Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

42. zk., 2016ko martxoaren 2a, asteazkena

N.º 42, miércoles 2 de marzo de 2016


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
935
935

EBAZPENA, 2016ko otsailaren 11koa, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariarena, zeinen bidez ezartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko zigilu metrologikoen formatuak eta edukiak.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se establecen los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Neurketa-tresnen gaineko Estatuko kontrol metrologikoa arautzen duen uztailaren 21eko 889/2006 Errege Dekretuak –339/2010 Errege Dekretuaren bidez aldatua– zigilu metrologikoak identifikatzeko irizpideak ezartzen ditu I. eranskinaren 17. atalean.

El Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, modificado por el Real Decreto 339/2010, establece en su anexo I, apartado 17, los criterios para la identificación de precintos metrológicos.

Kontrol Metrologikopean jartzen diren tresnak konpondu, aldatu eta egiaztatzeak tresna zigilatzea eskatzen du, manipulatua izan dadin saihesteko. Oro har, ebazpen horrek ezartzen ditu zigilu-mota ororen markak, tresnaren arabera, Kontrol Metrologikoko Erregistroaren egiaztagirietan eta Egiaztatze Metrologikoko Erakunde Baimenduen baimenen ebazpenak zehaztuko dira (EMEB), zeinek konpontzaileen eta izendatutako erakundeen identifikazio-markak sartuko baitituzte, baita, hala dagokienean, zigilu-mota ororen markak ere.

Las diversas actuaciones de reparación, modificación y verificación de instrumentos sometidos al Control Metrológico precisan del precintado del instrumento para evitar su manipulación. Con carácter general, esta Resolución establece las marcas de todo tipo de precinto, según instrumento, que se concretarán en los certificados de Registro de Control Metrológico y en las resoluciones de autorización de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) que incorporarán las marcas de identificación de los reparadores y de los organismos designados, así como, en su caso, las marcas de todo tipo de precinto.

Ondorioz, komenigarri da definitzea zigiluen formatu zehatza eta bateratzea inskripzioetarako irizpideak, ahalik eta argien interpretatu ahal izan daitezen.

En consecuencia, resulta conveniente definir el formato detallado de los precintos y unificar los criterios para las inscripciones de forma que su interpretación sea lo más clara posible.

Aintzat harturik Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza dela ebazpen hau emateko eskumena duen organoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen 2013ko apirilaren 9ko 190/2013 Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera (2013-04-24ko EHAA), hau

Teniendo en cuenta que esta Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 190/2013, de 9 de abril (BOPV de 24-04-2013), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko zigilu metrologikoen formatuak eta edukiak, zeinak egokituko baitira ebazpen honen eranskinetan zehaztutakoari.

Aprobar los formatos y contenidos de los precintos metrológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se ajustarán a lo especificado en los anexos de esta Resolución.

Agindu honek argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak. Hala ere, eragile metrologikoek egun dituzten zigiluak erabiltzen jarraitu ahal izango dute 2017-01-01 arte.

Esta Resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación. No obstante, los distintos agentes metrológicos podrán continuar utilizando los precintos de que dispongan en la actualidad hasta el 01-01-2017.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko otsailaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de febrero de 2016.

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria,

El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,

AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.

AITOR PATXI OREGI BAZTARRIKA.

I. ERANSKINA
ANEXO I

1.– Arau-erreferentziak

1.– Referencias normativas

– 32/2014 Legea, abenduaren 22koa, metrologiari buruzkoa.

– Ley 32/2014, de 22 de diciembre de Metrología.

– 889/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, neurketa-tresnen gaineko Estatuko kontrol metrologikoa arautzen duena.

– Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se establece el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

– 339/2010 Errege Dekretua, matxoaren 19koa, aurreko errege dekretua aldatzen duena.

– Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto anterior.

2.– Xedea eta aplikazio-eremua.

2.– Objeto y campo de aplicación

Eranskin honen xedea da:

El presente Anexo tiene por objeto:

– Definitzea konpontzaile metrologikoek eta Euskal Autonomia Erkidegoak (aurrerantzean, EAE) Kontrol Metrologikoko Erregistroan inskribatutako Erakunde Metrologiko Baimenduek erabiltzeko zigiluak.

- Definir los precintos a utilizar por los reparadores metrológicos y por los Organismos Autorizados Metrológicos inscritos en el Registro de Control Metrológico por esta Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante CAE).

– Aurreko paragrafoan zehaztutako eragileek Kontrol Metrologikoko faseetan erabiltzeko zigiluen markak zehaztea.

- Establecer las marcas de los precintos de los agentes indicados en el párrafo anterior en las diversas fases del Control Metrológico.

3.– Zigiluen ereduak eta tipologiak

3.– Modelos y tipologías de los precintos

Material solidokoak izango dira zigiluak; aurreikusitako kokapenaren ingurunearekin eta tresnan duten posizionatuarekin bat datorren erresistentzia-maila izango dute, babestu beharreko puntu irisgarrien helburuei eta sartuta dauden tresna-motari egokituta, eta aukera izango dute baimendutako identifikazioak edo konpondutako edo aldatutako tresnak kokatzeko beharrezko den bestelako edozein grabatzeko edo sartzeko.

Los precintos deberán ser de un material sólido, con un grado de resistencia acorde con el entorno de ubicación prevista y su posicionado en el instrumento, así como adecuado a los fines de los puntos accesibles a proteger y el tipo de instrumento en el que se incorporen, con posibilidad de grabar o incorporar las identificaciones autorizadas, o cualesquiera otras, que fuera necesario colocar en los instrumentos reparados o modificados.

Berariaz debekatzen da plomuzko zigiluak erabiltzea, haren toxikotasuna eta ingurumenarekiko eragin kaltegarri posibleak direla eta, eta baita ere iruzurrezko manipulazioa erraz gerta daitekeelako zenbait egoeratan.

Se prohíbe expresamente la utilización de precintos de plomo debido a su toxicidad y posibles efectos perjudiciales para el medio ambiente, así como a la facilidad para su manipulación fraudulenta en determinadas circunstancias.

Betekizun orokor hauek izan beharko dituzte zigiluek:

Los precintos deberán atenerse a los siguientes requisitos generales:

? Haren bortxaketa posiblearen soluzio bisual salatzailea emango dute.

○ Aportarán una solución visual delatora de su posible violación.

? Ezabaezinak, iraunkorrak eta kanpoko erasoei erresistenteak izango dira, eta laserraren edo inprimaketa termodigitalaren bidez egin ahal izango dira.

○ Las impresiones a realizar serán indelebles, permanentes y resistentes a agresiones externas pudiendo hacerse estas por láser o impresión termodigital.

? Duten forma geometrikoa gorabehera, neurriz bat egin beharko du zigilatu beharreko tresnarekin eta babestu beharreko puntuarekin.

○ Con independencia de su forma geométrica, ésta deberá ser acorde en tamaño con el instrumento a precintar y el punto a proteger.

Berariazko betekizun hauek izan beharko dituzte zigiluek:

Los precintos deberán atenerse a los siguientes requisitos específicos:

a) Kable-mota

a) Tipo cable

? Itxitura-mota birakaria izango da, kartela bat edo bi dituena, eta, haietako batean, zigiluaren zenbakia agertuko da.

○ Serán del tipo de cierre rotativo con una o dos cartelas debiendo figurar en una de ellas el número del precinto.

? Zigiluak bere kartelan erakusgai dituen zenbakien azken hiru digituak gutxienez barne hartu beharko ditu zigilatutako errotoreak, eta horren ordezkatze posiblea antzematen duen lekuko bat ere bai.

○ El rotor de precintado deberá incorporar al menos los tres últimos dígitos de la numeración que exhiba el precinto en su cartela e incorporar un testigo que detecte la posible sustitución del mismo.

? Zigilatu beharreko elementuaren arabera, luzera ezberdineko kableak erabiltzea ahalbidetuko dute.

○ Permitirán utilizar longitudes de cable variables según el elemento a precintar de que se trate.

? Kablea malgua izango da, erresistentzia egokia duena eta inolako zorrorik gabea.

○ El cable será maleable de una resistencia apropiada y sin ningún tipo de funda.

b) Etiketa-mota

b) Tipo etiqueta

? Itsasgarriak izango dira.

○ Serán de tipo adhesivo.

? Aplikatzen diren oinarritik kentzean edo banatzen saiatzean, autosuntsituko dira, edo aplikatzen den oinarriaren gainean marka bat edo kentzen zaila den hondar-materiala ere utzi ahal izango dute, nahi izanez gero.

○ Se autodestruirán al desprendimiento o intento de separación de la base en que se apliquen, o bien pudiendo también de forma optativa dejar una marca, o material residual de difícil eliminación, sobre la base en que fue aplicado.

? Kanpoko eragileei, atmosferakoak zein urratzaileak, eta inpaktuei erresistente zaien material batez egina izango da.

○ Estará confeccionada con un material resistente a los agentes externos, tanto atmosféricos como abrasivos y a los impactos.

Ondorengo taula hau helburu orientagarriekin sartzen da: bertan biltzen da zigilu-moten, materialen eta irizpide orokor zenbait eta tresna-motari aplikatzeari buruzko haren proposamena, zeinek lehenago adierazitako berariazko eskakizunak bete beharko baitituzte.

Con fines orientativos se incluye la siguiente tabla que recoge unos criterios generales de tipos de precintos, materiales y su propuesta de aplicabilidad a diversos tipos de instrumentos, los cuales deberán cumplir los requisitos específicos indicados con anterioridad.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Inskripzioen definizioa

4.– Definición de las inscripciones

Zenbakizko identifikazioa, nahitaezkoa Euskal Autonomia Erkidegoko zigiluetan, 339/2010 Errege Dekretuak horretarako ezartzen duen idazkera berrian 889/2006 Errege Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoaren arabera, formatu honetara doituko da:

La identificación numérica, obligatoria en los precintos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con lo determinado en el anexo I del Real Decreto 889/2006 en la nueva redacción que para el mismo establece el Real Decreto 339/2010, se ajustará al siguiente formato:

01-Y- NNNNNNN
01-Y- NNNNNNN

«01» zenbakiak EAEko Administrazioa identifikatzen du.

Donde «01» identifica a la Administración de la CAE.

«Y» hizkiak zigiluaren eskatzaileak diharduen jardueraren sektorea identifikatzen du, zeinari gehituko baitzaio 7 digituko «NNNNNNN» zigiluaren zenbakizko identifikazioa.

La «Y» identifica el sector de actividad en el que actúa el solicitante del precinto, a la que se añadirá la identificación numeral del precinto con 7 dígitos «NNNNNNN».

a) Konpontzaileen kasuan, lehenengo hiru NNN hizkiek identifikatuko dute EAEk emandako RCMren izendapen-zenbakia (II. eranskina).

a) En el caso de reparadores, los tres primeros NNN identificarán el n.º de asignación de RCM por parte de esta CAE anexo II.

Adibidea: Zigiluak 0010001 zenbakitik aurrera eta korrelatiboki 0019999 zenbaki arte zenbakitu beharko ditu RCMn 001 inskripzioa duen konpontzaileak.

Ejemplo: el reparador que tuviera la inscripción en el RCM, 001 deberá numerar sus precintos desde el 0010001 en adelante y de forma correlativa hasta el 0019999.

b) Egiaztatze Metrologikoko Erakunde Baimenduen kasuan (aurrerantzean, EMEB), aldiz, lehenengo bi NN hizkiek identifikatuko dituzte EAEk izendatutako EMEBaren zigiluak (III. eranskina).

b) En el caso de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (en adelante OAVM), por el contrario serán los dos primeros NN los que identifican propiamente a los precintos del OAVM designado por esta CAE anexo III.

Adibidea: Zigiluak 0100001 zenbakitik aurrera eta korrelatiboki 0199999 zenbaki arte zenbakitu beharko ditu RCMn 01 inskripzioa duen EMEBku.

Ejemplo: el OAVM con inscripción en esta CAE en el RCM, con el 01 deberá numerar sus precintos desde el 0100001 en adelante, de forma correlativa hasta el 0199999.

Aipatu kasu guztietan, gainerako NNNN hizkiak zenbaki korrelatiboak eta bakarrak izango dira, eta 7 digituko zenbaki-multzoa izango da, eta, hala behar denean, zeroekin osatuko da dagokion identifikazioa osatu arte.

En todos los casos mencionados, el resto de los NNNN serán números correlativos y únicos, siendo la serie numérica de 7 dígitos, completándose en caso necesario con ceros hasta formar la identificación correspondiente.

Gainera, zigiluek EJ/GV terminoak, erabilera-urtea eta EAEk emandako Kontrol Metrologikoko Erregistro zenbakia izan beharko dituzte, II. eta III. eranskinetan zehaztu bezala.

Los precintos deberán contener además, los términos EJ/GV, el año de utilización y el Número de Registro de Control Metrológico asignado por esta CAE, tal como se indican en los anexos II y III.

Arauz ezarritako identifikazioez gain, zigiluaren ekoizlearen edo eragilearen merkataritza-identifikazioa izan ahal izango dituzte zigiluek, eta barne-hartze horiek ez dute identifikazio-nahasmenik sortuko arauz eska daitekeen identifikazioarekiko.

Los precintos podrán incorporar, además de las identificaciones reglamentariamente establecidas, la identificación comercial del fabricante del precinto y/o la del agente, sin que dichas incorporaciones puedan crear confusión de identificación con la reglamentariamente exigible.

– Zigiluaren arduradun den erakundea identifikatuko dute zigiluaren aurkiaren aldetik erlaitzean grabatutako karaktereek, 7 arte.

– Los caracteres, hasta 7, grabados en la pestaña por el anverso del precinto, identificarán a la entidad responsable del precintado.

– Eusko Jaurlaritza identifikatuko dute ifrentzuan grabatutako karaktere finkoek.

– Los caracteres fijos grabados en el reverso identificarán al Gobierno Vasco.

Inskripzio guztiek errespetatuko dituzte baimentzeko ebazpen edo ziurtagirietan dagokion erakundeari esleituak.

Todas las inscripciones respetarán las atribuidas a la entidad correspondiente en las Resoluciones o Certificados por los que han sido autorizadas.

5.– Kontrol Metrologikoko Erregistroan inskribatutako erakundeak

5.– Entidades inscritas en el Registro de Control Metrológico

EAEn, Kontrol Metrologikopean jartzen diren tresnak zigilatu behar dituzten eta izapidetze honetan definitutako zigiluak erabiltzen dituzten Kontrol Metrologikoko Erregistroan inskribatutako konpontzaile metrologiko guztiek, kolore gorriko formatuaren arabera erabiliko dituzte zigiluok (II. eranskina), eta Kontrol Metrologikoko Erregistro Zenbakia eta Eusko Jaurlaritzaren siglak izango dituzte.

Todos los reparadores metrológicos inscritos en el Registro de Control Metrológico, en el ámbito de la CAE que deban precintar instrumentos sometidos al Control Metrológico y utilicen los precintos definidos en esta instrucción, los utilizarán según el formato en color rojo del anexo II, conteniendo el Número de Registro de Control Metrológico y las siglas del Gobierno Vasco.

6.– Erakunde Metrologiko Baimenduak

6.– Organismos Autorizados Metrológicos

Izapide honetan definitutako zigiluak erabiltzen dituzten EMEBek laranja koloreko formatuaren arabera erabiliko dituzte zigiluok (III. eranskina), eta erakundearen identifikazioa eta Eusko Jaurlaritzaren siglak izango dituzte.

Los OAVM que utilicen los precintos definidos en esta instrucción, los utilizarán según el formato en color naranja, presentado en el anexo III, conteniendo la identificación de la entidad y las siglas del Gobierno Vasco.

7.– Zigiluen kontrola eta jarraipena

7.– Control y seguimiento de precintos

Zigilu Metrologikoa erabiltzea dakarren jarduera orotan, tresnaren erregistro-liburuan argiki jasota geratu beharko dira konpontzaileak ezarritako zigiluen data eta zenbakiak.

En todas las actuaciones que conlleven el uso de un precinto metrológico, deberá quedar constatado en el libro registro del instrumento, de forma clara la fecha y los números de precintos colocados por el reparador.

Halaber, EMEBk bere ziurtagirian, oharretan, barne hartuko du erabilitako zigiluen zenbakiak eta mota.

De igual forma el OAVM en su certificado, incluirá en observaciones los números y el tipo de precintos utilizados.

Jarduera bakoitzean erabilitako zigiluen kontrola eta jarraipena egiteko, jarduera horiei dagozkien agirietan kontsignatutako zigiluen zenbakiekiko erkaketa hartuko da oinarri, izan tresnen titularrei dagozkien kopietan zein konpontzaile eta erakunde metrologikoek artxibatzeko kopietan.

El control y seguimiento de los precintos utilizados en cada actuación se realizará en base al cotejo con los números de precintos consignados en los documentos correspondientes a dichas actuaciones, tanto en las copias correspondientes a los titulares de los instrumentos, como en las copias a archivar por los reparadores y organismos metrológicos.

II. ERANSKINA
ANEXO II
KONPONTZAILE METROLOGIKOAK
REPARADORES METROLÓGICOS

a) BI AURPEGIKO ZIGILUAK:

a) PRECINTOS DE DOS CARAS:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) ZIGILU ITSASGARRIAK

b) PRECINTOS ADHESIVOS:

RCM-ZK.:

Nº RCM

01-Y-NNNNNNN

01-Y-NNNNNNN

EJ-GV XX

EJ-GV XX

1.– KONTROL METROLOGIKOKO ERREGISTRO-ZK.:

1.– Nº REGISTRO CONTROL METROLÓGICO:

01: Euskal Autonomia Erkidegoaren zenbakia Kontrol Metrologikoko Erregistro Orokorrean (Euskadi: 01)

01: Número de la Comunidad Autónoma en el Registro General de Control Metrológico (Euskadi: 01)

ETA: Kontrol Metrologikoko Erregistro Eremutan inskribatuta dagoen

Y: Campo de Registro de Control Metrológico en que está inscrito:

ETA Eremu-zk. Eremuaren definizioa

Y Nº campo Definición del campo

M 1 Masa eta indarra

M 1 Masa y fuerza

E 2 Elektrizitatea

E 2 Electricidad

G 3 Gasak

G 3 Gases

A 4 Ura

A 4 Agua

H 5 Hidrokarburoak

H 5 Hidrocarburos

P 6 Presioa

P 6 Presión

D 7 Dimentsionala

D 7 Dimensional

V 8 Bolumetria

V 8 Volumetría

C 9 Kalorimetria eta termometria

C 9 Calorimetría y Termometría

T 10 Denbora eta frekuentzia

T 10 Tiempo y Frecuencia

N 11 Aurreontziratuak

N 11 Preenvasados

I 12 Tresna bereziak

I 12 Instrumentos especiales

NNNNNNN: Zigiluaren ordena-zenbakia

NNNNNNN: Número de orden del precinto

Konpontzailearen RCMri dagozkio lehenengo 3 NNN hizkiak

Los 3 primeros NNN corresponden al RCM del reparador

XX: Zigilua ezarri zeneko urtearen azken bi zenbakiak

XX: Dos últimas cifras del año de colocación del precinto

2.– EUSKO JAURLARITZAREN SIGLAK: EJ / GV

2.– SIGLAS DEL GOBIERNO VASCO: EJ / GV

3.– ZIGILUAREN KOLOREA: Gorria

3.– COLOR DEL PRECINTO: Rojo

III. ERANSKINA
ANEXO III
EGIAZTAPEN METROLOGIKOKO ERAKUNDEA
ORGANISMOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

a) BI AURPEGIKO ZIGILUAK:

a) PRECINTOS DE DOBLE CARA:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) ZIGILU ITSASGARRIAK:

b) PRECINTOS ADHESIVOS:

RCM-ZK.:

Nº RCM

01-Y-NNNNNNN

01-Y-NNNNNNN

EJ-GV XX

EJ-GV XX

1.– KONTROL METROLOGIKOKO ERREGISTRO-ZK.:

1.– Nº REGISTRO CONTROL METROLÓGICO:

01: Euskal Autonomia Erkidegoaren zenbakia Kontrol Metrologikoko Erregistro Orokorrean (Euskadi: 01)

01: Número de la Comunidad Autónoma en el Registro General de Control Metrológico (Euskadi: 01)

ETA: Kontrol Metrologikoko zein Erregistro Eremutan inskribatuta dagoen:

Y: Campo de Registro de Control Metrológico en que está inscrito:

ETA Eremu-zk. Eremuaren definizioa

Y N.º campo Definición del campo

M 1 Masa eta indarra

M 1 Masa y fuerza

E 2 Elektrizitatea

E 2 Electricidad

G 3 Gasak

G 3 Gases

A 4 Ura

A 4 Agua

H 5 Hidrokarburoak

H 5 Hidrocarburos

P 6 Presioa

P 6 Presión

D 7 Dimentsionala

D 7 Dimensional

V 8 Bolumetria

V 8 Volumetría

C 9 Kalorimetria eta termometria

C 9 Calorimetría y Termometría

T 10 Denbora eta frekuentzia

T 10 Tiempo y Frecuencia

N 11 Aurreontziratuak

N 11 Preenvasados

I 12 Tresna bereziak

I 12 Instrumentos especiales

NNNNNNN: Zigiluaren ordena-zenbakia.

NNNNNNN: Número de orden del precinto.

Egiaztatze Erakundearen RCMri dagozkio lehenengo 2 NN hizkiak

Los 2 primeros NN corresponden al RCM del Organismo de Verificación

XX: Zigilua ezarri zeneko urtearen azken bi zenbakiak

XX: Dos últimas cifras del año de colocación del precinto

2.– EUSKO JAURLARITZAREN SIGLAK: EJ / GV

2.– SIGLAS DEL GOBIERNO VASCO: EJ / GV

3.– ZIGILUAREN KOLOREA: Laranja

3.– COLOR DEL PRECINTO: Naranja


Azterketa dokumentala


Análisis documental