Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

169. zk., 2015eko irailaren 7a, astelehena

N.º 169, lunes 7 de septiembre de 2015


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
3790
3790

AGINDUA, 2015eko irailaren 2koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 2015eko ekitaldiari dagokionez, Hirugune - Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko estrategia zonalak sustatzera bideratutako laguntza-programarako arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 2 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2015, el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana - Hirigune.

Eusko Jaurlaritzaren 2014-2015 Ekintza Planak, «Merkataritza Jarduera Bultzatu» izeneko bigarren ardatzaren barruan, honako hau jasotzen du: merkataritza dinamizatzeko ekintzen garapena laguntzea; betiere, auzuneetan eta udalerrietan, merkataritza-zonetara demanda erakartzeko eta horri eusteko helburuarekin. Halaber, lankidetza publiko-pribatua balorizatzea ere jasotzen da; hartarako, «Hirigune» hiri-inguruneak dinamizatzeko programak ezarriz udalen eta elkarteen artean.

Plan de Acción del Gobierno Vasco 2014-2016, dentro de su eje segundo «Impulsar la actividad comercial» contempla el apoyo al desarrollo de acciones de dinamización comercial con el objetivo de mantener y atraer demanda a las zonas comerciales en municipios y barrios. Asimismo, contempla la puesta en valor de la colaboración público-privada, estableciendo entre Ayuntamientos y Asociaciones los programas de dinamización de entornos urbanos «Hirigune».

Euskadiko Merkataritza Egokitzeko 2015 Planetik eratortzen diren jarduera-ildo nagusiak, merkataritza garatzeko agertoki lehiakorrago eta profesionalago bat sustatzera bideratuta daude. Merkatua aurrera doa globalizaziora bidean eta tokiko merkataritzak gero eta argiago definituta eduki behar ditu, bai bere lehiakortasun-tresnak, eta bai bezeroen leialtasuna lortzera orientatu eta finkatu beharreko estrategiak ere. Horregatik, Lurraldea ardatz estrategikoan kokatuta, ondorengo lan-programa garatu da: Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazioa eta Lehiakortasuna.

Las líneas principales de actuación que se derivan del Plan de Adaptación del Comercio Vasco 2015, están orientadas a fomentar un escenario más competitivo y profesional para el desarrollo del comercio. El mercado sigue avanzando hacia la globalización y el comercio local tiene que tener cada vez más claramente definidas sus herramientas de competitividad y de afianzamiento de estrategias orientadas a la fidelización de sus clientes. Es por ello que, ubicado en el eje estratégico Territorio, se desarrolla el programa de trabajo: Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana.

Horren ondorio gisa, kontsumitzaileen gustuak eta lehentasunak asetzea eta, hortaz, berorien leialtasuna hobetzea.

Como consecuencia, satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores y las consumidoras, y por ende, mejorar su fidelidad.

Helburu horrek hirugarren sektorerako estrategiak ekarri behar ditu; zonako lankidetza-ekintzak izango dira horiek, inguruneak eskaintzen dituen eremuko edo sektoreko aukerei balioa emateko; horren ondorioz, inguruneak marka-kokapen hobea izango du, eta haren kudeaketa profesionalizatua bermatuko da.

Este objetivo se debe materializar en estrategias de terciario, impulsadas por acciones de cooperación zonal para la puesta en valor de las oportunidades zonales y/o sectoriales que el entorno ofrece, mejorando como consecuencia el posicionamiento de marca de dicho entorno y asegurando la gestión profesionalizada de los mismos.

Ekimen publiko eta pribatuaren arteko lankidetzari beharrezkoa eta giltzarria dela irizten zaio programa honen helburuak lortzeko, bai eta dauden baliabideen aprobetxamendu onena erdiesteko ere.

La colaboración público - privada se estima necesaria y clave para la consecución de los fines de este programa, así como para el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes.

Aurkeztutako jarduera-proiektuak globalak eta bakarrak izango dira, udalerrikoak, eta aldeen artean ezarritako helburu guztiak hartuko dituzte barnean, ekimen publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza-hitzarmena behin sinaturik dela, zeina diru-laguntzaren xede den proiektuaren plangintzarako, jarraipenerako eta ebaluaziorako bitarteko eta tresna izango baita.

Los proyectos de actuación presentados que serán globales y únicos, de municipio, integrarán todos los objetivos establecidos entre partes, una vez firmado el convenio de colaboración público- privado que servirá de medio o herramienta para la planificación, el seguimiento y la evaluación del proyecto objeto de la subvención.

Horren guztiaren kariaz,

Y, en virtud de ello,

HONAKO HAU EBATZI DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Eranskinean jasotzen den legez, 2015eko ekitaldiari dagokionez, honako deialdiaren oinarri arautzaileak onartzea: Hirugune - Hiri Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko estrategia zonalak sustatzera bideratutako laguntza-programarena.

Artículo único.- Aprobar, en los términos que se recogen en el anexo, las bases reguladoras de la convocatoria, para el ejercicio 2015, del programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana - Hirigune.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Oinarriek prozedurari dagokionez aurreikusten ez dituzten kasuetan, azaroaren 26ko 30/1992 Legea –Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa– ezarriko da.

En todo lo no previsto por las bases en materia de procedimiento será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Administrazio-bidea amaitzen duen agindu honen aurka berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, hilabeteko epean, edo, zuzenean, administraziorekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, betiere agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko irailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2015.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS
I. KAPITULUA.– XEDAPEN OROKORRAK
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

1.– Lege honen xedea da:

1.- La presente Orden tiene por objeto:

a) Beren jarduera gauzatzen duten hiri-inguruneetako marka-kokapena eta merkataritza arloko lehiakortasuna hobetzera zuzendutako hiri-merkataritzako lankidetza eta dinamizazio estrategien garapena sustatzea.

a) Favorecer el desarrollo de estrategias de cooperación y dinamización comercial urbana, encaminadas a la mejora de la competitividad comercial y del posicionamiento de marca de los entornos urbanos donde ejercen su actividad.

b) Merkataritza-dentsitate txikiko gunetan, lankidetza zonalerako proiektuen ezarpena eta garapena bultzatzea; betiere, suspertu behar diren zonetan merkataritza-hornikuntza hobetzeko proposamen estrategikoak integratzen badituzte proiektuok.

b) Impulsar la implantación y desarrollo de proyectos de cooperación zonal, en áreas de baja densidad comercial, que por su carácter integren propuestas estratégicas para la mejora del abastecimiento comercial de las zonas sujetas a revitalización.

2.– Aipatu programarekin bat etorriz, jarraian zehaztu jarduera-proiektuak ezarri eta garatzeko laguntza ekonomikoak emango dira: udalerri mailakoak izanik, euren izaera estrategikoa dela-eta bereizi eta globalak izateaz gain, parteek adostutako ekintza guztiak integratuko dituztenak. Adostasun hori lankidetza-hitzarmen publiko-pribatu baten sinadurarekin gauzatuko da, bakarra udalerri bakoitzeko, beharrezkoa laguntza lortu nahi bada, proiektuarekin batera, eta urtero berretsi beharko da. Esandako adostasunak berariaz jasoko du zer-nolako modua ezarri den diru-laguntzaren xede den proiektuaren plangintza, jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

2.- De acuerdo con dicho programa se concederán ayudas económicas para apoyar la implantación y desarrollo de proyectos de actuación únicos y globales por su carácter estratégico, de municipio, que integrarán todas las acciones consensuadas entre partes. El consenso se materializará en la firma de un acuerdo de colaboración público - privado, único por municipio, necesario para acceder a la ayuda junto al proyecto y será ratificado anualmente. Dicho acuerdo, recogerá expresamente el modo y manera que se establece para la planificación, el seguimiento y la evaluación del proyecto objeto de la subvención.

2. artikulua. – Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.- Recursos económicos.

1.– Goragoko artikuluan zehaztu helbururako diren baliabide ekonomikoek 1.571.428,57 euro egingo dituzte, udalei dagokienez (2015erako 1.100.000 euro, eta 2016rako 471.428,57 euro); eta merkatarien elkarteen jarduerei dagokienez, 1.645.000 euro; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan hartarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik hartuko dira.

1.- Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior ascienden a la cantidad de 1.571.428,57 euros, para las actuaciones de los Ayuntamientos (1.100.000 euros para 2015, y 471.428,57 euros para 2016); y 1.645.000 euros, para las actuaciones de las Asociaciones de Comerciantes; y procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Agindu honetan araututako laguntzen osoko kopurua aldatu ahal izango da, eskatutako laguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailaren beste laguntza-programa batzuk bete ondoren agortu gabe geratu diren aurrekontu-baliabideen arabera, betiere azken horien gaineko erabakiak hartu aurretik. Hala gertatuz gero, argitara emango da Merkataritza eta Turismoko sailburuordearen ebazpen bidez.

El importe global de las ayudas reguladas en la presente Orden, podrá ser modificado teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y con carácter previo a la resolución de las mismas. De esta circunstancia se dará publicidad mediante Resolución de la Viceconsejera de Comercio y Turismo.

2.– Aipatu laguntzei aurre egin behar dien aurrekontuak ez badu kreditu egoki eta nahikorik lortu nahi den helbururako, laguntzak ukatu egingo dira administrazio-ebazpenaren bitartez. Era berean, diru-laguntzak emateko ezarritako kreditua agortuz gero, gertaera horren berri emateko, arlo honetan eskumena duen sailburuordetzak administrazio-ebazpen bat emango du eta bertan adieraziko du zer egunetan agortu den aipatu kreditua. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta ez da onartuko une horretatik aurrera aurkezten den beste laguntza-eskaerarik.

2.- Mediante resolución administrativa se procederá a denegar las ayudas, en el caso en que el presupuesto al que deban imputarse las citadas ayudas carezca de crédito adecuado y suficiente para la finalidad pretendida. Asimismo, si se agota el crédito consignado para la concesión de las ayudas, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, por la Viceconsejería competente en esta materia se emitirá resolución administrativa en la que se señalará la fecha en que se ha producido el agotamiento del citado crédito, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, no admitiéndose solicitud alguna que se presente a partir de tal momento.

3.– Diru-laguntzen eskaera-espedienteak era ordenatuan ebatziko dira, agindu honetan galdatutako dokumentazio guztia esandako espedienteetan osatuta geratzen den momentuaren arabera.

3.- La resolución de los expedientes de solicitud de las subvenciones se irá realizando ordenadamente en función del momento en que los mismos queden completados con toda la documentación exigida en la presente Orden.

3. artikulua.– Laguntzen modalitatea.

Artículo 3.- Modalidad de las ayudas.

Agindu honetan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez gauzatuko dira.

Las ayudas contempladas en la presente Orden se materializarán a través de subvenciones no reintegrables.

4. artikulua.– Bestelako laguntzekiko bateragarritasuna.

Artículo 4.- Compatibilidad con otras ayudas.

1.– Agindu honetan ezarritako laguntzak bateragarriak izango dira administrazio publikoek edo erakunde pribatuek emandako beste zeinahi laguntzarekin, betiere helburua berbera baldin bada.

1.- Las ayudas establecidas en la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas por administraciones públicas o por entidades privadas en las que se contemple la misma finalidad.

2.– Diru-laguntzaren zenbatekoak ezingo du, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuek emandako diru-laguntzak batuta, aurkeztutako aurrekontuaren % 100 gainditu.

2.- El importe de la subvención no podrá, en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas o entes privados o públicos, superar el 100% del presupuesto presentado.

Gehiegizko finantzaketa gertatuko balitz, eman beharreko diru-laguntza murriztu egingo da diruz lagundutako proiektua egikaritzeko aurreko lerrokadan ezarritako osoko kostuaren mugaraino.

En el supuesto de que se produjera una sobrefinanciación, se procederá a la reducción de la subvención a conceder hasta el límite del coste total de ejecución del proyecto subvencionado establecido en el párrafo anterior.

5. artikulua. – Erakunde onuradunak.

Artículo 5.- Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntza ekonomikoak eskatu ahal izango dituzte EAEko udalek eta udalerriko merkatarien elkarteek; baina lankidetza publiko-pribatuko «esparru-akordio» bat sinatu beharko dute biek, eta honako hauek xeheki adierazi beharko dira bertan:

1.- Podrán solicitar las ayudas económicas previstas en la presente Orden los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Asociaciones de comerciantes del municipio, quienes deberán firmar, un «acuerdo-marco » de colaboración público-privada, en el que se indicarán con detalle:

– Udalerriko merkatarien elkarteen izena eta kopurua, eta, egoki bada, haien ordezkariaren izendapena.

- Número y nombre de las asociaciones de comerciantes existentes en el municipio, y si correspondiese nombramiento de representante de las mismas.

– Helburuak.

- Objetivos.

– Ekintzak.

- Acciones.

– Aurreikusitako egutegia.

- Calendario previsto.

– Proiektua gauzatzeko baliabide ekonomikoak eta berorien jatorria.

- Recursos económicos destinados a su materialización y su procedencia.

– Ekintza bakoitzaren estaldura eta arrakasta-maila neurtzeko erabiliko diren adierazleak.

- Indicadores a través de los que se medirá la cobertura y el grado de éxito de cada acción.

– Existituko ez balitz, proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa egingo duen organo baten eraketa.

- Constitución, en caso de no existir, de un órgano de seguimiento y evaluación del proyecto.

a) Udalak:

a) Ayuntamientos:

1) 15.000 biztanletik gora dituzten udalerriak. Zerrenda agindu honetako II. eranskinean dago jasota.

1) Municipios de más de 15.000 habitantes. Esta relación se recoge en el anexo II de la presente Orden.

2) 15.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak, hirigune historikoa baldin badute eta udalerriko merkataritza-establezimenduen kopurua dela eta, biziberritze komertzial baterako potentzialtasuna duten kasuan. Esandako udalak agindu honetako III. eranskinean daude zerrendatuta.

2) Municipios de menos de 15.000 habitantes con Casco Histórico y que por el número de establecimientos comerciales situados en el mismo, presenten una potencialidad de revitalización comercial. Dichos ayuntamientos se relacionan en el anexo III de la presente Orden.

3) Beren eskualde-ingurunean ekonomia eta merkataritza arloko erreferentziazko gunetzat jotzen diren udalerriak. Aipatu udalak agindu honetako IV. eranskinean daude zerrendatuta.

3) Municipios considerados como centro de referencia económico-comercial para el conjunto de poblaciones de su entorno comarcal. Dichos ayuntamientos se relacionan en el anexo IV de la presente Orden.

4) Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeetako udalerri nagusiak, 100 merkataritza-establezimendutik gora dituztenak, agindu honetako 6. artikuluko 1.e idatzi-zatian jasotako jardueretarako soilik. Halako udalak agindu honetako III. eranskinean zerrendatzen dira.

4) Cabeceras comarcales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con más de 100 establecimientos comerciales, únicamente para las actuaciones recogidas en el apartado 1.e del artículo 6 de esta Orden. Dichos ayuntamientos se relacionan en el anexo III de la presente Orden.

b) Eremu zonaleko merkatarien elkartek eta elkarte mistoak, baldin eta, 2015eko urtarrilaren 1ean, inskribaturik badaude Euskal Autonomia Erkidegoko Merkatarien Elkarteen Erroldan, zeina ekainaren 17ko 148/1997 Dekretuaz arautu baitzen.

b) Asociaciones de Comerciantes y Asociaciones Mixtas de ámbito zonal, que se hallen inscritas, a fecha 1 de enero de 2015, en el Censo de Asociaciones de Comerciantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco regulado por el Decreto 148/1997, de 17 de junio.

2.– Merkatarien elkarte bat baino gehiago dagoen udalerrien kasuan, udalerriko hiri-merkataritzaren plataformarik badago, horixe izango da ordezkaritza izango duena. Honako hau jotzen da halako plataformatzat: udalerriko merkatari elkarteen ordezkaritzaren gehiengoa duen merkataritza-elkarte zonala.

2.- En los casos de los municipios en los que existiese más de una asociación de comerciantes, si existiese plataforma de comercio urbano del municipio, considerada como tal aquella agrupación zonal de comercio que aglutina la representación mayoritaria de las asociaciones de comerciantes del municipio, será quien ostente la representación.

Hiri-merkataritzako plataformarik ez bada, udalerriko merkatarien elkarteen multzoak erabakiko du, era adostuan, erantsitako agiri batean, zeinek izango duen haien ordezkaritza, bakarra izango baita udalerriko, eta elkartea ordezkatuko duen pertsona izendatuko da eta behar bezainbat ahalmen emango zaio, laguntzaren onuradun gisa dagozkion obligazioak bete ditzan; esandako dokumentuan jasoko dira, orobat, elkarte bakoitzak nolako parte-hartze maila izango duen proiektua gauzatzean, eta elkarte bakoitzari esleituko zaion diru-laguntza zehazteari dagokionez izango den zenbatekoa.

Si no existiese plataforma de comercio urbano, el conjunto de las asociaciones de comerciantes del municipio, determinarán, de forma consensuada, en documento adjunto, quién ejercerá la representatividad de ellas, que será única por municipio, designando la persona representante de la agrupación con poder bastante para cumplir las obligaciones que como beneficiaria de la ayuda le corresponden, así como el grado de participación en la ejecución en el proyecto de cada una de las asociaciones y el importe correspondiente a efectos de determinación de la ayuda a conceder a cada una de ellas.

Udalerriko merkatarien elkarte guztien adostasuna lortuko ez balitz; elkartekide kopuruari dagokionez enpresa-ordezkaritza maila handiena duen edo duten erakundearen/en eta udalaren artean iritsitako akordioak balioko du.

En el caso de no existir un acuerdo expreso de todas las organizaciones de comerciantes del municipio, será válido el acuerdo establecido entre el ayuntamiento y aquella o aquellas organizaciones que dispongan de un mayor nivel de representatividad empresarial en cuanto al número de integrantes.

Horretarako, elkarrekin adostutako dokumentu bat aurkeztu beharko dute, aldeek sinatuko dutena eta bertan islatuko dira esandako akordioa lortzeko egin diren izapideak, akordiotik kanpo geratu diren erakundeak, zer arrazoigatik geratu diren kanpoan eta erakunde sinatzaileen ordezkaritza maila.

Para ello se deberá presentar un documento conjunto entre las partes que finalmente firmarán el acuerdo en el que se recojan los trámites realizados para conseguir el citado acuerdo, las entidades que han quedado excluidas del mismo y los motivos que han producido dicha exclusión y el nivel de representación de las entidades firmantes.

Era berean, urteko jardueren eragiketa-plana eta aurreikusitako finantzazio-sistema aurkeztu beharko dituzte.

Asimismo, deberán presentar el plan operativo de actuaciones anual y el sistema de financiación previsto.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren mendeko erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da erakunde onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

3.- La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ez dituzten enpresen proiektuak ez dira diruz lagunduko. Horri dagokionez, esandako betebeharrak beteak direla behar bezain maiz egiaztatuko du, automatikoki, merkataritzaren eskumena duen EAEko administrazioko sailak, erakunde interesdunek berariazko baimenik eman beharrik gabe, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.3 artikuluaren bigarren paragrafoan xedatutakoari jarraikiz, zeina Euskal Autonomia Erkidegoaren 2011ko Aurrekontu Orokorrak onetsi zituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen azken xedapenetako hirugarrenak gehitu baitzion legezko testu hari.

4.- No serán subvencionables los proyectos de entidades que no se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. En este sentido, la acreditación del cumplimiento de las citadas obligaciones, se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario por el Departamento de la Administración de la CAPV competente en materia de Comercio, sin necesidad del consentimiento de las entidades interesadas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que fue incluido en el citado texto por la Disposición final tercera de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2011.

II. KAPITULUA.– UDALEI ZUZENDUTAKO LAGUNTZAK
CAPITULO II.- AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS

6. artikulua. – Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 6.- Actuaciones subvencionables.

Diruz lagun daitezkeen inbertsio-proiektutzat jotzen dira ondorengo hauek:

Se consideran proyectos de inversión susceptibles de ayuda:

1.– Ikerlanak.

1.- Estudios.

a) Agindu honetan aurreikusitako udalerrietan Merkataritza Suspertzeko Planak –halakorik ez badute– prestatzeko eta lantzeko ikerlanak, edo, egin zirenetik, 5 urtetik gorako antzinatasuna duten planak eguneratzeko egin beharrekoak.

a) Estudios para la elaboración de Planes de Revitalización Comercial en municipios contemplados en la presente Orden que no dispusieran de él, o para la actualización de aquellos estudios que tengan una antigüedad superior a 5 años desde la fecha de elaboración.

Diruz lagundu ahal izateko, gutxienez, ondorengo eduki hauek jaso beharko dituzte:

Para ser subvencionables, deberán contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:

1.) Udalerriaren identifikazio-parametroen azterketa.

1) Análisis de los parámetros identificativos del municipio.

2.) Zonako merkataritza azterketa.

2) Análisis comercial de la zona.

3) Zonako espazio azterketa.

3) Análisis espacial de la zona.

4) Udalerriko hornidura-sistemen azterketa, salerosgaien karga- eta deskarga-ordenantzei buruzko alderdiak barne direla.

4) Análisis de los sistemas de aprovisionamiento municipal, incluidos los aspectos relativos a las ordenanzas de carga y descarga de mercancías.

5) Eskaeraren azterketa.

5) Análisis de la demanda.

6) Diagnostikoa.

6) Diagnóstico.

7) Helburuak eta ekintzak zehazten dituzten jarduera-proposamenak eta haiek gauzatzea ahalbidetuko duten adierazleak.

7) Propuestas de actuación concretando objetivos, acciones e indicadores que posibiliten su ejecución.

b) Txikizkako udal azokak eraldatzea, berregituratzea eta modernizatzea xede duten ikerlanak.

b) Estudios destinados a la transformación, reestructuración y modernización integral de mercados municipales minoristas.

Ikerlan horiek, diru-laguntzarik jaso ahal izateko, gutxienez, ondorengo eduki hauek jaso beharko dituzte:

Estos estudios, para ser subvencionables, deberán contemplar como mínimo los siguientes contenidos:

1.) kerketaren helburuak.

1) Objetivos del estudio.

2) Udalerriaren deskribapen-azterketa.

2) Análisis descriptivo del municipio.

3) Zonako merkataritza azterketa.

3) Análisis comercial de la zona.

4) Xede-merkatuaren oraingo egoeraren azterketa, espazio, arkitektura eta merkataritza alderdiei dagokienez; irisgarritasuna, dekorazioa eta postuen kokapena ere aztertuko dira.

4) Análisis de situación actual del mercado objetivo en los aspectos espacial, arquitectónico y comercial, incluso accesibilidad, decoración y ubicación de los puestos.

5) Oraingo kudeaketa-eredua eta baliabideak.

5) Modelo de gestión actual y recursos.

6) Eskaeraren azterketa.

6) Análisis de la demanda.

7) Diagnostikoa.

7) Diagnóstico.

8) Jarduera proposamenak:

8) Propuestas de actuación:

– Globalak, azoka osorako, oro har.

- Globales, para el mercado en su conjunto.

– Azokako eskaintza komertzial globala (establezimendu aukera eta tipologia).

- Oferta comercial global del mercado (variedad y tipología de establecimientos).

– Espezifikoak, salmenta-postu bakoitzarentzat.

- Específicas, para cada puesto de venta.

– Erabiltzaileei zerbitzuak eskaintzea (etxera banatzea, ordutegiak, txartelak, aparkalekuak, informazio-puntuak,...).

- Implantación de servicios a las personas usuarias (reparto a domicilio, horarios, tarjetas, aparcamientos, puntos de información,...)

– Produktu-gama berriak sartzea (bidezko merkataritza, produktu ekologikoak, tokikoak, eskuz landuak, jatorri-izendapen babestukoak, geografia-adierazpen babestukoak,...).

- Introducción de nuevas gamas de productos (de comercio justo, ecológicos, locales, artesanales, con denominación de origen protegida, con indicación geográfica protegida,...).

– Hondakinak gaika bildu eta tratatzeko sistemak.

- Sistemas de recogida selectiva y tratamiento de residuos.

– Barne araudia.

- Reglamento interno.

9) Proiektuaren bideragarritasuna epe labur, ertain eta luzera.

9) Viabilidad del proyecto a corto, medio y largo plazo.

10) Gauzatzeko egutegi optimoa.

10) Calendario óptimo de ejecución.

11) Kostuak kalkulatzea.

11) Estimación de costes.

12) Ondorioak.

12) Conclusiones.

c) Hiri-markari buruzko ikerketak.

c) Estudios de marca-ciudad.

Halako azterlanek, gutxienez, honako informazio hau izan beharko dute:

Este tipo de estudios deberá contener, al menos, la siguiente información:

1) Zioen adierazpena eta helburuak.

1) Exposición de motivos y objetivos.

2) Udalerriaren ezaugarri espezifikoen gaineko azterketa.

2) Análisis de las características específicas propias del municipio.

3) Merkataritza-sektorearen ezaugarri espezifikoen gaineko azterketa.

3) Análisis de las características específicas propias del sector comercial.

4) Gainontzeko sektoreen ezaugarri espezifikoen gaineko azterketa.

4) Análisis de las características específicas propias de los demás sectores.

5) Udalerriaren eta merkataritza-sektorearen ezaugarri bereizgarriak.

5) Elementos diferenciadores del municipio y del sector comercial.

6) Hiri-marka zehaztea eta ezaugarriak.

6) Determinación de la marca-ciudad y características.

7) Markaren euskarriak eta ezaugarriak.

7) Soportes y propiedades de la marca.

8) Aplikazio-proposamenak.

8) Propuestas de aplicación.

d) Udalerriko plan estrategikoak prestatzeko azterlanak, honako hauentzako direnak: probintzietako hiru hiriburuak; eskualdeetako hiri-nagusiak, V. eranskinean jasotakoak, eta, merkataritzaren aldetik duten munta dela-eta, Barakaldo, Gernika-Lumo, Getxo eta Errenteria. Eta, gutxienez, honako hauek jaso beharko dituzte:

d) Estudios dirigidos a la elaboración de planes estratégicos de municipio, dirigido únicamente a las tres capitales de provincia, a las cabeceras comarcales recogidas en el anexo V, y a los municipios de Barakaldo, Gernika-Lumo, Getxo y Errenteria por su relevancia comercial, cuyo contenido mínimo será:

1) Hiriko Merkataritzaguneak (BID).

1) Centros de Comercio Urbanos (BID).

2) Merkataritzako Lokalak – Hiriko Merkataritza Sarea Leheneratzea.

2) Recuperación de Locales Comerciales - Tejido Comercial de la Ciudad.

3) Merkataritza – Turismoa Koordinazioa.

3) Coordinación Comercio - Turismo.

Hiriko Merkataritzaguneak (BID).

Centros de Comercio Urbano (BID).

Diru-laguntzak lortu ahal izateko, inplikatutako udalerrien aldez aurreko berariazko adostasuna izan beharko dute azterlanek, eta, gutxienez, ondorengo eduki hauek jaso beharko dituzte:

Para ser subvencionables, los estudios deberán contar con el acuerdo expreso previo de los ayuntamientos de los municipios implicados, y contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:

• Jarduera-eremu geografiko mugatua.

• Ámbito geográfico de actuación delimitado.

• Ekimen pribatuak babes publikoarekin sortutako irabazte-asmorik gabeko erakundea.

• Organización no lucrativa creada por la iniciativa privada con respaldo público.

• Demokratikoki sortuta, oro har atxikipen bidez.

• Creada democráticamente, generalmente mediante adhesión.

• Udal araudiak aldez aurretik onetsita: finantzaketa, jarduera-plana.

• Aprobación previa por normativa municipal: financiación, plan de actuación.

• Eremuko negozioen jabe edo okupatzaile guztien nahitaezko ekarpenaren bidezko finantzaketa (tasa, errekargu, kontribuzio edo zerga berezien bitartez). Bestelako finantzabideak: laguntza publikoak, dohaintzak, zerbitzu-prestazioa, babesak, ekitaldiak antolatzea, etab.

• Financiación mediante contribución obligatoria de todos los propietarios u ocupantes de negocios de la zona, a través de tasas, recargos, contribuciones o impuestos especiales. Otras vías de financiación son ayudas públicas, donaciones, prestación de servicios, patrocinios, organización de eventos, etc.

• Jarduera ekonomikoa garatzen deneko higiezinen jabetzaren katastro-balioari lotutako kontribuzio-tasaren kalkulua, oro har.

• Generalmente cálculo de la tasa de contribución (IBI) ligada al valor catastral de la propiedad inmobiliaria donde se desarrolla la actividad económica.

• Administrazio eta zuzendaritzako organoak: Biltzar nagusia, zuzendaritza-batzordea, lan-batzordeak, zuzendari-gerentea.

• Órganos de administración y dirección: Asamblea general, junta directiva, comisiones de trabajo, director - gerente.

• Kontribuzioa biltzen du udalak tokiko zergen bidez, eta ondoren BIDeko erakundeari transferitzen dio (Hiri Merkataritzako Plataformak).

• Recaudación de la contribución por parte del Ayuntamiento, a través de impuestos locales y transferencia posterior a la organización del BID (Plataformas de Comercio Urbano).

• Negozio Planaren garrantzia; jardun-estrategia eta finantzaketa zehazten ditu, eta urteko jardun-planetan gauzatuta dago.

• Importancia del Plan de Negocio, que define la estrategia de actuación y financiación y se concreta en planes anuales de actuación.

• Kudeaketa profesionala.

• Gestión profesional.

• Hiriko ekonomia suspertzera bideratutako ekintzak: sustapena, komunikazioa, marketina, zerbitzuak, etab.

• Acciones dirigidas a la revitalización económica urbana: promoción, comunicación, marketing, servicios, etc.

Merkataritza Lokalak Leheneratzea.

Recuperación de Locales Comerciales.

Diruz lagundu jaso ahal izateko, itxita dauden merkataritza-lokalak leheneratzeko plan bat diseinatu beharra dago, honako hauek jasotzen dituena:

Para ser subvencionables se debe diseñar un Plan de recuperación de locales comerciales cerrados que incluya:

• Helburuak.

• Objetivos.

• Merkataritza, enpresa, turismo eta kulturako eskaintzaren analisia.

• Análisis de la oferta comercial, empresarial, turística y cultural.

• Bizitoki-eskariaren analisia (zenbait kasutan turistikoa ahaztu gabe).

• Análisis de la demanda residencial (en algunos casos sin olvidar la turística).

• Jardun-estrategia.

• Estrategia de actuación.

.– Hutsik dauden lokalen errolda.

- censo de locales vacíos.

.– Jabeak nor diren zehaztea.

- identificación de los propietarios.

.– Beharren azterlana (bizilagunak eta bisitariak).

- estudio de necesidades (vecinos y visitantes).

.– Operadore berriak zehaztea.

- identificación de nuevos operadores.

.– Bitartekotza alderdien artean (jabeak - operadoreak).

- mediación entre las partes (propietarios - operadores).

.– Lege-aholkularitza.

- asesoramiento legal.

Hiriko Merkataritza Sarea.

Tejido Comercial de la Ciudad.

Diruz lagundu ahal izateko, hiriko merkataritza-sareari buruzko azterlanak, honako eduki hauek jaso beharko ditu:

Para ser subvencionable, el estudio del tejido comercial de la ciudad, debe incluir los siguientes contenidos:

• Eremuan edo inguruan dagoen merkataritza-eskaintza.

• oferta comercial existente en la zona o en sus cercanías.

• Eremu horietan bizi direnen profila.

• perfil de los residentes en dichas zonas.

• Bizitegi-eremu berrietan bizi direnen profila.

• perfil de los residentes en nuevas áreas residenciales.

• Eremuetako biztanleria mugikorraren profila.

• perfil de la población flotante de las zonas.

• Bisitarien profila.

• perfil de los visitantes.

• Dauden ekipamenduak (kulturguneak, kirol-ekipamenduak, ikastetxeak, etab.).

• equipamientos existentes (centros culturales, equipamientos deportivos, centros educativos, etc.

Merkataritza – Turismoa Koordinazioa.

Coordinación comercio - turismo.

Diruz lagundu ahal izateko, merkataritza eta turismoa koordinatzeari buruzko azterlanak, honako eduki hauek jaso beharko ditu:

Para ser subvencionable, el estudio de Coordinación comercio-turismo debe incluir, como mínimo, los siguientes contenidos:

1) Merkataritzaren eta Turismoaren arteko lankidetza-kultura sustatzea, kooperaziorako formulak sortuz (adibidez, baterako komertzializazioa, aliantzak).

1) Fomentar la cultura cooperativa Comercio-Turismo mediante la creación de fórmulas de cooperación, Ej. Comercialización conjunta; alianzas.

2) Kluster elkarte bat sor dadin laguntzea, hainbat organismok, erakundek. Networking jardunaldiak aldian-aldian antolatu ahal izan ditzaten, proposamenak, ideiak, etab. trukatzearren.

2) Propiciar la creación de una asociación Cluster con el fin de que desde diferentes organismos, entidades, etc... se puedan organizar periódicamente jornadas Networking para intercambiar propuestas, ideas, etc...

3) Lankidetzak lehiakortasuna hobetzeko eskaintzen dituen abantailen eta aukeren gainean saltokiak sentsibilizatzera bideratutako jarduerak diseinatzea eta burutzea.

3) Diseñar y llevar a cabo actuaciones encaminadas a sensibilizar a los comercios sobre las ventajas y oportunidades que ofrece la cooperación como vía de mejora competitiva.

4) Saltokien eta ostalaritzako enpresen arteko lankidetza saritzea.

4) Premiar la cooperación entre los comercios, las empresas de hostelería y empresas de alojamiento.

5) Merkataritza-Turismo arloko baterako gida bat argitaratzea.

5) Editar una Guía conjunta Comercio-Turismo.

2.– Hirigintza-jarduerak merkataritza eremuetan.

2.- Actuaciones urbanísticas en áreas comerciales.

Halako jarduerak dira: 5. artikuluan aipatu esparru-akordioan eta Merkataritza Suspertzeko Plan Berezian jasotako hiri-azpiegiturak egokitzeko proiektuetan egindako inbertsioak, baldin eta agindu honetako 5. artikuluko 1.a) 1), 2) eta 3) paragrafoetan aipatu udalek egiten badituzte, eta udalerriko merkataritza-jarduera aurrerabidean jartzeko helburua badute; esate baterako, merkataritza burutzen den ingurunea hobetzea.

Son aquellas actuaciones consistentes en inversiones en proyectos de adecuación de infraestructuras urbanísticas recogidos en el estudio Perco (Plan Especial de Revitalización Comercial) del municipio, y en el acuerdo-marco mencionado en el artículo 5, y realizados por los Ayuntamientos a que se refieren los apartados 1.a) 1), 2) y 3) del artículo 5 de la presente Orden que tengan por objeto tanto el progreso de la actividad comercial del municipio, como la mejora del entorno donde se desarrolla el comercio.

Aurreko paragrafoan esandakoaren ildotik, uste da beharrezkoa dela MBP azterlan bat edukitzea; hala, puntu honetan zehaztu jardueretarako laguntzak eskatu ahal izateko.

A tenor de lo indicado en el párrafo anterior, se entiende que es necesaria la existencia de un estudio Perco para poder solicitar ayudas para las actuaciones recogidas en este punto.

Agindu honen ondorioei dagokienez, udalerriko hiri-azpiegituretan –barne dela hiri-ekipamendua– egokitzapen komertziala egiteko beharrezkotzat jotzen dira beherago zehaztu jarduerak; betiere, merkataritza aldeetan burutzen badira eta honako hauentzako badira:

A efectos de la presente Orden, se considerarán susceptibles de ayudas las siguientes actuaciones necesarias para la adecuación comercial de las infraestructuras urbanísticas del municipio, incluyendo equipamiento urbano, siempre que las actuaciones se desarrollen en áreas con contenido comercial y vayan dirigidas a:

a) Hiri-ingurunean kokatutako kale-merkataritza eta noizbehinkakoa garatzeko eremu espezifikoak egokitzea.

a) Acondicionamiento de áreas específicas para el desarrollo del comercio ambulante y ocasional ubicadas en entorno urbano.

Agindu honen eraginetarako, kale-merkataritza eta noizbehinkakoaren garapen eta hobekuntza gisa hartuko dira esandako merkataritza-aktibitatea eguneratzen eta duintzen duten jarduera haiek, bai eta hiri-ekonomiak animatzeko duten balioa aitortzen dietenak ere, esate baterako:

A los efectos de esta Orden, se considerará como desarrollo de áreas de comercio ambulante y ocasional una serie de actuaciones que actualicen y dignifiquen la mencionada actividad comercial y la valoricen como forma de animación de las economías urbanas, tales como:

1) Salmenta tipologia honetako jarduerak garatzeko erabiltzen diren eremuak edo azalerak egokitzea.

1) Adecuación de las superficies sobre las que se desarrollaren las actividades de esta tipología de venta.

2) Merkataritza-aktibitate horri zerbitzua emateko ekipamendu eta azpiegitura ez-iraunkorrak: karpak, desarma daitezkeen egiturak edo antzekoak. Kasu horretan, merkataritza-jarduerari erreferentzia egiten dioten mezuak eta esloganak agerian eta ikusteko moduan paratu beharko dira.

2) Equipamiento e infraestructuras, no permanentes o efímeras, destinadas a dar servicio a esta actividad comercial: carpas, estructuras desmontables o similares. En este caso deberán figurar de forma claramente visible mensajes o eslóganes que hagan referencia a la actividad comercial.

3) Sostengu-zerbitzuen zuzkidura, hala nola argindarra, ura, ekipamendu elektronikoa, eta abar.

3) Dotación de servicios de apoyo tales como: electricidad, agua, equipamiento electrónico, etc.

b) Udalerriko txikizkako merkatuetako postuak modernizatu eta berregokitzeko inbertsioak.

b) Inversiones destinadas a la modernización y readecuación de puestos de los mercados municipales minoristas.

c) Seinaleztapen komertziala.

c) Señalización comercial.

Halakotzat jotzen da: merkataritza-zonetako seinaleztapena ipintzea, eta bai merkataritza-zonetarako sarbideen seinaleak paratzea ere, trafikoaren arlokoak izan ezik.

Se considerará como tal, exclusivamente la implantación de señalización de zonas comerciales, y la de indicación de acceso a zonas comerciales, exceptuando las propias de tráfico.

d) Paramentu bertikalak edo antzekoak, iraunkorrak ez direnak, zeintzuen helburua baita: merkataritza-ardatzetako pasaia urbanoa eta estetikoa hobetzea; eta, betiere, jarduera bako lokalekiko loturarik badute.

d) Paramentos verticales o similares, no permanentes, cuyo objetivo sea la mejora del paisaje urbano y estético de los ejes comerciales y que estén vinculados a locales sin actividad.

e) Ardatzak eta kaleak oinezkoentzako prestatzea, eta bai haiek garatu eta birmoldatzea ere, baldin eta, azken zazpi urteetan, laguntzarik jaso ez badute sail honek eratu Merkataritza Suspertzeko Planen bidez.

e) Peatonalización de ejes o calles comerciales, incluso su desarrollo o remodelación siempre y cuando no hayan sido objeto de ayuda a través de los Planes de Revitalización Comercial de este departamento en los 7 últimos años.

f) Espaloien zabalera handitzea, 3 metroraino, kale batzuetan, hain justu ere dituzten lonjetan % 70 gutxienez merkataritzarako badira eta horietarik % 70 aktiboan badira Baldintza hori, udalaren ziurtagiriaren bidez kreditatu beharko da.

f) Ensanchamiento de aceras, hasta alcanzar un mínimo de 3 metros, en aquellas calles en las que al menos un 70% de las lonjas sean comerciales y un 70% de éstas se encuentre en activo. Esta condición será acreditada mediante el pertinente certificado municipal.

g) Bideak bitarteko kale bihurtzea.

g) Transformación de viales en calles de coexistencia.

Agindu honen ondorioetarako, honako espazio hauek jotzen dira bitarteko kaletzat: merkataritza-jarduera izanik, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa dutenak, zeintzuetan oinezkoek lehentasuna duten lehentasunik ibilgailuen zirkulazioarekiko; eta, besteak beste, honako hauek izan daitezke euren ezaugarriak: zoladura plano bakarra, paseorako zonetako eta ibilgailuentzako zonetako zoruak bereiztu egiten direlarik; trafikoa antolatua da eta abiadura mugatua du, gutxi-gorabehera 20 Km/h; kaleak ornamentuzko elementuak ditu, zeintzuek trafikoari atzera eragiten dioten eta oinezkoen aldeko lehentasuna indartzen, eta halakoak dira, bestek beste: arbolak, jardinerak, oztopo-zutoinak, bolardoak, etab.

A los efectos de esta Orden, se considerarán como calle de coexistencia aquellos espacios de actividad comercial y de tránsito simultáneo de vehículos y peatones y peatonas, en los que estos y estas tengan prioridad sobre el tráfico rodado, pudiendo ser alguna de sus características, a modo de ejemplo: pavimentado de plano único diferenciando los firmes entre las zonas de rodadura y las de paseo, el tráfico organizado y su velocidad limitada, en torno a los 20 Km./h, la calle dotada de elementos ornamentales que disuadan el tráfico y refuercen el ambiente de prioridad peatonal, tales como árboles, jardineras, pilones, bolardos, etc.

h) Zamalanetarako eta/edo banaketa logistikorako zonak ezartzea; halakotzat jotzen dira: merkataritzako horniketa-lanak batu, zentralizatu eta minimizatzeko diren espazioak.

h) Establecimiento de zonas de carga y descarga y/o puntos de distribución logística, entendiendo como tales aquellos espacios destinados a unificar, centralizar y minimizar los trabajos de abastecimiento comercial.

3.– Diru-laguntzaren helburu diren inbertsioak ekitaldia hasten denetik 2016ko abenduaren 31ra bitartean egin daitezke.

3.- Las inversiones objeto de subvención podrán llevarse a cabo desde el inicio del ejercicio hasta el 31 de diciembre de 2016.

4.– Ez dira diruz laguntzeko modukotzat jotzen BEZa, tasak, profesionalen ordainsariak, etekin industriala, gastu orokorrak, ezta esandako kostuan zorrotz sartzen ez den beste ezein kontzeptu ere. Izaera orokorrez, ez dira diruz laguntzeko modukoak izango gero udalerrira itzultzea eskatuko duten jarduera eta/edo inbertsio haiek.

4.- No se consideran subvencionables el IVA, las tasas, los honorarios profesionales, el beneficio industrial, los gastos generales ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente dicho coste. Con carácter general no serán subvencionables aquellas actuaciones y/o inversiones que posteriormente signifiquen un reintegro económico al municipio.

7. artikulua. – Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.- Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoa: inbertsioen egikaritze materialaren kostuaren % 80koa izango da.

1.- El importe de las ayudas será el 80% del coste de ejecución material de las inversiones.

6.1 Ikerlanak artikuluan jasotako jardueren kasuan, ondorengo gehieneko zenbatekoak ezartzen dira diru-laguntzentzat, ikerlan motaren arabera:

En el caso de actuaciones recogidas en el artículo 6.1 Estudios, se establecen los siguientes importes máximos de subvención en función del tipo de estudio:

– 6.1.a) artikuluko ikerlanak (MSPB eta eguneratzeak): 25.000 euro.

- Estudios artículo 6.1.a) (Perco y actualizaciones): 25.000 euros.

– 6.1.b) artikuluko ikerlanak (Udal azokak): 12.000 euro.

- Estudios artículo 6.1.b) (Mercados Municipales): 12.000 euros.

– 6.1.c) artikuluko ikerlanak (Hiri-marka): 6.000 euro.

- Estudios artículo 6.1.c) (Marca ciudad): 6.000 euros.

– 6.1.d) artikuluko ikerlanak (Udalerriko plan estrategikoak prestatzea): prestatzearen kostuaren % 70, 25.000 euroko maximoarekin.

- Estudios artículo 6.1.d) (Elaboración de planes estratégicos de municipio): el 70% del coste de elaboración, con un máximo de 25.000 euros.

2.– Nolanahi ere, deialdi eta udalerri bakoitzeko gehieneko diru-laguntzaren muga hauxe izango da: herri-tramuaren arabera dagokion diru-laguntza udalerriko merkataritza-dentsitatearen koefizienteaz biderkatuta lortzen den emaitza:

2.- En cualquier caso, el límite máximo de subvención por convocatoria y municipio será el resultado de multiplicar la subvención según tramo de población, por el coeficiente de densidad comercial del municipio referenciado:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Agindu honen ondorioetarako, honako alderdi hauek izango dira kontuan:

A efectos de esta Orden, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Erreferentziatzat biztanleriaren eta merkataritzaren azken zentsua hartuko da, zeina EUSTATek eman zuen argitara, 2015eko urtarrilaren 1ean.

a) Se utilizará como referencia el último censo comercial y de población publicado por el EUSTAT a día 1 de enero de 2015.

b) Udalerriko merkataritza-dentsitatea: txikizkako establezimendu kopurua x 1.000/biztanle kopurua.

b) Densidad comercial de un municipio: núm. de comercios minoristas x 1.000 / núm. de habitantes.

c) Merkataritza-dentsitatearen koefizientea: udalerriaren merkataritza-dentsitatea/EAEko merkataritza-dentsitatea.

c) Coeficiente de densidad comercial: densidad comercial del municipio/densidad comercial de la CAPV.

3.– VI. eranskinean aditzera ematen dira honako hauei buruzko datuak: biztanleria, merkataritza-establezimenduak eta merkataritza-dentsitatea, udalerri bakoitzekoak; eta, orobat, EAEko merkataritza-dentsitatea.

3.- En el anexo VI se notifican los datos de población, establecimientos comerciales y densidad comercial de cada municipio, así como la densidad comercial de la CAPV.

4.– Diruz lagundu beharreko eskabideen zenbateko maximoa ez balitz iritsiko agindu honetan aurreikusitako baliabide ekonomikoen osoko zenbatekora, 6. artikuluaren 2. paragrafoan jasotako jardueretarako, soberakinak hainbanatuko dira hasieran emandako diru-laguntzaren % 20ko hazkunde maximora iritsi arte. Kasu horretan, ebazpen gehigarri indibidual bat jaulkiko da eta bertan jaso beharko da esandako inguruabar hori eta diru-laguntzaren osoko zenbatekoa. Halaber, emandako zenbatekoaren % 70 ordainduko da, 15. artikuluan aurreikusiarekin bat etorriz.

4.- En el supuesto de que la cuantía máxima de las solicitudes a subvencionar no alcanzara la totalidad de los recursos económicos previstos en la presente Orden, y para las actuaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 6, se procederá a prorratear los excedentes hasta alcanzar un incremento máximo del 20% respecto de la subvención inicialmente concedida. En este caso, se emitirá una resolución complementaria individual en la que se hará constar esta circunstancia y el importe total de la subvención. Asimismo, se abonará el 70% de la cuantía concedida de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.

III. KAPITULUA.– MERKATARIEN ELKARTE ETA ELKARTE MISTOENTZAKO LAGUNTZAK
CAPITULO III.- AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y ASOCIACIONES MIXTAS

8. artikulua. – Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 8.- Actuaciones subvencionables.

1.– Diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira udalerriko merkataritza garatzeko planteamenduekin bat datozen proiektuak, esparru-akordioan markatutako helburuak lortzera bideratuta daudenak, MSPB ikerlanean edo hura ordezten edo osatzen duen planean jasota daudenak, eta ondorengo eginbide hauek gauzatzen dituztenak:

1.- Se consideran susceptibles de ayuda aquellos proyectos que estén en consonancia con los planteamientos de desarrollo comercial del municipio; que estén orientados a la consecución de los objetivos reseñados en el acuerdo-marco; que estén recogidos en el estudio Perco o aquel que lo sustituya o complemente, y que consistan en:

a) Udalerriko merkataritza dinamizatzera eta sustatzera zuzendutako ekintzak antolatzea eta gauzatzea, berorien helburua merkataritza-fluxuak erakartzea xede duten zonako estrategiak bultzatzea baldin bada.

a) Organizar y realizar acciones dirigidas a la dinamización y promoción comercial del municipio, cuyo objetivo sea propiciar la generación de estrategias zonales destinadas a la captación de flujos comerciales.

b) Ingurura merkataritza-fluxuak erakartzea erraztuko duten merkataritzaren zerbitzu osagarriak antolatzea eta sustatzea.

b) Organizar y fomentar servicios complementarios al comercial que faciliten la captación de flujos comerciales en la zona.

c) Sektorearentzat interes erkidea duten lankidetza-zerbitzuak garatzea eta kontratatzea (eskalako ekonomiak sortzen dituzten proiektuak, negoziazio onuragarriak, etab.)

c) Desarrollo y contratación de servicios de cooperación, de interés común para el sector (proyectos que generen economías de escala, negociación ventajosa, etc.).

2.– Ekitaldia hasten denetik 2015eko abenduaren 31ra bitartean gauzatu ahal izango dira diruz lagun daitezkeen jarduerak.

2.- Las actividades subvencionables podrán llevarse a cabo desde el inicio del ejercicio hasta el 31 de diciembre de 2015.

3.– Estatutuetako helburua banaketaren aktibitateari lotuta duten Merkatarien Elkarteek eta Elkarte Mistoek, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan baldin badute eta agindu honetako II, III eta IV. eranskinetan jaso gabeko udalerrietan kokatuak baldin badaude, gutxienez 10 merkataritza-establezimendu badituzte, laguntza eskabidea aurkeztu ahal izango dute, bakarra udalerriko, artikulu honetan jasotako aktibitateak garatzeko, eta aurreikusitako gainerako baldintza guztiak ere bete beharko dituzte, agindu honetako 5. artikuluan eta MSPB ikerlanean jasotako udalaren eta elkarteen arteko esparru-akordioa izan ezik.

3.- Aquellas Asociaciones de Comerciantes y Asociaciones Mixtas cuyo objeto estatutario se encuentre vinculado a la actividad de la distribución, radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ubicadas en municipios no contemplados en los anexos II, III y IV de la presente Orden, y con un número mínimo de 10 establecimientos comerciales, podrán presentar solicitud de ayuda, única por municipio, para el desarrollo de las actividades recogidas en este artículo, debiendo cumplir el resto de los requisitos previstos, con excepción del acuerdo marco entre el ayuntamiento y las asociaciones, recogido en el artículo 5 de la presente Orden y del estudio Perco.

BEZa eta gainerako tasak eta zergak ez dira lagunduko diruz.

No se considera subvencionable el IVA, ni otras tasas o impuestos.

9. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 9.- Cuantía de las ayudas.

1.– Emandako laguntzen zenbatekoa proiektuaren egiazko kostuaren % 80ra irits daiteke.

1.- El importe de las ayudas concedidas podrá alcanzar hasta el 80% del coste efectivo del proyecto.

2.– Nolanahi ere, deialdi bakoitzeko eta udalerriko elkarteen multzorako gehieneko diru-laguntzaren muga hauxe izango da: merkataritza-tramuaren arabera dagokion diru-laguntza udalerriko merkataritza-dentsitatearen koefizienteaz biderkatuta lortzen den emaitza:

2.- En cualquier caso, el límite máximo de subvención por convocatoria y para el conjunto de asociaciones del municipio será el resultado de multiplicar la subvención según tramo comercial, por el coeficiente de densidad comercial del municipio referenciado:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Diruz lagundu beharreko eskabideen zenbateko maximoa ez balitz iritsiko agindu honetan aurreikusitako baliabide ekonomikoen osoko zenbatekora, soberakinak hainbanatuko dira, hasieran emandako diru-laguntzaren % 20ko hazkunde maximora iritsi arte. Kasu horretan, ebazpen gehigarri indibidual bat jaulkiko da eta bertan jaso beharko da esandako inguruabar hori eta diru-laguntzaren osoko zenbatekoa. Halaber, emandako zenbatekoaren % 70 ordainduko da, 15. artikuluan aurreikusiarekin bat etorriz.

En el supuesto de que la cuantía máxima de las solicitudes a subvencionar no alcanzara la totalidad de los recursos económicos previstos en la presente Orden, se procederá a prorratear los excedentes hasta alcanzar un incremento máximo del 20% respecto de la subvención inicialmente concedida. En este caso, se emitirá una resolución complementaria individual en la que se hará constar esta circunstancia y el importe total de la subvención. Asimismo, se abonará el 70% de la cuantía concedida de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.

Agindu honen ondorioetarako, honako alderdi hauek izango dira kontuan:

A efectos de esta Orden, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Erreferentziatzat biztanleriaren eta merkataritzaren azken zentsua hartuko da, zeina EUSTATek eman zuen argitara, 2015eko urtarrilaren 1ean.

a) Se utilizará como referencia el último censo comercial y de población publicado por el EUSTAT a día 1 de enero de 2015.

b) Udalerriko merkataritza-dentsitatea: txikizkako establezimendu kopurua x 1.000/biztanle kopurua.

b) Densidad comercial de un municipio: núm. de comercios minoristas x 1.000 / núm. de habitantes.

c) Merkataritza-dentsitatearen koefizientea: udalerriaren merkataritza-dentsitatea/EAEko merkataritza-dentsitatea.

c) Coeficiente de densidad comercial: densidad comercial del municipio/densidad comercial de la CAPV.

3.– VI. eranskinean aditzera ematen dira honako hauei buruzko datuak: biztanleria, merkataritza-establezimenduak eta merkataritza-dentsitatea, udalerri bakoitzekoak; eta, orobat, EAEko merkataritza-dentsitatea.

3.- En el anexo VI se notifican los datos de población, establecimientos comerciales y densidad comercial de cada municipio, así como la densidad comercial de la CAPV.

IV. KAPITULUA.– PROZEDURA
CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTO

10. artikulua. – Eskabideak eta dokumentazioa.

Artículo 10.- Solicitudes y documentación.

1.– Agindu honetatik eratorritako eskabide, eskaera, jakinarazpen eta gainerako kudeaketa guztiak elektronikoki gauzatuko dira, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuarekin (2012ko martxoaren 9ko EHAA, 50. zk.) eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenarekin bat etorriz.

1.- La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica (BOPV n.º 50, de 9 de marzo de 2012) y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración-Platea.

Eskabidera sartzea eta berori betetzea Internet bidez soilik egin ahalko da, honako helbide honetan: //www.industria.ejgv.euskadi.net/appcont/osaga-emp/dec.html, esandako webguneko funtzionalitateen bitartez, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den hurrengo egunetik hasita. Eskabide-eredua esandako egoitza elektroniko horretan egongo da eskura.

El acceso a la solicitud, y su cumplimentación se realizará exclusivamente a través de Internet, en la dirección http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appcont/osaga-emp/dec.html, mediante las funcionalidades ubicadas en dicha dirección web, al día siguiente al de su publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. El modelo de solicitud estará disponible en la citada sede electrónica.

Espedientera sartzea eta gainerako izapideak beste helbide honetan ere egin ahal izango dira: http://www.euskadi.net/misgestiones

El acceso al expediente y demás trámites podrán realizarse, también, a través de la dirección http://www.euskadi.net/misgestiones

Eskabidearekin batera, erakunde eskatzailea ordezkatzeko jarduteko gaitasun legala duen pertsona edo erakundearen sinadura elektronikoa ez ezik, harekin batera aurkeztu beharreko agiri guztiak eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak xedatu bezala Administrazioak eska litzakeen guztiak ere aurkeztu beharko dira.

La solicitud incorporará, además de la firma electrónica reconocida de la persona o entidad que posea capacidad legal para representar a la entidad solicitante, toda aquella documentación que haya de acompañarse a la solicitud y la que pueda ser requerida por la Administración, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Goiko aukera horren alternatiba gisa, baldin eta sinadura digitala erabili nahi ez bada, eskabideak helbide honetan bete eta grabatu ostean: http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appcont/osaga-emp/dec.html, inprimatu egin beharko dira, eta erakunde eskatzailea ordezkatzeko gaitasun legala duen pertsonak sinaturik Merkataritza Zuzendaritzara bidali beharko dira, eta Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Lurralde Ordezkaritzan –proiektua kokatzen denekoan– eta Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Zuzenean) aurkeztuko dira; edo, bestela, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako edozein lekutan.

Alternativamente a la opción anterior, si no se desea utilizar la firma digital, las solicitudes una vez rellenadas y grabadas informáticamente en la dirección web http://www.industria.ejgv.euskadi.net/appcont/osaga-emp/dec.html, deberán imprimirse y remitirse firmadas por la persona que posea capacidad legal para representar a la entidad solicitante, a la Dirección de Comercio, y se presentarán en la Delegación Territorial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco del Territorio Histórico donde se ubique el proyecto, en las Oficinas de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean), o en los lugares especificados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Kasu horretan, jakinarazpenak bitarteko telematikoen bidez egingo dira, interesdunak lehentasunezkoa dela adierazi duenean, edo espresuki bitarteko hori erabiltzea baimendu duenean soilik.

En este supuesto, las notificaciones se realizarán por medios telemáticos sólo en el caso de que la persona interesada lo haya señalado como medio preferente o consentido expresamente su utilización.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak konpromisoa hartzen du Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritako babes-mailarekin tratatuko dituela datu guztiak.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad se compromete a tratar los datos con el grado de Protección, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto.

Eskabideak aurkezteko epea hauxe izango da: 2015eko irailaren 8ko 09:00etatik 2015eko urriaren 7ko 12:00ak artekoa.

El plazo de presentación de solicitudes será desde la 09:00 horas del día 8 de septiembre de 2015, hasta las 12:00 horas del día 7 de octubre de 2015.

Egitea aurreikusten diren jarduerentzako eskabidea bakarra izango da, eta, onar dadin, osorik bete beharko da.

La solicitud será única para el conjunto de actuaciones previstas realizar, y para ser admitida deberá estar cumplimentada y finalizada en su totalidad.

2.– Hizkuntzaren arloko herritarren eskubideak eta botere publikoen eginbeharrak kontuan harturik, erakunde eskatzaileak bi hizkuntza ofizialetako edozein aukeratu ahalko du Administrazioarekin harremanetan jartzeko (Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5 eta 6 artikuluak).

2.- Recogiendo los derechos de la ciudadanía y deberes de los poderes públicos en materia lingüística, la entidad solicitante puede elegir cualquiera de las lenguas oficiales para dirigirse a la Administración (artículos 5 y 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera).

3.– Erakunde eskatzaileek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera:

3.- Las entidades solicitantes deberán adjuntar la documentación siguiente:

UDALAK

AYUNTAMIENTOS

a) Laguntza eskatzeko erabakiaren ziurtagiria, organo eskudunak egina, aurkeztutako jarduera bakoitzaren kostua eta eskatutako laguntzaren zenbatekoa zehaztuta.

a) Certificación del acuerdo del órgano competente acogiéndose a la ayuda, detallando para cada una de las actuaciones presentadas, coste de la misma e importe de la subvención solicitada.

b) Diru-laguntzaren bidez finantzatu nahi diren jardueren inguruko azalpen-txostena, merkataritza-ikuspegitik egina, Merkataritza Suspertzeko Plan Bereziaren (MSPB) ikerlanean duten kokapena adieraziz, edo horren ordezkoan edo osagarrian dutena, halakorik baldin badago.

b) Memoria explicativa desde el punto de vista comercial de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, indicando su encuadre en el estudio Perco, o aquel que lo sustituya o complemente, en el caso de que exista.

Txosten horretan, gutxienez, ondorengo informazioa jaso beharko da:

Esta memoria deberá recoger, al menos, la siguiente información:

1) Garatu beharreko jarduera bakoitzaren gauzatze-proiektua, zera adieraziz:

1) Proyecto de ejecución de cada una de las actuaciones a desarrollar, indicando:

a) Lortu nahi diren helburuak.

a) Objetivos que se pretenden alcanzar.

b) Gauzatu beharreko ekintzak.

b) Acciones a ejecutar.

c) Egindakoaren eraginkortasuna neurtzeko adierazleak.

c) Indicadores que medirán la eficacia de lo realizado.

2) Aurrekontu zehatzak, baita partidaz partida ere, kasuan kasu.

2) Presupuestos detallados, hasta por partidas, en su caso.

3) Gauzatze-egutegia.

3) Calendario de ejecución.

4) Dokumentazio grafikoa, jardueren kokaleku izango diren eremuen aurretiko egoeraren argazkiak barne.

4) Documentación gráfica, incluyendo fotografías de la situación previa, de las zonas objeto de las actuaciones.

c) 5. artikuluan aipatutako esparru-akordioaren kopia, baita ondoren egindako edozein aldaketaren kopia ere.

c) Copia del acuerdo-marco a que se refiere el artículo 5, así como copia de cualquier modificación posterior que pudiera producirse.

d) Erakundeak diru-laguntzen bidez finantzatu nahi diren jarduera horiek eta/edo inbertsioak egiteko bestelako diru-laguntzarik jasotzen ez duela egiaztatzen duen ziurtagiria, organo eskudunak egina.

d) Certificación del órgano competente acreditativo de que la entidad no es beneficiaria de ninguna otra ayuda otorgada para las actuaciones y/o inversiones para las que se solicita la ayuda.

e) Erakunde eskatzailearen zin-egite edo erantzukizunpeko adierazpena, diru-laguntza eta laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen administratiborik edo legezko debekurik ez duela jasotzen duena (ildo horretan, kontuan izan behar dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean, otsailaren 18koan, sexuaren ziozko bereizkeria zehatzeko ezarritako zigor eta debekuak).

e) Declaración jurada o responsable de la entidad solicitante de no hallarse sancionada administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

f) Eskatzailearen <<Hirugarren Interesdunaren Alta>> izeneko dokumentua, Ogasun eta Finantza Sailak xedatutako ereduaren araberakoa (http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net), bakarrik lehenago ez bada aurkeztu edo lehenagoko eskabideetako datuak aldatu badira.

f) Documento de <<Alta de Tercero Interesado>> del solicitante, según modelo establecido por el Departamento de Hacienda y Finanzas (http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net) sólo en el caso de que no se haya facilitado con anterioridad o se hayan modificado los datos de solicitudes anteriores.

ELKARTEAK:

ASOCIACIONES:

a) Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duen dokumentazioa. Kasuan kasu, eratze-eskrituraren, estatutuen eta erregistroko izen-ematearen kopiak aurkeztu beharko ditu.

a).Documentación acreditativa de la identidad de la solicitante, aportando, en su caso, a tal efecto, copia de la escritura de constitución, estatutos y de la inscripción registral.

Hainbat elkarte ordezkatzen dituen enpresa-erakundearen kasuan, aipatutako ordezkaritza jasotzen duen akordioaren kopia.

En el caso de tratarse de una organización empresarial que represente a varias asociaciones, copia del acuerdo en el que se recoja dicha representación.

Esandako akordioan ez badute udalerriko elkarte guztiek parte hartzen, azalpen-agiri batean jasoko dira akordioa lortzeko egindako izapideak, zer erakunde geratu diren akordiotik kanpo eta zergatik.

Si en el citado acuerdo no participasen todas las asociaciones del municipio, documento explicativo de los trámites realizados para conseguir el acuerdo, entidades excluidas y motivos de exclusión.

b) Erakunde eskatzailea legez ordezkatzen duen pertsonaren NANaren fotokopia eta berorren ahalorde-agiria, edo, bestela, laguntza-programa hau kudeatzen duen organoaren aldeko berariazko baimena hura lortzeko.

b).Copia del DNI de la persona representante legal de la entidad solicitante, y documento de apoderamiento de la misma, o autorización expresa para que sea obtenida por el órgano gestor del presente programa de ayudas.

c) Erakunde eskatzailearen Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia, edo, bestela, laguntza-programa hau kudeatzen duen organoaren aldeko berariazko baimena hura lortzeko.

c).Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante, o autorización expresa para que sea obtenida por el órgano gestor del presente programa de ayudas.

d) Azalpen-memoria, merkataritzaren ikuspegitik egina, laguntzaren helburu den jarduera bakoitzari buruzkoa; betiere, honako hau jasoz: MSPB ikerlanean sartzen den ala ez, edo, halakorik bada, hura ordezten edo osotzen duenean.

d).Memoria explicativa, desde el punto de vista comercial, de cada actividad para la que se solicita la ayuda, indicando, si se recoge, su encuadre en el estudio Perco, o aquel que lo sustituya o complemente, en el caso de que exista.

Txosten horretan, gutxienez, ondorengo informazioa jaso beharko da:

Esta memoria deberá recoger, al menos, la siguiente información:

1) Garatu beharreko jarduera bakoitzaren gauzatze-proiektua, zera adieraziz:

1).Proyecto de ejecución de cada una de las actuaciones a desarrollar, indicando:

a) Lortu nahi diren helburuak.

a) Objetivos que se pretenden alcanzar.

b) Gauzatu beharreko ekintzak.

b) Acciones a ejecutar.

c) Egindakoaren eraginkortasuna neurtzeko adierazleak.

c) Indicadores que medirán la eficacia de lo realizado.

2) Sarreren eta gastuen aurrekontu xehetuak.

2).Presupuestos detallados de ingresos y gastos.

3) Gauzatze-egutegia.

3).Calendario de ejecución.

e) Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera egokiak emandako ziurtagiri eguneratua, Merkatarien Elkarteen Erroldan erakunde eskatzaileaz dauden datuei buruzkoa, dauden datu guztiak jasoz.

e) Certificado actualizado de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación correspondiente, relativa a los datos de la entidad solicitante que figuran en el Censo de Asociaciones de Comerciantes, incluyendo todos los datos existentes.

f) Elkarteko idazkariaren ziurtagiria, zeinetan honako hauek jasotzen diren: elkartekideen zerrenda, eskabide egiteko epearen aurreko hilabetearekiko eguneratua, eta azken ekitaldian bildutako kuotak. Enpresen zerrenda sexuaren arabera bananduta islatu beharko da; alegia, merkataritza-enpresetako titular diren emakumezkoak adieraziko dira, alde batetik, eta titular gizonezkoak, bestetik.

f) Certificación del Secretario/a de la Asociación, en la que conste listado de asociados, actualizado al mes anterior al del inicio del plazo de solicitud y las cuotas recaudadas en el último ejercicio. La relación de empresas deberá reflejarse desagregada por sexo, es decir, indicará los titulares que son mujeres de empresas de comercios asociados y los titulares de empresas que son hombres.

g) Kasuan kasu, 5. artikuluan aipatutako esparru-akordioaren kopia, baita ondoren egindako edozein aldaketaren kopia ere.

g) En su caso, copia del acuerdo-marco a que se refiere el artículo 5, así como copia de cualquier modificación posterior que pudiera producirse.

h) Erakunde eskatzailearen zin-egite edo erantzukizunpeko adierazpena, diru-laguntza eta laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapenik –ez zigor arlokorik ez administrazio bidekorik– edo legezko debekurik ez duela jasotzen duena (ildo horretan, kontuan izan behar dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean, otsailaren 18koan, sexuaren ziozko bereizkeria zehatzeko ezarritako zigor eta debekuak).

h) Declaración jurada o responsable de la entidad solicitante de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

i) Merkatarien elkarte bat baino gehiago duten udalerrien kasuan, haien ordezkaritza duen erakundeak honako hauek aurkeztu beharko ditu: elkarteetariko bakoitzak proiektuaren exekuzioarekiko duen konpromiso- eta partaidetza-maila; laguntza zehaztearen ondorioei dagokienez zenbatekoa; eta elkartearen ordezkari izango den pertsona izendatzeko dokumentazioa –laguntzaren onuradun gisa dituen obligazioak betetzeko ahalmen aski duena izango da ordezkaritza hori.

i) En los casos de los municipios en los que existiese más de una asociación de comerciantes, la organización que ejerza la representatividad de ellas, además deberá presentar documento en el que se recoja el grado de participación y compromisos en la ejecución en el proyecto de cada una de las asociaciones y el importe correspondiente a efectos de determinación de la ayuda junto con la documentación designando una persona representante de la agrupación mediante poder bastante para cumplir las obligaciones que como beneficiaria de la ayuda le corresponden.

J) Eskatzailearen <<Hirugarrenaren Alta>> izeneko dokumentua, Ogasun eta Finantzetako sailak xedatutako ereduaren araberakoa (http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net), bakarrik lehenago ez bada aurkeztu edota lehenagoko eskabideetako datuak aldatu badira.

j) Documento de <<Alta de Tercero Interesado>> del solicitante, según modelo establecido por el Departamento de Hacienda y Finanzas (http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net) sólo en el caso de que no se haya facilitado con anterioridad o se hayan modificado los datos de solicitudes anteriores.

11. artikulua.– Zuzenketak.

Artículo 11.- Subsanación.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren lurralde ordezkaritzak ikusten badu aurkeztutako eskabidean akatsen bat edota zehaztasun faltaren bat dagoela, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, haiek zuzen ditzan; halaber, jakinaraziko zaio ezen, hori horrela egin ezean eskaeran atzera egin duela ulertuko dela. Esandako epe horretan akatsa konpontzen ez bada, lurralde ordezkariak ebazpena jaulkiko du adieraziz eskatzaileak atzera egin duela, Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 42. eta 71.1. artikuluetan dioenaren arabera.

En caso de que la Delegación Territorial de del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad advirtiera la existencia de algún error, defecto o inexactitud en la solicitud presentada, lo comunicará a la entidad solicitante concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, el/la Delegado/a Territorial dictará resolución declarando el desistimiento, en los términos previstos en los artículos 42 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.– Eskaerak aztertzea eta ebaluatzea.

Artículo 12.- Análisis y evaluación de las solicitudes.

1.– Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko Sailaren lurralde-ordezkaritzari (inbertsioa egingo edo jarduera gauzatuko deneko lurraldearen araberakoari) dagokio aurkezten diren eskabideak aztertzea eta ebaluatzea. Eskabide horiek egoki ulertu eta ebaluatzeko, beharrezko irizten dien argibide eta agiri osagarri guztiak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

1.- Corresponderá a la Delegación Territorial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, en cuyo Territorio Histórico se vaya a desarrollar la actividad o materializar la inversión, el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas, la cual podrá requerir cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para su adecuada comprensión y evaluación.

2.– Eskabide bakoitza aztertu eta ebaluatu ondoren, ebazpen-proposamen bat aurkeztuko da eta berariaz adieraziko da eskatutako diru-laguntza emango den ala ez, eta zenbatekoa izango den.

2.- Analizada y evaluada cada solicitud elevará propuesta de resolución con pronunciamiento expreso sobre la concesión o denegación de la subvención solicitada e indicando su cuantía.

13. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena.

Artículo 13.- Resolución de concesión de la ayuda.

1.– Merkataritzako zuzendariak, aurreko artikuluan aipatutako proposamenak aurrean dituela, sei hilabeteko epean –laguntza-eskabidea aurkeztu zen hurrengo egunetik zenbatuta–, ordenan ebatziko ditu eskabideak, espedientea osaturik geratzen den momentuaren arabera, agindu honetako 2. artikuluko 3. paragrafoan xedatuarekin bat etorriz.

1.- El Director de Comercio, a la vista de la propuesta mencionada en el artículo anterior, en el plazo de seis meses desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud de ayuda, resolverá las solicitudes ordenadamente y en función del momento en que el expediente esté completo, conforme se dispone en el apartado 3 del artículo 2 de la presente Orden.

2.– Erakunde eskatzaileei diru-laguntzak emateko ebazpenak banan-banan jakinarazteaz gainera, onuradunen zerrenda eta emandako diru-laguntzen zenbatekoa argitaratuko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan xedatuari jarraikiz.

2.- Sin perjuicio de la notificación individual a las entidades solicitantes de las resoluciones de concesión de ayuda, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de los/as beneficiarios/as y el importe de subvención concedida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

3.– Laguntza ematearen ebazpenak erakunde onuradunaren nortasuna, diruz lagundutako proiektu bakoitzari emandako laguntzaren zenbatekoa, berorren kostu estimatua eta egikaritzeko epea jaso beharko ditu. Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea amaituko, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Merkataritza eta Turismoko sailburuordeari, azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutako epean eta moduan.

3.- La resolución de concesión de ayuda deberá contener la identidad de la entidad beneficiaria, el importe de la ayuda concedida para cada proyecto subvencionado, con su respectivo coste estimado y plazo de ejecución. La resolución que recaiga no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Comercio y Turismo, en el plazo y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.– Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen –Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa– 43. artikuluan xedatuarekin bat etorririk, ebazpena emateko epea amaitu, eta interesdunari ez bazaio horren berri eman, laguntza-eskabidea onartu egin dela ulertuko da.

4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una vez transcurrido el plazo previsto para dictar la resolución sin que ésta se haya notificado a la entidad interesada, podrá entenderse estimada la ayuda solicitada.

14. artikulua.– Gastuak eta inbertsioak justifikatzea.

Artículo 14.- Justificación de las inversiones y los gastos.

1.– Diruz lagundutako proiektua gauzatu ostean, erakunde onuradunak honako dokumentazioa aurkeztu beharko du lurralde-ordezkaritza egokian: justifikazio-dokumentazioa, kasuan kasukoa:

1.- La entidad beneficiaria, una vez materializado el proyecto subvencionado deberá presentar ante la Delegación Territorial correspondiente, documentación justificativa suficiente que en su caso corresponda:

– Kontu-sailak likidatzeari buruzko ziurtagiriak.

- Certificaciones de liquidación por partidas.

– Jardueraren amaierari buruzko udal ziurtagiriak.

- Certificados municipales de fin de actuación.

– Faktura originalak edo konpultsatuak eta euren ordainketa-egiaztagiriak.

- Facturas originales o compulsadas y sus comprobantes de pago.

– Dokumentazio grafikoa.

- Documentación gráfica.

– Azken buruko egoeraren argazkiak, eskabidean aurkeztutakoekin bat datozenak.

- Fotografías de la situación final correspondiendo con las presentadas en la solicitud.

– Jarduerako gastuak eta sarrerak.

- Gastos-ingresos de la actividad.

– Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko jasotako laguntzei buruzko deklarazioa, zeinetan honako hauek jasotzen diren: erakunde finantzatzailea eta onartutako edo jasotako zenbatekoa.

- Declaración de ayudas recibidas para la financiación de las actuaciones subvencionadas, especificando la entidad financiadora y el importe aprobado o recibido.

Esparru-akordioan ezarritako segimendu-batzordeak egindako balioespen-akta, eta, halako batzorderik ez bada, elkarteak egindako txostena, zeinetan honako hauek jasotzen diren: gauzatutako proiektuen adierazleetako hasierako eta bukaerako emaitzak, lortutako ondorioak, eta garatutako jarduera bakoitzaz udalak zein merkatarien elkarteak egindako balioespena. Hurrengo ekitaldietan hura errepikatzeko motiboak eta komenientzia.

Acta de valoración de la comisión de seguimiento establecida en el acuerdo-marco, y si no existiese ésta, informe de la Asociación, en la que se recojan los resultados iniciales y finales de los indicadores de los proyectos materializados, así como las consecuencias obtenidas y la valoración realizada respecto de cada actuación desarrollada, tanto por parte del Ayuntamiento, como por parte de la Asociación de comerciantes. Así como la conveniencia y los motivos de su repetición en posteriores ejercicios.

2.– Aurkeztutako proiektuaren/en justifikazioan, aurkeztutako eta diru-laguntza emateko kontuan izandako aurrekontuari dagokionez beherazko % 25ekoa baino desbideratze txikiagoa badago; bada, diru-laguntza birkalkulatu egingo da, betiere hasierako esleipena kalkulatzeko erabili ziren irizpide berberak aplikatuz.

2.- Si en la justificación del proyecto o proyectos presentados, se produjera una desviación a la baja inferior al 25% respecto del presupuesto presentado y tenido en cuenta para la concesión de la subvención, se procederá a recalcular la subvención aplicando los mismos criterios que se utilizaron para el cálculo de la concesión inicial.

Beheranzko desbideratzea % 25ekoa edo handiagoa bada, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdu egin daiteke, emandako diru-laguntzaren bidez lortu nahi ziren helburu guztiak bete direla justifikatzen denean izan ezik. Bigarren kasu honetan, aurreko paragrafoan aurreikusitako moduan murriztuko da diru-laguntzaren zenbatekoa.

Una desviación a la baja igual o superior al 25% podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la subvención, excepto en el caso de que se justifique que se han cumplido los objetivos para los cuales se concedió la ayuda económica. En este segundo supuesto, se procederá a la minoración de la cuantía de la subvención en la forma prevista en el párrafo anterior.

Kasu bietan ere, alegazioak aurkeztu ahal daitezen, entzunaldiaren izapidea eskainiko da, eta agindu honetako 19. artikuluan aurreikusitako espedientea izapidetuko da.

En ambos supuestos, se procederá a la concesión del trámite de audiencia para la presentación de alegaciones, y se tramitará el expediente previsto en el artículo 19 de la presente Orden.

3.– Merkatarien elkarteek garatutako jarduerei dagokienez, 2015eko abenduaren 31 izango da epe-muga; eta udalek garatutakoei dagokienez, 2016ko abenduaren 31.

3.- La fecha límite de ejecución será el 31 de diciembre de 2015, para las actuaciones desarrolladas por las Asociaciones de Comerciantes; y el 31 de diciembre de 2016, para las desarrolladas por los Ayuntamientos.

Justifikazio-dokumentazioa aurkezteko epea 2 hilabetekoa izango da, onartutako azken proiektua exekutatzen denetik hara.

La documentación justificativa se presentará en el plazo de 2 meses desde la ejecución del último de los proyectos aprobados.

4.– Lurralde-ordezkaritzek gastu justifikatuen azterketaren eta aurkeztutako euskarri materialaren bitartez egiaztatuko dute laguntzaren xede izan diren jarduerak gauzatu direla, eta betetzen dituela, azken batean, agindu honetan ezarritako betekizunak. Halaber, Lurralde-ordezkaritzek kasu guztietan ikuskatuko dute lagundutako inbertsio-proiektua, jarduera egikaritu dela eta diruz lagundutako proiektura egokitzen dela egiaztatzeko, eta dagokion agirian edo txostenean jasoko dute lortutako emaitzaren berri.

4.- Las Delegaciones Territoriales comprobarán que las actuaciones objeto de ayuda han sido realizadas mediante el análisis de los gastos justificados y el material soporte aportado y que cumple, en definitiva, con los requisitos establecidos en la presente Orden. Asimismo, las Delegaciones Territoriales inspeccionarán en todo caso el proyecto de inversión apoyado, al objeto de comprobar la ejecución de la actuación y su adecuación al proyecto subvencionado, dejando constancia del resultado de la misma mediante su correspondiente acta o informe.

5.– Aipatutako alderdi guztiak behin egiaztatu dituztenean, Lurralde-ordezkaritzek txosten bat jaulkiko dute eta Merkataritzako Zuzendaritzari igorriko diote; bertan, egindako gastuaren arabera, dagokion diru-laguntzaren likidazioa proposatuko da.

5.- Una vez verificados todos los aspectos mencionados, las Delegaciones Territoriales emitirán un informe que se remitirá a la Dirección de Comercio, proponiendo la liquidación de la subvención que corresponda, de conformidad con el gasto realizado.

15. artikulua.– Diru-laguntzak ordaintzea.

Artículo 15.- Abono de las subvenciones.

Laguntzak ondorengo formularen arabera ordainduko dira:

Las ayudas se abonarán mediante la siguiente fórmula:

– Aldeko ebazpena eman ostean ordainduko da emandako diru-laguntzaren % 70, 16.a) artikuluan aurreikusitako epea igarotakoan, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

- Un 70% de la cuantía concedida se abonará tras la resolución favorable, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 16.a), sin haber mediado renuncia.

– Diruz lagundutako jarduera eta/edo inbertsio guztiak bukatu ondoren ordainduko da enparaua, betiere agindu honetako 14. artikuluan zehaztu dokumentazioa aurkeztu ostean erakunde onuradunak.

- El importe restante se abonará tras la finalización de todas las actuaciones y/o inversiones subvencionadas, previa presentación por parte de la entidad beneficiaria de la documentación indicada en el artículo 14 de esta Orden.

16. artikulua.– Enpresa onuradunaren/en betebeharrak.

Artículo 16.- Obligaciones de los/as beneficiarios/as.

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Diru-laguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Justu ematen zaien xede horretarako erabili beharko dute diru-laguntza.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Eskatzen zaien informazio osagarri guztia eman beharko diote Merkataritza Zuzendaritzari, hark egoki irizten dituen egiaztapen guztiak egin ditzan diruz lagundutako jardueren garapenaren eta gauzatze-lanen inguruan.

c) Deber de aportar a la Dirección de Comercio cuanta información complementaria les sea solicitada, para que ésta pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución de las actuaciones subvencionadas.

d) Deialdi honen kontura jasotako diru-laguntzei dagokienez, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazioa ematea, betiere erakundeok euren funtzioak betetzen ari direla.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

e) Udalak: Diruz lagundutako jarduera guztietan, berariaz jaso beharko da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Merkataritza Zuzendaritzak emandako babesa, betiere Ikusizko Nortasunaren Eskuliburuaren bidez Merkataritza Zuzendaritzak zehaztutako eran. Era berean, Merkataritza Zuzendaritzari jakinaraziko diote jarduera bakoitzaren amaiera data.

e) Ayuntamientos: deberán hacer constar expresamente el patrocinio de la Dirección de Comercio del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, en todas las actuaciones subvencionadas, en la forma determinada por la Dirección de Comercio a través de su Manual de identidad visual. Así como comunicar a la Dirección de Comercio, la fecha de finalización de cada actuación.

f) Merkatarien elkarteak:

f) Asociaciones de Comerciantes:

– Idatziz jakinarazi beharko diote dagokion lurralde-ordezkaritzari, gutxienez 7 egun balioduneko aurrerapenarekin, diruz lagundutako aktibitateak non, noiz eta zer ordutan izango diren.

- Deberán comunicar por escrito a la Delegación Territorial correspondiente, con una antelación mínima de 7 días hábiles, el lugar, fecha y hora de celebración de las actividades subvencionadas.

– Beherago zehaztutakoetan, berariaz jaso beharko da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Merkataritza Zuzendaritzak emandako babesa: edozein euskarri, kartelak, seinaleak eta diruz lagundutako jarduerak, haien zabalkundea edo, kasua bada, publizitatea egitea badakarte, betiere Ikusizko Nortasunaren Eskuliburuaren bidez Merkataritza Zuzendaritzak zehaztutako eran. Era berean, esandako horietako bakoitzaren ale bat gutxienez entregatuko dute.

- Deberán hacer constar expresamente el patrocinio de la Dirección de Comercio del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, en todos aquellos soportes, cartelería, señalética y actuaciones subvencionadas que conlleven la divulgación, difusión o en su caso, publicidad de las mismas, en la forma determinada por la Dirección de Comercio a través de su Manual de identidad visual. Asimismo se hará entrega de al menos un ejemplar de los mismos.

– Idatziz jakinarazi beharko diote dagokion lurralde-ordezkaritzari, diruz lagundutako aktibitateen edozein aldaketa, egitea aurreikusita zegoen data baino lehenago.

- Comunicar por escrito a la Delegación Territorial correspondiente, cualquier modificación de las actividades subvencionadas con antelación a la fecha prevista para su realización.

– Ez dute ezein euskarritan, publizitatekoa edo informaziokoa izan, hizkera edo irudi sexistarik erabiliko (Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Legearen 3. artikulua). Halaber, zuzenean sortzen dituzten agirietan, hizkera inklusiboa izango da.

- No utilizar en ningún soporte, de publicidad o de información, lenguaje o imágenes sexistas (artículo 3 de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres). De igual modo en los documentos que directamente generen, el lenguaje deberá ser inclusivo.

g) Bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira diruz lagundutako jardueren argitalpen, iragarki eta publizitate guztietan, eta pertsona erabiltzaileei eta kontsumitzaileei erakunde onuradunekin dituzten harremanetan gaztelania eta euskara erabiltzeko eskubidea bermatuko zaie.

g) Se utilizarán las dos lenguas oficiales en todas las publicaciones, anuncios y publicidad de las actuaciones subvencionadas, y se garantizará el derecho de las personas usuarias y consumidoras a utilizar el castellano y el euskera en sus relaciones con las entidades beneficiarias.

17. artikulua. – Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 17.- Alteración de las condiciones de la subvención.

Onartu daitekeen bakarra dagokion eskabidean aurkeztutako eta garatu beharreko jardueretan aldaketaren batzuk egitea da. Baina, inola ere ez da onartuko jarduketak ordeztea, ezta eskabidean aurkeztu ez diren jarduketak sartzea ere,

Únicamente se podrían admitir modificaciones en las actuaciones a desarrollar y presentadas en la solicitud correspondiente. Pero en ningún caso se admitirá la sustitución de actuaciones, ni la incorporación de actuaciones que no hayan sido presentadas en la solicitud.

Eragin horietarako, Merkataritza Zuzendaritzak birdoitu egingo ditu emandako diru-laguntzen zenbatekoak, dagokion likidazio-ebazpenean.

A estos efectos la Dirección de Comercio reajustará los importes de las subvenciones concedidas en la oportuna resolución de liquidación.

18. artikulua. – Ikuskatzea.

Artículo 18.- Inspección.

Diruz lagundutako proiektuak aurrera nola doazen eta nola ari diren garatzen ikusteko egoki deritzen ikuskatze eta egiaztapen guztiak egin ahal izango ditu Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak. Hartara, eskatzen dizkien argibide osagarri guztiak eman beharko dizkiote enpresa onuradunek.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad realizará las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución de los proyectos subvencionados, debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información complementaria les sea solicitada.

19. artikulua. – Ez-betetzeak.

Artículo 19.- Incumplimientos.

Erakunde onuradunak betetzen ez baditu laguntza emateko ebazpenean eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritako baldintzak, Merkataritzako zuzendariak, behar den ebazpena emanez eta ez-betetze horri buruzko espedientea egin ondoren, onartutako diru-kopuruak eskuratzeko eskubidea galdu duela adieraziko du, eta aginduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzul diezazkiola jasotako zenbatekoak, bai eta legezko interesak ere, hala baitiote Euskal Herriko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintza Dekretuak eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak. Ez-betetze espedientea irekitzea kasuan kasuko lurralde-ordezkaritzako delegatuari dagokio. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorioei dagokienez.

En el supuesto en que la entidad beneficiaria incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y demás normas de aplicación, el Director de Comercio, mediante la oportuna resolución y previo expediente de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes, y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubiera percibido, así como los intereses legales que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre. La competencia para incoación del expediente de incumplimiento corresponderá a los Delegados/as de la Delegación Territorial correspondiente. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental