean egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 1 de marzo de 2016,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Behin betiko onartzea EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa, Barrikako udalerriko Barrikabaso aldeari lotutakoa, eta argitara ematea 2-15 antolamendu-plano aldatua, dekretu honen eranskinean.

Artículo único.– Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral relativa al Área de Barrikabaso del municipio de Barrika y publicar como anexo a este Decreto el plano de ordenación 2-15 modificado.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aldaketa hau indarrean jartzen denean, indarreko antolamendu orokorra egokitu beharko da, xedatutakoaren arabera, 2 urteko gehieneko epean.

El planeamiento general vigente a la entrada en vigor de esta Modificación se adaptará a lo dispuesto en el mismo en el plazo máximo de 2 años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko martxoaren 1ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 1 de marzo de 2016.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental