Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

45. zk., 2016ko martxoaren 7a, astelehena

N.º 45, lunes 7 de marzo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
1007
1007

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa.

DECRETO 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretu honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloetan Arreta Goiztiarraren eremuan egiten diren esku-hartzeak antolatzeko eta koordinatzeko oinarrizko arauak ezarri nahi ditu Eusko Jaurlaritzak, zuzenean inplikatutako osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sistemetako jarduketak egokiro koordinatuko diren eredu integral eta efikaz bat bermatzeko helburuarekin.

Con el presente Decreto, el Gobierno Vasco pretende establecer las normas básicas para la organización y coordinación del conjunto de intervenciones que en el campo de la Atención Temprana se desarrollan desde los ámbitos de la Salud, la Educación y los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de garantizar un modelo integral y eficaz en el que se coordinen adecuadamente las actuaciones de los sistemas de salud, educativos y servicios sociales directamente implicados.

Haurren garapenaren lehenengo urteetako ezaugarria da funtzioak era progresiboan jasotzen dituztela, hala nola kontrol posturala, desplazamenduaren autonomia, komunikazioa, hitzezko hizkuntza eta interakzio soziala. Bilakaera hau estuki lotua dago umetoki barneko bizitzan hasitako nerbio-sistemaren heltze-prozesuarekin eta antolamendu emozional zein mentalarekin eta horrek egitura genetiko egoki bat eskatzen du, bai eta gizakiaren oinarrizko beharrak asetzea ere, bai maila biologikoan bai psikoafektiboan.

El desarrollo infantil se caracteriza, en los primeros años, por la progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema nervioso iniciado en la vida intrauterina, y a la organización emocional y mental, y requiere una estructura genética adecuada así como la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano tanto a nivel biológico como psicoafectivo.

Haur-garapena prozesu dinamiko oso konplexua da, eta bertan, oinarri genetiko jakin baten gain, faktore biologiko eta psikosozial ugarik jarduten dute. Elementu horien edozein trastornok arrisku bat dakar, edo garapenaren trastornoak ere eragin ditzake.

Se trata de un proceso dinámico muy complejo, en el que, sobre una base genética determinada, interactúan múltiples factores biológicos y psicosociales. Cualquier alteración de estos elementos conlleva un riesgo o, incluso, puede dar lugar a trastornos en el desarrollo:

– garapen motorraren trastornoa;

– trastorno del desarrollo motriz;

– garapen kognitiboaren trastornoa;

– trastorno del desarrollo cognitivo;

– garapen sentsorialaren trastornoa;

– trastorno del desarrollo sensorial;

– hizkuntzaren garapenaren trastornoa;

– trastorno del desarrollo del lenguaje;

– garapenaren trastorno orokortua;

– trastorno generalizado del desarrollo;

– jokabidearen trastornoa;

– trastorno de la conducta;

– trastorno emozionalak;

– trastornos emocionales;

– adierazpen somatikoaren trastornoak;

– trastornos de la expresión somática;

– atzerapen ebolutiboa.

– retraso evolutivo.

Nahasmendu horiek garapenaren etapetako edozeinetan gerta daitezke: jaio aurrekoan, jaiotza inguruan, jaio ondoren edo garapen goiztiarrean. Nazioartean onartuta dauden estandarren arabera, garapen horrek 0 urtetik 6 urtera bitarteko aldia hartzen du. Datuek adierazten dute nahasmendu horiek arrisku bat direla edo garapenean trastornoak sor ditzaketela adin-bitarte horretako haurren % 10 inguruan. Arazo handi bat eta garrantzi handikoa da, beraz.

Tales alteraciones pueden darse en cualquiera de las etapas del desarrollo: prenatal, perinatal, postnatal, o en el desarrollo temprano que, según estándares internacionalmente aceptados, abarca desde los 0 hasta los 6 años de edad. Los datos indican que estas alteraciones constituyen un riesgo o pueden llegar a producir trastornos en el desarrollo en alrededor de un 10% de los niños y niñas en ese intervalo de edad. Se trata pues de un problema de gran magnitud y trascendencia social.

Gaur egun, ebidentzia zientifikoak agerian uzten du adierazitako nahasmenduen arteko zenbait saihesgarriak direla, beste batzuk erabat edo partzialki zuzen daitezkeela, eta nahasmendu horietako gehienen ondorio negatiboak gaia behar bezala aztertuta arin daitezkeela, eta zenbat eta lehenago aztertu orduan eta eraginkorragoa izango da hurbilketa hori. Afektazio handieneko egoeretan ere, laguntza profesional espezializatua jasoz gero erlazionatutako nahasmenduak agertzea prebenitzen du, haurren eta haien familien ongizatea hobetzen du, eta autonomia-maila, parte-hartze aktiboaren maila eta gizarteratze-maila hobetzen ditu.

Actualmente, la evidencia científica pone de manifiesto que algunas de las alteraciones señaladas son evitables, que otras son total o parcialmente corregibles, y que las consecuencias negativas de la mayoría de estas alteraciones pueden paliarse con un abordaje adecuado, que será más efectivo cuanto más pronto se proporcione. Incluso en las situaciones de mayor afectación, un acompañamiento profesional especializado previene la aparición de desajustes asociados, mejora el bienestar de los niños y niñas y de sus familias, y mejora el grado de autonomía, de participación activa y de inclusión social.

Laguntza profesional hori Arreta Goiztiarrean txertatzen da; Arreta Goiztiarra da 0-6 urteko haurrei, familiari eta inguruneari zuzendutako esku-hartzeen multzoa, esku-hartze horien helburua izanik garapenean trastornoak dituzten edo izan ditzaketen haurren premia iragankor edo iraunkorren prebentzioa eta ahalik eta azkarren erantzutea. Hartzaile diren haurren adina bat dator Arreta Goiztiarraren Liburu Zurian jasotakoarekin, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 7.3 artikuluari jarraiki Autonomia Erkidegoak ezar dezakeen babes-maila gehigarriaren arabera.

Ese acompañamiento profesional es el que se encuadra en la Atención Temprana, que se define como el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo prevenir y dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que presentan riesgo de padecerlos. La determinación de la edad de la población infantil destinataria se corresponde con la contemplada por el Libro Blanco de la Atención Temprana, de acuerdo con el nivel de protección adicional que puede establecer la Comunidad Autónoma de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Garapenaren trastornoak multifazetikoak eta, sarritan, konbinatuak izaten dira, eta horregatik, arreta egokia izateko beharrezkoak diren esku-hartzeetan haurra globalki hartu behar da, globaltasun horretan familia bera ere sartuta. Bestalde, trastorno horiek hain askotarikoak eta konplexuak izaki, hainbat diziplina espezializatuk koordinatuta esku hartu behar dute, eta hori lortzeko, trastorno horiek profesionalen talde interdiziplinar nahiz transdiziplinar baten bitartez aztertu behar dira.

La naturaleza multifacética y, a menudo, combinada de los trastornos del desarrollo requiere que las intervenciones necesarias para su correcta atención deban considerar la globalidad del niño o niña, incluyendo en dicha globalidad a la propia familia. Por otro lado, la diversidad y complejidad de estos trastornos precisa el concurso de distintas disciplinas especializadas que deben intervenir de forma coordinada, lo cual determina la necesidad de que el abordaje de estos trastornos se haga a través de un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

Gure Autonomia Erkidegoan, premia horiei erantzuteko aurrerapauso handiak egin ditugu; izan ere, askotariko plan, programa eta ekimenak abiarazi ditugu erantzun horretan parte hartzen duten hiru jardun-arlo nagusietan, osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen eremuetan eskudunak diren Sailen bitartez:

En nuestra Comunidad Autónoma, se ha avanzado muy considerablemente en la respuesta a estas necesidades, con la puesta en marcha de planes, programas e iniciativas de muy diversa índole en los tres principales ámbitos de actuación susceptibles de atenderlas a través de los Departamentos competentes en salud, educación y servicios sociales:

Horrela, bada, osasun-sistemaren helburu dira haurren urritasunen prebentzio-programak garatu eta artatzea, arriskuan dagoen biztanleriaren jarraipena egitea, eta esku-hartze goiztiarreko proposamenetan laguntzea. Zehatzago esanda, euskal osasun publikoak alor horrekin zuzenean lotutako programa eta jardunen aukera zabala eskaintzen du, prebentzio-alderdian zein alderdi terapeutikoan. Besteak beste, Osasuna eta Emakumeak 2009-2012 programa, jaioberrien gaixotasun endokrino-metabolikoak bahetzeko programa, jaioberrian unitateak antolatzea, lehen mailako arretako pediatria antolatzea, haur- psikiatriako zerbitzuak antolatzea, edo haurren gorreria goiz detektatzeko programa.

Así, el sistema de salud tiene como objetivos el desarrollo y la atención a los programas de prevención de las deficiencias infantiles, el seguimiento de población en riesgo y la colaboración en las propuestas de intervención temprana. Más concretamente, la sanidad pública vasca ha venido desplegando un amplio dispositivo de programas y actuaciones directamente relacionados con este campo, tanto en la faceta preventiva como en la terapéutica. Entre los mismos, se pueden citar el Programa Salud y Mujeres 2009-2012, el Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades endocrino-metabólicas, la articulación de Unidades Neonatales, la articulación de la Pediatría de Atención Primaria, la articulación de los servicios de Psiquiatría Infantil, o el Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil.

Hezkuntzaren arloko esku-hartzea haurrak eskolatzen direnean hasten da. Zorroan edo prestazio publikoan sartzen diren hezkuntza-zerbitzu guztiek –egungo nahiz etorkizuneko– helburu dute hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasle guztiei hezkuntza-eskubidea eta aukera-berdintasuna bermatzea, eta kasu horretan biltzen dira agian esku-hartze goiztiarra eta iraunkorra behar duten guztiak. Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zerbitzuak (Berritzeguneak) sortu izana nabarmendu behar dugu; zerbitzu horietan, Haur Hezkuntzako Aholkularitzak eta, zehazkiago, Hezkuntza Premia Berezietako Aholkularitzak txertatzen dira. Bestalde, «Eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plan estrategikoari» dagokionez, helburuetako bat du arreta goiztiarreko sailarteko eredua garatzea, bere eskumenen esparruan.

La intervención del ámbito educativo se produce a partir de la escolarización de los niños y niñas. Todos los servicios educativos, actuales y futuros, recogidos en su cartera o presentación pública, responden al objetivo de garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, entre los cuales se incluyen todos los que puedan necesitar una intervención temprana y sostenida en el tiempo. Destaca la creación de los Servicios de Apoyo a la Educación (Berritzegunes), que integran las Asesorías de Educación Infantil y, de manera más específica, las de Necesidades Educativas Especiales. Por su parte, el «Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el Marco de una Escuela Inclusiva», recoge ya entre sus metas el desarrollo del modelo interdepartamental de Atención Temprana en el ámbito de sus competencias.

Gizarte-zerbitzuen arloan, arreta goiztiarraren fasean esku har dezaketen jardunen bi multzo nagusi garatu dira. Alde batetik, babesgabezia-arriskuan edo -egoeran dauden haurren babesaren arloko jardunak, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen esparruan; eta, beste alde batetik, autonomia sustatzeko eta desgaitasunari eta mendetasunari arreta emateko jardunak, mendetasunaren arau-esparruan –bereziki, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea– eta gizarte-zerbitzuen arloan indarrean dagoen autonomia-erkidegoko araudiaren esparruan –bereziki, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea–. Izan ere, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean esanbidez jasotzen da arreta goiztiarrerako esku-hartze sozialeko zerbitzua gizarte zerbitzuen euskal sistemako prestazio eta zerbitzuen katalogoan sartzen diren zerbitzuen artean.

En el ámbito de los servicios sociales, se desarrollan dos grandes grupos de actuaciones que pueden intervenir en la fase de Atención Temprana. De un lado, las actuaciones en el ámbito de la protección a niños y niñas en riesgo de desprotección o en situación de desprotección, en el marco normativo de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia; y, de otro lado, las actuaciones de promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia en el marco normativo de la dependencia –en particular, en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia– y de la normativa autonómica vigente en el ámbito de los servicios sociales –en particular, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales–. De hecho, la Ley de Servicios Sociales contempla expresamente el servicio de intervención social en atención temprana entre los servicios incluidos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Zerbitzu, programa eta jardunen sare aberats eta konplexu horrek, zalantzarik gabe, aurrerapauso handiak bermatu ditu azken bi hamarkada hauetan, baina, gaur egun, konpondu beharrekoa den disfuntzio bat badu oraindik: zatikatuta funtzionatzen du, inplikatutako arreta-sistema guztien artean beharrezkoa den koordinaziorik eta lankidetzarik gabe. Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluak, errealitatea hori zela jabeturik, eta hainbat arlotan egindako ahaleginak hobetu daitezkeela ere ikusita –eraginkortasunaren, efizientziaren eta estalduraren aldetik, behar bezala koordinatutako sistema integralago bat antolatuz gero–, 2008. urtean, eta hiru Foru Aldundiek eredu koordinatu bat zehazteko egindako hainbat ekimenekin batera, hausnarketa-prozesua sustatu behar zela erabaki zuen, eta horretara berariaz bideratutako batzorde bat eratu zuen; batzorde horretan Osasunaren, Hezkuntzaren eta Gizarte Zerbitzuen arloetako ordezkariek parte hartu zuten.

Este rico y complejo entramado de servicios, programas y actuaciones que, sin duda, ha garantizado fundamentales avances a lo largo de las dos últimas décadas, presenta, todavía hoy, una disfunción que es necesario solucionar: funciona de forma parcelada, sin la necesaria coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de atención implicados. Consciente de esta realidad y de que los esfuerzos realizados en los distintos ámbitos podría mejorar en eficacia, eficiencia y cobertura mediante la articulación de un sistema más integral y debidamente coordinado, el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, en el año 2008, y a la par de una serie de iniciativas de las tres diputaciones forales que interesaban definir un modelo coordinado, consideró necesario promover una reflexión y constituyó al efecto una comisión específicamente centrada en esta tarea, en la que participaron representantes de la Salud, la Educación y los Servicios Sociales.

Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluak sustatutako hausnarketa horren ondorioz, 2010eko amaieran, «Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarraren Eredua» dokumentua prestatu zen; dokumentu hori erreferentzia hartuta, berariaz sortutako erakundearteko batzorde tekniko batek 2012. urtearen erdialdera erregulazio teoriko-praktikoaren proposamena aurkeztu zuen, Dekretu honen ernamuin.

La reflexión promovida por el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria condujo, a finales de 2010, a la articulación de un documento titulado «Modelo de Atención Temprana para la Comunidad Autónoma del País Vasco», y que sirvió de referencia para que una comisión técnica interinstitucional constituida al efecto presentara a mediados de 2012 una propuesta de regulación teórico-práctica, origen de este Decreto.

Testuinguru honetan, Eusko Jaurlaritzak beharrezkotzat jo du arau-esparru egoki bat ezartzea Autonomia Erkidegoan Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralaren kalitatea zein efikazia bermatuko dituen eredu bat izateko. Esku-hartze hori garapenean trastornoak dituzten edo horiek izateko arriskua duten zero urtetik sei urtera bitarteko haurrentzat izango da eta bertan parte hartuko dute beren eskumenen barruan jarduketak egiten dituzten hainbat sistemek eta diziplina ezberdinetako profesionalek.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha considerado necesario establecer el oportuno marco normativo para un modelo de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma que garantice su calidad y eficacia, a realizar con la población infantil de cero a seis años con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos con la participación de los diferentes sistemas implicados que desarrollan actuaciones en el marco de sus competencias y de los diferentes profesionales de orientación interdisciplinar.

Zehazki, helburua da inplikatutako sistemetako profesionalen eskura jartzea arreta goiztiarrari buruzko diziplina anitzeko esparru teoriko zein praktikoa eta kontzeptuala, bai eta baliabideak funtzionalki antolatzeko eta koordinatzeko ereduaren oinarrizko formulazioa ere. Inplikatuta dauden hiru sistemen ardura partekatuari eragotzi gabe, eredu integral eta diziplinartekoak proposatzen duena da erakundearteko koordinazio-mekanismoetako ardura nagusia Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari ematea funtzionalitate arrazoiak direla bide. Ildo horri jarraiki, Dekretuaren bitartez gizarte-zerbitzuen arlo espezifikoa antolatzearekin lotutako alderdiak arautu dira.

En concreto, se trata de poner a disposición de las personas profesionales de los sistemas implicados el marco teórico-práctico multidisciplinar y conceptual de la Atención Temprana y la formulación básica del modelo de organización funcional y de coordinación de recursos. Sin perjuicio de la responsabilidad compartida de los tres sistemas implicados, el modelo integral e interdisciplinar propone otorgar la responsabilidad principal en los mecanismos de coordinación interinstitucionales al Sistema Vasco de Servicios Sociales por razones de funcionalidad. En esta línea, se aprovecha el Decreto para regular aspectos de ordenación en el ámbito específico de los servicios sociales.

Dekretuaren egitura honako hau da: zioen azalpena, 25 artikulu –lau kapitulutan banatuta–, xedapen gehigarri bai, bi xedapen iragankor, eta bi azken xedapen.

El texto se estructura en una exposición de motivos, 25 artículos distribuidos en cuatro capítulos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

I. kapituluan «Xedapen Orokorrak» bildu dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralaren esparru teoriko-praktikoa eta kontzeptuala antolatu da, eta arauaren xedea zehaztu; Arreta Goiztiarra zer den definitu da, bai eta helburu espezifikoak ere; Arreta Goiztiarraren eremu subjektiboa edo xede-biztanleria zein den finkatu da; esku-hartzearen mailak azaldu; eta esku-hartze integralaren printzipio gidariak garatu.

En el Capítulo I de «Disposiciones generales», se articula el marco teórico-práctico y conceptual de la intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco donde se concreta el objeto de la norma; se define la Atención Temprana y sus objetivos específicos; se establece el ámbito subjetivo o población destinataria de la Atención Temprana; se explican los niveles de intervención; y se desarrollan los principios rectores de la intervención integral.

II. kapituluan, esku-hartze eredu integralaren eta hiru sistemetako baliabideak koordinatzeko oinarrizko arauak ezarri dira. Koordinazioa Arreta Goiztiarraren Erakundearteko Kontseiluaren eta Arreta Goiztiarraren Erakundearteko Batzorde Teknikoaren bitartez egituratzen da. Koordinazio-organo horien xedea, osaera, antolaketa eta eginkizunak ere xedatu dira Dekretuan bertan.

En el Capítulo II, se establecen las normas básicas del modelo integral de intervención y de la coordinación de los recursos de los tres sistemas. La coordinación se estructura a través del Consejo Interinstitucional de Atención Temprana y la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana. La finalidad, composición, organización y funciones de estos órganos de coordinación se establecen en el mismo Decreto.

Antolaketa funtzional espezializatuaren elementu garrantzitsuenak Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT) eta Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET) dira; Foru Aldundien bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuen mendeko dira. Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeek kasuak baloratzen dituzte, hala badagokio, arreta pertsonalizatuaren plana egiten dute, baimena izapidetzen dute, emaitzak ebaluatu, alta baimendu eta kasuan kasu komeni den jarraipena egiten dute. Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeek, bestalde, arreta pertsonalizatuaren plana aplikatzeko beharrezkoak diren jardunak burutzen dituzte.

Los elementos claves de la organización funcional especializada son los Equipos de Valoración en Atención Temprana (EVAT) y los Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT), dependientes de los servicios sociales forales de atención secundaria. Los Equipos de Valoración en Atención Temprana efectúan la valoración de casos, elaboran en su caso el correspondiente plan de atención personalizada, tramitan su autorización, evalúan los resultados, autorizan el alta y realizan el seguimiento aconsejable en cada caso. Los Equipos de Intervención en Atención Temprana, por su parte, llevan a cabo las actuaciones necesarias para aplicar el plan de atención personalizada.

Ildo beretik, gizarte-zerbitzuen esku-hartzeari buruzko alderdi zehatzei buruzko arauen garapena hainbat erregelamendu-aginduri lotu beharrean, gizarte-zerbitzu horien jardunaren homogeneotasuna bermatu nahi izan da Dekretu honen bitartez. Horretarako, III. kapitulu osoan Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeen esku-hartzerako prozedura landu da. Era berean, esku-hartzea jasotzeko baldintzak eta prozedura zehaztu dira; arreta pertsonalizatuaren plana; eta esku-hartzea amaitzeko kausak, hiru sistemetatik batek ala besteak jarraipena egiteko edo jarduteko premia izatea alde batera utzi gabe. Bukatzeko, IV. kapituluan Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek bete behar dituzten baldintzak –pertsonalak, materialak eta funtzionalak– arautu dira, Arreta Goiztiarreko esku-hartzeak gauzatzen dituzten egitura ezagunak diren aldetik; zentro horien baimen- eta homologazio-araubidea ere arautu da, Administrazio Publikoarekin hitzarmenak, kontratuak edo itunak egin ahal izan ditzaten.

En este sentido, en lugar de remitir el desarrollo normativo de aspectos concretos referidos a la intervención de los servicios sociales a diversas órdenes reglamentarias, se ha optado por garantizar la homogeneidad de la actuación de estos servicios sociales a través del presente Decreto. A tal efecto, el Capítulo III se dedica específicamente al procedimiento para la intervención de los Equipos de Intervención en Atención Temprana. En el mismo, se definen los requisitos y procedimiento de acceso a la intervención; el plan de atención personalizada; y las causas de finalización de la intervención sin perjuicio de la necesidad de seguimiento o actuación por cualquiera de los tres sistemas. Por último, el Capítulo IV regula los requisitos personales, materiales y funcionales que deberán cumplir los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana como estructuras reconocibles desde los que se realizan las intervenciones de Atención Temprana; así como su régimen de autorización y homologación para poder concertar, contratar o convenir con la Administración pública.

Horri jarraiki, eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Gobernu Kontseiluak 2016ko otsailaren 2an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 2 de febrero de 2016,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua honako hau da: Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala arautzea, erantzukizun publikoaren esparruan ematen den esku-hartzeari dagokionez; horretarako, Arreta Goiztiarreko zerbitzuak ematen inplikatutako sistemen jardunak koordinatuko dituen esku-hartze eredu bat antolatzeko funtsezko elementuak ezarriko dira.

El presente Decreto tiene por objeto regular la intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco, prestada en el marco de la responsabilidad pública, estableciendo los elementos fundamentales de ordenación de un modelo de intervención en el que se coordinen las actuaciones de los sistemas implicados en la prestación de servicios de Atención Temprana.

2. artikulua.– Arreta Goiztiarraren definizioa eta izaera.

Artículo 2.– Definición y naturaleza de la Atención Temprana.

1.– 0-6 urteko haurrei, beren familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartzeen multzoari esaten zaio arreta goiztiarra. Esku-hartzeen helburua da garapenean trastornoak dituzten edo izateko arriskua duten haurren premia iragankor edo iraunkorrei ahalik eta azkarren eta modu integralenean erantzutea.

1.– La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a sus familias y al entorno, que, desde una perspectiva interdisciplinar sanitaria, educativa y social, tienen por objetivo dar respuesta, lo más pronto posible y con carácter integral, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos.

2.– Erantzukizun publikoaren esparruan, Arreta Goiztiarra mistoa eta diziplinartekoa da, eta hurrenez hurren, osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sistemen eskumenei atxikitzen zaizkien osasun-, hezkuntza- eta gizarte-arloko osagaiak ditu.

2.– En el marco de la responsabilidad pública, la Atención Temprana tiene una naturaleza mixta e interdisciplinar, en la que intervienen componentes sanitarios, educativos y sociales que recaen, respectivamente, en las competencias de los sistemas de salud, educativo y de servicios sociales.

3. artikulua.– Arreta Goiztiarraren helburu espezifikoak.

Artículo 3.– Objetivos específicos de la Atención Temprana.

Arreta Goiztiarraren helburu espezifikoak honako hauek dira:

Son objetivos específicos de la Atención Temprana:

a) Bigarren mailako edo trastorno bati edo arrisku handiko egoera bati lotutako urritasunak edo defizitak ager daitezen saihestea edo murriztea.

a) Evitar o reducir la aparición de una deficiencia o déficit secundarios o asociados a un trastorno o situación de alto riesgo.

b) Urritasun edo defizit batek haurrarengan, globaltasunean hartuta, eragiten dituen efektuak murriztea.

b) Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre la niña o el niño, considerado en su globalidad.

c) Haurraren garapena optimizatzea, ahal den neurrian.

c) Optimizar, en la medida de lo posible, el desarrollo del niño o de la niña.

d) Konpentsatzeko, oztopoak ezabatzeko eta premia espezifikoetara egokitzeko beharrezkoak diren mekanismoak sartzea.

d) Introducir los mecanismos necesarios de compensación, eliminación de barreras y adaptación a las necesidades específicas.

e) Familiaren eta haurra bizi den ingurunearen premiak eta eskaerak artatzea eta betetzea; haurraren ingurunea zera da, gizarte-ingurunea, zentzu zabalenean hartuta, hau da, giza-ingurunea –familia eta ohiko beste zaintzaile batzuk, bai eta profesionalak ere–, eta ingurune fisikoa –familiaren edo erakundearen etxea, ikastetxea, osasun-zentroa, ospitalea, gizarte-zerbitzuak, espazio publikoa–.

e) Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño o la niña, entendiendo el entorno como el medio social en toda su extensión, tanto el entorno humano –familia y otros cuidadores habituales así como profesionales–, como físico –domicilio familiar o institucional, escuela, centro de salud, medio hospitalario, servicios sociales, espacio público–.

4. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias.

1.– 0-6 urteko haurrak dira Arreta Goiztiarraren hartzaile; hain zuzen ere, garapenean trastornoak dituzten haurrak edo trastorno horiek izateko arriskuan daudenak.

1.– Son personas destinatarias de la Atención Temprana los niños y niñas de 0 a 6 años de edad que presentan trastornos en el desarrollo o se encuentran en situación de riesgo de padecerlos.

2.– Garapeneko trastornoak dituzten haurtzat hartuko ditugu osasunarekin edo harremanekin lotura duten eta eboluzio biologikoa, psikologikoa eta soziala eragozten duten jazoeren ondorioz garapenean desbideratze garrantzitsuak dituztenak. Nahasmendu edo trastornoak kognitiboak, motoreak, sentsorialak, emozionalak, jarrerazkoak, hizkuntzari dagozkionak, orokortuak edo adierazpide somatikokoak izan daitezke, edo atzerapen ebolutiboak.

2.– Son niños y niñas con trastornos en el desarrollo, quienes presenten desviaciones significativas en el curso del desarrollo a causa de acontecimientos de salud o de relación que comprometen la evolución biológica, psicológica y social. Las alteraciones o trastornos pueden ser de tipo cognitivo, motriz, sensorial, emocional, conductual, del lenguaje, generalizados, de expresión somática, o retrasos madurativos.

3.– Garapenean trastornoak izateko arriskuan dauden haurrak honako hauek dira:

3.– Son niños y niñas en situación de riesgo de padecer trastornos en el desarrollo los siguientes:

a) Arrisku biologikoaren egoeran dauden haurrak; egoera horretan daudela esango dugu erditu aurreko, inguruko edo ondoko aldian edo garapen goiztiarrean heltze-prozesua aldaraz lezaketen egoerak pairatu izan badituzte –hala nola, garai aurretik jaiotzea, pisu txikia edo anorexia izatea jaiotzean–, bai eta sortzetiko gaixotasunak edo hartutako gaixotasunak edo nahasmendu genetikoak badituzte ere.

a) Los niños y niñas en situación de riesgo biológico, entendiendo que se encuentran en dicha situación quienes, durante el periodo pre, peri o posnatal, o durante el desarrollo temprano, han sufrido situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como puede ser la prematuridad, el bajo peso o la anoxia al nacer, así como quienes presentan enfermedades congénitas o adquiridas, o alteraciones genéticas.

b) Arrisku psikosozialaren egoeran dauden haurrak; egoera horretan daudela esango dugu gizarte-baldintza positiboetan bizi ez direnak –zainketa edo elkarreragin egokirik ez izatea gurasoekin eta senitartekoekin, tratu txarrak, abusua– heltze-prozesua aldaraz dezaketen egoerak diren aldetik.

b) Los niños y niñas en situación de riesgo psicosocial, entendiendo que se encuentran en dicha situación quienes viven en unas condiciones sociales poco favorecedoras, como son la falta de cuidados o de interacciones adecuadas con sus padres y familia, el maltrato, el abuso, situaciones todas ellas que pueden alterar su proceso madurativo.

5. artikulua.– Esku-hartzearen mailak.

Artículo 5.– Niveles de intervención.

Arreta Goiztiarrean esku hartzen duten hiru arloak –osasuna, hezkuntza eta gizarte-zerbitzuak– prebentzioko eta laguntzako ikuspegi batetik begiratuta esku hartzen dute, honako maila hauen bitartez:

Los tres ámbitos –sanitario, educativo y de servicios sociales– intervienen en la Atención Temprana desde una perspectiva preventiva y asistencial a través de los siguientes niveles de intervención:

a) Lehen maila: haurren garapenean urritasunak edo trastornoak eragin ditzaketen egoerak saihestera bideratutako jardun guztiak biltzen ditu, hiru sistemetan.

a) Nivel primario, incluyendo todas aquellas actuaciones en los tres sistemas tendentes a evitar las condiciones que puedan llevar a la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo infantil.

b) Bigarren maila: garapeneko urritasunak edo trastornoak agertzea edo horiek sortzeko arriskua detektatzera eta garaiz diagnostikatzera bideratutako jardun guztiak biltzen ditu, betiere detektatutako egoera horien ondorio negatiborik izan ez dezaten edo ondorio negatibo horiek murrizte aldera. Funtsean, honako hauen bitartez garatzen dira:

b) Nivel secundario, incluyendo todas aquellas actuaciones dirigidas a detectar y diagnosticar precozmente la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo o el riesgo de padecerlos, con el fin de evitar o reducir las consecuencias negativas de las condiciones detectadas. Se desarrollan, básicamente, a través de:

– osasun-tratamenduak aplikatuta hobetu daitezkeen prozesuetan;

– la aplicación de tratamientos sanitarios en aquellos procesos susceptibles de mejora;

– curriculum-egokitzapenak diseinatu eta aplikatuta, bai eta lan-plan pertsonalizatuak ere, oinarrizko gaitasunen garapena bermatzeko;

– el diseño y aplicación de adaptaciones curriculares, así como de planes de trabajo personalizados que garanticen el desarrollo de las competencias básicas;

– laguntza-produktuak eta ingurune fisikoaren egokitzapenak aginduta; eta

– la prescripción de productos de apoyo y adaptaciones del medio físico; y

– esku-hartze sozialeko programak diseinatu eta aplikatuta.

– el diseño y aplicación de programas de intervención social.

c) Hirugarren maila: haurraren garapenean behatutako urritasun, trastorno edo disfuntzioen ondorio negatiboak desagerraraztera edo murriztera bideratutako jardun guztiak biltzen ditu. Haurrari, familiari eta inguruneari zuzendutako esku-hartze guztien bitartez garatzen dira, eta garapen-baldintzak hobetzea dute xede. Esku-hartze hori habilitatzailea, errehabilitatzailea eta terapeutikoa da, eta familiaren eta ingurunearen premiei erantzuten die.

c) Nivel terciario, incluyendo todas aquellas actuaciones dirigidas a eliminar o reducir las consecuencias negativas de las deficiencias, trastornos o disfunciones observadas en el desarrollo del niño o niña. Se desarrollan a través de todas las intervenciones dirigidas al niño o a la niña, a su familia y a su entorno, con el fin de mejorar las condiciones de su desarrollo. Es una intervención habilitadora, rehabilitadora, terapéutica, y de respuesta a las necesidades familiares y del entorno.

6. artikulua.– Administrazio-jardunaren printzipio gidariak.

Artículo 6.– Principios rectores de la actuación administrativa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartzeak honako printzipio hauek bete behar ditu ikuskerari, antolaketari eta funtzionamenduari dagokienez:

La intervención en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ajustará en su concepción, organización y funcionamiento, a los siguientes principios:

a) Haurraren interes gorena. Arreta Goiztiarreko jardun guztietan haurraren interes gorena nagusi izango dela bermatu behar da, bai eta haurraren eskubideak aldibereko beste interes ororen gainetik babestuko direla ere, betiere haurraren garapena eta bizia bete-betean bizitzeko aukera izango duela bermatzearren, ahalik eta autonomia-maila handiena lortzea ahalbidetuko dioten baldintzetan, eta familian eta komunitatean parte-hartze aktiboa izateko bidea erraztuz.

a) Interés superior del niño o de la niña. La Atención Temprana deberá garantizar, en todas sus actuaciones, el principio de primacía del interés superior del niño o de la niña y la protección de sus derechos sobre cualquier otro interés legítimo concurrente, en orden a garantizar su desarrollo y el acceso a una vida plena, en condiciones que le permitan alcanzar el máximo de autonomía posible, facilitando su participación activa en la familia y en la comunidad.

b) Unibertsaltasuna. EAEko administrazio publikoak arreta goiztiar integrala jasotzeko eskubidea bermatuko die Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren eta garapenean trastornoak dituzten edo izateko arriskuak dituzten 0-6 urteko haurrei.

b) Universalidad. Las Administraciones públicas vascas garantizarán el derecho a la atención temprana integral de los niños y niñas de 0 a 6 años residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que presenten trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos.

c) Berdintasuna eta ekitatea. EAEko administrazio publikoek berdintasuna bermatuko dute Arreta Goiztiarra jasotzeko aukeran; horretarako, autonomia-erkidegoko lurralde osoan baliabideak modu orekatuan banatzea aurreikusiko du. Era berean, aukera hori ekitate-irizpideen arabera bermatuko dute, egoera pertsonal, ekonomiko edo sozialekin lotutako inolako diskriminaziorik gabe.

c) Igualdad y equidad. Las Administraciones públicas vascas garantizarán la igualdad en el acceso a la Atención Temprana, previendo para ello una distribución equilibrada de los recursos en el conjunto del territorio autonómico. Asimismo, garantizarán dicho acceso con arreglo a criterios de equidad, sin discriminación alguna asociada a condiciones personales, económicas o sociales.

d) Gizarteratzea. Arreta Goiztiarra onuradunak gizarteratzera bideratuko da, betiere aniztasuna eta bizimodu aktiboa izateko eskubidea errespetatuta.

d) Integración social. La Atención Temprana se orientará a la integración social de la población beneficiaria, desde el respeto a la diversidad y al derecho a una vida activa.

e) Koordinazioa. Esku-hartzeak egokiak direla eta baliabideak optimizatzen direla bermatzeko, Arreta Goiztiarrean eskudunak diren euskal administrazio publikoek modu koordinatuan jardun beharko dute, eta horretarako, osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sistemen artean koordinatzeko sistemak ezarri beharko dira Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralera bideratuta; koordinazio-sistema horien barruan bideratzeko eta elkartrukerako oinarrizko protokoloak ez ezik, informazio-erregistroak ere bildu beharko dira.

e) Coordinación. Para garantizar la adecuación de las intervenciones y la optimización de los recursos, las Administraciones públicas vascas con competencias en Atención Temprana deberán actuar de forma coordinada, debiendo establecerse al efecto entre los sistemas de salud, educativo y de servicios sociales, mecanismos de coordinación orientados a la intervención integral en Atención Temprana, que incluyan protocolos básicos de derivación e intercambio y registros de información.

f) Arreta pertsonalizatua eta integrala, eta arretaren jarraitasuna. Arreta Goiztiarra esku-hartze globalaren bitartez antolatuko da, haurraren garapena ere integrala baita eboluzioaldi horretan; horretarako, zuzeneko eta zeharkako esku-hartzeko tratamendu habilitatzaileak eta errehabilitatzaileak aplikatuko dira, familiari eta inguruneari bideratutako esku-hartzeekin batera, eta esku-hartze partzialak saihestuta. Jardun horiek haur bakoitzaren eta familia bakoitzaren premia partikularretara eta potentzialtasunetara egokitu beharko dira.

f) Atención personalizada e integral y continuidad de la atención. La Atención Temprana se articulará mediante una intervención global, ajustada al carácter integral que el desarrollo del niño o de la niña tiene en este periodo evolutivo, aplicando, al efecto, tratamientos habilitadores y rehabilitadores de intervención directa e indirecta, conjugados con intervenciones dirigidas a la familia y al entorno, y evitando intervenciones parciales. Dichas actuaciones deberán ajustarse a las particulares necesidades y potencialidades de cada niño o niña y de su familia.

g) Elkarrizketa eta parte-hartzea. Integrala izaki, Arreta Goiztiarraren esparruan haurraren familia eta ingurunea ere izan behar dira kontuan, haurraren garapenaren erraztaile diren aldetik; horretarako, beharrezkoa duten informazio, orientabide eta aholku guztiak emango zaizkie, eta esku-hartze saioetan parte hartzeko aukera izango dute.

g) Diálogo y participación. De acuerdo con su carácter integral, en el marco de la Atención Temprana deberá atenderse también a la familia y al entorno del niño o niña, en su calidad de facilitadores de su desarrollo, incluyendo, al efecto, la información, orientación y asesoramiento que requieran, y su participación en las sesiones de intervención.

h) Zerbitzuen borondatezkotasuna eta subsidiariotasuna. Zerbitzu horiek eskuratzea, bertan jarraitzea eta zerbitzuak uztea borondatezkoa izango da beti, baina senitartekoen eta, bereziki, guraso tutoreen eta zaintzaileen eskubideak eta betebeharrak bete beharko dira; azken horiei dagokie, indarrean dagoen legerian bildutako baldintzetan, haurrak hezteko eta hazteko oinarrizko erantzukizuna, eta legean xedatzen denez, administrazio publikoen erantzukizun horrekiko jarduna subsidiarioa izango da beti.

h) Voluntariedad y subsidiariedad de los servicios. El acceso, seguimiento y cese en la prestación de estos servicios será siempre voluntario, respetándose en todo caso los derechos y los deberes de los familiares y, en particular, de los padres tutores y guardadores, a quienes, en los términos recogidos por la legislación vigente, incumbe la responsabilidad básica en la crianza y formación de los niños y niñas, y respecto de la cual, como dispone la ley, la actuación de las administraciones públicas es siempre subsidiaria.

i) Diziplinartekotasuna eta lanbide-kualifikazioa. Emandako arreta integrala izango dela eta baliabide publikoak zentzuz eta modu eraginkorrean aplikatuko direla bermatzeko, esku-hartzeak diziplinartekoak izango dira; esku hartzen duten diziplina guztietako profesionalek prestakuntza espezializatua izan beharko dute Dekretu honen esparru komunean.

i) Interdisciplinariedad y cualificación profesional. Con el fin de garantizar el carácter integral de la atención prestada y la aplicación racional y eficiente de los recursos públicos, se garantizará la interdisciplinariedad de las intervenciones, debiendo las personas profesionales de las diversas disciplinas intervinientes contar con una formación especializada en el marco común de este Decreto.

j) Hurbiltasuna. Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralerako baliabideek familia-etxearen erreferentziagunetik gertu egon beharko dute; beraz, horretarako, deszentralizazio-irizpideari jarraitu behar zaio kokapena finkatzeko garaian. Era berean, ezarpeneko eremu geografikoan kontzentrazio-maila egokia izango beharko dute, haurrak edo haren familiak izan ditzakeen premiei erantzungo dieten baliabideak eskuratzeko aukera ahalbidetzearren.

j) Proximidad. Los recursos para la intervención integral en Atención Temprana deberán estar próximos a la zona de referencia del domicilio familiar, obedeciendo para ello en su ubicación a un criterio de descentralización. Así mismo, en su zona geográfica de implantación, deberán presentar un grado de concentración adecuado para facilitar el acceso a los diferentes recursos que respondan a las diferentes necesidades que puedan presentar el niño o la niña o su familia.

k) Kalitatea. Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralean oinarrizko kalitate-estandarrak bermatzearren, Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek Dekretu honen IV. kapituluan aurreikusitako baldintzak –pertsonalak, materialak eta funtzionalak– bete beharko dituzte. Halaber, arretaren kalitatea eta zerbitzu-eskaintza etengabeko hobetzeko eta bermatzeko sistemak nahiz segurtasun-irizpideak ezarriko dira.

k) Calidad. Con el fin de garantizar unos estándares esenciales de calidad en la intervención integral en Atención Temprana, los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberán cumplir los requisitos materiales, funcionales y de personal previstos en el Capítulo IV del presente Decreto. Igualmente, se establecerán criterios de seguridad, sistemas de garantía y mejora continua de la calidad de la atención y cartas de servicios.

l) Jasangarritasuna. EAEko administrazio publikoek –plangintza egiteko eginkizunak baliatzen dituztenean– Arreta Goiztiarra ezartzeko eta garatzeko irizpideak aplikatuko direla bermatu beharko dute, betiere jasangarritasun ekonomikoa eta denboran iraungo duela bermatze aldera.

l) Sostenibilidad. Las Administraciones públicas vascas deberán garantizar, en el ejercicio de sus funciones de planificación, la aplicación de criterios de implantación y desarrollo de la Atención Temprana, orientados a garantizar su sostenibilidad económica y su permanencia en el tiempo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARRETA GOIZTIARREKO ESKU-HARTZE INTEGRALA ANTOLATZEA ETA KOORDINATZEA
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ATENCIÓN TEMPRANA

7. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralaren antolamendu orokorra.

Artículo 7.– Ordenación general de la intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala, erantzukizun publikoaren esparruan, esku-hartze eredu integrala, diziplinartekoa eta integratzailea da, eta osasunaren, hezkuntzaren eta gizartearen arloko osagaiek jarduten dute bertan.

1.– La intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de la responsabilidad pública, constituye un modelo de intervención de carácter integral, interdisciplinar e integrador en el que actúan componentes sanitarios, educativos y sociales.

2.– Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala honako hauetara bideratuko da:

2.– La intervención integral en Atención Temprana estará dirigido a:

a) Alde batetik, eraginkortasuna lortzera detekzioan, diagnostiko goiztiarrean, premien balorazioan eta esku-hartze prozesuan, eta bestetik, efizientzia lortzera baliabide publikoen eta pribatuen erabileran.

a) Garantizar tanto la eficacia en la detección, el diagnóstico precoz, la valoración de necesidades y el proceso de intervención, como la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y privados.

b) Osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloetako sistemen jardunak koordinatzera, baliabideak optimizatzearren eta adingabearekin, haren familiarekin eta haren ingurunearekin egiten diren jardunak elkarren osagarri izatearren, baina zerbitzuetan bikoiztasunik sortu gabe.

b) Coordinar las actuaciones de los sistemas de salud, educativo y de servicios sociales, para la optimización de los recursos y la complementariedad de las intervenciones con el menor, su familia y su entorno, sin que pueda producirse una duplicidad de servicios.

3.– Esku-hartzeak koordinatu behar izateak ez du esan nahi Arreta Goiztiarreko zerbitzuak inplikatutako sistemetako baliabideen bitartez eman ezin direnik, bakoitzari dagozkion eskumenen arabera eta bakoitzaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroen esparruan.

3.– La coordinación de las intervenciones se realizará sin perjuicio de que la prestación de servicios en Atención Temprana se lleve a cabo a través de los recursos de los sistemas implicados, en función de sus respectivas competencias y en el marco de sus respectivas Carteras de Servicios y Prestaciones.

4.– Inplikatutako hiru sistemetako baliabideak eskuratzeko aukera eta hiru sistema horiek garatu beharreko ekintzak modu koordinatuan planifikatuko dira, horretarako berariaz ezartzen diren koordinatzeko eta bideratzeko protokoloei jarraiki.

4.– El acceso a los recursos de los tres sistemas implicados y las acciones a desarrollar por los mismos se planificará de forma coordinada, de conformidad con los protocolos de coordinación y derivación, que a tal efecto se establezcan.

5.– Sistema bakoitzak Arreta Goiztiarrean espezializaturiko adituak izango ditu bere dispositiboetan, erreferentziako profesional, aholkulari eta laguntza izango direnak profesional eta erabiltzaile guztientzat sistemaren barruan. Sistemetako profesionalek koordinazio-printzipioari jarraiki jardungo dute esku-hartzea egokia izan dadin adingabeak garapenerako aukera ahalik eta handiena izatearren. Horretarako, koordinazio-mekanismoak zehaztuko dira informazioa elkartrukatzeko, jarraipena egiteko eta bideratzeko.

5.– Cada sistema dispondrá de personal experto especializado en Atención Temprana en sus dispositivos que funcionarán como profesionales de referencia, consultores y apoyo para todos las personas profesionales y personas usuarias dentro del sistema. Las personas profesionales de los diferentes sistemas actuarán bajo el principio de coordinación para una adecuada intervención en aras a conseguir el logro de las mayores posibilidades de desarrollo de la persona menor. A tal efecto, se establecerán mecanismos de coordinación para la derivación, seguimiento e intercambio de información.

6.– Funtzionaltasun-irizpideei eta erreferentzia-puntu espezializatu bat izateko premiari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoan inplikatutako sistemak koordinatzeko eginkizuna Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren inguruan antolatzen da.

6.– Atendiendo a criterios de funcionalidad y a la necesidad de un punto de referencia especializado, la función de coordinación de los sistemas implicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco se articula en torno al Sistema Vasco de Servicios Sociales.

8. artikulua.– Erakundearteko koordinazioaren egitura.

Artículo 8.– Estructura de coordinación interinstitucional.

Koordinazio-printzipioa aplikatuta, eta Arreta Goiztiarreko esku-hartzea diziplinartekoa eta integrala dela aintzat hartuta, erakundearteko koordinazioaren egitura antolatu da osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sistemak modu eraginkorrean koordinatuko direla eta lankidetzan jardungo dutela bermatzeko. Horretarako, honako organo hauek eratu dira Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuen arloan eskuduna den Sailari atxikita:

En aplicación del principio de coordinación, y atendiendo a la naturaleza interdisciplinar e integral de la intervención en Atención Temprana, se articula una estructura de coordinación interinstitucional, con el fin de garantizar una colaboración y coordinación efectivas entre los sistemas de salud, educativo y de servicios sociales. A estos efectos, se constituyen los siguientes órganos, adscritos al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales:

– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua.

– El Consejo Interinstitucional de Atención Temprana.

– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa.

– La Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana.

9. artikulua.– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua.

Artículo 9.– Consejo Interinstitucional de Atención Temprana.

1.– Inplikatutako sistema guztien artean beharrezkoa den koordinazioa bermatze aldera, Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseilua eratu da.

1.– Con el fin de asegurar la necesaria coordinación de los distintos sistemas implicados se constituye el Consejo Interinstitucional de Atención Temprana.

2.– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseiluak honako eginkizun hauek beteko ditu:

2.– El Consejo Interinstitucional de Atención Temprana ejercerá las siguientes funciones:

a) Arreta Goiztiarreko ekintzaren ildo estrategikoak ezartzea autonomia-erkidegoan.

a) Establecer las líneas estratégicas de acción en Atención Temprana a nivel autonómico.

b) Ildo estrategiko horien esparruan garatu beharreko ekintzen urteko plana prestatzea, betiere Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoak helarazitako gomendio eta proposamenak aldez aurretik baloratuta.

b) Elaborar la planificación anual de las acciones a desarrollar en el marco de dichas líneas estratégicas, previa valoración de las recomendaciones y propuestas remitidas por la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana.

c) Arreta Goiztiarrean inplikatutako sistemak koordinatzeko neurri espezifikoak antolatu eta hartzea.

c) Articular y adoptar medidas específicas para la coordinación entre los sistemas implicados en la Atención Temprana.

d) Hezkuntzaren, Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen sistemei dagozkien Prestazio eta Zerbitzuen Zorroen garapena sustatzea, Arreta Goiztiarrean eragin dezaketen aldetik, eta hala badagokio, zorro horiek berrikusten eta eguneratzen parte hartzea.

d) Promover el desarrollo de las Carteras de Servicios y Prestaciones correspondientes a los sistemas de Educación, Salud y Servicios Sociales, en cuanto pudieran incidir en la Atención Temprana y, en su caso, tomar parte en la revisión y actualización de dichas carteras.

e) Osasunaren, Hezkuntzaren eta Gizarte Zerbitzuen Sistemen artean koordinatzeko eta bideratzeko oinarrizko protokoloak onartzea, jardunen koherentzia eta baliabideak, informazioa eta jakintza ahalik eta modu zentzuzkoenean eta eraginkorrean baliatuko direla bermatzeko moduan, Dekretu honen bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako baldintzetan.

e) Aprobar protocolos básicos de coordinación y derivación entre los Sistemas de Salud, Educación y Servicios Sociales, que garanticen la coherencia de las actuaciones y el más racional y eficaz aprovechamiento de los recursos, de la información y de los conocimientos, en los términos previstos en la disposición adicional segunda del presente Decreto.

f) Arreta Goiztiarreko dispositibo guztien ezarpenerako zerbitzuen plana onartzea, Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoak aldez aurretik proposamena eginda.

f) Aprobar el plan de servicios para la implantación del conjunto del dispositivo de Atención Temprana, previa propuesta de la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana.

g) Protokoloak eta beharrezkoak diren bestelako tresna teknikoak garatzeko lantaldeak ezartzea.

g) Establecer grupos de trabajo para el desarrollo de los protocolos y otros instrumentos técnicos que se precisen.

h) Lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten titulu, ikasketa eta lanbide-gaitasunen katalogoari dagokion proposamena egitea, Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoak emandako gomendio eta irizpideetan oinarrituta.

h) Realizar la propuesta relativa al catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que sirvan para la acreditación de la cualificación profesional, en base a los criterios y recomendaciones técnicas de la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana.

3.– Presidentea eta zazpi kide izango ditu:

3.– Estará compuesto por la presidencia y siete vocales:

– Eusko Jaurlaritzan Gizarte Politiketako arloan eskuduna den Sailean haur-politikaz arduratzen den sailburua; presidente izango da.

– La Viceconsejera o el Viceconsejero responsable de política de infancia del Departamento competente en Políticas Sociales en el Gobierno Vasco, que ostentará la presidencia.

– Eusko Jaurlaritzan Gizarte Politiketako arloan eskuduna den Sailean haur-politikaz arduratzen den zuzendaria; idazkari izango da.

– La Directora o el Director responsable de política de infancia del Departamento competente en Políticas Sociales en el Gobierno Vasco, quien asumirá las funciones de secretaría.

– Eusko Jaurlaritzan Hezkuntza-arloan eskuduna den Sailean Hezkuntza Berriztatzeaz arduratzen den zuzendaria.

– La Directora o el Director responsable de Innovación Educativa del Departamento competente en Educación en el Gobierno Vasco.

– Eusko Jaurlaritzan Osasun-arloan eskuduna den Sailean Osasun Publikoaz eta Adikzioez arduratzen den zuzendaria.

– La Directora o el Director responsable de Salud Pública y Adicciones del Departamento competente en Salud en el Gobierno Vasco.

– Foru Aldundietako zuzendaritzen artetik, Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak atxikita dauden zuzendaritzez arduratzen diren hiru zuzendariak.

– Las tres directoras o directores responsables de las direcciones de las Diputaciones Forales a las que se adscriben los Equipos de Valoración en Atención Temprana.

– Euskadiko udalerrien elkarte adierazgarrienaren ordezkari bat.

– Un representante de la asociación de municipios de Euskadi más representativa.

4.– Halaber, kide gehiago ere izan ditzake, ahotsarekin baina botorik gabe, eta profesional aditu gisa parte hartu ahal izango dute, kideetako edozeinek proposatuz gero eta presidenteak aldez aurretik onartuta.

4.– Asimismo, podrá contar con la participación de otros miembros, con voz pero sin voto, que intervendrán como profesionales expertos, a propuesta de cualquiera de sus miembros y previa aprobación de la Presidencia.

5.– Kontseiluak kideen bi herenen aldeko botoa beharko du erabakiak hartzeko, bilkurara agertu diren boto-eskubidedun kideena, alegia. Gutxienez, urtean behin bildu behar da.

5.– El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría de dos tercios de miembros asistentes con derecho a voto. Deberá reunirse al menos una vez al año.

6.– Kontseiluak berak zehaztuko du funtzionamendu-erregelamendua, Kontseilua eratzen den egunetik hasita 6 hilabeteko epean.

6.– El Consejo elaborará su propio reglamento de funcionamiento en un plazo de 6 meses a contar de la fecha de su constitución.

10. artikulua.– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa.

Artículo 10.– Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana.

1.– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan sartuta dago eta gizarte-zerbitzuen arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren Sailari atxikita dago (Sailaren hierarkia-egitura sartuta egon gabe); Sail horrek Gasteizen dituen bulegoetan du izango du egoitza. Dena dela, Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoak Autonomia Erkidegoko beste edozein lekutan egin ahal izango ditu bilkurak.

1.– La Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana está integrada en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y adscrita al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales, sin integrarse en su estructura jerárquica, y tiene su sede en las dependencias de dicho Departamento situadas en Vitoria-Gasteiz. No obstante, la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana podrá celebrar sesiones en cualquier otro lugar del territorio de la Comunidad Autónoma.

2.– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa lanerako batzorde izango da, eta honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– La Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana se constituye como comisión de trabajo con las siguientes funciones:

a) Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala gainbegiratzea osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sistemetan, esku-hartze prozesu osoan beharrezkoak diren koordinazio-tresnak eta jardunak izan badaudela eta abiarazten direla bermatzearren.

a) Supervisar la intervención integral en Atención Temprana desde los diferentes sistemas de salud, educativo y de servicios sociales, con el fin de garantizar la existencia y puesta en marcha de las actuaciones e instrumentos de coordinación necesarios a lo largo del proceso de intervención.

b) Esku-hartzeen garapena aztertzea eta ebaluatzea, disfuntzioak edo premia berriak detektatzeko eta, horiei erantzutearren, hobetzeko elementuak diseinatu ahal izateko, arretaren kalitatea etengabe hobetzeko ikuspegitik begiratuta.

b) Analizar y evaluar el desarrollo de las intervenciones con el fin de detectar disfunciones o nuevas necesidades y poder diseñar, en respuesta a las mismas, elementos de mejora desde una perspectiva de mejora continua de la calidad de la atención.

c) Koordinatzeko eta bideratzeko protokoloak aztertu eta proposatzea, eta jarduteko gidak prestatzea.

c) Analizar y proponer protocolos de coordinación y derivación, y elaboración de guías de actuación.

d) Arreta Goiztiarraren arloan ikerkuntza sustatzea.

d) Promover la investigación en el ámbito de la Atención Temprana.

e) Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseiluari gomendioak eta proposamenak helaraztea berez dagozkion eginkizunak garatzeko eta, bereziki, Kontseiluak lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten titulu, ikasketa eta lanbide-gaitasunen katalogoaren proposamena egin dezan.

e) Elevar recomendaciones y propuestas al Consejo Interinstitucional de Atención Temprana, para el desarrollo de las funciones que le son propias y, en particular, para la realización por aquel de la propuesta del catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que sirvan para la acreditación de la cualificación profesional.

f) Arreta Goiztiarreko dispositibo guztien ezarpenerako zerbitzuen plana diseinatzea.

f) Diseñar un plan de servicios para la implantación del conjunto del dispositivo de Atención Temprana.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralaren ebaluazioa egitea.

g) Realizar la evaluación de la intervención integral de Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Honako teknikari hauek izango ditu kide:

3.– Estará compuesta por el siguiente personal técnico:

a) Eusko Jaurlaritzan haur-politikaren arloan eskuduna den Zuzendaritzak proposatutako kide bat; idazkari izango da.

a) Una persona nombrada a propuesta de la Dirección competente en política de infancia del Gobierno Vasco, que llevará la secretaría.

b) Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak proposatutako kide bat.

b) Una persona nombrada a propuesta del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

c) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak proposatutako kide bat.

c) Una persona nombrada a propuesta de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

d) Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza Orokorrak proposatutako bi kide.

d) Dos personas nombradas a propuesta de la Dirección General de Innovación Educativa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

e) Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeetako arduradun izateko foru-aldundi bakoitzak proposatutako hiru kide.

e) Tres personas nombradas a propuesta de cada una de las Diputaciones Forales como responsables de los Equipos de Valoración de Atención Temprana.

f) Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeetako hiru kide (lurralde historiko bakoitzak proposatutako ordezkari bana).

f) Tres técnicos o técnicas de los Equipos de Valoración de Atención Temprana (un representante a propuesta de cada uno de los Territorios Históricos).

g) Euskadiko udalerrien elkarte adierazgarrienak proposatutako kide bat; Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen ordezkari izango da.

g) Una persona nombrada a propuesta de la Asociación de municipios de Euskadi más representativa, que actuará en representación de los Servicios Sociales de Base.

Aurreko paragrafoko b), c), d) eta e) letretan aipatutako kideak izango dira Batzordeko presidente, txandaka; urtero berrituko da postua.

La presidencia de la Comisión será ejercida de forma rotatoria por uno de los miembros consignados en las letras b), c), d) y e) del apartado anterior, renovándose con una periodicidad anual.

4.– Beharrezko iritziz gero, beste teknikari batzuek parte hartu ahal izango dute, eta profesional aditu gisa jardungo dute.

4.– Podrá contar, cuando lo estime necesario, con la participación de personas de nivel técnico que actuarán como profesionales expertos.

5.– Gizarte-zerbitzuen arloan eskuduna den sailburuak izendatuko ditu Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoa osatzen duten kideak, betiere Eusko Jaurlaritzaren gainerako Sailetatik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzutik, foru aldundietatik eta Euskadiko udalerrien elkarte adierazgarrienetik egindako izendapen-proposamenei jarraiki.

5.– El nombramiento de los miembros que integran la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana se realizará por quien ostente la titularidad del Departamento competente en materia de servicios sociales, de acuerdo con las propuestas de nombramiento realizadas por los demás Departamentos del Gobierno Vasco, por Osakidetza-Servicio vasco de salud, las Diputaciones Forales y la Asociación de municipios de Euskadi más representativa.

11. artikulua.– Arreta Goiztiarreko Taldeak.

Artículo 11.– Equipos de Atención Temprana.

Arreta Goiztiarraren egitura funtzionalean bi talde mota sartzen dira: Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT) eta Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET).

La Atención Temprana se estructurará funcionalmente en equipos de Valoración en Atención Temprana (EVAT) y en Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT).

12. artikulua.– Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT).

Artículo 12.– Equipos de Valoración en Atención Temprana (EVAT).

1.– Lurralde Historiko bakoitzak Arreta Goiztiarreko Balorazio Talde bat izango du, foru-aldundi bakoitzak –bere erakundeen antolaketa, araubidea eta funtzionamendua zehazteko dituen eskumenak baliatuta– erabakitzen duen departamentuari atxikita.

1.– Cada Territorio Histórico contará con un Equipo de Valoración en Atención Temprana, adscrito al Departamento que cada Diputación Foral determine, en ejercicio de sus competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones.

2.– Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea zuzeneko kudeaketa publikokoa izango da beti, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 60.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– El Equipo de Valoración en Atención Temprana será siempre de gestión pública directa, de conformidad con lo previsto en el artículo 60.2 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

3.– Dagozkion eginkizunak baliatzean, Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak honela jardungo du:

3.– En el ejercicio de sus funciones, el Equipo de Valoración en Atención Temprana actuará:

a) Arreta Goiztiarreko arduradun tekniko izango da Lurralde Historikoan, eta artatutako haur bakoitzari dagokion arreta-proposamen teknikoa helaraziko du dagokion organora.

a) Como responsable técnico de Atención Temprana en el Territorio Histórico, elevando al órgano que corresponda la propuesta técnica de atención correspondiente a cada niño o niña atendido.

b) Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeetarako erreferentziako balorazio-talde izango da lurralde historikoan.

b) Como Equipo de Valoración de referencia para los Equipos de Intervención en Atención Temprana del Territorio Histórico.

4.– Arreta Goiztiarrean esku hartzen duten hiru arloetako –osasuna, hezkuntza eta soziala– profesionalez osatuta egongo da, eta Lurralde bakoitzaren premien arabera dimentsionatuko da, baina gutxienez honako kide hauek izango ditu:

4.– Estará integrado por personas profesionales de los tres ámbitos que intervienen en la Atención Temprana –sanitario, educativo y social– y estará dimensionado conforme a las necesidades de cada Territorio, incluyendo al menos:

a) Osasun-arloari dagokionez, bi mediku honako espezialitate hauen artetik: pediatria, neonatologia, neuropediatria, errehabilitazioa edo haur-psikiatria.

a) Por parte de Salud, dos médicas o médicos de entre las siguientes especialidades: pediatría, neonatología, neuropediatría, rehabilitación o psiquiatría infantil.

b) Hezkuntza-arloari dagokionez, hezkuntza-premia berezietako bi aholkulari.

b) Por parte de Educación, dos asesores o asesoras de necesidades educativas especiales.

c) Gizarte-zerbitzuen arloari dagokionez, honako diziplina hauetatik profesional bana: errehabilitazio-medikuntza, psikologia klinikoa eta gizarte-lana.

c) Por parte de Servicios Sociales, una persona profesional de cada una de las siguientes disciplinas: medicina de rehabilitación, psicología clínica y trabajo social.

Diziplina bakoitzari dagokion kualifikazio akademikoa izateaz gain, Balorazio Taldeko profesional guztiek Arreta Goiztiarrarekin lotutako prestakuntza eta esperientzia izango dute eta, diziplinarteko irizpideei jarraiki, esku-hartzeak baloratzen, plangintzak eta jarraipena egiten eta koordinatzen lan egingo dute.

Además de con la cualificación académica propia de su disciplina, todas las personas profesionales del Equipo de Valoración contarán con formación y experiencia en Atención Temprana, y trabajarán, con criterios de interdisciplinariedad, en la valoración, planificación, seguimiento y coordinación de las intervenciones.

5.– Profesionalen talde horrek administrazioko eta kudeaketako laguntza izango du, inplikatutako erakundeen eta profesionalen arteko koordinazioa sarean bermatze aldera.

5.– Este equipo de personas profesionales contará con soporte administrativo y de gestión que asegure la coordinación en red entre las personas profesionales y entre las instituciones implicadas.

6.– Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeari honako eginkizun hauek dagozkio:

6.– Corresponde al Equipo de Valoración en Atención Temprana las siguientes funciones:

a) Arreta Goiztiarra eskatu duten haur eta familiei harrera egitea.

a) Acoger a los niños y niñas y a las familias solicitantes de Atención Temprana.

b) Kasuari buruzko informazio garrantzitsua biltzea, eta hala badagokio, beharrezkoak diren sistemen arteko kontsultak egingo ditu, garapenean trastornorik ba ote duen edo izateko arriskurik ba ote duen baloratzeko.

b) Reunir la información relevante del caso, realizando, en su caso, las consultas entre sistemas que resulten necesarias, a efectos de valorar la posible existencia de trastornos en el desarrollo o de riesgo de padecerlos.

c) Haurren eta haien familien premiak albait lasterren baloratzea, betiere haurraren garapenaren ikuspegi global eta ekologiko batetik begiratuta. Balorazio horretan, gurasoek ere parte hartuko dute, betiere Dekretu honen 6. artikuluko g) eta h) letretan aurreikusitako printzipioei jarraiki; hain zuzen ere, alde batetik, elkarrizketa eta parte-hartzea eta, bestetik, zerbitzuen borondatezkotasuna eta subsidiariotasuna.

c) Valorar las necesidades de los niños o niñas y sus familias a la mayor brevedad y desde una perspectiva global y ecológica de su desarrollo. En dicha valoración, se contará con la participación de los padres y madres, de conformidad con los principios de diálogo y participación y de voluntariedad y subsidiariedad de los servicios previstos en los apartados g) y h), respectivamente, del artículo 6 del presente Decreto.

d) Premien balorazio horretan oinarrituta, arreta-plan pertsonalizatua egitea; plan horretan, haurrari, haren familiari eta inguruneari dagozkien helburu orokorrak adierazteaz gain, esku-hartzearen modalitate terapeutikoa, maiztasuna, jarraipena eta aurreikusitako iraupena ere zehaztu beharko dira. Planean sailarteko jardunaren konpromisoa bilduko da, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldearentzat eta osasunaren, hezkuntzaren eta gizartearen arloetako Arreta Goiztiarreko beste agente batzuentzat aurreikusitako jardunak ere barnean hartuta. Plan hori egiteko garaian, gurasoek ere parte hartuko dute, betiere Dekretu honen 6. artikuluko g) eta h) letretan aurreikusitako printzipioei jarraiki; hain zuzen ere, alde batetik, elkarrizketa eta parte-hartzea eta, bestetik, zerbitzuen borondatezkotasuna eta subsidiariotasuna.

d) Elaborar, sobre la base de esa valoración de necesidades, un plan de atención personalizada que señale los objetivos generales en relación con el niño o la niña, su familia y su entorno, y especifique la modalidad terapéutica de intervención, su frecuencia, seguimiento y duración prevista. El plan recogerá el compromiso de actuación interdepartamental, con las actuaciones previstas, tanto para el Equipo de Intervención de Atención Temprana, como para otros agentes de la Atención Temprana del ámbito de salud, educativo o social. En la elaboración de dicho plan, se contará con la participación de los padres y madres, de conformidad con los principios de diálogo y participación y de voluntariedad y subsidiariedad de los servicios previstos en los apartados g) y h), respectivamente, del artículo 6 del presente Decreto.

e) Arreta-plan pertsonalizatuaren edukiaren berri ematea gurasoei, bai eta plana aplikatzeko Arreta Goiztiarreko zer Esku-hartze Taldera jo dezaketen ere.

e) Informar a los padres y madres del contenido definitivo del plan de atención personalizada así como del Equipo de Intervención en Atención Temprana al que pueden acudir para su aplicación.

f) Arreta-plan pertsonalizatua Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea atxikita dagoen Foru Aldundiak onartzeko aurkeztea; planean aurreikusitako jardunak eskatzeko beharrezkoak diren izapideak egitea; eta, hala badagokio, mendekotasunaren eta desgaitasunaren deklarazioa lortzeko eskaera izapidetzea. Eskaera horiek haurraren aitak, amak edo tutoreak sinatu behar ditu.

f) Someter el plan de atención personalizada a la Dirección de la Diputación Foral a la que se encuentra adscrito el Equipo de Valoración de Atención Temprana, para su aprobación; realizar los trámites necesarios para solicitar las actuaciones previstas en dicho plan; y tramitar, en su caso, la solicitud para obtener la declaración de dependencia y discapacidad. Dichas solicitudes deberán ir firmadas por el padre o la madre o por la persona tutora del niño o de la niña.

g) Dagokion aldizkakotasunarekin, arreta-plan pertsonalizatua gainbegiratzea eta ebaluatzea.

g) Supervisar y evaluar con la periodicidad oportuna el plan de atención personalizada.

h) Aurkeztu daitezkeen altak baimentzea eta kudeatzea, eta horrelako kasuetan, sistemen arteko trantsizioa prestatzea, batik bat, kasuaren koordinazioaren gaineko erantzukizunaren transmisioa, bai eta, hala badagokio, Arreta Goiztiarrean esku hartzeko zerbitzua emateari uzteko proposatzea ere.

h) Autorizar y gestionar las altas que se puedan presentar y preparar, en tales casos, la transición entre sistemas, en particular la transmisión de la responsabilidad sobre la coordinación de caso, así como, en su caso, proponer la finalización de la prestación del servicio de intervención en Atención Temprana.

i) Koordinazioa, arreta eta baliabide-sarea hobetzeko proposamenak egitea.

i) Realizar propuestas para la mejora de la coordinación, de la atención y de la red de recursos.

j) Sentsibilizazioko, prebentzioko, detekzioko, etengabeko prestakuntzako eta ikerketako jarduerak sustatzea eta horietan parte hartzea.

j) Promover y participar en actividades de sensibilización, prevención, detección, formación continua e investigación.

k) Dokumentuen artxiboa eta fitxategi automatizatuak konfidentzialtasun-berme guztiekin izatea, datu pertsonalen babesa arautzen duen araudiari jarraiki.

k) Mantener el archivo documental y los ficheros automatizados con todas las garantías de confidencialidad, de conformidad con la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

13. artikulua.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET).

Artículo 13.– Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT).

1.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeek diziplinarteko arreta terapeutikoa ematen diete haurrari, haren familiari eta inguruneari.

1.– Los Equipos de Intervención en Atención Temprana se dedican a la prestación de la atención terapéutica interdisciplinar al niño o niña, a su familia y a su entorno.

2.– Lurralde Historiko bakoitzean behar adina Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Talde egongo dira, kalitateari eta hurbiltasunari buruzko irizpideen arabera dimentsionatuta eta kokatuta; erreferentziako Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearekin estu-estu jardungo dute lankidetzan.

2.– Cada Territorio Histórico contará con los Equipos de Intervención en Atención Temprana necesarios, dimensionados y ubicados atendiendo a criterios de calidad y proximidad que actuarán en estrecha colaboración con el Equipo de Valoración de Atención Temprana de referencia.

3.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeek Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroetan jardungo dute, baina zentroek Dekretu honen IV. kapituluan arautzen diren baimenei eta homologazioari buruzko baldintzak bete beharko dituzte.

3.– Los Equipos de Intervención en Atención Temprana desarrollarán su labor en Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que deberán cumplir los requisitos de autorización y homologación regulados en el Capítulo IV del presente Decreto.

4.– Arlo biopsikosozialeko profesionalez osatuta egongo da, dagokien diziplinetako titulazioa eta Arreta Goiztiarreko espezializazioa dutela, Dekretu honen 22. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

4.– Estará integrado por personas profesionales del ámbito biopsicosocial, con titulación en sus correspondientes disciplinas y especialización en Atención Temprana, en los términos previstos en el artículo 22 del presente Decreto.

5.– Honako zerbitzu hauek eskainiko ditu: psikomotrizitatea, psikoterapia, gizarte-lana, psikopedagogia, psikologia, terapia okupazionala, gizarte-hezkuntza eta haurraren garapenerako egokiak izan daitezkeen bestelakoak.

5.– Ofrecerá servicios de psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, educación social y otros que puedan ser considerados adecuados para el desarrollo del niño o niña.

6.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Talde bakoitzak Osasunaren, Hezkuntzaren eta Gizarte Zerbitzuen Sistemetako profesionalen laguntza izango du; profesional horiek Taldeko teknikariekin bilduko dira behar den aldiro, beren ezarpen-eremuko haurren arretan diziplinartekotasun eta koordinazio handiagoa lortzearren.

6.– Cada Equipo de Intervención en Atención Temprana contará con la colaboración de personas profesionales de los Sistemas de Salud, Educación y Servicios Sociales que, con la periodicidad necesaria, se reunirán con el personal técnico del Equipo, a efectos de conseguir una mayor interdisciplinariedad y coordinación en la atención a los niños y niñas de su zona de implantación.

7.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeari honako eginkizun hauek dagozkio:

7.– Corresponde a los Equipos de Intervención en Atención Temprana las siguientes funciones:

a) 0-6 urteko haurrak artatzea eta tratatzea erreferentziako Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak diseinatu duen arreta-plan pertsonalizatuaren arabera.

a) Atender y tratar a la población infantil de 0 a 6 años, de acuerdo con el plan de atención personalizada diseñado desde el Equipo de Valoración de Atención Temprana de referencia.

b) Familiari eta inguruneari laguntzea, babesa ematea eta orientazioa eskaintzea.

b) Acompañar, apoyar, y orientar a la familia y a su entorno.

c) Osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen sistemetako profesionalekin lankidetza estuan lan egitea.

c) Trabajar en estrecha colaboración con las personas profesionales de los sistemas de salud, educativo y de servicios sociales.

d) Erreferentziako Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeari haurren bilakaeraren berri ematea, talde hark adierazitako jarraibideei eta aldizkakotasunari jarraiki, eta egoki iritzitako proposamenak egitea.

d) Informar al Equipo de Valoración en Atención Temprana de referencia de la evolución de los niños y niñas, de acuerdo con las pautas y la periodicidad que aquél señale y realizar las propuestas que considere adecuadas.

e) Sistemen arteko trantsizioak prestatzen laguntzea, eta Dekretu honen 19.5 artikuluan aurreikusitako bideratzeko txostena egitea.

e) Colaborar en la preparación de las transiciones entre sistemas, y elaborar el informe de derivación previsto en el artículo 19.5 del presente Decreto.

f) Sentsibilizazioko, prebentzioko, detekzioko, prestakuntzako eta ikerketako lanetan parte hartzea.

f) Participar en labores de sensibilización, prevención, detección, formación e investigación.

g) Dokumentuen artxiboa eta fitxategi automatizatuak konfidentzialtasun-berme guztiekin izatea, datu pertsonalen babesa arautzen duen araudiari jarraiki.

g) Mantener el archivo documental y los ficheros automatizados con todas las garantías de confidencialidad, de conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ARRETA GOIZTIARREKO ESKU-HARTZE TALDEEN (AGET) JARDUNERAKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA (EIAT)

14. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 14.– Normativa aplicable.

Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeek esku hartzeko prozedura bat etorriko da hurrengo artikuluetan biltzen diren berariazko xedapenekin, eta xedapen horietan aurreikusi ez denari dagokionez, Gizarte Zerbitzuetako Prestazio eta Zerbitzu Zorroa arautzen duen Dekretuan bildutako prozedurazko xedapenak aplikatu beharko dira, bai eta Foru Aldundiek –xedapen komun horiei jarraiki– ezartzen dituzten sarbideari buruzko prozedura espezifikoak ere.

El procedimiento para la intervención de los Equipos de Intervención en Atención Temprana obedecerá a las disposiciones que, con carácter específico, se recogen en los siguientes artículos, siendo de aplicación, en lo no previsto en las mismas, las disposiciones procedimentales contenidas en el Decreto que regule la Cartera de Prestaciones y Servicios de Servicios Sociales, así como los procedimientos específicos de acceso que, ajustándose a dichas disposiciones comunes, establezcan las Diputaciones Forales.

15. artikulua.– Esku-hartzea jasotzeko aukera izateko baldintzak.

Artículo 15.– Requisitos de acceso a la intervención.

1.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeen zerbitzua jasotzeko, garapenean trastornoak dituzten edo trastornoak izateko arriskua duten haurrek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

1.– Para recibir el servicio de los Equipos de Intervención en Atención Temprana, los niños y niñas que presenten trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) 0-6 urte izatea.

a) Tener entre 0 y 6 años.

b) Zerbitzua ematen duen Lurralde Historikoan erroldatuta egotea eskaera egiten den egunean.

b) Estar empadronada a la fecha de la solicitud en el Territorio Histórico que provea el servicio.

c) Zerbitzua ematen duen Lurralde Historikoan izatea zerga-egoitza.

c) Tener el domicilio fiscal en el Territorio Histórico que provea el servicio.

d) Garapenaren trastorno fisikoa, psikikoa edo zentzumenezkoa diagnostikatuta izatea, edo trastorno hori izateko arriskuan egotea, prematuritatea, sortzetiko nahasmenduak edo bestelako kausak direla medio.

d) Tener diagnosticado un trastorno físico, psíquico o sensorial, en el desarrollo, o presentar riesgo de padecerlo por prematuridad, alteraciones congénitas, factores psico-sociales u otras causas.

e) Arreta goiztiarreko zerbitzuak behar izatea dagokion Lurralde Historikoko Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT) egindako balorazioaren arabera.

e) Precisar servicios en Atención Temprana de acuerdo con la valoración realizada por el Equipo de Valoración en Atención Temprana correspondiente al Territorio Histórico.

2.– Zerbitzu hori doan izango da.

2.– El acceso a este servicio será gratuito.

16. artikulua.– Eskaera.

Artículo 16.– Solicitud.

1.– Erantzukizun publikoko Arreta Goiztiarra jaso ahal izateko, arreta hori behar duen haurraren gurasoek edo, hala badagokio, legezko ordezkariek aldez aurretik eskaera aurkeztu behar dute Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea atxikita dagoen Zuzendaritzan, Foru Aldundi bakoitzean.

1.– El acceso a la Atención Temprana de responsabilidad pública se realizará previa solicitud por parte de los padres y las madres o, en su caso, representantes legales del niño o niña que requiera dicha atención, dirigida a la Dirección a la que, en cada Diputación Foral, se encuentra adscrita el Equipo de Valoración en Atención Temprana.

2.– Arreta Goiztiarra jasotzeko modukoak izan daitezkeen egoeren detekzio goiztiarra inplikatutako hiru arloetako edozeinetatik egingo da. Profesionalen ustez Arreta Goiztiarreko talde teknikoek esku hartzea beharrezkoa denean, haurraren gurasoei edo tutoreei jakinaraziko diete eskaera bat egitea komeni zaiela; horretarako, dagozkien bideratze-txostenak prestatuko dituzte.

2.– La detección precoz de situaciones susceptibles de acceder a la Atención Temprana se realizará desde cualquiera de los tres ámbitos implicados. Cuando a juicio de las personas profesionales se requiera la intervención de los Equipos Técnicos de Atención Temprana, indicarán a los padres y las madres o tutores del niño o de la niña, la conveniencia de realizar una solicitud en este sentido, para lo cual prepararán los informes de derivación correspondientes.

3.– Foru Aldundi bakoitzak erabakitako eredu normalizatuaren arabera bete beharko da eskaera-orria; orri hori interesdunen eskura egongo da Arreta Goiztiarrean parte hartzen duten hiru arloetan Arreta Goiztiarreko esku-hartze sozialaren zerbitzura jotzea gomenda dezaketen zerbitzuetan eta, nolanahi ere, honako zerbitzu hauetan:

3.– La solicitud deberá cumplimentarse según el modelo normalizado que determine cada Diputación Foral, debiendo el mismo encontrarse a disposición de las personas interesadas en los servicios que, en cualquier de los tres ámbitos que intervienen en la Atención Temprana puedan aconsejar recurrir al servicio de intervención social en Atención Temprana y, en todo caso, en los siguientes:

– Euskal Osasun Sisteman haurrei arreta emateko zerbitzuetan;

– los servicios de atención a la infancia del Sistema Vasco de Salud;

– Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako zentroetan eta Berritzeguneetan;

– los centros de Educación Infantil y Primaria y los Berritzegunes;

– Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan edo Lurralde Historiko bakoitzean esleitutako bulegoetan;

– los Servicios Sociales de Base u oficinas asignadas en cada Territorio Histórico;

– Haurreskolak partzuergoaren mendeko haur-eskoletan, bai eta udalaren haur-eskoletan ere; eta

– las escuelas infantiles dependientes del Consorcio Haurreskolak, así como las de carácter municipal; y

– Foru Aldundi bakoitzak –bere erakundeen antolaketa, araubidea eta funtzionamendua zehazteko dituen eskumenak baliatuta– Lurralde Historikorako erreferentziako Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea atxiki duen foru-departamentuaren web-orrian.

– en la página web del Departamento Foral al que cada Diputación Foral, en ejercicio de sus competencias en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones, haya adscrito el Equipo de Valoración en Atención Temprana de referencia para el Territorio Histórico.

4.– Haurraren helbideari dagokion Lurralde Historikoko Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea atxikita dagoen Foru Aldundiko Zuzendaritzara bidali behar da eskaera; eskaera aurkezteko hainbat aukera daude:

4.– La solicitud irá dirigida a la Dirección a la que, en cada Diputación Foral, se encuentra adscrita el Equipo de Valoración en Atención Temprana correspondiente al Territorio Histórico del domicilio del niño o niña y podrá presentarse:

– Dagokion Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldean, zuzenean;

– Directamente ante el Equipo de Valoración en Atención Temprana que corresponda;

– 3. paragrafoan aipatutako lau zerbitzuetako edozeinetan; zerbitzu horiek, era berean, Lurralde Historikoan erreferentziakoa den Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea atxikita dagoen Foru Aldundiko Zuzendaritzara helaraziko dute; edo

– Ante cualquiera de los cuatro servicios referidos en el apartado 3, quienes a su vez la remitirán a la Dirección a la que, en cada Diputación Foral, se encuentra adscrita el Equipo de Valoración en Atención Temprana de referencia para el Territorio Histórico; o

– Telematikoki, baliabide teknikoak erabilgarri eta ziurtatuta daudenean.

– Telemáticamente, cuando los medios técnicos estén disponibles y asegurados.

5.– Eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

5.– La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

– Familia-liburuaren fotokopia.

– Fotocopia del libro de familia.

– Eskaera legezko ordezkariaren bitartez egiten baldin bada, ordezkaritza hori egiaztatzen duen agiriaren kopia.

– Si la solicitud se realiza a través de representante legal, copia acreditativa de dicha condición.

– Errolda-ziurtagiria.

– Certificado de empadronamiento.

– Eskatzaile atzerritarren kasuan, AIZren fotokopia.

– Fotocopia del NIE, en el caso de solicitantes extranjeros.

– Adingabea inplikatutako beste osasun- edo hezkuntza-sistema batetik bideratzen denean, bideratzeko formularioa, xedapen gehigarrian aurreikusitako koordinatzeko eta bideratzeko protokoloei jarraiki.

– Cuando el menor sea derivado de los otros sistemas de salud o educación implicados, formulario de derivación, acorde con los protocolos de coordinación y derivación, previstos en la disposición adicional.

– Arreta Goiztiarreko balorazioa egiteko garrantzitsuak diren txosten teknikoak; lehenengo hitzorduan txosten osagarriak ere aurkez daitezke (medikoak, sozialak, psikologikoak, pedagogikoak).

– Informes técnicos significativos para el objeto de la valoración en Atención Temprana, sin perjuicio de adjuntar informes complementarios (médicos, sociales, psicológicos, pedagógicos) en la primera cita.

17. artikulua.– Proposamena eta Ebazpena.

Artículo 17.– Propuesta y resolución.

1.– Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearen eskaera jasotakoan, Taldeak haurraren eta haren familiaren eta ingurunearen premiak baloratuko ditu, 12. artikuluaren 6.b) eta 6.c) letretan aurreikusitako baldintzetan.

1.– Recibida la solicitud en el Equipo de Valoración en Atención Temprana, el Equipo procederá a la valoración de necesidades del niño o niña y de la familia y su entorno, en los términos previstos en los apartados 6.b) y 6.c) del artículo 12.

2.– Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak atxikita dagoen Zuzendaritzara igorriko du ebazpen-proposamena. Proposamen horretan, Arreta Goiztiarreko esku-hartze zerbitzua emateari edo ukatzeari buruzko iritzia adierazi beharko du. Proposamenean ematea gomendatzen badu, arreta-plan pertsonalizatua ere txertatu beharko du.

2.– El Equipo de Valoración en Atención Temprana elevará la propuesta de resolución al órgano correspondiente de la Dirección de la que dependa. Dicha propuesta se pronunciará sobre la concesión o denegación del servicio de intervención en Atención Temprana. Cuando la propuesta recomiende la concesión, incluirá el plan de atención personalizada.

3.– Zuzendaritza eskudunak, proposamena ikusita, esku-hartze zerbitzua emateko edo ukatzeko ebazpena emango du 14. artikuluan aipatutako araudian aurreikusitako epeen barruan.

3.– La Dirección competente, a la vista de la propuesta, dictará la correspondiente resolución de concesión o denegación del servicio de intervención, en los plazos previstos en la normativa referida en el artículo 14.

4.– Zerbitzua emateko ebazpena ematen delarik, zerbitzua Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko zer zentrotan emango den zehaztu beharko da.

4.– Cuando se dicte resolución de concesión, se indicará en la misma el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que prestará el servicio.

5.– Arreta Goiztiarreko esku-hartzea ematea onartu ostean, lehenbailehen hasi beharko da zerbitzua jasotzen eta, gehienez ere, hilabeteko epean ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.

5.– Una vez concedida la intervención en Atención Temprana, el acceso a la misma deberá producirse en el plazo más breve posible y como máximo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución.

18. artikulua.– Arreta Plan Pertsonalizatua.

Artículo 18.– Plan de Atención Personalizada.

1.– Haurren eta haien familien premien balorazioan oinarrituta, Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak Arreta Plan Pertsonalizatua diseinatuko du eta, bertan, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak eta haurrari arreta ematen parte hartzen duten gainerako profesionalek –osasunaren, hezkuntzaren edo gizartearen arloetakoek– zer jardun garatuko dituzten zehaztu beharko da. Zehazki, honako jarduera-arlo hauek aurreikusi behar dira:

1.– Sobre la base de la valoración de necesidades de los niños o niñas y sus familias, el Equipo de Valoración en Atención Temprana diseñará el Plan de Atención Personalizada en el que se especificarán las actuaciones a desarrollar, tanto por parte del Equipo de Intervención de Atención Temprana como por parte de otros profesionales que participan en la atención del niño o niña, dependientes de los ámbitos sanitario, educativo, o social. En concreto, se contemplarán las siguientes áreas de actuación:

a) Haurrari arreta emateko arloa; zer zerbitzu eman behar diren, zer maiztasunarekin eta bakoitzak zenbateko iraupena izango duen zehaztu behar da. Honako hauek izan daitezke beharrezko zerbitzuak: Psikomotrizitatea, psikoterapia, fisioterapia, logopedia, gizarte-lana, psikopedagogia, psikologia, terapia okupazionala, gizarte-hezkuntza eta bestelakoak.

a) Área de atención al niño o niña, en la que se definirán los servicios que deben prestarse, así como la frecuencia y duración de cada uno de ellos. Los servicios necesarios pueden ser: Psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, educación social y otros.

b) Familiari eta tutoreei arreta emateko arloa; familiari laguntza eta orientabidea emateko ekintzak zehaztuko dira.

b) Área de atención a la familia y personas tutoras, en la que se especificarán las acciones de apoyo y orientación dirigidas a la familia.

c) Ikastetxean arreta emateko arloa; Berritzegune Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroekin batera, helburu pedagogikoak zehaztuko dira.

c) Área de atención en la escuela, en el que se especificarán los objetivos pedagógicos en colaboración con los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa-Berritzegunes.

d) Ingurunean esku hartzeko arloa; beste gizarte-zerbitzu batzuekin batera, oztopo fisikoak eta sozialak gainditzera bideratutako jardunak diseinatu eta gauzatuko dira, betiere haur bakoitzaren ingurune naturala aintzat hartuta.

d) Área de intervención en el entorno, en el que se diseñarán y realizarán, en colaboración con otros servicios sociales, las actuaciones dirigidas a la superación de barreras físicas y sociales, teniendo en cuenta el entorno natural de cada niño o niña.

Arreta-plan pertsonalizatuan biltzen diren jardun guztiak diziplinartekotasun-irizpideei jarraiki diseinatu eta eman beharko dira.

Todas las actuaciones que se integren en el plan de atención personalizada deberán diseñarse y prestarse atendiendo a criterios de interdisciplinariedad.

2.– Arreta-plan pertsonalizatuan honako alderdi hauek ere zehaztuko dira:

2.– El plan de atención personalizada también definirá:

a) Garatu beharreko jardunak, dela AGETak, dela haurrari eman beharreko arretan parte hartzen duten osasunaren, hezkuntzaren edo gizartearen arloetako beste profesional batzuek.

a) Las actuaciones a desarrollar, tanto por parte del EIAT, como por parte de otros profesionales que participan en la atención del niño o niña, dependientes de los ámbitos sanitario, educativo o social.

b) Planean bildutako esku-hartzeen programazioa; esku-hartze horien maiztasuna eta iraupena ere finkatu behar dira.

b) La programación de las intervenciones contenidas en el plan, con indicación de su frecuencia y de su duración.

c) Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeko profesionalen arteko koordinaziorako gordeko diren denboren maiztasuna eta iraupena, bai eta haurrari eta haren familiari arreta aldi berean ematen ari diren beste sistema batzuetako profesionalekin ere.

c) La frecuencia y duración de los tiempos reservados a la coordinación entre las personas profesionales del Equipo de Intervención en Atención Temprana, así como con las personas profesionales de los otros sistemas que estén atendiendo simultáneamente al niño o a la niña y a su familia.

d) Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldearen eta Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearen arteko koordinaziorako gordeko diren denboren maiztasuna eta iraupena.

d) La frecuencia y duración de los tiempos reservados a la coordinación entre el Equipo de Intervención en Atención Temprana y el Equipo de Valoración en Atención Temprana.

19. artikulua.– Arreta Goiztiarra amaitzea.

Artículo 19.– Finalización de la Atención Temprana.

1.– Arreta Goiztiarreko esku-hartze zerbitzua emateari uzteko arrazoi izango dira honako hauek:

1.– Serán causas de finalización de la prestación del servicio de intervención en Atención Temprana las siguientes:

a) Arreta-plan pertsonalizatuan finkatutako helburuak bete izana.

a) Cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de atención personalizada.

b) Arreta jasotzen duen haurrak zerbitzuan sartzeko eta egoteko gehieneko adina (6 urte) gainditu izana.

b) Superación de la edad límite de acceso y permanencia en el servicio por parte del niño o niña atendido (6 años).

c) Gurasoek edo tutoreek borondate hori esanbidez adierazi izana; adierazpen hori indarreko ordenamendu juridikoan aurreikusitako baldintzetan eta mugekin egin behar da, ordenamendu horretan haurrei eta nerabeei onartzen zaizkien eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatuko direla bermatu eta babestuta.

c) Voluntad expresa de los padres y las madres o personas tutoras, que habrá de producirse en los términos y con los límites previstos en el ordenamiento jurídico vigente, de forma que quede garantizado y se salvaguarde el respeto a los derechos individuales y colectivos reconocidos en el mismo a los niños, niñas y adolescentes.

d) Zerbitzua behar bezala emateko ezarritako arauak ez betetzea. Horrelako kasuetan, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak proposamena egin aurretik entzunaldiaren izapidea bete beharko da, eta gero, Taldea atxikita dagoen zuzendaritzara helaraziko da proposamena, ebazpena eman dezan.

d) Incumplimiento de las normas establecidas para una correcta prestación del servicio. En tales casos, se deberá dar trámite de audiencia previamente a la propuesta del Equipo de Valoración en Atención Temprana que se elevará a resolución de la Dirección de la que dependa.

2.– a) eta b) letretan adierazitako kasuetan, arreta amaitzeko prozesua gutxienez bi hilabete lehenago abiarazi beharko da, benetan ezeztatu aurretik. Egoerak c) eta d) letretan adierazitakoarekin bat datozelarik, prozesuari berehala ekingo zaio baina berehalakotasun horrek ez du esan nahi trantsizio-prozesuan kalitatea murriztu behar denik, ez eta horretarako xedatutako protokoloak alde batera utzi behar direnik ere.

2.– En los supuestos señalados en los apartados a) y b), el proceso de finalización de la atención deberá iniciarse al menos dos meses antes de su efectiva resolución. Cuando las situaciones se correspondan con lo expuesto en los apartados c) y d), el proceso se iniciará de inmediato, sin que de esa inmediatez pueda deducirse reducción de la calidad del proceso de transición, ni del uso de los protocolos establecidos al respecto.

3.– 0-6 urteko aldian, etxez aldatzeagatik edo Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroa aldatzea dakarten bestelako arrazoiengatik sistema batetik besterako aldaketa ez da altatzat hartuko, bideratzetzat baizik, eta kasu horretan, horretarako xedatutako protokoloak bete beharko dira.

3.– El tránsito entre sistemas debido a cambios de domicilio u otras circunstancias que requieran cambio de Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, durante el periodo de 0 a 6 años, no se considerará alta, sino derivación, en cuyo caso se seguirán los protocolos que se establezcan al efecto.

4.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeen zerbitzuak amaitzeak ez du esan nahi haurraren eta haren familiaren premiei erantzuten jarraituko zaiela bermatzeko Lehen edo Bigarren mailako Arretako Gizarte Zerbitzuek edo Osasun eta Hezkuntza Zerbitzuek –euren eskumenak garatzean– egin beharreko jarraipena eta esku-hartzea alde batera utzi behar direnik. Esku-hartzearen eta jarraipenaren kasu horietan, diziplinarteko koordinazioari eustea gomendatzen da.

4.– La finalización de los servicios de los Equipos de Intervención en Atención Temprana no excluye el seguimiento ni la intervención que los Servicios Sociales de Atención Primaria o Secundaria, o los Servicios Sanitarios y Educativos deban llevar a cabo para garantizar la continuidad de la respuesta a las necesidades del niño o niña y su familia, en el desarrollo de sus propias competencias. En ambos casos, intervención y seguimiento, se recomienda el mantenimiento de la coordinación interdisciplinar.

5.– Kasu guzti-guztietan, arreta amaitzen delarik, bideratze-txosten bat egin behar da; txosten horretan honako datu hauek zehaztu behar dira: zer esku-hartze egin diren, horien maiztasuna eta iraupena, zer emaitza lortu diren eta, hala badagokio, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak zer jarraibide gomendatzen dituen jarraipena egiteko.

5.– En todos y cada uno de los casos, cuando finalice la atención se elaborará un informe de derivación, que explicite las intervenciones realizadas, su frecuencia y duración, los resultados alcanzados y las pautas que, en su caso, se recomiendan desde el Equipo de Intervención en Atención Temprana para su seguimiento.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
HAURREN GARAPENEKO ETA ARRETA GOIZTIARREKO ZENTROAK
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA

20. artikulua.– Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroak.

Artículo 20.– Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

1.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroetan kokatuta egoten dira, eta handik gauzatzen dituzte esku-hartzeak, kasuan kasu kokatuta dagoen Lurralde Historikoari dagokion Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearekin lankidetzan eta koordinatuta jardunda.

1.– Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana son las estructuras en las que se ubican los Equipos de Intervención en Atención Temprana y desde donde ejecutan sus intervenciones, en colaboración y coordinación con el Equipo de Valoración en Atención Temprana correspondiente al Territorio Histórico en el que en cada caso se encuentre ubicado.

2.– IV. kapituluko xedapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentro guztiei aplikatuko zaizkie, dela erantzukizun publikokoei –kudeaketa publikoa edo kudeaketa pribatu itundua, kontratatua edo hitzarmenduna izan dezakete–, dela titulartasun eta kudeaketa pribatua izanik, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman txertatu gabekoei.

2.– Las disposiciones del Capítulo IV se aplicarán a todos los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto a los de responsabilidad pública, ya sean de gestión pública o de gestión privada concertada, contratada o con convenio, como a los de titularidad y gestión privada no integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

21. artikulua - Administrazio-jardunen araubidea.

Artículo 21.– Régimen de actuaciones administrativas.

1.– Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroak dagozkien baimen-emate, erregistro, homologazio eta ikuskaritzako administrazio-jardunei atxikiko zaizkie, eta hauen erakunde titularraren izaera publiko edo pribatua aintzat hartuko da, betiere Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean; Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko den martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuan; eta Gizarte Zerbitzuen Erregistroei buruzko uztailaren 24ko 155/2012 Dekretuan aurreikusitako baldintzetan.

1.– Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana estarán sujetos a las actuaciones administrativas de autorización, registro, homologación e inspección que les correspondan, atendiendo a la naturaleza pública o privada de la entidad titular de los mismos, en los términos previstos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Decreto 155/2012, de 24 de julio, de Registros de Servicios Sociales.

2.– Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentro publikoek hurrengo artikuluetan xedatuko diren eskakizunak bete beharko dituzte materialei, eginkizunei eta langileei dagokienez.

2.– Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de titularidad pública deberán reunir los requisitos materiales, funcionales y de personal que se establecen en los siguientes artículos.

3.– Administrazio eskudunak baimendu ahal izateko, erakunde pribatuen mendeko Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek hurrengo artikuluetan xedatuko diren eskakizunak bete beharko dituzte materialei, eginkizunei eta langileei dagokienez, dela Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman txertatutako erantzukizun publikoaren esparruan jarduten badute, zerbitzuak Administrazio publikoekin itunduta, kontratatuta edo hitzartuta, dela Sistema horretan txertatu gabe jarduten badute.

3.– Para ser autorizados por la Administración competente, los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana dependientes de entidades privadas deberán cumplir los requisitos materiales, funcionales y de personal, establecidos en los siguientes artículos, tanto si actúan en el marco de la responsabilidad pública integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, mediante la concertación, el contrato o el convenio de sus servicios con las Administraciones públicas, como si actúan sin integrarse en dicho Sistema.

4.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman txertatzeko, Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentro pribatuak homologatu egin behar dira aldez aurretik; homologazio hori lortzeko, Dekretu honen 25. artikuluan kalitateari, eraginkortasunari eta kostu ekonomiko eta sozialari buruz xedatzen diren irizpideak bete beharko dituzte.

4.– Para integrarse en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de titularidad privada requerirán su previa homologación, debiendo cumplir, para obtenerla, los criterios de calidad, eficacia y coste económico y social que se establecen en el artículo 25 del presente Decreto.

Aldez aurreko homologazioa nahitaezko betekizuna da zentroarekin ituna, kontratua edo hitzarmena egin ahal izateko zerbitzuak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren esparruan eman ditzan, baina homologazio horrek ez du eskubiderik ematen ituna, kontratua edo hitzarmena eskatzeko, betiere Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 59.3 artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.

Si bien la previa homologación constituye un requisito preceptivo para que el centro pueda ser concertado, contratado o convenido para la prestación del servicio en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales, no otorga el derecho a exigir ni la concertación, ni la contratación, ni el convenio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

22. artikulua.– Langileei dagozkien betekizunak.

Artículo 22.– Requisitos de personal.

1.– Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentro bakoitzean Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Talde bat egongo da –Talde hori 13. artikuluan arautzen den moduan–, eta honako eginkizun hauen artetik gutxienez hiru betetzeko titulazio edo kualifikazio egokia duten profesionalak, gutxienez, izan beharko ditu talde horretan:

1.– Cada Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberá contar con un Equipo de Intervención en Atención Temprana, en los términos en los que éste se regula en el artículo 13, compuesto como mínimo por personas profesionales con la titulación o cualificación adecuada para el ejercicio de, al menos, tres de las siguientes funciones:

a) Psikomotrizitatea.

a) Psicomotricidad.

b) Psikoterapia.

b) Psicoterapia.

c) Fisioterapia.

c) Fisioterapia.

d) Logopedia.

d) Logopedia.

e) Gizarte-lana.

e) Trabajo social.

Norbere diziplinari dagokion kualifikazioa izateaz gain, Arreta Goiztiarrean espezializatutako prestakuntza ere izan beharko dute, edo bestela, espezializatutako esperientzia.

Además de la cualificación correspondiente a su disciplina, contarán con una formación especializada en Atención Temprana, o experiencia especializada.

Lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoa Eusko Jaurlaritzak finkatuko du, Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoaren irizpide eta gomendioetan oinarrituta Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseiluak aldez aurretik proposamena eginda, eta betiere 9.2 artikuluaren h) letran eta 10.2 artikuluaren e) letran aurreikusitakoari jarraiki.

El catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que sirvan para la acreditación de la cualificación profesional se determinará por el Gobierno Vasco, previa propuesta realizada por el Consejo Interinstitucional de Atención Temprana en base a los criterios y recomendaciones técnicas de la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana, todo ello, de conformidad con lo previsto en el apartado h) del artículo 9.2 y en el apartado e) del artículo 10.2.

2.– Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Talde bakoitzak honako profesional hauekin koordinatu beharko du eta laguntza eskatu beharko die, osasunaren, hezkuntzaren eta gizartearen arloetatik haurrak artatzen dituzten profesional diren aldetik:

2.– Cada Equipo de Intervención en Atención Temprana se coordinará y solicitará el apoyo de las siguientes personas profesionales que, desde el ámbito sanitario, educativo y social, atienden a los niños y niñas:

a) Lehen mailako arretako eta ospitaleko pediatrak, haur eta gazteen osasun mentaleko zentroetako profesionalak eta Euskal Osasun Sistemako gizarte-langileak.

a) Pediatras de Atención Primaria y Hospitalaria, profesionales de los Centros de Salud Mental Infanto Juvenil y trabajadoras o trabajadores sociales del Sistema Vasco de Salud.

b) Haur eta Lehen Hezkuntzako Zentroetako tutore eta aholkulariak, eta Haur Eskoletako edo Haurtzaindegietako hezitzaileak.

b) Tutores y consultores de los Centros de Educación Infantil y Primaria, así como educadores de las Escuelas Infantiles o Guarderías.

c) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako gizarte-langileak.

c) Trabajadoras o trabajadores sociales del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

3.– Zentro bakoitzak zuzendari bat edo zuzendaritza-eginkizunen arduradun bat izan beharko du zentroaren kudeaketan eta administrazioan.

3.– Cada Centro deberá contar con una persona directora o responsable con funciones directivas en la gestión y administración del centro.

23. artikulua.– Betekizun materialak.

Artículo 23.– Requisitos materiales.

Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek honako betekizun material hauek bete beharko dituzte:

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberán cumplir los siguientes requisitos materiales:

a) Irisgarritasuna. Erabat irisgarriak izango dira, bai kanpotik, bai barrutik, Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean eta lege hori garatzeko araudian –bereziki, Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan– aurreikusitako baldintzetan.

a) Accesibilidad. Serán totalmente accesibles, tanto externa como internamente, en los términos previstos en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y su normativa de desarrollo, en particular, el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

b) Kokapena. Herriguneetan kokatuta egon beharko dute, hiri- nahiz landa-eremuetan, eta erraz iristeko aukera ematen duten garraiobide publikoetatik gertu. Zentroen kokapena hautatzeko garaian, baliabideak zonifikatzeko zentzuzko irizpideei jarraiki aukeratu behar da eremu geografikoa edo ingurunea, Dekretu honen 9.2.f) eta 10.2.f) artikuluetan aipatutako zerbitzu-planaren arabera.

b) Ubicación. Deberán estar situados en núcleos poblacionales, urbanos o rurales, y estar próximos a transportes públicos que faciliten el acceso. La zona geográfica o entorno elegido para su ubicación debe responder a criterios racionalizados de zonificación de recursos, en acuerdo con el plan de servicios referido en los artículos 9.2.f) y 10.2.f) del presente Decreto.

c) Ezaugarri arkitektonikoak. Oro har, Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek, beren tamainaren eta ezaugarrien arabera, osasun- eta hirigintza-arloari, arlo arkitektonikoari eta segurtasunari eta higieneari dagokionez, indarreko legedian xedatutako ezaugarriak bete beharko dituzte, babes akustikoarekin, baldintza termikoekin eta suteen aurkako babesarekin zerikusia duten baldintzak barne. Barruko eta kanpoko akaberako materialak erraz garbitzeko eta mantentzeko modukoak izango dira, itxura ona izango dute eta erabilera intentsiboarekiko iraunkorrak izango dira.

c) Características arquitectónicas. Con carácter general, los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberán cumplir, en función de su tamaño y características, las condiciones estipuladas en la legislación vigente en materia sanitaria, urbanística, arquitectónica y de seguridad e higiene, incluidos los requisitos relacionados con la protección acústica, las condiciones térmicas y la protección contra incendios. Los materiales de acabado interior y exterior serán fáciles de limpiar y mantener, con buena apariencia y resistentes al uso intenso.

d) Argiztapena eta aireztapena. Gela guztiek –bainugelek eta komunek izan ezik– behar adinako argiztapen eta aireztapen naturala izan beharko dute. Gainerako gelek behar adinako argiztapen artifiziala eta aireztapen-sistema bat edo airea berriztatzeko sistema bat izan beharko dute.

d) Iluminación y ventilación. Todas las dependencias, salvo las destinadas a baños y aseos y las destinadas a archivo o almacenamiento, deberán disponer de suficiente iluminación y ventilación natural. Las demás deberán contar con iluminación artificial suficiente y con un sistema de ventilación o renovación de aire.

e) Berokuntza eta klimatizazioa. Kasu bakoitzean beharrezkotzat hartzen diren klimatizazio-elementuak izango dituzte, behar adinako segurtasun-neurriekin, eta ezaugarriei dagokienez, indarrean dagoen araudira egokituak. Nolanahi ere, berokuntza-ekipamendua izango dute, eta ekipamendu horrek ezin izango du ukituta erredurak sor ditzakeen bero-iturririk jarri erabiltzaileen eskura.

e) Calefacción y climatización. Dispondrán de los elementos de climatización que se estimen necesarios en cada caso, con medidas de seguridad suficientes, adaptados en sus características a la normativa vigente. En todo caso, dispondrán de un equipamiento de calefacción que no podrá poner al alcance de las personas usuarias fuentes de calor susceptibles de producir quemaduras por contacto.

f) Mugaketa fisikoa eta funtzionala. Eraikin berean beste gizarte-ekipamendu batzuk ere kokatzen direlarik, mugaketa fisiko eta funtzional argia bermatu beharko da.

f) Delimitación física y funcional. Cuando se ubiquen en edificios en los que también se ubiquen otros equipamientos sociales, será necesario garantizar una clara delimitación física y funcional.

g) Diseinua eta ekipamendua. Zentroetako altzarien eta ekipamenduen diseinuak eta banaketak honako betekizun hauek bete beharko ditu:

g) Diseño y equipamiento. El diseño y la distribución del mobiliario y del equipamiento de los Centros deberán en todo caso cumplir los siguientes requisitos:

– Haur-kotxeekin eta orgatxoekin edo gurpildun aulkiekin maniobratzeko aukera eman behar dute.

– Permitirán maniobrar con carritos y sillas infantiles, o con sillas de ruedas.

– Segurtasunari dagokionez, erabiltzaileen ezaugarrietara egokitutakoak izango dira.

– Estarán adaptadas en materia de seguridad a las características de las personas usuarias.

– Lur atsegina, irristagaitza eta erraz garbitzeko modukoa izango dute.

– Tendrán suelo cálido, antideslizante y de fácil limpieza.

h) Giroa. Esku-hartzeak giro lasaian egin behar dira, kanpoan edo barnean zaratarik izan gabe.

h) Ambiente. Las intervenciones deberán realizarse en un ambiente tranquilo y sin ruidos internos o externos.

i) Suteen aurkako babesa. Suteen aurkako ekipamendua izango dute, eta, bereziki, ke-detektagailuak, su-itzalgailua eta ebakuazio-plana.

i) Protección contra incendios. Dispondrán de equipamiento contra incendios, en particular de detectores de humo, extintores y plan de evacuación.

j) Zentroak honako jarduera hauetarako guneak izango ditu:

j) El Centro contará con espacios dirigidos a las siguientes actividades:

1) Administrazioa.

1) Administración.

2) Arreta Espezializatua, esku-hartze terapeutikoko Areei dagozkien tratamendua eta esku-hartzea egiteko guneak. Honako hauek izango ditu:

2) Atención Especializada, espacios para realizar la intervención y tratamiento correspondiente a las diferentes Áreas de intervención terapéutica. Incluirá:

– Esku-hartze terapeutikoa egiteko gelak: psikologia, logopedia, fisioterapia eta psikomotrizitatea.

– Estancias para la intervención terapéutica: psicología, logopedia, fisioterapia y psicomotricidad.

– Profesional teknikarientzako eta bilera teknikoak egiteko gelak.

– Estancias a disposición de las personas profesionales técnicos y para celebrar reuniones técnicas.

3) Zerbitzu Orokorrak; honako hauek izango dituzte:

3) Servicios Generales, que incluyen:

– Harreragunea edo atondoa.

– Zona de recepción o vestíbulo.

– Artxiboaren gunea.

– Espacio para archivo.

– Itxarongela.

– Zona de espera.

– Langileentzako komuna.

– Aseo para el personal.

– Egokitutako komuna, haurtxoentzako aldaleku eta guzti.

– Aseo adaptado, con cambiador para bebés.

– Haurrak aldatzeko eta janzteko tokia, ur bero eta guzti.

– Espacio para cambiar y vestir a los niños y niñas con dispositivos de agua caliente.

– Ekipamendu, material eta produktuen biltegia.

– Almacén de equipamientos, materiales y productos.

4) Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroa dagoen eraikin berean beste gizarte-ekipamendu batzuk ere baldin badaude, zerbitzu orokor komunak partekatuak izan daitezke.

4) Cuando los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana se encuentren en edificios en los que también se ubiquen otros equipamientos sociales, los servicios generales comunes podrán ser compartidos.

k) Oinarrizko ekipamenduak. Oinarrizko ekipamendua honako hau izango da:

k) Equipamientos Básicos. Contarán con el siguiente equipamiento básico:

1) Administrazio-arearen berezko ekipamendua, harrerako, administrazioko, zuzendaritzako eta kudeaketako eginkizunak betetzeko; halaber:

1) Equipamiento propio del área administrativa para las funciones de recepción, administración, dirección y gestión, así como:

– Ekipo informatikoa. Inprimagailua, Interneterako konexioa eta posta elektronikoa dituen ordenagailua.

– Equipo informático. Ordenador con impresora, conexión a Internet y correo electrónico.

– Telefonoa eta erantzungailu automatikoa telefonoan.

– Teléfono y contestador automático telefónico.

– Iradokizun eta kexak jasotzeko postontzia, erabiltzaileek erraz ikusteko eta eskuratzeko tokian.

– Buzón de sugerencias y quejas, ubicado en un sitio visible para las personas usuarias y a su alcance.

2) Zerbitzuak ematea ahalbidetuko duen ekipamendu teknikoa:

2) Equipamiento técnico que posibilite la prestación de servicios:

– Ebaluazioa, diagnostikoa eta tratamendua egiteko materiala: testa, ebaluazio diagnostikoa eta jarraipena egiteko probak.

– Material adecuado para evaluación, diagnóstico y tratamiento: test, pruebas de evaluación diagnóstica y seguimiento.

– Material didaktikoa.

– Material didáctico.

– Logopediako, fisioterapiako eta psikomotrizitateko materiala.

– Material de logopedia, fisioterapia y psicomotricidad.

– Ikus-entzunezko gailuak.

– Aparatos audiovisuales.

– Egokitutako altzariak.

– Mobiliario adaptado.

– Higiene pertsonalerako tresnak.

– Utensilios de higiene personal.

– Material bibliografikoa.

– Material bibliográfico.

– Artxibagailuak.

– Archivadores.

24. artikulua.– Betekizun funtzionalak.

Artículo 24.– Requisitos funcionales.

1.– Profesionalek diziplinartekotasun-irizpideen arabera lan egin beharko dute.

1.– Las personas profesionales deberán trabajar con criterios de interdisciplinariedad.

2.– Profesionaletako batek erantzukizuneko, zuzendaritzako, ordezkaritzako eta koordinazio teknikoko eginkizun bereziak beteko ditu. Alde batetik, eginkizun hori eta, bestetik, zentroaren kudeaketan eta administrazioan zuzendari izateko eginkizuna pertsona berak bete ditzake, edo ez.

2.– Uno de los miembros del equipo profesional ejercerá especiales funciones de responsabilidad, dirección, representación y coordinación técnica. Esta función, y la correspondiente a la dirección en la gestión y administración del centro, podrán recaer o no, en la misma persona.

3.– Haur bakoitzak eta haren familiak erreferentziako teknikari bat izango du esleituta; esleipen horren berri emango zaio familiari, esleitutako erreferentziako profesionalaren izena zein den adierazita.

3.– Cada niño o niña y su familia tendrá asignado un técnico o técnica de referencia; dicha asignación será comunicada a la familia, con indicación del nombre de la persona profesional de referencia asignada.

4.– Praktika profesionalek Dekretu honetan eta arretan esku hartzen duten lanbideen berezko kode deontologikoetan biltzen diren jarduteko jarraibideetara egokitu behar izango dute.

4.– Las prácticas profesionales deberán adecuarse a las disposiciones normativas del presente Decreto, así como a las pautas de actuación recogidas en los códigos deontológicos propios de las diferentes profesiones que intervienen en la atención.

5.– Haur bakoitzarentzat eta haren familiarentzat esku-hartze programa bat garatu beharko da, eta programa horretan Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak egindako arreta-plan pertsonalizatua beteko dela bermatu beharko da. Planaren aplikazioari etengabeko jarraipena egingo zaio, zer nolako bilakaera izan duen jakiteko eta orientazioa nahiz esku-hartzea egokienak eta eraginkorrenak ote diren, edo berriz planteatu behar ote diren erabakitzeko. Jarraipen hori egiteko, Arreta Goiztiarreko talde guztiak diziplinarteko bilerak egingo ditu aldizka, kasuaren bilakaera aztertzeko eta esku-hartzeak aplikatzeko garaian sor litezkeen zalantzak argitzeko eta bateratzeko.

5.– Deberá desarrollarse para cada niño o niña y su familia un programa de intervención que garantizará la ejecución del plan de atención personalizada elaborado por el Equipo de Valoración en Atención Temprana. Su aplicación deberá ser objeto de seguimiento continuado, con el fin de conocer la evolución y de determinar si la orientación y la intervención son las más adecuadas y eficaces o si conviene replantearlas. Dicho seguimiento se hará mediante la celebración de reuniones periódicas interdisciplinares de todo el equipo de Atención Temprana para la revisión de la evolución del caso y para la puesta en común y clarificación de las dudas que pudieran surgir durante la aplicación de las intervenciones.

6.– Zentroan emandako arreta bukatzen denean, Esku-hartze Taldeak bideratze-txostena –Dekretu honen 19.5 artikuluan aipatzen dena– prestatu beharko du.

6.– Cuando finalice la atención prestada en el centro, el Equipo de Intervención deberá elaborar el informe de derivación referido en el artículo 19.5 del presente Decreto.

7.– Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek honako dokumentazio hau izan beharko dute:

7.– Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberán disponer de la siguiente documentación:

a) Barne-araudia.

a) Reglamento de régimen interno.

b) Erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna.

b) Carta de derechos y deberes de personas usuarias y profesionales.

c) Iragarki-taula, erabiltzaileek erraz ikusteko tokian; taula horretan, gutxienez, honako hauek egongo dira ikusgai:

c) Tablón de anuncios, ubicado en un lugar visible para las personas usuarias, en el cual se expondrán, como mínimo:

– funtzionatzeko baimena; hala badagokio, zentroaren homologazioa;

– la autorización de funcionamiento, en su caso la homologación del centro;

– zentroaren zerbitzuak Administrazioarekin itundu, kontratatu edo hitzartuta baldin badaude, egoera horren adierazpena;

– en caso de que el centro concierte, contrate o convenie sus servicios con la Administración, indicación de dicha circunstancia;

– egutegia eta ordutegia;

– el calendario y horario de apertura;

– organigrama, eta

– el organigrama, y

– erreklamazio-orriak eta barne-araudia eskuragarri daudela dioen oharra.

– el aviso sobre disponibilidad de hojas de reclamaciones y del reglamento de régimen interno.

d) Jardueren urteko programazioa.

d) Programación anual de actividades.

e) Jardueren urteko txostena.

e) Memoria anual de actividades.

f) Haur bakoitzaren espedientea.

f) Expediente personal de cada niño y niña.

g) Arreta-protokoloak:

g) Protocolos de atención:

– Haurrei eta haien familiei harrera egiteko protokoloa.

– Protocolo de acogida a los niños y niñas y a las familias.

– Haurrei eta haien familiei arreta emateko protokoloa.

– Protocolo de atención a los niños y niñas y a las familias.

– Kexa eta iradokizunei erantzuteko protokoloa.

– Protocolo de respuesta a quejas y sugerencias.

– Larrialdi-kasuetan jarduteko protokoloa.

– Protocolo de actuación en casos de emergencia.

– Langileak ordezteko protokoloa.

– Protocolo de sustitución de personal.

h) Erreklamazio-liburua; eredu normalizatua izango da, orriak zenbakituta dituela.

h) Libro de reclamaciones, que se presentará en un modelo normalizado con hojas numeradas.

i) Suteetarako ebakuazio-plana.

i) Plan de evacuación en caso de incendio.

j) Aseguru-poliza.

j) Póliza de seguros.

25. artikulua.– Homologatzeko betekizunak.

Artículo 25.– Requisitos para la homologación.

Homologazioa lortzeko, erakunde pribatuen mendeko Haur Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek aurreikusitako betekizun guztiak bete beharko dituzte materialari, eginkizunei eta langileei dagokienez, baina horietaz gain, kalitatearekin, eraginkortasunarekin eta kostu ekonomiko eta sozialarekin lotutako honako irizpide hauek ere bete beharko dituzte:

Para ser homologados, los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana dependientes de entidades privadas deberán cumplir, además de los requisitos materiales, funcionales y de personal previstos, los siguientes criterios de calidad, eficacia y coste económico y social:

a) Helburuak eta, hala badagokio, programa eta jarduerak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak plangintzaren eta programazioaren arloetan ezarritako helburu eta jardun-ildoetara egokitzea.

a) Adecuación de sus objetivos y, en su caso, programas y actividades, a los objetivos y líneas de actuación que, en materia de planificación y programación, establezca el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

b) Administrazio eskudunak ikuskapen-eginkizunak baliatzean iradokitako hobekuntzak betetzea, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko den martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuaren 38.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gizarte-zerbitzuen araudia urratu gabe hobetzeko modukotzat jotzen diren alderdiei dagokienez.

b) Cumplimiento de las mejoras sugeridas por la Administración competente en el ejercicio de las funciones de inspección, en relación con los aspectos que, sin vulnerar la normativa de servicios sociales, se consideren mejorables, en virtud de lo previsto en el artículo 38.1 e) del Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datuen babesa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Protección de datos.

Esku-hartze prozedura guztietan, datu pertsonalen bilketa eta tratamendua Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakora egokituko da, osasun-arloko legerian osasunari dagozkion bereziki babestutako datuei buruz ezarritako berezitasunekin.

La recogida y tratamiento de datos de carácter personal en todos los procedimientos de intervención se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, con las especificidades establecidas en la legislación de sanidad respecto a los datos especialmente protegidos relativos a la salud.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Koordinatzeko eta bideratzeko protokoloak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Protocolos de coordinación y derivación.

Osasunaren, Hezkuntzaren eta Gizarte Zerbitzuen Sistemen artean koordinatzeko eta bideratzeko protokoloak –9.2.e) eta 10.2.c) artikuluetan aipatu direnak– Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseiluak onartu beharko ditu Dekretu hau indarrean hasi eta urtebeteko epean; horretarako, Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Batzorde Teknikoak helarazitako proposamenean oinarritu beharko du.

Los protocolos de coordinación y derivación entre los Sistemas de Salud, Educación y Servicios Sociales, referidos en los artículos 9.2.e) y 10.2.c), serán aprobados por el Consejo Interinstitucional de Atención Temprana en un plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, aprobación que se efectuará a partir de la propuesta que al respecto le elevará la Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Temprana.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lankidetza-hitzarmenak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Convenios de colaboración.

0-6 urteko haurren arretan inplikatutako osasunaren, hezkuntzaren eta gizartearen arloetako sistemek dagozkien Prestazio eta Zerbitzuen Zorroetan eta beren eskumenen esparruan garatzen dituzten jardunak gorabehera eta alde batera utzi gabe, Dekretu hau indarrean hasi eta gehienez ere urtebeteko epean, Dekretu honetan araututako jardunak hiru sistemen artean batera finantzatzeko formulak proposatuko ditu Arreta Goiztiarreko Erakundearteko Kontseiluak, inplikatutako administrazioek dagozkien lankidetza-hitzarmenak onartu eta sina ditzaten.

Con independencia y sin perjuicio de las actuaciones que en el marco de sus competencias desarrollen los sistemas sanitario, educativo y social implicados en la atención a la población de niños y niñas de 0 a 6 años en sus respectivas Carteras de Servicios y Prestaciones, el Consejo Interinstitucional de Atención Temprana propondrá, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto, las fórmulas de financiación conjunta entre los tres sistemas de las actuaciones reguladas en el presente Decreto, a fin de que por las administraciones implicadas se aprueben y suscriban los oportunos convenios de colaboración.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Funtzionamendurako baimena.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Autorización de funcionamiento.

1.– Dekretu hau indarrean hasten den egunean Arreta Goiztiarraren arloan zerbitzuak ematen ari diren Zentroek funtzionamendurako derrigorrezkoa den baimena eskatu beharko diote Administrazio eskudunari, egun horretatik kontatzen hasita urtebeteko epean, eta Dekretua indarrean hasi eta hiru urteko epean, baimen hori lortzeko betekizunetara egokitu beharko dute, materialari, eginkizunei eta langileei dagokienez.

1.– Los Centros que vinieren prestando servicios en el ámbito de la Atención Temprana a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto, en el plazo de un año a partir de la citada fecha, deberán solicitar de la Administración competente la preceptiva autorización de funcionamiento, y, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor del Decreto, deberán adaptarse a los requisitos materiales, funcionales y de personal para obtener dicha autorización.

2.– Epe horiek igaro eta Zentroek ez badute baimenaren eskaera egin edo ez badituzte betekizunak bete, ezin izango dute Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentrotzat jardun, ez, behintzat, Dekretu honetan xedatutako zentrotzat.

2.– Si transcurridos dichos plazos, los citados Centros no hubieran solicitado la autorización o no hubieran cumplido los requisitos, no podrán funcionar como Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, en el sentido que los configura el presente Decreto.

3.– Arrazoi teknikoak edo bestelakoak direla medio, Zentroek ez badute Dekretu honetan eskatutako betekizun materialen bat betetzen, Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentrotzat funtzionatu ahal izango dute hala ere, baina betiere eraikuntzako arrazoi teknikoengatik edo bestelakoengatik betetzea ezinezkoa edo oso zaila den betekizun materialekin lotutako ez-betetzea baldin bada; halaber, ikuskapen-txostenean adierazi beharko da ez-betetze horiek ez dutela zerikusirik erabiltzaileen bizi-kalitatean edo profesionalen lan-baldintzetan ondorio larriak eragingo dituzten osasunarekin edo segurtasunarekin lotutako. Kasu horretan, baimenean esanbidez zehaztuko da zentroan erreformarik eginez gero betekizun horiek bete beharko direla.

3.– En el supuesto de que dichos Centros, por razones técnicas o de otra índole, no cumplieran alguno de los requisitos materiales exigidos en el presente Decreto, podrán funcionar como Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, siempre y cuando el incumplimiento se refiera a requisitos materiales que, por razones técnicas de construcción o de otra índole, sean de imposible o difícil cumplimiento, siempre que el informe de inspección especifique que no afectan a aspectos sanitarios o de seguridad que redunden gravemente en la calidad de vida de las personas usuarias o en las condiciones de trabajo de las personas profesionales. En tal supuesto, la autorización especificará que, en caso de realizarse reformas en el centro, deberá darse cumplimiento a dichos requisitos.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Homologazioa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Homologación.

1.– Arreta Goiztiarraren arloan zerbitzuak ematen dituzten Zentroen kasuan, Dekretu hau indarrean hasten den egunean ituna, kontratua edo hitzarmena sinatuta badute Administrazio publiko batekin zerbitzu horiek emateko, baimenaz gain, egun horretatik kontatzen hasita hiru urteko epean nahitaezko homologazioa lortu beharko dute, betiere aldez aurretik 25. artikuluan homologazioa lortzeko zehaztutako betekizunak betetzen badituzte. Horretarako, homologazio-eskaera aurkeztu beharko dute Administrazio eskudunean, Dekretua indarrean hasi eta urtebeteko epean.

1.– Los Centros que vinieran prestando servicios en el ámbito de la Atención Temprana y que, a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto, estuvieran concertados, contratados o convenidos con una Administración pública para la prestación de dichos servicios, además de la autorización, deberán obtener la preceptiva homologación en el plazo de tres años a partir de la citada fecha, previo cumplimiento de los requisitos para la homologación fijados en el artículo 25. Para ello, deberán presentar la solicitud de homologación ante la Administración competente en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Decreto.

2.– Epe horiek igaro eta Zentroek ez badute homologazio-eskaerarik aurkeztu, edo ez badituzte betekizun materialak, funtzionalak eta langileei dagozkienak bete, edo ez badituzte homologazioa lortzeko betekizunak bete, Administrazio eskudunak itunaren, kontratuaren edo hitzarmenaren araubidea deuseztatuko du.

2.– Si transcurridos dichos plazos, los citados Centros no hubieran solicitado la homologación, no hubieran cumplido los requisitos materiales, funcionales y de personal o no hubieran cumplido los requisitos para su homologación, la Administración competente rescindirá el régimen de concertación, contratación o convenio existente.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan esanbidez aurreikusi ez denari dagokionez, EAEko administrazio publikoek onartzen dituzten prozedurazko xedapenei jarraituko zaie. Halakorik ezean, prozedura-arloan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean jasotako arauei eta horiekin bat eginik oro har aplikatu beharreko indarreko lege-xedapenei jarraituko zaie.

En lo no previsto expresamente en este Decreto se estará a las disposiciones procedimentales que aprueben las distintas Administraciones públicas vascas. En su defecto, en materia procedimental, se estará a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko otsailaren 2an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2016.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.

ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental